Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

I regeringens tjänst biblioteksdagarna 2014

512 views

Published on

I Regerings tjänst - med uppdrag att samverka och påverka, presentation på biblioteksdagarna 2014, Umeå http://www.biblioteksforeningen.org/biblioteksdagarna/

framfört av: Elisabet Ahlqvist, Birgitta Markusson och Susanne Hägglund.

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

I regeringens tjänst biblioteksdagarna 2014

 1. 1. I Regeringens tjänst - med uppdrag att samverka och påverka
 2. 2. I tjänst i dag är Elisabet Ahlqvist Susanne HägglundBirgitta Markusson
 3. 3. Bibliotekens planer  Ny paragraf i lagen 1 januari 2005
 4. 4. KB fick ny myndighetsinstruktion 1/8 2011 5 §/Träder i kraft I:2011-08-01/ Myndigheten ska ha en nationell överblick över biblioteksområdet samt främja samverkan och utveckling inom området. Myndigheten ska särskilt svara för /…/ 3. att tillsammans med länsbiblioteken följa upp hur de planer för biblioteksverksamheterna som kommuner och landsting antar i enlighet med bibliotekslagen (1996:1596) har utformats och hur de används.
 5. 5. 2012 börjar samarbetet  Gruppen formeras.  Första stegen mot ett riktat arbete med stöd och handledning.  ”Handböcker” är ett av flera spår.  Diskussionerna om nyckeltal tar sin början.  Kvalitetsmodellen utgör ramverket för hur gruppen talar om kvalitet. Fyra möten: februari, juni, september och december.
 6. 6. Rapporter  Planer  Barnen i planerna  Oväntat få kommuner har aktuella planer.  9 län av 21 saknar aktuell regional plan. Bloggsida http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/uppdrag-planer/
 7. 7. 2013  3 möten: mars, september och november.  4 arbetsområden listas:  Test i praktiken.  Handböcker.  Stöd i processen.  Bloggsida. http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/kvalitetsdialog
 8. 8. Test i praktiken:  Region Skåne (Kristianstad)  Regionbibliotek Stockholm Behovsinventering: Vilket stöd behöver folkbiblioteken i arbetet med biblioteksplaner och uppföljning? = stöd i processen och mall för planens utformning.
 9. 9. Två skrifter till stöd  Biblioteksplan 2.0  Checklista till stöd för formuleringen av den egna biblioteksplanen.  http://www.kb.se/Dokument/Biblioteksatatistik/SkriftBibliotekspla n.pdf  Nyckeltal 1.0  Stöd för uppföljning av biblioteksverksamheten och exempel på nyckeltal till stöd att formulera uppföljningsbara mål.  http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/files/2013/10/SkriftNyckeltal. pdf
 10. 10. Diskussioner inom kvalitetsdialog- gruppen Kommunmedverkan behövs i processen. Svårt att förankra alltför detaljerade planer hos huvudmännen. Det behövs balans mellan politiskt strategiska mål och konkreta aktiviteter som ska förhålla sig till de budgetmässiga resurserna. Ofta måste biblioteksplanerna synkas till andra plan- och styrdokument i kommunen. Kommunerna tenderar vilja ha färre planer, inte fler.
 11. 11. Forts.  Det behövs en modell för uppföljning , även av de strategiska delarna i planer, inte bara för de kvantitativa måtten.  Nyckeltal 1.0 är ett bra verktyg för att starta en planprocess!  Verksamheten ska styra utvärderingen inte tvärtom.  Kan verksamhetsplaner och handlingsplaner vara del av biblioteksplanen?
 12. 12. 2014  Fokus på biblioteksplanerna:  Systematiskt arbete med biblioteksplanerna utifrån den nya bibliotekslagen.  Skapa verktyg för att strukturera samarbete på olika nivåer.  Analysera kulturplanernas relationer till de regionala och de kommunala biblioteksplanerna.
 13. 13. Ny lag 1 januari 2014  17 § Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.  18 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används.
 14. 14. Kvalitetsdialoggruppen  Kärnvärden Transparens Samverkan kring bibliotekskvalitet Delaktighet Lärande  Uppnås genom Delning Ihopsamlande Kommunikation Dialog  Målgrupp Riksdag/Regering Bibliotekssverige Huvudmän Kommunerna SKL Mål: 100% aktuella biblioteksplaner i landet 31 dec 2015. Rosenbad, Foto: Martina Huber/Regeringskansliet
 15. 15. 2014  21 november 2014 - inbjudan till workshop med representanter från kommunernas biblioteksansvariga. Cheferna representerar den samlade kommunala nivån i det egna länet.  Regionala dialoger och möten arrangerade av länsbiblioteken i respektive län genomförs med stöd av eller utan KB.  Fortsatt diskussion om kvalitetsarbete, t ex medieplanering.
 16. 16. Norrbotten och planerna 14 kommuner 249.436 invånare ¼ av Sveriges yta Folkbiblioteken består av: 38 bibliotek 7 bokbussar 3 webbtjänster
 17. 17. Norrbotten och planerna 7a § Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. (2004:1261) 2006: workshop för bibliotekscheferna om biblioteksplaner, processarbetet och omvärldsbevakning. Seminarium för politiker och tjänstemän i samarbete med Kommunförbundet. Läget 2012: 11 av 14 hade politiskt antagna planer och 3 var under arbete. Flera behövde revideras.
 18. 18. Norrbotten och planerna 2013/14: påbörjat ny dialog om biblioteksplaner. Nuläge: 6 har gällande planer till 2014 eller 2015. Övriga ska eller har inlett arbete med att ta fram ny. KB deltar på ett chefsmöte i maj om planer och kvalitetsarbete.
 19. 19. Västernorrland och planerna 7 kommuner 242 156 invånare Folkbiblioteken består av: 43 bibliotek 2 bokbussar ABM-länet!
 20. 20. Västernorrland och planerna  5 kommuner har gällande biblioteksplaner, alla politiskt antagna.  1 kommun gör en revidering av utgången plan.  1 kommun skriver sin första biblioteksplan.  1 gällande regional biblioteksplan. Ny antas i september 2014, nu med medicinska biblioteket och folkhögskolebiblioteken. Ny lag = nytändning och nytt engagemang!
 21. 21. Västernorrland och planerna  Bibliotekschefsmöten med diskussioner och dialog.  Regional biblioteksplan 2015-2017  ”Dialogturnéer” i länet.  Mediesamverkan  Besök av KB.  Elisabet om biblioteksplaner och kvalitetsarbete  Stöd i arbetet med biblioteksplaner.  Härnösand  ”Lobbying-träffar” med politiker.  Sollefteå  Valda kommunrepresentanter.  Bibliotekscheferna i Sundsvall och Sollefteå
 22. 22. Jönköpings län  13 kommuner  340 569 invånare  13 huvudbibliotek  19 folkbiblioteksfilialer  28 integrerade folk- och skolbiblioteksfilialer  4 bokbussar
 23. 23. Jönköpings län och planerna  Planer och styrdokument viktig del i dialogen med bibloteken sedan lång tid tillbaka. - Först var det verkstad, därefter mest prat och nu verkstad igen.  8 kommuner har gällande biblioteksplaner, alla politiskt antagna.  2 kommun skriver sina första biblioteksplaner.  Stöd i arbetet med biblioteksplan – Mullsjö.
 24. 24. Regional biblioteksplan  Regional biblioteksplan 2015-2017 skrivs nu.  Antas i november 2014 tillsammans med ny Regional kulturplan 2015-2017.  Den regionala biblioteksplanen blir tillsammans med Strategi för barn- och ungdomskulturen i Jönköpings län en bilaga till den regionala kulturplanen.
 25. 25. Jönköpings län och planerna  Bibliotekschefsmöten med diskussioner, workshop och dialog inför framtagandet av Regional biblioteksplan 2015-2017.  Besök av KB.  Elisabet om biblioteksplaner och kvalitetsarbete  Implementering av regional biblioteksplan i kommunerna under hösten 2014. Kvalitetsarbete med koppling till lokala planer av olika slag.  Valda kommunrepresentanter.  Bibliotekscheferna i Jönköping och Gnosjö
 26. 26. Sammanfattning  Ny lag 1/1 2014.  KB, den regionala biblioteksverksamhet och kommunerna delar på uppföljningsuppdraget.  Antagna biblioteksplaners utformning och användning ska följas upp.  Största delen av arbetet sker i respektive län.  Gruppen ”kvalitetsdialog” möts nästa gång 21 november 2014.
 27. 27. Tack för oss! elisabet.ahlqvist@kb.se birgitta.markusson@nll.s e susanne.hagglund@ylb.se Katinka.Borg@lj.se

×