SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Download to read offline
Sosiaalihyöty osallisuuden ja vaikuttavuuden osoittajana aikuissosiaalityössä 
Raija Väisänen 
Itä-Suomen yliopisto 
Yhteiskuntatieteiden laitos 
28.8.2014
Terveyshyödyn osoittimia 
Saavutettu paremmin mitattava terveys 
Terveyden saavuttamiseen liittyvien kulujen pieneneminen 
Asiakkaan kokema lisäarvo sosiaali- ja terveyspalveluista
Sosiaalihyödyn osoittimia 
Riittävät sivistykselliset ja sosiaaliset taidot 
Yhteiskuntaan ja yhteisöön integroituminen 
Aktiivinen kansalaisuus 
Osallisuus 
Fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten tarpeiden tyydytys 
Taloudellinen, sosiaalinen ja henkinen varmuus ja turvallisuus
Hyvinvointihyödyn osoittimia 
Hyvinvointierojen kapeneminen 
Hyvinvoinnin lisääntyminen yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön tasoilla 
Sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys yhteiskunnassa pidemmällä aikajänteellä
Hyötynäkökulma – sosiaalinen kestävyys 
Sosiaalisesti kestävä 
Suomi 2020 (STM 2011) 
Sosiaalinen kestävyys 
Hyvinvointierojen kapeneminen 
Yhdenvertaisuus 
Osallisuus 
Terveyserojen kapeneminen 
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
Sosiaalihyöty palveluajattelussa 
Tavoitteiden taso 
Sosiaalihyödyn osoitin = sosiaalihyödyn maksimin saavuttaminen 
Palvelujärjestelmän taso 
Sosiaalihyödyn osoitin= luovasti mukautuva palvelukokonaisuus 
Palvelujen taso Sosiaalihyödyn osoitin= ihmisten tyytyväisyys palveluihin 
•Sosiaalisen hyvinvoinnin turvaaminen ja edistäminen 
•Joustava palvelujärjestelmä 
•Sosiaali-, terveys-, kulttuuri- ym. palvelut, yhteisöt ja kansalaiset 
•Ihmisten tarpeita kunnioittavat ja osallisuutta edistävät yksilölliset palvelut
Sosiaalisiin olosuhteisiin vaikuttamisen malli (Fairhurst 2008) 
Humaani ihmiskäsitys, palvelujärjestelmän innovatiivisuus ja kulttuurisuus 
Itse- tunte- 
mus 
Huolen- pito itsestä 
Sosiaalisiin olosuhteisiin vaikuttaminen pitkällä aikajänteellä (yhteisöt, järjestöt, sidosryhmät, foorumit) Riskiryhmien tunnistaminen 
Kult- tuurinen ympä- ristö 
Osallisuuden vahvistaminen Luottamus Kumppanuus Kansalaisyhteiskunta
Empowerment aikuissosiaalityössä 
EMPOWERMENTIN ULOTTUVUUDET 
MERKITYKSET YKSILÖLLE JA RYHMILLE (=OSALLISUUDEN ILMENTÄJIÄ) 
TUKEMISEN MUODOT 
Henkilökohtainen 
Itseohjautuvuuden, itsehallinnan ja itsesäätelyn saavuttaminen. 
Mahdollistetaan voimavarojen ja resurssien saavuttaminen. 
Sosiaalinen 
Hakeutuminen yhteisöllisyyteen ja osallistumiseen. 
Kartoitetaan osallistumisen ja sosiaalisen tuen mahdollisuuksia. 
Koulutuksellinen 
Itsensä kehittäminen ja haaveiden toteuttaminen. 
Etsitään koulutus- ym. mahdollisuuksia ja estetään tippumasta ulkopuolelle. 
Taloudellinen 
Taloudellisten resurssien saavuttaminen. 
Etsitään mekanismit, jotka tukevat taloudellista hyvinvointia. 
Poliittinen 
Osallisuus päätöksentekoon. 
Tuetaan osallistumista.
Aikuissosiaalityön reunaehtoja 
Yhteiskunnan ja työelämän tila 
Yhteiskunnan ja työelämän normijärjestelmät 
Asiakkaiden yhteiskunnallinen todellisuus 
Lainsäädännön kehitys yhteiskunnassa 
Lainsäädännön tuntemus 
Lainsäädännön soveltaminen 
Sosiaaliset ja eettiset oikeudet 
Oikeuksien tunnistaminen 
Oikeuksia toteuttava kohtaaminen
Asiakkuuden määrittyminen (Nummela 2011) 
•Asiakkaan äänen kuuluminen määrittäjänä 
•Vertaistuki määrittäjänä 
•Joustava palvelu- tapahtuma määrittäjänä 
•Asiakkaan ongelma määrittäjänä 
Asiakas = kohde 
Asiakas = kuluttaja 
Asiakas = palvelujen käyttäjä 
Asiakas = kumppani
Aikuissosiaalityön työorientaatiot - muutoksen kohdentuminen 
Aikuissosiaalityön työorientaatiot 
Henkilökohtainen vuorovaikutus: Ihmisen kohtaaminen ja dialogi. MUUTOS YKSILÖSSÄ JA LÄHIYHTEISÖSSÄ. 
Hallinnolliset toimenpiteet: Organisatoristen ja lainsäädännöllisten ehtojen täyttyminen. MUUTOS YKSILÖSSÄ, LÄHIYHTEISÖSSÄ, LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ JA ORGANISAATIOSSA. 
Yhteisöllinen muutostyö: Demokratia, tasa-arvo, kansalaisten osallisuus ja vaikuttaminen. MUUTOS ARVOISSA, YMPÄRISTÖSSÄ JA YHTEISKUNNASSA.
Aikuissosiaalityön kohteet ja keinot 
Oikeuksien turvaaminen 
Lakisääteisistä oikeuksista huolehtiminen 
Tuki ja kontrolli oikeuksien turvaamisen kannalta 
Köyhyyden poistaminen 
Taloudellinen apu ja tuki arjen perusasioissa 
Kokonaisvaltainen henkinen tuki ahdingossa 
Työllistymisen edistäminen 
Työllistymisen esteiden vähentäminen 
Apu työpaikan saamisessa
Varmuus elämässä selviytymisestä 
Elämässä selviytymisen varmuus 
Elämän perusasioiden turva 
Ruoka, asunto ja terveydenhoito 
Opiskelu- tai työpaikka 
Elämässä eteenpäin pääseminen 
Arjessa selviytyminen s
Varmuus sosiaalisiin syihin puuttumisesta 
Sosiaalisiin syihin puuttumisen varmuus 
Taloudelliset syyt 
Etuuksien hakemisen vaikeudet 
Rahojen riittämättömyys 
Psyykkiset ja sosiaaliset syyt 
Elämäntilanteen muutos
Varmuus hyvinvointia tuottavasta osallisuudesta 
Hyvinvointia tuottavan osallisuuden varmuus 
Fyysinen ja sosiaalinen itsensä toteutus 
Tilanneanalyysi Suunnitelma-analyysi 
Konkreettinen apu Ohjaus Aktivointi 
Psyykkinen ja sosiaalinen itsensä toteutus 
Henkinen tuki
Sosiaalihyöty neliulotteisena varmuutena (vrt.sosiaaliset oikeudet) 
Sosiaalisten oikeuksien turvaamisen varmuus 
Sosiaalisiin syihin puuttumisen varmuus 
Elämässä selviytymisen varmuus 
Hyvinvointia tuottavan osallisuuden varmuus
Sosiaalihyöty osallisuutena (empowerment näkökulma) 
EMPOWERMENTIN ULOTTUVUUDET 
•Henkilökohtainen ulottuvuus 
•Sosiaalinen ulottuvuus 
•Koulutuksellinen ulottuvuus 
•Taloudellinen ulottuvuus 
•Poliittinen ulottuvuus 
•Turvallisuusulottuvuus 
OSALLISUUDEN ILMENTÄJIÄ 
(Varmuuden mahdollistajia) 
•Osallisuus elämässä eteenpäin pääsemiseen. 
•Osallisuus sosiaaliseen itsensä toteutukseen. 
•Osallisuus psyykkiseen itsensä toteutukseen. 
•Osallisuus elämän perusasioiden turvaan. 
•Osallisuus fyysiseen itsensä toteutukseen. 
•Yhteiskunnallisen osallisuuden turvaaminen. 
•Sosiaalisen turvallisuuden takaaminen.
Sosiaalihyöty vaikuttavuutena asiakkaiden näkökulmasta 
Hyötyminen aikuissosiaalityön palveluista. 
Arkielämän perusedellytykset ovat tulleet turvatuksi. 
Apua ja ohjausta on saatu tarpeiden mukaan. 
Toimeentulon turva on saavutettu elämäntilanteesta riippumatta. 
Asiakkaat
Sosiaalihyöty vaikuttavuutena aikuissosiaalityöntekijöiden kannalta 
Asiakkaiden mielipiteitä ja kokemuksia kysytään ja arvostetaan. 
Asiakkaiden mielipiteet otetaan huomioon palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä. 
Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. 
Asiakas kohdataan oman elämänsä asiantuntijana. 
Asiakas voi kokea olevansa hyödyksi. 
Työntekijät
Sosiaalihyöty vaikuttavuutena yhteiskunnan kannalta 
Asiakkaiden elämäntilanteet pysyvät ennallaan tai kohentuvat. 
Asiakkaat kiinnittyvät yhteiskuntaan. 
Sosiaali- ja terveysmenot vähenevät. 
Sosiaalisiin ongelmiin vaikutetaan rakenteellisesti. 
Yhteiskuntarauha säilyy pitkällä aikajänteellä. 
Yhteisö Yhteiskunta
Lähteitä 
•Askheim, Ole 2003. Empowerment as guidance for professional social work: an act of balancing on a slack rope. European journal of social work 6 (3). 229–240. 
•Fairhurs, Eileen 2008. Redocumenting home and managing long term conditions: The social organization of place and time. Julkaisussa: M. Presho (ed.) Managing long term conditions. A social model for community practice, Chichester: Wiley-Blackwell. 179–195. 
•Hämäläinen Juha & Väisänen Raija 2011. Terveyshyötymalli sosiaalityön viitekehyksessä. PaKaste. Julkaisuja D:43. Kainuun maakunta -kuntayhtymä. 
•Kankainen, Leila 2012. Aikuissosiaalityön haasteet. Institutionaalinen näkökulma kehittämishankkeiden kuvaamaan sosiaalityöhön. Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. 
•Mäntyranta, Taina 2010. Pitkäaikaissairauksien terveyshyötymalli. Pdf-tiedosto. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 
•Nummela, Tuija 2011. Asiakkaan asema ja oikeuksien toteutuminen aikuissosiaalityössä. Itä- Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Kuopio. 
•Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:1. 
•Väisänen, Raija 2014. Sosiaalihyöty hyvinvoinnin ilmentäjänä aikuissosiaalityössä. Julkaisussa: M. Zechner (toim.) Hyvinvointitieto: kokemuksellista, hallinnollista ja päätöksentekoa tukevaa. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja. Tutkimuksia 15. 141-154.

More Related Content

What's hot

What's hot (11)

Osallisuus osana kuntoutumista - Vaikuttavaa kuntoutusta kokonaisvaltaisesti
Osallisuus osana kuntoutumista - Vaikuttavaa kuntoutusta kokonaisvaltaisestiOsallisuus osana kuntoutumista - Vaikuttavaa kuntoutusta kokonaisvaltaisesti
Osallisuus osana kuntoutumista - Vaikuttavaa kuntoutusta kokonaisvaltaisesti
 
Hyvinvointia yhteistyön keinoin ruovedellä
Hyvinvointia yhteistyön keinoin ruovedelläHyvinvointia yhteistyön keinoin ruovedellä
Hyvinvointia yhteistyön keinoin ruovedellä
 
Vertaistuki - hoitoyhteisön lisäksi kiinnittyminen ympäröivään yhteisöön
Vertaistuki - hoitoyhteisön lisäksi kiinnittyminen ympäröivään yhteisöönVertaistuki - hoitoyhteisön lisäksi kiinnittyminen ympäröivään yhteisöön
Vertaistuki - hoitoyhteisön lisäksi kiinnittyminen ympäröivään yhteisöön
 
Omaishoitajan maailma: arki, haasteet ja mahdollisuudet
Omaishoitajan maailma: arki, haasteet ja mahdollisuudetOmaishoitajan maailma: arki, haasteet ja mahdollisuudet
Omaishoitajan maailma: arki, haasteet ja mahdollisuudet
 
Mitä asiakasosallisuus on? Esitys Kaste-seminaarissa 10.11.2015
Mitä asiakasosallisuus on? Esitys Kaste-seminaarissa 10.11.2015Mitä asiakasosallisuus on? Esitys Kaste-seminaarissa 10.11.2015
Mitä asiakasosallisuus on? Esitys Kaste-seminaarissa 10.11.2015
 
Integraatio ja peruspalvelujen vahvistaminen Miia Palo
Integraatio ja peruspalvelujen vahvistaminen Miia PaloIntegraatio ja peruspalvelujen vahvistaminen Miia Palo
Integraatio ja peruspalvelujen vahvistaminen Miia Palo
 
Mitä osallisuus on?
Mitä osallisuus on?Mitä osallisuus on?
Mitä osallisuus on?
 
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina PalolaOsallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola
 
OK-hanke - Mistä on kyse?
OK-hanke - Mistä on kyse?OK-hanke - Mistä on kyse?
OK-hanke - Mistä on kyse?
 
Riitta granfelt asumissosiaalisen työn paikka ja merkitykset osana sosiaalial...
Riitta granfelt asumissosiaalisen työn paikka ja merkitykset osana sosiaalial...Riitta granfelt asumissosiaalisen työn paikka ja merkitykset osana sosiaalial...
Riitta granfelt asumissosiaalisen työn paikka ja merkitykset osana sosiaalial...
 
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessaOsaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
 

Similar to Sosiaalihyöty osallisuuden ja vaikuttavuuden osoittajana aikuissosiaalityössä - Raija Väisänen

Mitä ehkäisevän mielenterveys ja päihdetyön pitäisi olla? Marita Ruohonen
Mitä ehkäisevän mielenterveys ja päihdetyön pitäisi olla? Marita Ruohonen Mitä ehkäisevän mielenterveys ja päihdetyön pitäisi olla? Marita Ruohonen
Mitä ehkäisevän mielenterveys ja päihdetyön pitäisi olla? Marita Ruohonen
sarilvonen
 
Hyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki Kananoja
Hyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki KananojaHyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki Kananoja
Hyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki Kananoja
sarilvonen
 

Similar to Sosiaalihyöty osallisuuden ja vaikuttavuuden osoittajana aikuissosiaalityössä - Raija Väisänen (20)

Pohdintoja gerontologisen sosiaalityön vaikuttavuudesta marjaana seppänen 21...
Pohdintoja gerontologisen sosiaalityön vaikuttavuudesta marjaana seppänen 21...Pohdintoja gerontologisen sosiaalityön vaikuttavuudesta marjaana seppänen 21...
Pohdintoja gerontologisen sosiaalityön vaikuttavuudesta marjaana seppänen 21...
 
Luottamuksen vuoropuhelua THL:n rooli ja tehtävät sote-tiedonhallinnan ja Kan...
Luottamuksen vuoropuhelua THL:n rooli ja tehtävät sote-tiedonhallinnan ja Kan...Luottamuksen vuoropuhelua THL:n rooli ja tehtävät sote-tiedonhallinnan ja Kan...
Luottamuksen vuoropuhelua THL:n rooli ja tehtävät sote-tiedonhallinnan ja Kan...
 
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessaElina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa
 
Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...
Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...
Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...
 
SDP:n vanhuspoliittinen ohjelma
SDP:n vanhuspoliittinen ohjelmaSDP:n vanhuspoliittinen ohjelma
SDP:n vanhuspoliittinen ohjelma
 
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominenVaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
 
Terveyserot ja terveyspolitiikan kaksoisstrategia
Terveyserot ja terveyspolitiikan kaksoisstrategiaTerveyserot ja terveyspolitiikan kaksoisstrategia
Terveyserot ja terveyspolitiikan kaksoisstrategia
 
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 RotkoTerveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
 
Mitä ehkäisevän mielenterveys ja päihdetyön pitäisi olla? Marita Ruohonen
Mitä ehkäisevän mielenterveys ja päihdetyön pitäisi olla? Marita Ruohonen Mitä ehkäisevän mielenterveys ja päihdetyön pitäisi olla? Marita Ruohonen
Mitä ehkäisevän mielenterveys ja päihdetyön pitäisi olla? Marita Ruohonen
 
Hyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki Kananoja
Hyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki KananojaHyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki Kananoja
Hyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki Kananoja
 
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...
 
Tulevaisuuskuvia sosiaali- ja terveyspalveluista
Tulevaisuuskuvia sosiaali- ja terveyspalveluistaTulevaisuuskuvia sosiaali- ja terveyspalveluista
Tulevaisuuskuvia sosiaali- ja terveyspalveluista
 
Eeva Liukko: Sosiaalityö mielenterveys- ja paihdetyössä 12.04.2021
Eeva Liukko: Sosiaalityö mielenterveys- ja paihdetyössä 12.04.2021Eeva Liukko: Sosiaalityö mielenterveys- ja paihdetyössä 12.04.2021
Eeva Liukko: Sosiaalityö mielenterveys- ja paihdetyössä 12.04.2021
 
Elina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutusta
Elina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutustaElina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutusta
Elina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutusta
 
Palvelumuotoilulla kohti kukoistavaa elämää
Palvelumuotoilulla kohti kukoistavaa elämääPalvelumuotoilulla kohti kukoistavaa elämää
Palvelumuotoilulla kohti kukoistavaa elämää
 
Harju-Kivinen, Raija: Teemoittaiset toiminnan suunnittelukortit sekä vaikutus...
Harju-Kivinen, Raija: Teemoittaiset toiminnan suunnittelukortit sekä vaikutus...Harju-Kivinen, Raija: Teemoittaiset toiminnan suunnittelukortit sekä vaikutus...
Harju-Kivinen, Raija: Teemoittaiset toiminnan suunnittelukortit sekä vaikutus...
 
Sote tulevaisuusseminaari seinajoki
Sote tulevaisuusseminaari seinajokiSote tulevaisuusseminaari seinajoki
Sote tulevaisuusseminaari seinajoki
 
Kristiina Kumpulan esitys
Kristiina Kumpulan esitys Kristiina Kumpulan esitys
Kristiina Kumpulan esitys
 
Demos Helsinki City 2
Demos Helsinki City 2Demos Helsinki City 2
Demos Helsinki City 2
 
Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides.
Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides.Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides.
Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides.
 

More from Heini Maijanen

More from Heini Maijanen (19)

Jobi-hankkeen loppuseminaarin ohjelma
Jobi-hankkeen loppuseminaarin ohjelma Jobi-hankkeen loppuseminaarin ohjelma
Jobi-hankkeen loppuseminaarin ohjelma
 
"Hyvä mieli on päällimmäisin ajatus" - Kokemuksia järjestöistä oppimisympäris...
"Hyvä mieli on päällimmäisin ajatus" - Kokemuksia järjestöistä oppimisympäris..."Hyvä mieli on päällimmäisin ajatus" - Kokemuksia järjestöistä oppimisympäris...
"Hyvä mieli on päällimmäisin ajatus" - Kokemuksia järjestöistä oppimisympäris...
 
Jobitiimi
JobitiimiJobitiimi
Jobitiimi
 
"Minun Imatrani" - nuoria osallistava taideprojekti
"Minun Imatrani" - nuoria osallistava taideprojekti"Minun Imatrani" - nuoria osallistava taideprojekti
"Minun Imatrani" - nuoria osallistava taideprojekti
 
Terveydenhoitajat järjestöjä hyödyntämässä
Terveydenhoitajat järjestöjä hyödyntämässäTerveydenhoitajat järjestöjä hyödyntämässä
Terveydenhoitajat järjestöjä hyödyntämässä
 
Uusia mahiksia nuorille - polkuja järjestöjen vapaaehtoistoimintaan ja töihin...
Uusia mahiksia nuorille - polkuja järjestöjen vapaaehtoistoimintaan ja töihin...Uusia mahiksia nuorille - polkuja järjestöjen vapaaehtoistoimintaan ja töihin...
Uusia mahiksia nuorille - polkuja järjestöjen vapaaehtoistoimintaan ja töihin...
 
Nuorten osallisuuden vahvistaminen nuorten, järjestöjen ja hyvinvointiaseman ...
Nuorten osallisuuden vahvistaminen nuorten, järjestöjen ja hyvinvointiaseman ...Nuorten osallisuuden vahvistaminen nuorten, järjestöjen ja hyvinvointiaseman ...
Nuorten osallisuuden vahvistaminen nuorten, järjestöjen ja hyvinvointiaseman ...
 
Vapaaehtoistyö, Savitaipaleen ja Rautjärven hyvinvointiasemat
Vapaaehtoistyö, Savitaipaleen ja Rautjärven hyvinvointiasematVapaaehtoistyö, Savitaipaleen ja Rautjärven hyvinvointiasemat
Vapaaehtoistyö, Savitaipaleen ja Rautjärven hyvinvointiasemat
 
Kaveritoiminta Eksoten vammaispalveluissa
Kaveritoiminta Eksoten vammaispalveluissaKaveritoiminta Eksoten vammaispalveluissa
Kaveritoiminta Eksoten vammaispalveluissa
 
Järjestöt - palvelujen tuottajia, hyvinvoinnin tukijoita vai lähidemokratian ...
Järjestöt - palvelujen tuottajia, hyvinvoinnin tukijoita vai lähidemokratian ...Järjestöt - palvelujen tuottajia, hyvinvoinnin tukijoita vai lähidemokratian ...
Järjestöt - palvelujen tuottajia, hyvinvoinnin tukijoita vai lähidemokratian ...
 
Esko-hankkeen opit, kopit ja kompastuskivet kun järjestöt ja Oulun kaupunki l...
Esko-hankkeen opit, kopit ja kompastuskivet kun järjestöt ja Oulun kaupunki l...Esko-hankkeen opit, kopit ja kompastuskivet kun järjestöt ja Oulun kaupunki l...
Esko-hankkeen opit, kopit ja kompastuskivet kun järjestöt ja Oulun kaupunki l...
 
Etelä-Karjalaan yhdistysverkosto
Etelä-Karjalaan yhdistysverkostoEtelä-Karjalaan yhdistysverkosto
Etelä-Karjalaan yhdistysverkosto
 
Parikkalan Hyvinvointiviikon ohjelma 11.-18.10.2014
Parikkalan Hyvinvointiviikon ohjelma 11.-18.10.2014Parikkalan Hyvinvointiviikon ohjelma 11.-18.10.2014
Parikkalan Hyvinvointiviikon ohjelma 11.-18.10.2014
 
Ikäihmisten toiveita ja näkemyksiä omasta arjesta - sosiaalitaito
Ikäihmisten toiveita ja näkemyksiä omasta arjesta - sosiaalitaitoIkäihmisten toiveita ja näkemyksiä omasta arjesta - sosiaalitaito
Ikäihmisten toiveita ja näkemyksiä omasta arjesta - sosiaalitaito
 
Eksoten nuorten taidepaja - Päivimaria Seppänen
Eksoten nuorten taidepaja - Päivimaria SeppänenEksoten nuorten taidepaja - Päivimaria Seppänen
Eksoten nuorten taidepaja - Päivimaria Seppänen
 
Huomioita osallisuudesta ja kehittämisestä - Pikasson
Huomioita osallisuudesta ja kehittämisestä - PikassonHuomioita osallisuudesta ja kehittämisestä - Pikasson
Huomioita osallisuudesta ja kehittämisestä - Pikasson
 
Omannäköistä elämää henkilökohtaisen budjetoinnin avulla - Merja Heinonen
Omannäköistä elämää henkilökohtaisen budjetoinnin avulla - Merja HeinonenOmannäköistä elämää henkilökohtaisen budjetoinnin avulla - Merja Heinonen
Omannäköistä elämää henkilökohtaisen budjetoinnin avulla - Merja Heinonen
 
Mukava ääni valokuvanäyttelyn synty - Marianne Rintala
Mukava ääni valokuvanäyttelyn synty - Marianne RintalaMukava ääni valokuvanäyttelyn synty - Marianne Rintala
Mukava ääni valokuvanäyttelyn synty - Marianne Rintala
 
Kiinni elämässä, osallisuus ja ikäpolvien vuorovaikutus hyvän vanhenemisen ev...
Kiinni elämässä, osallisuus ja ikäpolvien vuorovaikutus hyvän vanhenemisen ev...Kiinni elämässä, osallisuus ja ikäpolvien vuorovaikutus hyvän vanhenemisen ev...
Kiinni elämässä, osallisuus ja ikäpolvien vuorovaikutus hyvän vanhenemisen ev...
 

Sosiaalihyöty osallisuuden ja vaikuttavuuden osoittajana aikuissosiaalityössä - Raija Väisänen

 • 1. Sosiaalihyöty osallisuuden ja vaikuttavuuden osoittajana aikuissosiaalityössä Raija Väisänen Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden laitos 28.8.2014
 • 2. Terveyshyödyn osoittimia Saavutettu paremmin mitattava terveys Terveyden saavuttamiseen liittyvien kulujen pieneneminen Asiakkaan kokema lisäarvo sosiaali- ja terveyspalveluista
 • 3. Sosiaalihyödyn osoittimia Riittävät sivistykselliset ja sosiaaliset taidot Yhteiskuntaan ja yhteisöön integroituminen Aktiivinen kansalaisuus Osallisuus Fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten tarpeiden tyydytys Taloudellinen, sosiaalinen ja henkinen varmuus ja turvallisuus
 • 4. Hyvinvointihyödyn osoittimia Hyvinvointierojen kapeneminen Hyvinvoinnin lisääntyminen yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön tasoilla Sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys yhteiskunnassa pidemmällä aikajänteellä
 • 5. Hyötynäkökulma – sosiaalinen kestävyys Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 (STM 2011) Sosiaalinen kestävyys Hyvinvointierojen kapeneminen Yhdenvertaisuus Osallisuus Terveyserojen kapeneminen Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
 • 6. Sosiaalihyöty palveluajattelussa Tavoitteiden taso Sosiaalihyödyn osoitin = sosiaalihyödyn maksimin saavuttaminen Palvelujärjestelmän taso Sosiaalihyödyn osoitin= luovasti mukautuva palvelukokonaisuus Palvelujen taso Sosiaalihyödyn osoitin= ihmisten tyytyväisyys palveluihin •Sosiaalisen hyvinvoinnin turvaaminen ja edistäminen •Joustava palvelujärjestelmä •Sosiaali-, terveys-, kulttuuri- ym. palvelut, yhteisöt ja kansalaiset •Ihmisten tarpeita kunnioittavat ja osallisuutta edistävät yksilölliset palvelut
 • 7. Sosiaalisiin olosuhteisiin vaikuttamisen malli (Fairhurst 2008) Humaani ihmiskäsitys, palvelujärjestelmän innovatiivisuus ja kulttuurisuus Itse- tunte- mus Huolen- pito itsestä Sosiaalisiin olosuhteisiin vaikuttaminen pitkällä aikajänteellä (yhteisöt, järjestöt, sidosryhmät, foorumit) Riskiryhmien tunnistaminen Kult- tuurinen ympä- ristö Osallisuuden vahvistaminen Luottamus Kumppanuus Kansalaisyhteiskunta
 • 8. Empowerment aikuissosiaalityössä EMPOWERMENTIN ULOTTUVUUDET MERKITYKSET YKSILÖLLE JA RYHMILLE (=OSALLISUUDEN ILMENTÄJIÄ) TUKEMISEN MUODOT Henkilökohtainen Itseohjautuvuuden, itsehallinnan ja itsesäätelyn saavuttaminen. Mahdollistetaan voimavarojen ja resurssien saavuttaminen. Sosiaalinen Hakeutuminen yhteisöllisyyteen ja osallistumiseen. Kartoitetaan osallistumisen ja sosiaalisen tuen mahdollisuuksia. Koulutuksellinen Itsensä kehittäminen ja haaveiden toteuttaminen. Etsitään koulutus- ym. mahdollisuuksia ja estetään tippumasta ulkopuolelle. Taloudellinen Taloudellisten resurssien saavuttaminen. Etsitään mekanismit, jotka tukevat taloudellista hyvinvointia. Poliittinen Osallisuus päätöksentekoon. Tuetaan osallistumista.
 • 9. Aikuissosiaalityön reunaehtoja Yhteiskunnan ja työelämän tila Yhteiskunnan ja työelämän normijärjestelmät Asiakkaiden yhteiskunnallinen todellisuus Lainsäädännön kehitys yhteiskunnassa Lainsäädännön tuntemus Lainsäädännön soveltaminen Sosiaaliset ja eettiset oikeudet Oikeuksien tunnistaminen Oikeuksia toteuttava kohtaaminen
 • 10. Asiakkuuden määrittyminen (Nummela 2011) •Asiakkaan äänen kuuluminen määrittäjänä •Vertaistuki määrittäjänä •Joustava palvelu- tapahtuma määrittäjänä •Asiakkaan ongelma määrittäjänä Asiakas = kohde Asiakas = kuluttaja Asiakas = palvelujen käyttäjä Asiakas = kumppani
 • 11. Aikuissosiaalityön työorientaatiot - muutoksen kohdentuminen Aikuissosiaalityön työorientaatiot Henkilökohtainen vuorovaikutus: Ihmisen kohtaaminen ja dialogi. MUUTOS YKSILÖSSÄ JA LÄHIYHTEISÖSSÄ. Hallinnolliset toimenpiteet: Organisatoristen ja lainsäädännöllisten ehtojen täyttyminen. MUUTOS YKSILÖSSÄ, LÄHIYHTEISÖSSÄ, LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ JA ORGANISAATIOSSA. Yhteisöllinen muutostyö: Demokratia, tasa-arvo, kansalaisten osallisuus ja vaikuttaminen. MUUTOS ARVOISSA, YMPÄRISTÖSSÄ JA YHTEISKUNNASSA.
 • 12. Aikuissosiaalityön kohteet ja keinot Oikeuksien turvaaminen Lakisääteisistä oikeuksista huolehtiminen Tuki ja kontrolli oikeuksien turvaamisen kannalta Köyhyyden poistaminen Taloudellinen apu ja tuki arjen perusasioissa Kokonaisvaltainen henkinen tuki ahdingossa Työllistymisen edistäminen Työllistymisen esteiden vähentäminen Apu työpaikan saamisessa
 • 13. Varmuus elämässä selviytymisestä Elämässä selviytymisen varmuus Elämän perusasioiden turva Ruoka, asunto ja terveydenhoito Opiskelu- tai työpaikka Elämässä eteenpäin pääseminen Arjessa selviytyminen s
 • 14. Varmuus sosiaalisiin syihin puuttumisesta Sosiaalisiin syihin puuttumisen varmuus Taloudelliset syyt Etuuksien hakemisen vaikeudet Rahojen riittämättömyys Psyykkiset ja sosiaaliset syyt Elämäntilanteen muutos
 • 15. Varmuus hyvinvointia tuottavasta osallisuudesta Hyvinvointia tuottavan osallisuuden varmuus Fyysinen ja sosiaalinen itsensä toteutus Tilanneanalyysi Suunnitelma-analyysi Konkreettinen apu Ohjaus Aktivointi Psyykkinen ja sosiaalinen itsensä toteutus Henkinen tuki
 • 16. Sosiaalihyöty neliulotteisena varmuutena (vrt.sosiaaliset oikeudet) Sosiaalisten oikeuksien turvaamisen varmuus Sosiaalisiin syihin puuttumisen varmuus Elämässä selviytymisen varmuus Hyvinvointia tuottavan osallisuuden varmuus
 • 17. Sosiaalihyöty osallisuutena (empowerment näkökulma) EMPOWERMENTIN ULOTTUVUUDET •Henkilökohtainen ulottuvuus •Sosiaalinen ulottuvuus •Koulutuksellinen ulottuvuus •Taloudellinen ulottuvuus •Poliittinen ulottuvuus •Turvallisuusulottuvuus OSALLISUUDEN ILMENTÄJIÄ (Varmuuden mahdollistajia) •Osallisuus elämässä eteenpäin pääsemiseen. •Osallisuus sosiaaliseen itsensä toteutukseen. •Osallisuus psyykkiseen itsensä toteutukseen. •Osallisuus elämän perusasioiden turvaan. •Osallisuus fyysiseen itsensä toteutukseen. •Yhteiskunnallisen osallisuuden turvaaminen. •Sosiaalisen turvallisuuden takaaminen.
 • 18. Sosiaalihyöty vaikuttavuutena asiakkaiden näkökulmasta Hyötyminen aikuissosiaalityön palveluista. Arkielämän perusedellytykset ovat tulleet turvatuksi. Apua ja ohjausta on saatu tarpeiden mukaan. Toimeentulon turva on saavutettu elämäntilanteesta riippumatta. Asiakkaat
 • 19. Sosiaalihyöty vaikuttavuutena aikuissosiaalityöntekijöiden kannalta Asiakkaiden mielipiteitä ja kokemuksia kysytään ja arvostetaan. Asiakkaiden mielipiteet otetaan huomioon palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. Asiakas kohdataan oman elämänsä asiantuntijana. Asiakas voi kokea olevansa hyödyksi. Työntekijät
 • 20. Sosiaalihyöty vaikuttavuutena yhteiskunnan kannalta Asiakkaiden elämäntilanteet pysyvät ennallaan tai kohentuvat. Asiakkaat kiinnittyvät yhteiskuntaan. Sosiaali- ja terveysmenot vähenevät. Sosiaalisiin ongelmiin vaikutetaan rakenteellisesti. Yhteiskuntarauha säilyy pitkällä aikajänteellä. Yhteisö Yhteiskunta
 • 21. Lähteitä •Askheim, Ole 2003. Empowerment as guidance for professional social work: an act of balancing on a slack rope. European journal of social work 6 (3). 229–240. •Fairhurs, Eileen 2008. Redocumenting home and managing long term conditions: The social organization of place and time. Julkaisussa: M. Presho (ed.) Managing long term conditions. A social model for community practice, Chichester: Wiley-Blackwell. 179–195. •Hämäläinen Juha & Väisänen Raija 2011. Terveyshyötymalli sosiaalityön viitekehyksessä. PaKaste. Julkaisuja D:43. Kainuun maakunta -kuntayhtymä. •Kankainen, Leila 2012. Aikuissosiaalityön haasteet. Institutionaalinen näkökulma kehittämishankkeiden kuvaamaan sosiaalityöhön. Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. •Mäntyranta, Taina 2010. Pitkäaikaissairauksien terveyshyötymalli. Pdf-tiedosto. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. •Nummela, Tuija 2011. Asiakkaan asema ja oikeuksien toteutuminen aikuissosiaalityössä. Itä- Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Kuopio. •Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:1. •Väisänen, Raija 2014. Sosiaalihyöty hyvinvoinnin ilmentäjänä aikuissosiaalityössä. Julkaisussa: M. Zechner (toim.) Hyvinvointitieto: kokemuksellista, hallinnollista ja päätöksentekoa tukevaa. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja. Tutkimuksia 15. 141-154.