SlideShare a Scribd company logo
Predmet: Fizika
Razred: Prvi
Broj časa: 55/56
Tema: Električna struja
- sistematizacija teorije iz električne struje za
sve smjerove prvog razreda
Profesor fizike: Zijad Begić
1. Proticanje, odnosno transportovanje
naelektrisanih čestica je:
a) elektični otpor
b) električna struja
c) električni kapacitet
d) električni potencijal
2. Električna struja ne može nastati u:
a) provodnicima
b) elektrolitima
c) vakumu
d) izolatoru
3. Smjer struje u smjeru kretanja pozitivnog
naelektrisanja naziva se:
a) tehnički smjer struje
b) hemijski smjer struje
c) mehanički smjer struje
d) fizički smjer struje
4. Smjer struje u smjeru kretanja slobodnih elektrona,
odnosno od negativnog ka pozitivnom polu izvora je:
a) tehnički smjer struje
b) hemijski smjer struje
c) mehanički smjer struje
d) fizički smjer struje
5. Strujno kolo sastoji se od: izvora struje, prekidača,
provodnika i:
a) kondenzatora
b) otpornika
c) potrošača
d) galvanometra
6.U nekoj provodnoj sredini struja je jača, kada kroz
nju prođe veći broj naelektrisanih čestica u jedinici:
a) mase
b) zapremine
c) vremena
d) površine
7. Formula je za jačinu struje:
a) tačno
b) netačno
8. Jedinica za jačinu električne struje je amper, a to je
isto što i:
a) C·s
b) C ̸ s
c) s ̸ C
d) C + s
9. Ako kroz poprečni presjek provodnika prođe
količina naelektrisanja od 1 C za vrijeme od 1 s,
struja ima jačinu:
a) 1 Ω
b) 1 A
c) 1 V
d) 1 W
10. Jačina električne struje je:
a) skalarna veličina
b) vektorska veličina
11. Jačina električne struje se ne mjeri:
a) voltmetrom
b) elektrometrom
c) galvanometrom
d) ampermetrom
12. Količnik jačine struje i jedinične površine
poprečnog presjeka provodnika je:
a) gustina otpora struje
b) gustina napona struje
c) gusina električne struje
d) gustina naelektrisanja provodnika
13. U formuli za gustinu struje , S je:
a) Simens
b) sila
c) snaga
d) površina
14. Jedinica za gustinu električne struje je:
a) A ̸ m²
b) A ̸ s
c) A ̸ kg
d) A ̸ C
15. Formula za otpor po Omovom zakonu je:
a) tačno
b) netačno
16. Jedinica za otpor električne struje je:
a) 1 A
b) 1 W
c) 1 Ω
d) 1 F
17. Ako pri naponu od 1 V kroz provodnik teče struja
od 1 A otpor provodnika je:
a) 1 Simens
b) 1 Farad
c) 1 Om
d) 1 Kulon
18. Ampermetar i voltmetar u kolo električne struje
električne struje uključuju se:
a) serijski i serijski
b) paralelno i paralelno
c) paralelno i serijski
d) serijski i paralelno
19. Om se može izraziti i kao:
a) A ̸ V
b) W ̸ F
c) A ̸ C
d) V ̸ A
20. Formula je za specifični otpor
provodnika:
a) netačno
b) tačno
21. Jedinica za specifični otpor je:
a) V·m
b) F·m
c) Ω·m
d) S·m
22. Električna provodnost jednaka je recipročnoj
vrijednosti:
a) električnog napona
b) električnog otpora
c) kapaciteta
d) jačine električne struje
23. Mjerna jedinica za električnu provodnost je S -
simens, koji se može izraziti i kao:
a) 1 ̸ Ω
b) 1 ̸ V
c) 1 ̸ A
d) 1 ̸ F
24.Formula je za električnu provodnost:
a) tačno
b) netačno
25. Formula za otpor
kod metalnih provodnika koji zavisi od temperature:
a) tačno
b) netačno
26. Jedinica za termički koeficijent električkog otpora,
α, je:
a) 1 ̸ K
b) 1 ̸ V
c) 1 ̸ A
d) 1 ̸ F
27. Superprovodljivost je osobina provodnih
materijala da je njihov električni otpor jednak nuli
na temperaturama koje su bliske:
a) 10 K
b) 100 K
c) 1000 K
d) 0 K
28. ,,Jačina struje u provodniku proporcionalna je
naponu na njegovim krajevima, a obrnuto
proporcionalna otporu provodnika.,, ovo je
definicija za:
a) Omov zakon za cijelo strujno kolo
b) Džul-Lencov zakon
c) Omov zakon za dio strujnog kola
d) Prvo Kirhofovo pravilo
29.Formule i odnose se na
jačinu električne struje i napona kod:
a) Omovog zakon za cijelo strujno kolo
b) Džul-Lencovog zakon
c) Omovog zakon za dio strujnog kola
d) Prvog Kirhofovog pravila
30. Pojava nastajanja električne struje u elektrolitu
pod uticajem različitih metala naziva se:
a) Voltin efekat
b) Galvanski efekat
c) Omov efekat
d) Amperov efekat
31. Voltin element sastoji se od dvije ploče potopljene
u rastvor sumporne kiseline, jedna ploča je od
cinka i naelektriše se pozitivno, a druga ploča se
naelektriše negativno i ona je od:
a) aluminijuma
b) olova
c) željeza
d) bakra
32.Formula za elektromotornu silu:
a) tačno
b) netačno
33. Jedinica za elektromotornu silu je:
a) 1 A
b) 1 Ω
c) 1 V
d) 1 F
34. ,,Količina toplote koja se oslobodi u nekom grijaču
otpora R srazmjerna je njegovom električnom
otporu, kvadratu jačine struje i vremenu
proticanja.,, ovo je definicija za:
a) Omov zakon za cijelo strujno kolo
b) Džul-Lencov zakon
c) Omov zakon za dio strujnog kola
d) Prvo Kirhofovo pravilo
35. Formula za Džul-Lencov zakon je:
a) tačno
b) netačno
36. Matematički oblik formule Omovog
zakona za cijelo stujno kolo, r, je oznaka za:
a) dužinu provodnika
b) spoljašnji otpor
c) poluprečnik provodnika
d) unutrašnji otpor
37. ,, Zbir svih struja u svakom čvoru jednak je nuli,,.
Ovo je definicija Kirhofovog pravila, a ono je:
a) treće
b) drugo
c) prvo
d) četvrto
38.,, U svakoj zatvorenoj strujnoj konturi algebarski
zbir elektromotornih sila jednak je algebarskom
zbiru padova napona,, . Ova definicija odnosi se na:
a) Drugo Kirhofovo pravilo
b) Prvo Kirhofovo pravilo
c) Drugi Faradejev zakon
d) Prvi Faradejev zakon
39. Drugo Kirhofovo pravilo je posljedica zakona
održanja energije, a prvo Kirhofovo pravilo je
posljedica zakona održanja:
a) količine naelektrisanja
b) količine kretanja
c) energije
d) impulsa
40. Složeno strujno kolo ne sadrži:
a) Strujni čvor
b) Strujno stablo
c) Strujnu granu
d) Strujnu konturu
41. Otpornik je element električnog kola koji pruža
otpor proticanju struje:
a) tačno
b) netačno
42. Otpornici mogu biti: grafitni, slojni, stalni,
promjenljivi i:
a) keramički
b) stakleni
c) kristalni
d) žičani
43. Formula odnosi se na:
a) serijsku vezu otpornika
b) paralelnu vezu otpornika
c) kombinovanu vezu otpornika
44. Rad električne energije je mjera za količinu
električne energije koja se pretvori u neki drugi
oblik:
a) tačno
b) netačno
45. Snaga električne struje jednaka je brojno
izvršenom radu u jedinici vremena:
a) tačno
b) netačno
46. Formula je za snagu električne struje,
a formula je za rad električne struje:
a) tačno
b) netačno
47. Jedinice za rad i snagu električne struje su:
a) J i W
b) W i F
c) A i C
d) V i A

More Related Content

What's hot (13)

33hr
33hr33hr
33hr
 
2.Omov zakon
2.Omov zakon2.Omov zakon
2.Omov zakon
 
Jednostavni strujni krug 18
Jednostavni strujni krug 18Jednostavni strujni krug 18
Jednostavni strujni krug 18
 
Naizmjenicni naponi i struje
Naizmjenicni naponi i strujeNaizmjenicni naponi i struje
Naizmjenicni naponi i struje
 
Električno polje 12
Električno polje 12Električno polje 12
Električno polje 12
 
Elektricna sila 11
Elektricna sila 11Elektricna sila 11
Elektricna sila 11
 
Vježba 4
Vježba 4Vježba 4
Vježba 4
 
Vježba 7
Vježba 7Vježba 7
Vježba 7
 
Vježba 5
Vježba 5Vježba 5
Vježba 5
 
Elektricna sila 11
Elektricna sila 11Elektricna sila 11
Elektricna sila 11
 
Ponavljanje za fiziku
Ponavljanje za fizikuPonavljanje za fiziku
Ponavljanje za fiziku
 
Vježba 6
Vježba 6Vježba 6
Vježba 6
 
Naizmenicni strui
Naizmenicni struiNaizmenicni strui
Naizmenicni strui
 

Similar to Elektricna struja sistematizacija teme

streuja
streujastreuja
streuja
pcmc123
 
ELEKTRIČNA-STRUJA.pptx
ELEKTRIČNA-STRUJA.pptxELEKTRIČNA-STRUJA.pptx
ELEKTRIČNA-STRUJA.pptx
LjubicaJerkovic1
 
Elektromagnetna samoindukcija
Elektromagnetna samoindukcijaElektromagnetna samoindukcija
Elektromagnetna samoindukcija
ZijadBegic1
 
Elektromagnetno polje
Elektromagnetno poljeElektromagnetno polje
Elektromagnetno polje
ZijadBegic1
 
Faradejev zakon elektromagnetne indukcije
Faradejev zakon elektromagnetne indukcijeFaradejev zakon elektromagnetne indukcije
Faradejev zakon elektromagnetne indukcije
ZijadBegic1
 
Fizika 2 sadrzaj.docx
Fizika 2 sadrzaj.docxFizika 2 sadrzaj.docx
Fizika 2 sadrzaj.docx
RadovanRagnar
 

Similar to Elektricna struja sistematizacija teme (6)

streuja
streujastreuja
streuja
 
ELEKTRIČNA-STRUJA.pptx
ELEKTRIČNA-STRUJA.pptxELEKTRIČNA-STRUJA.pptx
ELEKTRIČNA-STRUJA.pptx
 
Elektromagnetna samoindukcija
Elektromagnetna samoindukcijaElektromagnetna samoindukcija
Elektromagnetna samoindukcija
 
Elektromagnetno polje
Elektromagnetno poljeElektromagnetno polje
Elektromagnetno polje
 
Faradejev zakon elektromagnetne indukcije
Faradejev zakon elektromagnetne indukcijeFaradejev zakon elektromagnetne indukcije
Faradejev zakon elektromagnetne indukcije
 
Fizika 2 sadrzaj.docx
Fizika 2 sadrzaj.docxFizika 2 sadrzaj.docx
Fizika 2 sadrzaj.docx
 

More from ZijadBegic1

Mileva Maric-Ajnstajn
Mileva Maric-AjnstajnMileva Maric-Ajnstajn
Mileva Maric-Ajnstajn
ZijadBegic1
 
Eksperimenti u fizici
Eksperimenti u fiziciEksperimenti u fizici
Eksperimenti u fizici
ZijadBegic1
 
Zivot i djelo nikole tesle
Zivot i djelo nikole tesleZivot i djelo nikole tesle
Zivot i djelo nikole tesle
ZijadBegic1
 
Festival nauke
Festival naukeFestival nauke
Festival nauke
ZijadBegic1
 
3. ciklotron
3. ciklotron3. ciklotron
3. ciklotron
ZijadBegic1
 
2. kretanje naelektrisanih cestica u magnetnom polju
2. kretanje naelektrisanih cestica u magnetnom polju2. kretanje naelektrisanih cestica u magnetnom polju
2. kretanje naelektrisanih cestica u magnetnom polju
ZijadBegic1
 
1. magnetno polje strujnih provodnika
1. magnetno polje strujnih provodnika1. magnetno polje strujnih provodnika
1. magnetno polje strujnih provodnika
ZijadBegic1
 
Amperova sila
Amperova silaAmperova sila
Amperova sila
ZijadBegic1
 
Lorencova sila
Lorencova silaLorencova sila
Lorencova sila
ZijadBegic1
 
Elektricna struja - rijeseni zadaci
Elektricna struja - rijeseni zadaciElektricna struja - rijeseni zadaci
Elektricna struja - rijeseni zadaci
ZijadBegic1
 
Elektricna struja sistematizacija teme
Elektricna struja  sistematizacija temeElektricna struja  sistematizacija teme
Elektricna struja sistematizacija teme
ZijadBegic1
 
Magnetno polje elektricne struje
Magnetno polje elektricne strujeMagnetno polje elektricne struje
Magnetno polje elektricne struje
ZijadBegic1
 
Rad i snaga elektricne struje
Rad i snaga elektricne strujeRad i snaga elektricne struje
Rad i snaga elektricne struje
ZijadBegic1
 

More from ZijadBegic1 (13)

Mileva Maric-Ajnstajn
Mileva Maric-AjnstajnMileva Maric-Ajnstajn
Mileva Maric-Ajnstajn
 
Eksperimenti u fizici
Eksperimenti u fiziciEksperimenti u fizici
Eksperimenti u fizici
 
Zivot i djelo nikole tesle
Zivot i djelo nikole tesleZivot i djelo nikole tesle
Zivot i djelo nikole tesle
 
Festival nauke
Festival naukeFestival nauke
Festival nauke
 
3. ciklotron
3. ciklotron3. ciklotron
3. ciklotron
 
2. kretanje naelektrisanih cestica u magnetnom polju
2. kretanje naelektrisanih cestica u magnetnom polju2. kretanje naelektrisanih cestica u magnetnom polju
2. kretanje naelektrisanih cestica u magnetnom polju
 
1. magnetno polje strujnih provodnika
1. magnetno polje strujnih provodnika1. magnetno polje strujnih provodnika
1. magnetno polje strujnih provodnika
 
Amperova sila
Amperova silaAmperova sila
Amperova sila
 
Lorencova sila
Lorencova silaLorencova sila
Lorencova sila
 
Elektricna struja - rijeseni zadaci
Elektricna struja - rijeseni zadaciElektricna struja - rijeseni zadaci
Elektricna struja - rijeseni zadaci
 
Elektricna struja sistematizacija teme
Elektricna struja  sistematizacija temeElektricna struja  sistematizacija teme
Elektricna struja sistematizacija teme
 
Magnetno polje elektricne struje
Magnetno polje elektricne strujeMagnetno polje elektricne struje
Magnetno polje elektricne struje
 
Rad i snaga elektricne struje
Rad i snaga elektricne strujeRad i snaga elektricne struje
Rad i snaga elektricne struje
 

Elektricna struja sistematizacija teme

 • 1. Predmet: Fizika Razred: Prvi Broj časa: 55/56 Tema: Električna struja - sistematizacija teorije iz električne struje za sve smjerove prvog razreda Profesor fizike: Zijad Begić
 • 2. 1. Proticanje, odnosno transportovanje naelektrisanih čestica je: a) elektični otpor b) električna struja c) električni kapacitet d) električni potencijal
 • 3. 2. Električna struja ne može nastati u: a) provodnicima b) elektrolitima c) vakumu d) izolatoru
 • 4. 3. Smjer struje u smjeru kretanja pozitivnog naelektrisanja naziva se: a) tehnički smjer struje b) hemijski smjer struje c) mehanički smjer struje d) fizički smjer struje
 • 5. 4. Smjer struje u smjeru kretanja slobodnih elektrona, odnosno od negativnog ka pozitivnom polu izvora je: a) tehnički smjer struje b) hemijski smjer struje c) mehanički smjer struje d) fizički smjer struje
 • 6. 5. Strujno kolo sastoji se od: izvora struje, prekidača, provodnika i: a) kondenzatora b) otpornika c) potrošača d) galvanometra
 • 7. 6.U nekoj provodnoj sredini struja je jača, kada kroz nju prođe veći broj naelektrisanih čestica u jedinici: a) mase b) zapremine c) vremena d) površine
 • 8. 7. Formula je za jačinu struje: a) tačno b) netačno
 • 9. 8. Jedinica za jačinu električne struje je amper, a to je isto što i: a) C·s b) C ̸ s c) s ̸ C d) C + s
 • 10. 9. Ako kroz poprečni presjek provodnika prođe količina naelektrisanja od 1 C za vrijeme od 1 s, struja ima jačinu: a) 1 Ω b) 1 A c) 1 V d) 1 W
 • 11. 10. Jačina električne struje je: a) skalarna veličina b) vektorska veličina
 • 12. 11. Jačina električne struje se ne mjeri: a) voltmetrom b) elektrometrom c) galvanometrom d) ampermetrom
 • 13. 12. Količnik jačine struje i jedinične površine poprečnog presjeka provodnika je: a) gustina otpora struje b) gustina napona struje c) gusina električne struje d) gustina naelektrisanja provodnika
 • 14. 13. U formuli za gustinu struje , S je: a) Simens b) sila c) snaga d) površina
 • 15. 14. Jedinica za gustinu električne struje je: a) A ̸ m² b) A ̸ s c) A ̸ kg d) A ̸ C
 • 16. 15. Formula za otpor po Omovom zakonu je: a) tačno b) netačno
 • 17. 16. Jedinica za otpor električne struje je: a) 1 A b) 1 W c) 1 Ω d) 1 F
 • 18. 17. Ako pri naponu od 1 V kroz provodnik teče struja od 1 A otpor provodnika je: a) 1 Simens b) 1 Farad c) 1 Om d) 1 Kulon
 • 19. 18. Ampermetar i voltmetar u kolo električne struje električne struje uključuju se: a) serijski i serijski b) paralelno i paralelno c) paralelno i serijski d) serijski i paralelno
 • 20. 19. Om se može izraziti i kao: a) A ̸ V b) W ̸ F c) A ̸ C d) V ̸ A
 • 21. 20. Formula je za specifični otpor provodnika: a) netačno b) tačno
 • 22. 21. Jedinica za specifični otpor je: a) V·m b) F·m c) Ω·m d) S·m
 • 23. 22. Električna provodnost jednaka je recipročnoj vrijednosti: a) električnog napona b) električnog otpora c) kapaciteta d) jačine električne struje
 • 24. 23. Mjerna jedinica za električnu provodnost je S - simens, koji se može izraziti i kao: a) 1 ̸ Ω b) 1 ̸ V c) 1 ̸ A d) 1 ̸ F
 • 25. 24.Formula je za električnu provodnost: a) tačno b) netačno
 • 26. 25. Formula za otpor kod metalnih provodnika koji zavisi od temperature: a) tačno b) netačno
 • 27. 26. Jedinica za termički koeficijent električkog otpora, α, je: a) 1 ̸ K b) 1 ̸ V c) 1 ̸ A d) 1 ̸ F
 • 28. 27. Superprovodljivost je osobina provodnih materijala da je njihov električni otpor jednak nuli na temperaturama koje su bliske: a) 10 K b) 100 K c) 1000 K d) 0 K
 • 29. 28. ,,Jačina struje u provodniku proporcionalna je naponu na njegovim krajevima, a obrnuto proporcionalna otporu provodnika.,, ovo je definicija za: a) Omov zakon za cijelo strujno kolo b) Džul-Lencov zakon c) Omov zakon za dio strujnog kola d) Prvo Kirhofovo pravilo
 • 30. 29.Formule i odnose se na jačinu električne struje i napona kod: a) Omovog zakon za cijelo strujno kolo b) Džul-Lencovog zakon c) Omovog zakon za dio strujnog kola d) Prvog Kirhofovog pravila
 • 31. 30. Pojava nastajanja električne struje u elektrolitu pod uticajem različitih metala naziva se: a) Voltin efekat b) Galvanski efekat c) Omov efekat d) Amperov efekat
 • 32. 31. Voltin element sastoji se od dvije ploče potopljene u rastvor sumporne kiseline, jedna ploča je od cinka i naelektriše se pozitivno, a druga ploča se naelektriše negativno i ona je od: a) aluminijuma b) olova c) željeza d) bakra
 • 33. 32.Formula za elektromotornu silu: a) tačno b) netačno
 • 34. 33. Jedinica za elektromotornu silu je: a) 1 A b) 1 Ω c) 1 V d) 1 F
 • 35. 34. ,,Količina toplote koja se oslobodi u nekom grijaču otpora R srazmjerna je njegovom električnom otporu, kvadratu jačine struje i vremenu proticanja.,, ovo je definicija za: a) Omov zakon za cijelo strujno kolo b) Džul-Lencov zakon c) Omov zakon za dio strujnog kola d) Prvo Kirhofovo pravilo
 • 36. 35. Formula za Džul-Lencov zakon je: a) tačno b) netačno
 • 37. 36. Matematički oblik formule Omovog zakona za cijelo stujno kolo, r, je oznaka za: a) dužinu provodnika b) spoljašnji otpor c) poluprečnik provodnika d) unutrašnji otpor
 • 38. 37. ,, Zbir svih struja u svakom čvoru jednak je nuli,,. Ovo je definicija Kirhofovog pravila, a ono je: a) treće b) drugo c) prvo d) četvrto
 • 39. 38.,, U svakoj zatvorenoj strujnoj konturi algebarski zbir elektromotornih sila jednak je algebarskom zbiru padova napona,, . Ova definicija odnosi se na: a) Drugo Kirhofovo pravilo b) Prvo Kirhofovo pravilo c) Drugi Faradejev zakon d) Prvi Faradejev zakon
 • 40. 39. Drugo Kirhofovo pravilo je posljedica zakona održanja energije, a prvo Kirhofovo pravilo je posljedica zakona održanja: a) količine naelektrisanja b) količine kretanja c) energije d) impulsa
 • 41. 40. Složeno strujno kolo ne sadrži: a) Strujni čvor b) Strujno stablo c) Strujnu granu d) Strujnu konturu
 • 42. 41. Otpornik je element električnog kola koji pruža otpor proticanju struje: a) tačno b) netačno
 • 43. 42. Otpornici mogu biti: grafitni, slojni, stalni, promjenljivi i: a) keramički b) stakleni c) kristalni d) žičani
 • 44. 43. Formula odnosi se na: a) serijsku vezu otpornika b) paralelnu vezu otpornika c) kombinovanu vezu otpornika
 • 45. 44. Rad električne energije je mjera za količinu električne energije koja se pretvori u neki drugi oblik: a) tačno b) netačno
 • 46. 45. Snaga električne struje jednaka je brojno izvršenom radu u jedinici vremena: a) tačno b) netačno
 • 47. 46. Formula je za snagu električne struje, a formula je za rad električne struje: a) tačno b) netačno
 • 48. 47. Jedinice za rad i snagu električne struje su: a) J i W b) W i F c) A i C d) V i A