SlideShare a Scribd company logo
PLA “BARCELONA DIGITAL” 2017 - 2020
Transició cap a la Sobirania Tecnològica
Més enllà de l’Smart City:
Cap a una ciutat Oberta, Equitativa, Circular i Democràtica
Comissionat de Tecnologia i Innovació Digital
fbria@bcn.cat
6 d’octubre 2016
1
TRANSICIÓ CAP A UNA
SOBIRANIA TECNOLÒGICA
Disposar d’una estratègia digital i
tecnològica com a element clau en
la consecució d’unes polítiques
públiques orientades a cobrir millor
les necessitats i potenciar les
capacitats de la ciutadania i el teixit
econòmic innovador.
2
BARCELONA CIUTAT DIGITAL
Més enllà de l´Smart City
Visió Que Barcelona esdevingui una
ciutat oberta, equitativa, circular i
democràtica, i un referent en política
tecnològica per un clar lideratge públic i
ciutadà.
Missió Resoldre els reptes de la
ciutat i de les persones a través d’un
ús més democràtic de la tecnologia.
Impulsar la innovació tecnològica i digital,
per un govern més obert, com a eina
pel desenvolupament d’una economia
plural que fomenti la transformació
social i ambiental, i que afavoreixi
l’empoderament ciutadà.
3
PRINCIPALS OBJECTIUS
Promoure i enfortir l’ecosistema i
el teixit econòmic digital i
innovador, assegurant una
economia plural, una transformació i
retorn social, facilitant l’accés de
les PIMEs a la Compra Pública i
fomentant la creació d’ocupació de
qualitat.
Disposar d’una àmplia oferta de
formació i capacitació
digital personalitzada pels
diferents col·lectius, per
facilitar una democràcia
activa i participativa,
fomentar una ocupació de
qualitat i permetre una
sobirania digital de la
ciutadania de Barcelona.
1. GOVERN i CIUTAT
La tecnologia per a la
transformació i la
innovació pública: un
govern més obert i eficient
2. EMPRESES i
ENTITATS SOCIALS
Desenvolupament del
teixit socio-econòmic
digital i de
l’ecosistema
d’innovació local
3. CIUTADANIA
Empoderament
de la ciutadania
4
Guiar la transformació i la
innovació digital del sector
públic, establint estàndards de servei
oberts i millorant els serveis
(habitatge, salut, energia, mobilitat, …).
Assegurar que la ciutat disposa de una
infraestructura de dades pública i
oberta involucrant la ciutadania,
empreses i comunitats per desenvolupar
aplicacions innovadores data-driven.
GOVERNANÇA
És un projecte municipal compartit amb la participació de les diferents àrees i tinències, que vol
implicar tot l’ecosistema, basat en la quàdruple hèlix, amb el ciutadà com a centre de les polítiques
públiques i implicant els diferents agents: organismes públics, així com el teixit econòmic,
l’acadèmia i amb el ciutadà al centre.
o  Comissionat de Tecnologia i Innovació Tecnològica
o  Elements de coordinació transversal municipal
o  Col·laboració Público-Privada
5
PRINCIPALS LÍNIES D’ACTUACIÓ
Desenvolupant l’economia
tecnològica i l’ecosistema
d’innovació
Innovació social digital i
plataformes cooperatives
Compra pública oberta i
innovadora
Educació i capacitació
per a l’ocupació del
s.XXI
Democràcia digital
Sobirania, llibertat i
drets digitals de la
ciutadania 6
Transformació digital del
govern de la ciutat
Infraestructures digitals per
transformar la ciutat
Infraestructures de dades
de ciutat
1. GOVERN i CIUTAT
La tecnologia per a la
transformació i la
innovació pública: un
govern més obert i eficient
2. EMPRESES i
ENTITATS SOCIALS
Desenvolupament del
teixit socio-econòmic
digital i de
l’ecosistema
d’innovació local.
3. CIUTADANIA
Empoderament de
la ciutadania
Connectivitat: Reduir l’escletxa digital. Amplificar wifi
públic, denunciant la regulació nacional del servei.
Transformar i millorar els serveis de la ciutat en base
a reptes: habitatge, salut, mobilitat sostenible,
transició energètica.
TRANSFORMACIÓ
DIGITAL DEL SECTOR
PÚBLIC
INFRAESTRUCTURES
DE DADES DE
CIUTAT
Transformació interna dels serveis digitals cap a
l’Open Source i metodologies àgils.
Oficina d’anàlisi de dades de la ciutat. Hackathons
i pilots en Big Data (Habitatge, Energia, Mobilitat)
Sobirania de dades per a la ciutadania.
Data Commons.
Implementació: 2017 - 2019 Pressupost destinat 2017-2019: aprox 65,6 ML€7
1.GOVERN i CIUTAT
UN GOVERN MÉS OBERT, EFICIENT I LIDERATGE PÚBLIC
TECNOLOGIES PER
TRANSFORMAR LA
CIUTAT i CONNECTIVITAT
PER A TOTHOM
TRANSFORMACIÓ DIGITAL DEL SECTOR PÚBLIC
Transformació interna dels serveis digitals cap a l’Open Source i metodologies àgils.
Guia per a la compra pública, ètica i oberta de tecnologia.
Transició a l’ Open Source i diversificació de proveïdors.
8
 
	
  
	
  
CONNECTIVITAT PER TOTHOM
9
TECNOLOGIES PER TRANSFORMAR LA CIUTAT: CONNECTIVITAT PER A
TOTHOM / ESCLETXA DIGITAL i DESIGUALTATS
TECNOLOGIES PER TRANSFORMAR LA CIUTAT:
HABITATGE, SALUT, MOBILITAT SOSTENIBLE, TRANSICIÓ ENERGÈTICA
Reptes ciutadans per millorar els serveis de la ciutat
BCN	
  Data	
  
BCN	
  Agencies	
  
Ci/zens/Business/Academia	
  
BCN	
  Data	
  Teams	
  
Insight	
  
Use	
  Cases	
  
Insight	
  
BCN	
  Data	
  Analy/cs	
  Office	
  
INFRASTRUCTURES DE DADES DE CIUTAT
PRINCIPALS OBJECTIUS
Promoure i enfortir l’ecosistema
i el teixit econòmic digital i
innovador, assegurant una
economia plural, una
transformació i retorn social,
facilitant l’accés de les PIMEs
a la Compra Pública i
fomentant la creació d’ocupació
de qualitat.
Disposar d’una àmplia oferta
de formació i capacitació
digital personalitzada pels
diferents col·lectius, per
facilitar una democràcia activa
i participativa, fomentar una
ocupació de qualitat i
permetre una sobirania digital
de la ciutadania de
Barcelona.
1. GOVERN i CIUTAT
La tecnologia per a la
transformació i la
innovació pública:
Un govern més obert i
eficient.
2. EMPRESES i
ENTITATS SOCIALS
Desenvolupament del
teixit socio-
econòmic digital i
l’ecosistema
d’innovació local
3. CIUTADANIA
Empoderament de
la ciutadania
12
Guiar la transformació i innovació
digital del sector públic, establint
estàndards de servei oberts i millorant
els serveis (habitatge, salut, energia,
mobilitat, …). Assegurar que la ciutat
disposa de les infraestructures digitals
necessàries i desenvolupar una
infraestructura de dades pública i
oberta involucrant la ciutadania,
empreses i comunitats.
2. EMPRESES I ENTITATS SOCIALS
DESENVOLUPAMENT DEL TEIXIT SOCIO- ECONÒMIC DIGITAL i DE
L’ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ LOCAL
13
DESENVOLUPANT
L’ ECONOMIA
TECNOLÒGICA i
l’ECOSISTEMA
D’INNOVACIÓ
INNOVACIÓ
SOCIAL DIGITAL I
PLATAFORMES
COOPERATIVES
COMPRA PÚBLICA
OBERTA I
INNOVADORA
Reforç de la Xarxa d’Innovació Social Digital local i global
Ateneus de Fabricació
Projecte “Fent Barri”: ciutats productives connectades
globalment.
Espai d’acompanyament a projectes d’economia col·laborativa
Arts, Cultura i Tecnologia (STARTS).
Transformar la contractació pública i facilitar-ne l’accés a
les PIMEs. Contractació estratègica i oberta, més enllà de
la compra social i verda, fomentar la Compra pública
innovadora per atraure PiMEs que desenvolupin solucions
per als reptes urbans.
Identificar i dinamitzar l’ecosistema d’innovació: projectes,
PiMEs, startups i agents de recerca digitals clau per l’economia
catalana.
Nous models de finançament.
Promoció en fires i esdeveniments.
Projectes sectorials.
Els sectors TIC, Mobile i Smart Cities són molt dinàmics a la ciutat amb una
especialització considerable i amb gran potencial.
Una de les funcions més valorades del sector és l’existència d’un ecosistema
d’innovació molt dinàmic (xarxa, aliances, emprenedoria, programes
d’incubació/acceleració públic o privat). Projectes d’incubació, acceleració,
clústers sectorials i xarxes són accions molt valorades entres les PiMES i les
Start-ups, a mantenir i a potenciar.
DESENVOLUPANT L’ ECONOMIA TECNOLÒGICA i l’ECOSISTEMA
D’INNOVACIÓ - EL SECTOR TECNOLÒGIC
PRINCIPALS NECESSITATS:
•  La col·laboració: comprendre els beneficis de treballar en xarxa
tant internament com entre els diferents agents que participen al
sector tecnològic català. Co-creació, transferència tecnològica,
promoció en fires.
•  Accés de talent qualificat i major facilitat en la contractació de talent
internacional. Promoure nous perfils adaptats a un nou entorn digital.
Capacitació per generar nous perfils. Tecnologia en femení.
•  La regulació, marcs legal i fiscal adaptats al sector i a la nova
era digital. Més àgil i estable.
•  Demanda innovadora: Demanda més innovadora i compra pública
més oberta.
14
Entre d’altres…
INNOVACIÓ SOCIAL i DIGITAL
15
FEM BARRI POBLENOU:
PILOT de FABRICACIÓ DIGITAL I DISTRICTE MAKER
Compra Pública Innovadora:
obertura a les PIMES (10ML)
Augmentar l’eficiència i la transparència en la Compra Pública. Facilitar
l’accés de les PIMEs a la Compra Pública. Canvi cultural, capacitació,
sensibilització.
COMPRA PÚBLICA OBERTA I INNOVADORA
16
PROMOCIÓ EN FIRES I ESDEVENIMENTS
17
PRINCIPALS OBJECTIUS
Promoure i enfortir l’ecosistema
i el teixit econòmic digital i
innovador, assegurant una
economia plural, una
transformació i retorn social,
facilitant l’accés de les PIMEs
a la Compra Pública i
fomentant la creació d’ocupació
de qualitat.
Disposar d’una àmplia oferta
de formació i capacitació
digital personalitzada pels
diferents col·lectius, per
facilitar una democràcia
activa i participativa,
fomentar una ocupació de
qualitat i permetre una
sobirania digital de la
ciutadania de Barcelona. 18
Guiar la transformació i
innovació digital del sector
públic, establint estàndards de servei
oberts i millorant els serveis
(habitatge, salut, energia, mobilitat, …).
Assegurar que la ciutat disposa de les
infraestructures digitals
necessàries i desenvolupar una
infraestructura de dades
pública i oberta involucrant la
ciutadania, empreses i comunitats.
1. GOVERN i CIUTAT
La tecnologia per a la
transformació i la
innovació pública: un
govern més obert i eficient
2. EMPRESES i
ENTITATS SOCIALS
Desenvolupament del
teixit socio-econòmic
digital i de
l’ecosistema
d’innovació local
3. CIUTADANIA
Empoderament
de la ciutadania
19
3. CIUTADANIA
EMPODERAMENT DE LA CIUTADANIA
EDUCACIÓ I
CAPACITACIÓ PER
A L’OCUPACIÓ DEL
S.XXI
DEMOCRÀCIA
DIGITAL
SOBIRANIA,
LLIBERTAT I DRETS
DIGITALS DE LA
CIUTADANIA
Eines, processos i plataformes de participació
Laboratoris ciutadans
BITS: Simposi, recerca, beques i premis.
Carta sobre la llibertat digital, els drets digitals
i la privacitat.
Educació per a la inclusió: per reduir l’escletxa
digital, tecnologia en femení, vocació en criatures...
Tecnologies obertes i creatives a les aules
Capacitació i orientació ocupacional
Capacitació professionalitzadora
EDUCACIÓ i CAPACITACIÓ PER A L’OCUPACIÓ del S.XXI
20
Tecnologies per a nois i noies
•  Sota el concepte d’“aprendre fent”, posar al seu
abast coneixements, habilitats i eines que fixin les
bases del seu futur en un món canviant.
Tecnologia per a la inclusió i l’ocupació
•  Involucrar a joves en el darrer període de l’ESO, amb
projectes vinculats a un repte, en el seu barri o districte.
Crear un ecosistema on joves, adults, mentors i
comunitats treballen junts.
•  Aprenentatge tecnològic especialitzat concentrat i a curt
termini que responguin a demandes urgents i reals de
les ocupacions del S.XXI.
•  Promoure la capacitació de mentors tecnològics.
Tecnologia en femení
•  Programes, eines i recursos per a capacitar noies i
dones, que contribueixin a corregir els
desequilibris de gènere.
Apropar les tecnologies emergents a la ciutadania
•  Empoderar els ciutadans, al fil dels avenços, i donar
arguments i eines que afavoreixin una ciutadania del
seu temps, conscient, activa i participativa.
Tecnologia per a capacitar les escoles i
empoderar la docència
•  Programes adhoc, crear i compartir totes les
possibilitats de les tecnologies per transformar les
aules.
Transparència i
Acció Col·lectiva
Consciència col·lectiva, campanya de
comunicació al voltant dels drets digitals
Crear una oficina ciutadana de drets digitals
21
DEMOCRÀCIA, SOBIRANIA, LLIBERTATS I DRETS DIGITALS
Sobirania tecnològica
Educació i capacitació per a l’ocupació del s.XXI.
Capacitació personalitzada per a públics i territoris: escolar,
vocacional, inclusiva, ocupacional, professionalitzadora
Suport a les PIMES, emprenedors autònoms. Economia plural.
Eina: compra pública innovadora. Fixant reptes de ciutat.
10 milions d’euros
Remunicipalització de les dades i ús d’aquestes per a millor
coneixement municipal i desenvolupar polítiques públiques: Pilots
de Big Data en Habitatge, Mobilitat, Energia...
TRANSFORMACIÓ DIGITAL
A L’ADMNISTRACIÓ
PÚBLICA
22
RESUM DE LES PRINCIPALS MESURES:
Transició cap a la Sobirania Tecnològica
DIVERSIFICACIÓ DE
L’ECONOMIA
DIGITAL DE LA
CIUTAT
FENT BARRI AL
POBLENOU
LLIBERTAT I DRETS
DIGITALS DE LA
CIUTADANIA
Política industrial 4.0 a escala local, cadena de producció
distribuïda al barri utilitzant tecnologia 3D, fabricació digital... per
desenvolupar ciutats localment productives i autosuficients.
DATA-DRIVEN CITY
INVERSIÓ EN
EDUCACIÓ I
CAPACITACIÓ DIGITAL
Millora de processos que ha de revertir en un funcionament més
eficient de l’Ajuntament i oferir un millor servei als ciutadans.
65 milions d’euros
Decidim com a plataforma de democràcia digital.
5 milions d’euros en un projecte sobre la propietat de dades de la
ciutadania i nous drets digitals (DECODE)

More Related Content

What's hot

Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart CitiesJordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
Smash Tech
 
L'estratègia Smart City de l'Ajuntament de Barcelona
L'estratègia Smart City de l'Ajuntament de BarcelonaL'estratègia Smart City de l'Ajuntament de Barcelona
L'estratègia Smart City de l'Ajuntament de Barcelona
La Salle BCN
 
Pla Director de les TIC
Pla Director de les TICPla Director de les TIC
Pla Director de les TIC
Ajuntament de Barcelona
 
Pla Barcelona Ciutat Digital
Pla Barcelona Ciutat DigitalPla Barcelona Ciutat Digital
Pla Barcelona Ciutat Digital
Ajuntament de Barcelona
 
IMI L'Institut Municipal d'Informàtica
IMI L'Institut Municipal d'InformàticaIMI L'Institut Municipal d'Informàtica
IMI L'Institut Municipal d'Informàtica
Ajuntament de Barcelona
 
Mesura de Govern: Parc Tecnològic Barcelona Activa
Mesura de Govern: Parc Tecnològic Barcelona ActivaMesura de Govern: Parc Tecnològic Barcelona Activa
Mesura de Govern: Parc Tecnològic Barcelona Activa
Ajuntament de Barcelona
 
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (2/2)CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (2/2)
Congrés Govern Digital
 
Estrategia smart city ajuntament bcn - la-salle_bcn
Estrategia smart city  ajuntament bcn - la-salle_bcnEstrategia smart city  ajuntament bcn - la-salle_bcn
Estrategia smart city ajuntament bcn - la-salle_bcn
La Salle BCN
 
Ple març 2012: estratègia TIC
Ple març 2012: estratègia TICPle març 2012: estratègia TIC
Ple març 2012: estratègia TIC
Ajuntament de Barcelona
 
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 
CGDL2018 - Sessió: "III Trobada d’Innovadors Públics"
CGDL2018 - Sessió: "III Trobada d’Innovadors Públics"CGDL2018 - Sessió: "III Trobada d’Innovadors Públics"
CGDL2018 - Sessió: "III Trobada d’Innovadors Públics"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jordi puigneró idigital-presentacio-smartcat
Jordi puigneró  idigital-presentacio-smartcatJordi puigneró  idigital-presentacio-smartcat
Jordi puigneró idigital-presentacio-smartcat
La Salle BCN
 
Mesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Paco Rodriguez
Mesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Paco RodriguezMesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Paco Rodriguez
Mesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Paco Rodriguez
Iniciativa Barcelona Open Data
 
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
Congrés Govern Digital
 
Iván Martí - Connecta València, territori intel·ligent i sostenible
Iván Martí - Connecta València, territori intel·ligent i sostenibleIván Martí - Connecta València, territori intel·ligent i sostenible
Iván Martí - Connecta València, territori intel·ligent i sostenible
COIICV
 
Cambrils a Sentilo User Day - Barcelona 2015
Cambrils a Sentilo User Day - Barcelona 2015Cambrils a Sentilo User Day - Barcelona 2015
Cambrils a Sentilo User Day - Barcelona 2015
Pep Budi
 
i-Cambrils-Ciutat digital, innovadora i intel·ligent ("Smartcity")
i-Cambrils-Ciutat digital, innovadora i intel·ligent ("Smartcity")i-Cambrils-Ciutat digital, innovadora i intel·ligent ("Smartcity")
i-Cambrils-Ciutat digital, innovadora i intel·ligent ("Smartcity")
Pep Budi
 
Mesura de govern de gestió ètica i responsable de dades
Mesura de govern de gestió ètica i responsable de dadesMesura de govern de gestió ètica i responsable de dades
Mesura de govern de gestió ètica i responsable de dades
Ajuntament de Barcelona
 
Sant Cugat Smart City
Sant Cugat Smart CitySant Cugat Smart City
Sant Cugat Smart City
danielmateu
 
CGD2019 - Sessió: "Barcelona i Catalunya com a hub europeu del 5G" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Barcelona i Catalunya com a hub europeu del 5G" (1/2)CGD2019 - Sessió: "Barcelona i Catalunya com a hub europeu del 5G" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Barcelona i Catalunya com a hub europeu del 5G" (1/2)
Congrés Govern Digital
 

What's hot (20)

Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart CitiesJordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
 
L'estratègia Smart City de l'Ajuntament de Barcelona
L'estratègia Smart City de l'Ajuntament de BarcelonaL'estratègia Smart City de l'Ajuntament de Barcelona
L'estratègia Smart City de l'Ajuntament de Barcelona
 
Pla Director de les TIC
Pla Director de les TICPla Director de les TIC
Pla Director de les TIC
 
Pla Barcelona Ciutat Digital
Pla Barcelona Ciutat DigitalPla Barcelona Ciutat Digital
Pla Barcelona Ciutat Digital
 
IMI L'Institut Municipal d'Informàtica
IMI L'Institut Municipal d'InformàticaIMI L'Institut Municipal d'Informàtica
IMI L'Institut Municipal d'Informàtica
 
Mesura de Govern: Parc Tecnològic Barcelona Activa
Mesura de Govern: Parc Tecnològic Barcelona ActivaMesura de Govern: Parc Tecnològic Barcelona Activa
Mesura de Govern: Parc Tecnològic Barcelona Activa
 
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (2/2)CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (2/2)
 
Estrategia smart city ajuntament bcn - la-salle_bcn
Estrategia smart city  ajuntament bcn - la-salle_bcnEstrategia smart city  ajuntament bcn - la-salle_bcn
Estrategia smart city ajuntament bcn - la-salle_bcn
 
Ple març 2012: estratègia TIC
Ple març 2012: estratègia TICPle març 2012: estratègia TIC
Ple març 2012: estratègia TIC
 
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
 
CGDL2018 - Sessió: "III Trobada d’Innovadors Públics"
CGDL2018 - Sessió: "III Trobada d’Innovadors Públics"CGDL2018 - Sessió: "III Trobada d’Innovadors Públics"
CGDL2018 - Sessió: "III Trobada d’Innovadors Públics"
 
Jordi puigneró idigital-presentacio-smartcat
Jordi puigneró  idigital-presentacio-smartcatJordi puigneró  idigital-presentacio-smartcat
Jordi puigneró idigital-presentacio-smartcat
 
Mesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Paco Rodriguez
Mesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Paco RodriguezMesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Paco Rodriguez
Mesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Paco Rodriguez
 
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
 
Iván Martí - Connecta València, territori intel·ligent i sostenible
Iván Martí - Connecta València, territori intel·ligent i sostenibleIván Martí - Connecta València, territori intel·ligent i sostenible
Iván Martí - Connecta València, territori intel·ligent i sostenible
 
Cambrils a Sentilo User Day - Barcelona 2015
Cambrils a Sentilo User Day - Barcelona 2015Cambrils a Sentilo User Day - Barcelona 2015
Cambrils a Sentilo User Day - Barcelona 2015
 
i-Cambrils-Ciutat digital, innovadora i intel·ligent ("Smartcity")
i-Cambrils-Ciutat digital, innovadora i intel·ligent ("Smartcity")i-Cambrils-Ciutat digital, innovadora i intel·ligent ("Smartcity")
i-Cambrils-Ciutat digital, innovadora i intel·ligent ("Smartcity")
 
Mesura de govern de gestió ètica i responsable de dades
Mesura de govern de gestió ètica i responsable de dadesMesura de govern de gestió ètica i responsable de dades
Mesura de govern de gestió ètica i responsable de dades
 
Sant Cugat Smart City
Sant Cugat Smart CitySant Cugat Smart City
Sant Cugat Smart City
 
CGD2019 - Sessió: "Barcelona i Catalunya com a hub europeu del 5G" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Barcelona i Catalunya com a hub europeu del 5G" (1/2)CGD2019 - Sessió: "Barcelona i Catalunya com a hub europeu del 5G" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Barcelona i Catalunya com a hub europeu del 5G" (1/2)
 

Similar to Bcndigitalroadmap

Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...
Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...
Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...
m4Social
 
MITIC: Un model d'innovació TIC per a Barcelona
MITIC: Un model d'innovació TIC per a BarcelonaMITIC: Un model d'innovació TIC per a Barcelona
MITIC: Un model d'innovació TIC per a Barcelona
Ajuntament de Barcelona
 
Canviant el paradigma: joves aprenent i emprenent, punts TIC i nova ocupabili...
Canviant el paradigma: joves aprenent i emprenent, punts TIC i nova ocupabili...Canviant el paradigma: joves aprenent i emprenent, punts TIC i nova ocupabili...
Canviant el paradigma: joves aprenent i emprenent, punts TIC i nova ocupabili...
Xarxa Punt TIC
 
Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació
Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació
Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació
Pablo Muiño Pardo
 
Transformacio cultural i_organitzativa resum
Transformacio cultural i_organitzativa resumTransformacio cultural i_organitzativa resum
Transformacio cultural i_organitzativa resum
Jordi San José Buenaventura
 
Coworking, emprenedors i digizens, la nova ciutadania digital.
Coworking, emprenedors i digizens, la nova ciutadania digital.Coworking, emprenedors i digizens, la nova ciutadania digital.
Coworking, emprenedors i digizens, la nova ciutadania digital.
santfeliuonline
 
Conferencia plans estrategics sitges
Conferencia plans estrategics sitgesConferencia plans estrategics sitges
Conferencia plans estrategics sitgesAlbert Bargues i Grau
 
Presentacio Pla Local Innovacio
Presentacio Pla Local InnovacioPresentacio Pla Local Innovacio
Presentacio Pla Local Innovacio
danielmateu
 
Crea i difon a Internet
Crea i difon a InternetCrea i difon a Internet
Crea i difon a Internet
Pablo Muiño Pardo
 
Xerrada 3: Territori Smart: el programa Catlabs i la dinamització de la innov...
Xerrada 3: Territori Smart: el programa Catlabs i la dinamització de la innov...Xerrada 3: Territori Smart: el programa Catlabs i la dinamització de la innov...
Xerrada 3: Territori Smart: el programa Catlabs i la dinamització de la innov...
m4Social
 
W!CABLE, l'aposta de Viladecans per la fibra òptica
W!CABLE, l'aposta de Viladecans per la fibra òpticaW!CABLE, l'aposta de Viladecans per la fibra òptica
W!CABLE, l'aposta de Viladecans per la fibra òpticaAjuntament de Viladecans
 
Present i futur de les noves tecnologies per gestionar una ciutat mitjana
Present i futur de les noves tecnologies per gestionar una ciutat mitjanaPresent i futur de les noves tecnologies per gestionar una ciutat mitjana
Present i futur de les noves tecnologies per gestionar una ciutat mitjanaPremsa Sant Cugat
 
Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdf
Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdfSeguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdf
Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdf
Ajuntament de Barcelona
 
Mesura de govern. Impuls de la innovació urbana a Barcelona
Mesura de govern. Impuls de la innovació urbana a BarcelonaMesura de govern. Impuls de la innovació urbana a Barcelona
Mesura de govern. Impuls de la innovació urbana a Barcelona
Ajuntament de Barcelona
 
Usos de les xarxes socials de barcelona
Usos de les xarxes socials de barcelonaUsos de les xarxes socials de barcelona
Usos de les xarxes socials de barcelona
Ernest Prunera Aledo
 
Mapa de la innovació a l'adminsitració local 2010
Mapa de la innovació a l'adminsitració local 2010Mapa de la innovació a l'adminsitració local 2010
Mapa de la innovació a l'adminsitració local 2010Ajuntament de Figueres
 
Presentacio open data_bcn_aenteg_111123
Presentacio open data_bcn_aenteg_111123Presentacio open data_bcn_aenteg_111123
Presentacio open data_bcn_aenteg_111123
Ajuntament de Barcelona
 
CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"
CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"
CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"
Congrés Govern Digital
 
Tu ets la teva televisió, crea el teu propi canal a Internet
Tu ets la teva televisió, crea el teu propi canal a InternetTu ets la teva televisió, crea el teu propi canal a Internet
Tu ets la teva televisió, crea el teu propi canal a InternetPablo Muiño Pardo
 

Similar to Bcndigitalroadmap (20)

Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...
Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...
Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...
 
MITIC: Un model d'innovació TIC per a Barcelona
MITIC: Un model d'innovació TIC per a BarcelonaMITIC: Un model d'innovació TIC per a Barcelona
MITIC: Un model d'innovació TIC per a Barcelona
 
Canviant el paradigma: joves aprenent i emprenent, punts TIC i nova ocupabili...
Canviant el paradigma: joves aprenent i emprenent, punts TIC i nova ocupabili...Canviant el paradigma: joves aprenent i emprenent, punts TIC i nova ocupabili...
Canviant el paradigma: joves aprenent i emprenent, punts TIC i nova ocupabili...
 
Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació
Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació
Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació
 
Transformacio cultural i_organitzativa resum
Transformacio cultural i_organitzativa resumTransformacio cultural i_organitzativa resum
Transformacio cultural i_organitzativa resum
 
Coworking, emprenedors i digizens, la nova ciutadania digital.
Coworking, emprenedors i digizens, la nova ciutadania digital.Coworking, emprenedors i digizens, la nova ciutadania digital.
Coworking, emprenedors i digizens, la nova ciutadania digital.
 
Conferencia plans estrategics sitges
Conferencia plans estrategics sitgesConferencia plans estrategics sitges
Conferencia plans estrategics sitges
 
Presentacio Pla Local Innovacio
Presentacio Pla Local InnovacioPresentacio Pla Local Innovacio
Presentacio Pla Local Innovacio
 
Crea i difon a Internet
Crea i difon a InternetCrea i difon a Internet
Crea i difon a Internet
 
Xerrada 3: Territori Smart: el programa Catlabs i la dinamització de la innov...
Xerrada 3: Territori Smart: el programa Catlabs i la dinamització de la innov...Xerrada 3: Territori Smart: el programa Catlabs i la dinamització de la innov...
Xerrada 3: Territori Smart: el programa Catlabs i la dinamització de la innov...
 
W!CABLE, l'aposta de Viladecans per la fibra òptica
W!CABLE, l'aposta de Viladecans per la fibra òpticaW!CABLE, l'aposta de Viladecans per la fibra òptica
W!CABLE, l'aposta de Viladecans per la fibra òptica
 
Vilanova barri jc.lluch
Vilanova barri jc.lluchVilanova barri jc.lluch
Vilanova barri jc.lluch
 
Present i futur de les noves tecnologies per gestionar una ciutat mitjana
Present i futur de les noves tecnologies per gestionar una ciutat mitjanaPresent i futur de les noves tecnologies per gestionar una ciutat mitjana
Present i futur de les noves tecnologies per gestionar una ciutat mitjana
 
Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdf
Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdfSeguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdf
Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdf
 
Mesura de govern. Impuls de la innovació urbana a Barcelona
Mesura de govern. Impuls de la innovació urbana a BarcelonaMesura de govern. Impuls de la innovació urbana a Barcelona
Mesura de govern. Impuls de la innovació urbana a Barcelona
 
Usos de les xarxes socials de barcelona
Usos de les xarxes socials de barcelonaUsos de les xarxes socials de barcelona
Usos de les xarxes socials de barcelona
 
Mapa de la innovació a l'adminsitració local 2010
Mapa de la innovació a l'adminsitració local 2010Mapa de la innovació a l'adminsitració local 2010
Mapa de la innovació a l'adminsitració local 2010
 
Presentacio open data_bcn_aenteg_111123
Presentacio open data_bcn_aenteg_111123Presentacio open data_bcn_aenteg_111123
Presentacio open data_bcn_aenteg_111123
 
CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"
CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"
CGD2021 - "Serveis socials digitals i més propers a les persones"
 
Tu ets la teva televisió, crea el teu propi canal a Internet
Tu ets la teva televisió, crea el teu propi canal a InternetTu ets la teva televisió, crea el teu propi canal a Internet
Tu ets la teva televisió, crea el teu propi canal a Internet
 

Bcndigitalroadmap

 • 1. PLA “BARCELONA DIGITAL” 2017 - 2020 Transició cap a la Sobirania Tecnològica Més enllà de l’Smart City: Cap a una ciutat Oberta, Equitativa, Circular i Democràtica Comissionat de Tecnologia i Innovació Digital fbria@bcn.cat 6 d’octubre 2016 1
 • 2. TRANSICIÓ CAP A UNA SOBIRANIA TECNOLÒGICA Disposar d’una estratègia digital i tecnològica com a element clau en la consecució d’unes polítiques públiques orientades a cobrir millor les necessitats i potenciar les capacitats de la ciutadania i el teixit econòmic innovador. 2
 • 3. BARCELONA CIUTAT DIGITAL Més enllà de l´Smart City Visió Que Barcelona esdevingui una ciutat oberta, equitativa, circular i democràtica, i un referent en política tecnològica per un clar lideratge públic i ciutadà. Missió Resoldre els reptes de la ciutat i de les persones a través d’un ús més democràtic de la tecnologia. Impulsar la innovació tecnològica i digital, per un govern més obert, com a eina pel desenvolupament d’una economia plural que fomenti la transformació social i ambiental, i que afavoreixi l’empoderament ciutadà. 3
 • 4. PRINCIPALS OBJECTIUS Promoure i enfortir l’ecosistema i el teixit econòmic digital i innovador, assegurant una economia plural, una transformació i retorn social, facilitant l’accés de les PIMEs a la Compra Pública i fomentant la creació d’ocupació de qualitat. Disposar d’una àmplia oferta de formació i capacitació digital personalitzada pels diferents col·lectius, per facilitar una democràcia activa i participativa, fomentar una ocupació de qualitat i permetre una sobirania digital de la ciutadania de Barcelona. 1. GOVERN i CIUTAT La tecnologia per a la transformació i la innovació pública: un govern més obert i eficient 2. EMPRESES i ENTITATS SOCIALS Desenvolupament del teixit socio-econòmic digital i de l’ecosistema d’innovació local 3. CIUTADANIA Empoderament de la ciutadania 4 Guiar la transformació i la innovació digital del sector públic, establint estàndards de servei oberts i millorant els serveis (habitatge, salut, energia, mobilitat, …). Assegurar que la ciutat disposa de una infraestructura de dades pública i oberta involucrant la ciutadania, empreses i comunitats per desenvolupar aplicacions innovadores data-driven.
 • 5. GOVERNANÇA És un projecte municipal compartit amb la participació de les diferents àrees i tinències, que vol implicar tot l’ecosistema, basat en la quàdruple hèlix, amb el ciutadà com a centre de les polítiques públiques i implicant els diferents agents: organismes públics, així com el teixit econòmic, l’acadèmia i amb el ciutadà al centre. o  Comissionat de Tecnologia i Innovació Tecnològica o  Elements de coordinació transversal municipal o  Col·laboració Público-Privada 5
 • 6. PRINCIPALS LÍNIES D’ACTUACIÓ Desenvolupant l’economia tecnològica i l’ecosistema d’innovació Innovació social digital i plataformes cooperatives Compra pública oberta i innovadora Educació i capacitació per a l’ocupació del s.XXI Democràcia digital Sobirania, llibertat i drets digitals de la ciutadania 6 Transformació digital del govern de la ciutat Infraestructures digitals per transformar la ciutat Infraestructures de dades de ciutat 1. GOVERN i CIUTAT La tecnologia per a la transformació i la innovació pública: un govern més obert i eficient 2. EMPRESES i ENTITATS SOCIALS Desenvolupament del teixit socio-econòmic digital i de l’ecosistema d’innovació local. 3. CIUTADANIA Empoderament de la ciutadania
 • 7. Connectivitat: Reduir l’escletxa digital. Amplificar wifi públic, denunciant la regulació nacional del servei. Transformar i millorar els serveis de la ciutat en base a reptes: habitatge, salut, mobilitat sostenible, transició energètica. TRANSFORMACIÓ DIGITAL DEL SECTOR PÚBLIC INFRAESTRUCTURES DE DADES DE CIUTAT Transformació interna dels serveis digitals cap a l’Open Source i metodologies àgils. Oficina d’anàlisi de dades de la ciutat. Hackathons i pilots en Big Data (Habitatge, Energia, Mobilitat) Sobirania de dades per a la ciutadania. Data Commons. Implementació: 2017 - 2019 Pressupost destinat 2017-2019: aprox 65,6 ML€7 1.GOVERN i CIUTAT UN GOVERN MÉS OBERT, EFICIENT I LIDERATGE PÚBLIC TECNOLOGIES PER TRANSFORMAR LA CIUTAT i CONNECTIVITAT PER A TOTHOM
 • 8. TRANSFORMACIÓ DIGITAL DEL SECTOR PÚBLIC Transformació interna dels serveis digitals cap a l’Open Source i metodologies àgils. Guia per a la compra pública, ètica i oberta de tecnologia. Transició a l’ Open Source i diversificació de proveïdors. 8
 • 9.       CONNECTIVITAT PER TOTHOM 9 TECNOLOGIES PER TRANSFORMAR LA CIUTAT: CONNECTIVITAT PER A TOTHOM / ESCLETXA DIGITAL i DESIGUALTATS
 • 10. TECNOLOGIES PER TRANSFORMAR LA CIUTAT: HABITATGE, SALUT, MOBILITAT SOSTENIBLE, TRANSICIÓ ENERGÈTICA Reptes ciutadans per millorar els serveis de la ciutat
 • 11. BCN  Data   BCN  Agencies   Ci/zens/Business/Academia   BCN  Data  Teams   Insight   Use  Cases   Insight   BCN  Data  Analy/cs  Office   INFRASTRUCTURES DE DADES DE CIUTAT
 • 12. PRINCIPALS OBJECTIUS Promoure i enfortir l’ecosistema i el teixit econòmic digital i innovador, assegurant una economia plural, una transformació i retorn social, facilitant l’accés de les PIMEs a la Compra Pública i fomentant la creació d’ocupació de qualitat. Disposar d’una àmplia oferta de formació i capacitació digital personalitzada pels diferents col·lectius, per facilitar una democràcia activa i participativa, fomentar una ocupació de qualitat i permetre una sobirania digital de la ciutadania de Barcelona. 1. GOVERN i CIUTAT La tecnologia per a la transformació i la innovació pública: Un govern més obert i eficient. 2. EMPRESES i ENTITATS SOCIALS Desenvolupament del teixit socio- econòmic digital i l’ecosistema d’innovació local 3. CIUTADANIA Empoderament de la ciutadania 12 Guiar la transformació i innovació digital del sector públic, establint estàndards de servei oberts i millorant els serveis (habitatge, salut, energia, mobilitat, …). Assegurar que la ciutat disposa de les infraestructures digitals necessàries i desenvolupar una infraestructura de dades pública i oberta involucrant la ciutadania, empreses i comunitats.
 • 13. 2. EMPRESES I ENTITATS SOCIALS DESENVOLUPAMENT DEL TEIXIT SOCIO- ECONÒMIC DIGITAL i DE L’ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ LOCAL 13 DESENVOLUPANT L’ ECONOMIA TECNOLÒGICA i l’ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ INNOVACIÓ SOCIAL DIGITAL I PLATAFORMES COOPERATIVES COMPRA PÚBLICA OBERTA I INNOVADORA Reforç de la Xarxa d’Innovació Social Digital local i global Ateneus de Fabricació Projecte “Fent Barri”: ciutats productives connectades globalment. Espai d’acompanyament a projectes d’economia col·laborativa Arts, Cultura i Tecnologia (STARTS). Transformar la contractació pública i facilitar-ne l’accés a les PIMEs. Contractació estratègica i oberta, més enllà de la compra social i verda, fomentar la Compra pública innovadora per atraure PiMEs que desenvolupin solucions per als reptes urbans. Identificar i dinamitzar l’ecosistema d’innovació: projectes, PiMEs, startups i agents de recerca digitals clau per l’economia catalana. Nous models de finançament. Promoció en fires i esdeveniments. Projectes sectorials.
 • 14. Els sectors TIC, Mobile i Smart Cities són molt dinàmics a la ciutat amb una especialització considerable i amb gran potencial. Una de les funcions més valorades del sector és l’existència d’un ecosistema d’innovació molt dinàmic (xarxa, aliances, emprenedoria, programes d’incubació/acceleració públic o privat). Projectes d’incubació, acceleració, clústers sectorials i xarxes són accions molt valorades entres les PiMES i les Start-ups, a mantenir i a potenciar. DESENVOLUPANT L’ ECONOMIA TECNOLÒGICA i l’ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ - EL SECTOR TECNOLÒGIC PRINCIPALS NECESSITATS: •  La col·laboració: comprendre els beneficis de treballar en xarxa tant internament com entre els diferents agents que participen al sector tecnològic català. Co-creació, transferència tecnològica, promoció en fires. •  Accés de talent qualificat i major facilitat en la contractació de talent internacional. Promoure nous perfils adaptats a un nou entorn digital. Capacitació per generar nous perfils. Tecnologia en femení. •  La regulació, marcs legal i fiscal adaptats al sector i a la nova era digital. Més àgil i estable. •  Demanda innovadora: Demanda més innovadora i compra pública més oberta. 14 Entre d’altres…
 • 15. INNOVACIÓ SOCIAL i DIGITAL 15 FEM BARRI POBLENOU: PILOT de FABRICACIÓ DIGITAL I DISTRICTE MAKER
 • 16. Compra Pública Innovadora: obertura a les PIMES (10ML) Augmentar l’eficiència i la transparència en la Compra Pública. Facilitar l’accés de les PIMEs a la Compra Pública. Canvi cultural, capacitació, sensibilització. COMPRA PÚBLICA OBERTA I INNOVADORA 16
 • 17. PROMOCIÓ EN FIRES I ESDEVENIMENTS 17
 • 18. PRINCIPALS OBJECTIUS Promoure i enfortir l’ecosistema i el teixit econòmic digital i innovador, assegurant una economia plural, una transformació i retorn social, facilitant l’accés de les PIMEs a la Compra Pública i fomentant la creació d’ocupació de qualitat. Disposar d’una àmplia oferta de formació i capacitació digital personalitzada pels diferents col·lectius, per facilitar una democràcia activa i participativa, fomentar una ocupació de qualitat i permetre una sobirania digital de la ciutadania de Barcelona. 18 Guiar la transformació i innovació digital del sector públic, establint estàndards de servei oberts i millorant els serveis (habitatge, salut, energia, mobilitat, …). Assegurar que la ciutat disposa de les infraestructures digitals necessàries i desenvolupar una infraestructura de dades pública i oberta involucrant la ciutadania, empreses i comunitats. 1. GOVERN i CIUTAT La tecnologia per a la transformació i la innovació pública: un govern més obert i eficient 2. EMPRESES i ENTITATS SOCIALS Desenvolupament del teixit socio-econòmic digital i de l’ecosistema d’innovació local 3. CIUTADANIA Empoderament de la ciutadania
 • 19. 19 3. CIUTADANIA EMPODERAMENT DE LA CIUTADANIA EDUCACIÓ I CAPACITACIÓ PER A L’OCUPACIÓ DEL S.XXI DEMOCRÀCIA DIGITAL SOBIRANIA, LLIBERTAT I DRETS DIGITALS DE LA CIUTADANIA Eines, processos i plataformes de participació Laboratoris ciutadans BITS: Simposi, recerca, beques i premis. Carta sobre la llibertat digital, els drets digitals i la privacitat. Educació per a la inclusió: per reduir l’escletxa digital, tecnologia en femení, vocació en criatures... Tecnologies obertes i creatives a les aules Capacitació i orientació ocupacional Capacitació professionalitzadora
 • 20. EDUCACIÓ i CAPACITACIÓ PER A L’OCUPACIÓ del S.XXI 20 Tecnologies per a nois i noies •  Sota el concepte d’“aprendre fent”, posar al seu abast coneixements, habilitats i eines que fixin les bases del seu futur en un món canviant. Tecnologia per a la inclusió i l’ocupació •  Involucrar a joves en el darrer període de l’ESO, amb projectes vinculats a un repte, en el seu barri o districte. Crear un ecosistema on joves, adults, mentors i comunitats treballen junts. •  Aprenentatge tecnològic especialitzat concentrat i a curt termini que responguin a demandes urgents i reals de les ocupacions del S.XXI. •  Promoure la capacitació de mentors tecnològics. Tecnologia en femení •  Programes, eines i recursos per a capacitar noies i dones, que contribueixin a corregir els desequilibris de gènere. Apropar les tecnologies emergents a la ciutadania •  Empoderar els ciutadans, al fil dels avenços, i donar arguments i eines que afavoreixin una ciutadania del seu temps, conscient, activa i participativa. Tecnologia per a capacitar les escoles i empoderar la docència •  Programes adhoc, crear i compartir totes les possibilitats de les tecnologies per transformar les aules.
 • 21. Transparència i Acció Col·lectiva Consciència col·lectiva, campanya de comunicació al voltant dels drets digitals Crear una oficina ciutadana de drets digitals 21 DEMOCRÀCIA, SOBIRANIA, LLIBERTATS I DRETS DIGITALS Sobirania tecnològica
 • 22. Educació i capacitació per a l’ocupació del s.XXI. Capacitació personalitzada per a públics i territoris: escolar, vocacional, inclusiva, ocupacional, professionalitzadora Suport a les PIMES, emprenedors autònoms. Economia plural. Eina: compra pública innovadora. Fixant reptes de ciutat. 10 milions d’euros Remunicipalització de les dades i ús d’aquestes per a millor coneixement municipal i desenvolupar polítiques públiques: Pilots de Big Data en Habitatge, Mobilitat, Energia... TRANSFORMACIÓ DIGITAL A L’ADMNISTRACIÓ PÚBLICA 22 RESUM DE LES PRINCIPALS MESURES: Transició cap a la Sobirania Tecnològica DIVERSIFICACIÓ DE L’ECONOMIA DIGITAL DE LA CIUTAT FENT BARRI AL POBLENOU LLIBERTAT I DRETS DIGITALS DE LA CIUTADANIA Política industrial 4.0 a escala local, cadena de producció distribuïda al barri utilitzant tecnologia 3D, fabricació digital... per desenvolupar ciutats localment productives i autosuficients. DATA-DRIVEN CITY INVERSIÓ EN EDUCACIÓ I CAPACITACIÓ DIGITAL Millora de processos que ha de revertir en un funcionament més eficient de l’Ajuntament i oferir un millor servei als ciutadans. 65 milions d’euros Decidim com a plataforma de democràcia digital. 5 milions d’euros en un projecte sobre la propietat de dades de la ciutadania i nous drets digitals (DECODE)