SlideShare a Scribd company logo
การเขียนบทสาหรับงานวิดีโอ
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบารุงชัย
Script Writing for Video Production
Facebook.com/TouchPoint.in.th
TouchPoint.in.th
YouTube.com/c/TouchPointTH
ความหมายของการเขียนบท
การเขียนบทเป็นการกาหนดเนื้อเรื่อง การเชื่อมโยงเหตุการณ์ และตัวละครต่างๆ เข้าด้วยกัน
โดยผ่านกระบวนการ ค้นหา รวบรวมและการจัดลาดับ สามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด
และความต้องการของบุคคลออกมาเป็นตัวอักษร ที่ไม่สูตรสาเร็จตายตัว
Script Writing
Definition of Script Writing
หลักการเขียนบท
โครงเรื่อง
Storyline
ตัวละคร
Dialogue
ฉาก
Scene
ถ้อยคา / บทสนทนา
Character
Script Writing Principles
ต้องมีลักษณะกะทัดรัด ไม่ยืดยาว ดาเนินเรื่องฉับไว ลักษณะของโครงเรื่องขึ้นอยู่กับ
ชนิดของเรื่อง แต่เรื่องสั้นที่สร้างความประทับใจผู้อ่านมักเป็นเรื่องสั้นชนิดผูกเรื่องโดย
หักมุมจบให้ผู้อ่านคาดไม่ถึง
โครงเรื่อง
Story
01
ต้องมีลักษณะสมจริง สะท้อนชีวิตหรือเป็นตัวแทนของบุคคลจริง
Su-san
ตัวละคร
02
ต้องสมจริง ให้ภาพจินตนาการชัดเจน น่าสนใจ
ฉาก
03
Scene
Dialogue
ต้องสมจริง ให้ภาพจินตนาการชัดเจน น่าสนใจ
ถ้อยคาหรือบทสนทนา
04
การเลือกเรื่อง
Story Choosing Research
ข้อคานึงการเขียนบท
การจัดลาดับเนื้อหา
Main Idea
Content Sorting
ความยาว
Duration
การศึกษาค้นคว้า
แนวคิดหลัก
การวางเค้าโครงเรื่อง
Storyline
เป็นเสมือนโครงหรือแก่นของเรื่องนั้นๆผู้เขียนบทจะต้องจับหรือดึงเอาข้อมูลหรือเนื้อหา
บางอย่างมาเป็นแกนของเรื่องให้ได้
แนวคิดหลัก
01
Main Idea
ผู้เขียนต้องพิจารณาว่าควรจะเป็นเรื่องอะไรที่คนส่วนใหญ่สนใจเหตุผลที่จะเขียนเรื่องนั้นเพื่อ
จุดประสงค์อะไร สนับสนุนหรือคัดค้านอะไร หรือเพียงแต่ให้ข้อเท็จจริงแล้วเขียนให้อยู่ในประเด็น
การเลือกเรื่อง
Story Choosing
02
ผู้เขียนบทต้องศึกษาค้นคว้าวิจัยรวบรวมข้อมูลเพื่อเสริมรายละเอียดเรื่องราวที่ถูกต้องจริง ชัดเจน
และมีมิติ คุณภาพของบทจะดีหรือไม่จึงอยู่ที่การค้นคว้าหาข้อมูลไม่ว่าจะมีเนื้อหาใดก็ตาม โดยสอบถาม
จากนักวิชาการ ค้นคว้าจากห้องสมุดหรือเอกสารสิ่งพิมพ์ที่จัดเก็บเอาไว้
การศึกษาค้นคว้า
Research
03
04
Content Sorting
การเรียบเรียงเรื่องราวของบท ลาดับเรื่องก่อนหลังตามความสาคัญของเหตุการณ์หรือเวลาประโยค
แต่ละประโยคควรมีแนวความคิดเดียวเป็นประโยคสั้นๆ ที่มีความหมายจบในประโยคนั้นแต่เพื่อความ
น่าฟังควรจะสลับกับประโยคยาวบ้าง ตามแต่ความสาคัญของใจความ
การจัดลาดับเนื้อหา
Content Sorting
ผู้เขียนบทต้องทราบว่าเวลาสาหรับนาเสนอรายการนั้นมีระยะเวลาเท่าไร ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องเข้าใจถ่องแท้
เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของสื่อ ที่เกี่ยวกับเวลาด้วยแล้วจึงกาหนดรูปแบบของรายการ
ความยาว
Duration
05
Ja-son
มีจุดประสงค์เพื่อให้งานเขียนมีจุดหมาย ไม่วนเวียน ไม่ออกนอกเรื่อง
ทาให้วางแนวในการเขียนได้ถูกต้องและทาให้เขียนบทความตามที่ต้องการได้เร็วขึ้น
กาหนดบทนา ตัวเรื่อง และการจบ ได้ดี
การวางเค้าโครงเรื่อง
Storyline
06
Bru-ce
กาหนด
หัวข้อเรื่อง
Write a Script
กาหนด
ขอบเขตเนื้อหา
Scope of Content
ลงมือ
เขียนบท
Set a Topic
กาหนดวัตถุประสงค์
และกลุ่มเป้าหมาย
Set Objectives
01 02 03 04
ขั้นตอนการเขียนบท
Script Writing Process
กาหนดวัตถุประสงค์ของการเขียน เขียนไปเพื่ออะไร ต้องการให้อะไรกับผู้ชม เช่น ความคิด
ความรู้ ความบันเทิงเปลี่ยนเจตคติ สร้างค่านิยมที่ดี ปลูกฝังความสานึกที่ดีงาม หรือให้
เกิดทักษะและความชานาญในด้านใด และเพื่อใคร
กาหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย
Set Objectives
01
เมื่อทราบเงื่อนไขต่างๆดังที่กล่าวมาในตอนต้นแล้วจะทาให้กาหนดหัวข้อเรื่อง
กาหนดหัวข้อเรื่อง
Set a Topic
02
ผู้เขียนบทต้องศึกษาค้นคว้าวิจัยรวบรวมข้อมูลเนื้อหาสาระต่างๆ มาวิเคราะห์แยกย่อยหัวเรื่องประเด็น
กาหนดขอบเขตเนื้อหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย
กาหนดขอบเขตเนื้อหา
Scope of Content
03
Content Sorting
การเขียนบทถือเป็นหัวใจของขั้นก่อนการผลิต(Pre - Production) และเป็นจุดชี้วัดจุดแรกที่จะบอกได้ว่า
สื่อนั้นๆ จะประสบความสาเร็จหรือไม่
ลงมือเขียนบท
Write a Script
04
บทละคร
Series / Drama TV Program
ประเภทการเขียนบท
บทข่าว
Film / Movie
News
บทประชาสัมพันธ์
Public Relations
บทรายการโทรทัศน์
บทภาพยนตร์
Script Writing Type
บทภาพยนตร์เป็นการเขียนอธิบายรายละเอียดเรื่องราว นาโครงเรื่องที่ชัดเจนมาแตก
เหตุการณ์ขยายเป็นฉากๆ ลงรายละเอียดย่อยๆ ใส่สถานการณ์ ช่วงเวลา สถานที่ ตัวละคร
บทสนทนา บางครั้งอาจกาหนดมุมกล้องหรือขนาดภาพให้ชัดเจนเลยก็ได้
บทภาพยนตร์
Film / Movie
เป็นการนาเรื่องราวที่แต่งขึ้นหรือที่มีอยู่จากแหล่งใดๆ มาเขียนเป็นบทสนทนาเพื่อนาไปใช้ในการสร้าง
เป็นการแสดงละครต่อไป บทละครเป็นเรื่องแต่งจาลองภาพชีวิตคล้ายกับนวนิยายและเรื่องสั้น ต่างกันที่
บทละครไม่ได้มีเพื่อการอ่าน แต่เพื่อการแสดง ลักษณะของบทละครจึงมุ่งเน้นไปที่ความสอดคล้องของ
การจัดองค์ประกอบของ ฉาก เรื่องราว เหตุการณ์ พฤติกรรม และบุคลิกภาพของตัวละครที่สามารถ
เล่าเรื่องผ่านการแสดงได้อย่างแนบเนียนตามเจตนาของผู้เขียน
บทละคร
Series / Drama
บทรายการโทรทัศน์เป็นหัวใจของการผลิตรายการโทรทัศน์ผู้เขียนบทโทรทัศน์ต้องมีความรอบรู้ในศาสตร์
และศิลป์ด้านต่างๆ มีความเข้าใจในธรรมชาติ การรับรู้ของมนุษย์ ความชอบ ความสนใจความเชื่อ และความ
ศรัทธา เป็นต้น บทโทรทัศน์ควรจะมีการใช้ภาษาที่สละสลวย ชวนอ่านชวนฟังมีการเกริ่นนา การดาเนินเรื่อง
และบทสรุปที่กระชับ อาจมีสอดแทรกมุขตลก เกร็ดความรู้ หรือเทคนิคแปลกๆ มีลีลาที่น่าสนใจ
บทรายการโทรทัศน์
TV Program
เป็นการรายงานข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีความสาคัญต่อผู้รับชม
โดยต้องทันเหตุการณ์ มีความถูกต้องของข้อมูลการเขียนบทข่าวจะมี
ลักษณะเฉพาะ ได้แก่
Content Sorting
การระบุชื่อบุคคล | การระบุชื่อสถานที่ | การใช้คาย่อสถานที่หรือหน่วยงาน
การระบุเวลา | การระบุวัน เดือน ปี | การใช้ตัวเลข
การเขียนบทข่าว
News
การระบุชื่อบุคคล
เมื่อกล่าวครั้งแรกต้องระบุให้ครบถ้วนทั้งยศหรือ
บรรดาศักดิ์ ชื่อ-นามสกุล แต่ครั้งต่อไปไม่ต้องใส่นามสกุล
การระบุชื่อสถานที่
เมื่อกล่าวครั้งแรกควรกล่าวเต็ม ครั้งต่อไปกล่าวย่อ
เช่น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”
ลดลงเป็น “ม. พระจอมเกล้า บางมด”
การใช้คาย่อสถานที่หรือหน่วยงาน
เมื่อกล่าวครั้งแรกควรกล่าวเต็มตามด้วยตัวย่อเช่น
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ
มจธ.” ครั้งต่อไปใช้ตัวย่อได้เลย
การเขียนบทข่าว
News
News
การเขียนบทข่าว
News
การระบุเวลา
ให้เขียนและพูดเป็นตัวเลข เช่น
เขียน “9.30 – 11.30 น.” พูด “เก้า
นาฬิกาสามสิบนาทีถึงสิบเอ็ด
นาฬิกาสามสิบนาที”
การระบุวัน เดือน ปี
ควรระบุวันเดือนปีที่เกิดเหตุการณ์ให้ครบถ้วนเช่น
เขียน “1 กรกฎาคม 2565” พูด “หนึ่งกรกฎาคม
พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้า”
การใช้ตัวเลข
ในกรณีมีหน่วยนับเพียงหน่วย
เดียวให้เขียนเป็นตัวอักษรแทน
ตัวเลข เช่น 1,000,000 บาท เขียน
เป็น “หนึ่งล้านบาท”กรณีอื่นๆ
สามารถเขียนตัวเลขและพูดได้
ตามปกติ
การเขียนบทประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสารอย่างมีแบบแผน เพื่อให้ผู้รับชมเกิดการรับรู้ เข้าใจ ยอมรับ
ร่วมมือ และสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กร เพื่อการบริหารจัดการ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และเพื่อ
ส่งเสริมการตลาด ภาษาที่ใช้ต้องเข้าใจง่าย สุภาพ สื่อความหมายชัดเจน ตรงไปตรงมา อาจมีความเป็น
ทางการหรือกึ่งทางการ
บทประชาสัมพันธ์
Public Relations
การเลือกหัวข้อเรื่อง
การเลือกหัวข้อเรื่องไม่ได้หมายถึงการเลือกชื่อเรื่อง แต่ต้องคานึงถึงเนื้อหาหรือสาระของเรื่องเป็นสาคัญบางครั้ง
ต้องใช้เวลามากกว่าตอนที่ต้องพูดหรือเขียนเรื่องนั้นจริงๆ เพราะจะต้องประมวลความรู้ความคิดที่เกี่ยวกับเนื้อหา
ของเรื่องนั้นให้ถ่องแท้หลักการเลือกหัวข้อเรื่อง มีดังนี้
Title Choosing
สามารถจากัดขอบข่าย
ได้หรือไม่
เหมาะกับความสามารถของ
ผู้เขียนหรือไม่
เหมาะกับผู้รับชม
หรือไม่
การเลือกหัวข้อเรื่อง
Title Choosing
การเลือกหัวข้อเรื่อง
Title Choosing
มีข้อมูลสนับสนุน
เพียงพอหรือไม่
หัวข้อเรื่องมีเนื้อหา
ชัดเจนหรือไม่
มีจุดมุ่งหมาย
อย่างไร
ท้าทายและเป็นสิ่งใหม่
หรือไม่
Bru-ce
สามารถจากัดขอบข่ายได้หรือไม่
ผู้เขียนต้องสามารถกาหนดเนื้อหาให้อยู่ในขอบข่ายที่จากัดได้ สามารถควบคุม
เนื้อความของเรื่องให้พอเหมาะพอดีกับความยาวที่กาหนดให้ถ้าหัวข้อเรื่องใดมีเนื้อหา
หรือขอบข่ายกว้างเกินไปซึ่งไม่สามารถจากัดขอบข่ายได้นั้นก็ไม่ควรที่จะเลือก
เหมาะกับผู้รับชมหรือไม่
หัวข้อเรื่องที่เลือกควรมีเนื้อหาตรงกับความสนใจรสนิยม อารมณ์ และระดับ
สติปัญญาของผู้รับสารนั้นๆ การเลือกหัวข้อเรื่องที่มีเนื้อหาซึ่งผู้ฟังและผู้อ่านไม่เข้าใจจะ
ทาให้ผลของการสื่อสารย่อมจะได้ประโยชน์น้อยกว่าที่คาดคิดเอาไว้
Ability
เหมาะกับความสามารถของผู้เขียนหรือไม่
หัวข้อเรื่องใดที่มีเนื้อหาตรงกับความรู้สติปัญญา และความสนใจ หรือเป็นหัวข้อเรื่องที่
มีความรู้ดีก็ควรเลือกเขียนเรื่องนั้น
มีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอหรือไม่
หัวข้อเรื่องที่จะเขียนให้เนื้อหาสมบูรณ์จาเป็นต้องมีข้อมูลที่สนับสนุนมากพอที่ผู้รับชม
จะเชื่อถือได้ โดยเฉพาะหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับความจริงหรือเป็นวิชาการนอกจากจะทาให้
เนื้อหาสมบูรณ์แล้ว ผู้รับชมอาจสืบค้นหาความจริงหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงและ
ประเมินผลงานของเรื่องนั้นได้อีกด้วย
Information
หัวข้อเรื่องมีเนื้อหาชัดเจนหรือไม่
หัวข้อเรื่องที่กาลังถกเถียงหรือมีเนื้อหาคลุมเครือไม่สามารถที่จะตีประเด็นความให้แตก
ได้ หัวข้อเรื่องเหล่านี้ล้วนมีปัญหาไม่ควรจะเลือก ควรเลือกหัวข้อเรื่องที่มีประเด็นชัดเจน
และเนื้อหานั้นลงตัวเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
Se-an
ความแปลกใหม่เป็นสิ่งที่คนทั่วไปสนใจควรเลือกหัวข้อเรื่องที่สามารถนาเสนอความคิดเห็นแปลกๆ ใหม่ๆ
ดีกว่าเลือกหัวข้อเรื่องที่มีผู้เคยเขียนไว้แล้วเพราะหัวข้อเรื่องที่นาเสนอความคิดเห็นใหม่ๆ ลงไปนั้น ย่อม
ท้าทายผู้ฟังผู้อ่านมากกว่ากัน ทั้งยังสร้างสรรค์เรื่องราวใหม่ๆ ให้ผู้อื่นได้รับรู้ด้วย
ท้าทายและเป็นสิ่งใหม่หรือไม่
การเลือกหัวข้อเรื่องควรมีจุดมุ่งหมายชัดเจนไว้ล่วงหน้าพูดหรือเขียนเรื่องนั้นไปทาไมแนวของเรื่องจะ
เป็นอย่างไร และจะใช้กลวิธีในการเดินเรื่อง เพื่อให้เนื้อความทุกตอนของเรื่องกลมกลืนและประสานเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันทาให้เรื่องมีใจความสาคัญน่าติดตาม
มีจุดมุ่งหมายอย่างไร
เนื้อหาต้องดี
คัดเนื้อหาที่เป็นไปตามไอเดีย โดยลิสต์สิ่งที่
จาเป็นต้องบอกเพื่อนาทาบทบรรยาย
ภาษาในบทควรเข้าใจง่าย ตรงกับอายุ
เพศ ระดับการศึกษาของผู้รับสาร
เทคนิคการเขียนบท
การเล่าเรื่องไม่สะดุดวกวน
กาหนดแนวทางของบทว่าต้องการ
พูด เล่า สอน หรือนาเสนออะไร
ควรจัดกลุ่มของเนื้อหา และลาดับ
การเล่าเรื่องให้ดี ไม่สะดุด
ไม่วกไปวนมา ไม่เล่าซ้าไปมา
คานึงถึงภาพและเสียง
ขณะเขียนบทบรรยาย ต้อง
จินตนาการไปด้วยว่าผู้รับชม
จะเห็นภาพอะไร
ภาษาต้องได้
ไอเดียต้องชัด
เชื่อมโยงส่วนเกี่ยวข้อง
ควรมีการประสานงานกับทีมงาน
อย่างต่อเนื่อง ติดตามสิ่งที่
จาเป็นต้องมีในบท
การเขียนบทสาหรับงานวิดีโอ
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบารุงชัย
Script Writing for Video Production
Facebook.com/TouchPoint.in.th TouchPoint.in.th YouTube.com/c/TouchPointTH

More Related Content

What's hot

วิดีโอสำหรับมัลติมีเดีย (Video for Multimedia)
วิดีโอสำหรับมัลติมีเดีย (Video for Multimedia)วิดีโอสำหรับมัลติมีเดีย (Video for Multimedia)
วิดีโอสำหรับมัลติมีเดีย (Video for Multimedia)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
อินโฟกราฟิก (Infographic) และหลักการออกแบบ
อินโฟกราฟิก (Infographic) และหลักการออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographic) และหลักการออกแบบ
อินโฟกราฟิก (Infographic) และหลักการออกแบบ
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเขียนบทประกอบภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Script Writing for Motion Graphic)
การเขียนบทประกอบภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Script Writing for Motion Graphic)การเขียนบทประกอบภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Script Writing for Motion Graphic)
การเขียนบทประกอบภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Script Writing for Motion Graphic)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)
เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)
เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การจัดวางตัวอักษร (Typography)
การจัดวางตัวอักษร (Typography)การจัดวางตัวอักษร (Typography)
การจัดวางตัวอักษร (Typography)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
ความหมายของสตอรี่บอร์ด
ความหมายของสตอรี่บอร์ดความหมายของสตอรี่บอร์ด
ความหมายของสตอรี่บอร์ด
rungtip boontiengtam
 
หลักการจัดองค์ประกอบของงานภาพเคลื่อนไหว (Compositing)
หลักการจัดองค์ประกอบของงานภาพเคลื่อนไหว (Compositing)หลักการจัดองค์ประกอบของงานภาพเคลื่อนไหว (Compositing)
หลักการจัดองค์ประกอบของงานภาพเคลื่อนไหว (Compositing)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (Information Technolog...
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (Information Technolog...การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (Information Technolog...
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (Information Technolog...
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริงAR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเขียน Storyboard
การเขียน Storyboardการเขียน Storyboard
การเขียน Storyboard
Yaowaluck Promdee
 
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
ใบความรู้ที่่ 3.2 บทสคริปต์-storybord
ใบความรู้ที่่ 3.2 บทสคริปต์-storybordใบความรู้ที่่ 3.2 บทสคริปต์-storybord
ใบความรู้ที่่ 3.2 บทสคริปต์-storybordSamorn Tara
 
การเขียนสารคดี ขนมจีน
การเขียนสารคดี ขนมจีนการเขียนสารคดี ขนมจีน
การเขียนสารคดี ขนมจีนMaii's II
 
การทำ Storyboard
การทำ  Storyboardการทำ  Storyboard
การทำ StoryboardKrongkaew kumpet
 
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinotiสร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
ใบความรู้ที่ 1 หลักการสร้างหนังสั้น
ใบความรู้ที่ 1 หลักการสร้างหนังสั้นใบความรู้ที่ 1 หลักการสร้างหนังสั้น
ใบความรู้ที่ 1 หลักการสร้างหนังสั้น
chaiwat vichianchai
 
สตูดิโอถ่ายภาพสำหรับงานมัลติมีเดีย
สตูดิโอถ่ายภาพสำหรับงานมัลติมีเดียสตูดิโอถ่ายภาพสำหรับงานมัลติมีเดีย
สตูดิโอถ่ายภาพสำหรับงานมัลติมีเดีย
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 

What's hot (20)

วิดีโอสำหรับมัลติมีเดีย (Video for Multimedia)
วิดีโอสำหรับมัลติมีเดีย (Video for Multimedia)วิดีโอสำหรับมัลติมีเดีย (Video for Multimedia)
วิดีโอสำหรับมัลติมีเดีย (Video for Multimedia)
 
อินโฟกราฟิก (Infographic) และหลักการออกแบบ
อินโฟกราฟิก (Infographic) และหลักการออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographic) และหลักการออกแบบ
อินโฟกราฟิก (Infographic) และหลักการออกแบบ
 
การเขียนบทประกอบภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Script Writing for Motion Graphic)
การเขียนบทประกอบภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Script Writing for Motion Graphic)การเขียนบทประกอบภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Script Writing for Motion Graphic)
การเขียนบทประกอบภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Script Writing for Motion Graphic)
 
เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)
เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)
เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)
 
การจัดวางตัวอักษร (Typography)
การจัดวางตัวอักษร (Typography)การจัดวางตัวอักษร (Typography)
การจัดวางตัวอักษร (Typography)
 
ความหมายของสตอรี่บอร์ด
ความหมายของสตอรี่บอร์ดความหมายของสตอรี่บอร์ด
ความหมายของสตอรี่บอร์ด
 
หลักการจัดองค์ประกอบของงานภาพเคลื่อนไหว (Compositing)
หลักการจัดองค์ประกอบของงานภาพเคลื่อนไหว (Compositing)หลักการจัดองค์ประกอบของงานภาพเคลื่อนไหว (Compositing)
หลักการจัดองค์ประกอบของงานภาพเคลื่อนไหว (Compositing)
 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (Information Technolog...
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (Information Technolog...การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (Information Technolog...
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (Information Technolog...
 
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
 
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
 
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริงAR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
 
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...
 
การเขียน Storyboard
การเขียน Storyboardการเขียน Storyboard
การเขียน Storyboard
 
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
 
ใบความรู้ที่่ 3.2 บทสคริปต์-storybord
ใบความรู้ที่่ 3.2 บทสคริปต์-storybordใบความรู้ที่่ 3.2 บทสคริปต์-storybord
ใบความรู้ที่่ 3.2 บทสคริปต์-storybord
 
การเขียนสารคดี ขนมจีน
การเขียนสารคดี ขนมจีนการเขียนสารคดี ขนมจีน
การเขียนสารคดี ขนมจีน
 
การทำ Storyboard
การทำ  Storyboardการทำ  Storyboard
การทำ Storyboard
 
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinotiสร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
 
ใบความรู้ที่ 1 หลักการสร้างหนังสั้น
ใบความรู้ที่ 1 หลักการสร้างหนังสั้นใบความรู้ที่ 1 หลักการสร้างหนังสั้น
ใบความรู้ที่ 1 หลักการสร้างหนังสั้น
 
สตูดิโอถ่ายภาพสำหรับงานมัลติมีเดีย
สตูดิโอถ่ายภาพสำหรับงานมัลติมีเดียสตูดิโอถ่ายภาพสำหรับงานมัลติมีเดีย
สตูดิโอถ่ายภาพสำหรับงานมัลติมีเดีย
 

More from Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai

การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...
การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...
การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาลAR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขายการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheetsการเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverseการสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การค้นหาตัวละคร (Character Research)
การค้นหาตัวละคร (Character Research)การค้นหาตัวละคร (Character Research)
การค้นหาตัวละคร (Character Research)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 

More from Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai (19)

การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...
การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...
การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...
 
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
 
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
 
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...
 
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
 
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)
 
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
 
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
 
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
 
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
 
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)
 
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
 
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาลAR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
 
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขายการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย
 
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheetsการเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
 
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
 
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverseการสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
 
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...
 
การค้นหาตัวละคร (Character Research)
การค้นหาตัวละคร (Character Research)การค้นหาตัวละคร (Character Research)
การค้นหาตัวละคร (Character Research)
 

Recently uploaded

โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.pptโรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
pakpoomounhalekjit
 
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
NuttavutThongjor1
 
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdfRecap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
NuttavutThongjor1
 
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
SweetdelMelon
 
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกันbio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
CholapruekSangkamane1
 
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
Postharvest Technology Innovation Center
 
Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...
Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...
Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...
NuttavutThongjor1
 

Recently uploaded (7)

โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.pptโรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
 
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
 
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdfRecap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
 
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
 
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกันbio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
 
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
 
Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...
Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...
Next.js web development.pdfNext.js web development.pdfNext.js web development...
 

การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)