SlideShare a Scribd company logo
DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM PER AL DESENVOLUPAMENT DE FIGUERES Setembre-08 COMPETÈNCIES BÀSIQUES Roser Canals Cabau
DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM PER COMPETÈNCIES  Què ens preguntem en relació amb l’aplicació del nou currículum...? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Jaume Carbonell Sebarroja. “La aventura de innovar”. Ed. Morata Una escola pensada al segle XIX, Amb un professorat format al segle XX, Ha d’educar persones per al segle XXI Una aula = un professor? Un grup = 25 alumnes? Els continguts rellevants són al llibre de text, a les explicacions del professor…? Al món hi ha problemes disciplinars? Les qüestions professionals es plantegen a través d’exàmens? Enfoc del nou currículum com a una oportunitat per a donar resposta als reptes educatius d’un món global i complex.
[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],L’ensenyament obligatori ha de donar resposta als nous reptes que l´educació té plantejats en el marc del segle XXI
Velles i Noves alfabetitzacions Coll, C. (2006). Lo básico en la educación básica. http://redie.uabc.mx/vol8no1/contenido-coll.html  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Finalitats de l´educació obligatòria en el context actual ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
2. Les competències bàsiques de la nova proposta curricular a l´educació obligatòria (marc normatiu)‏ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],El nou disseny curricular per a l´educació obligatòria intenta avançar en la línia d´altres projectes com ara:
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],CURRÍCULUM: Conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació
Competències Bàsiques ,[object Object],[object Object],[object Object],Continguts ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],per exercir com a ciutadà i resoldre situacions i problemes de la vida quotidiana . conceptes procediments actituds, valors i normes
Cal revisar, actualitzar i replantejar... ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Les finalitats de l’educació obligatòria educar persones que Tinguin coneixement sobre el món Disposin de Les eines per Comprendre’l Puguin habitar-lo I millorar-lo Saber fer Saber Saber ser i estar
El currículum ha de garantir que a l´acabar l´ensenyament obligatori tot l’alumnat tingui un bon domini de certes competències Referents clau per al desplegament del currículum per competències: TRANSVERSALITAT, FUNCIONALITAT, AUTONOMIA 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual ,[object Object],[object Object],6. Competències d’autonomia i iniciativa personal ,[object Object],5. Competència d’aprendre a aprendre 8. Competència social i ciutadana 4. Competència matemàtica 3. Tractament de la informació i competència digital ,[object Object],7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 2. Competències artística i audiovisual COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES PER CONVIURE I HABITAR EL MÓN COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
[object Object],[object Object],FUNCIONALITAT: Entesa com el criteri que prioritza estratègies i metodologies orientades a l’aplicació dels aprenentatges en diferents situacions i contextos reals, concrets i propers a l’alumnat AUTONOMIA DE L’ALUMNAT: Entesa com el criteri que afavoreixi estratègies d’aprenentatge, basades en l’autoregulació, per fer alumnes més autònoms en l’aprenentatge com ara: la comunicació d’objectius, el treball cooperatiu, la corresponsabilitat en l’avaluació...
DESENVOLUPAMENT PERSONAL SOCIAL, PROFESSIONAL SABER SABER FER SABER SER SABER CONVIURE ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Ensenyar a transferir Per al Morfosintaxi Estructurar un discurs coherent Defensar el propi punt de vista en un debat Proporcionalitat Calcular el % Valorar si un article està realment rebaixat Proteïnes, greixos, hidrats carboni Elaborar una dieta equilibrada Tenir hàbits d’alimentació saludables RESOLUCIÓ DE PROBLEMES O SITUACIONS REALS I CONTEXTUALITZADES
Parlem-ne ?
[object Object],[object Object]
Què suposa l´aprenentatge pel desenvolupament de competències? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Estratègies i mètodes per a l´aprenentatge competencial ,[object Object],[object Object],[object Object]
Fer de la informació, CONEIXEMENT Tasa mitjana de retenció 5 % 10 % 20 % 30 % 50 % 75 % 90 % Font: National Training Laboratories Institute, Bethel, Maine, USA. Si s’escolta ( oral )‏ Si es llegeix ( lectura )‏ Si s’escolta i es veu ( audiovisual )‏ Si hi ha una demostració ( observació )‏ Si es discuteix ( diàleg )‏ Si es fa ( exercici  pràctic )‏ Si s’explica a un altre ( comprensió i comunicació )‏
Estratègies i metodologies en l’ensenyament de les CCSS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Mètodes o estratègies d’ensenyament en ciències socials
Transmissió i reproducció del coneixement Reconstrucció compartida del coneixement Escoltar copiar contestar Treball individual  parlar Treball cooperatiu preguntar discutir
La comunicació a l´aula PROFESSORAT  ALUMNAT Explica Pregunta Respon Proposa Opina Explica Pregunta Respon Proposa Opina Transformació informació en coneixement orienta el discurs DISCURS COMPARTIT = classes comunicadores reconstrueix el discurs
Els mètodes interactius basats en la cooperació entre iguals ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
B) L’aprenentatge basat en problemes (ABP)‏ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ELS REFUGIATS CLIMÀTICS Diumenge, 01 de Juny del 2008 04:00 Déu estreny i d'altres ofeguen Nazanín Amirian L'increment de la vulnerabilitat de la població causat per tot això ha tingut com a resultat que l'any passat morissin milió i mig de persones per aquests desastres i 25 milions més es convertissin en refugiats ambientals, xifra que supera, per primera vegada, el nombre dels desplaçats per conflictes armats.
E) El treball per projectes  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Què vull ser quan sigui gran?
Els mètodes interactius fomenten l’aprenentatge cooperatiu ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Els mètodes interactius basats en la cooperació entre iguals ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],4. La presa de decisions en relació amb el currículum  PROGRAMACIONS
La programació és...  ,[object Object],Per desplegar el currículum el professorat ha de prendre decisions i acords compartits que garanteixin la coherència del projecte educatiu. Aquestes decisions es concreten en els diferents nivells de programació
Diferents nivells de programació  ,[object Object],[object Object],b) Programació d’una àrea o matèria per a un curs o un cicle c) Programació de la unitat didàctica d) Programació d’aula (seqüència didàctica)‏
CONSELL ESCOLAR PROJECTE EDUCATIU COMISSIÓ PEDAGÒGICA > Caps departament > Coordinadors nivell/cicle PROJECTE CURRICULAR PROGRAMACIÓ ANUAL CENTRE PROGRAMACIÓ D’AULA DEPARTAMENTS PROGRAMACIONS MATÈRIES/TREBALLS SÍNTESI EQUIPS DOCENTS ACORDS PER NIVELLS
ACORDS DE CICLE / DISSENY PROGRAMACIONS  CONSELL ESCOLAR PROJECTE EDUCATIU COMISSIÓ PEDAGÒGICA > Cap d’estudis > Coordinadors de cicle PROJECTE CURRICULAR PROGRAMACIÓ ANUAL CENTRE ED. INFANTIL Equip docent  PROGRAMACIÓ D’AULA CICLE INCIAL Equip docent  CICLE MITJÀ Equip docent  CI. SUPERIOR Equip docent
Iniciar el treball per competències a partir del que el centre està fent...  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
1r curs 2n curs 3r curs expresar reflexions o judicis propis a través d’una comprensió crítica del propi entorn social Cooperar, participar i dialogar en la resolució de problemes 8. Competència social i ciutadana Emprar els procediments d’indagació científica: plantejar problemes, fer hipòtesis, cercar dades… 7. Competència coneixement i interacció món físic Adquirir consciència del què se sap, què cal aprendre i com s’aprèn Elegir amb criteri propi i prendre decisions 6. Competència d’autonomia i iniciativa perso Saber autoevaluar-se per a aprendre dels encerts i dels errors 5. Competència d’aprendre a aprendre Utilitzar la mesura, la proporcionalitat i el càlcul en situacions pràctiques Representar informació a través d’eines matemàtiques: gràfics, estadístiques… 4. Competència matemàtica Comunicar informació mitjançant l'ús de les TIC Cercar informació mitjançant l'ús de les TIC 3. Tractament informació i comp. digital Expresar-se a través dels mitjans artístics 2. Competèn. artística i cultur Produir diferents tipus de text adequats a la situació comunicativa Interactuar i dialogar amb els altres 1. Competència comunicativa lingüística i aud Unitat did…L’aigua ... EVP Medi N i S Llengua PROFESSORAT MATÈRIA/PROJECTE/C.S (Departament, Equip Docent...)‏ COMISSIÓ PEDAGOGICA PROGRAMACIÓ D’AULA PROGRAMACIÓ PROJECTE EDUCATIU CENTRE COMPETEN- CIES BÀSIQUES
10. Comprèn les preguntes i respon adequadament amb les seves paraules Defensa les idees 9. Exposa un nombre suficient d’idees treballades 8. Usa adequadament el vocabulari específic Domina el contingut del discurs 7. Manifesta la seva opinió 6. Acaba amb una conclusió o síntesi Desenllaç 5. Justifica les idees (usa paraules pròpies i posa exemples)‏ 4. Exposa ordenadament les idees (frases curtes i estructurades)‏ Desenvolu pament 3. Introdueix o presenta el tema Introducc. Estruc tura del discurs 2. Manté un to de veu adequat i ho acompanya amb el gest 1. Manté una postura adequada i mira al públic Exposa oralment el treball Ho fa molt bé Ho sap fer No ho sap fer INDICADORS Desenvolupament de la capacitat d’expressar fets, conceptes, idees, opinions, sentiments i emocions, de forma clara i entenedora, adequant-se a la intenció comunicativa, segons l´objectiu que es perseguexi (narrar, convèncer, entretenir, descriure, interessar, justificar…) i interactuant de manera adequada amb els altre. Implica també saber utilitzar diferents llenguatges i registres . DEFINICIÓ COMPETÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ ORAL (IES Pla i Farreras)‏
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],La programació d’un projecte, pla de centre, àrea/matèria per a un cicle o curs  El referents normatiu són els Decrets 142/2007 (EP) i 143/2007 (ESO) Justificació teòrica o referent didàctic i pedagògic que explicita les intencions educatives i les seves finalitats
QUÈ SABEM? COM APRENEM? QUÈ HEM APRÈS? QUÈ SABEM? QUÈ VOLEM SABER? AVALUACIO INICIAL OBJECTIUS CONTINGUTS METODOLOGIA D’ENSENYAMENT ACTIVITATS D’E/A AVALUACIO FORMATIVA I SUMATIVA PER A QUÈ? Desenvolupament de les CB La programació de la unitat didàctica...
Exemple de graella de programació dinàmica  COMPETÈNCIES BÀSIQUES ACTITUDINALS SABER SER I ESTAR PROCEDIMENTALS SABER FER CONCEPTUALS SABER CRITERIS AVALUACIÓ ACTIVITATS ENSENY/APRE CONTINGUTS OBJECTIUS DIDÀCTICS
ACTIVITATS D’APLICACIÓ - - - - Competència social i ciutadana ACTITUDINALS SABER SER I EST - - - - Competència Coneixement i interacció amb el món físic ACTIVITATS D’ESTRUCTURACIO - - - Competència d’autonomia i Iniciativa personal - - - Competència d’aprendre a aprendre ACTIVITATS D’INTRODUCCIÓ PROCEDIMENTALS SABER FER - - - Competència matemàtica - - - Tractament informació comp. digital - - - Competència artística i cultural ACTIVITATS D’EXPLORACIÓ CONCEPTUALS SABER - - - Competència Comunicativa Lingüística i audiovisual Criteris d’avaluacio Activitats d’ensenyament aprenentatge i d’avaluació Continguts Objectius Didàctics Aspectes Competen. Competèn. bàsiques
CRITERIS/ACTIVITATS D’AVALUACIÓ Disseny d’un tríptic informatiu adreçat a la comunitat educativa sobre l’ús eficient de l´aigua al centre. Actituds i valors - Proposta d’actuacions per a l´estalvi d´aigua a la llar Saber ser i estar: - Prendre consciència sobre les pròpies actuacions per a la sostenibilitat A partir de notícies d´actualitat sobre la proposta de transvassament de l´aigua de l´Ebre identificar les raons a favor i en contra i redactar un text interpretatiu on s´exposi el propi punt de vista i les raons que el justifiquen. Obtenció de dades pluviomètriques dels darrers 10 anys a la localitat i representació i interpretació gràfica. ,[object Object],[object Object],[object Object],Saber fer:  - Representar i interpretar dades a partir de taules estadístiques i gràfics Elaboració d´un mapa conceptual sobre els usos de l´aigua a l´espai mediterrani i la seva problemàtica. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Saber: - Definir conceptes clau del problema/tema ACTIVITATS E/A CONTINGUTS OBJECTIUS Desenvolupar accions quotidianes per a un ús racional de l´aigua , a partir de la problemàtica dels nostre entorn, com a conseqüència de la comprensió del problema del canvi climàtic (ESO)‏
CRITERIS/ACTIVITATS D’AVALUACIÓ Disseny d’un tríptic informatiu adreçat a la comunitat educativa sobre l’ús eficient de l´aigua al centre. Actituds i valors - Proposta d’actuacions per a l´estalvi d´aigua Saber ser i estar: - Fer un ús racional de l´aigua en les accions quotidianes A partir de titulars de notícies d’actualitat sobre l’escassetat d’aigua a Catalunya completar la notícia a partir de qüestions: què passa? Perquè passa? Quines conseqüències té? I tu què en penses? Obtenció de dades sobre la despesa d’aigua a la llar a partir d’una taula i representació i interpretació gràfica. ,[object Object],[object Object],[object Object],Saber fer:  - Representar i interpretar dades a partir de taules estadístiques i gràfics Elaboració d´un mapa conceptual sobre els usos de l´aigua a l´espai mediterrani i la seva problemàtica. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Saber: - Definir conceptes clau del problema/tema ACTIVITATS E/A CONTINGUTS OBJECTIUS Desenvolupar accions quotidianes per a un ús racional de l´aigua , a partir de la problemàtica dels nostre entorn (E.Primària)
Decisions organitzatives i estratègies metodològiques ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Exemple d’organització horària que inclogui espais interdisciplinars a l’Educació Primària
Un exemple d’organització horària a ESO
Projectes interdisciplinaris que dissenyen els equips docents ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],El treball per projectes
El desplegament del currículum: UN PROJECTE EN CONSTRUCCIÓ ,[object Object]
Algunes lectures ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

More Related Content

What's hot

MATERIALS D'ÚS TÈCNIC
MATERIALS D'ÚS TÈCNICMATERIALS D'ÚS TÈCNIC
MATERIALS D'ÚS TÈCNIC
Jordi Riba
 
Tema 4. materials d'ús tècnic, papers i fustes
Tema 4. materials d'ús tècnic, papers i fustesTema 4. materials d'ús tècnic, papers i fustes
Tema 4. materials d'ús tècnic, papers i fustes
Ricard
 
Tècniques de pintura infantil
Tècniques de pintura infantilTècniques de pintura infantil
Tècniques de pintura infantil
gemmacabanillas
 
Fitxa j:g:tj
Fitxa j:g:tjFitxa j:g:tj
Fitxa j:g:tjneuspm
 
METODOLOGIA E.I.
METODOLOGIA E.I. METODOLOGIA E.I.
METODOLOGIA E.I.
Irene Aliaga
 
11 opos unitat didàctiques
11 opos  unitat didàctiques11 opos  unitat didàctiques
11 opos unitat didàctiques
Montse Irun
 
Un projecte interdisciplinar: Fem història!
Un projecte interdisciplinar: Fem història!Un projecte interdisciplinar: Fem història!
Un projecte interdisciplinar: Fem història!vipremitic
 
45 productes imprescindibles
45 productes imprescindibles45 productes imprescindibles
45 productes imprescindibles
Guida Allès Pons
 
El treball cooperatiu al projectes d’aula
El treball cooperatiu al projectes d’aulaEl treball cooperatiu al projectes d’aula
El treball cooperatiu al projectes d’aula
canmisses
 
Unitat didàctica: Els vertebrats
Unitat didàctica: Els vertebratsUnitat didàctica: Els vertebrats
Unitat didàctica: Els vertebrats
LAURA CEAMANOS
 
Competencia Digital Docent
Competencia Digital DocentCompetencia Digital Docent
Competencia Digital Docent
avillan
 
Tècniques de collage per a infants
Tècniques de collage per a infantsTècniques de collage per a infants
Tècniques de collage per a infants
gemmacabanillas
 
Pauta d'observació context aula
Pauta d'observació context aulaPauta d'observació context aula
Pauta d'observació context aulaaramal2
 
Competències Segle XXI
Competències Segle XXICompetències Segle XXI
Competències Segle XXINuria Alart
 
Treball cooperatiu
Treball cooperatiuTreball cooperatiu
Treball cooperatiumsero3
 
Els plàstics (3er eso)
Els plàstics (3er eso)Els plàstics (3er eso)
Els plàstics (3er eso)sarafabregat
 
Curs literari-1.pdf
Curs literari-1.pdfCurs literari-1.pdf
Curs literari-1.pdf
Planet-ele
 
Documents de gestió del centre educatiu
Documents de gestió del centre educatiuDocuments de gestió del centre educatiu
Documents de gestió del centre educatiuManuela Rubio
 
Textos narratius
Textos narratiusTextos narratius
Textos narratius
Guida Allès Pons
 

What's hot (20)

MATERIALS D'ÚS TÈCNIC
MATERIALS D'ÚS TÈCNICMATERIALS D'ÚS TÈCNIC
MATERIALS D'ÚS TÈCNIC
 
Tema 4. materials d'ús tècnic, papers i fustes
Tema 4. materials d'ús tècnic, papers i fustesTema 4. materials d'ús tècnic, papers i fustes
Tema 4. materials d'ús tècnic, papers i fustes
 
Tècniques de pintura infantil
Tècniques de pintura infantilTècniques de pintura infantil
Tècniques de pintura infantil
 
Reciclem l'escola
Reciclem l'escolaReciclem l'escola
Reciclem l'escola
 
Fitxa j:g:tj
Fitxa j:g:tjFitxa j:g:tj
Fitxa j:g:tj
 
METODOLOGIA E.I.
METODOLOGIA E.I. METODOLOGIA E.I.
METODOLOGIA E.I.
 
11 opos unitat didàctiques
11 opos  unitat didàctiques11 opos  unitat didàctiques
11 opos unitat didàctiques
 
Un projecte interdisciplinar: Fem història!
Un projecte interdisciplinar: Fem història!Un projecte interdisciplinar: Fem història!
Un projecte interdisciplinar: Fem història!
 
45 productes imprescindibles
45 productes imprescindibles45 productes imprescindibles
45 productes imprescindibles
 
El treball cooperatiu al projectes d’aula
El treball cooperatiu al projectes d’aulaEl treball cooperatiu al projectes d’aula
El treball cooperatiu al projectes d’aula
 
Unitat didàctica: Els vertebrats
Unitat didàctica: Els vertebratsUnitat didàctica: Els vertebrats
Unitat didàctica: Els vertebrats
 
Competencia Digital Docent
Competencia Digital DocentCompetencia Digital Docent
Competencia Digital Docent
 
Tècniques de collage per a infants
Tècniques de collage per a infantsTècniques de collage per a infants
Tècniques de collage per a infants
 
Pauta d'observació context aula
Pauta d'observació context aulaPauta d'observació context aula
Pauta d'observació context aula
 
Competències Segle XXI
Competències Segle XXICompetències Segle XXI
Competències Segle XXI
 
Treball cooperatiu
Treball cooperatiuTreball cooperatiu
Treball cooperatiu
 
Els plàstics (3er eso)
Els plàstics (3er eso)Els plàstics (3er eso)
Els plàstics (3er eso)
 
Curs literari-1.pdf
Curs literari-1.pdfCurs literari-1.pdf
Curs literari-1.pdf
 
Documents de gestió del centre educatiu
Documents de gestió del centre educatiuDocuments de gestió del centre educatiu
Documents de gestió del centre educatiu
 
Textos narratius
Textos narratiusTextos narratius
Textos narratius
 

Similar to Competencies bàsiques

Cbcapsestudiprimaria[1]
Cbcapsestudiprimaria[1]Cbcapsestudiprimaria[1]
Cbcapsestudiprimaria[1]hospitaletcrp
 
Competències bàsiques
Competències bàsiquesCompetències bàsiques
Competències bàsiquesrivorubeo
 
El disseny curricular a partir de les competències bàsiques
El disseny curricular a partir de les competències bàsiquesEl disseny curricular a partir de les competències bàsiques
El disseny curricular a partir de les competències bàsiquesmorgana2
 
competències bàsiques
competències bàsiquescompetències bàsiques
competències bàsiques
CRP del Tarragonès
 
Visions Alternatives del desplegament curricular
Visions Alternatives del desplegament curricularVisions Alternatives del desplegament curricular
Visions Alternatives del desplegament curricular
Ramon Grau
 
Educar en la diversitat
Educar en la diversitatEducar en la diversitat
Educar en la diversitat
Ricard Marrugat Ber
 
Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul...
Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul...Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul...
Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul...
Edualter
 
Competencies I Ed. FíSica
Competencies I Ed. FíSicaCompetencies I Ed. FíSica
Competencies I Ed. FíSica
Ull Esportiu
 
Progrmar Amb Competencies
Progrmar Amb CompetenciesProgrmar Amb Competencies
Progrmar Amb Competencies
CORINAT
 
12 bases del_curriculum
12 bases del_curriculum12 bases del_curriculum
12 bases del_curriculumformaciobcn
 
Curriculum Eso I Competencies Basiques
Curriculum Eso I Competencies BasiquesCurriculum Eso I Competencies Basiques
Curriculum Eso I Competencies Basiquesmcunille
 
Competències bàsiques. breu i clar
Competències bàsiques. breu i clarCompetències bàsiques. breu i clar
Competències bàsiques. breu i clarBeatriz Comella
 
competències bàsiques
competències bàsiquescompetències bàsiques
competències bàsiques
Vicent
 
Competències bàsiques
Competències bàsiquesCompetències bàsiques
Competències bàsiques
Nuria Alart
 
nous curriculums - salou
nous curriculums - salounous curriculums - salou
nous curriculums - salou
atallada
 
caracteristiquesduncentreacollidor
caracteristiquesduncentreacollidorcaracteristiquesduncentreacollidor
caracteristiquesduncentreacollidorguest886f71
 
Menorca2008 Final
Menorca2008 FinalMenorca2008 Final
Menorca2008 Final
jesteveg
 
Disseny Curricular Loe[1]
Disseny Curricular Loe[1]Disseny Curricular Loe[1]
Disseny Curricular Loe[1]Manuela Rubio
 
Power point jornada sobre competències bàsiques primària caterina
Power point jornada sobre competències bàsiques primària caterinaPower point jornada sobre competències bàsiques primària caterina
Power point jornada sobre competències bàsiques primària caterinaparcaigues
 

Similar to Competencies bàsiques (20)

Cbcapsestudiprimaria[1]
Cbcapsestudiprimaria[1]Cbcapsestudiprimaria[1]
Cbcapsestudiprimaria[1]
 
Competències bàsiques
Competències bàsiquesCompetències bàsiques
Competències bàsiques
 
El disseny curricular a partir de les competències bàsiques
El disseny curricular a partir de les competències bàsiquesEl disseny curricular a partir de les competències bàsiques
El disseny curricular a partir de les competències bàsiques
 
competències bàsiques
competències bàsiquescompetències bàsiques
competències bàsiques
 
Visions Alternatives del desplegament curricular
Visions Alternatives del desplegament curricularVisions Alternatives del desplegament curricular
Visions Alternatives del desplegament curricular
 
Educar en la diversitat
Educar en la diversitatEducar en la diversitat
Educar en la diversitat
 
Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul...
Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul...Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul...
Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curricul...
 
Competencies I Ed. FíSica
Competencies I Ed. FíSicaCompetencies I Ed. FíSica
Competencies I Ed. FíSica
 
Progrmar Amb Competencies
Progrmar Amb CompetenciesProgrmar Amb Competencies
Progrmar Amb Competencies
 
12 bases del_curriculum
12 bases del_curriculum12 bases del_curriculum
12 bases del_curriculum
 
Curriculum Eso I Competencies Basiques
Curriculum Eso I Competencies BasiquesCurriculum Eso I Competencies Basiques
Curriculum Eso I Competencies Basiques
 
Competències bàsiques. breu i clar
Competències bàsiques. breu i clarCompetències bàsiques. breu i clar
Competències bàsiques. breu i clar
 
competències bàsiques
competències bàsiquescompetències bàsiques
competències bàsiques
 
Competències bàsiques
Competències bàsiquesCompetències bàsiques
Competències bàsiques
 
nous curriculums - salou
nous curriculums - salounous curriculums - salou
nous curriculums - salou
 
caracteristiquesduncentreacollidor
caracteristiquesduncentreacollidorcaracteristiquesduncentreacollidor
caracteristiquesduncentreacollidor
 
Conferència Joan Mateo
Conferència Joan MateoConferència Joan Mateo
Conferència Joan Mateo
 
Menorca2008 Final
Menorca2008 FinalMenorca2008 Final
Menorca2008 Final
 
Disseny Curricular Loe[1]
Disseny Curricular Loe[1]Disseny Curricular Loe[1]
Disseny Curricular Loe[1]
 
Power point jornada sobre competències bàsiques primària caterina
Power point jornada sobre competències bàsiques primària caterinaPower point jornada sobre competències bàsiques primària caterina
Power point jornada sobre competències bàsiques primària caterina
 

More from David Heras

Repte 2 xutador a gol
Repte 2 xutador a golRepte 2 xutador a gol
Repte 2 xutador a gol
David Heras
 
Precepte del 844
Precepte del 844Precepte del 844
Precepte del 844
David Heras
 
Horari de-misses-hivern-arxipresta tx
Horari de-misses-hivern-arxipresta txHorari de-misses-hivern-arxipresta tx
Horari de-misses-hivern-arxipresta tx
David Heras
 
Projecte la crosa
Projecte la crosaProjecte la crosa
Projecte la crosa
David Heras
 
EL ROL DEL GÈNERE ALS VIDEOJOCS
EL ROL DEL GÈNERE ALS VIDEOJOCSEL ROL DEL GÈNERE ALS VIDEOJOCS
EL ROL DEL GÈNERE ALS VIDEOJOCS
David Heras
 
Ayuno del corazón
Ayuno del corazónAyuno del corazón
Ayuno del corazón
David Heras
 
Infomació oposicions
Infomació oposicionsInfomació oposicions
Infomació oposicions
David Heras
 
ESTUDIO DE RECORTES DE EDUCACIÓN DE ESPAÑA
ESTUDIO DE RECORTES DE EDUCACIÓN DE ESPAÑAESTUDIO DE RECORTES DE EDUCACIÓN DE ESPAÑA
ESTUDIO DE RECORTES DE EDUCACIÓN DE ESPAÑA
David Heras
 
Adjudicacions Interins 2013
Adjudicacions Interins 2013Adjudicacions Interins 2013
Adjudicacions Interins 2013
David Heras
 
Permís Maternitat i Paternitat 2012
Permís Maternitat i Paternitat 2012Permís Maternitat i Paternitat 2012
Permís Maternitat i Paternitat 2012
David Heras
 
Test de reformalaboral
Test de reformalaboralTest de reformalaboral
Test de reformalaboral
David Heras
 
Com afecta la retallada del 3%
Com afecta la retallada del 3%Com afecta la retallada del 3%
Com afecta la retallada del 3%
David Heras
 
Mani29febrer
Mani29febrerMani29febrer
Mani29febrer
David Heras
 
Retallades3%
Retallades3%Retallades3%
Retallades3%
David Heras
 
Manifestació reforma laboral
Manifestació reforma laboralManifestació reforma laboral
Manifestació reforma laboral
David Heras
 
Retalls de premsa de girona
Retalls de premsa de gironaRetalls de premsa de girona
Retalls de premsa de girona
David Heras
 
Imatges concentracions i tancada a girona
Imatges concentracions i tancada a gironaImatges concentracions i tancada a girona
Imatges concentracions i tancada a girona
David Heras
 
INFORMACIÓ DE RETALLADES
INFORMACIÓ DE RETALLADESINFORMACIÓ DE RETALLADES
INFORMACIÓ DE RETALLADES
David Heras
 
E D U C A C IÓ S E N S O R I A L
E D U C A C IÓ S E N S O R I A LE D U C A C IÓ S E N S O R I A L
E D U C A C IÓ S E N S O R I A L
David Heras
 

More from David Heras (20)

Repte 2 xutador a gol
Repte 2 xutador a golRepte 2 xutador a gol
Repte 2 xutador a gol
 
Precepte del 844
Precepte del 844Precepte del 844
Precepte del 844
 
Horari de-misses-hivern-arxipresta tx
Horari de-misses-hivern-arxipresta txHorari de-misses-hivern-arxipresta tx
Horari de-misses-hivern-arxipresta tx
 
Projecte la crosa
Projecte la crosaProjecte la crosa
Projecte la crosa
 
EL ROL DEL GÈNERE ALS VIDEOJOCS
EL ROL DEL GÈNERE ALS VIDEOJOCSEL ROL DEL GÈNERE ALS VIDEOJOCS
EL ROL DEL GÈNERE ALS VIDEOJOCS
 
Ayuno del corazón
Ayuno del corazónAyuno del corazón
Ayuno del corazón
 
Infomació oposicions
Infomació oposicionsInfomació oposicions
Infomació oposicions
 
Plantilles
PlantillesPlantilles
Plantilles
 
ESTUDIO DE RECORTES DE EDUCACIÓN DE ESPAÑA
ESTUDIO DE RECORTES DE EDUCACIÓN DE ESPAÑAESTUDIO DE RECORTES DE EDUCACIÓN DE ESPAÑA
ESTUDIO DE RECORTES DE EDUCACIÓN DE ESPAÑA
 
Adjudicacions Interins 2013
Adjudicacions Interins 2013Adjudicacions Interins 2013
Adjudicacions Interins 2013
 
Permís Maternitat i Paternitat 2012
Permís Maternitat i Paternitat 2012Permís Maternitat i Paternitat 2012
Permís Maternitat i Paternitat 2012
 
Test de reformalaboral
Test de reformalaboralTest de reformalaboral
Test de reformalaboral
 
Com afecta la retallada del 3%
Com afecta la retallada del 3%Com afecta la retallada del 3%
Com afecta la retallada del 3%
 
Mani29febrer
Mani29febrerMani29febrer
Mani29febrer
 
Retallades3%
Retallades3%Retallades3%
Retallades3%
 
Manifestació reforma laboral
Manifestació reforma laboralManifestació reforma laboral
Manifestació reforma laboral
 
Retalls de premsa de girona
Retalls de premsa de gironaRetalls de premsa de girona
Retalls de premsa de girona
 
Imatges concentracions i tancada a girona
Imatges concentracions i tancada a gironaImatges concentracions i tancada a girona
Imatges concentracions i tancada a girona
 
INFORMACIÓ DE RETALLADES
INFORMACIÓ DE RETALLADESINFORMACIÓ DE RETALLADES
INFORMACIÓ DE RETALLADES
 
E D U C A C IÓ S E N S O R I A L
E D U C A C IÓ S E N S O R I A LE D U C A C IÓ S E N S O R I A L
E D U C A C IÓ S E N S O R I A L
 

Recently uploaded

Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
EMMAMUOZMARTINEZ
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdfllengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
MireiaForcadaSabat
 

Recently uploaded (7)

Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdfllengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
 

Competencies bàsiques

 • 1. DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM PER AL DESENVOLUPAMENT DE FIGUERES Setembre-08 COMPETÈNCIES BÀSIQUES Roser Canals Cabau
 • 2.
 • 3. Jaume Carbonell Sebarroja. “La aventura de innovar”. Ed. Morata Una escola pensada al segle XIX, Amb un professorat format al segle XX, Ha d’educar persones per al segle XXI Una aula = un professor? Un grup = 25 alumnes? Els continguts rellevants són al llibre de text, a les explicacions del professor…? Al món hi ha problemes disciplinars? Les qüestions professionals es plantegen a través d’exàmens? Enfoc del nou currículum com a una oportunitat per a donar resposta als reptes educatius d’un món global i complex.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20. Fer de la informació, CONEIXEMENT Tasa mitjana de retenció 5 % 10 % 20 % 30 % 50 % 75 % 90 % Font: National Training Laboratories Institute, Bethel, Maine, USA. Si s’escolta ( oral )‏ Si es llegeix ( lectura )‏ Si s’escolta i es veu ( audiovisual )‏ Si hi ha una demostració ( observació )‏ Si es discuteix ( diàleg )‏ Si es fa ( exercici pràctic )‏ Si s’explica a un altre ( comprensió i comunicació )‏
 • 21.
 • 22. Mètodes o estratègies d’ensenyament en ciències socials
 • 23. Transmissió i reproducció del coneixement Reconstrucció compartida del coneixement Escoltar copiar contestar Treball individual parlar Treball cooperatiu preguntar discutir
 • 24. La comunicació a l´aula PROFESSORAT ALUMNAT Explica Pregunta Respon Proposa Opina Explica Pregunta Respon Proposa Opina Transformació informació en coneixement orienta el discurs DISCURS COMPARTIT = classes comunicadores reconstrueix el discurs
 • 25.
 • 26.
 • 27. ELS REFUGIATS CLIMÀTICS Diumenge, 01 de Juny del 2008 04:00 Déu estreny i d'altres ofeguen Nazanín Amirian L'increment de la vulnerabilitat de la població causat per tot això ha tingut com a resultat que l'any passat morissin milió i mig de persones per aquests desastres i 25 milions més es convertissin en refugiats ambientals, xifra que supera, per primera vegada, el nombre dels desplaçats per conflictes armats.
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 35. CONSELL ESCOLAR PROJECTE EDUCATIU COMISSIÓ PEDAGÒGICA > Caps departament > Coordinadors nivell/cicle PROJECTE CURRICULAR PROGRAMACIÓ ANUAL CENTRE PROGRAMACIÓ D’AULA DEPARTAMENTS PROGRAMACIONS MATÈRIES/TREBALLS SÍNTESI EQUIPS DOCENTS ACORDS PER NIVELLS
 • 36. ACORDS DE CICLE / DISSENY PROGRAMACIONS CONSELL ESCOLAR PROJECTE EDUCATIU COMISSIÓ PEDAGÒGICA > Cap d’estudis > Coordinadors de cicle PROJECTE CURRICULAR PROGRAMACIÓ ANUAL CENTRE ED. INFANTIL Equip docent PROGRAMACIÓ D’AULA CICLE INCIAL Equip docent CICLE MITJÀ Equip docent CI. SUPERIOR Equip docent
 • 37.
 • 38. 1r curs 2n curs 3r curs expresar reflexions o judicis propis a través d’una comprensió crítica del propi entorn social Cooperar, participar i dialogar en la resolució de problemes 8. Competència social i ciutadana Emprar els procediments d’indagació científica: plantejar problemes, fer hipòtesis, cercar dades… 7. Competència coneixement i interacció món físic Adquirir consciència del què se sap, què cal aprendre i com s’aprèn Elegir amb criteri propi i prendre decisions 6. Competència d’autonomia i iniciativa perso Saber autoevaluar-se per a aprendre dels encerts i dels errors 5. Competència d’aprendre a aprendre Utilitzar la mesura, la proporcionalitat i el càlcul en situacions pràctiques Representar informació a través d’eines matemàtiques: gràfics, estadístiques… 4. Competència matemàtica Comunicar informació mitjançant l'ús de les TIC Cercar informació mitjançant l'ús de les TIC 3. Tractament informació i comp. digital Expresar-se a través dels mitjans artístics 2. Competèn. artística i cultur Produir diferents tipus de text adequats a la situació comunicativa Interactuar i dialogar amb els altres 1. Competència comunicativa lingüística i aud Unitat did…L’aigua ... EVP Medi N i S Llengua PROFESSORAT MATÈRIA/PROJECTE/C.S (Departament, Equip Docent...)‏ COMISSIÓ PEDAGOGICA PROGRAMACIÓ D’AULA PROGRAMACIÓ PROJECTE EDUCATIU CENTRE COMPETEN- CIES BÀSIQUES
 • 39. 10. Comprèn les preguntes i respon adequadament amb les seves paraules Defensa les idees 9. Exposa un nombre suficient d’idees treballades 8. Usa adequadament el vocabulari específic Domina el contingut del discurs 7. Manifesta la seva opinió 6. Acaba amb una conclusió o síntesi Desenllaç 5. Justifica les idees (usa paraules pròpies i posa exemples)‏ 4. Exposa ordenadament les idees (frases curtes i estructurades)‏ Desenvolu pament 3. Introdueix o presenta el tema Introducc. Estruc tura del discurs 2. Manté un to de veu adequat i ho acompanya amb el gest 1. Manté una postura adequada i mira al públic Exposa oralment el treball Ho fa molt bé Ho sap fer No ho sap fer INDICADORS Desenvolupament de la capacitat d’expressar fets, conceptes, idees, opinions, sentiments i emocions, de forma clara i entenedora, adequant-se a la intenció comunicativa, segons l´objectiu que es perseguexi (narrar, convèncer, entretenir, descriure, interessar, justificar…) i interactuant de manera adequada amb els altre. Implica també saber utilitzar diferents llenguatges i registres . DEFINICIÓ COMPETÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ ORAL (IES Pla i Farreras)‏
 • 40.
 • 41. QUÈ SABEM? COM APRENEM? QUÈ HEM APRÈS? QUÈ SABEM? QUÈ VOLEM SABER? AVALUACIO INICIAL OBJECTIUS CONTINGUTS METODOLOGIA D’ENSENYAMENT ACTIVITATS D’E/A AVALUACIO FORMATIVA I SUMATIVA PER A QUÈ? Desenvolupament de les CB La programació de la unitat didàctica...
 • 42. Exemple de graella de programació dinàmica COMPETÈNCIES BÀSIQUES ACTITUDINALS SABER SER I ESTAR PROCEDIMENTALS SABER FER CONCEPTUALS SABER CRITERIS AVALUACIÓ ACTIVITATS ENSENY/APRE CONTINGUTS OBJECTIUS DIDÀCTICS
 • 43. ACTIVITATS D’APLICACIÓ - - - - Competència social i ciutadana ACTITUDINALS SABER SER I EST - - - - Competència Coneixement i interacció amb el món físic ACTIVITATS D’ESTRUCTURACIO - - - Competència d’autonomia i Iniciativa personal - - - Competència d’aprendre a aprendre ACTIVITATS D’INTRODUCCIÓ PROCEDIMENTALS SABER FER - - - Competència matemàtica - - - Tractament informació comp. digital - - - Competència artística i cultural ACTIVITATS D’EXPLORACIÓ CONCEPTUALS SABER - - - Competència Comunicativa Lingüística i audiovisual Criteris d’avaluacio Activitats d’ensenyament aprenentatge i d’avaluació Continguts Objectius Didàctics Aspectes Competen. Competèn. bàsiques
 • 44.
 • 45.
 • 46.
 • 47. Exemple d’organització horària que inclogui espais interdisciplinars a l’Educació Primària
 • 49.
 • 50.
 • 51.
 • 52.