SlideShare a Scribd company logo
~1~
~2~
       ผู้จดทำ
         ั

    ธีรยุทธ หำสะอำด

     มุตตำฆีน เจ๊ ะและ

     อำนนท์ บุญมำศ

      ฮำซัน วำจิ

     วีรชัย เกือชำติ
          ้

  มุศฏอฟำคำน อัล-กำญจนบุรี

 ติดต่ อ Anond_b@hotmail.comจัดพิมพ์ ที่ โรงพิมพ์ อซซำบิกน ยะลำ
            ั   ูสนับสนุนโดย www.islamicedu.asia
~3~                ลัทธิภำคีนิยมในรั้วมหำวิทยำลัย!

                                         ชัรฟุดดีน อามิลี

     ช่วงชีวิตในรอบรั้วมหาวิทยาลัยมักจะถูกมองว่าเป็ นช่วงชี วิตที่มีแต่ความทะเยอทะยาน
มุ่งมาดแสวงหาในสิ่ งที่เรี ยกว่า “ประสบการณ์” ที่ร้ ัวการศึกษาจะมอบให้เราตลอดระยะ 4 ปี หลัก
คิดที่ว่าชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยคือชีวิตที่ตองเต็มที่! ต้องทากิจกรรม! ต้องทะยานอยากในการเจอ
                      ้
โลกกว้าง! ได้หล่อหลอมให้คนหนุ่ มสาวมุสลิมมากหลายแสวงหาในทุกสิ่ งที่พอจะทาเนาว่าเป็ น
“ประสบการณ์ ” ได้ หลายคนแสวงหาประสบการณ์ ในทางที่ ดีอน เป็ นที่พึง พอใจของพระองค์
                           ั
อัลลอฮฺเช่น กรณี ของการทางานอิสลามในรู ปของชมรม แต่อีกมากหลายเหลือล้นเช่นกันของหนุ่ ม
สาวมุสลิมที่แสวงหาประสบการณ์ชนิดเฉียดขอบอเวจี บางคนแสวงหาประสบการณ์รักด้วยการซิ
นา ด้วยการมีแฟน บางคนแสวงหาประสบการณ์หนุ่มด้วยเหล้ายาใบกระท่อม! แต่ที่ร้ายการที่สุดก็
คือ บางคนแสวงหาประสบการณ์ ดวยการตั้งภาคี ต่อ อัลลอฮฺ หรื อ ชิ รกฺ ไม่ว่าจะเป็ นการจงใจจะ
              ้
กระทาหรื อไม่ เช่น การไปลอยกระทงเพราะเป็ นกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเป็ นต้น
     หนึ่ งในบ่วงโซ่ ของการ(สุ่ มเสี่ ยง)ตั้งภาคีต่อพระองค์อ ลลอฮฺ ที่มีความซับซ้อนและถูก
                                 ั
ละเลยมากที่สุดก็คือ การตั้งใจแสดงออกซึ่ งการให้ความสาคัญไม่ ว่ำในกรณีใดก็ตำมต่ อรู ปเจว็ด
ทั้งหลำย เช่น กรณี การถ่ายรู ปหมู่หรื อรู ปเดี่ยวโดยมี “เจตนา” ของการถ่ายเพื่อให้รูปเจว็ดดังกล่าว
                        ่
เป็ นองค์ประกอบสาคัญของภาพถ่าย การกระทาเช่นนี้ยอมเป็ นสิ่ งที่หะรอมอย่างชัดเจนในหลักการ
อิสลาม เพราะสิ่ งใดก็ตามที่เป็ นที่หะรอมต้องห้ามในหลักการอิสลามและไม่สามารถเปลี่ยนสภาพ
ได้แล้ว สิ่ งนั้นจะหะรอมทุกกรณี ไม่มีขอยกเว้น รู ปเจว็ดเป็ นสิ่ งหะรอมในหลักการอิสลามและไม่
                   ้
สามารถเปลี่ยนสภาพ(เช่นอาหาร)ได้ ดังนั้นมันจึงเป็ นสิ่ งหะรอมหากมุสลิมคนใด “ตั้ งใจ” ที่จะให้
รู ปเจว็ดเหล่านั้นร่ วมสังขกรรมกับกิจกรรมของเขา พระองค์อลลอฮฺได้ตรัสว่า
                            ั
     และโดยแน่ นอน เราได้ ส่งรอซูลมาในทุกประชาชาติ (โดยบัญชาว่ า) “พวกท่ านจงเคารพ
ภักดีอัลลอฮ และจงหลีกหนีให้ ห่างจากพวกเจว็ด” ดังนั้น ในหมู่พวกเขามีผ้ ที่อัลลอฮทรงชี ้แนะทาง
                                   ู
~4~

ให้ และในหมู่พวกเขามีการหลงผิดคู่ควรแก่ เขาฉะนั้น พวกเจ้ าจงตระเวนไปในแผ่ นดิน แล้ วจงดูว่า
บั้นปลายของผู้ปฏิเสธนั้นเป็ นเช่ นใด (16:36)
        โองการนี้บรรดามุสลิมได้ถูกสั่งใช้ให้เคารพต่ออัลลอฮฺและสิ่ งที่เป็ นปรปักษ์กบอัลลอฮฺก็
                                              ั
                                      ่
คือรู ปเจว็ดที่พวกเขาถูกบัญชาให้ “หลีกห่าง” ซึ่งท่านอิบนิกะษีร ได้อธิบายไว้วา
‫فلم يزل تعاىل يرسل إىل الناس الرسل بذلك، منذ حدث الشرك يف بين آدم يف قوم نوح الذين أرسل إليهم‬
‫نوح، كان أول رسول بعثه اهلل اىل أهل األرض، إىل أن ختمهم مبحمد صلى اهلل عليه وسلم الذي‬
                                        ‫و‬
:‫دب بع ببوت ببه اب ب ب بنب ب وبباب ب ببن يفب ب اب بق ببشارب ب ب ب وبباب بقب ب ارب ب ب ب،ب ب بو ببك ببلهم ك ببما ق ببالب ب اب بهللب ب ت ببعاىلب ب‬
                                 ‫ب‬      ‫ب ب‬                 ‫ب‬               ‫طب ب‬
  ‫ك ِ َّ ُ ول ل ِ ى ْه ه ل ه ل ا ْ ُ ون‬                             ِ
} َِ ‫{ ومآ أَرسلْنَا من قَ ْبلِ ََ من رس َ إِ ََّ نُوح َ إِلَي َ أَنََُّ َ إِلَََٰ إِ ََّ أَنََْ فَٱعبُد‬
                       ِ
                                                     َ ْ ََ
         “พวกท่ านจงเคารพภักดีอัลลอฮ และจงหลีกหนีให้ ห่างจากพวกเจว็ด” พระองค์ ได้ ส่งรอ
ซู ลของพระองค์ มายังมวลมนุษยชาติ ด้วยกับสาสน์ แห่ งคาสอนดังกล่ าว นับ ตั้งแต่ การตั้งภาคี ต่อ
พระองค์ ได้ อุบัติขึนมาครั้ งแรกในหมู่บุตรหลานของอาดัม ในบรรดากลุ่มชนที่ ท่านนบีนูฮฺได้ ถูก
          ้
ส่ งไป และรอซูลผู้แรกที่ พระองค์ อัลลอฮฺ ได้ ส่งมายังมวลมนุษย์ โลกนี ้ จนกระทั่งพระองค์ ได้ ส่งรอ
ซู ลท่ านสุ ดท้ ายคื อมุฮัมมัด ศ็อลฯซึ่ งคาประกาศของท่ านได้ ถูกป่ าวร้ องไปยังมนุษย์ และญินทั้งใน
ฟากตะวันออกและตะวันตก พวกเขาทั้งหมดได้ มายังโลกด้ วยคาสอนเดียวกันนี ้ดังที่ พระองค์ ทรง
ตรั สว่ า และเรามิได้ ส่งร่ อซู ลคนใดก่ อนหน้ าเจ้ านอกจากเราได้ วะฮี ย์แก่ เขาว่ า “แท้ จริ งไม่ มีพระเจ้ า
อื่นใดนอกจากข้ า ดังนั้นพวกเจ้ าจงเคารพภักดีต่อข้ า” (21:25)
                                 (อิบนิกะษีร. ตัฟซีรอัลกุรอำนิลอะซี ม. เล่ม 4 หน้า 570)
        พระองค์อลลอฮฺ ยังกล่าวให้ท่านนบีของเราประกาศการพ้นกับรู ปเจว็ดว่า
            ั
                “ฉันจะไม่ เคารพภักดีสิ่งที่พวกท่ านเคารพภักดีอยู่(109:2)
        ท่านอิบนิกะษีรอธิบายว่า “หมายถึงเหล่ารู ปปั้นและบรรดาพระเจ้าปลอมทั้งหลาย”
                                 (Tafsir Ibn Kathir – Abriged - Part 30 หน้า 242)
        จากโองการดังกล่าวทั้งหมด จึงเป็ นที่ชัดเจนว่าอิสลามห้ามยิ่งกว่าการเคารพรู ปปั้ น แต่
ทว่าพวกเขาได้ถูกห้ามด้วยการมิให้ของแวะเข้าใกล้ต่อรู ปปั้ นเลยด้วยซ้ าจากสานวนที่ว่า “จงหลีก
                 ้
ห่าง” ! ดังนั้นการถ่ายรู ปโดย “จงใจ” เพื่อจะให้รูปปั้ นเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งของภาพถ่ายจึงเป็ น
สิ่ งต้องห้าม ดังนี้
~5~

     รู ปปั้นเป็ นของต้องห้าม แม้เราจะอ้างว่าเราไปถ่ายโดยมิได้เคารพสักการะมันในใจก็ตาม
แต่นั่นเป็ นคาอ้างผิดๆ เพราะในอิ สลามสิ่ งใดก็ตามที่เป็ นสิ่ งต้องห้ามในตัวของมันแล้ว อิสลาม
ไม่ได้พิจารณาว่ามันต้องห้ามแค่ทางใจเท่านั้น แต่กาย วาจาของเราก็ตองห้ามที่จะยุ่งเกี่ ยวกับมัน
                                ้
ด้วย เช่ น กรณี ของเหล้าเป็ นสิ่ งต้องห้ามชัดเจน ดังนั้นการถ่ายโฆษณาเหล้า หรื อการใส่ เสื้ อยี่ห้อ
เหล้า หรื อการกระทาใดที่เป็ นการให้ความสาคัญต่อเหล้าจึงเป็ นที่หะรอมชัดเจนแม้เราจะไม่ดื่มกิ น
มันก็ตาม แล้วกระไรกันเล่าที่รูปเจว็ดซึ่งเลวร้ายยิงกว่าสุ ราจะต้องถูกมองข้ามด้วยเหตุผลง่ายๆเช่นนี้
                         ่
การที่ในสถานที่แห่งหนึ่งมีที่ต้ งร้อยตั้งพันแห่งแต่กลับจงใจเลือก(ไม่ได้ถูกบังคับหรื อบังเอิญติดมา
                ั
กับภาพ) ที่จะมาถ่ายภาพต่อหน้ารู ปเจว็ดเพื่อให้เป็ นองค์ประกอบของภาพจึงเป็ นการกระทาที่หะ
รอมชัดเจน! และในบางกรณี การถ่ายภาพต่อหน้ารู ปเจว็ดที่เป็ นทั้งเจว็ดและทั้งแท่นบูชาซึ่ งอาจจะ
ต้องมีการถอดรองเท้าเพื่อการ “ให้เกียรติต่อสถานที่” สิ่ งนี้ยอมเป็ นสิ่ งต้องห้ามด้วย เพราะหากการ
                              ่
ถอดรองเท้าเป็ นเพียงมารยาทเช่นการถอดรองเท้าเข้าห้องเรี ยนก็ถือว่าไม่เป็ นไร แต่ในกรณี ที่จะขึ้น
ไปถ่ายภาพต่อหน้ารู ปเจว็ดแล้วจะต้องถอดรองเท้าออกด้วย ทั้งที่ตรงนั้นเป็ นแท่นบูชาที่มีแต่การ
บวงสรวงเซ่นไหว้ การถอดรองเท้าจึงเป็ นเรื่ องของการให้ความเคารพอย่างชัดเจนเพราะเกี่ยวข้อง
กับมิติของการให้เกียรติต่อความศักดิ์สิทธิ์ของรู ปปั้ นและสถานที่บูชา! การถอดรองเท้าจึงเป็ นการ
ให้ความเคารพทางอ้อมต่อรู ปเจว็ด!
     เราจึงขอเรี ยกร้องให้บรรดาหนุ่มสาวมุสลิมห่างไกลจากการเข้าใกล้รูปเจว็ด แม้ว่ามันจะ
ถูกอ้างว่าเป็ นความทรงจาหรื อภาพตัวแทนต่อกันก็ตาม เพราะแท้จริ งแล้วมิตรภาพของกันและกัน
มิได้ข้ ึนอยู่กบการมีรูปเจว็ดเป็ นองค์ประกอบของภาพถ่าย ความทรงจาที่มีต่อกันคือการกระทาดี
        ั
และการเสี ยสละต่อกัน อีกทั้งเราเองสามารถถ่ายภาพที่ใดก็ได้ที่ไม่มีรูปเจว็ดเป็ นองค์ประกอบของ
ภาพ และแน่ นอนว่าไม่มีใครบังคับ บรรดามุส ลิมให้กระทาเช่ นนั้น หากแต่ มุสลิ มเองต่างหากที่
บังคับตนเองให้กระทาการณ์ดงกล่าวไปเพราะความโง่เขลาและเมินเฉยต่อหลักการศาสนาของ
             ั
พวกเขา ประเทศไทยที่เราอาศัยอยู่น้ ี ได้ให้สิทธิ เสรี ภาพทางศาสนาแก่ เราและมิได้บงคับให้ชาว
                                        ั
มุสลิมต้องฝ่ าฝื นบทบัญญัติของศาสนาแต่ประการใด
     ท่านรอซูล ศ็อลฯ ได้กล่าวแก่เราว่า
       " ‫أرسلين بصلة األرحام ، كسر األوثان ، وأن يوحد اهلل ال يشرك‏به شيء‬
                             ‫و‬
~6~

       “ฉั นได้ ถูกส่ งมาเพื่ อ เชื่ อ มสั มพัน ธ์ แก่ ตระกูลและเพื่อทาลายรู ปเจว็ดทั้งหลาย ดังนั้ น
แหละที่อัลลอฮฺ จะถูกเคารพสักการะโดยปราศจากการตั้งภาคีต่อพระองค์ ด้วยกับสิ่ งใดก็ตาม”
                                    (หะดีษศอเฮี๊ยฮฺมุสลิม หมายเลขที่ 832)
                                  ِ     ‫َيف ح ِ َ ح ُ ِ َ َ ح ت ه‬
                                       ِ
‫وِ ‏ اْلَديث مشروعيَّة إِزالَة ما يبُفتَ َ ‏ بِ‏ النَّاس م ح‏ بِنَاء وغْيه سواء كا َ‏ إِنحسانًا أ ح‏ حيَبوانًا أ ح‏ َجَادا اهب‬
   ً َ ‫ن َ َ ح َ َ َ ن َ َو َ َ َو‬
        “ท่านฮาฟิ สอิบนิ หะญัรกล่าวว่า: จากหะดีษนี้ มันได้ถูกกาหนดให้โยกย้ายสิ่ งต่างๆที่
อาจจะล่อลวงหรื อเบี่ยงเบนผูคน(ไปในทางที่ผิด) ไม่ว่ามันจะเป็ นสิ่ งที่ได้ถูกสร้างขึ้น(โดยมนุ ษย์),
              ้
คน, สัตว์ต่างๆหรือวัตถุที่ไร้ ชีวิตก็ตำม”
              ( อิบนุหะญัร อัลอัสกอลานีย ์ . ฟัตฮุลบำรีย์. กิตาบมะฆอซีย ์ เลขที่ 4099)
       เหล่าศรัทธาชนทั้งหลายเอ๋ ย จงอย่าอยู่เคียงข้างหรื อให้ความสาคัญกับสิ่ งที่นบีถูกส่ งมา
เพื่อทาลาย!
                                                 อัลลอฮฺเท่ ำนั้นที่รู้ ดยิ่ง
                                                             ี
           ==================================================
                         ถึงเพือนนักกิจกรรม
                            ่
                                                   ธีระยุทธ หาสะอาด
       ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผทรงเมตตาผูทรงกรุ ณาปราณี เสมอ ขอความสันติ ความสงบ
                 ู้    ้
สุ ข และความจาเริ ญในชีวตจงประสบแด่พี่นองทุกท่าน อัลฮัมดุลิลลาฮฺ (การสรรเสริ ญทั้งมวลเป็ น
            ิ       ้
สิ ทธิของอัลลอฮฺ)
       นับว่าเป็ นเรื่ องที่น่ายินดียงที่ในแต่ละปี เราได้เห็นน้องใหม่ หน้าตาใหม่ๆเข้ามาศึกษาใน
                      ิ่
รั้ว มอ. เป็ นจานวนมากมายในแต่ละปี ซึ่ งถือว่าเป็ นสัญญาณดีที่ช้ ีให้เห็นว่าบรรดาคนหนุ่ มสาว
ของเราไม่ได้นิ่งนอน ใจที่จะใฝ่ คว้าหาความรู้ เป็ นสิ่ งที่น่าชมเชยยิ่ง เพราะเราไม่อาจที่จะปฏิเสธ
ได้เลยว่าบรรดาคนหนุ่ มสาวเหล่านี้ แหละที่จะเป็ น พลังที่ดีในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ต่อไปในภายภาคหน้า แต่ก็เช่นเดียวกันที่เรามักจะได้ยินข่าวว่ามีน้องใหม่ของเราต้องเดินออกไป
จากรั้วแห่งนี้ดวยกับเหตุผลที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ นันคือการไม่พอใจต่อ "การรับน้อง"
        ้                  ่
       ในแต่ละปี กิจกรรมการต้อนรับน้องใหม่ได้ถูกจัดให้มีข้ ึนในทุกๆปี ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมที่
ดี บรรดารุ่ นพี่ๆต่างก็ดีอกดีใจและปลื้มปิ ติเป็ นอย่างยิ่งที่จะได้ทาตัวของเขา ให้เป็ นประโยชน์ต่อ
~7~

รุ่ นน้องที่เข้ามาใหม่ กิจกรรมการรับน้องได้ถูกเตรี ยมไว้ดวยความกระตือรื อร้นของรุ่ นพี่และหวัง
                             ้
เป็ นอย่างยิงว่าน้องๆคงจะได้รับความสะดวกและความอบอุ่นในทุกย่างก้าวที่ได้เดินอยู่ในรั้วมหา-
      ่
ลัยแห่งนี้ ส่ งผลให้นองๆรู้สึกอยากที่จะศึกษาหาความรู้ในรั้วแห่งนี้พร้อมกับความ รู้สึกดีๆที่ได้รับ
           ้
จากรุ่ นพี่ตลอดมา นี้คือผลที่เกิดขึ้นจากการต้อนรับน้องใหม่ตามอุดมคติของรุ่ นพี่ที่มีความ จริ งใจ
และรับผิดชอบต่อสังคม แต่อย่างไรก็ตาม...ถ้าหากการต้อนรับน้องเป็ นกิจกรรมที่ดีถวนหน้าแล้ว
                                       ้
ไซ้ ทาไมเรายังได้ยนข่าวการออกไปของรุ่ นน้องจากรั้วมหาลัยที่เกิดจากการกระทา ที่กดขี่และทา
         ิ
ร้ายจิตใจรุ่ นน้องที่มาจากการกระทาของรุ่ นพี่อีกเล่า ดังนั้นนี้คือสิ่ งที่บอกให้เรารู้ว่ากิจกรรมการรับ
น้องนั้นยังมีจุดบอดที่ ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่ งด่วน มิฉะนั้นแล้วข่าวคราวที่สร้างความเสี ยหาย
แก่ มหาลัย สร้างความเดือดร้ อนแก่นักศึกษารุ่ นน้องตลอดจนความเจ็บปวดที่บรรดาผูปกครอง
                                       ้
ต้องรับรู้ก็จะมีให้เห็น ให้ได้ยนไม่จบไม่สิ้นทุกๆปี การศึกษา อันเนื่องมาจากกิจกรรมการรับน้อง
                ิ
     จากปัญหาข้างต้นที่เกิดขึ้น เราจึงอยากเรี ยกร้องเชิญชวนรุ่ นพี่และเพื่อนนักกิจกรรมผูมี
                                               ้
หน้าที่ต้องรั บ ผิดชอบทุ กท่ าน โปรดจงหันกลับมาทบทวนบทบาทและหน้าที่ของตัวเองเสี ย
ใหม่ ถ้าหากท่านรักที่จะทางานเพื่อสังคม ถ้าหากท่านมีจิตอาสา มีจิตสาธารณะและหากคิดว่าท่าน
พร้ อมที่จะดูแ ลน้อ งใหม่แ ล้ว ก็จาเป็ นอย่างยิ่งที่ท่ านจะต้อ งมีความรั บผิดชอบต่ อตนเองและ
รับผิดชอบสังคม ด้วย เพราะแท้จริ งแล้วทุกๆหน้าที่น้ นจะต้องถูกไต่สวนอย่างแน่ นอน ดังมีฮาดิษ
                          ั
ของท่านนะบีมุฮมมัดได้กล่าวว่า
       ั
              ( ْ ِ‫)كلُّك ْ ر ْ وكلُّك ْ مسئُو ْ ع ْ رعيَّت‬
               ‫ُ ُ م َ اع َ ُّ ُ م َ ل َن َ ِ ه‬
               ِ
"ทุกๆคนย่ อมมีหน้ าที่ ที่จะต้ องรั บผิดชอบ และทุกๆคนจะต้ องถูกสอบสวนจากหน้ าที่ ที่เขาได้
รั บผิดชอบ" (บันทึกโดยอัลบุคอรี ยฺ หมายเลขหะดีษ 853,2418 มุสลิม หมายเลขหะดีษ 1829 อบู
ดาวุด หมายเลขหะดีษ 2928 อัตติรมิซียฺ หมายเลขหะดีษ 1705 อะหฺ มด หมายเลขหะดีษ 52,54)
                               ั
     เป็ นการยืนยันที่ชดเจนต่อผูที่มีหน้าที่ที่ตองรับผิดชอบทุกคน ที่จะต้องทางานของเขา
              ั    ้        ้
ด้วยความซื่ อสัตย์ อดทน พร้อมจะรับผิดชอบต่อการกระทาของตน และพร้อมที่จะร่ วมเป็ นส่ วน
หนึ่ งในกลุ่ มหรื อ กระบวนการที่ จ ะน าพาสั ง คมไปในทาง      ที่ ถู กต้อ ง มี ค วามเจริ ญ ก้าวหน้า
ต่อไป และก็เช่นเดียวกันหากผูมีอานาจมีหน้าที่ไม่บริ หารอานาจและหน้าที่ของตนให้ เหมาะสม
              ้
แล้ว อานาจและหน้าที่ของท่านก็จะปรากฎออกมาในรู ปแบบแห่ งการอธรรมแก่ผที่อยู่ภาย ใต้
                                  ู้
~8~

อานาจของท่านอย่างแน่ นอน หากเป็ นอย่างนั้นแล้วจงทราบไว้เถิดว่าแท้จริ งแล้วท่านกาลังอยู่ใน
หนทางที่ หลงอย่างชัดเจน และจงทราบไว้เถิดว่าโทษทัณฑ์และผลจากการอธรรม(ซอเล็ม)มีความ
                               ่
รุ นแรงยิง ซึ่งท่านนบีได้กล่าวเตือนแก่มนุษยชาติถึงเรื่ องนี้วา
     ่
 ‫أ ن ن رننل ن لا ن ‏ ‏صلى لا ن عننل وننلل ‏ ‏ق ن ن ‏ ‏م ن ك ن ن عننه ن مننمل‬
‫ألخ ‏‏ فل تحلل ‏‏مهه‬  ‫فإ ل س ث ديه ر وال دره م قبل أ يؤخذ ألخ م‬
‫حسه ت فإ ل يك ل حسه ت‬           ‫أخذ م ل ئ ت أخ فطرح عل‬
                                           ‫روا البخ ري‬
ความว่ า แท้ จริ งท่ านรอซู้ ล (ซ.ล.) ได้ กล่ าวว่ า บุคคลใดที่ เขานั้นได้ มีการซอเล็มต่ อพี่น้องของเขา
เขาก็จงขออภัยจากการซอเล็มอันนั้นเสี ย เพราะแท้ จริ งในวันกียามะห์ เงินดีนารและเงินดิรฮั ม จะไม่
มีประโยชน์ อันใดเลย ก่ อนที่ เขานั้นจะเอาความดีต่าง ๆ ของเขานั้นให้ กับพี่น้องของเขา (ที่ ถูกเขา
นั้นซอเล็ม) และหากเขานั้นไม่ มีความดีให้ กับพี่น้องของเขา (ที่ ถูกเขานั้นซอเล็ม) เขาก็จะเอาความ
ชั่ว ของพี่น้องของเขา(ที่ถูกเขานั้นซอเล็ม) มาโยนใส่ ให้ กับเขาแทน.
                                       รายงานโดย บุคอรี ย ์
      และยังมีฮาดิษกุดซียที่ยนยันเกี่ยวกับเรื่ องนี้ ... ความว่า
               ์ ื
‫فى ح يث ق لى‬      ‫وتع لى يق‬    ‫ق الهبى صلى لا عل ولل : لا لبح‬
‫م الم ل في ع جل أو آجل ، و أل تق م رأى ممل م‬
 ً                                     ‫وعزتي وجاللي أل تق‬
‫فق ر أ يهصر فل يفعل. روا الطبرا ي و أب الش خ‬
  ความว่ า ท่ านนบี (ซ.ล.) ได้ กล่ าวว่ า อัลลอฮ์ ตาอาลาทรงตรั สในฮาดิษกุดซี ย์ว่า ขอสาบานด้ วย
เกียรติของฉั น และขอสาบานด้ วยความยิ่งใหญ่ ของฉั น แน่ แท้ ฉันนั้นจะล้ างแค้ นกับผู้ที่ซอเล็มทั้ง
ในโลกนี ้ แ ละในโลกหน้ า และแน่ แท้ ฉั น จะล้ างแค้ นกั บ ผู้ ที่ เ ห็ น คนที่ ถู ก ซอเล็ ม และเขามี
ความสามารถ ที่จะช่ วยเหลือแต่ เขาไม่ ยอมกระทา(ไม่ ยอมช่ วยเหลือ)
                                 รายงานโดย ฎอบรอนีย ์ และอาบู เชค
      ด้วยเหตุน้ ี เราจึงอยากย้าเตือนตัวเอง รุ่ นพี่ที่ตองดูแลน้องใหม่ ตลอดจนเพื่อนๆนัก
                               ้
กิจกรรมทุกท่านอีกครั้งว่า จงต้อนรับน้องใหม่ของพวกเราด้วยกิจกรรมที่ดีๆ มีความสร้างสรรค์ มี
ความเหมาะสมกับกาลเทศะ จงช่วยเหลือและคอยดูแลพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะสามารถใช้ชีวิตอยู่
~9~

ในรั้วมหาลัย แห่ งนี้ ได้อย่างเต็มภาคภูมิ อีกประการสาคัญที่รุ่นพี่และเพื่อนนักกิจกรรมทุกท่าน
จาเป็ นที่จะต้องมี คือ "การเป็ นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องใหม่ " แค่ น้ ี ก็เพียงพอแล้วสาหรั บการทา
หน้าที่ที่น่าได้รับการยกย่องและควรค่าแก่ การให้เกียรติจากสังคมในฐานะ " รุ่ นพี่ "
          =================================================
                ทำไมมุสลิมจึงร่ วมรับน้ องใหม่ ไม่ ได้
                                          อ.มุรีด ทิมะเสน
      ด้วยผมถูกถามจากพี่นองนักศึกษามุสลิมเป็ นจานวนมาก ว่ามุสลิมเข้าร่ วมประเพณี หรื อ
                ้
พิธีรับน้องใหม่ได้หรื อไม่? ผมก็ตอบไปแต่ว่าก็ได้ประโยชน์เฉพาะผูที่ถามผมเท่านั้น แต่ผมก็ฉุก
                                ้
    ่
คิดได้วา หากเขียนเป็ นบทความลงเว็บไซต์คงจะมีประโยชน์มิใช่น้อย คิดได้ตามนั้น ก็ทาตามดังที่
                                           ่
คิด บทความนี้ แม้ว่าจะเป็ นบทความสั้นๆ แต่ก็สามารถช่ วยบรรเทาให้นักศึกษาที่ไม่เคยรู้มาก่อน
ได้รับรู้บาง อย่างน้อยที่สุดก็เป็ นแนวทาง หรื อแนวคิดให้ยบยั้งตัวเองมิให้เข้าร่ วมประเพณี รับน้อง
     ้                       ั
ใหม่ได้บาง หรื อบางครั้งตัวเราเองก็ไม่รู้จะเตือนเพื่อนมุสลิมด้วยกันมิให้เข้าร่ วมประเพณี รับน้อง
    ้
อย่างไร? ก็สามารถนาบทความนี้ ให้เขาอ่าน อาจเจียดความรู้ให้เขาได้บางลาดับหนึ่ ง งั้นเชิญอ่าน
                                 ้
รายละเอียดเลยนะครับว่า ทาไมมุสลิมจึงร่ วมประเพณี รับน้องใหม่ไม่ได้?
      ประเพณี รับน้องใหม่เป็ นประเพณี ที่นักศึกษาใน สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ งถือปฏิบติ
                                             ั
มาเป็ นเวลาช้านาน วิธีการต้อนรับน้องใหม่ของนิ สิตนักศึกษามีหลายวิธี นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
หลายแห่งทาการต้อนรับน้องใหม่หรื อเพื่อนใหม่โดยการช่วยเหลือและจัดการต้อนรับอย่างอบอุ่น
เพื่อให้นองใหม่เกิดความประทับใจ ซึ่ งประโยชน์ในการปรับตัวของนิ สิต นักศึกษาใหม่อย่างมาก
     ้
นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ งทาการต้อนรับน้องใหม่โดยการบังคับ ขู่เข็ญด้วยวิธี
ต่างๆเป็ นเวลาหลายสั ปดาห์ เพื่อให้น้องใหม่มีความสามัคคี แล้วจัดงานต้อ นรั บน้อ งใหม่อย่าง
อบอุ่นในที่สุด
นิ สิต นักศึกษา ที่มีความเชื่ อในการบังคับขู่เข็ญน้องใหม่น้ ันได้มีความเชื่ อในวิธีการต้อนรั บน้อง
ใหม่ตามระบบโซตัส (SOTUS) ซึ่งมีวตถุประสงค์ 5 ประการ ตามตัวอักษร 5 ตัว คือ
                ั
      S หมายถึ ง Seniority คื อ เพื่ อ ให้ นิ สิ ต นัก ศึ ก ษารุ่ นน้อ งเคารพอาจารย์ และนิ สิ ต
นักศึกษารุ่ นพี่
~ 10 ~

      O หมายถึง Order คือ เพื่อให้นิสิตนักศึกษารุ่ นน้องเชื่อฟังคาสั่งของอาจารย์ และรุ่ นพี่
      T หมายถึง Tradition คือ เพื่อให้มีการรักษาเฉพาะประเพณี ที่ดีงาม และ เหมาะสมไว้
      U หมายถึง Unity คือ เพื่อให้นิสิต นักศึกษา รักษาความสามัคคีระหว่างนิ สิตนักศึกษา
ในสถาบัน
      S หมายถึ ง Spirit คือ เพื่อให้นิสิตนักศึ กษามีจิตใจที่ ดีงาม มีคุณธรรม และจริ ยธรรม
เสี ยสละเพื่อส่ วนรวม
ประวัติของประเพณีโซตัส
      ระบบโซตัส ได้เกิ ดขึ้ นในโรงเรี ยนเตรี ยมทหาร ในสหรั ฐอเมริ กามาเป็ นเวลาช้านาน
ในช่วงปี ค.ศ. 1850-1950 ระบบโซตัสได้แพร่ เข้าไปในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศ
สหรั ฐอเมริ ก า วิธิ การบังคับ ขู่เข็ญ นิ สิ ต นักศึ กษาใหม่ หรื อ น้อ งใหม่ ด้ย วิธี การต่ างๆของนิ สิ ต
นักศึกษารุ่ นพี่ ทาให้นักศึกษาใหม่ได้เสี ยชี วิตไปหลายคน อย่างไรก็ตามระบบโซตัสทาให้นิสิต
นักศึกษารุ่ นพี่สามารถสั่งให้นิสิตนักศึกษารุ่ นน้องทาในสิ่ งต่างๆได้ดีพอสมควร จึงทาให้เกิดความ
พร้อมเพรี ยงในการทากิจกรรมต่างๆของนักศึกษา นักศึกษาจึงได้รักษาประเพณี โซตัสมาเป็ นเวลา
ช้านาน (BUCHANAN, 1982)
      ภายหลัง สงครามโลกครั้ งที่ 2 หลายประเทศในทวีป ยุโ รปได้รับ ความเสี ย หายจาก
สงครามมาก ประเทศสหรัฐอเมริ กาซึ่ งได้รับผลกระทบจากสงครามน้อย จึงเป็ นประเทศที่มีความ
เจริ ญรุ่ งเรื อ งและมีความก้าวหน้าในวิชาการด้านต่างๆ จึงมีนิสิ ต นักศึ กษาต่างชาติไปศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรั ฐอเมริ กาเป็ นจานวนมาก นิ สิต นักศึกษาต่างชาติได้รับระบบ
โซตัสไปเผยแพร่ ในประเทศของตน ระบบโซตัสจึงได้แพร่ กระจายไปยังประเทศฟิ ลิปปิ นส์ และ
อีกหลายประเทศ
      สาหรั บประเทศไทยนั้น วิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่หรื อมหาวิทยาลัย
แม่ โ จ้ใ นปั จ จุ บ ัน ซึ่ งอาจารย์ใ นยุค แรกส่ ว นใหญ่ ไ ด้รั บ การศึ ก ษาจากมหาวิท ยาลัย ฟิ ลิ ป ปิ นส์
University of the Philippines วิทยาเขต ลอสบานยอส Los Banos อาจารย์ได้นาระบบโซตัสมา
ถ่ายทอดให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ งได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2486 ก็ได้รับอิทธิ พล
ระบบโซตัส จากหลายทางด้วยกัน อาจารย์ในยุคบุกเบิ กส่ วนใหญ่ได้รับ การศึ กษาจากประเทศ
~ 11 ~

ฟิ ลิ ป ปิ นส์ ป ละประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า เช่ น ที่ ม หาวิท ยาลัย แห่ ง รั ฐออนรี ก อน (Oregon State
University) และมหาวิทยาลัยคอลแนลล์ (Cornell University ) ซึ่ งมีส่วนอย่างมากที่ทาให้ระบบ
โซตัสขึ้น และในช่วงแรกนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้า
ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดวยระบบโซตัสจึงทาให้เกิดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน
                  ้
ปี พ.ศ. 2496 สาหรับนิ สิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีระบบโซตัสมาเป็ นเวลาช้านาน ในปั จจุบน
                                           ั
ระบบโซตัสก็เป็ นที่นิยมในหมู่นกศึกษาในมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศไทย
               ั
(สาเนาว์ และบุญเรี ยง, 2531)
             (ที่มาของข้อมูล http://www.thaipoem.com/forever/ipage/story4715.html)
      ภายหลังที่ผมได้อ่านบทความเกี่ ยวกับที่มาของ “ประเพณี รับน้องใหม่” ผมขออธิ บาย
และนาเสนอหลักการของอิสลามควบคู่กนไปด้วย ทั้งนี้ เพื่อนักศึกษามุสลิมที่เพิ่งเข้ามหาวิทยาลัย
                ั
ใหม่ที่ตองประสบกับการรับน้องใหม่ จะได้ปฏิบติตวถูกต้องตามหลักการศาสนา
    ้                 ั ั
                                        ั
      1. จุดกาเนิดประเพณี รับน้องใหม่มาจากโรงเรี ยนเตรี ยมทหารของพวกอเมริ กน จากนั้นก็
ได้รับความนิยมในหมู่นกศึกษาตามมหาวิทยาลัยในอเมริ กา เป้ าหมายคือ การขู่บงคับให้รุ่นน้องทา
           ั                         ั
ตามคาสั่งรุ่ นพี่ หากเรี ยกตามสานวนเมืองไทยเรา คือระบบศักดินานั่นแหละครั บ จนบางครั้งการ
ทาตามรุ่ นพี่ซ่ ึงเกินกาลังของรุ่ นน้อง สุ ดท้ายบางครั้งก็ถึงขั้นเสี ยชีวต ก็มีให้เห็นแทบทุกปี
                                     ิ
      ในส่ วนของหลักการศาสนา อิสลามระบุชดเจนว่า
                       ั
                ‫ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق‬
   “ไม่ อนุญาตให้ เชื่ อฟั งสิ่ งถูกสร้ างให้ ฝ่าฝื นผู้สร้ าง” (หะดีษเศาะหี้ หฺ, บันทึกโดยอะหฺ มด)
                                                  ั
      ฉะนั้นหากพูดถึงทัศนะของอิ สลาม มุสลิ มร่ วมกิ จกรรมรั บ น้อ งใหม่ไม่ได้เลย เพราะ
                                           ั
กิจกรรมข้างต้น มีแหล่งกาเนิดจากวัฒนธรรมอื่นที่ไม่ใช่อิสลาม นันคือวัฒนธรรมของพวกอเมริ กน
                               ่
              ่
ซึ่งท่านรสู ลุลลอฮฺกล่าวไว้วา
                ‫من تشبه بقوم فهو منهم‬
“บุคคลใดที่ เลี ยนแบบชนกลุ่มใด เขาคื อส่ วนหนึ่ งของกลุ่มชนนั้นด้ วย” (หะดีษเศาะหี้ หฺ, บันทึก
โดยอบูดาวูด)
~ 12 ~

      ประการถัดมา การรั บน้องใหม่ เป้ าหมายเพื่อทาให้รุ่ นน้องเชื่อฟังรุ่ นพี่ โดยรุ่ นพี่น้องขู่
บังคับ จึงจะเกิดการเชื่อฟังและปฏิบติตามอย่างเคร่ งครัด ส่ วนใครฝ่ าฝื นก็ถือว่าไม่เชื่อฟังรุ่ นพี่ ไม่
                 ั
เคารพรุ่ นพี่น่ันเอง ยกตัวอย่างเช่ น รุ่ นพี่ส่ังให้รุ่นน้องดื่มสุ รา, รุ่ นพี่สั่งให้นักศึกษาชายหอมแก้ม
นักศึกษาหญิง ทานองนี้ เป็ นต้น ในประเด็นนี้ ยิ่งผิดกับหลักการของศาสนาอิสลามอย่างเห็นได้ชด
                                            ั
เมื่อเป็ นเช่นนี้ จึงไม่อนุญาตให้มุสลิมร่ วมพิธีรับน้องใหม่โดยเด็ดขาด
      2. ประเพณี รับน้องใหม่ มาจากวัฒนธรรมอื่นที่ไม่ใช่อิสลาม แน่ นอนอย่างยิ่งยวด เรื่ อง
การละเลยต่อความถูกผิดตามแนวทางของอิสลาม ย่อมเกิ ดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาทิเช่น การ
ปะปนกันระหว่างชายหญิง จะเห็นได้ว่า การรับน้องใหม่จะไม่มีการแยกระหว่างชายหญิง แต่พวก
เขาจะทากิจกรรมร่ วมกันอย่างสนุกสนาน และปะปนกันอย่างสนิ ทชิดเชื้อ ซึ่ งประเด็นนี้ อิสลามให้
ความเข้มงวดมาก เพราะการปะปน และการสัมผัสกันระหว่างเพศตรงข้าม เป็ นความผิดทางศาสนา
ถึงขั้นเรี ยกว่า “ซินาเล็ก” เลยทีเดียว และด้วยความใกล้ชิดนี่ เอง ด้วยความปะปนระหว่างชายหญิง
นี่ เอง จนทาให้มีข่าวว่านักศึกษาหญิงซึ่ งเข้าร่ วมรับน้องใหม่ถูกข่มขืนเป็ นข่าวมาแล้วให้เห็นแทบ
ทุกปี ฉะนั้นประเด็นนี้ จึงไม่มีขออ้างใดๆ ที่จะอ้างว่า อนุ ญาตให้มุสลิมเข้าร่ วมพิธีรับน้องใหม่ได้
                ้
เลยล่ะครับ ซึ่งท่านนบีมุหมมัดเคยกล่าวไว้วา
             ั        ่
                " ‫ألن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد‬
               ‫" خير من أن يمس امرأة ال تحل له‬
      “หากว่าใช้เข็มที่ ท ามาจากเหล็กทิ่ มที่ ศีรษะของชายคนหนึ่ งยังดี เสี ยกว่า บุ คคลหนึ่ ง
สัมผัสสตรี ซ่ ึงไม่เป็ นที่อนุมติสาหรับเขา” (หะดีษเศาะหี้หฺ, บันทึกโดยเฏาะบะรอนีย ์ และบัยหะกีย)์
                ั
ฟังหะดีษบทข้างต้น คงไม่มีใครคิดว่าการร่ วมประเพณี รับน้องใหม่แล้วมีกิจกรรมที่สัมผัสเพศตรง
ข้าม เป็ นเรื่ องเล็กๆ อีกแล้วนะครับ
      3. กิจกรรมพิธีรับน้องใหม่ เท่าที่สังเกตเห็น ล้วนเป็ นเรื่ องความสนุ กสนานเป็ นหลัก อีก
ทั้งยังเป็ นกิ จกรรมที่ไร้ ส าระ กิ จกรรมบางอย่างดูแ ล้วไม่นึกว่า คนระดับปั ญญาชนจะนามาเป็ น
กิจกรรมที่เหมาะสมกับสติปัญญาของตนที่อดหลับอดนอนอ่านหนังสื อเพื่อสอบเข้ามหาลัยแห่ ง
นั้น ๆ จนกระทั่งสอบเข้ามหาลัย ได้เ ลยล่ ะ ครั บ ซึ่ ง อิ ส ลามอนุ มติ ให้ส นุ กสนานได้ก็ ต้อ งอยู่ใ น
                                  ั
ขอบเขตของศาสนาอนุมติให้กระทาเท่านั้น ส่ วนความสนุกสนานใดที่ขดกับหลักการศาสนา เช่นนี้
         ั                     ั
~ 13 ~

ไม่เป็ นที่อนุ มติให้มุสลิมกระทาโดยเด็ดขาด อาทิเช่ น การให้นักศึกษาคลานเข้าไปตามร่ อง ตาม
        ั
อุโมงค์ที่ถูกสร้ างขึ้น แล้วก็เทของเหม็นๆ ไว้ตามร่ องตามอุโมงค์น้ ัน เช่ น อุจจาระ,ปั สสาวะของ
สัตว์ หรื ออาจจะมีของมนุ ษย์ดวย ทานองนี้ เป็ นต้น ซึ่ งกิ จกรรมไร้ สาระต่ างถูกกระทาขึ้นมานั้น
               ้
                                     ่
ล้วนเป็ นสิ่ งที่ศาสนาสั่งกาชับให้ละทิ้งทั้งสิ้ น ท่านนบีมุหมมัดกล่าวไว้วา
                              ั
            ‫من حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه‬
   “ส่ วนหนึ่งของบุคคลที่ดีใน (ทัศนะ) อิสลาม คือบุคคลที่ละทิงสิ่ งที่ไม่ ประโยชน์ สาหรั บเขา”
                                ้
                              (หะดีษเศาะหี้ หฺ, บันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ)
     4. กิ จกรรมรั บน้องใหม่ซ่ ึ งดูเหมือนจะขาดไม่ได้เลยด้วยประการทั้งปวงคงหนี ไม่พน
                                            ้
เครื่ องดนตรี และการร้ อ งราท าเพลง ซึ่ งทั่งการร้ อ งราท าเพลงเคล้าเครื่ อ งดนตรี เป็ นสิ่ งหะรอม
สาหรั บมุสลิม ดังนั้นการเข้าร่ วมกิ จกรรมใดที่มีสิ่งข้างต้น ล้วนไม่เป็ นที่อนุ มติสาหรับมุสลิม ซึ่ ง
                                        ั
            ่
ท่านนบีมุหมมัดกล่าวไว้วา
     ั
    ‫ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر و الحرير و الخمر و المعازف‬
“จะปรากฏกลุ่ มก้ อนหนึ่งจากประชาชาติของฉันที่ทาให้ ผ้าไหม, สิ่ งมึนเมา และเครื่ องดนตรี เป็ นที่
อนุมติ (หะลาล)”
  ั                         (หะดีษเศาะหี้หฺ, บันทึกโดยบุคอรี ย)์
     5. กรณี ที่มีการรับน้องใหม่ยงต่างจังหวัด นันหมายรวมว่า มุสลิมะฮฺที่ตองการจะเดินทาง
                   ั       ่            ้
ไปรับน้องใหม่ตองเดินทางไกล ซึ่ งหลักการศาสนาระบุชดเจนว่า เมื่อมุสลิมะฮฺเดินทางจาเป็ น (วา
       ้                 ั
ญิบ) จะต้องมีมะหฺ ร็อม (เพศชายที่ แต่งงานกับนางไม่ได้) ร่ วมเดินทางไปกับ นางด้วย หากไม่มี
มะหฺ ร็อมเดินทางไปด้วย หลักการศาสนาถือว่าการเดินทางนั้นไม่เป็ นที่อนุมติสาหรับนาง ซึ่ งท่านร
                                   ั
          ่
สู ลุลลอฮฺกล่าวไว้วา
               ‫ال تسافر امرأة اال مع [ ذي > محرم‬
“ไม่ อนุญาตให้ สตรี เดินทางไกล ยกเว้ นจะต้ อ งมีมะหฺ ร็อม (ของนางร่ วมเดินทางไปด้ วย) เท่ านั้น”
                            (หะดีษเศาะหี้หฺ, บันทึกโดยอะหฺ มด)
                                            ั
     สรุ ป จากสิ่ งที่กล่าวมาข้างต้น หากประเพณี รับน้องใหม่มีสิ่งผิดหลักการอิสลาม เช่นนี้
ศาสนาไม่อนุ มติให้มุสลิมเข้าร่ วมกิจกรรมนั้นโดยเด็ดขาด อีกทั้งการสร้างความเข้าใจระหว่างรุ่ น
       ั
น้องกับรุ่ นพี่ ยังมีทางอื่นๆ ที่เลือกกระทาอีกมากมายที่ไม่ขดกับหลักการศาสนา แต่เมื่อรุ่ นพี่แต่ละ
                              ั
~ 14 ~

มหาวิท ยาลัยเลือกที่จะดาเนิ นกิ จกรรมที่ ขดกับหลักการศาสนาอิส ลาม เช่ นนี้ ในฐานะที่ เราเป็ น
                     ั
มุสลิม เราก็ตองยืนหยัดโดยการปฏิเสธการเข้าร่ วมกิจกรรมรับน้องใหม่อย่างภาคภูมิใจ แม้ว่า การที่
       ้
เราไม่เข้าร่ วมกิจกรรมรับน้องดังกล่าว จะทาให้เพื่อนๆ นักศึกษาด้วยกันรังเกียจก็ตาม เราก็ตองยืน
                ่                            ้
หยัดหลักการศาสนาไว้ บางคนอาจจะอ้างว่า ถ้าเช่ นนั้น ทาไมพวกมุสลิมจึงไม่ไปเรี ยนที่มหาลัย
            ้            ่
ของมุสลิมด้วยกัน? เราก็ตองตอบเขาไปว่า มุสลิมจะอยูที่ใดก็ตาม ก็สามารถนาอิสลามมาปฏิบติได้
                                         ั
โดยเท่าเทียมกัน เมื่อเรามีสิทธิ์สอบเข้ามาเป็ นนักศึกษาได้ เราก็มีสิทธิ์ ใช้สิทธิ์ ของเราได้อย่างเต็มที่
มิใช่หรื อ? อีกอย่าง การรับน้องใหม่ก็ไม่ใช่เป็ นกฎระเบียบของทางมหาลัยอีกต่างหาก ฉะนั้นการที่
เราไม่เข้าร่ วมก็ไม่ใช่เป็ นเรื่ องที่ทาให้เราต้องแปลกแยกกับเพื่อนต่างศาสนิก หรื อแตกแยกกับสังคม
ที่ไม่ใช่มุสลิมเลยนี่ครับ
      อีกประการหนึ่ ง นักศึกษามุสลิมด้วยกันต้องมีทิศทางเป็ นแนวเดียวกัน จึงจะมีอานาจ
ต่อรอง แต่เท่าที่ทราบ มุสลิมที่เคร่ งครัดก็ไม่เข้าร่ วม ส่ วนมุสลิมที่ไม่ค่อยเคร่ งครัดก็เข้าร่ วมอย่าง
เต็มเหนี่ยว ประเด็นนี้กเ็ ป็ นข้ออ้างของเพื่อนต่างศาสนิกให้กล่าวโจมตีมุสลิม เพราะมีสองมาตรฐาน
แต่จะอย่างไรก็ช่าง เราก็ช้ ีแจงได้ กระนั้นก็ตาม เราต้องเป็ นเอกภาพ และยืนหยัด นันแหละครับถึง
                                        ่
จะเรี ยกว่าเป็ นประชาชาติตวอย่าง และโปรดอย่าลืมโดยเด็ดขาดนะครับว่า โลกดุนยานี้ เป็ นเสมือน
             ั
คุกตารางสาหรับมุสลิม แต่เป็ นสวรรค์ของคนต่างศาสนิ ก ซึ่ งเขาจะทาอะไรก็ได้ เพราะพวกเขาไม่
มีกฎเกณฑ์กติกาดาเนินชีวตเหมือนมุสลิม อีกทั้งมุสลิมจะถูกสอบสวนทุกสิ่ งทุกอย่างที่เราทาไว้บน
            ิ
โลกดุนยานี้
      ดังนั้นโปรดอย่าทิ้งอิสลามเพื่อแลกกับความสนุ กสนาน และโปรดอย่าหันหลังให้กับ
อิส ลามเพื่อ แลกกับ การยอมรั บ ของเพื่อ นในรั้ วมหาลัยเลยนะครั บ เพราะในวัน กิ ยามะฮฺ เราจะ
กลายเป็ นคนที่ขาดทุนย่อยยับอย่างไม่ตองสงสัย
                  ้
                ==========================
~ 15 ~

                “เด็กซำนำวี” กับประเพณีกำรรับน้ อง
                                              ฮาซัน วาจิ
      เปิ ดเทอมใหม่น้ ี สาหรับเราชาวม.อ.คงไม่มีเรื่ องใดที่ฮอตฮิตมากไปกว่าการเตรี ยมพร้อม
สาหรับการรับน้อง ที่ไหนเป็ นอย่างไรไม่รู้ แต่ขอสาธยายให้เห็นความเป็ นมาของประเพณี การรับ
น้องที่เกิ ดขึ้นณมอ.ปั ตตานี ซ่ ึ งอย่างที่ทราบกันดีว่าที่นี่เป็ นพื้นที่พิเศษ มหาลัยนี้ ก็ตองมีหลายอย่าง
                                              ้
เหตุที่ตองบรรยายเฉพาะเจาะจงสถานที่เป็ นเพราะว่าการรับน้องที่น้ ี มีลกษณะที่ค่อนข้างประหลาด
    ้                              ั
กล่าวคือ มีความพยายามร่ วมระหว่างการรับน้องซึ่ งเป็ นธรรมเนี ยมปฏิบติที่มีมาแต่เดิมของมหาลัย
                                  ั
กับ รากฐานความเชื่ อ ดั้งเดิ ม ของนัก ศึ ก ษาซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ มาจากโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาซึ่ ง
กลายเป็ นกลุ่มคนส่ วนใหญ่ที่เพิ่งได้รับบทบาทใหม่ คือการเป็ นพี่เอก พี่คณะ พี่มหาลัยในการทา
หน้าที่ ควบคุ มน้องและและคิ ดค้นสรรหากิ จกรรมมาเสริ มให้น้อ งซึ่ งแต่ เดิ มหน้าที่ เหล่ านี้ เป็ น
หน้าที่ของต่างศาสนิก เพราะกิจกรรมเหล่านี้มีลกษณะที่ขดกับหลักคาสอนอิสลาม เช่น การให้น้อง
                      ั    ั
เต้น ที่ ส่ อ เค้าอนาจาร กิ จกรรมที่ มีการถูกเนื้ อ ต้อ งตัวระหว่างชายหญิง การปะปนชายหญิง แต่
ปัจจุบนนี้มนมีสิ่งหนึ่งที่ทาให้ผมรู้สึกเจ็บปวดที่สุดคือเหล่าเด็กที่จบชั้นสานาวี กลายเป็ นพี่คุมน้อง
   ั ั
ในกิจกรรมรับน้องเป็ นผูที่มีส่วนร่ วมกับกิจกรรมที่มนขัดกับหลักการศาสนาอิสลาม หลายคนเป็ น
            ้              ั
ผูที่มีความรู้ และเคร่ งครั ดในหลักการศาสนาพอสมควรแทนที่จะชวนน้อ งออกจากระบบหรื อ
 ้
พยายามยกเลิ ก ประเพณี น้ ี แต่ ก ลับ ไปให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และส่ ง เสริ ม ระบบการรั บ น้ อ ง อัน
เนื่องมาจากความเกรงใจที่มีต่อรุ่ นพี่
      ขอถามพวกท่านทั้งหลายเถิดไม่เกรงใจอัลลอฮฺบางเหรอ พวกท่านไม่กลัวอัลลอฮฺ บาง
                          ้               ้
หรื อหรื อสิ่ งที่พวกท่านกาลังทามันคือการพยายามรักษาและดารงไว้ซ่ ึงประเพณี รับน้องที่มนถูกมัน
                                           ั
ไม่บาป ถึงแม้วาจะมีความพยายามแบบเนียนๆ ของรุ่ นพี่บางคนที่พยายามจัดรู ปแบบการรับน้องที่
       ่
ดูผิวเผินแล้ว ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม เช่น การลดกิ จกรรมบางอย่าง ที่ดูโจ่งแจ้งหมิ่น
เหม่ต่อการผิดหลักการเหลือไว้แต่กิจกรรมที่ดูคลุมเครื อ เช่นการบูมเอก การปะปนชายหญิง การให้
น้องเฉพาะที่เป็ นผูชายเต้น และเพื่อให้ดูดีมีการตักเตือนน้องให้กล่าวสลามแต่บงคับให้น้องเป็ น
          ้                            ั
ฝ่ ายกล่าวก่ อนทุกกรณี    มีการแยกแถวชายหญิงแต่นั่งใกล้กัน อันที่จริ งมันไม่ได้คลุมเครื อมัน
ชัดเจนเลยว่าบาปแล้วไม่ใช่รับวันเดียวรับกัน4ปี เลยเล่นบทบาทตั้งแต่เป็ นน้องเอก พี่ปี2 พี่ปี3 ยัน
~ 16 ~

เป็ นพี่ปี4 และยิ่งศึกษาศาสตร์ ปาเข้าไปเป็ นพี่ปี 5 เศร้ าอ่ะ ถามหน่ อยดิสมควรมั้ยผูที่เกรงกลัว
                                          ้
ต่ออัลลอฮฺ ท้ งหลายที่จะมีส่วนร่ วมในกิ จกรรเหล่านี้ ผมอยากฝากถึงรุ่ นพี่และรุ่ นน้องที่เกรงกลัว
       ั
ต่ออัลลอฮฺและวันแห่ งการตัดสิ นอย่าได้ส่งเสริ มประเพณี รับน้องเลย มันคือความผิดอย่างชัดแจ้ง
ท่านไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวกับมัน โอ้อลลอฮฺขอได้โปรดคุมครองเหล่าบรรดาน้องปี 1ที่เป็ นมุสลิมผู้
                  ั        ้
เคร่ งครัดให้ห่างไกลจากระบบประเพณี รับน้องอันโสมม นะอูซูบินลาห์ฮีมินญาลิก สาหรับใครที่
อ่านแล้วยังคิดว่าการเข้าร่ วมประเพณี รับน้องไม่บาปลองถามใจตัวเองดูเถิดว่าตอนนี้ เราใช้บรรทัด
ฐานใดเป็ นแกนแห่งชีวต
          ิ
      ปล.บทความนี้ เขียนขึ้นเพื่อมีจุดมุ่งหมายตักเตือนนักศึกษามุสลิมมอ ปั ตตานี ที่รู้ตวว่า
                                              ั
การรับน้อง “บาป”ทุกคน
               ===============================
                      บทเพลงแห่ งชิรกฺ
                             มุตตาฆีน เจ๊ะและ (mtc113@gmail.com)
      ภายใต้ขบวนการรับน้องในมหาวิทยาลัย ไม่ว่ามันเกิดจากภาคส่ วนใดของสถาบันก็ตาม
สิ่ งหนึ่ งที่อาจหนี ไม่พน ก็คือ วัฏจักรแห่ งสุ นทรี ศาสตร์ ที่เคลือบแฝงในนามรั กสถาบัน หมู่คณะ
             ้
หรื อคลังไคล้ในเอกนิยมก็ตาม
    ่
      ประเด็นที่ขาฯ ขอแลกเปลี่ยนแก่ ผูอ่าน ณ ที่ น้ ี มีแค่ประเด็นเดียว (เนื่ องด้วยการจากัด
           ้          ้
พื้นที่กระดาษ ทั้งๆที่มีประเด็นต่างอีกมากมาย เช่น ประเด็นการคลังไคล้ในพรรคพวก หรื อสถาบัน
                                ่
, อุตริ กรรม,การทาร้ายร่ างกาย จิตใจ ฯลฯ) ก็คือ ประเด็นเนื้ อหาที่ถูกฝังอุดมการณ์ไว้ในบทเพลง
ต่างๆ ทั้งเป็ นบทเพลงประจามหาวิทยาลัย คณะต่างๆ บทเพลงประจาเอก เพลงอื่นๆที่ส่อเค้าการตั้ง
ภาคีต่ออัลลอฮฺ หรื อที่เรี ยกว่า “ชิริก”
                                ั
      กำรตั้งภำคี (ชิ รกฺ) หมายถึง การยกสิ่ งใดๆ เป็ นภาคีกบอัลลอฮฺผสูงส่ งทั้งในด้านการ
                                     ู้
สร้ างสรรค์ การกราบไหว้ หรื อในพระนามและคุณลักษณะของพระองค์ โดยเมื่อมนุ ษย์เชื่อว่ามี
ผูสร้างอื่นร่ วมกันอัลลอฮฺ หรื อคิดว่าพระองค์มีผช่วย เขาก็เป็ นผูต้ งภาคีกบอัลลอฮฺ และผูใดเชื่อว่ามี
 ้                       ู้        ้ั    ั       ้
ผูใดสมควรแก่การกราบไหว้เช่นเดียวกับอัลลอฮฺเขาก็เป็ นคนตั้งภาคี และผูใดเชื่อว่ามีผใดมีลกษณะ
 ้                                 ้      ู้  ั
~ 17 ~

          ่
เหมือนกับพระองค์ไม่วาในด้านสรรพนามหรื อคุณลักษณะเขาก็คือคนมุชริ ก (มุหัมมัด บิน อิบรอ
ฮีม อัตตุวยญิรีย.์ ชิรก. หน้า 1)
     ั
      การกระท าที่สุ่ มเสี่ ยงต่ อการเกิ ดชิ รก นั้น มีอยู่สามทาง คื อ ผ่านการกระทา, ผ่านทาง
คาพูด และผ่านทางจิตใจ ซึ่ งสิ่ งนั้น รวมหมายถึงการสร้างคุณค่ ำต่อหนึ่ งสิ่ งใดพร้ อมๆกับอัลลอฮฺ
ไม่วาสิ่ งนั้นจะจับต้องได้หรื อจับต้องไม่ได้ก็ตาม และไม่ว่าท่านจะกระทาผ่านช่องไหนก็ตาม มันก็
  ่
จะเข้าสู่ วงจรของชิ รกฺ ท้ งนั้น (โปรดอ่านบทความเรื่ อ ง ลัท ธิ ภ าคีนิ ยมในรั้ วมหาวิทยาลัย. เขียน
              ั
โดยชัรฟุดดีน อามีลี)
      ผลร้ ายที่สุดขั้วของผูที่ตกอยู่ในห่ วงของชิรกฺน้ ัน มันหนักหนาสากัญเอามาก เปรี ยบได้
                 ้
กับว่า ท่านนั้นล้มละลายในสายตาของอัลลอฮฺ ท่านนั้นถูกทอดทิ้งความเมตตาจากพระเจ้าของท่าน
                                        ่
และท่านจะเป็ นคนเลวที่สุดในสายตาของพระองค์ เพราะอัลลอฮฺทรงตรัสไว้หลายองค์การไว้วา
      “แท้ จริ ง อัลลอฮฺ นั้นจะไม่ ทรงอภัยโทษสาหรั บการกระทาชิ ริกกับพระองค์ และจะทรง
อภัยโทษในสิ่ งนอกเหนือสิ่ งดังกล่ าวสาหรั บผู้ที่พระองค์ ทรงประสงค์ ”(อันนิสาอ : 48)
      “แท้ จริ งอัลลอฮฺ ไม่ ทรงอภัยโทษให้ แก่ การที่ สิ่งหนึ่ งจะถูกให้ เป็ นภาคี กับพระองค์ แต่
พระองค์ จะทรงอภัยโทษให้ สิ่งอื่ นจากนั้นสาหรั บผู้ที่พระองค์ ทรงประสงค์ และผู้ใดให้ มีภาคี ขึน
                                               ้
แก่ อัลลอฮฺ แล้ ว แน่ นอนเขาก็ได้ หลงทางไปแล้ วอย่ างไกล”      (อันนิสาอ : 116)
      “แท้ จริ งแล้ ว เจ้ าและผู้ก่อนหน้ าเจ้ าได้ รับคาสั่งว่ าหากเจ้ าทาชิ ริกแน่ นอนการงานของเจ้ า
ก็ย่อมตกเป็ นโมฆะและตัวเจ้ าย่ อมอยู่ในหมู่ผ้ ขาดทุน”
                       ู           (อัซซุมรฺ : 65)
                                      ั
      “แท้ จริ ง ผู้ใดที่ทาชิ ริกกับอัลลอฮฺ อัลลอฮฺ กได้ ห้ามเขาไม่ ให้ เข้ าสรวงสวรรค์ และที่ พานัก
                             ็
ของเขาคือไฟนรก และบรรดาผู้อธรรมนั้นจะไม่ มีผ้ ช่วยเหลือใดๆ เลย”
                       ู
                                            (อัลมาอิดะฮฺ : 72)
      ต่อไปนี้ ข้าฯขออนุญาตเข้าสู่ ประเด็นที่ตองการสื่ อให้กบผูอ่านทุกท่าน
                          ้       ั ้
      วัฒนธรรมการร้ องเพลงในมหาวิทยาเกิ ดขึ้ นทุกปี โดยเฉพาะในช่ วงเริ่ มเปิ ดภาคเรี ยน
ใหม่ หรื อตลอดภาคการศึกษา สิ่ งที่นักศึกษามักจะพบเจอ คือภาพบรรยากาศการซ้อมเพลงประจา
มหาวิทยาลัยด้วยกันตามสถานที่ต่างๆที่ผจดกิจกรรมได้จดเตรี ยมไว้ การซ้อมเพลงประจาคณะตาม
                   ู้ ั     ั
~ 18 ~

แหล่งต่างๆ หรื อแม้แต่การป่ าวโห่ เพลงประจาเอกตามสนามกีฬา ลานหญ้า หรื อในคูคลองที่รุ่นพี่
ได้ยดเยียดให้
  ั
      การร้องเพลงไม่ใช่เพื่อความสะใจของกลุ่มชนกลุ่มใดเพียงอย่างเดียว หากแม้นเนื้ อหา
ภายในเพลงถูกแฝงอุดมการณ์การปฏิเสธพระเจ้า , ความภูมิใจในสถาบันและพวกพ้อง และที่น่า
สลดใจมากที่สุดคือความพยายามในการสื่ อเพื่อส่ อเค้าการตั้งภาคีอย่างเห็นได้ชด (ทั้ งๆที่ผร้องหรื อ
                                     ั      ู้
 ้       ั     ็
ผูสั่งให้ร้องรู้ตวหรื อไม่กตาม)
ดังที่ปรากฏในท่อนเพลงดังต่อไปนี้ (ซึ่ งข้าฯขอยกเพียงไม่กี่ท่อนเท่านั้น ทั้งที่จริ งมีมากโข!)
 ่
  ...ผูกพันมั่นเกลียวร่ วมสายเลือดเดียวสงขลานคริ นทร์ ได้ร่มเย็นทุกชีวินเพราะพระราชบิดา...
         ต่ างพ่อต่ างแม่ ต่างฟ้ าและต่ างถิน แต่ ฟ้าตัดสินให้ เราได้มาพบกัน...
                          ่
      ข้าฯขอวิเคราะห์และวิพากย์ท่อนเพลงดังกล่าว ดังนี้
      1. ท่อนเพลงดังกล่าวเป็ นเพลงที่ถูกร้องในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่ งเนื้ อหาเชิงสร้างความผูก
ผัน รั กใคร่ ในสถาบัน ส่ งเสริ มให้จงรักภักดีต่อบุคคลสาคัญของสถาบัน และการให้อานาจต่อสิ่ ง
อื่นนอกจากอัลลอฮฺ ผูทรงเกรี ยงไกร
          ้
      2. ท่อนดังกล่าวให้ความหมายเชิ งนัยว่า ความรัก ความผูกพันที่เกิดขึ้นในรั้วสถาบันนี้
มาจากความคุมครองด้วยบารมีของพระบิดา ซึ่ งเป็ นการตั้งภาคีอย่างโจ่งแจ้ง และการให้อานาจต่อ
      ้
ฟากฟ้ าในการดลบันดาลให้เราได้มาอยู่ คลุกคลีกน ณ ก๊กแห่งนี้
                      ั
      3. การกระทาดังกล่าวเป็ นการพาดพิงความสุ ข ความปลอดภัยที่ได้รับว่าเป็ นเพราะผูอื่น
                                            ้
สิ่ งอื่นที่ไม่ใช่อลลอฮฺ ทั้งนี้ ความสุ ขทั้งในโลกนี้และโลกอาคิเราะฮฺลวนแต่มาจากอัลลอฮฺ หากผูใด
          ั                         ้           ้
อ้างว่าสิ่ งเหล่านี้ได้มาจากผูอื่น เขาก็ได้ตกเป็ นผูปฏิเสธหรื อชิริกกับอัลลอฮฺ จงเปลี่ยนตัว เปลี่ยนใจ
               ้           ้
                                 ่
เปลี่ยนการกระทาใหม่เถิด หรื อว่าคุณกาลังปฏิเสธโองการอัลกุรอานที่วา
“และทุกความโปรดปรานที่พวกเจ้ าได้ รับล้ วนแต่ มาจากอัลลอฮฺ ครั้ นเมื่อความทุกข์ ร้ายประสบกับ
พวกเจ้ า พวกเจ้ าก็จะคร่าครวญขอความคุ้มครองจากพระองค์ ” (อัลนะห์ลฺ : 53)
~ 19 ~

      4. ถึงแม้ว่าในระหว่างการร้องเพลง มุสลิมอนุ ญาตให้ละเว้นท่อนความที่ขาฯขีดเส้น
                                       ้
ข้างล่าง ขอถามหน่ อยว่า การที่คุณไม่ให้ร้องด้วยปาก แต่คุณสามารถห้ามใจให้คล้อยตามเพลงได้
ไหม
      5. แล้วทาไมคุณกาลังทา กาลังร้องในลักษณะดังกล่าว ทั้งๆที่คุณสามารถหลีกห่ างจาก
สิ่ งนั้นได้ เพียงแค่ท่านยอมแลกกับบางประการ เพื่อได้มาซึ่ งสิ่ งล้ าค่ากว่า
หรื อท่านกาลังจะบอกว่าเราแค่ร้องเฉยๆ ไม่ได้คิดคล้อยตามเนื้ อหานั้นเลย ? (กรุ ณากลับไปอ่านย่อ
หน้าที่4ใหม่)
      6. หรื อคุณจะให้ร้อง...ผูกพันมันเกลียวร่ วมสายเลือดเดียวสงขลานคริ นทร์ ได้ ร่มเย็นทุก
                     ่
ชีวินเพรำะ… เพราะใครครับ? และ ต่างพ่อต่างแม่ต่างฟ้ าและต่างถิ่น แต่...ตัดสิ นให้เราได้มาพบกัน
... แต่ใครจะตัดสิ นครับ? ชี้แจงมาให้เคลียร์ครับ
      7. จะยอมไหมครับถ้า ผมจะเปลี่ยนคาที่ขีดเส้นใต้ เป็ นคาว่า อัลลอฮฺ? จะยอมไหม
      8. การที่คุณบังคับใครก็ตาม ไม่ว่าด้วยวิธีการโดยตรง การข่มขู่ หรื อการบังคับด้วย
ชัวโมงกิจกรรมก็ตามคุณจะตอบคาถามอย่างไรกับพระเจ้าของคุณ หรื อคุณจะยอมเสี ยสละตัวคุณ
 ่
  ่
ไปอยูในขุมนรกด้วยการกระทาที่ไม่มีราคาในสายตาของอัลลอฮฺแค่น้ ีหรื อ
      9. คุณพร้อมจะยอมแสดงจุดยืน ที่เดิมพันด้วยการเคารพภักดี หรื อคุณยอมตกอยู่ในวงจร
อุบาทก์ที่พวพันกับการกระทาที่เลวทรามที่สุด อย่างนั้นหรื อ
      ั
      ทั้งหมดที่ขาฯ เขียนขึ้น เพราะความหวังดี และตักเตือนทุกคนให้รอดพ้นจากชิรกฺ ขอให้
           ้
ผูที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่ วน ตอบคาถามเหล่านี้ ให้ได้ อย่าหลอกตัวเอง อย่าทาร้ายตัวเอง และ
 ้
อย่าให้คนอื่นหลอกได้ดวย
           ้
      อย่าทาสิ่ งที่ไม่อนุมติ (ฮะรอม) มาปฏิบติอย่างบ้าคลังเถิดพี่นอง จงหยุดมัน จงหนีห่างมัน
                ั        ั      ่    ้
และจงเตาบัตตัวเสี ยเถิด ก่อนที่ความตายจะมาเยือน
ผูใดเสี ยชีวิตในสภาพที่วงวอนสิ่ งเทิดทูนอื่นนอกจากอัลลอฮฺ เขาย่อมจะต้องเข้านรก” (มุตตะฟั ก
 ้           ิ
อะลัยฮฺ บันทึกโดยอัลบุคอรี ยตามสานวนนี้ หมายเลข 4497 และมุสลิม หมายเลข 92)
              ์
                                        และอัลลอฮฺรู้ ดยิ่ง
                                               ี
รับน้อง
รับน้อง
รับน้อง
รับน้อง
รับน้อง
รับน้อง
รับน้อง
รับน้อง
รับน้อง
รับน้อง
รับน้อง
รับน้อง
รับน้อง
รับน้อง
รับน้อง
รับน้อง
รับน้อง
รับน้อง
รับน้อง
รับน้อง
รับน้อง
รับน้อง
รับน้อง
รับน้อง

More Related Content

Viewers also liked

Fantastic photos 2
Fantastic photos 2Fantastic photos 2
Fantastic photos 2
Peterson Cabezas Reyes
 
010
010010
Singular and plural nouns
Singular and plural nouns Singular and plural nouns
Singular and plural nouns
Maria Luisa Mateo
 
TQC general 1 prelims
TQC general 1 prelimsTQC general 1 prelims
TQC general 1 prelims
GOKUL SURESH
 
010
010010
10051131
1005113110051131
10051131
dastan01
 
Pensar para SER Feliz
Pensar para SER FelizPensar para SER Feliz
Pensar para SER Feliz
Andoni Baldibia
 
A Message From Hunt Companies
A Message From Hunt CompaniesA Message From Hunt Companies
A Message From Hunt Companies
loveelpasotriplea
 
Options Trading
Options TradingOptions Trading
Options Trading
Alfred Rodrigues
 
Tqc general 1 final
Tqc general 1 finalTqc general 1 final
Tqc general 1 final
GOKUL SURESH
 
ประวัติ Upk อุปกรณ์ ส่องส่าง
ประวัติ Upk อุปกรณ์ ส่องส่างประวัติ Upk อุปกรณ์ ส่องส่าง
ประวัติ Upk อุปกรณ์ ส่องส่าง
เหน่ง อุปกรณ์ ส่องสว่าง
 
ตรรก และ เหตุผลวิบัติ
ตรรก และ เหตุผลวิบัติตรรก และ เหตุผลวิบัติ
ตรรก และ เหตุผลวิบัติMuttakeen Che-leah
 
Merger of ExxonMobil Corporation v2
Merger of ExxonMobil Corporation v2Merger of ExxonMobil Corporation v2
Merger of ExxonMobil Corporation v2
Alfred Rodrigues
 
Bab 2 analisis jadual berkala
Bab 2 analisis jadual berkalaBab 2 analisis jadual berkala
Bab 2 analisis jadual berkala
CoolSkywalker
 
Corporate Governance in Subsidiary Company
Corporate Governance in Subsidiary CompanyCorporate Governance in Subsidiary Company
Corporate Governance in Subsidiary Company
Alfred Rodrigues
 
Venture Capital
Venture CapitalVenture Capital
Venture Capital
Alfred Rodrigues
 
Forward contracts
Forward contractsForward contracts
Forward contracts
Alfred Rodrigues
 
Foreign Portfolio Investment in India
Foreign Portfolio Investment in IndiaForeign Portfolio Investment in India
Foreign Portfolio Investment in India
Alfred Rodrigues
 

Viewers also liked (19)

Fantastic photos 2
Fantastic photos 2Fantastic photos 2
Fantastic photos 2
 
010
010010
010
 
Singular and plural nouns
Singular and plural nouns Singular and plural nouns
Singular and plural nouns
 
TQC general 1 prelims
TQC general 1 prelimsTQC general 1 prelims
TQC general 1 prelims
 
010
010010
010
 
10051131
1005113110051131
10051131
 
Pensar para SER Feliz
Pensar para SER FelizPensar para SER Feliz
Pensar para SER Feliz
 
A Message From Hunt Companies
A Message From Hunt CompaniesA Message From Hunt Companies
A Message From Hunt Companies
 
Guide of association
Guide of associationGuide of association
Guide of association
 
Options Trading
Options TradingOptions Trading
Options Trading
 
Tqc general 1 final
Tqc general 1 finalTqc general 1 final
Tqc general 1 final
 
ประวัติ Upk อุปกรณ์ ส่องส่าง
ประวัติ Upk อุปกรณ์ ส่องส่างประวัติ Upk อุปกรณ์ ส่องส่าง
ประวัติ Upk อุปกรณ์ ส่องส่าง
 
ตรรก และ เหตุผลวิบัติ
ตรรก และ เหตุผลวิบัติตรรก และ เหตุผลวิบัติ
ตรรก และ เหตุผลวิบัติ
 
Merger of ExxonMobil Corporation v2
Merger of ExxonMobil Corporation v2Merger of ExxonMobil Corporation v2
Merger of ExxonMobil Corporation v2
 
Bab 2 analisis jadual berkala
Bab 2 analisis jadual berkalaBab 2 analisis jadual berkala
Bab 2 analisis jadual berkala
 
Corporate Governance in Subsidiary Company
Corporate Governance in Subsidiary CompanyCorporate Governance in Subsidiary Company
Corporate Governance in Subsidiary Company
 
Venture Capital
Venture CapitalVenture Capital
Venture Capital
 
Forward contracts
Forward contractsForward contracts
Forward contracts
 
Foreign Portfolio Investment in India
Foreign Portfolio Investment in IndiaForeign Portfolio Investment in India
Foreign Portfolio Investment in India
 

Similar to รับน้อง

(ล่าสุดฉบับแก้ไขครั้งที่ 2) ละหมาดตะรอวีห์ โดย อาริฟีน แสงวิมาน
(ล่าสุดฉบับแก้ไขครั้งที่ 2) ละหมาดตะรอวีห์ โดย อาริฟีน แสงวิมาน(ล่าสุดฉบับแก้ไขครั้งที่ 2) ละหมาดตะรอวีห์ โดย อาริฟีน แสงวิมาน
(ล่าสุดฉบับแก้ไขครั้งที่ 2) ละหมาดตะรอวีห์ โดย อาริฟีน แสงวิมานsunnahstudent
 
เล่ห์ชัยฏอน
เล่ห์ชัยฏอนเล่ห์ชัยฏอน
เล่ห์ชัยฏอนMuttakeen Che-leah
 
3 ตามรอยธรรม dhamatrail
3 ตามรอยธรรม dhamatrail3 ตามรอยธรรม dhamatrail
3 ตามรอยธรรม dhamatrailTongsamut vorasan
 
3 ตามรอยธรรม dhamatrail
3 ตามรอยธรรม dhamatrail3 ตามรอยธรรม dhamatrail
3 ตามรอยธรรม dhamatrailTongsamut vorasan
 
กว่าจะพูดออกมาได้ว่า ทำไมถึงไม่รักในหลวง
กว่าจะพูดออกมาได้ว่า ทำไมถึงไม่รักในหลวงกว่าจะพูดออกมาได้ว่า ทำไมถึงไม่รักในหลวง
กว่าจะพูดออกมาได้ว่า ทำไมถึงไม่รักในหลวง
Junya Yimprasert
 
อิสลามกับหัวใจของศาสนาและความเข้าใจระหว่างศาสนา
อิสลามกับหัวใจของศาสนาและความเข้าใจระหว่างศาสนาอิสลามกับหัวใจของศาสนาและความเข้าใจระหว่างศาสนา
อิสลามกับหัวใจของศาสนาและความเข้าใจระหว่างศาสนา
islam house
 
คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ
 คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ
คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ
Islamic Invitation
 
ศึกษาเรื่องหนี้ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนา
ศึกษาเรื่องหนี้ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนาศึกษาเรื่องหนี้ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนา
ศึกษาเรื่องหนี้ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนาpentanino
 
ตัฟซีร ซูเราะฮ์อัตตะฮ์รีม
ตัฟซีร ซูเราะฮ์อัตตะฮ์รีมตัฟซีร ซูเราะฮ์อัตตะฮ์รีม
ตัฟซีร ซูเราะฮ์อัตตะฮ์รีมWarakorn Pradabyat
 
กุนูตศุบหฺ
กุนูตศุบหฺกุนูตศุบหฺ
กุนูตศุบหฺsunnahstudent
 
สุภีร์ ทุมทอง สติปัญญา
สุภีร์ ทุมทอง  สติปัญญาสุภีร์ ทุมทอง  สติปัญญา
สุภีร์ ทุมทอง สติปัญญาTongsamut vorasan
 
บทสนทนากับผู้ไม่มีมัซฮับ
บทสนทนากับผู้ไม่มีมัซฮับบทสนทนากับผู้ไม่มีมัซฮับ
บทสนทนากับผู้ไม่มีมัซฮับsunnahstudent
 
ไตรภูมิพระร่วง
ไตรภูมิพระร่วงไตรภูมิพระร่วง
ไตรภูมิพระร่วง
พัน พัน
 
6 คุณสมบัติโสดาบัน sotapana
6 คุณสมบัติโสดาบัน sotapana6 คุณสมบัติโสดาบัน sotapana
6 คุณสมบัติโสดาบัน sotapanaTongsamut vorasan
 
ชาวกูย,กวย,ส่วย
ชาวกูย,กวย,ส่วยชาวกูย,กวย,ส่วย
ชาวกูย,กวย,ส่วย0857226950bb
 
ชาวกูย,กวย,ส่วย
ชาวกูย,กวย,ส่วยชาวกูย,กวย,ส่วย
ชาวกูย,กวย,ส่วย0857226950bb
 

Similar to รับน้อง (19)

(ล่าสุดฉบับแก้ไขครั้งที่ 2) ละหมาดตะรอวีห์ โดย อาริฟีน แสงวิมาน
(ล่าสุดฉบับแก้ไขครั้งที่ 2) ละหมาดตะรอวีห์ โดย อาริฟีน แสงวิมาน(ล่าสุดฉบับแก้ไขครั้งที่ 2) ละหมาดตะรอวีห์ โดย อาริฟีน แสงวิมาน
(ล่าสุดฉบับแก้ไขครั้งที่ 2) ละหมาดตะรอวีห์ โดย อาริฟีน แสงวิมาน
 
สะพานนรก
สะพานนรกสะพานนรก
สะพานนรก
 
เล่ห์ชัยฏอน
เล่ห์ชัยฏอนเล่ห์ชัยฏอน
เล่ห์ชัยฏอน
 
3 ตามรอยธรรม dhamatrail
3 ตามรอยธรรม dhamatrail3 ตามรอยธรรม dhamatrail
3 ตามรอยธรรม dhamatrail
 
3 ตามรอยธรรม dhamatrail
3 ตามรอยธรรม dhamatrail3 ตามรอยธรรม dhamatrail
3 ตามรอยธรรม dhamatrail
 
Mazhab
MazhabMazhab
Mazhab
 
กว่าจะพูดออกมาได้ว่า ทำไมถึงไม่รักในหลวง
กว่าจะพูดออกมาได้ว่า ทำไมถึงไม่รักในหลวงกว่าจะพูดออกมาได้ว่า ทำไมถึงไม่รักในหลวง
กว่าจะพูดออกมาได้ว่า ทำไมถึงไม่รักในหลวง
 
อิสลามกับหัวใจของศาสนาและความเข้าใจระหว่างศาสนา
อิสลามกับหัวใจของศาสนาและความเข้าใจระหว่างศาสนาอิสลามกับหัวใจของศาสนาและความเข้าใจระหว่างศาสนา
อิสลามกับหัวใจของศาสนาและความเข้าใจระหว่างศาสนา
 
คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ
 คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ
คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ
 
Pramote tarorveah
Pramote tarorveahPramote tarorveah
Pramote tarorveah
 
ศึกษาเรื่องหนี้ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนา
ศึกษาเรื่องหนี้ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนาศึกษาเรื่องหนี้ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนา
ศึกษาเรื่องหนี้ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนา
 
ตัฟซีร ซูเราะฮ์อัตตะฮ์รีม
ตัฟซีร ซูเราะฮ์อัตตะฮ์รีมตัฟซีร ซูเราะฮ์อัตตะฮ์รีม
ตัฟซีร ซูเราะฮ์อัตตะฮ์รีม
 
กุนูตศุบหฺ
กุนูตศุบหฺกุนูตศุบหฺ
กุนูตศุบหฺ
 
สุภีร์ ทุมทอง สติปัญญา
สุภีร์ ทุมทอง  สติปัญญาสุภีร์ ทุมทอง  สติปัญญา
สุภีร์ ทุมทอง สติปัญญา
 
บทสนทนากับผู้ไม่มีมัซฮับ
บทสนทนากับผู้ไม่มีมัซฮับบทสนทนากับผู้ไม่มีมัซฮับ
บทสนทนากับผู้ไม่มีมัซฮับ
 
ไตรภูมิพระร่วง
ไตรภูมิพระร่วงไตรภูมิพระร่วง
ไตรภูมิพระร่วง
 
6 คุณสมบัติโสดาบัน sotapana
6 คุณสมบัติโสดาบัน sotapana6 คุณสมบัติโสดาบัน sotapana
6 คุณสมบัติโสดาบัน sotapana
 
ชาวกูย,กวย,ส่วย
ชาวกูย,กวย,ส่วยชาวกูย,กวย,ส่วย
ชาวกูย,กวย,ส่วย
 
ชาวกูย,กวย,ส่วย
ชาวกูย,กวย,ส่วยชาวกูย,กวย,ส่วย
ชาวกูย,กวย,ส่วย
 

More from Muttakeen Che-leah

ถามให้คิดสะกิดใจ Complete
ถามให้คิดสะกิดใจ Completeถามให้คิดสะกิดใจ Complete
ถามให้คิดสะกิดใจ Complete
Muttakeen Che-leah
 
Bidah
BidahBidah
เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม.Doc
 เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม.Doc เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม.Doc
เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม.Doc Muttakeen Che-leah
 
เหตุผลหรือข้ออ้างลับที่ไม่ถูกเปิดเผย
เหตุผลหรือข้ออ้างลับที่ไม่ถูกเปิดเผยเหตุผลหรือข้ออ้างลับที่ไม่ถูกเปิดเผย
เหตุผลหรือข้ออ้างลับที่ไม่ถูกเปิดเผยMuttakeen Che-leah
 
วิจารณ์เวียนว่ายตายเิกด
วิจารณ์เวียนว่ายตายเิกดวิจารณ์เวียนว่ายตายเิกด
วิจารณ์เวียนว่ายตายเิกดMuttakeen Che-leah
 
วิเคราะห์ฮะดีษ
วิเคราะห์ฮะดีษวิเคราะห์ฮะดีษ
วิเคราะห์ฮะดีษMuttakeen Che-leah
 
วิเคราะห์ความโอ้อวด
วิเคราะห์ความโอ้อวดวิเคราะห์ความโอ้อวด
วิเคราะห์ความโอ้อวดMuttakeen Che-leah
 
ลัทธิภาคีนิยมในรั้วมหาวิทยาลัย
ลัทธิภาคีนิยมในรั้วมหาวิทยาลัยลัทธิภาคีนิยมในรั้วมหาวิทยาลัย
ลัทธิภาคีนิยมในรั้วมหาวิทยาลัยMuttakeen Che-leah
 
มาตรวจสอบอารมณ์กันก่อนที่จะวิเคราะห์
มาตรวจสอบอารมณ์กันก่อนที่จะวิเคราะห์มาตรวจสอบอารมณ์กันก่อนที่จะวิเคราะห์
มาตรวจสอบอารมณ์กันก่อนที่จะวิเคราะห์Muttakeen Che-leah
 
พระเยซูเป็นพระเจ้าไม่ได้อย่างแน่นอน ด้วยเงื่อนไขบังคับและเงื่อนไขจำเป็น
พระเยซูเป็นพระเจ้าไม่ได้อย่างแน่นอน ด้วยเงื่อนไขบังคับและเงื่อนไขจำเป็นพระเยซูเป็นพระเจ้าไม่ได้อย่างแน่นอน ด้วยเงื่อนไขบังคับและเงื่อนไขจำเป็น
พระเยซูเป็นพระเจ้าไม่ได้อย่างแน่นอน ด้วยเงื่อนไขบังคับและเงื่อนไขจำเป็นMuttakeen Che-leah
 
แผนที่ตรรกะ
แผนที่ตรรกะแผนที่ตรรกะ
แผนที่ตรรกะMuttakeen Che-leah
 
บันทึกย่อที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่
บันทึกย่อที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่บันทึกย่อที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่
บันทึกย่อที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่Muttakeen Che-leah
 
ในการสนทนากับชาวต่างศาสนิกนั้น มีหลายครั้งด้วยกันที่อีกฝ่ายจะยกข้อความมายาว ซ...
ในการสนทนากับชาวต่างศาสนิกนั้น มีหลายครั้งด้วยกันที่อีกฝ่ายจะยกข้อความมายาว ซ...ในการสนทนากับชาวต่างศาสนิกนั้น มีหลายครั้งด้วยกันที่อีกฝ่ายจะยกข้อความมายาว ซ...
ในการสนทนากับชาวต่างศาสนิกนั้น มีหลายครั้งด้วยกันที่อีกฝ่ายจะยกข้อความมายาว ซ...Muttakeen Che-leah
 
แนวทางศึกษาอิสลามให้ได้ซึ่งคำสอนที่แท้จริง
แนวทางศึกษาอิสลามให้ได้ซึ่งคำสอนที่แท้จริงแนวทางศึกษาอิสลามให้ได้ซึ่งคำสอนที่แท้จริง
แนวทางศึกษาอิสลามให้ได้ซึ่งคำสอนที่แท้จริงMuttakeen Che-leah
 
ตรรกเอาความเป็นรูปธรรม
ตรรกเอาความเป็นรูปธรรมตรรกเอาความเป็นรูปธรรม
ตรรกเอาความเป็นรูปธรรมMuttakeen Che-leah
 
เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม
เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอมเดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม
เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอมMuttakeen Che-leah
 
การทำงานศาสนาด้านต่างๆ ในแง่ของการให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอิสลาม
การทำงานศาสนาด้านต่างๆ ในแง่ของการให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอิสลามการทำงานศาสนาด้านต่างๆ ในแง่ของการให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอิสลาม
การทำงานศาสนาด้านต่างๆ ในแง่ของการให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอิสลามMuttakeen Che-leah
 

More from Muttakeen Che-leah (20)

ถามให้คิดสะกิดใจ Complete
ถามให้คิดสะกิดใจ Completeถามให้คิดสะกิดใจ Complete
ถามให้คิดสะกิดใจ Complete
 
ทุกศาสนา
ทุกศาสนาทุกศาสนา
ทุกศาสนา
 
Bidah
BidahBidah
Bidah
 
Al kafi
Al kafiAl kafi
Al kafi
 
เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม.Doc
 เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม.Doc เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม.Doc
เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม.Doc
 
ค็อฏฏ๊อบ.Doc
 ค็อฏฏ๊อบ.Doc ค็อฏฏ๊อบ.Doc
ค็อฏฏ๊อบ.Doc
 
เหตุผลหรือข้ออ้างลับที่ไม่ถูกเปิดเผย
เหตุผลหรือข้ออ้างลับที่ไม่ถูกเปิดเผยเหตุผลหรือข้ออ้างลับที่ไม่ถูกเปิดเผย
เหตุผลหรือข้ออ้างลับที่ไม่ถูกเปิดเผย
 
วิจารณ์เวียนว่ายตายเิกด
วิจารณ์เวียนว่ายตายเิกดวิจารณ์เวียนว่ายตายเิกด
วิจารณ์เวียนว่ายตายเิกด
 
วิเคราะห์ฮะดีษ
วิเคราะห์ฮะดีษวิเคราะห์ฮะดีษ
วิเคราะห์ฮะดีษ
 
วิเคราะห์ความโอ้อวด
วิเคราะห์ความโอ้อวดวิเคราะห์ความโอ้อวด
วิเคราะห์ความโอ้อวด
 
ลัทธิภาคีนิยมในรั้วมหาวิทยาลัย
ลัทธิภาคีนิยมในรั้วมหาวิทยาลัยลัทธิภาคีนิยมในรั้วมหาวิทยาลัย
ลัทธิภาคีนิยมในรั้วมหาวิทยาลัย
 
มาตรวจสอบอารมณ์กันก่อนที่จะวิเคราะห์
มาตรวจสอบอารมณ์กันก่อนที่จะวิเคราะห์มาตรวจสอบอารมณ์กันก่อนที่จะวิเคราะห์
มาตรวจสอบอารมณ์กันก่อนที่จะวิเคราะห์
 
พระเยซูเป็นพระเจ้าไม่ได้อย่างแน่นอน ด้วยเงื่อนไขบังคับและเงื่อนไขจำเป็น
พระเยซูเป็นพระเจ้าไม่ได้อย่างแน่นอน ด้วยเงื่อนไขบังคับและเงื่อนไขจำเป็นพระเยซูเป็นพระเจ้าไม่ได้อย่างแน่นอน ด้วยเงื่อนไขบังคับและเงื่อนไขจำเป็น
พระเยซูเป็นพระเจ้าไม่ได้อย่างแน่นอน ด้วยเงื่อนไขบังคับและเงื่อนไขจำเป็น
 
แผนที่ตรรกะ
แผนที่ตรรกะแผนที่ตรรกะ
แผนที่ตรรกะ
 
บันทึกย่อที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่
บันทึกย่อที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่บันทึกย่อที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่
บันทึกย่อที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่
 
ในการสนทนากับชาวต่างศาสนิกนั้น มีหลายครั้งด้วยกันที่อีกฝ่ายจะยกข้อความมายาว ซ...
ในการสนทนากับชาวต่างศาสนิกนั้น มีหลายครั้งด้วยกันที่อีกฝ่ายจะยกข้อความมายาว ซ...ในการสนทนากับชาวต่างศาสนิกนั้น มีหลายครั้งด้วยกันที่อีกฝ่ายจะยกข้อความมายาว ซ...
ในการสนทนากับชาวต่างศาสนิกนั้น มีหลายครั้งด้วยกันที่อีกฝ่ายจะยกข้อความมายาว ซ...
 
แนวทางศึกษาอิสลามให้ได้ซึ่งคำสอนที่แท้จริง
แนวทางศึกษาอิสลามให้ได้ซึ่งคำสอนที่แท้จริงแนวทางศึกษาอิสลามให้ได้ซึ่งคำสอนที่แท้จริง
แนวทางศึกษาอิสลามให้ได้ซึ่งคำสอนที่แท้จริง
 
ตรรกเอาความเป็นรูปธรรม
ตรรกเอาความเป็นรูปธรรมตรรกเอาความเป็นรูปธรรม
ตรรกเอาความเป็นรูปธรรม
 
เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม
เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอมเดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม
เดินทางโดยไม่มีมะฮฺรอม
 
การทำงานศาสนาด้านต่างๆ ในแง่ของการให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอิสลาม
การทำงานศาสนาด้านต่างๆ ในแง่ของการให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอิสลามการทำงานศาสนาด้านต่างๆ ในแง่ของการให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอิสลาม
การทำงานศาสนาด้านต่างๆ ในแง่ของการให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอิสลาม
 

รับน้อง

 • 1. ~1~
 • 2. ~2~ ผู้จดทำ ั ธีรยุทธ หำสะอำด มุตตำฆีน เจ๊ ะและ อำนนท์ บุญมำศ ฮำซัน วำจิ วีรชัย เกือชำติ ้ มุศฏอฟำคำน อัล-กำญจนบุรี ติดต่ อ Anond_b@hotmail.com จัดพิมพ์ ที่ โรงพิมพ์ อซซำบิกน ยะลำ ั ู สนับสนุนโดย www.islamicedu.asia
 • 3. ~3~ ลัทธิภำคีนิยมในรั้วมหำวิทยำลัย! ชัรฟุดดีน อามิลี ช่วงชีวิตในรอบรั้วมหาวิทยาลัยมักจะถูกมองว่าเป็ นช่วงชี วิตที่มีแต่ความทะเยอทะยาน มุ่งมาดแสวงหาในสิ่ งที่เรี ยกว่า “ประสบการณ์” ที่ร้ ัวการศึกษาจะมอบให้เราตลอดระยะ 4 ปี หลัก คิดที่ว่าชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยคือชีวิตที่ตองเต็มที่! ต้องทากิจกรรม! ต้องทะยานอยากในการเจอ ้ โลกกว้าง! ได้หล่อหลอมให้คนหนุ่ มสาวมุสลิมมากหลายแสวงหาในทุกสิ่ งที่พอจะทาเนาว่าเป็ น “ประสบการณ์ ” ได้ หลายคนแสวงหาประสบการณ์ ในทางที่ ดีอน เป็ นที่พึง พอใจของพระองค์ ั อัลลอฮฺเช่น กรณี ของการทางานอิสลามในรู ปของชมรม แต่อีกมากหลายเหลือล้นเช่นกันของหนุ่ ม สาวมุสลิมที่แสวงหาประสบการณ์ชนิดเฉียดขอบอเวจี บางคนแสวงหาประสบการณ์รักด้วยการซิ นา ด้วยการมีแฟน บางคนแสวงหาประสบการณ์หนุ่มด้วยเหล้ายาใบกระท่อม! แต่ที่ร้ายการที่สุดก็ คือ บางคนแสวงหาประสบการณ์ ดวยการตั้งภาคี ต่อ อัลลอฮฺ หรื อ ชิ รกฺ ไม่ว่าจะเป็ นการจงใจจะ ้ กระทาหรื อไม่ เช่น การไปลอยกระทงเพราะเป็ นกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเป็ นต้น หนึ่ งในบ่วงโซ่ ของการ(สุ่ มเสี่ ยง)ตั้งภาคีต่อพระองค์อ ลลอฮฺ ที่มีความซับซ้อนและถูก ั ละเลยมากที่สุดก็คือ การตั้งใจแสดงออกซึ่ งการให้ความสาคัญไม่ ว่ำในกรณีใดก็ตำมต่ อรู ปเจว็ด ทั้งหลำย เช่น กรณี การถ่ายรู ปหมู่หรื อรู ปเดี่ยวโดยมี “เจตนา” ของการถ่ายเพื่อให้รูปเจว็ดดังกล่าว ่ เป็ นองค์ประกอบสาคัญของภาพถ่าย การกระทาเช่นนี้ยอมเป็ นสิ่ งที่หะรอมอย่างชัดเจนในหลักการ อิสลาม เพราะสิ่ งใดก็ตามที่เป็ นที่หะรอมต้องห้ามในหลักการอิสลามและไม่สามารถเปลี่ยนสภาพ ได้แล้ว สิ่ งนั้นจะหะรอมทุกกรณี ไม่มีขอยกเว้น รู ปเจว็ดเป็ นสิ่ งหะรอมในหลักการอิสลามและไม่ ้ สามารถเปลี่ยนสภาพ(เช่นอาหาร)ได้ ดังนั้นมันจึงเป็ นสิ่ งหะรอมหากมุสลิมคนใด “ตั้ งใจ” ที่จะให้ รู ปเจว็ดเหล่านั้นร่ วมสังขกรรมกับกิจกรรมของเขา พระองค์อลลอฮฺได้ตรัสว่า ั และโดยแน่ นอน เราได้ ส่งรอซูลมาในทุกประชาชาติ (โดยบัญชาว่ า) “พวกท่ านจงเคารพ ภักดีอัลลอฮ และจงหลีกหนีให้ ห่างจากพวกเจว็ด” ดังนั้น ในหมู่พวกเขามีผ้ ที่อัลลอฮทรงชี ้แนะทาง ู
 • 4. ~4~ ให้ และในหมู่พวกเขามีการหลงผิดคู่ควรแก่ เขาฉะนั้น พวกเจ้ าจงตระเวนไปในแผ่ นดิน แล้ วจงดูว่า บั้นปลายของผู้ปฏิเสธนั้นเป็ นเช่ นใด (16:36) โองการนี้บรรดามุสลิมได้ถูกสั่งใช้ให้เคารพต่ออัลลอฮฺและสิ่ งที่เป็ นปรปักษ์กบอัลลอฮฺก็ ั ่ คือรู ปเจว็ดที่พวกเขาถูกบัญชาให้ “หลีกห่าง” ซึ่งท่านอิบนิกะษีร ได้อธิบายไว้วา ‫فلم يزل تعاىل يرسل إىل الناس الرسل بذلك، منذ حدث الشرك يف بين آدم يف قوم نوح الذين أرسل إليهم‬ ‫نوح، كان أول رسول بعثه اهلل اىل أهل األرض، إىل أن ختمهم مبحمد صلى اهلل عليه وسلم الذي‬ ‫و‬ :‫دب بع ببوت ببه اب ب ب بنب ب وبباب ب ببن يفب ب اب بق ببشارب ب ب ب وبباب بقب ب ارب ب ب ب،ب ب بو ببك ببلهم ك ببما ق ببالب ب اب بهللب ب ت ببعاىلب ب‬ ‫ب‬ ‫ب ب‬ ‫ب‬ ‫طب ب‬ ‫ك ِ َّ ُ ول ل ِ ى ْه ه ل ه ل ا ْ ُ ون‬ ِ } َِ ‫{ ومآ أَرسلْنَا من قَ ْبلِ ََ من رس َ إِ ََّ نُوح َ إِلَي َ أَنََُّ َ إِلَََٰ إِ ََّ أَنََْ فَٱعبُد‬ ِ َ ْ ََ “พวกท่ านจงเคารพภักดีอัลลอฮ และจงหลีกหนีให้ ห่างจากพวกเจว็ด” พระองค์ ได้ ส่งรอ ซู ลของพระองค์ มายังมวลมนุษยชาติ ด้วยกับสาสน์ แห่ งคาสอนดังกล่ าว นับ ตั้งแต่ การตั้งภาคี ต่อ พระองค์ ได้ อุบัติขึนมาครั้ งแรกในหมู่บุตรหลานของอาดัม ในบรรดากลุ่มชนที่ ท่านนบีนูฮฺได้ ถูก ้ ส่ งไป และรอซูลผู้แรกที่ พระองค์ อัลลอฮฺ ได้ ส่งมายังมวลมนุษย์ โลกนี ้ จนกระทั่งพระองค์ ได้ ส่งรอ ซู ลท่ านสุ ดท้ ายคื อมุฮัมมัด ศ็อลฯซึ่ งคาประกาศของท่ านได้ ถูกป่ าวร้ องไปยังมนุษย์ และญินทั้งใน ฟากตะวันออกและตะวันตก พวกเขาทั้งหมดได้ มายังโลกด้ วยคาสอนเดียวกันนี ้ดังที่ พระองค์ ทรง ตรั สว่ า และเรามิได้ ส่งร่ อซู ลคนใดก่ อนหน้ าเจ้ านอกจากเราได้ วะฮี ย์แก่ เขาว่ า “แท้ จริ งไม่ มีพระเจ้ า อื่นใดนอกจากข้ า ดังนั้นพวกเจ้ าจงเคารพภักดีต่อข้ า” (21:25) (อิบนิกะษีร. ตัฟซีรอัลกุรอำนิลอะซี ม. เล่ม 4 หน้า 570) พระองค์อลลอฮฺ ยังกล่าวให้ท่านนบีของเราประกาศการพ้นกับรู ปเจว็ดว่า ั “ฉันจะไม่ เคารพภักดีสิ่งที่พวกท่ านเคารพภักดีอยู่(109:2) ท่านอิบนิกะษีรอธิบายว่า “หมายถึงเหล่ารู ปปั้นและบรรดาพระเจ้าปลอมทั้งหลาย” (Tafsir Ibn Kathir – Abriged - Part 30 หน้า 242) จากโองการดังกล่าวทั้งหมด จึงเป็ นที่ชัดเจนว่าอิสลามห้ามยิ่งกว่าการเคารพรู ปปั้ น แต่ ทว่าพวกเขาได้ถูกห้ามด้วยการมิให้ของแวะเข้าใกล้ต่อรู ปปั้ นเลยด้วยซ้ าจากสานวนที่ว่า “จงหลีก ้ ห่าง” ! ดังนั้นการถ่ายรู ปโดย “จงใจ” เพื่อจะให้รูปปั้ นเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งของภาพถ่ายจึงเป็ น สิ่ งต้องห้าม ดังนี้
 • 5. ~5~ รู ปปั้นเป็ นของต้องห้าม แม้เราจะอ้างว่าเราไปถ่ายโดยมิได้เคารพสักการะมันในใจก็ตาม แต่นั่นเป็ นคาอ้างผิดๆ เพราะในอิ สลามสิ่ งใดก็ตามที่เป็ นสิ่ งต้องห้ามในตัวของมันแล้ว อิสลาม ไม่ได้พิจารณาว่ามันต้องห้ามแค่ทางใจเท่านั้น แต่กาย วาจาของเราก็ตองห้ามที่จะยุ่งเกี่ ยวกับมัน ้ ด้วย เช่ น กรณี ของเหล้าเป็ นสิ่ งต้องห้ามชัดเจน ดังนั้นการถ่ายโฆษณาเหล้า หรื อการใส่ เสื้ อยี่ห้อ เหล้า หรื อการกระทาใดที่เป็ นการให้ความสาคัญต่อเหล้าจึงเป็ นที่หะรอมชัดเจนแม้เราจะไม่ดื่มกิ น มันก็ตาม แล้วกระไรกันเล่าที่รูปเจว็ดซึ่งเลวร้ายยิงกว่าสุ ราจะต้องถูกมองข้ามด้วยเหตุผลง่ายๆเช่นนี้ ่ การที่ในสถานที่แห่งหนึ่งมีที่ต้ งร้อยตั้งพันแห่งแต่กลับจงใจเลือก(ไม่ได้ถูกบังคับหรื อบังเอิญติดมา ั กับภาพ) ที่จะมาถ่ายภาพต่อหน้ารู ปเจว็ดเพื่อให้เป็ นองค์ประกอบของภาพจึงเป็ นการกระทาที่หะ รอมชัดเจน! และในบางกรณี การถ่ายภาพต่อหน้ารู ปเจว็ดที่เป็ นทั้งเจว็ดและทั้งแท่นบูชาซึ่ งอาจจะ ต้องมีการถอดรองเท้าเพื่อการ “ให้เกียรติต่อสถานที่” สิ่ งนี้ยอมเป็ นสิ่ งต้องห้ามด้วย เพราะหากการ ่ ถอดรองเท้าเป็ นเพียงมารยาทเช่นการถอดรองเท้าเข้าห้องเรี ยนก็ถือว่าไม่เป็ นไร แต่ในกรณี ที่จะขึ้น ไปถ่ายภาพต่อหน้ารู ปเจว็ดแล้วจะต้องถอดรองเท้าออกด้วย ทั้งที่ตรงนั้นเป็ นแท่นบูชาที่มีแต่การ บวงสรวงเซ่นไหว้ การถอดรองเท้าจึงเป็ นเรื่ องของการให้ความเคารพอย่างชัดเจนเพราะเกี่ยวข้อง กับมิติของการให้เกียรติต่อความศักดิ์สิทธิ์ของรู ปปั้ นและสถานที่บูชา! การถอดรองเท้าจึงเป็ นการ ให้ความเคารพทางอ้อมต่อรู ปเจว็ด! เราจึงขอเรี ยกร้องให้บรรดาหนุ่มสาวมุสลิมห่างไกลจากการเข้าใกล้รูปเจว็ด แม้ว่ามันจะ ถูกอ้างว่าเป็ นความทรงจาหรื อภาพตัวแทนต่อกันก็ตาม เพราะแท้จริ งแล้วมิตรภาพของกันและกัน มิได้ข้ ึนอยู่กบการมีรูปเจว็ดเป็ นองค์ประกอบของภาพถ่าย ความทรงจาที่มีต่อกันคือการกระทาดี ั และการเสี ยสละต่อกัน อีกทั้งเราเองสามารถถ่ายภาพที่ใดก็ได้ที่ไม่มีรูปเจว็ดเป็ นองค์ประกอบของ ภาพ และแน่ นอนว่าไม่มีใครบังคับ บรรดามุส ลิมให้กระทาเช่ นนั้น หากแต่ มุสลิ มเองต่างหากที่ บังคับตนเองให้กระทาการณ์ดงกล่าวไปเพราะความโง่เขลาและเมินเฉยต่อหลักการศาสนาของ ั พวกเขา ประเทศไทยที่เราอาศัยอยู่น้ ี ได้ให้สิทธิ เสรี ภาพทางศาสนาแก่ เราและมิได้บงคับให้ชาว ั มุสลิมต้องฝ่ าฝื นบทบัญญัติของศาสนาแต่ประการใด ท่านรอซูล ศ็อลฯ ได้กล่าวแก่เราว่า " ‫أرسلين بصلة األرحام ، كسر األوثان ، وأن يوحد اهلل ال يشرك‏به شيء‬ ‫و‬
 • 6. ~6~ “ฉั นได้ ถูกส่ งมาเพื่ อ เชื่ อ มสั มพัน ธ์ แก่ ตระกูลและเพื่อทาลายรู ปเจว็ดทั้งหลาย ดังนั้ น แหละที่อัลลอฮฺ จะถูกเคารพสักการะโดยปราศจากการตั้งภาคีต่อพระองค์ ด้วยกับสิ่ งใดก็ตาม” (หะดีษศอเฮี๊ยฮฺมุสลิม หมายเลขที่ 832) ِ ‫َيف ح ِ َ ح ُ ِ َ َ ح ت ه‬ ِ ‫وِ ‏ اْلَديث مشروعيَّة إِزالَة ما يبُفتَ َ ‏ بِ‏ النَّاس م ح‏ بِنَاء وغْيه سواء كا َ‏ إِنحسانًا أ ح‏ حيَبوانًا أ ح‏ َجَادا اهب‬ ً َ ‫ن َ َ ح َ َ َ ن َ َو َ َ َو‬ “ท่านฮาฟิ สอิบนิ หะญัรกล่าวว่า: จากหะดีษนี้ มันได้ถูกกาหนดให้โยกย้ายสิ่ งต่างๆที่ อาจจะล่อลวงหรื อเบี่ยงเบนผูคน(ไปในทางที่ผิด) ไม่ว่ามันจะเป็ นสิ่ งที่ได้ถูกสร้างขึ้น(โดยมนุ ษย์), ้ คน, สัตว์ต่างๆหรือวัตถุที่ไร้ ชีวิตก็ตำม” ( อิบนุหะญัร อัลอัสกอลานีย ์ . ฟัตฮุลบำรีย์. กิตาบมะฆอซีย ์ เลขที่ 4099) เหล่าศรัทธาชนทั้งหลายเอ๋ ย จงอย่าอยู่เคียงข้างหรื อให้ความสาคัญกับสิ่ งที่นบีถูกส่ งมา เพื่อทาลาย! อัลลอฮฺเท่ ำนั้นที่รู้ ดยิ่ง ี ================================================== ถึงเพือนนักกิจกรรม ่ ธีระยุทธ หาสะอาด ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผทรงเมตตาผูทรงกรุ ณาปราณี เสมอ ขอความสันติ ความสงบ ู้ ้ สุ ข และความจาเริ ญในชีวตจงประสบแด่พี่นองทุกท่าน อัลฮัมดุลิลลาฮฺ (การสรรเสริ ญทั้งมวลเป็ น ิ ้ สิ ทธิของอัลลอฮฺ) นับว่าเป็ นเรื่ องที่น่ายินดียงที่ในแต่ละปี เราได้เห็นน้องใหม่ หน้าตาใหม่ๆเข้ามาศึกษาใน ิ่ รั้ว มอ. เป็ นจานวนมากมายในแต่ละปี ซึ่ งถือว่าเป็ นสัญญาณดีที่ช้ ีให้เห็นว่าบรรดาคนหนุ่ มสาว ของเราไม่ได้นิ่งนอน ใจที่จะใฝ่ คว้าหาความรู้ เป็ นสิ่ งที่น่าชมเชยยิ่ง เพราะเราไม่อาจที่จะปฏิเสธ ได้เลยว่าบรรดาคนหนุ่ มสาวเหล่านี้ แหละที่จะเป็ น พลังที่ดีในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ต่อไปในภายภาคหน้า แต่ก็เช่นเดียวกันที่เรามักจะได้ยินข่าวว่ามีน้องใหม่ของเราต้องเดินออกไป จากรั้วแห่งนี้ดวยกับเหตุผลที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ นันคือการไม่พอใจต่อ "การรับน้อง" ้ ่ ในแต่ละปี กิจกรรมการต้อนรับน้องใหม่ได้ถูกจัดให้มีข้ ึนในทุกๆปี ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมที่ ดี บรรดารุ่ นพี่ๆต่างก็ดีอกดีใจและปลื้มปิ ติเป็ นอย่างยิ่งที่จะได้ทาตัวของเขา ให้เป็ นประโยชน์ต่อ
 • 7. ~7~ รุ่ นน้องที่เข้ามาใหม่ กิจกรรมการรับน้องได้ถูกเตรี ยมไว้ดวยความกระตือรื อร้นของรุ่ นพี่และหวัง ้ เป็ นอย่างยิงว่าน้องๆคงจะได้รับความสะดวกและความอบอุ่นในทุกย่างก้าวที่ได้เดินอยู่ในรั้วมหา- ่ ลัยแห่งนี้ ส่ งผลให้นองๆรู้สึกอยากที่จะศึกษาหาความรู้ในรั้วแห่งนี้พร้อมกับความ รู้สึกดีๆที่ได้รับ ้ จากรุ่ นพี่ตลอดมา นี้คือผลที่เกิดขึ้นจากการต้อนรับน้องใหม่ตามอุดมคติของรุ่ นพี่ที่มีความ จริ งใจ และรับผิดชอบต่อสังคม แต่อย่างไรก็ตาม...ถ้าหากการต้อนรับน้องเป็ นกิจกรรมที่ดีถวนหน้าแล้ว ้ ไซ้ ทาไมเรายังได้ยนข่าวการออกไปของรุ่ นน้องจากรั้วมหาลัยที่เกิดจากการกระทา ที่กดขี่และทา ิ ร้ายจิตใจรุ่ นน้องที่มาจากการกระทาของรุ่ นพี่อีกเล่า ดังนั้นนี้คือสิ่ งที่บอกให้เรารู้ว่ากิจกรรมการรับ น้องนั้นยังมีจุดบอดที่ ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่ งด่วน มิฉะนั้นแล้วข่าวคราวที่สร้างความเสี ยหาย แก่ มหาลัย สร้างความเดือดร้ อนแก่นักศึกษารุ่ นน้องตลอดจนความเจ็บปวดที่บรรดาผูปกครอง ้ ต้องรับรู้ก็จะมีให้เห็น ให้ได้ยนไม่จบไม่สิ้นทุกๆปี การศึกษา อันเนื่องมาจากกิจกรรมการรับน้อง ิ จากปัญหาข้างต้นที่เกิดขึ้น เราจึงอยากเรี ยกร้องเชิญชวนรุ่ นพี่และเพื่อนนักกิจกรรมผูมี ้ หน้าที่ต้องรั บ ผิดชอบทุ กท่ าน โปรดจงหันกลับมาทบทวนบทบาทและหน้าที่ของตัวเองเสี ย ใหม่ ถ้าหากท่านรักที่จะทางานเพื่อสังคม ถ้าหากท่านมีจิตอาสา มีจิตสาธารณะและหากคิดว่าท่าน พร้ อมที่จะดูแ ลน้อ งใหม่แ ล้ว ก็จาเป็ นอย่างยิ่งที่ท่ านจะต้อ งมีความรั บผิดชอบต่ อตนเองและ รับผิดชอบสังคม ด้วย เพราะแท้จริ งแล้วทุกๆหน้าที่น้ นจะต้องถูกไต่สวนอย่างแน่ นอน ดังมีฮาดิษ ั ของท่านนะบีมุฮมมัดได้กล่าวว่า ั ( ْ ِ‫)كلُّك ْ ر ْ وكلُّك ْ مسئُو ْ ع ْ رعيَّت‬ ‫ُ ُ م َ اع َ ُّ ُ م َ ل َن َ ِ ه‬ ِ "ทุกๆคนย่ อมมีหน้ าที่ ที่จะต้ องรั บผิดชอบ และทุกๆคนจะต้ องถูกสอบสวนจากหน้ าที่ ที่เขาได้ รั บผิดชอบ" (บันทึกโดยอัลบุคอรี ยฺ หมายเลขหะดีษ 853,2418 มุสลิม หมายเลขหะดีษ 1829 อบู ดาวุด หมายเลขหะดีษ 2928 อัตติรมิซียฺ หมายเลขหะดีษ 1705 อะหฺ มด หมายเลขหะดีษ 52,54) ั เป็ นการยืนยันที่ชดเจนต่อผูที่มีหน้าที่ที่ตองรับผิดชอบทุกคน ที่จะต้องทางานของเขา ั ้ ้ ด้วยความซื่ อสัตย์ อดทน พร้อมจะรับผิดชอบต่อการกระทาของตน และพร้อมที่จะร่ วมเป็ นส่ วน หนึ่ งในกลุ่ มหรื อ กระบวนการที่ จ ะน าพาสั ง คมไปในทาง ที่ ถู กต้อ ง มี ค วามเจริ ญ ก้าวหน้า ต่อไป และก็เช่นเดียวกันหากผูมีอานาจมีหน้าที่ไม่บริ หารอานาจและหน้าที่ของตนให้ เหมาะสม ้ แล้ว อานาจและหน้าที่ของท่านก็จะปรากฎออกมาในรู ปแบบแห่ งการอธรรมแก่ผที่อยู่ภาย ใต้ ู้
 • 8. ~8~ อานาจของท่านอย่างแน่ นอน หากเป็ นอย่างนั้นแล้วจงทราบไว้เถิดว่าแท้จริ งแล้วท่านกาลังอยู่ใน หนทางที่ หลงอย่างชัดเจน และจงทราบไว้เถิดว่าโทษทัณฑ์และผลจากการอธรรม(ซอเล็ม)มีความ ่ รุ นแรงยิง ซึ่งท่านนบีได้กล่าวเตือนแก่มนุษยชาติถึงเรื่ องนี้วา ่ ‫أ ن ن رننل ن لا ن ‏ ‏صلى لا ن عننل وننلل ‏ ‏ق ن ن ‏ ‏م ن ك ن ن عننه ن مننمل‬ ‫ألخ ‏‏ فل تحلل ‏‏مهه‬ ‫فإ ل س ث ديه ر وال دره م قبل أ يؤخذ ألخ م‬ ‫حسه ت فإ ل يك ل حسه ت‬ ‫أخذ م ل ئ ت أخ فطرح عل‬ ‫روا البخ ري‬ ความว่ า แท้ จริ งท่ านรอซู้ ล (ซ.ล.) ได้ กล่ าวว่ า บุคคลใดที่ เขานั้นได้ มีการซอเล็มต่ อพี่น้องของเขา เขาก็จงขออภัยจากการซอเล็มอันนั้นเสี ย เพราะแท้ จริ งในวันกียามะห์ เงินดีนารและเงินดิรฮั ม จะไม่ มีประโยชน์ อันใดเลย ก่ อนที่ เขานั้นจะเอาความดีต่าง ๆ ของเขานั้นให้ กับพี่น้องของเขา (ที่ ถูกเขา นั้นซอเล็ม) และหากเขานั้นไม่ มีความดีให้ กับพี่น้องของเขา (ที่ ถูกเขานั้นซอเล็ม) เขาก็จะเอาความ ชั่ว ของพี่น้องของเขา(ที่ถูกเขานั้นซอเล็ม) มาโยนใส่ ให้ กับเขาแทน. รายงานโดย บุคอรี ย ์ และยังมีฮาดิษกุดซียที่ยนยันเกี่ยวกับเรื่ องนี้ ... ความว่า ์ ื ‫فى ح يث ق لى‬ ‫وتع لى يق‬ ‫ق الهبى صلى لا عل ولل : لا لبح‬ ‫م الم ل في ع جل أو آجل ، و أل تق م رأى ممل م‬ ً ‫وعزتي وجاللي أل تق‬ ‫فق ر أ يهصر فل يفعل. روا الطبرا ي و أب الش خ‬ ความว่ า ท่ านนบี (ซ.ล.) ได้ กล่ าวว่ า อัลลอฮ์ ตาอาลาทรงตรั สในฮาดิษกุดซี ย์ว่า ขอสาบานด้ วย เกียรติของฉั น และขอสาบานด้ วยความยิ่งใหญ่ ของฉั น แน่ แท้ ฉันนั้นจะล้ างแค้ นกับผู้ที่ซอเล็มทั้ง ในโลกนี ้ แ ละในโลกหน้ า และแน่ แท้ ฉั น จะล้ างแค้ นกั บ ผู้ ที่ เ ห็ น คนที่ ถู ก ซอเล็ ม และเขามี ความสามารถ ที่จะช่ วยเหลือแต่ เขาไม่ ยอมกระทา(ไม่ ยอมช่ วยเหลือ) รายงานโดย ฎอบรอนีย ์ และอาบู เชค ด้วยเหตุน้ ี เราจึงอยากย้าเตือนตัวเอง รุ่ นพี่ที่ตองดูแลน้องใหม่ ตลอดจนเพื่อนๆนัก ้ กิจกรรมทุกท่านอีกครั้งว่า จงต้อนรับน้องใหม่ของพวกเราด้วยกิจกรรมที่ดีๆ มีความสร้างสรรค์ มี ความเหมาะสมกับกาลเทศะ จงช่วยเหลือและคอยดูแลพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะสามารถใช้ชีวิตอยู่
 • 9. ~9~ ในรั้วมหาลัย แห่ งนี้ ได้อย่างเต็มภาคภูมิ อีกประการสาคัญที่รุ่นพี่และเพื่อนนักกิจกรรมทุกท่าน จาเป็ นที่จะต้องมี คือ "การเป็ นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องใหม่ " แค่ น้ ี ก็เพียงพอแล้วสาหรั บการทา หน้าที่ที่น่าได้รับการยกย่องและควรค่าแก่ การให้เกียรติจากสังคมในฐานะ " รุ่ นพี่ " ================================================= ทำไมมุสลิมจึงร่ วมรับน้ องใหม่ ไม่ ได้ อ.มุรีด ทิมะเสน ด้วยผมถูกถามจากพี่นองนักศึกษามุสลิมเป็ นจานวนมาก ว่ามุสลิมเข้าร่ วมประเพณี หรื อ ้ พิธีรับน้องใหม่ได้หรื อไม่? ผมก็ตอบไปแต่ว่าก็ได้ประโยชน์เฉพาะผูที่ถามผมเท่านั้น แต่ผมก็ฉุก ้ ่ คิดได้วา หากเขียนเป็ นบทความลงเว็บไซต์คงจะมีประโยชน์มิใช่น้อย คิดได้ตามนั้น ก็ทาตามดังที่ ่ คิด บทความนี้ แม้ว่าจะเป็ นบทความสั้นๆ แต่ก็สามารถช่ วยบรรเทาให้นักศึกษาที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้รับรู้บาง อย่างน้อยที่สุดก็เป็ นแนวทาง หรื อแนวคิดให้ยบยั้งตัวเองมิให้เข้าร่ วมประเพณี รับน้อง ้ ั ใหม่ได้บาง หรื อบางครั้งตัวเราเองก็ไม่รู้จะเตือนเพื่อนมุสลิมด้วยกันมิให้เข้าร่ วมประเพณี รับน้อง ้ อย่างไร? ก็สามารถนาบทความนี้ ให้เขาอ่าน อาจเจียดความรู้ให้เขาได้บางลาดับหนึ่ ง งั้นเชิญอ่าน ้ รายละเอียดเลยนะครับว่า ทาไมมุสลิมจึงร่ วมประเพณี รับน้องใหม่ไม่ได้? ประเพณี รับน้องใหม่เป็ นประเพณี ที่นักศึกษาใน สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ งถือปฏิบติ ั มาเป็ นเวลาช้านาน วิธีการต้อนรับน้องใหม่ของนิ สิตนักศึกษามีหลายวิธี นักศึกษาในมหาวิทยาลัย หลายแห่งทาการต้อนรับน้องใหม่หรื อเพื่อนใหม่โดยการช่วยเหลือและจัดการต้อนรับอย่างอบอุ่น เพื่อให้นองใหม่เกิดความประทับใจ ซึ่ งประโยชน์ในการปรับตัวของนิ สิต นักศึกษาใหม่อย่างมาก ้ นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ งทาการต้อนรับน้องใหม่โดยการบังคับ ขู่เข็ญด้วยวิธี ต่างๆเป็ นเวลาหลายสั ปดาห์ เพื่อให้น้องใหม่มีความสามัคคี แล้วจัดงานต้อ นรั บน้อ งใหม่อย่าง อบอุ่นในที่สุด นิ สิต นักศึกษา ที่มีความเชื่ อในการบังคับขู่เข็ญน้องใหม่น้ ันได้มีความเชื่ อในวิธีการต้อนรั บน้อง ใหม่ตามระบบโซตัส (SOTUS) ซึ่งมีวตถุประสงค์ 5 ประการ ตามตัวอักษร 5 ตัว คือ ั S หมายถึ ง Seniority คื อ เพื่ อ ให้ นิ สิ ต นัก ศึ ก ษารุ่ นน้อ งเคารพอาจารย์ และนิ สิ ต นักศึกษารุ่ นพี่
 • 10. ~ 10 ~ O หมายถึง Order คือ เพื่อให้นิสิตนักศึกษารุ่ นน้องเชื่อฟังคาสั่งของอาจารย์ และรุ่ นพี่ T หมายถึง Tradition คือ เพื่อให้มีการรักษาเฉพาะประเพณี ที่ดีงาม และ เหมาะสมไว้ U หมายถึง Unity คือ เพื่อให้นิสิต นักศึกษา รักษาความสามัคคีระหว่างนิ สิตนักศึกษา ในสถาบัน S หมายถึ ง Spirit คือ เพื่อให้นิสิตนักศึ กษามีจิตใจที่ ดีงาม มีคุณธรรม และจริ ยธรรม เสี ยสละเพื่อส่ วนรวม ประวัติของประเพณีโซตัส ระบบโซตัส ได้เกิ ดขึ้ นในโรงเรี ยนเตรี ยมทหาร ในสหรั ฐอเมริ กามาเป็ นเวลาช้านาน ในช่วงปี ค.ศ. 1850-1950 ระบบโซตัสได้แพร่ เข้าไปในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศ สหรั ฐอเมริ ก า วิธิ การบังคับ ขู่เข็ญ นิ สิ ต นักศึ กษาใหม่ หรื อ น้อ งใหม่ ด้ย วิธี การต่ างๆของนิ สิ ต นักศึกษารุ่ นพี่ ทาให้นักศึกษาใหม่ได้เสี ยชี วิตไปหลายคน อย่างไรก็ตามระบบโซตัสทาให้นิสิต นักศึกษารุ่ นพี่สามารถสั่งให้นิสิตนักศึกษารุ่ นน้องทาในสิ่ งต่างๆได้ดีพอสมควร จึงทาให้เกิดความ พร้อมเพรี ยงในการทากิจกรรมต่างๆของนักศึกษา นักศึกษาจึงได้รักษาประเพณี โซตัสมาเป็ นเวลา ช้านาน (BUCHANAN, 1982) ภายหลัง สงครามโลกครั้ งที่ 2 หลายประเทศในทวีป ยุโ รปได้รับ ความเสี ย หายจาก สงครามมาก ประเทศสหรัฐอเมริ กาซึ่ งได้รับผลกระทบจากสงครามน้อย จึงเป็ นประเทศที่มีความ เจริ ญรุ่ งเรื อ งและมีความก้าวหน้าในวิชาการด้านต่างๆ จึงมีนิสิ ต นักศึ กษาต่างชาติไปศึ ก ษาใน สถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรั ฐอเมริ กาเป็ นจานวนมาก นิ สิต นักศึกษาต่างชาติได้รับระบบ โซตัสไปเผยแพร่ ในประเทศของตน ระบบโซตัสจึงได้แพร่ กระจายไปยังประเทศฟิ ลิปปิ นส์ และ อีกหลายประเทศ สาหรั บประเทศไทยนั้น วิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่หรื อมหาวิทยาลัย แม่ โ จ้ใ นปั จ จุ บ ัน ซึ่ งอาจารย์ใ นยุค แรกส่ ว นใหญ่ ไ ด้รั บ การศึ ก ษาจากมหาวิท ยาลัย ฟิ ลิ ป ปิ นส์ University of the Philippines วิทยาเขต ลอสบานยอส Los Banos อาจารย์ได้นาระบบโซตัสมา ถ่ายทอดให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ งได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2486 ก็ได้รับอิทธิ พล ระบบโซตัส จากหลายทางด้วยกัน อาจารย์ในยุคบุกเบิ กส่ วนใหญ่ได้รับ การศึ กษาจากประเทศ
 • 11. ~ 11 ~ ฟิ ลิ ป ปิ นส์ ป ละประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า เช่ น ที่ ม หาวิท ยาลัย แห่ ง รั ฐออนรี ก อน (Oregon State University) และมหาวิทยาลัยคอลแนลล์ (Cornell University ) ซึ่ งมีส่วนอย่างมากที่ทาให้ระบบ โซตัสขึ้น และในช่วงแรกนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้า ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดวยระบบโซตัสจึงทาให้เกิดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน ้ ปี พ.ศ. 2496 สาหรับนิ สิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีระบบโซตัสมาเป็ นเวลาช้านาน ในปั จจุบน ั ระบบโซตัสก็เป็ นที่นิยมในหมู่นกศึกษาในมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศไทย ั (สาเนาว์ และบุญเรี ยง, 2531) (ที่มาของข้อมูล http://www.thaipoem.com/forever/ipage/story4715.html) ภายหลังที่ผมได้อ่านบทความเกี่ ยวกับที่มาของ “ประเพณี รับน้องใหม่” ผมขออธิ บาย และนาเสนอหลักการของอิสลามควบคู่กนไปด้วย ทั้งนี้ เพื่อนักศึกษามุสลิมที่เพิ่งเข้ามหาวิทยาลัย ั ใหม่ที่ตองประสบกับการรับน้องใหม่ จะได้ปฏิบติตวถูกต้องตามหลักการศาสนา ้ ั ั ั 1. จุดกาเนิดประเพณี รับน้องใหม่มาจากโรงเรี ยนเตรี ยมทหารของพวกอเมริ กน จากนั้นก็ ได้รับความนิยมในหมู่นกศึกษาตามมหาวิทยาลัยในอเมริ กา เป้ าหมายคือ การขู่บงคับให้รุ่นน้องทา ั ั ตามคาสั่งรุ่ นพี่ หากเรี ยกตามสานวนเมืองไทยเรา คือระบบศักดินานั่นแหละครั บ จนบางครั้งการ ทาตามรุ่ นพี่ซ่ ึงเกินกาลังของรุ่ นน้อง สุ ดท้ายบางครั้งก็ถึงขั้นเสี ยชีวต ก็มีให้เห็นแทบทุกปี ิ ในส่ วนของหลักการศาสนา อิสลามระบุชดเจนว่า ั ‫ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق‬ “ไม่ อนุญาตให้ เชื่ อฟั งสิ่ งถูกสร้ างให้ ฝ่าฝื นผู้สร้ าง” (หะดีษเศาะหี้ หฺ, บันทึกโดยอะหฺ มด) ั ฉะนั้นหากพูดถึงทัศนะของอิ สลาม มุสลิ มร่ วมกิ จกรรมรั บ น้อ งใหม่ไม่ได้เลย เพราะ ั กิจกรรมข้างต้น มีแหล่งกาเนิดจากวัฒนธรรมอื่นที่ไม่ใช่อิสลาม นันคือวัฒนธรรมของพวกอเมริ กน ่ ่ ซึ่งท่านรสู ลุลลอฮฺกล่าวไว้วา ‫من تشبه بقوم فهو منهم‬ “บุคคลใดที่ เลี ยนแบบชนกลุ่มใด เขาคื อส่ วนหนึ่ งของกลุ่มชนนั้นด้ วย” (หะดีษเศาะหี้ หฺ, บันทึก โดยอบูดาวูด)
 • 12. ~ 12 ~ ประการถัดมา การรั บน้องใหม่ เป้ าหมายเพื่อทาให้รุ่ นน้องเชื่อฟังรุ่ นพี่ โดยรุ่ นพี่น้องขู่ บังคับ จึงจะเกิดการเชื่อฟังและปฏิบติตามอย่างเคร่ งครัด ส่ วนใครฝ่ าฝื นก็ถือว่าไม่เชื่อฟังรุ่ นพี่ ไม่ ั เคารพรุ่ นพี่น่ันเอง ยกตัวอย่างเช่ น รุ่ นพี่ส่ังให้รุ่นน้องดื่มสุ รา, รุ่ นพี่สั่งให้นักศึกษาชายหอมแก้ม นักศึกษาหญิง ทานองนี้ เป็ นต้น ในประเด็นนี้ ยิ่งผิดกับหลักการของศาสนาอิสลามอย่างเห็นได้ชด ั เมื่อเป็ นเช่นนี้ จึงไม่อนุญาตให้มุสลิมร่ วมพิธีรับน้องใหม่โดยเด็ดขาด 2. ประเพณี รับน้องใหม่ มาจากวัฒนธรรมอื่นที่ไม่ใช่อิสลาม แน่ นอนอย่างยิ่งยวด เรื่ อง การละเลยต่อความถูกผิดตามแนวทางของอิสลาม ย่อมเกิ ดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาทิเช่น การ ปะปนกันระหว่างชายหญิง จะเห็นได้ว่า การรับน้องใหม่จะไม่มีการแยกระหว่างชายหญิง แต่พวก เขาจะทากิจกรรมร่ วมกันอย่างสนุกสนาน และปะปนกันอย่างสนิ ทชิดเชื้อ ซึ่ งประเด็นนี้ อิสลามให้ ความเข้มงวดมาก เพราะการปะปน และการสัมผัสกันระหว่างเพศตรงข้าม เป็ นความผิดทางศาสนา ถึงขั้นเรี ยกว่า “ซินาเล็ก” เลยทีเดียว และด้วยความใกล้ชิดนี่ เอง ด้วยความปะปนระหว่างชายหญิง นี่ เอง จนทาให้มีข่าวว่านักศึกษาหญิงซึ่ งเข้าร่ วมรับน้องใหม่ถูกข่มขืนเป็ นข่าวมาแล้วให้เห็นแทบ ทุกปี ฉะนั้นประเด็นนี้ จึงไม่มีขออ้างใดๆ ที่จะอ้างว่า อนุ ญาตให้มุสลิมเข้าร่ วมพิธีรับน้องใหม่ได้ ้ เลยล่ะครับ ซึ่งท่านนบีมุหมมัดเคยกล่าวไว้วา ั ่ " ‫ألن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد‬ ‫" خير من أن يمس امرأة ال تحل له‬ “หากว่าใช้เข็มที่ ท ามาจากเหล็กทิ่ มที่ ศีรษะของชายคนหนึ่ งยังดี เสี ยกว่า บุ คคลหนึ่ ง สัมผัสสตรี ซ่ ึงไม่เป็ นที่อนุมติสาหรับเขา” (หะดีษเศาะหี้หฺ, บันทึกโดยเฏาะบะรอนีย ์ และบัยหะกีย)์ ั ฟังหะดีษบทข้างต้น คงไม่มีใครคิดว่าการร่ วมประเพณี รับน้องใหม่แล้วมีกิจกรรมที่สัมผัสเพศตรง ข้าม เป็ นเรื่ องเล็กๆ อีกแล้วนะครับ 3. กิจกรรมพิธีรับน้องใหม่ เท่าที่สังเกตเห็น ล้วนเป็ นเรื่ องความสนุ กสนานเป็ นหลัก อีก ทั้งยังเป็ นกิ จกรรมที่ไร้ ส าระ กิ จกรรมบางอย่างดูแ ล้วไม่นึกว่า คนระดับปั ญญาชนจะนามาเป็ น กิจกรรมที่เหมาะสมกับสติปัญญาของตนที่อดหลับอดนอนอ่านหนังสื อเพื่อสอบเข้ามหาลัยแห่ ง นั้น ๆ จนกระทั่งสอบเข้ามหาลัย ได้เ ลยล่ ะ ครั บ ซึ่ ง อิ ส ลามอนุ มติ ให้ส นุ กสนานได้ก็ ต้อ งอยู่ใ น ั ขอบเขตของศาสนาอนุมติให้กระทาเท่านั้น ส่ วนความสนุกสนานใดที่ขดกับหลักการศาสนา เช่นนี้ ั ั
 • 13. ~ 13 ~ ไม่เป็ นที่อนุ มติให้มุสลิมกระทาโดยเด็ดขาด อาทิเช่ น การให้นักศึกษาคลานเข้าไปตามร่ อง ตาม ั อุโมงค์ที่ถูกสร้ างขึ้น แล้วก็เทของเหม็นๆ ไว้ตามร่ องตามอุโมงค์น้ ัน เช่ น อุจจาระ,ปั สสาวะของ สัตว์ หรื ออาจจะมีของมนุ ษย์ดวย ทานองนี้ เป็ นต้น ซึ่ งกิ จกรรมไร้ สาระต่ างถูกกระทาขึ้นมานั้น ้ ่ ล้วนเป็ นสิ่ งที่ศาสนาสั่งกาชับให้ละทิ้งทั้งสิ้ น ท่านนบีมุหมมัดกล่าวไว้วา ั ‫من حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه‬ “ส่ วนหนึ่งของบุคคลที่ดีใน (ทัศนะ) อิสลาม คือบุคคลที่ละทิงสิ่ งที่ไม่ ประโยชน์ สาหรั บเขา” ้ (หะดีษเศาะหี้ หฺ, บันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ) 4. กิ จกรรมรั บน้องใหม่ซ่ ึ งดูเหมือนจะขาดไม่ได้เลยด้วยประการทั้งปวงคงหนี ไม่พน ้ เครื่ องดนตรี และการร้ อ งราท าเพลง ซึ่ งทั่งการร้ อ งราท าเพลงเคล้าเครื่ อ งดนตรี เป็ นสิ่ งหะรอม สาหรั บมุสลิม ดังนั้นการเข้าร่ วมกิ จกรรมใดที่มีสิ่งข้างต้น ล้วนไม่เป็ นที่อนุ มติสาหรับมุสลิม ซึ่ ง ั ่ ท่านนบีมุหมมัดกล่าวไว้วา ั ‫ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر و الحرير و الخمر و المعازف‬ “จะปรากฏกลุ่ มก้ อนหนึ่งจากประชาชาติของฉันที่ทาให้ ผ้าไหม, สิ่ งมึนเมา และเครื่ องดนตรี เป็ นที่ อนุมติ (หะลาล)” ั (หะดีษเศาะหี้หฺ, บันทึกโดยบุคอรี ย)์ 5. กรณี ที่มีการรับน้องใหม่ยงต่างจังหวัด นันหมายรวมว่า มุสลิมะฮฺที่ตองการจะเดินทาง ั ่ ้ ไปรับน้องใหม่ตองเดินทางไกล ซึ่ งหลักการศาสนาระบุชดเจนว่า เมื่อมุสลิมะฮฺเดินทางจาเป็ น (วา ้ ั ญิบ) จะต้องมีมะหฺ ร็อม (เพศชายที่ แต่งงานกับนางไม่ได้) ร่ วมเดินทางไปกับ นางด้วย หากไม่มี มะหฺ ร็อมเดินทางไปด้วย หลักการศาสนาถือว่าการเดินทางนั้นไม่เป็ นที่อนุมติสาหรับนาง ซึ่ งท่านร ั ่ สู ลุลลอฮฺกล่าวไว้วา ‫ال تسافر امرأة اال مع [ ذي > محرم‬ “ไม่ อนุญาตให้ สตรี เดินทางไกล ยกเว้ นจะต้ อ งมีมะหฺ ร็อม (ของนางร่ วมเดินทางไปด้ วย) เท่ านั้น” (หะดีษเศาะหี้หฺ, บันทึกโดยอะหฺ มด) ั สรุ ป จากสิ่ งที่กล่าวมาข้างต้น หากประเพณี รับน้องใหม่มีสิ่งผิดหลักการอิสลาม เช่นนี้ ศาสนาไม่อนุ มติให้มุสลิมเข้าร่ วมกิจกรรมนั้นโดยเด็ดขาด อีกทั้งการสร้างความเข้าใจระหว่างรุ่ น ั น้องกับรุ่ นพี่ ยังมีทางอื่นๆ ที่เลือกกระทาอีกมากมายที่ไม่ขดกับหลักการศาสนา แต่เมื่อรุ่ นพี่แต่ละ ั
 • 14. ~ 14 ~ มหาวิท ยาลัยเลือกที่จะดาเนิ นกิ จกรรมที่ ขดกับหลักการศาสนาอิส ลาม เช่ นนี้ ในฐานะที่ เราเป็ น ั มุสลิม เราก็ตองยืนหยัดโดยการปฏิเสธการเข้าร่ วมกิจกรรมรับน้องใหม่อย่างภาคภูมิใจ แม้ว่า การที่ ้ เราไม่เข้าร่ วมกิจกรรมรับน้องดังกล่าว จะทาให้เพื่อนๆ นักศึกษาด้วยกันรังเกียจก็ตาม เราก็ตองยืน ่ ้ หยัดหลักการศาสนาไว้ บางคนอาจจะอ้างว่า ถ้าเช่ นนั้น ทาไมพวกมุสลิมจึงไม่ไปเรี ยนที่มหาลัย ้ ่ ของมุสลิมด้วยกัน? เราก็ตองตอบเขาไปว่า มุสลิมจะอยูที่ใดก็ตาม ก็สามารถนาอิสลามมาปฏิบติได้ ั โดยเท่าเทียมกัน เมื่อเรามีสิทธิ์สอบเข้ามาเป็ นนักศึกษาได้ เราก็มีสิทธิ์ ใช้สิทธิ์ ของเราได้อย่างเต็มที่ มิใช่หรื อ? อีกอย่าง การรับน้องใหม่ก็ไม่ใช่เป็ นกฎระเบียบของทางมหาลัยอีกต่างหาก ฉะนั้นการที่ เราไม่เข้าร่ วมก็ไม่ใช่เป็ นเรื่ องที่ทาให้เราต้องแปลกแยกกับเพื่อนต่างศาสนิก หรื อแตกแยกกับสังคม ที่ไม่ใช่มุสลิมเลยนี่ครับ อีกประการหนึ่ ง นักศึกษามุสลิมด้วยกันต้องมีทิศทางเป็ นแนวเดียวกัน จึงจะมีอานาจ ต่อรอง แต่เท่าที่ทราบ มุสลิมที่เคร่ งครัดก็ไม่เข้าร่ วม ส่ วนมุสลิมที่ไม่ค่อยเคร่ งครัดก็เข้าร่ วมอย่าง เต็มเหนี่ยว ประเด็นนี้กเ็ ป็ นข้ออ้างของเพื่อนต่างศาสนิกให้กล่าวโจมตีมุสลิม เพราะมีสองมาตรฐาน แต่จะอย่างไรก็ช่าง เราก็ช้ ีแจงได้ กระนั้นก็ตาม เราต้องเป็ นเอกภาพ และยืนหยัด นันแหละครับถึง ่ จะเรี ยกว่าเป็ นประชาชาติตวอย่าง และโปรดอย่าลืมโดยเด็ดขาดนะครับว่า โลกดุนยานี้ เป็ นเสมือน ั คุกตารางสาหรับมุสลิม แต่เป็ นสวรรค์ของคนต่างศาสนิ ก ซึ่ งเขาจะทาอะไรก็ได้ เพราะพวกเขาไม่ มีกฎเกณฑ์กติกาดาเนินชีวตเหมือนมุสลิม อีกทั้งมุสลิมจะถูกสอบสวนทุกสิ่ งทุกอย่างที่เราทาไว้บน ิ โลกดุนยานี้ ดังนั้นโปรดอย่าทิ้งอิสลามเพื่อแลกกับความสนุ กสนาน และโปรดอย่าหันหลังให้กับ อิส ลามเพื่อ แลกกับ การยอมรั บ ของเพื่อ นในรั้ วมหาลัยเลยนะครั บ เพราะในวัน กิ ยามะฮฺ เราจะ กลายเป็ นคนที่ขาดทุนย่อยยับอย่างไม่ตองสงสัย ้ ==========================
 • 15. ~ 15 ~ “เด็กซำนำวี” กับประเพณีกำรรับน้ อง ฮาซัน วาจิ เปิ ดเทอมใหม่น้ ี สาหรับเราชาวม.อ.คงไม่มีเรื่ องใดที่ฮอตฮิตมากไปกว่าการเตรี ยมพร้อม สาหรับการรับน้อง ที่ไหนเป็ นอย่างไรไม่รู้ แต่ขอสาธยายให้เห็นความเป็ นมาของประเพณี การรับ น้องที่เกิ ดขึ้นณมอ.ปั ตตานี ซ่ ึ งอย่างที่ทราบกันดีว่าที่นี่เป็ นพื้นที่พิเศษ มหาลัยนี้ ก็ตองมีหลายอย่าง ้ เหตุที่ตองบรรยายเฉพาะเจาะจงสถานที่เป็ นเพราะว่าการรับน้องที่น้ ี มีลกษณะที่ค่อนข้างประหลาด ้ ั กล่าวคือ มีความพยายามร่ วมระหว่างการรับน้องซึ่ งเป็ นธรรมเนี ยมปฏิบติที่มีมาแต่เดิมของมหาลัย ั กับ รากฐานความเชื่ อ ดั้งเดิ ม ของนัก ศึ ก ษาซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ มาจากโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาซึ่ ง กลายเป็ นกลุ่มคนส่ วนใหญ่ที่เพิ่งได้รับบทบาทใหม่ คือการเป็ นพี่เอก พี่คณะ พี่มหาลัยในการทา หน้าที่ ควบคุ มน้องและและคิ ดค้นสรรหากิ จกรรมมาเสริ มให้น้อ งซึ่ งแต่ เดิ มหน้าที่ เหล่ านี้ เป็ น หน้าที่ของต่างศาสนิก เพราะกิจกรรมเหล่านี้มีลกษณะที่ขดกับหลักคาสอนอิสลาม เช่น การให้น้อง ั ั เต้น ที่ ส่ อ เค้าอนาจาร กิ จกรรมที่ มีการถูกเนื้ อ ต้อ งตัวระหว่างชายหญิง การปะปนชายหญิง แต่ ปัจจุบนนี้มนมีสิ่งหนึ่งที่ทาให้ผมรู้สึกเจ็บปวดที่สุดคือเหล่าเด็กที่จบชั้นสานาวี กลายเป็ นพี่คุมน้อง ั ั ในกิจกรรมรับน้องเป็ นผูที่มีส่วนร่ วมกับกิจกรรมที่มนขัดกับหลักการศาสนาอิสลาม หลายคนเป็ น ้ ั ผูที่มีความรู้ และเคร่ งครั ดในหลักการศาสนาพอสมควรแทนที่จะชวนน้อ งออกจากระบบหรื อ ้ พยายามยกเลิ ก ประเพณี น้ ี แต่ ก ลับ ไปให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และส่ ง เสริ ม ระบบการรั บ น้ อ ง อัน เนื่องมาจากความเกรงใจที่มีต่อรุ่ นพี่ ขอถามพวกท่านทั้งหลายเถิดไม่เกรงใจอัลลอฮฺบางเหรอ พวกท่านไม่กลัวอัลลอฮฺ บาง ้ ้ หรื อหรื อสิ่ งที่พวกท่านกาลังทามันคือการพยายามรักษาและดารงไว้ซ่ ึงประเพณี รับน้องที่มนถูกมัน ั ไม่บาป ถึงแม้วาจะมีความพยายามแบบเนียนๆ ของรุ่ นพี่บางคนที่พยายามจัดรู ปแบบการรับน้องที่ ่ ดูผิวเผินแล้ว ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม เช่น การลดกิ จกรรมบางอย่าง ที่ดูโจ่งแจ้งหมิ่น เหม่ต่อการผิดหลักการเหลือไว้แต่กิจกรรมที่ดูคลุมเครื อ เช่นการบูมเอก การปะปนชายหญิง การให้ น้องเฉพาะที่เป็ นผูชายเต้น และเพื่อให้ดูดีมีการตักเตือนน้องให้กล่าวสลามแต่บงคับให้น้องเป็ น ้ ั ฝ่ ายกล่าวก่ อนทุกกรณี มีการแยกแถวชายหญิงแต่นั่งใกล้กัน อันที่จริ งมันไม่ได้คลุมเครื อมัน ชัดเจนเลยว่าบาปแล้วไม่ใช่รับวันเดียวรับกัน4ปี เลยเล่นบทบาทตั้งแต่เป็ นน้องเอก พี่ปี2 พี่ปี3 ยัน
 • 16. ~ 16 ~ เป็ นพี่ปี4 และยิ่งศึกษาศาสตร์ ปาเข้าไปเป็ นพี่ปี 5 เศร้ าอ่ะ ถามหน่ อยดิสมควรมั้ยผูที่เกรงกลัว ้ ต่ออัลลอฮฺ ท้ งหลายที่จะมีส่วนร่ วมในกิ จกรรเหล่านี้ ผมอยากฝากถึงรุ่ นพี่และรุ่ นน้องที่เกรงกลัว ั ต่ออัลลอฮฺและวันแห่ งการตัดสิ นอย่าได้ส่งเสริ มประเพณี รับน้องเลย มันคือความผิดอย่างชัดแจ้ง ท่านไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวกับมัน โอ้อลลอฮฺขอได้โปรดคุมครองเหล่าบรรดาน้องปี 1ที่เป็ นมุสลิมผู้ ั ้ เคร่ งครัดให้ห่างไกลจากระบบประเพณี รับน้องอันโสมม นะอูซูบินลาห์ฮีมินญาลิก สาหรับใครที่ อ่านแล้วยังคิดว่าการเข้าร่ วมประเพณี รับน้องไม่บาปลองถามใจตัวเองดูเถิดว่าตอนนี้ เราใช้บรรทัด ฐานใดเป็ นแกนแห่งชีวต ิ ปล.บทความนี้ เขียนขึ้นเพื่อมีจุดมุ่งหมายตักเตือนนักศึกษามุสลิมมอ ปั ตตานี ที่รู้ตวว่า ั การรับน้อง “บาป”ทุกคน =============================== บทเพลงแห่ งชิรกฺ มุตตาฆีน เจ๊ะและ (mtc113@gmail.com) ภายใต้ขบวนการรับน้องในมหาวิทยาลัย ไม่ว่ามันเกิดจากภาคส่ วนใดของสถาบันก็ตาม สิ่ งหนึ่ งที่อาจหนี ไม่พน ก็คือ วัฏจักรแห่ งสุ นทรี ศาสตร์ ที่เคลือบแฝงในนามรั กสถาบัน หมู่คณะ ้ หรื อคลังไคล้ในเอกนิยมก็ตาม ่ ประเด็นที่ขาฯ ขอแลกเปลี่ยนแก่ ผูอ่าน ณ ที่ น้ ี มีแค่ประเด็นเดียว (เนื่ องด้วยการจากัด ้ ้ พื้นที่กระดาษ ทั้งๆที่มีประเด็นต่างอีกมากมาย เช่น ประเด็นการคลังไคล้ในพรรคพวก หรื อสถาบัน ่ , อุตริ กรรม,การทาร้ายร่ างกาย จิตใจ ฯลฯ) ก็คือ ประเด็นเนื้ อหาที่ถูกฝังอุดมการณ์ไว้ในบทเพลง ต่างๆ ทั้งเป็ นบทเพลงประจามหาวิทยาลัย คณะต่างๆ บทเพลงประจาเอก เพลงอื่นๆที่ส่อเค้าการตั้ง ภาคีต่ออัลลอฮฺ หรื อที่เรี ยกว่า “ชิริก” ั กำรตั้งภำคี (ชิ รกฺ) หมายถึง การยกสิ่ งใดๆ เป็ นภาคีกบอัลลอฮฺผสูงส่ งทั้งในด้านการ ู้ สร้ างสรรค์ การกราบไหว้ หรื อในพระนามและคุณลักษณะของพระองค์ โดยเมื่อมนุ ษย์เชื่อว่ามี ผูสร้างอื่นร่ วมกันอัลลอฮฺ หรื อคิดว่าพระองค์มีผช่วย เขาก็เป็ นผูต้ งภาคีกบอัลลอฮฺ และผูใดเชื่อว่ามี ้ ู้ ้ั ั ้ ผูใดสมควรแก่การกราบไหว้เช่นเดียวกับอัลลอฮฺเขาก็เป็ นคนตั้งภาคี และผูใดเชื่อว่ามีผใดมีลกษณะ ้ ้ ู้ ั
 • 17. ~ 17 ~ ่ เหมือนกับพระองค์ไม่วาในด้านสรรพนามหรื อคุณลักษณะเขาก็คือคนมุชริ ก (มุหัมมัด บิน อิบรอ ฮีม อัตตุวยญิรีย.์ ชิรก. หน้า 1) ั การกระท าที่สุ่ มเสี่ ยงต่ อการเกิ ดชิ รก นั้น มีอยู่สามทาง คื อ ผ่านการกระทา, ผ่านทาง คาพูด และผ่านทางจิตใจ ซึ่ งสิ่ งนั้น รวมหมายถึงการสร้างคุณค่ ำต่อหนึ่ งสิ่ งใดพร้ อมๆกับอัลลอฮฺ ไม่วาสิ่ งนั้นจะจับต้องได้หรื อจับต้องไม่ได้ก็ตาม และไม่ว่าท่านจะกระทาผ่านช่องไหนก็ตาม มันก็ ่ จะเข้าสู่ วงจรของชิ รกฺ ท้ งนั้น (โปรดอ่านบทความเรื่ อ ง ลัท ธิ ภ าคีนิ ยมในรั้ วมหาวิทยาลัย. เขียน ั โดยชัรฟุดดีน อามีลี) ผลร้ ายที่สุดขั้วของผูที่ตกอยู่ในห่ วงของชิรกฺน้ ัน มันหนักหนาสากัญเอามาก เปรี ยบได้ ้ กับว่า ท่านนั้นล้มละลายในสายตาของอัลลอฮฺ ท่านนั้นถูกทอดทิ้งความเมตตาจากพระเจ้าของท่าน ่ และท่านจะเป็ นคนเลวที่สุดในสายตาของพระองค์ เพราะอัลลอฮฺทรงตรัสไว้หลายองค์การไว้วา “แท้ จริ ง อัลลอฮฺ นั้นจะไม่ ทรงอภัยโทษสาหรั บการกระทาชิ ริกกับพระองค์ และจะทรง อภัยโทษในสิ่ งนอกเหนือสิ่ งดังกล่ าวสาหรั บผู้ที่พระองค์ ทรงประสงค์ ”(อันนิสาอ : 48) “แท้ จริ งอัลลอฮฺ ไม่ ทรงอภัยโทษให้ แก่ การที่ สิ่งหนึ่ งจะถูกให้ เป็ นภาคี กับพระองค์ แต่ พระองค์ จะทรงอภัยโทษให้ สิ่งอื่ นจากนั้นสาหรั บผู้ที่พระองค์ ทรงประสงค์ และผู้ใดให้ มีภาคี ขึน ้ แก่ อัลลอฮฺ แล้ ว แน่ นอนเขาก็ได้ หลงทางไปแล้ วอย่ างไกล” (อันนิสาอ : 116) “แท้ จริ งแล้ ว เจ้ าและผู้ก่อนหน้ าเจ้ าได้ รับคาสั่งว่ าหากเจ้ าทาชิ ริกแน่ นอนการงานของเจ้ า ก็ย่อมตกเป็ นโมฆะและตัวเจ้ าย่ อมอยู่ในหมู่ผ้ ขาดทุน” ู (อัซซุมรฺ : 65) ั “แท้ จริ ง ผู้ใดที่ทาชิ ริกกับอัลลอฮฺ อัลลอฮฺ กได้ ห้ามเขาไม่ ให้ เข้ าสรวงสวรรค์ และที่ พานัก ็ ของเขาคือไฟนรก และบรรดาผู้อธรรมนั้นจะไม่ มีผ้ ช่วยเหลือใดๆ เลย” ู (อัลมาอิดะฮฺ : 72) ต่อไปนี้ ข้าฯขออนุญาตเข้าสู่ ประเด็นที่ตองการสื่ อให้กบผูอ่านทุกท่าน ้ ั ้ วัฒนธรรมการร้ องเพลงในมหาวิทยาเกิ ดขึ้ นทุกปี โดยเฉพาะในช่ วงเริ่ มเปิ ดภาคเรี ยน ใหม่ หรื อตลอดภาคการศึกษา สิ่ งที่นักศึกษามักจะพบเจอ คือภาพบรรยากาศการซ้อมเพลงประจา มหาวิทยาลัยด้วยกันตามสถานที่ต่างๆที่ผจดกิจกรรมได้จดเตรี ยมไว้ การซ้อมเพลงประจาคณะตาม ู้ ั ั
 • 18. ~ 18 ~ แหล่งต่างๆ หรื อแม้แต่การป่ าวโห่ เพลงประจาเอกตามสนามกีฬา ลานหญ้า หรื อในคูคลองที่รุ่นพี่ ได้ยดเยียดให้ ั การร้องเพลงไม่ใช่เพื่อความสะใจของกลุ่มชนกลุ่มใดเพียงอย่างเดียว หากแม้นเนื้ อหา ภายในเพลงถูกแฝงอุดมการณ์การปฏิเสธพระเจ้า , ความภูมิใจในสถาบันและพวกพ้อง และที่น่า สลดใจมากที่สุดคือความพยายามในการสื่ อเพื่อส่ อเค้าการตั้งภาคีอย่างเห็นได้ชด (ทั้ งๆที่ผร้องหรื อ ั ู้ ้ ั ็ ผูสั่งให้ร้องรู้ตวหรื อไม่กตาม) ดังที่ปรากฏในท่อนเพลงดังต่อไปนี้ (ซึ่ งข้าฯขอยกเพียงไม่กี่ท่อนเท่านั้น ทั้งที่จริ งมีมากโข!) ่ ...ผูกพันมั่นเกลียวร่ วมสายเลือดเดียวสงขลานคริ นทร์ ได้ร่มเย็นทุกชีวินเพราะพระราชบิดา... ต่ างพ่อต่ างแม่ ต่างฟ้ าและต่ างถิน แต่ ฟ้าตัดสินให้ เราได้มาพบกัน... ่ ข้าฯขอวิเคราะห์และวิพากย์ท่อนเพลงดังกล่าว ดังนี้ 1. ท่อนเพลงดังกล่าวเป็ นเพลงที่ถูกร้องในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่ งเนื้ อหาเชิงสร้างความผูก ผัน รั กใคร่ ในสถาบัน ส่ งเสริ มให้จงรักภักดีต่อบุคคลสาคัญของสถาบัน และการให้อานาจต่อสิ่ ง อื่นนอกจากอัลลอฮฺ ผูทรงเกรี ยงไกร ้ 2. ท่อนดังกล่าวให้ความหมายเชิ งนัยว่า ความรัก ความผูกพันที่เกิดขึ้นในรั้วสถาบันนี้ มาจากความคุมครองด้วยบารมีของพระบิดา ซึ่ งเป็ นการตั้งภาคีอย่างโจ่งแจ้ง และการให้อานาจต่อ ้ ฟากฟ้ าในการดลบันดาลให้เราได้มาอยู่ คลุกคลีกน ณ ก๊กแห่งนี้ ั 3. การกระทาดังกล่าวเป็ นการพาดพิงความสุ ข ความปลอดภัยที่ได้รับว่าเป็ นเพราะผูอื่น ้ สิ่ งอื่นที่ไม่ใช่อลลอฮฺ ทั้งนี้ ความสุ ขทั้งในโลกนี้และโลกอาคิเราะฮฺลวนแต่มาจากอัลลอฮฺ หากผูใด ั ้ ้ อ้างว่าสิ่ งเหล่านี้ได้มาจากผูอื่น เขาก็ได้ตกเป็ นผูปฏิเสธหรื อชิริกกับอัลลอฮฺ จงเปลี่ยนตัว เปลี่ยนใจ ้ ้ ่ เปลี่ยนการกระทาใหม่เถิด หรื อว่าคุณกาลังปฏิเสธโองการอัลกุรอานที่วา “และทุกความโปรดปรานที่พวกเจ้ าได้ รับล้ วนแต่ มาจากอัลลอฮฺ ครั้ นเมื่อความทุกข์ ร้ายประสบกับ พวกเจ้ า พวกเจ้ าก็จะคร่าครวญขอความคุ้มครองจากพระองค์ ” (อัลนะห์ลฺ : 53)
 • 19. ~ 19 ~ 4. ถึงแม้ว่าในระหว่างการร้องเพลง มุสลิมอนุ ญาตให้ละเว้นท่อนความที่ขาฯขีดเส้น ้ ข้างล่าง ขอถามหน่ อยว่า การที่คุณไม่ให้ร้องด้วยปาก แต่คุณสามารถห้ามใจให้คล้อยตามเพลงได้ ไหม 5. แล้วทาไมคุณกาลังทา กาลังร้องในลักษณะดังกล่าว ทั้งๆที่คุณสามารถหลีกห่ างจาก สิ่ งนั้นได้ เพียงแค่ท่านยอมแลกกับบางประการ เพื่อได้มาซึ่ งสิ่ งล้ าค่ากว่า หรื อท่านกาลังจะบอกว่าเราแค่ร้องเฉยๆ ไม่ได้คิดคล้อยตามเนื้ อหานั้นเลย ? (กรุ ณากลับไปอ่านย่อ หน้าที่4ใหม่) 6. หรื อคุณจะให้ร้อง...ผูกพันมันเกลียวร่ วมสายเลือดเดียวสงขลานคริ นทร์ ได้ ร่มเย็นทุก ่ ชีวินเพรำะ… เพราะใครครับ? และ ต่างพ่อต่างแม่ต่างฟ้ าและต่างถิ่น แต่...ตัดสิ นให้เราได้มาพบกัน ... แต่ใครจะตัดสิ นครับ? ชี้แจงมาให้เคลียร์ครับ 7. จะยอมไหมครับถ้า ผมจะเปลี่ยนคาที่ขีดเส้นใต้ เป็ นคาว่า อัลลอฮฺ? จะยอมไหม 8. การที่คุณบังคับใครก็ตาม ไม่ว่าด้วยวิธีการโดยตรง การข่มขู่ หรื อการบังคับด้วย ชัวโมงกิจกรรมก็ตามคุณจะตอบคาถามอย่างไรกับพระเจ้าของคุณ หรื อคุณจะยอมเสี ยสละตัวคุณ ่ ่ ไปอยูในขุมนรกด้วยการกระทาที่ไม่มีราคาในสายตาของอัลลอฮฺแค่น้ ีหรื อ 9. คุณพร้อมจะยอมแสดงจุดยืน ที่เดิมพันด้วยการเคารพภักดี หรื อคุณยอมตกอยู่ในวงจร อุบาทก์ที่พวพันกับการกระทาที่เลวทรามที่สุด อย่างนั้นหรื อ ั ทั้งหมดที่ขาฯ เขียนขึ้น เพราะความหวังดี และตักเตือนทุกคนให้รอดพ้นจากชิรกฺ ขอให้ ้ ผูที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่ วน ตอบคาถามเหล่านี้ ให้ได้ อย่าหลอกตัวเอง อย่าทาร้ายตัวเอง และ ้ อย่าให้คนอื่นหลอกได้ดวย ้ อย่าทาสิ่ งที่ไม่อนุมติ (ฮะรอม) มาปฏิบติอย่างบ้าคลังเถิดพี่นอง จงหยุดมัน จงหนีห่างมัน ั ั ่ ้ และจงเตาบัตตัวเสี ยเถิด ก่อนที่ความตายจะมาเยือน ผูใดเสี ยชีวิตในสภาพที่วงวอนสิ่ งเทิดทูนอื่นนอกจากอัลลอฮฺ เขาย่อมจะต้องเข้านรก” (มุตตะฟั ก ้ ิ อะลัยฮฺ บันทึกโดยอัลบุคอรี ยตามสานวนนี้ หมายเลข 4497 และมุสลิม หมายเลข 92) ์ และอัลลอฮฺรู้ ดยิ่ง ี