Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Jyväskylän uudet pyöräpysäköintinormit

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 10 Ad

Jyväskylän uudet pyöräpysäköintinormit

Download to read offline

Jyväskylän kaupungin Paula Julinin esitys Jyväskylän Pyöräilyviikon Kyllä pyörille -webinaarissa 1.9.2021.

https://www.pyorailyviikko.fi/kylla-pyorille-ja-vaikuttajien-pyoraily-1-9-2021/

Jyväskylän kaupungin Paula Julinin esitys Jyväskylän Pyöräilyviikon Kyllä pyörille -webinaarissa 1.9.2021.

https://www.pyorailyviikko.fi/kylla-pyorille-ja-vaikuttajien-pyoraily-1-9-2021/

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Jyväskylän uudet pyöräpysäköintinormit

  1. 1. Paula Julin, projektipäällikkö/asemakaavoitus UUDET PYÖRÄPYSÄKÖINTINORMIT
  2. 2. PYÖRÄPYSÄKÖINTINORMIT • ohjaavat asemakaavojen määräyksiä tonteille toteutettavista pyöräpaikoista • eivät ohjaa yleisten alueiden pyöräpysäköintiä, joka ratkaistaan suunnittelun yhteydessä • määrittelevät pyöräpysäköinnin määrän ja laadun vähimmäistason asemakaavojen yleisimmille käyttötarkoituksille • varmistavat yhtenäisen linjan asemakaavoituksessa Tavoitteena pyöräilyn olosuhteiden parantaminen (Pyöräilyn edistämisohjelma 2016) 01 9 /0 /2021 2 Jyväskylän kaupunki
  3. 3. TYÖRYHMÄ Paula Julin asemakaavoitus Mauri Hähkiöniemi asemakaavoitus Kati Kankainen resurssiviisas liikkuminen Mika Koliseva yhdyskuntasuunnittelu Hannu Onkila yhdyskuntasuunnittelu Eveliina Jäntti katupalvelut Ilkka Toppila katupalvelut 01 9 /0 /2021 3 Jyväskylän kaupunki Kuva: Milka Alanen/hs.fi
  4. 4. TAUSTASELVITYKSET 01 9 /0 /2021 4 Jyväskylän kaupunki • Valtakunnalliset ohjeet • Pyöräliikenteen suunnitteluohje, RT-kortit • Eri kaupunkien pyöräpysäköintiohjeet ja asemakaavat • Espoo, Helsinki, Kuopio, Lahti, Oulu, Riihimäki, Tampere ja Turku • Rakennusvalvonnan käytännöt (TOPTEN-ohjeet) • Viimeaikaiset rakennushankkeet eri puolilla Jyväskylää • Eri normien vertailu laskelmilla • Tutustuminen pyöräpysäköintiratkaisuihin Kankaalla
  5. 5. • http://www2.jkl.fi/kaavakartat/pysakointi/pyor apysakointinormit.pdf • Kirjalliset mielipiteet 7.9.2021 klo 15 mennessä kirjaamo@jyvaskyla.fi • tai vapaamuotoisemmin paula.julin@jyvaskyla.fi EHDOTUS UUSIKSI PYÖRÄPYSÄKÖINTINORMEIKSI NÄHTÄVILLÄ 24.8. – 7.9.2021 5
  6. 6. PYÖRÄ- PYSÄKÖINTI JYVÄSKYLÄSSÄ Ehdotus asemakaavoissa käytettävien polkupyörien pysäköintinormien tarkistamiseksi 16.8.2021
  7. 7. Asemakaavojen pyöräpysäköintinormit 2 Uudet pyöräpysäköintinormit ohjaavat asemakaa- vojen määräyksiä tonteille toteutettavista pyörä- paikoista. Tavoitteena on pyöräilyn edellytyksien parantaminen. Tavoitteena on ollut löytää asemakaavojen pyö- räpysäköintimääräyksille Jyväskylän olosuhteisiin sopiva määrän ja laadun perustaso, joka on koh- tuullinen myös kustannusten ja toteutettavuuden näkökulmasta. Pyöräpysäköintinormeissa on esitetty vähimmäis- taso pyöräpysäköinnin määrälle ja laadulle. Normit on laadittu asemakaavojen yleisimmille käyttö- tarkoituksille: asumiselle, liike- ja toimistotiloille ja opetuspalveluille. Myös muiden tonttien kohdalla tulee asemakaavassa määrätä pyöräpaikoista, mut- ta mitoitus harkitaan tapauskohtaisesti. Suojeltujen kulttuuriympäristöjen alueilla normeista voi niin ikään joustaa siten, että pyöräpysäköintiratkaisut ovat sovitettavissa ympäristöön. Pyöräpysäköinti- normit ovat samat koko kaupungin alueella. Poikke- uksena on Kankaan palveluyhtiön alue, jolla asun- torakentamisen pyöräpaikkamitoitus pysyy alueella aiemmin käytössä olleella tasolla osakkaiden tasa- puolisen kohtelun vuoksi. Uusien normien mukaan asuntorakentamisessa tulee toteuttaa vähintään 1 pyöräpaikka 30 kerros- alaneliömetriä kohti. Mitoitus on valtakunnallisten suositusten mukainen, ja vastaa tavoitetta siitä, että jokaisella jyväskyläläisellä olisi mahdollisuus käyttää polkupyörää. Kankaan palveluyhtiön alueella asu- misen pyöräpaikkamitoitus on 1 pp/40 k-m². Opis- kelija-asumisessa noudatetaan koko kaupungissa mitoitusta 1 pp/ 30 k-m². Liike- ja toimistorakentamisessa hankkeet voivat olla keskenään varsin erilaisia, ja pyöräpaikkojen tarve vaihtelee. Liiketiloissa hyvillä pyöräpaikoilla palvellaan pyöräileviä asiakkaita, toimistotiloissa ja työpaikoilla laadukkailla pyöräsäilytystiloilla kan- nustetaan työmatkapyöräilyyn. Toimistotilojen ja alle 2000 kerrosalaneliömetrin laajuisten liiketilo- jen kohdalla pyöräpaikkojen vähimmäismäärä on 1 pp/100 k-m², suurempien liiketilojen kohdalla mi- toitus on 1 pp/150 k-m². Erikoistapauksissa, kuten paljon tilaa vaativassa kaupassa tai pyöräilyn kannal- ta syrjäisillä sijainneilla, suurten liiketilojen pyörä- paikkamitoitus voi olla väljempi 1 pp/250 k-m². Kouluissa ja oppilaitoksissa pyöräpaikkoja toteu- tetaan jo nykyisin kiitettävästi, ja mitoitusnormi Pyöräpysäköintinormien laatiminen käynnistyi kau- punkirakennepalveluissa syksyllä 2020 monialaise- na yhteistyönä. Työn pohjaksi työryhmä perehtyi valtakunnallisiin suosituksiin sekä muiden kaupun- kien asemakaavoihin ja pyöräpysäköintiohjeisiin (Espoo, Helsinki, Kuopio, Lahti, Oulu, Riihimäki, Tampere ja Turku). Pyöräpysäköinnin nykytilaa kar- toitettiin tutkimalla viimeaikaisia rakennushankkei- ta eri puolilla Jyväskylää. Eri normien vaikutuksia rakennushankkeiden toteutettavuuteen arvioitiin vertailevilla laskelmilla. Lisäksi työryhmä tutustui pyöräpysäköintiratkaisuihin Kankaan alueella. Jyväskylän kaupunginhallitus hyväksyi vuonna 2016 pyöräilyn edistämisohjelman, jonka tavoittee- na on pyöräilyn kulkutapaosuuden lisääminen (Kh 2.5.2016/111). Vuonna 2018 Jyväskylässä uudistet- tiin asemakaavojen pysäköintinormit henkilöauto- jen osalta. (Karltk 16.10.2018/264). Uudet pyörä- pysäköintinormit ovat jatkoa tälle työlle. Laadukkaat ja riittävät pyörien pysäköintimahdollisuudet ovat edellytys pyörän säilytykselle, asiointikäytölle ja työmatkapyöräilylle. Useat suomalaiset kaupungit ovat viime vuosina uu- distaneet pyöräpysäköintinormejaan. Jyväskylässä yhtenäiset linjaukset pyöräpysäköinnistä ovat puut- tuneet. Asemakaavoissa on määrätty pyöräpaikois- ta, mutta käytännöt ovat olleet kirjavia. Toisinaan pyöräpysäköintiin ei ole puututtu asemakaavassa, jolloin on voitu soveltaa rakennusjärjestyksen mää- räystä 2 pyöräpaikasta asuntoa kohti. Ydinkeskus- tassa liiketilojen pyöräpysäköintiä on koskenut kau- punginvaltuuston vuonna 2011 hyväksymä periaate, jonka mukaan osa liikerakentamisen pyöräpaikoista tulee lunastaa yleisiltä alueilta (Kv 21.2.2011/33). Käytännössä pyöräpaikkojen lunastusmenettely on osoittautunut hankalaksi hallita, ja yksittäisiä lunas- tuksia on ollut vähän. Lähtökohdat Työn vaiheet ja tavoitteet Uudet pyöräpysäköintinormit Asemakaavojen pyöräpysäköintinormit
  8. 8. Asemakaavojen pyöräpysäköintinormit 3 noudattaa viime aikoina toteutuneiden hankkeiden linjaa 1pp/40 k-m². Päiväkotien mitoitusohje on lie- vempi 1 pp/90 k-m². Määrän ohella asemakaavoissa tulee ohjata pyörä- pysäköintipaikkojen laatua. Paikkojen käytettävyys ja turvallisuus voi olla pyöräilyn edistämisen kannalta jopa määrää tärkeämpää. Uusien normien mukaan pyöräpaikkojen tulee olla helppokäyttöisiä ja sijaita maantasossa helposti saavutettavissa. Paikoissa tu- lee olla runkolukitusmahdollisuus pyörävarkauksien ehkäisemiseksi. Osa paikoista tulee varata erikois- pyörille, kuten lastipyörille tai pyöräperäkärryille. Osa pyöräpaikoista määrätään toteutettavaksi katettuun tilaan. Asumisessa ja opetuspalveluis- sa vähintään puolet ja liiketiloissa vähintään 30 % pyöräpaikoista tulee sijaita katetussa tilassa. Toi- mistotiloissa 30 % paikoista tulee olla katetussa ja lukitussa tilassa, mikä tukee työmatkapyöräilyä. Ydinkeskustan liikerakentamisen pyöräpaikkojen lunastusmenettelystä luovutaan yleisenä periaat- teena. Menettelyn käyttöönottoa voi harkita ase- makaavakohtaisesti, jos ydinkeskustassa viriää mer- kittäviä liikerakentamisen hankkeita. Tällöin tulee selvittää myös menettelyn käytännön järjestelyt. Pyöräpysäköintinormien soveltamisohjeessa on li- sätietoa normien tulkitsemisesta eri tilanteissa sekä muista pyöräpysäköinnin toteuttamisen yksityis- kohdista. Työryhmä Polkupyöräpysäköintinormien uudistamisen työ- ryhmään ovat osallistuneet: • Paula Julin asemakaavoitus • Mauri Hähkiöniemi asemakaavoitus • Kati Kankainen resurssiviisas liikkuminen • Mika Koliseva yhdyskuntasuunnittelu • Hannu Onkila yhdyskuntasuunnittelu • Eveliina Jäntti katupalvelut • Ilkka Toppila katupalvelut
  9. 9. Asemakaavojen pyöräpysäköintinormit 4 * Erikoistapaukset, joissa pyöräpysäköinnin tarve arvioidaan perustellusti vähäisemmäksi, esim. tilaa vaativa kauppa tai pyö- räilyn näkökulmasta vaikeasti saavutettava sijainti. Suojeltujen kulttuuriympäristöjen alueilla taulukon normeista voidaan joustaa tapauskohtaisesti siten, että pyöräpysäköinti- ratkaisut ovat sovitettavissa ympäristön arvoihin. Myös muiden kuin taulukossa mainittujen käyttötarkoitusten kohdalla asemakaavassa tulee määrätä pyöräpaikoista, mutta mitoitus harkitaan tapauskohtaisesti. Laatuvaatimuksissa noudatetaan lähtökohtaisesti taulukon mukaisia määräyksiä. Ehdotus uusiksi pyöräpysäköintinormeiksi Pyöräpaikkojen tulee olla helppokäyttöisiä ja sijaita maantasossa helposti saavutettavissa. Paikoissa tulee olla runkolukitusmahdollisuus. Paikoista vähintään 10 % tulee varata erikoispyörille. Vähintään puolet pyöräpaikoista tulee sijoittaa katettuun tilaan. Pyöräpaikkojen tulee olla helppokäyttöisiä ja sijai- ta maantasossa helposti saavutettavissa. Paikoissa tulee olla runkolukitusmahdollisuus. Vähintään 30 % pyöräpaikoista tulee sijoittaa katettuun ja lukittavaan tilaan. Pyöräpaikkojen tulee olla helppokäyttöisiä ja sijaita maantasossa helposti saavutettavissa. Paikoissa tulee olla runkolukitusmahdollisuus. Paikoista vähintään 10 % tulee varata erikoispyörille. Vähintään puolet pyöräpaikoista tulee sijoittaa katettuun tilaan. Pyöräpaikat sijoitetaan kulkureittien tai sisäänkäyntien tuntumaan. Pyöräpaikkojen tulee olla helppokäyttöisiä ja sijaita maantasossa helposti saavutettavissa. Paikoissa tulee olla runkolukitusmahdollisuus. Paikoista vähintään 10 % tulee varata erikoispyörille. Vähintään 30 % pyöräpaikoista tulee sijoittaa katettuun tilaan. Pyöräpaikat sijoitetaan sisäänkäyntien tuntumaan. 1/30 1/100 1/40 1/90 1/100 1/150 (tai 1/250*) 1/40 1/30 Opiskelija-asuminen Asuminen Kankaan palveluyhtiön alueella Asuminen (ei erillispientalot) Toimistotilat Koulut ja oppilaitokset Päiväkodit Liiketilat alle 2000 k-m² Liiketilat 2000 k-m² ja yli Asuminen Liike- ja toimistotilat Opetuspalvelut Käyttötarkoitus Laatumääräykset Pysäköintinormi (pp/k-m²) tapauskohtainen mitoitus, ottaen huomioon kohderyhmän ja työntekijöiden tarpeet Palveluasuminen (jossa liikuntaesteisiä asukkaita, ei senioriasuminen)
  10. 10. Asemakaavojen pyöräpysäköintinormit 5 Ohjeita pyöräpysäköintinormien soveltamiseen Asuntorakentamisessa on suositeltavaa toteuttaa yhdessä hankkeessa monenlaisia pyöräpysäköinti- ratkaisuja erilaisiin tarpeisiin, esimerkiksi nopeakäyttöisiä vieraspaikkoja, lämpimiä talvisäilytyspaikkoja ja turvallisia lukittavia tiloja. Pyörän huolto- ja pesumahdollisuus on myös hyvä järjestää. Liiketilojen pyöräpaikoista osa toteutetaan henkilökunnan tarpeisiin. Henkilökunnan pyöräpaikat on suositeltavaa sijoittaa lukittavaan tilan. Palveluasumisella tarkoitetaan tässä yhteydessä liikuntaesteisten palveluasumista, jolloin pyöräpaikat palvelevat työntekijöitä ja vierailijoita, ja mitoitus voidaan harkita tapauskohtaisesti. Sen sijaan esimer- kiksi senioriasumisessa tai mielenterveyskuntoutujien asumisessa pyöräpaikkojen tarve ja mitoitus on sama kuin tavanomaisessa asumisessa. Täydennysrakentamisen yhteydessä myös olemassa olevan rakennuksen pyöräpaikat tarkastellaan uu- sien normien mukaisesti. Paikkoja voi osoittaa myös naapurikiinteistöön pitkäaikaisella sopimuksella, mikäli laatuvaatimukset muuten toteutuvat. Pyöräpaikkojen tulee olla helppokäyttöisiä ja sijaita maantasossa helposti saavutettavissa. Tällä tar- koitetaan, että kulku pyöräsäilytystiloihin on mahdollista pihalta tai katutasosta ilman hissiä, portaita tai jyrkkiä luiskia. Kulkureitillä ei saa olla ahtaita käännöksiä tai useita ovia. Ovien tulee olla helposti avattavia. Pyöräpaikat tulee sijoittaa luontevasti kulkureittien ja rakennusten sisäänkäyntien yhteyteen, mikä lisää paikkojen helppokäyttöisyyttä ja saavutettavuutta. Pyöräpaikkojen sijoittamisessa ja varustami- sessa tulee pyrkiä myös käyttäjien turvallisuuden tunteen lisäämiseen sekä varkauksien ja ilkivallan eh- käisemiseen muun muassa riittävällä valaistuksella ja sosiaalisella valvottavuudella. Pyöräpaikkojen helppokäyttöisyys edellyttää lisäksi hyvää telinevalintaa. Mitoituksessa ja telineva- linnassa on suositeltavaa noudattaa valtakunnallista pyöräliikenteen suunnitteluohjetta (Väylävirasto 2020) ja voimassa olevaa RT-korttia polkupyörien pysäköinnistä ja säilytyksestä. Telinevalinnassa kan- nattaa kiinnittää erityistä huomiota helpon runkolukittavuuden lisäksi riittävän leveään pysäköintiväliin. Sopiva pysäköintiväli on telinemallin mukaan 0,6–1,0 m. Erikoispyörät tarvitsevat enemmän tilaa. Erikoispyörillä tarkoitetaan esimerkiksi lastipyöriä, pyörien peräkärryjä tai muita liikkumisen välineitä, jotka vaativat enemmän pysäköintitilaa kuin tavanomaiset polkupyörät. Senioriasumisessa pyöräpysäköintitilat voivat palvella monenlaisten liikkumisen apuvälineiden, esim. sähkömopojen, säilytystä. Tilantarve säilytystiloille on siksi sama kuin muussa asumisessa. Pyöräpysäköinnin järjestäminen Pyöräpaikkojen sijainti ja käytettävyys Erikoispyörät ja muut liikkumisen apuvälineet

×