Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Biblioteksplan 2.0 
Elisabet Ahlqvist 2014-12-03
Ny bibliotekslag 2014 
• 14 § I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska 
bibliotek och bibl...
Definition av biblioteksplan DS2003:66 
”Med biblioteksplan avses en av kommunal eller 
landstingskommunal instans antagen...
DS2003:66 
”Antagna verksamhetsplaner är också en viktig förutsättning 
för att samverkan biblioteken emellan skall få en ...
14 § Samverkan 
• Paragrafen har formulerats så att den bättre speglar den ömsesidighet som 
präglar samarbetet mellan oli...
17 § Biblioteksplaner 
Mot bakgrund av att vissa remissinstanser har påpekat 
att promemorians formulering kunde orsaka 
o...
17 § All biblioteksverksamhet 
”Regeringen kan konstatera att den verksamhet 
som ska ingå i biblioteksplanen är den 
bibl...
17 § Sammanfattning 
• Kommunala biblioteksplaner bör innehålla folkbibliotek, 
skolbibliotek och medieförsörjningen mella...
17 § Det räcker inte med kulturplanerna 
”Regeringen instämmer i att det kan vara rimligt att 
samordna arbetet med biblio...
Vad vill lagstiftarna med biblioteksplanerna? 
• Förstärka skolbiblioteken 
• Likvärdig tillgång 
• Utjämning genom samver...
Konsekvenser för kommunalt självstyre 
De föreslagna kraven på tillgänglighet, 
avgiftsfrihet, allsidighet och kvalitet 
f...
Konsekvenser för kommunalt självstyre 
• Regeringen menar att en enhetlig och likvärdig 
biblioteksservice är tillräckligt...
§18 Uppföljning 
• Tre parter ansvarar för uppföljningen: KB, den regionala 
biblioteksverksamheten och kommunerna. 
• Vi ...
• Regeringen anser att det är av stor vikt att 
även kommunerna är delaktiga i uppföljningen 
av de biblioteksplaner de sj...
Kvalitetsdialog 
• September 2011 
KB föreslår två spår: 
1) Arbete med planerna 
2) Kvalitetsmodellen och 
utveckling av ...
Inriktning 2014 
• Fokus på biblioteksplanerna: 
– Systematiskt arbete med biblioteksplanerna 
utifrån den nya biblioteksl...
Tema 1: konkret, kortsiktigt, process 
Grönt = Viktigt 
Rött = bör helst inte tillämpas eller tas med som utgångspunkt för...
Idéskrifter från Kvalitetsdialog 
• Vi har publicerat två skrifter 
– Biblioteksplan 2.0 
– Nyckeltal 1.0
• Nästan varje område är kopplat till en 
lagparagraf 
• Det finns en förslagslista att utgå från 
• Ta bort och lägg till...
B. 
Är det klart vilka nämnder och förvaltningar inom 
kommunen som har ansvar för att biblioteksplanens olika 
delar är m...
C. 
Hur är målen i planen tidssatta så att det är klart framgår när 
de ska vara uppnådda eller genomförda så att de är 
u...
R. 
Är de organiserade samarbetena mellan bibliotek beskrivna 
i planen? T.ex. 
Samarbeten mellan kommunala bibliotek 
Sam...
Cykeln 
Plan 
Arbete 
Uppfölj-ning 
Ev. 
utveck-lings-insats 
Ev. 
planre-videring
Att skriva mål som kan 
följas med nyckeltal 
- hur du med enklaste medel får din biblioteksplan 
uppföljningsbar
Sätta ett mål 
• Konkret vill uppnå 
• Tidsrymd 
• Mätbart 
Foto: Henrik Johansson
Ange en riktning 
• Öka 
• Minska 
• Förbättra 
• Utveckla 
• Värna om 
• Tillvarata 
• Tillgodose 
Foto: Henrik Johansson
Mål på olika nivåer, ”den röda tråden” 
1. ”Vi ska göra mer för barnen i kommunen” 
2. ”Vi ska prioritera läsfrämjande arb...
Följ upp: Ord eller siffor? Eller båda? 
Analytiskt: 
Statistik 
Indikatorer 
Nyckeltal 
Målvärden 
Tidsserier 
Benchmarki...
Följ upp: Ord eller siffor? Eller båda? 
Foto: Elisabet Ahlqvist 
Beskrivande: 
Brukarundersökningar 
Personalenkäter 
Att...
Exempel - nyckeltal 
• Tal vi intresserar oss för 
• Förenklad bild av 
verkligheten 
• Utgör en referenspunkt som 
underl...
Nyckeltal kräver mätbara mål – inte 
visionära eller följningsbara 
• Var går gränsen för att ha ”tillgång till”? När har ...
Nyckeltal 1.0
Statistik – nyckeltal - TTT 
• KB utvecklar den nationella 
biblioteksstatistiken för att underlätta 
användningen. 
• Sta...
Hinder för biblioteksplaner 
1. Okunskap om lagen 
2. Befogenhet 
3. Strategiska politiker 
4. Styrkort 
5. Biblioteket – ...
Skolbiblioteksundersökning pågår 
1386 
Ingen bemanning alls eller mindre än 20 tim 
Kan inte uppge om det finns avsatt be...
31 skolbibliotek med <20 timmar/vecka 
Skolbiblioteket på Ryska skolan. 
Skolbiblioteket på Schillerska gymnasiet 
Skolbib...
Sammanställning december 2014 
• 115 kommuner med giltig plan (40 %) 
• 29 kommuner med inaktuell plan 
(slutår 2012, 2013...
Västra Götaland 2014-12-01 
Västra Götaland 2014-12-01 • 11 kommuner med giltig plan (23 %) 
aktuell 
23% 
inaktuell 
4% 
...
Frågor? 
elisabet.ahlqvist@kb.se 
cecilia.ranemo@kb.se 
Här kan man hämta statistik: 
http://biblioteksstatistik.blogg.kb....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Biblioteksplan 2.0 Göteborg 3 december 2014

508 views

Published on

Kultur i väst, 3 december 2014: Vad har ni för plan? Om strategier för planer för kultur, bibliotek och barn & unga.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Biblioteksplan 2.0 Göteborg 3 december 2014

 1. 1. Biblioteksplan 2.0 Elisabet Ahlqvist 2014-12-03
 2. 2. Ny bibliotekslag 2014 • 14 § I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka. • 17 § Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. • 18 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används.
 3. 3. Definition av biblioteksplan DS2003:66 ”Med biblioteksplan avses en av kommunal eller landstingskommunal instans antagen plan för viss biblioteksverksamhet som ger närmare besked om verksamhetens inriktning och omfattning och om samverkan och som är så utformad att medborgarens förutsättningar att påverka huvudmannens överväganden gynnas liksom möjligheterna till samverkan.” (s.112)
 4. 4. DS2003:66 ”Antagna verksamhetsplaner är också en viktig förutsättning för att samverkan biblioteken emellan skall få en tydlighet som bidrar till god tillgänglighet och effektivt resursutnyttjande.” (s. 106) ”Det ligger nära till hands att ta behoven av en mer utvecklad skolbiblioteksverksamhet till utgångspunkt för ett förnyat övervägande av de förslag som väckts att kommunerna skall upprätta planer för biblioteksverksamheterna.” (s.58)
 5. 5. 14 § Samverkan • Paragrafen har formulerats så att den bättre speglar den ömsesidighet som präglar samarbetet mellan olika bibliotek. • ”Det finns starka själ för att behandla det allmänna biblioteksväsendet som en i grunden gemensam resurs” • Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna ska generellt samverka. Samverkan kan ta sig många olika uttryck. (preciseras ej i lagen) • Förutom fjärrlånehanteringen som har en egen paragraf, bör huvudmännen besluta om formerna för samverkan. • Lagen har ett starkt användarperspektiv, och utgår från hur biblioteken används
 6. 6. 17 § Biblioteksplaner Mot bakgrund av att vissa remissinstanser har påpekat att promemorians formulering kunde orsaka oklarheter kring vilket planinstrument som avses, är regeringens förslag dock att lydelsen ”planer för sin biblioteksverksamhet” byts ut mot ”biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet”. På så vis framgår det tydligare att vad som avses är en separat plan för just biblioteksverksamheten. (Prop. 2012/13:147, s.43)
 7. 7. 17 § All biblioteksverksamhet ”Regeringen kan konstatera att den verksamhet som ska ingå i biblioteksplanen är den biblioteksverksamhet som kommunen eller landstinget bedriver som huvudman. För det fall kommunen bedriver skolbiblioteksverksamhet som huvudman ska även den ingå i planen. På motsvarande sätt ska folkhögskole- och sjukhusbiblioteksverksamhet ingå för det fall landstinget som huvudman driver sådan verksamhet. Biblioteksplanerna kommer av nödvändighet inte att se likadana ut eftersom olika kommuner och landsting bedriver biblioteksverksamhet i varierande omfattning.” (Prop. 2012/2013:147, sid. 44)
 8. 8. 17 § Sammanfattning • Kommunala biblioteksplaner bör innehålla folkbibliotek, skolbibliotek och medieförsörjningen mellan andra kommunala institutioner eller biblioteksverksamheter. • De landstingskommunala planerna bör innehålla den regionala biblioteksverksamheten såväl som folkhögskole- och sjukhusbibliotek och olika typer av medieförsörjning och medieplanering. • Samarbeten på kommunal och regional nivå med andra bibliotekstyper bör vara beskrivna både i de kommunala och landstingskommunala biblioteksplanerna.
 9. 9. 17 § Det räcker inte med kulturplanerna ”Regeringen instämmer i att det kan vara rimligt att samordna arbetet med biblioteksplanerna med arbetet med de regionala kulturplanerna. Det innebär dock inte att det lagstadgade kravet på att landstingen ska anta särskilda biblioteksplaner bör utgå. Skälet för det är främst att planeringen av biblioteksverksamheten riskerar att bli alltför översiktlig om den integreras i de allmänna kulturplanerna.” (Prop. 2012/2013:43, sid 43)
 10. 10. Vad vill lagstiftarna med biblioteksplanerna? • Förstärka skolbiblioteken • Likvärdig tillgång • Utjämning genom samverkan • Resurseffektivisering • Användarperspektiv
 11. 11. Konsekvenser för kommunalt självstyre De föreslagna kraven på tillgänglighet, avgiftsfrihet, allsidighet och kvalitet främjar tungt vägande allmänintressen, som bedöms motivera den inskränkning av kommunernas och landstingens självbestämmanderätt som blir följden. Alla ska ha fri tillgång till god biblioteksservice, oavsett var de bor i landet.
 12. 12. Konsekvenser för kommunalt självstyre • Regeringen menar att en enhetlig och likvärdig biblioteksservice är tillräckligt tungt vägande för att inskränka på kommunalt självstyre. • Lagen (även den gamla) minskar generellt kommunernas och ladstingens möjligheter att själva göra prioriteringar i verksamheten. • Landstingen och kommunerna är fri att själva organisera sig och verksamheten så länge som minimikraven i lagen uppfylls. • Allsidighet och kvalitet i folkbiblioteksverksamheten, liksom de prioriterade målgrupperna minskar självbestämmandet i någon grad. • Lagens skrivningar om avgiftsfrihet är också en inskränkning i självbestämmandet.
 13. 13. §18 Uppföljning • Tre parter ansvarar för uppföljningen: KB, den regionala biblioteksverksamheten och kommunerna. • Vi ska tillsammans följa upp hur biblioteksplaner som antagits har utformats och använts. • Regeringen anser att det inte är lämpligt att i bibliotekslagen närmare reglera hur de tre ska arbeta tillsammans. Samverkans mest ändamålsenliga former behöver få utvecklas över tid, och kan varierar från tid till annan, beroende på vilka behov som finns.
 14. 14. • Regeringen anser att det är av stor vikt att även kommunerna är delaktiga i uppföljningen av de biblioteksplaner de själva utformar och upprättar • Bristen på uppföljning av lagen har sannolikt bidragit till att det fortfarande är stora standardskillnader 18 § Uppföljning • Det saknas gemensam syn på standard, kriterier för uppföljning och utarbetandet av biblioteksplaner • Behovet av mer samordning och uppföljningen av biblioteksplanerna motiverar till ett mer samlat arbete nationellt.
 15. 15. Kvalitetsdialog • September 2011 KB föreslår två spår: 1) Arbete med planerna 2) Kvalitetsmodellen och utveckling av kvalitet • Februari 2012 1:a mötet • 22 november 2013 ”Konstituerande” • 21 november 2014 1:a med kommunerna med
 16. 16. Inriktning 2014 • Fokus på biblioteksplanerna: – Systematiskt arbete med biblioteksplanerna utifrån den nya bibliotekslagen. – Skapa verktyg för att strukturera samarbete på olika nivåer. –Analysera kulturplanernas relationer till de regionala och de kommunala biblioteksplanerna.
 17. 17. Tema 1: konkret, kortsiktigt, process Grönt = Viktigt Rött = bör helst inte tillämpas eller tas med som utgångspunkt för en biblioteksplan
 18. 18. Idéskrifter från Kvalitetsdialog • Vi har publicerat två skrifter – Biblioteksplan 2.0 – Nyckeltal 1.0
 19. 19. • Nästan varje område är kopplat till en lagparagraf • Det finns en förslagslista att utgå från • Ta bort och lägg till, det som passar er kommun • Gör prioriteringar, men tappa inte basverksamheten! • Visa relationerna mellan olika delar • Koppla mot andra planer och styrdokument Områden A - Z
 20. 20. B. Är det klart vilka nämnder och förvaltningar inom kommunen som har ansvar för att biblioteksplanens olika delar är möjliga att genomföra? T.ex. Barn och ungdom Kultur Teknik och teknisk infrastruktur Vård och omsorg Utbildning, skola Social Samhällsbyggnad
 21. 21. C. Hur är målen i planen tidssatta så att det är klart framgår när de ska vara uppnådda eller genomförda så att de är uppföljningsbara? T.ex. Halvår Verksamhetsår Läsår Mandatperiod Biblioteksplanens livslängd
 22. 22. R. Är de organiserade samarbetena mellan bibliotek beskrivna i planen? T.ex. Samarbeten mellan kommunala bibliotek Samarbeten med bibliotek som inte ingår i den kommunala organisationen Bibliotekssamarbete över kommungränserna
 23. 23. Cykeln Plan Arbete Uppfölj-ning Ev. utveck-lings-insats Ev. planre-videring
 24. 24. Att skriva mål som kan följas med nyckeltal - hur du med enklaste medel får din biblioteksplan uppföljningsbar
 25. 25. Sätta ett mål • Konkret vill uppnå • Tidsrymd • Mätbart Foto: Henrik Johansson
 26. 26. Ange en riktning • Öka • Minska • Förbättra • Utveckla • Värna om • Tillvarata • Tillgodose Foto: Henrik Johansson
 27. 27. Mål på olika nivåer, ”den röda tråden” 1. ”Vi ska göra mer för barnen i kommunen” 2. ”Vi ska prioritera läsfrämjande arbete för barn” 3. ”Fler sexåringar ska få lånekort och 6-årsbok under kalenderåret” 4. ”Andelen 6-åringar med lånekort ska öka till 75 procent under kalenderåret”
 28. 28. Följ upp: Ord eller siffor? Eller båda? Analytiskt: Statistik Indikatorer Nyckeltal Målvärden Tidsserier Benchmarking etc. http://office.microsoft.com
 29. 29. Följ upp: Ord eller siffor? Eller båda? Foto: Elisabet Ahlqvist Beskrivande: Brukarundersökningar Personalenkäter Attityder Självvärderingar Observationer Dagböcker Fokusgrupper etc.
 30. 30. Exempel - nyckeltal • Tal vi intresserar oss för • Förenklad bild av verkligheten • Utgör en referenspunkt som underlättar kvalitativ analys och diskussion Bild: http://office.microsoft.com
 31. 31. Nyckeltal kräver mätbara mål – inte visionära eller följningsbara • Var går gränsen för att ha ”tillgång till”? När har man inte tillgång? • Vad är ”särskild uppmärksamhet” jämfört vanlig eller ingen uppmärksamhet? • … och hur vet man att man ”främjat” ett intresse?
 32. 32. Nyckeltal 1.0
 33. 33. Statistik – nyckeltal - TTT • KB utvecklar den nationella biblioteksstatistiken för att underlätta användningen. • Statistiken kan användas till nyckeltal som ger en bild av verksamheten. • Ett nyckeltal kan ”ljuga” om verkligheten, fler undersökningar behövs. • TTT bygger på observationer i biblioteksrummet, vad gör besökarna? En kompletterande bild framträder.
 34. 34. Hinder för biblioteksplaner 1. Okunskap om lagen 2. Befogenhet 3. Strategiska politiker 4. Styrkort 5. Biblioteket – en kvinnofråga? 6. Olyckliga omständigheter 7. Abstrakt innehåll, på verkar relevansen
 35. 35. Skolbiblioteksundersökning pågår 1386 Ingen bemanning alls eller mindre än 20 tim Kan inte uppge om det finns avsatt bemanning Har 20 tim eller mer avsatt bemanning för biblioteksverksamhet 14 143 65 36 6 69 266 32 68 197 62 40 74 756 24 93 28 2 0 12 Eget skolbibliotek på skolan Vi använder en annan skolas skolbibliotek Vi använder ett integrerat folk- och skolbibliotek Vi använder folkbiblioteket Bokbuss, bokbåt Vi har inte tillgång till skolbibliotek Annat svar än ovan (medel 6 timmar/vecka) 3373 svarande
 36. 36. 31 skolbibliotek med <20 timmar/vecka Skolbiblioteket på Ryska skolan. Skolbiblioteket på Schillerska gymnasiet Skolbiblioteket på Bernadottegymnasiet Skolbiblioteket på Katrinelundsgymnasiet Skolbiblioteket på Burgårdens Utbildningscentrum Skolbiblioteket på Kunskapsskolan Krokslätt Skolbiblioteket på Katolska skolan av Notre Dame Skolbiblioteket på Böskolans friskola Skolbiblioteket på Nordhemsskolan Skolbiblioteket på Fjällskolan Skolbiblioteket Praktiska Gymnasiet Göteborg Skolbiblioteket på Gamlestadsskolan H Skolbiblioteket på Gamlestadsskolan LM Backegårdsskolan biblioteket Samskolans bibliotek Skolbiblioteket på Göteborgs Högre Samskola gy. Skolbiblioteket på Rambergsskolan Skobiblioteket på Sjumilaskolan Skolbiblioteket på Flatås G- lasser Skolbiblioteket på Flatåsskolan 2 Skolbiblioteket på Backatorpsskolan Gårdstensskolans skolbibliotek Skolbiblioteket på Eriksboskolan Skolbiblioteket på Hammarkullsskolan F 9 Skolbiblioteket på Tretjärnsskolan Skolbiblioteket på Bergums skola F 9 Skolbiblioteket på Fiskebäcksskolan F 9 Skolbiblioteket på The English School Gothenburg Hallenskolans bibliotek Skolbiblioteket på Kvarnbyskolan Katrinebergsskolans bibliotek
 37. 37. Sammanställning december 2014 • 115 kommuner med giltig plan (40 %) • 29 kommuner med inaktuell plan (slutår 2012, 2013) (10%) • 130 kommuner har en plan äldre än 2011, eller ingen plan alls. (45 %) • 16 kommuner, osäkra uppgifter (5 %) Bibliotekplaner (2014-12-01) aktuell 40% inaktuell (2013,2012) 10% äldre plan eller helt saknad plan 45% osäker status 5%
 38. 38. Västra Götaland 2014-12-01 Västra Götaland 2014-12-01 • 11 kommuner med giltig plan (23 %) aktuell 23% inaktuell 4% oklar status 10% saknas 63% • 2 kommuner med inaktuell plan (slutår 2012, 2013) (4 %) • 31 kommuner har en plan äldre än 2011, eller ingen plan alls. (63 %) • 5 kommuner, osäkra uppgifter (10 %) • 5 kommuner har fått i uppdrag att skriva plan • 2 kommuner har plan under revidering (V-Götaland = 17 % av Sveriges kommuner)
 39. 39. Frågor? elisabet.ahlqvist@kb.se cecilia.ranemo@kb.se Här kan man hämta statistik: http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/ http://www.kb.se/bibliotek/Statistik-kvalitet/biblioteksstatistik/ http://www.scb.se/Pages/SSD/SSD_SelectVariables____3404 87.aspx?px_tableid=ssd_extern%3ABiblUtlaning&google=tru e

×