SlideShare a Scribd company logo
- je mjera za količinu električne energije koja se
pretvori u neki drugi oblik.
E = A - rad
F = q  E U - napon
A = q  E  L I - jačina struje
A = q  U t - vrijeme
q = I  t
A = U  I  t  V  A  s = J 
- je brojno jednaka izvršenom radu u jedinici
vremena.
P = - veće mjerne jedinice za snagu :
P = kilovat 1 kW = 1000 W
P = U  I  V  A = W mega vat 1 MW = 1000000 W
P - snaga električne struje gigavat 1 GW = 1000000000 W
U - napon
I - jačina struje
- Jačina struje mjeri se ampermetrima , koji se u
strujnom kolu vezuju serijski.
- Napon se mjeri voltmetrom, koji se u strujno kolo
vezuje paralelno.
- Mjerni instrumenti mogu biti:
1) analogni
2) digitalni
- Električna energija se mjeri direktno pomoću brojila
električne energije.
- Električna snaga se može mjeriti indirektno, mjerenjem
napona i jačine struje.
- Direktno mjerenje snage vrši se vatmetrom, koji ima 4
priključka : 2 za napon i 2 za jačinu struje.
Potrošač P (W)
Ručni časovnik 0,0001
Džepni kalkulator 0,05
Sijalica 100
Električna pegla 1000
Električni bojler 2000
- Elektroliti su rastvori soli,baza ili kiselina, a hemijski čiste tečnosti
se nazivaju rastvarači.
- Elektroliti su slabiji provodnici električne struje u odnosu na
metalne provodnike.
- Elektrolitička disocijacija je proces nastajanja slobodnih jona pri
rastvaranju soli,baza i kiselina.
- Stepen disocijacije jednak je brojno količniku koncentracije
disosovanih molekula i koncentracije svih molekula rastvorene
supstance.
- Elektroliza je proces izdvajanja nekih sastavnih
komponenti rastvorene supstance na elektrodama
pod uticajem električne struje.
- Jačina struje u elektrolitu zavisi od koncentracije
jona n0 , njihovog naelektrisanja q, pokretljivosti
pozitivnih i negativnih jona u+ i u- , jačine
električnog pola E između elektroda i površine
elektroda S, a izračunava se formulom :
I = n0q(u+ i u-)ES
- Pokretljivost jona jednak je brojno brzini
njihovog usmjerenog kretanja, do kojeg dolazi pod
uticajem električnog polja.
- Provodljivost elektrolita određena je formulom,
= n0q(u+ i u-) , ali zavisi i od temperature.
- Michael Faraday (1791-1867) je engleski fizičar i jedan od
najvećih eksperimentalnih fizičara.
1. Faradejev zakon - masa supstance koja se izdvoji na elektrodi
proporcionalna je ukupnoj količini naelektrisanja koja prođe
kroz elektrolit
m = k  Q
gdje je k koeficijent proporcionalnosti, koji se naziva
elektrohemijski ekvivalent.
2. Faradejev zakon - propuštanjem struje iste jačine kroz
različite elektrolite, Faradej je odredio od kojih veličina zavisi
elektrohemijski ekvivalent neke supstance.
- Faradejeva konstanta je brojno jednaka količini naelektrisanja koja
se prenese kroz elektrolit dok se na elektrodi izdvoji masa, koja je
jednaka brojno odnosu atomske mase i valencije, A/w.
F = 96500 C/mol
F : = q : m
m =   q
- Primjena elektrolize. Tehnološki procesi u kojima se primjenjuje
elektroliza su galvanostegija, galvanoplastika, dobijanje čistih metala,
elektro metalurgija itd.
1. Galvanoplastika je proces dobijanja kopija predmeta.
2. Galvanostegija je proces presvlačenja površine metalnih predmeta
tankim slojem plemenitih metala, radi zaštite od oksidacije.
3. Elektrolitičko dobijanje čistih metala.
4. Elektrometalurgija. U elektrometalurgiji se koristi elektroliza
rastopljene sirovine iz koje se dobija čist metal.
1. Kolika električna struja teče grijačem grijalice snage 1100 W pri naponu od
220 V? Kolika je najmanja vrijednost osigurača koji treba biti u strujnom
kolu instalacije stana ako se njime osigurava samo taj dio strujnog kola u
kojem je grijalica?
U = 220 V P = U  I
P = 1100 W I = P / U
I=? I = 1100 W / 220 V
I = 5 A
2. Za koje se vrijeme električnim grijačem snage 1 kW oslobodi 36 MJ energije?
P = 1 kW = 1 000 W A = U  I  t
A = 36 MJ = 36 000 000 J P = U  I
t? A = P  t
t = A / P
t = 36 000 000 J / 1 000 W
t = 36 000 s
t = 10h

More Related Content

What's hot

Amperova sila
Amperova silaAmperova sila
Amperova sila
ZijadBegic1
 
Vrste reči i služba reči u rečenici
Vrste reči i služba reči u rečeniciVrste reči i služba reči u rečenici
Vrste reči i služba reči u rečenici
Ивана Ћуковић
 
Elektromagnet delovi i primena
Elektromagnet delovi i primenaElektromagnet delovi i primena
Elektromagnet delovi i primena
igoriv
 
Elektricno polje
Elektricno poljeElektricno polje
Elektricno polje
Lidija Zavisic
 
Sastav krvi
Sastav krviSastav krvi
Sastav krvi
Ivana Damnjanović
 
Obnovljivi izvori energije
Obnovljivi izvori energijeObnovljivi izvori energije
Obnovljivi izvori energijemimanakosanovic
 
Strujna kola u_el.kućnim_instalacijama
Strujna kola u_el.kućnim_instalacijamaStrujna kola u_el.kućnim_instalacijama
Strujna kola u_el.kućnim_instalacijama
Ana Todorovic
 
6. smjese tvari
6. smjese tvari6. smjese tvari
6. smjese tvari
e-učenje Kemije
 
Sistem organa za disanje
Sistem organa za disanjeSistem organa za disanje
Sistem organa za disanje
Ivana Damnjanović
 
Nikola tesla
Nikola teslaNikola tesla
Nikola tesla
Relja Šušić
 
Prirodni resursi na zemlji
Prirodni resursi na zemljiPrirodni resursi na zemlji
Prirodni resursi na zemlji
Ana Todorovic
 
Odrzivi razvoj
Odrzivi razvojOdrzivi razvoj
Odrzivi razvoj
Nastavnica Biologije
 
Elektricna struja - rijeseni zadaci
Elektricna struja - rijeseni zadaciElektricna struja - rijeseni zadaci
Elektricna struja - rijeseni zadaci
ZijadBegic1
 
Njutn i njutnovi zakoni
Njutn i njutnovi zakoniNjutn i njutnovi zakoni
Njutn i njutnovi zakoniSana Ivanović
 
Oпасности и заштита од струјног удара
Oпасности и заштита од струјног удараOпасности и заштита од струјног удара
Oпасности и заштита од струјног удара
Anđela Bulatović
 
Vrste predikata kviz
Vrste predikata kvizVrste predikata kviz
Vrste predikata kviz
Ivana Čališ
 

What's hot (20)

Amperova sila
Amperova silaAmperova sila
Amperova sila
 
Vrste reči i služba reči u rečenici
Vrste reči i služba reči u rečeniciVrste reči i služba reči u rečenici
Vrste reči i služba reči u rečenici
 
Elektromagnet delovi i primena
Elektromagnet delovi i primenaElektromagnet delovi i primena
Elektromagnet delovi i primena
 
Elektricno polje
Elektricno poljeElektricno polje
Elektricno polje
 
Sastav krvi
Sastav krviSastav krvi
Sastav krvi
 
Obnovljivi izvori energije
Obnovljivi izvori energijeObnovljivi izvori energije
Obnovljivi izvori energije
 
Strujna kola u_el.kućnim_instalacijama
Strujna kola u_el.kućnim_instalacijamaStrujna kola u_el.kućnim_instalacijama
Strujna kola u_el.kućnim_instalacijama
 
6. smjese tvari
6. smjese tvari6. smjese tvari
6. smjese tvari
 
Sistem organa za disanje
Sistem organa za disanjeSistem organa za disanje
Sistem organa za disanje
 
Vršnjačko nasilje
Vršnjačko nasiljeVršnjačko nasilje
Vršnjačko nasilje
 
Nikola tesla
Nikola teslaNikola tesla
Nikola tesla
 
Prirodni resursi na zemlji
Prirodni resursi na zemljiPrirodni resursi na zemlji
Prirodni resursi na zemlji
 
Odrzivi razvoj
Odrzivi razvojOdrzivi razvoj
Odrzivi razvoj
 
Električno polje
Električno poljeElektrično polje
Električno polje
 
Elektricna struja - rijeseni zadaci
Elektricna struja - rijeseni zadaciElektricna struja - rijeseni zadaci
Elektricna struja - rijeseni zadaci
 
иницијални тест за ученике осмог разреда
иницијални тест за ученике осмог разредаиницијални тест за ученике осмог разреда
иницијални тест за ученике осмог разреда
 
Njutn i njutnovi zakoni
Njutn i njutnovi zakoniNjutn i njutnovi zakoni
Njutn i njutnovi zakoni
 
Predlog kontrolnih l ogos
Predlog kontrolnih l ogosPredlog kontrolnih l ogos
Predlog kontrolnih l ogos
 
Oпасности и заштита од струјног удара
Oпасности и заштита од струјног удараOпасности и заштита од струјног удара
Oпасности и заштита од струјног удара
 
Vrste predikata kviz
Vrste predikata kvizVrste predikata kviz
Vrste predikata kviz
 

More from ZijadBegic1

Mileva Maric-Ajnstajn
Mileva Maric-AjnstajnMileva Maric-Ajnstajn
Mileva Maric-Ajnstajn
ZijadBegic1
 
Eksperimenti u fizici
Eksperimenti u fiziciEksperimenti u fizici
Eksperimenti u fizici
ZijadBegic1
 
Zivot i djelo nikole tesle
Zivot i djelo nikole tesleZivot i djelo nikole tesle
Zivot i djelo nikole tesle
ZijadBegic1
 
Festival nauke
Festival naukeFestival nauke
Festival nauke
ZijadBegic1
 
Elektromagnetna samoindukcija
Elektromagnetna samoindukcijaElektromagnetna samoindukcija
Elektromagnetna samoindukcija
ZijadBegic1
 
Faradejev zakon elektromagnetne indukcije
Faradejev zakon elektromagnetne indukcijeFaradejev zakon elektromagnetne indukcije
Faradejev zakon elektromagnetne indukcije
ZijadBegic1
 
Elektromagnetno polje
Elektromagnetno poljeElektromagnetno polje
Elektromagnetno polje
ZijadBegic1
 
3. ciklotron
3. ciklotron3. ciklotron
3. ciklotron
ZijadBegic1
 
2. kretanje naelektrisanih cestica u magnetnom polju
2. kretanje naelektrisanih cestica u magnetnom polju2. kretanje naelektrisanih cestica u magnetnom polju
2. kretanje naelektrisanih cestica u magnetnom polju
ZijadBegic1
 
1. magnetno polje strujnih provodnika
1. magnetno polje strujnih provodnika1. magnetno polje strujnih provodnika
1. magnetno polje strujnih provodnika
ZijadBegic1
 
Lorencova sila
Lorencova silaLorencova sila
Lorencova sila
ZijadBegic1
 
Elektricna struja sistematizacija teme
Elektricna struja  sistematizacija temeElektricna struja  sistematizacija teme
Elektricna struja sistematizacija teme
ZijadBegic1
 
Elektricna struja sistematizacija teme
Elektricna struja  sistematizacija temeElektricna struja  sistematizacija teme
Elektricna struja sistematizacija teme
ZijadBegic1
 
Magnetno polje elektricne struje
Magnetno polje elektricne strujeMagnetno polje elektricne struje
Magnetno polje elektricne struje
ZijadBegic1
 

More from ZijadBegic1 (14)

Mileva Maric-Ajnstajn
Mileva Maric-AjnstajnMileva Maric-Ajnstajn
Mileva Maric-Ajnstajn
 
Eksperimenti u fizici
Eksperimenti u fiziciEksperimenti u fizici
Eksperimenti u fizici
 
Zivot i djelo nikole tesle
Zivot i djelo nikole tesleZivot i djelo nikole tesle
Zivot i djelo nikole tesle
 
Festival nauke
Festival naukeFestival nauke
Festival nauke
 
Elektromagnetna samoindukcija
Elektromagnetna samoindukcijaElektromagnetna samoindukcija
Elektromagnetna samoindukcija
 
Faradejev zakon elektromagnetne indukcije
Faradejev zakon elektromagnetne indukcijeFaradejev zakon elektromagnetne indukcije
Faradejev zakon elektromagnetne indukcije
 
Elektromagnetno polje
Elektromagnetno poljeElektromagnetno polje
Elektromagnetno polje
 
3. ciklotron
3. ciklotron3. ciklotron
3. ciklotron
 
2. kretanje naelektrisanih cestica u magnetnom polju
2. kretanje naelektrisanih cestica u magnetnom polju2. kretanje naelektrisanih cestica u magnetnom polju
2. kretanje naelektrisanih cestica u magnetnom polju
 
1. magnetno polje strujnih provodnika
1. magnetno polje strujnih provodnika1. magnetno polje strujnih provodnika
1. magnetno polje strujnih provodnika
 
Lorencova sila
Lorencova silaLorencova sila
Lorencova sila
 
Elektricna struja sistematizacija teme
Elektricna struja  sistematizacija temeElektricna struja  sistematizacija teme
Elektricna struja sistematizacija teme
 
Elektricna struja sistematizacija teme
Elektricna struja  sistematizacija temeElektricna struja  sistematizacija teme
Elektricna struja sistematizacija teme
 
Magnetno polje elektricne struje
Magnetno polje elektricne strujeMagnetno polje elektricne struje
Magnetno polje elektricne struje
 

Rad i snaga elektricne struje

 • 1.
 • 2. - je mjera za količinu električne energije koja se pretvori u neki drugi oblik. E = A - rad F = q  E U - napon A = q  E  L I - jačina struje A = q  U t - vrijeme q = I  t A = U  I  t  V  A  s = J 
 • 3. - je brojno jednaka izvršenom radu u jedinici vremena. P = - veće mjerne jedinice za snagu : P = kilovat 1 kW = 1000 W P = U  I  V  A = W mega vat 1 MW = 1000000 W P - snaga električne struje gigavat 1 GW = 1000000000 W U - napon I - jačina struje
 • 4. - Jačina struje mjeri se ampermetrima , koji se u strujnom kolu vezuju serijski. - Napon se mjeri voltmetrom, koji se u strujno kolo vezuje paralelno. - Mjerni instrumenti mogu biti: 1) analogni 2) digitalni
 • 5. - Električna energija se mjeri direktno pomoću brojila električne energije. - Električna snaga se može mjeriti indirektno, mjerenjem napona i jačine struje. - Direktno mjerenje snage vrši se vatmetrom, koji ima 4 priključka : 2 za napon i 2 za jačinu struje. Potrošač P (W) Ručni časovnik 0,0001 Džepni kalkulator 0,05 Sijalica 100 Električna pegla 1000 Električni bojler 2000
 • 6. - Elektroliti su rastvori soli,baza ili kiselina, a hemijski čiste tečnosti se nazivaju rastvarači. - Elektroliti su slabiji provodnici električne struje u odnosu na metalne provodnike. - Elektrolitička disocijacija je proces nastajanja slobodnih jona pri rastvaranju soli,baza i kiselina. - Stepen disocijacije jednak je brojno količniku koncentracije disosovanih molekula i koncentracije svih molekula rastvorene supstance.
 • 7. - Elektroliza je proces izdvajanja nekih sastavnih komponenti rastvorene supstance na elektrodama pod uticajem električne struje. - Jačina struje u elektrolitu zavisi od koncentracije jona n0 , njihovog naelektrisanja q, pokretljivosti pozitivnih i negativnih jona u+ i u- , jačine električnog pola E između elektroda i površine elektroda S, a izračunava se formulom : I = n0q(u+ i u-)ES
 • 8. - Pokretljivost jona jednak je brojno brzini njihovog usmjerenog kretanja, do kojeg dolazi pod uticajem električnog polja. - Provodljivost elektrolita određena je formulom, = n0q(u+ i u-) , ali zavisi i od temperature.
 • 9. - Michael Faraday (1791-1867) je engleski fizičar i jedan od najvećih eksperimentalnih fizičara. 1. Faradejev zakon - masa supstance koja se izdvoji na elektrodi proporcionalna je ukupnoj količini naelektrisanja koja prođe kroz elektrolit m = k  Q gdje je k koeficijent proporcionalnosti, koji se naziva elektrohemijski ekvivalent. 2. Faradejev zakon - propuštanjem struje iste jačine kroz različite elektrolite, Faradej je odredio od kojih veličina zavisi elektrohemijski ekvivalent neke supstance.
 • 10. - Faradejeva konstanta je brojno jednaka količini naelektrisanja koja se prenese kroz elektrolit dok se na elektrodi izdvoji masa, koja je jednaka brojno odnosu atomske mase i valencije, A/w. F = 96500 C/mol F : = q : m m =   q - Primjena elektrolize. Tehnološki procesi u kojima se primjenjuje elektroliza su galvanostegija, galvanoplastika, dobijanje čistih metala, elektro metalurgija itd. 1. Galvanoplastika je proces dobijanja kopija predmeta. 2. Galvanostegija je proces presvlačenja površine metalnih predmeta tankim slojem plemenitih metala, radi zaštite od oksidacije. 3. Elektrolitičko dobijanje čistih metala. 4. Elektrometalurgija. U elektrometalurgiji se koristi elektroliza rastopljene sirovine iz koje se dobija čist metal.
 • 11.
 • 12. 1. Kolika električna struja teče grijačem grijalice snage 1100 W pri naponu od 220 V? Kolika je najmanja vrijednost osigurača koji treba biti u strujnom kolu instalacije stana ako se njime osigurava samo taj dio strujnog kola u kojem je grijalica? U = 220 V P = U  I P = 1100 W I = P / U I=? I = 1100 W / 220 V I = 5 A 2. Za koje se vrijeme električnim grijačem snage 1 kW oslobodi 36 MJ energije? P = 1 kW = 1 000 W A = U  I  t A = 36 MJ = 36 000 000 J P = U  I t? A = P  t t = A / P t = 36 000 000 J / 1 000 W t = 36 000 s t = 10h