SlideShare a Scribd company logo
1 of 58
ANG PAGSASALING-WIKA
 Antonio Delgado, BSEd II
Mahigit sa 2,796 ang mga
 pangunahing wika sa
 daigdig, hindi pa kasama
 ang iba’t ibang dialekto o
 subdiyalekto ng mga
 pangunahing wika…


               Mario Pei
DEFINISYON
   Translation is a process by which a spoken
 or written utterance takes place in one language
 which is intended and presumed to convey the
 same meaning as previously existing utterance
 in another language. (C. Rabin, 1958)
“Ang pagsasaling-wika ay isang proseso kung saan
 ang isang pahayag, pasalita man o pasulat, ay
 nagaganap sa isang wika at ipinapalagay na may
 katulad ding kahulugan sa isang dati nang
 umiiral na pahayag sa ibang wika.”
Translation consists in
producing in the receptor
language the closest natural
equivalent of the message of
the source language, first in
meaning and secondly in
style. (E. Nida, 1959/1966)
“Ang pagsasalingwika ay muling paglalahad sa
 pinagsasalinang wika ng pinakamalapit na
 natural na katumbas ng orihinal ang mensaheng
 isinasaad ng wika, una’y batay sa kahulugan, at
 ikalawa’y batay sa istilo.”
SA MADALING SALITA…
Ang pagsasaling-wika ay paglilipat sa
 pinagsasalinang wika ng pinakamalapit na
 katumbas sa diwa at estilo na nasa wikang
 isinasalin.
Andronicus  St. Jerome
Latin Vulgate
MALAYANG TALAKAYAN
MALAYANG TALAKAYAN
MALAYANG TALAKAYAN
MALAYANG TALAKAYAN
“Ang pagsasaling-wika ay tulad
ng paglilipat ng kaluluwa ng isang
nilalang sa katawan ng isang
patay.”
 -- Enno Friedrich Wichard Ulrich
   von Wilamowitz-Moellendorf
MGA KATANGIANG DAPAT TAGLAYIN NG
ISANG TAGASALING-WIKA
1. Sapat na kaalaman sa dalawang wikang
  kasangkot sa pagsasalin.
2. Sapat na kaalaman sa paksang isasalin.
3. Sapat na kaalaman sa kultura ng dalawang
  bansang kaugnay sa pagsasalin.
MGA SIMULAIN SA PAGSASALIN
1. Bawat wika ay nakaugat sa kultura ng mga
  taong likas na gumagamit nito.

Halimbawa:
  Orihinal: Her heart is as white as snow.
  Salin: Busilak sa kaputian ang kanyang puso.
2. Bawat wika ay may kanya-kanyang natatanging
 kakanyahan.
a. Sa Ingles, ang simuno ng pangungusap ay
 laging nauuna sa panaguri. Sa Filipino ay
 karaniwang-karaniwan ang dalawang ayos ng
 pangungusap.
Halimbawa:
          English:
     Jose watered the plants.
   The plants were watered by Jose.
          Filipino:
   Dinilig ni Jose ang mga halaman.
   Ang mga halaman ay dinilig ni Jose.
b. Kailangang maging maingat ang tagapagsalin sa
 paggamit ng mga panlapi, tulad ng um at mag.
Halimbawa:
        Lilia bought a book.
Mali: Nagbili ng aklat si Lilia.
Tama: Bumili ng aklat si Lilia.
3. Hindi kailangang ilipat sa pinagsalinang wika
  and kakayahan ng wikang isinasalin.
 Halimbawa:
   Filipino:            English:
Si Pedro ay nanood ng sine.   Pedro movie a saw.
Nanood ng sine si Pedro.     Saw Pedro a movie.
Nanood si Pedro sa sine.     Movie Pedro a saw.
Sine ang pinanood ni Pedro. A movie saw Pedro.
      Tama: Pedro saw a movie.
4. Ang isang salin upang maituring na mabuting
 salin ay kailangang tanggapin ng pinag-
 uukulang pangkat na gagamit nito.
5. Bigyan ng pagpapahalaga ang uri ng Filipino na
 angkop na gamitin sa pagsasalin.

 Maynila Filipino?
 UP Filipino?
 NSBD Filipino?
 Bulacan Filipino?
 Ilocano o Bisaya Filipino?
6. Ang mga daglat, akronim, formula na
 masasabing establisado o universal na ang gamit
 ay hindi na isinasalin.
Halimbawa:
DepEd    (sa halip na KagEd mula sa Kagawaran
         ng Edukasyon)
cm     (sa halip na sm mula sa sentimetro)
H2O     (sa halip na Tu mula sa Tubig)
7. Kung may pagkakataon na higit sa isa ang
 matatanggap na panumbas sa isang salita ng
 isinasaling teksto, gamitin ang alinman sa mga
 iyon at pagkatapos ay maaaring ilagay sa
 talababa (footnote) ang iba bilang mga
 kahulugan.
8. Laging isaisip ang pagtitipid ng mga salita.
Halimbawa:
   Tell the children to return to their seats.
Di-matipid: Sabihin mo sa mga bata na bumalik
 sa kanilang upuan.
Matipid: Paupuin mo ang mga bata.
9. Nagkakaroon lamang ng tiyak na kahulugan
 ang isang salita kapag ito’y nagiging bahagi ng
 pararila o pangungusap.
Halimbawa:
He ate a cup of rice. (kanin)
The farmers harvested rice. (palay)
He bought a kilo of rice. (bigas)
10. Isaalang-alang ang kaisahan ng mga
 magkakaugnay na salitang hiram sa Ingles.
Halimbawa:
          solid and liquid
Mali: solido at likwid; solid at likido
Tama: solido at likido; solid at likwid
11. Mahalaga ang
 diksyunaryo sa
 pagsasaling-wika
 ngunit huwag
 paaalipin dito.
MGA KARAGDAGANG PAALALA TUNGO
SA MABISANG PAGSASALIN
1. Kung magkakaroon ng ibang pakahulugan sa
 itutumbas na salita, humanap ng ibang
 maaaring ipalit dito o di kaya linawin ang
 kahulugan ng salita sa pamamagitan ng context
 clue.
Halimbawa:
Orihinal: His paper was soaked in water.
Mahinang Salin: Basa ang kanyang papel.
Mabuting Salin: Basa sa tubig ang kanyang papel.
        Basa ang kanyang sulatang papel.
2. Hangga’t magagawa ay iwasan ang paggamit ng
 panumbas na salita na may kaanyo sa ibang
 wika sa Pilipinas ngunit hindi kakahulugan.
Halimbawa:
Orihinal: Your servant is already here.
Salin: Narito na ang iyong lingkod.
Mabuting Salin: Narito na ang iyong
      tagapaglingkod/ katulong/utusan.
3. May mga pagkakataon na ang isang kaisipang
 ipinahahayag nang tahasan sa Ingles ay
 kailangang gamitan ng eupemistikong salita sa
 Filipino upang hindi maging pangit sa pandinig.
Halimbawa:
   sex = pakikipagtalik
   sperm = punlay, punla ng buhay
   penis = ari ng lalaki
   vagina = ari ng babae
4. Ang isang magandang pamagat sa Ingles ay
 hindi nangangahulugang magiging maganda
 ring pamagat sa Filipino.
Halimbawa:
  Broken Arrow = Sirang Palaso
  Face Off = Tanggal Mukha
  Speed = Bilis
  The Exorcist = Ang Sinaniban
MGA KONSIDERASYON BAGO MAGSALIN
1. Layunin

   Orihinal na   Saling
    Teksto     Teksto


  Reaksyon ng   Reaksyon ng
  Mambabasa ng  Mambabasa ng
   Orihinal     Salin
2. Mambabasa
Mga maaaring maging
 tanong:
 Para kanino ang salin?
 Sino ang pinag-uukulan
 ng salin?
3. Anyo
Tandaan:
   Anu’t ano man ang
 anyo ng isasalin,
 kailangang maging
 konsistent ang anyo ng
 salin sa orihinal.
4. Paksa
   Kung hindi alam ang paksa ng isasalin,
 kailangang gawin ang alinman sa mga
 sumusunod:
a) Alamin muna ang paksa ng isasalin bago iyon
  isalin.
b) Huwag iyong isalin. Ipasalin na lamang sa
  nakakaalam ng isasalin.
5. Pangangailangan
   Magsalin lamang kung kinakailangan. Hindi
 tayo dapat salin ng salin kung ang kailangan
 naman ay ang sumulat ng isang orihinal na
 akda.
MGA PARAAN NG PAGSASALIN
1. Pagtutumbas (F E; E F)
a. Isa-sa-isang tumbasan (Pangngalan)
Halimbawa:
      English       Filipino
ama    father  anguish  dalamhati
kalapati dove    citizen  mamamayan
katwiran reason   faith   pananalig
b. Isa-sa-isang tumbasan (Pandiwa)
Halimbawa:
        English        Filipino
pukawin    arouse  authorize  pahintulutan
kopyahin    copy   criticize  punahin
magpahayag express    ran     tumakbo
c. Isa-sa-isang tumbasan (Pang-uri)
Halimbawa:
        English        Filipino
matamis    sweet    pretty   maganda
payat     thin    rich    mayaman
sanay     expert   good    mabuti
a. Isa-sa-isang tumbasan (parirala, sugnay atbp.)
Halimbawa: (E    F)
ability to apply knowledge
      kakayahang magamit ang kaalaman
supervised reading activities
      mga pinatnubayang gawain sa pagbasa
written activity
      pasulat na gawain
(F E)
tumuklas ng mga bagong talino
     discover new talents
mapang-aliw na palabas
     entertaining show
matandang babae
     plump woman
2. Panghihiram
a. Mula Kastila, binago ang baybay (S1)
Halimbawa:
 kusina (cocina)     kubyerta (cubierta)
 kuwelyo (cuello)    donya (doña)
 kuwento (cuento)    senyorito (señorito)
b. Mula sa Ingles, binago ang baybay (E1)
Halimbawa:
  abstrak (abstract)
  debelopment (development)
  lokomotor (locomotor)
  diksyon (diction)
  rekord (record)
  kompyuter (computer)
c. Mula sa Ingles, orihinal na baybay (E2)
Halimbawa:
  cake (hindi keyk)
  encode (hindi enkowd)
  jogging (hindi dyaging)
  type (hindi tayp)
  cute (hindi kyut)
  disk (hindi disk)
d. Adapsyon, mula sa iba pang wikang dayuhan,
 walang pagbabago sa baybay (F)
Halimbawa:
   spaghetti (Italyano)
   pizza (Italyano)
   bon apetit (Franses)
   habeas corpus (Latin)
   modus operandi (Latin)
3. Pagsasaling Pa-idyomatiko
Halimbawa:
           Filipino
bread and butter   hanapbuhay, trabaho
to have a hand/voice magkaroon ng kinalaman,
           magkaroon ng kaugnayan
           sa pagpapasya
dressed to kill   bihis na bihis,
           nakapamburol, isputing
4. Paglikha ng Salita (L)
Halimbawa:
                  Filipino
Dance, poem, song         satulawit
               (sayaw, tula, awit)
Pork loin, fried rice, egg     tapsilog
              (tapa, sinangag, itlog)
monument              bantayog
              (bantay ng katayugan)
MGA POSIBLENG KAHINAAN NG SALIN
1. May dagdag na diwa ang salin.
Halimbawa:
Orihinal: John, Paul and I went to see a movie.
Salin: Si John, Paul at ako ay nanood ng sine
  kahapon.
2. Kulang ang diwa ng salin.
Halimbawa:
Orihinal: John, Paul and I went to see a movie
 yesterday.
Salin: Si John, Paul at ako ay nanood ng sine.
3. Mali/Iba ang diwa ng salin.
Halimbawa:
Orihinal: John, Paul and I went to see a movie.
Salin: Si John, Paul at ako ay nanood ng
 konsyerto.
4. May mga bahaging malabo ang
 kahulugan kaya’t nagkakaroon ng higit sa
 isang kahulugan.
Halimbawa:
Orihinal: Ang pagpapalipad ng saranggola ay
 maaaring maging mapanganib.
Salin: Flying kites can be dangerous.
5. Hindi nauunawaan ng pinag-uukulang
 mambabasa ang salin.
Halimbawa:
Orihinal: The crowd sang in chorus.
Salin: Sabay-sabay na humugong sa pag-awit ang
 madla.
5. Hindi nauunawaan ng pinag-uukulang
 mambabasa ang salin.
Halimbawa:
Orihinal: The crowd sang in chorus.
Salin: Sabay-sabay na humugong sa pag-awit
 ang madla.

More Related Content

What's hot

Pagsasaling Wika - Filipino 3
Pagsasaling Wika - Filipino 3Pagsasaling Wika - Filipino 3
Pagsasaling Wika - Filipino 3Jenny Reyes
 
Kahulugan at Kahalagahan ng Panunuring Pampanitikan ; Katangian ng isang Mahu...
Kahulugan at Kahalagahan ng Panunuring Pampanitikan ; Katangian ng isang Mahu...Kahulugan at Kahalagahan ng Panunuring Pampanitikan ; Katangian ng isang Mahu...
Kahulugan at Kahalagahan ng Panunuring Pampanitikan ; Katangian ng isang Mahu...Karen Fajardo
 
Katutubong Panitikang Filipino (Kasaysayan ng Panitikang Pilipino) Ni: G. Ale...
Katutubong Panitikang Filipino (Kasaysayan ng Panitikang Pilipino) Ni: G. Ale...Katutubong Panitikang Filipino (Kasaysayan ng Panitikang Pilipino) Ni: G. Ale...
Katutubong Panitikang Filipino (Kasaysayan ng Panitikang Pilipino) Ni: G. Ale...Alexis Trinidad
 
Iba’t ibang mga matalinghagang salita
Iba’t ibang mga matalinghagang salitaIba’t ibang mga matalinghagang salita
Iba’t ibang mga matalinghagang salitaRenalyn Arias
 
Panitikan sa Panahon ng Kastila
Panitikan sa Panahon ng KastilaPanitikan sa Panahon ng Kastila
Panitikan sa Panahon ng KastilaMerland Mabait
 
Mga Teoryang Pampanitikan
Mga Teoryang PampanitikanMga Teoryang Pampanitikan
Mga Teoryang PampanitikanAdmin Jan
 
Ibigay ang pagkakaiba at pagkakatulad ng tagalog, pilipino at filipino
Ibigay ang pagkakaiba at pagkakatulad ng tagalog, pilipino at filipinoIbigay ang pagkakaiba at pagkakatulad ng tagalog, pilipino at filipino
Ibigay ang pagkakaiba at pagkakatulad ng tagalog, pilipino at filipinoPRINTDESK by Dan
 
Pelikula
PelikulaPelikula
PelikulaGlory
 
Hakbang-hakbang na Yugto ng Pagsasalin
Hakbang-hakbang na Yugto ng PagsasalinHakbang-hakbang na Yugto ng Pagsasalin
Hakbang-hakbang na Yugto ng PagsasalinIrah Nicole Radaza
 
panghihiram ng mga katawagang pang-agham:pagsasaling-wika
panghihiram ng mga katawagang pang-agham:pagsasaling-wikapanghihiram ng mga katawagang pang-agham:pagsasaling-wika
panghihiram ng mga katawagang pang-agham:pagsasaling-wikaGinalyn Red
 
Maikling Kasaysayan ng Panitikang Pilipino
Maikling Kasaysayan ng Panitikang PilipinoMaikling Kasaysayan ng Panitikang Pilipino
Maikling Kasaysayan ng Panitikang PilipinoMarlene Panaglima
 
Pagmamalabis, Pagpapalit-tawag, Pagpapalit-saklaw
Pagmamalabis, Pagpapalit-tawag, Pagpapalit-saklawPagmamalabis, Pagpapalit-tawag, Pagpapalit-saklaw
Pagmamalabis, Pagpapalit-tawag, Pagpapalit-saklawCool Kid
 
Mga Halimbawa ng Tayutay
Mga Halimbawa ng TayutayMga Halimbawa ng Tayutay
Mga Halimbawa ng TayutayJustinJiYeon
 

What's hot (20)

Pagsasaling Wika - Filipino 3
Pagsasaling Wika - Filipino 3Pagsasaling Wika - Filipino 3
Pagsasaling Wika - Filipino 3
 
Kahulugan at Kahalagahan ng Panunuring Pampanitikan ; Katangian ng isang Mahu...
Kahulugan at Kahalagahan ng Panunuring Pampanitikan ; Katangian ng isang Mahu...Kahulugan at Kahalagahan ng Panunuring Pampanitikan ; Katangian ng isang Mahu...
Kahulugan at Kahalagahan ng Panunuring Pampanitikan ; Katangian ng isang Mahu...
 
Panitikan sa panahon ng amerikano
Panitikan sa panahon ng amerikanoPanitikan sa panahon ng amerikano
Panitikan sa panahon ng amerikano
 
Katutubong Panitikang Filipino (Kasaysayan ng Panitikang Pilipino) Ni: G. Ale...
Katutubong Panitikang Filipino (Kasaysayan ng Panitikang Pilipino) Ni: G. Ale...Katutubong Panitikang Filipino (Kasaysayan ng Panitikang Pilipino) Ni: G. Ale...
Katutubong Panitikang Filipino (Kasaysayan ng Panitikang Pilipino) Ni: G. Ale...
 
Iba’t ibang mga matalinghagang salita
Iba’t ibang mga matalinghagang salitaIba’t ibang mga matalinghagang salita
Iba’t ibang mga matalinghagang salita
 
Panitikan sa Panahon ng Kastila
Panitikan sa Panahon ng KastilaPanitikan sa Panahon ng Kastila
Panitikan sa Panahon ng Kastila
 
Fil 3a
Fil 3aFil 3a
Fil 3a
 
Pag unlad ng panitikan
Pag unlad ng panitikanPag unlad ng panitikan
Pag unlad ng panitikan
 
Mga Teoryang Pampanitikan
Mga Teoryang PampanitikanMga Teoryang Pampanitikan
Mga Teoryang Pampanitikan
 
Ibigay ang pagkakaiba at pagkakatulad ng tagalog, pilipino at filipino
Ibigay ang pagkakaiba at pagkakatulad ng tagalog, pilipino at filipinoIbigay ang pagkakaiba at pagkakatulad ng tagalog, pilipino at filipino
Ibigay ang pagkakaiba at pagkakatulad ng tagalog, pilipino at filipino
 
Pelikula
PelikulaPelikula
Pelikula
 
Hakbang-hakbang na Yugto ng Pagsasalin
Hakbang-hakbang na Yugto ng PagsasalinHakbang-hakbang na Yugto ng Pagsasalin
Hakbang-hakbang na Yugto ng Pagsasalin
 
panghihiram ng mga katawagang pang-agham:pagsasaling-wika
panghihiram ng mga katawagang pang-agham:pagsasaling-wikapanghihiram ng mga katawagang pang-agham:pagsasaling-wika
panghihiram ng mga katawagang pang-agham:pagsasaling-wika
 
Maikling Kasaysayan ng Panitikang Pilipino
Maikling Kasaysayan ng Panitikang PilipinoMaikling Kasaysayan ng Panitikang Pilipino
Maikling Kasaysayan ng Panitikang Pilipino
 
Pagmamalabis, Pagpapalit-tawag, Pagpapalit-saklaw
Pagmamalabis, Pagpapalit-tawag, Pagpapalit-saklawPagmamalabis, Pagpapalit-tawag, Pagpapalit-saklaw
Pagmamalabis, Pagpapalit-tawag, Pagpapalit-saklaw
 
Ponema
PonemaPonema
Ponema
 
1.UNANG BAHAGI
1.UNANG BAHAGI1.UNANG BAHAGI
1.UNANG BAHAGI
 
Ang pagbasa
Ang pagbasaAng pagbasa
Ang pagbasa
 
Mga Halimbawa ng Tayutay
Mga Halimbawa ng TayutayMga Halimbawa ng Tayutay
Mga Halimbawa ng Tayutay
 
Modyul number 3
Modyul number 3Modyul number 3
Modyul number 3
 

Viewers also liked

Modyul 17 pagsasaling wika
Modyul 17 pagsasaling wikaModyul 17 pagsasaling wika
Modyul 17 pagsasaling wikadionesioable
 
Pagsasalin ng tayutay fil 111 new 123
Pagsasalin ng tayutay fil 111 new 123Pagsasalin ng tayutay fil 111 new 123
Pagsasalin ng tayutay fil 111 new 123purefoodsstarhotshots
 
Elementongtula 090311172947-phpapp02
Elementongtula 090311172947-phpapp02Elementongtula 090311172947-phpapp02
Elementongtula 090311172947-phpapp02Mica Lois Velasco
 
Filipino 2 Paghahambing at Pagkokontrast, Problema at solusyon & Sanhi at Bunga
Filipino 2 Paghahambing at Pagkokontrast, Problema at solusyon & Sanhi at BungaFilipino 2 Paghahambing at Pagkokontrast, Problema at solusyon & Sanhi at Bunga
Filipino 2 Paghahambing at Pagkokontrast, Problema at solusyon & Sanhi at BungaJean Marie
 
Entrepreneurship lecture compilation
Entrepreneurship lecture compilationEntrepreneurship lecture compilation
Entrepreneurship lecture compilationBean Malicse
 
Tungkulin ng wika
Tungkulin ng wikaTungkulin ng wika
Tungkulin ng wikasaraaaaah
 
PANG-URI (all about pang-uri)
PANG-URI (all about pang-uri)PANG-URI (all about pang-uri)
PANG-URI (all about pang-uri)None
 
Sangkap at elemento ng tula
Sangkap at elemento ng tulaSangkap at elemento ng tula
Sangkap at elemento ng tulaAllan Ortiz
 
Entrepreneurship and Business Planning Lecture Compilation
Entrepreneurship and Business Planning Lecture CompilationEntrepreneurship and Business Planning Lecture Compilation
Entrepreneurship and Business Planning Lecture CompilationAMS Malicse-Somoray
 
ESP 7 Modyul 9: KAUGNAYAN NG PAGPAPAHALAGA AT BIRTUD
ESP 7 Modyul 9: KAUGNAYAN NG PAGPAPAHALAGA AT BIRTUDESP 7 Modyul 9: KAUGNAYAN NG PAGPAPAHALAGA AT BIRTUD
ESP 7 Modyul 9: KAUGNAYAN NG PAGPAPAHALAGA AT BIRTUDLemuel Estrada
 
Ang Tungkulin Ng Wika
Ang Tungkulin Ng WikaAng Tungkulin Ng Wika
Ang Tungkulin Ng WikaPersia
 
Tugmaang de gulong- tulang panudyo-bugtong-palaisipan
Tugmaang de gulong- tulang panudyo-bugtong-palaisipanTugmaang de gulong- tulang panudyo-bugtong-palaisipan
Tugmaang de gulong- tulang panudyo-bugtong-palaisipanMichelle Muñoz
 
Commercial cooking-learning-module
Commercial cooking-learning-moduleCommercial cooking-learning-module
Commercial cooking-learning-moduleBogs De Castro
 
Dalawang uri ng paghahambing
Dalawang uri ng paghahambingDalawang uri ng paghahambing
Dalawang uri ng paghahambingPRINTDESK by Dan
 

Viewers also liked (20)

Modyul 17 pagsasaling wika
Modyul 17 pagsasaling wikaModyul 17 pagsasaling wika
Modyul 17 pagsasaling wika
 
Pagsasalin ng tayutay fil 111 new 123
Pagsasalin ng tayutay fil 111 new 123Pagsasalin ng tayutay fil 111 new 123
Pagsasalin ng tayutay fil 111 new 123
 
Elementongtula 090311172947-phpapp02
Elementongtula 090311172947-phpapp02Elementongtula 090311172947-phpapp02
Elementongtula 090311172947-phpapp02
 
Filipino 2 Paghahambing at Pagkokontrast, Problema at solusyon & Sanhi at Bunga
Filipino 2 Paghahambing at Pagkokontrast, Problema at solusyon & Sanhi at BungaFilipino 2 Paghahambing at Pagkokontrast, Problema at solusyon & Sanhi at Bunga
Filipino 2 Paghahambing at Pagkokontrast, Problema at solusyon & Sanhi at Bunga
 
Entrepreneurship lecture compilation
Entrepreneurship lecture compilationEntrepreneurship lecture compilation
Entrepreneurship lecture compilation
 
Birtud
Birtud Birtud
Birtud
 
Iba't ibang uri ng mga Tayutay
Iba't ibang uri ng mga TayutayIba't ibang uri ng mga Tayutay
Iba't ibang uri ng mga Tayutay
 
Tungkulin ng wika
Tungkulin ng wikaTungkulin ng wika
Tungkulin ng wika
 
PANG-URI (all about pang-uri)
PANG-URI (all about pang-uri)PANG-URI (all about pang-uri)
PANG-URI (all about pang-uri)
 
Sangkap at elemento ng tula
Sangkap at elemento ng tulaSangkap at elemento ng tula
Sangkap at elemento ng tula
 
Module in grade 7
Module in grade 7Module in grade 7
Module in grade 7
 
Entrepreneurship and Business Planning Lecture Compilation
Entrepreneurship and Business Planning Lecture CompilationEntrepreneurship and Business Planning Lecture Compilation
Entrepreneurship and Business Planning Lecture Compilation
 
Filipino
FilipinoFilipino
Filipino
 
Birtud at Halaga
Birtud at HalagaBirtud at Halaga
Birtud at Halaga
 
ESP 7 Modyul 9: KAUGNAYAN NG PAGPAPAHALAGA AT BIRTUD
ESP 7 Modyul 9: KAUGNAYAN NG PAGPAPAHALAGA AT BIRTUDESP 7 Modyul 9: KAUGNAYAN NG PAGPAPAHALAGA AT BIRTUD
ESP 7 Modyul 9: KAUGNAYAN NG PAGPAPAHALAGA AT BIRTUD
 
Ang Tungkulin Ng Wika
Ang Tungkulin Ng WikaAng Tungkulin Ng Wika
Ang Tungkulin Ng Wika
 
Pagsulat
PagsulatPagsulat
Pagsulat
 
Tugmaang de gulong- tulang panudyo-bugtong-palaisipan
Tugmaang de gulong- tulang panudyo-bugtong-palaisipanTugmaang de gulong- tulang panudyo-bugtong-palaisipan
Tugmaang de gulong- tulang panudyo-bugtong-palaisipan
 
Commercial cooking-learning-module
Commercial cooking-learning-moduleCommercial cooking-learning-module
Commercial cooking-learning-module
 
Dalawang uri ng paghahambing
Dalawang uri ng paghahambingDalawang uri ng paghahambing
Dalawang uri ng paghahambing
 

Similar to Pagsasaling wika

pagsasaling-wika-120818044513-phpapp01.pptx
pagsasaling-wika-120818044513-phpapp01.pptxpagsasaling-wika-120818044513-phpapp01.pptx
pagsasaling-wika-120818044513-phpapp01.pptxJanBaje
 
Pagsasaling-Wika.pptx
Pagsasaling-Wika.pptxPagsasaling-Wika.pptx
Pagsasaling-Wika.pptxJanBaje
 
Ortograpiyang filipino
Ortograpiyang filipinoOrtograpiyang filipino
Ortograpiyang filipinoshekainalea
 
Patnubay at Simulain sa Pagsasaling Wika.pptx
Patnubay at Simulain sa Pagsasaling Wika.pptxPatnubay at Simulain sa Pagsasaling Wika.pptx
Patnubay at Simulain sa Pagsasaling Wika.pptxJastineCharyllMaeEuc
 
Maikling salaysay ng alfabetong filipino
Maikling salaysay ng alfabetong filipinoMaikling salaysay ng alfabetong filipino
Maikling salaysay ng alfabetong filipinossuser982c9a
 
Mga-Simulain-sa-Pagsasalin-sa-Filipino-mula-sa-Ingles.pptx
Mga-Simulain-sa-Pagsasalin-sa-Filipino-mula-sa-Ingles.pptxMga-Simulain-sa-Pagsasalin-sa-Filipino-mula-sa-Ingles.pptx
Mga-Simulain-sa-Pagsasalin-sa-Filipino-mula-sa-Ingles.pptxRheaRoseCapuz
 
ANG SINING NG PAGSASALIN orig.pptx
ANG SINING NG PAGSASALIN orig.pptxANG SINING NG PAGSASALIN orig.pptx
ANG SINING NG PAGSASALIN orig.pptxKyanPaulaBautistaAdo
 
PAGSASALINGWIKA: MASINING NA GAWAIN-RETORIKA
PAGSASALINGWIKA: MASINING NA GAWAIN-RETORIKAPAGSASALINGWIKA: MASINING NA GAWAIN-RETORIKA
PAGSASALINGWIKA: MASINING NA GAWAIN-RETORIKAGOOGLE
 
Teachingofliteraturedrama 120114030719-phpapp02
Teachingofliteraturedrama 120114030719-phpapp02Teachingofliteraturedrama 120114030719-phpapp02
Teachingofliteraturedrama 120114030719-phpapp02Lerma Sarmiento Roman
 
powerpointpresentation_filipino_5_quarter_2_week_1
powerpointpresentation_filipino_5_quarter_2_week_1powerpointpresentation_filipino_5_quarter_2_week_1
powerpointpresentation_filipino_5_quarter_2_week_1MYLEENPGONZALES
 
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docxDaily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docxGENEVADPAGALLAMMAN
 
ARALIN1 ETIMOLOHIYA FIL 11.docx
ARALIN1 ETIMOLOHIYA FIL 11.docxARALIN1 ETIMOLOHIYA FIL 11.docx
ARALIN1 ETIMOLOHIYA FIL 11.docxIGIEBOYESPINOSAJR
 

Similar to Pagsasaling wika (20)

pagsasaling-wika grde 10.pptx
pagsasaling-wika grde 10.pptxpagsasaling-wika grde 10.pptx
pagsasaling-wika grde 10.pptx
 
pagsasaling-wika-120818044513-phpapp01.pptx
pagsasaling-wika-120818044513-phpapp01.pptxpagsasaling-wika-120818044513-phpapp01.pptx
pagsasaling-wika-120818044513-phpapp01.pptx
 
Pagsasaling-Wika.pptx
Pagsasaling-Wika.pptxPagsasaling-Wika.pptx
Pagsasaling-Wika.pptx
 
Kaalaman sa Pagsasalin
Kaalaman sa PagsasalinKaalaman sa Pagsasalin
Kaalaman sa Pagsasalin
 
Mga Uri ng Pagsasalin.pptx
Mga Uri ng Pagsasalin.pptxMga Uri ng Pagsasalin.pptx
Mga Uri ng Pagsasalin.pptx
 
Ortograpiyang filipino
Ortograpiyang filipinoOrtograpiyang filipino
Ortograpiyang filipino
 
Patnubay at Simulain sa Pagsasaling Wika.pptx
Patnubay at Simulain sa Pagsasaling Wika.pptxPatnubay at Simulain sa Pagsasaling Wika.pptx
Patnubay at Simulain sa Pagsasaling Wika.pptx
 
Maikling salaysay ng alfabetong filipino
Maikling salaysay ng alfabetong filipinoMaikling salaysay ng alfabetong filipino
Maikling salaysay ng alfabetong filipino
 
Mga-Simulain-sa-Pagsasalin-sa-Filipino-mula-sa-Ingles.pptx
Mga-Simulain-sa-Pagsasalin-sa-Filipino-mula-sa-Ingles.pptxMga-Simulain-sa-Pagsasalin-sa-Filipino-mula-sa-Ingles.pptx
Mga-Simulain-sa-Pagsasalin-sa-Filipino-mula-sa-Ingles.pptx
 
ANG SINING NG PAGSASALIN orig.pptx
ANG SINING NG PAGSASALIN orig.pptxANG SINING NG PAGSASALIN orig.pptx
ANG SINING NG PAGSASALIN orig.pptx
 
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docxDLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docx
 
PAGSASALINGWIKA: MASINING NA GAWAIN-RETORIKA
PAGSASALINGWIKA: MASINING NA GAWAIN-RETORIKAPAGSASALINGWIKA: MASINING NA GAWAIN-RETORIKA
PAGSASALINGWIKA: MASINING NA GAWAIN-RETORIKA
 
Teachingofliteraturedrama 120114030719-phpapp02
Teachingofliteraturedrama 120114030719-phpapp02Teachingofliteraturedrama 120114030719-phpapp02
Teachingofliteraturedrama 120114030719-phpapp02
 
powerpointpresentation_filipino_5_quarter_2_week_1
powerpointpresentation_filipino_5_quarter_2_week_1powerpointpresentation_filipino_5_quarter_2_week_1
powerpointpresentation_filipino_5_quarter_2_week_1
 
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1.docxDLL_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
 
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docxDaily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
 
ARALIN1 ETIMOLOHIYA FIL 11.docx
ARALIN1 ETIMOLOHIYA FIL 11.docxARALIN1 ETIMOLOHIYA FIL 11.docx
ARALIN1 ETIMOLOHIYA FIL 11.docx
 
Ortograpiyang pilipino
Ortograpiyang pilipinoOrtograpiyang pilipino
Ortograpiyang pilipino
 
Ortograpiyang pilipino
Ortograpiyang pilipinoOrtograpiyang pilipino
Ortograpiyang pilipino
 
Mga Panumbas sa mga Hiram na Salita
Mga Panumbas sa mga Hiram na SalitaMga Panumbas sa mga Hiram na Salita
Mga Panumbas sa mga Hiram na Salita
 

More from Antonio Delgado

Effective Time Management in the New Normal
Effective Time Management in the New NormalEffective Time Management in the New Normal
Effective Time Management in the New NormalAntonio Delgado
 
The Contemporary World: Global Economic Structures
The Contemporary World: Global Economic StructuresThe Contemporary World: Global Economic Structures
The Contemporary World: Global Economic StructuresAntonio Delgado
 
Civilization: Definition and Characteristics
Civilization: Definition and CharacteristicsCivilization: Definition and Characteristics
Civilization: Definition and CharacteristicsAntonio Delgado
 
Globalization: Origin and History
Globalization: Origin and HistoryGlobalization: Origin and History
Globalization: Origin and HistoryAntonio Delgado
 
Early Humans: Stages of Biological and Cultural Evolution
Early Humans: Stages of Biological and Cultural EvolutionEarly Humans: Stages of Biological and Cultural Evolution
Early Humans: Stages of Biological and Cultural EvolutionAntonio Delgado
 
Globalization: Definition, Perspectives and Theories
Globalization: Definition, Perspectives and TheoriesGlobalization: Definition, Perspectives and Theories
Globalization: Definition, Perspectives and TheoriesAntonio Delgado
 
Repormasyon at Kontra-Repormasyon v.2
Repormasyon at Kontra-Repormasyon v.2Repormasyon at Kontra-Repormasyon v.2
Repormasyon at Kontra-Repormasyon v.2Antonio Delgado
 
Overview of Community Action v.2
Overview of Community Action v.2Overview of Community Action v.2
Overview of Community Action v.2Antonio Delgado
 
Mga Paalala sa Paggamit ng PowerPoint
Mga Paalala sa Paggamit ng PowerPointMga Paalala sa Paggamit ng PowerPoint
Mga Paalala sa Paggamit ng PowerPointAntonio Delgado
 
Mga Yugto ng Pag-unlad ng Kultura ng Tao sa Panahong Prehistoriko
Mga Yugto ng Pag-unlad ng Kultura ng Tao sa Panahong PrehistorikoMga Yugto ng Pag-unlad ng Kultura ng Tao sa Panahong Prehistoriko
Mga Yugto ng Pag-unlad ng Kultura ng Tao sa Panahong PrehistorikoAntonio Delgado
 
PINAGMULAN NG TAO: Creationism, Evolutionism at mga Yugto ng Ebolusyon ng Tao
PINAGMULAN NG TAO: Creationism, Evolutionism at mga Yugto ng Ebolusyon ng TaoPINAGMULAN NG TAO: Creationism, Evolutionism at mga Yugto ng Ebolusyon ng Tao
PINAGMULAN NG TAO: Creationism, Evolutionism at mga Yugto ng Ebolusyon ng TaoAntonio Delgado
 
OPINION AND COMMON FALLACIES v2.0
OPINION AND COMMON FALLACIES v2.0OPINION AND COMMON FALLACIES v2.0
OPINION AND COMMON FALLACIES v2.0Antonio Delgado
 
Mga Karagatan at Kontinente ng Daigdig
Mga Karagatan at Kontinente ng DaigdigMga Karagatan at Kontinente ng Daigdig
Mga Karagatan at Kontinente ng DaigdigAntonio Delgado
 
Ang Daigdig: Mga Katangian at Pinagmulan
Ang Daigdig: Mga Katangian at Pinagmulan Ang Daigdig: Mga Katangian at Pinagmulan
Ang Daigdig: Mga Katangian at Pinagmulan Antonio Delgado
 

More from Antonio Delgado (20)

Effective Time Management in the New Normal
Effective Time Management in the New NormalEffective Time Management in the New Normal
Effective Time Management in the New Normal
 
Public Policy
Public PolicyPublic Policy
Public Policy
 
Human Rights
Human RightsHuman Rights
Human Rights
 
The Contemporary World: Global Economic Structures
The Contemporary World: Global Economic StructuresThe Contemporary World: Global Economic Structures
The Contemporary World: Global Economic Structures
 
Civilization: Definition and Characteristics
Civilization: Definition and CharacteristicsCivilization: Definition and Characteristics
Civilization: Definition and Characteristics
 
Globalization: Origin and History
Globalization: Origin and HistoryGlobalization: Origin and History
Globalization: Origin and History
 
Early Humans: Stages of Biological and Cultural Evolution
Early Humans: Stages of Biological and Cultural EvolutionEarly Humans: Stages of Biological and Cultural Evolution
Early Humans: Stages of Biological and Cultural Evolution
 
Globalization: Definition, Perspectives and Theories
Globalization: Definition, Perspectives and TheoriesGlobalization: Definition, Perspectives and Theories
Globalization: Definition, Perspectives and Theories
 
Repormasyon at Kontra-Repormasyon v.2
Repormasyon at Kontra-Repormasyon v.2Repormasyon at Kontra-Repormasyon v.2
Repormasyon at Kontra-Repormasyon v.2
 
Overview of Community Action v.2
Overview of Community Action v.2Overview of Community Action v.2
Overview of Community Action v.2
 
Renaissance
RenaissanceRenaissance
Renaissance
 
Types of Communities
Types of CommunitiesTypes of Communities
Types of Communities
 
Mga Pamanang Greek
Mga Pamanang GreekMga Pamanang Greek
Mga Pamanang Greek
 
Moral Theories
Moral TheoriesMoral Theories
Moral Theories
 
Mga Paalala sa Paggamit ng PowerPoint
Mga Paalala sa Paggamit ng PowerPointMga Paalala sa Paggamit ng PowerPoint
Mga Paalala sa Paggamit ng PowerPoint
 
Mga Yugto ng Pag-unlad ng Kultura ng Tao sa Panahong Prehistoriko
Mga Yugto ng Pag-unlad ng Kultura ng Tao sa Panahong PrehistorikoMga Yugto ng Pag-unlad ng Kultura ng Tao sa Panahong Prehistoriko
Mga Yugto ng Pag-unlad ng Kultura ng Tao sa Panahong Prehistoriko
 
PINAGMULAN NG TAO: Creationism, Evolutionism at mga Yugto ng Ebolusyon ng Tao
PINAGMULAN NG TAO: Creationism, Evolutionism at mga Yugto ng Ebolusyon ng TaoPINAGMULAN NG TAO: Creationism, Evolutionism at mga Yugto ng Ebolusyon ng Tao
PINAGMULAN NG TAO: Creationism, Evolutionism at mga Yugto ng Ebolusyon ng Tao
 
OPINION AND COMMON FALLACIES v2.0
OPINION AND COMMON FALLACIES v2.0OPINION AND COMMON FALLACIES v2.0
OPINION AND COMMON FALLACIES v2.0
 
Mga Karagatan at Kontinente ng Daigdig
Mga Karagatan at Kontinente ng DaigdigMga Karagatan at Kontinente ng Daigdig
Mga Karagatan at Kontinente ng Daigdig
 
Ang Daigdig: Mga Katangian at Pinagmulan
Ang Daigdig: Mga Katangian at Pinagmulan Ang Daigdig: Mga Katangian at Pinagmulan
Ang Daigdig: Mga Katangian at Pinagmulan
 

Pagsasaling wika

 • 1. ANG PAGSASALING-WIKA Antonio Delgado, BSEd II
 • 2. Mahigit sa 2,796 ang mga pangunahing wika sa daigdig, hindi pa kasama ang iba’t ibang dialekto o subdiyalekto ng mga pangunahing wika… Mario Pei
 • 3. DEFINISYON Translation is a process by which a spoken or written utterance takes place in one language which is intended and presumed to convey the same meaning as previously existing utterance in another language. (C. Rabin, 1958)
 • 4. “Ang pagsasaling-wika ay isang proseso kung saan ang isang pahayag, pasalita man o pasulat, ay nagaganap sa isang wika at ipinapalagay na may katulad ding kahulugan sa isang dati nang umiiral na pahayag sa ibang wika.”
 • 5. Translation consists in producing in the receptor language the closest natural equivalent of the message of the source language, first in meaning and secondly in style. (E. Nida, 1959/1966)
 • 6. “Ang pagsasalingwika ay muling paglalahad sa pinagsasalinang wika ng pinakamalapit na natural na katumbas ng orihinal ang mensaheng isinasaad ng wika, una’y batay sa kahulugan, at ikalawa’y batay sa istilo.”
 • 7. SA MADALING SALITA… Ang pagsasaling-wika ay paglilipat sa pinagsasalinang wika ng pinakamalapit na katumbas sa diwa at estilo na nasa wikang isinasalin.
 • 8. Andronicus St. Jerome
 • 14. “Ang pagsasaling-wika ay tulad ng paglilipat ng kaluluwa ng isang nilalang sa katawan ng isang patay.” -- Enno Friedrich Wichard Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf
 • 15. MGA KATANGIANG DAPAT TAGLAYIN NG ISANG TAGASALING-WIKA 1. Sapat na kaalaman sa dalawang wikang kasangkot sa pagsasalin. 2. Sapat na kaalaman sa paksang isasalin. 3. Sapat na kaalaman sa kultura ng dalawang bansang kaugnay sa pagsasalin.
 • 16. MGA SIMULAIN SA PAGSASALIN 1. Bawat wika ay nakaugat sa kultura ng mga taong likas na gumagamit nito. Halimbawa: Orihinal: Her heart is as white as snow. Salin: Busilak sa kaputian ang kanyang puso.
 • 17. 2. Bawat wika ay may kanya-kanyang natatanging kakanyahan.
 • 18. a. Sa Ingles, ang simuno ng pangungusap ay laging nauuna sa panaguri. Sa Filipino ay karaniwang-karaniwan ang dalawang ayos ng pangungusap.
 • 19. Halimbawa: English: Jose watered the plants. The plants were watered by Jose. Filipino: Dinilig ni Jose ang mga halaman. Ang mga halaman ay dinilig ni Jose.
 • 20. b. Kailangang maging maingat ang tagapagsalin sa paggamit ng mga panlapi, tulad ng um at mag. Halimbawa: Lilia bought a book. Mali: Nagbili ng aklat si Lilia. Tama: Bumili ng aklat si Lilia.
 • 21. 3. Hindi kailangang ilipat sa pinagsalinang wika and kakayahan ng wikang isinasalin. Halimbawa: Filipino: English: Si Pedro ay nanood ng sine. Pedro movie a saw. Nanood ng sine si Pedro. Saw Pedro a movie. Nanood si Pedro sa sine. Movie Pedro a saw. Sine ang pinanood ni Pedro. A movie saw Pedro. Tama: Pedro saw a movie.
 • 22. 4. Ang isang salin upang maituring na mabuting salin ay kailangang tanggapin ng pinag- uukulang pangkat na gagamit nito.
 • 23. 5. Bigyan ng pagpapahalaga ang uri ng Filipino na angkop na gamitin sa pagsasalin. Maynila Filipino? UP Filipino? NSBD Filipino? Bulacan Filipino? Ilocano o Bisaya Filipino?
 • 24. 6. Ang mga daglat, akronim, formula na masasabing establisado o universal na ang gamit ay hindi na isinasalin. Halimbawa: DepEd (sa halip na KagEd mula sa Kagawaran ng Edukasyon) cm (sa halip na sm mula sa sentimetro) H2O (sa halip na Tu mula sa Tubig)
 • 25. 7. Kung may pagkakataon na higit sa isa ang matatanggap na panumbas sa isang salita ng isinasaling teksto, gamitin ang alinman sa mga iyon at pagkatapos ay maaaring ilagay sa talababa (footnote) ang iba bilang mga kahulugan.
 • 26. 8. Laging isaisip ang pagtitipid ng mga salita. Halimbawa: Tell the children to return to their seats. Di-matipid: Sabihin mo sa mga bata na bumalik sa kanilang upuan. Matipid: Paupuin mo ang mga bata.
 • 27. 9. Nagkakaroon lamang ng tiyak na kahulugan ang isang salita kapag ito’y nagiging bahagi ng pararila o pangungusap. Halimbawa: He ate a cup of rice. (kanin) The farmers harvested rice. (palay) He bought a kilo of rice. (bigas)
 • 28. 10. Isaalang-alang ang kaisahan ng mga magkakaugnay na salitang hiram sa Ingles. Halimbawa: solid and liquid Mali: solido at likwid; solid at likido Tama: solido at likido; solid at likwid
 • 29. 11. Mahalaga ang diksyunaryo sa pagsasaling-wika ngunit huwag paaalipin dito.
 • 30. MGA KARAGDAGANG PAALALA TUNGO SA MABISANG PAGSASALIN 1. Kung magkakaroon ng ibang pakahulugan sa itutumbas na salita, humanap ng ibang maaaring ipalit dito o di kaya linawin ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng context clue.
 • 31. Halimbawa: Orihinal: His paper was soaked in water. Mahinang Salin: Basa ang kanyang papel. Mabuting Salin: Basa sa tubig ang kanyang papel. Basa ang kanyang sulatang papel.
 • 32. 2. Hangga’t magagawa ay iwasan ang paggamit ng panumbas na salita na may kaanyo sa ibang wika sa Pilipinas ngunit hindi kakahulugan.
 • 33. Halimbawa: Orihinal: Your servant is already here. Salin: Narito na ang iyong lingkod. Mabuting Salin: Narito na ang iyong tagapaglingkod/ katulong/utusan.
 • 34. 3. May mga pagkakataon na ang isang kaisipang ipinahahayag nang tahasan sa Ingles ay kailangang gamitan ng eupemistikong salita sa Filipino upang hindi maging pangit sa pandinig.
 • 35. Halimbawa: sex = pakikipagtalik sperm = punlay, punla ng buhay penis = ari ng lalaki vagina = ari ng babae
 • 36. 4. Ang isang magandang pamagat sa Ingles ay hindi nangangahulugang magiging maganda ring pamagat sa Filipino. Halimbawa: Broken Arrow = Sirang Palaso Face Off = Tanggal Mukha Speed = Bilis The Exorcist = Ang Sinaniban
 • 37. MGA KONSIDERASYON BAGO MAGSALIN 1. Layunin Orihinal na Saling Teksto Teksto Reaksyon ng Reaksyon ng Mambabasa ng Mambabasa ng Orihinal Salin
 • 38. 2. Mambabasa Mga maaaring maging tanong: Para kanino ang salin? Sino ang pinag-uukulan ng salin?
 • 39. 3. Anyo Tandaan: Anu’t ano man ang anyo ng isasalin, kailangang maging konsistent ang anyo ng salin sa orihinal.
 • 40. 4. Paksa Kung hindi alam ang paksa ng isasalin, kailangang gawin ang alinman sa mga sumusunod: a) Alamin muna ang paksa ng isasalin bago iyon isalin. b) Huwag iyong isalin. Ipasalin na lamang sa nakakaalam ng isasalin.
 • 41. 5. Pangangailangan Magsalin lamang kung kinakailangan. Hindi tayo dapat salin ng salin kung ang kailangan naman ay ang sumulat ng isang orihinal na akda.
 • 42. MGA PARAAN NG PAGSASALIN 1. Pagtutumbas (F E; E F) a. Isa-sa-isang tumbasan (Pangngalan) Halimbawa: English Filipino ama father anguish dalamhati kalapati dove citizen mamamayan katwiran reason faith pananalig
 • 43. b. Isa-sa-isang tumbasan (Pandiwa) Halimbawa: English Filipino pukawin arouse authorize pahintulutan kopyahin copy criticize punahin magpahayag express ran tumakbo
 • 44. c. Isa-sa-isang tumbasan (Pang-uri) Halimbawa: English Filipino matamis sweet pretty maganda payat thin rich mayaman sanay expert good mabuti
 • 45. a. Isa-sa-isang tumbasan (parirala, sugnay atbp.) Halimbawa: (E F) ability to apply knowledge kakayahang magamit ang kaalaman supervised reading activities mga pinatnubayang gawain sa pagbasa written activity pasulat na gawain
 • 46. (F E) tumuklas ng mga bagong talino discover new talents mapang-aliw na palabas entertaining show matandang babae plump woman
 • 47. 2. Panghihiram a. Mula Kastila, binago ang baybay (S1) Halimbawa: kusina (cocina) kubyerta (cubierta) kuwelyo (cuello) donya (doña) kuwento (cuento) senyorito (señorito)
 • 48. b. Mula sa Ingles, binago ang baybay (E1) Halimbawa: abstrak (abstract) debelopment (development) lokomotor (locomotor) diksyon (diction) rekord (record) kompyuter (computer)
 • 49. c. Mula sa Ingles, orihinal na baybay (E2) Halimbawa: cake (hindi keyk) encode (hindi enkowd) jogging (hindi dyaging) type (hindi tayp) cute (hindi kyut) disk (hindi disk)
 • 50. d. Adapsyon, mula sa iba pang wikang dayuhan, walang pagbabago sa baybay (F) Halimbawa: spaghetti (Italyano) pizza (Italyano) bon apetit (Franses) habeas corpus (Latin) modus operandi (Latin)
 • 51. 3. Pagsasaling Pa-idyomatiko Halimbawa: Filipino bread and butter hanapbuhay, trabaho to have a hand/voice magkaroon ng kinalaman, magkaroon ng kaugnayan sa pagpapasya dressed to kill bihis na bihis, nakapamburol, isputing
 • 52. 4. Paglikha ng Salita (L) Halimbawa: Filipino Dance, poem, song satulawit (sayaw, tula, awit) Pork loin, fried rice, egg tapsilog (tapa, sinangag, itlog) monument bantayog (bantay ng katayugan)
 • 53. MGA POSIBLENG KAHINAAN NG SALIN 1. May dagdag na diwa ang salin. Halimbawa: Orihinal: John, Paul and I went to see a movie. Salin: Si John, Paul at ako ay nanood ng sine kahapon.
 • 54. 2. Kulang ang diwa ng salin. Halimbawa: Orihinal: John, Paul and I went to see a movie yesterday. Salin: Si John, Paul at ako ay nanood ng sine.
 • 55. 3. Mali/Iba ang diwa ng salin. Halimbawa: Orihinal: John, Paul and I went to see a movie. Salin: Si John, Paul at ako ay nanood ng konsyerto.
 • 56. 4. May mga bahaging malabo ang kahulugan kaya’t nagkakaroon ng higit sa isang kahulugan. Halimbawa: Orihinal: Ang pagpapalipad ng saranggola ay maaaring maging mapanganib. Salin: Flying kites can be dangerous.
 • 57. 5. Hindi nauunawaan ng pinag-uukulang mambabasa ang salin. Halimbawa: Orihinal: The crowd sang in chorus. Salin: Sabay-sabay na humugong sa pag-awit ang madla.
 • 58. 5. Hindi nauunawaan ng pinag-uukulang mambabasa ang salin. Halimbawa: Orihinal: The crowd sang in chorus. Salin: Sabay-sabay na humugong sa pag-awit ang madla.