SlideShare a Scribd company logo
САРАДЊА И УНАПРЕЂЕЊЕ
САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА: ОПШТИ
ПРИНЦИПИ СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА (ЖЕЉЕНО СТАЊЕ) :


  “систем образовања и васпитања својом
  организацијом и садржајима обезбеђује
  1)ефикасну сарадњу са породицом укључивањем
  родитеља, односно старатеља ради успешног
  остваривања постављених циљева образовања и
  васпитања и
  2) разноврсне облике сарадње са локалном
  заједницом и широм друштвеном средином како
  би се постигао пун склад између индивидуалног и
  друштвеног нтереса у образовању и васпитању”
ЗА УСПЕШНИЈУ САРАДЊУ СА РОДИТЕЉИМА
ПОТРЕБНA ЈЕ:


1) Промена ставова важних актера у
  образовном процесу:

  Значај партиципације родитеља у подстицању
  квалитета образовања;
  Родитељи су савезници у остваривању
  најбољег нтереса деце;
  Родитељи партнери,
  а не претња;
  Родитељи као
  “ресусрс” (асистент у
  настави, едукатори
  деце и других
  родитеља у
  областима у којима су
  експерти, учесници у
  стручним
  тимовима...)
2)ПРОМЕНA У ОРГАНИЗАЦИЈИ САРАДЊЕ
РОДИТЕЉА И ШКОЛЕ


а) Партиципација родитеља као важан део:
 компетенције наставника и мерило
 квалитета рада; Microsoft Office
        Word 97 - 2003 Document програми иницијалног образовања и
 стручног образовања наставника;
б) Партиципација као важно мерило за
 процену квалитета рада установе
в) Процедуре за подстицање сарадње а
  родитељима – стратегија /кодекс/
  правилник о сарадњи: план сарадње у
  којем би родитељи били информисани о
  очекивањима и могућностима за сарадњу;
г) Тим за сарадњу са родитељима.
ПАРТИЦИПАЦИЈА РОДИТЕЉА СЕ МОЖЕ
ОЈАЧАТИ ПУТЕМ:

 Боље информисаности родитеља
 ( о свим аспектима школског живота и
 образовног процеса који се тиче њихове
 деце, и о могућностима на које начине
 могу да се укључују у рад школе и дају
 свој допринос унапређењу квалитета
 васпитно – образовног процеса )
•Да их укључује у процес одлучивања у областима
које су значајне за образовање њихове деце


               Да их консултује тј.
               да им пружи прилику
               да изразе своје
               ставове и потребе ( да
               родитељи буду
               видљиви у процесу
               образовања своје
               деце);
ИСХОДИ САРАДЊЕ :

 позитивна атмосфера у школи;
 развијање компетенције родитеља;
 мотивише друге родитеље;
 утиче на мотивације ученика и његов
 успех;
 партнерски однос – веза школе и локалне
 заједнице.
Облици сарадње породице и
школе:
а) ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА
• Огласна табла,
• брошуре;
• школске новине;
• белешке о детету;
• кутија за сугестије;
• извештај о дечијем напретку;
• ученички портфолио
• сајт школе “кутија “ за сугестије родитеља;
2)Непосредна комукикација:
 посете родитеља школи;
 сусрети приликом доласка деце у школу;
 телефонски позиви;
 индивидуални разговори;
 родитељски састанци;
 отворена врата;
 учешће у тимовима школе;
 учеће у пројектима школе;
3) Непосредно учешће родитеља:

•  посетиоци;
•  волонтери(културне и спортске
  манифестације,одлазак у посете...)
•  помоћници;
•  технички реализатори;
•  помоћ у акцијама школе;
•  организација излета;
•  израда наставних материјала и средстава;
•  учешће у изради индивидуално образовних
  планова;
4) Активности за родитеље:

•  узајамна подршка родитеља;
•  едукатори деце и родитеља у областима
  у којима су експерти;
•  образовне активности ( радионице,
  семинари, трибине, курсеви,...);
•  социјалне активности ( дружење у школи,
  прославе, годишњице, излети...);
•  спортске активности ( тимови деце и
  родитеља, родитељски тимови);
•  упућивање на могућност локалне
  заједнице;
•  коришћење школске библиотеке за
  родитеље...
ПРВА И ОСНОВНА СПОНА У
САРАДЊИ ШКОЛЕ И ПОРОДИЦЕ наставник      родитељ

 школа        ПОРОДИЦА
       УЧЕНИК
емпатијски став

 Тајстав значи да је неопходно тихо
 пропратити позитивним коментаром,
 осећајем задовољства, сваки напредак у
 развоју детета, као и напредак у односима
 родитеља и детета, детета и браће и
 сестатра, као и детета и вршњака. Пажња,
 активно слушање и подстицање
 саговорника води ка позитивном исходу.
У савременим условима живота значај улоге
родитеља у друштву и школи је све већи и
пажња школа треба да је усмерена на стратегије
за успешнију сарадњу.

 Најчешћа питања која се у вези са тим
       постављају су:


  Ко треба да иницира сарадњу?
 Које препреке онемогућавају успех ?
Шта школа може да учини на том плану?
  Друштвено-историјски и економски
  (друштвена криза)

  Карактеристике школе ( атмосфера у школи)

  Индивидуална својства (личне особине)
  УЛОГА ДИРЕКТОРА


– утврђивање потреба


  - стварање климе


  - мотивисање запослених
  УЛОГА
  НАСТАВНИКА


  - спона у сарадњи


  - подстиче сарадњу
 Нада Половина, Институт за
педагошка истраживања у Београду

“Доприноси школе грађењу
    партнерства са
   родитељима”
  У истраживању је учествовало 60 основних
  школа са територије Србије (37 градских
  школа и 23 из сеоске средине)

  Анонимне анкете попуњавало је 60
  директора и 305 разредних старешина
Процена је да
  укључивање
родитеља зависи од
 културног миљеа
породице, образовног
статуса родитеља и
материјалних услова
    живота
  Процењује се да су
   главне препреке за
     укључивање
     родитеља у
   образовање њихове
   деце немогућност
  усклађивања термина
     састанака са
  наставницима и лоша
  искуства у претходној
      сарадњи
Процена испитаника је
  да би сарадња са
  родитељима била
  успешнија ако би
  постојао издвојен и
 прикладно опремљен
простор за сусрете,али и
 када би постојала већа
спремност наставника да
одвоје време за разговор
   са родитељима
 Сарадња са
 родитељима зависи
 од комуникацијског
  аспекта,односно
заинтересованости за
  комуникацију и
  наставника и
   родитеља
  Ово је сложен и динамичан процес. Зависи доста
    од ангажовања школе (креирањем заједничког
   става у комуникацији са родитељима),али и од
     осетљивости родитеља за укључивање у
     образовање своје деце. Зато је потребно
     организовано отварање ове теме у свакој
  конкретној школи и прецизно формулисање правца
        за сарадњу са родитељима.
 Ове активности можемо поделити у две групе:писана
 комуникација,непосредна комуникација
Облици писане комуникације су : школске новине које
 објављујемо два пута годишње
Кутија за сугестије која стоји на видном месту у школи
Белешке о детету
Дан отворених врата- сви запослени у настави на почетку
 школске год.одређују дан када примају родитеље ,
 израђен приручник за родитеље “ Наши кораци у развоју
 инклузивног образовања”

-
-  Посете родитеља школи,идивидуални разговори
-  Родитељски састанци, марта 2012.год одржали смо
  заједнички род.сатанак( ученици и родитељи), циљ:
  планирање успеха и мотивација ученика,
  професионална орјентација, април-мај,општи
  родитељски састанак за први и осми разред,
-  Праћење месечног плана активности свог детета -ИОП
-  Учешће у тимовима(родитељ члан тима за
  самовредновање, тима за ИОП, ШРТ)
-  Трибине, приредбе, турнир у шаху,турнир у стоном
  тенису
-  Креативне радионице,излет,спортски сусрети...
-  Светосавски бал
  Огласна табла(гентограм
  активности, извештај са
  Савета родитеља,
  списак доступне
  литературе за родитеље
  у школској
  библиотеци,...)
  Школске новине – страна
  за родитеље
  Повећати број        Обезбедити пристојан
  индивидуалних родитеља    простор за индивидуалне
                 разговоре
  Телефонски позиви
  Учешће у тимовима школе?
  Учешће у пројектима школе;
  Појачати учешће родитеља у акцијама школе
  (волонтерске, културне и спортске...)
  Омогућити родитељима коришћење
школске библиотеке?
  Формирати Тим за сарадњу са родитељима
Saradnja sa roditeljima

More Related Content

What's hot

Sabiranje i oduzimanje do 100
Sabiranje i oduzimanje do 100Sabiranje i oduzimanje do 100
Sabiranje i oduzimanje do 100Milica Vasiljevic
 
Nacionalni parkovi
Nacionalni parkoviNacionalni parkovi
сабирање и одузимање до 5 вјежба
сабирање и одузимање до 5 вјежбасабирање и одузимање до 5 вјежба
сабирање и одузимање до 5 вјежба
Ivana Milic
 
Stocarstvo, lov i ribolov
Stocarstvo, lov i ribolovStocarstvo, lov i ribolov
Stocarstvo, lov i ribolovZorana Marusic
 
Obim trougla
Obim trouglaObim trougla
Obim trougla
LjiljanaMudrinic
 
сабирци, збир ивана
сабирци, збир иванасабирци, збир ивана
сабирци, збир ивана
Ivana Milic
 
сарадња породице и школе нов
сарадња породице и школе новсарадња породице и школе нов
сарадња породице и школе нов
metodicar4
 
Ušteda pitke vode
Ušteda pitke vodeUšteda pitke vode
Ušteda pitke vode
grdanjci
 
Pisanje recce li i ne
Pisanje recce li i nePisanje recce li i ne
Pisanje recce li i ne
Žaklina Jevtić
 
награда и казна
награда и казнанаграда и казна
награда и казнаmilazivic1971
 
Zbirne imenice
Zbirne imeniceZbirne imenice
Zbirne imenice
Aida Kurtanović
 
Sanela Martinović deljenje sa 3 -
Sanela Martinović   deljenje sa 3 -Sanela Martinović   deljenje sa 3 -
Sanela Martinović deljenje sa 3 -Sanela Martinovic
 
Operacije sa razlomcima lekcija3 (6.razred)
Operacije sa razlomcima lekcija3 (6.razred)Operacije sa razlomcima lekcija3 (6.razred)
Operacije sa razlomcima lekcija3 (6.razred)mihailmihail
 
Svetski dan zdravlja prezentacija
Svetski dan zdravlja  prezentacijaSvetski dan zdravlja  prezentacija
Svetski dan zdravlja prezentacija
LjiljanaMudrinic
 
Vrste reči i služba reči u rečenici
Vrste reči i služba reči u rečeniciVrste reči i služba reči u rečenici
Vrste reči i služba reči u rečenici
Ивана Ћуковић
 
ORJENTACIJA U VREMENU
ORJENTACIJA U VREMENUORJENTACIJA U VREMENU
ORJENTACIJA U VREMENU
Vesna Matanovic
 

What's hot (20)

Sabiranje i oduzimanje do 100
Sabiranje i oduzimanje do 100Sabiranje i oduzimanje do 100
Sabiranje i oduzimanje do 100
 
SARADNJA SA RODITELJIMA
SARADNJA SA RODITELJIMASARADNJA SA RODITELJIMA
SARADNJA SA RODITELJIMA
 
припрема
припремаприпрема
припрема
 
Nacionalni parkovi
Nacionalni parkoviNacionalni parkovi
Nacionalni parkovi
 
сабирање и одузимање до 5 вјежба
сабирање и одузимање до 5 вјежбасабирање и одузимање до 5 вјежба
сабирање и одузимање до 5 вјежба
 
Stocarstvo, lov i ribolov
Stocarstvo, lov i ribolovStocarstvo, lov i ribolov
Stocarstvo, lov i ribolov
 
Obim trougla
Obim trouglaObim trougla
Obim trougla
 
Program rada odeljenjskog staresine v razred
Program rada odeljenjskog staresine v razredProgram rada odeljenjskog staresine v razred
Program rada odeljenjskog staresine v razred
 
сабирци, збир ивана
сабирци, збир иванасабирци, збир ивана
сабирци, збир ивана
 
Reljef
ReljefReljef
Reljef
 
сарадња породице и школе нов
сарадња породице и школе новсарадња породице и школе нов
сарадња породице и школе нов
 
Ušteda pitke vode
Ušteda pitke vodeUšteda pitke vode
Ušteda pitke vode
 
Pisanje recce li i ne
Pisanje recce li i nePisanje recce li i ne
Pisanje recce li i ne
 
награда и казна
награда и казнанаграда и казна
награда и казна
 
Zbirne imenice
Zbirne imeniceZbirne imenice
Zbirne imenice
 
Sanela Martinović deljenje sa 3 -
Sanela Martinović   deljenje sa 3 -Sanela Martinović   deljenje sa 3 -
Sanela Martinović deljenje sa 3 -
 
Operacije sa razlomcima lekcija3 (6.razred)
Operacije sa razlomcima lekcija3 (6.razred)Operacije sa razlomcima lekcija3 (6.razred)
Operacije sa razlomcima lekcija3 (6.razred)
 
Svetski dan zdravlja prezentacija
Svetski dan zdravlja  prezentacijaSvetski dan zdravlja  prezentacija
Svetski dan zdravlja prezentacija
 
Vrste reči i služba reči u rečenici
Vrste reči i služba reči u rečeniciVrste reči i služba reči u rečenici
Vrste reči i služba reči u rečenici
 
ORJENTACIJA U VREMENU
ORJENTACIJA U VREMENUORJENTACIJA U VREMENU
ORJENTACIJA U VREMENU
 

Similar to Saradnja sa roditeljima

научна истраживања
научна истраживањанаучна истраживања
научна истраживања
profesorivan80
 
начини сарадње са породицом
начини сарадње са породицомначини сарадње са породицом
начини сарадње са породицом
profesorivan80
 
Dobar roditelj zlata vredi
Dobar roditelj zlata vrediDobar roditelj zlata vredi
Dobar roditelj zlata vredi
Osnovna škola "Sveti Sava"
 
Tematski roditeljski sastanak (priprema)Podrčka učenicima
Tematski roditeljski sastanak (priprema)Podrčka učenicimaTematski roditeljski sastanak (priprema)Podrčka učenicima
Tematski roditeljski sastanak (priprema)Podrčka učenicima
Osnovna škola "Sveti Sava"
 
Izveštaj sa seminara škola otvorena roditeljima
Izveštaj sa seminara škola otvorena roditeljimaIzveštaj sa seminara škola otvorena roditeljima
Izveštaj sa seminara škola otvorena roditeljima
Osnovna škola "Sveti Sava"
 
начини комуникације са родитељима
начини комуникације са родитељиманачини комуникације са родитељима
начини комуникације са родитељима
profesorivan80
 
САРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ
САРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕСАРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ
САРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ
OsnovnakolaBorisavSt
 
Podrška učenicima - Saznali na seminaru , primenili u praksi
Podrška učenicima - Saznali na seminaru , primenili u praksiPodrška učenicima - Saznali na seminaru , primenili u praksi
Podrška učenicima - Saznali na seminaru , primenili u praksi
Osnovna škola "Sveti Sava"
 
Prezentacija za оkrugli sto obrazovanje za 5+
Prezentacija za оkrugli sto obrazovanje za 5+ Prezentacija za оkrugli sto obrazovanje za 5+
Prezentacija za оkrugli sto obrazovanje za 5+
Osnovna Škola Anta Bogićević
 
Uloga roditelja u razvoju obrazovanja u Srbiji 2020+.ppt
Uloga roditelja u razvoju obrazovanja u Srbiji 2020+.pptUloga roditelja u razvoju obrazovanja u Srbiji 2020+.ppt
Uloga roditelja u razvoju obrazovanja u Srbiji 2020+.ppt
Johan244492
 
Pojačan vaspitni rad.pptx
Pojačan vaspitni rad.pptxPojačan vaspitni rad.pptx
Pojačan vaspitni rad.pptx
saculatac
 
Pojacan-vaspitni-rad (1).pptx
Pojacan-vaspitni-rad (1).pptxPojacan-vaspitni-rad (1).pptx
Pojacan-vaspitni-rad (1).pptx
MajaRadunovicMarkovi
 
plan rada odeljenskog staresi perduv.docx
plan rada odeljenskog staresi perduv.docxplan rada odeljenskog staresi perduv.docx
plan rada odeljenskog staresi perduv.docx
ssuser2875a41
 
Prezentacija Udruženja gružanskih učitelja
Prezentacija Udruženja gružanskih učiteljaPrezentacija Udruženja gružanskih učitelja
Prezentacija Udruženja gružanskih učitelja
Osnovna škola "Sveti Sava"
 
Tribina za školske bibliotekare
Tribina za školske bibliotekare Tribina za školske bibliotekare
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ (1).doc
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ (1).docПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ (1).doc
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ (1).doc
VioletaMilivojevi1
 
1.pravilnik o program_rada_strucnih_saradnika
1.pravilnik o program_rada_strucnih_saradnika1.pravilnik o program_rada_strucnih_saradnika
1.pravilnik o program_rada_strucnih_saradnika
Milena Tarbuk
 

Similar to Saradnja sa roditeljima (20)

SARADNJA SA RODITELJIMA-I DEO
SARADNJA SA RODITELJIMA-I DEOSARADNJA SA RODITELJIMA-I DEO
SARADNJA SA RODITELJIMA-I DEO
 
SARADNJA SA RODITELJIMA-II DEO
SARADNJA SA RODITELJIMA-II DEOSARADNJA SA RODITELJIMA-II DEO
SARADNJA SA RODITELJIMA-II DEO
 
научна истраживања
научна истраживањанаучна истраживања
научна истраживања
 
начини сарадње са породицом
начини сарадње са породицомначини сарадње са породицом
начини сарадње са породицом
 
Dobar roditelj zlata vredi
Dobar roditelj zlata vrediDobar roditelj zlata vredi
Dobar roditelj zlata vredi
 
Tematski roditeljski sastanak (priprema)Podrčka učenicima
Tematski roditeljski sastanak (priprema)Podrčka učenicimaTematski roditeljski sastanak (priprema)Podrčka učenicima
Tematski roditeljski sastanak (priprema)Podrčka učenicima
 
Izveštaj sa seminara škola otvorena roditeljima
Izveštaj sa seminara škola otvorena roditeljimaIzveštaj sa seminara škola otvorena roditeljima
Izveštaj sa seminara škola otvorena roditeljima
 
начини комуникације са родитељима
начини комуникације са родитељиманачини комуникације са родитељима
начини комуникације са родитељима
 
САРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ
САРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕСАРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ
САРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ
 
Podrška učenicima - Saznali na seminaru , primenili u praksi
Podrška učenicima - Saznali na seminaru , primenili u praksiPodrška učenicima - Saznali na seminaru , primenili u praksi
Podrška učenicima - Saznali na seminaru , primenili u praksi
 
Prezentacija za оkrugli sto obrazovanje za 5+
Prezentacija za оkrugli sto obrazovanje za 5+ Prezentacija za оkrugli sto obrazovanje za 5+
Prezentacija za оkrugli sto obrazovanje za 5+
 
Uloga roditelja u razvoju obrazovanja u Srbiji 2020+.ppt
Uloga roditelja u razvoju obrazovanja u Srbiji 2020+.pptUloga roditelja u razvoju obrazovanja u Srbiji 2020+.ppt
Uloga roditelja u razvoju obrazovanja u Srbiji 2020+.ppt
 
Pojačan vaspitni rad.pptx
Pojačan vaspitni rad.pptxPojačan vaspitni rad.pptx
Pojačan vaspitni rad.pptx
 
Pojacan-vaspitni-rad (1).pptx
Pojacan-vaspitni-rad (1).pptxPojacan-vaspitni-rad (1).pptx
Pojacan-vaspitni-rad (1).pptx
 
plan rada odeljenskog staresi perduv.docx
plan rada odeljenskog staresi perduv.docxplan rada odeljenskog staresi perduv.docx
plan rada odeljenskog staresi perduv.docx
 
Prezentacija Udruženja gružanskih učitelja
Prezentacija Udruženja gružanskih učiteljaPrezentacija Udruženja gružanskih učitelja
Prezentacija Udruženja gružanskih učitelja
 
Tribina za školske bibliotekare
Tribina za školske bibliotekare Tribina za školske bibliotekare
Tribina za školske bibliotekare
 
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ (1).doc
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ (1).docПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ (1).doc
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ (1).doc
 
1.pravilnik o program_rada_strucnih_saradnika
1.pravilnik o program_rada_strucnih_saradnika1.pravilnik o program_rada_strucnih_saradnika
1.pravilnik o program_rada_strucnih_saradnika
 
Teaching for learning_srb
Teaching for learning_srbTeaching for learning_srb
Teaching for learning_srb
 

More from OS Desanka Maksimovic-Cokot

Спортски дан- 20.5.2016.
Спортски дан- 20.5.2016.Спортски дан- 20.5.2016.
Спортски дан- 20.5.2016.
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
ЕКСКУРЗИЈА 2016.
ЕКСКУРЗИЈА 2016.ЕКСКУРЗИЈА 2016.
ЕКСКУРЗИЈА 2016.
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА УСКРШЊИХ ЈАЈА- 27.4.2016.
ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА УСКРШЊИХ ЈАЈА- 27.4.2016.ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА УСКРШЊИХ ЈАЈА- 27.4.2016.
ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА УСКРШЊИХ ЈАЈА- 27.4.2016.
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
Балон сала- Насеље ,,9.мај"
Балон сала- Насеље ,,9.мај"Балон сала- Насеље ,,9.мај"
Балон сала- Насеље ,,9.мај"
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
ЛУТКАРСКИ ФЕСТИВАЛ-ХАРЛЕКИНО
ЛУТКАРСКИ ФЕСТИВАЛ-ХАРЛЕКИНОЛУТКАРСКИ ФЕСТИВАЛ-ХАРЛЕКИНО
ЛУТКАРСКИ ФЕСТИВАЛ-ХАРЛЕКИНО
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
САЈАМ СРЕДЊИХ ШКОЛА
САЈАМ СРЕДЊИХ ШКОЛАСАЈАМ СРЕДЊИХ ШКОЛА
САЈАМ СРЕДЊИХ ШКОЛА
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
ПОСЕТА НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ
ПОСЕТА НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУПОСЕТА НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ
ПОСЕТА НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
ДРАМСКИ ФЕСТИВАЛ
ДРАМСКИ ФЕСТИВАЛДРАМСКИ ФЕСТИВАЛ
ДРАМСКИ ФЕСТИВАЛ
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
ТРИБИНА О ДИЈАБЕТЕСУ
ТРИБИНА О ДИЈАБЕТЕСУТРИБИНА О ДИЈАБЕТЕСУ
ТРИБИНА О ДИЈАБЕТЕСУ
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ЖЕНА
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ЖЕНАОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ЖЕНА
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ЖЕНА
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
СРЕЋАН ПРАЗНИК
СРЕЋАН ПРАЗНИКСРЕЋАН ПРАЗНИК
СРЕЋАН ПРАЗНИК
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА
ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКАДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА
ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
недеља научника
недеља научниканедеља научника
недеља научника
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
Протокол о заштити ученика од насиља
Протокол о заштити ученика од насиљаПротокол о заштити ученика од насиља
Протокол о заштити ученика од насиља
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentation
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentation
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 
Sajam lutkarstva 2015.
Sajam lutkarstva 2015.Sajam lutkarstva 2015.
Sajam lutkarstva 2015.
OS Desanka Maksimovic-Cokot
 

More from OS Desanka Maksimovic-Cokot (20)

Спортски дан- 20.5.2016.
Спортски дан- 20.5.2016.Спортски дан- 20.5.2016.
Спортски дан- 20.5.2016.
 
ЕКСКУРЗИЈА 2016.
ЕКСКУРЗИЈА 2016.ЕКСКУРЗИЈА 2016.
ЕКСКУРЗИЈА 2016.
 
ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА УСКРШЊИХ ЈАЈА- 27.4.2016.
ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА УСКРШЊИХ ЈАЈА- 27.4.2016.ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА УСКРШЊИХ ЈАЈА- 27.4.2016.
ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА УСКРШЊИХ ЈАЈА- 27.4.2016.
 
Балон сала- Насеље ,,9.мај"
Балон сала- Насеље ,,9.мај"Балон сала- Насеље ,,9.мај"
Балон сала- Насеље ,,9.мај"
 
ЛУТКАРСКИ ФЕСТИВАЛ-ХАРЛЕКИНО
ЛУТКАРСКИ ФЕСТИВАЛ-ХАРЛЕКИНОЛУТКАРСКИ ФЕСТИВАЛ-ХАРЛЕКИНО
ЛУТКАРСКИ ФЕСТИВАЛ-ХАРЛЕКИНО
 
САЈАМ СРЕДЊИХ ШКОЛА
САЈАМ СРЕДЊИХ ШКОЛАСАЈАМ СРЕДЊИХ ШКОЛА
САЈАМ СРЕДЊИХ ШКОЛА
 
ПОСЕТА НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ
ПОСЕТА НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУПОСЕТА НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ
ПОСЕТА НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ
 
ДРАМСКИ ФЕСТИВАЛ
ДРАМСКИ ФЕСТИВАЛДРАМСКИ ФЕСТИВАЛ
ДРАМСКИ ФЕСТИВАЛ
 
ТРИБИНА О ДИЈАБЕТЕСУ
ТРИБИНА О ДИЈАБЕТЕСУТРИБИНА О ДИЈАБЕТЕСУ
ТРИБИНА О ДИЈАБЕТЕСУ
 
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ЖЕНА
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ЖЕНАОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ЖЕНА
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ЖЕНА
 
СРЕЋАН ПРАЗНИК
СРЕЋАН ПРАЗНИКСРЕЋАН ПРАЗНИК
СРЕЋАН ПРАЗНИК
 
ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА
ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКАДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА
ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА
 
недеља научника
недеља научниканедеља научника
недеља научника
 
Nedelja naučnika
Nedelja naučnikaNedelja naučnika
Nedelja naučnika
 
Протокол о заштити ученика од насиља
Протокол о заштити ученика од насиљаПротокол о заштити ученика од насиља
Протокол о заштити ученика од насиља
 
Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentation
 
Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentation
 
Nagrađivawe učenika
Nagrađivawe učenikaNagrađivawe učenika
Nagrađivawe učenika
 
Dan škole 2015
Dan škole 2015Dan škole 2015
Dan škole 2015
 
Sajam lutkarstva 2015.
Sajam lutkarstva 2015.Sajam lutkarstva 2015.
Sajam lutkarstva 2015.
 

Saradnja sa roditeljima

 • 2. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА: ОПШТИ ПРИНЦИПИ СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА (ЖЕЉЕНО СТАЊЕ) :  “систем образовања и васпитања својом организацијом и садржајима обезбеђује 1)ефикасну сарадњу са породицом укључивањем родитеља, односно старатеља ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања и  2) разноврсне облике сарадње са локалном заједницом и широм друштвеном средином како би се постигао пун склад између индивидуалног и друштвеног нтереса у образовању и васпитању”
 • 3. ЗА УСПЕШНИЈУ САРАДЊУ СА РОДИТЕЉИМА ПОТРЕБНA ЈЕ: 1) Промена ставова важних актера у образовном процесу:  Значај партиципације родитеља у подстицању квалитета образовања;  Родитељи су савезници у остваривању најбољег нтереса деце;
 • 4. Родитељи партнери, а не претња;  Родитељи као “ресусрс” (асистент у настави, едукатори деце и других родитеља у областима у којима су експерти, учесници у стручним тимовима...)
 • 5. 2)ПРОМЕНA У ОРГАНИЗАЦИЈИ САРАДЊЕ РОДИТЕЉА И ШКОЛЕ а) Партиципација родитеља као важан део:  компетенције наставника и мерило квалитета рада; Microsoft Office Word 97 - 2003 Document  програми иницијалног образовања и стручног образовања наставника; б) Партиципација као важно мерило за процену квалитета рада установе
 • 6. в) Процедуре за подстицање сарадње а родитељима – стратегија /кодекс/ правилник о сарадњи: план сарадње у којем би родитељи били информисани о очекивањима и могућностима за сарадњу; г) Тим за сарадњу са родитељима.
 • 7. ПАРТИЦИПАЦИЈА РОДИТЕЉА СЕ МОЖЕ ОЈАЧАТИ ПУТЕМ:  Боље информисаности родитеља ( о свим аспектима школског живота и образовног процеса који се тиче њихове деце, и о могућностима на које начине могу да се укључују у рад школе и дају свој допринос унапређењу квалитета васпитно – образовног процеса )
 • 8. •Да их укључује у процес одлучивања у областима које су значајне за образовање њихове деце  Да их консултује тј. да им пружи прилику да изразе своје ставове и потребе ( да родитељи буду видљиви у процесу образовања своје деце);
 • 9. ИСХОДИ САРАДЊЕ :  позитивна атмосфера у школи;  развијање компетенције родитеља;  мотивише друге родитеље;  утиче на мотивације ученика и његов успех;  партнерски однос – веза школе и локалне заједнице.
 • 10. Облици сарадње породице и школе: а) ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА • Огласна табла, • брошуре; • школске новине; • белешке о детету; • кутија за сугестије; • извештај о дечијем напретку; • ученички портфолио • сајт школе “кутија “ за сугестије родитеља;
 • 11. 2)Непосредна комукикација:  посете родитеља школи;  сусрети приликом доласка деце у школу;  телефонски позиви;  индивидуални разговори;  родитељски састанци;  отворена врата;  учешће у тимовима школе;  учеће у пројектима школе;
 • 12. 3) Непосредно учешће родитеља: • посетиоци; • волонтери(културне и спортске манифестације,одлазак у посете...) • помоћници; • технички реализатори; • помоћ у акцијама школе; • организација излета; • израда наставних материјала и средстава; • учешће у изради индивидуално образовних планова;
 • 13. 4) Активности за родитеље: • узајамна подршка родитеља; • едукатори деце и родитеља у областима у којима су експерти; • образовне активности ( радионице, семинари, трибине, курсеви,...); • социјалне активности ( дружење у школи, прославе, годишњице, излети...);
 • 14. спортске активности ( тимови деце и родитеља, родитељски тимови); • упућивање на могућност локалне заједнице; • коришћење школске библиотеке за родитеље...
 • 15. ПРВА И ОСНОВНА СПОНА У САРАДЊИ ШКОЛЕ И ПОРОДИЦЕ наставник родитељ школа ПОРОДИЦА УЧЕНИК
 • 16. емпатијски став  Тајстав значи да је неопходно тихо пропратити позитивним коментаром, осећајем задовољства, сваки напредак у развоју детета, као и напредак у односима родитеља и детета, детета и браће и сестатра, као и детета и вршњака. Пажња, активно слушање и подстицање саговорника води ка позитивном исходу.
 • 17. У савременим условима живота значај улоге родитеља у друштву и школи је све већи и пажња школа треба да је усмерена на стратегије за успешнију сарадњу. Најчешћа питања која се у вези са тим постављају су: Ко треба да иницира сарадњу? Које препреке онемогућавају успех ? Шта школа може да учини на том плану?
 • 18. Друштвено-историјски и економски (друштвена криза)  Карактеристике школе ( атмосфера у школи)  Индивидуална својства (личне особине)
 • 19. УЛОГА ДИРЕКТОРА – утврђивање потреба - стварање климе - мотивисање запослених
 • 20. УЛОГА НАСТАВНИКА - спона у сарадњи - подстиче сарадњу
 • 21.  Нада Половина, Институт за педагошка истраживања у Београду “Доприноси школе грађењу партнерства са родитељима”
 • 22. У истраживању је учествовало 60 основних школа са територије Србије (37 градских школа и 23 из сеоске средине)  Анонимне анкете попуњавало је 60 директора и 305 разредних старешина
 • 23. Процена је да укључивање родитеља зависи од културног миљеа породице, образовног статуса родитеља и материјалних услова живота
 • 24. Процењује се да су главне препреке за укључивање родитеља у образовање њихове деце немогућност усклађивања термина састанака са наставницима и лоша искуства у претходној сарадњи
 • 25. Процена испитаника је да би сарадња са родитељима била успешнија ако би постојао издвојен и прикладно опремљен простор за сусрете,али и када би постојала већа спремност наставника да одвоје време за разговор са родитељима
 • 26.  Сарадња са родитељима зависи од комуникацијског аспекта,односно заинтересованости за комуникацију и наставника и родитеља
 • 27. Ово је сложен и динамичан процес. Зависи доста од ангажовања школе (креирањем заједничког става у комуникацији са родитељима),али и од осетљивости родитеља за укључивање у образовање своје деце. Зато је потребно организовано отварање ове теме у свакој конкретној школи и прецизно формулисање правца за сарадњу са родитељима.
 • 28.  Ове активности можемо поделити у две групе:писана комуникација,непосредна комуникација Облици писане комуникације су : школске новине које објављујемо два пута годишње Кутија за сугестије која стоји на видном месту у школи Белешке о детету Дан отворених врата- сви запослени у настави на почетку школске год.одређују дан када примају родитеље , израђен приручник за родитеље “ Наши кораци у развоју инклузивног образовања” -
 • 29. - Посете родитеља школи,идивидуални разговори - Родитељски састанци, марта 2012.год одржали смо заједнички род.сатанак( ученици и родитељи), циљ: планирање успеха и мотивација ученика, професионална орјентација, април-мај,општи родитељски састанак за први и осми разред, - Праћење месечног плана активности свог детета -ИОП - Учешће у тимовима(родитељ члан тима за самовредновање, тима за ИОП, ШРТ) - Трибине, приредбе, турнир у шаху,турнир у стоном тенису - Креативне радионице,излет,спортски сусрети... - Светосавски бал
 • 30. Огласна табла(гентограм активности, извештај са Савета родитеља, списак доступне литературе за родитеље у школској библиотеци,...)  Школске новине – страна за родитеље
 • 31.
 • 32. Повећати број  Обезбедити пристојан индивидуалних родитеља простор за индивидуалне разговоре
 • 33. Телефонски позиви  Учешће у тимовима школе?  Учешће у пројектима школе;  Појачати учешће родитеља у акцијама школе (волонтерске, културне и спортске...)  Омогућити родитељима коришћење школске библиотеке?  Формирати Тим за сарадњу са родитељима