SlideShare a Scribd company logo
Pla d’impuls de
l’Economia
Social i Solidària
Cafè balanç, després de tres anys,
i els reptes de futur
28 de febrer de 2019
Incrementen un
les noves cooperatives
(2016–2018)
Incrementen un
les empreses que fan el
Balanç Social de la XES
(2016–2017)
Incrementen un
les cooperatives federades
a la FCTC (2018)
Es crea la Xarxa
d’Ateneus Cooperatius
de Catalunya
(2016-2017)
Es crea l’Associació
d’Economia Social de
Catalunya (AESCAT)
(2017)
Es crea a Barcelona
la Xarxa de Municipis
per l’Economia
Social i Solidària
(XMESS) (2017)
S’inicia el procés per
articular la futura Llei
d’Economia Social de
Catalunya (2019)
Què està passant a Catalunya?
	 Punt de partida:L’economia social a Catalunya i Barcelona
5,4% 25,3% 32%
796cooperatives
cooperatives
990
2016 2018
Incrementen les cooperatives
constituïdes a Barcelona en
3 anys (2016–2018).
En conjunt, se n’han creat 194,
i això suposa un creixement
percentual del 24%.
Es duplica el ritme
de creixement anual:
El 2015 se’n creen 31
El 2016 se’n creen 58
El 2017 se’n creen 60
El 2018 se’n creen 76
Què està passant a Barcelona?
	 Punt de partida:L’economia social a Catalunya i Barcelona
Des de 2015, l’Ajuntament de
Barcelona ha desenvolupat una nova
política pública d’impuls de l’ESS:
que abasta tots els àmbits de
l’ESS
que persegueix objectius
ambiciosos i a mitjà termini
que s’impulsa amb criteris de
transversalitat interna i a través
de la cocreació amb l’àmbit de
l’ESS.
Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària
D’on neix? Qui el fa possible?
Creació de dos equips nous
especialitzats que implementen
el Pla d’Impuls de l’Economia
Social i Solidària:
la Direcció de Serveis d’Economia
Cooperativa, Social i Solidària i
Consum de l’Ajuntament
la Direcció Operativa d’Innovació
Socioeconòmica de Barcelona Activa
PLA D’IMPULS DE
L’ECONOMIA SOCIAL
I SOLIDÀRIA
2016 – 2019
SOCIETATS
LABORALS
TERCER SECTOR
SOCIAL COOPERATIVES MUTUALITATS ECONOMIA
COMUNITÀRIA
ECONOMIA
COL·LABORATIVA
PROCOMÚ
Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària
Què persegueix?
6 LÍNIES
Acompanyament
i formació
Finançament Intercooperació
Comunicació
i relat
Equipaments
i recursos
Territorialització i
acció comunitària
LÍNIES DE TREBALL
Posant la mirada en tot l’àmbit
d’intervenció política, que incorpora...
Projectes
socioempresarials
Projectes
sociocomunitaris
Economies
col·laboratives
del procomú
Enfortiment
i millora de
les realitats
existents
OBJECTIUS
PROMOCIÓ REFORÇ
Impuls i
visibilització
com a model
econòmic
alternatiu
Impuls i suport
a nous projectes
generadors
d’ocupació estable
i sostenible
Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària
Objectius i línies de treball
1. Formar i acompanyar en gestió integral cooperativa per a les empreses i entitats de l’ESS
2. Emprendre actuacions per impulsar l’ocupació
3. Fer accions d’acompanyament i formació per impulsar nous projectes
4. Formar en ESS les persones treballadores de l’Ajuntament, de Barcelona Activa i altres
5. Fer accions per difondre l’ESS en els centres educatius
6. Facilitar l’accés al finançament a les iniciatives d’ESS
7. Utilitzar l’operativa bancària de les finances ètiques per a les necessitats de l’Ajuntament
8. Impulsar eines per a una nova cultura financera
9. Apropar les finances ètiques a la ciutadania i altres sectors d’activitat
10. Analitzar reformes fiscals per afavorir la creació de noves iniciatives d’ESS
11. Facilitar a l’ESS el seu accés com a empreses proveïdores
12. Contribuir al desenvolupament de polítiques i eines que fomentin la contractació pública responsable
13. Impulsar i donar suport a fires, trobades i jornades
14. Donar suport a processos d’articulació sociopolítica de l’ESS
15. Donar suport a processos d’articulació socioempresarial i sociocomunitària de l’ESS
16. Donar suport a processos d’articulació sociopolítica municipal
17. Acompanyar la creació d’una moneda social
18. Construir relat sobre l’ESS
19. Incorporar l’ESS a l’organització municipal
20. Fomentar i enfortir la capacitat comunicativa de les iniciatives d’ESS i de les seves organitzacions
representatives
21. Generar i gestionar instruments propis de comunicació/visibilització de l’ESS
22. Realitzar accions per visibilitzar l’ESS al conjunt de la ciutadania
23. Detectar equipaments disponibles
24. Posar en comú necessitats i espais, i transformar-los en nous usos
25. Posar en marxa “El Far” com a espai de referència municipal de l’ESS
26. Donar suport a projectes emblemàtics de ciutat
27. Treballar amb altres àrees de l’Ajuntament per incorporar l’ESS en els seus projectes
28. Donar suport a pràctiques concretes per al desenvolupament del model de sistema integral
cooperatiu d’intervenció socioeconòmica
29. Promoure i reforçar processos de foment de l’ESS als barris i districtes, des de l’acció sociocomunitària
30. Reforçar i impulsar projectes emblemàtics d’economia social i solidària a la ciutat
31. Eix Muntanya: Impulsar i enfortir experiències d’ESS per contribuir a l’obertura de la muntanya a la
ciutat.
PLA
D’IMPULS
DE L’ESS
ACOMPANYAMENT
I FORMACIÓ
FINANÇAMENT
INTERCOOPERACIÓ
COMUNICACIÓ
I RELAT
EQUIPAMENTS
I RECURSOS
TERRITORIALITZACIÓ
I ACCIÓ
COMUNITÀRIA
PromocióReforç
Línies de treball Actuacions
Objectiu
Promoció i reforç
Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària
Objectius i línies de treball
3.048 + 85
606
159
2.000
181
De 2016 a 2018 el nombre d’empreses d’ESS que han participat
en accions de Barcelona Activa ha passat del 4 al 8%
1.516
participacions accions
persones
assessorades
projectes i/o organitzacions
places formatives
organitzacions
persones assistents
a les diferents activitats de
formació i acompanyament
des de 2016
formatives impulsades
que impulsen
490 projectes d’ESS
acompanyats a través de
programes a mida específics
estables el 2019
d’ESS assessorades
a l’oferta formativa
(càpsules i tallers)
•	 66% dones
•	 367 joves atesos en
programes específics
Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària
Dades a 31 de gener 2019
Creació d’una oferta formativa i d’acompanyament per a projectes i organitzacions
d’ESS a Barcelona Activa.
#FerFàcil viure de l’ESS a Barcelona
Consolidació d’un servei d’assessorament
especialitzat i individualitzat per a projectes i
organitzacions de l’ESS
Des de desembre de 2016 s’han atès:
Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària
181
606 490
organitzacions
de l’ESS
persones
amb idees o
projectes
emprenedors
+ A PROP TEU!
SERVEI D’ASSESSORAMENT PER A
PROJECTES I ORGANITZACIONS
D’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
Barcelona Activa us acompanya en la creació, constitució i
enfortiment dels vostres projectes i organitzacions d'Innovació
Socioeconòmica i d’Economia Social i Solidària (ESS).
Si teniu una idea o activitat amb impacte social positiu que posa
les necessitats de les persones al centre, i treballeu de manera
participativa... tenim el servei que necessiteu!
#FerFàcil viure de l’ESS a Barcelona
Consolidació de tres programes especialitzats
d’acompanyament i formació, dos dels
quals adreçats majoritàriament a dones.
Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària
158 projectes i/o
organitzacions
acompanyats en:
4 edicions del programa “Camí
de la solidesa” on han participat
majoritàriament dones de
61 organitzacions
3 edicions del programa
“La Comunificadora” on han
participat 40 projectes
3 edicions del programa
“Construïm en femení”
on han participat 57 projectes
impulsats per dones
#FerFàcil viure de l’ESS a Barcelona
Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària
Formació:Càpsules i tallers:
Foment del cooperativisme en joves:
+ de 85
4
accions
formatives
programes i/o
accions específics
pel foment de l’emprenedoria social i col·lectiva
o l’enfortiment d’organitzacions de l’ESS on han
assistit 825 persones.
per apropar el cooperativisme al
jovent a espais d’educació formal i
informal. Des de setembre de 2017
s’ha treballat amb 367 joves.
#FerFàcil viure de l’ESS a Barcelona
Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària
La  valoració mitjana
ponderada anual
de les formacions i
programes és de 7,9
L’augment de les
valoracions en els
darrers  tres  anys 
és d’un punt (de 7,3 a
8,2)
El 72% de les
valoracions són
superiors a 7,5 i
d’aquestes el 50%
són superiors a 8,5
El 65% de
les valoracions
superiors a 8,5
provenen d’usuàries
durant el 2018
Les valoracions per any són les seguents:
2016	 7,3
2017	 8
2018	 8,2
Valoracions de les accions formatives
per part de les persones usuàries:
7,9 72%7,5
#FerFàcil viure de l’ESS a Barcelona
Creació d’un nou equipament de referència en
Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa:
innoBA (novembre de 2018)
Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
BCN_ACTIVA_DÍPTIC_alta.pdf 1 26/11/18 14:30
Punt d’acollida i orientació (porta d’entrada
de l’ESS a la ciutat), amb 60 persones ateses
Co-Agenda: eina que agrupa activitats
de promoció de l’ESS
Projecció Internacional: node connector amb
xarxes i ciutats
La innoBAdora. Comunitat d’Incubació:
87 participacions a sessions informatives i
15 iniciatives instal·lades
Recerca Acció: eix de treball per generar i
sistematitzar coneixements
#FerFàcil viure de l’ESS a Barcelona
Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària
409 18 346 11
projectes finançats
amb convocatòries
de subvencions
amb concurrència
(2016-2018), amb un
import de
3.278.960 €
empreses finança-
des i 114 llocs de
treball creats amb el
Fons de crèdit muni-
cipal conveniat amb
Coop57 i Fiare Banca
Ètica
projectes d’ESS
subvencionats per
Enfortim l’ESS
2016-2018, amb
un import de
2.114.060 €
projectes de
Matchfunding 2017-
2018, amb un import
de 96.000 €
#FerFàcil viure de l’ESS a Barcelona
Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària
Coòpolis,
Ateneu Cooperatiu de Barcelona
Suport en la creació d’un equipament
cooperatiu-comunitari:
#FerFàcil viure de l’ESS a Barcelona
Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària
BICIHUB-Can Picó (Biciclot.coop)
Can Calopa de Dalt
(l’Olivera Cooperativa)
Suport en la creació de dos
equipaments de gestió ciutadana
i cooperativa:
#FerFàcil viure de l’ESS a Barcelona
amb entitats de
segon i tercer nivell
per donar suport a
projectes d’impuls i
reforç de l’ESS
per promoure l’accés
al finançament
de nous projectes
i impuls de les
finances ètiques
per 15 organitzacions
representatives de
l’ESS
Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària
13 5 1
convenis convenis àmbit participat
#Connectades a l’àmbit, al país i al món
Impuls de la creació de la Xarxa
Municipis per l’Economia Social
i Solidària (formada per 38
municipis, que representen el 50%
de la població catalana)
Enxarxament Internacional-
CITIES, projecte d’intercanvi i
transferència de bones pràctiques
de l’ESS entre Barcelona, Mont-
real, Seül i Bilbao
Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària
#Connectades a l’àmbit, al país i al món
Contractació responsable
Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària
Servei d’assessorament
en les Clàusules Socials:
› CONTRACTACIÓ DE PERSONES
EN SITUACIÓ DE RISC D’EXCLUSIÓ
› SUBCONTRACTACIÓ AMB
EMPRESES D’ECONOMIA SOCIAL
› IMPLEMENTACIÓ
DE LA RESERVA SOCIAL
barcelonactiva.cat/
contractaciosocial
innoBA
Carrer del Perú, 52,
08018 Barcelona
Telf. 93 320 34 04
barcelonactiva
barcelonactiva
company/barcelona-activa
› Servei públic i sense cost
› Projecte de ciutat amb les
entitats socials
› Retorn social
› Procediment àgil que permet
donar resposta de manera
molt ràpida
› Assessorament al llarg
de tot el procés
Beneficis que ofereix
el Servei als
diferents agents
LA CONTRACTACIÓ
PÚBLICA
La contractació pública és una potent
eina de política econòmica que:
› Genera milers de llocs de treball
› Implica una gran quantitat
de contractes laborals
› Aporta milions d’euros a l’economia
de la ciutat
Per a més informació del Decret de Contractació Municipal:
http://ajuntament.barcelona.cat/
contractaciopublica/ca
Decret de contractació pública sostenible
L’Ajuntament de Barcelona impulsa, amb el Decret
del 24 d'abril de 2017, una contractació pública
socialment responsable que incorpora objectius de
justícia social i promou els drets socials i laborals
de les persones contractades.
Les Clàusules Socials, així com la Reserva Social,
són un mecanisme de l’Ajuntament per reforçar
les polítiques socials, crear oportunitats d'inserció
laboral per a persones amb especials dificultats
i enfortir i promoure l'economia social a la ciutat.
#Pol·linitzar d’ESS l’Ajuntament i la ciutat
Gestió de la clàusula de subcontractació
amb empreses d’economia social:
251 licitacions incorporen la clàusula
51 assessoraments a unitats promotores i
a empreses adjudicatàries
Promoció d’una instrucció per a la contractació
reservada
1 directori en línia d’empreses d’economia social
Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària
250 43.000 160.000
entitats productes venuts participacions
4 edicions de la Fira de Consum
Responsable i ESS (2015-2018)
#Pol·linitzar d’ESS l’Ajuntament i la ciutat
Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària
Accions adreçades a col·lectius en situació
de vulnerabilitat social i laboral
DaliESS, model
integral d’intervenció
socioeconòmica per fer
front a la vulnerabilitat
social amb els projectes
pilot Alencop i Diomcoop,
que han aplegat
45 persones
Programes de formació
i acompanyament als
barris amb indicadors
socioeconòmics per
sota de la mitjana,
conjuntament i amb
el Pla de Barris: 36
persones han participat
a En Prenem Cura i 20
persones en les dues
edicions de La Marina
Dona Empenta
Desenvolupament de
la Política Activa II
del Programa Europeu
B-Mincome, on han
participat 86 persones
#FerESS on més cal i on més costa
signem la Declaració per
la sobirania ciutadana en
relació amb l’economia
de plataforma a la
Cimera Sharing Cities
Summit (12/11/2018)
d’implementació de la
Declaració (Task Force)
al Procomuns.net
(2016-2017)
Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària
50 1 600
ciutats equip operatiu assistents
#Disputar la idea de modernitat econòmica
en les economies col·laboratives
Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària
Resultat de l’enquesta de percepció
de les organitzacions de l’ESS
L’avaluació: què es percep?
+ Afiliació a les entitats
de segon i tercer nivell
Creixement dels llocs de treball
Millora de la qualitat de l’ocupació
Nous grups o noves
organitzacions de segon nivell
Creixement del volum d’ingressosCreixement d’entitats
Diversificació de les línies d’activitatEnfortiment de xarxes,
+ intercooperació
Enfortiment de xarxes,
+ intercooperació
+ Sensibilització
+ Sensibilització
+ Presència als mitjans
Enfortiment de l’ESS a la ciutat
Enfortiment de l’ESS a la ciutat
+ Presència als mitjans
Activació de recursos públics
Activació de recursos públics
Com ha contribuït el Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària a... Com ha contribuït el Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària a...
4,23 4,73
4,76
4,79
5
5,65
6
6,04
6,11
6,28
4,85
5,54
6,23
6,54
6,62
6,85
7,46
ENTITATS DE SEGON I TERCER GRAU ENTITATS DE PRIMER GRAU
Puntuació (0-10) Puntuació (0-10)
Cap al futur
Una estratègia de ciutat
Moltes gràcies!

More Related Content

What's hot

Informe de l'Acció de Govern 2017
Informe de l'Acció de Govern 2017Informe de l'Acció de Govern 2017
Informe de l'Acció de Govern 2017
Ajuntament de Barcelona
 
Mesura de govern. Impuls de la innovació urbana a Barcelona
Mesura de govern. Impuls de la innovació urbana a BarcelonaMesura de govern. Impuls de la innovació urbana a Barcelona
Mesura de govern. Impuls de la innovació urbana a Barcelona
Ajuntament de Barcelona
 
Programa l'Esport Inclou
Programa l'Esport InclouPrograma l'Esport Inclou
Programa l'Esport Inclou
Ajuntament de Barcelona
 
Pla per la Justícia de Gènere. Seguiment del programa d’actuació 2018-2020
Pla per la Justícia de Gènere. Seguiment del programa d’actuació 2018-2020Pla per la Justícia de Gènere. Seguiment del programa d’actuació 2018-2020
Pla per la Justícia de Gènere. Seguiment del programa d’actuació 2018-2020
Ajuntament de Barcelona
 
Programa Economia Social i Solidària - 3r Trimestre 2018
Programa Economia Social i Solidària - 3r Trimestre 2018Programa Economia Social i Solidària - 3r Trimestre 2018
Programa Economia Social i Solidària - 3r Trimestre 2018
Barcelona Activa
 
Mesura de govern de la creació del Banc del Moviment
Mesura de govern de la creació del Banc del MovimentMesura de govern de la creació del Banc del Moviment
Mesura de govern de la creació del Banc del Moviment
Ajuntament de Barcelona
 
Mapeig de les Indústries Creatives a Barcelona
Mapeig de les Indústries Creatives a BarcelonaMapeig de les Indústries Creatives a Barcelona
Mapeig de les Indústries Creatives a Barcelona
Ajuntament de Barcelona
 
Propostes per a la dignificació del treball de la llar i la cura de les persones
Propostes per a la dignificació del treball de la llar i la cura de les personesPropostes per a la dignificació del treball de la llar i la cura de les persones
Propostes per a la dignificació del treball de la llar i la cura de les persones
Ajuntament de Barcelona
 
Nova Línia d'Economia Digital de Barcelona Activa
Nova Línia d'Economia Digital de Barcelona ActivaNova Línia d'Economia Digital de Barcelona Activa
Nova Línia d'Economia Digital de Barcelona Activa
Ajuntament de Barcelona
 
Mesura de govern: Promoció de les persones grans a Barcelona 2017-2021
Mesura de govern: Promoció de les persones grans a Barcelona 2017-2021Mesura de govern: Promoció de les persones grans a Barcelona 2017-2021
Mesura de govern: Promoció de les persones grans a Barcelona 2017-2021
Ajuntament de Barcelona
 
Informe cap a un canvi de model: Cultures de Barcelona
Informe cap a un canvi de model: Cultures de BarcelonaInforme cap a un canvi de model: Cultures de Barcelona
Informe cap a un canvi de model: Cultures de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
 
Mesura de Govern: Urbanisme amb perspectiva de gènere
Mesura de Govern: Urbanisme amb perspectiva de gènereMesura de Govern: Urbanisme amb perspectiva de gènere
Mesura de Govern: Urbanisme amb perspectiva de gènere
Ajuntament de Barcelona
 
Matí Maker #5 - Conclusions generals
Matí Maker #5 - Conclusions generalsMatí Maker #5 - Conclusions generals
Matí Maker #5 - Conclusions generals
Ajuntament de Barcelona
 
Presidencia informe de participacio 2020
Presidencia informe de participacio 2020Presidencia informe de participacio 2020
Presidencia informe de participacio 2020
Ajuntament de Barcelona
 
Pla de desenvolupament econòmic de Sants-Montjuïc 2017-2021
Pla de desenvolupament econòmic de Sants-Montjuïc 2017-2021Pla de desenvolupament econòmic de Sants-Montjuïc 2017-2021
Pla de desenvolupament econòmic de Sants-Montjuïc 2017-2021
Ajuntament de Barcelona
 
Mesura de govern: Pressupostos participatius 2020 i procés participatiu Progr...
Mesura de govern: Pressupostos participatius 2020 i procés participatiu Progr...Mesura de govern: Pressupostos participatius 2020 i procés participatiu Progr...
Mesura de govern: Pressupostos participatius 2020 i procés participatiu Progr...
Ajuntament de Barcelona
 
Mesura de govern per garantir i millorar la incidència de l'associacionisme e...
Mesura de govern per garantir i millorar la incidència de l'associacionisme e...Mesura de govern per garantir i millorar la incidència de l'associacionisme e...
Mesura de govern per garantir i millorar la incidència de l'associacionisme e...
Ajuntament de Barcelona
 
Mesura de govern "Oficina per la no discriminació"
Mesura de govern "Oficina per la no discriminació"Mesura de govern "Oficina per la no discriminació"
Mesura de govern "Oficina per la no discriminació"
Ajuntament de Barcelona
 
'Som i fem un servei públic': memòria 2019 de la Taula del Tercer Sector
'Som i fem un servei públic': memòria 2019 de la Taula del Tercer Sector'Som i fem un servei públic': memòria 2019 de la Taula del Tercer Sector
'Som i fem un servei públic': memòria 2019 de la Taula del Tercer Sector
Taula Tercer Sector
 
Cultura de base i sectors culturals: dret a la creació, l'experimentació, la ...
Cultura de base i sectors culturals: dret a la creació, l'experimentació, la ...Cultura de base i sectors culturals: dret a la creació, l'experimentació, la ...
Cultura de base i sectors culturals: dret a la creació, l'experimentació, la ...
Ajuntament de Barcelona
 

What's hot (20)

Informe de l'Acció de Govern 2017
Informe de l'Acció de Govern 2017Informe de l'Acció de Govern 2017
Informe de l'Acció de Govern 2017
 
Mesura de govern. Impuls de la innovació urbana a Barcelona
Mesura de govern. Impuls de la innovació urbana a BarcelonaMesura de govern. Impuls de la innovació urbana a Barcelona
Mesura de govern. Impuls de la innovació urbana a Barcelona
 
Programa l'Esport Inclou
Programa l'Esport InclouPrograma l'Esport Inclou
Programa l'Esport Inclou
 
Pla per la Justícia de Gènere. Seguiment del programa d’actuació 2018-2020
Pla per la Justícia de Gènere. Seguiment del programa d’actuació 2018-2020Pla per la Justícia de Gènere. Seguiment del programa d’actuació 2018-2020
Pla per la Justícia de Gènere. Seguiment del programa d’actuació 2018-2020
 
Programa Economia Social i Solidària - 3r Trimestre 2018
Programa Economia Social i Solidària - 3r Trimestre 2018Programa Economia Social i Solidària - 3r Trimestre 2018
Programa Economia Social i Solidària - 3r Trimestre 2018
 
Mesura de govern de la creació del Banc del Moviment
Mesura de govern de la creació del Banc del MovimentMesura de govern de la creació del Banc del Moviment
Mesura de govern de la creació del Banc del Moviment
 
Mapeig de les Indústries Creatives a Barcelona
Mapeig de les Indústries Creatives a BarcelonaMapeig de les Indústries Creatives a Barcelona
Mapeig de les Indústries Creatives a Barcelona
 
Propostes per a la dignificació del treball de la llar i la cura de les persones
Propostes per a la dignificació del treball de la llar i la cura de les personesPropostes per a la dignificació del treball de la llar i la cura de les persones
Propostes per a la dignificació del treball de la llar i la cura de les persones
 
Nova Línia d'Economia Digital de Barcelona Activa
Nova Línia d'Economia Digital de Barcelona ActivaNova Línia d'Economia Digital de Barcelona Activa
Nova Línia d'Economia Digital de Barcelona Activa
 
Mesura de govern: Promoció de les persones grans a Barcelona 2017-2021
Mesura de govern: Promoció de les persones grans a Barcelona 2017-2021Mesura de govern: Promoció de les persones grans a Barcelona 2017-2021
Mesura de govern: Promoció de les persones grans a Barcelona 2017-2021
 
Informe cap a un canvi de model: Cultures de Barcelona
Informe cap a un canvi de model: Cultures de BarcelonaInforme cap a un canvi de model: Cultures de Barcelona
Informe cap a un canvi de model: Cultures de Barcelona
 
Mesura de Govern: Urbanisme amb perspectiva de gènere
Mesura de Govern: Urbanisme amb perspectiva de gènereMesura de Govern: Urbanisme amb perspectiva de gènere
Mesura de Govern: Urbanisme amb perspectiva de gènere
 
Matí Maker #5 - Conclusions generals
Matí Maker #5 - Conclusions generalsMatí Maker #5 - Conclusions generals
Matí Maker #5 - Conclusions generals
 
Presidencia informe de participacio 2020
Presidencia informe de participacio 2020Presidencia informe de participacio 2020
Presidencia informe de participacio 2020
 
Pla de desenvolupament econòmic de Sants-Montjuïc 2017-2021
Pla de desenvolupament econòmic de Sants-Montjuïc 2017-2021Pla de desenvolupament econòmic de Sants-Montjuïc 2017-2021
Pla de desenvolupament econòmic de Sants-Montjuïc 2017-2021
 
Mesura de govern: Pressupostos participatius 2020 i procés participatiu Progr...
Mesura de govern: Pressupostos participatius 2020 i procés participatiu Progr...Mesura de govern: Pressupostos participatius 2020 i procés participatiu Progr...
Mesura de govern: Pressupostos participatius 2020 i procés participatiu Progr...
 
Mesura de govern per garantir i millorar la incidència de l'associacionisme e...
Mesura de govern per garantir i millorar la incidència de l'associacionisme e...Mesura de govern per garantir i millorar la incidència de l'associacionisme e...
Mesura de govern per garantir i millorar la incidència de l'associacionisme e...
 
Mesura de govern "Oficina per la no discriminació"
Mesura de govern "Oficina per la no discriminació"Mesura de govern "Oficina per la no discriminació"
Mesura de govern "Oficina per la no discriminació"
 
'Som i fem un servei públic': memòria 2019 de la Taula del Tercer Sector
'Som i fem un servei públic': memòria 2019 de la Taula del Tercer Sector'Som i fem un servei públic': memòria 2019 de la Taula del Tercer Sector
'Som i fem un servei públic': memòria 2019 de la Taula del Tercer Sector
 
Cultura de base i sectors culturals: dret a la creació, l'experimentació, la ...
Cultura de base i sectors culturals: dret a la creació, l'experimentació, la ...Cultura de base i sectors culturals: dret a la creació, l'experimentació, la ...
Cultura de base i sectors culturals: dret a la creació, l'experimentació, la ...
 

Similar to #FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Presentació

Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària
Pla d'impuls de l'Economia Social i SolidàriaPla d'impuls de l'Economia Social i Solidària
Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària
Barcelona Activa amb l’ESS
 
Pla de xoc d'economia cooperativa, social i solidària
Pla de xoc d'economia cooperativa, social i solidàriaPla de xoc d'economia cooperativa, social i solidària
Pla de xoc d'economia cooperativa, social i solidària
Ajuntament de Barcelona
 
Pla suport associacions (2015-2017)
Pla suport associacions (2015-2017)Pla suport associacions (2015-2017)
Pla suport associacions (2015-2017)
Ajuntament de Barcelona
 
Pla d'impuls de l'economia social i solidària 2016-2019
Pla d'impuls de l'economia social i solidària 2016-2019Pla d'impuls de l'economia social i solidària 2016-2019
Pla d'impuls de l'economia social i solidària 2016-2019
Ajuntament de Barcelona
 
1a Ed. Col·laboratori.ess: Economia Social i Solidària i Acció comunitària
1a Ed. Col·laboratori.ess: Economia Social i Solidària i Acció comunitària1a Ed. Col·laboratori.ess: Economia Social i Solidària i Acció comunitària
1a Ed. Col·laboratori.ess: Economia Social i Solidària i Acció comunitària
Barcelona Activa amb l’ESS
 
Aprenentatge servei. Una eina educativa i social per a la ciutat 2016
Aprenentatge servei. Una eina educativa i social per a la ciutat 2016Aprenentatge servei. Una eina educativa i social per a la ciutat 2016
Aprenentatge servei. Una eina educativa i social per a la ciutat 2016
Roser Batlle Suñer
 
L'Ajuntament de Barcelona davant l'Emprenedoria Social
L'Ajuntament de Barcelona davant l'Emprenedoria SocialL'Ajuntament de Barcelona davant l'Emprenedoria Social
L'Ajuntament de Barcelona davant l'Emprenedoria Social
FerranDalmau
 
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)
Barcelona Activa amb l’ESS
 
Q7 cat - Iniciatives locals d'impuls a la innovació empresarial (CAT)
Q7 cat - Iniciatives locals d'impuls a la innovació empresarial (CAT)Q7 cat - Iniciatives locals d'impuls a la innovació empresarial (CAT)
Q7 cat - Iniciatives locals d'impuls a la innovació empresarial (CAT)
Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona
 
Presentació Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau ...
Presentació Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau ...Presentació Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau ...
Presentació Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau ...
Ajuntament de Barcelona
 
Programa de suport a l'emprenedoria social a Catalunya
Programa de suport a l'emprenedoria social a CatalunyaPrograma de suport a l'emprenedoria social a Catalunya
Programa de suport a l'emprenedoria social a Catalunya
Conxita Herms Agulló
 
Programa suport a l'Emprenedoria Social
Programa suport a l'Emprenedoria SocialPrograma suport a l'Emprenedoria Social
Programa suport a l'Emprenedoria Social
Emprenedoriasocial
 
Informe de la Xarxa d'Inclusió Laboral per a persones amb discapacitat de Bar...
Informe de la Xarxa d'Inclusió Laboral per a persones amb discapacitat de Bar...Informe de la Xarxa d'Inclusió Laboral per a persones amb discapacitat de Bar...
Informe de la Xarxa d'Inclusió Laboral per a persones amb discapacitat de Bar...
Ajuntament de Barcelona
 
Informe Xarxa Ateneus de Fabricació
Informe Xarxa Ateneus de FabricacióInforme Xarxa Ateneus de Fabricació
Informe Xarxa Ateneus de Fabricació
Ajuntament de Barcelona
 
Barcelona Activa: serveis i programes 2013
Barcelona Activa: serveis i programes 2013Barcelona Activa: serveis i programes 2013
Barcelona Activa: serveis i programes 2013
Ajuntament de Barcelona
 
Maker district: conclusions co-creació
Maker district: conclusions co-creacióMaker district: conclusions co-creació
Maker district: conclusions co-creació
Ajuntament de Barcelona
 
Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdf
Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdfSeguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdf
Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdf
Ajuntament de Barcelona
 
Pla Municipal per a les Persones Grans
Pla Municipal per a les Persones GransPla Municipal per a les Persones Grans
Pla Municipal per a les Persones Grans
Ajuntament de Barcelona
 
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Ajuntament de Barcelona
 

Similar to #FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Presentació (20)

Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària
Pla d'impuls de l'Economia Social i SolidàriaPla d'impuls de l'Economia Social i Solidària
Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària
 
Pla de xoc d'economia cooperativa, social i solidària
Pla de xoc d'economia cooperativa, social i solidàriaPla de xoc d'economia cooperativa, social i solidària
Pla de xoc d'economia cooperativa, social i solidària
 
Pla suport associacions (2015-2017)
Pla suport associacions (2015-2017)Pla suport associacions (2015-2017)
Pla suport associacions (2015-2017)
 
Pla d'impuls de l'economia social i solidària 2016-2019
Pla d'impuls de l'economia social i solidària 2016-2019Pla d'impuls de l'economia social i solidària 2016-2019
Pla d'impuls de l'economia social i solidària 2016-2019
 
1a Ed. Col·laboratori.ess: Economia Social i Solidària i Acció comunitària
1a Ed. Col·laboratori.ess: Economia Social i Solidària i Acció comunitària1a Ed. Col·laboratori.ess: Economia Social i Solidària i Acció comunitària
1a Ed. Col·laboratori.ess: Economia Social i Solidària i Acció comunitària
 
Aprenentatge servei. Una eina educativa i social per a la ciutat 2016
Aprenentatge servei. Una eina educativa i social per a la ciutat 2016Aprenentatge servei. Una eina educativa i social per a la ciutat 2016
Aprenentatge servei. Una eina educativa i social per a la ciutat 2016
 
L'Ajuntament de Barcelona davant l'Emprenedoria Social
L'Ajuntament de Barcelona davant l'Emprenedoria SocialL'Ajuntament de Barcelona davant l'Emprenedoria Social
L'Ajuntament de Barcelona davant l'Emprenedoria Social
 
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)
 
Q7 cat - Iniciatives locals d'impuls a la innovació empresarial (CAT)
Q7 cat - Iniciatives locals d'impuls a la innovació empresarial (CAT)Q7 cat - Iniciatives locals d'impuls a la innovació empresarial (CAT)
Q7 cat - Iniciatives locals d'impuls a la innovació empresarial (CAT)
 
2015
20152015
2015
 
Presentació Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau ...
Presentació Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau ...Presentació Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau ...
Presentació Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau ...
 
Programa de suport a l'emprenedoria social a Catalunya
Programa de suport a l'emprenedoria social a CatalunyaPrograma de suport a l'emprenedoria social a Catalunya
Programa de suport a l'emprenedoria social a Catalunya
 
Programa suport a l'Emprenedoria Social
Programa suport a l'Emprenedoria SocialPrograma suport a l'Emprenedoria Social
Programa suport a l'Emprenedoria Social
 
Informe de la Xarxa d'Inclusió Laboral per a persones amb discapacitat de Bar...
Informe de la Xarxa d'Inclusió Laboral per a persones amb discapacitat de Bar...Informe de la Xarxa d'Inclusió Laboral per a persones amb discapacitat de Bar...
Informe de la Xarxa d'Inclusió Laboral per a persones amb discapacitat de Bar...
 
Informe Xarxa Ateneus de Fabricació
Informe Xarxa Ateneus de FabricacióInforme Xarxa Ateneus de Fabricació
Informe Xarxa Ateneus de Fabricació
 
Barcelona Activa: serveis i programes 2013
Barcelona Activa: serveis i programes 2013Barcelona Activa: serveis i programes 2013
Barcelona Activa: serveis i programes 2013
 
Maker district: conclusions co-creació
Maker district: conclusions co-creacióMaker district: conclusions co-creació
Maker district: conclusions co-creació
 
Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdf
Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdfSeguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdf
Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdf
 
Pla Municipal per a les Persones Grans
Pla Municipal per a les Persones GransPla Municipal per a les Persones Grans
Pla Municipal per a les Persones Grans
 
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
 

More from Barcelona Activa amb l’ESS

Càpsules #TransformESS .pdf
Càpsules #TransformESS .pdfCàpsules #TransformESS .pdf
Càpsules #TransformESS .pdf
Barcelona Activa amb l’ESS
 
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible
Barcelona Activa amb l’ESS
 
3a Ed. Col·laboratori.ess: El Sector Tèxtil
3a Ed. Col·laboratori.ess: El Sector Tèxtil 3a Ed. Col·laboratori.ess: El Sector Tèxtil
3a Ed. Col·laboratori.ess: El Sector Tèxtil
Barcelona Activa amb l’ESS
 
2a ed. Col·laboratori.ess: Economia de les Cures
2a ed. Col·laboratori.ess: Economia de les Cures2a ed. Col·laboratori.ess: Economia de les Cures
2a ed. Col·laboratori.ess: Economia de les Cures
Barcelona Activa amb l’ESS
 
Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...
Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...
Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...
Barcelona Activa amb l’ESS
 
Comunicacio Interna
Comunicacio InternaComunicacio Interna
Comunicacio Interna
Barcelona Activa amb l’ESS
 
Com organitzar la documentació interna
Com organitzar la documentació internaCom organitzar la documentació interna
Com organitzar la documentació interna
Barcelona Activa amb l’ESS
 
Pressupost
PressupostPressupost
Quant costa contractar
Quant costa contractarQuant costa contractar
Quant costa contractar
Barcelona Activa amb l’ESS
 
Subvencions
SubvencionsSubvencions
IRPF Com fer les declaracions
IRPF Com fer les declaracionsIRPF Com fer les declaracions
IRPF Com fer les declaracions
Barcelona Activa amb l’ESS
 
IVA Com fer les declaracions
IVA Com fer les declaracionsIVA Com fer les declaracions
IVA Com fer les declaracions
Barcelona Activa amb l’ESS
 
Eines colaboratives
Eines colaborativesEines colaboratives
Eines colaboratives
Barcelona Activa amb l’ESS
 
Certificat digital
Certificat digitalCertificat digital
Certificat digital
Barcelona Activa amb l’ESS
 
Model 036
Model 036Model 036
L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...
L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...
L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...
Barcelona Activa amb l’ESS
 
Guia tècnica sobre cooperatives
Guia tècnica sobre cooperativesGuia tècnica sobre cooperatives
Guia tècnica sobre cooperatives
Barcelona Activa amb l’ESS
 
Les Altres Economies de la ciutat de Barcelona
Les Altres Economies de la ciutat de BarcelonaLes Altres Economies de la ciutat de Barcelona
Les Altres Economies de la ciutat de Barcelona
Barcelona Activa amb l’ESS
 
La Comunificadora
La ComunificadoraLa Comunificadora
La Comunificadora
Barcelona Activa amb l’ESS
 
L'Economia Social i Solidària a Barcelona
L'Economia Social i Solidària a BarcelonaL'Economia Social i Solidària a Barcelona
L'Economia Social i Solidària a Barcelona
Barcelona Activa amb l’ESS
 

More from Barcelona Activa amb l’ESS (20)

Càpsules #TransformESS .pdf
Càpsules #TransformESS .pdfCàpsules #TransformESS .pdf
Càpsules #TransformESS .pdf
 
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible
 
3a Ed. Col·laboratori.ess: El Sector Tèxtil
3a Ed. Col·laboratori.ess: El Sector Tèxtil 3a Ed. Col·laboratori.ess: El Sector Tèxtil
3a Ed. Col·laboratori.ess: El Sector Tèxtil
 
2a ed. Col·laboratori.ess: Economia de les Cures
2a ed. Col·laboratori.ess: Economia de les Cures2a ed. Col·laboratori.ess: Economia de les Cures
2a ed. Col·laboratori.ess: Economia de les Cures
 
Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...
Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...
Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...
 
Comunicacio Interna
Comunicacio InternaComunicacio Interna
Comunicacio Interna
 
Com organitzar la documentació interna
Com organitzar la documentació internaCom organitzar la documentació interna
Com organitzar la documentació interna
 
Pressupost
PressupostPressupost
Pressupost
 
Quant costa contractar
Quant costa contractarQuant costa contractar
Quant costa contractar
 
Subvencions
SubvencionsSubvencions
Subvencions
 
IRPF Com fer les declaracions
IRPF Com fer les declaracionsIRPF Com fer les declaracions
IRPF Com fer les declaracions
 
IVA Com fer les declaracions
IVA Com fer les declaracionsIVA Com fer les declaracions
IVA Com fer les declaracions
 
Eines colaboratives
Eines colaborativesEines colaboratives
Eines colaboratives
 
Certificat digital
Certificat digitalCertificat digital
Certificat digital
 
Model 036
Model 036Model 036
Model 036
 
L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...
L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...
L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...
 
Guia tècnica sobre cooperatives
Guia tècnica sobre cooperativesGuia tècnica sobre cooperatives
Guia tècnica sobre cooperatives
 
Les Altres Economies de la ciutat de Barcelona
Les Altres Economies de la ciutat de BarcelonaLes Altres Economies de la ciutat de Barcelona
Les Altres Economies de la ciutat de Barcelona
 
La Comunificadora
La ComunificadoraLa Comunificadora
La Comunificadora
 
L'Economia Social i Solidària a Barcelona
L'Economia Social i Solidària a BarcelonaL'Economia Social i Solidària a Barcelona
L'Economia Social i Solidària a Barcelona
 

#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Presentació

 • 1. Pla d’impuls de l’Economia Social i Solidària Cafè balanç, després de tres anys, i els reptes de futur 28 de febrer de 2019
 • 2. Incrementen un les noves cooperatives (2016–2018) Incrementen un les empreses que fan el Balanç Social de la XES (2016–2017) Incrementen un les cooperatives federades a la FCTC (2018) Es crea la Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya (2016-2017) Es crea l’Associació d’Economia Social de Catalunya (AESCAT) (2017) Es crea a Barcelona la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS) (2017) S’inicia el procés per articular la futura Llei d’Economia Social de Catalunya (2019) Què està passant a Catalunya? Punt de partida:L’economia social a Catalunya i Barcelona 5,4% 25,3% 32%
 • 3. 796cooperatives cooperatives 990 2016 2018 Incrementen les cooperatives constituïdes a Barcelona en 3 anys (2016–2018). En conjunt, se n’han creat 194, i això suposa un creixement percentual del 24%. Es duplica el ritme de creixement anual: El 2015 se’n creen 31 El 2016 se’n creen 58 El 2017 se’n creen 60 El 2018 se’n creen 76 Què està passant a Barcelona? Punt de partida:L’economia social a Catalunya i Barcelona
 • 4. Des de 2015, l’Ajuntament de Barcelona ha desenvolupat una nova política pública d’impuls de l’ESS: que abasta tots els àmbits de l’ESS que persegueix objectius ambiciosos i a mitjà termini que s’impulsa amb criteris de transversalitat interna i a través de la cocreació amb l’àmbit de l’ESS. Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària D’on neix? Qui el fa possible? Creació de dos equips nous especialitzats que implementen el Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària: la Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum de l’Ajuntament la Direcció Operativa d’Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa
 • 5. PLA D’IMPULS DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 2016 – 2019 SOCIETATS LABORALS TERCER SECTOR SOCIAL COOPERATIVES MUTUALITATS ECONOMIA COMUNITÀRIA ECONOMIA COL·LABORATIVA PROCOMÚ Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària Què persegueix?
 • 6. 6 LÍNIES Acompanyament i formació Finançament Intercooperació Comunicació i relat Equipaments i recursos Territorialització i acció comunitària LÍNIES DE TREBALL Posant la mirada en tot l’àmbit d’intervenció política, que incorpora... Projectes socioempresarials Projectes sociocomunitaris Economies col·laboratives del procomú Enfortiment i millora de les realitats existents OBJECTIUS PROMOCIÓ REFORÇ Impuls i visibilització com a model econòmic alternatiu Impuls i suport a nous projectes generadors d’ocupació estable i sostenible Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària Objectius i línies de treball
 • 7. 1. Formar i acompanyar en gestió integral cooperativa per a les empreses i entitats de l’ESS 2. Emprendre actuacions per impulsar l’ocupació 3. Fer accions d’acompanyament i formació per impulsar nous projectes 4. Formar en ESS les persones treballadores de l’Ajuntament, de Barcelona Activa i altres 5. Fer accions per difondre l’ESS en els centres educatius 6. Facilitar l’accés al finançament a les iniciatives d’ESS 7. Utilitzar l’operativa bancària de les finances ètiques per a les necessitats de l’Ajuntament 8. Impulsar eines per a una nova cultura financera 9. Apropar les finances ètiques a la ciutadania i altres sectors d’activitat 10. Analitzar reformes fiscals per afavorir la creació de noves iniciatives d’ESS 11. Facilitar a l’ESS el seu accés com a empreses proveïdores 12. Contribuir al desenvolupament de polítiques i eines que fomentin la contractació pública responsable 13. Impulsar i donar suport a fires, trobades i jornades 14. Donar suport a processos d’articulació sociopolítica de l’ESS 15. Donar suport a processos d’articulació socioempresarial i sociocomunitària de l’ESS 16. Donar suport a processos d’articulació sociopolítica municipal 17. Acompanyar la creació d’una moneda social 18. Construir relat sobre l’ESS 19. Incorporar l’ESS a l’organització municipal 20. Fomentar i enfortir la capacitat comunicativa de les iniciatives d’ESS i de les seves organitzacions representatives 21. Generar i gestionar instruments propis de comunicació/visibilització de l’ESS 22. Realitzar accions per visibilitzar l’ESS al conjunt de la ciutadania 23. Detectar equipaments disponibles 24. Posar en comú necessitats i espais, i transformar-los en nous usos 25. Posar en marxa “El Far” com a espai de referència municipal de l’ESS 26. Donar suport a projectes emblemàtics de ciutat 27. Treballar amb altres àrees de l’Ajuntament per incorporar l’ESS en els seus projectes 28. Donar suport a pràctiques concretes per al desenvolupament del model de sistema integral cooperatiu d’intervenció socioeconòmica 29. Promoure i reforçar processos de foment de l’ESS als barris i districtes, des de l’acció sociocomunitària 30. Reforçar i impulsar projectes emblemàtics d’economia social i solidària a la ciutat 31. Eix Muntanya: Impulsar i enfortir experiències d’ESS per contribuir a l’obertura de la muntanya a la ciutat. PLA D’IMPULS DE L’ESS ACOMPANYAMENT I FORMACIÓ FINANÇAMENT INTERCOOPERACIÓ COMUNICACIÓ I RELAT EQUIPAMENTS I RECURSOS TERRITORIALITZACIÓ I ACCIÓ COMUNITÀRIA PromocióReforç Línies de treball Actuacions Objectiu Promoció i reforç Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària Objectius i línies de treball
 • 8. 3.048 + 85 606 159 2.000 181 De 2016 a 2018 el nombre d’empreses d’ESS que han participat en accions de Barcelona Activa ha passat del 4 al 8% 1.516 participacions accions persones assessorades projectes i/o organitzacions places formatives organitzacions persones assistents a les diferents activitats de formació i acompanyament des de 2016 formatives impulsades que impulsen 490 projectes d’ESS acompanyats a través de programes a mida específics estables el 2019 d’ESS assessorades a l’oferta formativa (càpsules i tallers) • 66% dones • 367 joves atesos en programes específics Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària Dades a 31 de gener 2019 Creació d’una oferta formativa i d’acompanyament per a projectes i organitzacions d’ESS a Barcelona Activa. #FerFàcil viure de l’ESS a Barcelona
 • 9. Consolidació d’un servei d’assessorament especialitzat i individualitzat per a projectes i organitzacions de l’ESS Des de desembre de 2016 s’han atès: Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 181 606 490 organitzacions de l’ESS persones amb idees o projectes emprenedors + A PROP TEU! SERVEI D’ASSESSORAMENT PER A PROJECTES I ORGANITZACIONS D’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA Barcelona Activa us acompanya en la creació, constitució i enfortiment dels vostres projectes i organitzacions d'Innovació Socioeconòmica i d’Economia Social i Solidària (ESS). Si teniu una idea o activitat amb impacte social positiu que posa les necessitats de les persones al centre, i treballeu de manera participativa... tenim el servei que necessiteu! #FerFàcil viure de l’ESS a Barcelona
 • 10. Consolidació de tres programes especialitzats d’acompanyament i formació, dos dels quals adreçats majoritàriament a dones. Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 158 projectes i/o organitzacions acompanyats en: 4 edicions del programa “Camí de la solidesa” on han participat majoritàriament dones de 61 organitzacions 3 edicions del programa “La Comunificadora” on han participat 40 projectes 3 edicions del programa “Construïm en femení” on han participat 57 projectes impulsats per dones #FerFàcil viure de l’ESS a Barcelona
 • 11. Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària Formació:Càpsules i tallers: Foment del cooperativisme en joves: + de 85 4 accions formatives programes i/o accions específics pel foment de l’emprenedoria social i col·lectiva o l’enfortiment d’organitzacions de l’ESS on han assistit 825 persones. per apropar el cooperativisme al jovent a espais d’educació formal i informal. Des de setembre de 2017 s’ha treballat amb 367 joves. #FerFàcil viure de l’ESS a Barcelona
 • 12. Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària La  valoració mitjana ponderada anual de les formacions i programes és de 7,9 L’augment de les valoracions en els darrers  tres  anys  és d’un punt (de 7,3 a 8,2) El 72% de les valoracions són superiors a 7,5 i d’aquestes el 50% són superiors a 8,5 El 65% de les valoracions superiors a 8,5 provenen d’usuàries durant el 2018 Les valoracions per any són les seguents: 2016 7,3 2017 8 2018 8,2 Valoracions de les accions formatives per part de les persones usuàries: 7,9 72%7,5 #FerFàcil viure de l’ESS a Barcelona
 • 13. Creació d’un nou equipament de referència en Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa: innoBA (novembre de 2018) Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària C M Y CM MY CY CMY K BCN_ACTIVA_DÍPTIC_alta.pdf 1 26/11/18 14:30 Punt d’acollida i orientació (porta d’entrada de l’ESS a la ciutat), amb 60 persones ateses Co-Agenda: eina que agrupa activitats de promoció de l’ESS Projecció Internacional: node connector amb xarxes i ciutats La innoBAdora. Comunitat d’Incubació: 87 participacions a sessions informatives i 15 iniciatives instal·lades Recerca Acció: eix de treball per generar i sistematitzar coneixements #FerFàcil viure de l’ESS a Barcelona
 • 14. Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 409 18 346 11 projectes finançats amb convocatòries de subvencions amb concurrència (2016-2018), amb un import de 3.278.960 € empreses finança- des i 114 llocs de treball creats amb el Fons de crèdit muni- cipal conveniat amb Coop57 i Fiare Banca Ètica projectes d’ESS subvencionats per Enfortim l’ESS 2016-2018, amb un import de 2.114.060 € projectes de Matchfunding 2017- 2018, amb un import de 96.000 € #FerFàcil viure de l’ESS a Barcelona
 • 15. Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària Coòpolis, Ateneu Cooperatiu de Barcelona Suport en la creació d’un equipament cooperatiu-comunitari: #FerFàcil viure de l’ESS a Barcelona
 • 16. Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària BICIHUB-Can Picó (Biciclot.coop) Can Calopa de Dalt (l’Olivera Cooperativa) Suport en la creació de dos equipaments de gestió ciutadana i cooperativa: #FerFàcil viure de l’ESS a Barcelona
 • 17. amb entitats de segon i tercer nivell per donar suport a projectes d’impuls i reforç de l’ESS per promoure l’accés al finançament de nous projectes i impuls de les finances ètiques per 15 organitzacions representatives de l’ESS Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 13 5 1 convenis convenis àmbit participat #Connectades a l’àmbit, al país i al món
 • 18. Impuls de la creació de la Xarxa Municipis per l’Economia Social i Solidària (formada per 38 municipis, que representen el 50% de la població catalana) Enxarxament Internacional- CITIES, projecte d’intercanvi i transferència de bones pràctiques de l’ESS entre Barcelona, Mont- real, Seül i Bilbao Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària #Connectades a l’àmbit, al país i al món
 • 19. Contractació responsable Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària Servei d’assessorament en les Clàusules Socials: › CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ DE RISC D’EXCLUSIÓ › SUBCONTRACTACIÓ AMB EMPRESES D’ECONOMIA SOCIAL › IMPLEMENTACIÓ DE LA RESERVA SOCIAL barcelonactiva.cat/ contractaciosocial innoBA Carrer del Perú, 52, 08018 Barcelona Telf. 93 320 34 04 barcelonactiva barcelonactiva company/barcelona-activa › Servei públic i sense cost › Projecte de ciutat amb les entitats socials › Retorn social › Procediment àgil que permet donar resposta de manera molt ràpida › Assessorament al llarg de tot el procés Beneficis que ofereix el Servei als diferents agents LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA La contractació pública és una potent eina de política econòmica que: › Genera milers de llocs de treball › Implica una gran quantitat de contractes laborals › Aporta milions d’euros a l’economia de la ciutat Per a més informació del Decret de Contractació Municipal: http://ajuntament.barcelona.cat/ contractaciopublica/ca Decret de contractació pública sostenible L’Ajuntament de Barcelona impulsa, amb el Decret del 24 d'abril de 2017, una contractació pública socialment responsable que incorpora objectius de justícia social i promou els drets socials i laborals de les persones contractades. Les Clàusules Socials, així com la Reserva Social, són un mecanisme de l’Ajuntament per reforçar les polítiques socials, crear oportunitats d'inserció laboral per a persones amb especials dificultats i enfortir i promoure l'economia social a la ciutat. #Pol·linitzar d’ESS l’Ajuntament i la ciutat Gestió de la clàusula de subcontractació amb empreses d’economia social: 251 licitacions incorporen la clàusula 51 assessoraments a unitats promotores i a empreses adjudicatàries Promoció d’una instrucció per a la contractació reservada 1 directori en línia d’empreses d’economia social
 • 20. Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 250 43.000 160.000 entitats productes venuts participacions 4 edicions de la Fira de Consum Responsable i ESS (2015-2018) #Pol·linitzar d’ESS l’Ajuntament i la ciutat
 • 21. Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària Accions adreçades a col·lectius en situació de vulnerabilitat social i laboral DaliESS, model integral d’intervenció socioeconòmica per fer front a la vulnerabilitat social amb els projectes pilot Alencop i Diomcoop, que han aplegat 45 persones Programes de formació i acompanyament als barris amb indicadors socioeconòmics per sota de la mitjana, conjuntament i amb el Pla de Barris: 36 persones han participat a En Prenem Cura i 20 persones en les dues edicions de La Marina Dona Empenta Desenvolupament de la Política Activa II del Programa Europeu B-Mincome, on han participat 86 persones #FerESS on més cal i on més costa
 • 22. signem la Declaració per la sobirania ciutadana en relació amb l’economia de plataforma a la Cimera Sharing Cities Summit (12/11/2018) d’implementació de la Declaració (Task Force) al Procomuns.net (2016-2017) Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 50 1 600 ciutats equip operatiu assistents #Disputar la idea de modernitat econòmica en les economies col·laboratives
 • 23. Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària Resultat de l’enquesta de percepció de les organitzacions de l’ESS L’avaluació: què es percep? + Afiliació a les entitats de segon i tercer nivell Creixement dels llocs de treball Millora de la qualitat de l’ocupació Nous grups o noves organitzacions de segon nivell Creixement del volum d’ingressosCreixement d’entitats Diversificació de les línies d’activitatEnfortiment de xarxes, + intercooperació Enfortiment de xarxes, + intercooperació + Sensibilització + Sensibilització + Presència als mitjans Enfortiment de l’ESS a la ciutat Enfortiment de l’ESS a la ciutat + Presència als mitjans Activació de recursos públics Activació de recursos públics Com ha contribuït el Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària a... Com ha contribuït el Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària a... 4,23 4,73 4,76 4,79 5 5,65 6 6,04 6,11 6,28 4,85 5,54 6,23 6,54 6,62 6,85 7,46 ENTITATS DE SEGON I TERCER GRAU ENTITATS DE PRIMER GRAU Puntuació (0-10) Puntuació (0-10)
 • 24. Cap al futur Una estratègia de ciutat