SlideShare a Scribd company logo
1 of 37
Download to read offline
‫آواتـک‬
11‫مـرداد‬1396
‫کارکنان‬ ‫تعداد‬:‫باالی‬100‫نفر‬ ‫هزار‬
‫برند‬ ‫ارزشگزاری‬:30‫دالر‬ ‫میلیارد‬
(2016)
‫کارکنان‬ ‫تعداد‬:50‫نفر‬
‫برند‬ ‫ارزشگزاری‬:19‫دالر؛‬ ‫میلیارد‬2014
2017:1.2‫ترین‬ ‫محبوب‬ ،‫کاربر‬ ‫میلیارد‬
‫رسان‬ ‫پیام‬ ‫اپلیکیشن‬
The Right Decision?
5‫سال‬ ‫آینده‬50‫گذشته‬ ‫سال‬500‫گذشته‬ ‫سال‬
???
‫با‬ ‫پذیری‬ ‫انطباق‬ ‫عدم‬:
‫تکنولوژی‬ ‫رشد‬ ‫سرعت‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫تغییر‬
‫راهکار؟؟‬
‫رو‬ ‫پیش‬ ‫راه‬ ‫ادامه‬ ‫حیطه‬ ‫در‬ ‫نوآوری‬
‫بیزینس‬
‫برای‬ ‫بهتر‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫سرمایه‬ ‫مدیریت‬
‫کنیم؟؟؟‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫کجا‬ ‫را‬ ‫پول‬ ‫امروز؛‬
Start-up
‫ها‬ ‫آپ‬ ‫استارت‬ ‫در‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ،‫حل‬ ‫راه‬ ‫بهترین‬
‫خودم‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫تیم‬
‫من‬ ‫برای‬ ‫موفقیت‬
‫آپ؛‬ ‫استارت‬ ‫یک‬ ‫رشد‬
‫من‬ ‫سازمان‬ ‫اعضای‬ ‫طریق‬ ‫از‬
‫کافی‬ ‫انگیزه‬ ‫عدم‬
Failed!
‫کافی‬ ‫انگیزه‬
‫فنی‬ ‫قابلیت‬ ‫عدم‬
‫انگیزه‬ ‫با‬
‫فنی‬ ‫قابلیت‬ ‫دارای‬
.
.
‫کارآفرینی‬ ‫روحیه‬ ‫عدم‬
‫انگیزه‬ ‫با‬
‫قابلیت‬ ‫دارای‬‫فنی‬
‫کارآفرینی‬ ‫روحیه‬ ‫دارای‬
.
.
‫مالی‬ ‫انگیزه‬ ‫عدم‬
Failed! Failed! Failed!
Unhappy Organization, Unhappy business!
‫آپ؛‬ ‫استارت‬ ‫یک‬ ‫رشد‬
‫من‬ ‫سازمان‬ ‫اعضای‬ ‫طریق‬ ‫از‬
‫تجربه‬ ‫یک‬ ‫داستان‬!
‫تجربه‬ ‫از‬ ‫درس‬:‫من‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫آپ‬ ‫استارت‬ ‫یک‬ ‫رشد‬:
Before After
Waste of Time
‫طریق‬ ‫از‬ ‫آپ‬ ‫استارت‬ ‫برای‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬
‫خودم‬ ‫سازمان‬
‫انف‬ ‫منفعت‬ ،‫انفرادی‬ ‫بیزینس‬ ،‫انفرادی‬ ‫کار‬‫رادی‬
‫سازمان‬ ‫از‬ ‫بیرون‬ ،‫شایسته‬ ‫افراد‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬
‫خودم‬
‫نداشتند‬ ‫را‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫ابعاد‬ ‫تمامی‬ ‫افراد‬ ‫این‬!
‫من‬ ‫انتخاب‬:‫من‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫شایسته؛‬ ‫و‬ ‫منتخب‬ ‫افرادی‬ ‫با‬ ‫همکاری‬
‫اول‬ ‫حل‬ ‫راه‬:
‫خود‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ‫زمان‬ ‫از‬
‫نیروها‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنم‬ ‫کم‬
‫بپردازم؛‬
‫مجدد؛‬ ‫کارافرینی‬ ‫تجربه‬
‫نیروهای‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫هدایت‬
‫جدید‬(‫سازمان‬ ‫از‬ ‫خارج‬)
‫دوم‬ ‫حل‬ ‫راه‬:
‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫روی‬
‫کنم؛‬
‫که‬ ‫باشم‬ ‫داشته‬ ‫امید‬
‫صورت‬ ‫به‬‫ارگانیک‬‫موفق‬
‫شد‬ ‫خواهند‬!
‫من‬ ‫روی‬ ‫پیش‬ ‫راهکارهای‬
‫های‬ ‫سازمان‬ ‫تأسیس‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬
‫ها‬ ‫دهنده‬ ‫شتاب‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬
Accelerators
Venture Capital
Crowdfunding
‫گذشته‬ ‫به‬ ‫نگاهی‬!
‫سال‬1388
‫گذشته‬ ‫به‬ ‫نگاهی‬!
‫سال‬1394
‫کارآفرینی‬:
‫تجربیات‬
‫مطالعات‬
‫ه‬ ‫مسئولیت‬‫ا‬
‫من‬ ‫انتظار‬:‫گرفتن‬ ‫شکل‬‫ها‬ ‫دهنده‬ ‫شتاب‬
‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫انتخاب‬
‫ها‬ ‫دهنده‬ ‫شتاب‬ ‫طریق‬ ‫از‬
‫چرا؟‬
1.‫کند‬ ‫می‬ ‫ایفا‬ ‫را‬ ‫فیلتر‬ ‫نقش‬ ‫دهنده‬ ‫شتاب‬.
2.‫است‬ ‫کننده‬ ‫تکمیل‬ ‫و‬ ‫راهنما‬ ‫دهنده‬ ‫شتاب‬.
‫بیزینس‬‫مدل‬
‫بیزینس‬‫پلن‬
‫حقوقی‬ ‫مسائل‬
‫روحی‬ ‫حمایت‬
‫فرآیندهای‬‫مارکتین‬‫گ‬
‫خبره‬ ‫افراد‬ ‫معرفی‬
..
3.‫آید‬ ‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫جمعی‬ ‫افزوده‬ ‫ارزش‬.
‫کنم‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫اینگونه‬ ‫را‬ ‫فعالیت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مسیر‬ ‫بهترین‬ ‫البته؛‬:
Be a Mentor…
Be a Business Angel …
Invest on a Startup!
‫توصیه‬!
‫حوزه‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫ها‬ ‫آپ‬ ‫استارت‬ ‫روی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬
‫نس‬ ‫شناختی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫پذیرد‬ ‫صورت‬ ‫ای‬‫بی‬
‫دارید‬!
‫آنچه‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫باره‬ ‫این‬ ‫در‬‫احساستان‬‫می‬ ‫حکم‬‫کند‬
‫باشید‬ ‫توجه‬ ‫بی‬...
‫توصیه‬!
1.
2.
Failure
Success
Ellon Musk
TESLA
‫آپ؛‬ ‫استارت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫داستان‬‫مانیش‬‫ن‬
‫ورود‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫مرحله‬:
‫خو‬ ‫شخصی‬ ‫ارتباطات‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫مرتبط‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫افراد‬ ‫اطالعات‬ ‫تمام‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫اختیار‬ ‫در‬‫د‬:
‫سرمایه‬ ‫یا‬ ‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫ایجاد‬
‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫برای‬ ‫ورود‬:
""‫گروهی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬""
‫آپ‬ ‫استارت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫برای‬ ‫اطرافیان‬ ‫به‬ ‫توصیه‬
:‫جمعی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬
‫باش‬ ‫نیز‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫دارای‬ ،‫مالی‬ ‫سرمایه‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫که‬ ‫نحوی‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫انتخاب‬‫ند‬.
Smart Money:
‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫به‬ ‫نگاه‬:
""‫پلکانی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬""
"‫کمپانی‬ ‫نه‬ ،‫شخص‬ ‫روی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬"
‫گذاری‬ ‫سرمایه‬
‫تخصصی‬ ‫مشاوره‬ ‫انیسی‬ ‫بشیر‬
‫سود‬
‫گذاری‬ ‫سرمایه‬
‫مشترک‬ ‫پروژه‬
Social Responsibility
Shakoori- Aparat Sadeghian- Netbarg Shahkar- Snapp
Rahmani- SaravaArmandehi- CafeBazar Mohammadi- Digikala
‫با‬‫تشـکر‬‫از‬‫توجـه‬‫شـما‬

More Related Content

Similar to Why I became an Angel Investor - Bashir Anisi

Similar to Why I became an Angel Investor - Bashir Anisi (20)

Organizational behavior management(OBM)
Organizational behavior management(OBM)Organizational behavior management(OBM)
Organizational behavior management(OBM)
 
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد 2
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد 2چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد 2
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد 2
 
کسب و کار کوچک
کسب و کار کوچککسب و کار کوچک
کسب و کار کوچک
 
Interview tips
Interview tipsInterview tips
Interview tips
 
3 نکته ای که درباره ی کارآفرینی سازمانی نمی دانید
3 نکته ای که درباره ی کارآفرینی سازمانی نمی دانید3 نکته ای که درباره ی کارآفرینی سازمانی نمی دانید
3 نکته ای که درباره ی کارآفرینی سازمانی نمی دانید
 
حتما راهی برای تامین مالی استارتاپ‌تان پیدا می‌کنید!
حتما راهی برای تامین مالی استارتاپ‌تان پیدا می‌کنید!حتما راهی برای تامین مالی استارتاپ‌تان پیدا می‌کنید!
حتما راهی برای تامین مالی استارتاپ‌تان پیدا می‌کنید!
 
معارفه و خودشناسی
معارفه و خودشناسیمعارفه و خودشناسی
معارفه و خودشناسی
 
چگونه می توان بدون پول یک کسب و کار راه اندازی کرد
چگونه می توان بدون پول یک کسب و کار راه اندازی کردچگونه می توان بدون پول یک کسب و کار راه اندازی کرد
چگونه می توان بدون پول یک کسب و کار راه اندازی کرد
 
Idea to Business Model Workshop
Idea to Business Model WorkshopIdea to Business Model Workshop
Idea to Business Model Workshop
 
استارتاپ ها
استارتاپ هااستارتاپ ها
استارتاپ ها
 
5 ویژگی شخصیتی که سبک زندگی کارآفرین را تشکیل می‌دهند
5 ویژگی شخصیتی که سبک زندگی کارآفرین را تشکیل می‌دهند5 ویژگی شخصیتی که سبک زندگی کارآفرین را تشکیل می‌دهند
5 ویژگی شخصیتی که سبک زندگی کارآفرین را تشکیل می‌دهند
 
کسب و کارهای اینترنتی موفق در ایران را بشناسیم
کسب و کارهای اینترنتی موفق در ایران را بشناسیمکسب و کارهای اینترنتی موفق در ایران را بشناسیم
کسب و کارهای اینترنتی موفق در ایران را بشناسیم
 
25 Steps for your Idea to Market - بیست و پنج گام تا رستگاری
25 Steps for your Idea to Market - بیست و پنج گام تا رستگاری25 Steps for your Idea to Market - بیست و پنج گام تا رستگاری
25 Steps for your Idea to Market - بیست و پنج گام تا رستگاری
 
طرح کسب و کار
طرح کسب و کارطرح کسب و کار
طرح کسب و کار
 
The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور
 The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور
The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور
 
MasoudMohammadi
MasoudMohammadiMasoudMohammadi
MasoudMohammadi
 
راز های محیط های کاری فعال و موفق
راز های محیط های کاری فعال و موفقراز های محیط های کاری فعال و موفق
راز های محیط های کاری فعال و موفق
 
راز های محیط های کاری فعال و موفق
راز های محیط های کاری فعال و موفقراز های محیط های کاری فعال و موفق
راز های محیط های کاری فعال و موفق
 
مواردی در مورد کارآفرینی و مدیریت
مواردی در مورد کارآفرینی و مدیریتمواردی در مورد کارآفرینی و مدیریت
مواردی در مورد کارآفرینی و مدیریت
 
مدیران موفق و مدیریت یک دقیقه ای!
مدیران موفق و مدیریت یک دقیقه ای!مدیران موفق و مدیریت یک دقیقه ای!
مدیران موفق و مدیریت یک دقیقه ای!
 

More from Avatech Accelerator

More from Avatech Accelerator (13)

Introduction to Metrics and KPIs
Introduction to Metrics and KPIsIntroduction to Metrics and KPIs
Introduction to Metrics and KPIs
 
Workshop Lean Canvas
Workshop Lean CanvasWorkshop Lean Canvas
Workshop Lean Canvas
 
Workshop Traction
Workshop TractionWorkshop Traction
Workshop Traction
 
Workshop MVP
Workshop MVPWorkshop MVP
Workshop MVP
 
Market size - Avatech Accelerator
Market size - Avatech AcceleratorMarket size - Avatech Accelerator
Market size - Avatech Accelerator
 
Startup Metrics
Startup MetricsStartup Metrics
Startup Metrics
 
Workshop lean startup (Open workshop)
Workshop lean startup (Open workshop)Workshop lean startup (Open workshop)
Workshop lean startup (Open workshop)
 
Workshop Market Size
Workshop Market SizeWorkshop Market Size
Workshop Market Size
 
Workshop MVP
Workshop MVPWorkshop MVP
Workshop MVP
 
Silicon Valley in Iran Plateau - Said Rahmani Speech at Hamfekr Meetup
Silicon Valley in Iran Plateau - Said Rahmani Speech at Hamfekr MeetupSilicon Valley in Iran Plateau - Said Rahmani Speech at Hamfekr Meetup
Silicon Valley in Iran Plateau - Said Rahmani Speech at Hamfekr Meetup
 
Entrepreneurship Succeeds Everywhere - Said Rahmani Speech at Avatech Meetup ...
Entrepreneurship Succeeds Everywhere - Said Rahmani Speech at Avatech Meetup ...Entrepreneurship Succeeds Everywhere - Said Rahmani Speech at Avatech Meetup ...
Entrepreneurship Succeeds Everywhere - Said Rahmani Speech at Avatech Meetup ...
 
Avatech: Workshop Lean Canvas
Avatech: Workshop Lean CanvasAvatech: Workshop Lean Canvas
Avatech: Workshop Lean Canvas
 
Mohsen Malayeri - Avatech Kick Off Event - Cycle #1 - October 2014
Mohsen Malayeri - Avatech Kick Off Event - Cycle #1 - October 2014Mohsen Malayeri - Avatech Kick Off Event - Cycle #1 - October 2014
Mohsen Malayeri - Avatech Kick Off Event - Cycle #1 - October 2014
 

Why I became an Angel Investor - Bashir Anisi

 • 2.
 • 3. ‫کارکنان‬ ‫تعداد‬:‫باالی‬100‫نفر‬ ‫هزار‬ ‫برند‬ ‫ارزشگزاری‬:30‫دالر‬ ‫میلیارد‬ (2016) ‫کارکنان‬ ‫تعداد‬:50‫نفر‬ ‫برند‬ ‫ارزشگزاری‬:19‫دالر؛‬ ‫میلیارد‬2014 2017:1.2‫ترین‬ ‫محبوب‬ ،‫کاربر‬ ‫میلیارد‬ ‫رسان‬ ‫پیام‬ ‫اپلیکیشن‬
 • 5.
 • 7.
 • 8. ‫با‬ ‫پذیری‬ ‫انطباق‬ ‫عدم‬: ‫تکنولوژی‬ ‫رشد‬ ‫سرعت‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫تغییر‬
 • 9. ‫راهکار؟؟‬ ‫رو‬ ‫پیش‬ ‫راه‬ ‫ادامه‬ ‫حیطه‬ ‫در‬ ‫نوآوری‬ ‫بیزینس‬ ‫برای‬ ‫بهتر‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫سرمایه‬ ‫مدیریت‬ ‫کنیم؟؟؟‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫کجا‬ ‫را‬ ‫پول‬ ‫امروز؛‬
 • 11. ‫ها‬ ‫آپ‬ ‫استارت‬ ‫در‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ،‫حل‬ ‫راه‬ ‫بهترین‬ ‫خودم‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫تیم‬ ‫من‬ ‫برای‬ ‫موفقیت‬
 • 12. ‫آپ؛‬ ‫استارت‬ ‫یک‬ ‫رشد‬ ‫من‬ ‫سازمان‬ ‫اعضای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫کافی‬ ‫انگیزه‬ ‫عدم‬ Failed! ‫کافی‬ ‫انگیزه‬ ‫فنی‬ ‫قابلیت‬ ‫عدم‬ ‫انگیزه‬ ‫با‬ ‫فنی‬ ‫قابلیت‬ ‫دارای‬ . . ‫کارآفرینی‬ ‫روحیه‬ ‫عدم‬ ‫انگیزه‬ ‫با‬ ‫قابلیت‬ ‫دارای‬‫فنی‬ ‫کارآفرینی‬ ‫روحیه‬ ‫دارای‬ . . ‫مالی‬ ‫انگیزه‬ ‫عدم‬ Failed! Failed! Failed!
 • 14. ‫آپ؛‬ ‫استارت‬ ‫یک‬ ‫رشد‬ ‫من‬ ‫سازمان‬ ‫اعضای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تجربه‬ ‫یک‬ ‫داستان‬! ‫تجربه‬ ‫از‬ ‫درس‬:‫من‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫آپ‬ ‫استارت‬ ‫یک‬ ‫رشد‬: Before After Waste of Time
 • 15. ‫طریق‬ ‫از‬ ‫آپ‬ ‫استارت‬ ‫برای‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫خودم‬ ‫سازمان‬ ‫انف‬ ‫منفعت‬ ،‫انفرادی‬ ‫بیزینس‬ ،‫انفرادی‬ ‫کار‬‫رادی‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫بیرون‬ ،‫شایسته‬ ‫افراد‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫خودم‬
 • 16. ‫نداشتند‬ ‫را‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫ابعاد‬ ‫تمامی‬ ‫افراد‬ ‫این‬! ‫من‬ ‫انتخاب‬:‫من‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫شایسته؛‬ ‫و‬ ‫منتخب‬ ‫افرادی‬ ‫با‬ ‫همکاری‬
 • 17. ‫اول‬ ‫حل‬ ‫راه‬: ‫خود‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫نیروها‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنم‬ ‫کم‬ ‫بپردازم؛‬ ‫مجدد؛‬ ‫کارافرینی‬ ‫تجربه‬ ‫نیروهای‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫هدایت‬ ‫جدید‬(‫سازمان‬ ‫از‬ ‫خارج‬) ‫دوم‬ ‫حل‬ ‫راه‬: ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫کنم؛‬ ‫که‬ ‫باشم‬ ‫داشته‬ ‫امید‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫ارگانیک‬‫موفق‬ ‫شد‬ ‫خواهند‬! ‫من‬ ‫روی‬ ‫پیش‬ ‫راهکارهای‬
 • 18. ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫تأسیس‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫ها‬ ‫دهنده‬ ‫شتاب‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ Accelerators Venture Capital Crowdfunding ‫گذشته‬ ‫به‬ ‫نگاهی‬! ‫سال‬1388 ‫گذشته‬ ‫به‬ ‫نگاهی‬! ‫سال‬1394 ‫کارآفرینی‬: ‫تجربیات‬ ‫مطالعات‬ ‫ه‬ ‫مسئولیت‬‫ا‬
 • 20. ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫انتخاب‬ ‫ها‬ ‫دهنده‬ ‫شتاب‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫چرا؟‬
 • 21. 1.‫کند‬ ‫می‬ ‫ایفا‬ ‫را‬ ‫فیلتر‬ ‫نقش‬ ‫دهنده‬ ‫شتاب‬.
 • 22. 2.‫است‬ ‫کننده‬ ‫تکمیل‬ ‫و‬ ‫راهنما‬ ‫دهنده‬ ‫شتاب‬. ‫بیزینس‬‫مدل‬ ‫بیزینس‬‫پلن‬ ‫حقوقی‬ ‫مسائل‬ ‫روحی‬ ‫حمایت‬ ‫فرآیندهای‬‫مارکتین‬‫گ‬ ‫خبره‬ ‫افراد‬ ‫معرفی‬ ..
 • 23. 3.‫آید‬ ‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫جمعی‬ ‫افزوده‬ ‫ارزش‬.
 • 24. ‫کنم‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫اینگونه‬ ‫را‬ ‫فعالیت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مسیر‬ ‫بهترین‬ ‫البته؛‬: Be a Mentor… Be a Business Angel … Invest on a Startup!
 • 25. ‫توصیه‬! ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫ها‬ ‫آپ‬ ‫استارت‬ ‫روی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫نس‬ ‫شناختی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫پذیرد‬ ‫صورت‬ ‫ای‬‫بی‬ ‫دارید‬! ‫آنچه‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫باره‬ ‫این‬ ‫در‬‫احساستان‬‫می‬ ‫حکم‬‫کند‬ ‫باشید‬ ‫توجه‬ ‫بی‬...
 • 29. ‫آپ؛‬ ‫استارت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫داستان‬‫مانیش‬‫ن‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫مرحله‬: ‫خو‬ ‫شخصی‬ ‫ارتباطات‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫مرتبط‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫افراد‬ ‫اطالعات‬ ‫تمام‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫اختیار‬ ‫در‬‫د‬: ‫سرمایه‬ ‫یا‬ ‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫ایجاد‬
 • 30. ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫برای‬ ‫ورود‬: ""‫گروهی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬"" ‫آپ‬ ‫استارت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫برای‬ ‫اطرافیان‬ ‫به‬ ‫توصیه‬ :‫جمعی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫باش‬ ‫نیز‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫دارای‬ ،‫مالی‬ ‫سرمایه‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫که‬ ‫نحوی‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫انتخاب‬‫ند‬. Smart Money:
 • 31. ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫به‬ ‫نگاه‬: ""‫پلکانی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬"" "‫کمپانی‬ ‫نه‬ ،‫شخص‬ ‫روی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬"
 • 32. ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫تخصصی‬ ‫مشاوره‬ ‫انیسی‬ ‫بشیر‬ ‫سود‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫مشترک‬ ‫پروژه‬
 • 34.
 • 35. Shakoori- Aparat Sadeghian- Netbarg Shahkar- Snapp Rahmani- SaravaArmandehi- CafeBazar Mohammadi- Digikala
 • 36.