SlideShare a Scribd company logo
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและ
เข้าถึงการตลาดดิจิทัล
MICE
Digital Marketing
Facebook.com/TouchPoint.in.th TouchPoint.in.th YouTube.com/c/TouchPointTH
รู้จักกับการตลาดไมซ์
ไมซ์ (MICE) เป็นกำรตลำดสำหรับธุรกิจกำรจัดประชุม กำรท่องเที่ยว และกำรจัดงำน
แสดงสินค้ำหรือบริกำร ทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ โดยมีกำรจัดกำรที่ดี ทั้งในด้ำน
กำรบริกำร ด้ำนสถำนที่ ด้ำนกำรจัดประชุม ด้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม
MICE Marketing
ประเภทของกิจกรรมไมซ์
M กำรจัดประชุมองค์กร
Meeting
I กำรจัดนำเที่ยวเพื่อพักผ่อน
Incentives
C กำรประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิด
Conventions
E กำรจัดงำนแสดงสินค้ำหรือบริกำร
Exhibitions
Types of MICE Activities
Meeting
เป็นกำรจัดประชุมขององค์กรของกลุ่มบุคคลในองค์กร
เดียวกันหรือสมำคมเดียวกัน โดยจัดเป็นกำรเฉพำะกิจ
และมีกำรวำงแผนล่วงหน้ำ
M
Association
Meeting
Corporate
Meeting
Government
Meeting
Meeting
แบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่
Association Meeting
Association Meeting เป็นกำรจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
จำกกลุ่มบุคคลภำยในองค์กรเดียวกัน สมำคมเดียวกัน หรือ
กลุ่มวิชำชีพเดียวกัน โดยทั่วไปเป็นกำรจัดประชุมกลุ่มย่อย มี
ผู้เข้ำร่วมเฉลี่ยประมำณ 100 คน
Conferences
เป็นกำรประชุมที่ผู้เข้ำร่วมประชุมเพื่อปรึกษำหำ
ข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหำ
Association Meeting
แบ่งออกเป็น 4 ประเภทได้แก่
Congress
เป็นกำรประชุมที่มีผู้เข้ำร่วมหลำยร้อยหรือพันคนจำกกลุ่ม
คนในแวดวงเดียวกัน โดยกำรจัดงำนได้รับกำรสนับสนุน
จำกสมำชิกหรือองค์กรเท่ำนั้น
Seminar
เป็นกำรประชุมที่มีผู้เชี่ยวชำญมำให้ควำมรู้
คำแนะนำ ให้ผู้เข้ำร่วมที่มีควำมสนใจในเรื่องนั้นๆ เข้ำ
ร่วมเพื่ออบรมตำมหัวข้อที่จัดสัมมนำ
Symposium
เป็นกำรประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำง โดยเน้นกำร
นำเสนอผลงำนจำกผู้เชี่ยวชำญในหัวข้อของแต่ละคน
เพื่อให้บุคคลอื่นเสนอควำมคิดเห็น
Corporate Meeting
เป็นกำรจัดประชุมของกลุ่มบุคคลที่มำจำกองค์กรเดียวกันหรือ
เครือเดียวกัน มักเป็นกำรจัดโดยบริษัท จึงสำมำรถเลือกสถำนที่
จัดงำนได้จำกกำรสอบถำมจำกสมำชิก มีกำรประชำสัมพันธ์
เล็กๆ ภำยในองค์กร
Government Meeting
เป็นกำรประชุมของกลุ่มบุคคลจำกหน่วยงำนรำชกำรที่รัฐบำล
เป็นผู้ดำเนินกำร กำรเลือกสถำนที่จัดสำมำรถทำได้โดยไม่ต้อง
สอบถำมจำกสมำชิก
International Meeting
เป็นกำรจัดประชุมองค์กรระดับนำนำชำติที่มี
ผู้เข้ำร่วมจำกกิจกำรเดียวกันที่เดินทำงมำจำกนำนำ
ประเทศในทวีปต่ำงๆ นับตั้งแต่ 2 ทวีปขึ้นไป
Government Meeting
แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะได้แก่
Regional Meeting
เป็นกำรประชุมองค์กรระดับภูมิภำค ที่มีผู้เข้ำร่วมจำกกิจกำร
เดียวกัน มำจำกทวีปเดียวกัน นับตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป
National Offshore Meeting
เป็นกำรประชุมองค์กรระดับชำติ ที่มีผู้เข้ำร่วมจำก
กิจกำรเดียวกัน เดินทำงมำจำกประเทศใดประเทศหนึ่ง
ในทวีปต่ำงๆ มำประชุมร่วมกันกับประเทศเจ้ำภำพ
Domestic Meeting
เป็นกำรประชุมองค์กรภำยในประเทศ ที่มีผู้เข้ำร่วมจำก
กิจกำรเดียวกันที่มีกำรตั้งถิ่นฐำนถำวรภำยในประเทศนั้น
Incentives
เป็นกำรจัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัลแก่พนักงำนหรือ
บุคคลที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมเป้ำหมำยที่องค์กร
กำหนดไว้ โดยองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
I
Incentives
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
Individual Incentives Group Incentives
เป็นกำรจัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัลแก่พนักงำนเป็น
รำยบุคคล ซึ่งพนักงำนมีอิสระในกำรเลือกสถำนที่
ท่องเที่ยวได้ ส่วนใหญ่จะเป็นกำรท่องเที่ยว
ภำยในประเทศ
เป็นกำรจัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัลแก่พนักงำนเป็น
กลุ่ม ซึ่งได้รับควำมนิยมมำก เนื่องจำกกลุ่มใหญ่จะ
ช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำยได้มำกกว่ำรำยบุคคล โดยมี
กำรเตรียมกำรมำกกว่ำรำยบุคคล และมักไม่จำกับ
ขอบเขตในกำรเลือกสถำนที่ท่องเที่ยว
C
Conventions
เป็นกำรจัดประชุมที่จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
อภิปรำยข้อเท็จจริง และปรึกษำหำกำรแก้ไข ของกลุ่มคนใน
สำยงำนเดียวกัน มีลักษณะคล้ำยกับ Meeting แตกต่ำงกัน
ที่จำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมตั้งแต่หลำยร้อยจนไปถึงหมื่นคน
E
Exhibitions
เป็นกำรจัดแสดงงำนที่มุ่งเน้นเนื้อหำที่หลำกหลำย
ภำยใต้พื้นที่กำรจัดแสดงเดียวกัน เพื่อนำเสนอสินค้ำ
หรือบริกำร โดยทั่วไปจะมีบริษัทหรือผู้ผลิตนำสินค้ำ
หรือบริกำรมำจัดแสดงให้กับผู้สนใจสินค้ำหรือบริกำร
นั้นๆ โดยตรง ถือว่ำมีบทบำทอย่ำงมำกในกำรช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำง
ผู้ขำยและผู้ซื้อ อันก่อเกิดเครือข่ำยได้
กำรกำเนิดของธุรกิจไมซ์แต่ละที่ส่งผลต่อ กำรสื่อสำรกำรตลำดดิจิทัล ที่แตกต่ำงกัน
เนื่องจำกปัจจัยด้ำนวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยองค์กรแตกต่ำงกัน
ดังนั้น จุดยืนของกำรทำธุรกิจไมซ์คือ กำรตลำดนื้อหำ (Content Marketing) ผ่ำน
ช่องทำงกำรตลำดดิจิทัล
สรุปประเภทของธุรกิจไมซ์
Types of MICE Businesses Conclusion
MICE
M = Meeting I = Incentives C = Conventions E = Exhibitions
Association Meeting
Conferences
Congress
Seminar
Symposium
CorporateMeeting
Government
International Meeting
Regional Meeting
National Offshore Meeting
Domestic Meeting
Individual Incentives Group Incentives
ธุรกิจไมซ์สามารถสรุปเป็นแผนภาพดังนี้
พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคกลุ่มไมซ์
ผู้บริโภคกลุ่มไมซ์ เป็นกลุ่มคนที่มีคุณภำพดี
ส่วนมำกมีหน้ำที่กำรงำนและกำรศึกษำดี
และมีควำมสำมำรถในกำรใช้จ่ำยดี
พฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มไมซ์
สามารถแบ่งค่าใช้จ่ายได้ 5 ด้านได้แก่
ค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนที่พัก
ค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนค่ำพำหนะ
ค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม
ค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนกำรท่องเที่ยว
ค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนสินค้ำที่ระลึก
ค่าใช้จ่ายด้านที่พัก
ระดับโรงแรมที่ผู้บริโภคเลือกใช้บริการ
ผู้บริโภคส่วนมำกเลือกใช้บริกำรโรงแรมระดับ 3 ดำว
รองลงมำเป็นโรงแรมระกับ 2 ดำว และ 4 ดำว
ดังนั้นธุรกิจไมซ์จะทำรำยได้มำก
โดยเฉพำะ โรงแรมในระดับ 2-3 ดำว (ร้อยละ92)
และเลือก โรงแรมในระดับ 4 ดำว (ร้อยละ 8)
โรงแรมในระดับ4 ดาว (ร้อยละ 8)
โรงแรมในระดับ2-3 ดาว (ร้อยละ 92)
ค่าใช้จ่ายด้านที่พัก
ระยะเวลาการพักในโรงแรม
อยากกลับภูมิลาเนาทันทีหลังงานเสร็จ (ร้อยละ 21)
อยากอยู่ต่ออีกเล็กน้อยหลังงานเสร็จ(ร้อยละ 79)
ระยะเวลำกำรพักในโรงแรมส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 2-5 คืน
อยำกอยู่ต่ออีกเล็กน้อยหลังงำนเสร็จ (ร้อยละ 79)
มีส่วนน้อย อยำกกลับภูมิลำเนำทันทีหลังงำนเสร็จ
(ร้อยละ 21)
ค่าใช้จ่ายด้านพาหนะ
ผู้บริโภคส่วนมำกมี กำรเดินทำงโดยเครื่องบิน (ร้อยละ 65)
และ นั่งรถที่ทำงองค์กรจัดเตรียมไว้ให้ (ร้อยละ 30)
มีส่วนน้อยที่ ขับรถส่วนตัว (ร้อยละ 5)
ขับรถส่วนตัว (ร้อยละ 5)
การเดินทางโดยเครื่องบิน (ร้อยละ 65)
นั่งรถที่ทางองค์กรจัดเตรียมไว้ให้ (ร้อยละ 30)
ค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่ม
รับประทานอาหารที่ทางโรงแรมจัดเตรียมไว้(ร้อยละ 40)
รับประทานอาหารและเครื่องดื่มตามร้านอาหารในละแวกนั้น
(ร้อยละ 60)
ผู้บริโภคส่วนมำก มักมีกำรออกไป รับประทำนอำหำรและ
เครื่องดื่มตำมร้ำนอำหำรในละแวกนั้น (ร้อยละ 60)
แม้ว่ำจะมีกำรบริกำรจำกทำงโรงแรมแล้วก็ตำม
ส่วนที่เหลือ รับประทำนอำหำรที่ทำงโรงแรมจัดเตรียมไว้
(ร้อยละ 40)
ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว
ผู้บริโภคส่วนมำกนิยม เที่ยวบำร์ในละแวกนั้น (ร้อยละ 60)
รองลงมำคือ กำรเข้ำชมพิพิธภัณฑ์ (ร้อยละ 35)
และ ล่องแม่น้ำ (ร้อยละ 5)
ล่องแม่น้า (ร้อยละ 5)
เที่ยวบาร์ในละแวกนั้น (ร้อยละ 60)
การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ (ร้อยละ 35)
ค่าใช้จ่ายด้านสินค้าที่ระลึก
แผ่นเสียงและหนังสือ (ร้อยละ 15)
เครื่องสาอางและน้าหอม(ร้อยละ 30)
ผู้บริโภคส่วนมำกจะใช้จ่ำยกับสินค้ำที่ระลึกประเภท
เสื้อผ้ำ(ร้อยละ 42)
รองลงมำเป็น เครื่องสำอำงและน้ำหอม (ร้อยละ 30)
แผ่นเสียงและหนังสือ(ร้อยละ 15)
ศิลปวัตถุและโปสกำร์ด(ร้อยละ 7)
ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง(ร้อยละ 5)
ของขวัญ(ร้อยละ1) เสื้อผ้า (ร้อยละ 42)
ศิลปวัตถุและโปสการ์ด(ร้อยละ 7)
ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง(ร้อยละ 5)
ของขวัญ (ร้อยละ 1)
กระบวนการสร้าง
กลยุทธ์สาหรับการ
จัดกิจกรรมไมซ์
กระบวนกำรสร้ำงกลยุทธ์สำหรับกำรจัด
กิจกรรมไมซ์ จะใช้ DAPPE Model
ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
กำรกำหนดทิศทำงกำรจัดกิจกรรมไมซ์
โดยกำรกำหนดวิสัยทัศน์ ภำรกิจ
เป้ำหมำย สถำนที่
กาหนด (Define)
วิเครำะห์สภำพแวดล้อม
และกำรจัดกำรสถำนที่จัดกิจกรรมไมซ์
SWOT จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส อุปสรรค
ขั้นตอนที่ 2
วิเคราะห์ (Analysis)
ขั้นตอนที่ 3
กำหนดแผนกลยุทธ์กำรจัดกำรสถำนที่
จัดกิจกรรมไมซ์
วางแผน (Plan)
ดำเนินกำรและปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์
กำรจัดกิจกรรมไมซ์
ขั้นตอนที่ 4
ปฏิบัติ (Practice)
ขั้นตอนที่ 5
ควบคุมและประเมินกลยุทธ์ผลกำรจัด
กิจกรรมไมซ์
ประเมินผล (Evaluation)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมไมซ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมไมซ์
ด้านพื้นที่การจัดงาน
ทำเลที่ตั้งของเมือง ภำพลักษณ์ที่โดดเด่นของเมือง ควำมน่ำสนใจของเมือง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมไมซ์
ด้านสถานที่การจัดงาน
ทำเลที่ตั้งของสถำนที่
จัดกิจกรรมใมซ์
ชื่อเสียงของสถำนที่
จัดกิจกรรมใมซ์
ขนำดของพื้นที่
จัดกิจกรรมใมซ์
จำนวนห้องประชุมและ
กำรแบ่งห้องประชุมย่อย
มำตรฐำนของห้องประชุม สิ่งอำนวยควำมสะดวกสำหรับ
กำรจัดกิจกรรมไมซ์
พื้นที่จัดแสดงนิทรรศกำร
หรือกิจกรรม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมไมซ์
ด้านสถานที่การจัดงาน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย คุณภำพของกำรบริกำร
อำหำรและเครื่องดื่ม
ระบบรักษำควำมปลอดภัย ควำมคุ้มค่ำของเงินที่ต้องจ่ำย
ระบบกำรทำงำนของ
สถำนที่จัดงำนมีประสิทธิภำพ
มีบริกำรห้องน้ำที่สะอำดและ
เพียงพอต่อผู้เข้ำร่วม
สถำนที่จอดรถเพียงพอ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมไมซ์
ด้านผู้จัดกิจกรรมไมซ์
มีควำมเป็นอำชีพ ระบบฐำนข้อมูลของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ควำมรู้ควำมสำมำรถของ
บุคลำกร
ระบบกำรทำงำนของผู้จัด
กิจกรรมมีประสิทธิภำพ
มำตรฐำนกำรบริกำรของ
ผู้จัดกิจกรรม
กำรแต่งกำยและบุคลิกภำพ
ของผู้จัดกิจกรรม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมไมซ์
ด้านโรงแรมที่พัก
ทำเลที่ตั้งของโรงแรมที่พัก มำตรฐำนของโรงแรมที่พัก จำนวนห้องพัก
สิ่งอำนวยควำมสะดวกของโรงแรมที่พัก มำตรฐำนกำรบริกำรตลอดระยะเวลำกำรเข้ำพัก
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมไมซ์
ด้านการท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวอยู่ใกล้เคียงกับ
สถำนที่จัดกิจกรรมไมซ์
ควำมหลำกหลำยของแหล่งท่องเที่ยว ควำมน่ำสนใจของแหล่งท่องเที่ยว
ควำมมีเอกลักษณ์ของ
แหล่งท่องเที่ยว
ควำมสะอำดของแหล่งท่องเที่ยว มีศูนย์ข้อมูลบริกำรกำรท่องเที่ยว
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมไมซ์
ด้านการคมนาคม
ควำมสะดวกในกำรเดินทำง ควำมหลำกหลำยในกำรเดินทำง
ควำมปลอดภัยระหว่ำงกำรเดินทำง มีป้ำยบอกทำงชัดเจน
ปัจจัยส่วนผสม
ทางการตลาดของ
ผู้บริโภคกลุ่มไมซ์
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของผู้บริโภคกลุ่มไมซ์
ด้านผลิตภัณฑ์
ควำมน่ำสนใจของผลิตภัณฑ์ มีร้ำนค้ำขำยของที่ระลึกที่หลำกหลำย ของที่ระลึกมีควำมหลำกหลำย
ขนำดของพื้นที่ในกำร
จัดจำหน่ำยของที่ระลึก
มีกำรรวมแพ็คเกจทั้งกำรจัดกิจกรรมไมซ์
โปรแกรมกำรท่องเที่ยว และของที่ระลึก ไว้ด้วยกัน
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของผู้บริโภคกลุ่มไมซ์
ของที่ระลึกมีรำคำที่เหมำะสม อำหำรและเครื่องดื่มมีรำคำ
ที่เหมำะสมกับคุณภำพ
สำมำรถต่อรองรำคำได้
ด้านราคา
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของผู้บริโภคกลุ่มไมซ์
สถำนที่จัดจำหน่ำยมีที่จอดรถ
สะดวกและปลอดภัย
สถำนที่จัดจำหน่ำย
สะดวกต่อกำรเดินทำง
มีช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย
ที่หลำกหลำย
มีบริกำรขนส่งในกรณีที่
ผลิตภัณฑ์มีขนำดใหญ่
กำรตกแต่ง
สถำนที่กำรจัดจำหน่ำย
มีเครื่องหมำยสัญลักษณ์
บอกทำงชัดเจน
มีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ
ให้บริกำร
ด้านสถานที่การจัดจาหน่าย
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของผู้บริโภคกลุ่มไมซ์
มีกำรประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกผ่ำนสื่อสำธำรณะ
เช่น วิทยุ โทรทัศน์
มีกำรประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกผ่ำนสื่อดิจิทัล เช่น
สื่อสังคมออนไลน์ หรือเว็บไซต์
มีกำรนำศิลปิน นักแสดง หรือผู้ที่มี
ชื่อเสียง ในกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรม
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของผู้บริโภคกลุ่มไมซ์
มีควำมเป็นมืออำชีพ มีควำมรู้ควำมสำมำรถใน
กำรจัดกิจกรรมไมซ์
กำรแต่งกำยและบุคลิกภำพดี
มีระบบกำรทำงำนเป็นทีม มีไหวพริบและแก้ไข
ปัญหำเฉพำะหน้ำได้ดี
ด้านบุคลากร
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของผู้บริโภคกลุ่มไมซ์
มีกล่องรับควำมคิดเห็น มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลควำมเรียบร้อย
ระหว่ำงกำรจัดกิจกรรม
มีศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน
หรือร้องทุกข์
ด้านกระบวนการบริการ
ความสาคัญของข้อมูล
และการจัดเก็บข้อมูล
ดิจิทัลสาหรับกิจกรรมไมซ์
The importance of data and digital
storage for MICE
ความหมายของข้อมูล
ข้อมูล (Data)คือ ข้อเท็จจริงที่มีกำรรวบรวมไว้นิยมใช้เป็นส่วน
นำเข้ำพื้นฐำนเพื่อให้ได้สำรสนเทศสำหรับกำรช่วยตัดสินใจ และ
นำเอำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ อีกได้ตำมต้องกำร
แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลภายใน แหล่งข้อมูลภายนอก
เป็นข้อมูลที่แสดงข้อเท็จจริงภำยในองค์กรที่ได้มำ
จำกพนักงำนในองค์กร เช่น ยอดขำย กำไร-ขำดทุน
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรำยชื่อพนักงำน ฯลฯ
เป็นข้อมูลที่มีแหล่งกำเนิดมำจำกนอกองค์กรที่
สำมำรถนำข้อมูลต่ำงๆมำใช้ประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์และใช้ประโยชน์ในองค์กร
ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญมำกโดยเฉพำะในยุคดิจิทัล ปัจจุบันมีข้อมูลมหำศำลที่แพร่กระจำยเป็นวง
กว้ำง ข้อมูลสำหรับนำมำประมวลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นได้มำจำก 2 แหล่ง ได้แก่
คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี
ข้อมูลที่จะนำมำใช้ประมวลผลเพื่อให้ได้สำรสนเทศที่ต้องกำร อำจ
ได้มำจำกทั้งแหล่งข้อมูลภำยในหรือภำยนอกองค์กร หำกได้
ข้อมูลที่ดีย่อมได้เปรียบในกำรดำเนินกำรโดยคุณสมบัติของ
ข้อมูลที่ดี ได้แก่
■ ควำมถูกต้อง (Accuracy)
■ มีควำมเป็นปัจจุบัน (Update)
■ ตรงตำมควำมต้องกำร (Relevance)
■ ควำมสมบูรณ์ (Complete)
■ สำมำรถตรวจสอบได้ (Verifiable)
ความถูกต้อง
ข้อมูลที่ถูกต้องสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์
ได้ดี ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงและมีควำม
คลำดเคลื่อนอยู่มำก อำจก่อให้เกิดควำม
เสียหำยเมื่อนำข้อมูลนั้นไปใช้ต่อ
Accuracy
ข้อมูลที่ดีต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อสภำพแวดล้อมและ
สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หำกข้อมูลมี
ควำมล้ำสมัย เมื่อนำไปใช้จะได้ผลลัพธ์ที่
คลำดเคลื่อนหรือเกิดควำมผิดพลำดได้
มีความเป็นปัจจุบัน
Update
Relevance
ตรงตามความต้องการ
ควรมีกำรสำรวจเกี่ยวกับขอบเขตของข้อมูลที่จะ
นำมำใช้ เพื่อให้สอดคล้องและตรงกับควำม
ต้องกำรขององค์กรให้มำกที่สุด แม้ข้อมูลจะมี
ควำมถูกต้อง แต่หำกไม่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรก็ไม่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์หรือช่วย
ในกำรตัดสินใจใดๆ ได้
Complete
ความสมบูรณ์
ข้อมูลที่สมบูรณ์และครบถ้วน จะสำมำรถนำไปใช้
ประโยชน์ได้เต็มที่ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลสำมำรถ
ทำได้มำกกว่ำหนึ่งครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์
จริงๆ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลสำมำรถใช้
แบบสอบถำมก่อน เรียกว่ำข้อมูลปฐมภูมิ
(Primary Data) จำกนั้นจึงเอำมำหำค่ำที่ต้องกำร
เรียกว่ำข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
Verifiable
สามารถตรวจสอบได้
ข้อมูลที่ได้อำจได้มำจำกหลำยแหล่งข้อมูล อำจมีทั้ง
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ หรือเป็นกลลวงของคู่แข่งขัน ดังนั้น
จึงควรเลือกข้อมูลที่สำมำรถตรวจสอบแหล่งที่มำได้
หรือแหล่งที่มีหลักฐำนอ้ำงอิงได้ เพื่อป้องกันข้อมูลที่
ไม่เกิดประโยชน์และอำจนำผลเสียมำให้
ฐานข้อมูล
ฐำนข้อมูล (Database) เป็นกลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้
โดยมีควำมสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน อำจเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล
เดียวกันหรือหลำยแฟ้มข้อมูลก็ได้
Database
ตารางระบบฐานข้อมูล
กำรเก็บข้อมูลของฐำนข้อมูล จะมีลักษณะเป็น ตำรำง 2 มิติ
โดยข้อมูลใน แนวนอน (แถว)เป็นข้อมูลหนึ่งชุด เรียกว่ำ เรคคอร์ด (Record)
ซึ่งข้อมูลในแต่ละชุดจะประกอบด้วยข้อมูลต่ำงๆ ตำม แนวตั้ง (คอลัมน์)ซึ่งเรียกว่ำ ฟิลด์ (Filed)
ฟิลด์ที่1 ฟิลด์ที่2 ฟิลด์ที่3 ฟิลด์ที่4 ฟิลด์ที่5 ฟิลด์ที่6 ฟิลด์ที่7 ฟิลด์ที่8
ชื่อฟิลด์ ลำดับ
ที่
เพศ อำยุ อำชีพ รำยได้เฉลี่ย
ต่อเดือน
วัตถุประสงค์
กำรร่วม
กิจกรรมไมซ์
กำรเดินทำง
เพื่อเข้ำร่วม
กิจกรรมไมซ์
ระยะเวลำที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม
ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเข้ำร่วม
กิจกรรม
เรคคอร์ดที่1 1 ชำย 21-30 ปี บ.เอกชน 15-20 k สัมมนำ รถยนต์
ส่วนตัว
2-3 วัน 1.5-2 k
เรคคอร์ดที่2 2 หญิง 31-40 ปี ข้ำรำชกำร 20-25 k สัมมนำ รถตู้หน่วยงำน 2-3 วัน 2.5-3 k
เรคคอร์ดที่3 3 ชำย 31-40 ปี ข้ำรำชกำร 20-25 k สัมมนำ รถตู้หน่วยงำน 2-3 วัน 2.5-3 k
เรคคอร์ดที่4 4 ชำย 41-50 ปี บ.เอกชน > 30 k ท่องเที่ยว บริษัททัวร์ 1 วัน 2-2.5 k
เรคคอร์ดที่5 5 หญิง 31-40 ปี ธ.ส่วนตัว > 30 k นิทรรศกำร รถยนต์
ส่วนตัว
4-5 วัน > 3 k
Customer Persona
กับ การตลาดไมซ์
รู้จักกับ Customer Persona
Personaเป็นแบบจำลองบุคคลกลุ่มเป้ำหมำยหรือกลุ่มลูกค้ำในอุดมคติเพื่อออก
กลยุทธ์ทำงกำรตลำด เนื่องจำกเพอร์โซนำสำมำรถให้ภำพที่ชัดเจน ทำให้ผู้จัดงำน
สำมำรถวำงแผนกำรจัดกิจกรรมและสื่อสำรถูกต้อง ถูกที่ ถูกเวลำ
รูปแบบการเก็บข้อมูล
ข้อคาถามปลายเปิด ข้อคาถามปลายปิด
กำรเก็บข้อมูล Customer Persona ผู้จัดงำนจะต้องรู้จักรูปแบบกำรเก็บข้อมูล
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับควำมต้องกำรประกอบด้วย
Customer Persona
Close Question
Open Question
***ซึ่งในแบบสอบถำมหรือแบบสัมภำษณ์ 1 ชุด อำจจะมีกำรเก็บข้อมูลได้ทั้ง 2 รูปแบบ ***
ข้อคำถำมปลำยเปิด (Open Question) เป็นคำถำมที่เปิดโอกำสให้
ผู้ตอบได้แสดง ควำมคิดเห็นอย่ำงอิสระ คำถำมมักจะเป็น
ลักษณะเป็น กลำง ไม่ชี้นำ เพื่อให้ได้คำตอบที่ เปิดกว้ำง
ตัวอย่ำงเช่น
▪ ถ้ำท่ำนเคยเข้ำร่วมกิจกรรมไมซ์ ท่ำนมีควำมรู้สึก
อย่ำงไรกับกิจกรรมไมซ์ครั้งที่ผ่ำนมำ
▪ สิ่งที่คำดหวังจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมไมซ์
▪ สิ่งที่ทำให้ท่ำนสนใจเข้ำร่วมกิจกรรมไมซ์
▪ สิ่งที่ท่ำนกังวลในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมไมซ์
▪ บอกเล่ำบุคลิกภำพของท่ำนมำพอสังเขป
ข้อคาถามปลายเปิด
Open Question
ข้อคำถำมปลำยปิด (Close Question) เป็นคำถำมเพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจน โดยมี ตัวเลือก
ให้ผู้ตอบได้เลือกตอบ ผู้จัดกิจกรรมสำมำรถนำไปวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงปริมำณ ได้
ตัวอย่ำงเช่น
▪ วัตถุประสงค์ของกำรเดินทำงเพื่อเข้ำร่วมกิจกรรมไมซ์
▪ ลักษณะกำรเดินทำงเพื่อเข้ำร่วมกิจกรรมไมซ์
▪ ชนิดของยำนพำหนะที่ท่ำนจะใช้ในกำรเดินทำงเพื่อเข้ำร่วมกิจกรรมไมซ์
▪ จำนวนผู้ร่วมเดินทำงรวมทั้งตัวท่ำนที่จะเดินทำงเพื่อเข้ำร่วมกิจกรรมไมซ์
▪ ระยะเวลำที่เหมำะสมสำหรับกำรจัดกิจกรรมไมซ์
▪ ช่องทำงที่ใช้ประชำสัมพันธ์ข้อมูลของกำรจัดกิจกรรมไมซ์ที่ท่ำนเข้ำถึงได้สะดวก
▪ ค่ำใช้จ่ำยที่ท่ำนคำดว่ำจะใช้ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมไมซ์แต่ละครั้ง
▪ รูปแบบกำรใช้จ่ำยเงินระหว่ำงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมไมซ์
▪ ประเภทของกิจกรรมไมซ์ที่ท่ำนต้องกำรเข้ำร่วม
▪ กำรประเมินชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale)
ข้อคาถามปลายปิด
Close Question
แนวทางการเก็บข้อมูล
Customer Persona
สาหรับการจัดการ
จัดกิจกรรมไมซ์
เป็นข้อมูลพื้นฐำนของผู้ตอบแบบสอบถำมหรือผู้ถูก
สัมภำษณ์ เป็นข้อมูลพื้นฐำนที่ช่วยให้ผู้จัดงำนเข้ำใจภูมิหลัง
คร่ำวๆ ของกลุ่มเป้ำหมำย และช่วยวำงแผนกำรสื่อสำรได้
อีกด้วย เช่น เพศ อำยุ สถำนภำพ ภูมิลำเนำ ระดับ
กำรศึกษำ อำชีพ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน เป้ำหมำย ปัญหำ
ควำมสนใจ ควำมกังวล และอื่นๆ
ข้อมูลทั่วไป
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมไมซ์
ด้ำนพื้นที่กำรจัดงำน ด้ำนสถำนที่กำรจัดงำน ด้ำนผู้จัดกิจกรรมไมซ์
ด้ำนโรงแรมที่พัก ด้ำนกำรคมนำคม
ด้ำนกำรท่องเที่ยว
ผู้จัดกิจกรรมสำมำรนำประเด็นปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำร่วมกิจกรรมไมซ์ มำตั้งข้อ
คำถำมปลำยปิด เพื่อให้ง่ำยต่อกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติได้ประกอบด้วยด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของผู้บริโภคกลุ่มไมซ์
ด้ำนรำคำ ด้ำนสถำนที่กำรจัดจำหน่ำย
ด้ำนกระบวนกำรบริกำร
ด้ำนบุคลำกร
ผู้จัดกิจกรรมสำมำรนำประเด็นปัจจัยส่วนผสมทำงกำรตลำดของผู้บริโภคกลุ่มไมซ์ มำตั้งข้อคำถำม
ปลำยปิด เพื่อให้ง่ำยต่อกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติได้ ประกอบด้วยด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
ด้ำนผลิตภัณฑ์
ด้ำนกำรส่งเสริมทำงกำรตลำด
ข้อเสนอแนะ
เป็น ข้อทิ้งท้ำย สำหรับผู้ตอบแบบสอบถำมหรือผู้ถูกสัมภำษณ์แสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม
เผื่อจะช่วยเติมเต็ม ประเด็นที่น่ำสนใจ บำงอย่ำงได้
ตัวอย่างแบบสอบถาม
Questionnaire Example
ตัวอย่างแบบสอบถาม
Questionnaire Example
ตัวอย่างแบบสอบถาม
Questionnaire Example
ตัวอย่างแบบสอบถาม
Questionnaire Example

More Related Content

What's hot

Exhibition
ExhibitionExhibition
Exhibition
Chuta Tharachai
 
2.ตลาดท่องเที่ยว
2.ตลาดท่องเที่ยว2.ตลาดท่องเที่ยว
2.ตลาดท่องเที่ยวchickyshare
 
1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว
1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว
1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวMint NutniCha
 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับวิถีไทย
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับวิถีไทยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับวิถีไทย
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับวิถีไทย
Korawan Sangkakorn
 
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม New
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม Newความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม New
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม New
Benjamas Kamma
 
141104 intro to mice for dusit college nov 8
141104 intro to mice for dusit college nov 8141104 intro to mice for dusit college nov 8
141104 intro to mice for dusit college nov 8
Chuta Tharachai
 
1.ทรัพยากร กทท.
1.ทรัพยากร กทท.1.ทรัพยากร กทท.
1.ทรัพยากร กทท.chickyshare
 
7 1 แนวคิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
7 1 แนวคิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว7 1 แนวคิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
7 1 แนวคิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
Mint NutniCha
 
นวดแผนไทย ปั้นธุรกิจให้สำเร็จได้ในยุคดิจิทัล วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทีย...
นวดแผนไทย ปั้นธุรกิจให้สำเร็จได้ในยุคดิจิทัล วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทีย...นวดแผนไทย ปั้นธุรกิจให้สำเร็จได้ในยุคดิจิทัล วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทีย...
นวดแผนไทย ปั้นธุรกิจให้สำเร็จได้ในยุคดิจิทัล วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทีย...
ธิติพล เทียมจันทร์
 
การขายเบื้องต้น.ppt
การขายเบื้องต้น.pptการขายเบื้องต้น.ppt
การขายเบื้องต้น.ppt
Suppanut Wannapong
 
หลักการและการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หลักการและการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหลักการและการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หลักการและการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
Somyot Ongkhluap
 
เข้าใจตลาด (Market Understanding)
เข้าใจตลาด (Market Understanding)เข้าใจตลาด (Market Understanding)
เข้าใจตลาด (Market Understanding)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
Sustainable tourism sheet 2558
Sustainable tourism sheet 2558Sustainable tourism sheet 2558
Sustainable tourism sheet 2558Somyot Ongkhluap
 
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
บทที่ 1 วิวัฒนาการของการท่องเที่ยว
บทที่ 1 วิวัฒนาการของการท่องเที่ยวบทที่ 1 วิวัฒนาการของการท่องเที่ยว
บทที่ 1 วิวัฒนาการของการท่องเที่ยว
재 민 Praew 김
 
Meetings
MeetingsMeetings
Meetings
Chuta Tharachai
 
อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)
อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)
อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 

What's hot (20)

Exhibition
ExhibitionExhibition
Exhibition
 
2.ตลาดท่องเที่ยว
2.ตลาดท่องเที่ยว2.ตลาดท่องเที่ยว
2.ตลาดท่องเที่ยว
 
1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว
1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว
1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว
 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับวิถีไทย
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับวิถีไทยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับวิถีไทย
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับวิถีไทย
 
T guide 6
T guide 6T guide 6
T guide 6
 
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม New
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม Newความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม New
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม New
 
141104 intro to mice for dusit college nov 8
141104 intro to mice for dusit college nov 8141104 intro to mice for dusit college nov 8
141104 intro to mice for dusit college nov 8
 
1.ทรัพยากร กทท.
1.ทรัพยากร กทท.1.ทรัพยากร กทท.
1.ทรัพยากร กทท.
 
7 1 แนวคิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
7 1 แนวคิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว7 1 แนวคิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
7 1 แนวคิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 
นวดแผนไทย ปั้นธุรกิจให้สำเร็จได้ในยุคดิจิทัล วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทีย...
นวดแผนไทย ปั้นธุรกิจให้สำเร็จได้ในยุคดิจิทัล วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทีย...นวดแผนไทย ปั้นธุรกิจให้สำเร็จได้ในยุคดิจิทัล วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทีย...
นวดแผนไทย ปั้นธุรกิจให้สำเร็จได้ในยุคดิจิทัล วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทีย...
 
การขายเบื้องต้น.ppt
การขายเบื้องต้น.pptการขายเบื้องต้น.ppt
การขายเบื้องต้น.ppt
 
หลักการและการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หลักการและการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหลักการและการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หลักการและการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 
เข้าใจตลาด (Market Understanding)
เข้าใจตลาด (Market Understanding)เข้าใจตลาด (Market Understanding)
เข้าใจตลาด (Market Understanding)
 
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
 
Sustainable tourism sheet 2558
Sustainable tourism sheet 2558Sustainable tourism sheet 2558
Sustainable tourism sheet 2558
 
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณการ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณการการสื่อสารการตลาดแบบบูรณการ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณการ
 
บทที่ 1 วิวัฒนาการของการท่องเที่ยว
บทที่ 1 วิวัฒนาการของการท่องเที่ยวบทที่ 1 วิวัฒนาการของการท่องเที่ยว
บทที่ 1 วิวัฒนาการของการท่องเที่ยว
 
Meetings
MeetingsMeetings
Meetings
 
อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)
อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)
อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)
 

Similar to การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)

Smm travel
Smm travelSmm travel
การตลาดออนไลน์ - online marketing thailand
การตลาดออนไลน์ - online marketing thailandการตลาดออนไลน์ - online marketing thailand
การตลาดออนไลน์ - online marketing thailand
Chalad Marketing
 
Traditions advertising
Traditions advertisingTraditions advertising
Traditions advertising
ThipsudaBoonkreur
 
Introduction to Global Marketing #Ch.1
Introduction to Global Marketing #Ch.1Introduction to Global Marketing #Ch.1
Introduction to Global Marketing #Ch.1
Mahasarakham Business School, Mahasarakham University
 
DAAT DAY : Digital Trend Spotting 2016 & Implication For Brand
DAAT DAY : Digital Trend Spotting 2016 & Implication For BrandDAAT DAY : Digital Trend Spotting 2016 & Implication For Brand
DAAT DAY : Digital Trend Spotting 2016 & Implication For Brand
DAAT_TH
 

Similar to การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing) (6)

Smm travel
Smm travelSmm travel
Smm travel
 
Smm travel
Smm travelSmm travel
Smm travel
 
การตลาดออนไลน์ - online marketing thailand
การตลาดออนไลน์ - online marketing thailandการตลาดออนไลน์ - online marketing thailand
การตลาดออนไลน์ - online marketing thailand
 
Traditions advertising
Traditions advertisingTraditions advertising
Traditions advertising
 
Introduction to Global Marketing #Ch.1
Introduction to Global Marketing #Ch.1Introduction to Global Marketing #Ch.1
Introduction to Global Marketing #Ch.1
 
DAAT DAY : Digital Trend Spotting 2016 & Implication For Brand
DAAT DAY : Digital Trend Spotting 2016 & Implication For BrandDAAT DAY : Digital Trend Spotting 2016 & Implication For Brand
DAAT DAY : Digital Trend Spotting 2016 & Implication For Brand
 

More from Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai

การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...
การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...
การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริงAR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การจัดวางตัวอักษร (Typography)
การจัดวางตัวอักษร (Typography)การจัดวางตัวอักษร (Typography)
การจัดวางตัวอักษร (Typography)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic)
การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic)การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic)
การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาลAR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinotiสร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขายการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheetsการเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 

More from Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai (20)

การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...
การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...
การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Effectively in an Orga...
 
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
 
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
 
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
 
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...
 
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)
 
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริงAR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
 
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
 
การจัดวางตัวอักษร (Typography)
การจัดวางตัวอักษร (Typography)การจัดวางตัวอักษร (Typography)
การจัดวางตัวอักษร (Typography)
 
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
 
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
 
การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic)
การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic)การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic)
การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic)
 
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
 
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
 
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาลAR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
 
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinotiสร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
 
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
 
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขายการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย
 
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheetsการเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
 
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
 

การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)