SlideShare a Scribd company logo
1 of 71
L’ELECTRICITAT
Silvia Mejías Tarancón
“Hi ha una força
motriu més poderosa
que el vapor,
l'electricitat i l'energia
atòmica: la voluntat”
Albert Einstein
(1879– 1955)
ÍNDEX
1. L’ÀTOM (Partícules)
2. EL CORRENT ELÈCTRIC (Sentit i tipus)
3. MATERIALS (Conductors i aïllants)
4. LLEI D’OHM (Magnituds fonamentals)
5. CIRCUITS ELÈCTRICS (Elements i tipus)
6. ESQUEMES I SÍMBOLS ELÈCTRICS
INTRODUCCIÓ
• L’èxit de l’electricitat com a font d’energia és perquè:
• fàcil per a obtenir-la,
• transportar-la i
• transformar-la en altres energies.
• L’electricitat és una de les
formes d’energia més
utilitzades per l’ésser humài
actualment seria impossible
viure sense l’electricitat.
• L’emprem pràcticament per
a tot, perquè gràcies a a ella
il·luminem casa nostra i fem
funcionar electrodomèstics,
màquines ...
ANTECEDENTS HISTÒRICS
Silvia Mejías Tarancón
LA MATÈRIA I LA CÀRREGA ELÈCTRICA
Tota la matèria està formada per àtoms
carregats positivament i negativament.
L’ÀTOM
Tota la matèria està formada per àtoms.
L’àtom presenta dues parts:
• NUCLI on hi ha:
• els PROTONS (partícules
de càrrega positiva) i
• els NEUTRONS (partícules
sense càrrega).
• A l’ÒRBITA de l’àtom, al
voltant del nucli giren els
ELECTRONS, partícules de
càrrega negativa que són els
responsables de l’energia que
s’anomena electricitat.
TIPUS DE CÀRREGA DELS ÀTOMS
En general, els materials
(els elements químics) són
NEUTRES, els àtoms
d’aquesta materia contenen
el mateix nombre de
càrregues negatives
(electrons) i positives
(protons), en conseqüència
la seva càrrega eléctrica
és igual a 0, és NEUTRE.
Silvia Mejías Tarancón
TIPUS DE CÀRREGA DELS ÀTOMS
Com els electrons es poden
moure d’un àtom a un altre, es
poden donar els següents casos:
Si un cos
està CARREGAT
NEGATIVAMENT
és perquè
ha guanyat
electrons.
Té un EXCÉS
D'ELECTRONS.
Si un cos
està CARREGAT
POSITIVAMENT
és perquè
ha perdut
electrons.
Té un DEFECTE
D'ELECTRONS.
ÀTOM
NEUTRE
Silvia Mejías Tarancón
LLEI DE COULOMB
• Per a explicar les experiències d’electrització de la
matèria, els científics han ideat un model segons el qual
els fenòmens elèctrics es deuen a una nova propietat de
la materia anomenada càrrega elèctrica.
• La quantitat de càrrega elèctrica, Q, és una magnitud
física i la unitat corresponent en el SI és el coulomb (C).
LLEI DE COULOMB
• La Llei de Coulomb és la llei fonamental de
l'electroestàtica, va ser formulada per Charles-Augustin
de Coulomb i estableix que dues càrregues elèctriques
puntuals i estacionàries s'atreuen o es repel·leixen
segons sigui el seu signe, positiu o negatiu:
• les càrregues de signe oposat s'atreuen
• les càrregues d'igual signe es repel·leixen
ELECTRITZACIÓ
FREGAMENT
Si freguem un bolígraf neutre amb un
drap de llana neutre, la llana
transfereix càrregues negatives al
plàstic, el bolígraf s'ha electritzata, el
bolígraf queda carregat negativament
i el drap positivament. Aquest excés
de càrrega fa que el plàstic atregui
els paperets.
INDUCCIÓ
Si un cos está carregat
positivament (el raspall) la part
del cos neutre més propera es
carregarà amb electricitat
negativa i l’oposada amb
electricitat positiva.
El fenòmen físic d’un cos que perd o
guanyar electrons s’anomen electrització i
n’hi ha dos tipus:
QUÈ ÉS EL CORRENT ELÈCTRIC?
• Els responsables de tots els fenòmens elèctrics són els electrons,
perquè poden escapar de les òrbites més exteriors dels àtoms i són
molt més lleugers que les altres partícules.
• En determinats materials, es possible fer anar els electrons d’un
extrem a l’altre
• L’electricitat és un fenomen originat pel moviment dels electrons
que es troben al voltant del nucli.
• Quan un cos està carregat negativament i l'altre està carregat
positivament, es diu que entre ells hi ha una DIFERÈNCIA DE
CÀRREGUES, aquest concepte es coneix més com a tensió elèctrica o
voltatge.
QUÈ ÉS EL CORRENT ELÈCTRIC?
• Perquè s'estableixi un corrent elèctric entre dos punts, és necessari que entre
els extrems del conductor existeixi una diferència de càrregues.
• Contra més gran sigui la tensió en els extrems de la pila, major serà la
força amb la qual es desplacen els electrons pel conductor.
SENTIT DEL CORRENT ELÈCTRIC
El corrent elèctric (els electrons) en la
realitat surt del pol negatiu del
generador i va cap el pol positiu.
Per conveni s’ha establer el contrari,
és l’ anomenat sentit convencional del
corrent.
TIPUS DE CORRENT
CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
CONDUCTORS
S’anomenen conductors
aquells materials que
permeten el pas del
corrent elèctric en un circuit.
Per exemple: Tots els metalls
(coure, alumini, or).
Els conductors més utilitzats
en un circuit són els cables
que estan formats de fils de
coure envoltats per una capa
de plàstic.
AÏLLANTS
S’anomenen aïllants aquells
materials que impedeixen el
pas del corrent elèctric. Per
exemple: plàstic, vidre,
llenya...
1. Conductor
2. Aïllant
3. Coberta
LA LLEI D’OHM
Al segle XIX , Georg Simon Ohm va
descobrir quina relació tenien les tres
magnituds fonamentals de l’electricitat:
• INTENSITAT
• TENSIÓ
• RESISTÈNCIA
Ohm va descobrir que:
 En augmentar la tensió d’un circuit
passa més corrent.
 En augmentar la resistència d’un
circuit passa menys corrent.
LA INTENSITAT
Intensitat (I) és la quantitat de corrent
elèctric (electrons) que travessa un
conductor per unitat de temps. La
intensitat es mesura en ampers (A).
La intensitat
en el circuit
hidràulic seria
la quantitat
d’aigua que
cau.
MAGNITUDS ELÈCTRIQUES
INTENSITAT/CORRENT
La unitat de mesura de la intensitat de corrent elèctric és
l'ampere, el símbol de la unitat es correspon a A i la variable
s'anomena I. Per tant:
La intensitat del corrent elèctric és la quantitat de
carrega elèctrica que passa per un conductor en
una unitat de temps. És a dir, el moviment
d'electrons a través del material.
• Q és la càrrega elèctrica, mesurada en coulombs [C].
• I és el corrent, mesurat en amperes [A].
• t és el període de temps, mesurat en segons [s].
Silvia Mejías Tarancón
TENSIÓ ELÈCTRICA, VOLTATGE o
DIFERÈNCIA DE PONTECIAL
La tensió elèctrica (V) és la força que fa
moure els electrons d’un àtom a alter. La
tensió es mesura en volts (V).
La tensió
elèctrica en el
circuit
hidràulic seria
l’altura des de
la que cau
l’aigua.
LA RESISTÈNCIA
La resistència ( R ) expressa la major o
menor dificultat que presenta un
conductor al pas del corrent elèctric. La
resistència en mesura en ohm (Ω).
La resistència
en el circuit
hidràulic seria
la la obstrucció
de la
canonada.
MAGNITUDS ELÈCTRIQUES
RESISTÈNCIA DE CONDUCTORS
La resistència elèctrica d’un conductor és la dificultat que ofereix al
pas del corrent elèctric. Aquesta oposició depèn:
• Del material del conductor definida per la constant de
proporcionalitat s’anomena resistivitat o resistència específica
del conductor, i indica la resistència del conductor (en ohms) per
unitat de longitud (en metres) i per unitat de secció (en mm²).
• Aquest serà directament proporcional a la seva longitud (L)
• També serà inversament proporcional a la seva secció (S).
• R = resistència [Ω]
• ρ = resistivitat [Ωm]
• l = longitud del conductor [m]
• S = secció del conductor [m2]
Silvia Mejías Tarancón
QUADRE RESUM MAGNITUDS
Voltatge
Tensió
V Volts (V) Entre dos punts
Intensitat I Ampers (A)
En un punt
De + a -
Resistència R Ohms (Ω)
Segons material
Proporcional a longitud
Inversament prop a secció
Silvia Mejías Tarancón
ANÀLISI DE DIFERENTS EXEMPLES
Per això es necessiten
de professionals que
s'encarreguen
d'instal·lar i reparar les
torres elèctriques. En
aquest cas no sols n'hi
ha prou amb prendre
totes les precaucions
necessàries sinó que
es requereix d’una
formació molt
específica perquè
qualsevol mínim error
en manipular els
corrents que circulen
pels cables de
transport d'electricitat
pot resultar
catastròfic.
Us deixo un vídeo
perquè us feu una
idea del complex
procés que cal dur a
terme per a realitzar
una d'aquestes
reparacions:
Silvia Mejías Tarancón
QUÈ ÉS UN CIRCUIT ELÈCTRIC ?
Un circuit elèctric és un conjunt
d’elements units de tal forma que
permeten el pas del corrent
elèctric (generalment per produir
algun efecte útil).
Silvia Mejías Tarancón
SÍMBOLS I ESQUEMES ELÈCTRICS
• S’anomena esquema electric a la
representació d’un circuit i
està format pels símbols dels seus
elements units entre si.
• Per dissenyar els esquemes
s’utilitzen símbols normalitzats.
Silvia Mejías Tarancón
ESQUEMES DE CIRCUITS ELÈCTRICS
Exemples:
SÍMBOLS ELÈCTRICS DE COMPONENTS ACTIUS
Silvia Mejías Tarancón
SÍMBOLS ELÈCTRICS DE COMPONENTS ACTIUS
Silvia Mejías Tarancón
CIRCUIT TANCAT
Es diu que un
circuit està
tancat quan
tots els
components
d’un circuit
estan
connectats
entre si i el
corrent sí que
pot circular.
Silvia Mejías Tarancón
CIRCUIT OBERT
Es diu que un circuit està obert quan es presenta
una discontinuïtat en el circuit i el corrent no pot
circular. Com per exemple:
 un cable trencat,
 un component desconnectat o
 un interruptor apagat
Silvia Mejías Tarancón
ELEMENTS D’UN CIRCUIT ELÈCTRIC
Un circuit elèctric està format per :
I. elements NECESSARIS
I. Generador
II. Receptor
III. Conductor
II. elements COMPLEMENTARIS.
I. Control o maniobra
II. Seguretat o protecció
III. Mesura
Silvia Mejías Tarancón
ELEMENTS NECESSARIS
D’UN CIRCUIT ELÈCTRIC
• UN GENERADOR O ACUMULADOR: És l’element
que proporciona l’energia elèctrica. Exemples:
piles, bateries...
• MATERIAL CONDUCTOR: És l’element que
transporta l’energia elèctrica. Exemple: cables.
• UN O MÉS RECEPTORS: Són els elements que
transformen l’energia elèctrica rebuda en un
altra tipus d’energia. Exemple: Energia lluminosa,
energia acústica , energia mecànica.
Elements necessaris d’un circuit (COM A MÍNIM):
ESQUEMA DELS ELEMENTS
NECESSARIS D’UN CIRCUIT ELÈCTRIC
1. ELEMENTS DE CONTROL O MANIOBRA: Són
aquells elements que permeten governar a voluntat
el circuit. Exemples: interruptors, polsadors,
commutadors.
2. ELEMENTS DE SEGUTAT O PROTECCIÓ: Són
aquells elements destinats a la protecció de les
instal·lacions (fusibles) o dels usuaris o d’ambdós
al mateix temps (diferencials). Ex: fusibles,
diferencials.
3. ELEMENTS DE MESURA: són aquells dispositius que
ens permet conéixer les següents magnituds: tensió,
intensitat i resistència.
Els elements complementaris d’un circuit són:
ELEMENTS COMPLEMENTARIS
D’UN CIRCUIT ELÈCTRIC
ELEMENTS DE MANIOBRA (1)
INTERRUPTORS: Són
elements que tenen la
funció d’obrir i tancar el
circuit I disposen de dues
posicions estables de
funcionament:
1. Una que obre el
circuit (0) i
2. Una altra que tanca el
circuit (1) que deixa
passar el corrent.
Símbol i exemple:
ELEMENTS DE MANIOBRA (2)
POLSADORS: Els polsadors
són elements elèctrics
destinats a obrir i tancar el
circuit. Disposen de dues
posicions:
1. Una posició de repòs (0) i
2. Una d’accionament
quan és premut(1) la
qual es mantindrà mentre
duri l’efecte que ha produït
l’activació (pressió).
Símbol i exemple:
• Bàsicament està format per un fil molt
fi, calibrat de manera que sigui la part
més dèbil que es crema d'un circuit.
• Quan en un circuit la R=0, la intensitat
augmenta tant que el conductor es
crema i s’ha de protegir els circuits dels
curtcircuits.
• La inclusió d'un fusible en un circuit no
l'afecta, ja que la seva resistència és
negligible.
FUSIBLES: és un element de seguretat la funció principal de
la qual és “trencar-se” (obrir el circuit) en cas que es
produeixi un excés de corrent elèctric, és a dir, quan passa
massa intensitat de corrent pel fil conductor que el forma,
aquest s'escalfa per Efecte Joule produint el trencament
d'aquest.
ELEMENTS DE PROTECCIÓ (1)
Símbol i exemple
INTERRUPTOR DIFERENCIAL: tenen la
missió de detectar els corrents de defecte
produïts a la instal·lació.
• El seu objectiu principal és el de
protegir les persones que poden
estar en contacte amb la
instal·lació quan hi ha un corrent de
fuita.
• Té la capacitat de detectar la diferència
entre el corrent d'entrada i sortida en un
circuit.
• Quan aquesta diferència supera un
valor determinat (sensibilitat), per
al qual està calibrat (30 mA, 300 mA,
etc), el dispositiu obre el circuit,
interrompent el pas del corrent a la
instal·lació que protegeix.
ELEMENTS DE PROTECCIÓ (2)
VOLTÍMETRE
El voltímetre mesura la tensió, els volts
que tenen els elements del circuit. Cal triar
si és corrent contínua o altern, l’element a
mesurar ha d’estar connectat i el
voltímetre es col·loca en paral·lel.
ELEMENTS DE MESURA (1)
Símbol i col·locació:
EXEMPLE: Cada voltímetre mesura la tensió
de cada un dels receptors d’un circuit:
• El primer voltímetre mesura la tensió que
suporta la bombeta que és de 3,0 V
• El segon voltímetre mesura la tensió que
suporta el brunzidor que és de 7,2 V
La suma d'ambdós voltímetres ens dóna 10,2
V, això és, el valor de la pila. La qual cosa
demostra que quan els receptors estan en
sèrie, la tensió de la pila es reparteix entre ells.
AMPERÍMETRE
L’amperímetre mesura el corrent elèctric
que circula per la branca d’un circuit. Cal
triar si és corrent contínua o alterna i
l’element a mesurar connectat i
l’amperímetre es col·loca en sèrie.
ELEMENTS DE MESURA (2)
Símbol i col·locació
EXEMPLE: si es vol mesurar la intensitat del
corrent que passa per la bombeta B1 que
forma part del següent circuit. Pots observar
que l'amperímetre, es col·loca a continuació de
la bombeta, és a dir, inserit dins del circuit.
L'amperímetre marca 90 mil·liamperes (mA) i
aquesta és la intensitat del corrent que passa
la bombeta.
NOTA: Com 1000 mA = 1 A aleshores 90 mA
= 0,09 A.
ÒHMMETRE
Per mesurar les resistències cal utilitzar
l’Òhmmetre, es connecta tocant els
terminals de la resistència separada de la
resta del circuit.
ELEMENTS DE MESURA (3)
Símbol i col·locació
EXEMPLE: Per a mesurar la resistència d'un
element d'un circuit, s'ha d'extraure l'element
del circuit i col·locar el polímetre entre els dos
extrems del mateix. Recorda que la unitat de
mesura de la resistència elèctrica és l'ohm. La
punta de prova negra es connecta a la base
marcada amb les lletres COM i la vermella, a la
base marcada amb ohms (V). Es col·loca
l’element desconnectat del circuit entre les
puntes i se situa el selector en l’escala
adequada.
POLÍMETRE,
TESTER O
MULTÍMETRE
Aparell que mesura les
magnituds bàsiques
elèctriques que s'empren
en electricitat la tensió,
intensitat del corrent i la
resistència eléctrica.
ELEMENTS DE MESURA (4)
ELEMENTS DE MESURA (4)
Passos per fer una mesura amb un POLÍMETRE:
1.Encendre el polímetre.
2.Seleccionar la part en la qual volem realitzar el mesurament:
Voltímetre, Amperímetre, Òhmmetre.
3.Comprovar que les puntes estan en els terminals correctes, en cas
contrari col·locarles. És molt important fixar-se bé en les
connexions de les puntes, si es connecten unes puntes en un
terminal equivocat es pot destruir el polímetre. El terminal negre
sempre es connecta en el comú i el Vermell és que es
connecta en V/ O per a resistències i voltatges, o en 2A o
10A per a intensitats que aconsegueixen com a valor
màxim 2 o 10 Amperes.
4.Seleccionar el valor més alt de l'escala que volem mesurar,
amb el selector.
5.Connectar les puntes en el lloc adequat del circuit o resistència.
6.Moure el selector baixant d'escala fins que la lectura sigui possible
en el display.
CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
Circuit amb la mateixa
resistència i el doble de
tensió
Circuit amb la mateixa
tensió i el doble de
resistència
Silvia Mejías Tarancón
CONNEXIÓ EN SÈRIE DE RECEPTORS (1)
Els circuits en sèrie són aquells que
disposen d’un o més receptors (bombeta,
motors...) connectats un darrere l’altre,
compartint el mateix cable.
CARACTERÍSTIQUES:
- Els receptors en
sèrie es reparteixen
la tensió del
generador.
- Si un receptor en sèrie falla (per avaria,
desconnexió, etc.) , els altres deixen de
funcionar.
CONNEXIÓ EN SÈRIE DE RECEPTORS (2)
CÀLCUL RESISTÈNCIA EQUIVALENT,
VOLTATGES I INTENSITATS EN UN
CIRCUIT AMB RECEPTORS EN SÈRIE
Silvia Mejías Tarancón
CONNEXIÓ EN PARAL·LEL DE RECEPTORS (1)
Els circuits en paral·lel són aquells que
disposen d’un o més receptors (bombeta,
motors...) connectats en diferents cables.
CARACTERÍSTIQUES:
- La tensió del
generador arriba a
tots els receptors
connectats en
paral·lel.
- Si un receptor en
paral·lel falla (per
avaria, desconnexió,
etc.) , els altres
segueixen
funcionar.
CONNEXIÓ EN PARAL·LEL DE RECEPTORS (2)
CONNEXIÓ MIXTE DE RECEPTORS
Els circuits mixtos són aquells que disposen de
receptors connectats en sèrie i en paral·lel.
CÀLCUL RESISTÈNCIA EQUIVALENT,
VOLTATGES I INTENSITATS EN UN CIRCUIT
AMB RECEPTORS EN PARAL·LEL
Silvia Mejías Tarancón
Circuits amb n
resistències en paral·lel
Circuits amb dues resistències en
paral·lel
Circuits en paral·lel
Connexió de receptors (I)
Circuits en sèrie
CONNEXIÓ DE RECEPTORS
Circuits mixtos
Connexió de receptors (II)
CONNEXIÓ DE RECEPTORS
Connexió de receptors (III)
Característiques dels circuits
en sèrie
 La resistència total o equivalent és
igual a la suma de les resistències
parcials.
 Circula la mateixa intensitat per tot
el circuit.
 La suma de les tensions parcials és
igual a la tensió total.
 La potència total és igual a la suma
de les potències parcials.
Característiques dels circuits
en paral·lel
 La resistència total o equivalent és
sempre menor que la resistència
parcial més petita.
 La intensitat total del circuit és igual
a la suma de les intensitats parcials.
 En totes les resistències hi ha la
mateixa tensió.
 Els corrents estan en relació inversa
a les resistències corresponents.
 La potència total és igual a la suma
de les potències parcials.
CONNEXIÓ DE RECEPTORS
EXEMPLES RESOLTS CÀLCUL DE RESISTÈNCIES
RESISTÈNCIES EQUIVALENTS
PRIMER
EXEMPLE
SEGON
EXEMPLE
Silvia Mejías Tarancón
CURTCIRCUIT
El curtcircuit és un cas de circuit en paral·lel
en què un dels camins possibles del corrent
elèctric no té cap receptor.
Problemes del curtcircuit:
– El generador es descarrega ràpidament.
– Degut al pas massiu de corrent pel
conductor, aquest arriba a fondre’s.
Evitar sempre el
curtcircuit en un
circuit !!!
AVANTATGES DE LA CONNEXIÓ EN PARAL·LEL?
En connectar 3 bombetes a una pila, lluiran
igual que si només connectem 1.
Tot i que la pila s’esgotarà 3 vegades abans.
ENERGIA ELÈCTRICA
Silvia Mejías Tarancón
POTÈNCIA
Potència P Watts (W)
Energia (kWh) = potència (kW) · temps(h)
La potència (P) és la capacitat que té un receptor de
realitzar la seva funció més intensament i/o amb més
rapidesa, i es mesura en watts o en kilowatts.
P = V · I
Silvia Mejías Tarancón
 El quilowatt-hora (kW·h) és una unitat de treball o
energia i es defineix de la següent manera:
1 quilowatt-hora és el treball que es realitza quan es desenvolupa
una potència constant d’1 kW durant 1 h.
1 kW·h = 1 kW · 1 h
 Equivalència entre el quilowatt-hora i el joule:
1 kW·h = 1 kW ·1 h = 103 W · 3600 s = 3,6·106 W·s =3,6·106 J
1 kW·h = 3,6·106 J
• EQUIVALÈNCIES DE MAGNITUDS
Silvia Mejías Tarancón
MAGNITUDS ELÈCTRIQUES
FORÇA ELECTROMOTRIU
Força electromotriu o fem (ε) és el treball que
realitza el generador per traslladar la unitat de
càrrega del pol positiu (+) al pol negatiu (–). La seva
unitat és el volt (V).
Silvia Mejías Tarancón
MAGNITUDS ELÈCTRIQUES
TREBALL ELÈCTRIC
Treball elèctric (W) és l’energia que s’utilitza per
desplaçar les càrregues elèctriques Q en un circuit de
ddp V. La seva unitat és el joule (J). i també, si V = ε,
• W = treball (J)
• I = intensitat (A)
• R = resistència (Ω)
• V = voltatge (V)
• t = temps (s)
Les unitats del S.I. del treball i l'energia són els Joules (J), però l'energia
elèctrica es factura en kWh:
Silvia Mejías Tarancón
RESUM: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES
FONAMENTALS. CIRCUITS ELÈCTRICS
Magnituds
Tensió
Intensitat
Resistència
Potència
Voltímetre
Amperímetre
Ohmímetre
Wattímetre
Circuits elèctrics
Sèrie Paral.lel
Mixt:
sèrie/paral.
lel
Efectes del corrent elèctric
Tèrmics Electromagnètics
Màquines
Motors Generadors
Es mesura amb
Es mesura amb
Es mesura amb
Es mesura amb
Es poden connectar
Consumeixen
energia elèctrica
Consumeixen
energia
mecànica
Silvia Mejías Tarancón
Silvia Mejías Tarancón
Magnitud Unitat
Quantitat d’electricitat: Q Coulomb: C
Intensitat del corrent elèctric: I
Ampere: A
Força electromotriu o FEM: ε
Volt: V
Tensió, voltatge, diferència de potencial o ddp: V
Volt: V
Resistència elèctrica: R Ohm: Ω
MAGNITUDS ELÈCTRIQUES
Magnitud Unitat
Conductància: G
Siemens: S
Treball elèctric: W Joule: J
Quilowatt hora: kW · h
1 kW h = 3.600.000 J
Potència elèctrica: P
Watt: W
Llei d’Ohm
MAGNITUDS ELÈCTRIQUES
EINES I ESTRIS PER A L’ELECTRICITAT
MOLTES
GRÀCIES
PER LA
VOSTRA
ATENCIÓ !!

More Related Content

What's hot

L’electricitat i el magnetisme
L’electricitat i el magnetismeL’electricitat i el magnetisme
L’electricitat i el magnetismeLa cova de la Cova
 
2n Batxillerat: Moviment ondulatori: ones.
2n Batxillerat: Moviment ondulatori: ones.2n Batxillerat: Moviment ondulatori: ones.
2n Batxillerat: Moviment ondulatori: ones.rosaquima
 
Projecte llum i electricitat
Projecte llum i electricitatProjecte llum i electricitat
Projecte llum i electricitatirma748
 
EsforçOs De Les Estructures
EsforçOs De Les EstructuresEsforçOs De Les Estructures
EsforçOs De Les Estructurestonitaltavull
 
Moviment harmònic simple
Moviment harmònic simpleMoviment harmònic simple
Moviment harmònic simpleLurdes Morral
 
El circuit elèctric
El circuit elèctricEl circuit elèctric
El circuit elèctricMeritxell Sd
 
L'electricitat 2nESO
L'electricitat 2nESOL'electricitat 2nESO
L'electricitat 2nESOiperezbaldo
 
tipus d'energia
tipus d'energiatipus d'energia
tipus d'energiayogofe
 
Els metalls i els plàstics. tecnologia
Els metalls i els plàstics. tecnologiaEls metalls i els plàstics. tecnologia
Els metalls i els plàstics. tecnologiamaxDaxe
 
Estats d'oxidacio
Estats d'oxidacioEstats d'oxidacio
Estats d'oxidacioannalarroy
 
2n BATXILLERAT: LA LLUM. ÒPTICA GEOMÈTRICA.
2n BATXILLERAT: LA LLUM. ÒPTICA GEOMÈTRICA.2n BATXILLERAT: LA LLUM. ÒPTICA GEOMÈTRICA.
2n BATXILLERAT: LA LLUM. ÒPTICA GEOMÈTRICA.rosaquima
 
Fonts d’energia
Fonts d’energiaFonts d’energia
Fonts d’energiaarfu6
 
L'electricitat i el magnetisme
L'electricitat i el magnetismeL'electricitat i el magnetisme
L'electricitat i el magnetismerogembak
 
Paleolític, Neolític i Edat dels Metalls
Paleolític, Neolític i Edat dels MetallsPaleolític, Neolític i Edat dels Metalls
Paleolític, Neolític i Edat dels Metallsaroki
 
El diàleg en les narracions
El diàleg en les narracionsEl diàleg en les narracions
El diàleg en les narracionssilviaprofe56
 

What's hot (20)

L’electricitat i el magnetisme
L’electricitat i el magnetismeL’electricitat i el magnetisme
L’electricitat i el magnetisme
 
2n Batxillerat: Moviment ondulatori: ones.
2n Batxillerat: Moviment ondulatori: ones.2n Batxillerat: Moviment ondulatori: ones.
2n Batxillerat: Moviment ondulatori: ones.
 
Projecte llum i electricitat
Projecte llum i electricitatProjecte llum i electricitat
Projecte llum i electricitat
 
EsforçOs De Les Estructures
EsforçOs De Les EstructuresEsforçOs De Les Estructures
EsforçOs De Les Estructures
 
Moviment harmònic simple
Moviment harmònic simpleMoviment harmònic simple
Moviment harmònic simple
 
El circuit elèctric
El circuit elèctricEl circuit elèctric
El circuit elèctric
 
L'electricitat 2nESO
L'electricitat 2nESOL'electricitat 2nESO
L'electricitat 2nESO
 
Ones
OnesOnes
Ones
 
Energia
EnergiaEnergia
Energia
 
tipus d'energia
tipus d'energiatipus d'energia
tipus d'energia
 
PRÀCTIQUES DE FÍSICA DE 2n ESO
PRÀCTIQUES DE FÍSICA DE 2n ESOPRÀCTIQUES DE FÍSICA DE 2n ESO
PRÀCTIQUES DE FÍSICA DE 2n ESO
 
Els metalls i els plàstics. tecnologia
Els metalls i els plàstics. tecnologiaEls metalls i els plàstics. tecnologia
Els metalls i els plàstics. tecnologia
 
Estats d'oxidacio
Estats d'oxidacioEstats d'oxidacio
Estats d'oxidacio
 
2n BATXILLERAT: LA LLUM. ÒPTICA GEOMÈTRICA.
2n BATXILLERAT: LA LLUM. ÒPTICA GEOMÈTRICA.2n BATXILLERAT: LA LLUM. ÒPTICA GEOMÈTRICA.
2n BATXILLERAT: LA LLUM. ÒPTICA GEOMÈTRICA.
 
Fonts d’energia
Fonts d’energiaFonts d’energia
Fonts d’energia
 
Reaccions
ReaccionsReaccions
Reaccions
 
L'electricitat i el magnetisme
L'electricitat i el magnetismeL'electricitat i el magnetisme
L'electricitat i el magnetisme
 
Eines Taller Tecnologia
Eines Taller TecnologiaEines Taller Tecnologia
Eines Taller Tecnologia
 
Paleolític, Neolític i Edat dels Metalls
Paleolític, Neolític i Edat dels MetallsPaleolític, Neolític i Edat dels Metalls
Paleolític, Neolític i Edat dels Metalls
 
El diàleg en les narracions
El diàleg en les narracionsEl diàleg en les narracions
El diàleg en les narracions
 

Similar to L'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICS

ELECTRÒNICA ANALÒGICA.
ELECTRÒNICA ANALÒGICA.ELECTRÒNICA ANALÒGICA.
ELECTRÒNICA ANALÒGICA.Lasilviatecno
 
electricitat -circuit electric 2n eso.pdf
electricitat -circuit electric 2n eso.pdfelectricitat -circuit electric 2n eso.pdf
electricitat -circuit electric 2n eso.pdfPilar Conesa Turon
 
Introducció a l'electricitat
Introducció a l'electricitatIntroducció a l'electricitat
Introducció a l'electricitatmabr36
 
Ud electricidad2
Ud electricidad2Ud electricidad2
Ud electricidad2Dablava
 
Introducció a l´electricitat 2 ESO
Introducció a l´electricitat 2 ESOIntroducció a l´electricitat 2 ESO
Introducció a l´electricitat 2 ESOJordi Mercader
 
Introducció a l'electricitat
Introducció a l'electricitatIntroducció a l'electricitat
Introducció a l'electricitatEscola Andersen
 
Introducció A L’Electricitat
Introducció A L’ElectricitatIntroducció A L’Electricitat
Introducció A L’Electricitattonitaltavull
 
Introduccio a l'electricitat
Introduccio a l'electricitatIntroduccio a l'electricitat
Introduccio a l'electricitatEscola Andersen
 
2.introduccio a l'electricitat
2.introduccio a l'electricitat2.introduccio a l'electricitat
2.introduccio a l'electricitatCarlos Cardelo
 
Electricitat1r eso
Electricitat1r esoElectricitat1r eso
Electricitat1r esoEnric Abadal
 
Electricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeElectricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeguest87437d
 
Electricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeElectricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeguest87437d
 
Magnituds elèctriques
Magnituds elèctriquesMagnituds elèctriques
Magnituds elèctriquesMonts Valls
 
El circuit elèctric
El circuit elèctricEl circuit elèctric
El circuit elèctricMeritxell Sd
 
Introducció electricitat
Introducció electricitatIntroducció electricitat
Introducció electricitatdiego barranco
 

Similar to L'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICS (20)

ELECTRÒNICA ANALÒGICA.
ELECTRÒNICA ANALÒGICA.ELECTRÒNICA ANALÒGICA.
ELECTRÒNICA ANALÒGICA.
 
Principis d'electricitat
Principis d'electricitatPrincipis d'electricitat
Principis d'electricitat
 
electricitat -circuit electric 2n eso.pdf
electricitat -circuit electric 2n eso.pdfelectricitat -circuit electric 2n eso.pdf
electricitat -circuit electric 2n eso.pdf
 
Introducció a l'electricitat
Introducció a l'electricitatIntroducció a l'electricitat
Introducció a l'electricitat
 
Ud electricidad2
Ud electricidad2Ud electricidad2
Ud electricidad2
 
Introducció a l´electricitat 2 ESO
Introducció a l´electricitat 2 ESOIntroducció a l´electricitat 2 ESO
Introducció a l´electricitat 2 ESO
 
Introducció a l'electricitat
Introducció a l'electricitatIntroducció a l'electricitat
Introducció a l'electricitat
 
Introducció A L’Electricitat
Introducció A L’ElectricitatIntroducció A L’Electricitat
Introducció A L’Electricitat
 
Introduccio a l'electricitat
Introduccio a l'electricitatIntroduccio a l'electricitat
Introduccio a l'electricitat
 
Ud 1
Ud 1Ud 1
Ud 1
 
2.introduccio a l'electricitat
2.introduccio a l'electricitat2.introduccio a l'electricitat
2.introduccio a l'electricitat
 
Electricitat1r eso
Electricitat1r esoElectricitat1r eso
Electricitat1r eso
 
Electricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeElectricitat i magnetisme
Electricitat i magnetisme
 
Electricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeElectricitat i magnetisme
Electricitat i magnetisme
 
Electricitat
ElectricitatElectricitat
Electricitat
 
Tecnologia
TecnologiaTecnologia
Tecnologia
 
Magnituds elèctriques
Magnituds elèctriquesMagnituds elèctriques
Magnituds elèctriques
 
Circuit electric
Circuit electricCircuit electric
Circuit electric
 
El circuit elèctric
El circuit elèctricEl circuit elèctric
El circuit elèctric
 
Introducció electricitat
Introducció electricitatIntroducció electricitat
Introducció electricitat
 

Recently uploaded

INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdfINFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdfErnest Lluch
 
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes SaPrograma Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes SaISMAELALVAREZCABRERA
 
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdfESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdfISMAELALVAREZCABRERA
 
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdfESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdfISMAELALVAREZCABRERA
 
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.Lasilviatecno
 
feedback.pdf55555555555555555555555555555
feedback.pdf55555555555555555555555555555feedback.pdf55555555555555555555555555555
feedback.pdf55555555555555555555555555555twunt
 
4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS
4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS
4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERSSuperAdmin9
 

Recently uploaded (7)

INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdfINFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
 
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes SaPrograma Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
 
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdfESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
 
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdfESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
ESCOLA MEDITERRÀNIA revista Sant Jordi 2024__MOSTRA (1).pdf
 
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
 
feedback.pdf55555555555555555555555555555
feedback.pdf55555555555555555555555555555feedback.pdf55555555555555555555555555555
feedback.pdf55555555555555555555555555555
 
4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS
4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS
4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS
 

L'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICS

 • 1. L’ELECTRICITAT Silvia Mejías Tarancón “Hi ha una força motriu més poderosa que el vapor, l'electricitat i l'energia atòmica: la voluntat” Albert Einstein (1879– 1955)
 • 2. ÍNDEX 1. L’ÀTOM (Partícules) 2. EL CORRENT ELÈCTRIC (Sentit i tipus) 3. MATERIALS (Conductors i aïllants) 4. LLEI D’OHM (Magnituds fonamentals) 5. CIRCUITS ELÈCTRICS (Elements i tipus) 6. ESQUEMES I SÍMBOLS ELÈCTRICS
 • 3. INTRODUCCIÓ • L’èxit de l’electricitat com a font d’energia és perquè: • fàcil per a obtenir-la, • transportar-la i • transformar-la en altres energies. • L’electricitat és una de les formes d’energia més utilitzades per l’ésser humài actualment seria impossible viure sense l’electricitat. • L’emprem pràcticament per a tot, perquè gràcies a a ella il·luminem casa nostra i fem funcionar electrodomèstics, màquines ...
 • 5. LA MATÈRIA I LA CÀRREGA ELÈCTRICA Tota la matèria està formada per àtoms carregats positivament i negativament.
 • 6. L’ÀTOM Tota la matèria està formada per àtoms. L’àtom presenta dues parts: • NUCLI on hi ha: • els PROTONS (partícules de càrrega positiva) i • els NEUTRONS (partícules sense càrrega). • A l’ÒRBITA de l’àtom, al voltant del nucli giren els ELECTRONS, partícules de càrrega negativa que són els responsables de l’energia que s’anomena electricitat.
 • 7. TIPUS DE CÀRREGA DELS ÀTOMS En general, els materials (els elements químics) són NEUTRES, els àtoms d’aquesta materia contenen el mateix nombre de càrregues negatives (electrons) i positives (protons), en conseqüència la seva càrrega eléctrica és igual a 0, és NEUTRE. Silvia Mejías Tarancón
 • 8. TIPUS DE CÀRREGA DELS ÀTOMS Com els electrons es poden moure d’un àtom a un altre, es poden donar els següents casos: Si un cos està CARREGAT NEGATIVAMENT és perquè ha guanyat electrons. Té un EXCÉS D'ELECTRONS. Si un cos està CARREGAT POSITIVAMENT és perquè ha perdut electrons. Té un DEFECTE D'ELECTRONS. ÀTOM NEUTRE Silvia Mejías Tarancón
 • 9. LLEI DE COULOMB • Per a explicar les experiències d’electrització de la matèria, els científics han ideat un model segons el qual els fenòmens elèctrics es deuen a una nova propietat de la materia anomenada càrrega elèctrica. • La quantitat de càrrega elèctrica, Q, és una magnitud física i la unitat corresponent en el SI és el coulomb (C).
 • 10. LLEI DE COULOMB • La Llei de Coulomb és la llei fonamental de l'electroestàtica, va ser formulada per Charles-Augustin de Coulomb i estableix que dues càrregues elèctriques puntuals i estacionàries s'atreuen o es repel·leixen segons sigui el seu signe, positiu o negatiu: • les càrregues de signe oposat s'atreuen • les càrregues d'igual signe es repel·leixen
 • 11. ELECTRITZACIÓ FREGAMENT Si freguem un bolígraf neutre amb un drap de llana neutre, la llana transfereix càrregues negatives al plàstic, el bolígraf s'ha electritzata, el bolígraf queda carregat negativament i el drap positivament. Aquest excés de càrrega fa que el plàstic atregui els paperets. INDUCCIÓ Si un cos está carregat positivament (el raspall) la part del cos neutre més propera es carregarà amb electricitat negativa i l’oposada amb electricitat positiva. El fenòmen físic d’un cos que perd o guanyar electrons s’anomen electrització i n’hi ha dos tipus:
 • 12. QUÈ ÉS EL CORRENT ELÈCTRIC? • Els responsables de tots els fenòmens elèctrics són els electrons, perquè poden escapar de les òrbites més exteriors dels àtoms i són molt més lleugers que les altres partícules. • En determinats materials, es possible fer anar els electrons d’un extrem a l’altre • L’electricitat és un fenomen originat pel moviment dels electrons que es troben al voltant del nucli. • Quan un cos està carregat negativament i l'altre està carregat positivament, es diu que entre ells hi ha una DIFERÈNCIA DE CÀRREGUES, aquest concepte es coneix més com a tensió elèctrica o voltatge.
 • 13. QUÈ ÉS EL CORRENT ELÈCTRIC? • Perquè s'estableixi un corrent elèctric entre dos punts, és necessari que entre els extrems del conductor existeixi una diferència de càrregues. • Contra més gran sigui la tensió en els extrems de la pila, major serà la força amb la qual es desplacen els electrons pel conductor.
 • 14. SENTIT DEL CORRENT ELÈCTRIC El corrent elèctric (els electrons) en la realitat surt del pol negatiu del generador i va cap el pol positiu. Per conveni s’ha establer el contrari, és l’ anomenat sentit convencional del corrent.
 • 16. CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA CONDUCTORS S’anomenen conductors aquells materials que permeten el pas del corrent elèctric en un circuit. Per exemple: Tots els metalls (coure, alumini, or). Els conductors més utilitzats en un circuit són els cables que estan formats de fils de coure envoltats per una capa de plàstic. AÏLLANTS S’anomenen aïllants aquells materials que impedeixen el pas del corrent elèctric. Per exemple: plàstic, vidre, llenya... 1. Conductor 2. Aïllant 3. Coberta
 • 17. LA LLEI D’OHM Al segle XIX , Georg Simon Ohm va descobrir quina relació tenien les tres magnituds fonamentals de l’electricitat: • INTENSITAT • TENSIÓ • RESISTÈNCIA Ohm va descobrir que:  En augmentar la tensió d’un circuit passa més corrent.  En augmentar la resistència d’un circuit passa menys corrent.
 • 18. LA INTENSITAT Intensitat (I) és la quantitat de corrent elèctric (electrons) que travessa un conductor per unitat de temps. La intensitat es mesura en ampers (A). La intensitat en el circuit hidràulic seria la quantitat d’aigua que cau.
 • 19. MAGNITUDS ELÈCTRIQUES INTENSITAT/CORRENT La unitat de mesura de la intensitat de corrent elèctric és l'ampere, el símbol de la unitat es correspon a A i la variable s'anomena I. Per tant: La intensitat del corrent elèctric és la quantitat de carrega elèctrica que passa per un conductor en una unitat de temps. És a dir, el moviment d'electrons a través del material. • Q és la càrrega elèctrica, mesurada en coulombs [C]. • I és el corrent, mesurat en amperes [A]. • t és el període de temps, mesurat en segons [s]. Silvia Mejías Tarancón
 • 20. TENSIÓ ELÈCTRICA, VOLTATGE o DIFERÈNCIA DE PONTECIAL La tensió elèctrica (V) és la força que fa moure els electrons d’un àtom a alter. La tensió es mesura en volts (V). La tensió elèctrica en el circuit hidràulic seria l’altura des de la que cau l’aigua.
 • 21. LA RESISTÈNCIA La resistència ( R ) expressa la major o menor dificultat que presenta un conductor al pas del corrent elèctric. La resistència en mesura en ohm (Ω). La resistència en el circuit hidràulic seria la la obstrucció de la canonada.
 • 22. MAGNITUDS ELÈCTRIQUES RESISTÈNCIA DE CONDUCTORS La resistència elèctrica d’un conductor és la dificultat que ofereix al pas del corrent elèctric. Aquesta oposició depèn: • Del material del conductor definida per la constant de proporcionalitat s’anomena resistivitat o resistència específica del conductor, i indica la resistència del conductor (en ohms) per unitat de longitud (en metres) i per unitat de secció (en mm²). • Aquest serà directament proporcional a la seva longitud (L) • També serà inversament proporcional a la seva secció (S). • R = resistència [Ω] • ρ = resistivitat [Ωm] • l = longitud del conductor [m] • S = secció del conductor [m2] Silvia Mejías Tarancón
 • 23. QUADRE RESUM MAGNITUDS Voltatge Tensió V Volts (V) Entre dos punts Intensitat I Ampers (A) En un punt De + a - Resistència R Ohms (Ω) Segons material Proporcional a longitud Inversament prop a secció
 • 25. ANÀLISI DE DIFERENTS EXEMPLES Per això es necessiten de professionals que s'encarreguen d'instal·lar i reparar les torres elèctriques. En aquest cas no sols n'hi ha prou amb prendre totes les precaucions necessàries sinó que es requereix d’una formació molt específica perquè qualsevol mínim error en manipular els corrents que circulen pels cables de transport d'electricitat pot resultar catastròfic. Us deixo un vídeo perquè us feu una idea del complex procés que cal dur a terme per a realitzar una d'aquestes reparacions: Silvia Mejías Tarancón
 • 26. QUÈ ÉS UN CIRCUIT ELÈCTRIC ? Un circuit elèctric és un conjunt d’elements units de tal forma que permeten el pas del corrent elèctric (generalment per produir algun efecte útil). Silvia Mejías Tarancón
 • 27. SÍMBOLS I ESQUEMES ELÈCTRICS • S’anomena esquema electric a la representació d’un circuit i està format pels símbols dels seus elements units entre si. • Per dissenyar els esquemes s’utilitzen símbols normalitzats. Silvia Mejías Tarancón
 • 28. ESQUEMES DE CIRCUITS ELÈCTRICS Exemples:
 • 29.
 • 30. SÍMBOLS ELÈCTRICS DE COMPONENTS ACTIUS Silvia Mejías Tarancón
 • 31. SÍMBOLS ELÈCTRICS DE COMPONENTS ACTIUS Silvia Mejías Tarancón
 • 32. CIRCUIT TANCAT Es diu que un circuit està tancat quan tots els components d’un circuit estan connectats entre si i el corrent sí que pot circular. Silvia Mejías Tarancón
 • 33. CIRCUIT OBERT Es diu que un circuit està obert quan es presenta una discontinuïtat en el circuit i el corrent no pot circular. Com per exemple:  un cable trencat,  un component desconnectat o  un interruptor apagat Silvia Mejías Tarancón
 • 34. ELEMENTS D’UN CIRCUIT ELÈCTRIC Un circuit elèctric està format per : I. elements NECESSARIS I. Generador II. Receptor III. Conductor II. elements COMPLEMENTARIS. I. Control o maniobra II. Seguretat o protecció III. Mesura Silvia Mejías Tarancón
 • 35. ELEMENTS NECESSARIS D’UN CIRCUIT ELÈCTRIC • UN GENERADOR O ACUMULADOR: És l’element que proporciona l’energia elèctrica. Exemples: piles, bateries... • MATERIAL CONDUCTOR: És l’element que transporta l’energia elèctrica. Exemple: cables. • UN O MÉS RECEPTORS: Són els elements que transformen l’energia elèctrica rebuda en un altra tipus d’energia. Exemple: Energia lluminosa, energia acústica , energia mecànica. Elements necessaris d’un circuit (COM A MÍNIM):
 • 36. ESQUEMA DELS ELEMENTS NECESSARIS D’UN CIRCUIT ELÈCTRIC
 • 37. 1. ELEMENTS DE CONTROL O MANIOBRA: Són aquells elements que permeten governar a voluntat el circuit. Exemples: interruptors, polsadors, commutadors. 2. ELEMENTS DE SEGUTAT O PROTECCIÓ: Són aquells elements destinats a la protecció de les instal·lacions (fusibles) o dels usuaris o d’ambdós al mateix temps (diferencials). Ex: fusibles, diferencials. 3. ELEMENTS DE MESURA: són aquells dispositius que ens permet conéixer les següents magnituds: tensió, intensitat i resistència. Els elements complementaris d’un circuit són: ELEMENTS COMPLEMENTARIS D’UN CIRCUIT ELÈCTRIC
 • 38. ELEMENTS DE MANIOBRA (1) INTERRUPTORS: Són elements que tenen la funció d’obrir i tancar el circuit I disposen de dues posicions estables de funcionament: 1. Una que obre el circuit (0) i 2. Una altra que tanca el circuit (1) que deixa passar el corrent. Símbol i exemple:
 • 39. ELEMENTS DE MANIOBRA (2) POLSADORS: Els polsadors són elements elèctrics destinats a obrir i tancar el circuit. Disposen de dues posicions: 1. Una posició de repòs (0) i 2. Una d’accionament quan és premut(1) la qual es mantindrà mentre duri l’efecte que ha produït l’activació (pressió). Símbol i exemple:
 • 40. • Bàsicament està format per un fil molt fi, calibrat de manera que sigui la part més dèbil que es crema d'un circuit. • Quan en un circuit la R=0, la intensitat augmenta tant que el conductor es crema i s’ha de protegir els circuits dels curtcircuits. • La inclusió d'un fusible en un circuit no l'afecta, ja que la seva resistència és negligible. FUSIBLES: és un element de seguretat la funció principal de la qual és “trencar-se” (obrir el circuit) en cas que es produeixi un excés de corrent elèctric, és a dir, quan passa massa intensitat de corrent pel fil conductor que el forma, aquest s'escalfa per Efecte Joule produint el trencament d'aquest. ELEMENTS DE PROTECCIÓ (1) Símbol i exemple
 • 41. INTERRUPTOR DIFERENCIAL: tenen la missió de detectar els corrents de defecte produïts a la instal·lació. • El seu objectiu principal és el de protegir les persones que poden estar en contacte amb la instal·lació quan hi ha un corrent de fuita. • Té la capacitat de detectar la diferència entre el corrent d'entrada i sortida en un circuit. • Quan aquesta diferència supera un valor determinat (sensibilitat), per al qual està calibrat (30 mA, 300 mA, etc), el dispositiu obre el circuit, interrompent el pas del corrent a la instal·lació que protegeix. ELEMENTS DE PROTECCIÓ (2)
 • 42. VOLTÍMETRE El voltímetre mesura la tensió, els volts que tenen els elements del circuit. Cal triar si és corrent contínua o altern, l’element a mesurar ha d’estar connectat i el voltímetre es col·loca en paral·lel. ELEMENTS DE MESURA (1) Símbol i col·locació: EXEMPLE: Cada voltímetre mesura la tensió de cada un dels receptors d’un circuit: • El primer voltímetre mesura la tensió que suporta la bombeta que és de 3,0 V • El segon voltímetre mesura la tensió que suporta el brunzidor que és de 7,2 V La suma d'ambdós voltímetres ens dóna 10,2 V, això és, el valor de la pila. La qual cosa demostra que quan els receptors estan en sèrie, la tensió de la pila es reparteix entre ells.
 • 43. AMPERÍMETRE L’amperímetre mesura el corrent elèctric que circula per la branca d’un circuit. Cal triar si és corrent contínua o alterna i l’element a mesurar connectat i l’amperímetre es col·loca en sèrie. ELEMENTS DE MESURA (2) Símbol i col·locació EXEMPLE: si es vol mesurar la intensitat del corrent que passa per la bombeta B1 que forma part del següent circuit. Pots observar que l'amperímetre, es col·loca a continuació de la bombeta, és a dir, inserit dins del circuit. L'amperímetre marca 90 mil·liamperes (mA) i aquesta és la intensitat del corrent que passa la bombeta. NOTA: Com 1000 mA = 1 A aleshores 90 mA = 0,09 A.
 • 44. ÒHMMETRE Per mesurar les resistències cal utilitzar l’Òhmmetre, es connecta tocant els terminals de la resistència separada de la resta del circuit. ELEMENTS DE MESURA (3) Símbol i col·locació EXEMPLE: Per a mesurar la resistència d'un element d'un circuit, s'ha d'extraure l'element del circuit i col·locar el polímetre entre els dos extrems del mateix. Recorda que la unitat de mesura de la resistència elèctrica és l'ohm. La punta de prova negra es connecta a la base marcada amb les lletres COM i la vermella, a la base marcada amb ohms (V). Es col·loca l’element desconnectat del circuit entre les puntes i se situa el selector en l’escala adequada.
 • 45. POLÍMETRE, TESTER O MULTÍMETRE Aparell que mesura les magnituds bàsiques elèctriques que s'empren en electricitat la tensió, intensitat del corrent i la resistència eléctrica. ELEMENTS DE MESURA (4)
 • 46. ELEMENTS DE MESURA (4) Passos per fer una mesura amb un POLÍMETRE: 1.Encendre el polímetre. 2.Seleccionar la part en la qual volem realitzar el mesurament: Voltímetre, Amperímetre, Òhmmetre. 3.Comprovar que les puntes estan en els terminals correctes, en cas contrari col·locarles. És molt important fixar-se bé en les connexions de les puntes, si es connecten unes puntes en un terminal equivocat es pot destruir el polímetre. El terminal negre sempre es connecta en el comú i el Vermell és que es connecta en V/ O per a resistències i voltatges, o en 2A o 10A per a intensitats que aconsegueixen com a valor màxim 2 o 10 Amperes. 4.Seleccionar el valor més alt de l'escala que volem mesurar, amb el selector. 5.Connectar les puntes en el lloc adequat del circuit o resistència. 6.Moure el selector baixant d'escala fins que la lectura sigui possible en el display.
 • 47. CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA Circuit amb la mateixa resistència i el doble de tensió Circuit amb la mateixa tensió i el doble de resistència Silvia Mejías Tarancón
 • 48. CONNEXIÓ EN SÈRIE DE RECEPTORS (1) Els circuits en sèrie són aquells que disposen d’un o més receptors (bombeta, motors...) connectats un darrere l’altre, compartint el mateix cable.
 • 49. CARACTERÍSTIQUES: - Els receptors en sèrie es reparteixen la tensió del generador. - Si un receptor en sèrie falla (per avaria, desconnexió, etc.) , els altres deixen de funcionar. CONNEXIÓ EN SÈRIE DE RECEPTORS (2)
 • 50. CÀLCUL RESISTÈNCIA EQUIVALENT, VOLTATGES I INTENSITATS EN UN CIRCUIT AMB RECEPTORS EN SÈRIE Silvia Mejías Tarancón
 • 51. CONNEXIÓ EN PARAL·LEL DE RECEPTORS (1) Els circuits en paral·lel són aquells que disposen d’un o més receptors (bombeta, motors...) connectats en diferents cables.
 • 52. CARACTERÍSTIQUES: - La tensió del generador arriba a tots els receptors connectats en paral·lel. - Si un receptor en paral·lel falla (per avaria, desconnexió, etc.) , els altres segueixen funcionar. CONNEXIÓ EN PARAL·LEL DE RECEPTORS (2)
 • 53. CONNEXIÓ MIXTE DE RECEPTORS Els circuits mixtos són aquells que disposen de receptors connectats en sèrie i en paral·lel.
 • 54. CÀLCUL RESISTÈNCIA EQUIVALENT, VOLTATGES I INTENSITATS EN UN CIRCUIT AMB RECEPTORS EN PARAL·LEL Silvia Mejías Tarancón
 • 55. Circuits amb n resistències en paral·lel Circuits amb dues resistències en paral·lel Circuits en paral·lel Connexió de receptors (I) Circuits en sèrie CONNEXIÓ DE RECEPTORS
 • 56. Circuits mixtos Connexió de receptors (II) CONNEXIÓ DE RECEPTORS
 • 57. Connexió de receptors (III) Característiques dels circuits en sèrie  La resistència total o equivalent és igual a la suma de les resistències parcials.  Circula la mateixa intensitat per tot el circuit.  La suma de les tensions parcials és igual a la tensió total.  La potència total és igual a la suma de les potències parcials. Característiques dels circuits en paral·lel  La resistència total o equivalent és sempre menor que la resistència parcial més petita.  La intensitat total del circuit és igual a la suma de les intensitats parcials.  En totes les resistències hi ha la mateixa tensió.  Els corrents estan en relació inversa a les resistències corresponents.  La potència total és igual a la suma de les potències parcials. CONNEXIÓ DE RECEPTORS
 • 58. EXEMPLES RESOLTS CÀLCUL DE RESISTÈNCIES RESISTÈNCIES EQUIVALENTS PRIMER EXEMPLE SEGON EXEMPLE Silvia Mejías Tarancón
 • 59. CURTCIRCUIT El curtcircuit és un cas de circuit en paral·lel en què un dels camins possibles del corrent elèctric no té cap receptor. Problemes del curtcircuit: – El generador es descarrega ràpidament. – Degut al pas massiu de corrent pel conductor, aquest arriba a fondre’s. Evitar sempre el curtcircuit en un circuit !!!
 • 60. AVANTATGES DE LA CONNEXIÓ EN PARAL·LEL? En connectar 3 bombetes a una pila, lluiran igual que si només connectem 1. Tot i que la pila s’esgotarà 3 vegades abans.
 • 62. POTÈNCIA Potència P Watts (W) Energia (kWh) = potència (kW) · temps(h) La potència (P) és la capacitat que té un receptor de realitzar la seva funció més intensament i/o amb més rapidesa, i es mesura en watts o en kilowatts. P = V · I Silvia Mejías Tarancón
 • 63.  El quilowatt-hora (kW·h) és una unitat de treball o energia i es defineix de la següent manera: 1 quilowatt-hora és el treball que es realitza quan es desenvolupa una potència constant d’1 kW durant 1 h. 1 kW·h = 1 kW · 1 h  Equivalència entre el quilowatt-hora i el joule: 1 kW·h = 1 kW ·1 h = 103 W · 3600 s = 3,6·106 W·s =3,6·106 J 1 kW·h = 3,6·106 J • EQUIVALÈNCIES DE MAGNITUDS Silvia Mejías Tarancón
 • 64. MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FORÇA ELECTROMOTRIU Força electromotriu o fem (ε) és el treball que realitza el generador per traslladar la unitat de càrrega del pol positiu (+) al pol negatiu (–). La seva unitat és el volt (V). Silvia Mejías Tarancón
 • 65. MAGNITUDS ELÈCTRIQUES TREBALL ELÈCTRIC Treball elèctric (W) és l’energia que s’utilitza per desplaçar les càrregues elèctriques Q en un circuit de ddp V. La seva unitat és el joule (J). i també, si V = ε, • W = treball (J) • I = intensitat (A) • R = resistència (Ω) • V = voltatge (V) • t = temps (s) Les unitats del S.I. del treball i l'energia són els Joules (J), però l'energia elèctrica es factura en kWh: Silvia Mejías Tarancón
 • 66. RESUM: MAGNITUDS ELÈCTRIQUES FONAMENTALS. CIRCUITS ELÈCTRICS Magnituds Tensió Intensitat Resistència Potència Voltímetre Amperímetre Ohmímetre Wattímetre Circuits elèctrics Sèrie Paral.lel Mixt: sèrie/paral. lel Efectes del corrent elèctric Tèrmics Electromagnètics Màquines Motors Generadors Es mesura amb Es mesura amb Es mesura amb Es mesura amb Es poden connectar Consumeixen energia elèctrica Consumeixen energia mecànica Silvia Mejías Tarancón
 • 68. Magnitud Unitat Quantitat d’electricitat: Q Coulomb: C Intensitat del corrent elèctric: I Ampere: A Força electromotriu o FEM: ε Volt: V Tensió, voltatge, diferència de potencial o ddp: V Volt: V Resistència elèctrica: R Ohm: Ω MAGNITUDS ELÈCTRIQUES
 • 69. Magnitud Unitat Conductància: G Siemens: S Treball elèctric: W Joule: J Quilowatt hora: kW · h 1 kW h = 3.600.000 J Potència elèctrica: P Watt: W Llei d’Ohm MAGNITUDS ELÈCTRIQUES
 • 70. EINES I ESTRIS PER A L’ELECTRICITAT