SlideShare a Scribd company logo
อัตลักษณ์องค์กร
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
Corporate Identity (C.I.)
Facebook.com/TouchPoint.in.th TouchPoint.in.th YouTube.com/c/TouchPointTH
ความหมาย
อัตลักษณ์องค์กร Corporate Identity (C.I.) คือ
กำรคิดออกแบบเพื่อสร้ำงลักษณะเฉพำะของ
แบรนด์ ทำให้ผู้บริโภคสำมำรถจดจำแบรนด์ได้
Corporate Identity (C.I.)
ของอัตลักษณ์องค์กร
สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์
C.I. สำมำรถสร้ำงเอกลักษณ์ให้แก่แบรนด์ได้
ว่ำ แบรนด์นี้มีจุดยืนไปทำงทิศไหน แบรนด์นี้
เป็นแบรนด์เกี่ยวกับอะไร เป็นต้น
กำรที่มี C.I. สำมำรถช่วยกำหนดทิศทำงกำรวำง
องค์ประกอบต่ำงๆของสื่อที่จะนำเสนอ
ให้ไปในทิศทำงเดียวกัน อีกทั้งยังส่งเสริมภำพจำ
ของแบรนด์เรำได้แข็งแรงมำกยิ่งขึ้น
กำรที่ใช้ C.I. ได้อย่ำงสม่ำเสมอ สำมำรถสร้ำงภำพจำให้แก่
ผู้บริโภคได้อย่ำงดี เมื่อเห็นองค์ประกอบต่ำงๆของแบรนด์ไม่
ว่ำจะเป็น Logo, Font ,Color, Layout ในครั้งแรกหรือครั้ง
ถัดไป ก็จะสำมำรถนึกออกได้ทันทีว่ำเป็นแบรนด์อะไร
ความสาคัญของ C.I.
กาหนดทิศทางของแบรนด์ สร้างภาพจาให้แก่ผู้บริโภค
องค์ประกอบหลักของ C.I.
การออกแบบ
กำรสร้ำง Corporate Identity ไม่ได้จำกัดอยู่ที่เรื่องกำรออกแบบเท่ำนั้น
องค์ประกอบหลักของCorporate Identity ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่
วัฒนธรรมและบุคลิกภาพของแบรนด์
(Corporate Culture and Personality)
(Design)
วัฒนธรรมและบุคลิกภาพของแบรนด์
วัฒนธรรมและบุคลิกภำพของแบรนด์ (Corporate Culture and
Personality) จะต้องถูกกำหนดให้ชัดเจน ให้ลูกค้ำเห็นถึงจุดยืนและ
ตัวตนที่มำกกว่ำเรื่องของกรำฟิก
▪ เป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ (Corporate Vision and Purpose)
▪ ค่ำนิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมองค์กร (Corporate
Values, culture and Behavior)
(Corporate Culture and Personality)
ทำไมถึงเลือกที่จะสร้ำง
สินค้ำและบริกำรประเภทนี้
เป้าหมายและวิสัยทัศน์
(Corporate Vision and Purpose)
สิ่งสำคัญคือผู้สร้ำงแบรนด์จะต้องตอบคำถำมให้ได้ก่อนว่ำ
แบรนด์
ทำไปเพื่ออะไร
เป้ำหมำย
ของแบรนด์
สิ่งที่แบรนด์
ยึดมั่นคืออะไร
(Corporate Values, Culture and Behavior)
กำรกำหนดค่ำนิยมหรือคุณค่ำให้กับแบรนด์จะช่วยสร้ำง
Corporate Identity และวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมำได้
ค่านิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมองค์กร
มีผลไปถึงกำรออกแบบทุกๆ ขั้นตอนของกำรทำงำน
ทุกสิ่งต้องสอดคล้องกับ Identity ที่กำหนดไว้ด้วย
การออกแบบ
กำรออกแบบ (Design) ผู้สร้ำงแบรนด์จะต้องออกแบบสิ่งต่ำงๆ ได้แก่
กำรออกแบบโลโก้ กำรออกแบบเว็บไซต์ กำรออกแบบกรำฟิก กำร
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้ำ กรำออกแบบป้ำย เป็นต้น ประกอบด้วย
▪ สี (Corporate Color Palette)
▪ ฟอนต์ (Corporate Fonts)
▪ ตำแหน่งของโลโก้และกำรสร้ำงกรำฟิก (Corporate Stationery)
(Design)
สี (Corporate Color Palette)
กำรเลือกสีให้กับแบรนด์เป็นสิ่งต้องให้ควำมสำคัญ เพรำะสีก็ทำให้
คนจดจำแบรนด์ของเรำได้ดีที่สุด เมื่อเลือกได้แล้วก็ควรจะนำไปใช้
ให้เป็นไปในทำงเดียวกัน เช่น สีของเว็บไซต์ สีของโลโก้ สีของเพจ
Facebook และสีของแบรนด์ก็ควรให้เป็นไปในโทนเดียวกันเพื่อทำ
ให้ลูกค้ำจดจำได้ง่ำยขึ้น
กำรเลือกฟอนต์เป็นสิ่งสำคัญ ต้องมีควำมสม่ำเสมอในกำร
เลือกใช้ ควรมีกำรเลือกฟอนต์ให้เหมำะสมกับตัวตนของแบรนด์ที่
เรำอยำกนำเสนอ เมื่อเลือกได้แล้วห้ำมเปลี่ยนบ่อย ฟอนต์ที่
ทันสมัย เช่น Sukhumvit, Supermarket, หรือ Prompt
ฟอนต์ (Corporate fonts)
ตาแหน่งของโลโก้และการสร้างกราฟิก
เมื่อมีโลโก้แล้ว ผู้สร้ำงแบรนด์จะต้องคำนึงถึงกำรวำงโลโก้ไว้ในตำแหน่งต่ำงๆ เช่น ซองจดหมำย หัวจดหมำย
เอกสำรต่ำงๆ ป้ำนโฆษณำ เป็นกำรแสดงถึงตัวตนขององค์กรที่ง่ำยที่สุด ในยุคดิจิทัลต้องคำนึงถึงแพล็ต
ฟอร์มออนไลน์ด้วย รวมถึงกำรสร้ำงกรำฟิกประกอบคอนเทนต์
(Corporate Stationery)
ทาไมธุรกิจต้องมี Corporate Identity
▪ กำรสร้ำงแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ เพื่อให้เกิดเป็นที่คุ้นตำ
และโดดเด่นจำกคู่แข่งในสำยธุรกิจเดียวกัน
▪ บริษัทเล็กๆ ก็จำเป็นต้องมี Corporate Identity กำร
มีอัตลักษณ์องค์กรที่เข้มแข็ง จะทำให้ส่วนอื่นๆ ของ
ธุรกิจของคุณมีควำมเข้มแข็งตำมไปด้วย
▪ เพิ่มพูนกำรทำงำนที่มีควำมสอดคล้องและเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันให้มำกขึ้น
▪ ทำให้กำรทำงำนในเชิงของกำรออกแบบสื่อ และกำร
ให้บริกำรลูกค้ำมีควำมสะดวก รวดเร็ว และชัดเจน
C.I. กับการออกแบบกราฟิก
กำรออกแบบกรำฟิก เป็นสิ่งสำคัญในกำรทำ C.I. เนื่องจำกงำนกรำฟิกจะเป็นตัวสร้ำงกำรรับรู้และทำให้ลูกค้ำสำมำรถ
จดจำแบรนด์ของเรำได้เป็นอย่ำงดี ถ้ำเรำไม่ออกแบบและกำหนดทิศทำงกรำฟิกของแบรนด์เอำไว้แต่แรก งำนกรำฟิกของแบรนด์
เรำก็จะไม่มีทิศทำงที่ชัดเจน ทำให้ลูกค้ำไม่สำมำรถจดจำแบรนด์ของเรำได้
C.I. กับการออกแบบกราฟิก
โทนสีของภำพ ก็เป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่ำจะเป็นสไตล์กำรถ่ำยภำพ รวมไปถึงเรื่องของโทนสี หำกเรำกำหนดโทนแพทเทิร์น
เหล่ำนี้ไม่ได้ตั้งแต่แรกๆ ก็จะทำให้ยำกต่อกำรจดจำของลูกค้ำช้ำตำมไปด้วย ซึ่งก็เหมือนกับกำรที่เรำจำได้ว่ำสีของ Pepsi
เป็นยังไง สียังไง และโค้กเป็นสีอะไร มีโลโก้ยังไงอะไรทำนองนั้นนั่นเอง
C.I. กับการออกแบบกราฟิก
กำรจดจำแบรนด์คือ กำรที่เพียงแค่ลูกค้ำเห็นภำพโฆษณำหรือคอนเทนต์ บนสื่อสังคมออนไลน์ของแบรนด์เพียง
ไม่กี่วินำที แล้วรู้เลยว่ำนี่เป็นคอนเทนต์หรือโพสต์จำกแบรนด์ของเรำ นั่นถือว่ำประสบควำมสำเร็จในกำรสร้ำงแบรนด์
C.I. กับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
ในสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ใช้จะเห็นสื่อโฆษณำหรือโลโก้ของแบรนด์ต่ำงๆ ปรำกฏขึ้น
ในหน้ำ Feed มำกมำย
กำรสร้ำง C.I. ให้เป็นที่จดจำจึงเป็นสิ่งสำคัญแม้กระทั่งกำรโฆษณำในสื่อสังคม
ออนไลน์ เพรำะทั้ง สี ฟอนต์ และกรำฟิก ที่ปรำกฏบนหน้ำ Feed ในทุกๆ
วัน จะช่วยสร้ำง ควำมคุ้นชิ้นและกำรจดจำ ให้กับสำยตำลูกค้ำไปได้ตลอด
ดังนั้น เมื่อเรำสร้ำง C.I. ขึ้นมำแล้วต้องอำศัยควำมสม่ำเสมอและต่อเนื่องจน
กลำยเป็นที่จดจำได้เอง
C.I. กับการให้บริการลูกค้า
กำรสื่อสำรกับลูกค้ำคือกำรสร้ำง ภำพลักษณ์และ
บุคลิกภำพ ขององค์กร กำรกล่ำวทักทำยลูกค้ำ กำรตอบ
แชท หรือตอบคอมเมนต์กลับลูกค้ำ ก็ต้องให้เป็นไปตำม
ทิศทำงหรือโทนของแบรนด์ เรำด้วยเช่นกัน และยิ่งตอน
ทำเพจใหม่ๆ ยิ่งต้องกำหนดข้อมูลเหล่ำนี้ไว้ให้แอดมินด้วย
เช่นกัน เพื่อให้เค้ำสำมำรถตอบลูกค้ำให้เป็นไปในทำงเดียวกับ
ภำพลักษณ์ของแบรนด์เรำได้
สรุป
กำรสร้ำงอัตลักษณ์องค์กร Corporate Identity (C.I.) เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรควรทำ เป็นสิ่งที่จะช่วยใน
กำร ดึงภำพลักษณ์ให้ลูกค้ำสนใจและจดจำแบรนด์เรำได้ ด้วยกำรสร้ำง วัฒนธรรมและบุคลิกภำพ
ให้องค์กร ผ่ำนกำรกำหนดคุณค่ำที่องค์กรต้องกำรยึดถือ และกำรวำงแนวทำงกำรออกแบบสื่อต่ำงๆ ผ่ำน
กำรกำหนดกลุ่มสี ฟอนต์ และสไตล์ของกรำฟิก ให้เป็นไปในสไตล์เดียวกันไปตลอดและสม่ำเสมอนั่นเอง เป็น
กลยุทธ์อย่ำงหนึ่งของกำรสร้ำงแบรนด์ที่จะช่วยให้ลูกค้ำจดจำเรำได้อย่ำงถำวร

More Related Content

What's hot

บทที่ 8 การรักษาความปลอดภัยในอีคอมเมิร์ซ
บทที่ 8 การรักษาความปลอดภัยในอีคอมเมิร์ซบทที่ 8 การรักษาความปลอดภัยในอีคอมเมิร์ซ
บทที่ 8 การรักษาความปลอดภัยในอีคอมเมิร์ซ
Teetut Tresirichod
 
บทที่ 5 พฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดบนอินเทอร์เน็ตและการโฆษณา
บทที่ 5 พฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดบนอินเทอร์เน็ตและการโฆษณาบทที่ 5 พฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดบนอินเทอร์เน็ตและการโฆษณา
บทที่ 5 พฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดบนอินเทอร์เน็ตและการโฆษณา
Teetut Tresirichod
 
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
ไมโครเลิร์นนิ่งกับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล
ไมโครเลิร์นนิ่งกับการเรียนรู้ยุคดิจิทัลไมโครเลิร์นนิ่งกับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล
ไมโครเลิร์นนิ่งกับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล
Thiti Theerathean
 
ผู้ประกอบการหน้าใหม่ : สตาร์ทอัพ (Startup)
ผู้ประกอบการหน้าใหม่ : สตาร์ทอัพ (Startup)ผู้ประกอบการหน้าใหม่ : สตาร์ทอัพ (Startup)
ผู้ประกอบการหน้าใหม่ : สตาร์ทอัพ (Startup)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
ตัวอย่างแผนธุรกิจน้ำพริก
ตัวอย่างแผนธุรกิจน้ำพริกตัวอย่างแผนธุรกิจน้ำพริก
ตัวอย่างแผนธุรกิจน้ำพริก
Thamonwan Theerabunchorn
 
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขายการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
บทที่ 5 การออกแบบผลิตภัณฑ์
บทที่ 5 การออกแบบผลิตภัณฑ์บทที่ 5 การออกแบบผลิตภัณฑ์
บทที่ 5 การออกแบบผลิตภัณฑ์
Dr.Krisada [Hua] RMUTT
 
กรณีศึกษา เถ้าแก่น้อย
กรณีศึกษา เถ้าแก่น้อยกรณีศึกษา เถ้าแก่น้อย
กรณีศึกษา เถ้าแก่น้อย
Chatchamon Uthaikao
 
Chapter 2 innovation development in business organizations
Chapter 2 innovation development in business organizationsChapter 2 innovation development in business organizations
Chapter 2 innovation development in business organizations
Teetut Tresirichod
 
ตัวอย่างแผนธุรกิจHerby drinks
ตัวอย่างแผนธุรกิจHerby drinksตัวอย่างแผนธุรกิจHerby drinks
ตัวอย่างแผนธุรกิจHerby drinksNattakorn Sunkdon
 
ทัศนคติกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Attitude and Consumer Behavior : Ch 9)
ทัศนคติกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Attitude and Consumer Behavior : Ch 9)ทัศนคติกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Attitude and Consumer Behavior : Ch 9)
ทัศนคติกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Attitude and Consumer Behavior : Ch 9)
Mahasarakham Business School, Mahasarakham University
 
ทฤษฎีองค์การ
 ทฤษฎีองค์การ  ทฤษฎีองค์การ
ทฤษฎีองค์การ
ทวิพันธ์ พัวสรรเสริญ
 
การเล่าเรื่อง เพื่อ การสื่อสาร และ การตลาดยุคดิจิทัล ( เทคนิค, วิธี สตอรี่เทล...
การเล่าเรื่อง เพื่อ การสื่อสาร และ การตลาดยุคดิจิทัล ( เทคนิค, วิธี สตอรี่เทล...การเล่าเรื่อง เพื่อ การสื่อสาร และ การตลาดยุคดิจิทัล ( เทคนิค, วิธี สตอรี่เทล...
การเล่าเรื่อง เพื่อ การสื่อสาร และ การตลาดยุคดิจิทัล ( เทคนิค, วิธี สตอรี่เทล...
ธิติพล เทียมจันทร์
 
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
นวดแผนไทย ปั้นธุรกิจให้สำเร็จได้ในยุคดิจิทัล วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทีย...
นวดแผนไทย ปั้นธุรกิจให้สำเร็จได้ในยุคดิจิทัล วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทีย...นวดแผนไทย ปั้นธุรกิจให้สำเร็จได้ในยุคดิจิทัล วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทีย...
นวดแผนไทย ปั้นธุรกิจให้สำเร็จได้ในยุคดิจิทัล วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทีย...
ธิติพล เทียมจันทร์
 
สอนอย่างไร? ให้สนุกและมีส่วนร่วม (Active Learning)
สอนอย่างไร? ให้สนุกและมีส่วนร่วม (Active Learning)สอนอย่างไร? ให้สนุกและมีส่วนร่วม (Active Learning)
สอนอย่างไร? ให้สนุกและมีส่วนร่วม (Active Learning)
Thiti Theerathean
 
Chapter 5 importing technology and creating innovations in the context of inn...
Chapter 5 importing technology and creating innovations in the context of inn...Chapter 5 importing technology and creating innovations in the context of inn...
Chapter 5 importing technology and creating innovations in the context of inn...
Teetut Tresirichod
 
บทที่ 5 การเขียนแผนธุรกิจ
บทที่ 5 การเขียนแผนธุรกิจบทที่ 5 การเขียนแผนธุรกิจ
บทที่ 5 การเขียนแผนธุรกิจ
Thamonwan Theerabunchorn
 

What's hot (20)

บทที่ 8 การรักษาความปลอดภัยในอีคอมเมิร์ซ
บทที่ 8 การรักษาความปลอดภัยในอีคอมเมิร์ซบทที่ 8 การรักษาความปลอดภัยในอีคอมเมิร์ซ
บทที่ 8 การรักษาความปลอดภัยในอีคอมเมิร์ซ
 
บทที่ 5 พฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดบนอินเทอร์เน็ตและการโฆษณา
บทที่ 5 พฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดบนอินเทอร์เน็ตและการโฆษณาบทที่ 5 พฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดบนอินเทอร์เน็ตและการโฆษณา
บทที่ 5 พฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดบนอินเทอร์เน็ตและการโฆษณา
 
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
 
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...
 
ไมโครเลิร์นนิ่งกับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล
ไมโครเลิร์นนิ่งกับการเรียนรู้ยุคดิจิทัลไมโครเลิร์นนิ่งกับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล
ไมโครเลิร์นนิ่งกับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล
 
ผู้ประกอบการหน้าใหม่ : สตาร์ทอัพ (Startup)
ผู้ประกอบการหน้าใหม่ : สตาร์ทอัพ (Startup)ผู้ประกอบการหน้าใหม่ : สตาร์ทอัพ (Startup)
ผู้ประกอบการหน้าใหม่ : สตาร์ทอัพ (Startup)
 
ตัวอย่างแผนธุรกิจน้ำพริก
ตัวอย่างแผนธุรกิจน้ำพริกตัวอย่างแผนธุรกิจน้ำพริก
ตัวอย่างแผนธุรกิจน้ำพริก
 
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขายการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย
 
บทที่ 5 การออกแบบผลิตภัณฑ์
บทที่ 5 การออกแบบผลิตภัณฑ์บทที่ 5 การออกแบบผลิตภัณฑ์
บทที่ 5 การออกแบบผลิตภัณฑ์
 
กรณีศึกษา เถ้าแก่น้อย
กรณีศึกษา เถ้าแก่น้อยกรณีศึกษา เถ้าแก่น้อย
กรณีศึกษา เถ้าแก่น้อย
 
Chapter 2 innovation development in business organizations
Chapter 2 innovation development in business organizationsChapter 2 innovation development in business organizations
Chapter 2 innovation development in business organizations
 
ตัวอย่างแผนธุรกิจHerby drinks
ตัวอย่างแผนธุรกิจHerby drinksตัวอย่างแผนธุรกิจHerby drinks
ตัวอย่างแผนธุรกิจHerby drinks
 
ทัศนคติกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Attitude and Consumer Behavior : Ch 9)
ทัศนคติกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Attitude and Consumer Behavior : Ch 9)ทัศนคติกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Attitude and Consumer Behavior : Ch 9)
ทัศนคติกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Attitude and Consumer Behavior : Ch 9)
 
ทฤษฎีองค์การ
 ทฤษฎีองค์การ  ทฤษฎีองค์การ
ทฤษฎีองค์การ
 
การเล่าเรื่อง เพื่อ การสื่อสาร และ การตลาดยุคดิจิทัล ( เทคนิค, วิธี สตอรี่เทล...
การเล่าเรื่อง เพื่อ การสื่อสาร และ การตลาดยุคดิจิทัล ( เทคนิค, วิธี สตอรี่เทล...การเล่าเรื่อง เพื่อ การสื่อสาร และ การตลาดยุคดิจิทัล ( เทคนิค, วิธี สตอรี่เทล...
การเล่าเรื่อง เพื่อ การสื่อสาร และ การตลาดยุคดิจิทัล ( เทคนิค, วิธี สตอรี่เทล...
 
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
 
นวดแผนไทย ปั้นธุรกิจให้สำเร็จได้ในยุคดิจิทัล วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทีย...
นวดแผนไทย ปั้นธุรกิจให้สำเร็จได้ในยุคดิจิทัล วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทีย...นวดแผนไทย ปั้นธุรกิจให้สำเร็จได้ในยุคดิจิทัล วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทีย...
นวดแผนไทย ปั้นธุรกิจให้สำเร็จได้ในยุคดิจิทัล วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทีย...
 
สอนอย่างไร? ให้สนุกและมีส่วนร่วม (Active Learning)
สอนอย่างไร? ให้สนุกและมีส่วนร่วม (Active Learning)สอนอย่างไร? ให้สนุกและมีส่วนร่วม (Active Learning)
สอนอย่างไร? ให้สนุกและมีส่วนร่วม (Active Learning)
 
Chapter 5 importing technology and creating innovations in the context of inn...
Chapter 5 importing technology and creating innovations in the context of inn...Chapter 5 importing technology and creating innovations in the context of inn...
Chapter 5 importing technology and creating innovations in the context of inn...
 
บทที่ 5 การเขียนแผนธุรกิจ
บทที่ 5 การเขียนแผนธุรกิจบทที่ 5 การเขียนแผนธุรกิจ
บทที่ 5 การเขียนแผนธุรกิจ
 

Similar to อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)

Similar to อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.) (6)

งานส่ง
งานส่งงานส่ง
งานส่ง
 
Ci
CiCi
Ci
 
Power point
Power pointPower point
Power point
 
งานส่ง
งานส่งงานส่ง
งานส่ง
 
Power point
Power pointPower point
Power point
 
งานส่ง
งานส่งงานส่ง
งานส่ง
 

More from Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai

การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...
การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...
การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริงAR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การจัดวางตัวอักษร (Typography)
การจัดวางตัวอักษร (Typography)การจัดวางตัวอักษร (Typography)
การจัดวางตัวอักษร (Typography)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic)
การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว  (Motion Graphic)การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว  (Motion Graphic)
การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาลAR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinotiสร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheetsการเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverseการสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 

More from Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai (20)

การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...
การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...
การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...
 
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
 
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
 
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
 
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริงAR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
 
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
 
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
 
การจัดวางตัวอักษร (Typography)
การจัดวางตัวอักษร (Typography)การจัดวางตัวอักษร (Typography)
การจัดวางตัวอักษร (Typography)
 
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
 
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
 
การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic)
การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว  (Motion Graphic)การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว  (Motion Graphic)
การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic)
 
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
 
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)
 
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...
 
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาลAR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
 
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinotiสร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
 
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheetsการเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
 
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
 
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverseการสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
 
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...
 

อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)