SlideShare a Scribd company logo
Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació  Amb el suport de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació. Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla Avança, impulsat pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç “ Jornades d’intercanvi de coneixement: bones pràctiques en formació”  Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) Juliol de 2009
 
VÍDEO “ Sant Feliu ciutat digital ”: www.youtube.com/watch?v=fbh7KcvdciE  Comencem pel final: Què és una ciutat digital?
TERRITORI (1): PREMISSES D’ACTUACIÓ « Internet is the death of distance, but not the death of place  » F. Cairncross   El territori digital és, en primer lloc, un territori del coneixement perquè es sustenta en aquest com el millor vector del desenvolupament social i econòmic. « La mayor mutación para la generación a venir y que se impondrá en todos los territorios: un sistema de riqueza diferente, que depende de las modificaciones de nuestras relaciones con el tiempo, el espacio y el saber » Alvin i Heidi Toffler. Llibre “ La riqueza revolucionaria ”, capítol “ Confiar en el conocimiento”    Transformació de la ciutat mitjançant la catalització, generació, fixació i capitalització del coneixement : capacitació del teixit socioeconòmic local, concertació amb centres universitaris i de recerca, fixació, creació d'espais estables d'intercanvi, desenvolupant la cobertura a noves necessitats...
POBLACIÓ 43.184 habitants (Padró continu). Destaca el factor jove : el 48% és menor de 35 anys. TEIXIT PRODUCTIU Sector industrial: 383 empreses Sector comercial: 616 empreses Construcció: 86 empreses Altres serveis: 677 empreses TEIXIT ASSOCIATIU 186 entitats CAPITAL INTEL·LECTUAL (exemple) UOC: 215 estudiants de Sant Feliu (del total de 2.095 matriculats de la comarca del Baix Llobregat). Dels 215 estudiants, 48 cursen especialitats relacionades amb les noves tecnologies: Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat Telemàtica: 4 Enginyeria Tècnica d' Informàtica de Gestió: 17 Enginyeria Tècnica d' Informàtica de Sistemes: 16 Enginyeria Informàtica: 5 Màster oficial d' Educació i TIC: 3 Màster oficial de Societat de la informació i coneixement: 1 Màster programari lliure: 2 GMMD (Graduat Multimèdia): Dada no disponible Prospecció sobre les TIC a Sant Feliu de Llobregat mitjançant estudis locals i detecció de necessitats sobre l’impacte de les transformacions en la ciutat en matèria de noves tecnologies. Estudi sobre les TIC a Sant Feliu de Llobregat 2005 (àmbit: POBLACIÓ ) Estudi sobre les TIC a Sant Feliu de Llobregat 2006 (àmbit: TEIXIT ) Consultable a: www.santfeliu.cat/online/observatori  CLÚSTERS Cluster de fabricants d’aixetes i empreses auxiliars del Baix Llobregat i Vallès Occidental Altres clústers? Termòmetre de l’emprenedoria… TERRITORI (2): DESCRIPCIÓ AMPLIADA
DIAGNOSI: Prospecció, anàlisi i DAFO local sobre Internet i les TIC  OPORTUNITATS Aprofitar el número d’ordinadors que hi ha a les llars per incrementar la freqüència d’ús Analitzar un possible increment del nombre de punts públics d’accés gratuïts a Internet i/o comunicació dels mateixos Incrementar el nombre de serveis via Internet per cobrir les demandes dels ciutadans Aprofitar la telefonia mòbil per arribar a aquelles persones que no tenen connexió a Internet o no es connecten Incrementar l’oferta de cursos formatius on-line, per augmentar el nivell formatiu en TIC dels ciutadans Baix percentatge de compres per Internet per part dels usuaris. Llei accés electrònic serveis públics municipals. Intercanvi bones pràctiques. Clúster d’innovació: aixetes i empreses auxiliars. Territori innovador en matèria de continguts digitals: santfeliusfera, premis audiovisuals... Actuacions TIC impulsades des de Sant Feliu amb impacte als mitjans de comunicació. Diversos guardons externs a polítiques TIC municipals. AMENACES Realitzar d’accions de capacitació i entrenament TIC no orientades als diferents perfils d’usuaris. Seguir generant consumidors de continguts digitals i no pas creadors. Descuidar les infrastructures de telecomunicacions, cal potenciar-les per donar un millor servei en un futur pròxim No relacionar les necessitats dels ciutadans i els nous serveis digitals. No realitzar una comunicació bidireccional entre les propostes de l’Ajuntament i els teixit socioeconòmic local pel que fa a les TIC. Escassa capacitat d’innovació del teixit empresarial local i comarcal. Dificultats d’adaptació als ràpids i continus canvis. Escassa cultura empresarial de concertació i associacionisme. Debilitat sector TIC local. Sotmès a intrusisme. FORTALESES Elevada penetració d’ordinadors a les llars Alta penetració de connexió ADSL a les llars. Elevat percentatge de ciutadans que es connecten a Internet 1 cop o més a la setmana. Elevada freqüència d’ús d’Internet a la setmana Elevada penetració a la població del telèfon mòbil Territori prioritari desplegament operadores telecomunicacions i àmplia extensió infraestructures d’accés a la Xarxa. Elevat dinamisme i bagatge municipal en matèria TIC. Corporació local amb consolidada presència a Internet fent camí envers una “administració digital”. Tendència incremental d’utilització de les TIC per part de la la ciutadania i teixit productiu de la ciutat. Existència d’una comunitat de més de 2400 usuaris de serveis d’inclusió digital registrats. Diversos convenis de col·laboració amb entitats supralocals en matèria de gestió del coneixement. DEBILITATS Percentatge elevat de ciutadans que mai utilitzen l’ordinador i mai s’han connectat a Internet. Afecta a 1/3 de la població local, especialment en determinats col·lectius i barris. Baixa qualitificació professional i nivell formatiu. Insuficient incorporació i utilització de les TIC a les microempreses i pimes. Escassa implantació del comerç electrònic a les activitats empresarials locals. Millorable nivell de coneixement dels serveis o iniciatives en TIC per part de l’Ajuntament Manca de consolidació dels continguts digitals locals a la Xarxa: culturals, d’oci... Tradicional baixa cultura emprenedora de base TIC Encara insuficient vinculació entre el món laboral i l’educatiu i entre l’empresa i la Universitat
ESCLETXES DIGITALS “ La mayor fractura digital es la mental ” Ricard Ruiz de Querol Escletxa digital tradicional. 3 components bàsics: geogràfica, econòmica i formativa  ” El problema no és el digital divide, sinó les èlits desconnectades ” Genís Roca (socialització, connexió) Terme procedeix de l'anglès " digital divide ", fa referència a la fractura que podia produir-se entre "connectats" i "no connectats". (Viquipèdia) Alfabetització digital   2ona. Escletxa digital . La nova fractura és de continguts , més centrada en l’apropiació i el desenvolupament dels continguts digitals sota un prisma comunitari de participació i col·laboratiu . Alguns autors parlen d’aquesta nova fractura i segona onada com una “ escletxa d’innovació ” on el coneixement, el treball en xarxa, la capacitació més especialitzada i la participació comunitària són claus. Gràfic Ricard Ruiz de Querol http://ruizdequerol.wordpress.com
PUNTS TIC: ARMES CONTRA LA FRACTURA DIGITAL Imatges de diverses actuacions d’alfabetització digital (Punt TIC del Palau Falguera) www.santfeliu.cat/tic
ANTECEDENTS I EXPERIÈNCIES PRÈVIES (1)   Pla d’Actuació del Mandat (2003-2007) , que definia els principals objectius De la Corporació en matèria de noves tecnologies, concretament en l’apartat 7 : “ Innovar i desenvolupar la societat del coneixement ”.    3 eixos d'actuació principals: Alfabetització digital - Continguts - Infraestructures Múltiples activitats d'entrenament i aprenentatge, oferta d'infraestructures d'accés a les noves tecnologies, foment d'incipients espais virtuals de relació i intercanvi, disposar de repositoris de recursos digitals per a diferents col·lectius, etc.  “ Pla d’acció en matèria de Noves Tecnologies de la Informació (2008-2009 ) marca les prioritats “tecnològiques i digitals” de la política local en matèria de les TIC i és resultat de línies extretes del PAM 2008-2011.   Projecte municipal d’alfabetitizació i inclusió digital “Sant Feliu On Line” és la marca local en matèria de difusió d’Internet i les TIC entre la ciutadania, teixit associatiu i econòmic i existeix des de 2003 .  Des de 2009 incorpora el component de  “ Sant Feliu Ciutat Digital ” del programa Ciutats Digitals 2008-2010 de la STSI de la Generalitat de Catalunya .   El projecte incorpora diversos telecentres i Punts TIC . www.santfeliu.cat/common/doc/document.faces?xmid=254  El projecte municipal d’alfabetitizació i inclusió digital “Sant Feliu On Line” - “Sant Feliu Ciutat Digital” depèn exclusivament de l’Ajuntament de Sant Feliu, de la Regidoria de Noves Tecnologies.
2003: Definició estratègica del projecte “Sant Feliu On Line: alfabetització TIC de la ciutat” 2004: Inicis. Sant Feliu contra la “fractura digital” 2005: Implantació, creixement i impuls. Sant Feliu obert, xarxa d’inclusió digital 2006: Consolidació. A Sant Feliu, noves tecnologies per a tothom 2007: Mobilitat i reptes de futur. Horitzó: Cap a una ciutat en xarxa 2008: Reptes de futur 2009: CIUTAT DIGITAL  2010: Factoria del coneixement? ANTECEDENTS I EXPERIÈNCIES PRÈVIES (2) Esquema temporal del conjunt d’actuacions efectuades en aquest període i posteriors:  CONCLUSIONS (evolució) :   Salt endavant, qualitatiu i quantitatiu, materialitzat en una evolució orientada a oferir progressivament serveis digitals, i de base TIC, de més valor afegit al nostre públic-diana.    De ser dinamitzadors digitals a la ciutat a esdevenir facilitadors i connectors digitals del teixit socioeconòmic local .   Potenciació de les TIC com a element dinamitzador i de desenvolupament de la ciutat de forma que aquesta esdevingui més dinàmica, emprenedora i competitiva des d’un punt de vista socioeconòmic.
 
CATÀLEG DE SERVEIS ( de dinamització digital amb valor ) OFERTATS (1) Formatius: Presencial: cursos i seminaris, materials. Autoaprenentatge i aprenentatge virtual. Genèric o específic (temàtica, col·lectius, in company i a mida). Sensibilització-divulgació: Premsa sectorial TIC, activitats “Dies de...” : Internet, Sant Jordi, Internet Segura. Jornades, presentacions i demostracions. Oci i cultura: Foment dels continguts digitals locals, projeccions, activitats i actes … Desenvolupament socioeconòmic local: Digitalització comerç, emprenedors de base TIC, innovació… Assessorament, suport a consultes, recolzament i tutorització a ciutadania i teixit socioeconòmic local. Connectivitat i accés a l’ús de recursos TIC de maquinari i programari: Convencional física i estàtica, WiFi, Internet a la fresca, instal·lació de programari lliure, Guifi.net… Allojtament web, cessió d’equips informàtics reciclats i préstec de portàtils al teixit social local.
XARXA DE PUNTS TIC: ACCÉS A LES TIC PER A TOTHOM Usuaris i accions (fins ara) 354 accions formatives 1986 alumnes 2458 usuaris atesos 100.000 accessos lliures El Punt TIC del Palau Falguera Formació Accés Lliure Espai tutoritzat Divulgació WIFI El PuntTIC de la biblioteca Accés lliure WIFI El Punt TIC de Can Maginàs Formació Espai de recerca de feina Divulgació El Punt TIC del Casal de Joves Accés lliure Divulgació El Punt TIC del Casal de la Gent Gran Accés lliure Formació Divulgació www.santfeliu.cat/online Programa de Gestió de la Formacio
Serveis a entitats Webs d’entitats creades: 46 Busties de correu: 44 Ordinadors “reciclats” lliurats: 175 Campanya “ Cap entitat sense blog ” SERVEIS DIGITALS A ENTITATS www.santfeliu.cat/common/doc/document.faces?xmid=318  http://sfol.blogspot.com/search/label/Associacions%20i%20Entitats
SERVEIS DIGITALS A ACTIVITATS PRODUCTIVES
WIFI ALS PUNTS TIC  PuntTIC del Palau Falguera Biblioteca M. Roig PROJECTE GUIFI.NET Col·laboració en el projecte ciutadà guifi.net, fent xarxa lliure. www.guifi.net  WIFI CIUTAT (amb certificats digitals idCat) Per tal de fomentar l’accés als serveis i tràmits electrònics que l’Ajuntament posa a l’abast de la ciutadania, traslladant l’atenció presencial més enllà de la ubicació física dels edificis municipals SANT FELIU SENSE FILS
PREMIS I SUBVENCIONS Premis de Continguts digitals: Primera edició 2007. 36 participants Segona edició 2009 47 participants www.santfeliu.cat/online/premis Premis de Continguts Digitals La primera edició dels premis de Continguts Digitals va tenir lloc l’any 2007. Amb les categories: bloc ciutadà, fotolog, videoblog, fotografia presa amb telefon mobil, minimetratge afeccionat allotjat a Internet. Aquest any 2009, els Premis de Continguts Digitals comptaran amb les següents categories: Millor bloc ciutadà. Millor fotografia presa amb telèfon mòbil. Millor ús corporatiu d'eines 2.0 per part de comerç, emprenedoria, micro, petita o mitjana empresa (CATEGORIA NACIONAL) Premis Sant Feliu Innova Amb aquests premis es vol reconèixer l’esperit creatiu, innovador i emprenedor en matèria TIC. Festivals Col·laboració en Festivals vinculats al món les TIC, la creativitat, la innovació com el Work On Fest i el TFC Subvencions per entitats Convocatòria anual de subvencions per entitats que desenvolupin projecte de dinamització i alfabetització digital (des del 2007)
Jornades i actes de divulgació-sensibilització Jornades “Sant Feliu, ciutat innovadora” S’han realitzat 3 edicions d’aquesta jornada amb la voluntat de ser un espai de trobada de totes aquelles persones que han participat en el projecte, la presentació de projectes, lliuraments de premis i diplomes, xerrades dobres l’ús de les TIC i molt més. Jornada “La Llei d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics Municipals” El 13 de novembre de 2008 es va celebrar a Sant Feliu de Llobregat una jornada en la que van participar més de 150 persones. S’hi van començar a formular les preguntes - clau de l'Administració Electrònica Local per adaptar-se a la Llei 11/2007.
Xerrada GUIFI.NET
CATÀLEG DE SERVEIS ( de dinamització digital amb valor ) OFERTATS (2) Concertació, foment de xarxes col·laboratives i participació electrònica . Diagnosi i prospecció: Anàlisi i elaboració de necessitats TIC locals, prospecció i observació… Generació i desenvolupament de continguts digitals propis o aliens : Eines i recursos digitals temàtics de presència en Internet, sistemes d’informació en línia… Xarxes socials, blocosferes... Subscripció informativa : Butlletí electrònic, sindicació de continguts, informatiu en vídeo InfoOnline… Certificació i acreditació: Aliena (usuaris), pròpia (tramitació departamental amb altres aa.pp.), expedició d’acreditacions documentals de la formació, certificació digital (IdCat)… Suport a l’administració electrònica i les gestions en línia : pagament impostos locals, sol·licitud d'hora al metge, recerca de feina per Internet, compra de bitllets per viatges … Subvencions i ajuts locals a iniciatives TIC ciutadanes: Projectes d’alfabetització, dinamització i difusió digital local de les TIC per part d’entitats locals sense ànim de lucre.
SANTFELIUSFERA: LA NOVA PLAÇA DEL POBLE 175 blocs, fotologs, videoblogs… Recopilació des de finals 2006 Agregador des de 2008 http://santfeliusfera.blogspot.com
JORNADA VIRTUAL – ÚS WEB 2.0: ÀGORA VIRTUAL? I Jornada Virtual (2008) www.santfeliu.cat / jornadavirtual Jornada Virtual “Sant Feliu Innova” Àgora virtual d’intercanvi i aprenentatge sobre tecnologies de la informació i la comunicació que, a la seva primera edició, se centra en l’ús de la Web 2.0 i el seu impacte en els diferents escenaris socials. Píndoles de coneixement en vídeo
I EL FACTOR “INTERN”…? ENGRESCAR DINS LA “CASA” Prestador de serveis diversos de coneixement al seu “mercat”/comunitat …OK. I consumidor ? Exemplificació  d’utilització de les TIC i  la valorització del coneixement   5 blogs corporatius municipals: CC.DD. / SFOL www.santfeliu.cat/blog Casa d’Oficis www.santfeliu.cat/co Fem Barri (Llei de Barri barri La Salut – Can Calders) www.santfeliu.cat/fembarri  Joventut www.santfeliu.cat/jove  Sant Feliu Innova www.santfeliu.cat/innova  “ Proselitisme” i efecte contagi: - http://sfol.blogspot.com/2008/12/magins-20-segona-part.html  Mantra “ Nosaltres podem incidir… ” ( Perruqueries vs. Emprenedors/es de base TIC ) - Visualització: http://sfol.blogspot.com/2009/02/zoom-gent-on-line.html Valorització: http://santfeliuinnova.blogspot.com/2009/07/futurbici-passejades-amb-bicis.html Generar debat: www.santfeliu.cat/jornadavirtual o Innovació/experimentació: 2on. Premi Continguts Digitals “ Laboratori” corporatiu d’eines amb component d’interactivitat, col·laboració i compartició de la informació: Bitàcoles, xarxes socials, videocast, microblogging, wikis,… ( + horitzontals i interactives i amb + foment del treball en equip i adaptació als canvis de l’entorn i el “mercat”). Mètodes de treball, de gestió dels recursos humans, organitzatius - Teletreball, projectes col·laboratius i de cooperació, horitzontalitat… Incorporació hàbit de comunicar més i amb canals més horitzontals - Continguts digitals i en línia www.santfeliu.cat/common/doc/document.faces?xmid=10653  - Producció, generació, gestió i accessibilitat a continguts audiovisuals  www.santfeliu.cat/online/onlinetv
USUARIS: RECEPTORS? CREADORS? SOCIS? (1) Els destinataris, beneficiaris o col·laboradors generals del projecte són: CIUTADANIA I TEIXIT SOCIAL: Ciutadania en general, especialment a majors de 35 anys. [1] Col·lectius específics: persones amb discapacitat, comunitat educativa local, dones, immigració, gent gran, etc. TEIXIT ASSOCIATIU I ENTITATS: Entitats del tercer sector: culturals, educatives, esportives, socials, cíviques, solidàries... TEIXIT PRODUCTIU: Petit comerç. Micro i petita empresa. Treballadors/es en actiu i amb voluntat de millora d’ocupació i reciclatge professional bàsic. Treballadors/es en desocupació. Teletreballadors/es. Treballadors/ores d’institucions públiques de l’entorn (Biblioteca, Escola Adults...). Treballadors/ores i responsables departaments de la nostra Corporació [ USUARIS INTERNS ]. [1] Per ampliar informació es pot consultar l’ estudi-diagnosi realitzat al 2005 i 2006 a Sant Feliu sobre el grau de penetració i coneixement de les TIC per part dels ciutadans de Sant Feliu de Llobregat, disponible al lloc web departamental www.santfeliu.cat/documents/44568
ESFORÇ REFORÇAT   Recerca de concertació amb entitats socials que treballen en àmbits relacionats amb la promoció econòmica local, la innovació i desenvolupament socio-econòmic i socio-cultural de la ciutat, la comarca... Associacions empresarials locals: Assoc.empresaris polígons industrials del Pla i les Grases Associacions de comerciants: - Consell local de comerç - Associació Amics del carrer Sant Creu, Associació de comerciants Roses-Castellbell, Associació de forners-pastissers de Sant Feliu, Associació Sant Feliu Centre, Junta Mercat Municipal Clúster de fabricants d’aixetes i empreses auxiliars del Baix Llobregat i Vallès Occidental  Universitat Oberta de Catalunya (UOC) delegació Baix Llobregat Punt Connecta – Xarxa alfabetització digital Fundació l’Esplai USUARIS: RECEPTORS? CREADORS? SOCIS? (2)
SUPORT TIC AL SECTOR COMERCIAL COMPREM A SANT FELIU: PUNT DE TROBADA ENTRE COMERCIANTS I CONSUMIDORS La primera fase d’aquest web de comerç local s’ha desenvolupat amb la participació de les associacions comercials. La segona fase que s’està desenvolupant ha d’arribar a tot el teixit comercial de la ciutat. L’anàlisi del portal un cop superades aquests primeres fases ha de portar a una nova versió del portal que incorpori noves funcionalitats útils per comerciants i consumidors. El portal es va posar en marxa l’any 2006 www.compremasantfeliu.cat FORMACIÓ, CAPACITACIÓ SI SUPORT EN L’ÚS D’EINES DIGITALS Formació bàsica en l’ús de l’ordinador i Internet Formació en l’ús de l’eina de gestió de comerços del portal: www.compremasantfeliu.cat Formació en l’ús d’eines específiques: blogmàrqueting, fulls càlcul, llocs webs, comunicació per Internet DIFUSIÓ DE NOTÍCIES D’INTERÈS PEL SECTOR Notícies al butlletí Connectats. Difusió de bones pràctiques. Difusió de recursos d’interès. Informació sobre ajuts i subvencions. www.santfeliu.cat/innova
GENERAL I “TRADICIONAL”: www.santfeliu.cat , un dels webs millor  valorats del país WEB MUNICIPAL Estudi E-Espanya 2006 : 8a posició (desenvolupament) a Catalunya i la 20 a Espanya. Butlletins electrònics corporatius: Agenda del cap de setmana, avisos per temàtica (ple municipal,…), etc. Subscripció als avisos informatius mitjançant SMS. Entrevista telemàtica amb l’Alcalde Consensus III, l’espai de participació a Internet de Sant Feliu Xarxa Ciutadana – Sant Feliu (portal ciutadà de notícies) Portal web del comerç de la ciutat: Comprem a Sant Feliu Guia Digital d’entitats, entitats en xarxa DIFUSIÓ DEL PROJECTE: COMUNICAR EL QUE SOM (1)
  PRESÈNCIA BÀSICA A INTERNET: Web:  www.santfeliu.cat/online WEB SECTORIAL Seccions destacades Butlletí electrònic Connect@ts:  www.santfeliu.cat/online/butlleti  190 subscrits. PRESÈNCIA ESPECÍFICA I AMB NOUS FORMATS: Bloc:  www.santfeliu.cat/blog  Més de 3 anys! 1000 posts. Sindicació RSS: 53 persones. 4 sobre 10 al PageRank de Google. Generació de “conversa”. OnLineTV al Web. Canal YouTube  www.youtube.com/santfeliuonline 132 vídeos. Reproducciones de vídeo: 15260. Reproducciones del canal: 2589 InfoONLINE: Informatius en vídeo  www.santfeliu.cat/online/onlinetv  Butlletí electrònic sectorial Connect@ts:  www.santfeliu.cat/online/butlleti  190 subscrits. Documental “ Connectats ”, noves tecnologies en primera persona www.santfeliu.cat/online/documental Pàgina i grup de “San Feliu On Line”  a la xarxa social Facebook Twitter http://twitter.com/santfeliuonline    BLOCOSFERA LOCAL: Altres 4 bitàcoles públiques municipals: Casa d’Oficis NNTT, Punt TIC Casal de Joves, Fem Barri i Sant Feliu Innova www.santfeliu.cat/blog  SantfeliuSfera: la blocosfera local http://santfeliusfera.blogspot.com  L’altra plaça de la Vila . DIFUSIÓ DEL PROJECTE: COMUNICAR EL QUE SOM (2)
Diverses eines corporatives de presència a Internet
Visites mensuals BLOG 1821 visites i 53 subscriptors RSS WEB 1271 visites LLOC WEB www.santfeliu.cat /online BLOG CORPORATIU www.santfeliu.cat / blog
NOVES EINES DE COMUNICACIÓ: XARXES SOCIALS Grup a Facebook Microblogging de Twitter
INNOVACIÓ SOCIAL?!? EMPRENEDORS DE BASE TIC ?!? (1) Perfils humans innovadors  DOCUMENTAL “CONNECTATS” www.youtube.com/watch?v=qwNlaV16-g8  Persones que busquen feina, persones que treballen, persones que es comuniquen, persones que coneixen, persones que busquen, persones que creen….. … amb i per les TIC. www.santfeliu.cat /online/innova    Hàbit audiovisual
INNOVACIÓ SOCIAL?!? EMPRENEDORS DE BASE TIC ?!? (2) Perfils empresarials innovadors  CASOS D’ÈXIT www.youtube.com/view_play_list?p=B84DE8D30315F06A
SANT FELIU INNOVA: APLICA LES TIC AL TEU NEGOCI O PROFESSIÓ BLOG : www.santfeliu.cat/innova  WEB : www.santfeliu.cat/online/innova  CONSULTORI “L’EXPERT RESPON” www.santfeliu.cat/respon
Casa d’Oficis Noves Tecnologies Edicions: 2007-08 / 2009-10 18 alumnes / 16 alumnes 2 especialitats / 2 especialitats WEB www.santfeliu.cat/casaoficis  BLOG www.santfeliu.cat/co
Laboratori de formació i ocupació: nous jaciments, professions emergents… Casa d’Oficis, Nous Jaciments d’Ocupació, Plans d’Ocupació, AODL… LA PEDRERA…
ACCIONS DE … FUTUR PRESENT IMMEDIAT… Videocurrículums [email_address] Xarxa social d’innovació “Sant Feliu Innova” E.V.A. amb Moodle Consell local de savis/sàvies ?!? Transferència de coneixement incipient clúster audiovisual (col·laborar – competir) UN DESIG ! Qualsevol persona, entitat o activitat econòmica pot crear continguts digitals i tenir presència a Internet
Les TIC, la innovació… Una marca de ciutat? (1) La construcció de la Torre dels Rosers és de de mitjan segle XIX i està molt vinculada a la història de la línia del ferrocarril entre Barcelona i Martorell, el segon projecte de desenvolupament ferroviari a la península. Tal i com diu Carles Urkiola, l’autor  del llibre “El carril de Barcelona a Molins de Rei i Martorell” es va tractar de la “ línia més innovadora construïda a Espanya fins al moment ”i va suposar una revolució en les comunicacions, la incorporació de la Comarca del Baix Llobregat a la modernitat i a la revolució industrial. De fet, a la ciutat les grans modificacions es van produir durant els segles XIX i XX amb la industrialització, l'arribada del ferrocarril i l'expansió urbanística que van transformar la vila en ciutat. Com es pot veure doncs, passat, present i futur orientats a la recerca d’innovació i progrés social i econòmic. De pioners del XIX a pioners del XXI?
Les TIC, la innovació… Una marca de ciutat? (2) Però a nivell operatiu que vol dir CIUTAT DIGITAL ? INTEGRALITAT! Valoritzar que un quiosc faci blogmàrqueting? Lligar la capacitació bàsica a Internet amb l’identitat digital? Ajudar a ser blogger a una persona analfabeta digital i amb discapacitat? Comunicar d’una altra forma? -Spot Casa d’Oficis: www.youtube.com/watch?v=KPLFbMdCSzw  -Promoció Compremasantfeliu.cat www.youtube.com/watch?v=lS6HJJ1wGGo  -Informatius en vídeo InfoOnlines www.santfeliu.cat/online/onlinetv  Obrir un casting permanent de perfils innovadors locals? Conèixer l’entorn Prescripció i transversalitat? . . . La tecnologia, la creativitat i la innovació, en conjunció, esdevenen factors primordials en el desenvolupament de les ciutats. Tot un ENTRAMAT de MICROACCIONS ! ! !
LA RECEPTA… Existeix alguna clau ? « Molt més important que aprendre tecnologia és aprendre amb la tecnologia, aprendre a saber utilitzar la informació i aprendre a treballar en el nou entorn. En aquest context, doncs, el repte és ensenyar a aprendre » (Catalunya en Xarxa. Pla estratègic per a la Societat de la Informació)
Jo  creo continguts digitals Tu  crees continguts digitals Ell/a  crea continguts digitals Nosaltres  creem continguts digitals Vosaltres  creeu continguts digitals Ells/es  creen continguts digitals Conjuguem el verb… (1) Dimensió d’ IDENTITAT ( definició, essència, trets diferencials i distintius... ) dels continguts digitals i els recursos d’informació, comunicació i presència a Internet. Els CONTINGUTS DIGITALS són elements i recursos textuals (tant seqüencials com hipertextuals) i multimèdia-audiovisuals (gràfics, àudio, vídeo, animacions, etc.), preferentment en línia i interactius, de presentació de la informació que es poden organitzar en espais virtuals de relació, compartició i intercanvi de coneixement amb la potencialitat de generar dinàmiques col·laboratives que incorporen interacció.
Conjuguem el verb… (2) Els UGC o UCC també s’han denominat en ocasions CGM , consumer-generated media, i alguns autors com Tpascot i Williams han denominat “ prosumers ” a aquests usuaris que produeixen contingut i el comparteixen. Noves tendències de consum dels trysumeristes i l’impacte que comporten les noves tecnologies a la vida, els negocis i la comunicació en la generació i compartició de continguts digitals. Oportunitats d’universalització en la creació: blocs, fotografies en línia,  xarxes socials i comunitats d’interacció virtual, l’etiquetatge social, podcast, videocast, prescripció en xarxa o digging... Aquest Internet de web participativa més evident també s’afegeix a l’altre contingut generat per l’usuari (UGC user-generated content o UCC user-created content) com és el cas de la Wikipedia o la col·laboració en format d’intel·ligència col·lectiva agregada (valoracions de productes, comentaris) de llocs webs comercials com Amazon.com o eBay.
Conjuguem el verb… (3) RELACIÓ DIRECTA: A més desenvolupament de la Societat de la Informació, major existència i generació de continguts a Internet  de ciutadania, empreses, administracions, entitats i associacions, etc. Els continguts generats per la ciutadania i usuaris significa que hi han més “ nodes ” (actors connectats i creant a Internet) generant informació, coneixement, utilitat... en definitiva, més valor per a la Xarxa. Dades recent red.es: A Espanya, el 71% dels llocs web més visitats corresponen a continguts que pertanyen a aquesta categoria de Societat en Xarxa composada per iniciatives 2.0 com blogs, xarxes socials... i que, per tant, representa la major part dels continguts digitals que actualment es creen. Jacinta Sierra a un article del 2008 a la revista “Ipmark” va posar sobre la taula que el 35% dels continguts digitals són generats pel consumidor . A la Societat de la Informació els aspectes dels continguts digitals i els serveis TIC a la Xarxa són, al cap i a la fi, els que estableixen un contacte directe amb les persones i són l’objecte últim de les infraestructures d’accés a les noves tecnologies. Pla de Serveis i Continguts - PSiC (2005 – 2008)
ESTEM PREPARATS PER A INTERACCIONS POSITIVES I NEGATIVES ?
I ELS RECURSOS? I EL FULL DE RUTA? PROGRAMA “CIUTATS DIGITALS” Web del programa (STSI)
ESTRATÈGIA “CIUTATS DIGITALS 2008-2010” - STSI www.santfeliu.cat/common/doc/document.faces?xmid=302
VIVERS EMPRESARIALS CIUTADANIA I EMPRESES DIFUSIÓ I FORMACIÓ Ocupació i teletreball Emprenedoria, micro, petita i mitjana empresa Impuls i millora del comerç electrònic Recursos per la tramitació digital i gestió en línia Assessorament i sensibilització Revalorització i reciclatge de material informàtic Observatori local de la Societat de la Informació Intercanvi de coneixement i concertació Inclusió digital i accessibilitat per a persones amb discapacitat Ciutat Connectada sense fils Prescripció TIC territorial Activitats de difusió: Jornada Virtual “Sant Feliu Innova”, seminaris, jornades i actes Informatius digitals en vídeo “INFOONLINE”, e-butlletí i altres eines de comunicació Premis i Subvencions a la innovació i digitalització Formació i assessorament als diferents Punts TIC Entorn d’aprenentatge virtual Difusió de bones pràctiques d'innovació Desenvolupament eines de dinamització TIC Difusió i col·laboració de campanyes TIC de la Generalitat de Catalunya EIXOS D’ACTUACIÓ “SANT FELIU CIUTAT DIGITAL”
CALENDARI “SANT FELIU CIUTAT DIGITAL”
REFERÈNCIES Ja per finalitzar, 2 influències importants:  Jaume Albaigès i el seu  b log TecnolONGia  www.tecnolongia.org  Jordi Graells i el seu blog http://graells.blogspot.com/
“ En temps de crisi, eines compartides” Despesa ≠  inversió Digitalització ≠ Ús de les TIC Assumir transformació rols dels actors de la nostra interacció: De consumidors, lectors (passius i aïllats) a creadors, col·laboradors, participants, conversadors (actius i connectats)... Actors públics: Generadors de comunitat, capital social...? Nous canals (blog, microblogging, xarxes socials...) substitueixen els altres canals? Comunicar és existir Obvietat important: la comunicació en línia és replicable i viral i amb una forta vinculació a la participació (i barata)... però amb perill d’infoxicació i d’atenció efímera El 2.0 no és una cosa de frikis... però no cal apuntar-se a tot (tenir en compte el compromís d’actualització) Més lectors de blogs que de diaris... Embed la paraula màgica Tot i que la creativitat sempre és un punt... Internet ens permet aprendre i replicar 12 Píndoles de coneixement de Jaume Albaigès
4 Píndoles de coneixement de Jordi Graells i Jesús Martínez
Blog TecnolONGia  www.tecnolongia.org  de Jaume Albaigés , un blocaire que es dedica a estudiar l'ús que fan les associacions i les entitats sense ànim de lucre d’Internet i les TIC . BIBLIOGRAFIA - WEBGRAFIA  Llibre “Web 2.0”. Antonio Fumero  i  Genís Roca. Col. Fundación Orange, 2007. www.fundacionorange.es/areas/25_publicaciones/WEB_DEF_COMPLETO.pdf  Xarxa Punts TIC. Xarxa Telecentres i punts d'accés a internet de Catalunya. www.punttic.cat Balzac.tv  www.balzac.tv  El WebShow sobre La Comedia Humana del XXI. Episodi 12/03/2009 sobre el “Trysumerism” a càrrec d’Antonella Broglia. Episodi 12/12/2008 “El futuro es híbrido” (crisis) Alfons Cornella, Infonomía. Emprendedores TV. www. emprendedorestv .com/  Manifiesto Cluetrain: El ocaso de la empresa convencional http://tremendo.com/cluetrain  Llibre “Funky Business” .Jonas Ridderstrale i  Kjell Nordström. Libro blanco de los contenidos digitales en España 2008. Ministerio Industria, Turismo y Comercio i ONTSI de red.es: http://ictnet.es/system/files/1227870930841.pdf  Jordi Graells i el seu blog http://graells.blogspot.com/ . Programa “ Compartim ” amb Jesús Martínez . Idees Comunitats de pràctica, gestió del coneixement i innovació.
Sant Feliu de Llobregat Amb el suport de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació. Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla Avança, impulsat pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç Comentaris:  [email_address]

More Related Content

What's hot

L'escletxa digital a cavall entre dos móns
L'escletxa digital a cavall entre dos mónsL'escletxa digital a cavall entre dos móns
L'escletxa digital a cavall entre dos móns
Marta Arranz
 
Jordi puigneró idigital-presentacio-smartcat
Jordi puigneró  idigital-presentacio-smartcatJordi puigneró  idigital-presentacio-smartcat
Jordi puigneró idigital-presentacio-smartcat
La Salle BCN
 
Crea i difon a Internet
Crea i difon a InternetCrea i difon a Internet
Crea i difon a Internet
Pablo Muiño Pardo
 
CGD2021 - "Empoderant la ciutadania des de les OAC"
CGD2021 - "Empoderant la ciutadania des de les OAC"CGD2021 - "Empoderant la ciutadania des de les OAC"
CGD2021 - "Empoderant la ciutadania des de les OAC"
Congrés Govern Digital
 
El Cibernàrium, Formació tecnològica per a tothom
 El Cibernàrium, Formació tecnològica per a tothom El Cibernàrium, Formació tecnològica per a tothom
El Cibernàrium, Formació tecnològica per a tothom
Xarxa Punt TIC
 
Tendències en disseny i desenvolupament de Tecnologies de la Informació i la ...
Tendències en disseny i desenvolupament de Tecnologies de la Informació i la ...Tendències en disseny i desenvolupament de Tecnologies de la Informació i la ...
Tendències en disseny i desenvolupament de Tecnologies de la Informació i la ...
TICAnoia
 
Xarxa de Telecentres de Catalunya
Xarxa de Telecentres de CatalunyaXarxa de Telecentres de Catalunya
Xarxa de Telecentres de Catalunya
stsiweb
 
Canviant el paradigma: joves aprenent i emprenent, punts TIC i nova ocupabili...
Canviant el paradigma: joves aprenent i emprenent, punts TIC i nova ocupabili...Canviant el paradigma: joves aprenent i emprenent, punts TIC i nova ocupabili...
Canviant el paradigma: joves aprenent i emprenent, punts TIC i nova ocupabili...
Xarxa Punt TIC
 
Noves eines, oportunitats i estratègies per a la innovació al món digital.
Noves eines, oportunitats i estratègies per a la innovació al món digital.Noves eines, oportunitats i estratègies per a la innovació al món digital.
Noves eines, oportunitats i estratègies per a la innovació al món digital.
Xarxa Punt TIC
 
CGD2019 - Sessió: "Noves formes d'atenció i comunicació amb la ciutadania en ...
CGD2019 - Sessió: "Noves formes d'atenció i comunicació amb la ciutadania en ...CGD2019 - Sessió: "Noves formes d'atenció i comunicació amb la ciutadania en ...
CGD2019 - Sessió: "Noves formes d'atenció i comunicació amb la ciutadania en ...
Congrés Govern Digital
 
Mesura de Govern: Parc Tecnològic Barcelona Activa
Mesura de Govern: Parc Tecnològic Barcelona ActivaMesura de Govern: Parc Tecnològic Barcelona Activa
Mesura de Govern: Parc Tecnològic Barcelona Activa
Ajuntament de Barcelona
 
aportacions de les tics_15112010
aportacions de les tics_15112010aportacions de les tics_15112010
aportacions de les tics_15112010
Surt, Fundació de dones, Fundació privada
 
Technovation Challenge #codegirl.
Technovation Challenge #codegirl.Technovation Challenge #codegirl.
Technovation Challenge #codegirl.
Xarxa Punt TIC
 
E government.pptx
E government.pptxE government.pptx
E government.pptx
dsanchas
 
CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"
CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"
CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"
Congrés Govern Digital
 
Visió Localret Num5
Visió Localret Num5Visió Localret Num5
Visió Localret Num5
Localret
 
Presentació TICAnoia
Presentació TICAnoiaPresentació TICAnoia
Presentació TICAnoia
TICAnoia
 
Pac 2 Organitzacio e-learning - Nuria Prats
Pac 2 Organitzacio e-learning - Nuria PratsPac 2 Organitzacio e-learning - Nuria Prats
Pac 2 Organitzacio e-learning - Nuria Prats
nuriaprats
 
Ponència Inaugural: Punt TIC i Ciutadania Digital. Artur Serra
Ponència Inaugural: Punt TIC i Ciutadania Digital. Artur SerraPonència Inaugural: Punt TIC i Ciutadania Digital. Artur Serra
Ponència Inaugural: Punt TIC i Ciutadania Digital. Artur Serra
Xarxa Punt TIC
 
Resum executiu: La bretxa digital en les persones ateses per entitats socials
Resum executiu: La bretxa digital en les persones ateses per entitats socialsResum executiu: La bretxa digital en les persones ateses per entitats socials
Resum executiu: La bretxa digital en les persones ateses per entitats socials
m4Social
 

What's hot (20)

L'escletxa digital a cavall entre dos móns
L'escletxa digital a cavall entre dos mónsL'escletxa digital a cavall entre dos móns
L'escletxa digital a cavall entre dos móns
 
Jordi puigneró idigital-presentacio-smartcat
Jordi puigneró  idigital-presentacio-smartcatJordi puigneró  idigital-presentacio-smartcat
Jordi puigneró idigital-presentacio-smartcat
 
Crea i difon a Internet
Crea i difon a InternetCrea i difon a Internet
Crea i difon a Internet
 
CGD2021 - "Empoderant la ciutadania des de les OAC"
CGD2021 - "Empoderant la ciutadania des de les OAC"CGD2021 - "Empoderant la ciutadania des de les OAC"
CGD2021 - "Empoderant la ciutadania des de les OAC"
 
El Cibernàrium, Formació tecnològica per a tothom
 El Cibernàrium, Formació tecnològica per a tothom El Cibernàrium, Formació tecnològica per a tothom
El Cibernàrium, Formació tecnològica per a tothom
 
Tendències en disseny i desenvolupament de Tecnologies de la Informació i la ...
Tendències en disseny i desenvolupament de Tecnologies de la Informació i la ...Tendències en disseny i desenvolupament de Tecnologies de la Informació i la ...
Tendències en disseny i desenvolupament de Tecnologies de la Informació i la ...
 
Xarxa de Telecentres de Catalunya
Xarxa de Telecentres de CatalunyaXarxa de Telecentres de Catalunya
Xarxa de Telecentres de Catalunya
 
Canviant el paradigma: joves aprenent i emprenent, punts TIC i nova ocupabili...
Canviant el paradigma: joves aprenent i emprenent, punts TIC i nova ocupabili...Canviant el paradigma: joves aprenent i emprenent, punts TIC i nova ocupabili...
Canviant el paradigma: joves aprenent i emprenent, punts TIC i nova ocupabili...
 
Noves eines, oportunitats i estratègies per a la innovació al món digital.
Noves eines, oportunitats i estratègies per a la innovació al món digital.Noves eines, oportunitats i estratègies per a la innovació al món digital.
Noves eines, oportunitats i estratègies per a la innovació al món digital.
 
CGD2019 - Sessió: "Noves formes d'atenció i comunicació amb la ciutadania en ...
CGD2019 - Sessió: "Noves formes d'atenció i comunicació amb la ciutadania en ...CGD2019 - Sessió: "Noves formes d'atenció i comunicació amb la ciutadania en ...
CGD2019 - Sessió: "Noves formes d'atenció i comunicació amb la ciutadania en ...
 
Mesura de Govern: Parc Tecnològic Barcelona Activa
Mesura de Govern: Parc Tecnològic Barcelona ActivaMesura de Govern: Parc Tecnològic Barcelona Activa
Mesura de Govern: Parc Tecnològic Barcelona Activa
 
aportacions de les tics_15112010
aportacions de les tics_15112010aportacions de les tics_15112010
aportacions de les tics_15112010
 
Technovation Challenge #codegirl.
Technovation Challenge #codegirl.Technovation Challenge #codegirl.
Technovation Challenge #codegirl.
 
E government.pptx
E government.pptxE government.pptx
E government.pptx
 
CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"
CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"
CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"
 
Visió Localret Num5
Visió Localret Num5Visió Localret Num5
Visió Localret Num5
 
Presentació TICAnoia
Presentació TICAnoiaPresentació TICAnoia
Presentació TICAnoia
 
Pac 2 Organitzacio e-learning - Nuria Prats
Pac 2 Organitzacio e-learning - Nuria PratsPac 2 Organitzacio e-learning - Nuria Prats
Pac 2 Organitzacio e-learning - Nuria Prats
 
Ponència Inaugural: Punt TIC i Ciutadania Digital. Artur Serra
Ponència Inaugural: Punt TIC i Ciutadania Digital. Artur SerraPonència Inaugural: Punt TIC i Ciutadania Digital. Artur Serra
Ponència Inaugural: Punt TIC i Ciutadania Digital. Artur Serra
 
Resum executiu: La bretxa digital en les persones ateses per entitats socials
Resum executiu: La bretxa digital en les persones ateses per entitats socialsResum executiu: La bretxa digital en les persones ateses per entitats socials
Resum executiu: La bretxa digital en les persones ateses per entitats socials
 

Viewers also liked

"Innovació i co-producció de serveis públics"
"Innovació i co-producció de serveis públics""Innovació i co-producció de serveis públics"
"Innovació i co-producció de serveis públics"
Pablo Muiño Pardo
 
El futuro del periodismo local MEDIA140
El futuro del periodismo local MEDIA140El futuro del periodismo local MEDIA140
El futuro del periodismo local MEDIA140
Pablo Muiño Pardo
 
Oficina 2:0_la clau és la metodologia 17/02/2011 Barcelona Activa
Oficina 2:0_la clau és la metodologia 17/02/2011 Barcelona ActivaOficina 2:0_la clau és la metodologia 17/02/2011 Barcelona Activa
Oficina 2:0_la clau és la metodologia 17/02/2011 Barcelona Activa
Pablo Muiño Pardo
 
Jornada "AVILÉS, UN MODELO DE ADMINISTRACION ELECTRÓNICA INTEGRAL AL SERVICIO...
Jornada "AVILÉS, UN MODELO DE ADMINISTRACION ELECTRÓNICA INTEGRAL AL SERVICIO...Jornada "AVILÉS, UN MODELO DE ADMINISTRACION ELECTRÓNICA INTEGRAL AL SERVICIO...
Jornada "AVILÉS, UN MODELO DE ADMINISTRACION ELECTRÓNICA INTEGRAL AL SERVICIO...
Pablo Muiño Pardo
 
Fundamento Epistemologico
Fundamento EpistemologicoFundamento Epistemologico
Fundamento Epistemologico
Karem Esther Infantas Soto
 
Succession “Losers”: What Happens to Executives Passed Over for the CEO Job?
Succession “Losers”: What Happens to Executives Passed Over for the CEO Job? Succession “Losers”: What Happens to Executives Passed Over for the CEO Job?
Succession “Losers”: What Happens to Executives Passed Over for the CEO Job?
Stanford GSB Corporate Governance Research Initiative
 

Viewers also liked (6)

"Innovació i co-producció de serveis públics"
"Innovació i co-producció de serveis públics""Innovació i co-producció de serveis públics"
"Innovació i co-producció de serveis públics"
 
El futuro del periodismo local MEDIA140
El futuro del periodismo local MEDIA140El futuro del periodismo local MEDIA140
El futuro del periodismo local MEDIA140
 
Oficina 2:0_la clau és la metodologia 17/02/2011 Barcelona Activa
Oficina 2:0_la clau és la metodologia 17/02/2011 Barcelona ActivaOficina 2:0_la clau és la metodologia 17/02/2011 Barcelona Activa
Oficina 2:0_la clau és la metodologia 17/02/2011 Barcelona Activa
 
Jornada "AVILÉS, UN MODELO DE ADMINISTRACION ELECTRÓNICA INTEGRAL AL SERVICIO...
Jornada "AVILÉS, UN MODELO DE ADMINISTRACION ELECTRÓNICA INTEGRAL AL SERVICIO...Jornada "AVILÉS, UN MODELO DE ADMINISTRACION ELECTRÓNICA INTEGRAL AL SERVICIO...
Jornada "AVILÉS, UN MODELO DE ADMINISTRACION ELECTRÓNICA INTEGRAL AL SERVICIO...
 
Fundamento Epistemologico
Fundamento EpistemologicoFundamento Epistemologico
Fundamento Epistemologico
 
Succession “Losers”: What Happens to Executives Passed Over for the CEO Job?
Succession “Losers”: What Happens to Executives Passed Over for the CEO Job? Succession “Losers”: What Happens to Executives Passed Over for the CEO Job?
Succession “Losers”: What Happens to Executives Passed Over for the CEO Job?
 

Similar to Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació

Xarxa que reequilibra el territori
Xarxa que reequilibra el territoriXarxa que reequilibra el territori
Xarxa que reequilibra el territori
Xarxa Punt TIC
 
Amposta, Ciutat Digital (Francesc Fosch)
Amposta, Ciutat Digital (Francesc Fosch)Amposta, Ciutat Digital (Francesc Fosch)
Amposta, Ciutat Digital (Francesc Fosch)
Atictes
 
Projectes Formació Dgsi
Projectes Formació DgsiProjectes Formació Dgsi
Projectes Formació Dgsi
Ricard Faura i Homedes
 
Presentacio Pla Local Innovacio
Presentacio Pla Local InnovacioPresentacio Pla Local Innovacio
Presentacio Pla Local Innovacio
danielmateu
 
Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...
Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...
Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...
m4Social
 
Presentacio Projecte Final
Presentacio Projecte FinalPresentacio Projecte Final
Presentacio Projecte Final
Glòria Mestre
 
Diapositives Societat Coneixement V1
Diapositives Societat Coneixement V1Diapositives Societat Coneixement V1
Diapositives Societat Coneixement V1
esthersv
 
Presentació del Cibernàrium, formació tecnològica per a tothom
Presentació del Cibernàrium, formació tecnològica per a tothomPresentació del Cibernàrium, formació tecnològica per a tothom
Presentació del Cibernàrium, formació tecnològica per a tothom
Xarxa Punt TIC
 
Perspectives des de Catalunya en formació
Perspectives des de Catalunya en formacióPerspectives des de Catalunya en formació
Perspectives des de Catalunya en formació
stsiweb
 
Reptes i estratègies de l'administració pública en l'àmbit de la digitalització
Reptes i estratègies de l'administració pública en l'àmbit de la digitalitzacióReptes i estratègies de l'administració pública en l'àmbit de la digitalització
Reptes i estratègies de l'administració pública en l'àmbit de la digitalització
Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) - Centre Ernest Lluch
 
El futur de les TIC a la vila de Masquefa 2010-12-09
El futur de les TIC a la vila de Masquefa 2010-12-09El futur de les TIC a la vila de Masquefa 2010-12-09
El futur de les TIC a la vila de Masquefa 2010-12-09
netmind
 
MITIC: Un model d'innovació TIC per a Barcelona
MITIC: Un model d'innovació TIC per a BarcelonaMITIC: Un model d'innovació TIC per a Barcelona
MITIC: Un model d'innovació TIC per a Barcelona
Ajuntament de Barcelona
 
Ppt La Divisió Digital
Ppt La Divisió DigitalPpt La Divisió Digital
Ppt La Divisió Digital
Marta Arranz
 
Diapositives Societat Coneixement V2
Diapositives Societat Coneixement V2Diapositives Societat Coneixement V2
Diapositives Societat Coneixement V2
Xarxa Punt TIC
 
Presentació de la xarxa estatal de telecentres
Presentació de la xarxa estatal de telecentresPresentació de la xarxa estatal de telecentres
Presentació de la xarxa estatal de telecentres
Xarxa Punt TIC
 
Presentació ACTIC a l'aulatac
Presentació ACTIC a l'aulatacPresentació ACTIC a l'aulatac
Presentació ACTIC a l'aulatac
esenabre
 
El sector de les TIC a Catalunya
El sector de les TIC a CatalunyaEl sector de les TIC a Catalunya
Presentació Jornada Innovació
Presentació Jornada InnovacióPresentació Jornada Innovació
Presentació Jornada Innovació
Fundació CATIC
 
Memòria Actuacions Vielha Digitau
Memòria Actuacions Vielha DigitauMemòria Actuacions Vielha Digitau
Memòria Actuacions Vielha Digitau
Alex Moga i Vidal
 
Presentació dels Punts TIC a càrrec del conseller de Governació i Administrac...
Presentació dels Punts TIC a càrrec del conseller de Governació i Administrac...Presentació dels Punts TIC a càrrec del conseller de Governació i Administrac...
Presentació dels Punts TIC a càrrec del conseller de Governació i Administrac...
Xarxa Punt TIC
 

Similar to Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació (20)

Xarxa que reequilibra el territori
Xarxa que reequilibra el territoriXarxa que reequilibra el territori
Xarxa que reequilibra el territori
 
Amposta, Ciutat Digital (Francesc Fosch)
Amposta, Ciutat Digital (Francesc Fosch)Amposta, Ciutat Digital (Francesc Fosch)
Amposta, Ciutat Digital (Francesc Fosch)
 
Projectes Formació Dgsi
Projectes Formació DgsiProjectes Formació Dgsi
Projectes Formació Dgsi
 
Presentacio Pla Local Innovacio
Presentacio Pla Local InnovacioPresentacio Pla Local Innovacio
Presentacio Pla Local Innovacio
 
Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...
Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...
Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...
 
Presentacio Projecte Final
Presentacio Projecte FinalPresentacio Projecte Final
Presentacio Projecte Final
 
Diapositives Societat Coneixement V1
Diapositives Societat Coneixement V1Diapositives Societat Coneixement V1
Diapositives Societat Coneixement V1
 
Presentació del Cibernàrium, formació tecnològica per a tothom
Presentació del Cibernàrium, formació tecnològica per a tothomPresentació del Cibernàrium, formació tecnològica per a tothom
Presentació del Cibernàrium, formació tecnològica per a tothom
 
Perspectives des de Catalunya en formació
Perspectives des de Catalunya en formacióPerspectives des de Catalunya en formació
Perspectives des de Catalunya en formació
 
Reptes i estratègies de l'administració pública en l'àmbit de la digitalització
Reptes i estratègies de l'administració pública en l'àmbit de la digitalitzacióReptes i estratègies de l'administració pública en l'àmbit de la digitalització
Reptes i estratègies de l'administració pública en l'àmbit de la digitalització
 
El futur de les TIC a la vila de Masquefa 2010-12-09
El futur de les TIC a la vila de Masquefa 2010-12-09El futur de les TIC a la vila de Masquefa 2010-12-09
El futur de les TIC a la vila de Masquefa 2010-12-09
 
MITIC: Un model d'innovació TIC per a Barcelona
MITIC: Un model d'innovació TIC per a BarcelonaMITIC: Un model d'innovació TIC per a Barcelona
MITIC: Un model d'innovació TIC per a Barcelona
 
Ppt La Divisió Digital
Ppt La Divisió DigitalPpt La Divisió Digital
Ppt La Divisió Digital
 
Diapositives Societat Coneixement V2
Diapositives Societat Coneixement V2Diapositives Societat Coneixement V2
Diapositives Societat Coneixement V2
 
Presentació de la xarxa estatal de telecentres
Presentació de la xarxa estatal de telecentresPresentació de la xarxa estatal de telecentres
Presentació de la xarxa estatal de telecentres
 
Presentació ACTIC a l'aulatac
Presentació ACTIC a l'aulatacPresentació ACTIC a l'aulatac
Presentació ACTIC a l'aulatac
 
El sector de les TIC a Catalunya
El sector de les TIC a CatalunyaEl sector de les TIC a Catalunya
El sector de les TIC a Catalunya
 
Presentació Jornada Innovació
Presentació Jornada InnovacióPresentació Jornada Innovació
Presentació Jornada Innovació
 
Memòria Actuacions Vielha Digitau
Memòria Actuacions Vielha DigitauMemòria Actuacions Vielha Digitau
Memòria Actuacions Vielha Digitau
 
Presentació dels Punts TIC a càrrec del conseller de Governació i Administrac...
Presentació dels Punts TIC a càrrec del conseller de Governació i Administrac...Presentació dels Punts TIC a càrrec del conseller de Governació i Administrac...
Presentació dels Punts TIC a càrrec del conseller de Governació i Administrac...
 

Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació

 • 1. Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació Amb el suport de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació. Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla Avança, impulsat pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç “ Jornades d’intercanvi de coneixement: bones pràctiques en formació” Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) Juliol de 2009
 • 2.  
 • 3. VÍDEO “ Sant Feliu ciutat digital ”: www.youtube.com/watch?v=fbh7KcvdciE Comencem pel final: Què és una ciutat digital?
 • 4. TERRITORI (1): PREMISSES D’ACTUACIÓ « Internet is the death of distance, but not the death of place » F. Cairncross  El territori digital és, en primer lloc, un territori del coneixement perquè es sustenta en aquest com el millor vector del desenvolupament social i econòmic. « La mayor mutación para la generación a venir y que se impondrá en todos los territorios: un sistema de riqueza diferente, que depende de las modificaciones de nuestras relaciones con el tiempo, el espacio y el saber » Alvin i Heidi Toffler. Llibre “ La riqueza revolucionaria ”, capítol “ Confiar en el conocimiento”  Transformació de la ciutat mitjançant la catalització, generació, fixació i capitalització del coneixement : capacitació del teixit socioeconòmic local, concertació amb centres universitaris i de recerca, fixació, creació d'espais estables d'intercanvi, desenvolupant la cobertura a noves necessitats...
 • 5. POBLACIÓ 43.184 habitants (Padró continu). Destaca el factor jove : el 48% és menor de 35 anys. TEIXIT PRODUCTIU Sector industrial: 383 empreses Sector comercial: 616 empreses Construcció: 86 empreses Altres serveis: 677 empreses TEIXIT ASSOCIATIU 186 entitats CAPITAL INTEL·LECTUAL (exemple) UOC: 215 estudiants de Sant Feliu (del total de 2.095 matriculats de la comarca del Baix Llobregat). Dels 215 estudiants, 48 cursen especialitats relacionades amb les noves tecnologies: Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat Telemàtica: 4 Enginyeria Tècnica d' Informàtica de Gestió: 17 Enginyeria Tècnica d' Informàtica de Sistemes: 16 Enginyeria Informàtica: 5 Màster oficial d' Educació i TIC: 3 Màster oficial de Societat de la informació i coneixement: 1 Màster programari lliure: 2 GMMD (Graduat Multimèdia): Dada no disponible Prospecció sobre les TIC a Sant Feliu de Llobregat mitjançant estudis locals i detecció de necessitats sobre l’impacte de les transformacions en la ciutat en matèria de noves tecnologies. Estudi sobre les TIC a Sant Feliu de Llobregat 2005 (àmbit: POBLACIÓ ) Estudi sobre les TIC a Sant Feliu de Llobregat 2006 (àmbit: TEIXIT ) Consultable a: www.santfeliu.cat/online/observatori CLÚSTERS Cluster de fabricants d’aixetes i empreses auxiliars del Baix Llobregat i Vallès Occidental Altres clústers? Termòmetre de l’emprenedoria… TERRITORI (2): DESCRIPCIÓ AMPLIADA
 • 6. DIAGNOSI: Prospecció, anàlisi i DAFO local sobre Internet i les TIC OPORTUNITATS Aprofitar el número d’ordinadors que hi ha a les llars per incrementar la freqüència d’ús Analitzar un possible increment del nombre de punts públics d’accés gratuïts a Internet i/o comunicació dels mateixos Incrementar el nombre de serveis via Internet per cobrir les demandes dels ciutadans Aprofitar la telefonia mòbil per arribar a aquelles persones que no tenen connexió a Internet o no es connecten Incrementar l’oferta de cursos formatius on-line, per augmentar el nivell formatiu en TIC dels ciutadans Baix percentatge de compres per Internet per part dels usuaris. Llei accés electrònic serveis públics municipals. Intercanvi bones pràctiques. Clúster d’innovació: aixetes i empreses auxiliars. Territori innovador en matèria de continguts digitals: santfeliusfera, premis audiovisuals... Actuacions TIC impulsades des de Sant Feliu amb impacte als mitjans de comunicació. Diversos guardons externs a polítiques TIC municipals. AMENACES Realitzar d’accions de capacitació i entrenament TIC no orientades als diferents perfils d’usuaris. Seguir generant consumidors de continguts digitals i no pas creadors. Descuidar les infrastructures de telecomunicacions, cal potenciar-les per donar un millor servei en un futur pròxim No relacionar les necessitats dels ciutadans i els nous serveis digitals. No realitzar una comunicació bidireccional entre les propostes de l’Ajuntament i els teixit socioeconòmic local pel que fa a les TIC. Escassa capacitat d’innovació del teixit empresarial local i comarcal. Dificultats d’adaptació als ràpids i continus canvis. Escassa cultura empresarial de concertació i associacionisme. Debilitat sector TIC local. Sotmès a intrusisme. FORTALESES Elevada penetració d’ordinadors a les llars Alta penetració de connexió ADSL a les llars. Elevat percentatge de ciutadans que es connecten a Internet 1 cop o més a la setmana. Elevada freqüència d’ús d’Internet a la setmana Elevada penetració a la població del telèfon mòbil Territori prioritari desplegament operadores telecomunicacions i àmplia extensió infraestructures d’accés a la Xarxa. Elevat dinamisme i bagatge municipal en matèria TIC. Corporació local amb consolidada presència a Internet fent camí envers una “administració digital”. Tendència incremental d’utilització de les TIC per part de la la ciutadania i teixit productiu de la ciutat. Existència d’una comunitat de més de 2400 usuaris de serveis d’inclusió digital registrats. Diversos convenis de col·laboració amb entitats supralocals en matèria de gestió del coneixement. DEBILITATS Percentatge elevat de ciutadans que mai utilitzen l’ordinador i mai s’han connectat a Internet. Afecta a 1/3 de la població local, especialment en determinats col·lectius i barris. Baixa qualitificació professional i nivell formatiu. Insuficient incorporació i utilització de les TIC a les microempreses i pimes. Escassa implantació del comerç electrònic a les activitats empresarials locals. Millorable nivell de coneixement dels serveis o iniciatives en TIC per part de l’Ajuntament Manca de consolidació dels continguts digitals locals a la Xarxa: culturals, d’oci... Tradicional baixa cultura emprenedora de base TIC Encara insuficient vinculació entre el món laboral i l’educatiu i entre l’empresa i la Universitat
 • 7. ESCLETXES DIGITALS “ La mayor fractura digital es la mental ” Ricard Ruiz de Querol Escletxa digital tradicional. 3 components bàsics: geogràfica, econòmica i formativa  ” El problema no és el digital divide, sinó les èlits desconnectades ” Genís Roca (socialització, connexió) Terme procedeix de l'anglès " digital divide ", fa referència a la fractura que podia produir-se entre "connectats" i "no connectats". (Viquipèdia) Alfabetització digital  2ona. Escletxa digital . La nova fractura és de continguts , més centrada en l’apropiació i el desenvolupament dels continguts digitals sota un prisma comunitari de participació i col·laboratiu . Alguns autors parlen d’aquesta nova fractura i segona onada com una “ escletxa d’innovació ” on el coneixement, el treball en xarxa, la capacitació més especialitzada i la participació comunitària són claus. Gràfic Ricard Ruiz de Querol http://ruizdequerol.wordpress.com
 • 8. PUNTS TIC: ARMES CONTRA LA FRACTURA DIGITAL Imatges de diverses actuacions d’alfabetització digital (Punt TIC del Palau Falguera) www.santfeliu.cat/tic
 • 9. ANTECEDENTS I EXPERIÈNCIES PRÈVIES (1)  Pla d’Actuació del Mandat (2003-2007) , que definia els principals objectius De la Corporació en matèria de noves tecnologies, concretament en l’apartat 7 : “ Innovar i desenvolupar la societat del coneixement ”.  3 eixos d'actuació principals: Alfabetització digital - Continguts - Infraestructures Múltiples activitats d'entrenament i aprenentatge, oferta d'infraestructures d'accés a les noves tecnologies, foment d'incipients espais virtuals de relació i intercanvi, disposar de repositoris de recursos digitals per a diferents col·lectius, etc.  “ Pla d’acció en matèria de Noves Tecnologies de la Informació (2008-2009 ) marca les prioritats “tecnològiques i digitals” de la política local en matèria de les TIC i és resultat de línies extretes del PAM 2008-2011.  Projecte municipal d’alfabetitizació i inclusió digital “Sant Feliu On Line” és la marca local en matèria de difusió d’Internet i les TIC entre la ciutadania, teixit associatiu i econòmic i existeix des de 2003 . Des de 2009 incorpora el component de “ Sant Feliu Ciutat Digital ” del programa Ciutats Digitals 2008-2010 de la STSI de la Generalitat de Catalunya .  El projecte incorpora diversos telecentres i Punts TIC . www.santfeliu.cat/common/doc/document.faces?xmid=254 El projecte municipal d’alfabetitizació i inclusió digital “Sant Feliu On Line” - “Sant Feliu Ciutat Digital” depèn exclusivament de l’Ajuntament de Sant Feliu, de la Regidoria de Noves Tecnologies.
 • 10. 2003: Definició estratègica del projecte “Sant Feliu On Line: alfabetització TIC de la ciutat” 2004: Inicis. Sant Feliu contra la “fractura digital” 2005: Implantació, creixement i impuls. Sant Feliu obert, xarxa d’inclusió digital 2006: Consolidació. A Sant Feliu, noves tecnologies per a tothom 2007: Mobilitat i reptes de futur. Horitzó: Cap a una ciutat en xarxa 2008: Reptes de futur 2009: CIUTAT DIGITAL 2010: Factoria del coneixement? ANTECEDENTS I EXPERIÈNCIES PRÈVIES (2) Esquema temporal del conjunt d’actuacions efectuades en aquest període i posteriors: CONCLUSIONS (evolució) :  Salt endavant, qualitatiu i quantitatiu, materialitzat en una evolució orientada a oferir progressivament serveis digitals, i de base TIC, de més valor afegit al nostre públic-diana.  De ser dinamitzadors digitals a la ciutat a esdevenir facilitadors i connectors digitals del teixit socioeconòmic local .  Potenciació de les TIC com a element dinamitzador i de desenvolupament de la ciutat de forma que aquesta esdevingui més dinàmica, emprenedora i competitiva des d’un punt de vista socioeconòmic.
 • 11.  
 • 12. CATÀLEG DE SERVEIS ( de dinamització digital amb valor ) OFERTATS (1) Formatius: Presencial: cursos i seminaris, materials. Autoaprenentatge i aprenentatge virtual. Genèric o específic (temàtica, col·lectius, in company i a mida). Sensibilització-divulgació: Premsa sectorial TIC, activitats “Dies de...” : Internet, Sant Jordi, Internet Segura. Jornades, presentacions i demostracions. Oci i cultura: Foment dels continguts digitals locals, projeccions, activitats i actes … Desenvolupament socioeconòmic local: Digitalització comerç, emprenedors de base TIC, innovació… Assessorament, suport a consultes, recolzament i tutorització a ciutadania i teixit socioeconòmic local. Connectivitat i accés a l’ús de recursos TIC de maquinari i programari: Convencional física i estàtica, WiFi, Internet a la fresca, instal·lació de programari lliure, Guifi.net… Allojtament web, cessió d’equips informàtics reciclats i préstec de portàtils al teixit social local.
 • 13. XARXA DE PUNTS TIC: ACCÉS A LES TIC PER A TOTHOM Usuaris i accions (fins ara) 354 accions formatives 1986 alumnes 2458 usuaris atesos 100.000 accessos lliures El Punt TIC del Palau Falguera Formació Accés Lliure Espai tutoritzat Divulgació WIFI El PuntTIC de la biblioteca Accés lliure WIFI El Punt TIC de Can Maginàs Formació Espai de recerca de feina Divulgació El Punt TIC del Casal de Joves Accés lliure Divulgació El Punt TIC del Casal de la Gent Gran Accés lliure Formació Divulgació www.santfeliu.cat/online Programa de Gestió de la Formacio
 • 14. Serveis a entitats Webs d’entitats creades: 46 Busties de correu: 44 Ordinadors “reciclats” lliurats: 175 Campanya “ Cap entitat sense blog ” SERVEIS DIGITALS A ENTITATS www.santfeliu.cat/common/doc/document.faces?xmid=318 http://sfol.blogspot.com/search/label/Associacions%20i%20Entitats
 • 15. SERVEIS DIGITALS A ACTIVITATS PRODUCTIVES
 • 16. WIFI ALS PUNTS TIC PuntTIC del Palau Falguera Biblioteca M. Roig PROJECTE GUIFI.NET Col·laboració en el projecte ciutadà guifi.net, fent xarxa lliure. www.guifi.net WIFI CIUTAT (amb certificats digitals idCat) Per tal de fomentar l’accés als serveis i tràmits electrònics que l’Ajuntament posa a l’abast de la ciutadania, traslladant l’atenció presencial més enllà de la ubicació física dels edificis municipals SANT FELIU SENSE FILS
 • 17. PREMIS I SUBVENCIONS Premis de Continguts digitals: Primera edició 2007. 36 participants Segona edició 2009 47 participants www.santfeliu.cat/online/premis Premis de Continguts Digitals La primera edició dels premis de Continguts Digitals va tenir lloc l’any 2007. Amb les categories: bloc ciutadà, fotolog, videoblog, fotografia presa amb telefon mobil, minimetratge afeccionat allotjat a Internet. Aquest any 2009, els Premis de Continguts Digitals comptaran amb les següents categories: Millor bloc ciutadà. Millor fotografia presa amb telèfon mòbil. Millor ús corporatiu d'eines 2.0 per part de comerç, emprenedoria, micro, petita o mitjana empresa (CATEGORIA NACIONAL) Premis Sant Feliu Innova Amb aquests premis es vol reconèixer l’esperit creatiu, innovador i emprenedor en matèria TIC. Festivals Col·laboració en Festivals vinculats al món les TIC, la creativitat, la innovació com el Work On Fest i el TFC Subvencions per entitats Convocatòria anual de subvencions per entitats que desenvolupin projecte de dinamització i alfabetització digital (des del 2007)
 • 18. Jornades i actes de divulgació-sensibilització Jornades “Sant Feliu, ciutat innovadora” S’han realitzat 3 edicions d’aquesta jornada amb la voluntat de ser un espai de trobada de totes aquelles persones que han participat en el projecte, la presentació de projectes, lliuraments de premis i diplomes, xerrades dobres l’ús de les TIC i molt més. Jornada “La Llei d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics Municipals” El 13 de novembre de 2008 es va celebrar a Sant Feliu de Llobregat una jornada en la que van participar més de 150 persones. S’hi van començar a formular les preguntes - clau de l'Administració Electrònica Local per adaptar-se a la Llei 11/2007.
 • 20. CATÀLEG DE SERVEIS ( de dinamització digital amb valor ) OFERTATS (2) Concertació, foment de xarxes col·laboratives i participació electrònica . Diagnosi i prospecció: Anàlisi i elaboració de necessitats TIC locals, prospecció i observació… Generació i desenvolupament de continguts digitals propis o aliens : Eines i recursos digitals temàtics de presència en Internet, sistemes d’informació en línia… Xarxes socials, blocosferes... Subscripció informativa : Butlletí electrònic, sindicació de continguts, informatiu en vídeo InfoOnline… Certificació i acreditació: Aliena (usuaris), pròpia (tramitació departamental amb altres aa.pp.), expedició d’acreditacions documentals de la formació, certificació digital (IdCat)… Suport a l’administració electrònica i les gestions en línia : pagament impostos locals, sol·licitud d'hora al metge, recerca de feina per Internet, compra de bitllets per viatges … Subvencions i ajuts locals a iniciatives TIC ciutadanes: Projectes d’alfabetització, dinamització i difusió digital local de les TIC per part d’entitats locals sense ànim de lucre.
 • 21. SANTFELIUSFERA: LA NOVA PLAÇA DEL POBLE 175 blocs, fotologs, videoblogs… Recopilació des de finals 2006 Agregador des de 2008 http://santfeliusfera.blogspot.com
 • 22. JORNADA VIRTUAL – ÚS WEB 2.0: ÀGORA VIRTUAL? I Jornada Virtual (2008) www.santfeliu.cat / jornadavirtual Jornada Virtual “Sant Feliu Innova” Àgora virtual d’intercanvi i aprenentatge sobre tecnologies de la informació i la comunicació que, a la seva primera edició, se centra en l’ús de la Web 2.0 i el seu impacte en els diferents escenaris socials. Píndoles de coneixement en vídeo
 • 23. I EL FACTOR “INTERN”…? ENGRESCAR DINS LA “CASA” Prestador de serveis diversos de coneixement al seu “mercat”/comunitat …OK. I consumidor ? Exemplificació d’utilització de les TIC i la valorització del coneixement  5 blogs corporatius municipals: CC.DD. / SFOL www.santfeliu.cat/blog Casa d’Oficis www.santfeliu.cat/co Fem Barri (Llei de Barri barri La Salut – Can Calders) www.santfeliu.cat/fembarri Joventut www.santfeliu.cat/jove Sant Feliu Innova www.santfeliu.cat/innova “ Proselitisme” i efecte contagi: - http://sfol.blogspot.com/2008/12/magins-20-segona-part.html Mantra “ Nosaltres podem incidir… ” ( Perruqueries vs. Emprenedors/es de base TIC ) - Visualització: http://sfol.blogspot.com/2009/02/zoom-gent-on-line.html Valorització: http://santfeliuinnova.blogspot.com/2009/07/futurbici-passejades-amb-bicis.html Generar debat: www.santfeliu.cat/jornadavirtual o Innovació/experimentació: 2on. Premi Continguts Digitals “ Laboratori” corporatiu d’eines amb component d’interactivitat, col·laboració i compartició de la informació: Bitàcoles, xarxes socials, videocast, microblogging, wikis,… ( + horitzontals i interactives i amb + foment del treball en equip i adaptació als canvis de l’entorn i el “mercat”). Mètodes de treball, de gestió dels recursos humans, organitzatius - Teletreball, projectes col·laboratius i de cooperació, horitzontalitat… Incorporació hàbit de comunicar més i amb canals més horitzontals - Continguts digitals i en línia www.santfeliu.cat/common/doc/document.faces?xmid=10653 - Producció, generació, gestió i accessibilitat a continguts audiovisuals www.santfeliu.cat/online/onlinetv
 • 24. USUARIS: RECEPTORS? CREADORS? SOCIS? (1) Els destinataris, beneficiaris o col·laboradors generals del projecte són: CIUTADANIA I TEIXIT SOCIAL: Ciutadania en general, especialment a majors de 35 anys. [1] Col·lectius específics: persones amb discapacitat, comunitat educativa local, dones, immigració, gent gran, etc. TEIXIT ASSOCIATIU I ENTITATS: Entitats del tercer sector: culturals, educatives, esportives, socials, cíviques, solidàries... TEIXIT PRODUCTIU: Petit comerç. Micro i petita empresa. Treballadors/es en actiu i amb voluntat de millora d’ocupació i reciclatge professional bàsic. Treballadors/es en desocupació. Teletreballadors/es. Treballadors/ores d’institucions públiques de l’entorn (Biblioteca, Escola Adults...). Treballadors/ores i responsables departaments de la nostra Corporació [ USUARIS INTERNS ]. [1] Per ampliar informació es pot consultar l’ estudi-diagnosi realitzat al 2005 i 2006 a Sant Feliu sobre el grau de penetració i coneixement de les TIC per part dels ciutadans de Sant Feliu de Llobregat, disponible al lloc web departamental www.santfeliu.cat/documents/44568
 • 25. ESFORÇ REFORÇAT  Recerca de concertació amb entitats socials que treballen en àmbits relacionats amb la promoció econòmica local, la innovació i desenvolupament socio-econòmic i socio-cultural de la ciutat, la comarca... Associacions empresarials locals: Assoc.empresaris polígons industrials del Pla i les Grases Associacions de comerciants: - Consell local de comerç - Associació Amics del carrer Sant Creu, Associació de comerciants Roses-Castellbell, Associació de forners-pastissers de Sant Feliu, Associació Sant Feliu Centre, Junta Mercat Municipal Clúster de fabricants d’aixetes i empreses auxiliars del Baix Llobregat i Vallès Occidental Universitat Oberta de Catalunya (UOC) delegació Baix Llobregat Punt Connecta – Xarxa alfabetització digital Fundació l’Esplai USUARIS: RECEPTORS? CREADORS? SOCIS? (2)
 • 26. SUPORT TIC AL SECTOR COMERCIAL COMPREM A SANT FELIU: PUNT DE TROBADA ENTRE COMERCIANTS I CONSUMIDORS La primera fase d’aquest web de comerç local s’ha desenvolupat amb la participació de les associacions comercials. La segona fase que s’està desenvolupant ha d’arribar a tot el teixit comercial de la ciutat. L’anàlisi del portal un cop superades aquests primeres fases ha de portar a una nova versió del portal que incorpori noves funcionalitats útils per comerciants i consumidors. El portal es va posar en marxa l’any 2006 www.compremasantfeliu.cat FORMACIÓ, CAPACITACIÓ SI SUPORT EN L’ÚS D’EINES DIGITALS Formació bàsica en l’ús de l’ordinador i Internet Formació en l’ús de l’eina de gestió de comerços del portal: www.compremasantfeliu.cat Formació en l’ús d’eines específiques: blogmàrqueting, fulls càlcul, llocs webs, comunicació per Internet DIFUSIÓ DE NOTÍCIES D’INTERÈS PEL SECTOR Notícies al butlletí Connectats. Difusió de bones pràctiques. Difusió de recursos d’interès. Informació sobre ajuts i subvencions. www.santfeliu.cat/innova
 • 27. GENERAL I “TRADICIONAL”: www.santfeliu.cat , un dels webs millor valorats del país WEB MUNICIPAL Estudi E-Espanya 2006 : 8a posició (desenvolupament) a Catalunya i la 20 a Espanya. Butlletins electrònics corporatius: Agenda del cap de setmana, avisos per temàtica (ple municipal,…), etc. Subscripció als avisos informatius mitjançant SMS. Entrevista telemàtica amb l’Alcalde Consensus III, l’espai de participació a Internet de Sant Feliu Xarxa Ciutadana – Sant Feliu (portal ciutadà de notícies) Portal web del comerç de la ciutat: Comprem a Sant Feliu Guia Digital d’entitats, entitats en xarxa DIFUSIÓ DEL PROJECTE: COMUNICAR EL QUE SOM (1)
 • 28. PRESÈNCIA BÀSICA A INTERNET: Web: www.santfeliu.cat/online WEB SECTORIAL Seccions destacades Butlletí electrònic Connect@ts: www.santfeliu.cat/online/butlleti 190 subscrits. PRESÈNCIA ESPECÍFICA I AMB NOUS FORMATS: Bloc: www.santfeliu.cat/blog Més de 3 anys! 1000 posts. Sindicació RSS: 53 persones. 4 sobre 10 al PageRank de Google. Generació de “conversa”. OnLineTV al Web. Canal YouTube www.youtube.com/santfeliuonline 132 vídeos. Reproducciones de vídeo: 15260. Reproducciones del canal: 2589 InfoONLINE: Informatius en vídeo www.santfeliu.cat/online/onlinetv Butlletí electrònic sectorial Connect@ts: www.santfeliu.cat/online/butlleti 190 subscrits. Documental “ Connectats ”, noves tecnologies en primera persona www.santfeliu.cat/online/documental Pàgina i grup de “San Feliu On Line” a la xarxa social Facebook Twitter http://twitter.com/santfeliuonline  BLOCOSFERA LOCAL: Altres 4 bitàcoles públiques municipals: Casa d’Oficis NNTT, Punt TIC Casal de Joves, Fem Barri i Sant Feliu Innova www.santfeliu.cat/blog SantfeliuSfera: la blocosfera local http://santfeliusfera.blogspot.com L’altra plaça de la Vila . DIFUSIÓ DEL PROJECTE: COMUNICAR EL QUE SOM (2)
 • 29. Diverses eines corporatives de presència a Internet
 • 30. Visites mensuals BLOG 1821 visites i 53 subscriptors RSS WEB 1271 visites LLOC WEB www.santfeliu.cat /online BLOG CORPORATIU www.santfeliu.cat / blog
 • 31. NOVES EINES DE COMUNICACIÓ: XARXES SOCIALS Grup a Facebook Microblogging de Twitter
 • 32. INNOVACIÓ SOCIAL?!? EMPRENEDORS DE BASE TIC ?!? (1) Perfils humans innovadors  DOCUMENTAL “CONNECTATS” www.youtube.com/watch?v=qwNlaV16-g8 Persones que busquen feina, persones que treballen, persones que es comuniquen, persones que coneixen, persones que busquen, persones que creen….. … amb i per les TIC. www.santfeliu.cat /online/innova  Hàbit audiovisual
 • 33. INNOVACIÓ SOCIAL?!? EMPRENEDORS DE BASE TIC ?!? (2) Perfils empresarials innovadors  CASOS D’ÈXIT www.youtube.com/view_play_list?p=B84DE8D30315F06A
 • 34. SANT FELIU INNOVA: APLICA LES TIC AL TEU NEGOCI O PROFESSIÓ BLOG : www.santfeliu.cat/innova WEB : www.santfeliu.cat/online/innova CONSULTORI “L’EXPERT RESPON” www.santfeliu.cat/respon
 • 35. Casa d’Oficis Noves Tecnologies Edicions: 2007-08 / 2009-10 18 alumnes / 16 alumnes 2 especialitats / 2 especialitats WEB www.santfeliu.cat/casaoficis BLOG www.santfeliu.cat/co
 • 36. Laboratori de formació i ocupació: nous jaciments, professions emergents… Casa d’Oficis, Nous Jaciments d’Ocupació, Plans d’Ocupació, AODL… LA PEDRERA…
 • 37. ACCIONS DE … FUTUR PRESENT IMMEDIAT… Videocurrículums [email_address] Xarxa social d’innovació “Sant Feliu Innova” E.V.A. amb Moodle Consell local de savis/sàvies ?!? Transferència de coneixement incipient clúster audiovisual (col·laborar – competir) UN DESIG ! Qualsevol persona, entitat o activitat econòmica pot crear continguts digitals i tenir presència a Internet
 • 38. Les TIC, la innovació… Una marca de ciutat? (1) La construcció de la Torre dels Rosers és de de mitjan segle XIX i està molt vinculada a la història de la línia del ferrocarril entre Barcelona i Martorell, el segon projecte de desenvolupament ferroviari a la península. Tal i com diu Carles Urkiola, l’autor del llibre “El carril de Barcelona a Molins de Rei i Martorell” es va tractar de la “ línia més innovadora construïda a Espanya fins al moment ”i va suposar una revolució en les comunicacions, la incorporació de la Comarca del Baix Llobregat a la modernitat i a la revolució industrial. De fet, a la ciutat les grans modificacions es van produir durant els segles XIX i XX amb la industrialització, l'arribada del ferrocarril i l'expansió urbanística que van transformar la vila en ciutat. Com es pot veure doncs, passat, present i futur orientats a la recerca d’innovació i progrés social i econòmic. De pioners del XIX a pioners del XXI?
 • 39. Les TIC, la innovació… Una marca de ciutat? (2) Però a nivell operatiu que vol dir CIUTAT DIGITAL ? INTEGRALITAT! Valoritzar que un quiosc faci blogmàrqueting? Lligar la capacitació bàsica a Internet amb l’identitat digital? Ajudar a ser blogger a una persona analfabeta digital i amb discapacitat? Comunicar d’una altra forma? -Spot Casa d’Oficis: www.youtube.com/watch?v=KPLFbMdCSzw -Promoció Compremasantfeliu.cat www.youtube.com/watch?v=lS6HJJ1wGGo -Informatius en vídeo InfoOnlines www.santfeliu.cat/online/onlinetv Obrir un casting permanent de perfils innovadors locals? Conèixer l’entorn Prescripció i transversalitat? . . . La tecnologia, la creativitat i la innovació, en conjunció, esdevenen factors primordials en el desenvolupament de les ciutats. Tot un ENTRAMAT de MICROACCIONS ! ! !
 • 40. LA RECEPTA… Existeix alguna clau ? « Molt més important que aprendre tecnologia és aprendre amb la tecnologia, aprendre a saber utilitzar la informació i aprendre a treballar en el nou entorn. En aquest context, doncs, el repte és ensenyar a aprendre » (Catalunya en Xarxa. Pla estratègic per a la Societat de la Informació)
 • 41. Jo  creo continguts digitals Tu  crees continguts digitals Ell/a  crea continguts digitals Nosaltres  creem continguts digitals Vosaltres  creeu continguts digitals Ells/es  creen continguts digitals Conjuguem el verb… (1) Dimensió d’ IDENTITAT ( definició, essència, trets diferencials i distintius... ) dels continguts digitals i els recursos d’informació, comunicació i presència a Internet. Els CONTINGUTS DIGITALS són elements i recursos textuals (tant seqüencials com hipertextuals) i multimèdia-audiovisuals (gràfics, àudio, vídeo, animacions, etc.), preferentment en línia i interactius, de presentació de la informació que es poden organitzar en espais virtuals de relació, compartició i intercanvi de coneixement amb la potencialitat de generar dinàmiques col·laboratives que incorporen interacció.
 • 42. Conjuguem el verb… (2) Els UGC o UCC també s’han denominat en ocasions CGM , consumer-generated media, i alguns autors com Tpascot i Williams han denominat “ prosumers ” a aquests usuaris que produeixen contingut i el comparteixen. Noves tendències de consum dels trysumeristes i l’impacte que comporten les noves tecnologies a la vida, els negocis i la comunicació en la generació i compartició de continguts digitals. Oportunitats d’universalització en la creació: blocs, fotografies en línia, xarxes socials i comunitats d’interacció virtual, l’etiquetatge social, podcast, videocast, prescripció en xarxa o digging... Aquest Internet de web participativa més evident també s’afegeix a l’altre contingut generat per l’usuari (UGC user-generated content o UCC user-created content) com és el cas de la Wikipedia o la col·laboració en format d’intel·ligència col·lectiva agregada (valoracions de productes, comentaris) de llocs webs comercials com Amazon.com o eBay.
 • 43. Conjuguem el verb… (3) RELACIÓ DIRECTA: A més desenvolupament de la Societat de la Informació, major existència i generació de continguts a Internet de ciutadania, empreses, administracions, entitats i associacions, etc. Els continguts generats per la ciutadania i usuaris significa que hi han més “ nodes ” (actors connectats i creant a Internet) generant informació, coneixement, utilitat... en definitiva, més valor per a la Xarxa. Dades recent red.es: A Espanya, el 71% dels llocs web més visitats corresponen a continguts que pertanyen a aquesta categoria de Societat en Xarxa composada per iniciatives 2.0 com blogs, xarxes socials... i que, per tant, representa la major part dels continguts digitals que actualment es creen. Jacinta Sierra a un article del 2008 a la revista “Ipmark” va posar sobre la taula que el 35% dels continguts digitals són generats pel consumidor . A la Societat de la Informació els aspectes dels continguts digitals i els serveis TIC a la Xarxa són, al cap i a la fi, els que estableixen un contacte directe amb les persones i són l’objecte últim de les infraestructures d’accés a les noves tecnologies. Pla de Serveis i Continguts - PSiC (2005 – 2008)
 • 44. ESTEM PREPARATS PER A INTERACCIONS POSITIVES I NEGATIVES ?
 • 45. I ELS RECURSOS? I EL FULL DE RUTA? PROGRAMA “CIUTATS DIGITALS” Web del programa (STSI)
 • 46. ESTRATÈGIA “CIUTATS DIGITALS 2008-2010” - STSI www.santfeliu.cat/common/doc/document.faces?xmid=302
 • 47. VIVERS EMPRESARIALS CIUTADANIA I EMPRESES DIFUSIÓ I FORMACIÓ Ocupació i teletreball Emprenedoria, micro, petita i mitjana empresa Impuls i millora del comerç electrònic Recursos per la tramitació digital i gestió en línia Assessorament i sensibilització Revalorització i reciclatge de material informàtic Observatori local de la Societat de la Informació Intercanvi de coneixement i concertació Inclusió digital i accessibilitat per a persones amb discapacitat Ciutat Connectada sense fils Prescripció TIC territorial Activitats de difusió: Jornada Virtual “Sant Feliu Innova”, seminaris, jornades i actes Informatius digitals en vídeo “INFOONLINE”, e-butlletí i altres eines de comunicació Premis i Subvencions a la innovació i digitalització Formació i assessorament als diferents Punts TIC Entorn d’aprenentatge virtual Difusió de bones pràctiques d'innovació Desenvolupament eines de dinamització TIC Difusió i col·laboració de campanyes TIC de la Generalitat de Catalunya EIXOS D’ACTUACIÓ “SANT FELIU CIUTAT DIGITAL”
 • 48. CALENDARI “SANT FELIU CIUTAT DIGITAL”
 • 49. REFERÈNCIES Ja per finalitzar, 2 influències importants:  Jaume Albaigès i el seu b log TecnolONGia www.tecnolongia.org Jordi Graells i el seu blog http://graells.blogspot.com/
 • 50. “ En temps de crisi, eines compartides” Despesa ≠ inversió Digitalització ≠ Ús de les TIC Assumir transformació rols dels actors de la nostra interacció: De consumidors, lectors (passius i aïllats) a creadors, col·laboradors, participants, conversadors (actius i connectats)... Actors públics: Generadors de comunitat, capital social...? Nous canals (blog, microblogging, xarxes socials...) substitueixen els altres canals? Comunicar és existir Obvietat important: la comunicació en línia és replicable i viral i amb una forta vinculació a la participació (i barata)... però amb perill d’infoxicació i d’atenció efímera El 2.0 no és una cosa de frikis... però no cal apuntar-se a tot (tenir en compte el compromís d’actualització) Més lectors de blogs que de diaris... Embed la paraula màgica Tot i que la creativitat sempre és un punt... Internet ens permet aprendre i replicar 12 Píndoles de coneixement de Jaume Albaigès
 • 51. 4 Píndoles de coneixement de Jordi Graells i Jesús Martínez
 • 52. Blog TecnolONGia www.tecnolongia.org de Jaume Albaigés , un blocaire que es dedica a estudiar l'ús que fan les associacions i les entitats sense ànim de lucre d’Internet i les TIC . BIBLIOGRAFIA - WEBGRAFIA Llibre “Web 2.0”. Antonio Fumero i Genís Roca. Col. Fundación Orange, 2007. www.fundacionorange.es/areas/25_publicaciones/WEB_DEF_COMPLETO.pdf Xarxa Punts TIC. Xarxa Telecentres i punts d'accés a internet de Catalunya. www.punttic.cat Balzac.tv www.balzac.tv El WebShow sobre La Comedia Humana del XXI. Episodi 12/03/2009 sobre el “Trysumerism” a càrrec d’Antonella Broglia. Episodi 12/12/2008 “El futuro es híbrido” (crisis) Alfons Cornella, Infonomía. Emprendedores TV. www. emprendedorestv .com/ Manifiesto Cluetrain: El ocaso de la empresa convencional http://tremendo.com/cluetrain Llibre “Funky Business” .Jonas Ridderstrale i Kjell Nordström. Libro blanco de los contenidos digitales en España 2008. Ministerio Industria, Turismo y Comercio i ONTSI de red.es: http://ictnet.es/system/files/1227870930841.pdf Jordi Graells i el seu blog http://graells.blogspot.com/ . Programa “ Compartim ” amb Jesús Martínez . Idees Comunitats de pràctica, gestió del coneixement i innovació.
 • 53. Sant Feliu de Llobregat Amb el suport de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació. Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla Avança, impulsat pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç Comentaris: [email_address]