SlideShare a Scribd company logo
Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen
Vaasassa
Siri Gröndahl
05/2023 Yksikön päällikkö
1
Esityksen sisältö:
Taustaa
Kävelyn ja pyöräliikenteen
edistämisohjelma
Pyöräilyallianssi
Talvikunnossapito
Kävelykadun laajennus ja
pyörätalli
Pyöräilyn edistämisen
kulmakivet
2
Taustaa
3
Poimintoja kaupungin strategiasta (yhteistyö ja kestävyys korostuvat)
Kaupunkiympäristötoimiala
Vaasan kaupungin ilmastohaaste (202x)
6
Liikenne vuonna 2020
ensimmäistä kertaa
suurin CO2-
päästölähde (31 %)
→ suhteellinen osuus
kasvaa 2-5 %-yksikköä
vuodessa
Hiilinielujen
kasvatus 40 → 50
ktCO2e/v
Asukaskohtainen
päästövähennys
3,9 → 0,75 tCO2e/v
Hiilineutraali Vaasa 202x vs. liikenne
7
Hiilinieluja 40 ktonCO2ev/vuosi
- Liikenteelle voidaan varata siitä ehkä 50 %
Tavoite:
20 ktonCO2ev/vuosi
vuonna 2030
- 20 %
- 32 %
- 26 % - 30 %
- 54 %
66 53 45 49 46 36
Vaasa on erittäin
potentiaalinen pyöräilykaupunki
8
ILMASTO
TERVEYS
TALOUS
Kävelyn ja pyöräliikenteen
edistämisohjelma 2021
9
10
Toimenpiteet
Tiivistelmä 1/3
Tavoitteet
1. Pyöräily ja jalankulku ovat ensisijaisia kulkumuotoja keskustassa
2. Pyöräilyn kulkutapaosuus 20 % kaikista matkoista vuonna 2030
3. Sujuvat ja turvalliset jalankulku ja pyöräily-yhteydet ja reittien hyvä hoitotaso
4. Edistetään yhteispeliä liikenteessä
5. Liikenneturvallisuutta parannetaan: tavoitteena 0 visio
6. Esteettömyyden edistäminen nähdään kaikille myönteisenä asiana
7. Strategian mukainen budjetointi
8. Kehitetään viitoitusta ja älykästä opastusta
9. Kaupunki toimii esimerkkityönantajana
Infra ja kunnossapito
• Pääpyöräreittien
kehittäminen
• Kävelykadun laajennus
• Pyöräkaistat
Vaasanpuistikkoon
• Maanteiden pyöräteiden
kehittäminen
• Laadukas kunnossapito
• Väliaikaisten
liikennejärjestelyjen
kehittäminen
Palvelut
• Pyöräpysäköinnin
kehittäminen
• Pääpyöräteiden
viitoituksen
suunnittelu ja
toteutus
• Palveluvalikoiman
laajentamisen
suunnittelu (esim.
kaupunkipyörä)
Viestintä
Liikkumisen ohjaus:
• Työpaikat
• Kiinteistöt
• Koulut
Aktiivista viestintää
ajankohtaisista
aiheista
Kehitetään
pyöräilykarttaa
Strategian mukainen budjetointi, pyöräilyn allianssimalli ja
aktiivinen ulkopuolisen rahoituksen haku
Muutokset kaavoihin ja suunnitteluohjeiden jalkautus
Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
Toteutus-
prosessi
- Toteutetut
toimenpiteet
- Liikennesuoritteiden
ja liikenteen
hiilidioksidipäästöjen
reaaliaikainen
seuranta
- Onnettomuustilastot
- Vuosittainen kävelyn
ja pyöräilyn
investointiosuuden
seuranta
- Esteettömyyskartoituk
set
- Tyytyväisyyskysely
Seuranta
Tiivistelmä 2/3: Pyöräilyn tavoiteverkko
11
Jatkuva viiva: vaatii
laatutason kehittämistä.
Katkoviiva: kokonaan
uusi reitti
Aluekeskus
Paikalliskeskus tai toimintoalue
Pääreitti
Aluereitti
Maisemareitti
Yhteystarve, pääreitti
Yhteystarve, aluereitti
Kuntarajat
Kaupunkikeskus
Selite
Pyöräilyallianssi
12
Pyöräilyallianssi pähkinänkuoressa
• Sopimus vuosille 2023-2029 syvällisestä yhteistyöstä
• Suunnittelu, rakentaminen, ylläpito ja kehittäminen
• Vuotuiset kehitys- ja toteutusvaiheet
• Business Finland rahoittaa mallin kehittämistä 200 k€
• Haetaan useita rahoituslähteitä allianssin koko
elinkaarelle
• Investointiraami YK:n suosittelema 20 % kävelyyn ja
pyöräilyyn, eli noin 3 M€ / tavallinen vuosi
• Vuotuinen päätöksenteko valtuustolla
talousarviokäsittelyn yhteydessä
• Jokaista hanketta ei tarvitse kilpailuttaa erikseen
• +20 M€ kasvuvara
• Optioina ELY-keskus ja Mustasaari
• Verkostotyöt
• Muut mahdolliset kohteet (esim. sillat, alikulut)
13
20
5
3
2
Karkea kustannusarvio 30 M€
vuosina 2023-2029
Kävelyn ja pyöräilyn laatukäytäväverkosto
Maaseudun pyörätiet
Kunnossapito
Parannukset ja palvelut
Rakentamisvaiheen läpivienti
 suunnitelmien ja toteutusten
kehittäminen
 riskien hallinta
 käyttöönoton sekä jälkivastuun
suunnittelu
Kehitysvaiheen
läpivienti
 suunnittelu tilaajan
tavoitteisiin
 tavoitekustannuksen
määrittäminen
 avaintulosalueiden ja
mittareiden
määrittäminen
 toteutussuunnitelma
n laatiminen
Tarjouspyyntö-
aineiston laatiminen
 hankintailmoitus
 tarjouspyyntö
 allianssisopimus
 kaupallinen malli
Kilpailuttaminen
neuvottelu-
menettelyllä
 allianssikyvykkyys
 kyky tuottaa arvoa
rahalle (laatu)
 palkkio (%)
Tilaajan
tavoitteiden
ja
reunaehtojen
määrittely
Toteutus-
mallin valinta
Hankinta-
menettely
valinta
Hankinnan
suunnittelu
Strategia-
vaihe Allianssin kesto
Jälkivastuuaika
 käyttöönotto
 takuuajan tehtävät
 hoidon ja ylläpidon
ohjaus
Tilaajan exit tai investointipäätös
Kehitysvaihe
Jälkivastuu
Muodostamis-
vaihe
Rakentamisvaihe
Toteutusvaihe
Tilaajan arvio tavoitekustannuksesta
Tilaajan budjetti Tavoitekustannus Toteutunut kustannus
Laajuusmuutokset
Vaiheittainen eteneminen
Toimenpiteitä ennen 2030
• 50 km kävelyn ja pyöräilyn
laatukäytäväverkosto
• Paremmat palvelut: talvihoito,
pysäköinti, opastus ja viitoitus, jne.
• Asukkaiden ja yritysten
osallistamisen sekä viestintään
panostaminen
Pyöräilyallianssin organisaatio
Allianssin johtoryhmä (AJR)
Allianssin projektiryhmä (APR)
Suunnittelunohjaus Tuotanto
Vastuullisuus,
ympäristö
Pyöräilyn
edistäminen
Rahoitus Talvikunnossapito Viestintä/Tiedotus
16
Työryhmät
Allianssin johtoryhmä (AJR)
Allianssin projektiryhmä (APR)
Suunnittelunohjaus Tuotanto
Vastuullisuus,
ympäristö
Pyöräilyn
edistäminen
Rahoitus Talvikunnossapito
Ensimmäinen toteutuskohde Hietasaarenkadun baana
17
1,1km
• Vaasan keskustan itä-länsisuunnassa läpäisevä kävelyn ja pyöräilyn
laatukäytävä, jatko Kivihakaan ja mahdollisesti Hietasaareen myöhemmin
• Kustannusarvio noin 1,8 M€, jolle myönnetty 50 % valtionavustus
• Kadun suunnittelu alkoi tammikuussa
Talvikunnossapito
18
Pääpyöräteiden tavoiteverkko
• 50 km
laatukäytäväverkoston
toteuttaminen vuoden 2029
loppuun mennessä
• Superkunnossapitoluokan
aloitus talvella 2023-24
• 50 – 100 km
• Tavoitteen ns. Oulun malli,
jossa asukastyytyväisyys
noin 4,7
19
Luonnos tulevasta superkunnossapitoluokan verkosta
20
• Yhteen sovitetaan
viitoituksen kanssa
• Selvitetään koulut ym.
Paljon kävelyä ja
pyöräily synnyttävät
kohteet
Kävelykeskustan laajennus
ja pyörätalli
21
Vaasan kävelykeskusta vl. Pitkäkatu- Ratakatu
22
• Yleissuunnitelma sisältää koko Hovioikeudenpuistikon rautatieasemalta rantaan
• Tämä hanke koskee väli Pitkäkatu – Ratakatu, joka toteutettiin vuonna 2022. Aluerajaus
on kartassa vihreällä.
• Liikenteellinen solmukohta, rautatieasema ja
linja-autoasema
• 2 korttelia torista
• Paljon majoitusta lähellä
• Pyörätalli
• Esteettömyyden varmistaminen
• Vaasan kävelykeskusta vl. Pitkäkatu -
Asemakatu on valittu Kuntatekniikan
rakennushankkeiden saavutusten voittajaksi
11.5.2023 Jyväskylässä
23
Kävelykeskustan laajennus
Reimari, Jaakko Pernu
Kuva: Jouko Keto
Vaasan kävelykeskusta vl. Pitkäkatu- Ratakatu
24
• Kävelykeskustaa laajennettiin yksi kortteli,
pohjoispuolen puistikko kävely- ja pyöräily,
eteläpuoleinen puistikko pihakatu
• Aseman edustan liikennevalot korvattiin
kiertoliittymällä
• Pitkäkadun liikennevalot korvattiin korotetulla
liittymällä
• Äänimajakat suojatieylityksiin esteettömällä
reitillä
• Sulatusjärjestelmä
• Hulevesien viivytysputkisto
• Penkkejä, pyöräpysäköintiä, istutuksia
• Taideteos Reimari
• Pyörätalli
Kuva: Vaasan kaupunki/Mikael Matikainen
Matkakeskuksen Pyörätalli
• Pyörätalli rakennetiin helpottamaan matkakeskuksen
pyöräpysäköintiä. Talli sijaitsee asemapuistossa,
Ratakadun toisella puolella asemaan nähden.
• Luvitus: Poikkeaminen asemakaavasta ja
rakennuslupa. Sijainti esitetty myös
katusuunnitelmassa.
• Sijantia mietittiin pitkään. Lopulta sijainniksi tuli
Asemapuisto. Puita jouduttiin kaatamaan.
• Talli kilpailutettiin urakkana, jossa oli mukana
perustus ja maatyöt.
25
Matkakeskuksen Pyörätalli
• Cykloksen pyörätalli
• 156 pyöräpysäköintipaikkaa, joista 4 on
tavarapyörille.
• Pyörätelineet on 2 kerroksia
• Pyörätallin käyttö on ilmaista ja se toimi
mobiilisovellukselle. Pyörälliin saa
tunnistautumalla 3 kuukautta
kulkuoikeutta, joka uusitaan sähköpostiin
tulleesta linkistä.
• Pyörätalli on hieno design elementti
kaupunkikuvassa
• Kannattaa panostaa suunnitteluun,
sijaintiin ja ympäristöön
• Pyörätallin kustannus 500 000 €, osa
Traficomin valtionapuhanketta.
26
Kuva: Vaasan kaupunki/Ilari Rautiainen
Matkakeskuksen Pyörätallin haasteet
• Haasteita ovat tuottaneet
• Luvitus, sijainti, puiden kaato
• Kilpailutus
• Ovien jäätyminen
• Liian matala betonilaatta suhteessa
ympäristöön aiheuttaa osittain
sulamisveden valumisen tallin sisään
• Ikkunoiden huurtuminen
• Tiivisteiden puute lasien alla
• Veden jäätyminen räystäisiin
• Työn viimeistely
• Käyttöliittymän toteutus
• Käyttäjänäkökulman puute
• Lämpölasien korvaaminen
normaaleilla laseilla
27
• Ratkaisut
• Lämmitetyt edustat (estää ovien
jäätymisen)
• Sulanapitokaapelit räystäisiin (estää
lasien huurtumisen)
• Leveämmät pyörätelineet (MTB)
• Käyttöliittymä on päivitetty ja sitä
parannetaan kokemuksien perusteella
Kuva: Vaasan kaupunki/Ilari Rautiainen
Mitä muuta tehdään pyöräilyn edistämiseksi?
• Pyöräliikenteen viitoitus
• Vaasan kaupungin työmatkaliikkumisen
hanke 2022
• Pyöräpysäköinti
• Suunnitteluohjeen toteutus
• Yhteiskäyttöiset pyörät (Tier-sähköpyörät)
• Pullonkaulojen poisto
• Alikulut, sillat, kapeat kohdat,
huonokuntoinen pinta
• Reittien miellyttävyyden parantaminen
• Nykyisten pyöräteiden kunnostus
• Talvikunnossapidon tehostaminen
(superluokka)
• Pyöräilyn palveluita
• Koulumatkat
28
Pyöräilyn edistämisen kulmakivet
• Strategian toteutus ja
toimenpideohjelmien seuranta
• Kestävän liikkumisen ohjelma 2020
• Kävelyn ja pyöräliikenteen ohjelma
2021
• Työmatkaliikkumisen hanke 2022
• Pyöräliikenteen viitoitus 2022-23
• Traficomin liikkumisen ohjauksen ja
investointien valtionapujen haku
• Johtavien virkamiesten vastuu
• Poliitikkojen sitouttaminen
• Some ja yleinen mielipide pyöräilyn
vastaista.
29

More Related Content

Similar to Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Vaasassa

Puurakentamisen ohjelma 2016-2021, Jemina Suikki
Puurakentamisen ohjelma 2016-2021, Jemina SuikkiPuurakentamisen ohjelma 2016-2021, Jemina Suikki
Puurakentamisen ohjelma 2016-2021, Jemina Suikki
Suomen metsäkeskus
 
Hameenkyron tieillan materiaali
Hameenkyron tieillan materiaaliHameenkyron tieillan materiaali
Hameenkyron tieillan materiaali
Suomen metsäkeskus
 
Vantaan kaupungin kiertotalouden tiekartta
Vantaan kaupungin kiertotalouden tiekarttaVantaan kaupungin kiertotalouden tiekartta
Vantaan kaupungin kiertotalouden tiekartta
Circwaste
 
Liikenneratkaisuja_Leena Silfverberg
Liikenneratkaisuja_Leena SilfverbergLiikenneratkaisuja_Leena Silfverberg
Liikenneratkaisuja_Leena Silfverberg
Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus Visio
 
Laura Järvinen & Lari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalli
Laura Järvinen & Lari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalliLaura Järvinen & Lari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalli
Laura Järvinen & Lari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalli
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Kemera tiepaivan luentomateriaali
Kemera tiepaivan luentomateriaaliKemera tiepaivan luentomateriaali
Kemera tiepaivan luentomateriaali
Suomen metsäkeskus
 
Kirsti Toivonen: Taide Vuoreksessa
Kirsti Toivonen: Taide VuoreksessaKirsti Toivonen: Taide Vuoreksessa
Kirsti Toivonen: Taide Vuoreksessa
Frei Zimmer
 
Vappupuheita kasvavasta kaupungista_Vihreä Murros_Junnila.pptx
Vappupuheita kasvavasta kaupungista_Vihreä Murros_Junnila.pptxVappupuheita kasvavasta kaupungista_Vihreä Murros_Junnila.pptx
Vappupuheita kasvavasta kaupungista_Vihreä Murros_Junnila.pptx
SmartLandFIResearch
 
Elina Rantanen: Resurssiviisas Turku
Elina Rantanen: Resurssiviisas TurkuElina Rantanen: Resurssiviisas Turku
Elina Rantanen: Resurssiviisas Turku
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Jyväskylän kaupunkipyörät 2020
Jyväskylän kaupunkipyörät 2020Jyväskylän kaupunkipyörät 2020
Jyväskylän kaupunkipyörät 2020
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry
 
Jyväskylän uudet pyöräpysäköintinormit
Jyväskylän uudet pyöräpysäköintinormitJyväskylän uudet pyöräpysäköintinormit
Jyväskylän uudet pyöräpysäköintinormit
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry
 
Resurssiviisauden tiekartta - Turku
Resurssiviisauden tiekartta - TurkuResurssiviisauden tiekartta - Turku
Resurssiviisauden tiekartta - Turku
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitysMaakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
Sahkoinen liikenne_1-2 Rautavirta LVM sähköinen liikenne
Sahkoinen liikenne_1-2 Rautavirta LVM sähköinen liikenneSahkoinen liikenne_1-2 Rautavirta LVM sähköinen liikenne
Sahkoinen liikenne_1-2 Rautavirta LVM sähköinen liikenne
Sito_Group
 
Kaivosviranomaisen infotilaisuus 31.5.2016
Kaivosviranomaisen infotilaisuus 31.5.2016Kaivosviranomaisen infotilaisuus 31.5.2016
Kaivosviranomaisen infotilaisuus 31.5.2016
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Viisas liikkuminen työpaikoilla
Viisas liikkuminen työpaikoillaViisas liikkuminen työpaikoilla
Viisas liikkuminen työpaikoillaJoutsenmerkki
 
Valtakunnalliset pyörällä kulkemisen edistämisen kuulumiset
Valtakunnalliset pyörällä kulkemisen edistämisen kuulumisetValtakunnalliset pyörällä kulkemisen edistämisen kuulumiset
Valtakunnalliset pyörällä kulkemisen edistämisen kuulumiset
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry
 
Pumppiratojen toteuttaminen
Pumppiratojen toteuttaminenPumppiratojen toteuttaminen
Pumppiratojen toteuttaminen
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry
 

Similar to Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Vaasassa (18)

Puurakentamisen ohjelma 2016-2021, Jemina Suikki
Puurakentamisen ohjelma 2016-2021, Jemina SuikkiPuurakentamisen ohjelma 2016-2021, Jemina Suikki
Puurakentamisen ohjelma 2016-2021, Jemina Suikki
 
Hameenkyron tieillan materiaali
Hameenkyron tieillan materiaaliHameenkyron tieillan materiaali
Hameenkyron tieillan materiaali
 
Vantaan kaupungin kiertotalouden tiekartta
Vantaan kaupungin kiertotalouden tiekarttaVantaan kaupungin kiertotalouden tiekartta
Vantaan kaupungin kiertotalouden tiekartta
 
Liikenneratkaisuja_Leena Silfverberg
Liikenneratkaisuja_Leena SilfverbergLiikenneratkaisuja_Leena Silfverberg
Liikenneratkaisuja_Leena Silfverberg
 
Laura Järvinen & Lari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalli
Laura Järvinen & Lari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalliLaura Järvinen & Lari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalli
Laura Järvinen & Lari Rajantie: Resurssiviisaus-toimintamalli
 
Kemera tiepaivan luentomateriaali
Kemera tiepaivan luentomateriaaliKemera tiepaivan luentomateriaali
Kemera tiepaivan luentomateriaali
 
Kirsti Toivonen: Taide Vuoreksessa
Kirsti Toivonen: Taide VuoreksessaKirsti Toivonen: Taide Vuoreksessa
Kirsti Toivonen: Taide Vuoreksessa
 
Vappupuheita kasvavasta kaupungista_Vihreä Murros_Junnila.pptx
Vappupuheita kasvavasta kaupungista_Vihreä Murros_Junnila.pptxVappupuheita kasvavasta kaupungista_Vihreä Murros_Junnila.pptx
Vappupuheita kasvavasta kaupungista_Vihreä Murros_Junnila.pptx
 
Elina Rantanen: Resurssiviisas Turku
Elina Rantanen: Resurssiviisas TurkuElina Rantanen: Resurssiviisas Turku
Elina Rantanen: Resurssiviisas Turku
 
Jyväskylän kaupunkipyörät 2020
Jyväskylän kaupunkipyörät 2020Jyväskylän kaupunkipyörät 2020
Jyväskylän kaupunkipyörät 2020
 
Jyväskylän uudet pyöräpysäköintinormit
Jyväskylän uudet pyöräpysäköintinormitJyväskylän uudet pyöräpysäköintinormit
Jyväskylän uudet pyöräpysäköintinormit
 
Resurssiviisauden tiekartta - Turku
Resurssiviisauden tiekartta - TurkuResurssiviisauden tiekartta - Turku
Resurssiviisauden tiekartta - Turku
 
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitysMaakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
 
Sahkoinen liikenne_1-2 Rautavirta LVM sähköinen liikenne
Sahkoinen liikenne_1-2 Rautavirta LVM sähköinen liikenneSahkoinen liikenne_1-2 Rautavirta LVM sähköinen liikenne
Sahkoinen liikenne_1-2 Rautavirta LVM sähköinen liikenne
 
Kaivosviranomaisen infotilaisuus 31.5.2016
Kaivosviranomaisen infotilaisuus 31.5.2016Kaivosviranomaisen infotilaisuus 31.5.2016
Kaivosviranomaisen infotilaisuus 31.5.2016
 
Viisas liikkuminen työpaikoilla
Viisas liikkuminen työpaikoillaViisas liikkuminen työpaikoilla
Viisas liikkuminen työpaikoilla
 
Valtakunnalliset pyörällä kulkemisen edistämisen kuulumiset
Valtakunnalliset pyörällä kulkemisen edistämisen kuulumisetValtakunnalliset pyörällä kulkemisen edistämisen kuulumiset
Valtakunnalliset pyörällä kulkemisen edistämisen kuulumiset
 
Pumppiratojen toteuttaminen
Pumppiratojen toteuttaminenPumppiratojen toteuttaminen
Pumppiratojen toteuttaminen
 

More from Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry

Kyllä pyörille -seminaari: Fillarilla kouluun? – koulumatkapyöräilyn suosio j...
Kyllä pyörille -seminaari: Fillarilla kouluun? – koulumatkapyöräilyn suosio j...Kyllä pyörille -seminaari: Fillarilla kouluun? – koulumatkapyöräilyn suosio j...
Kyllä pyörille -seminaari: Fillarilla kouluun? – koulumatkapyöräilyn suosio j...
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry
 
Kyllä pyörille -seminaari: Lapset liikkeelle – koulumatkaliikkumisen edistämi...
Kyllä pyörille -seminaari: Lapset liikkeelle – koulumatkaliikkumisen edistämi...Kyllä pyörille -seminaari: Lapset liikkeelle – koulumatkaliikkumisen edistämi...
Kyllä pyörille -seminaari: Lapset liikkeelle – koulumatkaliikkumisen edistämi...
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry
 
Kyllä pyörille -seminaari: Pyörämatkailukyselyn 2023 tulokset
Kyllä pyörille -seminaari: Pyörämatkailukyselyn 2023 tuloksetKyllä pyörille -seminaari: Pyörämatkailukyselyn 2023 tulokset
Kyllä pyörille -seminaari: Pyörämatkailukyselyn 2023 tulokset
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry
 
Kyllä pyörille -seminaari: Pyöräilyanarkiasta liikennerauhaan
Kyllä pyörille -seminaari: Pyöräilyanarkiasta liikennerauhaanKyllä pyörille -seminaari: Pyöräilyanarkiasta liikennerauhaan
Kyllä pyörille -seminaari: Pyöräilyanarkiasta liikennerauhaan
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry
 
Kyllä pyörille -seminaari: Jyväskylän kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma
Kyllä pyörille -seminaari: Jyväskylän kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaKyllä pyörille -seminaari: Jyväskylän kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma
Kyllä pyörille -seminaari: Jyväskylän kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry
 
Kyllä pyörille -seminaari: Jyväskylän liikkumisohjelma
Kyllä pyörille -seminaari: Jyväskylän liikkumisohjelmaKyllä pyörille -seminaari: Jyväskylän liikkumisohjelma
Kyllä pyörille -seminaari: Jyväskylän liikkumisohjelma
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry
 
Kyllä pyörille -seminaari: Onko liikenteessä rauhaa?
Kyllä pyörille -seminaari: Onko liikenteessä rauhaa?Kyllä pyörille -seminaari: Onko liikenteessä rauhaa?
Kyllä pyörille -seminaari: Onko liikenteessä rauhaa?
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry
 
Vapaa-ajan fillarointi Jämsässä – ulkoilureittisuunnitelmat
Vapaa-ajan fillarointi Jämsässä – ulkoilureittisuunnitelmatVapaa-ajan fillarointi Jämsässä – ulkoilureittisuunnitelmat
Vapaa-ajan fillarointi Jämsässä – ulkoilureittisuunnitelmat
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry
 
Nordic Gravel Series Jyväskylä 29.7.2023 – sorapyöräilyn SM- ja PM-tapahtuma
Nordic Gravel Series Jyväskylä 29.7.2023 – sorapyöräilyn SM- ja PM-tapahtumaNordic Gravel Series Jyväskylä 29.7.2023 – sorapyöräilyn SM- ja PM-tapahtuma
Nordic Gravel Series Jyväskylä 29.7.2023 – sorapyöräilyn SM- ja PM-tapahtuma
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry
 
Pyöräily Laukaassa – kuulumisia pyöräreiteistä ja pyörämatkailusta
Pyöräily Laukaassa – kuulumisia pyöräreiteistä ja pyörämatkailustaPyöräily Laukaassa – kuulumisia pyöräreiteistä ja pyörämatkailusta
Pyöräily Laukaassa – kuulumisia pyöräreiteistä ja pyörämatkailusta
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry
 
Hiekkateiden hurmaa -gravelpyöräilyhanke Keski-Suomessa
Hiekkateiden hurmaa -gravelpyöräilyhanke Keski-SuomessaHiekkateiden hurmaa -gravelpyöräilyhanke Keski-Suomessa
Hiekkateiden hurmaa -gravelpyöräilyhanke Keski-Suomessa
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry
 
130 km maastopyöräilyreittejä Saarijärvelle – Luonnosta hyvinvointia ja yhden...
130 km maastopyöräilyreittejä Saarijärvelle – Luonnosta hyvinvointia ja yhden...130 km maastopyöräilyreittejä Saarijärvelle – Luonnosta hyvinvointia ja yhden...
130 km maastopyöräilyreittejä Saarijärvelle – Luonnosta hyvinvointia ja yhden...
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry
 
Pyörävaellusreitit Suomessa
Pyörävaellusreitit SuomessaPyörävaellusreitit Suomessa
Pyörävaellusreitit Suomessa
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry
 
Jyväskylän Jyväskylän kaupungin liikkumisohjelma
Jyväskylän Jyväskylän kaupungin liikkumisohjelmaJyväskylän Jyväskylän kaupungin liikkumisohjelma
Jyväskylän Jyväskylän kaupungin liikkumisohjelma
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry
 
Seudullinen pyöräliikenteen pääverkko – Jyväskylän seudun MAL-kehityskuva
Seudullinen pyöräliikenteen pääverkko – Jyväskylän seudun MAL-kehityskuvaSeudullinen pyöräliikenteen pääverkko – Jyväskylän seudun MAL-kehityskuva
Seudullinen pyöräliikenteen pääverkko – Jyväskylän seudun MAL-kehityskuva
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry
 
Fillarilla kouluun? – koulumatkapyöräilyn suosio ja haasteet lasten näkökulma...
Fillarilla kouluun? – koulumatkapyöräilyn suosio ja haasteet lasten näkökulma...Fillarilla kouluun? – koulumatkapyöräilyn suosio ja haasteet lasten näkökulma...
Fillarilla kouluun? – koulumatkapyöräilyn suosio ja haasteet lasten näkökulma...
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry
 
Kaupunkisuunnittelu lasten ja nuorten kannalta
Kaupunkisuunnittelu lasten ja nuorten kannaltaKaupunkisuunnittelu lasten ja nuorten kannalta
Kaupunkisuunnittelu lasten ja nuorten kannalta
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry
 
Millainen on hyvä pyörä lapselle?
Millainen on hyvä pyörä lapselle?Millainen on hyvä pyörä lapselle?
Millainen on hyvä pyörä lapselle?
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry
 
Lapsille ja nuorille suunnattu pyöräilyharrastuspaikka
Lapsille ja nuorille suunnattu pyöräilyharrastuspaikkaLapsille ja nuorille suunnattu pyöräilyharrastuspaikka
Lapsille ja nuorille suunnattu pyöräilyharrastuspaikka
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry
 
"Ajan mielummin sähköpyörällä kuin skoballa" – kokemuksia nuorten sähköpyöräk...
"Ajan mielummin sähköpyörällä kuin skoballa" – kokemuksia nuorten sähköpyöräk..."Ajan mielummin sähköpyörällä kuin skoballa" – kokemuksia nuorten sähköpyöräk...
"Ajan mielummin sähköpyörällä kuin skoballa" – kokemuksia nuorten sähköpyöräk...
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry
 

More from Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry (20)

Kyllä pyörille -seminaari: Fillarilla kouluun? – koulumatkapyöräilyn suosio j...
Kyllä pyörille -seminaari: Fillarilla kouluun? – koulumatkapyöräilyn suosio j...Kyllä pyörille -seminaari: Fillarilla kouluun? – koulumatkapyöräilyn suosio j...
Kyllä pyörille -seminaari: Fillarilla kouluun? – koulumatkapyöräilyn suosio j...
 
Kyllä pyörille -seminaari: Lapset liikkeelle – koulumatkaliikkumisen edistämi...
Kyllä pyörille -seminaari: Lapset liikkeelle – koulumatkaliikkumisen edistämi...Kyllä pyörille -seminaari: Lapset liikkeelle – koulumatkaliikkumisen edistämi...
Kyllä pyörille -seminaari: Lapset liikkeelle – koulumatkaliikkumisen edistämi...
 
Kyllä pyörille -seminaari: Pyörämatkailukyselyn 2023 tulokset
Kyllä pyörille -seminaari: Pyörämatkailukyselyn 2023 tuloksetKyllä pyörille -seminaari: Pyörämatkailukyselyn 2023 tulokset
Kyllä pyörille -seminaari: Pyörämatkailukyselyn 2023 tulokset
 
Kyllä pyörille -seminaari: Pyöräilyanarkiasta liikennerauhaan
Kyllä pyörille -seminaari: Pyöräilyanarkiasta liikennerauhaanKyllä pyörille -seminaari: Pyöräilyanarkiasta liikennerauhaan
Kyllä pyörille -seminaari: Pyöräilyanarkiasta liikennerauhaan
 
Kyllä pyörille -seminaari: Jyväskylän kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma
Kyllä pyörille -seminaari: Jyväskylän kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaKyllä pyörille -seminaari: Jyväskylän kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma
Kyllä pyörille -seminaari: Jyväskylän kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma
 
Kyllä pyörille -seminaari: Jyväskylän liikkumisohjelma
Kyllä pyörille -seminaari: Jyväskylän liikkumisohjelmaKyllä pyörille -seminaari: Jyväskylän liikkumisohjelma
Kyllä pyörille -seminaari: Jyväskylän liikkumisohjelma
 
Kyllä pyörille -seminaari: Onko liikenteessä rauhaa?
Kyllä pyörille -seminaari: Onko liikenteessä rauhaa?Kyllä pyörille -seminaari: Onko liikenteessä rauhaa?
Kyllä pyörille -seminaari: Onko liikenteessä rauhaa?
 
Vapaa-ajan fillarointi Jämsässä – ulkoilureittisuunnitelmat
Vapaa-ajan fillarointi Jämsässä – ulkoilureittisuunnitelmatVapaa-ajan fillarointi Jämsässä – ulkoilureittisuunnitelmat
Vapaa-ajan fillarointi Jämsässä – ulkoilureittisuunnitelmat
 
Nordic Gravel Series Jyväskylä 29.7.2023 – sorapyöräilyn SM- ja PM-tapahtuma
Nordic Gravel Series Jyväskylä 29.7.2023 – sorapyöräilyn SM- ja PM-tapahtumaNordic Gravel Series Jyväskylä 29.7.2023 – sorapyöräilyn SM- ja PM-tapahtuma
Nordic Gravel Series Jyväskylä 29.7.2023 – sorapyöräilyn SM- ja PM-tapahtuma
 
Pyöräily Laukaassa – kuulumisia pyöräreiteistä ja pyörämatkailusta
Pyöräily Laukaassa – kuulumisia pyöräreiteistä ja pyörämatkailustaPyöräily Laukaassa – kuulumisia pyöräreiteistä ja pyörämatkailusta
Pyöräily Laukaassa – kuulumisia pyöräreiteistä ja pyörämatkailusta
 
Hiekkateiden hurmaa -gravelpyöräilyhanke Keski-Suomessa
Hiekkateiden hurmaa -gravelpyöräilyhanke Keski-SuomessaHiekkateiden hurmaa -gravelpyöräilyhanke Keski-Suomessa
Hiekkateiden hurmaa -gravelpyöräilyhanke Keski-Suomessa
 
130 km maastopyöräilyreittejä Saarijärvelle – Luonnosta hyvinvointia ja yhden...
130 km maastopyöräilyreittejä Saarijärvelle – Luonnosta hyvinvointia ja yhden...130 km maastopyöräilyreittejä Saarijärvelle – Luonnosta hyvinvointia ja yhden...
130 km maastopyöräilyreittejä Saarijärvelle – Luonnosta hyvinvointia ja yhden...
 
Pyörävaellusreitit Suomessa
Pyörävaellusreitit SuomessaPyörävaellusreitit Suomessa
Pyörävaellusreitit Suomessa
 
Jyväskylän Jyväskylän kaupungin liikkumisohjelma
Jyväskylän Jyväskylän kaupungin liikkumisohjelmaJyväskylän Jyväskylän kaupungin liikkumisohjelma
Jyväskylän Jyväskylän kaupungin liikkumisohjelma
 
Seudullinen pyöräliikenteen pääverkko – Jyväskylän seudun MAL-kehityskuva
Seudullinen pyöräliikenteen pääverkko – Jyväskylän seudun MAL-kehityskuvaSeudullinen pyöräliikenteen pääverkko – Jyväskylän seudun MAL-kehityskuva
Seudullinen pyöräliikenteen pääverkko – Jyväskylän seudun MAL-kehityskuva
 
Fillarilla kouluun? – koulumatkapyöräilyn suosio ja haasteet lasten näkökulma...
Fillarilla kouluun? – koulumatkapyöräilyn suosio ja haasteet lasten näkökulma...Fillarilla kouluun? – koulumatkapyöräilyn suosio ja haasteet lasten näkökulma...
Fillarilla kouluun? – koulumatkapyöräilyn suosio ja haasteet lasten näkökulma...
 
Kaupunkisuunnittelu lasten ja nuorten kannalta
Kaupunkisuunnittelu lasten ja nuorten kannaltaKaupunkisuunnittelu lasten ja nuorten kannalta
Kaupunkisuunnittelu lasten ja nuorten kannalta
 
Millainen on hyvä pyörä lapselle?
Millainen on hyvä pyörä lapselle?Millainen on hyvä pyörä lapselle?
Millainen on hyvä pyörä lapselle?
 
Lapsille ja nuorille suunnattu pyöräilyharrastuspaikka
Lapsille ja nuorille suunnattu pyöräilyharrastuspaikkaLapsille ja nuorille suunnattu pyöräilyharrastuspaikka
Lapsille ja nuorille suunnattu pyöräilyharrastuspaikka
 
"Ajan mielummin sähköpyörällä kuin skoballa" – kokemuksia nuorten sähköpyöräk...
"Ajan mielummin sähköpyörällä kuin skoballa" – kokemuksia nuorten sähköpyöräk..."Ajan mielummin sähköpyörällä kuin skoballa" – kokemuksia nuorten sähköpyöräk...
"Ajan mielummin sähköpyörällä kuin skoballa" – kokemuksia nuorten sähköpyöräk...
 

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Vaasassa

 • 1. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Vaasassa Siri Gröndahl 05/2023 Yksikön päällikkö 1
 • 2. Esityksen sisältö: Taustaa Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelma Pyöräilyallianssi Talvikunnossapito Kävelykadun laajennus ja pyörätalli Pyöräilyn edistämisen kulmakivet 2
 • 4. Poimintoja kaupungin strategiasta (yhteistyö ja kestävyys korostuvat) Kaupunkiympäristötoimiala
 • 5.
 • 6. Vaasan kaupungin ilmastohaaste (202x) 6 Liikenne vuonna 2020 ensimmäistä kertaa suurin CO2- päästölähde (31 %) → suhteellinen osuus kasvaa 2-5 %-yksikköä vuodessa Hiilinielujen kasvatus 40 → 50 ktCO2e/v Asukaskohtainen päästövähennys 3,9 → 0,75 tCO2e/v
 • 7. Hiilineutraali Vaasa 202x vs. liikenne 7 Hiilinieluja 40 ktonCO2ev/vuosi - Liikenteelle voidaan varata siitä ehkä 50 % Tavoite: 20 ktonCO2ev/vuosi vuonna 2030 - 20 % - 32 % - 26 % - 30 % - 54 % 66 53 45 49 46 36
 • 8. Vaasa on erittäin potentiaalinen pyöräilykaupunki 8 ILMASTO TERVEYS TALOUS
 • 10. 10 Toimenpiteet Tiivistelmä 1/3 Tavoitteet 1. Pyöräily ja jalankulku ovat ensisijaisia kulkumuotoja keskustassa 2. Pyöräilyn kulkutapaosuus 20 % kaikista matkoista vuonna 2030 3. Sujuvat ja turvalliset jalankulku ja pyöräily-yhteydet ja reittien hyvä hoitotaso 4. Edistetään yhteispeliä liikenteessä 5. Liikenneturvallisuutta parannetaan: tavoitteena 0 visio 6. Esteettömyyden edistäminen nähdään kaikille myönteisenä asiana 7. Strategian mukainen budjetointi 8. Kehitetään viitoitusta ja älykästä opastusta 9. Kaupunki toimii esimerkkityönantajana Infra ja kunnossapito • Pääpyöräreittien kehittäminen • Kävelykadun laajennus • Pyöräkaistat Vaasanpuistikkoon • Maanteiden pyöräteiden kehittäminen • Laadukas kunnossapito • Väliaikaisten liikennejärjestelyjen kehittäminen Palvelut • Pyöräpysäköinnin kehittäminen • Pääpyöräteiden viitoituksen suunnittelu ja toteutus • Palveluvalikoiman laajentamisen suunnittelu (esim. kaupunkipyörä) Viestintä Liikkumisen ohjaus: • Työpaikat • Kiinteistöt • Koulut Aktiivista viestintää ajankohtaisista aiheista Kehitetään pyöräilykarttaa Strategian mukainen budjetointi, pyöräilyn allianssimalli ja aktiivinen ulkopuolisen rahoituksen haku Muutokset kaavoihin ja suunnitteluohjeiden jalkautus Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Toteutus- prosessi - Toteutetut toimenpiteet - Liikennesuoritteiden ja liikenteen hiilidioksidipäästöjen reaaliaikainen seuranta - Onnettomuustilastot - Vuosittainen kävelyn ja pyöräilyn investointiosuuden seuranta - Esteettömyyskartoituk set - Tyytyväisyyskysely Seuranta
 • 11. Tiivistelmä 2/3: Pyöräilyn tavoiteverkko 11 Jatkuva viiva: vaatii laatutason kehittämistä. Katkoviiva: kokonaan uusi reitti Aluekeskus Paikalliskeskus tai toimintoalue Pääreitti Aluereitti Maisemareitti Yhteystarve, pääreitti Yhteystarve, aluereitti Kuntarajat Kaupunkikeskus Selite
 • 13. Pyöräilyallianssi pähkinänkuoressa • Sopimus vuosille 2023-2029 syvällisestä yhteistyöstä • Suunnittelu, rakentaminen, ylläpito ja kehittäminen • Vuotuiset kehitys- ja toteutusvaiheet • Business Finland rahoittaa mallin kehittämistä 200 k€ • Haetaan useita rahoituslähteitä allianssin koko elinkaarelle • Investointiraami YK:n suosittelema 20 % kävelyyn ja pyöräilyyn, eli noin 3 M€ / tavallinen vuosi • Vuotuinen päätöksenteko valtuustolla talousarviokäsittelyn yhteydessä • Jokaista hanketta ei tarvitse kilpailuttaa erikseen • +20 M€ kasvuvara • Optioina ELY-keskus ja Mustasaari • Verkostotyöt • Muut mahdolliset kohteet (esim. sillat, alikulut) 13 20 5 3 2 Karkea kustannusarvio 30 M€ vuosina 2023-2029 Kävelyn ja pyöräilyn laatukäytäväverkosto Maaseudun pyörätiet Kunnossapito Parannukset ja palvelut
 • 14. Rakentamisvaiheen läpivienti  suunnitelmien ja toteutusten kehittäminen  riskien hallinta  käyttöönoton sekä jälkivastuun suunnittelu Kehitysvaiheen läpivienti  suunnittelu tilaajan tavoitteisiin  tavoitekustannuksen määrittäminen  avaintulosalueiden ja mittareiden määrittäminen  toteutussuunnitelma n laatiminen Tarjouspyyntö- aineiston laatiminen  hankintailmoitus  tarjouspyyntö  allianssisopimus  kaupallinen malli Kilpailuttaminen neuvottelu- menettelyllä  allianssikyvykkyys  kyky tuottaa arvoa rahalle (laatu)  palkkio (%) Tilaajan tavoitteiden ja reunaehtojen määrittely Toteutus- mallin valinta Hankinta- menettely valinta Hankinnan suunnittelu Strategia- vaihe Allianssin kesto Jälkivastuuaika  käyttöönotto  takuuajan tehtävät  hoidon ja ylläpidon ohjaus Tilaajan exit tai investointipäätös Kehitysvaihe Jälkivastuu Muodostamis- vaihe Rakentamisvaihe Toteutusvaihe Tilaajan arvio tavoitekustannuksesta Tilaajan budjetti Tavoitekustannus Toteutunut kustannus Laajuusmuutokset Vaiheittainen eteneminen
 • 15. Toimenpiteitä ennen 2030 • 50 km kävelyn ja pyöräilyn laatukäytäväverkosto • Paremmat palvelut: talvihoito, pysäköinti, opastus ja viitoitus, jne. • Asukkaiden ja yritysten osallistamisen sekä viestintään panostaminen
 • 16. Pyöräilyallianssin organisaatio Allianssin johtoryhmä (AJR) Allianssin projektiryhmä (APR) Suunnittelunohjaus Tuotanto Vastuullisuus, ympäristö Pyöräilyn edistäminen Rahoitus Talvikunnossapito Viestintä/Tiedotus 16 Työryhmät Allianssin johtoryhmä (AJR) Allianssin projektiryhmä (APR) Suunnittelunohjaus Tuotanto Vastuullisuus, ympäristö Pyöräilyn edistäminen Rahoitus Talvikunnossapito
 • 17. Ensimmäinen toteutuskohde Hietasaarenkadun baana 17 1,1km • Vaasan keskustan itä-länsisuunnassa läpäisevä kävelyn ja pyöräilyn laatukäytävä, jatko Kivihakaan ja mahdollisesti Hietasaareen myöhemmin • Kustannusarvio noin 1,8 M€, jolle myönnetty 50 % valtionavustus • Kadun suunnittelu alkoi tammikuussa
 • 19. Pääpyöräteiden tavoiteverkko • 50 km laatukäytäväverkoston toteuttaminen vuoden 2029 loppuun mennessä • Superkunnossapitoluokan aloitus talvella 2023-24 • 50 – 100 km • Tavoitteen ns. Oulun malli, jossa asukastyytyväisyys noin 4,7 19
 • 20. Luonnos tulevasta superkunnossapitoluokan verkosta 20 • Yhteen sovitetaan viitoituksen kanssa • Selvitetään koulut ym. Paljon kävelyä ja pyöräily synnyttävät kohteet
 • 22. Vaasan kävelykeskusta vl. Pitkäkatu- Ratakatu 22 • Yleissuunnitelma sisältää koko Hovioikeudenpuistikon rautatieasemalta rantaan • Tämä hanke koskee väli Pitkäkatu – Ratakatu, joka toteutettiin vuonna 2022. Aluerajaus on kartassa vihreällä.
 • 23. • Liikenteellinen solmukohta, rautatieasema ja linja-autoasema • 2 korttelia torista • Paljon majoitusta lähellä • Pyörätalli • Esteettömyyden varmistaminen • Vaasan kävelykeskusta vl. Pitkäkatu - Asemakatu on valittu Kuntatekniikan rakennushankkeiden saavutusten voittajaksi 11.5.2023 Jyväskylässä 23 Kävelykeskustan laajennus Reimari, Jaakko Pernu Kuva: Jouko Keto
 • 24. Vaasan kävelykeskusta vl. Pitkäkatu- Ratakatu 24 • Kävelykeskustaa laajennettiin yksi kortteli, pohjoispuolen puistikko kävely- ja pyöräily, eteläpuoleinen puistikko pihakatu • Aseman edustan liikennevalot korvattiin kiertoliittymällä • Pitkäkadun liikennevalot korvattiin korotetulla liittymällä • Äänimajakat suojatieylityksiin esteettömällä reitillä • Sulatusjärjestelmä • Hulevesien viivytysputkisto • Penkkejä, pyöräpysäköintiä, istutuksia • Taideteos Reimari • Pyörätalli Kuva: Vaasan kaupunki/Mikael Matikainen
 • 25. Matkakeskuksen Pyörätalli • Pyörätalli rakennetiin helpottamaan matkakeskuksen pyöräpysäköintiä. Talli sijaitsee asemapuistossa, Ratakadun toisella puolella asemaan nähden. • Luvitus: Poikkeaminen asemakaavasta ja rakennuslupa. Sijainti esitetty myös katusuunnitelmassa. • Sijantia mietittiin pitkään. Lopulta sijainniksi tuli Asemapuisto. Puita jouduttiin kaatamaan. • Talli kilpailutettiin urakkana, jossa oli mukana perustus ja maatyöt. 25
 • 26. Matkakeskuksen Pyörätalli • Cykloksen pyörätalli • 156 pyöräpysäköintipaikkaa, joista 4 on tavarapyörille. • Pyörätelineet on 2 kerroksia • Pyörätallin käyttö on ilmaista ja se toimi mobiilisovellukselle. Pyörälliin saa tunnistautumalla 3 kuukautta kulkuoikeutta, joka uusitaan sähköpostiin tulleesta linkistä. • Pyörätalli on hieno design elementti kaupunkikuvassa • Kannattaa panostaa suunnitteluun, sijaintiin ja ympäristöön • Pyörätallin kustannus 500 000 €, osa Traficomin valtionapuhanketta. 26 Kuva: Vaasan kaupunki/Ilari Rautiainen
 • 27. Matkakeskuksen Pyörätallin haasteet • Haasteita ovat tuottaneet • Luvitus, sijainti, puiden kaato • Kilpailutus • Ovien jäätyminen • Liian matala betonilaatta suhteessa ympäristöön aiheuttaa osittain sulamisveden valumisen tallin sisään • Ikkunoiden huurtuminen • Tiivisteiden puute lasien alla • Veden jäätyminen räystäisiin • Työn viimeistely • Käyttöliittymän toteutus • Käyttäjänäkökulman puute • Lämpölasien korvaaminen normaaleilla laseilla 27 • Ratkaisut • Lämmitetyt edustat (estää ovien jäätymisen) • Sulanapitokaapelit räystäisiin (estää lasien huurtumisen) • Leveämmät pyörätelineet (MTB) • Käyttöliittymä on päivitetty ja sitä parannetaan kokemuksien perusteella Kuva: Vaasan kaupunki/Ilari Rautiainen
 • 28. Mitä muuta tehdään pyöräilyn edistämiseksi? • Pyöräliikenteen viitoitus • Vaasan kaupungin työmatkaliikkumisen hanke 2022 • Pyöräpysäköinti • Suunnitteluohjeen toteutus • Yhteiskäyttöiset pyörät (Tier-sähköpyörät) • Pullonkaulojen poisto • Alikulut, sillat, kapeat kohdat, huonokuntoinen pinta • Reittien miellyttävyyden parantaminen • Nykyisten pyöräteiden kunnostus • Talvikunnossapidon tehostaminen (superluokka) • Pyöräilyn palveluita • Koulumatkat 28
 • 29. Pyöräilyn edistämisen kulmakivet • Strategian toteutus ja toimenpideohjelmien seuranta • Kestävän liikkumisen ohjelma 2020 • Kävelyn ja pyöräliikenteen ohjelma 2021 • Työmatkaliikkumisen hanke 2022 • Pyöräliikenteen viitoitus 2022-23 • Traficomin liikkumisen ohjauksen ja investointien valtionapujen haku • Johtavien virkamiesten vastuu • Poliitikkojen sitouttaminen • Some ja yleinen mielipide pyöräilyn vastaista. 29