SlideShare a Scribd company logo
Kommunala biblioteksplaner
inriktning: skolbibliotek, MIK
Träffpunkt Biblioteksplaner juni 2020
Biblioteksplaner
• 17 § Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.
• 18 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell överblick över och främja
samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. Myndigheten ska tillsammans med de regionala
biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har
utformats och hur de används.
Kommunala biblioteksplaners
aktualitet
273
127
11
Aktuella planer (slutår
2018 eller senare)
Startår 2018-2020 Startår 2013 eller tidigare
(gamla lagen)
38 fastställda av fullmäktige
26 beskriver hur de ska följas upp
64 nya biblioteksplaner 2019
Skolbiblioteksområdet en anledning till
att upprätta kommunala biblioteksplaner
”Utmaningarna på skolbiblioteksområdet har återverkningar på de till allmänheten riktade
traditionella folkbiblioteksverksamheterna som kommunerna och det allmänna biblioteksväsendets
övriga intressenter också måste förhålla sig till och bemästra.
Det ligger nära till hands att ta behoven av en mer utvecklad skolbiblioteksverksamhet till
utgångspunkt för ett förnyat övervägande av de förslag som väckts att kommunerna skall
upprätta planer för biblioteksverksamheterna.” (DS 2003:66)
Utredningen om stärkta skolbibliotek
och läromedel, U 2019:04
• Ska lämna förslag till åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att
ge alla elever i grund- och gymnasieskola likvärdig tillgång till
skolbibliotek liksom föreslå hur statens roll bör se ut när det gäller
läromedel i svensk skola.
• Tillgång till bra läromedel och fungerande skolbibliotek har en viktig roll
för elevernas lärande och en ojämn tillgång till dessa kan påverka
likvärdigheten varför arbetet är viktigt även för denna utredning.
• Arbetet ska redovisas november 2020.
Biblioteksplanernas längd
3
9
13
28
8
2 1
1-årig 2-årig 3-årig 4-årig 5-årig 6 årig utan slutår
2019
Kommuner med halvtidsbemannade
skolbibliotek (64)
21
11
4 1
2
25
ett bemannat två
bemannade
tre
bemannade
fyra
bemannade
fem eller flera
bemannade
Inget
bemannat
2019
Jämförelse med studien 2015
45
20
65
75
35
25
20
50
40
25
Identifierar skolbiblioteken i kommunen vid namn eller
via antalsbeskrivningar
Går att utläsa vilken bemanningsgrad som
skolbiblioteken har
Går att utläsa hur samverkan sker mellan skol- och
folkbibliotek
Står det vilken förvaltning/nämnd som ansvarar för
skolbiblioteken
Biblioteksplanerna innehåller några mål eller beskrivna
arbetssätt för skolbiblioteksverksamheten
2015 2019
Skolbibliotekens roll i skolan
Procent av lästa planer
47%
56%
34%
Betonar skolbiblioteks
betydelse som pedagogisk
resurs
Betonar betydelsen för att
främja elevernas läsning
Betonar skolbibliotekens
betydelse för elevernas
språkutveckling
Skolbiblioteksplanen i relation till
kommunala biblioteksplanen
• Skolbiblioteken omnämns integrerat i den kommunala biblioteksplanen
• Skolbiblioteken omnämns inte
• Skolbiblioteksplanen är en avskild del i den kommunala biblioteksplanen
• Skolbiblioteksplanen är ett separat kommunalt styrdokument
Skolbiblioteken omnämns integrerat i
den kommunala biblioteksplanen
Det absolut vanligaste sättet att beskriva skolornas biblioteksverksamhet i de kommunala
biblioteksplanerna. 37 av de 64 genomgångna biblioteksplanerna beskriver det integrerat i
den kommunala biblioteksplanen.
11 av planerna nämner skolbibliotek försumbart eller inte alls.
Viljan finns men många hinder finns också:
”Målsättningen är att bygga upp en fungerande skolbiblioteksverksamhet i
kommunen i samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen som idag äger
frågan”.
Skolbiblioteksplanen är en separat del i
den kommunala biblioteksplanen
I 9 av de 64 kommunala
biblioteksplanerna
är skolbiblioteksdelen en
separat del av den
kommungemensamma
biblioteksplanen.
Skolbiblioteksplanen är ett separat
kommunalt styrdokument
Att det blev separata planer berodde på olika tidsplaner på de båda förvaltningarna. Uppfattar också att det
från vår sida och även från Utbildning finns ett intresse av att genom två planer (som delvis ”pratar” med
varandra) understryka de olika uppdragen, förenklat, folkbiblioteken tar hand om barnens fritidsläsning och
skolan om den mer instrumentella kopplat till undervisningen. Kan tänka mig att i mindre kommuner och där
skolbibliotek och folkbibliotek ligger under samma nämnd är det en fördel med en plan. Här i Stockholm är
det ju annorlunda och Stadsbiblioteket vill inte ta på sig något kompensatoriskt uppdrag för mindre
bra skolbibliotek. (Martin Hafström, bitr. stadsbibliotekarie Stockholm)
Skolbiblioteksplanen är ett separat
kommunalt styrdokument
Det var mest praktiskt eftersom förvaltningarnas arbete inte
låg i fas. Man behöver båda delarna och det är bra om det
blir två separata inom kommunen fast i samma tidsintervall.
Det är bra att ansvaret ligger på rätt förvaltning”.
(Pia Eskola, Biblioteksledare Säters kommun).
Medie- och informationskunnighet -
MIK
Möjligheten att
• tillgodogöra sig medier
• förmåga att navigera
• uttrycka sig och skapa eget innehåll
genom bild, ljud och ord
• förmågan att analysera och kritiskt värdera
Definition
Planer 2019 - MIK
27 planer av 64 innehåller något om skolbibliotek
kopplat till MIK och nämner
1
1
1
7
10
14
19
Teknik
Förändrade medievärlden
Vidgat textbegrepp
Informationskompetens
Digital kompetens
MIK
Källkritik
Mönsterås
Skolbibliotekarien bedriver verksamhet i skolan med fokus på medie- och
informationskunnighet (MIK) samt större läsfrämjande aktiviteter och projekt.
De krav som läroplanerna samt kurs- och ämnesplanerna ställer på att
kunna söka, kritiskt granska och sammanställa information från olika källor
gör att undervisning i medie- och informationskunnighet numera är en av
skolbibliotekariens viktigaste uppgifter.
Åldersgruppen 6-16 år
Smedjebacken
• för att informationssökningsprocessen synliggörs som en del av
lärandet och med fokus på att elever utvecklas till kritiska tänkare
som kan undersöka och bedöma olika källors värde och
användbarhet
• eleverna ska ges förutsättning att utveckla en adekvat digital
kompetens som möjliggör en förståelse för den digitalisering som
finns i vardagen
Skolbiblioteket ska arbeta aktivt
Säter
Skolbibliotekets uppdrag är att bidra till elevernas måluppfyllelse, genom att stärka elevernas
läs- och språkutveckling samt medie- och informationskunnighet. Till skolbibliotekens
uppdrag hör att stärka elevernas medie- och informationskunnighet och digitala kompetens.
Inom detta område är skolbibliotekariens kompetens en resurs för skolan.
Skolbiblioteken ska, tillsammans med lärarna, utveckla elevernas förmåga att hitta, värdera
och kritiskt granska information, förmågor som blir allt viktigare i dagens mediesamhälle.
Mål:
• Att skolbibliotekarien ses som en resurs i skolans övergripande arbete med medie- och
informationskunnighet. Skolbibliotekarien deltar i planering och verksamhet.
• Att skolbibliotekarie, lärare och andra aktörer samarbetar för att öka elevernas medie-
och informationskunnighet.
• Skolbiblioteket kan användas som en plats för att hantera skolans material inom
medie- och informationskunnighet.
Förslag på frågor för
regionala/kommunala diskussioner
• Ska den kommunala biblioteksplanen även innehålla
skolbiblioteken eller ska kommunerna ta fram separata
skolbiblioteksplaner?
• Hur kan folkbibliotek och skolbibliotek samarbeta kring MIK?
Kontakt
elisabet.rundqvist@kb.se
kerstin.olsson@kb.se
krister.hansson@kb.se

More Related Content

Similar to Kommunala biblioteksplaner inriktning: skolbibliotek, MIK

Bibl I Tslide Version 2
Bibl I Tslide Version 2Bibl I Tslide Version 2
Bibl I Tslide Version 2
Anders Erenius
 
Skolporten 2013: Biblioteket i skolan - samarbete inåt och utåt för elevernas...
Skolporten 2013: Biblioteket i skolan - samarbete inåt och utåt för elevernas...Skolporten 2013: Biblioteket i skolan - samarbete inåt och utåt för elevernas...
Skolporten 2013: Biblioteket i skolan - samarbete inåt och utåt för elevernas...
maudh
 
Skolbibliotek mars 2013
Skolbibliotek mars 2013Skolbibliotek mars 2013
Skolbibliotek mars 2013
Anne Hederén
 
"Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar"
"Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar""Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar"
"Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar"
NicLbg
 
Vad är egentligen ett skolbibliotek?
Vad är egentligen ett skolbibliotek?Vad är egentligen ett skolbibliotek?
Vad är egentligen ett skolbibliotek?
Anne Hederén
 
Brukarinvolvering 8 nov
Brukarinvolvering 8 novBrukarinvolvering 8 nov
Brukarinvolvering 8 nov
Anna Åkerberg
 
Skolbibliotekets roll när undervisningen digitaliseras
Skolbibliotekets roll när undervisningen digitaliserasSkolbibliotekets roll när undervisningen digitaliseras
Skolbibliotekets roll när undervisningen digitaliseras
hyperfinder
 
Digitala mediebussar kultur
Digitala mediebussar kulturDigitala mediebussar kultur
Digitala mediebussar kultur
Kerstin Olsson
 
Svensk Version Ppt 97 Skolbibban I Finland 17.9.09
Svensk Version Ppt 97 Skolbibban I Finland 17.9.09Svensk Version Ppt 97 Skolbibban I Finland 17.9.09
Svensk Version Ppt 97 Skolbibban I Finland 17.9.09
Nordisk skolbibliotekskonferens 2009
 
Presentation G H20090311 Sunne Sverigebiblioteket
Presentation G H20090311 Sunne SverigebiblioteketPresentation G H20090311 Sunne Sverigebiblioteket
Presentation G H20090311 Sunne Sverigebiblioteket
camillakallgren
 
Målbeskrivning
MålbeskrivningMålbeskrivning
Målbeskrivning
folkhogskola
 
Bibliotek
BibliotekBibliotek
Bibliotek
Ostsam
 
Projekt Synliggör bibl träff 090420
Projekt Synliggör bibl träff 090420Projekt Synliggör bibl träff 090420
Projekt Synliggör bibl träff 090420
AnetteEliasson
 
Metodhandledning Kalmarsamverkan - 25 kommuner i ett svep
Metodhandledning Kalmarsamverkan - 25 kommuner i ett svepMetodhandledning Kalmarsamverkan - 25 kommuner i ett svep
Metodhandledning Kalmarsamverkan - 25 kommuner i ett svep
Digidel 2013
 
Nätverkskonf.130426
Nätverkskonf.130426Nätverkskonf.130426
Nätverkskonf.130426
Anne Hederén
 
Stockholm skolbibliotekskonferens 2012
Stockholm skolbibliotekskonferens 2012Stockholm skolbibliotekskonferens 2012
Stockholm skolbibliotekskonferens 2012
Anders Erenius
 
Idébibliotek och Axiell
Idébibliotek och AxiellIdébibliotek och Axiell
Idébibliotek och Axiell
Framtidens Lärande
 

Similar to Kommunala biblioteksplaner inriktning: skolbibliotek, MIK (20)

Bibl I Tslide Version 2
Bibl I Tslide Version 2Bibl I Tslide Version 2
Bibl I Tslide Version 2
 
Skolporten 2013: Biblioteket i skolan - samarbete inåt och utåt för elevernas...
Skolporten 2013: Biblioteket i skolan - samarbete inåt och utåt för elevernas...Skolporten 2013: Biblioteket i skolan - samarbete inåt och utåt för elevernas...
Skolporten 2013: Biblioteket i skolan - samarbete inåt och utåt för elevernas...
 
Skolbibliotek mars 2013
Skolbibliotek mars 2013Skolbibliotek mars 2013
Skolbibliotek mars 2013
 
"Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar"
"Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar""Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar"
"Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar"
 
Projekt
ProjektProjekt
Projekt
 
Projekt
ProjektProjekt
Projekt
 
Vad är egentligen ett skolbibliotek?
Vad är egentligen ett skolbibliotek?Vad är egentligen ett skolbibliotek?
Vad är egentligen ett skolbibliotek?
 
Projekt
ProjektProjekt
Projekt
 
Brukarinvolvering 8 nov
Brukarinvolvering 8 novBrukarinvolvering 8 nov
Brukarinvolvering 8 nov
 
Skolbibliotekets roll när undervisningen digitaliseras
Skolbibliotekets roll när undervisningen digitaliserasSkolbibliotekets roll när undervisningen digitaliseras
Skolbibliotekets roll när undervisningen digitaliseras
 
Digitala mediebussar kultur
Digitala mediebussar kulturDigitala mediebussar kultur
Digitala mediebussar kultur
 
Svensk Version Ppt 97 Skolbibban I Finland 17.9.09
Svensk Version Ppt 97 Skolbibban I Finland 17.9.09Svensk Version Ppt 97 Skolbibban I Finland 17.9.09
Svensk Version Ppt 97 Skolbibban I Finland 17.9.09
 
Presentation G H20090311 Sunne Sverigebiblioteket
Presentation G H20090311 Sunne SverigebiblioteketPresentation G H20090311 Sunne Sverigebiblioteket
Presentation G H20090311 Sunne Sverigebiblioteket
 
Målbeskrivning
MålbeskrivningMålbeskrivning
Målbeskrivning
 
Bibliotek
BibliotekBibliotek
Bibliotek
 
Projekt Synliggör bibl träff 090420
Projekt Synliggör bibl träff 090420Projekt Synliggör bibl träff 090420
Projekt Synliggör bibl träff 090420
 
Metodhandledning Kalmarsamverkan - 25 kommuner i ett svep
Metodhandledning Kalmarsamverkan - 25 kommuner i ett svepMetodhandledning Kalmarsamverkan - 25 kommuner i ett svep
Metodhandledning Kalmarsamverkan - 25 kommuner i ett svep
 
Nätverkskonf.130426
Nätverkskonf.130426Nätverkskonf.130426
Nätverkskonf.130426
 
Stockholm skolbibliotekskonferens 2012
Stockholm skolbibliotekskonferens 2012Stockholm skolbibliotekskonferens 2012
Stockholm skolbibliotekskonferens 2012
 
Idébibliotek och Axiell
Idébibliotek och AxiellIdébibliotek och Axiell
Idébibliotek och Axiell
 

More from Kungliga biblioteket National Library of Sweden

Utvecklingen kring öppen tillgång ur en forskningsfinansiärs perspektiv, Jona...
Utvecklingen kring öppen tillgång ur en forskningsfinansiärs perspektiv, Jona...Utvecklingen kring öppen tillgång ur en forskningsfinansiärs perspektiv, Jona...
Utvecklingen kring öppen tillgång ur en forskningsfinansiärs perspektiv, Jona...
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
Open Researh Europe, Michael Markie
Open Researh Europe, Michael MarkieOpen Researh Europe, Michael Markie
Open Researh Europe, Michael Markie
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
EOSC and the role of Research Libraries, Jeannette Frey
EOSC and the role of Research Libraries, Jeannette FreyEOSC and the role of Research Libraries, Jeannette Frey
EOSC and the role of Research Libraries, Jeannette Frey
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
Tillitsbaserad styrning 22 oktober 2020
Tillitsbaserad styrning 22 oktober 2020Tillitsbaserad styrning 22 oktober 2020
Tillitsbaserad styrning 22 oktober 2020
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
Politiken, biblioteket och medborgarna
Politiken, biblioteket och medborgarnaPolitiken, biblioteket och medborgarna
Politiken, biblioteket och medborgarna
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
Biblioteksplaner
BiblioteksplanerBiblioteksplaner
Skolbibliotek och tillgänglig läsning
Skolbibliotek och tillgänglig läsningSkolbibliotek och tillgänglig läsning
Skolbibliotek och tillgänglig läsning
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
Så stärker vi tillsammans medie- och informationskunnigheten i Sverige
Så stärker vi tillsammans medie- och informationskunnigheten i SverigeSå stärker vi tillsammans medie- och informationskunnigheten i Sverige
Så stärker vi tillsammans medie- och informationskunnigheten i Sverige
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
Läsning, kropp och bildning
Läsning, kropp och bildningLäsning, kropp och bildning
LOA2020 Asking questions to solve a problem
LOA2020 Asking questions to solve a problem LOA2020 Asking questions to solve a problem
LOA2020 Asking questions to solve a problem
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
LOA 2020 Forskningens förutsättningar vid en reformerad upphovsrätt - öppna l...
LOA 2020 Forskningens förutsättningar vid en reformerad upphovsrätt - öppna l...LOA 2020 Forskningens förutsättningar vid en reformerad upphovsrätt - öppna l...
LOA 2020 Forskningens förutsättningar vid en reformerad upphovsrätt - öppna l...
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
LOA2020 Plan S: towards full and immediate Open Access
LOA2020 Plan S: towards full and immediate Open AccessLOA2020 Plan S: towards full and immediate Open Access
LOA2020 Plan S: towards full and immediate Open Access
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
LOA2020 Building a Global Consensus on Open Science - Towards the UNESCO Reco...
LOA2020 Building a Global Consensus on Open Science - Towards the UNESCO Reco...LOA2020 Building a Global Consensus on Open Science - Towards the UNESCO Reco...
LOA2020 Building a Global Consensus on Open Science - Towards the UNESCO Reco...
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
LOA2020 OPERAS
LOA2020 OPERASLOA2020 OPERAS
LOA2020 OAPEN
LOA2020 OAPENLOA2020 OAPEN
LOA2020 Workshop: Kvalitetsgranskning och publicering av öppet tillgängliga v...
LOA2020 Workshop: Kvalitetsgranskning och publicering av öppet tillgängliga v...LOA2020 Workshop: Kvalitetsgranskning och publicering av öppet tillgängliga v...
LOA2020 Workshop: Kvalitetsgranskning och publicering av öppet tillgängliga v...
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
LOA2020 Workshop: Nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska ...
LOA2020 Workshop: Nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska ...LOA2020 Workshop: Nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska ...
LOA2020 Workshop: Nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska ...
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
LOA2020 Seminarium Bibsamkonsortiets roll i omställningen till ett öppet till...
LOA2020 Seminarium Bibsamkonsortiets roll i omställningen till ett öppet till...LOA2020 Seminarium Bibsamkonsortiets roll i omställningen till ett öppet till...
LOA2020 Seminarium Bibsamkonsortiets roll i omställningen till ett öppet till...
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
En guldgruva! Chalmers forskningsportal research.chalmers.se
En guldgruva! Chalmers forskningsportal research.chalmers.seEn guldgruva! Chalmers forskningsportal research.chalmers.se
En guldgruva! Chalmers forskningsportal research.chalmers.se
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
Nationella språkbanken och Swe-Clarin – forskningsinfrastruktur i tiden
Nationella språkbanken och Swe-Clarin – forskningsinfrastruktur i tidenNationella språkbanken och Swe-Clarin – forskningsinfrastruktur i tiden
Nationella språkbanken och Swe-Clarin – forskningsinfrastruktur i tiden
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 

More from Kungliga biblioteket National Library of Sweden (20)

Utvecklingen kring öppen tillgång ur en forskningsfinansiärs perspektiv, Jona...
Utvecklingen kring öppen tillgång ur en forskningsfinansiärs perspektiv, Jona...Utvecklingen kring öppen tillgång ur en forskningsfinansiärs perspektiv, Jona...
Utvecklingen kring öppen tillgång ur en forskningsfinansiärs perspektiv, Jona...
 
Open Researh Europe, Michael Markie
Open Researh Europe, Michael MarkieOpen Researh Europe, Michael Markie
Open Researh Europe, Michael Markie
 
EOSC and the role of Research Libraries, Jeannette Frey
EOSC and the role of Research Libraries, Jeannette FreyEOSC and the role of Research Libraries, Jeannette Frey
EOSC and the role of Research Libraries, Jeannette Frey
 
Tillitsbaserad styrning 22 oktober 2020
Tillitsbaserad styrning 22 oktober 2020Tillitsbaserad styrning 22 oktober 2020
Tillitsbaserad styrning 22 oktober 2020
 
Politiken, biblioteket och medborgarna
Politiken, biblioteket och medborgarnaPolitiken, biblioteket och medborgarna
Politiken, biblioteket och medborgarna
 
Biblioteksplaner
BiblioteksplanerBiblioteksplaner
Biblioteksplaner
 
Skolbibliotek och tillgänglig läsning
Skolbibliotek och tillgänglig läsningSkolbibliotek och tillgänglig läsning
Skolbibliotek och tillgänglig läsning
 
Så stärker vi tillsammans medie- och informationskunnigheten i Sverige
Så stärker vi tillsammans medie- och informationskunnigheten i SverigeSå stärker vi tillsammans medie- och informationskunnigheten i Sverige
Så stärker vi tillsammans medie- och informationskunnigheten i Sverige
 
Läsning, kropp och bildning
Läsning, kropp och bildningLäsning, kropp och bildning
Läsning, kropp och bildning
 
LOA2020 Asking questions to solve a problem
LOA2020 Asking questions to solve a problem LOA2020 Asking questions to solve a problem
LOA2020 Asking questions to solve a problem
 
LOA 2020 Forskningens förutsättningar vid en reformerad upphovsrätt - öppna l...
LOA 2020 Forskningens förutsättningar vid en reformerad upphovsrätt - öppna l...LOA 2020 Forskningens förutsättningar vid en reformerad upphovsrätt - öppna l...
LOA 2020 Forskningens förutsättningar vid en reformerad upphovsrätt - öppna l...
 
LOA2020 Plan S: towards full and immediate Open Access
LOA2020 Plan S: towards full and immediate Open AccessLOA2020 Plan S: towards full and immediate Open Access
LOA2020 Plan S: towards full and immediate Open Access
 
LOA2020 Building a Global Consensus on Open Science - Towards the UNESCO Reco...
LOA2020 Building a Global Consensus on Open Science - Towards the UNESCO Reco...LOA2020 Building a Global Consensus on Open Science - Towards the UNESCO Reco...
LOA2020 Building a Global Consensus on Open Science - Towards the UNESCO Reco...
 
LOA2020 OPERAS
LOA2020 OPERASLOA2020 OPERAS
LOA2020 OPERAS
 
LOA2020 OAPEN
LOA2020 OAPENLOA2020 OAPEN
LOA2020 OAPEN
 
LOA2020 Workshop: Kvalitetsgranskning och publicering av öppet tillgängliga v...
LOA2020 Workshop: Kvalitetsgranskning och publicering av öppet tillgängliga v...LOA2020 Workshop: Kvalitetsgranskning och publicering av öppet tillgängliga v...
LOA2020 Workshop: Kvalitetsgranskning och publicering av öppet tillgängliga v...
 
LOA2020 Workshop: Nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska ...
LOA2020 Workshop: Nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska ...LOA2020 Workshop: Nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska ...
LOA2020 Workshop: Nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska ...
 
LOA2020 Seminarium Bibsamkonsortiets roll i omställningen till ett öppet till...
LOA2020 Seminarium Bibsamkonsortiets roll i omställningen till ett öppet till...LOA2020 Seminarium Bibsamkonsortiets roll i omställningen till ett öppet till...
LOA2020 Seminarium Bibsamkonsortiets roll i omställningen till ett öppet till...
 
En guldgruva! Chalmers forskningsportal research.chalmers.se
En guldgruva! Chalmers forskningsportal research.chalmers.seEn guldgruva! Chalmers forskningsportal research.chalmers.se
En guldgruva! Chalmers forskningsportal research.chalmers.se
 
Nationella språkbanken och Swe-Clarin – forskningsinfrastruktur i tiden
Nationella språkbanken och Swe-Clarin – forskningsinfrastruktur i tidenNationella språkbanken och Swe-Clarin – forskningsinfrastruktur i tiden
Nationella språkbanken och Swe-Clarin – forskningsinfrastruktur i tiden
 

Kommunala biblioteksplaner inriktning: skolbibliotek, MIK

 • 1. Kommunala biblioteksplaner inriktning: skolbibliotek, MIK Träffpunkt Biblioteksplaner juni 2020
 • 2. Biblioteksplaner • 17 § Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. • 18 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används.
 • 3. Kommunala biblioteksplaners aktualitet 273 127 11 Aktuella planer (slutår 2018 eller senare) Startår 2018-2020 Startår 2013 eller tidigare (gamla lagen)
 • 4. 38 fastställda av fullmäktige 26 beskriver hur de ska följas upp 64 nya biblioteksplaner 2019
 • 5. Skolbiblioteksområdet en anledning till att upprätta kommunala biblioteksplaner ”Utmaningarna på skolbiblioteksområdet har återverkningar på de till allmänheten riktade traditionella folkbiblioteksverksamheterna som kommunerna och det allmänna biblioteksväsendets övriga intressenter också måste förhålla sig till och bemästra. Det ligger nära till hands att ta behoven av en mer utvecklad skolbiblioteksverksamhet till utgångspunkt för ett förnyat övervägande av de förslag som väckts att kommunerna skall upprätta planer för biblioteksverksamheterna.” (DS 2003:66)
 • 6. Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel, U 2019:04 • Ska lämna förslag till åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i grund- och gymnasieskola likvärdig tillgång till skolbibliotek liksom föreslå hur statens roll bör se ut när det gäller läromedel i svensk skola. • Tillgång till bra läromedel och fungerande skolbibliotek har en viktig roll för elevernas lärande och en ojämn tillgång till dessa kan påverka likvärdigheten varför arbetet är viktigt även för denna utredning. • Arbetet ska redovisas november 2020.
 • 7. Biblioteksplanernas längd 3 9 13 28 8 2 1 1-årig 2-årig 3-årig 4-årig 5-årig 6 årig utan slutår 2019
 • 8. Kommuner med halvtidsbemannade skolbibliotek (64) 21 11 4 1 2 25 ett bemannat två bemannade tre bemannade fyra bemannade fem eller flera bemannade Inget bemannat 2019
 • 9. Jämförelse med studien 2015 45 20 65 75 35 25 20 50 40 25 Identifierar skolbiblioteken i kommunen vid namn eller via antalsbeskrivningar Går att utläsa vilken bemanningsgrad som skolbiblioteken har Går att utläsa hur samverkan sker mellan skol- och folkbibliotek Står det vilken förvaltning/nämnd som ansvarar för skolbiblioteken Biblioteksplanerna innehåller några mål eller beskrivna arbetssätt för skolbiblioteksverksamheten 2015 2019
 • 10. Skolbibliotekens roll i skolan Procent av lästa planer 47% 56% 34% Betonar skolbiblioteks betydelse som pedagogisk resurs Betonar betydelsen för att främja elevernas läsning Betonar skolbibliotekens betydelse för elevernas språkutveckling
 • 11. Skolbiblioteksplanen i relation till kommunala biblioteksplanen • Skolbiblioteken omnämns integrerat i den kommunala biblioteksplanen • Skolbiblioteken omnämns inte • Skolbiblioteksplanen är en avskild del i den kommunala biblioteksplanen • Skolbiblioteksplanen är ett separat kommunalt styrdokument
 • 12. Skolbiblioteken omnämns integrerat i den kommunala biblioteksplanen Det absolut vanligaste sättet att beskriva skolornas biblioteksverksamhet i de kommunala biblioteksplanerna. 37 av de 64 genomgångna biblioteksplanerna beskriver det integrerat i den kommunala biblioteksplanen. 11 av planerna nämner skolbibliotek försumbart eller inte alls. Viljan finns men många hinder finns också: ”Målsättningen är att bygga upp en fungerande skolbiblioteksverksamhet i kommunen i samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen som idag äger frågan”.
 • 13. Skolbiblioteksplanen är en separat del i den kommunala biblioteksplanen I 9 av de 64 kommunala biblioteksplanerna är skolbiblioteksdelen en separat del av den kommungemensamma biblioteksplanen.
 • 14. Skolbiblioteksplanen är ett separat kommunalt styrdokument Att det blev separata planer berodde på olika tidsplaner på de båda förvaltningarna. Uppfattar också att det från vår sida och även från Utbildning finns ett intresse av att genom två planer (som delvis ”pratar” med varandra) understryka de olika uppdragen, förenklat, folkbiblioteken tar hand om barnens fritidsläsning och skolan om den mer instrumentella kopplat till undervisningen. Kan tänka mig att i mindre kommuner och där skolbibliotek och folkbibliotek ligger under samma nämnd är det en fördel med en plan. Här i Stockholm är det ju annorlunda och Stadsbiblioteket vill inte ta på sig något kompensatoriskt uppdrag för mindre bra skolbibliotek. (Martin Hafström, bitr. stadsbibliotekarie Stockholm)
 • 15. Skolbiblioteksplanen är ett separat kommunalt styrdokument Det var mest praktiskt eftersom förvaltningarnas arbete inte låg i fas. Man behöver båda delarna och det är bra om det blir två separata inom kommunen fast i samma tidsintervall. Det är bra att ansvaret ligger på rätt förvaltning”. (Pia Eskola, Biblioteksledare Säters kommun).
 • 16. Medie- och informationskunnighet - MIK Möjligheten att • tillgodogöra sig medier • förmåga att navigera • uttrycka sig och skapa eget innehåll genom bild, ljud och ord • förmågan att analysera och kritiskt värdera Definition
 • 17. Planer 2019 - MIK 27 planer av 64 innehåller något om skolbibliotek kopplat till MIK och nämner 1 1 1 7 10 14 19 Teknik Förändrade medievärlden Vidgat textbegrepp Informationskompetens Digital kompetens MIK Källkritik
 • 18. Mönsterås Skolbibliotekarien bedriver verksamhet i skolan med fokus på medie- och informationskunnighet (MIK) samt större läsfrämjande aktiviteter och projekt. De krav som läroplanerna samt kurs- och ämnesplanerna ställer på att kunna söka, kritiskt granska och sammanställa information från olika källor gör att undervisning i medie- och informationskunnighet numera är en av skolbibliotekariens viktigaste uppgifter. Åldersgruppen 6-16 år
 • 19. Smedjebacken • för att informationssökningsprocessen synliggörs som en del av lärandet och med fokus på att elever utvecklas till kritiska tänkare som kan undersöka och bedöma olika källors värde och användbarhet • eleverna ska ges förutsättning att utveckla en adekvat digital kompetens som möjliggör en förståelse för den digitalisering som finns i vardagen Skolbiblioteket ska arbeta aktivt
 • 20. Säter Skolbibliotekets uppdrag är att bidra till elevernas måluppfyllelse, genom att stärka elevernas läs- och språkutveckling samt medie- och informationskunnighet. Till skolbibliotekens uppdrag hör att stärka elevernas medie- och informationskunnighet och digitala kompetens. Inom detta område är skolbibliotekariens kompetens en resurs för skolan. Skolbiblioteken ska, tillsammans med lärarna, utveckla elevernas förmåga att hitta, värdera och kritiskt granska information, förmågor som blir allt viktigare i dagens mediesamhälle. Mål: • Att skolbibliotekarien ses som en resurs i skolans övergripande arbete med medie- och informationskunnighet. Skolbibliotekarien deltar i planering och verksamhet. • Att skolbibliotekarie, lärare och andra aktörer samarbetar för att öka elevernas medie- och informationskunnighet. • Skolbiblioteket kan användas som en plats för att hantera skolans material inom medie- och informationskunnighet.
 • 21. Förslag på frågor för regionala/kommunala diskussioner • Ska den kommunala biblioteksplanen även innehålla skolbiblioteken eller ska kommunerna ta fram separata skolbiblioteksplaner? • Hur kan folkbibliotek och skolbibliotek samarbeta kring MIK?