SlideShare a Scribd company logo
Kāpēc
Viktors Bolbats
Baltic International Bank
ESG?
• Klienti arvien vairāk sagaida no bankām caurskatāmību
un skaidrību tās pakalpojumos un produktos
• Investoru vidū pieaug pieprasījums pēc ilgtspējas
darbības rādītāju izvērtējuma
• Darbinieki augstāk vērtē to uzņēmumu ētisku darbību,
kuros viņi strādā
• Sabiedrība un valdības sagaida no finanšu nozares lielāku
apņemšanos attīstīties
• Konkurence: tirgus dalībnieki ievieš jaunus standartus
ilgtspējas jomā un jaunas tehnoloģijas
Tehnoloģiskā
un finanšu
nozares
transformācija
Kāpēc?
Jau pirms četriem gadiem esam pieņēmuši lēmumus un rīkojušies tā, kā būtu zinājuši, kādi notikumi būs gaidāmi.
Finanšu nozare piedzīvo reputācijas krīzi. Latvijā un pasaulē pastiprinās regulējums klientu uzraudzībā.
Klienti
kļūst
par pasaules
pilsoņiem
Vairs nav kādas konkrētas valsts
rezidenti
ES stimulē ilgtspējīgu finanšu nozares attīstību
Pieaugošie ES mērķi ilgtspējas veicināšanā
ES centieni izveidot
resursefektīvāku, zema
oglekļa satura, ilgtspējīgu ES
ekonomiku
Eiropas Komisijas rīcības plāns
ilgtspējīgas izaugsmes finansēšanai
Tiesību aktu pakete, ieskaitot jauno
regulu par informācijas atklāšanu
saistībā ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem
un ilgtspējas riskiem
ES darba kārtības
noteikšana pēc ES
vēlēšanām
Pirmais solis: Pieņemt
izsvērtus un apsteidzošus
lēmumus
Banka vienmēr ir piederējusi un pieder vietējiem uzņēmējiem, kuriem ir nenovērtējama
pieredze un zināšanas par to, kā ir veidojies un attīstījies Latvijas finanšu tirgus.
ESG pieeja ir atbilstoša mūsu
domāšanai, jo aptver visas trīs
jomas, par kurām Banka
jau bija domājusi kā par savas
attīstības balstiem.
Otrais solis: Atrast
īsto ietvaru
1
2 3 Nevis deklaratīvi runājot par
atbildīgumu, bet reāli izmainot
konkrētus darbības procesus, koriģējot
struktūru, piesaistot
jaunus cilvēkus.
Trešais solis: Ieviest vienotu
izpratni visos līmeņos
Kopā ar klientiem no paaudzes
paaudzē investēt (kredīta vai
kapitāla veidā) projektos un
uzņēmumos, kam ir
līdzvērtīgas vides vērtības un
pozitīva ilgtermiņa ietekme uz
nākotni.
Būt efektīvai un ienesīgai, radīt vērtību
akcionāriem, klientiem, darbiniekiem un
sabiedrībai, turklāt ne tikai kā finanšu
ienesīgumu, bet arī kā bankas, tās
finanšu un investīciju aktivitātes radītu
pozitīvu ietekmi uz planētu.
SP EC IALIZĒTIES IENESĪGĀS VIDEI DRAU DZĪGĀS U N ILGTSP ĒJĪGĀS INVESTĪC IJĀS
Bankas stratēģiskais
mērķis 2030
Mēs ticam, ka Bankas
darbībā izmantotā
atbildīgā pieeja
nākotnē nodrošinās
ilgtspējīgas attīstības
pamatu
Mēs zinām, ka vides
saglabāšanas, sociālās
atbildības un labas
pārvaldības jautājumi
ir svarīgi biznesa videi
un kopienai, kurā
Banka darbojas
Pieejas īstenošana nes
konkurētspējas
priekšrocības – paver
jaunas biznesa
iespējas un atver
jaunus tirgus,
paplašina klientu loku,
uzlabo zīmolu
Kāpēc mēs izvēlamies ESG?
Uzsākot izmaiņas Bankā, mēs sākotnēji paši sev atbildējām uz jautājumu «Kāpēc?» - Kāpēc mēs to
darām? Kāpēc mēs izvēlamies ESG?, lai varētu vieglāk vadīt pārmaiņu procesu.
VIDES SAGLABĀŠANA,
domājot par
siltumnīcefekta gāzu
izmešiem, bioloģisko
daudzveidību, vides
piesārņojumu, dabas
resursu taupīšanu,
ogļskābās gāzes
izmešiem, atjaunojamo
enerģiju bankas pašas
saimnieciskajā darbībā
un tās produktos un
pakalpojumos
SOCIĀLĀ ATBILDĪBA,
domājot par
nodarbinātības
paradumiem,
cilvēktiesībām, veselību
un drošību, dažādu
sociālo grupu
aizsardzību un
Latvijas kultūras vides
saglabāšanu un attīstību
LABAS PĀRVALDĪBA,
domājot par efektīvu
pārvaldību,
nevainojamu reputāciju,
korupcijas risku
novēršanu
GOVERNANCESOCIALENVIROMENTAL
Ko nozīmē ESG pieeja?
Kādi ir ESG faktori?
Vides faktori Sociālie faktori Pārvaldības faktori
1.Gaisa un ūdens piesārņojums
2.Biodaudzveidības zaudējums
3.Ekosistēmas degradācija
4.Klimata pārmaiņas
5.Mežu samazināšanās/izciršana
6.Energoefektivitāte
7.Atjaunojamā enerģija
8.Siltumnīcefekta gāzu un ogļskābās gāzes
izmeši
9.Dabas resursu noplicināšana
10.Dabas stihiju risks
11.Dabas resursu trūkums
12.Atkritumu pārvaldīšana
13.Ūdens trūkums u.c.
1.Investīcijas kopienu attīstībā
2.Konflikti un drošība
3.Patērētāju aizsardzība
4.Dažādība un vienlīdzība
5.Finansiālie un sociālie pakalpojumi
maznodrošinātajiem un cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām
6.Cilvēkkapitāla attīstība
7.Cilvēktiesības
8.Nodarbināšanas paradumi
9.Cilvēku veselība un drošība
10.Demogrāfiskās izmaiņas
11.Cilvēku piespiedu pārvietošana
12.Produktu drošība un uzticamība
13.Sociālā labklājība
14.Ietekmes pušu iesaistīšana
15.Filantropija
16.Dzīvnieku labklājība u.c.
1.Vadības sastāvs un atbildība
2.Vadības atalgošana/kompensācija
3.Korupcija un kukuļņemšana
4.Biznesa ētika un uzvedība
5.Darbības atbilstība NA
6.Atskaitīšanās un atklātība
7.Dialogs ar ietekmes pusēm
8.Nodokļu maksāšana
9.Caurredzamība u.c.
Banka apņemas īstenot ESG pieeju visās darbības jomās
Kreditēšanā un
investīcijās, t.sk.
investīciju
projektos
Investīcijās finanšu
instrumentos
Klientu
apkalpošanā /
Sadarbībā ar
klientiem
Sadarbībā ar
partneriem, t.sk.
aģentiem,
piegādātājiem
Produktu attīstībā
Mārketingā un
komunikācijā
Personāla vadībā
Informācijas
tehnoloģiju
pielietojumā
Saimnieciskajā
darbībā
Iekšējos procesos Pārvaldībā
Kultūras vides
saglabāšanā un
attīstībā
Kā ieviest ESG pieeju?
2017
SĀKAS
PĀRMAIŅU
IEVIEŠANA
2019
REZULTĀTU
STARPVĒRTĒJUMS
NEFINANŠU
ZIŅOJUMS
2018
BIZNESA
PROCESU
PIELĀGOŠANA &
IZSTRĀDE
2016
STRATĒĢIJAS
MAIŅAS
PLĀNOŠANA
ESG pieeja tiek ieviesta Bankā pakāpeniski, katru gadu izvērtējot rezultātus, un atbilstoši secinājumiem, plānojot tālāk.
Kā ieviest ESG pieeju?
Darba pieredze
Iekšējie normatīvie akti un
Bankas prakse, ieviesto izmaiņu
novērtējums
Neformālā
mācīšanās
Mācāmies caur pieredzi:
intranetā Labās prakses stūrītis un
Dzīvosim zaļi! sadaļa, darbinieku
pasākumi
Obligātā
mācīšanās
ESG apmācības visiem
darbiniekiem, interneta vidē,
video + ppt + tests
Augstākā un vidējā
vadības līmeņa
atbalsts
Skaidri mērķi un
izmērāmi rādītāji
Darbinieku iesaiste un
interese
Efektīva iekšējā
komunikācija
Kā mainīt domāšanu un ieradumus?
4 veiksmes kritēriji ESG pieejas ieviešanā
Kur mēs
esam
šodien?
Baltic International
Bank pirmais
nefinanšu ziņojums
Kur mēs
esam
šodien?
Tas ietver faktorus un
mērījumus saskaņā ar
«NASDAQ
ESG Reporting guide
for Nordic and Baltic
countries»
Kritērijs
Sākuma posms (paveiktais)
2017 -
2018
Gatavība
2025
Briedums
2030
Apzināšanās un
prasmes
Veidojas sapratne par ESG
pieejas īstenošanu Bankas
darbībā
Ir laba sapratne par ESG
pieejas īstenošanu
Banka pilnībā spēj īstenot savas
vēlmes ESG pieejas īstenošanā savā
darbībā
Produkti/
pakalpojumi
Tiek pielietotas zināšanas un
piedāvāti daži ESG pieejai
atbilstoši Bankas produkti
Attīstīta diezgan laba prakse
ESG pieejai atbilstošu
produktu un pakalpojumu
veidošanā
Produktu un pakalpojumu izstrādē
tiek ņemti vērā ESG pieejas principi
Klienti Tiek uzsākts veidot klientiem
sapratni par ESG pieeju un
Bankas izvēli to īstenot
Klienti ļoti labi informēti par
Bankas ESG pieeju
Klienti izvēlas Banku, jo tos piesaista
Bankas prakse ESG pieejas
īstenošanā
Iekšējie procesi Uzsākta Bankas iekšējo
procesu sakārtošana saskaņā
ar ESG pieeju
ESG pieeja ir īstenota Bankas
darbībā saskaņā ar izvēlēto
stratēģiju
ESG pieeja ir īstenota Bankas darbībā
saskaņā ar izvēlēto stratēģiju
Atpazīstamība Banka publiskajā telpā sevi
pozicionē kā ESG pieejas
īstenotāju
Banku atpazīst Latvijā kā ESG
pieejai atbilstošu investīciju
atbalstītāju
Banku atpazīst Baltijā kā ESG pieejai
atbilstošu investīciju atbalstītāju
Informēšana Informācija par ESG pieejas
īstenošanu akcionāriem un
citām ietekmes pusēm
Bankas gada pārskatā
integrēta sadaļa „Ilgtspējas
pārskats” (Sustainability report)
Bankas gada „Ilgtspējas pārskats”
(Sustainability report) tiek ievietots
Global Reporting Initiative
organizācijas datubāzē
VĒJA ENERĢIJA
SAULES ENERĢIJA
KOĢENERĀCIJA
SMART REAL ESTATE
ĢEOTERMĀLĀ ENERĢIJA
INFRASTRUKTŪRA
ALTERNATĪVAJAI ENERĢIJAI
ENERGOEFEKTIVITĀTE
Investīcijās un
kreditēšanā
priekšroka tiek dota
šādām nozarēm
Dažadības vadība
Ieguldījumi sabiedrībā
«Dzimtu ģerboņi mūsdienu
Latvijā»
Kas ir literatūra un kas ir bibliotēka?
Uz šiem jautājumiem tiek meklētas
atbildes projekta “Bibliotēka” ietvaros,
to visu apkopojot video stāstu sērijā, kurā
iesaistīti latviešu rakstnieki un citi aktīvi
Latvijas literatūras dzīves veidotāji.
Lasīšanas veicināšanas projekts
Bibliotēka
Unikāls heraldikas izdevums, kas top
sadarbībā ar Kultūras ministriju – plānots
izdot 2019.gada beigās.
Projekts “Dzimtu ģerboņi mūsdienu
Latvijā” iecerēts kā divdaļīgs izdevums,
atklājot dzimtu ģerboņu vēsturi Latvijas
teritorijā no senākiem laikiem līdz
mūsdienām.
Vērienīga Vecrīgas kvartāla starp Kalēju
ielu un Vecpilsētas laukumu kompleksa
atjaunošana
Iekškvartāla piecu ēku pārbūves mērķis -
maksimāli respektējot kultūrvēsturisko
vidi un apbūves tradīcijas, reģenerēt šo
Vecrīgas daļu jaunai publiskā un
darījumu centra funkcijai.
Vecrīgas kvartāla atjaunošana
Ilgtspējīgi mēs!
Mērķis pārbūvējamajās ēkās panākt tehniski iespējamo zemāko ēku enerģijas
patēriņu, vienlaikus saglabājot ēku kultūrvēsturisko vērtību un nodrošinot
energoefektivitātes pasākumu ekonomisko pamatotību.
Pastiprināta uzmanība tika veltīta sekojošajām enerģijām ēkās:
Ir paredzēts pielietot efektīvus apgaismošanas, apkures un vēdināšanas risinājumus ar zemu enerģijas
patēriņu
Apkure Karstais ūdens Apgaismojums
Mehāniskā
ventilācija
Telpu
dzesēšana
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Ilgtspējas indekss ir palīdzējis mums veikt ikgadēju pašnovērtējumu un atrast praktiskas iespējas uzlabojumiem
Lepojamies, ka Baltic International Bank ir vienīgā vietējā kapitāla bankas, kas ir iekļuvusi Platīna kategorijā.
STRATĒĢIJA SABIEDRĪBA VIDE
DARBA VIDE TIRGUS
ATTIECĪBAS
Kā mērīt progresu?
CO2 izmešu avotu
monitorings un
uzlabojumi:
• Elektrība
• Siltums
• Transports –
galvenokārt, biznesa
lidojumu samazinājums.
Ieviešot taupības režīmu,
samazinājums 9% uz
vienu darbinieku.
Ievērojami samazināts
ūdens patēriņš stikla
pudelēs. Dzeramais
ūdens tiek lietots no liela
apjoma traukiem.
Samazinājās, pateicoties
rūpīgi veiktajai iekārtu
pieregulēšanai atbilstoši
darbinieku vajadzībām,
kā arī izslēdzot
nevajadzīgu patēriņu
(ventilācija, siltums,
ūdens).
Banka izmanto no
atjaunojamiem resursiem
Latvijā ražotu “zaļu”
elektroenerģiju,
Daļa spuldžu nomainītas
ar LED spuldzēm, ierīkots
kustību detektors gaismas
ieslēgšanai.
Kā Banka ikdienā mazina negatīvo ietekmi
uz vidi?
Ziņošana atbilstoši
ietekmes pušu
interesēm
Ietekmes
pušu iesaiste
un
izglītošana
Nozares
reputācija vietējā
un starptautiskos
tirgos
Negatīvās
ietekmes
mazināšana
Nākotnes izaicinājumi
Šodien vērtē banku īpašniekus, darbības pieredzi un
reputāciju, bankas vadības profesionalitāti, stratēģisku
lēmumu pieņemšanas praksi, risku vadību, caurskatāmību,
sniegtās informācijas kvalitāti un citus aspektus.
Tāpēc sagaidāms, ka šiem jautājumiem gan pašas bankas, klienti un
investori tuvākajos gados pievērsīs arvien lielāku uzmanību. Tāpēc
kritiski svarīgs jautājums ir, kā korporatīvā pārvaldība tiek ieviesta un
kontrolēta, padarot to par universālu vērtību visiem.
Šodien ilgtspēja
nav izvēle, tā ir
nepieciešamība
Kāpēc
Viktors Bolbats
Baltic International Bank
ESG?

More Related Content

Similar to Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.

KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10
KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10
KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10
AIESEC - Lotus project
 
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstībaViedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība
Ekonomikas ministrija
 
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020 Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība. Principi un piemēri.
Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība. Principi un piemēri.Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība. Principi un piemēri.
Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība. Principi un piemēri.
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība.
Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība.Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība.
Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība.
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Nākotnes izaicinājumi enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanai - NEKP 2030 ...
Nākotnes izaicinājumi enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanai - NEKP 2030 ...Nākotnes izaicinājumi enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanai - NEKP 2030 ...
Nākotnes izaicinājumi enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanai - NEKP 2030 ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Prezentācija "No naudas "apgūšanas" uz gudru ieguldīšanu"
Prezentācija "No naudas "apgūšanas" uz gudru ieguldīšanu"Prezentācija "No naudas "apgūšanas" uz gudru ieguldīšanu"
Prezentācija "No naudas "apgūšanas" uz gudru ieguldīšanu"
Latvijas Banka
 
Atbildīgu ideju katalogs 2019
Atbildīgu ideju katalogs 2019Atbildīgu ideju katalogs 2019
Atbildīgu ideju katalogs 2018
Atbildīgu ideju katalogs 2018Atbildīgu ideju katalogs 2018
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Ekonomikas ministrija
 
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020” Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020” Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Ekonomikas ministrija
 
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020” Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Ekonomikas ministrija
 
ĢIMEŅU STIPRINĀŠANAS SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMU KONCEPCIJA
ĢIMEŅU STIPRINĀŠANAS SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMU KONCEPCIJAĢIMEŅU STIPRINĀŠANAS SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMU KONCEPCIJA
ĢIMEŅU STIPRINĀŠANAS SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMU KONCEPCIJA
SOS Children'sVillages Latvia
 
Eiropas gads attīstībai: privātā sektora loma un iespējas
Eiropas gads attīstībai: privātā sektora loma un iespējasEiropas gads attīstībai: privātā sektora loma un iespējas
Eiropas gads attīstībai: privātā sektora loma un iespējas
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Ingrīda Lāce, Latvenergo
Ingrīda Lāce, LatvenergoIngrīda Lāce, Latvenergo
Ingrīda Lāce, Latvenergo
Julija Vasiljeva
 

Similar to Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze. (20)

KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10
KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10
KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10
 
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstībaViedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība
 
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020 Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020
 
Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība. Principi un piemēri.
Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība. Principi un piemēri.Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība. Principi un piemēri.
Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība. Principi un piemēri.
 
Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība.
Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība.Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība.
Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība.
 
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020
 
Nākotnes izaicinājumi enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanai - NEKP 2030 ...
Nākotnes izaicinājumi enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanai - NEKP 2030 ...Nākotnes izaicinājumi enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanai - NEKP 2030 ...
Nākotnes izaicinājumi enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanai - NEKP 2030 ...
 
Prezentācija "No naudas "apgūšanas" uz gudru ieguldīšanu"
Prezentācija "No naudas "apgūšanas" uz gudru ieguldīšanu"Prezentācija "No naudas "apgūšanas" uz gudru ieguldīšanu"
Prezentācija "No naudas "apgūšanas" uz gudru ieguldīšanu"
 
Atbildīgu ideju katalogs 2019
Atbildīgu ideju katalogs 2019Atbildīgu ideju katalogs 2019
Atbildīgu ideju katalogs 2019
 
CSR ideju tirgus katalogs
CSR ideju tirgus katalogsCSR ideju tirgus katalogs
CSR ideju tirgus katalogs
 
Atbildīgu ideju katalogs 2018
Atbildīgu ideju katalogs 2018Atbildīgu ideju katalogs 2018
Atbildīgu ideju katalogs 2018
 
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
 
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020” Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
 
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020” Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
 
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020” Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
 
Inta Priedola, TNS
Inta Priedola, TNSInta Priedola, TNS
Inta Priedola, TNS
 
ĢIMEŅU STIPRINĀŠANAS SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMU KONCEPCIJA
ĢIMEŅU STIPRINĀŠANAS SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMU KONCEPCIJAĢIMEŅU STIPRINĀŠANAS SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMU KONCEPCIJA
ĢIMEŅU STIPRINĀŠANAS SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMU KONCEPCIJA
 
Eiropas gads attīstībai: privātā sektora loma un iespējas
Eiropas gads attīstībai: privātā sektora loma un iespējasEiropas gads attīstībai: privātā sektora loma un iespējas
Eiropas gads attīstībai: privātā sektora loma un iespējas
 
Tartu konf
Tartu konfTartu konf
Tartu konf
 
Ingrīda Lāce, Latvenergo
Ingrīda Lāce, LatvenergoIngrīda Lāce, Latvenergo
Ingrīda Lāce, Latvenergo
 

More from Institute for Corporate Sustainability and Responsibility

Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanaSieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Iekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēga
Iekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēgaIekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēga
Iekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēga
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...
Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...
Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Nākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņām
Nākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņāmNākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņām
Nākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņām
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Ceļā uz zaļo biroju
Ceļā uz zaļo birojuCeļā uz zaļo biroju
Kā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidi
Kā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidiKā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidi
Kā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidi
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Jēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvana
Jēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvanaJēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvana
Jēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvana
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Korporatīvās dāvanas un likums
Korporatīvās dāvanas un likumsKorporatīvās dāvanas un likums
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanaSieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018
Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018
Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Coca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskats
Coca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskatsCoca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskats
Coca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskats
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Sustainability reporting that matters
Sustainability reporting that mattersSustainability reporting that matters
Sustainability reporting that matters
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...
Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...
Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Trīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskats
Trīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskatsTrīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskats
Trīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskats
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Sustainability. We are optimistic about future.
Sustainability. We are optimistic about future.Sustainability. We are optimistic about future.
Sustainability. We are optimistic about future.
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā
12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā
12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
OECD Ieteikumi uzticamības pārbaudes veikšanai atbildīgas uzņēmējdarbības īst...
OECD Ieteikumi uzticamības pārbaudes veikšanai atbildīgas uzņēmējdarbības īst...OECD Ieteikumi uzticamības pārbaudes veikšanai atbildīgas uzņēmējdarbības īst...
OECD Ieteikumi uzticamības pārbaudes veikšanai atbildīgas uzņēmējdarbības īst...
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Buklets par OECD vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiem
Buklets par OECD vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiemBuklets par OECD vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiem
Buklets par OECD vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiem
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 

More from Institute for Corporate Sustainability and Responsibility (20)

Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanaSieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
 
Iekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēga
Iekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēgaIekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēga
Iekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēga
 
Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...
Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...
Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...
 
Nākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņām
Nākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņāmNākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņām
Nākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņām
 
Ceļā uz zaļo biroju
Ceļā uz zaļo birojuCeļā uz zaļo biroju
Ceļā uz zaļo biroju
 
Kā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidi
Kā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidiKā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidi
Kā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidi
 
Jēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvana
Jēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvanaJēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvana
Jēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvana
 
Korporatīvās dāvanas un likums
Korporatīvās dāvanas un likumsKorporatīvās dāvanas un likums
Korporatīvās dāvanas un likums
 
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanaSieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
 
Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018
Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018
Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018
 
Coca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskats
Coca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskatsCoca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskats
Coca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskats
 
Sustainability reporting that matters
Sustainability reporting that mattersSustainability reporting that matters
Sustainability reporting that matters
 
Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...
Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...
Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...
 
Trīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskats
Trīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskatsTrīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskats
Trīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskats
 
Sustainability. We are optimistic about future.
Sustainability. We are optimistic about future.Sustainability. We are optimistic about future.
Sustainability. We are optimistic about future.
 
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
 
12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā
12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā
12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā
 
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...
 
OECD Ieteikumi uzticamības pārbaudes veikšanai atbildīgas uzņēmējdarbības īst...
OECD Ieteikumi uzticamības pārbaudes veikšanai atbildīgas uzņēmējdarbības īst...OECD Ieteikumi uzticamības pārbaudes veikšanai atbildīgas uzņēmējdarbības īst...
OECD Ieteikumi uzticamības pārbaudes veikšanai atbildīgas uzņēmējdarbības īst...
 
Buklets par OECD vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiem
Buklets par OECD vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiemBuklets par OECD vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiem
Buklets par OECD vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiem
 

Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.

 • 2. • Klienti arvien vairāk sagaida no bankām caurskatāmību un skaidrību tās pakalpojumos un produktos • Investoru vidū pieaug pieprasījums pēc ilgtspējas darbības rādītāju izvērtējuma • Darbinieki augstāk vērtē to uzņēmumu ētisku darbību, kuros viņi strādā • Sabiedrība un valdības sagaida no finanšu nozares lielāku apņemšanos attīstīties • Konkurence: tirgus dalībnieki ievieš jaunus standartus ilgtspējas jomā un jaunas tehnoloģijas Tehnoloģiskā un finanšu nozares transformācija Kāpēc? Jau pirms četriem gadiem esam pieņēmuši lēmumus un rīkojušies tā, kā būtu zinājuši, kādi notikumi būs gaidāmi. Finanšu nozare piedzīvo reputācijas krīzi. Latvijā un pasaulē pastiprinās regulējums klientu uzraudzībā.
 • 3. Klienti kļūst par pasaules pilsoņiem Vairs nav kādas konkrētas valsts rezidenti
 • 4. ES stimulē ilgtspējīgu finanšu nozares attīstību Pieaugošie ES mērķi ilgtspējas veicināšanā ES centieni izveidot resursefektīvāku, zema oglekļa satura, ilgtspējīgu ES ekonomiku Eiropas Komisijas rīcības plāns ilgtspējīgas izaugsmes finansēšanai Tiesību aktu pakete, ieskaitot jauno regulu par informācijas atklāšanu saistībā ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem ES darba kārtības noteikšana pēc ES vēlēšanām
 • 5. Pirmais solis: Pieņemt izsvērtus un apsteidzošus lēmumus Banka vienmēr ir piederējusi un pieder vietējiem uzņēmējiem, kuriem ir nenovērtējama pieredze un zināšanas par to, kā ir veidojies un attīstījies Latvijas finanšu tirgus. ESG pieeja ir atbilstoša mūsu domāšanai, jo aptver visas trīs jomas, par kurām Banka jau bija domājusi kā par savas attīstības balstiem. Otrais solis: Atrast īsto ietvaru 1 2 3 Nevis deklaratīvi runājot par atbildīgumu, bet reāli izmainot konkrētus darbības procesus, koriģējot struktūru, piesaistot jaunus cilvēkus. Trešais solis: Ieviest vienotu izpratni visos līmeņos
 • 6. Kopā ar klientiem no paaudzes paaudzē investēt (kredīta vai kapitāla veidā) projektos un uzņēmumos, kam ir līdzvērtīgas vides vērtības un pozitīva ilgtermiņa ietekme uz nākotni. Būt efektīvai un ienesīgai, radīt vērtību akcionāriem, klientiem, darbiniekiem un sabiedrībai, turklāt ne tikai kā finanšu ienesīgumu, bet arī kā bankas, tās finanšu un investīciju aktivitātes radītu pozitīvu ietekmi uz planētu. SP EC IALIZĒTIES IENESĪGĀS VIDEI DRAU DZĪGĀS U N ILGTSP ĒJĪGĀS INVESTĪC IJĀS Bankas stratēģiskais mērķis 2030
 • 7. Mēs ticam, ka Bankas darbībā izmantotā atbildīgā pieeja nākotnē nodrošinās ilgtspējīgas attīstības pamatu Mēs zinām, ka vides saglabāšanas, sociālās atbildības un labas pārvaldības jautājumi ir svarīgi biznesa videi un kopienai, kurā Banka darbojas Pieejas īstenošana nes konkurētspējas priekšrocības – paver jaunas biznesa iespējas un atver jaunus tirgus, paplašina klientu loku, uzlabo zīmolu Kāpēc mēs izvēlamies ESG? Uzsākot izmaiņas Bankā, mēs sākotnēji paši sev atbildējām uz jautājumu «Kāpēc?» - Kāpēc mēs to darām? Kāpēc mēs izvēlamies ESG?, lai varētu vieglāk vadīt pārmaiņu procesu.
 • 8. VIDES SAGLABĀŠANA, domājot par siltumnīcefekta gāzu izmešiem, bioloģisko daudzveidību, vides piesārņojumu, dabas resursu taupīšanu, ogļskābās gāzes izmešiem, atjaunojamo enerģiju bankas pašas saimnieciskajā darbībā un tās produktos un pakalpojumos SOCIĀLĀ ATBILDĪBA, domājot par nodarbinātības paradumiem, cilvēktiesībām, veselību un drošību, dažādu sociālo grupu aizsardzību un Latvijas kultūras vides saglabāšanu un attīstību LABAS PĀRVALDĪBA, domājot par efektīvu pārvaldību, nevainojamu reputāciju, korupcijas risku novēršanu GOVERNANCESOCIALENVIROMENTAL Ko nozīmē ESG pieeja?
 • 9. Kādi ir ESG faktori? Vides faktori Sociālie faktori Pārvaldības faktori 1.Gaisa un ūdens piesārņojums 2.Biodaudzveidības zaudējums 3.Ekosistēmas degradācija 4.Klimata pārmaiņas 5.Mežu samazināšanās/izciršana 6.Energoefektivitāte 7.Atjaunojamā enerģija 8.Siltumnīcefekta gāzu un ogļskābās gāzes izmeši 9.Dabas resursu noplicināšana 10.Dabas stihiju risks 11.Dabas resursu trūkums 12.Atkritumu pārvaldīšana 13.Ūdens trūkums u.c. 1.Investīcijas kopienu attīstībā 2.Konflikti un drošība 3.Patērētāju aizsardzība 4.Dažādība un vienlīdzība 5.Finansiālie un sociālie pakalpojumi maznodrošinātajiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 6.Cilvēkkapitāla attīstība 7.Cilvēktiesības 8.Nodarbināšanas paradumi 9.Cilvēku veselība un drošība 10.Demogrāfiskās izmaiņas 11.Cilvēku piespiedu pārvietošana 12.Produktu drošība un uzticamība 13.Sociālā labklājība 14.Ietekmes pušu iesaistīšana 15.Filantropija 16.Dzīvnieku labklājība u.c. 1.Vadības sastāvs un atbildība 2.Vadības atalgošana/kompensācija 3.Korupcija un kukuļņemšana 4.Biznesa ētika un uzvedība 5.Darbības atbilstība NA 6.Atskaitīšanās un atklātība 7.Dialogs ar ietekmes pusēm 8.Nodokļu maksāšana 9.Caurredzamība u.c.
 • 10. Banka apņemas īstenot ESG pieeju visās darbības jomās Kreditēšanā un investīcijās, t.sk. investīciju projektos Investīcijās finanšu instrumentos Klientu apkalpošanā / Sadarbībā ar klientiem Sadarbībā ar partneriem, t.sk. aģentiem, piegādātājiem Produktu attīstībā Mārketingā un komunikācijā Personāla vadībā Informācijas tehnoloģiju pielietojumā Saimnieciskajā darbībā Iekšējos procesos Pārvaldībā Kultūras vides saglabāšanā un attīstībā
 • 11. Kā ieviest ESG pieeju? 2017 SĀKAS PĀRMAIŅU IEVIEŠANA 2019 REZULTĀTU STARPVĒRTĒJUMS NEFINANŠU ZIŅOJUMS 2018 BIZNESA PROCESU PIELĀGOŠANA & IZSTRĀDE 2016 STRATĒĢIJAS MAIŅAS PLĀNOŠANA ESG pieeja tiek ieviesta Bankā pakāpeniski, katru gadu izvērtējot rezultātus, un atbilstoši secinājumiem, plānojot tālāk.
 • 12. Kā ieviest ESG pieeju? Darba pieredze Iekšējie normatīvie akti un Bankas prakse, ieviesto izmaiņu novērtējums Neformālā mācīšanās Mācāmies caur pieredzi: intranetā Labās prakses stūrītis un Dzīvosim zaļi! sadaļa, darbinieku pasākumi Obligātā mācīšanās ESG apmācības visiem darbiniekiem, interneta vidē, video + ppt + tests
 • 13. Augstākā un vidējā vadības līmeņa atbalsts Skaidri mērķi un izmērāmi rādītāji Darbinieku iesaiste un interese Efektīva iekšējā komunikācija Kā mainīt domāšanu un ieradumus? 4 veiksmes kritēriji ESG pieejas ieviešanā
 • 14. Kur mēs esam šodien? Baltic International Bank pirmais nefinanšu ziņojums
 • 15. Kur mēs esam šodien? Tas ietver faktorus un mērījumus saskaņā ar «NASDAQ ESG Reporting guide for Nordic and Baltic countries»
 • 16. Kritērijs Sākuma posms (paveiktais) 2017 - 2018 Gatavība 2025 Briedums 2030 Apzināšanās un prasmes Veidojas sapratne par ESG pieejas īstenošanu Bankas darbībā Ir laba sapratne par ESG pieejas īstenošanu Banka pilnībā spēj īstenot savas vēlmes ESG pieejas īstenošanā savā darbībā Produkti/ pakalpojumi Tiek pielietotas zināšanas un piedāvāti daži ESG pieejai atbilstoši Bankas produkti Attīstīta diezgan laba prakse ESG pieejai atbilstošu produktu un pakalpojumu veidošanā Produktu un pakalpojumu izstrādē tiek ņemti vērā ESG pieejas principi Klienti Tiek uzsākts veidot klientiem sapratni par ESG pieeju un Bankas izvēli to īstenot Klienti ļoti labi informēti par Bankas ESG pieeju Klienti izvēlas Banku, jo tos piesaista Bankas prakse ESG pieejas īstenošanā Iekšējie procesi Uzsākta Bankas iekšējo procesu sakārtošana saskaņā ar ESG pieeju ESG pieeja ir īstenota Bankas darbībā saskaņā ar izvēlēto stratēģiju ESG pieeja ir īstenota Bankas darbībā saskaņā ar izvēlēto stratēģiju Atpazīstamība Banka publiskajā telpā sevi pozicionē kā ESG pieejas īstenotāju Banku atpazīst Latvijā kā ESG pieejai atbilstošu investīciju atbalstītāju Banku atpazīst Baltijā kā ESG pieejai atbilstošu investīciju atbalstītāju Informēšana Informācija par ESG pieejas īstenošanu akcionāriem un citām ietekmes pusēm Bankas gada pārskatā integrēta sadaļa „Ilgtspējas pārskats” (Sustainability report) Bankas gada „Ilgtspējas pārskats” (Sustainability report) tiek ievietots Global Reporting Initiative organizācijas datubāzē
 • 17. VĒJA ENERĢIJA SAULES ENERĢIJA KOĢENERĀCIJA SMART REAL ESTATE ĢEOTERMĀLĀ ENERĢIJA INFRASTRUKTŪRA ALTERNATĪVAJAI ENERĢIJAI ENERGOEFEKTIVITĀTE Investīcijās un kreditēšanā priekšroka tiek dota šādām nozarēm
 • 19. Ieguldījumi sabiedrībā «Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā» Kas ir literatūra un kas ir bibliotēka? Uz šiem jautājumiem tiek meklētas atbildes projekta “Bibliotēka” ietvaros, to visu apkopojot video stāstu sērijā, kurā iesaistīti latviešu rakstnieki un citi aktīvi Latvijas literatūras dzīves veidotāji. Lasīšanas veicināšanas projekts Bibliotēka Unikāls heraldikas izdevums, kas top sadarbībā ar Kultūras ministriju – plānots izdot 2019.gada beigās. Projekts “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā” iecerēts kā divdaļīgs izdevums, atklājot dzimtu ģerboņu vēsturi Latvijas teritorijā no senākiem laikiem līdz mūsdienām. Vērienīga Vecrīgas kvartāla starp Kalēju ielu un Vecpilsētas laukumu kompleksa atjaunošana Iekškvartāla piecu ēku pārbūves mērķis - maksimāli respektējot kultūrvēsturisko vidi un apbūves tradīcijas, reģenerēt šo Vecrīgas daļu jaunai publiskā un darījumu centra funkcijai. Vecrīgas kvartāla atjaunošana
 • 20. Ilgtspējīgi mēs! Mērķis pārbūvējamajās ēkās panākt tehniski iespējamo zemāko ēku enerģijas patēriņu, vienlaikus saglabājot ēku kultūrvēsturisko vērtību un nodrošinot energoefektivitātes pasākumu ekonomisko pamatotību. Pastiprināta uzmanība tika veltīta sekojošajām enerģijām ēkās: Ir paredzēts pielietot efektīvus apgaismošanas, apkures un vēdināšanas risinājumus ar zemu enerģijas patēriņu Apkure Karstais ūdens Apgaismojums Mehāniskā ventilācija Telpu dzesēšana
 • 21. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ilgtspējas indekss ir palīdzējis mums veikt ikgadēju pašnovērtējumu un atrast praktiskas iespējas uzlabojumiem Lepojamies, ka Baltic International Bank ir vienīgā vietējā kapitāla bankas, kas ir iekļuvusi Platīna kategorijā. STRATĒĢIJA SABIEDRĪBA VIDE DARBA VIDE TIRGUS ATTIECĪBAS Kā mērīt progresu?
 • 22. CO2 izmešu avotu monitorings un uzlabojumi: • Elektrība • Siltums • Transports – galvenokārt, biznesa lidojumu samazinājums. Ieviešot taupības režīmu, samazinājums 9% uz vienu darbinieku. Ievērojami samazināts ūdens patēriņš stikla pudelēs. Dzeramais ūdens tiek lietots no liela apjoma traukiem. Samazinājās, pateicoties rūpīgi veiktajai iekārtu pieregulēšanai atbilstoši darbinieku vajadzībām, kā arī izslēdzot nevajadzīgu patēriņu (ventilācija, siltums, ūdens). Banka izmanto no atjaunojamiem resursiem Latvijā ražotu “zaļu” elektroenerģiju, Daļa spuldžu nomainītas ar LED spuldzēm, ierīkots kustību detektors gaismas ieslēgšanai. Kā Banka ikdienā mazina negatīvo ietekmi uz vidi?
 • 23. Ziņošana atbilstoši ietekmes pušu interesēm Ietekmes pušu iesaiste un izglītošana Nozares reputācija vietējā un starptautiskos tirgos Negatīvās ietekmes mazināšana Nākotnes izaicinājumi Šodien vērtē banku īpašniekus, darbības pieredzi un reputāciju, bankas vadības profesionalitāti, stratēģisku lēmumu pieņemšanas praksi, risku vadību, caurskatāmību, sniegtās informācijas kvalitāti un citus aspektus. Tāpēc sagaidāms, ka šiem jautājumiem gan pašas bankas, klienti un investori tuvākajos gados pievērsīs arvien lielāku uzmanību. Tāpēc kritiski svarīgs jautājums ir, kā korporatīvā pārvaldība tiek ieviesta un kontrolēta, padarot to par universālu vērtību visiem.
 • 24. Šodien ilgtspēja nav izvēle, tā ir nepieciešamība