SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
KOD ETIKA PROFESION KEGURUAN DAN
 BAGAIMANA IA MEMUPUK KEPADA
 PERLAKSANAAN PERKHIMATAN GURU
  YANG KOMPETEN DAN BERKESAN
    Oleh :
    Khairul Amin Bin Mohd
    Sham
    Izzat Najmi Bin Ibrahim
    Syakir Maarif    Bin
    Mastor
    Rosalina Zafirah Binti
PENGENALAN
• Selain menyebar ilmu segala tingkah laku guru
  akan menjadi contoh teladan kepada pelajar
  selain mereka dapat membina masyarakat yang
  mempunyai budaya yang bertamadun tinggi.
 “ Seseorang guru yang baik seharusnya mempunyai
 sifat dan kualiti peribadi seperti baik hati, pandai
 berjenaka, sabar, bertanggungjawab, yakin pada
 diri dan mempunyai sifat kepimpinan (Mok Soon
 Sang, 1988)”
KONSEP ETIKA
• Perkataan etika berasal daripada Bahasa Inggeris
 “ethic”. Perkataan ethic itu pula dari bahasa Greek
 ethos yang membawa maksud sikap atau adat yang
 menentukan tingkah laku sesuatu golongan
• Etika ialah satu sistem dasar tingkah laku bagi sesuatu
 kumpulan manusia atau organisasi yang meliputi
 aspek-aspek tertentu. Contoh yang dimaksudkan ialah
 aspek-aspek moral yang baik dan yang buruk, serta
 yang betul dan yang salah, dengan tujuan memberi
 garis panduan kepada ahli-ahli berkenaan. Masyarakat
 pula menggunakan etika itu untuk
 menganalisis, menilai dan menentukan sama ada
 tingkah laku manusia telah mengikut peraturan yang
 ditetapkan.
KONSEP PROFESION
• Menurut Kamus Dewan, ‘profesion’ ialah suatu
 bidang pekerjaan khasnya yang memerlukan
 pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang
 tinggi dan latihan yang khas.
 Contohnya, perundangan, perubatan, perguruan
 dan lain-lain.
• Berdasarkan ciri-ciri profesion, Mok Soon Sang (
 1996 ) merumuskan secara ringkas konsep
 profesionalisme sebagai suatu pekerjaan yang
 khusus dan dijalankan oleh orang yang
 mempunyai kelulusan
KOD ETIKA
PROFESION
KEGURUAN
KOD ETIKA KEGURUAN
• Setiap profesion dalam pekerjaan mempunyai
 kod etika yang tersendiri. Kod etika ini juga
 dipunyai oleh profesion perguruan. Setiap guru
 dikehendaki mematuhi kod etikanya sendiri demi
 menjaga status, akhlak dan maruah dalam
 profesion keguruannya. Di Malaysia, “Tatasusila
 Profesion Keguruan” yang disarankan oleh
 Kementerian Pendidikan merupakan landasan
 dan garis panduan untuk setiap guru menjaga
 imej profesionnya
TATASUSILA PROFESION KEGURUAN :
       IKRAR
“Kami, guru-guru Malaysia, yakin bahawa
 tujuan utama pendidikan ialah berusaha
 menuju ke arah pembentukan warganegara
 yang berilmu,yang taat setia, yang
 bertanggungjawab dan berkebolehan, yang
 menyedari betapa pentingnya usaha menuju
 ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian
 hasrat yang gemilang, dan yang percaya
 kepada demokrasi, kebebasan perseorangan
 dan prinsip-prinsip Rukun Negara. “
“dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab
 mebimbing anak muda untuk mecapai kemajuan
 sepenuh-penuhnya, maka dengan ini, kami
 menerima Tatasusila berikut sebagai panduan untuk
 membolehkan kami menyempurnakan profesion
 kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tingginya :
 – Tanggungjawab terhadap pelajar
 – Tanggungjawab terhadap ibu bapa
 – Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara
 – Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan
  profesion keguruan
Tanggungiawab terhadap pelaiar
• Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan
 pelajar kami daripada hal-hal lain.
• Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa
 mengira faktor-faktor jasmani, mental, emosi,
 politik, ekonomi, sosial, keturunan atau agama.
• Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit
 mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang
 berhak mengetahuinya.
• Membimbing atau mengajar seseorang pelajar
 dalam- darjah sendiri atau dalam matapelajaran
 lain yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang
 bayaran.
• Menunjukkan suatu cara berpakaian, pertuturan
 dan tingkah laku yang dapat memberikan contoh
 yang baik kepada pelajar.
• Memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas
 melalui pengajian, penyelidikan, lawatan dan
 menghadiri kursus
 ikhtisas, persidangan, mesyuarat atau seminar
 supaya pengajaran kami mencapai mutu yang
 setinggi-tingginya.
Tanggungjawab terhadap ibu bapa
• Menghormati tanggungiawab utama ibu bapa
 terhadap anak-anak mereka.
• Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan
 kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan
 dengan rumah tangga.
• Menganggap semua maklumat yang diberikan
 oleh ibu bapa mengenai keadaan rumah tangga
 atau mengenai anak mereka sebagai sulit dan
 tidak akan membocorkannya kepada sesiapa
 kecuali kepacla mereka yang berhak
 mengetahuinya.
• Memberikan maklumat kepada ibu-bapa demi
 kepentingan anak-anak mereka, dan
 menggunakan maklumat vang diterima
 daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana.
• Mengelakkan diri daripada menggunakan atau
 dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan
 ekonomi ibu bapa pelajar.
• Mengelakkan diri daripada mengeluarkan
 kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh
 menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu
 bapa atau penjaga mereka.
Tanggungiawab terhadap masyarakat
      dan negara
• Mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu
 ajaran yang boleh merosakkan kepentingan
 pelajar, masyarakat atau negara‘, ataupun yang
 bertentangan dengan Rukun Negara.
• Memupuk sikap dan nilai dalam diri setiap pelajar
 yang boleh membantu dan membimbing mereka
 untuk menjadi warganegara yang taat
 setia, bertanggungiawab dan
 berguna, menghormati orang-orang yang lebih
 tua dan menghormati perbezaan
 kebudayaan, keturunan dan agama.
• Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan
 memenuhi segala tanggungjawab sebagai seorang
 warganegara dan sentiasa sanggup mengambil
 bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat.
• Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara
 guru dengan ibu bapa, institusi pendidikan dengan
 masyarakat.
• Memberi sumbangan cergas untuk meninggikan
 kehidupan moral, kebudayaan dan kecendekiawanan
 masyarakat. Berpegang kepada tingkah laku yang
 sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani
 kehidupan kami sehari-hari dengan baik.
Tanggungjawab terhadap rakan
  sejawat dan profesion keguruan
• Mengelakkan diri daripada membuat sebarang
 kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan
 nama baik seseorang guru dihadapan pelajar atau
 ibu bapa, atau berbuat sesuatu yang boleh
 menjatuhkan maruah seseorang guru.
• Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh
 menjejaskan kecekapan kami sebagai guru.
• Berusaha dengan sepenuh-penuhnya
 menunaikan tanggungjawab kami dengan rajin
 dan bersungguh-sungguh dan mengekalkannya
 sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial.
• Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat
 kami terutamanya mereka yang baru
 menceburkan diri dalam profesion perguruan.
• Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak
 rnencemarkan nama baik profesion
 perguruan.
• Akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.
KEPENTINGAN KOD ETIKA KEGURUAN
• Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana
 bertingkah laku dalam profesion perguruan kerana kod
 ini sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru.
• Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang
 tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah
 dalam bidang pendidikan. Oleh itu, guru lebih faham
 dan jelas tentang tanggungjawab mereka. Dalam kata
 lain etika keguruan bermaksud tugas hakiki guru yang
 menekan kan dua amana hpenting iaitu konsep ibadah
 dan pembangunan insan.
• Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika
 Perguruan di negara ini menunjukkan
 perbezaan tertentu berbanding kod etika di
 negara lain.Guru dapat melihat keunikan etika
 yang diamalkan sama ada di negara ini
 ataupun di negara lain.
• Kod Etika dalam bentuk dokumen, usaha
 untuk menyemak semula kod ini dapat
 dilakukan. Kecemerlangan sesuatu profesion
 boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etika
 nya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan.
• Menerusi kod etika, guru dapat meningkatkan
 lagi imej profesion perguruan secara hitam putih
 dan rasmi. Secara tidak langsung, perkara ini akan
 membuka mata masyarakat untuk menghayati
 tanggungjawab guru yang luas dan berat dan
 menyokong guru dalam mencapai matlamat
 pendidikan dan negara.
• Etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting
 dalam sesebuah organisasi. Pengamalan etika
 dapat mengekal, dan memelihara kepercayaan
 yang diberi dalam menjalankan tugas, serta
 memupuk tanggungjawab bersama dan
 mengeratkan perhubungan antara ahli dalam
 organisasi (INTAN, 1991).
BAGAIMANA IA
 MEMUPUK KEPADA
 PERLAKSANAAN
PERKHIMATAN GURU
 YANG KOMPETEN
 DAN BERKESAN
• Umum mengetahui bahawa kod etika profesion keguruan ini
 merupakan satu wadah yang mampu menjadi landasan
 terbaik bagi menyediakan guru yang cemerlang daripada
 semua aspek sesuai dengan falfasah pendidikan guru iaitu:


         FALSAFAH PENDIDIKAN GURU (FPG)

    “Guru yang berpekerti mulia, berpandangan prograsif dan
              saintifik, bersedia
     menjunjung aspirasi Negara serta menyanjung warisan
          kebudayaan negara, menjamin
    perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat
             yang bersatu padu,
         demokratik, progresif dan berdisiplin
• Antara perkara yang boleh dilihat dalam
 memastikan perlaksanaan perkhidmatan guru
 yang cemerlang ialah :
 1. Pengetahuan atau kemahiran yang diperolehi
   melaluai pembelajaran teori dan latihan amali
   dalam sesuatu tempoh masa yang panjang
 2. Mempertingkatkan Profesionalisme
 3. Berupaya Membuat Keputusan dan Menyelesaikan
   Masalah Serta Berfikiran Kritis dan Kreatif
 4. Mahir Menggunakan IT
 5. Berpengetahuan dan Berdaya Fikir Serta Berakhlak
Pengetahuan atau kemahiran yang diperolehi melaluai pembelajaran teori
    dan latihan amali dalam sesuatu tempoh masa yang panjang


menerima latihan dalam perguruan
 untuk menjadi seorang guru yang                       Guru juga mesti mengetahuai
  bertauliah, contonhya Sijil    mempunyai pengetahuan yang      keadah atau cara penyampaian
Perguruan atau Diploma Pendidikan
dan Ijazah sarjana muda perguruan
                     mendalam tentang mata        dalam pengajarannya supaya
  yang diiktiraf oleh kerajaan   pelajaran yang hendak diajarnya.    murid-murid dapat memahami
  Malaysia sebelum dia boleh                        apa yang disampaikan olehnya.
    mengajar di sekolah                           Selain tugas dalam bilik darjah, guru juga
                            mempunyai peranan-peranan lain yang
          guru haruslah mempunyai      diharapkan oleh masyarakat. Misalnya
          sahsiah yang baik dan dapat     guru diharapkan menjadi pengganti
         dihormati serta dicontohi oleh     ibubapa, menjadi penasihat dan
         murid. Sahsiah ini termasuklah    pembimbing di dalam pembentukkan
        tingkah laku dan sikap yang elok,  sahsiah murid, menjadi kaunselor kepada
          bersabar, bermurah hati dan     murid-murid, menjadi pengamal dan
           sentiasa bersifat tenang.    penyebar nilai kebudayaan yang elok dan
                           seterusnya menjadi contoh sahsiah yang
                               baik kepada masyarakat.
Mempertingkatkan Profesionalisme

        guru hari ini perlu menyedari
       bahawa tugas dan amanah yang
        diberikan itu adalah untuk
        mendidik generasi yang akan
          menerajui negara ini.

         Guru hendaklah berusaha
         melengkapkan diri dengan
       strategi-strategi pengajaran dan
        pembelajaran di dalam bilik
              darjah.
       guru harus mengikuti kursus-kursus
        pendidikan yang dianjurkan oleh
        pihak Kementerian Pendidikan
        , Jabatan Pendidikan Negeri dan
         Pejabat Pendidikan Daerah.
Berupaya Membuat Keputusan dan
Menyelesaikan Masalah Serta
   Berfikiran Kritis dan Kreatif
                guru harus boleh membuat
                 sesuatu keputusan dalam
                  melaksanakan sesuatu
                tindakan dan menilai semula
                 hasil sesuatu perkara yang
                     dijalankan.
Perubahan-perubahan dalam
 kurikulum pendidikan juga
 memerlukan guru untuk
menguasai kemahiran berfikir
 secara kritis dan kreatif.
Mahir Menggunakan IT
                     Ilmu dan kemahiran    Sebagai pemangkin, guru
 IT merubah dunia pembelajaran       dalam teknologi   menggunakan teknologi info-
 umpamanya muncul pembelajaran       info-komunikasi    komunikasi bukan hanya
melalui ‘online’. Para guru pada hari   yang dikuasai guru  untuk menyampaikan ilmu di
ini telah bersikap produktif, proaktif   dapat digunakan   dunia semata-mata tetapi
    dan responsive terhadap       sebagai pemankin     juga untuk meraih
   perkembangan kecanggihan          kearah      kepentingan ilmu akhirat
   teknologi yang telah banyak       menghasilkan    kerana pendidikan berkualiti
 mengajar anak bangsa kita supaya      pendidikan yang   hanya akan dapat dicapai
 menjadi satu bangsa yang maju.       cemerlang dan   melalui keseimbangan dalam
                        berkualiti     kedua-dua ilmu tersebut.


                     Penggunaan komputer dalam pendidikan membawa
 Penubuhan sekolah bestari yang
                       satu reformasi serta perkembangan baru dalam
 berteraskan penggunaan komputer
                        pelbagai bidang pendidikan, khasnya dalam
  merupakan salah satu bentuk
                      teknologi pendidikan, teori pendidikan, teori-teori
  kurikulum yang memerlukan
                       pengajaran-pembelajaran, pengurusan sekolah,
  profesion keguruan tahu dan
                     sistem pentadbiran pendidikan serta kemahiran dan
 menguasai teknologi maklumat.
                          latihan guru ( Mok Soon Sang, 1996).
Berpengetahuan dan Berdaya Fikir
    Serta Berakhlak
 Seseorang guru dalam profesion keguruan ini perlu
 serba tahu. Guru diharapakan dapat membawa isu-isu
 semasa untuk perbincangan dan mencari
 penyelesaiannya bersama-sama pelajar di dalam kelas


 Melalui pembacaan, guru dapat menambah ilmu
 pengetahuan mengenai isu-isu semasa. Dalam hal seperti
 ini, guru diharapkan dapat menggunakan kebijaksanaan
 dan inisiatif sendiri dalam menggunakan isu-isu semasa
 untuk dikaji dan dibincangkan dengan pelajar


 Dalam perubahan-perubahan sistem pendidikan yang
 semakin mencabar ini, profesion keguruan juga perlu
 menyediakan diri dengan amalan nilai dan akhlak yang
 terpuji kerana nilai-nilai murni perlu diterapkan dalam
 pengajaran.
Rujukan
• Syed Ismail Syed Mustafa , Ahmad Subki Miskon. (
 2011 ). Pengantar Pendidikan. Puchong :
 Penerbitan Multimedia Sdn.Bhd.
• Etika dan profesion perguruan. (t.t & t.p). Dicapai
 pada 19 Ogos 2011 daripada
 http://www.ace.upm.edu.my/~on9notes/NK_ED
 U3001.pdf
• Etika perguruan. (t.t & t.p). Dicapai pada 19 Ogos
 2011 daripada
 http://s6.zetaboards.com/DRAGONIZER/topic/76
 0392/1/

More Related Content

What's hot

Pembelajaran Berasaskan Projek
Pembelajaran Berasaskan ProjekPembelajaran Berasaskan Projek
Pembelajaran Berasaskan Projek
aflah jamaluddin
 
Kod etika perguruan
Kod etika perguruanKod etika perguruan
Kod etika perguruan
Cik Sakura
 
Teori pengajaran kecerdasan pelbagai
Teori pengajaran kecerdasan pelbagaiTeori pengajaran kecerdasan pelbagai
Teori pengajaran kecerdasan pelbagai
SiTi Nurhidayah
 
Pelan induk pembangunan pendidikan (pipp)
Pelan induk pembangunan pendidikan (pipp) Pelan induk pembangunan pendidikan (pipp)
Pelan induk pembangunan pendidikan (pipp)
Nirwanah Snd
 
Konsep dan definisi kurikulum
Konsep dan definisi kurikulumKonsep dan definisi kurikulum
Konsep dan definisi kurikulum
Aziyan Bakar
 

What's hot (20)

Pengintegrasian Teknologi dalam PdP
Pengintegrasian Teknologi dalam PdPPengintegrasian Teknologi dalam PdP
Pengintegrasian Teknologi dalam PdP
 
Program pengayaan
Program pengayaanProgram pengayaan
Program pengayaan
 
Pembelajaran Berasaskan Projek
Pembelajaran Berasaskan ProjekPembelajaran Berasaskan Projek
Pembelajaran Berasaskan Projek
 
kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
kapasiti pedagogi pembelajaran bermaknakapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
 
Ciri dan prinsip pentaksiran
Ciri dan prinsip pentaksiranCiri dan prinsip pentaksiran
Ciri dan prinsip pentaksiran
 
Kod etika perguruan
Kod etika perguruanKod etika perguruan
Kod etika perguruan
 
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulum
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulumFaktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulum
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulum
 
Guru berjiwa pendidik
Guru berjiwa pendidikGuru berjiwa pendidik
Guru berjiwa pendidik
 
Kepelbagaian sosial budaya
Kepelbagaian sosial budayaKepelbagaian sosial budaya
Kepelbagaian sosial budaya
 
Teori pengajaran kecerdasan pelbagai
Teori pengajaran kecerdasan pelbagaiTeori pengajaran kecerdasan pelbagai
Teori pengajaran kecerdasan pelbagai
 
TEORI, MODEL DAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
TEORI, MODEL DAN PEMBANGUNAN KURIKULUMTEORI, MODEL DAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
TEORI, MODEL DAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 
Pengayaan
PengayaanPengayaan
Pengayaan
 
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam PendidikanNota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan
 
Pembelajaran berasaskan masalah
Pembelajaran berasaskan masalahPembelajaran berasaskan masalah
Pembelajaran berasaskan masalah
 
Etika profesion keguruan
Etika profesion keguruanEtika profesion keguruan
Etika profesion keguruan
 
Pelan induk pembangunan pendidikan (pipp)
Pelan induk pembangunan pendidikan (pipp) Pelan induk pembangunan pendidikan (pipp)
Pelan induk pembangunan pendidikan (pipp)
 
Konsep dan definisi kurikulum
Konsep dan definisi kurikulumKonsep dan definisi kurikulum
Konsep dan definisi kurikulum
 
Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend...
Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend...Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend...
Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend...
 
Program pendidikan untuk semua di malaysia
Program pendidikan untuk semua di malaysiaProgram pendidikan untuk semua di malaysia
Program pendidikan untuk semua di malaysia
 
Model Tyler (PPT)
Model Tyler (PPT)Model Tyler (PPT)
Model Tyler (PPT)
 

Viewers also liked (6)

Tajuk : Kod etika keguruan
Tajuk : Kod etika keguruanTajuk : Kod etika keguruan
Tajuk : Kod etika keguruan
 
KESELAMATAN DI PRASEKOLAH
KESELAMATAN DI PRASEKOLAHKESELAMATAN DI PRASEKOLAH
KESELAMATAN DI PRASEKOLAH
 
Keselamatan Diri Pelajar Sekolah
Keselamatan Diri Pelajar SekolahKeselamatan Diri Pelajar Sekolah
Keselamatan Diri Pelajar Sekolah
 
10 upsi qss4013 keselamatan.ppt
10 upsi qss4013 keselamatan.ppt10 upsi qss4013 keselamatan.ppt
10 upsi qss4013 keselamatan.ppt
 
Presentation K3 ( PPT Kesehatan Keselamatan Kerja )
Presentation K3 ( PPT Kesehatan Keselamatan Kerja )Presentation K3 ( PPT Kesehatan Keselamatan Kerja )
Presentation K3 ( PPT Kesehatan Keselamatan Kerja )
 
PPT kesehatan dan keselamatan kerja (K3)
PPT kesehatan dan keselamatan kerja (K3)PPT kesehatan dan keselamatan kerja (K3)
PPT kesehatan dan keselamatan kerja (K3)
 

Similar to Kod etika profesion keguruan

20120302140301 kpf 4013 kuliah 9
20120302140301 kpf 4013  kuliah 920120302140301 kpf 4013  kuliah 9
20120302140301 kpf 4013 kuliah 9
Norhidayah Othman
 
Peranan dan tanggungjawab guru dalam membina negara bangsa berlandaskan etika...
Peranan dan tanggungjawab guru dalam membina negara bangsa berlandaskan etika...Peranan dan tanggungjawab guru dalam membina negara bangsa berlandaskan etika...
Peranan dan tanggungjawab guru dalam membina negara bangsa berlandaskan etika...
محمد أشرف زين الدين
 
Etika & profesionalisme perguruan
Etika & profesionalisme perguruanEtika & profesionalisme perguruan
Etika & profesionalisme perguruan
aisyyyyyy
 
Analisis pelaksanaan kode etik guru indonesia
Analisis pelaksanaan kode etik guru indonesiaAnalisis pelaksanaan kode etik guru indonesia
Analisis pelaksanaan kode etik guru indonesia
candrajelek
 
Nota edu3108 bab 1 konsep mengajar sebagai satu profesion
Nota edu3108 bab 1 konsep mengajar sebagai satu profesionNota edu3108 bab 1 konsep mengajar sebagai satu profesion
Nota edu3108 bab 1 konsep mengajar sebagai satu profesion
Norhasiah Ahmad
 

Similar to Kod etika profesion keguruan (20)

Tajuk 2 done
Tajuk 2 doneTajuk 2 done
Tajuk 2 done
 
Tajuk 2 done
Tajuk 2 doneTajuk 2 done
Tajuk 2 done
 
Modul pembelajaran ipg edu3108
Modul pembelajaran ipg edu3108Modul pembelajaran ipg edu3108
Modul pembelajaran ipg edu3108
 
Falsafah guru
Falsafah guru Falsafah guru
Falsafah guru
 
RPM SK SALAK 2022 2023.pptx
RPM SK SALAK 2022 2023.pptxRPM SK SALAK 2022 2023.pptx
RPM SK SALAK 2022 2023.pptx
 
Profesi keguruan
Profesi keguruanProfesi keguruan
Profesi keguruan
 
KODE ETIK GURU PGRI.pptx
KODE ETIK GURU PGRI.pptxKODE ETIK GURU PGRI.pptx
KODE ETIK GURU PGRI.pptx
 
Memartabatkan profession perguruan
Memartabatkan profession perguruanMemartabatkan profession perguruan
Memartabatkan profession perguruan
 
Etika & profesionalisme perguruan
Etika & profesionalisme perguruanEtika & profesionalisme perguruan
Etika & profesionalisme perguruan
 
profesikeguruan.pptx
profesikeguruan.pptxprofesikeguruan.pptx
profesikeguruan.pptx
 
Hsp moral y6
Hsp moral y6Hsp moral y6
Hsp moral y6
 
20120302140301 kpf 4013 kuliah 9
20120302140301 kpf 4013  kuliah 920120302140301 kpf 4013  kuliah 9
20120302140301 kpf 4013 kuliah 9
 
Kode_Etik_Guru (PGRI) _Di_Indonesia.pptx
Kode_Etik_Guru (PGRI) _Di_Indonesia.pptxKode_Etik_Guru (PGRI) _Di_Indonesia.pptx
Kode_Etik_Guru (PGRI) _Di_Indonesia.pptx
 
HSP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6
HSP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6HSP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6
HSP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6
 
Peranan dan tanggungjawab guru dalam membina negara bangsa berlandaskan etika...
Peranan dan tanggungjawab guru dalam membina negara bangsa berlandaskan etika...Peranan dan tanggungjawab guru dalam membina negara bangsa berlandaskan etika...
Peranan dan tanggungjawab guru dalam membina negara bangsa berlandaskan etika...
 
Etika & profesionalisme perguruan
Etika & profesionalisme perguruanEtika & profesionalisme perguruan
Etika & profesionalisme perguruan
 
Guru Sebagai 1 Profesion
Guru Sebagai 1 ProfesionGuru Sebagai 1 Profesion
Guru Sebagai 1 Profesion
 
Analisis pelaksanaan kode etik guru indonesia
Analisis pelaksanaan kode etik guru indonesiaAnalisis pelaksanaan kode etik guru indonesia
Analisis pelaksanaan kode etik guru indonesia
 
Nota edu3108 bab 1 konsep mengajar sebagai satu profesion
Nota edu3108 bab 1 konsep mengajar sebagai satu profesionNota edu3108 bab 1 konsep mengajar sebagai satu profesion
Nota edu3108 bab 1 konsep mengajar sebagai satu profesion
 
Karakteristik guru
Karakteristik guruKarakteristik guru
Karakteristik guru
 

More from Izzat Najmi

Cara mengukur jisim menggunakan neraca tiga palang
Cara mengukur jisim menggunakan neraca tiga palangCara mengukur jisim menggunakan neraca tiga palang
Cara mengukur jisim menggunakan neraca tiga palang
Izzat Najmi
 
Rawatan Terbakar kimia
Rawatan Terbakar kimiaRawatan Terbakar kimia
Rawatan Terbakar kimia
Izzat Najmi
 
Implikasi kepelbagaian sosiobudaya kepada murid
Implikasi kepelbagaian sosiobudaya kepada muridImplikasi kepelbagaian sosiobudaya kepada murid
Implikasi kepelbagaian sosiobudaya kepada murid
Izzat Najmi
 
Isu isu dalam sukan, Politk dan Insentif
Isu isu dalam sukan, Politk dan InsentifIsu isu dalam sukan, Politk dan Insentif
Isu isu dalam sukan, Politk dan Insentif
Izzat Najmi
 
Matematik asas statistik
Matematik asas statistikMatematik asas statistik
Matematik asas statistik
Izzat Najmi
 
bagaimana Eratosthenes mengukur ukur lilit bumi
bagaimana Eratosthenes mengukur ukur lilit bumibagaimana Eratosthenes mengukur ukur lilit bumi
bagaimana Eratosthenes mengukur ukur lilit bumi
Izzat Najmi
 

More from Izzat Najmi (20)

WWF
WWFWWF
WWF
 
Pengenalan kepada anatomi dan fisiologi peringkat kimia, selular dan tisu org...
Pengenalan kepada anatomi dan fisiologi peringkat kimia, selular dan tisu org...Pengenalan kepada anatomi dan fisiologi peringkat kimia, selular dan tisu org...
Pengenalan kepada anatomi dan fisiologi peringkat kimia, selular dan tisu org...
 
Telinga untuk mendengar
Telinga untuk mendengarTelinga untuk mendengar
Telinga untuk mendengar
 
Menggunakan semua deria
Menggunakan semua deriaMenggunakan semua deria
Menggunakan semua deria
 
Kulit
KulitKulit
Kulit
 
Sifat bahan
Sifat bahanSifat bahan
Sifat bahan
 
Cara mengukur jisim menggunakan neraca tiga palang
Cara mengukur jisim menggunakan neraca tiga palangCara mengukur jisim menggunakan neraca tiga palang
Cara mengukur jisim menggunakan neraca tiga palang
 
Lidah untuk merasa
Lidah untuk merasaLidah untuk merasa
Lidah untuk merasa
 
Keselamatan di padang
Keselamatan di padangKeselamatan di padang
Keselamatan di padang
 
Rawatan Terbakar kimia
Rawatan Terbakar kimiaRawatan Terbakar kimia
Rawatan Terbakar kimia
 
Komunikasi bencana
Komunikasi bencanaKomunikasi bencana
Komunikasi bencana
 
Wanita dan sukan
Wanita dan sukanWanita dan sukan
Wanita dan sukan
 
Lontar peluru
Lontar peluruLontar peluru
Lontar peluru
 
Implikasi kepelbagaian sosiobudaya kepada murid
Implikasi kepelbagaian sosiobudaya kepada muridImplikasi kepelbagaian sosiobudaya kepada murid
Implikasi kepelbagaian sosiobudaya kepada murid
 
Isu isu dalam sukan, Politk dan Insentif
Isu isu dalam sukan, Politk dan InsentifIsu isu dalam sukan, Politk dan Insentif
Isu isu dalam sukan, Politk dan Insentif
 
Matematik asas statistik
Matematik asas statistikMatematik asas statistik
Matematik asas statistik
 
bagaimana Eratosthenes mengukur ukur lilit bumi
bagaimana Eratosthenes mengukur ukur lilit bumibagaimana Eratosthenes mengukur ukur lilit bumi
bagaimana Eratosthenes mengukur ukur lilit bumi
 
OHP dan penggunaanya
OHP dan penggunaanyaOHP dan penggunaanya
OHP dan penggunaanya
 
Penerbitan video pendidikan
Penerbitan video pendidikanPenerbitan video pendidikan
Penerbitan video pendidikan
 
Ad dukhaan
Ad dukhaanAd dukhaan
Ad dukhaan
 

Recently uploaded

1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf
1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf
1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf
indahningsih541
 
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang BumiProjek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
JsitBanjarnegara
 
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdfLaporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
SriHandayaniLubisSpd
 
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptxAksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
AgusSuarno2
 
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaanSoal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
ressyefrina15
 

Recently uploaded (20)

LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docxLAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
 
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptx
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptxRevisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptx
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptx
 
1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf
1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf
1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf
 
PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1
PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1
PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1
 
Tugas PGP Keyakinan Kelas Modul 1.4 SMKN
Tugas PGP Keyakinan Kelas Modul 1.4 SMKNTugas PGP Keyakinan Kelas Modul 1.4 SMKN
Tugas PGP Keyakinan Kelas Modul 1.4 SMKN
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang BumiProjek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdfLaporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Laporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdf
Laporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdfLaporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdf
Laporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdf
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
 
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptxAksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik WidarsihTugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Deskripsi Penilaian K13Penilaian kurikulum 2013 pada rapor pendidikan.
Deskripsi Penilaian K13Penilaian kurikulum 2013 pada rapor pendidikan.Deskripsi Penilaian K13Penilaian kurikulum 2013 pada rapor pendidikan.
Deskripsi Penilaian K13Penilaian kurikulum 2013 pada rapor pendidikan.
 
Perspektif Global PDGK 4403, Modul 4.pptx
Perspektif Global PDGK 4403, Modul 4.pptxPerspektif Global PDGK 4403, Modul 4.pptx
Perspektif Global PDGK 4403, Modul 4.pptx
 
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaanSoal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
 
Modul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdf
Modul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdfModul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdf
Modul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdf
 

Kod etika profesion keguruan

 • 1. KOD ETIKA PROFESION KEGURUAN DAN BAGAIMANA IA MEMUPUK KEPADA PERLAKSANAAN PERKHIMATAN GURU YANG KOMPETEN DAN BERKESAN Oleh : Khairul Amin Bin Mohd Sham Izzat Najmi Bin Ibrahim Syakir Maarif Bin Mastor Rosalina Zafirah Binti
 • 2. PENGENALAN • Selain menyebar ilmu segala tingkah laku guru akan menjadi contoh teladan kepada pelajar selain mereka dapat membina masyarakat yang mempunyai budaya yang bertamadun tinggi. “ Seseorang guru yang baik seharusnya mempunyai sifat dan kualiti peribadi seperti baik hati, pandai berjenaka, sabar, bertanggungjawab, yakin pada diri dan mempunyai sifat kepimpinan (Mok Soon Sang, 1988)”
 • 3. KONSEP ETIKA • Perkataan etika berasal daripada Bahasa Inggeris “ethic”. Perkataan ethic itu pula dari bahasa Greek ethos yang membawa maksud sikap atau adat yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan • Etika ialah satu sistem dasar tingkah laku bagi sesuatu kumpulan manusia atau organisasi yang meliputi aspek-aspek tertentu. Contoh yang dimaksudkan ialah aspek-aspek moral yang baik dan yang buruk, serta yang betul dan yang salah, dengan tujuan memberi garis panduan kepada ahli-ahli berkenaan. Masyarakat pula menggunakan etika itu untuk menganalisis, menilai dan menentukan sama ada tingkah laku manusia telah mengikut peraturan yang ditetapkan.
 • 4. KONSEP PROFESION • Menurut Kamus Dewan, ‘profesion’ ialah suatu bidang pekerjaan khasnya yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. Contohnya, perundangan, perubatan, perguruan dan lain-lain. • Berdasarkan ciri-ciri profesion, Mok Soon Sang ( 1996 ) merumuskan secara ringkas konsep profesionalisme sebagai suatu pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai kelulusan
 • 6. KOD ETIKA KEGURUAN • Setiap profesion dalam pekerjaan mempunyai kod etika yang tersendiri. Kod etika ini juga dipunyai oleh profesion perguruan. Setiap guru dikehendaki mematuhi kod etikanya sendiri demi menjaga status, akhlak dan maruah dalam profesion keguruannya. Di Malaysia, “Tatasusila Profesion Keguruan” yang disarankan oleh Kementerian Pendidikan merupakan landasan dan garis panduan untuk setiap guru menjaga imej profesionnya
 • 7. TATASUSILA PROFESION KEGURUAN : IKRAR “Kami, guru-guru Malaysia, yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu,yang taat setia, yang bertanggungjawab dan berkebolehan, yang menyedari betapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang, dan yang percaya kepada demokrasi, kebebasan perseorangan dan prinsip-prinsip Rukun Negara. “
 • 8. “dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab mebimbing anak muda untuk mecapai kemajuan sepenuh-penuhnya, maka dengan ini, kami menerima Tatasusila berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tingginya : – Tanggungjawab terhadap pelajar – Tanggungjawab terhadap ibu bapa – Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara – Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan
 • 9. Tanggungiawab terhadap pelaiar • Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain. • Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan atau agama. • Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya.
 • 10. • Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam- darjah sendiri atau dalam matapelajaran lain yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran. • Menunjukkan suatu cara berpakaian, pertuturan dan tingkah laku yang dapat memberikan contoh yang baik kepada pelajar. • Memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas melalui pengajian, penyelidikan, lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas, persidangan, mesyuarat atau seminar supaya pengajaran kami mencapai mutu yang setinggi-tingginya.
 • 11. Tanggungjawab terhadap ibu bapa • Menghormati tanggungiawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka. • Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumah tangga. • Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumah tangga atau mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkannya kepada sesiapa kecuali kepacla mereka yang berhak mengetahuinya.
 • 12. • Memberikan maklumat kepada ibu-bapa demi kepentingan anak-anak mereka, dan menggunakan maklumat vang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana. • Mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar. • Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka.
 • 13. Tanggungiawab terhadap masyarakat dan negara • Mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat atau negara‘, ataupun yang bertentangan dengan Rukun Negara. • Memupuk sikap dan nilai dalam diri setiap pelajar yang boleh membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia, bertanggungiawab dan berguna, menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama.
 • 14. • Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat. • Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat. • Memberi sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral, kebudayaan dan kecendekiawanan masyarakat. Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan kami sehari-hari dengan baik.
 • 15. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan • Mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru dihadapan pelajar atau ibu bapa, atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru. • Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai guru. • Berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggungjawab kami dengan rajin dan bersungguh-sungguh dan mengekalkannya sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial.
 • 16. • Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat kami terutamanya mereka yang baru menceburkan diri dalam profesion perguruan. • Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak rnencemarkan nama baik profesion perguruan. • Akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.
 • 17. KEPENTINGAN KOD ETIKA KEGURUAN • Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan kerana kod ini sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru. • Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. Oleh itu, guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. Dalam kata lain etika keguruan bermaksud tugas hakiki guru yang menekan kan dua amana hpenting iaitu konsep ibadah dan pembangunan insan.
 • 18. • Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain.Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain. • Kod Etika dalam bentuk dokumen, usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan. Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etika nya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan.
 • 19. • Menerusi kod etika, guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan secara hitam putih dan rasmi. Secara tidak langsung, perkara ini akan membuka mata masyarakat untuk menghayati tanggungjawab guru yang luas dan berat dan menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan negara. • Etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi. Pengamalan etika dapat mengekal, dan memelihara kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas, serta memupuk tanggungjawab bersama dan mengeratkan perhubungan antara ahli dalam organisasi (INTAN, 1991).
 • 20. BAGAIMANA IA MEMUPUK KEPADA PERLAKSANAAN PERKHIMATAN GURU YANG KOMPETEN DAN BERKESAN
 • 21. • Umum mengetahui bahawa kod etika profesion keguruan ini merupakan satu wadah yang mampu menjadi landasan terbaik bagi menyediakan guru yang cemerlang daripada semua aspek sesuai dengan falfasah pendidikan guru iaitu: FALSAFAH PENDIDIKAN GURU (FPG) “Guru yang berpekerti mulia, berpandangan prograsif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi Negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin
 • 22. • Antara perkara yang boleh dilihat dalam memastikan perlaksanaan perkhidmatan guru yang cemerlang ialah : 1. Pengetahuan atau kemahiran yang diperolehi melaluai pembelajaran teori dan latihan amali dalam sesuatu tempoh masa yang panjang 2. Mempertingkatkan Profesionalisme 3. Berupaya Membuat Keputusan dan Menyelesaikan Masalah Serta Berfikiran Kritis dan Kreatif 4. Mahir Menggunakan IT 5. Berpengetahuan dan Berdaya Fikir Serta Berakhlak
 • 23. Pengetahuan atau kemahiran yang diperolehi melaluai pembelajaran teori dan latihan amali dalam sesuatu tempoh masa yang panjang menerima latihan dalam perguruan untuk menjadi seorang guru yang Guru juga mesti mengetahuai bertauliah, contonhya Sijil mempunyai pengetahuan yang keadah atau cara penyampaian Perguruan atau Diploma Pendidikan dan Ijazah sarjana muda perguruan mendalam tentang mata dalam pengajarannya supaya yang diiktiraf oleh kerajaan pelajaran yang hendak diajarnya. murid-murid dapat memahami Malaysia sebelum dia boleh apa yang disampaikan olehnya. mengajar di sekolah Selain tugas dalam bilik darjah, guru juga mempunyai peranan-peranan lain yang guru haruslah mempunyai diharapkan oleh masyarakat. Misalnya sahsiah yang baik dan dapat guru diharapkan menjadi pengganti dihormati serta dicontohi oleh ibubapa, menjadi penasihat dan murid. Sahsiah ini termasuklah pembimbing di dalam pembentukkan tingkah laku dan sikap yang elok, sahsiah murid, menjadi kaunselor kepada bersabar, bermurah hati dan murid-murid, menjadi pengamal dan sentiasa bersifat tenang. penyebar nilai kebudayaan yang elok dan seterusnya menjadi contoh sahsiah yang baik kepada masyarakat.
 • 24. Mempertingkatkan Profesionalisme guru hari ini perlu menyedari bahawa tugas dan amanah yang diberikan itu adalah untuk mendidik generasi yang akan menerajui negara ini. Guru hendaklah berusaha melengkapkan diri dengan strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. guru harus mengikuti kursus-kursus pendidikan yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan , Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah.
 • 25. Berupaya Membuat Keputusan dan Menyelesaikan Masalah Serta Berfikiran Kritis dan Kreatif guru harus boleh membuat sesuatu keputusan dalam melaksanakan sesuatu tindakan dan menilai semula hasil sesuatu perkara yang dijalankan. Perubahan-perubahan dalam kurikulum pendidikan juga memerlukan guru untuk menguasai kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.
 • 26. Mahir Menggunakan IT Ilmu dan kemahiran Sebagai pemangkin, guru IT merubah dunia pembelajaran dalam teknologi menggunakan teknologi info- umpamanya muncul pembelajaran info-komunikasi komunikasi bukan hanya melalui ‘online’. Para guru pada hari yang dikuasai guru untuk menyampaikan ilmu di ini telah bersikap produktif, proaktif dapat digunakan dunia semata-mata tetapi dan responsive terhadap sebagai pemankin juga untuk meraih perkembangan kecanggihan kearah kepentingan ilmu akhirat teknologi yang telah banyak menghasilkan kerana pendidikan berkualiti mengajar anak bangsa kita supaya pendidikan yang hanya akan dapat dicapai menjadi satu bangsa yang maju. cemerlang dan melalui keseimbangan dalam berkualiti kedua-dua ilmu tersebut. Penggunaan komputer dalam pendidikan membawa Penubuhan sekolah bestari yang satu reformasi serta perkembangan baru dalam berteraskan penggunaan komputer pelbagai bidang pendidikan, khasnya dalam merupakan salah satu bentuk teknologi pendidikan, teori pendidikan, teori-teori kurikulum yang memerlukan pengajaran-pembelajaran, pengurusan sekolah, profesion keguruan tahu dan sistem pentadbiran pendidikan serta kemahiran dan menguasai teknologi maklumat. latihan guru ( Mok Soon Sang, 1996).
 • 27. Berpengetahuan dan Berdaya Fikir Serta Berakhlak Seseorang guru dalam profesion keguruan ini perlu serba tahu. Guru diharapakan dapat membawa isu-isu semasa untuk perbincangan dan mencari penyelesaiannya bersama-sama pelajar di dalam kelas Melalui pembacaan, guru dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai isu-isu semasa. Dalam hal seperti ini, guru diharapkan dapat menggunakan kebijaksanaan dan inisiatif sendiri dalam menggunakan isu-isu semasa untuk dikaji dan dibincangkan dengan pelajar Dalam perubahan-perubahan sistem pendidikan yang semakin mencabar ini, profesion keguruan juga perlu menyediakan diri dengan amalan nilai dan akhlak yang terpuji kerana nilai-nilai murni perlu diterapkan dalam pengajaran.
 • 28. Rujukan • Syed Ismail Syed Mustafa , Ahmad Subki Miskon. ( 2011 ). Pengantar Pendidikan. Puchong : Penerbitan Multimedia Sdn.Bhd. • Etika dan profesion perguruan. (t.t & t.p). Dicapai pada 19 Ogos 2011 daripada http://www.ace.upm.edu.my/~on9notes/NK_ED U3001.pdf • Etika perguruan. (t.t & t.p). Dicapai pada 19 Ogos 2011 daripada http://s6.zetaboards.com/DRAGONIZER/topic/76 0392/1/