Stockholm skolbibliotekskonferens 2012

490 views

Published on

Digitekets presentation under skolbibliotekskonferensen 2012

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stockholm skolbibliotekskonferens 2012

 1. 1. Var finns vi?Staffanstorp Framtidens kommun Skåne Sverige http://korta.nu/resurscentrum Cirka 23 000 invånare Grannkommunerna är Lund Svedala Burlöv Malmö
 2. 2. Anders Erenius
 3. 3. Anne Liljeberg Mellanstadielärare, specialpedagog och nu utvecklingspedagog på Digiteket :)! www.facebook.com/ digiteket www.facebook.com/ DigiteksAnne
 4. 4. Foto Christer Holmqvist
 5. 5. Maria Heimer Foto Christer Holmqvist Lärare Årets skolbibliotek 2009 1997- appar.digiteket.nu 2007 Sök Direkt 2013 Årets skolbibliotekarieLäromedel - Sanoma Utbildning 2008
 6. 6. Digiteket är
 7. 7. Digiteket är
 8. 8. Digiteket ärDigital kompetens
 9. 9. Digiteket ärDigital kompetens Alternativa verktyg/ skoldatatek
 10. 10. Digiteket ärDigital kompetens Alternativa verktyg/ skoldatatek Skolbibliotek
 11. 11. Digiteket ärDigital kompetens Alternativa verktyg/ skoldatatek Skolbibliotek Det hänger ihop!
 12. 12. Digiteket är:
 13. 13. Digiteket är:En samlingspunkt för våra tre områden
 14. 14. Digiteket är:En samlingspunkt för våra tre områden•Kompetensutveckling
 15. 15. Digiteket är:En samlingspunkt för våra tre områden•Kompetensutveckling•Råd och stöd
 16. 16. Digiteket är:En samlingspunkt för våra tre områden•Kompetensutveckling•Råd och stöd•Omvärldsbevakning
 17. 17. Ett skolbibliotek ”extra allt”
 18. 18. Önskade effekter By intuitives
 19. 19. Önskade effekter By intuitives• Spetskompetens
 20. 20. Önskade effekter By intuitives• Spetskompetens• Likvärdighet
 21. 21. Önskade effekter By intuitives• Spetskompetens• Likvärdighet• Ansvar och samordning
 22. 22. Önskade effekter By intuitives• Spetskompetens• Likvärdighet• Ansvar och samordning• Kostnadseffektivitet
 23. 23. Varför Digiteket?”Eleverna i grundskolan,grundsärskolan, specialskolan,sameskolan, gymnasieskolan ochgymnasiesärskolan ska ha tillgång tillskolbibliotek.” (Skollagen 2 kap. 36 §)”Använda modern teknik som ettverktyg förkunskapssökande, kommunikation,skapande och lärande” (2.2 Kunskaper Mål Lgr 11, sid 12)
 24. 24. Varför Digiteket?”Alla barn och elever ska ges denledning och stimulans som de behöver isitt lärande och sin personligautveckling för att de utifrån sina egnaförutsättningar ska kunna utvecklas sålångt som möjligt enligt utbildningensmål.” (Skollagen, 3 kap. 3 §)
 25. 25. Foto Anders Erenius1-1
 26. 26. By Minnesota Historical SocietyGemensamma bilder av nutid/framtid
 27. 27. By jardenbergSkapa kultur av ”sharing is caring”
 28. 28. Specialpedagogik• Alternativa verktyg - Utlåning, utbildning och rådgivning• Licenser• Inspirationsmöten med specialpedagoger• Samarbete Resurscentrum• Kurser och workshops• Omvärldsbevakning
 29. 29. SKOLBIBLIOTEK
 30. 30. Skolbiblioteken idag• Skolledning ansvarar för skolbiblioteks- verksamheten• Rektor beslutar om skolbibliotekets roll, anslag, bemanning och lokal• Likvärdighet saknas
 31. 31. Digiteket erbjuder fortbildning• För skolbibliotekarier och skolledare - Vad är ett skolbibliotek och vilka roller har skolbibliotekarien? - Hur arbetar skolbibliotekarie, lärare och skolledning mot samma mål? - Hur kan skolbiblioteket prioriteras ekonomiskt?
 32. 32. Digiteket erbjuder råd och stöd• handlingsplan• nedladdning av talböcker• anslutning till FreeLib• inköp• blogg Hjärups skolbibliotek Foto Maria Heimer• uppbyggnad av skolbibliotek
 33. 33. Digiteket erbjuderomvärldsbevakning
 34. 34. Utveckling• Fokusgrupp, rektorer och projektledare - skolbiblioteksstrategi
 35. 35. Kommunens syn på skolbibliotek• integrerad del av lärandet• pedagogisk resurs för hela skolan - lärare, skolledning och skolbibliotekarie mot samma mål• främja läsning och skrivning• tillgång till relevant och kvalitativ information - lärare och elever
 36. 36. • stödja elever att bli informationskompetenta• stödja elever med alternativa verktyg• navet i den pedagogiska verksamheten
 37. 37. Långsiktiga mål• Bemannade skolbibliotek med utbildad personal - utbildning• Skolbiblioteket är en dynamisk lärmiljö för elever och personal
 38. 38. Kortsiktiga mål• Tillgång till skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller i anslutning• Skolbiblioteket är ett pedagogiskt nav - bemanning - lärmiljö - tillgänglighet - samarbete lärare, skolbibliotekarie och skolledning - uppdaterat och anpassat mediebestånd
 39. 39. • Samtliga skolbibliotek anslutna till FreeLib alternativt BookIt• Nära samarbete mellan folk- och skolbibliotekarier - gemensamma möten - läsfrämjande aktiviteter• Öka elevernas läslust - lästid/förberedelsetid för skolbibliotekarien - uppdaterat och anpassat mediebestånd - elevers delaktighet (exempelvis biblioteksråd)
 40. 40. • Stimulera läs-, språk och språkutveckling - uppdaterat mediebestånd - lästid/förberedelsetid för skolbibliotekarien - läs- och skrivfrämjande aktiviteter - bokprat och boksamtal - författarbesök - fortbildning för pedagoger
 41. 41. • Handlingsplaner för skolbibliotek och - samarbete skolledning, skolbibliotekarie pedagoger• Skolbiblioteket är anpassat till alla elevers behov. - nedladdningstillstånd TPB - registrering, egen nedladdning - medier på olika modersmål - Skolbibliotekarien stöd för elever och lärare, alternativt mediebestånd och alternativa verktyg
 42. 42. • Stärka elevernas informationskompetens - samarbete lärare och skolbibliotekarie i anknytning till aktuellt arbetsområde - undervisning i informationssökning, källkritik, upphovsrätt och sociala medier i anknytning till aktuellt arbetsområde - tillhandahålla fack- och skönlitteratur, tidskrifter och databaser för informationssökning. - Skolbibliotekarien stöd i informationssökningsprocessen • Utvärdering
 43. 43. SKOLBIBLIOTEKS-UTVECKLING ÄRSKOLUTVECKLING
 44. 44. Förväntade effekter• Läslust samt läs- och skrivfrämjande aktiviteter ökar• Utveckling av elevernas kompetens i informationshantering• Ökat stöd för elever i behov av stöd• Ökat samarbete mellan skolbibliotekarie och pedagoger
 45. 45. Förväntade effekter• Större möjlighet till fortbildning för pedagoger i informationshantering och läs- och skrivfrämjande arbete• Utbildning - föreläsningar informationssökning och källkritik - läs- och skrivfrämjande aktiviteter
 46. 46. Följ oss.. digiteket.nufacebook.com/digiteketstaffanstorp.se/digiteket

×