SlideShare a Scribd company logo
1
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ЗA ШЕСТИ РАЗРЕД
Школска година 2019/2020.
Одељењски старешина 7-3:
Пердув Слађана
ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА
(месец)
АКТИВНОСТИ / ТЕМЕ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
-септембар
 Школски кућни ред, кодекс понашања ученика,
родитеља и наставника
 Избор руководства одељенске заједнице,
вршњачки тим, ученикчки парламент
 Усклађивање ставова породице и школе
везаних за васпитање ученика
 Доношење одељенских правила
 Сређивањепедагошкедокументације
 доношење плана и програма сопственог рада
 организација свих видова наставе и других
активности везаних за успешну реализацију
планова и програма школе
 утврђивање распореда писмених задатака и
свих писмених вежби у сарадњи са осталим
одељењскимстарешинама и
предметнимнаставницима
 остваривање сарадње са родитељима ученика
организацијом родитељских састанака и других
облика сарадње (учешће родитеља у раду
школе
-разговор
- евиденција у Дневику
рада
дискусија
-одељењски старешина
-ученици
-октобар
 Обележавање Дечије недеље
 Значај хуманитарних акција
 Упознавање својих и потреба других
 Изражавање сопствених и разумевање туђих
-разговор
-дискусија
-евиденција у Дневику
рада
-одељењски старешина
-ученици
-стручни сарадник
2
осећања
 Организовање индивидуалних разговора
 Сређивање педагошке документације
 пружање помоћи ученицима у избору
слободних активности
 евидентирање слободних активности ,
додатне наставе и секција на које су
ученици ОЗ пријављени
 остваривање сарадње са родитељима
ученика у виду индивидуалних контаката
 организовање радионице у сарадњи са
Тимом
зазаштитудецеоднасиља,злостављања и
занемаривања
 организовање и
-едукативна
радионица
-новембар
 Обележавање Дана школе
 Развијање толеранције на различите ставове,
особине и потребе
 Месец борбе против болести зависности
 Грађење сарадничког односа у групи (одељењу)
 Анализа успеха на крају I квартала
Сређивање педагошке документације
 социјално-педагошки проблеми
ученика из угрожених породица
 -организовање родитељског састанка
-разговор
-евиденција у Дневику
рада
-едукативна
радионица
-одељењски старешина
-ученици
-децембар
 Решавање проблема
 Подршка и значај социјалне групе у
превазилажењу личних проблема
 Анализа успеха на крају полугодишта
 Значај новогодишњих и божићних празника
 Сређивањепедагошкедокументације
 организовање радионице у сарадњи са
Тимом за заштиту деце од
-разговор
-дискусија
-евиденција у Дневику
рада
-одељењски старешина
-ученици
-стручни сарадник
3
насиља,злостављања и занемаривања
 планирање рада у другом полугодишту
 пружање помоћи заједници ученика и
интересних колектива ученика у школи
 праћење редовног похаћања додатне и
допунске наставе

-јануар
 организација родитељских састанака у
2.полугодишту
 учешће ОЗ у обележавању школске
славе
 упућивање ученика на ефикасан рад и
учење у 2.полугодишту
 Радне навике – имаш ли их или не
-разговор
-одељењски старешина
-ученици
-фебруар
 Суочавање са неуспехом и грађење модела за
његово превазилажење
 Помоћ ученицима при укључивању у
такмичења
 Разрешавањесукоба
 активно учешће ученика у креирању
активности које побољшавају квалитет
живота у школи
- едукативне радионице
-разговор
-изабрани ученици-чланови
ученичког парламента
-стручни сарадник
- сарадници Завода за јавно
здравље
-одељенски старшина
-март
 Грађење и јачање личних вредности и ставова
 Значај преслишавања у учењу
 Сређивање педагошке документације
 Развој сарадничке комуникације у разреду
(активно слушање других )
 - 3. Родитељскисастанак
 Праћењеученика на такмичењима
 реализација радионицана ЧОС –овима у
сарадњисаПП службом

-едукативна
радионица
-разговор
-евиденција у Дневику
рада
-одељењски старешина
-стручни сарадник
-април
 Анализа успеха на крају III класификационог
периода
-разговор
-дискусија-
-ученици
-одељенски старешина
4
 Стресогене животне ситуације
 Учење и изградња одбрамбених механизама за
превазилажење стреса
 Значај правилног избора занимања
 анализа оптерећености ученика наставним
и ваннаставним обавезама
 успех и учешће ученика одељенске
заједнице на такмичењима
 4.родитељски састанак
 посете Зонској смотри позоришта у
Црвенки
 организовање радионице у сарадњи са
Тимом за заштиту деце од
насиља,злостављања и занемаривања
-презентација -стручни сарадник
-сарадници Вишег суда-
Ужице
-мај
 Организовање и извођење екскурзије
 Ризична понашања (пушење, алкохолизам,
наркоманија)
 Учење вредносних судова.
 Сређивање педагошке документације
--дискусија-
-презентација
- чишћење учиноице
-разговор
- ученици
-одељенски старешина
-јун
 Анализа успеха на крају школске године
 Анализа рада одељенског старешине
 Сређивање педагошке документације
 утврђивање оцена из владања
 предлози за похвале и награде ученика
-разговор
-дискусија
-ученици
-одељенски старешина

More Related Content

Similar to plan rada odeljenskog staresi perduv.docx

Извештај о раду директора у школској 2016/2017. години
Извештај о раду директора у школској 2016/2017. годиниИзвештај о раду директора у школској 2016/2017. години
Извештај о раду директора у школској 2016/2017. години
phskola
 
Pravilnik o-normi-casova-u-os
Pravilnik o-normi-casova-u-osPravilnik o-normi-casova-u-os
Актуелно стање у области школске праксе
Актуелно стање у области школске праксеАктуелно стање у области школске праксе
Актуелно стање у области школске праксе
Razvionica
 
Napredovanje ucenika u toku skolske godine Gordana Janevska.ppt
Napredovanje ucenika u toku skolske godine Gordana Janevska.pptNapredovanje ucenika u toku skolske godine Gordana Janevska.ppt
Napredovanje ucenika u toku skolske godine Gordana Janevska.ppt
ssuser3c032d
 
Izveštaj o radu direktora Poljoprivredno-hemijske škole za školsku 2015/2016....
Izveštaj o radu direktora Poljoprivredno-hemijske škole za školsku 2015/2016....Izveštaj o radu direktora Poljoprivredno-hemijske škole za školsku 2015/2016....
Izveštaj o radu direktora Poljoprivredno-hemijske škole za školsku 2015/2016....
phskola
 
начини сарадње са породицом
начини сарадње са породицомначини сарадње са породицом
начини сарадње са породицом
profesorivan80
 
Школски развојни план за период од 2014. до 2018. године
Школски развојни план за период од 2014. до 2018. године Школски развојни план за период од 2014. до 2018. године
Школски развојни план за период од 2014. до 2018. године
phskola
 
13.6. podrska-ucenicima-1
13.6. podrska-ucenicima-113.6. podrska-ucenicima-1
13.6. podrska-ucenicima-1
goranco69
 
школски развојни-план
школски развојни-планшколски развојни-план
школски развојни-планbbilja
 
Planiranje-razredna nastava.pptx
Planiranje-razredna nastava.pptxPlaniranje-razredna nastava.pptx
Planiranje-razredna nastava.pptx
BojanMilutinovic6
 
Planiranje-razredna nastava.pptx
Planiranje-razredna nastava.pptxPlaniranje-razredna nastava.pptx
Planiranje-razredna nastava.pptx
BojanMilutinovic6
 
Pojačan vaspitni rad.pptx
Pojačan vaspitni rad.pptxPojačan vaspitni rad.pptx
Pojačan vaspitni rad.pptx
saculatac
 
Pojacan-vaspitni-rad (1).pptx
Pojacan-vaspitni-rad (1).pptxPojacan-vaspitni-rad (1).pptx
Pojacan-vaspitni-rad (1).pptx
MajaRadunovicMarkovi
 

Similar to plan rada odeljenskog staresi perduv.docx (20)

Извештај о раду директора у школској 2016/2017. години
Извештај о раду директора у школској 2016/2017. годиниИзвештај о раду директора у школској 2016/2017. години
Извештај о раду директора у школској 2016/2017. години
 
Pravilnik o-normi-casova-u-os
Pravilnik o-normi-casova-u-osPravilnik o-normi-casova-u-os
Pravilnik o-normi-casova-u-os
 
Актуелно стање у области школске праксе
Актуелно стање у области школске праксеАктуелно стање у области школске праксе
Актуелно стање у области школске праксе
 
Napredovanje ucenika u toku skolske godine Gordana Janevska.ppt
Napredovanje ucenika u toku skolske godine Gordana Janevska.pptNapredovanje ucenika u toku skolske godine Gordana Janevska.ppt
Napredovanje ucenika u toku skolske godine Gordana Janevska.ppt
 
Tim1
Tim1Tim1
Tim1
 
Plan ov stariji razredi
Plan ov stariji razrediPlan ov stariji razredi
Plan ov stariji razredi
 
Plan ov stariji razrediтanja
Plan ov stariji razrediтanjaPlan ov stariji razrediтanja
Plan ov stariji razrediтanja
 
Plan ov stariji razrediтanja
Plan ov stariji razrediтanjaPlan ov stariji razrediтanja
Plan ov stariji razrediтanja
 
Izveštaj o radu direktora Poljoprivredno-hemijske škole za školsku 2015/2016....
Izveštaj o radu direktora Poljoprivredno-hemijske škole za školsku 2015/2016....Izveštaj o radu direktora Poljoprivredno-hemijske škole za školsku 2015/2016....
Izveštaj o radu direktora Poljoprivredno-hemijske škole za školsku 2015/2016....
 
SARADNJA SA RODITELJIMA-I DEO
SARADNJA SA RODITELJIMA-I DEOSARADNJA SA RODITELJIMA-I DEO
SARADNJA SA RODITELJIMA-I DEO
 
начини сарадње са породицом
начини сарадње са породицомначини сарадње са породицом
начини сарадње са породицом
 
Школски развојни план за период од 2014. до 2018. године
Школски развојни план за период од 2014. до 2018. године Школски развојни план за период од 2014. до 2018. године
Школски развојни план за период од 2014. до 2018. године
 
13.6. podrska-ucenicima-1
13.6. podrska-ucenicima-113.6. podrska-ucenicima-1
13.6. podrska-ucenicima-1
 
Etos
EtosEtos
Etos
 
школски развојни-план
школски развојни-планшколски развојни-план
школски развојни-план
 
Planiranje-razredna nastava.pptx
Planiranje-razredna nastava.pptxPlaniranje-razredna nastava.pptx
Planiranje-razredna nastava.pptx
 
Planiranje-razredna nastava.pptx
Planiranje-razredna nastava.pptxPlaniranje-razredna nastava.pptx
Planiranje-razredna nastava.pptx
 
Pojačan vaspitni rad.pptx
Pojačan vaspitni rad.pptxPojačan vaspitni rad.pptx
Pojačan vaspitni rad.pptx
 
Pojacan-vaspitni-rad (1).pptx
Pojacan-vaspitni-rad (1).pptxPojacan-vaspitni-rad (1).pptx
Pojacan-vaspitni-rad (1).pptx
 
Modul 1 ciljevi
Modul 1 ciljeviModul 1 ciljevi
Modul 1 ciljevi
 

plan rada odeljenskog staresi perduv.docx

  • 1. 1 ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ЗA ШЕСТИ РАЗРЕД Школска година 2019/2020. Одељењски старешина 7-3: Пердув Слађана ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА (месец) АКТИВНОСТИ / ТЕМЕ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ -септембар  Школски кућни ред, кодекс понашања ученика, родитеља и наставника  Избор руководства одељенске заједнице, вршњачки тим, ученикчки парламент  Усклађивање ставова породице и школе везаних за васпитање ученика  Доношење одељенских правила  Сређивањепедагошкедокументације  доношење плана и програма сопственог рада  организација свих видова наставе и других активности везаних за успешну реализацију планова и програма школе  утврђивање распореда писмених задатака и свих писмених вежби у сарадњи са осталим одељењскимстарешинама и предметнимнаставницима  остваривање сарадње са родитељима ученика организацијом родитељских састанака и других облика сарадње (учешће родитеља у раду школе -разговор - евиденција у Дневику рада дискусија -одељењски старешина -ученици -октобар  Обележавање Дечије недеље  Значај хуманитарних акција  Упознавање својих и потреба других  Изражавање сопствених и разумевање туђих -разговор -дискусија -евиденција у Дневику рада -одељењски старешина -ученици -стручни сарадник
  • 2. 2 осећања  Организовање индивидуалних разговора  Сређивање педагошке документације  пружање помоћи ученицима у избору слободних активности  евидентирање слободних активности , додатне наставе и секција на које су ученици ОЗ пријављени  остваривање сарадње са родитељима ученика у виду индивидуалних контаката  организовање радионице у сарадњи са Тимом зазаштитудецеоднасиља,злостављања и занемаривања  организовање и -едукативна радионица -новембар  Обележавање Дана школе  Развијање толеранције на различите ставове, особине и потребе  Месец борбе против болести зависности  Грађење сарадничког односа у групи (одељењу)  Анализа успеха на крају I квартала Сређивање педагошке документације  социјално-педагошки проблеми ученика из угрожених породица  -организовање родитељског састанка -разговор -евиденција у Дневику рада -едукативна радионица -одељењски старешина -ученици -децембар  Решавање проблема  Подршка и значај социјалне групе у превазилажењу личних проблема  Анализа успеха на крају полугодишта  Значај новогодишњих и божићних празника  Сређивањепедагошкедокументације  организовање радионице у сарадњи са Тимом за заштиту деце од -разговор -дискусија -евиденција у Дневику рада -одељењски старешина -ученици -стручни сарадник
  • 3. 3 насиља,злостављања и занемаривања  планирање рада у другом полугодишту  пружање помоћи заједници ученика и интересних колектива ученика у школи  праћење редовног похаћања додатне и допунске наставе  -јануар  организација родитељских састанака у 2.полугодишту  учешће ОЗ у обележавању школске славе  упућивање ученика на ефикасан рад и учење у 2.полугодишту  Радне навике – имаш ли их или не -разговор -одељењски старешина -ученици -фебруар  Суочавање са неуспехом и грађење модела за његово превазилажење  Помоћ ученицима при укључивању у такмичења  Разрешавањесукоба  активно учешће ученика у креирању активности које побољшавају квалитет живота у школи - едукативне радионице -разговор -изабрани ученици-чланови ученичког парламента -стручни сарадник - сарадници Завода за јавно здравље -одељенски старшина -март  Грађење и јачање личних вредности и ставова  Значај преслишавања у учењу  Сређивање педагошке документације  Развој сарадничке комуникације у разреду (активно слушање других )  - 3. Родитељскисастанак  Праћењеученика на такмичењима  реализација радионицана ЧОС –овима у сарадњисаПП службом  -едукативна радионица -разговор -евиденција у Дневику рада -одељењски старешина -стручни сарадник -април  Анализа успеха на крају III класификационог периода -разговор -дискусија- -ученици -одељенски старешина
  • 4. 4  Стресогене животне ситуације  Учење и изградња одбрамбених механизама за превазилажење стреса  Значај правилног избора занимања  анализа оптерећености ученика наставним и ваннаставним обавезама  успех и учешће ученика одељенске заједнице на такмичењима  4.родитељски састанак  посете Зонској смотри позоришта у Црвенки  организовање радионице у сарадњи са Тимом за заштиту деце од насиља,злостављања и занемаривања -презентација -стручни сарадник -сарадници Вишег суда- Ужице -мај  Организовање и извођење екскурзије  Ризична понашања (пушење, алкохолизам, наркоманија)  Учење вредносних судова.  Сређивање педагошке документације --дискусија- -презентација - чишћење учиноице -разговор - ученици -одељенски старешина -јун  Анализа успеха на крају школске године  Анализа рада одељенског старешине  Сређивање педагошке документације  утврђивање оцена из владања  предлози за похвале и награде ученика -разговор -дискусија -ученици -одељенски старешина