SlideShare a Scribd company logo
IVA.
COM FER LES
DECLARACIONS
BARCELONA ACTIVA>2
IVA.
COM FER LES
DECLARACIONS
Tramitació i terminis Pag.
Què és l’IVA? 3
Què són les declaracions de l’IVA?
Els models 303, 390 i 347 3
Com afecta l’IVA a la vostra associació? 5
Qui ha de presentar les declaracions de l’IVA
i en quins terminis? 6
Què heu de tenir en compte a l’hora d’omplir
els models 303, 390 i 347? 6
Com s’omplen i es presenten els models 303, 390 i 347? 8
Recursos 11
+ A fons 12
IVA. Com fer les declaracions / Guia per associacions >3
Què és l’IVA?
L’IVA és l’impost sobre el valor afegit. És un impost indirecte que es paga
tenint en compte el consum de béns i serveis.
Les associacions que duguin a terme una activitat econòmica, per a la qual emetin factures amb
IVA, hauran de pagar a Hisenda les quantitats que hagin cobrat als seus clients. Alhora, podran
deduir-se les quantitats pagades en concepte d‘IVA en les factures de les despeses i compres de
béns i serveis, restant-les de les quantitats que hagin cobrat per les vendes.
En cas que una part dels ingressos estiguin subjectes a l’IVA i una altra part estiguin exempts,
només es podrà deduir l’IVA pagat a les factures de despeses en la mateixa proporció existent
entre ingressos subjectes i exempts. Això s’anomena regla de prorrata.
Per les seves particularitats (activitats subjectes i exemptes, regla de
prorrata, etc.), sempre es recomana consultar una gestoria especialitzada
per procedir a la gestió de l’IVA. Però és important que entengueu els
conceptes. Així podreu comprovar que es compleixen les obligacions fiscals
i entendre-us bé amb la gestoria.
Què són les declaracions de l’IVA? Els models 303, 390 i 347
Les declaracions tributàries són formularis amb els quals els contribuents realitzen dos tràmits
diferents: autoliquidacions i declaracions informatives.
Autoliquidacions. Model 303
Les autoliquidacions són declaracions periòdiques (generalment, trimestrals) amb les quals es
presenten unes dades econòmiques relatives a l’impost que es tracti. Segons el resultat (a favor
d’Hisenda o de la persona contribuent), es fa el pagament de la quota de l’impost, es guarda per
compensar amb declaracions posteriors o bé se’n sol·licita la devolució, si ha pagat en excés.
Això darrer només es pot fer en la declaració del quart trimestre.
BARCELONA ACTIVA>4
Les autoliquidacions d’IVA es presenten amb el model 303. Amb aquest model l’associació
presenta a Hisenda un resum de les seves vendes i compres i de les quotes de l’impost que ha
cobrat i pagat durant el període a què faci referència. Segons quin sigui el saldo d’aquesta
diferència, l’ associació el pagarà a Hisenda, si és al seu favor, o el deixarà per compensar amb el
model 303 del següent període.
A final d’any, si el saldo de l’últim període continua indicant que és per compensar, l’ associació
podrà demanar-ne una devolució per transferència bancària.
La presentació del model 303 és obligatòria, encara que el saldo sigui 0 per igualació de les
quotes cobrades i pagades, o bé no hi hagi hagut activitat en un moment determinat. Si la manca
d’activitat és regular, és més raonable donar de baixa l’impost amb el model 036 de Declaració
Censal. D’aquesta manera, us estalviareu haver de presentar les declaracions trimestrals i el
resum anual mentre duri la inactivitat.
Declaracions informatives. Models 390 i 347
Les declaracions informatives són formularis tributaris que no comporten cap tipus de
pagament. Només es lliuren a Hisenda dades relacionades amb el tribut a què es faci referència.
La seva presentació és obligatòria i, habitualment, tenen caràcter anual. Es presenten l’inici de
l’any següent amb les dades de l’any anterior. Així, per exemple, el resum anual de l’IVA (model
390) es presentarà entre els dies 1 i 31 de gener de 2019, amb les dades dels quatre trimestres
de l’any 2018.
Per a les gestions de l’IVA hi ha dues declaracions informatives: els models 390 i 347.
Model 390.
És una declaració resum, de caràcter anual, amb què
l’associació detalla a Hisenda les quantitats
corresponents a les seves vendes i compres. En detalla
les bases imposables, els tipus d’IVA en què hagi
incorregut i les quotes de l’impost repercutides i
suportades, respectivament, en les seves vendes
i compres.
El model 390 ha de correspondre a la suma de les
autoliquidacions presentades al llarg de l’any amb el
model 303. Però, a més, caldrà oferir una informació
més detallada sobre alguns punts. Per exemple, a les
autoliquidacions del model 303, a la secció de l’IVA
deduïble, no cal separar les bases imposables i les
quotes de l’impost pagades segons cada tipus d’IVA
(4%, 10% i 21%). Al model 390, en canvi, sí que caldrà
diferenciar-ne els tipus.
La presentació del model 390 és obligatòria, encara
que l’empresa no hagi tingut activitat. En aquest cas,
caldrà marcar la casella que correspongui a aquesta
circumstància.
IVA. Com fer les declaracions / Guia per associacions >5
Model 347.
Aquest model serveix per a fer la Declaració Anual
d’Operacions amb terceres persones. També té
caràcter anual.
Només s’haurà de presentar si es tenen operacions
durant l’any (vendes i compres de béns i/o serveis) amb
import superior a 3.005,06 € IVA inclòs, a més de les
subvencions i donacions rebudes durant l’exercici
(aquestes, des del primer cèntim), indicades tant pel
volum total anual com per cadascun dels trimestres.
També caldrà indicar les dades personals de les
empreses i/o persones amb qui s’hagin fet les
operacions.
Aquest model s’ha de presentar sempre que les
operacions superin el límit de 3.005,06€, tant si estan
subjectes o exemptes de l’IVA.
Com afecta l’IVA a la vostra associació?
L’IVA obliga l’associació a fer una sèrie de tràmits, en funció del caràcter de l’activitat econòmica
que dugueu a terme.
Si teniu una única activitat, i a més és no subjecta (article 7 Llei 37/1992, LIVA) o exempta (article
20 LIVA), podeu fer una declaració censal, amb el model 036, i declarar-ho. D’aquesta manera, no
haureu de presentar les declaracions trimestrals de l’IVA (model 303).
Si no feu aquesta declaració censal, haureu de presentar els models 303 trimestrals, amb els
imports a 0, encara que la vostra activitat sigui no subjecta o exempta.
Per tant, haureu de fer la presentació del Resum Anual del model 390 sempre que tingueu, o
hàgiu tingut, l’impost actiu durant l’any o una part de l’any (declaració amb el model 036). Si en
cap moment l’heu tingut actiu, perquè és una activitat no subjecta o exempta, no haureu de
presentar-lo.
Si teniu dues, o més, activitats econòmiques, i una és no subjecta o exempta, i l’altra és subjecta
(és a dir, normal), haureu de calcular la regla de prorrata i fer la presentació de tots els models,
tant els models 303 trimestrals com el model 390 anual. En aquest cas, es recomana consultar
una gestoria especialitzada per fer el càlcul de la regla de prorrata.
El model 347, d’altra banda, és de presentació obligatòria, però només si heu tingut operacions
superiors als 3.005,06 € amb terceres persones.
BARCELONA ACTIVA>6
Qui ha de presentar les declaracions de l’IVA
i en quins terminis?
Les persones encarregades de la representació de l’associació han de presentar els tres models
per via telemàtica. S’admet la presentació per part d’una tercera persona expressament
autoritzada, que habitualment és una gestoria o assessoria. Recordeu que heu de disposar del
certificat digital de persona jurídica per accedir a la presentació telemàtica. Podeu consultar el
recurs +Fàcil Com obtenir el Certificat Digital, einESS.
Model 303. Terminis de presentación
Aquest model s’ha de presentar entre els dies 1 i 20 del mes posterior a la finalització del
trimestre natural. És a dir, abans dels dies 20 dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener.
Model 390
S’ha de presentar entre els dies 1 i 30 de gener de l’any posterior a l’exercici declarat. Per
exemple, el model 390 de l’exercici 2018 s’haurà de presentar abans del 30 de gener de 2019.
Malgrat tot, heu de consultar-ne els terminis a la pàgina web, perquè cada any poden canviar.
Model 347
Fins a l’exercici de l’any 2017, el model 347 s’havia de presentar fins al dia 28 de febrer. A partir
de l’exercici de 2018, es presenta durant el mes de gener següent (gener de 2019). Recordeu això
de cara als pròxims exercicis.
Què heu de tenir en compte a l’hora d’omplir
els models 303, 390 i 347?
Model 303
 Tingueu en compte que només serà deduïble l’IVA que l’associació hagi
suportat en forma de factura. Els tiquets poden ser una despesa legítima,
però els seus imports d’IVA no són fiscalment deduïbles per a aquest
impost.
 Recordeu que les factures hauran d’incloure, a més del detall de
l’adquisició:
 les dades completes de l’associació (raó social, adreça i NIF), així
com també les dades completes del client o proveïdor.
 la data de la factura.
 la data de l’adquisició que és objecte de la factura (si és diferent
de la data de factura).
IVA. Com fer les declaracions / Guia per associacions >7
 el tipus d’IVA aplicable (4%, 10% o 21%).
 la quota d’IVA a suportar, resultat de multiplicar la base
imposable pel tipus d’IVA.
 l’import total de la factura, IVA inclòs.
 És obligatori dur un Llibre Registre de Factures emeses i rebudes,
numerades i ordenades cronològicament.
 El model 303 s’ha de presentar cada trimestre, un cop iniciada l’activitat
econòmica, encara que no s’hagi produït cap venda o compra. En aquests
casos, caldrà emplenar la casella «Sense activitat».
Model 390
 Tingueu en compte que aquest model no és un sumatori de les
autoliquidacions presentades amb el model 303. A més de la informació
reflectida als models 303, caldrà indicar la resta de dades de
caràcter informatiu, però que també són obligatòries. Per exemple, cal
desglossar les bases imposables i les quotes de l’impost repercutides i
suportades en funció de diferents tipus de vendes i compres (operacions
interiors, intracomunitàries, béns d’inversió, etc.). Fixeu-vos-hi bé a l’hora
d’omplir les caselles.
Model 347
 En cas que tingueu factures d’abonament, d’un sol proveïdor o client, que
pugin a més del límit de 3.005,60€, tot i que siguin d’import negatiu, caldrà
indicar aquesta informació al model 347. No importa el signe de la
transacció, sinó la seva magnitud.
 Tanmateix, les subvencions i donacions rebudes caldrà que s’indiquin
sense límit mínim d’import, és a dir, des del primer cèntim.
 També s’han de declarar les operacions d’arrendament d’immobles, quan
l’associació sigui l’arrendadora, és a dir, la propietària del local.
BARCELONA ACTIVA>8
Com s’omplen i es presenten els models 303, 390 i 347?
Model 303
S’ha d’omplir telemàticament. Actualment no se’n permet la presentació en paper. Feu servir
aquest enllaç per accedir al tràmit en línia.
Quan accediu al formulari, primer haureu d’indicar les vostres dades, informació sobre el vostre
règim d’IVA i el període per al qual presenteu l’autoliquidació. Un cop introduïdes les dades
identificatives, passareu a la pantalla número 1 (d’un total de 3), on indicareu les bases
imposables de les quantitats d’IVA cobrades i pagades. L’aplicatiu en calcularà les quotes i,
juntament amb altres caselles, si s’escau, farà la suma de l’IVA que caldrà pagar, a la casella
número 27.
En el cas de l’IVA pagat a les vostres compres, només haureu d’indicar les bases imposables i les
quantitats pagades en concepte d’IVA. L’aplicatiu no farà cap càlcul, excepte la suma de les
quantitats d’IVA pagades, a la casella número 45.
Recordeu que heu de diferenciar les bases imposables i les quantitats d’IVA en funció del tipus
de compra que heu fet. Per exemple, heu de distingir entre les compres habituals i les compres
de béns d’inversió, com ara ordinadors o vehicles. En aquest darrer cas la declaració és més
complexa i us recomanem consultar-ho a la vostra gestoria.
De manera automàtica, l’aplicatiu calcularà el resultat del règim general (casella 46) i
n’assenyalarà la diferència entre les caselles 27 (IVA cobrat) i 45 (IVA pagat).
Un cop introduïdes les quantitats corresponents a l’IVA del trimestre a què fa referència,
passareu a la pantalla número 2, que és exclusiva per als usuaris que s’hagin acollit al Règim
Especial del Criteri de Caixa. Si aquest és el vostre, trobareu recursos en línia al final d’aquesta
fitxa, on podreu consultar tot allò relacionat amb aquest règim especial.
A l’última pantalla podreu compensar les quotes negatives de trimestres anteriors. En aquest
cas, Hisenda sempre permet que compenseu l’excés d’IVA pagat a la declaració del següent
trimestre, fins que tingueu saldo d’IVA a pagar. Si al final de l’any el saldo de l’IVA continua a favor
vostre, podreu sol·licitar a Hisenda que us en pagui l’excés amb una transferència per
domiciliació bancària.
Per acabar, haureu de validar la declaració, introduint les dades bancàries per domiciliar el
pagament o per fer-vos la transferència de l’excés d’IVA pagat a final de l’any. També podreu
generar un pdf, vàlid a efectes d’arxiu.
Model 390
Com el model 303, el 390 s’ha d’omplir telemàticament, perquè actualment no se’n permet la
presentació en paper. Feu servir aquest enllaç per accedir al tràmit en línia.
El formulari telemàtic consta de 17 pantalles. No haureu d'emplenar-les totes. Les pantalles 1, 2
i 3 serveixen per indicar les dades de l’associació, dels representants i del model 390. Les
pantalles 4, 5 i 6 serveixen per indicar les operacions realitzades en règim general. Les 7, 8 i 9 és
on s’indiquen les operacions realitzades en règim simplificat.
IVA. Com fer les declaracions / Guia per associacions >9
Aquestes tres darreres no haureu d’omplir-les, perquè el règim simplificat és exclusiu per a
persones físiques (article 122.1 Llei 37/1992, de l’Impost sobre el Valor Afegit).
La pantalla 10 i és on s’indica el resultat de la liquidació anual i la tributació per raó de territori. El
resultat de la liquidació anual consta de:
 la suma dels resultats del règim general i del simplificat (vosaltres només tindreu el
general).
 compensació de quotes de l’exercici anterior, si és a favor de l’entitat i no es va cobrar.
 resultat final de la liquidació, suma de les anteriors caselles.
L’apartat de tributació per raó de territori només s’aplica si heu tingut activitat econòmica en
establiments a Navarra i/o el País Basc, que tenen un concert econòmic especial i normes de
tributació pròpies.
La pantalla 11 fa referència al resultat de les liquidacions, que està dividit en dos subapartats:
per als períodes que no tributen i per als que ho fan al Règim especial del grup d’entitats. Només
haureu d’indicar informació en aquesta pantalla si formeu part d’un grup d’entitats que es troben
directament relacionades.
La pantalla número 12 indica les operacions realitzades a l’exercici i el seu volum. Haureu
d’indicar les xifres netes (sense IVA) dels conceptes detallats, que els podreu extreure de la
comptabilitat de l’associació. Així i tot, recordeu que haureu d’introduir informació específica
de cada concepte i diferenciar-los. El volum total d’operacions obtingut s’ha d’indicar a la
casella 108.
Heu de tenir en compte que les subvencions (article 78.2.3 Llei 37/1992, de l’IVA) i les quotes a les
persones sòcies (article 20.1.8 i 20.1.12 de la mateixa llei) habitualment estan exemptes d’IVA i
no les haureu d’incloure. En alguns casos (subvencions directament vinculades al preu de les
operacions subjectes a l’IVA i quotes a persones sòcies a canvi d’una contraprestació) poden ser
considerades part de l’activitat econòmica. Si és així, sí que s’han d’incloure a l’IVA i l’associació,
per tant, haurà de declarar i pagar l’IVA que hi correspongui.
A la pantalla número 13 haureu de posar-hi les dades de les operacions específiques. És possible
que hi hagi dades que ja heu introduït en altres pantalles, tingueu-ho en compte. La pantalla
següent, la número 14, us servirà per indicar les diferents activitats que ha desenvolupat
l’associació, cadascuna amb el seu codi CNAE, els volums d’operacions totals i amb dret a
deducció, el tipus de prorrata (general o especial) i el percentatge de la prorrata aplicable.
Si teniu operacions exemptes, juntament amb operacions subjectes, que és el més habitual, heu
d’aplicar regla de prorrata. Atès que el càlcul de la prorrata exigeix uns certs coneixements que
no es poden tractar en aquesta guia, si us fa falta, adreceu-vos a una gestoria o assessoria
especialitzada de la vostra confiança perquè resolguin els vostres dubtes.
Les pantalles 15, 16 i 17 són per introduir dades sobre les activitats de règims de deduccions
diferenciades (IVA deduïble, grups 1, 2 i 3, respectivament). Si l’associació duu a terme dues o
més activitats econòmiques i aquestes tenen un codi CNAE diferent, cal esbrinar si, entre els
règims de deducció de l’IVA de l’activitat principal i la o les secundàries, hi ha una diferència més
gran del 50%. Si és així, és millor que consulteu una assessoria especialitzada, perquè us farà
falta dur una comptabilitat diferenciada per cada activitat.
BARCELONA ACTIVA>10
Model 347
Tampoc no se’n permet la presentació en paper i cal fer-ho en línia. Podeu accedir al tràmit
telemàtic en aquest enllaç.
És una declaració informativa que requereix un tràmit que consta de tres passos. Cal que
utilitzeu unes claus per omplir la informació, com s’explicarà més endavant.
A la pantalla 1 introduireu les dades de la declaració.
A la pantalla 2 heu de declarar les dades de les persones i entitats amb les quals hàgiu tingut
les operacions a declarar, afegint-hi la clau de l’operació i si aquesta és l’arrendament d’un local
o negoci.
Haureu de fer servir, d’entre totes les claus, l’A o la B:
 Clau A: compres i adquisicions de béns o serveis superiors als 3.005,06 €.
 Clau B: vendes de béns o serveis superiors als 3.005,06 € (també
subvencions i donacions).
 Clau C: cobraments per compte de terceres persones superiors als 300,51 €.
 Clau D: adquisicions de béns o serveis que són al marge de tota activitat
empresarial o professional i que estan efectuades per entitats públiques,
partits polítics, sindicats o associacions empresarials, que superin els
3.005,06 €.
 Clau E: subvencions satisfetes per administracions públiques i que superin
els 3.005,06 € (clau d’ús exclusiu per a administracions públiques que
atorguin subvencions).
 Clau F: vendes efectuades per agències de viatges.
 Clau G: compres efectuades per agències de viatges.
A la pantalla 3 trobareu les dades introduïdes a la pantalla anterior i haureu d’afegir els codis de
província i país i les claus d’operació. Tot seguit, indicareu les quantitats trimestrals de les
operacions i, a continuació, l’import anual i els imports rebuts en metàl·lic.
IVA. Com fer les declaracions / Guia per associacions >11
Recursos
AEAT, Instruccions i terminis de presentació model 303
AEAT, Instrucciones modelo 347
AEAT, Instrucciones modelo 390
AEAT, Formulari telemàtic per presentar model 303
AEAT, Formulari telemàtic de declaració del model 347
AEAT, Formulari telemàtic de declaració del model 390
AEAT, Plazo de presentación modelo 347
AEAT, Plazo de presentación modelo 390
AEAT, Règim general de l’IVA
AEAT, Règim especial del criteri de caixa
AEAT, Preguntes freqüents sobre el règim especial del criteri de caixa
AEAT, INFORMA, Manual electrónico sobre el régimen especial del criterio de caja
CRAJ, Fitxa tècnica núm. 46: Model 347. Declaració anual d’operacions amb terceres persones
CRAJ, Fitxa tècnica núm. 61: L’Impost sobre el Valor Afegit
Xarxanet, Com es fa la liquidació de l’IVA
Xarxanet, Els models fiscals relatius a l’IVA
Xarxanet, IVA. Model 347 (I). Obligats a la presentació i novetats rellevants
Xarxanet, IVA. Model 347 (II). Què declarar i recollida de dades
BARCELONA ACTIVA>12
+ A fons
AEAT, Manual practico del IVA 2017
BOE, Ley 37/1992, Impuesto sobre el Valor Añadido
BOE, Real Decreto 1624/1992, Reglamento Ley IVA
BOE, Orden EHA/3012/2008, Modelo 347 de Declaración anual de operaciones con terceras
personas
BOE, Orden EHA/3786/2008, Modelo 303 IVA, Autoliquidación
BOE, Orden EHA/3111/2009, Modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el
Valor Añadido
Torre Jussana, Útil Pràctic núm. 23. Les obligacions fiscals de les entitats no lucratives
IVA. Com fer les declaracions / Guia per associacions >13
Aquest recurs forma part del projecte + Fàcil, einESS per associacions,
impulsat per la Direcció Operativa d’Innovació Socioeconòmica de
Barcelona Activa, en el marc del programa d’enfortiment d’associacions en
l’àmbit de l’Economia Social i Solidària.
Des de Barcelona Activa fomentem i enfortim les iniciatives emprenedores,
entitats i empreses de l'àmbit de l'Economia Social
i Solidària de la ciutat. És per això que oferim acompanyament
i formació especialitzada tant als nostres equipaments centrals
com a diversos barris de la ciutat.
Per a més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres a:
innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat

More Related Content

What's hot

El nou impost de societats en entitats sense ànim de lucre
El nou impost de societats en entitats sense ànim de lucreEl nou impost de societats en entitats sense ànim de lucre
El nou impost de societats en entitats sense ànim de lucre
Parés i Aubia
 
Novetats fiscals 2014. Jornada 10 de gener. Suport Associatiu
Novetats fiscals 2014. Jornada 10 de gener. Suport AssociatiuNovetats fiscals 2014. Jornada 10 de gener. Suport Associatiu
Novetats fiscals 2014. Jornada 10 de gener. Suport AssociatiuSuportAssociatiu
 
Secretaris 2019
Secretaris 2019Secretaris 2019
Secretaris 2019
crpsabadell
 
Fiscalitat per autònoms
Fiscalitat per autònomsFiscalitat per autònoms
Fiscalitat per autònoms
Consell Industrial
 
Impost sobre Activitats Econòmiques,
Impost sobre Activitats Econòmiques,Impost sobre Activitats Econòmiques,
Impost sobre Activitats Econòmiques,
AlbaVzquez7
 
Tancament exercici2019 guiapasa_pas
Tancament exercici2019 guiapasa_pasTancament exercici2019 guiapasa_pas
Tancament exercici2019 guiapasa_pas
crpsabadell
 

What's hot (8)

El nou impost de societats en entitats sense ànim de lucre
El nou impost de societats en entitats sense ànim de lucreEl nou impost de societats en entitats sense ànim de lucre
El nou impost de societats en entitats sense ànim de lucre
 
Novetats fiscals 2014. Jornada 10 de gener. Suport Associatiu
Novetats fiscals 2014. Jornada 10 de gener. Suport AssociatiuNovetats fiscals 2014. Jornada 10 de gener. Suport Associatiu
Novetats fiscals 2014. Jornada 10 de gener. Suport Associatiu
 
CColas-TFM
CColas-TFMCColas-TFM
CColas-TFM
 
Secretaris 2019
Secretaris 2019Secretaris 2019
Secretaris 2019
 
Fiscalitat per autònoms
Fiscalitat per autònomsFiscalitat per autònoms
Fiscalitat per autònoms
 
Legislacio fiscal
Legislacio fiscalLegislacio fiscal
Legislacio fiscal
 
Impost sobre Activitats Econòmiques,
Impost sobre Activitats Econòmiques,Impost sobre Activitats Econòmiques,
Impost sobre Activitats Econòmiques,
 
Tancament exercici2019 guiapasa_pas
Tancament exercici2019 guiapasa_pasTancament exercici2019 guiapasa_pas
Tancament exercici2019 guiapasa_pas
 

Similar to IVA Com fer les declaracions

Economia 2018
Economia 2018Economia 2018
Economia 2018
crpsabadell
 
Tributaries
TributariesTributaries
Tributaries
crpsabadell
 
Tributaries
TributariesTributaries
Tributaries
crpsabadell
 
T3 normalització i verificació comptable
T3 normalització i verificació comptableT3 normalització i verificació comptable
T3 normalització i verificació comptableLaura
 
Economia
EconomiaEconomia
Economia
crpsabadell
 
Back Home: Pla Financer
Back Home: Pla FinancerBack Home: Pla Financer
Back Home: Pla FinancerAleixGarces
 
Sistema de Liquidación Directa Cret@
Sistema de Liquidación Directa Cret@Sistema de Liquidación Directa Cret@
Sistema de Liquidación Directa Cret@
Grup Pitagora
 
iva_(1).pptx
iva_(1).pptxiva_(1).pptx
iva_(1).pptx
paco8430
 
OARH U.2.10 11 la nòmina o el rebut de salari i l'irpf
OARH U.2.10 11 la nòmina o el rebut de salari i l'irpfOARH U.2.10 11 la nòmina o el rebut de salari i l'irpf
OARH U.2.10 11 la nòmina o el rebut de salari i l'irpf
Marissa C.S.
 
Pla Financer - Fem Festa Major
Pla Financer - Fem Festa MajorPla Financer - Fem Festa Major
Pla Financer - Fem Festa Major
Ivan Carol
 
Exemple d'informe financer
Exemple d'informe financerExemple d'informe financer
Exemple d'informe financerMelanie Nogué
 
Secretaris 2018
Secretaris 2018Secretaris 2018
Secretaris 2018
crpsabadell
 
Secretaris 2018
Secretaris 2018Secretaris 2018
Secretaris 2018
crpsabadell
 
Plantilla curric.doc
Plantilla curric.docPlantilla curric.doc
Plantilla curric.doc_Juanjo_
 
Prevenció per a Comunitats de Propietaris
Prevenció per a Comunitats de PropietarisPrevenció per a Comunitats de Propietaris
Prevenció per a Comunitats de Propietaris
Egarsat SP
 
Nf1 (2)
Nf1 (2)Nf1 (2)
ERP: Solucions per a l'Administració Pública
ERP: Solucions per a l'Administració PúblicaERP: Solucions per a l'Administració Pública
ERP: Solucions per a l'Administració Públicacomissioosi
 
tema 9 economia
tema 9 economiatema 9 economia
tema 9 economia
adnane98
 
Llibre major i diari
Llibre major i diari Llibre major i diari
Llibre major i diari Andrea Haro
 
U 2 3 Eoe 0910
U 2 3 Eoe 0910U 2 3 Eoe 0910
U 2 3 Eoe 0910Escola Pia
 

Similar to IVA Com fer les declaracions (20)

Economia 2018
Economia 2018Economia 2018
Economia 2018
 
Tributaries
TributariesTributaries
Tributaries
 
Tributaries
TributariesTributaries
Tributaries
 
T3 normalització i verificació comptable
T3 normalització i verificació comptableT3 normalització i verificació comptable
T3 normalització i verificació comptable
 
Economia
EconomiaEconomia
Economia
 
Back Home: Pla Financer
Back Home: Pla FinancerBack Home: Pla Financer
Back Home: Pla Financer
 
Sistema de Liquidación Directa Cret@
Sistema de Liquidación Directa Cret@Sistema de Liquidación Directa Cret@
Sistema de Liquidación Directa Cret@
 
iva_(1).pptx
iva_(1).pptxiva_(1).pptx
iva_(1).pptx
 
OARH U.2.10 11 la nòmina o el rebut de salari i l'irpf
OARH U.2.10 11 la nòmina o el rebut de salari i l'irpfOARH U.2.10 11 la nòmina o el rebut de salari i l'irpf
OARH U.2.10 11 la nòmina o el rebut de salari i l'irpf
 
Pla Financer - Fem Festa Major
Pla Financer - Fem Festa MajorPla Financer - Fem Festa Major
Pla Financer - Fem Festa Major
 
Exemple d'informe financer
Exemple d'informe financerExemple d'informe financer
Exemple d'informe financer
 
Secretaris 2018
Secretaris 2018Secretaris 2018
Secretaris 2018
 
Secretaris 2018
Secretaris 2018Secretaris 2018
Secretaris 2018
 
Plantilla curric.doc
Plantilla curric.docPlantilla curric.doc
Plantilla curric.doc
 
Prevenció per a Comunitats de Propietaris
Prevenció per a Comunitats de PropietarisPrevenció per a Comunitats de Propietaris
Prevenció per a Comunitats de Propietaris
 
Nf1 (2)
Nf1 (2)Nf1 (2)
Nf1 (2)
 
ERP: Solucions per a l'Administració Pública
ERP: Solucions per a l'Administració PúblicaERP: Solucions per a l'Administració Pública
ERP: Solucions per a l'Administració Pública
 
tema 9 economia
tema 9 economiatema 9 economia
tema 9 economia
 
Llibre major i diari
Llibre major i diari Llibre major i diari
Llibre major i diari
 
U 2 3 Eoe 0910
U 2 3 Eoe 0910U 2 3 Eoe 0910
U 2 3 Eoe 0910
 

More from Barcelona Activa amb l’ESS

Càpsules #TransformESS .pdf
Càpsules #TransformESS .pdfCàpsules #TransformESS .pdf
Càpsules #TransformESS .pdf
Barcelona Activa amb l’ESS
 
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible
Barcelona Activa amb l’ESS
 
3a Ed. Col·laboratori.ess: El Sector Tèxtil
3a Ed. Col·laboratori.ess: El Sector Tèxtil 3a Ed. Col·laboratori.ess: El Sector Tèxtil
3a Ed. Col·laboratori.ess: El Sector Tèxtil
Barcelona Activa amb l’ESS
 
2a ed. Col·laboratori.ess: Economia de les Cures
2a ed. Col·laboratori.ess: Economia de les Cures2a ed. Col·laboratori.ess: Economia de les Cures
2a ed. Col·laboratori.ess: Economia de les Cures
Barcelona Activa amb l’ESS
 
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)
Barcelona Activa amb l’ESS
 
#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese...
#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese...#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese...
#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese...
Barcelona Activa amb l’ESS
 
Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...
Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...
Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...
Barcelona Activa amb l’ESS
 
Comunicacio Interna
Comunicacio InternaComunicacio Interna
Comunicacio Interna
Barcelona Activa amb l’ESS
 
Com organitzar la documentació interna
Com organitzar la documentació internaCom organitzar la documentació interna
Com organitzar la documentació interna
Barcelona Activa amb l’ESS
 
Pressupost
PressupostPressupost
Subvencions
SubvencionsSubvencions
Eines colaboratives
Eines colaborativesEines colaboratives
Eines colaboratives
Barcelona Activa amb l’ESS
 
Certificat digital
Certificat digitalCertificat digital
Certificat digital
Barcelona Activa amb l’ESS
 
L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...
L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...
L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...
Barcelona Activa amb l’ESS
 
Guia tècnica sobre cooperatives
Guia tècnica sobre cooperativesGuia tècnica sobre cooperatives
Guia tècnica sobre cooperatives
Barcelona Activa amb l’ESS
 
Les Altres Economies de la ciutat de Barcelona
Les Altres Economies de la ciutat de BarcelonaLes Altres Economies de la ciutat de Barcelona
Les Altres Economies de la ciutat de Barcelona
Barcelona Activa amb l’ESS
 
La Comunificadora
La ComunificadoraLa Comunificadora
La Comunificadora
Barcelona Activa amb l’ESS
 
L'Economia Social i Solidària a Barcelona
L'Economia Social i Solidària a BarcelonaL'Economia Social i Solidària a Barcelona
L'Economia Social i Solidària a Barcelona
Barcelona Activa amb l’ESS
 
Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària
Pla d'impuls de l'Economia Social i SolidàriaPla d'impuls de l'Economia Social i Solidària
Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària
Barcelona Activa amb l’ESS
 
1a Ed. Col·laboratori.ess: Economia Social i Solidària i Acció comunitària
1a Ed. Col·laboratori.ess: Economia Social i Solidària i Acció comunitària1a Ed. Col·laboratori.ess: Economia Social i Solidària i Acció comunitària
1a Ed. Col·laboratori.ess: Economia Social i Solidària i Acció comunitària
Barcelona Activa amb l’ESS
 

More from Barcelona Activa amb l’ESS (20)

Càpsules #TransformESS .pdf
Càpsules #TransformESS .pdfCàpsules #TransformESS .pdf
Càpsules #TransformESS .pdf
 
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible
 
3a Ed. Col·laboratori.ess: El Sector Tèxtil
3a Ed. Col·laboratori.ess: El Sector Tèxtil 3a Ed. Col·laboratori.ess: El Sector Tèxtil
3a Ed. Col·laboratori.ess: El Sector Tèxtil
 
2a ed. Col·laboratori.ess: Economia de les Cures
2a ed. Col·laboratori.ess: Economia de les Cures2a ed. Col·laboratori.ess: Economia de les Cures
2a ed. Col·laboratori.ess: Economia de les Cures
 
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)
 
#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese...
#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese...#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese...
#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese...
 
Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...
Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...
Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...
 
Comunicacio Interna
Comunicacio InternaComunicacio Interna
Comunicacio Interna
 
Com organitzar la documentació interna
Com organitzar la documentació internaCom organitzar la documentació interna
Com organitzar la documentació interna
 
Pressupost
PressupostPressupost
Pressupost
 
Subvencions
SubvencionsSubvencions
Subvencions
 
Eines colaboratives
Eines colaborativesEines colaboratives
Eines colaboratives
 
Certificat digital
Certificat digitalCertificat digital
Certificat digital
 
L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...
L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...
L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...
 
Guia tècnica sobre cooperatives
Guia tècnica sobre cooperativesGuia tècnica sobre cooperatives
Guia tècnica sobre cooperatives
 
Les Altres Economies de la ciutat de Barcelona
Les Altres Economies de la ciutat de BarcelonaLes Altres Economies de la ciutat de Barcelona
Les Altres Economies de la ciutat de Barcelona
 
La Comunificadora
La ComunificadoraLa Comunificadora
La Comunificadora
 
L'Economia Social i Solidària a Barcelona
L'Economia Social i Solidària a BarcelonaL'Economia Social i Solidària a Barcelona
L'Economia Social i Solidària a Barcelona
 
Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària
Pla d'impuls de l'Economia Social i SolidàriaPla d'impuls de l'Economia Social i Solidària
Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària
 
1a Ed. Col·laboratori.ess: Economia Social i Solidària i Acció comunitària
1a Ed. Col·laboratori.ess: Economia Social i Solidària i Acció comunitària1a Ed. Col·laboratori.ess: Economia Social i Solidària i Acció comunitària
1a Ed. Col·laboratori.ess: Economia Social i Solidària i Acció comunitària
 

IVA Com fer les declaracions

 • 2. BARCELONA ACTIVA>2 IVA. COM FER LES DECLARACIONS Tramitació i terminis Pag. Què és l’IVA? 3 Què són les declaracions de l’IVA? Els models 303, 390 i 347 3 Com afecta l’IVA a la vostra associació? 5 Qui ha de presentar les declaracions de l’IVA i en quins terminis? 6 Què heu de tenir en compte a l’hora d’omplir els models 303, 390 i 347? 6 Com s’omplen i es presenten els models 303, 390 i 347? 8 Recursos 11 + A fons 12
 • 3. IVA. Com fer les declaracions / Guia per associacions >3 Què és l’IVA? L’IVA és l’impost sobre el valor afegit. És un impost indirecte que es paga tenint en compte el consum de béns i serveis. Les associacions que duguin a terme una activitat econòmica, per a la qual emetin factures amb IVA, hauran de pagar a Hisenda les quantitats que hagin cobrat als seus clients. Alhora, podran deduir-se les quantitats pagades en concepte d‘IVA en les factures de les despeses i compres de béns i serveis, restant-les de les quantitats que hagin cobrat per les vendes. En cas que una part dels ingressos estiguin subjectes a l’IVA i una altra part estiguin exempts, només es podrà deduir l’IVA pagat a les factures de despeses en la mateixa proporció existent entre ingressos subjectes i exempts. Això s’anomena regla de prorrata. Per les seves particularitats (activitats subjectes i exemptes, regla de prorrata, etc.), sempre es recomana consultar una gestoria especialitzada per procedir a la gestió de l’IVA. Però és important que entengueu els conceptes. Així podreu comprovar que es compleixen les obligacions fiscals i entendre-us bé amb la gestoria. Què són les declaracions de l’IVA? Els models 303, 390 i 347 Les declaracions tributàries són formularis amb els quals els contribuents realitzen dos tràmits diferents: autoliquidacions i declaracions informatives. Autoliquidacions. Model 303 Les autoliquidacions són declaracions periòdiques (generalment, trimestrals) amb les quals es presenten unes dades econòmiques relatives a l’impost que es tracti. Segons el resultat (a favor d’Hisenda o de la persona contribuent), es fa el pagament de la quota de l’impost, es guarda per compensar amb declaracions posteriors o bé se’n sol·licita la devolució, si ha pagat en excés. Això darrer només es pot fer en la declaració del quart trimestre.
 • 4. BARCELONA ACTIVA>4 Les autoliquidacions d’IVA es presenten amb el model 303. Amb aquest model l’associació presenta a Hisenda un resum de les seves vendes i compres i de les quotes de l’impost que ha cobrat i pagat durant el període a què faci referència. Segons quin sigui el saldo d’aquesta diferència, l’ associació el pagarà a Hisenda, si és al seu favor, o el deixarà per compensar amb el model 303 del següent període. A final d’any, si el saldo de l’últim període continua indicant que és per compensar, l’ associació podrà demanar-ne una devolució per transferència bancària. La presentació del model 303 és obligatòria, encara que el saldo sigui 0 per igualació de les quotes cobrades i pagades, o bé no hi hagi hagut activitat en un moment determinat. Si la manca d’activitat és regular, és més raonable donar de baixa l’impost amb el model 036 de Declaració Censal. D’aquesta manera, us estalviareu haver de presentar les declaracions trimestrals i el resum anual mentre duri la inactivitat. Declaracions informatives. Models 390 i 347 Les declaracions informatives són formularis tributaris que no comporten cap tipus de pagament. Només es lliuren a Hisenda dades relacionades amb el tribut a què es faci referència. La seva presentació és obligatòria i, habitualment, tenen caràcter anual. Es presenten l’inici de l’any següent amb les dades de l’any anterior. Així, per exemple, el resum anual de l’IVA (model 390) es presentarà entre els dies 1 i 31 de gener de 2019, amb les dades dels quatre trimestres de l’any 2018. Per a les gestions de l’IVA hi ha dues declaracions informatives: els models 390 i 347. Model 390. És una declaració resum, de caràcter anual, amb què l’associació detalla a Hisenda les quantitats corresponents a les seves vendes i compres. En detalla les bases imposables, els tipus d’IVA en què hagi incorregut i les quotes de l’impost repercutides i suportades, respectivament, en les seves vendes i compres. El model 390 ha de correspondre a la suma de les autoliquidacions presentades al llarg de l’any amb el model 303. Però, a més, caldrà oferir una informació més detallada sobre alguns punts. Per exemple, a les autoliquidacions del model 303, a la secció de l’IVA deduïble, no cal separar les bases imposables i les quotes de l’impost pagades segons cada tipus d’IVA (4%, 10% i 21%). Al model 390, en canvi, sí que caldrà diferenciar-ne els tipus. La presentació del model 390 és obligatòria, encara que l’empresa no hagi tingut activitat. En aquest cas, caldrà marcar la casella que correspongui a aquesta circumstància.
 • 5. IVA. Com fer les declaracions / Guia per associacions >5 Model 347. Aquest model serveix per a fer la Declaració Anual d’Operacions amb terceres persones. També té caràcter anual. Només s’haurà de presentar si es tenen operacions durant l’any (vendes i compres de béns i/o serveis) amb import superior a 3.005,06 € IVA inclòs, a més de les subvencions i donacions rebudes durant l’exercici (aquestes, des del primer cèntim), indicades tant pel volum total anual com per cadascun dels trimestres. També caldrà indicar les dades personals de les empreses i/o persones amb qui s’hagin fet les operacions. Aquest model s’ha de presentar sempre que les operacions superin el límit de 3.005,06€, tant si estan subjectes o exemptes de l’IVA. Com afecta l’IVA a la vostra associació? L’IVA obliga l’associació a fer una sèrie de tràmits, en funció del caràcter de l’activitat econòmica que dugueu a terme. Si teniu una única activitat, i a més és no subjecta (article 7 Llei 37/1992, LIVA) o exempta (article 20 LIVA), podeu fer una declaració censal, amb el model 036, i declarar-ho. D’aquesta manera, no haureu de presentar les declaracions trimestrals de l’IVA (model 303). Si no feu aquesta declaració censal, haureu de presentar els models 303 trimestrals, amb els imports a 0, encara que la vostra activitat sigui no subjecta o exempta. Per tant, haureu de fer la presentació del Resum Anual del model 390 sempre que tingueu, o hàgiu tingut, l’impost actiu durant l’any o una part de l’any (declaració amb el model 036). Si en cap moment l’heu tingut actiu, perquè és una activitat no subjecta o exempta, no haureu de presentar-lo. Si teniu dues, o més, activitats econòmiques, i una és no subjecta o exempta, i l’altra és subjecta (és a dir, normal), haureu de calcular la regla de prorrata i fer la presentació de tots els models, tant els models 303 trimestrals com el model 390 anual. En aquest cas, es recomana consultar una gestoria especialitzada per fer el càlcul de la regla de prorrata. El model 347, d’altra banda, és de presentació obligatòria, però només si heu tingut operacions superiors als 3.005,06 € amb terceres persones.
 • 6. BARCELONA ACTIVA>6 Qui ha de presentar les declaracions de l’IVA i en quins terminis? Les persones encarregades de la representació de l’associació han de presentar els tres models per via telemàtica. S’admet la presentació per part d’una tercera persona expressament autoritzada, que habitualment és una gestoria o assessoria. Recordeu que heu de disposar del certificat digital de persona jurídica per accedir a la presentació telemàtica. Podeu consultar el recurs +Fàcil Com obtenir el Certificat Digital, einESS. Model 303. Terminis de presentación Aquest model s’ha de presentar entre els dies 1 i 20 del mes posterior a la finalització del trimestre natural. És a dir, abans dels dies 20 dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener. Model 390 S’ha de presentar entre els dies 1 i 30 de gener de l’any posterior a l’exercici declarat. Per exemple, el model 390 de l’exercici 2018 s’haurà de presentar abans del 30 de gener de 2019. Malgrat tot, heu de consultar-ne els terminis a la pàgina web, perquè cada any poden canviar. Model 347 Fins a l’exercici de l’any 2017, el model 347 s’havia de presentar fins al dia 28 de febrer. A partir de l’exercici de 2018, es presenta durant el mes de gener següent (gener de 2019). Recordeu això de cara als pròxims exercicis. Què heu de tenir en compte a l’hora d’omplir els models 303, 390 i 347? Model 303  Tingueu en compte que només serà deduïble l’IVA que l’associació hagi suportat en forma de factura. Els tiquets poden ser una despesa legítima, però els seus imports d’IVA no són fiscalment deduïbles per a aquest impost.  Recordeu que les factures hauran d’incloure, a més del detall de l’adquisició:  les dades completes de l’associació (raó social, adreça i NIF), així com també les dades completes del client o proveïdor.  la data de la factura.  la data de l’adquisició que és objecte de la factura (si és diferent de la data de factura).
 • 7. IVA. Com fer les declaracions / Guia per associacions >7  el tipus d’IVA aplicable (4%, 10% o 21%).  la quota d’IVA a suportar, resultat de multiplicar la base imposable pel tipus d’IVA.  l’import total de la factura, IVA inclòs.  És obligatori dur un Llibre Registre de Factures emeses i rebudes, numerades i ordenades cronològicament.  El model 303 s’ha de presentar cada trimestre, un cop iniciada l’activitat econòmica, encara que no s’hagi produït cap venda o compra. En aquests casos, caldrà emplenar la casella «Sense activitat». Model 390  Tingueu en compte que aquest model no és un sumatori de les autoliquidacions presentades amb el model 303. A més de la informació reflectida als models 303, caldrà indicar la resta de dades de caràcter informatiu, però que també són obligatòries. Per exemple, cal desglossar les bases imposables i les quotes de l’impost repercutides i suportades en funció de diferents tipus de vendes i compres (operacions interiors, intracomunitàries, béns d’inversió, etc.). Fixeu-vos-hi bé a l’hora d’omplir les caselles. Model 347  En cas que tingueu factures d’abonament, d’un sol proveïdor o client, que pugin a més del límit de 3.005,60€, tot i que siguin d’import negatiu, caldrà indicar aquesta informació al model 347. No importa el signe de la transacció, sinó la seva magnitud.  Tanmateix, les subvencions i donacions rebudes caldrà que s’indiquin sense límit mínim d’import, és a dir, des del primer cèntim.  També s’han de declarar les operacions d’arrendament d’immobles, quan l’associació sigui l’arrendadora, és a dir, la propietària del local.
 • 8. BARCELONA ACTIVA>8 Com s’omplen i es presenten els models 303, 390 i 347? Model 303 S’ha d’omplir telemàticament. Actualment no se’n permet la presentació en paper. Feu servir aquest enllaç per accedir al tràmit en línia. Quan accediu al formulari, primer haureu d’indicar les vostres dades, informació sobre el vostre règim d’IVA i el període per al qual presenteu l’autoliquidació. Un cop introduïdes les dades identificatives, passareu a la pantalla número 1 (d’un total de 3), on indicareu les bases imposables de les quantitats d’IVA cobrades i pagades. L’aplicatiu en calcularà les quotes i, juntament amb altres caselles, si s’escau, farà la suma de l’IVA que caldrà pagar, a la casella número 27. En el cas de l’IVA pagat a les vostres compres, només haureu d’indicar les bases imposables i les quantitats pagades en concepte d’IVA. L’aplicatiu no farà cap càlcul, excepte la suma de les quantitats d’IVA pagades, a la casella número 45. Recordeu que heu de diferenciar les bases imposables i les quantitats d’IVA en funció del tipus de compra que heu fet. Per exemple, heu de distingir entre les compres habituals i les compres de béns d’inversió, com ara ordinadors o vehicles. En aquest darrer cas la declaració és més complexa i us recomanem consultar-ho a la vostra gestoria. De manera automàtica, l’aplicatiu calcularà el resultat del règim general (casella 46) i n’assenyalarà la diferència entre les caselles 27 (IVA cobrat) i 45 (IVA pagat). Un cop introduïdes les quantitats corresponents a l’IVA del trimestre a què fa referència, passareu a la pantalla número 2, que és exclusiva per als usuaris que s’hagin acollit al Règim Especial del Criteri de Caixa. Si aquest és el vostre, trobareu recursos en línia al final d’aquesta fitxa, on podreu consultar tot allò relacionat amb aquest règim especial. A l’última pantalla podreu compensar les quotes negatives de trimestres anteriors. En aquest cas, Hisenda sempre permet que compenseu l’excés d’IVA pagat a la declaració del següent trimestre, fins que tingueu saldo d’IVA a pagar. Si al final de l’any el saldo de l’IVA continua a favor vostre, podreu sol·licitar a Hisenda que us en pagui l’excés amb una transferència per domiciliació bancària. Per acabar, haureu de validar la declaració, introduint les dades bancàries per domiciliar el pagament o per fer-vos la transferència de l’excés d’IVA pagat a final de l’any. També podreu generar un pdf, vàlid a efectes d’arxiu. Model 390 Com el model 303, el 390 s’ha d’omplir telemàticament, perquè actualment no se’n permet la presentació en paper. Feu servir aquest enllaç per accedir al tràmit en línia. El formulari telemàtic consta de 17 pantalles. No haureu d'emplenar-les totes. Les pantalles 1, 2 i 3 serveixen per indicar les dades de l’associació, dels representants i del model 390. Les pantalles 4, 5 i 6 serveixen per indicar les operacions realitzades en règim general. Les 7, 8 i 9 és on s’indiquen les operacions realitzades en règim simplificat.
 • 9. IVA. Com fer les declaracions / Guia per associacions >9 Aquestes tres darreres no haureu d’omplir-les, perquè el règim simplificat és exclusiu per a persones físiques (article 122.1 Llei 37/1992, de l’Impost sobre el Valor Afegit). La pantalla 10 i és on s’indica el resultat de la liquidació anual i la tributació per raó de territori. El resultat de la liquidació anual consta de:  la suma dels resultats del règim general i del simplificat (vosaltres només tindreu el general).  compensació de quotes de l’exercici anterior, si és a favor de l’entitat i no es va cobrar.  resultat final de la liquidació, suma de les anteriors caselles. L’apartat de tributació per raó de territori només s’aplica si heu tingut activitat econòmica en establiments a Navarra i/o el País Basc, que tenen un concert econòmic especial i normes de tributació pròpies. La pantalla 11 fa referència al resultat de les liquidacions, que està dividit en dos subapartats: per als períodes que no tributen i per als que ho fan al Règim especial del grup d’entitats. Només haureu d’indicar informació en aquesta pantalla si formeu part d’un grup d’entitats que es troben directament relacionades. La pantalla número 12 indica les operacions realitzades a l’exercici i el seu volum. Haureu d’indicar les xifres netes (sense IVA) dels conceptes detallats, que els podreu extreure de la comptabilitat de l’associació. Així i tot, recordeu que haureu d’introduir informació específica de cada concepte i diferenciar-los. El volum total d’operacions obtingut s’ha d’indicar a la casella 108. Heu de tenir en compte que les subvencions (article 78.2.3 Llei 37/1992, de l’IVA) i les quotes a les persones sòcies (article 20.1.8 i 20.1.12 de la mateixa llei) habitualment estan exemptes d’IVA i no les haureu d’incloure. En alguns casos (subvencions directament vinculades al preu de les operacions subjectes a l’IVA i quotes a persones sòcies a canvi d’una contraprestació) poden ser considerades part de l’activitat econòmica. Si és així, sí que s’han d’incloure a l’IVA i l’associació, per tant, haurà de declarar i pagar l’IVA que hi correspongui. A la pantalla número 13 haureu de posar-hi les dades de les operacions específiques. És possible que hi hagi dades que ja heu introduït en altres pantalles, tingueu-ho en compte. La pantalla següent, la número 14, us servirà per indicar les diferents activitats que ha desenvolupat l’associació, cadascuna amb el seu codi CNAE, els volums d’operacions totals i amb dret a deducció, el tipus de prorrata (general o especial) i el percentatge de la prorrata aplicable. Si teniu operacions exemptes, juntament amb operacions subjectes, que és el més habitual, heu d’aplicar regla de prorrata. Atès que el càlcul de la prorrata exigeix uns certs coneixements que no es poden tractar en aquesta guia, si us fa falta, adreceu-vos a una gestoria o assessoria especialitzada de la vostra confiança perquè resolguin els vostres dubtes. Les pantalles 15, 16 i 17 són per introduir dades sobre les activitats de règims de deduccions diferenciades (IVA deduïble, grups 1, 2 i 3, respectivament). Si l’associació duu a terme dues o més activitats econòmiques i aquestes tenen un codi CNAE diferent, cal esbrinar si, entre els règims de deducció de l’IVA de l’activitat principal i la o les secundàries, hi ha una diferència més gran del 50%. Si és així, és millor que consulteu una assessoria especialitzada, perquè us farà falta dur una comptabilitat diferenciada per cada activitat.
 • 10. BARCELONA ACTIVA>10 Model 347 Tampoc no se’n permet la presentació en paper i cal fer-ho en línia. Podeu accedir al tràmit telemàtic en aquest enllaç. És una declaració informativa que requereix un tràmit que consta de tres passos. Cal que utilitzeu unes claus per omplir la informació, com s’explicarà més endavant. A la pantalla 1 introduireu les dades de la declaració. A la pantalla 2 heu de declarar les dades de les persones i entitats amb les quals hàgiu tingut les operacions a declarar, afegint-hi la clau de l’operació i si aquesta és l’arrendament d’un local o negoci. Haureu de fer servir, d’entre totes les claus, l’A o la B:  Clau A: compres i adquisicions de béns o serveis superiors als 3.005,06 €.  Clau B: vendes de béns o serveis superiors als 3.005,06 € (també subvencions i donacions).  Clau C: cobraments per compte de terceres persones superiors als 300,51 €.  Clau D: adquisicions de béns o serveis que són al marge de tota activitat empresarial o professional i que estan efectuades per entitats públiques, partits polítics, sindicats o associacions empresarials, que superin els 3.005,06 €.  Clau E: subvencions satisfetes per administracions públiques i que superin els 3.005,06 € (clau d’ús exclusiu per a administracions públiques que atorguin subvencions).  Clau F: vendes efectuades per agències de viatges.  Clau G: compres efectuades per agències de viatges. A la pantalla 3 trobareu les dades introduïdes a la pantalla anterior i haureu d’afegir els codis de província i país i les claus d’operació. Tot seguit, indicareu les quantitats trimestrals de les operacions i, a continuació, l’import anual i els imports rebuts en metàl·lic.
 • 11. IVA. Com fer les declaracions / Guia per associacions >11 Recursos AEAT, Instruccions i terminis de presentació model 303 AEAT, Instrucciones modelo 347 AEAT, Instrucciones modelo 390 AEAT, Formulari telemàtic per presentar model 303 AEAT, Formulari telemàtic de declaració del model 347 AEAT, Formulari telemàtic de declaració del model 390 AEAT, Plazo de presentación modelo 347 AEAT, Plazo de presentación modelo 390 AEAT, Règim general de l’IVA AEAT, Règim especial del criteri de caixa AEAT, Preguntes freqüents sobre el règim especial del criteri de caixa AEAT, INFORMA, Manual electrónico sobre el régimen especial del criterio de caja CRAJ, Fitxa tècnica núm. 46: Model 347. Declaració anual d’operacions amb terceres persones CRAJ, Fitxa tècnica núm. 61: L’Impost sobre el Valor Afegit Xarxanet, Com es fa la liquidació de l’IVA Xarxanet, Els models fiscals relatius a l’IVA Xarxanet, IVA. Model 347 (I). Obligats a la presentació i novetats rellevants Xarxanet, IVA. Model 347 (II). Què declarar i recollida de dades
 • 12. BARCELONA ACTIVA>12 + A fons AEAT, Manual practico del IVA 2017 BOE, Ley 37/1992, Impuesto sobre el Valor Añadido BOE, Real Decreto 1624/1992, Reglamento Ley IVA BOE, Orden EHA/3012/2008, Modelo 347 de Declaración anual de operaciones con terceras personas BOE, Orden EHA/3786/2008, Modelo 303 IVA, Autoliquidación BOE, Orden EHA/3111/2009, Modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido Torre Jussana, Útil Pràctic núm. 23. Les obligacions fiscals de les entitats no lucratives
 • 13. IVA. Com fer les declaracions / Guia per associacions >13 Aquest recurs forma part del projecte + Fàcil, einESS per associacions, impulsat per la Direcció Operativa d’Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa, en el marc del programa d’enfortiment d’associacions en l’àmbit de l’Economia Social i Solidària. Des de Barcelona Activa fomentem i enfortim les iniciatives emprenedores, entitats i empreses de l'àmbit de l'Economia Social i Solidària de la ciutat. És per això que oferim acompanyament i formació especialitzada tant als nostres equipaments centrals com a diversos barris de la ciutat. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres a: innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat