SlideShare a Scribd company logo
คัมภีรฉันทศาสตร

แพทยศาสตรสงเคราะห
เสนอ
   คุณครู นิตยา ทองดียิ่ง
       จัดทําโดย
  นางสาว อัจฉรา อินธานี
    เลขที่ ๙ ชั้น ม.๕/๑
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ
 อําเภอ วังวิเศษ จังหวัด ตรัง
คําประพันธ

  ไมรูคัมภีรเวช   หอนเห็นเหตุซึ่งโรคทํา
แพทยเอยอยางมคลํา   จักขุมืด บ เห็นหน
ถอดความ
   หากแพทยไมรูตําราเกี่ยวกับการแพทย แพทยผูนั้น
ก็จะไมสามารถรักษาคนปวยได เนื่องจากไมมีวิชาความรู
ดังนั้น แพทยจงอยาชักชาในการหาความรูใสตน
และอยาทําตนเหมือนกับคนตาบอดที่มองไมเห็นทาง
โดยรักษาผูปวย แบบงมคลํา และไมทราบสาเหตุ
ที่แทจริง
คําศัพทยาก
คัมภีร หมายถึง ตํารา
จักขุ หมายถึง สายตา
บทวิเคราะห
คุณคาดานเนื้อหา
  รูปแบบ
  ลักษณะคําประพันธแตงถูกตองตามหลักฉันทลักษณ
ของกาพยยานี ๑๑ ดังนี้

  ไมรูคัมภีรเวช   หอนเห็นเหตุซึ่งโรคทํา

แพทยเอยอยางมคลํา   จักขุมืด บ เห็นหน
คุณคาดานวรรณศิลป
  เลนเสียงสัมผัส
  มีการเลนเสียงสัมผัสระหวางพยัญชนะกับพยัญชนะ
 ดังนี้
  ไมรูคัมภีรเวช    หอนเห็นเหตุซึ่งโรคทํา
แพทยเอยอยางมคลํา จักขุมืด บ เห็นหน
คุณคาดานสังคม
สะทอนขอคิดเพื่อนําไปใชในการดําเนินชีวิต
    แพทยเปนอาชีพที่ตองรักษาชีวิตของผูปวย หากแพทย
ไมมีวิชาความรูก็จะไมสามารถรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับ
ผูปวยได แพทยจึงตองรีบขวนขวายหาวิชาความรูใหเกิด
แกตนเองมากที่สุด เพื่อที่จะสามารถรักษาผูปวยใหหาย
จากโรคตางๆ ได
คําประพันธ

  แพทยใดจะหนีทุกข  ไปสูสุขนิพพานดล
พิริยสติตน       ประพฤติไดจึ่งเปนการ
ถอดความ
   แพทยคนใดที่ตองการจะหนีความทุกข เพื่อไปหาความสุข
ตองมีความเพียรพยายามและมีสติอยูเสมอ หากแพทยคนใด
ปฏิบัติไดแพทยผูนั้นก็จะพบกับความสุขที่แทจริง
คําศัพทยาก
พิริย หมายถึง ความเพียร
นิพพาน หมายถึง ทางดับความทุกข
บทวิเคราะห
คุณคาดานเนื้อหา
รูปแบบ
   ลักษณะคําประพันธแตงถูกตองตามหลักฉันทลักษณ
ของกาพยยานี ๑๑ ดังนี้

   แพทยใดจะหนีทุกข   ไปสูสุขนิพพานดล

พิริยสติตน          ประพฤติไดจึ่งเปนการ
คุณคาดานวรรณศิลป
เลนเสียงสัมผัส
  มีการเลนเสียงสัมผัสระหวางพยัญชนะกับพยัญชนะ
ดังนี้
   แพทยใดจะหนีทุกข   ไปสูสุขนิพพานดล
พิริยสติตน         ประพฤติไดจึ่งเปนการ
คุณคาดานสังคม
สะทอนขอคิดเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน
   แพทยคนใดที่จะหนีความทุกข ไปหาความสุขและสามารถ
ดับกิเลสไดตองมีความเพียรและมีสติอยูเสมอ ไมปลอยใหจิตใจ
ไปหลงอยูกับกิเลสที่เขามายั่วยุทั้ง โลภะ โทสะ และโมหะ
หากปฏิบัติไดแพทยผูนั้นก็จะพบกับความสุขที่แทจริง
ขอบคุณคะ

More Related Content

What's hot

ฉันทศาสตร์ Pdf
ฉันทศาสตร์ Pdfฉันทศาสตร์ Pdf
ฉันทศาสตร์ PdfArtiya Chaisuk
 
คัมภีร์ฉันทศาสตร์
คัมภีร์ฉันทศาสตร์คัมภีร์ฉันทศาสตร์
คัมภีร์ฉันทศาสตร์Kat Suksrikong
 
1110061212443058 12020619195244
1110061212443058 120206191952441110061212443058 12020619195244
1110061212443058 12020619195244
Ruangrat Watthanasaowalak
 
คัมภีร์ฉันทศาสตร์14
คัมภีร์ฉันทศาสตร์14คัมภีร์ฉันทศาสตร์14
คัมภีร์ฉันทศาสตร์14Jutarat Mattayom
 
วิเคราะห์คำประพันธ์
วิเคราะห์คำประพันธ์วิเคราะห์คำประพันธ์
วิเคราะห์คำประพันธ์kwanboonpaitoon
 
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์.Pdf โดย พรทิวา
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์.Pdf  โดย พรทิวาคัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์.Pdf  โดย พรทิวา
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์.Pdf โดย พรทิวาpontiwalovelove
 
กิ๊งภาษาไทย ครูนิต 2
กิ๊งภาษาไทย ครูนิต 2กิ๊งภาษาไทย ครูนิต 2
กิ๊งภาษาไทย ครูนิต 2
Suphatsorn Pennuanoong
 
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ เลขที่ 28 ม.5 1
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ เลขที่ 28 ม.5 1คัมภีร์ฉันทศาสตร์ เลขที่ 28 ม.5 1
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ เลขที่ 28 ม.5 1Natthaphong Messi
 
งาน Tomtam
งาน Tomtamงาน Tomtam
งาน Tomtam
tammatura
 
คัมภีร์ฉันทศาสตร์
คัมภีร์ฉันทศาสตร์คัมภีร์ฉันทศาสตร์
คัมภีร์ฉันทศาสตร์Khwanruthai Kongpol
 
คัมภีร์ฉันทศาสตร์
คัมภีร์ฉันทศาสตร์คัมภีร์ฉันทศาสตร์
คัมภีร์ฉันทศาสตร์Kat Suksrikong
 
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ น้องฟลุ๊ค
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ น้องฟลุ๊คคัมภีร์ฉันทศาสตร์ น้องฟลุ๊ค
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ น้องฟลุ๊คMooFlook Indy
 
เกศสุดา2
เกศสุดา2เกศสุดา2
เกศสุดา2Kat Suksrikong
 
คัมภีร์ฉันทศาสตร์
คัมภีร์ฉันทศาสตร์คัมภีร์ฉันทศาสตร์
คัมภีร์ฉันทศาสตร์Jirakit Meroso
 
งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1dashasak03
 
จัดทำโดย
จัดทำโดยจัดทำโดย
จัดทำโดย
0904807051
 
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ ใหม่
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ ใหม่ คัมภีร์ฉันทศาสตร์ ใหม่
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ ใหม่ Kat Suksrikong
 
งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1saoBenz
 
นาย มนตรี นวลสม
นาย มนตรี นวลสมนาย มนตรี นวลสม
นาย มนตรี นวลสมA'waken B'Benz
 

What's hot (20)

ฉันทศาสตร์ Pdf
ฉันทศาสตร์ Pdfฉันทศาสตร์ Pdf
ฉันทศาสตร์ Pdf
 
คัมภีร์ฉันทศาสตร์
คัมภีร์ฉันทศาสตร์คัมภีร์ฉันทศาสตร์
คัมภีร์ฉันทศาสตร์
 
1110061212443058 12020619195244
1110061212443058 120206191952441110061212443058 12020619195244
1110061212443058 12020619195244
 
คัมภีร์ฉันทศาสตร์14
คัมภีร์ฉันทศาสตร์14คัมภีร์ฉันทศาสตร์14
คัมภีร์ฉันทศาสตร์14
 
วิเคราะห์คำประพันธ์
วิเคราะห์คำประพันธ์วิเคราะห์คำประพันธ์
วิเคราะห์คำประพันธ์
 
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์.Pdf โดย พรทิวา
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์.Pdf  โดย พรทิวาคัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์.Pdf  โดย พรทิวา
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์.Pdf โดย พรทิวา
 
กิ๊งภาษาไทย ครูนิต 2
กิ๊งภาษาไทย ครูนิต 2กิ๊งภาษาไทย ครูนิต 2
กิ๊งภาษาไทย ครูนิต 2
 
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ เลขที่ 28 ม.5 1
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ เลขที่ 28 ม.5 1คัมภีร์ฉันทศาสตร์ เลขที่ 28 ม.5 1
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ เลขที่ 28 ม.5 1
 
งาน Tomtam
งาน Tomtamงาน Tomtam
งาน Tomtam
 
คัมภีร์ฉันทศาสตร์
คัมภีร์ฉันทศาสตร์คัมภีร์ฉันทศาสตร์
คัมภีร์ฉันทศาสตร์
 
คัมภีร์ฉันทศาสตร์
คัมภีร์ฉันทศาสตร์คัมภีร์ฉันทศาสตร์
คัมภีร์ฉันทศาสตร์
 
55
5555
55
 
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ น้องฟลุ๊ค
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ น้องฟลุ๊คคัมภีร์ฉันทศาสตร์ น้องฟลุ๊ค
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ น้องฟลุ๊ค
 
เกศสุดา2
เกศสุดา2เกศสุดา2
เกศสุดา2
 
คัมภีร์ฉันทศาสตร์
คัมภีร์ฉันทศาสตร์คัมภีร์ฉันทศาสตร์
คัมภีร์ฉันทศาสตร์
 
งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1
 
จัดทำโดย
จัดทำโดยจัดทำโดย
จัดทำโดย
 
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ ใหม่
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ ใหม่ คัมภีร์ฉันทศาสตร์ ใหม่
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ ใหม่
 
งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1
 
นาย มนตรี นวลสม
นาย มนตรี นวลสมนาย มนตรี นวลสม
นาย มนตรี นวลสม
 

Similar to ภาษาไทย

ครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตร
ครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตรครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตร
ครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตร
niralai
 
นายธีรพงศ์
นายธีรพงศ์นายธีรพงศ์
นายธีรพงศ์
tirapong
 
คนดีใช้ธรรม คนระยำใช้กิเลส
คนดีใช้ธรรม คนระยำใช้กิเลสคนดีใช้ธรรม คนระยำใช้กิเลส
คนดีใช้ธรรม คนระยำใช้กิเลส
Wat Thai Washington, D.C.
 
คำนำทำ1
คำนำทำ1คำนำทำ1
คำนำทำ1
Songsarid Ruecha
 
เครียดได้ก็หายได้
เครียดได้ก็หายได้เครียดได้ก็หายได้
เครียดได้ก็หายได้Phairot Odthon
 
Luangpoo fun
Luangpoo funLuangpoo fun
Luangpoo fun
MI
 
ชวิตนี้มีแต่สุข_อ.เฉลิมชัย
ชวิตนี้มีแต่สุข_อ.เฉลิมชัยชวิตนี้มีแต่สุข_อ.เฉลิมชัย
ชวิตนี้มีแต่สุข_อ.เฉลิมชัยAchara Sritavarit
 
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒dentyomaraj
 
014วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
014วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1014วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
014วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
niralai
 
ภาษาไทย
ภาษาไทยภาษาไทย
ภาษาไทย
Suphatsorn Pennuanoong
 
อีบูีค ๑๐๐ พระชันษา พระโอวาทธรรม
อีบูีค ๑๐๐ พระชันษา พระโอวาทธรรมอีบูีค ๑๐๐ พระชันษา พระโอวาทธรรม
อีบูีค ๑๐๐ พระชันษา พระโอวาทธรรม
Panda Jing
 
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ ชลธิชา เสนอครูนิตยา
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ ชลธิชา  เสนอครูนิตยาคัมภีร์ฉันทศาสตร์ ชลธิชา  เสนอครูนิตยา
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ ชลธิชา เสนอครูนิตยาJirakit Meroso
 
การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการหย่าร้างในสังคมไทย
การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการหย่าร้างในสังคมไทยการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการหย่าร้างในสังคมไทย
การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการหย่าร้างในสังคมไทย
moon95
 
ศึกษาเรื่องหนี้ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนา
ศึกษาเรื่องหนี้ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนาศึกษาเรื่องหนี้ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนา
ศึกษาเรื่องหนี้ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนาpentanino
 
Sp1 sp5
Sp1 sp5Sp1 sp5
Sp1 sp5
Pusadee Dang
 
สุภีร์ ทุมทอง สติปัญญา
สุภีร์ ทุมทอง  สติปัญญาสุภีร์ ทุมทอง  สติปัญญา
สุภีร์ ทุมทอง สติปัญญาTongsamut vorasan
 
Luangpoo boonyarid
Luangpoo boonyaridLuangpoo boonyarid
Luangpoo boonyarid
MI
 
สำนักปฏิบัติธรรมสุธัมมสถาน มงคลสามสิบแปด
สำนักปฏิบัติธรรมสุธัมมสถาน  มงคลสามสิบแปดสำนักปฏิบัติธรรมสุธัมมสถาน  มงคลสามสิบแปด
สำนักปฏิบัติธรรมสุธัมมสถาน มงคลสามสิบแปดTongsamut vorasan
 

Similar to ภาษาไทย (20)

ครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตร
ครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตรครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตร
ครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตร
 
นายธีรพงศ์
นายธีรพงศ์นายธีรพงศ์
นายธีรพงศ์
 
คนดีใช้ธรรม คนระยำใช้กิเลส
คนดีใช้ธรรม คนระยำใช้กิเลสคนดีใช้ธรรม คนระยำใช้กิเลส
คนดีใช้ธรรม คนระยำใช้กิเลส
 
คำนำทำ1
คำนำทำ1คำนำทำ1
คำนำทำ1
 
เครียดได้ก็หายได้
เครียดได้ก็หายได้เครียดได้ก็หายได้
เครียดได้ก็หายได้
 
Luangpoo fun
Luangpoo funLuangpoo fun
Luangpoo fun
 
ชวิตนี้มีแต่สุข_อ.เฉลิมชัย
ชวิตนี้มีแต่สุข_อ.เฉลิมชัยชวิตนี้มีแต่สุข_อ.เฉลิมชัย
ชวิตนี้มีแต่สุข_อ.เฉลิมชัย
 
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
 
014วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
014วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1014วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
014วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
 
ภาษาไทย
ภาษาไทยภาษาไทย
ภาษาไทย
 
ทุกศาสนา
ทุกศาสนาทุกศาสนา
ทุกศาสนา
 
อีบูีค ๑๐๐ พระชันษา พระโอวาทธรรม
อีบูีค ๑๐๐ พระชันษา พระโอวาทธรรมอีบูีค ๑๐๐ พระชันษา พระโอวาทธรรม
อีบูีค ๑๐๐ พระชันษา พระโอวาทธรรม
 
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ ชลธิชา เสนอครูนิตยา
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ ชลธิชา  เสนอครูนิตยาคัมภีร์ฉันทศาสตร์ ชลธิชา  เสนอครูนิตยา
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ ชลธิชา เสนอครูนิตยา
 
การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการหย่าร้างในสังคมไทย
การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการหย่าร้างในสังคมไทยการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการหย่าร้างในสังคมไทย
การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการหย่าร้างในสังคมไทย
 
ศึกษาเรื่องหนี้ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนา
ศึกษาเรื่องหนี้ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนาศึกษาเรื่องหนี้ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนา
ศึกษาเรื่องหนี้ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนา
 
Sp1 sp5
Sp1 sp5Sp1 sp5
Sp1 sp5
 
สุภีร์ ทุมทอง สติปัญญา
สุภีร์ ทุมทอง  สติปัญญาสุภีร์ ทุมทอง  สติปัญญา
สุภีร์ ทุมทอง สติปัญญา
 
Luangpoo boonyarid
Luangpoo boonyaridLuangpoo boonyarid
Luangpoo boonyarid
 
Lion
LionLion
Lion
 
สำนักปฏิบัติธรรมสุธัมมสถาน มงคลสามสิบแปด
สำนักปฏิบัติธรรมสุธัมมสถาน  มงคลสามสิบแปดสำนักปฏิบัติธรรมสุธัมมสถาน  มงคลสามสิบแปด
สำนักปฏิบัติธรรมสุธัมมสถาน มงคลสามสิบแปด
 

ภาษาไทย

 • 2. เสนอ คุณครู นิตยา ทองดียิ่ง จัดทําโดย นางสาว อัจฉรา อินธานี เลขที่ ๙ ชั้น ม.๕/๑ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ อําเภอ วังวิเศษ จังหวัด ตรัง
 • 3. คําประพันธ ไมรูคัมภีรเวช หอนเห็นเหตุซึ่งโรคทํา แพทยเอยอยางมคลํา จักขุมืด บ เห็นหน
 • 4. ถอดความ หากแพทยไมรูตําราเกี่ยวกับการแพทย แพทยผูนั้น ก็จะไมสามารถรักษาคนปวยได เนื่องจากไมมีวิชาความรู ดังนั้น แพทยจงอยาชักชาในการหาความรูใสตน และอยาทําตนเหมือนกับคนตาบอดที่มองไมเห็นทาง โดยรักษาผูปวย แบบงมคลํา และไมทราบสาเหตุ ที่แทจริง
 • 7. คุณคาดานเนื้อหา รูปแบบ ลักษณะคําประพันธแตงถูกตองตามหลักฉันทลักษณ ของกาพยยานี ๑๑ ดังนี้ ไมรูคัมภีรเวช หอนเห็นเหตุซึ่งโรคทํา แพทยเอยอยางมคลํา จักขุมืด บ เห็นหน
 • 8. คุณคาดานวรรณศิลป เลนเสียงสัมผัส มีการเลนเสียงสัมผัสระหวางพยัญชนะกับพยัญชนะ ดังนี้ ไมรูคัมภีรเวช หอนเห็นเหตุซึ่งโรคทํา แพทยเอยอยางมคลํา จักขุมืด บ เห็นหน
 • 9. คุณคาดานสังคม สะทอนขอคิดเพื่อนําไปใชในการดําเนินชีวิต แพทยเปนอาชีพที่ตองรักษาชีวิตของผูปวย หากแพทย ไมมีวิชาความรูก็จะไมสามารถรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับ ผูปวยได แพทยจึงตองรีบขวนขวายหาวิชาความรูใหเกิด แกตนเองมากที่สุด เพื่อที่จะสามารถรักษาผูปวยใหหาย จากโรคตางๆ ได
 • 10. คําประพันธ แพทยใดจะหนีทุกข ไปสูสุขนิพพานดล พิริยสติตน ประพฤติไดจึ่งเปนการ
 • 11. ถอดความ แพทยคนใดที่ตองการจะหนีความทุกข เพื่อไปหาความสุข ตองมีความเพียรพยายามและมีสติอยูเสมอ หากแพทยคนใด ปฏิบัติไดแพทยผูนั้นก็จะพบกับความสุขที่แทจริง
 • 14. คุณคาดานเนื้อหา รูปแบบ ลักษณะคําประพันธแตงถูกตองตามหลักฉันทลักษณ ของกาพยยานี ๑๑ ดังนี้ แพทยใดจะหนีทุกข ไปสูสุขนิพพานดล พิริยสติตน ประพฤติไดจึ่งเปนการ
 • 15. คุณคาดานวรรณศิลป เลนเสียงสัมผัส มีการเลนเสียงสัมผัสระหวางพยัญชนะกับพยัญชนะ ดังนี้ แพทยใดจะหนีทุกข ไปสูสุขนิพพานดล พิริยสติตน ประพฤติไดจึ่งเปนการ
 • 16. คุณคาดานสังคม สะทอนขอคิดเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน แพทยคนใดที่จะหนีความทุกข ไปหาความสุขและสามารถ ดับกิเลสไดตองมีความเพียรและมีสติอยูเสมอ ไมปลอยใหจิตใจ ไปหลงอยูกับกิเลสที่เขามายั่วยุทั้ง โลภะ โทสะ และโมหะ หากปฏิบัติไดแพทยผูนั้นก็จะพบกับความสุขที่แทจริง