SlideShare a Scribd company logo
1 of 42
Download to read offline
L’ELECTRICITAT
2n d'ESO
Curs 2010-2011
Tecnologies
IES Sa Colomina
Irene Pérez
INTRODUCCIÓ
L’electricitat és una de les formes
d’energia més utilitzades per l’ésser humà.
L’emprem pràcticament per a tot,
actualment seria impossible viure sense
l’electricitat.
L’èxit de l’electricitat com a font d’energia
es troba en la facilitat per a obtenir-la,
transportar-la i transformar-la en altres
energies.
APLICACIONS DE
L’ELECTRICITAT
GENERACIÓ DE
L’ELECTRICITAT
EL CORRENT ELÈCTRIC
• Les coses estan formades per àtoms.
• El centre de l’àtom s’anomena nucli on hi ha els
protons (partícules de càrrega positiva) i els
neutrons (partícules sense càrrega).
• Al voltant del nucli giren els electrons,
partícules de càrrega negativa que són els
responsables de l’energia que s’anomena
electricitat
electricitat.
EL CORRENT ELÈCTRIC
• La electricitat és un fenòmen originat pel
moviment dels electrons que es troben al
voltant del nucli.
• En determinats materials, es possible fer
anar els electrons d’un extrem a l’altre,
provocant un corrent elèctric
corrent elèctric.
CIRCUIT ELÈCTRIC
• Un circuit elèctric és un conjunt d’elements
units de tal forma que permeten el pas del
corrent elèctric (generalment per produir
treball útil).
• Un circuit està format per :
– elements necessaris
– elements complementaris.
CIRCUIT ELÈCTRIC
• UN GENERADOR : És l’element que proporciona
l’energia elèctrica. Exemples: piles, bateries...
• CONDUCTOR: És l’element que transporta l’energia
elèctrica. Exemple: cables.
• UN O MÉS RECEPTORS: Són els elements que
transformen l’energia elèctrica rebuda en un altra tipus
d’energia. Exemple: Energia lluminosa, energia acústica ,
energia mecànica.
Elements necessaris d’un circuit (com a mínim):
CIRCUIT ELÈCTRIC
CIRCUIT ELÈCTRIC
• ELEMENTS DE CONTROL: Són aquells elements
que permeten governar a voluntat el circuit.
Exemples: interruptors, polsadors, commutadors.
• ELEMENTS DE PROTECCIÓ: Són aquells
elements destinats a la protecció de les
instal·lacions (fusibles) o dels usuaris o d’ambdós
al mateix temps (diferencials). Exemples:
fusibles, diferencials.
Elements complementaris d’un circuit :
ELEMENTS DE CONTROL
• POLSADORS: Elements elèctrics destinats a
obrir i tancar el circuit. Disposen d’una
posició de repòs i d’una d’accionament, la qual
es mantindrà mentre duri l’efecte que ha
produït l’activació (pressió).
POLSADOR (NO)
POLSADOR (NT)
ELEMENTS DE CONTROL (2)
• INTERRUPTORS: Són elements que realitzen la
mateixa funció que els polsadors però amb la
diferència que aquests disposen de dues
posicions estables de funcionament, una que obri
el circuit i una altra que el tanca (deixa passar el
corrent).C
Interruptor
Monopolar
CONDUCTORS I AÏLLANTS
• S’anomenen conductors aquells materials que
permeten el pas del corrent elèctric en un
circuit. Per exemple: Tots els metalls
(coure,alumini, or).
Els més utilitzats són els cables i estan formats
de fils de coure envoltats per una capa de
plàstics.
CONDUCTORS I AÏLLANTS
• S’anomenen aïllants aquells materials que
impedeixen el pas del corrent elèctric. Per
exemple: plàstic, vidre, llenya...
EL SÍMBOL ELÈCTRIC
ESQUEMES ELÈCTRICS
• A la representació d’un circuit se l’anomena
esquema elèctric
esquema elèctric i està format pels símbols
dels seus elements units entre si.
ESQUEMES ELÈCTRICS
• Exemples d’esquemes elèctrics:
CIRCUIT OBERT O TANCAT ?
• Es diu que un circuit està tancat quan tots els
components d’un circuit estan connectats entre
sí i el corrent pot circular.
CIRCUIT OBERT O TANCAT ?
• Es diu que un circuit està obert quan es
presenta una discontinuïtat en el circuit
(com un cable trencat, un component
desconnectat o un interruptor apagat) i el
corrent no pot circular.
SENTIT DEL CORRENT
• El corrent elèctric surt del pol positiu del
generador i va cap el pol negatiu. Aquest és l’
anomenat sentit convencional del corrent.
CONNEXIÓ EN SÈRIE DE
RECEPTORS
• Els circuits en sèrie són aquells que disposen
d’un o més receptors (bombeta, motors...)
connectats un darrere l’altre, compartint el
mateix cable.
CONNEXIÓ EN SÈRIE DE
RECEPTORS
• CARACTERÍSTIQUES:
 Els receptors en sèrie es reparteixen la tensió del
generador.
 Si un receptor en sèrie falla (per avaria,
desconnexió, etc.) , els altres deixen de funcionar.
CONNEXIÓ EN PARAL·LEL DE
RECEPTORS
• Els circuits en paral·lel són aquells que disposen
d’un o més receptors (bombeta, motors...)
connectats en diferents cables.
• CARACTERÍSTIQUES:
 La tensió del generador arriba a tots els receptors
connectats en paral·lel.
 Si un receptor en paral·lel falla (per avaria,
desconnexió, etc.) , els altres segueixen funcionar.
CONNEXIÓ EN PARAL·LEL DE
RECEPTORS
CURTCIRCUIT
• El curtcircuit és un cas de circuit en paral·lel en
què un dels camins possibles del corrent elèctric
no té cap receptor.
• Problemes del curtcircuit:
El generador es descarrega ràpidament.
Degut al pas massiu de corrent pel conductor, aquest
arriba a fondre’s.
Evitar sempre el
curtcircuit en un
circuit !!!
MÀGNITUDS
ELÈCTRIQUES
BÀSIQUES
MÀGNITUD
ELÈCTRICA
UNITAT DE
MESURA
Intensitat (I) Ampere (A)
Tensió o voltatge (V) Volt (V)
Resistència (R) Ohm (Ω)
INTENSITAT
• Intensitat (I) és la quantitat de càrregues
elèctriques que travessen un conductor per
unitat de temps.
Es mesura en Ampers (A).
INTENSITAT
En el circuit hidràulic
seria la quantitat
d’aigua que cau.
TENSIÓ ELÈCTRICA
• La tensió elèctrica (V) és el treball necessari per
desplaçar les càrregues elèctriques d’un terminal a
l’altre del generador.
La tensió es mesura en volts
(V).
EL TERMINAL (+) DE LA PILA TÉ MÉS TENSIÓ QUE EL (-).
Si la tensió del (+) = a la tensió del (-) la pila està descarregada.
TENSIÓ ELÈCTRICA
La tensió elèctrica en el
circuit hidràulic seria
l’altura des de la que cau
l’aigua.
RESISTÈNCIA
• La resistència ( R ) expressa la major o
menor dificultat que presenta un
conductor al pas del corrent elèctric.
La resistència depèn de la naturalesa del material i
les seves dimensions.
La resistència en
mesura en ohm (Ω).
RESISTÈNCIA
La resistència en el
circuit hidràulic
seria la la obstrucció
de la canonada.
LLEI D’OHM
Al segle XIX , Georg Simon Ohm va
descobrir que en els circuits la
intensitat, tensió i resistència es
relacionaven segons la llei d’ohm.
Ohm va descobrir que:
Al augmentar la tensió d’un circuit passa
més corrent.
Al augmentar la resistència d’un circuit
passa menys corrent.
LA LLEI D’OHM
El triangle permet calcular la
intensitat , tensió i la resistència d’un
circuit.
LLEI D’OHM- Problemes
1/2
Què resistència tè una làmpada quan apliquem una
intensitat de 1 A i està connectada a una xarxa de
220 volts de tensió?
Ω
=
=
= 220
1
220
A
volts
I
V
R
Dades Incognita
Tensió = 220 volts Resistència?
Intensitat = 1 A
Quina caiguda de tensió ocasionarà una resistència
de 200 Ω si li fem passar una intensitat de 0,1 A?.
Dades Incognita
Resistència = 200 Ω Tensió?
Intensitat = 0,1 A
V
A
I
R
V 20
1
,
0
.
200
. =
Ω
=
=
LLEI D’OHM- Problemes
2/2
Què intensitat de corrent circula per una làmpada
elèctrica de 400 Ω de resistència quan està
connectada a una xarxa de 220 volts de tensió?
Dades Incognita
Tensió = 220 volts Intensitat?
Resistència = 400 Ω
A
volts
R
V
I 55
,
0
400
220 =
Ω
=
=
La mateixa làmpada la connectem a 400 V de tensió.
Quina serà la intensitat que la travessarà?
A
I 1
=
APLICACIONS DE
L’ELECTRICITAT
LA LLUM (energia lluminosa):
LA LLUM (energia lluminosa):
•
Quan el corrent elèctric passa per un filament,
aquest s'escalfa i brilla.
Per evitar que el
filament es creme
s'envolta d'una
butllofa de cristall
que conté un gas
inert que actua
com a refrigerant.
APLICACIONS DE
L’ELECTRICITAT
LA CALOR (energia CALORÍFICA):
LA CALOR (energia CALORÍFICA):
•
Quan el corrent elèctric passa per un cable es
produeix un escalfament del mateix.
PERILLS DE
L’ELECTRICITAT
EFECTES DEL CORRENT
ELÈCTRIC
El pas de corrent elèctric pel nostre cos pot
produir cremades més o menys greus i
alteració del sistema nerviós (mort per asfixia
o parada cardíaca.
Depenen de:
 INTENSITAT DEL CORRENT
 DURACIÓ DEL CONTACTE
❶ Tensió del conductor
Tensió del conductor
❷ Temps d’exposició
Temps d’exposició
❸ Estat del subjete
Estat del subjete
• Contactes directes:
La persona està sotmesa a la tensió entre dos
parts actives d’una instal·lació.
Exemples: forat d’un endoll, cable sense
aïllament,…
• Contactes indirectes:
Es produeixen quan una persona toca una
carcassa metàl·lica sotmesa accidentalment a una
tensió.
Exemples: carcassa d’una rentadora, suport
d’un fanal.
TIPUS DE CONTACTES
ELÈCTRICS:
Els accidents elèctrics
són com els lladres: venen
quan un no els espera.

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Tema 4. Esforços
Tema 4. EsforçosTema 4. Esforços
Tema 4. Esforços
 
Fonts d’energia
Fonts d’energiaFonts d’energia
Fonts d’energia
 
Corrent elèctric
Corrent elèctricCorrent elèctric
Corrent elèctric
 
Canvis quimics
Canvis quimicsCanvis quimics
Canvis quimics
 
L'electricitat 2n ESO
L'electricitat 2n ESOL'electricitat 2n ESO
L'electricitat 2n ESO
 
Propietats matèria
Propietats matèriaPropietats matèria
Propietats matèria
 
Introducció a l´electricitat 2 ESO
Introducció a l´electricitat 2 ESOIntroducció a l´electricitat 2 ESO
Introducció a l´electricitat 2 ESO
 
UD4 TIPUS DE REACCIONS QUÍMIQUES
UD4 TIPUS DE REACCIONS QUÍMIQUESUD4 TIPUS DE REACCIONS QUÍMIQUES
UD4 TIPUS DE REACCIONS QUÍMIQUES
 
Text predictiu
Text predictiuText predictiu
Text predictiu
 
Presentació la pluja àcida
Presentació la pluja àcidaPresentació la pluja àcida
Presentació la pluja àcida
 
Tasca 4.3. àtoms, isòtops i ions
Tasca 4.3. àtoms, isòtops i ions Tasca 4.3. àtoms, isòtops i ions
Tasca 4.3. àtoms, isòtops i ions
 
El circuit elèctric
El circuit elèctricEl circuit elèctric
El circuit elèctric
 
LES EDATS DE LA HISTÒRIA
LES EDATS DE LA HISTÒRIA LES EDATS DE LA HISTÒRIA
LES EDATS DE LA HISTÒRIA
 
UD 1 LA TAULA PERIÒDICA
UD 1 LA TAULA PERIÒDICAUD 1 LA TAULA PERIÒDICA
UD 1 LA TAULA PERIÒDICA
 
Els mitjans de comunicació
Els mitjans de comunicacióEls mitjans de comunicació
Els mitjans de comunicació
 
TEORIA ATÒMICA I MODELS ATÒMICS
TEORIA ATÒMICA I MODELS ATÒMICS TEORIA ATÒMICA I MODELS ATÒMICS
TEORIA ATÒMICA I MODELS ATÒMICS
 
La teoria de les plaques tectòniques
La teoria de les plaques tectòniquesLa teoria de les plaques tectòniques
La teoria de les plaques tectòniques
 
Solucio activitats propietats dels materials
Solucio activitats propietats dels materialsSolucio activitats propietats dels materials
Solucio activitats propietats dels materials
 
Les modalitats d´oració
Les modalitats d´oracióLes modalitats d´oració
Les modalitats d´oració
 
Energia, Treball i Potència
Energia, Treball i PotènciaEnergia, Treball i Potència
Energia, Treball i Potència
 

Similar to electricitat -circuit electric 2n eso.pdf

Similar to electricitat -circuit electric 2n eso.pdf (20)

Introducció a l'electricitat
Introducció a l'electricitatIntroducció a l'electricitat
Introducció a l'electricitat
 
Introducció electricitat
Introducció electricitatIntroducció electricitat
Introducció electricitat
 
Introducció a l'electricitat
Introducció a l'electricitatIntroducció a l'electricitat
Introducció a l'electricitat
 
Introduccio a l'electricitat
Introduccio a l'electricitatIntroduccio a l'electricitat
Introduccio a l'electricitat
 
Introducció A L’Electricitat
Introducció A L’ElectricitatIntroducció A L’Electricitat
Introducció A L’Electricitat
 
Electricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeElectricitat i magnetisme
Electricitat i magnetisme
 
Principis d'electricitat
Principis d'electricitatPrincipis d'electricitat
Principis d'electricitat
 
L'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICS
L'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICSL'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICS
L'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICS
 
Electricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeElectricitat i magnetisme
Electricitat i magnetisme
 
Electricitat i magnetisme
Electricitat i magnetismeElectricitat i magnetisme
Electricitat i magnetisme
 
Electricitat1r eso
Electricitat1r esoElectricitat1r eso
Electricitat1r eso
 
Borràs
BorràsBorràs
Borràs
 
Tecno
TecnoTecno
Tecno
 
Tecno
TecnoTecno
Tecno
 
Circuit electric
Circuit electricCircuit electric
Circuit electric
 
Unitat 5 (A)
Unitat 5 (A)Unitat 5 (A)
Unitat 5 (A)
 
Electricitat
ElectricitatElectricitat
Electricitat
 
Tecnologia
TecnologiaTecnologia
Tecnologia
 
El circuit elèctric
El circuit elèctricEl circuit elèctric
El circuit elèctric
 
Ud electricidad2
Ud electricidad2Ud electricidad2
Ud electricidad2
 

electricitat -circuit electric 2n eso.pdf

 • 2. INTRODUCCIÓ L’electricitat és una de les formes d’energia més utilitzades per l’ésser humà. L’emprem pràcticament per a tot, actualment seria impossible viure sense l’electricitat. L’èxit de l’electricitat com a font d’energia es troba en la facilitat per a obtenir-la, transportar-la i transformar-la en altres energies.
 • 5. EL CORRENT ELÈCTRIC • Les coses estan formades per àtoms. • El centre de l’àtom s’anomena nucli on hi ha els protons (partícules de càrrega positiva) i els neutrons (partícules sense càrrega). • Al voltant del nucli giren els electrons, partícules de càrrega negativa que són els responsables de l’energia que s’anomena electricitat electricitat.
 • 6. EL CORRENT ELÈCTRIC • La electricitat és un fenòmen originat pel moviment dels electrons que es troben al voltant del nucli. • En determinats materials, es possible fer anar els electrons d’un extrem a l’altre, provocant un corrent elèctric corrent elèctric.
 • 7. CIRCUIT ELÈCTRIC • Un circuit elèctric és un conjunt d’elements units de tal forma que permeten el pas del corrent elèctric (generalment per produir treball útil). • Un circuit està format per : – elements necessaris – elements complementaris.
 • 8. CIRCUIT ELÈCTRIC • UN GENERADOR : És l’element que proporciona l’energia elèctrica. Exemples: piles, bateries... • CONDUCTOR: És l’element que transporta l’energia elèctrica. Exemple: cables. • UN O MÉS RECEPTORS: Són els elements que transformen l’energia elèctrica rebuda en un altra tipus d’energia. Exemple: Energia lluminosa, energia acústica , energia mecànica. Elements necessaris d’un circuit (com a mínim):
 • 10. CIRCUIT ELÈCTRIC • ELEMENTS DE CONTROL: Són aquells elements que permeten governar a voluntat el circuit. Exemples: interruptors, polsadors, commutadors. • ELEMENTS DE PROTECCIÓ: Són aquells elements destinats a la protecció de les instal·lacions (fusibles) o dels usuaris o d’ambdós al mateix temps (diferencials). Exemples: fusibles, diferencials. Elements complementaris d’un circuit :
 • 11. ELEMENTS DE CONTROL • POLSADORS: Elements elèctrics destinats a obrir i tancar el circuit. Disposen d’una posició de repòs i d’una d’accionament, la qual es mantindrà mentre duri l’efecte que ha produït l’activació (pressió). POLSADOR (NO) POLSADOR (NT)
 • 12. ELEMENTS DE CONTROL (2) • INTERRUPTORS: Són elements que realitzen la mateixa funció que els polsadors però amb la diferència que aquests disposen de dues posicions estables de funcionament, una que obri el circuit i una altra que el tanca (deixa passar el corrent).C Interruptor Monopolar
 • 13. CONDUCTORS I AÏLLANTS • S’anomenen conductors aquells materials que permeten el pas del corrent elèctric en un circuit. Per exemple: Tots els metalls (coure,alumini, or). Els més utilitzats són els cables i estan formats de fils de coure envoltats per una capa de plàstics.
 • 14. CONDUCTORS I AÏLLANTS • S’anomenen aïllants aquells materials que impedeixen el pas del corrent elèctric. Per exemple: plàstic, vidre, llenya...
 • 16. ESQUEMES ELÈCTRICS • A la representació d’un circuit se l’anomena esquema elèctric esquema elèctric i està format pels símbols dels seus elements units entre si.
 • 17. ESQUEMES ELÈCTRICS • Exemples d’esquemes elèctrics:
 • 18. CIRCUIT OBERT O TANCAT ? • Es diu que un circuit està tancat quan tots els components d’un circuit estan connectats entre sí i el corrent pot circular.
 • 19. CIRCUIT OBERT O TANCAT ? • Es diu que un circuit està obert quan es presenta una discontinuïtat en el circuit (com un cable trencat, un component desconnectat o un interruptor apagat) i el corrent no pot circular.
 • 20. SENTIT DEL CORRENT • El corrent elèctric surt del pol positiu del generador i va cap el pol negatiu. Aquest és l’ anomenat sentit convencional del corrent.
 • 21. CONNEXIÓ EN SÈRIE DE RECEPTORS • Els circuits en sèrie són aquells que disposen d’un o més receptors (bombeta, motors...) connectats un darrere l’altre, compartint el mateix cable.
 • 22. CONNEXIÓ EN SÈRIE DE RECEPTORS • CARACTERÍSTIQUES:  Els receptors en sèrie es reparteixen la tensió del generador.  Si un receptor en sèrie falla (per avaria, desconnexió, etc.) , els altres deixen de funcionar.
 • 23. CONNEXIÓ EN PARAL·LEL DE RECEPTORS • Els circuits en paral·lel són aquells que disposen d’un o més receptors (bombeta, motors...) connectats en diferents cables.
 • 24. • CARACTERÍSTIQUES:  La tensió del generador arriba a tots els receptors connectats en paral·lel.  Si un receptor en paral·lel falla (per avaria, desconnexió, etc.) , els altres segueixen funcionar. CONNEXIÓ EN PARAL·LEL DE RECEPTORS
 • 25. CURTCIRCUIT • El curtcircuit és un cas de circuit en paral·lel en què un dels camins possibles del corrent elèctric no té cap receptor. • Problemes del curtcircuit: El generador es descarrega ràpidament. Degut al pas massiu de corrent pel conductor, aquest arriba a fondre’s. Evitar sempre el curtcircuit en un circuit !!!
 • 26. MÀGNITUDS ELÈCTRIQUES BÀSIQUES MÀGNITUD ELÈCTRICA UNITAT DE MESURA Intensitat (I) Ampere (A) Tensió o voltatge (V) Volt (V) Resistència (R) Ohm (Ω)
 • 27. INTENSITAT • Intensitat (I) és la quantitat de càrregues elèctriques que travessen un conductor per unitat de temps. Es mesura en Ampers (A).
 • 28. INTENSITAT En el circuit hidràulic seria la quantitat d’aigua que cau.
 • 29. TENSIÓ ELÈCTRICA • La tensió elèctrica (V) és el treball necessari per desplaçar les càrregues elèctriques d’un terminal a l’altre del generador. La tensió es mesura en volts (V). EL TERMINAL (+) DE LA PILA TÉ MÉS TENSIÓ QUE EL (-). Si la tensió del (+) = a la tensió del (-) la pila està descarregada.
 • 30. TENSIÓ ELÈCTRICA La tensió elèctrica en el circuit hidràulic seria l’altura des de la que cau l’aigua.
 • 31. RESISTÈNCIA • La resistència ( R ) expressa la major o menor dificultat que presenta un conductor al pas del corrent elèctric. La resistència depèn de la naturalesa del material i les seves dimensions. La resistència en mesura en ohm (Ω).
 • 32. RESISTÈNCIA La resistència en el circuit hidràulic seria la la obstrucció de la canonada.
 • 33. LLEI D’OHM Al segle XIX , Georg Simon Ohm va descobrir que en els circuits la intensitat, tensió i resistència es relacionaven segons la llei d’ohm. Ohm va descobrir que: Al augmentar la tensió d’un circuit passa més corrent. Al augmentar la resistència d’un circuit passa menys corrent.
 • 34. LA LLEI D’OHM El triangle permet calcular la intensitat , tensió i la resistència d’un circuit.
 • 35. LLEI D’OHM- Problemes 1/2 Què resistència tè una làmpada quan apliquem una intensitat de 1 A i està connectada a una xarxa de 220 volts de tensió? Ω = = = 220 1 220 A volts I V R Dades Incognita Tensió = 220 volts Resistència? Intensitat = 1 A Quina caiguda de tensió ocasionarà una resistència de 200 Ω si li fem passar una intensitat de 0,1 A?. Dades Incognita Resistència = 200 Ω Tensió? Intensitat = 0,1 A V A I R V 20 1 , 0 . 200 . = Ω = =
 • 36. LLEI D’OHM- Problemes 2/2 Què intensitat de corrent circula per una làmpada elèctrica de 400 Ω de resistència quan està connectada a una xarxa de 220 volts de tensió? Dades Incognita Tensió = 220 volts Intensitat? Resistència = 400 Ω A volts R V I 55 , 0 400 220 = Ω = = La mateixa làmpada la connectem a 400 V de tensió. Quina serà la intensitat que la travessarà? A I 1 =
 • 37. APLICACIONS DE L’ELECTRICITAT LA LLUM (energia lluminosa): LA LLUM (energia lluminosa): • Quan el corrent elèctric passa per un filament, aquest s'escalfa i brilla. Per evitar que el filament es creme s'envolta d'una butllofa de cristall que conté un gas inert que actua com a refrigerant.
 • 38. APLICACIONS DE L’ELECTRICITAT LA CALOR (energia CALORÍFICA): LA CALOR (energia CALORÍFICA): • Quan el corrent elèctric passa per un cable es produeix un escalfament del mateix.
 • 40. EFECTES DEL CORRENT ELÈCTRIC El pas de corrent elèctric pel nostre cos pot produir cremades més o menys greus i alteració del sistema nerviós (mort per asfixia o parada cardíaca. Depenen de:  INTENSITAT DEL CORRENT  DURACIÓ DEL CONTACTE ❶ Tensió del conductor Tensió del conductor ❷ Temps d’exposició Temps d’exposició ❸ Estat del subjete Estat del subjete
 • 41. • Contactes directes: La persona està sotmesa a la tensió entre dos parts actives d’una instal·lació. Exemples: forat d’un endoll, cable sense aïllament,… • Contactes indirectes: Es produeixen quan una persona toca una carcassa metàl·lica sotmesa accidentalment a una tensió. Exemples: carcassa d’una rentadora, suport d’un fanal. TIPUS DE CONTACTES ELÈCTRICS:
 • 42. Els accidents elèctrics són com els lladres: venen quan un no els espera.