SlideShare a Scribd company logo
Mesura de Govern

MITIC:un model d’Innovació TIC per a Barcelona
                 Comissió d'Hàbitat Urbà
                    7 de març de 2013
Tercera Tinença Alcaldia d’Habitat Urbà
Mesura de Govern
MITIC: un model d'Innovació TIC per a Barcelona


»01. Introducció i Objectius

Les noves tecnologies de la informació i les telecomunicacions desenvolupades a finals del segle XX a
l’ombra i impuls de les societats post-industrials han estat una palanca decisiva en l’aparició de noves
maneres d’entendre el món. La configuració de la societat Xarxa, que tan bé va descriure el professor
Manuel Castells en la seva obra “La Sociedad red: una visión global”, ha modificat no només el
panorama de l’activitat econòmica, sinó també la forma d’entendre el món, les seves relacions i la
manera en què els diferents grups humans intercanvien coneixement, desenvolupen talent i incideixen en
l’evolució de la societat.

L’era de la informació ha donat pas a l’era del coneixement: coneixement distribuït, compartit i
intercanviable. Coneixement que dóna pas, sens dubte, a una nova manera de concebre el creixement
econòmic, les transaccions comercials i l’activitat intel·lectual, i potser encara més en un moment de
profunda crisi com l’actual.

Les Administracions Públiques no són alienes a aquests canvis estructurals de la nostra manera de
pensar. Dipositadores del mandat dels pobles en les societats occidentals, han de saber canalitzar
aquestes forces per tal de superar moments de dificultats econòmiques, i incerteses sobre el futur.

L’Ajuntament de Barcelona participa plenament en la convicció de que les noves tecnologies (TIC) són
tant una palanca decisiva del motor econòmic de la ciutat i impuls de l’activitat del coneixement sobre el
conjunt de les disciplines, oficis i indústries, com en si mateixes, elements claus del naixement d’una
nova manera de generar economia, basada en la immediatesa dels resultats, l’excel·lència del servei als
ciutadans i el foment a l’activitat creativa i d’innovació.

En aquest marc, les TIC han esdevingut instruments de canvi, plataformes sobre les quals poder innovar
i aportar més valor als ciutadans amb unes noves lògiques de relació administració – ciutadania. En
definitiva, les TIC aporten un valor innovador sobre bona part de les activitats actuals. En aquest sentit,
tal com afirma el professor Joaquim Vilà, expert en la gestió de la Innovació a l’IESE, podem dir que “avui
en dia, la innovació és una necessitat per sobreviure al món dels negocis; les institucions i empreses
innovadores desplaçaran poc a poc a les reaccionaries incapaces d'adaptar-se al nou context.”
En l'actualitat, hi ha un ampli consens en que l'èxit sostingut requereix una innovació contínua en totes
les àrees de l'empresa o les institucions, per tant, la innovació té molt més a veure amb la gestió de les
persones que només amb la tecnologia i té molt més a veure amb la cultura que amb els processos
aïllats.

Complementària a la Mesura de Govern “MES (Mobilitat, e-Administració i Sistemes d’Informació)”,
presentada al Plenari del Consell Municipal de 30 de març de 2012, definidora de l’estratègia en Noves
Tecnologies de la Informació i Comunicació i complementària de la Mesura de Govern “Barcelona
Innovació: un programa per a la cultura de la Innovació a la ciutat de Barcelona", presentada al Plenari
del Consell Municipal de 29 de juny de 2012, la present Mesura de Govern es focalitza en el
desenvolupament d’un pla d’acció estratègic per al desenvolupament de la Innovació TIC entesa com a
un mecanisme per sistematitzar la creació de valor públic de manera sostingudai l’impuls de la societat
del coneixement, amb les propostes claus següents:
                                                     1
-  Dissenyar, desenvolupar i aplicar un model d’Innovació TIC, que permeti abordar d’una manera
    sistemàtica, ordenada, metòdica i orientada a objectius, l’activitat creativa per a la generació
    continuade projectes innovadors.

  -  Impulsar i fomentar la participació en el desenvolupament de les TIC i de nous models
    d’aportació de valoral si de l’Ajuntament de Barcelona, en benefici no només dels sistemes
    propis sinó de tota la ciutadania, per tal de millorar els processos de prestació dels serveis
    municipals.

  -  Construir un model cíclic d’innovació, que superant les antigues planificacions periòdiques
    orientades simplement a l’evolució de la tecnologia, estigui al servei de les necessitats reals de la
    ciutadania en coherència ambles línies estratègiques definides per l’Ajuntament de Barcelona, de
    manera que puguin integrar de manera flexible i contínua els canvis i les noves necessitats de
    l’entorn de manera àgil per tal de donar un millor servei al ciutadà,i centrades en:

      o  El desenvolupament de la mobilitat com a tecnologia de futur, integradora i potenciadora
        del projecte d’identitat digital dels ciutadans de Barcelona.

      o  L’e-Government o govern electrònic, concebut com un canal no només de relació
        unidireccional de l’administració envers els ciutadans, sinó també en la veritable
        plataforma de participació ciutadana, i de representació ciutadana en els òrgans de la
        ciutat.

      o  La ciutat intel·ligent, concebuda no només com un cúmul de tecnologia dispersa per la
        ciutat, sinó com la base dels nous sistemes d’informació de la ciutat, convertida a través
        d’ells en ciutat del coneixement, capaç de modelar les necessitats a base de l’aplicació
        de processos d’analítica i intel·ligència computacional.

      o  L’accés públic a dades de la ciutat de Barcelona, conegut com a “Open Data”, que
        s’articula com un dels instruments de futur amb més potencial per a la participació
        efectiva del ciutadà en el desenvolupament de solucions tecnològiques i de negoci per a
        la ciutat.


  -  Promoure l’intercanvi de talent TIC com a via per a l’enriquiment mutu entre societat i
    administració, per tal de possibilitar la prospecció de noves idees i noves maneres d’entendre
    els sistemes d’informació que conformen l’activitat en matèria de noves tecnologies de la
    informació.

  -  Possibilitar un espai de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, les grans empreses del
    sector TIC, l’acadèmia –representada per Universitats, centres d’educació secundària i graus
    professionals, i altres centres docents de l’àmbit TIC, la societat civil representada pel conjunt de
    les petites i mitjanes empreses així com dels treballadors per compte propi, i les altres
    administracions, per tal d’intercanviar experiències, iniciatives i idees.


Les xarxes són la màxima expressió de la nova societat que creix sobre la base transversal de les TIC.
L’impuls de les noves relacions socials definides i explicades abastament per autors com Saskia Sassen
a “Una sociologia de la globalización”, conformen la nova manera d’entendre el món. Un món on les
ciutats juguen un paper central i on l’administració local no pot quedar enrere en la definició del nou marc
de relacions. Cal un pas endavant fent que les TIC ocupin un lloc central en el desenvolupament
d’aquest nou escenari, no com a simples espectadores de la nova societat, que en bona part es serveix
d’elles, sinó a través del seu propi desenvolupament basat en els mateixos principis innovadors d’altres
activitats.


                                                      2
La pròpia transversalitat i centralitat de les TIC les fa moltes vegades indiferents a les seves pròpies
necessitats, centrant-se només en els aspectes tècnics que les caracteritzen, i oblidant molt sovint, la
necessitat del seu propi desenvolupament en favor, en aquest cas, del desenvolupament dels objectius
de ciutat.

L’experiència d’innovació TIC que iniciem a l’Ajuntament de Barcelona, pot ser una palanca decisiva per
a l’impuls de la innovació transversal a tota l’activitat econòmica, cultural, industrial i de qualsevol tipus.
L’adopció de metodologies de treball, participatives respecte dels treballadors municipals en primer
terme, però també complementades per l’activitat realitzada envers els ciutadans, pot obrir el camí per a
la recerca de nous talents, noves idees i noves sinèrgies que permetin el desenvolupament d’aquesta
nova societat, i de noves vies de prosperitat.


» 02. Proposta de treball

Per tal d’assolir aquests objectius es proposa l’adopció de les següents accions i mesures:

  -  Disseny, creació impuls i execució de la Xarxa d’Innovació Pública TIC (XIP:b) de Barcelona.
    Instrument per a la participació efectiva dels empleats municipals en els processos de generació
    d’idees, recerca de talent, i via de participació efectiva dels treballadors públics en els processos
    de presa de decisió, sempre associats a uns reptes d’innovació prèviament definits que seran els
    que marcaran el rumb dels projectes innovadors. La XIP:b neix amb la convicció que serà un
    instrument útil respecte de la innovació TIC, però amb vocació d’estendre la seva experiència a
    la totalitat de l’àmbit municipal. Restringida inicialment a les noves tecnologies de la informació
    serà un canal participatiu virtual on, utilitzant les tecnologies i infraestructures existents, es
    procedirà a recollir, analitzar, filtrar i cuidar totes les iniciatives sorgides dins la pròpia
    administració, per a processar-les com a font d’innovació i consolidar-les en projectes que es
    centrin en els objectius del pla estratègic TIC (Mesura de Govern MES). Un cop assolit un elevat
    grau de maduresa en quant a cultura de la innovació en el marc municipal, l’eina també es pot
    obrir a la participació ciutadana en un procés de co-creació de serveis públics innovadors.

  -  Implantació d’una metodologia de treball per a la conversió d’idees en iniciatives d’innovació,
    associació de conceptes i implantació de la cultura de treball en equip multi-disciplinar,
    jeràrquicament no restrictiu, i transversal a l’organització, per a la introducció progressiva de la
    innovació com a part integrant quotidiana dels treballadors municipals, superant els tradicionals
    límits establerts per la cultura i l’evolució pròpia dels sistemes i potenciant la bi-direccionalitat
    tecnològica amb la indústria. Aquesta metodologia ha de garantir la re-alimentació del cicle
    tecnològic continu, aportant el conjunt d’iniciatives sorgides del foment de la participació impulsat
    per la Xarxa d’Innovació Pública (XIP:b)

  -  Promoció i consolidació d’una veritable cultura de la innovació TIC dins de l’ADN de
    l’administració municipal. La innovació l’han d’impulsar les persones i per tal que això passi, cal
    generar un clima adequat de tolerància al risc responsable, que impulsi l’emprenedoria i aculli les
    iniciatives innovadores. Com a procés de gestió del canvi, caldrà anar generant actuacions
    eficients i eficaces que serveixin de referents, casos d’èxits, protagonistes... Una bona gestió de
    la comunicació serà un pilar bàsic per a aconseguir resultats en aquest sentit.

  -  Incorporació de dinàmiques d’innovació oberta que permetin captar coneixement en qualsevol
    de les fases de l’embut de la innovació. Henry Chesbrough, professor de la Hass School of
    Business a la Universitat de Califòrnia, Berkeley, va ser qui va crear aquest concepte per tal de
    definir la necessitat d’obrir els processos innovadors més enllà de les fronteres de l’organització.
    L’autor apunta que avui dia ningú posseeix el monopoli del coneixement, per tant, si volem                                                       3
innovar, cal que comptem amb col·laboracions externes, empreses, partners, acadèmia,
  ciutadans... que ens aportin valor en qualsevol de les parts del procés (ja sigui en la generació
  d’idees, amb coneixement expert, en el prototipat o validació, etc.). Segons aquest model, les
  organitzacions han d’envoltar-se d’entorns proclius a la generació de coneixement i han d’establir
  vincles amb els agents que els hi poden aportar valor, per tal que la innovació esdevingui una
  veritable palanca de canvi. La creació del Comitè d’Innovació TIC en el si de l’Institut Municipal
  d’Informàtica amb participació plural, externa i interna, permetrà reflectir aquest esperit a l’hora
  que remarcar la importància del procés innovador dins els processos de re-generació productiva.

-  Creació dels Centres d’Innovació Compartida TIC (CIC Barcelona), com instrument efectiu
  per a la col·laboració multi-lateral entre la indústria TIC, l’acadèmia en un sentit ampli, la societat
  civil i altres administracions. Els Centres d’Innovació Compartida, s’articularan a través d’un
  espai virtual de col·laboració i en un conjunt d’accions de diferents tipus, amb l’ànim de
  consolidar-se en diferents jornades de treball, actes acadèmics i en la participació conjunta en
  events relacionats amb la innovació TIC. La naturalesa dels Centres d’Innovació Compartida es
  plasmarà a través de convenis bi-laterals entre l’Institut Municipal d’Informàtica i els diversos
  actors, a través dels quals s’articularà la participació i abast de cadascun d’ells, amb l’única
  condició de no suposar despesa econòmica directa ni per l’Ajuntament de Barcelona, ni per cap
  dels seus signants. Les activitats a realitzar pels CIC s’estructuraran en les següents categories:

    o  CIC amb la indústria TIC:

          Es fomentarà l’intercanvi d’informació sobre activitats relatives a innovació sobre
           productes, processos de negoci, dispositius i qualsevol aspecte relacionat amb
           les noves tecnologies de la informació.

          Participació bi-direccional en actes i events promoguts tant per l’Ajuntament de
           Barcelona com per les empreses a fi i efecte de llançar iniciatives innovadores, o
           intercanviar informació d’interès per alguna de les parts.

          Intercanvi de talent en forma de possibilitar la participació de personal de
           l’Institut en projectes o iniciatives desenvolupades per les empreses en un àmbit
           diferent al de l’Ajuntament de Barcelona, en qualitat d’observador o participant
           passiu, a efectes formatius i de promoció dels coneixements professionals.

          Realització de proves pilot productives sobre productes, serveis o processos de
           negoci innovadors d’interès per l’Ajuntament de Barcelona, per part de les
           empreses.

          Promoció i recerca dels medis per tal d’impulsar “startups” tecnològics i/o
           iniciatives d’interès per l’Ajuntament de Barcelona

          Foment per a la creació d’espais comuns per a la promoció d’idees i l’intercanvi
           de coneixement.

    o  CIC amb l’acadèmia: la relació amb el món acadèmic és vital per a la promoció i impuls
      de l’activitat innovadora. Els centres educatius i en especial les Universitats són el lloc
      natural per al desenvolupament de l’activitat de recerca i de desenvolupament. És
      objectiu general de la present Mesura de Govern l’intercanvi inter-disciplinar de talent en
      l’àmbit de les TIC. Les nostres Universitats són un exemple d’impuls innovador però
      també cal traslladar l’esperit i l’ànim innovador a les escoles d’educació secundària i als
      centres d’ensenyament no reglat TIC. En uns i altres trobem les llavors de la nova
      societat del coneixement a través de l’aplicació de les més modernes tecnologies, i cal
      aprofitar aquest patrimoni d’incalculable valor. Amb l’acadèmia es pretén:


                                                     4
  Superar el concepte de col·laboració a través d’estudiants becaris, possibilitant
            la realització de treballs de final de carrera, màster o postgrau, basats en
            problemàtiques reals i sota la tutoria d’experts TIC municipals. A través
            d’aquesta activitat es cerca la solució innovadora a reptes actuals, mantenint i
            respectant les propietats intel·lectuals i amb l’ànim de retornar a l’estudiant
            aquest esforç en forma de promoció de la seva participació en els projectes que
            siguin aprovats, concursats i materialitzats. En aquest sentit la promoció de la
            col·laboració entre empresa TIC i Universitats és objectiu clau d’aquesta Mesura
            de Govern.

            Materialitzar l’intercanvi de talent amb la realització de trobades orientades a la
            innovació TIC en forma de taules rodones, amb presència d’especialistes de
            renom amb fins de promoció de la tasca innovadora.

            Aproximació de les noves tecnologies als estudiants de secundaria i batxillerat
            per tal de fomentar l’ús responsable d’aquestes, la participació en el seu
            desenvolupament i la promoció de Barcelona com a cap i casal de les TIC a
            nivell internacional. Foment de les activitats acadèmiques TIC entorn a les
            tecnologies de mobilitat i ciutats intel·ligents.

            Aprofitar el ric teixit de la ciutat de Barcelona en matèria de formació TIC no
            reglada per fomentar la participació dels estudiants de noves tecnologies en
            projectes o actes desenvolupats per l’Ajuntament de Barcelona a l’empara
            d’aquesta Mesura de Govern.

      o  CIC amb la societat civil: indubtablement els professionals i el teixit associatiu català
        han creat un conjunt molt divers de comunitats que desenvolupen tasques creatives i
        innovadores. Cal incorporar aquests agents socials com a eix d’intercanvi de talent,
        fomentant la seva activitat, enriquint-la amb el coneixement compartit que els Centres
        d’Innovació Compartida posaran a la seva disposició i obrint els seus continguts.

      o  CIC amb les altres administracions: la cooperació amb les altres administracions
        catalanes constitueix un eix de l’acció dels CIC, per tal de la recerca de sinèrgies per a la
        realització de proves pilot corporatives, recerca de talent i impuls i foment de l’activitat
        industrial TIC al país. En aquest sentit la col·laboració bi-direccional tindrà per objecte la
        creació d’un espai comú d’innovació TIC, on es fomenti l’establiment d’empreses del
        sector de forma permanent a Barcelona, i per extensió, a Catalunya, on l’intercanvi de
        talent ha de ser la peça central d’aquesta negociació.» 03. Repercussió econòmica

El desenvolupament d’aquesta Mesura de Govern implica la posada en marxa de les iniciatives descrites
anteriorment, utilitzant tots els mecanismes que la col·laboració públic-privada faciliti per tal de
desenvolupar el model. Aquest àmbit de col·laboració permet fer partícips a tots els sectors implicats en
les tecnologies de la informació i comunicació, en el desenvolupament de les eines per la innovació que
s’han especificat.
                                                       5

More Related Content

What's hot

Q3 - Indicadors, Infraestructures i Serveis d'Innovació
Q3 - Indicadors, Infraestructures i Serveis d'InnovacióQ3 - Indicadors, Infraestructures i Serveis d'Innovació
Q3 - Indicadors, Infraestructures i Serveis d'Innovació
Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona
 
Matí Maker #5 - Conclusions generals
Matí Maker #5 - Conclusions generalsMatí Maker #5 - Conclusions generals
Matí Maker #5 - Conclusions generals
Ajuntament de Barcelona
 
"Innovació i co-producció de serveis públics"
"Innovació i co-producció de serveis públics""Innovació i co-producció de serveis públics"
"Innovació i co-producció de serveis públics"
Pablo Muiño Pardo
 
Informe de participació. Evolució de la participació a Barcelona durant l'any...
Informe de participació. Evolució de la participació a Barcelona durant l'any...Informe de participació. Evolució de la participació a Barcelona durant l'any...
Informe de participació. Evolució de la participació a Barcelona durant l'any...
Ajuntament de Barcelona
 
Debat 6: Anna Majó | 6è Congrés del Tercer Sector
Debat 6: Anna Majó | 6è Congrés del Tercer SectorDebat 6: Anna Majó | 6è Congrés del Tercer Sector
Debat 6: Anna Majó | 6è Congrés del Tercer Sector
Taula Tercer Sector
 
Guia de participació ciutadana en temps de pandèmia
Guia de participació ciutadana en temps de pandèmiaGuia de participació ciutadana en temps de pandèmia
Guia de participació ciutadana en temps de pandèmia
Ajuntament de Barcelona
 
IMI L'Institut Municipal d'Informàtica
IMI L'Institut Municipal d'InformàticaIMI L'Institut Municipal d'Informàtica
IMI L'Institut Municipal d'Informàtica
Ajuntament de Barcelona
 
Decàleg de Bones Pràctiques maig_2012
Decàleg de Bones Pràctiques maig_2012Decàleg de Bones Pràctiques maig_2012
Decàleg de Bones Pràctiques maig_2012
C C
 
Informe 2016-2019. Decidim, la plataforma digital oberta i lliure per la part...
Informe 2016-2019. Decidim, la plataforma digital oberta i lliure per la part...Informe 2016-2019. Decidim, la plataforma digital oberta i lliure per la part...
Informe 2016-2019. Decidim, la plataforma digital oberta i lliure per la part...
Ajuntament de Barcelona
 
Eix 4 una ciutat ben gestionada i radicalment democratica
Eix 4 una ciutat ben gestionada i radicalment democraticaEix 4 una ciutat ben gestionada i radicalment democratica
Eix 4 una ciutat ben gestionada i radicalment democratica
EnComuPodemRubi
 
Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018
Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018
Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018
Ajuntament de Barcelona
 
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponènciesI Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
gencat .
 
Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació
Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació
Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació
Pablo Muiño Pardo
 
39a sessió web: 'Què és això dels 'smart citizens'?'
39a sessió web: 'Què és això dels 'smart citizens'?'39a sessió web: 'Què és això dels 'smart citizens'?'
39a sessió web: 'Què és això dels 'smart citizens'?'
gencat .
 
Accés a la informació amb més coneixement
Accés a la informació amb més coneixementAccés a la informació amb més coneixement
Accés a la informació amb més coneixement
Jordi Graells
 
Informe sobre les dades bàsiques de mobilitat 2015
Informe sobre les dades bàsiques de mobilitat 2015 Informe sobre les dades bàsiques de mobilitat 2015
Informe sobre les dades bàsiques de mobilitat 2015
Ajuntament de Barcelona
 
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart CitiesJordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
Smash Tech
 
36a sessió web: 'Governs i administracions al mòbil'. Síntesi
36a sessió web: 'Governs i administracions al mòbil'. Síntesi36a sessió web: 'Governs i administracions al mòbil'. Síntesi
36a sessió web: 'Governs i administracions al mòbil'. Síntesigencat .
 
Crea i difon a Internet
Crea i difon a InternetCrea i difon a Internet
Crea i difon a Internet
Pablo Muiño Pardo
 
19a sessió web: síntesi
19a sessió web: síntesi19a sessió web: síntesi
19a sessió web: síntesigencat .
 

What's hot (20)

Q3 - Indicadors, Infraestructures i Serveis d'Innovació
Q3 - Indicadors, Infraestructures i Serveis d'InnovacióQ3 - Indicadors, Infraestructures i Serveis d'Innovació
Q3 - Indicadors, Infraestructures i Serveis d'Innovació
 
Matí Maker #5 - Conclusions generals
Matí Maker #5 - Conclusions generalsMatí Maker #5 - Conclusions generals
Matí Maker #5 - Conclusions generals
 
"Innovació i co-producció de serveis públics"
"Innovació i co-producció de serveis públics""Innovació i co-producció de serveis públics"
"Innovació i co-producció de serveis públics"
 
Informe de participació. Evolució de la participació a Barcelona durant l'any...
Informe de participació. Evolució de la participació a Barcelona durant l'any...Informe de participació. Evolució de la participació a Barcelona durant l'any...
Informe de participació. Evolució de la participació a Barcelona durant l'any...
 
Debat 6: Anna Majó | 6è Congrés del Tercer Sector
Debat 6: Anna Majó | 6è Congrés del Tercer SectorDebat 6: Anna Majó | 6è Congrés del Tercer Sector
Debat 6: Anna Majó | 6è Congrés del Tercer Sector
 
Guia de participació ciutadana en temps de pandèmia
Guia de participació ciutadana en temps de pandèmiaGuia de participació ciutadana en temps de pandèmia
Guia de participació ciutadana en temps de pandèmia
 
IMI L'Institut Municipal d'Informàtica
IMI L'Institut Municipal d'InformàticaIMI L'Institut Municipal d'Informàtica
IMI L'Institut Municipal d'Informàtica
 
Decàleg de Bones Pràctiques maig_2012
Decàleg de Bones Pràctiques maig_2012Decàleg de Bones Pràctiques maig_2012
Decàleg de Bones Pràctiques maig_2012
 
Informe 2016-2019. Decidim, la plataforma digital oberta i lliure per la part...
Informe 2016-2019. Decidim, la plataforma digital oberta i lliure per la part...Informe 2016-2019. Decidim, la plataforma digital oberta i lliure per la part...
Informe 2016-2019. Decidim, la plataforma digital oberta i lliure per la part...
 
Eix 4 una ciutat ben gestionada i radicalment democratica
Eix 4 una ciutat ben gestionada i radicalment democraticaEix 4 una ciutat ben gestionada i radicalment democratica
Eix 4 una ciutat ben gestionada i radicalment democratica
 
Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018
Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018
Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018
 
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponènciesI Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
 
Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació
Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació
Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació
 
39a sessió web: 'Què és això dels 'smart citizens'?'
39a sessió web: 'Què és això dels 'smart citizens'?'39a sessió web: 'Què és això dels 'smart citizens'?'
39a sessió web: 'Què és això dels 'smart citizens'?'
 
Accés a la informació amb més coneixement
Accés a la informació amb més coneixementAccés a la informació amb més coneixement
Accés a la informació amb més coneixement
 
Informe sobre les dades bàsiques de mobilitat 2015
Informe sobre les dades bàsiques de mobilitat 2015 Informe sobre les dades bàsiques de mobilitat 2015
Informe sobre les dades bàsiques de mobilitat 2015
 
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart CitiesJordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
 
36a sessió web: 'Governs i administracions al mòbil'. Síntesi
36a sessió web: 'Governs i administracions al mòbil'. Síntesi36a sessió web: 'Governs i administracions al mòbil'. Síntesi
36a sessió web: 'Governs i administracions al mòbil'. Síntesi
 
Crea i difon a Internet
Crea i difon a InternetCrea i difon a Internet
Crea i difon a Internet
 
19a sessió web: síntesi
19a sessió web: síntesi19a sessió web: síntesi
19a sessió web: síntesi
 

Similar to MITIC: Un model d'innovació TIC per a Barcelona

Ple març 2012: estratègia TIC
Ple març 2012: estratègia TICPle març 2012: estratègia TIC
Ple març 2012: estratègia TIC
Ajuntament de Barcelona
 
Bcndigitalroadmap
BcndigitalroadmapBcndigitalroadmap
Bcndigitalroadmap
Francesca Bria
 
Mesura de govern. Impuls de la innovació urbana a Barcelona
Mesura de govern. Impuls de la innovació urbana a BarcelonaMesura de govern. Impuls de la innovació urbana a Barcelona
Mesura de govern. Impuls de la innovació urbana a Barcelona
Ajuntament de Barcelona
 
Pla Barcelona Ciutat Digital
Pla Barcelona Ciutat DigitalPla Barcelona Ciutat Digital
Pla Barcelona Ciutat Digital
Ajuntament de Barcelona
 
Pla Director de les TIC
Pla Director de les TICPla Director de les TIC
Pla Director de les TIC
Ajuntament de Barcelona
 
Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...
Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...
Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...
m4Social
 
Canviant el paradigma: joves aprenent i emprenent, punts TIC i nova ocupabili...
Canviant el paradigma: joves aprenent i emprenent, punts TIC i nova ocupabili...Canviant el paradigma: joves aprenent i emprenent, punts TIC i nova ocupabili...
Canviant el paradigma: joves aprenent i emprenent, punts TIC i nova ocupabili...
Xarxa Punt TIC
 
Xerrada 3: Territori Smart: el programa Catlabs i la dinamització de la innov...
Xerrada 3: Territori Smart: el programa Catlabs i la dinamització de la innov...Xerrada 3: Territori Smart: el programa Catlabs i la dinamització de la innov...
Xerrada 3: Territori Smart: el programa Catlabs i la dinamització de la innov...
m4Social
 
Conferencia plans estrategics sitges
Conferencia plans estrategics sitgesConferencia plans estrategics sitges
Conferencia plans estrategics sitgesAlbert Bargues i Grau
 
Maker district: conclusions co-creació
Maker district: conclusions co-creacióMaker district: conclusions co-creació
Maker district: conclusions co-creació
Ajuntament de Barcelona
 
Usos de les xarxes socials de barcelona
Usos de les xarxes socials de barcelonaUsos de les xarxes socials de barcelona
Usos de les xarxes socials de barcelona
Ernest Prunera Aledo
 
CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"
CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"
CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"
Congrés Govern Digital
 
Mapa de la innovació a l'adminsitració local 2010
Mapa de la innovació a l'adminsitració local 2010Mapa de la innovació a l'adminsitració local 2010
Mapa de la innovació a l'adminsitració local 2010Ajuntament de Figueres
 
GeocitiZens. Noves cartografies urbanes, una reflexió sobre el futur de les c...
GeocitiZens. Noves cartografies urbanes, una reflexió sobre el futur de les c...GeocitiZens. Noves cartografies urbanes, una reflexió sobre el futur de les c...
GeocitiZens. Noves cartografies urbanes, una reflexió sobre el futur de les c...
Antoni
 
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
Ajuntament de Barcelona
 
web 2.0 i e-administració
web 2.0 i e-administracióweb 2.0 i e-administració
web 2.0 i e-administracióguestgmc08
 
Mesura de Govern 29 de juny. Barcelona Innovació
Mesura de Govern 29 de juny. Barcelona InnovacióMesura de Govern 29 de juny. Barcelona Innovació
Mesura de Govern 29 de juny. Barcelona Innovació
Ajuntament de Barcelona
 
Mesura de Govern: procés participatiu PAM i PAD
Mesura de Govern: procés participatiu PAM i PADMesura de Govern: procés participatiu PAM i PAD
Mesura de Govern: procés participatiu PAM i PAD
Ajuntament de Barcelona
 
Presentació dels Punts TIC a càrrec del conseller de Governació i Administrac...
Presentació dels Punts TIC a càrrec del conseller de Governació i Administrac...Presentació dels Punts TIC a càrrec del conseller de Governació i Administrac...
Presentació dels Punts TIC a càrrec del conseller de Governació i Administrac...
Xarxa Punt TIC
 

Similar to MITIC: Un model d'innovació TIC per a Barcelona (20)

Ple març 2012: estratègia TIC
Ple març 2012: estratègia TICPle març 2012: estratègia TIC
Ple març 2012: estratègia TIC
 
Bcndigitalroadmap
BcndigitalroadmapBcndigitalroadmap
Bcndigitalroadmap
 
Mesura de govern. Impuls de la innovació urbana a Barcelona
Mesura de govern. Impuls de la innovació urbana a BarcelonaMesura de govern. Impuls de la innovació urbana a Barcelona
Mesura de govern. Impuls de la innovació urbana a Barcelona
 
Pla Barcelona Ciutat Digital
Pla Barcelona Ciutat DigitalPla Barcelona Ciutat Digital
Pla Barcelona Ciutat Digital
 
Pla Director de les TIC
Pla Director de les TICPla Director de les TIC
Pla Director de les TIC
 
Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...
Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...
Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...
 
Canviant el paradigma: joves aprenent i emprenent, punts TIC i nova ocupabili...
Canviant el paradigma: joves aprenent i emprenent, punts TIC i nova ocupabili...Canviant el paradigma: joves aprenent i emprenent, punts TIC i nova ocupabili...
Canviant el paradigma: joves aprenent i emprenent, punts TIC i nova ocupabili...
 
Xerrada 3: Territori Smart: el programa Catlabs i la dinamització de la innov...
Xerrada 3: Territori Smart: el programa Catlabs i la dinamització de la innov...Xerrada 3: Territori Smart: el programa Catlabs i la dinamització de la innov...
Xerrada 3: Territori Smart: el programa Catlabs i la dinamització de la innov...
 
Conferencia plans estrategics sitges
Conferencia plans estrategics sitgesConferencia plans estrategics sitges
Conferencia plans estrategics sitges
 
Maker district: conclusions co-creació
Maker district: conclusions co-creacióMaker district: conclusions co-creació
Maker district: conclusions co-creació
 
Usos de les xarxes socials de barcelona
Usos de les xarxes socials de barcelonaUsos de les xarxes socials de barcelona
Usos de les xarxes socials de barcelona
 
CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"
CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"
CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"
 
Mapa de la innovació a l'adminsitració local 2010
Mapa de la innovació a l'adminsitració local 2010Mapa de la innovació a l'adminsitració local 2010
Mapa de la innovació a l'adminsitració local 2010
 
GeocitiZens. Noves cartografies urbanes, una reflexió sobre el futur de les c...
GeocitiZens. Noves cartografies urbanes, una reflexió sobre el futur de les c...GeocitiZens. Noves cartografies urbanes, una reflexió sobre el futur de les c...
GeocitiZens. Noves cartografies urbanes, una reflexió sobre el futur de les c...
 
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
 
Vilanova barri jc.lluch
Vilanova barri jc.lluchVilanova barri jc.lluch
Vilanova barri jc.lluch
 
web 2.0 i e-administració
web 2.0 i e-administracióweb 2.0 i e-administració
web 2.0 i e-administració
 
Mesura de Govern 29 de juny. Barcelona Innovació
Mesura de Govern 29 de juny. Barcelona InnovacióMesura de Govern 29 de juny. Barcelona Innovació
Mesura de Govern 29 de juny. Barcelona Innovació
 
Mesura de Govern: procés participatiu PAM i PAD
Mesura de Govern: procés participatiu PAM i PADMesura de Govern: procés participatiu PAM i PAD
Mesura de Govern: procés participatiu PAM i PAD
 
Presentació dels Punts TIC a càrrec del conseller de Governació i Administrac...
Presentació dels Punts TIC a càrrec del conseller de Governació i Administrac...Presentació dels Punts TIC a càrrec del conseller de Governació i Administrac...
Presentació dels Punts TIC a càrrec del conseller de Governació i Administrac...
 

More from Ajuntament de Barcelona

Mesura de govern: Generació d’energia solar fotovoltaica a Barcelona.
Mesura de govern: Generació d’energia solar fotovoltaica a Barcelona.Mesura de govern: Generació d’energia solar fotovoltaica a Barcelona.
Mesura de govern: Generació d’energia solar fotovoltaica a Barcelona.
Ajuntament de Barcelona
 
240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf
240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf
240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf
Ajuntament de Barcelona
 
Com combatre l'edatisme vers les persones grans
Com combatre l'edatisme vers les persones gransCom combatre l'edatisme vers les persones grans
Com combatre l'edatisme vers les persones grans
Ajuntament de Barcelona
 
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
Ajuntament de Barcelona
 
Estat de la ciutat 2022
Estat de la ciutat 2022Estat de la ciutat 2022
Estat de la ciutat 2022
Ajuntament de Barcelona
 
Pla de Salut Mental 2023-2030
Pla de Salut Mental 2023-2030Pla de Salut Mental 2023-2030
Pla de Salut Mental 2023-2030
Ajuntament de Barcelona
 
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipalsPetita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
Ajuntament de Barcelona
 
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
Ajuntament de Barcelona
 
Balanç de Festes Majors de tardor 2022
Balanç de Festes Majors de tardor 2022Balanç de Festes Majors de tardor 2022
Balanç de Festes Majors de tardor 2022
Ajuntament de Barcelona
 
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023Informe d’inici del curs escolar 2022-2023
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023
Ajuntament de Barcelona
 
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
Ajuntament de Barcelona
 
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutatInforme estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat
Ajuntament de Barcelona
 
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
Ajuntament de Barcelona
 
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...
Ajuntament de Barcelona
 
TAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURA
TAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURATAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURA
TAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURA
Ajuntament de Barcelona
 
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025
Ajuntament de Barcelona
 
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Ajuntament de Barcelona
 
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf
Ajuntament de Barcelona
 
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdf
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdfReglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdf
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdf
Ajuntament de Barcelona
 
Barcelona Ciutat Patrimoni
 Barcelona Ciutat Patrimoni Barcelona Ciutat Patrimoni
Barcelona Ciutat Patrimoni
Ajuntament de Barcelona
 

More from Ajuntament de Barcelona (20)

Mesura de govern: Generació d’energia solar fotovoltaica a Barcelona.
Mesura de govern: Generació d’energia solar fotovoltaica a Barcelona.Mesura de govern: Generació d’energia solar fotovoltaica a Barcelona.
Mesura de govern: Generació d’energia solar fotovoltaica a Barcelona.
 
240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf
240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf
240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf
 
Com combatre l'edatisme vers les persones grans
Com combatre l'edatisme vers les persones gransCom combatre l'edatisme vers les persones grans
Com combatre l'edatisme vers les persones grans
 
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
 
Estat de la ciutat 2022
Estat de la ciutat 2022Estat de la ciutat 2022
Estat de la ciutat 2022
 
Pla de Salut Mental 2023-2030
Pla de Salut Mental 2023-2030Pla de Salut Mental 2023-2030
Pla de Salut Mental 2023-2030
 
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipalsPetita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
 
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
 
Balanç de Festes Majors de tardor 2022
Balanç de Festes Majors de tardor 2022Balanç de Festes Majors de tardor 2022
Balanç de Festes Majors de tardor 2022
 
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023Informe d’inici del curs escolar 2022-2023
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023
 
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
 
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutatInforme estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat
 
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
 
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...
 
TAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURA
TAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURATAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURA
TAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURA
 
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025
 
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
 
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf
 
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdf
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdfReglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdf
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdf
 
Barcelona Ciutat Patrimoni
 Barcelona Ciutat Patrimoni Barcelona Ciutat Patrimoni
Barcelona Ciutat Patrimoni
 

MITIC: Un model d'innovació TIC per a Barcelona

 • 1. Mesura de Govern MITIC:un model d’Innovació TIC per a Barcelona Comissió d'Hàbitat Urbà 7 de març de 2013
 • 2. Tercera Tinença Alcaldia d’Habitat Urbà Mesura de Govern MITIC: un model d'Innovació TIC per a Barcelona »01. Introducció i Objectius Les noves tecnologies de la informació i les telecomunicacions desenvolupades a finals del segle XX a l’ombra i impuls de les societats post-industrials han estat una palanca decisiva en l’aparició de noves maneres d’entendre el món. La configuració de la societat Xarxa, que tan bé va descriure el professor Manuel Castells en la seva obra “La Sociedad red: una visión global”, ha modificat no només el panorama de l’activitat econòmica, sinó també la forma d’entendre el món, les seves relacions i la manera en què els diferents grups humans intercanvien coneixement, desenvolupen talent i incideixen en l’evolució de la societat. L’era de la informació ha donat pas a l’era del coneixement: coneixement distribuït, compartit i intercanviable. Coneixement que dóna pas, sens dubte, a una nova manera de concebre el creixement econòmic, les transaccions comercials i l’activitat intel·lectual, i potser encara més en un moment de profunda crisi com l’actual. Les Administracions Públiques no són alienes a aquests canvis estructurals de la nostra manera de pensar. Dipositadores del mandat dels pobles en les societats occidentals, han de saber canalitzar aquestes forces per tal de superar moments de dificultats econòmiques, i incerteses sobre el futur. L’Ajuntament de Barcelona participa plenament en la convicció de que les noves tecnologies (TIC) són tant una palanca decisiva del motor econòmic de la ciutat i impuls de l’activitat del coneixement sobre el conjunt de les disciplines, oficis i indústries, com en si mateixes, elements claus del naixement d’una nova manera de generar economia, basada en la immediatesa dels resultats, l’excel·lència del servei als ciutadans i el foment a l’activitat creativa i d’innovació. En aquest marc, les TIC han esdevingut instruments de canvi, plataformes sobre les quals poder innovar i aportar més valor als ciutadans amb unes noves lògiques de relació administració – ciutadania. En definitiva, les TIC aporten un valor innovador sobre bona part de les activitats actuals. En aquest sentit, tal com afirma el professor Joaquim Vilà, expert en la gestió de la Innovació a l’IESE, podem dir que “avui en dia, la innovació és una necessitat per sobreviure al món dels negocis; les institucions i empreses innovadores desplaçaran poc a poc a les reaccionaries incapaces d'adaptar-se al nou context.” En l'actualitat, hi ha un ampli consens en que l'èxit sostingut requereix una innovació contínua en totes les àrees de l'empresa o les institucions, per tant, la innovació té molt més a veure amb la gestió de les persones que només amb la tecnologia i té molt més a veure amb la cultura que amb els processos aïllats. Complementària a la Mesura de Govern “MES (Mobilitat, e-Administració i Sistemes d’Informació)”, presentada al Plenari del Consell Municipal de 30 de març de 2012, definidora de l’estratègia en Noves Tecnologies de la Informació i Comunicació i complementària de la Mesura de Govern “Barcelona Innovació: un programa per a la cultura de la Innovació a la ciutat de Barcelona", presentada al Plenari del Consell Municipal de 29 de juny de 2012, la present Mesura de Govern es focalitza en el desenvolupament d’un pla d’acció estratègic per al desenvolupament de la Innovació TIC entesa com a un mecanisme per sistematitzar la creació de valor públic de manera sostingudai l’impuls de la societat del coneixement, amb les propostes claus següents: 1
 • 3. - Dissenyar, desenvolupar i aplicar un model d’Innovació TIC, que permeti abordar d’una manera sistemàtica, ordenada, metòdica i orientada a objectius, l’activitat creativa per a la generació continuade projectes innovadors. - Impulsar i fomentar la participació en el desenvolupament de les TIC i de nous models d’aportació de valoral si de l’Ajuntament de Barcelona, en benefici no només dels sistemes propis sinó de tota la ciutadania, per tal de millorar els processos de prestació dels serveis municipals. - Construir un model cíclic d’innovació, que superant les antigues planificacions periòdiques orientades simplement a l’evolució de la tecnologia, estigui al servei de les necessitats reals de la ciutadania en coherència ambles línies estratègiques definides per l’Ajuntament de Barcelona, de manera que puguin integrar de manera flexible i contínua els canvis i les noves necessitats de l’entorn de manera àgil per tal de donar un millor servei al ciutadà,i centrades en: o El desenvolupament de la mobilitat com a tecnologia de futur, integradora i potenciadora del projecte d’identitat digital dels ciutadans de Barcelona. o L’e-Government o govern electrònic, concebut com un canal no només de relació unidireccional de l’administració envers els ciutadans, sinó també en la veritable plataforma de participació ciutadana, i de representació ciutadana en els òrgans de la ciutat. o La ciutat intel·ligent, concebuda no només com un cúmul de tecnologia dispersa per la ciutat, sinó com la base dels nous sistemes d’informació de la ciutat, convertida a través d’ells en ciutat del coneixement, capaç de modelar les necessitats a base de l’aplicació de processos d’analítica i intel·ligència computacional. o L’accés públic a dades de la ciutat de Barcelona, conegut com a “Open Data”, que s’articula com un dels instruments de futur amb més potencial per a la participació efectiva del ciutadà en el desenvolupament de solucions tecnològiques i de negoci per a la ciutat. - Promoure l’intercanvi de talent TIC com a via per a l’enriquiment mutu entre societat i administració, per tal de possibilitar la prospecció de noves idees i noves maneres d’entendre els sistemes d’informació que conformen l’activitat en matèria de noves tecnologies de la informació. - Possibilitar un espai de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, les grans empreses del sector TIC, l’acadèmia –representada per Universitats, centres d’educació secundària i graus professionals, i altres centres docents de l’àmbit TIC, la societat civil representada pel conjunt de les petites i mitjanes empreses així com dels treballadors per compte propi, i les altres administracions, per tal d’intercanviar experiències, iniciatives i idees. Les xarxes són la màxima expressió de la nova societat que creix sobre la base transversal de les TIC. L’impuls de les noves relacions socials definides i explicades abastament per autors com Saskia Sassen a “Una sociologia de la globalización”, conformen la nova manera d’entendre el món. Un món on les ciutats juguen un paper central i on l’administració local no pot quedar enrere en la definició del nou marc de relacions. Cal un pas endavant fent que les TIC ocupin un lloc central en el desenvolupament d’aquest nou escenari, no com a simples espectadores de la nova societat, que en bona part es serveix d’elles, sinó a través del seu propi desenvolupament basat en els mateixos principis innovadors d’altres activitats. 2
 • 4. La pròpia transversalitat i centralitat de les TIC les fa moltes vegades indiferents a les seves pròpies necessitats, centrant-se només en els aspectes tècnics que les caracteritzen, i oblidant molt sovint, la necessitat del seu propi desenvolupament en favor, en aquest cas, del desenvolupament dels objectius de ciutat. L’experiència d’innovació TIC que iniciem a l’Ajuntament de Barcelona, pot ser una palanca decisiva per a l’impuls de la innovació transversal a tota l’activitat econòmica, cultural, industrial i de qualsevol tipus. L’adopció de metodologies de treball, participatives respecte dels treballadors municipals en primer terme, però també complementades per l’activitat realitzada envers els ciutadans, pot obrir el camí per a la recerca de nous talents, noves idees i noves sinèrgies que permetin el desenvolupament d’aquesta nova societat, i de noves vies de prosperitat. » 02. Proposta de treball Per tal d’assolir aquests objectius es proposa l’adopció de les següents accions i mesures: - Disseny, creació impuls i execució de la Xarxa d’Innovació Pública TIC (XIP:b) de Barcelona. Instrument per a la participació efectiva dels empleats municipals en els processos de generació d’idees, recerca de talent, i via de participació efectiva dels treballadors públics en els processos de presa de decisió, sempre associats a uns reptes d’innovació prèviament definits que seran els que marcaran el rumb dels projectes innovadors. La XIP:b neix amb la convicció que serà un instrument útil respecte de la innovació TIC, però amb vocació d’estendre la seva experiència a la totalitat de l’àmbit municipal. Restringida inicialment a les noves tecnologies de la informació serà un canal participatiu virtual on, utilitzant les tecnologies i infraestructures existents, es procedirà a recollir, analitzar, filtrar i cuidar totes les iniciatives sorgides dins la pròpia administració, per a processar-les com a font d’innovació i consolidar-les en projectes que es centrin en els objectius del pla estratègic TIC (Mesura de Govern MES). Un cop assolit un elevat grau de maduresa en quant a cultura de la innovació en el marc municipal, l’eina també es pot obrir a la participació ciutadana en un procés de co-creació de serveis públics innovadors. - Implantació d’una metodologia de treball per a la conversió d’idees en iniciatives d’innovació, associació de conceptes i implantació de la cultura de treball en equip multi-disciplinar, jeràrquicament no restrictiu, i transversal a l’organització, per a la introducció progressiva de la innovació com a part integrant quotidiana dels treballadors municipals, superant els tradicionals límits establerts per la cultura i l’evolució pròpia dels sistemes i potenciant la bi-direccionalitat tecnològica amb la indústria. Aquesta metodologia ha de garantir la re-alimentació del cicle tecnològic continu, aportant el conjunt d’iniciatives sorgides del foment de la participació impulsat per la Xarxa d’Innovació Pública (XIP:b) - Promoció i consolidació d’una veritable cultura de la innovació TIC dins de l’ADN de l’administració municipal. La innovació l’han d’impulsar les persones i per tal que això passi, cal generar un clima adequat de tolerància al risc responsable, que impulsi l’emprenedoria i aculli les iniciatives innovadores. Com a procés de gestió del canvi, caldrà anar generant actuacions eficients i eficaces que serveixin de referents, casos d’èxits, protagonistes... Una bona gestió de la comunicació serà un pilar bàsic per a aconseguir resultats en aquest sentit. - Incorporació de dinàmiques d’innovació oberta que permetin captar coneixement en qualsevol de les fases de l’embut de la innovació. Henry Chesbrough, professor de la Hass School of Business a la Universitat de Califòrnia, Berkeley, va ser qui va crear aquest concepte per tal de definir la necessitat d’obrir els processos innovadors més enllà de les fronteres de l’organització. L’autor apunta que avui dia ningú posseeix el monopoli del coneixement, per tant, si volem 3
 • 5. innovar, cal que comptem amb col·laboracions externes, empreses, partners, acadèmia, ciutadans... que ens aportin valor en qualsevol de les parts del procés (ja sigui en la generació d’idees, amb coneixement expert, en el prototipat o validació, etc.). Segons aquest model, les organitzacions han d’envoltar-se d’entorns proclius a la generació de coneixement i han d’establir vincles amb els agents que els hi poden aportar valor, per tal que la innovació esdevingui una veritable palanca de canvi. La creació del Comitè d’Innovació TIC en el si de l’Institut Municipal d’Informàtica amb participació plural, externa i interna, permetrà reflectir aquest esperit a l’hora que remarcar la importància del procés innovador dins els processos de re-generació productiva. - Creació dels Centres d’Innovació Compartida TIC (CIC Barcelona), com instrument efectiu per a la col·laboració multi-lateral entre la indústria TIC, l’acadèmia en un sentit ampli, la societat civil i altres administracions. Els Centres d’Innovació Compartida, s’articularan a través d’un espai virtual de col·laboració i en un conjunt d’accions de diferents tipus, amb l’ànim de consolidar-se en diferents jornades de treball, actes acadèmics i en la participació conjunta en events relacionats amb la innovació TIC. La naturalesa dels Centres d’Innovació Compartida es plasmarà a través de convenis bi-laterals entre l’Institut Municipal d’Informàtica i els diversos actors, a través dels quals s’articularà la participació i abast de cadascun d’ells, amb l’única condició de no suposar despesa econòmica directa ni per l’Ajuntament de Barcelona, ni per cap dels seus signants. Les activitats a realitzar pels CIC s’estructuraran en les següents categories: o CIC amb la indústria TIC:  Es fomentarà l’intercanvi d’informació sobre activitats relatives a innovació sobre productes, processos de negoci, dispositius i qualsevol aspecte relacionat amb les noves tecnologies de la informació.  Participació bi-direccional en actes i events promoguts tant per l’Ajuntament de Barcelona com per les empreses a fi i efecte de llançar iniciatives innovadores, o intercanviar informació d’interès per alguna de les parts.  Intercanvi de talent en forma de possibilitar la participació de personal de l’Institut en projectes o iniciatives desenvolupades per les empreses en un àmbit diferent al de l’Ajuntament de Barcelona, en qualitat d’observador o participant passiu, a efectes formatius i de promoció dels coneixements professionals.  Realització de proves pilot productives sobre productes, serveis o processos de negoci innovadors d’interès per l’Ajuntament de Barcelona, per part de les empreses.  Promoció i recerca dels medis per tal d’impulsar “startups” tecnològics i/o iniciatives d’interès per l’Ajuntament de Barcelona  Foment per a la creació d’espais comuns per a la promoció d’idees i l’intercanvi de coneixement. o CIC amb l’acadèmia: la relació amb el món acadèmic és vital per a la promoció i impuls de l’activitat innovadora. Els centres educatius i en especial les Universitats són el lloc natural per al desenvolupament de l’activitat de recerca i de desenvolupament. És objectiu general de la present Mesura de Govern l’intercanvi inter-disciplinar de talent en l’àmbit de les TIC. Les nostres Universitats són un exemple d’impuls innovador però també cal traslladar l’esperit i l’ànim innovador a les escoles d’educació secundària i als centres d’ensenyament no reglat TIC. En uns i altres trobem les llavors de la nova societat del coneixement a través de l’aplicació de les més modernes tecnologies, i cal aprofitar aquest patrimoni d’incalculable valor. Amb l’acadèmia es pretén: 4
 • 6. Superar el concepte de col·laboració a través d’estudiants becaris, possibilitant la realització de treballs de final de carrera, màster o postgrau, basats en problemàtiques reals i sota la tutoria d’experts TIC municipals. A través d’aquesta activitat es cerca la solució innovadora a reptes actuals, mantenint i respectant les propietats intel·lectuals i amb l’ànim de retornar a l’estudiant aquest esforç en forma de promoció de la seva participació en els projectes que siguin aprovats, concursats i materialitzats. En aquest sentit la promoció de la col·laboració entre empresa TIC i Universitats és objectiu clau d’aquesta Mesura de Govern.  Materialitzar l’intercanvi de talent amb la realització de trobades orientades a la innovació TIC en forma de taules rodones, amb presència d’especialistes de renom amb fins de promoció de la tasca innovadora.  Aproximació de les noves tecnologies als estudiants de secundaria i batxillerat per tal de fomentar l’ús responsable d’aquestes, la participació en el seu desenvolupament i la promoció de Barcelona com a cap i casal de les TIC a nivell internacional. Foment de les activitats acadèmiques TIC entorn a les tecnologies de mobilitat i ciutats intel·ligents.  Aprofitar el ric teixit de la ciutat de Barcelona en matèria de formació TIC no reglada per fomentar la participació dels estudiants de noves tecnologies en projectes o actes desenvolupats per l’Ajuntament de Barcelona a l’empara d’aquesta Mesura de Govern. o CIC amb la societat civil: indubtablement els professionals i el teixit associatiu català han creat un conjunt molt divers de comunitats que desenvolupen tasques creatives i innovadores. Cal incorporar aquests agents socials com a eix d’intercanvi de talent, fomentant la seva activitat, enriquint-la amb el coneixement compartit que els Centres d’Innovació Compartida posaran a la seva disposició i obrint els seus continguts. o CIC amb les altres administracions: la cooperació amb les altres administracions catalanes constitueix un eix de l’acció dels CIC, per tal de la recerca de sinèrgies per a la realització de proves pilot corporatives, recerca de talent i impuls i foment de l’activitat industrial TIC al país. En aquest sentit la col·laboració bi-direccional tindrà per objecte la creació d’un espai comú d’innovació TIC, on es fomenti l’establiment d’empreses del sector de forma permanent a Barcelona, i per extensió, a Catalunya, on l’intercanvi de talent ha de ser la peça central d’aquesta negociació. » 03. Repercussió econòmica El desenvolupament d’aquesta Mesura de Govern implica la posada en marxa de les iniciatives descrites anteriorment, utilitzant tots els mecanismes que la col·laboració públic-privada faciliti per tal de desenvolupar el model. Aquest àmbit de col·laboració permet fer partícips a tots els sectors implicats en les tecnologies de la informació i comunicació, en el desenvolupament de les eines per la innovació que s’han especificat. 5