SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
‫חיפה‬ ‫מחוז‬ - ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬
‫חיפה‬ ‫מחוז‬ - ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬
‫החינוכי‬ ‫הרצף‬ ‫בתכנית‬ ‫המרכזי‬ ‫היעד‬
‫עצמה‬ ‫על‬ ‫תיקח‬ ‫ים‬ ‫בקרית‬ ‫החינוך‬ ‫מערכת‬
‫החל‬ ,‫לתלמידיה‬ ‫הצלחה‬ ‫מסלול‬ ‫יצירת‬
.‫לסיומה‬ ‫ועד‬ ‫החינוך‬ ‫למערכת‬ ‫מכניסתם‬
‫בגרות‬ ‫לתעודת‬ ‫יזכו‬ ‫החינוך‬ ‫מערכת‬ ‫בוגרי‬
‫ללימודים‬ ‫בסיס‬ ‫תהווה‬ ‫אשר‬ ‫איכותית‬
‫השתלבותם‬ ‫ותאפשר‬ ‫אקדמיים‬
‫פעילים‬ ‫כאזרחים‬ ‫בחברה‬ ‫האפקטיבית‬
.‫בקהילה‬ ‫ומעורבים‬
‫חט"ע‬
‫חט"ב‬
‫יסודי‬
‫גנים‬
‫חיפה‬ ‫מחוז‬ - ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬
‫פדגוגי‬ ‫רצף‬‫חינוכי‬ ‫רצף‬
‫שפה‬
‫מתמטיקה‬
‫אנגלית‬
‫ת‬‫ו‬‫נ‬‫ע‬‫ד‬‫י‬‫מ‬‫ו‬ ‫ב‬‫ו‬‫ש‬‫ק‬‫ת‬
‫ערכי‬ - ‫חברתי‬‫קהילתי‬
‫ועד‬
‫הורים‬
‫יישובי‬
‫ארגונים‬
‫תומכי‬
‫חינוך‬
‫חיפה‬ ‫מחוז‬ - ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬
:‫מתמשך‬ ‫כרצף‬ ‫החינוך‬ ‫תפיסת‬
‫לאורך‬ ‫חינוכי‬ ‫רצף‬‫השונים‬ ‫הגיל‬ ‫שלבי‬‫להיבטים‬ ‫התייחסות‬ ‫תוך‬
‫של‬ ‫מעברים‬ ‫מינימום‬ ‫עם‬ ,‫ארגוניים‬ ‫והיבטים‬ ‫תוכניים‬ ‫היבטים‬ ,‫ערכיים‬
.‫השונים‬ ‫השלבים‬ ‫בין‬ ‫התלמיד‬
‫של‬ ‫רצף‬‫וסטנדרטים‬ ‫ערכים‬ ,‫מיומנויות‬ ,‫תכנים‬‫לידי‬ ‫הבאים‬ ,‫נדרשים‬
‫תחומי‬ ‫של‬ ‫לאשכולות‬ ‫התייחסות‬ ‫תוך‬ ,‫הלימודים‬ ‫תוכנית‬ ‫במבנה‬ ‫ביטוי‬
.‫לבחירה‬ ‫נוספות‬ ‫ותוכניות‬ ‫מחייבת‬ ‫ליבה‬ ‫תוכנית‬ ‫של‬ ‫והגדרה‬ ‫דעת‬
‫בין‬ ‫רצף‬‫פנימיים‬ ‫הערכה‬ ‫תהליכי‬‫לבין‬ ‫בית-הספר‬ ‫בתוך‬‫תהליכי‬
‫חיצוניים‬ ‫הערכה‬‫הלמידה‬ ,‫ההוראה‬ ‫תהליכי‬ ‫של‬ ‫מתמיד‬ ‫שיפור‬ ‫לצורך‬
.‫והחינוך‬
‫בין‬ ‫רצף‬‫והבית‬ ‫בית-הספר‬‫בתהליכי‬ ‫ההורים‬ ‫של‬ ‫שותפות‬ ‫עידוד‬ ‫תוך‬
.‫ומוריו‬ ‫בית-הספר‬ ‫של‬ ‫המקצועית‬ ‫הסמכות‬ ‫כיבוד‬ ‫ותוך‬ ‫החינוך‬
‫חיפה‬ ‫מחוז‬ - ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬
:(‫)המשך‬ ‫מתמשך‬ ‫כרצף‬ ‫החינוך‬ ‫תפיסת‬
‫בין‬ ‫רצף‬‫פורמלי‬ ‫והבלתי‬ ‫הפורמלי‬ ‫החינוך‬‫לצרכים‬ ‫להיענות‬ ‫מנת‬ ‫על‬
‫כדי‬ ‫והקהילה‬ ‫בית-הספר‬ ‫בין‬ ‫ורצף‬ ,‫השונים‬ ‫התלמידים‬ ‫של‬ ‫המגוונים‬
‫אפשרויות‬ ‫ולזמן‬ ‫הקהילה‬ ‫בחיי‬ ‫ופעילה‬ ‫משמעותית‬ ‫מעורבות‬ ‫ליצור‬
.‫בית-הספר‬ ‫על‬ ‫הקהילה‬ ‫השפעת‬ ‫של‬
‫רצף‬‫וחברתי‬ ‫לימודי‬‫בין‬‫לו‬ ‫שמחוץ‬ ‫העולם‬ ‫לבין‬ ‫בית-הספר‬‫לצורך‬ ,
‫חוץ‬ ‫ממקורות‬ ‫נוספות‬ ‫למידה‬ ‫אפשרויות‬ ‫פתיחת‬ ,‫הלמידה‬ ‫העשרת‬
,‫מגוונים‬ ‫באמצעים‬ ‫שונות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫עם‬ ‫מפגש‬ ‫ויצירת‬ ‫בית-ספריים‬
.‫ותקשוב‬ ‫מידע‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫ובכללם‬
‫ופעולות‬ ‫תוכניות‬ ‫של‬ ‫רצף‬‫מיוחדים‬ ‫צרכים‬ ‫בעלי‬ ‫תלמידים‬ ‫לשילוב‬
.‫בבית-הספר‬
‫חיפה‬ ‫מחוז‬ - ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬
2‫חטיבות‬
‫ביניים‬
3‫חטיבות‬
‫ביניים‬
‫ילדים‬ ‫גני‬
5‫ספר‬ ‫בתי‬
‫יסודיים‬
‫ממלכתיים‬
5‫ספר‬ ‫בתי‬
‫יסודיים‬
‫ממלכתיים‬
5‫ספר‬ ‫בתי‬
‫יסודיים‬
‫ממלכתיים‬
5‫ספר‬ ‫בתי‬
‫יסודיים‬
‫ממלכתיים‬
6‫ספר‬ ‫בתי‬
‫יסודיים‬
‫ממלכתיים‬
2‫ספר‬ ‫בתי‬
‫יסודיים‬
‫ממלכתיים‬
‫דתיים‬
2‫חטיבות‬
‫ביניים‬
3‫חטיבות‬
‫ביניים‬
2‫ספר‬ ‫בתי‬
‫יסודיים‬
‫ממלכתיים‬
‫דתיים‬2‫חטיבות‬
‫ביניים‬
3‫חטיבות‬
‫ביניים‬
2‫חטיבות‬
‫ביניים‬
3‫חטיבות‬
‫עליונות‬
‫חיפה‬ ‫מחוז‬ - ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬
‫למתנ"סים‬ ‫החברה‬
‫מפקחים‬
‫מוצקין‬ ‫פסג"ה‬
‫מחוזיים‬ ‫מדריכים‬
‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫מנהלי‬
‫מובילים‬ ‫מורים‬
‫גנים‬ ‫מנהלות‬
‫לחינוך‬ ‫המחלקה‬ ‫מנהל‬
‫יישובית‬ ‫גנים‬ ‫רכזת‬
‫הפסיכולוגי‬ ‫השרות‬
‫הורים‬ ‫ועדי‬
‫החינוך‬ ‫מחלקת‬
‫ים‬ ‫קרית‬ ‫עירית‬
‫מנהל‬ ‫ראש‬
‫קהילתיים‬ ‫בתי"ס‬
‫החינוך‬ ‫משרד‬
‫חיפה‬ ‫מחוז‬
‫חיפה‬ ‫מחוז‬ - ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬
‫הילד‬ ‫את‬ ‫המלוות‬ ‫המערכות‬ ‫כל‬ ‫בין‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬
‫ממנה‬ ‫צאתו‬ ‫ועד‬ ‫החינוך‬ ‫למערכת‬ ‫מכניסתו‬
‫השונות‬ ‫הגיל‬ ‫שכבות‬ ‫בין‬ ‫חינוכי-לימודי-חברתי-רגשי‬ ‫רצף‬ ‫פיתוח‬
‫מערכתית‬ ‫בראיה‬
,‫לימודיים‬ ‫תכנים‬ ‫המאגמת‬ ‫חדשה‬ ‫חינוכית‬ ‫פרדיגמה‬ ‫בניית‬
‫למתנ"סים‬ ‫החברה‬ ,‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫ומשאבים‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬
‫המקומית‬ ‫והרשות‬
‫הקהילתי‬ ‫במארג‬ ‫האפשרויות‬ ‫הרחבת‬
‫לימודיים‬ ‫הישגים‬ ‫המשפרים‬ ‫יעדים‬ ‫הצבת‬
‫חינוכיים‬ ‫ותוצרים‬
‫חיפה‬ ‫מחוז‬ - ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬
‫הקמת‬‫עבודה‬ ‫צוותי‬ :
‫בהובלת‬ ‫מקצועיות‬ ‫ועדות‬
‫ביישוב‬ ‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫מנהלי‬
‫בין‬ ‫מקצועי‬ ‫קשר‬ ‫ובניית‬ ‫פיתוח‬
‫תנאים‬ ‫ליצירת‬ ‫השונות‬ ‫הגיל‬ ‫חטיבות‬
‫למידה‬ ‫להמשך‬ ‫קליטה‬ ‫תומכי‬ ‫משאבים‬ ‫איגום‬
‫לצורך‬ ‫העבודה‬ ‫צוותי‬ ‫העצמת‬
‫האחריות‬ ‫תחושת‬ ‫הגברת‬
‫לתהליך‬ ‫ומחוייבות‬– ‫העבודה‬ ‫לתהליך‬ ‫מתווה‬ ‫תוכנית‬ ‫בניית‬
‫ולו"ז‬ ‫תפוקות‬ ,‫יעדים‬ ‫ע"פ‬
‫וחיצונית‬ ‫פנימי‬ ‫בהערכה‬ ‫התהליך‬ ‫ליווי‬
‫המסגרות‬ ‫ייחודיות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬
‫השונות‬ ‫החינוכיות‬
‫שוטפת‬ ‫בצורה‬ ‫מידע‬ ‫והעברת‬ ‫דיאלוג‬ ‫קיום‬
‫חיפה‬ ‫מחוז‬ - ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬
‫ברמת‬ ‫ויעדים‬ ‫מטרות‬ ,‫רציונאל‬ – ‫עבודה‬ ‫דגם‬ ‫גיבוש‬
‫ומנהלים‬ ‫החינוך‬ ‫מחלקת‬ ,‫פיקוח‬
‫הצגת‬ – ‫יישובית‬ ‫היגוי‬ ‫ועדת‬ ‫הקמת‬‫בסיסית‬ ‫תוכנית‬‫של‬
‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫ע"י‬ ‫מינוי‬ ‫כתבי‬ ‫והענקת‬ ‫הועדות‬ ‫תתי‬
,‫יסודי‬ ‫קדם‬ ‫חינוך‬ :‫הבאים‬ ‫בנושאים‬ ‫הועדות‬ ‫עבודת‬
,‫ערכי‬ -‫חינוכי‬ ,‫תקשוב‬ ,‫לשוני‬ ‫חינוך‬ ,‫אנגלית‬ ,‫מתמטיקה‬
‫ההורים‬ ‫ועדי‬ -‫קהילתי‬
‫להפעלת‬ ‫יישובי‬ ‫ארגוני‬ ‫מערך‬ ‫הקמת‬ - ‫התארגנות‬
‫השתלמויות‬ ,‫הספר‬ ‫בבתי‬ ‫מדריכים‬ ‫שילוב‬ ‫תוך‬ ,‫התהליך‬
‫יישוביות‬
‫מאי‬2006
‫יולי‬2006
-‫ספטמבר‬
‫נובמבר‬2006
‫יולי-אוגוסט‬
2006
‫חיפה‬ ‫מחוז‬ - ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬
‫ההיגוי‬ ‫ועדת‬ :‫הועדה‬ ‫שם‬
‫ממלכתי‬ - ‫ביסודי‬ ‫הפיקוח‬ ‫מרכזת‬ ,‫רוזנהיימר‬ ‫נירה‬ :‫הועדה‬ ‫יו"ר‬
;‫בעי"ס‬ ‫מרכז‬ ‫מפקח‬ -‫שניר‬ ‫חיים‬ ;‫הילדים‬ ‫גני‬ ‫מרכזת‬ ‫מפקחת‬ -‫גל‬ ‫מרים‬ :‫הועדה‬ ‫חברי‬
-‫לוגסי‬ ‫מירי‬ ;‫המנהלים‬ ‫תא‬ ‫יו"ר‬ -‫שבת‬ ‫מרדכי‬ ;‫חינוך‬ ‫בענייני‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫יועצת‬ -‫לוי‬ ‫גלית‬
;‫בחינוך‬ ‫תקשוב‬ ‫ליישומי‬ ‫מחוזית‬ ‫ממונה‬ -‫אבני‬ ‫עידית‬ ,‫הקהילתיים‬ ‫בתיה"ס‬ ‫מינהל‬ ‫ראש‬
‫היעוץ‬ ‫על‬ ‫מפקחת‬ -‫שני‬ ‫אורית‬ ;‫ומידענות‬ ‫סטנדרטים‬ ‫רכזת‬ -‫מורז‬ ‫חנה‬
‫גן-י"ב‬ ‫התלמידים‬ ‫כלל‬ :‫היעד‬ ‫קהל‬
:‫הועדה‬ ‫יעדי‬
/‫מדידות‬ ‫תפוקות‬
‫הערכה‬ ‫דרכי‬
‫לו"ז‬ ‫משאבים‬ ‫לביצוע‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬
‫חיפה‬ ‫מחוז‬ - ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬
‫מתמטיקה‬ :‫הועדה‬ ‫שם‬
."‫"אורים‬ ‫בי"ס‬ ‫מנהלת‬ ,‫וולף‬ ‫אתי‬ :‫הועדה‬ ‫יו"ר‬
‫מתמטיקה‬ – ‫מחוזית‬ ‫מנחה‬ ,‫חדד‬ ‫נעמי‬ :‫הנחייה‬
:‫הועדה‬ ‫חברי‬
:‫היעד‬ ‫קהל‬
:‫הועדה‬ ‫יעדי‬
/‫מדידות‬ ‫תפוקות‬
‫הערכה‬ ‫דרכי‬
‫לו"ז‬ ‫משאבים‬ ‫לביצוע‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬
‫חיפה‬ ‫מחוז‬ - ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬
‫לשוני‬ ‫חינוך‬ :‫הועדה‬ ‫שם‬
."‫"אלמוגים‬ ‫בי"ס‬ ‫מנהלת‬ ,‫אוראל‬ ‫שושי‬ :‫הועדה‬ ‫יו"ר‬
:‫הועדה‬ ‫חברי‬
‫לשוני‬ ‫חינוך‬ ‫מדריכה‬ – ‫בשן‬ ‫ציפי‬ :‫הנחייה‬
:‫היעד‬ ‫קהל‬
:‫הועדה‬ ‫יעדי‬
/‫מדידות‬ ‫תפוקות‬
‫הערכה‬ ‫דרכי‬
‫לו"ז‬ ‫משאבים‬ ‫לביצוע‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬
‫חיפה‬ ‫מחוז‬ - ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬
‫אנגלית‬ :‫הועדה‬ ‫שם‬
."‫"ימית‬ ‫בי"ס‬ ‫מנהל‬ ,‫שבת‬ ‫מרדכי‬ :‫הועדה‬ ‫יו"ר‬
‫האנגלית‬ ‫להוראת‬ ‫מפקחת‬ ,‫מלמד‬ ‫מרים‬ :‫מקצועי‬ ‫ליווי‬
:‫הועדה‬ ‫חברי‬
:‫היעד‬ ‫קהל‬
:‫הועדה‬ ‫יעדי‬
/‫מדידות‬ ‫תפוקות‬
‫הערכה‬ ‫דרכי‬
‫לו"ז‬ ‫משאבים‬ ‫לביצוע‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬
‫חיפה‬ ‫מחוז‬ - ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬
‫קהילתי‬ -‫ערכי‬ -‫חברתי‬ ‫חינוך‬ :‫הועדה‬ ‫שם‬
."‫"אמירים‬ ‫בי"ס‬ ‫מנהלת‬ ,‫הלל‬ ‫ענת‬ :‫הועדה‬ ‫יו"ר‬
‫בחברה‬ ‫לחיים‬ ‫לחינוך‬ ‫מחוזית‬ ‫מדריכה‬ -‫המבורג‬ ‫גילת‬ :‫הנחייה‬
‫ערכי‬ ‫לחינוך‬ ‫רפרנטית‬ ,‫אשכנזי‬ ‫אראלה‬ :‫מקצועי‬ ‫ליווי‬
:‫הועדה‬ ‫חברי‬
:‫היעד‬ ‫קהל‬
:‫הועדה‬ ‫יעדי‬
/‫מדידות‬ ‫תפוקות‬
‫הערכה‬ ‫דרכי‬
‫לו"ז‬ ‫משאבים‬ ‫לביצוע‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬
‫חיפה‬ ‫מחוז‬ - ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬
‫יסודי‬ ‫קדם‬ ‫חינוך‬ :‫הועדה‬ ‫שם‬
."‫"מפלסים‬ ‫בי"ס‬ ‫מנהלת‬ ,‫פישר‬ ‫ורד‬ :‫הועדה‬ ‫יו"ר‬
‫הילדים‬ ‫גני‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫מרכזת‬ ‫מפקחת‬ ,‫גל‬ ‫מרים‬ :‫מקצועי‬ ‫ליווי‬
:‫הוועדה‬ ‫חברי‬
:‫היעד‬ ‫קהל‬
:‫הועדה‬ ‫יעדי‬
/‫מדידות‬ ‫תפוקות‬
‫הערכה‬ ‫דרכי‬
‫לו"ז‬ ‫משאבים‬ ‫לביצוע‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬
‫חיפה‬ ‫מחוז‬ - ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬

More Related Content

Viewers also liked

ספריית יזרעאליה
ספריית יזרעאליהספריית יזרעאליה
ספריית יזרעאליהgalitbarazani
 
יומן קריאה- רותם
יומן קריאה- רותםיומן קריאה- רותם
יומן קריאה- רותםgalitbarazani
 
שמות הנופלים-חללי נווה שאנן
שמות הנופלים-חללי נווה שאנןשמות הנופלים-חללי נווה שאנן
שמות הנופלים-חללי נווה שאנןgalitbarazani
 
Turismo e web in Oltrepò Pavese
Turismo e web in Oltrepò PaveseTurismo e web in Oltrepò Pavese
Turismo e web in Oltrepò PaveseGiuseppe Moglia
 
Endnote Basis2007
Endnote Basis2007Endnote Basis2007
Endnote Basis2007JoandeRoos
 
Turning Teachers into Rockstars - eduConference eduFire.com
Turning Teachers into Rockstars - eduConference eduFire.comTurning Teachers into Rockstars - eduConference eduFire.com
Turning Teachers into Rockstars - eduConference eduFire.comKirstenWinkler
 
Nosotros y Nuestra gente!
Nosotros y Nuestra gente!Nosotros y Nuestra gente!
Nosotros y Nuestra gente!jevial
 
Future of Digital TV
Future of Digital TVFuture of Digital TV
Future of Digital TVKhryashchev
 
Biblioteca
BibliotecaBiblioteca
Bibliotecajaumedes
 
Minimundus (Nx Power Lite)
Minimundus (Nx Power Lite)Minimundus (Nx Power Lite)
Minimundus (Nx Power Lite)Lia Dumitrescu
 
OCLC Update
OCLC UpdateOCLC Update
OCLC Updatekramsey
 

Viewers also liked (20)

ספריית יזרעאליה
ספריית יזרעאליהספריית יזרעאליה
ספריית יזרעאליה
 
יומן קריאה- רותם
יומן קריאה- רותםיומן קריאה- רותם
יומן קריאה- רותם
 
Phishing
PhishingPhishing
Phishing
 
מצגת חידות
מצגת חידותמצגת חידות
מצגת חידות
 
שמות הנופלים-חללי נווה שאנן
שמות הנופלים-חללי נווה שאנןשמות הנופלים-חללי נווה שאנן
שמות הנופלים-חללי נווה שאנן
 
Turismo e web in Oltrepò Pavese
Turismo e web in Oltrepò PaveseTurismo e web in Oltrepò Pavese
Turismo e web in Oltrepò Pavese
 
Allemand
AllemandAllemand
Allemand
 
Endnote Basis2007
Endnote Basis2007Endnote Basis2007
Endnote Basis2007
 
Trucosdelmovil
TrucosdelmovilTrucosdelmovil
Trucosdelmovil
 
Turning Teachers into Rockstars - eduConference eduFire.com
Turning Teachers into Rockstars - eduConference eduFire.comTurning Teachers into Rockstars - eduConference eduFire.com
Turning Teachers into Rockstars - eduConference eduFire.com
 
Nosotros y Nuestra gente!
Nosotros y Nuestra gente!Nosotros y Nuestra gente!
Nosotros y Nuestra gente!
 
Tite Vasile
Tite VasileTite Vasile
Tite Vasile
 
Campaign Dabur
Campaign DaburCampaign Dabur
Campaign Dabur
 
Teknologi: Frinemy
Teknologi: FrinemyTeknologi: Frinemy
Teknologi: Frinemy
 
Future of Digital TV
Future of Digital TVFuture of Digital TV
Future of Digital TV
 
Biblioteca
BibliotecaBiblioteca
Biblioteca
 
Trucosdelmovil
TrucosdelmovilTrucosdelmovil
Trucosdelmovil
 
Minimundus (Nx Power Lite)
Minimundus (Nx Power Lite)Minimundus (Nx Power Lite)
Minimundus (Nx Power Lite)
 
OCLC Update
OCLC UpdateOCLC Update
OCLC Update
 
La Web 2.0
La Web 2.0La Web 2.0
La Web 2.0
 

Similar to יסודי

רצף חינוכי בקריית ים
רצף חינוכי בקריית יםרצף חינוכי בקריית ים
רצף חינוכי בקריית יםgalitbarazani
 
ועדת חינוך מטרות ויעדים דוח למליאה 2012
ועדת חינוך  מטרות ויעדים דוח למליאה 2012ועדת חינוך  מטרות ויעדים דוח למליאה 2012
ועדת חינוך מטרות ויעדים דוח למליאה 2012גן רווה
 
ימי הערכות מנהלים תשעו
ימי הערכות מנהלים תשעוימי הערכות מנהלים תשעו
ימי הערכות מנהלים תשעונטע לב
 
מה חושבים תושבי חבל אילות על חינוך
מה חושבים תושבי חבל אילות על חינוךמה חושבים תושבי חבל אילות על חינוך
מה חושבים תושבי חבל אילות על חינוךChanan Rubens
 
חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ
חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ
חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ יהושע גלעד
 
מעברים גן בית_ספר
מעברים גן בית_ספרמעברים גן בית_ספר
מעברים גן בית_ספרpisgariel
 
פרס חנוך יישובי מחוזי גן רוה - חוברת
פרס חנוך יישובי מחוזי  גן רוה - חוברתפרס חנוך יישובי מחוזי  גן רוה - חוברת
פרס חנוך יישובי מחוזי גן רוה - חוברתגן רווה
 
חוברת גן רווה מועמדות לפרס החינוך תשעא
חוברת גן רווה מועמדות לפרס החינוך תשעאחוברת גן רווה מועמדות לפרס החינוך תשעא
חוברת גן רווה מועמדות לפרס החינוך תשעאגן רווה
 
חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ צאלים
חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ צאליםחשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ צאלים
חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ צאליםיהושע גלעד
 
Gevanim
GevanimGevanim
Gevanimrel10
 
תקשוב בית אל בנות
תקשוב בית אל בנותתקשוב בית אל בנות
תקשוב בית אל בנותtehilaperl
 
Year plan
Year planYear plan
Year planebdavid
 
Year plans
Year plansYear plans
Year plansebdavid
 
Year plan
Year planYear plan
Year planebdavid
 
חינוך ברוח היצירה בארבעה שלבים
חינוך ברוח היצירה בארבעה שלביםחינוך ברוח היצירה בארבעה שלבים
חינוך ברוח היצירה בארבעה שלביםq1q2q3
 
חוברת ליום המצוינות לאחר תיקונים - סופי (1).pdf
חוברת ליום המצוינות לאחר תיקונים - סופי (1).pdfחוברת ליום המצוינות לאחר תיקונים - סופי (1).pdf
חוברת ליום המצוינות לאחר תיקונים - סופי (1).pdfTomerHazan1
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופיstav101
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופיstav101
 

Similar to יסודי (20)

רצף חינוכי בקריית ים
רצף חינוכי בקריית יםרצף חינוכי בקריית ים
רצף חינוכי בקריית ים
 
ועדת חינוך מטרות ויעדים דוח למליאה 2012
ועדת חינוך  מטרות ויעדים דוח למליאה 2012ועדת חינוך  מטרות ויעדים דוח למליאה 2012
ועדת חינוך מטרות ויעדים דוח למליאה 2012
 
Mivne irguni
Mivne irguniMivne irguni
Mivne irguni
 
Mivne irguni
Mivne irguniMivne irguni
Mivne irguni
 
ימי הערכות מנהלים תשעו
ימי הערכות מנהלים תשעוימי הערכות מנהלים תשעו
ימי הערכות מנהלים תשעו
 
מה חושבים תושבי חבל אילות על חינוך
מה חושבים תושבי חבל אילות על חינוךמה חושבים תושבי חבל אילות על חינוך
מה חושבים תושבי חבל אילות על חינוך
 
חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ
חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ
חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ
 
מעברים גן בית_ספר
מעברים גן בית_ספרמעברים גן בית_ספר
מעברים גן בית_ספר
 
פרס חנוך יישובי מחוזי גן רוה - חוברת
פרס חנוך יישובי מחוזי  גן רוה - חוברתפרס חנוך יישובי מחוזי  גן רוה - חוברת
פרס חנוך יישובי מחוזי גן רוה - חוברת
 
חוברת גן רווה מועמדות לפרס החינוך תשעא
חוברת גן רווה מועמדות לפרס החינוך תשעאחוברת גן רווה מועמדות לפרס החינוך תשעא
חוברת גן רווה מועמדות לפרס החינוך תשעא
 
חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ צאלים
חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ צאליםחשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ צאלים
חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ צאלים
 
Gevanim
GevanimGevanim
Gevanim
 
תקשוב בית אל בנות
תקשוב בית אל בנותתקשוב בית אל בנות
תקשוב בית אל בנות
 
Year plan
Year planYear plan
Year plan
 
Year plans
Year plansYear plans
Year plans
 
Year plan
Year planYear plan
Year plan
 
חינוך ברוח היצירה בארבעה שלבים
חינוך ברוח היצירה בארבעה שלביםחינוך ברוח היצירה בארבעה שלבים
חינוך ברוח היצירה בארבעה שלבים
 
חוברת ליום המצוינות לאחר תיקונים - סופי (1).pdf
חוברת ליום המצוינות לאחר תיקונים - סופי (1).pdfחוברת ליום המצוינות לאחר תיקונים - סופי (1).pdf
חוברת ליום המצוינות לאחר תיקונים - סופי (1).pdf
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
 

יסודי

 • 1. ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ - ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬
 • 2. ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ - ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫החינוכי‬ ‫הרצף‬ ‫בתכנית‬ ‫המרכזי‬ ‫היעד‬ ‫עצמה‬ ‫על‬ ‫תיקח‬ ‫ים‬ ‫בקרית‬ ‫החינוך‬ ‫מערכת‬ ‫החל‬ ,‫לתלמידיה‬ ‫הצלחה‬ ‫מסלול‬ ‫יצירת‬ .‫לסיומה‬ ‫ועד‬ ‫החינוך‬ ‫למערכת‬ ‫מכניסתם‬ ‫בגרות‬ ‫לתעודת‬ ‫יזכו‬ ‫החינוך‬ ‫מערכת‬ ‫בוגרי‬ ‫ללימודים‬ ‫בסיס‬ ‫תהווה‬ ‫אשר‬ ‫איכותית‬ ‫השתלבותם‬ ‫ותאפשר‬ ‫אקדמיים‬ ‫פעילים‬ ‫כאזרחים‬ ‫בחברה‬ ‫האפקטיבית‬ .‫בקהילה‬ ‫ומעורבים‬ ‫חט"ע‬ ‫חט"ב‬ ‫יסודי‬ ‫גנים‬
 • 3. ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ - ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫פדגוגי‬ ‫רצף‬‫חינוכי‬ ‫רצף‬ ‫שפה‬ ‫מתמטיקה‬ ‫אנגלית‬ ‫ת‬‫ו‬‫נ‬‫ע‬‫ד‬‫י‬‫מ‬‫ו‬ ‫ב‬‫ו‬‫ש‬‫ק‬‫ת‬ ‫ערכי‬ - ‫חברתי‬‫קהילתי‬ ‫ועד‬ ‫הורים‬ ‫יישובי‬ ‫ארגונים‬ ‫תומכי‬ ‫חינוך‬
 • 4. ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ - ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ :‫מתמשך‬ ‫כרצף‬ ‫החינוך‬ ‫תפיסת‬ ‫לאורך‬ ‫חינוכי‬ ‫רצף‬‫השונים‬ ‫הגיל‬ ‫שלבי‬‫להיבטים‬ ‫התייחסות‬ ‫תוך‬ ‫של‬ ‫מעברים‬ ‫מינימום‬ ‫עם‬ ,‫ארגוניים‬ ‫והיבטים‬ ‫תוכניים‬ ‫היבטים‬ ,‫ערכיים‬ .‫השונים‬ ‫השלבים‬ ‫בין‬ ‫התלמיד‬ ‫של‬ ‫רצף‬‫וסטנדרטים‬ ‫ערכים‬ ,‫מיומנויות‬ ,‫תכנים‬‫לידי‬ ‫הבאים‬ ,‫נדרשים‬ ‫תחומי‬ ‫של‬ ‫לאשכולות‬ ‫התייחסות‬ ‫תוך‬ ,‫הלימודים‬ ‫תוכנית‬ ‫במבנה‬ ‫ביטוי‬ .‫לבחירה‬ ‫נוספות‬ ‫ותוכניות‬ ‫מחייבת‬ ‫ליבה‬ ‫תוכנית‬ ‫של‬ ‫והגדרה‬ ‫דעת‬ ‫בין‬ ‫רצף‬‫פנימיים‬ ‫הערכה‬ ‫תהליכי‬‫לבין‬ ‫בית-הספר‬ ‫בתוך‬‫תהליכי‬ ‫חיצוניים‬ ‫הערכה‬‫הלמידה‬ ,‫ההוראה‬ ‫תהליכי‬ ‫של‬ ‫מתמיד‬ ‫שיפור‬ ‫לצורך‬ .‫והחינוך‬ ‫בין‬ ‫רצף‬‫והבית‬ ‫בית-הספר‬‫בתהליכי‬ ‫ההורים‬ ‫של‬ ‫שותפות‬ ‫עידוד‬ ‫תוך‬ .‫ומוריו‬ ‫בית-הספר‬ ‫של‬ ‫המקצועית‬ ‫הסמכות‬ ‫כיבוד‬ ‫ותוך‬ ‫החינוך‬
 • 5. ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ - ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ :(‫)המשך‬ ‫מתמשך‬ ‫כרצף‬ ‫החינוך‬ ‫תפיסת‬ ‫בין‬ ‫רצף‬‫פורמלי‬ ‫והבלתי‬ ‫הפורמלי‬ ‫החינוך‬‫לצרכים‬ ‫להיענות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫כדי‬ ‫והקהילה‬ ‫בית-הספר‬ ‫בין‬ ‫ורצף‬ ,‫השונים‬ ‫התלמידים‬ ‫של‬ ‫המגוונים‬ ‫אפשרויות‬ ‫ולזמן‬ ‫הקהילה‬ ‫בחיי‬ ‫ופעילה‬ ‫משמעותית‬ ‫מעורבות‬ ‫ליצור‬ .‫בית-הספר‬ ‫על‬ ‫הקהילה‬ ‫השפעת‬ ‫של‬ ‫רצף‬‫וחברתי‬ ‫לימודי‬‫בין‬‫לו‬ ‫שמחוץ‬ ‫העולם‬ ‫לבין‬ ‫בית-הספר‬‫לצורך‬ , ‫חוץ‬ ‫ממקורות‬ ‫נוספות‬ ‫למידה‬ ‫אפשרויות‬ ‫פתיחת‬ ,‫הלמידה‬ ‫העשרת‬ ,‫מגוונים‬ ‫באמצעים‬ ‫שונות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫עם‬ ‫מפגש‬ ‫ויצירת‬ ‫בית-ספריים‬ .‫ותקשוב‬ ‫מידע‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫ובכללם‬ ‫ופעולות‬ ‫תוכניות‬ ‫של‬ ‫רצף‬‫מיוחדים‬ ‫צרכים‬ ‫בעלי‬ ‫תלמידים‬ ‫לשילוב‬ .‫בבית-הספר‬
 • 6. ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ - ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ 2‫חטיבות‬ ‫ביניים‬ 3‫חטיבות‬ ‫ביניים‬ ‫ילדים‬ ‫גני‬ 5‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫יסודיים‬ ‫ממלכתיים‬ 5‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫יסודיים‬ ‫ממלכתיים‬ 5‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫יסודיים‬ ‫ממלכתיים‬ 5‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫יסודיים‬ ‫ממלכתיים‬ 6‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫יסודיים‬ ‫ממלכתיים‬ 2‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫יסודיים‬ ‫ממלכתיים‬ ‫דתיים‬ 2‫חטיבות‬ ‫ביניים‬ 3‫חטיבות‬ ‫ביניים‬ 2‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫יסודיים‬ ‫ממלכתיים‬ ‫דתיים‬2‫חטיבות‬ ‫ביניים‬ 3‫חטיבות‬ ‫ביניים‬ 2‫חטיבות‬ ‫ביניים‬ 3‫חטיבות‬ ‫עליונות‬
 • 7. ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ - ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫למתנ"סים‬ ‫החברה‬ ‫מפקחים‬ ‫מוצקין‬ ‫פסג"ה‬ ‫מחוזיים‬ ‫מדריכים‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫מנהלי‬ ‫מובילים‬ ‫מורים‬ ‫גנים‬ ‫מנהלות‬ ‫לחינוך‬ ‫המחלקה‬ ‫מנהל‬ ‫יישובית‬ ‫גנים‬ ‫רכזת‬ ‫הפסיכולוגי‬ ‫השרות‬ ‫הורים‬ ‫ועדי‬ ‫החינוך‬ ‫מחלקת‬ ‫ים‬ ‫קרית‬ ‫עירית‬ ‫מנהל‬ ‫ראש‬ ‫קהילתיים‬ ‫בתי"ס‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫חיפה‬ ‫מחוז‬
 • 8. ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ - ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫הילד‬ ‫את‬ ‫המלוות‬ ‫המערכות‬ ‫כל‬ ‫בין‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫ממנה‬ ‫צאתו‬ ‫ועד‬ ‫החינוך‬ ‫למערכת‬ ‫מכניסתו‬ ‫השונות‬ ‫הגיל‬ ‫שכבות‬ ‫בין‬ ‫חינוכי-לימודי-חברתי-רגשי‬ ‫רצף‬ ‫פיתוח‬ ‫מערכתית‬ ‫בראיה‬ ,‫לימודיים‬ ‫תכנים‬ ‫המאגמת‬ ‫חדשה‬ ‫חינוכית‬ ‫פרדיגמה‬ ‫בניית‬ ‫למתנ"סים‬ ‫החברה‬ ,‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫ומשאבים‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫המקומית‬ ‫והרשות‬ ‫הקהילתי‬ ‫במארג‬ ‫האפשרויות‬ ‫הרחבת‬ ‫לימודיים‬ ‫הישגים‬ ‫המשפרים‬ ‫יעדים‬ ‫הצבת‬ ‫חינוכיים‬ ‫ותוצרים‬
 • 9. ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ - ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫הקמת‬‫עבודה‬ ‫צוותי‬ : ‫בהובלת‬ ‫מקצועיות‬ ‫ועדות‬ ‫ביישוב‬ ‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫מנהלי‬ ‫בין‬ ‫מקצועי‬ ‫קשר‬ ‫ובניית‬ ‫פיתוח‬ ‫תנאים‬ ‫ליצירת‬ ‫השונות‬ ‫הגיל‬ ‫חטיבות‬ ‫למידה‬ ‫להמשך‬ ‫קליטה‬ ‫תומכי‬ ‫משאבים‬ ‫איגום‬ ‫לצורך‬ ‫העבודה‬ ‫צוותי‬ ‫העצמת‬ ‫האחריות‬ ‫תחושת‬ ‫הגברת‬ ‫לתהליך‬ ‫ומחוייבות‬– ‫העבודה‬ ‫לתהליך‬ ‫מתווה‬ ‫תוכנית‬ ‫בניית‬ ‫ולו"ז‬ ‫תפוקות‬ ,‫יעדים‬ ‫ע"פ‬ ‫וחיצונית‬ ‫פנימי‬ ‫בהערכה‬ ‫התהליך‬ ‫ליווי‬ ‫המסגרות‬ ‫ייחודיות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫השונות‬ ‫החינוכיות‬ ‫שוטפת‬ ‫בצורה‬ ‫מידע‬ ‫והעברת‬ ‫דיאלוג‬ ‫קיום‬
 • 10. ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ - ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫ברמת‬ ‫ויעדים‬ ‫מטרות‬ ,‫רציונאל‬ – ‫עבודה‬ ‫דגם‬ ‫גיבוש‬ ‫ומנהלים‬ ‫החינוך‬ ‫מחלקת‬ ,‫פיקוח‬ ‫הצגת‬ – ‫יישובית‬ ‫היגוי‬ ‫ועדת‬ ‫הקמת‬‫בסיסית‬ ‫תוכנית‬‫של‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫ע"י‬ ‫מינוי‬ ‫כתבי‬ ‫והענקת‬ ‫הועדות‬ ‫תתי‬ ,‫יסודי‬ ‫קדם‬ ‫חינוך‬ :‫הבאים‬ ‫בנושאים‬ ‫הועדות‬ ‫עבודת‬ ,‫ערכי‬ -‫חינוכי‬ ,‫תקשוב‬ ,‫לשוני‬ ‫חינוך‬ ,‫אנגלית‬ ,‫מתמטיקה‬ ‫ההורים‬ ‫ועדי‬ -‫קהילתי‬ ‫להפעלת‬ ‫יישובי‬ ‫ארגוני‬ ‫מערך‬ ‫הקמת‬ - ‫התארגנות‬ ‫השתלמויות‬ ,‫הספר‬ ‫בבתי‬ ‫מדריכים‬ ‫שילוב‬ ‫תוך‬ ,‫התהליך‬ ‫יישוביות‬ ‫מאי‬2006 ‫יולי‬2006 -‫ספטמבר‬ ‫נובמבר‬2006 ‫יולי-אוגוסט‬ 2006
 • 11. ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ - ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫ההיגוי‬ ‫ועדת‬ :‫הועדה‬ ‫שם‬ ‫ממלכתי‬ - ‫ביסודי‬ ‫הפיקוח‬ ‫מרכזת‬ ,‫רוזנהיימר‬ ‫נירה‬ :‫הועדה‬ ‫יו"ר‬ ;‫בעי"ס‬ ‫מרכז‬ ‫מפקח‬ -‫שניר‬ ‫חיים‬ ;‫הילדים‬ ‫גני‬ ‫מרכזת‬ ‫מפקחת‬ -‫גל‬ ‫מרים‬ :‫הועדה‬ ‫חברי‬ -‫לוגסי‬ ‫מירי‬ ;‫המנהלים‬ ‫תא‬ ‫יו"ר‬ -‫שבת‬ ‫מרדכי‬ ;‫חינוך‬ ‫בענייני‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫יועצת‬ -‫לוי‬ ‫גלית‬ ;‫בחינוך‬ ‫תקשוב‬ ‫ליישומי‬ ‫מחוזית‬ ‫ממונה‬ -‫אבני‬ ‫עידית‬ ,‫הקהילתיים‬ ‫בתיה"ס‬ ‫מינהל‬ ‫ראש‬ ‫היעוץ‬ ‫על‬ ‫מפקחת‬ -‫שני‬ ‫אורית‬ ;‫ומידענות‬ ‫סטנדרטים‬ ‫רכזת‬ -‫מורז‬ ‫חנה‬ ‫גן-י"ב‬ ‫התלמידים‬ ‫כלל‬ :‫היעד‬ ‫קהל‬ :‫הועדה‬ ‫יעדי‬ /‫מדידות‬ ‫תפוקות‬ ‫הערכה‬ ‫דרכי‬ ‫לו"ז‬ ‫משאבים‬ ‫לביצוע‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬
 • 12. ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ - ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫מתמטיקה‬ :‫הועדה‬ ‫שם‬ ."‫"אורים‬ ‫בי"ס‬ ‫מנהלת‬ ,‫וולף‬ ‫אתי‬ :‫הועדה‬ ‫יו"ר‬ ‫מתמטיקה‬ – ‫מחוזית‬ ‫מנחה‬ ,‫חדד‬ ‫נעמי‬ :‫הנחייה‬ :‫הועדה‬ ‫חברי‬ :‫היעד‬ ‫קהל‬ :‫הועדה‬ ‫יעדי‬ /‫מדידות‬ ‫תפוקות‬ ‫הערכה‬ ‫דרכי‬ ‫לו"ז‬ ‫משאבים‬ ‫לביצוע‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬
 • 13. ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ - ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫לשוני‬ ‫חינוך‬ :‫הועדה‬ ‫שם‬ ."‫"אלמוגים‬ ‫בי"ס‬ ‫מנהלת‬ ,‫אוראל‬ ‫שושי‬ :‫הועדה‬ ‫יו"ר‬ :‫הועדה‬ ‫חברי‬ ‫לשוני‬ ‫חינוך‬ ‫מדריכה‬ – ‫בשן‬ ‫ציפי‬ :‫הנחייה‬ :‫היעד‬ ‫קהל‬ :‫הועדה‬ ‫יעדי‬ /‫מדידות‬ ‫תפוקות‬ ‫הערכה‬ ‫דרכי‬ ‫לו"ז‬ ‫משאבים‬ ‫לביצוע‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬
 • 14. ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ - ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫אנגלית‬ :‫הועדה‬ ‫שם‬ ."‫"ימית‬ ‫בי"ס‬ ‫מנהל‬ ,‫שבת‬ ‫מרדכי‬ :‫הועדה‬ ‫יו"ר‬ ‫האנגלית‬ ‫להוראת‬ ‫מפקחת‬ ,‫מלמד‬ ‫מרים‬ :‫מקצועי‬ ‫ליווי‬ :‫הועדה‬ ‫חברי‬ :‫היעד‬ ‫קהל‬ :‫הועדה‬ ‫יעדי‬ /‫מדידות‬ ‫תפוקות‬ ‫הערכה‬ ‫דרכי‬ ‫לו"ז‬ ‫משאבים‬ ‫לביצוע‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬
 • 15. ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ - ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫קהילתי‬ -‫ערכי‬ -‫חברתי‬ ‫חינוך‬ :‫הועדה‬ ‫שם‬ ."‫"אמירים‬ ‫בי"ס‬ ‫מנהלת‬ ,‫הלל‬ ‫ענת‬ :‫הועדה‬ ‫יו"ר‬ ‫בחברה‬ ‫לחיים‬ ‫לחינוך‬ ‫מחוזית‬ ‫מדריכה‬ -‫המבורג‬ ‫גילת‬ :‫הנחייה‬ ‫ערכי‬ ‫לחינוך‬ ‫רפרנטית‬ ,‫אשכנזי‬ ‫אראלה‬ :‫מקצועי‬ ‫ליווי‬ :‫הועדה‬ ‫חברי‬ :‫היעד‬ ‫קהל‬ :‫הועדה‬ ‫יעדי‬ /‫מדידות‬ ‫תפוקות‬ ‫הערכה‬ ‫דרכי‬ ‫לו"ז‬ ‫משאבים‬ ‫לביצוע‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬
 • 16. ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ - ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫יסודי‬ ‫קדם‬ ‫חינוך‬ :‫הועדה‬ ‫שם‬ ."‫"מפלסים‬ ‫בי"ס‬ ‫מנהלת‬ ,‫פישר‬ ‫ורד‬ :‫הועדה‬ ‫יו"ר‬ ‫הילדים‬ ‫גני‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫מרכזת‬ ‫מפקחת‬ ,‫גל‬ ‫מרים‬ :‫מקצועי‬ ‫ליווי‬ :‫הוועדה‬ ‫חברי‬ :‫היעד‬ ‫קהל‬ :‫הועדה‬ ‫יעדי‬ /‫מדידות‬ ‫תפוקות‬ ‫הערכה‬ ‫דרכי‬ ‫לו"ז‬ ‫משאבים‬ ‫לביצוע‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬
 • 17. ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ - ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬