SlideShare a Scribd company logo
1 of 37
Download to read offline
MITÄ ON
OPPIMINEN?
Akseli Huhtanen, 2017
2
1. Ongelma
2. Oppimisen avaintekijät
2.1. Muisti
2.2. Motivaatio
2.3. Tarkkaavaisuus
3. Oppimisprosessi
3.1. Vuorovaikutus
3.2. Reflektio
3.3. Prosessi
4. Yhteenveto
Mitä on
oppiminen?
MITÄ ON OPPIMINEN?
1. ONGELMA
Mitä on oppiminen?
4
INTRO MITÄ ON OPPIMINEN
Ongelma:
Oppimista tapahtuu jatkuvasti
kaikkialla. Sitä myös koitetaan
edistää kouluissa, työpaikoilla,
yliopistoissa ja kirjastoissa. Mutta
usein ei ole selvää, mitä
oikeastaan tarkoitetaan kun
puhutaan oppimisesta.
5
OPPIMINEN
(tietoinen, vapaaehtoinen)
Tottuminen
(fysiologinen)
Ehdollistuminen
(psykologinen)
Indoktrinaatio
(ei-vapaaehtoinen)
Sukulaiskäsitteitä
Adaptaatio
(evolutiivinen)
INTRO MITÄ ON OPPIMINEN
Mitä on oppiminen?
2. OPPIMISEN
AVAINTEKIJÄT
7
OPPIMISEN AVAINTEKIJÄT
MotivaatioMuisti
Oppimisen avaintekijät
Tarkkaavaisuus
8
OPPIMISEN AVAINTEKIJÄT
MotivaatioMuisti
Oppimisen avaintekijät
Tarkkaavaisuus
Se, mikä oppii. Se, mikä saa
oppimisen
tapahtumaan.
Se, mikä määrittää
mitä ja kuinka
paljon opimme.
9
OPPIMISEN AVAINTEKIJÄ 1: MUISTI
Koska oppiminen on uusien
asioiden omaksumista, edellyttää
se että opittu jää jonnekin. Tätä
jotakin kutsutaan muistiksi.
10
OPPIMISEN AVAINTEKIJÄ 1: MUISTI
BANK
Muisti on kuin tehdas tai työpaja jossa
jatkuvasti kehitetään ja rakennetaan uusia,
toimivampia kokoonpanoja.¹ ²
Viitteet: ¹ Lonka 2014 (11-17)
² Hattie & Yates 2014 (117)
Muisti ei toimi kuin pankki johon
talletetaan muistoja ja
noudetaan ne sellaisenaan.
11
OPPIMISEN AVAINTEKIJÄ 1: MUISTI
Muistaminen ja siis oppiminen on
aktiivista, luovaa toimintaa,
tiedonrakentelua. Käsitystä, jonka
mukaan oppiminen on
tiedonrakentelua pikemminkin kuin
tallettamista, kutsutaan
konstruktivismiksi (engl. construct
= rakentaa).
Viitteet: ¹ Lonka 2014 (12-14), Rauste-Von Wright ym. 2003 (90-94, 162-164).
Opitut asiat kytkeytyvät
muistissa toisiinsa
lukemattomin eri tavoin.¹
OPPIMISEN AVAINTEKIJÄ 1: MUISTI
Viitteet: ¹ Lonka 2014 (12-14), Rauste-Von Wright ym. 2003 (90-94, 162-164).
Opitut asiat kytkeytyvät
muistissa toisiinsa
lukemattomin eri tavoin.¹
Uusi asia aktivoi siihen liittyviä
aiempia muistoja, muodostaa
merkityksiä.
OPPIMISEN AVAINTEKIJÄ 1: MUISTI
Jos uusi asia ei liity oppijan
aiempaan kokemukseen
mitenkään, se ei kytkeydy = sitä
ei opita.
Viitteet: ¹ Lonka 2014 (12-14), Rauste-Von Wright ym. 2003 (90-94, 162-164).
Opitut asiat kytkeytyvät
muistissa toisiinsa
lukemattomin eri tavoin.¹
Uusi asia aktivoi siihen liittyviä
aiempia muistoja, muodostaa
merkityksiä.
OPPIMISEN AVAINTEKIJÄ 1: MUISTI
15
OPPIMISEN AVAINTEKIJÄ 1: MUISTI
“Oppiminen on oppijan oman
toiminnan tulosta.”
“Oppiminen ei ole mikään erillinen
toiminnan kategoria.
Toimiessamme maailmassa
rakennamme siitä tietoa muistiin
tulevaa käyttöä varten.”
(Rauste-Von Wright ym. 2003)
16
OPPIMISEN AVAINTEKIJÄ 1: MUISTI
Viitteet: ¹ Rauste-Von Wright ym. 2003, 50-51, 103. Lonka 2014, 14-15)
Deklaratiivinen
tieto,
“know what”
Oppimisen kohde:
uudet
toimintavalmiudet
Oppiessa saamme uusia
toimintavalmiuksia, eli uusia
työkaluja tehdä uusia asioita.¹
Prosessitieto,
taidot,
“know how”
17
4. Muistaminen on
rakentelua. Sekä
oppiminen että
mieleenpalautus sisältävät
rakentelua.
5. Unohdettu voi vielä auttaa.
Esimerkiksi unohdetuksi
luultu kielitaito voi
nopeuttaa kielen
uudelleenoppimista.
6. Muistissa on häiriöitä.
Aiemmin opittu muokkaa
myöhemmin opittua, ja
toisinpäin.¹
OPPIMISEN AVAINTEKIJÄ 1: MUISTI
Viitteet: ¹ Hattie & Yates 2014 (116-118)
1. Tunnistaminen on helppoa,
muistaminen vaikeaa. Asiayhteys
auttaa muistamaan, irrallisuus
vaikeuttaa.
2. Ensimmäisenä ja viimeisenä
annettu informaatio muistetaan
usein helpoiten.
3. Unohtaminen on nopeampaa
pinnallisessa ja hitaampaa
syvällisessä oppimisessa.
Muistamisen
6 periaatetta
18
OPPIMISEN AVAINTEKIJÄ 2: MOTIVAATIO
Motivaatio on se, mikä saa ihmisen
liikkeelle. Motivaatio kiinnittää
ihmisen oppimiseen - tai irrottaa
siitä.
Ulkoinen motivaatio¹
Palkkiot
Rangaistukset
Syyllisyys
Velvollisuus
Sisäinen motivaatio¹
Merkitys
Kiinnostus
Haastavuus
Yhteisöllisyys
Viitteet: ¹ Lonka 2014 (168-170)
² Lonka 2014 (168)
Ruokkii
itseään.
Palkkiot ja
rangaistukset
eivät motivoi
pitkään.
Lisäksi ne
syövät
sisäisenkin
motivaation.²
OPPIMISEN AVAINTEKIJÄ 2: MOTIVAATIO
SISÄINEN
MOTIVAATIO¹
Kyvykkyys
(competence)
Autonomia
(autonomy)
Merkityksellisyys
(relatedness)
Viitteet: ¹ Lonka 2014 (168-171)
OPPIMISEN AVAINTEKIJÄ 2: MOTIVAATIO
SISÄINEN
MOTIVAATIO¹
Kyvykkyys
(competence)
Autonomia
(autonomy)
Merkityksellisyys
(relatedness)
Merkityksellisyys muodostuu
kokemuksesta että kuuluu joukkoon
ja että tehtävä kytkeytyy
mielekkääseen yhteyteen.
Autonomia on kokemus
itsemääräämisestä ja
siitä, että voi omalla
toiminnallaan vaikuttaa
elämäänsä. Ns.
Ikea-vaikutus tarkoittaa,
että arvostamme asioita,
joiden tekemiseen
olemme osallistuneet.²
Kyvykkyys on kokemusta
siitä, että omilla taidoillaan
selviytyy merkittävistä
haasteista. Optimaalinen
kyvykkyyden kokemus on
flow-tila.
OPPIMISEN AVAINTEKIJÄ 2: MOTIVAATIO
Viitteet: ¹ Lonka 2014 (168-171), ² Hattie & Yates 2014 (306-309)
22
OPPIMISEN AVAINTEKIJÄ 3: TARKKAAVAISUUS
Tarkkaavaisuutemme on rajallinen.
“Yksilön kuva todellisuudesta
perustuu aina suppeaan ja pitkälle
muokattuun tai tulkittuun
valikoimaan tarjolla olleesta
informaatiosta.”
(Rauste-Von Wright ym. 2003, 118-119)
Tarjolla olevan informaation
määrä ≈ rajaton.
Ihmisen säilömuistin
kapasiteetti ≈ rajaton.
OPPIMISEN AVAINTEKIJÄ 3: TARKKAAVAISUUS
Tarjolla olevan informaation
määrä ≈ rajaton.
Viitteet: ¹ Rauste-Von Wright ym. 2003 (107-110)
Ihmisen säilömuistin
kapasiteetti ≈ rajaton.
Tarkkaavaisuus
= aina rajallinen.¹
OPPIMISEN AVAINTEKIJÄ 3: TARKKAAVAISUUS
25
3. Huomion valikointi: ³
3.1. Ulkoiset tekijät: esim.
äänekkäät, liikkuvat ja
isot asiat havaitaan.
3.2. Sisäiset tekijät: aiempi
kokemus suuntaa
tarkkaavaisuutta.
OPPIMISEN AVAINTEKIJÄ 3: TARKKAAVAISUUS
1. Työmuistin koko, noin 7
yksikköä (lukua, sanaa, nimeä…)¹
2. Kognitiivinen kuormitus, stressi.
²
Tarkkaavaisuuden
rajoitteet
Viitteet: ¹ Rauste-Von Wright ym. 2003 (113-116)
² Hattie & Yates 2014 (118-120)
³ Rauste-Von Wright ym. 2003 (107-110)
26
OPPIMISEN AVAINTEKIJÄ 3: TARKKAAVAISUUS
Tarkkaavaisuuden rajoitteita voi
ylittää automatisoimalla
ajatusprosesseja harjoittelemalla.
Asiantuntija kykenee
suodattamaan enemmän
relevanttia informaatiota.
(Rauste-Von Wright ym. 2003, 118-119)
Mitä on oppiminen?
3. OPPIMISPROSESSI
28
OPPIMISPROSESSI VUOROVAIKUTUS
Oppiminen tapahtuu aina
vuorovaikutuksessa muiden
ihmisten kanssa. Yksin lukiessakin
olemme tekstin kautta
vuorovaikutuksessa muihin.
Oppimisen yhteistoiminnallisuutta
korostavaa näkemystä kutsutaan
sosiokulttuuriseksi näkökulmaksi.
(Lonka 2014, 71-74)
29
OPPIMISPROSESSI REFLEKTIO
Ihminen voi myös oppia oppimaan
paremmin. Oman oppimisen
kehittäminen tapahtuu arvioimalla
omaa oppimistaan suhteessa
tavoitteisiin eli reflektiolla. Omien
motiivien arviointi taas on
itsereflektiota.
Tätä omiin kognitiivisiin
prosesseihin kohdistuvaa ajattelua
kutsutaan metakognitioksi.
(Rauste-Von Wright ym. 2003, 66-70)
Oppimisprosessi¹
Ennakkokäsitysten ja
tarkkaavaisuuden
aktivaatio
Oppijan
ennakkotiedot
& maailmankuva
Motivoituminen
Tiedonrakentelu
vuorovaikutuksessa
Tulkinta, opitun
kytkeytyminen
Reflektio
Oppimisen /
tutkimuksen
kohde
Omakohtaistaminen,
soveltaminen
Viitteet: ¹ Rauste-Von Wright ym. 2003, (50-62, 98-101), Lonka 2015, (71-73)
Tuotos,
toiminta
31
Oppiessa luodaan
uutta tietoa
OPPIMISPROSESSI
Oppimisen prosessi on lähellä
tieteellisen tutkimuksen
prosessia.
Mitä on oppiminen?
4. YHTEENVETO
MITÄ ON
OPPIMINEN?
OPPIMIS-
PROSESSI
OPPIMISEN
AVAINTEKIJÄT
Reflektio,
metakognitio
Vuoro-
vaikutus
Muisti
Motivaatio
Tarkkaa-
vaisuus
Tiedon
rakentelu
Aktivaatio
Sisäinen
Ulkoinen
Työmuisti
Huomion
valikointi
34
4. “Tärkein yksittäinen
oppimiseen vaikuttava
tekijä on se mitä oppija
tietää ennestään. Selvitä
mitä se on, ja opeta sen
mukaisesti.”
5. Ihmiset eivät eroa
oppimistyyliltään. Kaikki
oppivat hyvin, kun
oppimisen media
vaihtelee.
6. Oppiaksesi, mielesi on
oltava aktiivinen.¹
YHTEENVETO TEHOKAS OPPIMINEN
Viitteet: ¹ Hattie & Yates 2014 (113-115)
1. Oppiminen vaatii aikaa, vaivaa ja
motivaatiota, uuden taidon
harjoittelu noin 50-100 tuntia.
2. Keskittyminen herpaantuu 15-20
minuutin välein. Luento ei voi olla
tätä pidempi.
3. Jaksotettu harjoittelu on
tehokkaampaa kuin pänttäys.
Tehokkaan
oppimisen
6 periaatetta
35
Oppiminen on prosessi, jossa
1. oppija on aktiivinen,
2. uudet tiedot ja taidot rakentuvat
muistissa aiempien merkitysten päälle,
3. on kyse sosiaalisesta
vuorovaikutuksesta,
4. suuntaudutaan aitoon ympäristöön ja
toimintavalmiuksiin siellä,
5. vaaditaan oppijan motivaatiota ja
tarkkaavaisuutta opittavaan ainekseen ja
6. voi kehittyä taitavammaksi.
Johtopäätös:
Oppimisen
määritelmä
YHTEENVETO MITÄ ON OPPIMINEN
36
Lähteet
Hattie, John (2014): Visible Learning and
the Science of how we Learn. Routledge,
London.
Lonka, Kirsti (2015): Oivaltava oppiminen.
Otava, Helsinki.
Rauste-von Wright, Maijaliisa, von
Wright, Johan & Soini, Tiina (2003):
Oppiminen ja koulutus. Sanoma Pro,
Helsinki.
YHTEENVETO MITÄ ON OPPIMINEN
Mitä on oppiminen?

More Related Content

What's hot

Aikuisten oppiminen ja ohjaus
Aikuisten oppiminen ja ohjausAikuisten oppiminen ja ohjaus
Aikuisten oppiminen ja ohjaus
Pirkko Kuhmonen
 
Aktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiäAktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiä
Anu Ylitalo
 
Numeraalit Ja Lyhenteet
Numeraalit Ja LyhenteetNumeraalit Ja Lyhenteet
Numeraalit Ja Lyhenteet
Kielijelppi
 
Modaaliset apuverbit
Modaaliset apuverbitModaaliset apuverbit
Modaaliset apuverbit
jomppa68
 

What's hot (20)

Aikuisten oppiminen ja ohjaus
Aikuisten oppiminen ja ohjausAikuisten oppiminen ja ohjaus
Aikuisten oppiminen ja ohjaus
 
Toiminnallinen opinnäytetyö tekstinä
Toiminnallinen opinnäytetyö tekstinäToiminnallinen opinnäytetyö tekstinä
Toiminnallinen opinnäytetyö tekstinä
 
Tehokasta tekstiä ruudulle - verkkokirjoittamisen perusteet
Tehokasta tekstiä ruudulle - verkkokirjoittamisen perusteetTehokasta tekstiä ruudulle - verkkokirjoittamisen perusteet
Tehokasta tekstiä ruudulle - verkkokirjoittamisen perusteet
 
LinkedIn: Aloittelijan usein kysytyt kysymykset
LinkedIn: Aloittelijan usein kysytyt kysymyksetLinkedIn: Aloittelijan usein kysytyt kysymykset
LinkedIn: Aloittelijan usein kysytyt kysymykset
 
Oppimistehtävät verkossa
Oppimistehtävät verkossaOppimistehtävät verkossa
Oppimistehtävät verkossa
 
Nominit
NominitNominit
Nominit
 
Näkökulmia oppimisen arviointiin
Näkökulmia oppimisen arviointiinNäkökulmia oppimisen arviointiin
Näkökulmia oppimisen arviointiin
 
Глибинні інтерв'ю, як метод збору інформації в соціологічному дослідженні: Що...
Глибинні інтерв'ю, як метод збору інформації в соціологічному дослідженні: Що...Глибинні інтерв'ю, як метод збору інформації в соціологічному дослідженні: Що...
Глибинні інтерв'ю, як метод збору інформації в соціологічному дослідженні: Що...
 
Aktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiäAktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiä
 
Valmentava johtaminen
Valmentava johtaminenValmentava johtaminen
Valmentava johtaminen
 
Hyva opetusvideo 12.2.21
Hyva opetusvideo 12.2.21Hyva opetusvideo 12.2.21
Hyva opetusvideo 12.2.21
 
Numeraalit Ja Lyhenteet
Numeraalit Ja LyhenteetNumeraalit Ja Lyhenteet
Numeraalit Ja Lyhenteet
 
Epäsuora esitys englannin kielessä
Epäsuora esitys englannin kielessäEpäsuora esitys englannin kielessä
Epäsuora esitys englannin kielessä
 
Introduction à l'Holacratie
Introduction à l'HolacratieIntroduction à l'Holacratie
Introduction à l'Holacratie
 
Formation : 6 Leviers du Succès
Formation : 6 Leviers du SuccèsFormation : 6 Leviers du Succès
Formation : 6 Leviers du Succès
 
Verkko opetuksen osallistavat työkalut
Verkko opetuksen osallistavat työkalutVerkko opetuksen osallistavat työkalut
Verkko opetuksen osallistavat työkalut
 
Erilaiset oppimisnäkemykset
Erilaiset oppimisnäkemyksetErilaiset oppimisnäkemykset
Erilaiset oppimisnäkemykset
 
Verkko-ohjaus
Verkko-ohjausVerkko-ohjaus
Verkko-ohjaus
 
Modaaliset apuverbit
Modaaliset apuverbitModaaliset apuverbit
Modaaliset apuverbit
 
Opiskelijan aktivointi luennolla
Opiskelijan aktivointi luennollaOpiskelijan aktivointi luennolla
Opiskelijan aktivointi luennolla
 

Similar to Mitä on oppiminen?

Oppi Ohja Oppiminen Ja Sen Tukeminen
Oppi Ohja Oppiminen Ja Sen TukeminenOppi Ohja Oppiminen Ja Sen Tukeminen
Oppi Ohja Oppiminen Ja Sen Tukeminen
Pirkko Hyvönen
 
Tutkimussuunnitelma 2011
Tutkimussuunnitelma 2011Tutkimussuunnitelma 2011
Tutkimussuunnitelma 2011
Pirkko Hyvönen
 
Doodlaus – tarinallistaminen - dialogi
Doodlaus – tarinallistaminen - dialogiDoodlaus – tarinallistaminen - dialogi
Doodlaus – tarinallistaminen - dialogi
Nina Maunu
 
Verkostot Kantavat Kuormittavat
Verkostot Kantavat KuormittavatVerkostot Kantavat Kuormittavat
Verkostot Kantavat Kuormittavat
Pekka Ihanainen
 

Similar to Mitä on oppiminen? (20)

Oppi Ohja Oppiminen Ja Sen Tukeminen
Oppi Ohja Oppiminen Ja Sen TukeminenOppi Ohja Oppiminen Ja Sen Tukeminen
Oppi Ohja Oppiminen Ja Sen Tukeminen
 
Esitys Osaamisen Ohjaus
Esitys  Osaamisen OhjausEsitys  Osaamisen Ohjaus
Esitys Osaamisen Ohjaus
 
Tutkimussuunnitelma 2011
Tutkimussuunnitelma 2011Tutkimussuunnitelma 2011
Tutkimussuunnitelma 2011
 
Otto jarvela300911
Otto jarvela300911Otto jarvela300911
Otto jarvela300911
 
10 askelta materiaali
10 askelta materiaali10 askelta materiaali
10 askelta materiaali
 
Oppia ikä kaikki seminaari 3.17 m. marttila
Oppia ikä kaikki seminaari 3.17 m. marttilaOppia ikä kaikki seminaari 3.17 m. marttila
Oppia ikä kaikki seminaari 3.17 m. marttila
 
Oppimisen motivaatio edutoolx
Oppimisen motivaatio edutoolxOppimisen motivaatio edutoolx
Oppimisen motivaatio edutoolx
 
141128 boss it opettajien autonomia ja kokemuksellisuus
141128 boss it opettajien autonomia ja kokemuksellisuus141128 boss it opettajien autonomia ja kokemuksellisuus
141128 boss it opettajien autonomia ja kokemuksellisuus
 
Tukea oppimisvaikeuksiin
Tukea oppimisvaikeuksiinTukea oppimisvaikeuksiin
Tukea oppimisvaikeuksiin
 
Oppimisen Taidot
Oppimisen TaidotOppimisen Taidot
Oppimisen Taidot
 
Srl&OppimisympäRistöJen Suunnittelu
Srl&OppimisympäRistöJen SuunnitteluSrl&OppimisympäRistöJen Suunnittelu
Srl&OppimisympäRistöJen Suunnittelu
 
Tarkkaavuuden tukeminen koulun arjessa osat 1 ja 4
Tarkkaavuuden tukeminen koulun arjessa osat 1 ja 4Tarkkaavuuden tukeminen koulun arjessa osat 1 ja 4
Tarkkaavuuden tukeminen koulun arjessa osat 1 ja 4
 
Otteita oppimisen arjesta Osa 3
Otteita oppimisen arjesta Osa 3Otteita oppimisen arjesta Osa 3
Otteita oppimisen arjesta Osa 3
 
Motivaatio&Oppiminen
Motivaatio&OppiminenMotivaatio&Oppiminen
Motivaatio&Oppiminen
 
Olli Luukkainen OAJ
Olli Luukkainen OAJOlli Luukkainen OAJ
Olli Luukkainen OAJ
 
Vieraiden kielten vaikeudet
Vieraiden kielten vaikeudetVieraiden kielten vaikeudet
Vieraiden kielten vaikeudet
 
Suomen Latu, Latunen-verkostotapaaminen, 15.10.-16, Helsinki
Suomen Latu, Latunen-verkostotapaaminen, 15.10.-16, HelsinkiSuomen Latu, Latunen-verkostotapaaminen, 15.10.-16, Helsinki
Suomen Latu, Latunen-verkostotapaaminen, 15.10.-16, Helsinki
 
Meetup lahti 1.10.2014
Meetup lahti 1.10.2014Meetup lahti 1.10.2014
Meetup lahti 1.10.2014
 
Doodlaus – tarinallistaminen - dialogi
Doodlaus – tarinallistaminen - dialogiDoodlaus – tarinallistaminen - dialogi
Doodlaus – tarinallistaminen - dialogi
 
Verkostot Kantavat Kuormittavat
Verkostot Kantavat KuormittavatVerkostot Kantavat Kuormittavat
Verkostot Kantavat Kuormittavat
 

Mitä on oppiminen?