SlideShare a Scribd company logo
“Act democratically”:
σχολικό κλίμα, δημοκρατία
και καινοτομία στο Erasmus+
Β.Τσιότρας, ΠΕ02
Ε.Μακρίδου, ΠΕ02
Χ. Νένου, ΠΕ06
Σ.Οικονόμου, ΠΕ02
εκπαιδευτικά προγράμματα Erasmus+
o διαμόρφωση ενός θετικού
σχολικού κλίματος
o ανάπτυξη των
μαθητριών/μαθητών
o ευκαιρία
• ανταλλαγής εμπειριών
• εμπλουτισμού των
γνώσεων
• διεύρυνσης του
πολιτισμικού ορίζοντα.
εκπαιδευτικά προγράμματα Erasmus+
oενισχύουν το σχολικό κλίμα μέσω
της πολιτισμικής ανταλλαγής,
της προώθησης της καινοτομίας στην εκπαίδευση
και της ενθάρρυνσης της συνεργασίας.
oσυμβάλλουν σε ένα ανοιχτό και συμπεριληπτικό
περιβάλλον.
oκαθιστούν το σχολικό κλίμα πιο διασκεδαστικό,
ευχάριστο και αποτελεσματικό.
Οι μετακινήσεις μαθητών και καθηγητών
μπορούν να έχουν θετικές επιπτώσεις στο
κλίμα των σχολείων:
Πολυπολιτισμική Εμπειρία: διευρύνει τον
ορίζοντα τους και τους βοηθά να
κατανοήσουν τις διαφορές και τις ομοιότητες
μεταξύ των πολιτισμών.
Συνεργασία και Ευαισθητοποίηση: ο
διαπολιτισμικός διάλογος ενισχύει την
ευαισθητοποίηση τους για θέματα όπως η
κλιματική αλλαγή, η βιωσιμότητα και η
δημοκρατική προοπτική.
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μέσω των Ακαδημιών
Εκπαιδευτικών (Teacher training academies) Erasmus+, καθώς
και η επιτόπια παρακολούθηση εργασίας σε σχολικές μονάδες του
εξωτερικού (job shadowing) ενισχύουν την ποιότητα της
εκπαίδευσης και προάγουν ένα κλίμα συνεχούς μάθησης.
Η συνεργασία σε έργα μεταξύ σχολείων και οργανισμών βελτιώνει
τις προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης, οδηγώντας σε ένα πιο
συνεργατικό και δυναμικό σχολικό κλίμα.
Αυτές οι πρακτικές και προσεγγίσεις αποτελούν έναν πολύτιμο
πόρο για την ενίσχυση της θετικής ατμόσφαιρας στα σχολεία,
προωθώντας την πολυπολιτισμική κατανόηση και τη βιωσιμότητα.
ΓΕΛ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου: η εκπαιδευτική
του φυσιογνωμία
Είναι Γενικό Λύκειο, και έτσι
είναι προσανατολισμένο στη
λογική των Πανελληνίων
εξετάσεων, οι οποίες ελέγχουν
τις γνώσεις που κατέκτησαν οι
μαθήτριες/τές ως κριτήριο για
την εισαγωγή τους στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, και υπό
αυτές τις συνθήκες το
εκπαιδευτικό πλαίσιο είναι
αρκετά ασφυκτικό.
Ταυτόχρονα είναι πειραματικό
σχολείο συμπεριληπτικό, το οποίο
παρέχει ίσες ευκαιρίες
εκπαίδευσης για Έλληνες και
αλλοδαπούς μαθήτριες/τές,
εφαρμόζοντας τις αρχές της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης:
πολιτισμική κατανόηση,
ανοιχτότητα, σεβασμό στη
διαφορετικότητα, ισοτιμία των
πολιτισμών.
“Αct democratically”
 H παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην παρουσίαση του
καινοτόμου προγράμματος Erasmus+ KA122 του ΓΕΛ
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου που φέρει τον τίτλο
“Αct democratically” «Δράσε, Επικοινώνησε, Σκέψου
Δημοκρατικά»
Στόχος είναι η καλλιέργεια της δημοκρατικής εκπαίδευσης, η
οποία μπορεί να συμβάλλει
στην άμβλυνση των διακρίσεων
στην εμβάθυνση της επικοινωνίας
στον σεβασμό
και στη συνεργασία
 δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ήρεμο και θετικό σχολικό
κλίμα, αντιμετωπίζοντας το άγχος των μαθητριών/τών και
ενισχύοντας τη δημοκρατική τους αυτοσυνείδηση ως μελλοντικών
πολιτών της χώρας και της Ευρώπης.
Για το σχεδιασμό του προγράμματος
ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία:
1. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου: γενική εκτίμηση της
τρέχουσας κατάστασης στο σχολείο, οι δυνατές και οι αδύναμες
πλευρές στη διδασκαλία, τη μάθηση και το σχολικό περιβάλλον.
2. Συστηματική Διερεύνηση: Εστίαση σε επιλεγμένους τομείς που
χρήζουν βελτίωσης. Χρήση ερευνητικών εργαλείων για να συλλεχθούν
δεδομένα και να αξιολογηθούν οι τρέχουσες πρακτικές.
3. Σχέδιο Δράσης: Με βάση τα ευρήματα, σχεδιάστηκε και
εφαρμόστηκε σχέδιο δράσης που στοχεύει στη βελτίωση
συγκεκριμένων περιοχών: την ενεργό δημοκρατική πολιτειότητα, την
εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, και την προώθηση της
συνεργασίας μεταξύ των μαθητών.
Ο κεντρικός στόχος του προγράμματος υπηρετείται
αφενός με κινητικότητες μαθητριών/τών σε
ευρωπαϊκές χώρες και την ένταξή τους επί
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο σχολικό κλίμα
των χωρών αυτών.
και αφετέρου με κινητικότητες/ δραστηριότητες
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών του
σχολείου μέσω συμμετοχής τους σε επιμορφωτικά
προγράμματα (teacher training courses) και μέσω
παρακολούθησης της λειτουργίας (job shadowing)
άλλων σχολικών μονάδων.
Δομή του προγράμματος
• ενίσχυση και ενεργός συμμετοχή στη
δημοκρατία
1ος άξονας
• καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων
των καθηγητών που θα τους βοηθήσει
στην προετοιμασία των μαθητών
2ος άξονας
• ενίσχυση της ψυχικής υγείας
καθηγητών και μαθητών
3ος άξονας
1ος Άξονας: ενίσχυση και ενεργός συμμετοχή στη
δημοκρατία
Μαθητές/μαθήτριες και δημοκρατικό κλίμα
Στις κινητικότητες (Ελλάδα, Ιταλία, Φιλανδία) δόθηκε έμφαση στον
διαπολιτισμικό διάλογο. Οι μαθητές
 δούλεψαν σε μικρές ομάδες υποστηρίζοντας ή αντικρούοντας μία
πρόταση και υλοποίησαν δράσεις debate συζητώντας θέματα που
αφορούν τους νέους.
 εξάσκησαν την κριτική σκέψη και τον σεβασμό στην ελευθερία του
λόγου και στις δημοκρατικές αρχές
 συμφώνησαν σε τρεις θεματολογίες που αφορούν τους νέους στην
Ευρώπη, τρεις ερωτήσεις για να τις απευθύνουν σε Ευρωβουλευτές.
 κατανόησαν πώς τα σχολεία μπορούν να λειτουργούν δημοκρατικά
στην πράξη αλλά και την ιδιότητα του ενεργού πολίτη στις
σύγχρονες δημοκρατίες, μέσα από τη συμμετοχή τους σε
δημοκρατικές πρακτικές.
1ος Άξονας: ενίσχυση και ενεργός συμμετοχή στη
δημοκρατία
Job shadowing και δημοκρατικό κλίμα
Δεξιότητες παρατήρησης: Ο συμμετέχων μαθαίνει να
παρατηρεί και να αναλύει τη δυναμική, τις διαδικασίες
και τις αλληλεπιδράσεις της σχολικής τάξης και της
διδασκαλίας.
Αναστοχασμός: Ο συμμετέχων προβληματίζεται σχετικά
με τις φιλοδοξίες και τους στόχους της εκπαιδευτικής
του σταδιοδρομίας.
Δικτύωση:Η δημιουργία συνδέσεων με επαγγελματίες
εκπαιδευτικούς διευρύνει τα δίκτυα και ανοίγει
ευκαιρίες για μελλοντικές σχολικές συνεργασίες, και
προσωπική ανάπτυξη.
Πολιτισμική ευαισθητοποίηση: ο συμμετέχων
συναντά διαφορετικές κουλτούρες και πρακτικές
διδασκαλίας. Η έκθεσή του αυτή ενισχύει την
πολιτισμική ευαισθησία και τον προετοιμάζει να
εργαστεί αποτελεσματικά σε διαφορετικά
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.
Δεξιότητες επικοινωνίας: Η έκθεση των
συμμετεχόντων σε διαφορετικά εργασιακά
περιβάλλοντα καλλιεργεί την προσαρμοστικότητα
και την ευελιξία στην επικοινωνία. Οι
επικοινωνιακές δεξιότητες περιλαμβάνουν την
ακρόαση, την ομιλία, την παρατήρηση και την
ενσυναίσθηση.
Στο σχολείο της Σλοβακίας
 Ο συμμετέχων εκπαιδευτικός έλαβε μέρος σε εκπαιδευτικές
δραστηριότητες: παρατήρηση διδασκαλιών και σεμιναριακών
μαθημάτων και projects, διεξοδικές συζητήσεις με Σλοβάκους
εκπαιδευτικούς, διδακτικές επισκέψεις σε μουσεία [Μουσείο των
Θυμάτων του Κομμουνισμού, Μουσείο Ανατολικής
Σλοβακίας/“Experience the Gothic”] και ιστορικούς χώρους της
περιοχής.
 Η χρήση της αγγλικής γλώσσας στα μαθήματα -ιδιαίτερα της Ιστορίας-,
η διδασκαλία μέσω project, η συνεπής και διαρκής συμμετοχή του
σχολείου αυτού σε καινοτόμα προγράμματα Erasmus+ το καθιστούν
ένα εξαιρετικό εταίρο στην περίπτωση του Job shadowing, ιδίως στο
πεδίο της δημοκρατικής εκπαίδευσης, αν ληφθεί υπόψη ότι το σχολείο
αυτό έχει αναπτύξει ιδιαίτερες δράσεις στον τομέα της αντιρατσιστικής
αγωγής, καθώς φέρει το όνομα της Καθολικής αγίας Edith Stein, η
οποία μαρτύρησε στους θαλάμους αερίων του Auschwitz (1942)
Στο σχολείο της Φινλανδίας
 Οι συμμετέχουσες εκπαιδευτικοί διαπίστωσαν πώς λειτουργούν
το προσωπικό και οι ομάδες μαθητών σε ένα δημοκρατικό
σχολείο.
 Ενημερώθηκαν για τους ρόλους και τις ευθύνες άλλων μελών του
προσωπικού και άλλων υπηρεσιών.
 Το Φινλανδικό σύστημα εκπαίδευσης αποτελεί πρότυπο για όλη
την Ευρώπη. Οι μαθητές είναι χαρούμενοι και δημιουργικοί
έχοντας την ικανοποίηση και τη χαρά της γνώσης.
 Οι Φινλανδοί μαθητές δεν έχουν στρες και ανησυχία για τις
σχολικές τους επιδόσεις. Επιπλέον, μέσω του δημόσιου σχολείου
αναπτύσσουν δεξιότητες που τους προετοιμάζουν για την αγορά
εργασίας καθώς και για την μελλοντική τους ζωή.
 Όλα τα παραπάνω μελετήθηκαν ώστε να εφαρμοστούν και στο
περιβάλλον του δικού μας σχολείου για να βελτιώσουν το
σχολικό κλίμα.
2ος Άξονας: Καλλιέργεια δεξιοτήτων του
21ου αιώνα
• Το πρόγραμμα επιμορφωτικής κατάρτισης με τίτλο
“Discover the 7Cs: Learning for Life (and Work) in the
21st Century”, που παρακολούθησαν τέσσερις
εκπαιδευτικοί του σχολείου, υλοποιήθηκε στον φορέα
Europass Teacher Academy που εδρεύει στη Βαρκελώνη
της Ισπανίας.
• Οι εκπαιδευτικοί εξοικειώθηκαν με τις δεξιότητες
μάθησης 4Cs (κριτική σκέψη, δημιουργικότητα,
συνεργασία και επικοινωνία) αλλά και με τις νέες
δεξιότητες 3Cs (τη διαπολιτισμική κατανόηση, τις
δεξιότητες σταδιοδρομίας και ζωής, καθώς και την
πληροφορική και τον ψηφιακό γραμματισμό).
7Cs skills
• Critical Thinking
• Communication & Media Literacy
• Collaboration & Team work
• Creativity & Innovation
• Cross-Cultural understanding
• Computing & ICT Technology
• Career and Learning self-direction
Παράλληλα, εφάρμοσαν καινοτόμες
παιδαγωγικές προσεγγίσεις, όπως
συνεργατική μάθηση,
διερευνητική μάθηση,
επίλυσης προβλημάτων,
μάθηση με βάση τη σκέψη,
ρουτίνες σκέψης,
artful thinking
και τεχνικές με τις οποίες μπορούν να
καλλιεργήσουν τις παραπάνω δεξιότητες στους
μαθητές/μαθήτριες.
Στόχος ήταν η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με
αρχές και τρόπους ενσωμάτωσης στο σχολικό
αναλυτικό πρόγραμμα μιας σειράς ήπιων
δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.
Η καλλιέργεια και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του
21ου αι. κρίνεται μείζονος σημασίας προκειμένου οι
μαθητές να εκπαιδευτούν κατάλληλα, ώστε να
ανταποκριθούν στις μελλοντικές προκλήσεις που
αφορούν
τις κοινωνικές αλλαγές,
τη διαχείριση της πληροφορίας στην ψηφιακή
κοινωνία
 αλλά και την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους
ανάπτυξη
3ος Άξονας: Ενίσχυση της ψυχικής υγείας
εκπαιδευτικών (και μαθητών)
Τρεις εκπαιδευτικοί του σχολείου μας συμμετείχαν σε
δομημένο κύκλο σεμιναρίων του φορέα Tenelearning με
θέμα Stress Management, Mindfulness, Body & Mind.
Η υγιής ψυχική και συναισθηματική ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών αποτελεί προαπαιτούμενο τόσο για τη
γνωστική πρόοδο των μαθητών όσο και για την ευημερία
τους γενικότερα.
Συμπεράσματα 1
Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκε
χώρος στην ιστοσελίδα του σχολείου που
περιγράφονται οι δραστηριότητες υλοποίησης,
οι καλές πρακτικές καθώς και ένα ψηφιακό
αποθετήριο δράσεων για να έχει τη δυνατότητα
να τα χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε
εκπαιδευτικός.
https://lyk-diap-v-
thess.thess.sch.gr/category/drastiriotites/eyropai
ka-programmata/erasmus_ka122_23_25/
Συμπεράσματα 2
Όλες οι παραπάνω δράσεις βελτίωσαν το σχολικό κλίμα στο
σχολείο μας. Οι συμμετέχοντες (μαθητές και εκπαιδευτικοί)
o έμαθαν να είναι ανεκτικοί με τις διαφορετικές πεποιθήσεις
που πρεσβεύουν άλλοι άνθρωποι στην κοινωνία.
o σύνδεσαν τις προσωπικές τους σχολικές εμπειρίες με τις αξίες
του δημοκρατικού πολιτισμού.
o δημιουργήθηκαν συνεργατικές σχέσεις μεταξύ τους αλλά και
ανάμεσα σε ομότιμούς τους από άλλα Ευρωπαϊκά σχολεία.
Συμπεράσματα 3
o ταξίδεψαν, είδαν διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα,
γνώρισαν νέους πολιτισμούς και τα μετέφεραν όλα αυτά
στους συμμαθητές και στους συναδέλφους.
o οι εκπαιδευτικοί, διά των υλοποιούμενων
επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, ανέπτυξαν σύγχρονες
δεξιότητες (κριτικής σκέψης, συνεργασίας, ευζωίας,
ηγεσίας), ώστε να υποστηρίξουν τους μαθητές/τριες
βελτιώνοντας ουσιαστικά το σχολικό κλίμα.
Το θετικό κλίμα του σχολικού περιβάλλοντος ήταν
αδιαμφισβήτητο μετά από κάθε συνεργατική δραστηριότητα
των συμμετεχόντων.
ευχαριστούμε
“Act
democratically”:
σχολικό κλίμα,
δημοκρατία και
καινοτομία στο
Erasmus+
Τσιότρας Βασίλειος, ΠΕ02
Μακρίδου Ελένη, ΠΕ02
Νένου Χρυσούλα, ΠΕ06
Οικονόμου Σμαρώ, ΠΕ02

More Related Content

Similar to Activate Communicate Think Democratically Conference Pieria

E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...
E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...
E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...
OurMil
 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
filippos_chatziandreas
 
Erasmus+ programmes 1 greek
Erasmus+ programmes 1 greek Erasmus+ programmes 1 greek
Erasmus+ programmes 1 greek
ProtoGELIerapetras
 
Erasmus+ programmes 1 greek (1)
Erasmus+ programmes 1 greek (1)Erasmus+ programmes 1 greek (1)
Erasmus+ programmes 1 greek (1)
lifeandjobskills
 
Eυρωπαικο προγραμμα erasmus+
Eυρωπαικο προγραμμα erasmus+Eυρωπαικο προγραμμα erasmus+
Eυρωπαικο προγραμμα erasmus+
Alexandra Michalopoulou
 
ΛΥΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ...Η ΦΥΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙ.
ΛΥΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ...Η ΦΥΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙ.ΛΥΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ...Η ΦΥΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙ.
ΛΥΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ...Η ΦΥΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙ.
sofia
 
Leaflet
LeafletLeaflet
Leaflet
eftihia67
 
ανθρωπισμός ανθρώπινα δ.-τελικό
ανθρωπισμός ανθρώπινα δ.-τελικόανθρωπισμός ανθρώπινα δ.-τελικό
ανθρωπισμός ανθρώπινα δ.-τελικό
Michailidis Nikodimos
 
δια βιου μαθηση μεσα απο ευρωπαϊκα προγραμματα
δια βιου μαθηση μεσα απο ευρωπαϊκα προγραμματαδια βιου μαθηση μεσα απο ευρωπαϊκα προγραμματα
δια βιου μαθηση μεσα απο ευρωπαϊκα προγραμματαSkoogle Learning Worlds
 
Σεμινάριο Pestalozzi: Multilingualism, Integration and Web 2.0
Σεμινάριο Pestalozzi: Multilingualism, Integration and Web 2.0Σεμινάριο Pestalozzi: Multilingualism, Integration and Web 2.0
Σεμινάριο Pestalozzi: Multilingualism, Integration and Web 2.0
Fryni Maravelaki
 
Μέσα μεταφοράς
Μέσα μεταφοράςΜέσα μεταφοράς
Μέσα μεταφοράςGeorgia Palapela
 
σχεδιο εργασιασ για σεμιναριο αλλοδαπων
σχεδιο εργασιασ για σεμιναριο αλλοδαπωνσχεδιο εργασιασ για σεμιναριο αλλοδαπων
σχεδιο εργασιασ για σεμιναριο αλλοδαπωνΙωαννα Χαλκιά
 
ΓΕΛ Δημιουργικές Εργασίες
ΓΕΛ Δημιουργικές Εργασίες ΓΕΛ Δημιουργικές Εργασίες
ΓΕΛ Δημιουργικές Εργασίες
Dr. Anna Siganou
 
παρουσιάση γονέων
παρουσιάση γονέωνπαρουσιάση γονέων
παρουσιάση γονέων
Αννα Φανουργιακη
 
Erasmus+ wonderland of languages
Erasmus+  wonderland of languagesErasmus+  wonderland of languages
Erasmus+ wonderland of languages
Καλλιόπη Γενιτσαρίδου
 
Erasmus-dissemination
Erasmus-disseminationErasmus-dissemination
Erasmus-dissemination
Χάιδω Δράκου
 

Similar to Activate Communicate Think Democratically Conference Pieria (20)

E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...
E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...
E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...
 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
 
Erasmus+ programmes 1 greek
Erasmus+ programmes 1 greek Erasmus+ programmes 1 greek
Erasmus+ programmes 1 greek
 
Erasmus+ programmes 1 greek (1)
Erasmus+ programmes 1 greek (1)Erasmus+ programmes 1 greek (1)
Erasmus+ programmes 1 greek (1)
 
σχεδιο εργασιας
σχεδιο εργασιαςσχεδιο εργασιας
σχεδιο εργασιας
 
Eυρωπαικο προγραμμα erasmus+
Eυρωπαικο προγραμμα erasmus+Eυρωπαικο προγραμμα erasmus+
Eυρωπαικο προγραμμα erasmus+
 
ΛΥΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ...Η ΦΥΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙ.
ΛΥΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ...Η ΦΥΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙ.ΛΥΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ...Η ΦΥΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙ.
ΛΥΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ...Η ΦΥΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙ.
 
Leaflet
LeafletLeaflet
Leaflet
 
Leaflet
LeafletLeaflet
Leaflet
 
Teachers for Europe 2013
Teachers for Europe 2013Teachers for Europe 2013
Teachers for Europe 2013
 
ανθρωπισμός ανθρώπινα δ.-τελικό
ανθρωπισμός ανθρώπινα δ.-τελικόανθρωπισμός ανθρώπινα δ.-τελικό
ανθρωπισμός ανθρώπινα δ.-τελικό
 
δια βιου μαθηση μεσα απο ευρωπαϊκα προγραμματα
δια βιου μαθηση μεσα απο ευρωπαϊκα προγραμματαδια βιου μαθηση μεσα απο ευρωπαϊκα προγραμματα
δια βιου μαθηση μεσα απο ευρωπαϊκα προγραμματα
 
Σεμινάριο Pestalozzi: Multilingualism, Integration and Web 2.0
Σεμινάριο Pestalozzi: Multilingualism, Integration and Web 2.0Σεμινάριο Pestalozzi: Multilingualism, Integration and Web 2.0
Σεμινάριο Pestalozzi: Multilingualism, Integration and Web 2.0
 
Μέσα μεταφοράς
Μέσα μεταφοράςΜέσα μεταφοράς
Μέσα μεταφοράς
 
σχεδιο εργασιασ για σεμιναριο αλλοδαπων
σχεδιο εργασιασ για σεμιναριο αλλοδαπωνσχεδιο εργασιασ για σεμιναριο αλλοδαπων
σχεδιο εργασιασ για σεμιναριο αλλοδαπων
 
Skasiarxeio
SkasiarxeioSkasiarxeio
Skasiarxeio
 
ΓΕΛ Δημιουργικές Εργασίες
ΓΕΛ Δημιουργικές Εργασίες ΓΕΛ Δημιουργικές Εργασίες
ΓΕΛ Δημιουργικές Εργασίες
 
παρουσιάση γονέων
παρουσιάση γονέωνπαρουσιάση γονέων
παρουσιάση γονέων
 
Erasmus+ wonderland of languages
Erasmus+  wonderland of languagesErasmus+  wonderland of languages
Erasmus+ wonderland of languages
 
Erasmus-dissemination
Erasmus-disseminationErasmus-dissemination
Erasmus-dissemination
 

Recently uploaded

Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdfBlue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
oureilidouan
 
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdfGreen Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
oureilidouan
 
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdfyear-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
MariaAlexiou13
 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΛΥΒΑΚΙΑ 2ο φύλλο
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ              ΜΟΛΥΒΑΚΙΑ 2ο φύλλοΕΦΗΜΕΡΙΔΑ              ΜΟΛΥΒΑΚΙΑ 2ο φύλλο
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΛΥΒΑΚΙΑ 2ο φύλλο
Dimitra Mylonaki
 
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
oureilidouan
 
Η ΣΑΪΤΑ 6ο φύλλο
Η ΣΑΪΤΑ                 6ο φύλλοΗ ΣΑΪΤΑ                 6ο φύλλο
Η ΣΑΪΤΑ 6ο φύλλο
Dimitra Mylonaki
 
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - ΑφίσαIndependence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Tassos Karampinis
 
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
earkouli
 
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdfBeige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
oureilidouan
 
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson RefresherΑνακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
oureilidouan
 

Recently uploaded (11)

Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdfBlue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
 
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
 
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdfGreen Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
 
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdfyear-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΛΥΒΑΚΙΑ 2ο φύλλο
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ              ΜΟΛΥΒΑΚΙΑ 2ο φύλλοΕΦΗΜΕΡΙΔΑ              ΜΟΛΥΒΑΚΙΑ 2ο φύλλο
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΛΥΒΑΚΙΑ 2ο φύλλο
 
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
 
Η ΣΑΪΤΑ 6ο φύλλο
Η ΣΑΪΤΑ                 6ο φύλλοΗ ΣΑΪΤΑ                 6ο φύλλο
Η ΣΑΪΤΑ 6ο φύλλο
 
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - ΑφίσαIndependence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
 
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
 
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdfBeige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
 
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson RefresherΑνακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
 

Activate Communicate Think Democratically Conference Pieria

 • 1. “Act democratically”: σχολικό κλίμα, δημοκρατία και καινοτομία στο Erasmus+ Β.Τσιότρας, ΠΕ02 Ε.Μακρίδου, ΠΕ02 Χ. Νένου, ΠΕ06 Σ.Οικονόμου, ΠΕ02
 • 2. εκπαιδευτικά προγράμματα Erasmus+ o διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού κλίματος o ανάπτυξη των μαθητριών/μαθητών o ευκαιρία • ανταλλαγής εμπειριών • εμπλουτισμού των γνώσεων • διεύρυνσης του πολιτισμικού ορίζοντα.
 • 3. εκπαιδευτικά προγράμματα Erasmus+ oενισχύουν το σχολικό κλίμα μέσω της πολιτισμικής ανταλλαγής, της προώθησης της καινοτομίας στην εκπαίδευση και της ενθάρρυνσης της συνεργασίας. oσυμβάλλουν σε ένα ανοιχτό και συμπεριληπτικό περιβάλλον. oκαθιστούν το σχολικό κλίμα πιο διασκεδαστικό, ευχάριστο και αποτελεσματικό.
 • 4. Οι μετακινήσεις μαθητών και καθηγητών μπορούν να έχουν θετικές επιπτώσεις στο κλίμα των σχολείων: Πολυπολιτισμική Εμπειρία: διευρύνει τον ορίζοντα τους και τους βοηθά να κατανοήσουν τις διαφορές και τις ομοιότητες μεταξύ των πολιτισμών. Συνεργασία και Ευαισθητοποίηση: ο διαπολιτισμικός διάλογος ενισχύει την ευαισθητοποίηση τους για θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η βιωσιμότητα και η δημοκρατική προοπτική.
 • 5. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μέσω των Ακαδημιών Εκπαιδευτικών (Teacher training academies) Erasmus+, καθώς και η επιτόπια παρακολούθηση εργασίας σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού (job shadowing) ενισχύουν την ποιότητα της εκπαίδευσης και προάγουν ένα κλίμα συνεχούς μάθησης. Η συνεργασία σε έργα μεταξύ σχολείων και οργανισμών βελτιώνει τις προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης, οδηγώντας σε ένα πιο συνεργατικό και δυναμικό σχολικό κλίμα. Αυτές οι πρακτικές και προσεγγίσεις αποτελούν έναν πολύτιμο πόρο για την ενίσχυση της θετικής ατμόσφαιρας στα σχολεία, προωθώντας την πολυπολιτισμική κατανόηση και τη βιωσιμότητα.
 • 6. ΓΕΛ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου: η εκπαιδευτική του φυσιογνωμία Είναι Γενικό Λύκειο, και έτσι είναι προσανατολισμένο στη λογική των Πανελληνίων εξετάσεων, οι οποίες ελέγχουν τις γνώσεις που κατέκτησαν οι μαθήτριες/τές ως κριτήριο για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, και υπό αυτές τις συνθήκες το εκπαιδευτικό πλαίσιο είναι αρκετά ασφυκτικό. Ταυτόχρονα είναι πειραματικό σχολείο συμπεριληπτικό, το οποίο παρέχει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για Έλληνες και αλλοδαπούς μαθήτριες/τές, εφαρμόζοντας τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης: πολιτισμική κατανόηση, ανοιχτότητα, σεβασμό στη διαφορετικότητα, ισοτιμία των πολιτισμών.
 • 7. “Αct democratically”  H παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην παρουσίαση του καινοτόμου προγράμματος Erasmus+ KA122 του ΓΕΛ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου που φέρει τον τίτλο “Αct democratically” «Δράσε, Επικοινώνησε, Σκέψου Δημοκρατικά» Στόχος είναι η καλλιέργεια της δημοκρατικής εκπαίδευσης, η οποία μπορεί να συμβάλλει στην άμβλυνση των διακρίσεων στην εμβάθυνση της επικοινωνίας στον σεβασμό και στη συνεργασία  δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ήρεμο και θετικό σχολικό κλίμα, αντιμετωπίζοντας το άγχος των μαθητριών/τών και ενισχύοντας τη δημοκρατική τους αυτοσυνείδηση ως μελλοντικών πολιτών της χώρας και της Ευρώπης.
 • 8. Για το σχεδιασμό του προγράμματος ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: 1. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου: γενική εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης στο σχολείο, οι δυνατές και οι αδύναμες πλευρές στη διδασκαλία, τη μάθηση και το σχολικό περιβάλλον. 2. Συστηματική Διερεύνηση: Εστίαση σε επιλεγμένους τομείς που χρήζουν βελτίωσης. Χρήση ερευνητικών εργαλείων για να συλλεχθούν δεδομένα και να αξιολογηθούν οι τρέχουσες πρακτικές. 3. Σχέδιο Δράσης: Με βάση τα ευρήματα, σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε σχέδιο δράσης που στοχεύει στη βελτίωση συγκεκριμένων περιοχών: την ενεργό δημοκρατική πολιτειότητα, την εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών.
 • 9. Ο κεντρικός στόχος του προγράμματος υπηρετείται αφενός με κινητικότητες μαθητριών/τών σε ευρωπαϊκές χώρες και την ένταξή τους επί συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο σχολικό κλίμα των χωρών αυτών. και αφετέρου με κινητικότητες/ δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών του σχολείου μέσω συμμετοχής τους σε επιμορφωτικά προγράμματα (teacher training courses) και μέσω παρακολούθησης της λειτουργίας (job shadowing) άλλων σχολικών μονάδων.
 • 10. Δομή του προγράμματος • ενίσχυση και ενεργός συμμετοχή στη δημοκρατία 1ος άξονας • καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων των καθηγητών που θα τους βοηθήσει στην προετοιμασία των μαθητών 2ος άξονας • ενίσχυση της ψυχικής υγείας καθηγητών και μαθητών 3ος άξονας
 • 11. 1ος Άξονας: ενίσχυση και ενεργός συμμετοχή στη δημοκρατία Μαθητές/μαθήτριες και δημοκρατικό κλίμα Στις κινητικότητες (Ελλάδα, Ιταλία, Φιλανδία) δόθηκε έμφαση στον διαπολιτισμικό διάλογο. Οι μαθητές  δούλεψαν σε μικρές ομάδες υποστηρίζοντας ή αντικρούοντας μία πρόταση και υλοποίησαν δράσεις debate συζητώντας θέματα που αφορούν τους νέους.  εξάσκησαν την κριτική σκέψη και τον σεβασμό στην ελευθερία του λόγου και στις δημοκρατικές αρχές  συμφώνησαν σε τρεις θεματολογίες που αφορούν τους νέους στην Ευρώπη, τρεις ερωτήσεις για να τις απευθύνουν σε Ευρωβουλευτές.  κατανόησαν πώς τα σχολεία μπορούν να λειτουργούν δημοκρατικά στην πράξη αλλά και την ιδιότητα του ενεργού πολίτη στις σύγχρονες δημοκρατίες, μέσα από τη συμμετοχή τους σε δημοκρατικές πρακτικές.
 • 12. 1ος Άξονας: ενίσχυση και ενεργός συμμετοχή στη δημοκρατία Job shadowing και δημοκρατικό κλίμα Δεξιότητες παρατήρησης: Ο συμμετέχων μαθαίνει να παρατηρεί και να αναλύει τη δυναμική, τις διαδικασίες και τις αλληλεπιδράσεις της σχολικής τάξης και της διδασκαλίας. Αναστοχασμός: Ο συμμετέχων προβληματίζεται σχετικά με τις φιλοδοξίες και τους στόχους της εκπαιδευτικής του σταδιοδρομίας. Δικτύωση:Η δημιουργία συνδέσεων με επαγγελματίες εκπαιδευτικούς διευρύνει τα δίκτυα και ανοίγει ευκαιρίες για μελλοντικές σχολικές συνεργασίες, και προσωπική ανάπτυξη.
 • 13. Πολιτισμική ευαισθητοποίηση: ο συμμετέχων συναντά διαφορετικές κουλτούρες και πρακτικές διδασκαλίας. Η έκθεσή του αυτή ενισχύει την πολιτισμική ευαισθησία και τον προετοιμάζει να εργαστεί αποτελεσματικά σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Δεξιότητες επικοινωνίας: Η έκθεση των συμμετεχόντων σε διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα καλλιεργεί την προσαρμοστικότητα και την ευελιξία στην επικοινωνία. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες περιλαμβάνουν την ακρόαση, την ομιλία, την παρατήρηση και την ενσυναίσθηση.
 • 14. Στο σχολείο της Σλοβακίας  Ο συμμετέχων εκπαιδευτικός έλαβε μέρος σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες: παρατήρηση διδασκαλιών και σεμιναριακών μαθημάτων και projects, διεξοδικές συζητήσεις με Σλοβάκους εκπαιδευτικούς, διδακτικές επισκέψεις σε μουσεία [Μουσείο των Θυμάτων του Κομμουνισμού, Μουσείο Ανατολικής Σλοβακίας/“Experience the Gothic”] και ιστορικούς χώρους της περιοχής.  Η χρήση της αγγλικής γλώσσας στα μαθήματα -ιδιαίτερα της Ιστορίας-, η διδασκαλία μέσω project, η συνεπής και διαρκής συμμετοχή του σχολείου αυτού σε καινοτόμα προγράμματα Erasmus+ το καθιστούν ένα εξαιρετικό εταίρο στην περίπτωση του Job shadowing, ιδίως στο πεδίο της δημοκρατικής εκπαίδευσης, αν ληφθεί υπόψη ότι το σχολείο αυτό έχει αναπτύξει ιδιαίτερες δράσεις στον τομέα της αντιρατσιστικής αγωγής, καθώς φέρει το όνομα της Καθολικής αγίας Edith Stein, η οποία μαρτύρησε στους θαλάμους αερίων του Auschwitz (1942)
 • 15. Στο σχολείο της Φινλανδίας  Οι συμμετέχουσες εκπαιδευτικοί διαπίστωσαν πώς λειτουργούν το προσωπικό και οι ομάδες μαθητών σε ένα δημοκρατικό σχολείο.  Ενημερώθηκαν για τους ρόλους και τις ευθύνες άλλων μελών του προσωπικού και άλλων υπηρεσιών.  Το Φινλανδικό σύστημα εκπαίδευσης αποτελεί πρότυπο για όλη την Ευρώπη. Οι μαθητές είναι χαρούμενοι και δημιουργικοί έχοντας την ικανοποίηση και τη χαρά της γνώσης.  Οι Φινλανδοί μαθητές δεν έχουν στρες και ανησυχία για τις σχολικές τους επιδόσεις. Επιπλέον, μέσω του δημόσιου σχολείου αναπτύσσουν δεξιότητες που τους προετοιμάζουν για την αγορά εργασίας καθώς και για την μελλοντική τους ζωή.  Όλα τα παραπάνω μελετήθηκαν ώστε να εφαρμοστούν και στο περιβάλλον του δικού μας σχολείου για να βελτιώσουν το σχολικό κλίμα.
 • 16. 2ος Άξονας: Καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα • Το πρόγραμμα επιμορφωτικής κατάρτισης με τίτλο “Discover the 7Cs: Learning for Life (and Work) in the 21st Century”, που παρακολούθησαν τέσσερις εκπαιδευτικοί του σχολείου, υλοποιήθηκε στον φορέα Europass Teacher Academy που εδρεύει στη Βαρκελώνη της Ισπανίας. • Οι εκπαιδευτικοί εξοικειώθηκαν με τις δεξιότητες μάθησης 4Cs (κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, συνεργασία και επικοινωνία) αλλά και με τις νέες δεξιότητες 3Cs (τη διαπολιτισμική κατανόηση, τις δεξιότητες σταδιοδρομίας και ζωής, καθώς και την πληροφορική και τον ψηφιακό γραμματισμό).
 • 17. 7Cs skills • Critical Thinking • Communication & Media Literacy • Collaboration & Team work • Creativity & Innovation • Cross-Cultural understanding • Computing & ICT Technology • Career and Learning self-direction
 • 18. Παράλληλα, εφάρμοσαν καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, όπως συνεργατική μάθηση, διερευνητική μάθηση, επίλυσης προβλημάτων, μάθηση με βάση τη σκέψη, ρουτίνες σκέψης, artful thinking και τεχνικές με τις οποίες μπορούν να καλλιεργήσουν τις παραπάνω δεξιότητες στους μαθητές/μαθήτριες.
 • 19. Στόχος ήταν η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με αρχές και τρόπους ενσωμάτωσης στο σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα μιας σειράς ήπιων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αι. κρίνεται μείζονος σημασίας προκειμένου οι μαθητές να εκπαιδευτούν κατάλληλα, ώστε να ανταποκριθούν στις μελλοντικές προκλήσεις που αφορούν τις κοινωνικές αλλαγές, τη διαχείριση της πληροφορίας στην ψηφιακή κοινωνία  αλλά και την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους ανάπτυξη
 • 20. 3ος Άξονας: Ενίσχυση της ψυχικής υγείας εκπαιδευτικών (και μαθητών) Τρεις εκπαιδευτικοί του σχολείου μας συμμετείχαν σε δομημένο κύκλο σεμιναρίων του φορέα Tenelearning με θέμα Stress Management, Mindfulness, Body & Mind. Η υγιής ψυχική και συναισθηματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αποτελεί προαπαιτούμενο τόσο για τη γνωστική πρόοδο των μαθητών όσο και για την ευημερία τους γενικότερα.
 • 21. Συμπεράσματα 1 Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκε χώρος στην ιστοσελίδα του σχολείου που περιγράφονται οι δραστηριότητες υλοποίησης, οι καλές πρακτικές καθώς και ένα ψηφιακό αποθετήριο δράσεων για να έχει τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός. https://lyk-diap-v- thess.thess.sch.gr/category/drastiriotites/eyropai ka-programmata/erasmus_ka122_23_25/
 • 22. Συμπεράσματα 2 Όλες οι παραπάνω δράσεις βελτίωσαν το σχολικό κλίμα στο σχολείο μας. Οι συμμετέχοντες (μαθητές και εκπαιδευτικοί) o έμαθαν να είναι ανεκτικοί με τις διαφορετικές πεποιθήσεις που πρεσβεύουν άλλοι άνθρωποι στην κοινωνία. o σύνδεσαν τις προσωπικές τους σχολικές εμπειρίες με τις αξίες του δημοκρατικού πολιτισμού. o δημιουργήθηκαν συνεργατικές σχέσεις μεταξύ τους αλλά και ανάμεσα σε ομότιμούς τους από άλλα Ευρωπαϊκά σχολεία.
 • 23. Συμπεράσματα 3 o ταξίδεψαν, είδαν διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα, γνώρισαν νέους πολιτισμούς και τα μετέφεραν όλα αυτά στους συμμαθητές και στους συναδέλφους. o οι εκπαιδευτικοί, διά των υλοποιούμενων επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, ανέπτυξαν σύγχρονες δεξιότητες (κριτικής σκέψης, συνεργασίας, ευζωίας, ηγεσίας), ώστε να υποστηρίξουν τους μαθητές/τριες βελτιώνοντας ουσιαστικά το σχολικό κλίμα. Το θετικό κλίμα του σχολικού περιβάλλοντος ήταν αδιαμφισβήτητο μετά από κάθε συνεργατική δραστηριότητα των συμμετεχόντων.
 • 24. ευχαριστούμε “Act democratically”: σχολικό κλίμα, δημοκρατία και καινοτομία στο Erasmus+ Τσιότρας Βασίλειος, ΠΕ02 Μακρίδου Ελένη, ΠΕ02 Νένου Χρυσούλα, ΠΕ06 Οικονόμου Σμαρώ, ΠΕ02

Editor's Notes

 1. Ψ