SlideShare a Scribd company logo
Latvijas Nacionālais kontaktpunkts
atbildīgai uzņēmējdarbībai
OECD Vadlīnijas
multinacionālajiem
uzņēmumiem
Lietu / sūdzību izskatīšana
1. POSMS
Sākotnējais
lietas / sūdzības
izvērtējums
2. POSMS
NKP atbalsts
3. POSMS
Noslēgums
Turpmākie pasākumi –
gadu pēc Gala paziņojuma publicēšanas NKP
publicē informāciju par panāktās vienošanās un /
vai rekomendāciju ieviešanas progresu Latvijas NKP
interneta vietnē
Latvijas NKP veic
sākotnējo izvērtējumu
par to, vai iesniegtā lieta /
sūdzība ir piekritīga tālākai
izskatīšanai
3 mēneši* 6-12 mēneši* 3 mēneši*
Tikšanās ar iesaistītajām
pusēm, lai apspriestu
sūdzības iesniedzēja
prasības un uzņēmuma
viedokli; vienotos par
mediācijas nosacījumiem
Veicināt dialogu un sniegt
mediācijas** pakalpojumus
NKP var lūgt papildu
informāciju iesaistītajām
pusēm, lai precizētu vai
pamatotu to nostāju
Vajadzības gadījumā NKP
lūdz informāciju citām
ieinteresētajām pusēm un
konsultējas ar NKP citās
attiecīgajās valstīs
Mediācija ir veiksmīga
NKP sagatavo publisku
Gala paziņojumu***, kurā
izklāstītas lietas / sūdzības
problēmas, sarunu process
un panāktā vienošanās
Nav vienošanās vai ir daļējs
mediācijas rezultāts / viena
puse atsakās iesaistīties
mediācijas procesā
NKP sagatavo paziņojumu,
kurā sniedz izvērtējumu
par to, vai uzņēmums ir
pārkāpis Vadlīnijas un
rekomendācijas attiecībā uz
Vadlīniju ieviešanu
Tālāka izskatīšana tiek
noraidīta
NKP sagatavo publisku
paziņojumu, kurā izklāsta
lietas / sūdzības būtību un
noraidīšanas iemeslus
Sākotnējais
izvērtējums
Latvijas NKP sniedz
atbalstu lietas atrisināšanā
Latvijas NKP publicē
Gala paziņojumu
JĀ NĒ
seko 2. posms
seko 3. posms
*	 indikatīvais laika grafiks
**	 mediācija ir brīvprātīga; informāciju, ar ko puses apmainās procesa
	 laikā, nedrīkst publiski izplatīt
***	puses var nolemt, ka mediācijas vienošanās var tikt publicēta
	 tikai daļēji
Pārskats par visu valstu NKP izskatītajām lietām ir pieejams OECD
datu bāzē: http://mneguidelines.oecd.org/database/
OECD Vadlīnijas multinacionālajiem
uzņēmumiem
OECD Vadlīnijas multinacionālajiem uzņēmumiem (turp-
māk – Vadlīnijas) ir visaptverošākās valdību rekomendācijas
multinacionālajiem uzņēmumiem. Vadlīnijas definē sociāli
atbildīgas un videi nekaitīgas korporatīvās uzvedības stan-
dartus un nosaka strīdu risināšanas procedūras starp korpo-
rācijām un kopienām vai indivīdiem, kurus negatīvi ietekmē
korporatīvās darbības.
Vadlīnijas attiecas uz multinacionālajiem uzņēmumiem, kas
darbojas valstīs vai no tām, kuras parakstījušas OECD Starp-
tautisko investīciju un multinacionālo uzņēmumu deklarāciju
(turpmāk – deklarācija). Arī mazie un vidējie uzņēmumi tiek
aicināti pēc iespējas ievērot Vadlīnijas.
Vadlīniju struktūra:
•	 vispārējā politika
•	 informācijas atklāšana
•	 cilvēktiesības
•	 nodarbinātība un
industriālās attiecības
•	 vide
•	 korupcijas un naudas
izspiešanas apkarošana
•	 patērētāju tiesības
•	 zinātne un tehnoloģijas
•	 konkurence
•	 nodokļi
Visas OECD dalībvalstis un 12 OECD ne-dalībvalstis
ir pievienojušās Vadlīnijām.
Latvija Vadlīnijām pievienojās 2004. gadā.
OECD ir izstrādājusi ieteikumus un praktisku skaidrojumu uz-
ņēmumiem, kā piemērot OECD Vadlīnijas multinacionālajiem
uzņēmumiem dažādās nozarēs un identificēt un novērst ie-
spējamos riskus.
Nacionālais kontaktpunkts atbildīgas
uzņēmējdarbības veicināšanai
Valstīm, kas pievienojušās OECD deklarācijai, ir jāizveido
nacionālais kontaktpunkts (NKP) Vadlīniju ieviešanai.
NKP uzdevums ir:
•	 veicināt sabiedrības informētību par Vadlīnijām un to
ieviešanu
•	 sniegt skaidrojumu ieinteresētajām pusēm par Vadlīni-
jām un strīdu risināšanas procedūrām
•	 nodrošināt sūdzību novēršanas mehānismu, lai atrisi-
nātu lietas saistībā ar Vadlīniju ieteikumu neievērošanu
Pašlaik 48 valstis ir apņēmušās izveidot Nacionālos
kontaktpunktus atbildīgai uzņēmējdarbībai
Kurš var iesniegt lietu / sūdzību NKP?
Jebkura “ieinteresētā puse” – arodbiedrības un NVO, kā arī
kopienas, darbinieki vai indivīdi, kurus ietekmē uzņēmuma
darbība, – var iesniegt sūdzību pret uzņēmumu par iespē-
jamiem Vadlīniju pārkāpumiem.
Latvijas Nacionālā kontaktpunkta sastāvs
•	 Ārlietu ministrija (veic NKP Sekretariāta funkcijas)
•	 Ekonomikas ministrija
•	 Finanšu ministrija
•	 Izglītības un zinātnes ministrija
•	 Tieslietu ministrija
•	 Pārresoru koordinācijas centrs
•	 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
•	 Latvijas Darba devēju konfederācija
•	 Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
•	 neatkarīgais eksperts
Lietu / sūdzību var iesniegt Ārlietu ministrijā
Latvijas Nacionālā kontaktpunkta sekretariāts
Ārlietu ministrijas
Ekonomisko attiecību un attīstības
sadarbības politikas departaments
K. Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395
Tālr.: +371 67016114
Fakss: +371 67828121
E-pasts: lvncp@mfa.gov.lv
www.mfa.gov.lv/arpolitika/ekonomiskas-attiecibas/ekonomis-
kas-sadarbibas-un-attistibas-organizacija-oecd/oecd/latvijas-na-
cionalais-kontaktpunkts
Noderīga informācija:
OECD Vadlīnijas multinacionālajiem uzņēmumiem:
http://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/
OECD Watch ieteikumi lietu / sūdzību iesniedzējiem:
https://www.oecdwatch.org/oecd-watch-case-check
Visaptverošas rekomendācijas
par uzticamības pārbaudi
(due diligence) atbildīgas
uzņēmējdarbības īstenošanā
Apģērbu un apavu
ražošana
Derīgie
izrakteņi
Lauksaimniecība
Ieguves
rūpniecība
Finanšu
nozare

More Related Content

Similar to Buklets par OECD vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiem

Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020” Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020” Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Ekonomikas ministrija
 
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020 Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ingrīda Lāce, Latvenergo
Ingrīda Lāce, LatvenergoIngrīda Lāce, Latvenergo
Ingrīda Lāce, Latvenergo
Julija Vasiljeva
 
Valsts uzņēmumu pārvaldes sistēmas ārvalstīs
Valsts uzņēmumu pārvaldes sistēmas ārvalstīs Valsts uzņēmumu pārvaldes sistēmas ārvalstīs
Valsts uzņēmumu pārvaldes sistēmas ārvalstīs
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
ES atbalsts pētniecībai un inovācijai
ES atbalsts pētniecībai un inovācijaiES atbalsts pētniecībai un inovācijai
ES atbalsts pētniecībai un inovācijai
Ekonomikas ministrija
 
ES atbalsts pētniecībai un inovācijai
ES atbalsts pētniecībai un inovācijaiES atbalsts pētniecībai un inovācijai
ES atbalsts pētniecībai un inovācijai
Ekonomikas ministrija
 
Presentation KOM Latvia (LATVIAN)
Presentation KOM Latvia (LATVIAN)Presentation KOM Latvia (LATVIAN)
Presentation KOM Latvia (LATVIAN)
WinWind Project
 
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Ekonomikas ministrija
 
Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība. Principi un piemēri.
Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība. Principi un piemēri.Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība. Principi un piemēri.
Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība. Principi un piemēri.
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība.
Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība.Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība.
Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība.
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Eiropas gads attīstībai: privātā sektora loma un iespējas
Eiropas gads attīstībai: privātā sektora loma un iespējasEiropas gads attīstībai: privātā sektora loma un iespējas
Eiropas gads attīstībai: privātā sektora loma un iespējas
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Corporate communications 2006 / 1st Place
Corporate communications 2006 / 1st Place Corporate communications 2006 / 1st Place
Corporate communications 2006 / 1st Place
Baltic PR Awards
 
KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10
KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10
KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10
AIESEC - Lotus project
 
KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10
KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10
KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10
AIESEC - Lotus project
 
Varam rezekne-lietotizpete-10122018
Varam rezekne-lietotizpete-10122018Varam rezekne-lietotizpete-10122018
Varam rezekne-lietotizpete-10122018
Citadelh2020
 
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020 Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020
Ekonomikas ministrija
 
NVO iespējas ES fondos 2014-2015
NVO iespējas ES fondos 2014-2015NVO iespējas ES fondos 2014-2015
NVO iespējas ES fondos 2014-2015
Kurzemes NVO atbalsta centrs
 

Similar to Buklets par OECD vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiem (20)

Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020” Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
 
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020” Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
 
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020
 
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020 Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020
 
Ingrīda Lāce, Latvenergo
Ingrīda Lāce, LatvenergoIngrīda Lāce, Latvenergo
Ingrīda Lāce, Latvenergo
 
Valsts uzņēmumu pārvaldes sistēmas ārvalstīs
Valsts uzņēmumu pārvaldes sistēmas ārvalstīs Valsts uzņēmumu pārvaldes sistēmas ārvalstīs
Valsts uzņēmumu pārvaldes sistēmas ārvalstīs
 
ES atbalsts pētniecībai un inovācijai
ES atbalsts pētniecībai un inovācijaiES atbalsts pētniecībai un inovācijai
ES atbalsts pētniecībai un inovācijai
 
ES atbalsts pētniecībai un inovācijai
ES atbalsts pētniecībai un inovācijaiES atbalsts pētniecībai un inovācijai
ES atbalsts pētniecībai un inovācijai
 
Presentation KOM Latvia (LATVIAN)
Presentation KOM Latvia (LATVIAN)Presentation KOM Latvia (LATVIAN)
Presentation KOM Latvia (LATVIAN)
 
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
 
Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība. Principi un piemēri.
Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība. Principi un piemēri.Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība. Principi un piemēri.
Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība. Principi un piemēri.
 
Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība.
Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība.Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība.
Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība.
 
Eiropas gads attīstībai: privātā sektora loma un iespējas
Eiropas gads attīstībai: privātā sektora loma un iespējasEiropas gads attīstībai: privātā sektora loma un iespējas
Eiropas gads attīstībai: privātā sektora loma un iespējas
 
Corporate communications 2006 / 1st Place
Corporate communications 2006 / 1st Place Corporate communications 2006 / 1st Place
Corporate communications 2006 / 1st Place
 
KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10
KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10
KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10
 
KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10
KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10
KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10
 
Varam rezekne-lietotizpete-10122018
Varam rezekne-lietotizpete-10122018Varam rezekne-lietotizpete-10122018
Varam rezekne-lietotizpete-10122018
 
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020 Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020
 
NVO iespējas ES fondos 2014-2015
NVO iespējas ES fondos 2014-2015NVO iespējas ES fondos 2014-2015
NVO iespējas ES fondos 2014-2015
 
Korupcijas novēršana uzņēmumā - tendenču analīze
Korupcijas novēršana uzņēmumā - tendenču analīzeKorupcijas novēršana uzņēmumā - tendenču analīze
Korupcijas novēršana uzņēmumā - tendenču analīze
 

More from Institute for Corporate Sustainability and Responsibility

Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanaSieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Iekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēga
Iekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēgaIekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēga
Iekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēga
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...
Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...
Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Nākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņām
Nākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņāmNākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņām
Nākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņām
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Ceļā uz zaļo biroju
Ceļā uz zaļo birojuCeļā uz zaļo biroju
Kā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidi
Kā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidiKā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidi
Kā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidi
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Jēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvana
Jēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvanaJēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvana
Jēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvana
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Korporatīvās dāvanas un likums
Korporatīvās dāvanas un likumsKorporatīvās dāvanas un likums
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanaSieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018
Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018
Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Baltic International Bank ESG pārskats 2018
Baltic International Bank ESG pārskats 2018Baltic International Bank ESG pārskats 2018
Baltic International Bank ESG pārskats 2018
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Coca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskats
Coca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskatsCoca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskats
Coca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskats
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Sustainability reporting that matters
Sustainability reporting that mattersSustainability reporting that matters
Sustainability reporting that matters
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.
Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.
Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...
Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...
Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Trīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskats
Trīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskatsTrīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskats
Trīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskats
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Sustainability. We are optimistic about future.
Sustainability. We are optimistic about future.Sustainability. We are optimistic about future.
Sustainability. We are optimistic about future.
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā
12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā
12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 

More from Institute for Corporate Sustainability and Responsibility (20)

Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanaSieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
 
Iekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēga
Iekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēgaIekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēga
Iekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēga
 
Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...
Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...
Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...
 
Nākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņām
Nākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņāmNākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņām
Nākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņām
 
Ceļā uz zaļo biroju
Ceļā uz zaļo birojuCeļā uz zaļo biroju
Ceļā uz zaļo biroju
 
Kā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidi
Kā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidiKā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidi
Kā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidi
 
Jēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvana
Jēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvanaJēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvana
Jēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvana
 
Korporatīvās dāvanas un likums
Korporatīvās dāvanas un likumsKorporatīvās dāvanas un likums
Korporatīvās dāvanas un likums
 
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanaSieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
 
Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018
Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018
Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018
 
Baltic International Bank ESG pārskats 2018
Baltic International Bank ESG pārskats 2018Baltic International Bank ESG pārskats 2018
Baltic International Bank ESG pārskats 2018
 
Coca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskats
Coca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskatsCoca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskats
Coca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskats
 
Sustainability reporting that matters
Sustainability reporting that mattersSustainability reporting that matters
Sustainability reporting that matters
 
Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.
Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.
Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.
 
Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...
Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...
Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...
 
Trīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskats
Trīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskatsTrīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskats
Trīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskats
 
Sustainability. We are optimistic about future.
Sustainability. We are optimistic about future.Sustainability. We are optimistic about future.
Sustainability. We are optimistic about future.
 
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
 
12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā
12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā
12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā
 
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...
 

Buklets par OECD vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiem

 • 1. Latvijas Nacionālais kontaktpunkts atbildīgai uzņēmējdarbībai OECD Vadlīnijas multinacionālajiem uzņēmumiem Lietu / sūdzību izskatīšana 1. POSMS Sākotnējais lietas / sūdzības izvērtējums 2. POSMS NKP atbalsts 3. POSMS Noslēgums Turpmākie pasākumi – gadu pēc Gala paziņojuma publicēšanas NKP publicē informāciju par panāktās vienošanās un / vai rekomendāciju ieviešanas progresu Latvijas NKP interneta vietnē Latvijas NKP veic sākotnējo izvērtējumu par to, vai iesniegtā lieta / sūdzība ir piekritīga tālākai izskatīšanai 3 mēneši* 6-12 mēneši* 3 mēneši* Tikšanās ar iesaistītajām pusēm, lai apspriestu sūdzības iesniedzēja prasības un uzņēmuma viedokli; vienotos par mediācijas nosacījumiem Veicināt dialogu un sniegt mediācijas** pakalpojumus NKP var lūgt papildu informāciju iesaistītajām pusēm, lai precizētu vai pamatotu to nostāju Vajadzības gadījumā NKP lūdz informāciju citām ieinteresētajām pusēm un konsultējas ar NKP citās attiecīgajās valstīs Mediācija ir veiksmīga NKP sagatavo publisku Gala paziņojumu***, kurā izklāstītas lietas / sūdzības problēmas, sarunu process un panāktā vienošanās Nav vienošanās vai ir daļējs mediācijas rezultāts / viena puse atsakās iesaistīties mediācijas procesā NKP sagatavo paziņojumu, kurā sniedz izvērtējumu par to, vai uzņēmums ir pārkāpis Vadlīnijas un rekomendācijas attiecībā uz Vadlīniju ieviešanu Tālāka izskatīšana tiek noraidīta NKP sagatavo publisku paziņojumu, kurā izklāsta lietas / sūdzības būtību un noraidīšanas iemeslus Sākotnējais izvērtējums Latvijas NKP sniedz atbalstu lietas atrisināšanā Latvijas NKP publicē Gala paziņojumu JĀ NĒ seko 2. posms seko 3. posms * indikatīvais laika grafiks ** mediācija ir brīvprātīga; informāciju, ar ko puses apmainās procesa laikā, nedrīkst publiski izplatīt *** puses var nolemt, ka mediācijas vienošanās var tikt publicēta tikai daļēji Pārskats par visu valstu NKP izskatītajām lietām ir pieejams OECD datu bāzē: http://mneguidelines.oecd.org/database/
 • 2. OECD Vadlīnijas multinacionālajiem uzņēmumiem OECD Vadlīnijas multinacionālajiem uzņēmumiem (turp- māk – Vadlīnijas) ir visaptverošākās valdību rekomendācijas multinacionālajiem uzņēmumiem. Vadlīnijas definē sociāli atbildīgas un videi nekaitīgas korporatīvās uzvedības stan- dartus un nosaka strīdu risināšanas procedūras starp korpo- rācijām un kopienām vai indivīdiem, kurus negatīvi ietekmē korporatīvās darbības. Vadlīnijas attiecas uz multinacionālajiem uzņēmumiem, kas darbojas valstīs vai no tām, kuras parakstījušas OECD Starp- tautisko investīciju un multinacionālo uzņēmumu deklarāciju (turpmāk – deklarācija). Arī mazie un vidējie uzņēmumi tiek aicināti pēc iespējas ievērot Vadlīnijas. Vadlīniju struktūra: • vispārējā politika • informācijas atklāšana • cilvēktiesības • nodarbinātība un industriālās attiecības • vide • korupcijas un naudas izspiešanas apkarošana • patērētāju tiesības • zinātne un tehnoloģijas • konkurence • nodokļi Visas OECD dalībvalstis un 12 OECD ne-dalībvalstis ir pievienojušās Vadlīnijām. Latvija Vadlīnijām pievienojās 2004. gadā. OECD ir izstrādājusi ieteikumus un praktisku skaidrojumu uz- ņēmumiem, kā piemērot OECD Vadlīnijas multinacionālajiem uzņēmumiem dažādās nozarēs un identificēt un novērst ie- spējamos riskus. Nacionālais kontaktpunkts atbildīgas uzņēmējdarbības veicināšanai Valstīm, kas pievienojušās OECD deklarācijai, ir jāizveido nacionālais kontaktpunkts (NKP) Vadlīniju ieviešanai. NKP uzdevums ir: • veicināt sabiedrības informētību par Vadlīnijām un to ieviešanu • sniegt skaidrojumu ieinteresētajām pusēm par Vadlīni- jām un strīdu risināšanas procedūrām • nodrošināt sūdzību novēršanas mehānismu, lai atrisi- nātu lietas saistībā ar Vadlīniju ieteikumu neievērošanu Pašlaik 48 valstis ir apņēmušās izveidot Nacionālos kontaktpunktus atbildīgai uzņēmējdarbībai Kurš var iesniegt lietu / sūdzību NKP? Jebkura “ieinteresētā puse” – arodbiedrības un NVO, kā arī kopienas, darbinieki vai indivīdi, kurus ietekmē uzņēmuma darbība, – var iesniegt sūdzību pret uzņēmumu par iespē- jamiem Vadlīniju pārkāpumiem. Latvijas Nacionālā kontaktpunkta sastāvs • Ārlietu ministrija (veic NKP Sekretariāta funkcijas) • Ekonomikas ministrija • Finanšu ministrija • Izglītības un zinātnes ministrija • Tieslietu ministrija • Pārresoru koordinācijas centrs • Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība • Latvijas Darba devēju konfederācija • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera • neatkarīgais eksperts Lietu / sūdzību var iesniegt Ārlietu ministrijā Latvijas Nacionālā kontaktpunkta sekretariāts Ārlietu ministrijas Ekonomisko attiecību un attīstības sadarbības politikas departaments K. Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395 Tālr.: +371 67016114 Fakss: +371 67828121 E-pasts: lvncp@mfa.gov.lv www.mfa.gov.lv/arpolitika/ekonomiskas-attiecibas/ekonomis- kas-sadarbibas-un-attistibas-organizacija-oecd/oecd/latvijas-na- cionalais-kontaktpunkts Noderīga informācija: OECD Vadlīnijas multinacionālajiem uzņēmumiem: http://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/ OECD Watch ieteikumi lietu / sūdzību iesniedzējiem: https://www.oecdwatch.org/oecd-watch-case-check Visaptverošas rekomendācijas par uzticamības pārbaudi (due diligence) atbildīgas uzņēmējdarbības īstenošanā Apģērbu un apavu ražošana Derīgie izrakteņi Lauksaimniecība Ieguves rūpniecība Finanšu nozare