SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Download to read offline
UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS

     Efectes del corrent elèctric
       Efectes del corrent elèctric       Màquines electromagnètiques
5. Efectes del corrent elèctric
 En un circuit no podem veure el pas del corrent elèctric, però el podem
 detectar per la presència dels seus efectes tèrmics, lluminosos, magnètics,
 acústics, dinàmics, etc.
 5.1. Efectes tèrmics: L’efecte Joule
• Els aparells elèctrics quan fa estona que funcionen s’escalfen.
• En els circuits elèctrics el pas del corrent sempre provoca un
despreniment de calor. Com més Intensitat i més temps encesos més
s’escalfen. Això és degut al xoc dels electrons amb els àtoms del material
conductor.
• Molts aparells elèctrics es fonamenten en l’efecte Joule: estufes,
torradores de pa, forns elèctrics, etc. La seva funció és transformar
l’energia elèctrica en calor. Dues aplicacions particulars de l’efecte Joule
són les làmpades d’incandescència i els fusibles.


Cristina Rodon Balmaña
                                           1/15
Departament de Tecnologia
UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS

     Efectes del corrent elèctric
       Efectes del corrent elèctric       Màquines electromagnètiques
5. Efectes del corrent elèctric
 5.1.1. Làmpades d’incandescència
 •L’enllumenat artificial amb corrent elèctric s’inicia a partir
 de l’any 1879, amb Thomas Alva Edison (amb filament de
 carbó)
 •Actualment, les làmpades incandescents consten d’una
 ampolla de vidre d’alta puresa dins de la qual hi ha un
 filament de tungstè (també conegut amb el nom de wolframi),
 que és un metall amb un punt de fusió elevat (3400 ºC) i una alta
 resistència elèctrica.
 •En passar-hi el corrent elèctric, el filament s’escalfa fins a
 temperatures d’entre 2000 i 3000 ºC, i es produeix el
 fenomen de la incandescència, segons el qual el filament
 emet radiacions lluminoses intenses com a conseqüència de
                                           Vídeo
 l’alta temperatura a què es troba.
Cristina Rodon Balmaña
                                            2/15
Departament de Tecnologia
UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS

      Efectes del corrent elèctric
        Efectes del corrent elèctric       Màquines electromagnètiques
 5. Efectes del corrent elèctric
 5.1.2. El curtcircuit
  •El curtcircuit es produeix quan el corrent elèctric va d’un pol del
  generador a l’altre sense passar per cap receptor.
  •Per tant, si no n’hi ha cap receptor, el corrent elèctric no troba a
  penes resistència i circula amb molta facilitat, fet que comporta
  un gran despreniment d’energia calorífica que pot arribar a
  cremar tot el circuit.
  •Per això, els curtcircuits poden provocar incendis i malmetre
Un curtcircuit, per tant, és un accident que es produeix
  aparells i instal·lacions.
en un circuit elèctric quan el corrent elèctric va d’un pol a
l’altre del generador sense passar per cap receptor, fet
que provoca un gran despreniment d’escalfor que pot
resultar perillós.


 Cristina Rodon Balmaña
                                            3/15
 Departament de Tecnologia
UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS

     Efectes del corrent elèctric
       Efectes del corrent elèctric        Màquines electromagnètiques
5. Efectes del corrent elèctric
5.1.3.Els fusibles
• Per evitar els efectes destructius dels curtcircuits, s’utilitzen els fusibles.
• Els fusibles són els elements de protecció més antics utilitzats en els circuits
elèctrics.
• Es fonamenten en l’efecte Joule. Construïts amb un material conductor de baix
punt de fusió, es col·loquen a l’inici de la instal·lació i al costat de l’aparell o circuit
que es vol protegir; si es produeix un curtcircuit, els fusibles detecten
l’augment de temperatura i es fonen, de manera que el circuit queda obert,
cessa el corrent i s’eviten altres conseqüències.
• Els fusibles van col·locats en el portafusibles que conté els terminals de
connexió. Normalment s’hi marca la intensitat màxima que són capaços de
suportar de manera permanent.
Cristina Rodon Balmaña
                                             4/15
Departament de Tecnologia
UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS

     Efectes del corrent elèctric
       Efectes del corrent elèctric         Màquines electromagnètiques
 5. Efectes del corrent elèctric
 5.2. Efectes magnètics
 Un dels efectes més importants del corrent elèctric és el magnetisme que provoca. Es pot
 comprovar pràcticament que el pas del corrent elèctric per un conductor genera un camp
 magnètic que té les mateixes propietats que el camp magnètic dels imants naturals.

  5.2.1. L’electromagnetisme
  Durant molts segles el fenomen del magnetisme va servir per fer experiències curioses,
  però sense cap mena d’aplicació pràctica. Fins al principi del segle XIX, primer amb
  l’experiment d’Oersted i anys més tard amb el de Michael Faraday, no es va fer evident la
  relació entre l’electricitat i el magnetisme, l’anomenat electromagnetisme
    L’electromagnetisme és la ciència que estudia la
    relació entre el corrent elèctric i els camps magnètics.
Cristina Rodon Balmaña
                                                5/15
Departament de Tecnologia
UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS

     Efectes del corrent elèctric
       Efectes del corrent elèctric          Màquines electromagnètiques
 5.2.1. L’electromagnetisme
 Sabem que tot conductor recorregut per un corrent elèctric crea un camp magnètic.
 Aquest camp és el que va fer moure la brúixola en l’experiment d’Oersted, en
 interaccionar els dos camps magnètics, tal com succeeix en acostar dos imants.
                 –

                G
                 +  En circular un corrent elèctric per un conductor,es crea un camp magnètic de forma circular al
  seu voltant que es va afeblint a mesura que ens n’allunyem; per tant, les línies de força que el
  representen formen cercles concèntrics cada vegada més separats.
                                          Vídeo


Cristina Rodon Balmaña
                                                6/15
Departament de Tecnologia
UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS

     Efectes del corrent elèctric
       Efectes del corrent elèctric         Màquines electromagnètiques
 5.2.1.1. La bobina

 •Si enrotllem un conductor elèctric formant una volta o espira al costat d’una altra,
 haurem construït una bobina. En connectar els seus extrems a una pila, els camps
 magnètics creats per cada espira se sumen a l’interior de la bobina.
 •Si s’inverteix la polaritat de l’alimentació, els pols canvien de posició.
                       N     S      S          N
 Les bobines es fan amb fil de bobinar, fil de coure d’un sol conductor recobert per una fina
 capa de vernís (esmaltat) que actua d’aïllant i que permet reduir les dimensions de les
 bobines, que solen tenir moltes voltes o espires.Cristina Rodon Balmaña
                                                7/15
Departament de Tecnologia
UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS

     Efectes del corrent elèctric
       Efectes del corrent elèctric            Màquines electromagnètiques 5.2.1.2. L’electroimant
 Si a l’interior de la bobina hi col·loquem un nucli de ferro, en fer circular el corrent elèctric per
 la bobina quedarà magnetitzat, i el camp magnètic es farà molt més intens que sense nucli, en
 concentrar-se en el nucli el camp creat per la bobina. Haurem construït un electroimant.
 El camp magnètic creat per la bobina es reforça considerablement en col·locar-hi un nucli de
 material ferromagnètic.
                S            N
      Un electroimant és un imant artificial temporal, ja que
      només actua com a imant quan hi circula el corrent
      elèctric. Està format per una bobina de coure i un nucli
      de ferro.

Cristina Rodon Balmaña
                                                  8/15
Departament de Tecnologia
UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS

     Efectes del corrent elèctric
       Efectes del corrent elèctric         Màquines electromagnètiques 5.2.1.2. L’electroimant

•Com hem vist, a diferència dels imants permanents, els electroimants es poden governar
tancant o obrint el circuit d’alimentació (El nucli es construeix de ferro dolç, un acer que,
pràcticament, perd tot el magnetisme quan no circula corrent per la bobina).
• A més, es poden obtenir camps magnètics molt intensos a base de construir bobines amb
moltes voltes o espires i fent-hi circular corrents elevats.
•Els electroimants són una de les grans aplicacions de l’electromagnetisme; s’utilitzen en
multitud d’aparells i màquines: timbres, relés, panys dels porters automàtics, frens
elèctrics de camions i autocars, grues per aixecar ferralla; és a dir, qualsevol aparell que
necessiti un camp magnètic intens i governable.
                S         N
Cristina Rodon Balmaña
                                              9/15
Departament de Tecnologia
UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS

       Efectes del corrent elèctric        Màquines electromagnètiques
                             Màquines electromagnètiques
 6. Màquines electromagnètiques
  Les màquines electromagnètiques més importants són els generadors i els motors.

 6.1. Generadors electromagnètics
     Un generador electromagnètic és una màquina motriu que
     transforma l’energia mecànica en energia elèctrica.
   Els generadors electromagnètics es basen en el fenomen conegut com a inducció
   electromagnètica.

      La inducció electromagnètica és el fenomen pel qual, en
      moure un imant dins d’una bobina de fil conductor o a
      l’inrevés, es genera (indueix) un corrent elèctric a la bobina.
                                            Vídeo
                       mA              mACristina Rodon Balmaña
                                             10/15
Departament de Tecnologia
UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS

       Efectes del corrent elèctric             Màquines electromagnètiques
                                  Màquines electromagnètiques
 6.1. Generadors electromagnètics

  Els generadors electromagnètics consten bàsicament de dues parts:
  una fixa, l’estator, i una altra de giratòria, el rotor.             Bobines (induïr)                      Estator
          Pols magnètic (inductor)
                                          Rotor
               Lamel.les

              Escombretes


                             +   –
                         Col.lector
                       Circuir exterior


Cristina Rodon Balmaña
                                                 11/15
Departament de Tecnologia
UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS

        Efectes del corrent elèctric       Màquines electromagnètiques
                             Màquines electromagnètiques
  6.1. Generadors electromagnètics
  Hi ha dues classes de generadors electromagnètics:

• Els alternadors: Els       • Les dinamos: Les dinamos
 alternadors generen un corrent   generen un corrent continu
 altern (CA), i s’utilitzen a les  (CC)
 centrals elèctriques
 Cristina Rodon Balmaña
                                            12/15
 Departament de Tecnologia
UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS

       Efectes del corrent elèctric       Màquines electromagnètiques
                            Màquines electromagnètiques
   6.2. Motors elèctrics

       Un motor elèctric és una màquina motriu que transforma
       l’energia elèctrica en energia mecànica.
Cristina Rodon Balmaña
                                           13/15
Departament de Tecnologia
UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS

       Efectes del corrent elèctric       Màquines electromagnètiques
                            Màquines electromagnètiques  6.2. Motors elèctrics

  Parts constitutives dels motors


           Bobines                          Estator
        Pols magnètic
                                       Rotor
        Lamel.les

      Escombretes                    Col.lector
                   +   –
               Circuir d’alimentació


Cristina Rodon Balmaña
                                             14/15
Departament de Tecnologia
UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS

           Efectes del corrent elèctric        Màquines electromagnètiques
                                 Màquines electromagnètiques   6.2. Motors elèctrics
   Funcionament dels motors
    Els motors elèctrics es basen en el següent fenomen:       Escombretes
Circuit
alimentació
                   N
exterior
        –
        +                   Espira                                M               M
                   S
            Lamel.les
                                                Vídeo

  Cristina Rodon Balmaña
                                                  15/15
  Departament de Tecnologia

More Related Content

What's hot

Introducció a l'electricitat
Introducció a l'electricitatIntroducció a l'electricitat
Introducció a l'electricitatmabr36
 
L'electricitat 2n ESO
L'electricitat 2n ESOL'electricitat 2n ESO
L'electricitat 2n ESOJordi Pipó
 
Introducció a l´electricitat 2 ESO
Introducció a l´electricitat 2 ESOIntroducció a l´electricitat 2 ESO
Introducció a l´electricitat 2 ESOJordi Mercader
 
Electricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeElectricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeguest87437d
 
Unitat 5 L'electricitat
Unitat 5 L'electricitatUnitat 5 L'electricitat
Unitat 5 L'electricitatrrodri83
 
Circuit Electric
Circuit ElectricCircuit Electric
Circuit Electriclesteve55
 
L'electricitat 2nESO
L'electricitat 2nESOL'electricitat 2nESO
L'electricitat 2nESOiperezbaldo
 
Introducció a l'electricitat
Introducció a l'electricitatIntroducció a l'electricitat
Introducció a l'electricitatEscola Andersen
 
Questionari electricitat
Questionari electricitatQuestionari electricitat
Questionari electricitatmabr36
 
El Circuit Electric
El Circuit ElectricEl Circuit Electric
El Circuit Electricguest387ba
 
El circuit electric_1er_eso
El circuit electric_1er_esoEl circuit electric_1er_eso
El circuit electric_1er_esolborrasborras
 
Electricitat 1er ESO
Electricitat 1er ESOElectricitat 1er ESO
Electricitat 1er ESOlborrasborras
 
L’Electricitat I El Corrent ElèCtric
L’Electricitat I El Corrent ElèCtricL’Electricitat I El Corrent ElèCtric
L’Electricitat I El Corrent ElèCtricalvarezalvarezalmudena
 

What's hot (20)

Introducció a l'electricitat
Introducció a l'electricitatIntroducció a l'electricitat
Introducció a l'electricitat
 
L'electricitat 2n ESO
L'electricitat 2n ESOL'electricitat 2n ESO
L'electricitat 2n ESO
 
Electricitat
ElectricitatElectricitat
Electricitat
 
Introducció a l´electricitat 2 ESO
Introducció a l´electricitat 2 ESOIntroducció a l´electricitat 2 ESO
Introducció a l´electricitat 2 ESO
 
Electricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeElectricitat i magnetisme
Electricitat i magnetisme
 
Unitat 5 (A)
Unitat 5 (A)Unitat 5 (A)
Unitat 5 (A)
 
El corrent elèctric
El corrent elèctricEl corrent elèctric
El corrent elèctric
 
Unitat 5 L'electricitat
Unitat 5 L'electricitatUnitat 5 L'electricitat
Unitat 5 L'electricitat
 
Circuit Electric
Circuit ElectricCircuit Electric
Circuit Electric
 
L'electricitat 2nESO
L'electricitat 2nESOL'electricitat 2nESO
L'electricitat 2nESO
 
Introducció a l'electricitat
Introducció a l'electricitatIntroducció a l'electricitat
Introducció a l'electricitat
 
Corrent elèctric
Corrent elèctricCorrent elèctric
Corrent elèctric
 
El circuit elèctric
El circuit elèctricEl circuit elèctric
El circuit elèctric
 
Questionari electricitat
Questionari electricitatQuestionari electricitat
Questionari electricitat
 
El Circuit Electric
El Circuit ElectricEl Circuit Electric
El Circuit Electric
 
El circuit electric_1er_eso
El circuit electric_1er_esoEl circuit electric_1er_eso
El circuit electric_1er_eso
 
Electricitat 1er ESO
Electricitat 1er ESOElectricitat 1er ESO
Electricitat 1er ESO
 
El circuit elèctric
El circuit elèctricEl circuit elèctric
El circuit elèctric
 
Circuits elèctrics
Circuits elèctricsCircuits elèctrics
Circuits elèctrics
 
L’Electricitat I El Corrent ElèCtric
L’Electricitat I El Corrent ElèCtricL’Electricitat I El Corrent ElèCtric
L’Electricitat I El Corrent ElèCtric
 

Similar to Continuació Tema 5

Similar to Continuació Tema 5 (20)

Electromagnetismo
ElectromagnetismoElectromagnetismo
Electromagnetismo
 
Tecno
TecnoTecno
Tecno
 
Tecnologia
TecnologiaTecnologia
Tecnologia
 
Tecnologia
TecnologiaTecnologia
Tecnologia
 
Circuit electric
Circuit electricCircuit electric
Circuit electric
 
Sentimientos De Miguel Ángel
Sentimientos De Miguel ÁngelSentimientos De Miguel Ángel
Sentimientos De Miguel Ángel
 
Tema 1 i 2. el poder i control de l'electricitat
Tema 1 i 2. el poder i control de l'electricitatTema 1 i 2. el poder i control de l'electricitat
Tema 1 i 2. el poder i control de l'electricitat
 
Circuit electric
Circuit electricCircuit electric
Circuit electric
 
Electricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeElectricitat i magnetisme
Electricitat i magnetisme
 
UT5 Electricitat
UT5 ElectricitatUT5 Electricitat
UT5 Electricitat
 
Introducció electricitat
Introducció electricitatIntroducció electricitat
Introducció electricitat
 
L'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICS
L'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICSL'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICS
L'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICS
 
Electromagnetismo
ElectromagnetismoElectromagnetismo
Electromagnetismo
 
Principis d'electricitat
Principis d'electricitatPrincipis d'electricitat
Principis d'electricitat
 
electricitat -circuit electric 2n eso.pdf
electricitat -circuit electric 2n eso.pdfelectricitat -circuit electric 2n eso.pdf
electricitat -circuit electric 2n eso.pdf
 
Unitat4
Unitat4Unitat4
Unitat4
 
Electricitat
ElectricitatElectricitat
Electricitat
 
Electricitat
ElectricitatElectricitat
Electricitat
 
Electrónica
ElectrónicaElectrónica
Electrónica
 
L’electricitat i el magnetisme
L’electricitat i el magnetismeL’electricitat i el magnetisme
L’electricitat i el magnetisme
 

More from Cristina Rodon

Energies and electricity
Energies and electricityEnergies and electricity
Energies and electricityCristina Rodon
 
U6 mecanismes transmissio
U6 mecanismes transmissioU6 mecanismes transmissio
U6 mecanismes transmissioCristina Rodon
 
Ptt digital [modo de compatibilidad]
Ptt digital [modo de compatibilidad]Ptt digital [modo de compatibilidad]
Ptt digital [modo de compatibilidad]Cristina Rodon
 
Oleohidraulica [modo de compatibilidad]
Oleohidraulica [modo de compatibilidad]Oleohidraulica [modo de compatibilidad]
Oleohidraulica [modo de compatibilidad]Cristina Rodon
 
U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad]
U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad]U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad]
U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad]Cristina Rodon
 
Unitat 3 forces, esforços i propietats
Unitat 3 forces, esforços i propietatsUnitat 3 forces, esforços i propietats
Unitat 3 forces, esforços i propietatsCristina Rodon
 
Unitat 3 (a) metalls [modo de compatibilidad]
Unitat 3 (a) metalls [modo de compatibilidad]Unitat 3 (a) metalls [modo de compatibilidad]
Unitat 3 (a) metalls [modo de compatibilidad]Cristina Rodon
 
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 2xblog
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 2xblogElaboració De Presentacions MultimèDia Tema 2xblog
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 2xblogCristina Rodon
 
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3Cristina Rodon
 
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1Cristina Rodon
 
Centrals Productores d'Energia
Centrals Productores d'EnergiaCentrals Productores d'Energia
Centrals Productores d'EnergiaCristina Rodon
 

More from Cristina Rodon (17)

Energies and electricity
Energies and electricityEnergies and electricity
Energies and electricity
 
Revising materials
Revising materialsRevising materials
Revising materials
 
Unitat 02
Unitat 02Unitat 02
Unitat 02
 
U6 mecanismes transmissio
U6 mecanismes transmissioU6 mecanismes transmissio
U6 mecanismes transmissio
 
Ptt digital [modo de compatibilidad]
Ptt digital [modo de compatibilidad]Ptt digital [modo de compatibilidad]
Ptt digital [modo de compatibilidad]
 
U4 habitatge
U4 habitatgeU4 habitatge
U4 habitatge
 
Oleohidraulica [modo de compatibilidad]
Oleohidraulica [modo de compatibilidad]Oleohidraulica [modo de compatibilidad]
Oleohidraulica [modo de compatibilidad]
 
Ptt pneumàtica
Ptt pneumàticaPtt pneumàtica
Ptt pneumàtica
 
U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad]
U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad]U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad]
U3( part ii) estructures [modo de compatibilidad]
 
Unitat 3 forces, esforços i propietats
Unitat 3 forces, esforços i propietatsUnitat 3 forces, esforços i propietats
Unitat 3 forces, esforços i propietats
 
Unitat 01
Unitat 01Unitat 01
Unitat 01
 
Unitat 3 (a) metalls [modo de compatibilidad]
Unitat 3 (a) metalls [modo de compatibilidad]Unitat 3 (a) metalls [modo de compatibilidad]
Unitat 3 (a) metalls [modo de compatibilidad]
 
Unitat 7 (A)
Unitat 7 (A)Unitat 7 (A)
Unitat 7 (A)
 
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 2xblog
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 2xblogElaboració De Presentacions MultimèDia Tema 2xblog
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 2xblog
 
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 3
 
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1
Elaboració De Presentacions MultimèDia Tema 1
 
Centrals Productores d'Energia
Centrals Productores d'EnergiaCentrals Productores d'Energia
Centrals Productores d'Energia
 

Continuació Tema 5

 • 1. UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS Efectes del corrent elèctric Efectes del corrent elèctric Màquines electromagnètiques 5. Efectes del corrent elèctric En un circuit no podem veure el pas del corrent elèctric, però el podem detectar per la presència dels seus efectes tèrmics, lluminosos, magnètics, acústics, dinàmics, etc. 5.1. Efectes tèrmics: L’efecte Joule • Els aparells elèctrics quan fa estona que funcionen s’escalfen. • En els circuits elèctrics el pas del corrent sempre provoca un despreniment de calor. Com més Intensitat i més temps encesos més s’escalfen. Això és degut al xoc dels electrons amb els àtoms del material conductor. • Molts aparells elèctrics es fonamenten en l’efecte Joule: estufes, torradores de pa, forns elèctrics, etc. La seva funció és transformar l’energia elèctrica en calor. Dues aplicacions particulars de l’efecte Joule són les làmpades d’incandescència i els fusibles. Cristina Rodon Balmaña 1/15 Departament de Tecnologia
 • 2. UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS Efectes del corrent elèctric Efectes del corrent elèctric Màquines electromagnètiques 5. Efectes del corrent elèctric 5.1.1. Làmpades d’incandescència •L’enllumenat artificial amb corrent elèctric s’inicia a partir de l’any 1879, amb Thomas Alva Edison (amb filament de carbó) •Actualment, les làmpades incandescents consten d’una ampolla de vidre d’alta puresa dins de la qual hi ha un filament de tungstè (també conegut amb el nom de wolframi), que és un metall amb un punt de fusió elevat (3400 ºC) i una alta resistència elèctrica. •En passar-hi el corrent elèctric, el filament s’escalfa fins a temperatures d’entre 2000 i 3000 ºC, i es produeix el fenomen de la incandescència, segons el qual el filament emet radiacions lluminoses intenses com a conseqüència de Vídeo l’alta temperatura a què es troba. Cristina Rodon Balmaña 2/15 Departament de Tecnologia
 • 3. UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS Efectes del corrent elèctric Efectes del corrent elèctric Màquines electromagnètiques 5. Efectes del corrent elèctric 5.1.2. El curtcircuit •El curtcircuit es produeix quan el corrent elèctric va d’un pol del generador a l’altre sense passar per cap receptor. •Per tant, si no n’hi ha cap receptor, el corrent elèctric no troba a penes resistència i circula amb molta facilitat, fet que comporta un gran despreniment d’energia calorífica que pot arribar a cremar tot el circuit. •Per això, els curtcircuits poden provocar incendis i malmetre Un curtcircuit, per tant, és un accident que es produeix aparells i instal·lacions. en un circuit elèctric quan el corrent elèctric va d’un pol a l’altre del generador sense passar per cap receptor, fet que provoca un gran despreniment d’escalfor que pot resultar perillós. Cristina Rodon Balmaña 3/15 Departament de Tecnologia
 • 4. UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS Efectes del corrent elèctric Efectes del corrent elèctric Màquines electromagnètiques 5. Efectes del corrent elèctric 5.1.3.Els fusibles • Per evitar els efectes destructius dels curtcircuits, s’utilitzen els fusibles. • Els fusibles són els elements de protecció més antics utilitzats en els circuits elèctrics. • Es fonamenten en l’efecte Joule. Construïts amb un material conductor de baix punt de fusió, es col·loquen a l’inici de la instal·lació i al costat de l’aparell o circuit que es vol protegir; si es produeix un curtcircuit, els fusibles detecten l’augment de temperatura i es fonen, de manera que el circuit queda obert, cessa el corrent i s’eviten altres conseqüències. • Els fusibles van col·locats en el portafusibles que conté els terminals de connexió. Normalment s’hi marca la intensitat màxima que són capaços de suportar de manera permanent. Cristina Rodon Balmaña 4/15 Departament de Tecnologia
 • 5. UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS Efectes del corrent elèctric Efectes del corrent elèctric Màquines electromagnètiques 5. Efectes del corrent elèctric 5.2. Efectes magnètics Un dels efectes més importants del corrent elèctric és el magnetisme que provoca. Es pot comprovar pràcticament que el pas del corrent elèctric per un conductor genera un camp magnètic que té les mateixes propietats que el camp magnètic dels imants naturals. 5.2.1. L’electromagnetisme Durant molts segles el fenomen del magnetisme va servir per fer experiències curioses, però sense cap mena d’aplicació pràctica. Fins al principi del segle XIX, primer amb l’experiment d’Oersted i anys més tard amb el de Michael Faraday, no es va fer evident la relació entre l’electricitat i el magnetisme, l’anomenat electromagnetisme L’electromagnetisme és la ciència que estudia la relació entre el corrent elèctric i els camps magnètics. Cristina Rodon Balmaña 5/15 Departament de Tecnologia
 • 6. UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS Efectes del corrent elèctric Efectes del corrent elèctric Màquines electromagnètiques 5.2.1. L’electromagnetisme Sabem que tot conductor recorregut per un corrent elèctric crea un camp magnètic. Aquest camp és el que va fer moure la brúixola en l’experiment d’Oersted, en interaccionar els dos camps magnètics, tal com succeeix en acostar dos imants. – G + En circular un corrent elèctric per un conductor,es crea un camp magnètic de forma circular al seu voltant que es va afeblint a mesura que ens n’allunyem; per tant, les línies de força que el representen formen cercles concèntrics cada vegada més separats. Vídeo Cristina Rodon Balmaña 6/15 Departament de Tecnologia
 • 7. UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS Efectes del corrent elèctric Efectes del corrent elèctric Màquines electromagnètiques 5.2.1.1. La bobina •Si enrotllem un conductor elèctric formant una volta o espira al costat d’una altra, haurem construït una bobina. En connectar els seus extrems a una pila, els camps magnètics creats per cada espira se sumen a l’interior de la bobina. •Si s’inverteix la polaritat de l’alimentació, els pols canvien de posició. N S S N Les bobines es fan amb fil de bobinar, fil de coure d’un sol conductor recobert per una fina capa de vernís (esmaltat) que actua d’aïllant i que permet reduir les dimensions de les bobines, que solen tenir moltes voltes o espires. Cristina Rodon Balmaña 7/15 Departament de Tecnologia
 • 8. UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS Efectes del corrent elèctric Efectes del corrent elèctric Màquines electromagnètiques 5.2.1.2. L’electroimant Si a l’interior de la bobina hi col·loquem un nucli de ferro, en fer circular el corrent elèctric per la bobina quedarà magnetitzat, i el camp magnètic es farà molt més intens que sense nucli, en concentrar-se en el nucli el camp creat per la bobina. Haurem construït un electroimant. El camp magnètic creat per la bobina es reforça considerablement en col·locar-hi un nucli de material ferromagnètic. S N Un electroimant és un imant artificial temporal, ja que només actua com a imant quan hi circula el corrent elèctric. Està format per una bobina de coure i un nucli de ferro. Cristina Rodon Balmaña 8/15 Departament de Tecnologia
 • 9. UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS Efectes del corrent elèctric Efectes del corrent elèctric Màquines electromagnètiques 5.2.1.2. L’electroimant •Com hem vist, a diferència dels imants permanents, els electroimants es poden governar tancant o obrint el circuit d’alimentació (El nucli es construeix de ferro dolç, un acer que, pràcticament, perd tot el magnetisme quan no circula corrent per la bobina). • A més, es poden obtenir camps magnètics molt intensos a base de construir bobines amb moltes voltes o espires i fent-hi circular corrents elevats. •Els electroimants són una de les grans aplicacions de l’electromagnetisme; s’utilitzen en multitud d’aparells i màquines: timbres, relés, panys dels porters automàtics, frens elèctrics de camions i autocars, grues per aixecar ferralla; és a dir, qualsevol aparell que necessiti un camp magnètic intens i governable. S N Cristina Rodon Balmaña 9/15 Departament de Tecnologia
 • 10. UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS Efectes del corrent elèctric Màquines electromagnètiques Màquines electromagnètiques 6. Màquines electromagnètiques Les màquines electromagnètiques més importants són els generadors i els motors. 6.1. Generadors electromagnètics Un generador electromagnètic és una màquina motriu que transforma l’energia mecànica en energia elèctrica. Els generadors electromagnètics es basen en el fenomen conegut com a inducció electromagnètica. La inducció electromagnètica és el fenomen pel qual, en moure un imant dins d’una bobina de fil conductor o a l’inrevés, es genera (indueix) un corrent elèctric a la bobina. Vídeo mA mA Cristina Rodon Balmaña 10/15 Departament de Tecnologia
 • 11. UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS Efectes del corrent elèctric Màquines electromagnètiques Màquines electromagnètiques 6.1. Generadors electromagnètics Els generadors electromagnètics consten bàsicament de dues parts: una fixa, l’estator, i una altra de giratòria, el rotor. Bobines (induïr) Estator Pols magnètic (inductor) Rotor Lamel.les Escombretes + – Col.lector Circuir exterior Cristina Rodon Balmaña 11/15 Departament de Tecnologia
 • 12. UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS Efectes del corrent elèctric Màquines electromagnètiques Màquines electromagnètiques 6.1. Generadors electromagnètics Hi ha dues classes de generadors electromagnètics: • Els alternadors: Els • Les dinamos: Les dinamos alternadors generen un corrent generen un corrent continu altern (CA), i s’utilitzen a les (CC) centrals elèctriques Cristina Rodon Balmaña 12/15 Departament de Tecnologia
 • 13. UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS Efectes del corrent elèctric Màquines electromagnètiques Màquines electromagnètiques 6.2. Motors elèctrics Un motor elèctric és una màquina motriu que transforma l’energia elèctrica en energia mecànica. Cristina Rodon Balmaña 13/15 Departament de Tecnologia
 • 14. UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS Efectes del corrent elèctric Màquines electromagnètiques Màquines electromagnètiques 6.2. Motors elèctrics Parts constitutives dels motors Bobines Estator Pols magnètic Rotor Lamel.les Escombretes Col.lector + – Circuir d’alimentació Cristina Rodon Balmaña 14/15 Departament de Tecnologia
 • 15. UNITAT 5 (2ªpart): CIRCUITS I MOTORS ELÈCTRICS Efectes del corrent elèctric Màquines electromagnètiques Màquines electromagnètiques 6.2. Motors elèctrics Funcionament dels motors Els motors elèctrics es basen en el següent fenomen: Escombretes Circuit alimentació N exterior – + Espira M M S Lamel.les Vídeo Cristina Rodon Balmaña 15/15 Departament de Tecnologia