SlideShare a Scribd company logo
1
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 6 (173) 2022
ISNN 1698/5843 Nakład: 10 tys. egz.
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY 6 (173) czerwiec 2022 r.
130 LAT RUCHU ZAWODOWEGO BUDOWLANYCH
XI Nadzwyczajny Kongres Związku Zawodowego
„Budowlani” w Ameliówce k/Kielc
str. 3, 7-10
str. 4
Bezpieczne
i zdrowe środowisko
pracy wśród
podstawowych praw
i zasad w pracy MOP
Znów nad
wodą,
i znów biorą
str. 14-15
2 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 6 (173) 2022
OPZZ mówi dość drożyźnie
Ogólnopolskie Porozumienie Związków
Zawodowych jest zaniepokojone sytuacją gospo-
darczą w kraju i tym, że rząd nie słucha opinii
związkowców. Rada Polityki Pieniężnej znowu
podniosłastopyprocentowe–tymrazemo0,75pkt
proc. Raty kredytów po raz kolejny pójdą w górę.
Inflacjaszaleje,ratyrosną–informujeOPZZ.
RadaPolitykiPieniężnej8czerwcabr.podwyższyłastopyprocentoweo0,75
pkt proc., co oznacza, że główna stopa wynosi 6,00%. Poprzednia podwyżka
byłaniemalprzedchwilą,bowmaju.Najprawdopodobniejczekająnaskolejne.
Zdaniemekspertówstopymogąosiągnąćpoziomnawet8%.
Jakwtakiejsytuacjimamyżyć?Skądmamybraćpieniądzenapodstawowe
potrzeby?Inflacjawmajubr.wynosiładokładnie13,9%.Wszystko–odproduk-
tówspożywczych,poprzezpaliwa,węgiel,gaz,energię–jesttakdrogie,żetrzeba
zastanawiaćsięnacowystarczypieniędzyzwypłaty,anacojużnie.Konieczny
jestwyższywzrostpłac!–postulujeOPZZ.
OPZZ już od dłuższego czasu domaga się, by rząd w końcu zadbał o
pracowników i zaczął skutecznie walczyć z inflacją. Prowadzi również akcję
STOP DROŻYŹNIE! i zbiera podpisy pod petycją w tej sprawie. Petycja jest
dostępnanastronieinternetowejOPZZ.
ZwiązkowcyzOPZZżądają:
•	 podniesieniapłacyminimalnejporazdrugiw2022r.,odlipcabr.;
•	 drugiejwbieżącymrokuwaloryzacjiświadczeńemerytalno-rentowych;
•	 nowelizacji budżetu państwa na rok 2022 i zagwarantowania w nim
dodatkowychśrodkównawzrostpłacwsferzebudżetowej;
•	 likwidacjistawkiWIBOR;
•	 podjęciainnychdziałańograniczającychinflację.
Opinia OPZZ ws. propozycji
wzrostu płacy minimalnej
JakinformujeOPZZ,RadaMinistrówprzyjęła
propozycję wysokości minimalnego wynagrodze-
nia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej,
zgodniezktórąod1stycznia2023r.minimalnapła-
camawynosić3383zł,aod1lipca2023r.–3450zł.
OPZZzzaskoczeniemstwierdza,żewysokość
płacy minimalnej, którą rząd proponuje od 1 stycznia 2023 r. jest niższa niż
wzrost wymagany obowiązującą ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę-o33,30zł.Too0,97%mniejniżustawoweminimum.Ostatecznie,ale
dopiero od 1 lipca 2023 r., płaca minimalna ma być wyższa od ustawowego
minimum,jednakzaledwieo33,70zł(czylio0,98%).
ZdaniemOPZZpropozycjarząduniestanowiadekwatnejodpowiedzina
oczekiwania pracowników i rosnące koszty utrzymania, ale także na sytuację
narynkupracy.Nietakajestrównieżintencjaustawyopłacyminimalnej,aby
w przypadku prognozowanej na przyszły rok inflacji co najmniej 5% - wzrost
płacy minimalnej był mniej korzystny dla najniżej zarabiających niż gdyby
prognozowanywzrostinflacjibyłponiżej5%.
OPZZ przypomina, że strona związkowa Rady Dialogu Społecznego
zaproponowała,abywzrostminimalnegowynagrodzeniazapracęwynosiłod
1 stycznia 2023 r. nie mniej niż 16,28% (o 490 zł) do kwoty nie mniej 3500 zł,
aod1lipca2023r.niemniejniż7,15%(o250zł)dokwotyniemniejniż3750
zł.Propozycjatapozostajeaktualna,bowiemjesteśmyprzekonani,żestanowi
rozważną reakcję m.in. na prognozowany przez rząd wzrost PKB i inflacji.
Spełniazarazemintencjęustawyominimalnymwynagrodzeniuzapracę–m.in.
poprzezutrzymaniesiłynabywczejpłacynajmniejzarabiających.
OPZZoczekujerzeczowegodialoguwsprawiewysokościpłacyminimalnej
na2023r.naforumRadyDialoguSpołecznego.JakzauważaKonfederacja,jest
to właściwe forum do porozumienia w sprawie ostatecznej wysokości płacy
minimalnejna2023r.
Protest pracowników Urzędu
Miasta Olsztyna wciąż trwa
ZwiązekZawodowyPracownikówUrzę-
duMiastaOlsztyna„Symetria”wypuściłna
ulicemiastamobilnybilboard,któryinfor-
mujeozarobkachprezydentaOlsztyna.Jest
tokolejnyetapakcjiprotestacyjnejwramach
toczącegosięwurzędziesporuzbiorowego
cd. na str. 4
Przegląd związkowych
wydarzeń w Polsce
W
ostatnią niedzielę maja na rynku w
Zbąszyniu odbyła się manifestacja pra-
cowników IKEA Industry Oddział West
w Zbąszynku, zorganizowana przez organizacje
zakładoweZwiązkuZawodowego„Budowlani”oraz
NSZZ „Solidarność”. Pracownicy domagali się od
kierownictwaIKEAIndustryprzystąpieniadoroko-
wańzezwiązkamizawodowymiwramachtoczącego
się od lutego sporu zbiorowego. Kierownictwo Ikea
Industryuważa,żesporuniema.Przeczyargumentacji
związkówzawodowychipolskiemuprawupracy.Fakt,
iż od kilku miesięcy spór ten istnieje, potwierdziła
PaństwowaInspekcjaPracy.
W proteście uczestniczyło kilkaset osób, w
tym także delegacje z IKEA Industry w Lubawie i
Stepnicy. Zarząd Krajowy Związku Zawodowego
„Budowlani” reprezentowali: wiceprzewodniczący
Związku Tomasz Nagórka oraz przewodniczący
OkręguWielkopolskiegoKrzysztofAntoniewicz.	
Protestującychwsparlitakże:przewodniczącyRegionu
Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność” Bogusław
Motowidełko, przewodnicząca Rady Wojewódzkiej
OPZZ w Zielonej Górze Monika Bocian oraz prze-
wodniczący Krajowego Sekretariatu Budownictwa i
Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność” Adam
Golec.
Protestującyprzemaszerowalizrynkupodjeden
zzakładówpracyIKEAIndustrywZbąszyniu,przed
którymrównieżwyraziliswojeniezadowoleniewobec
działańpracodawcy.
Zwracającsiędouczestnikówmanifestacjiwice-
przewodniczący „Budowlanych” Tomasz Nagórka
podziękował członkom, a w szczególności liderom
„Budowlanych” (Piotr Brambor) i „Solidarności”
(Michał Kukuła) za ogromny trud i wysiłek jaki
włożyli w nierówną batalię z kierownictwem IKEA
IndustrywZbąszynkuwsprawiegodnychwarunków
pracy i płacy, a także wolności związkowych. „Stop
IKEizacjipolskiegoprawa!Stoplekceważeniuustawy
o związkach zawodowych i ustawy o rozwiązywaniu
sporów zbiorowych! Stop dyskryminacji pracow-
ników i związków zawodowych w Ikea Industry.
Prawda i prawo jest po naszej stronie!” – powiedział
dozgromadzonychTomaszNagórka.
Związkowydomagająsię:
•	 podwyżki płac (godzinowych stawek zaszerego-
wania o 4,76 zł na godz., miesięcznych stawek
zaszeregowaniao800zł);
•	 dodatku do wynagrodzenia za wysługę lat, wy-
płacanegocomiesiączakażdeprzepracowane5
latwIKEAIndustryOddziałWestwZbąszynku
wwysokości10%minimalnegowynagrodzenia;
•	 wolnychniedziel,takabytydzieńpracyrozpoczy-
nałsięodgodz.6:00wponiedziałek.
TomaszNagórka
Protest pracowników IKEA
Industry Odział West w Zbąszynku
Manifestacja w Zbąszyniu
Manifestacja w Zbąszyniu
Liderzy związków w IKEA Industry Piotr Brambor - ZZ „Budowlani”
i Michał Kukuła - NSZZ „Solidarność”
Bogusław Motowidełko, Krzysztof Antoniewicz,
Monika Bocian, Adam Golec, Tomasz Nagórka
3
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 6 (173) 2022
130 LAT RUCHU ZAWODOWEGO BUDOWLANYCH
XI Nadzwyczajny Kongres Związku Zawodowego
„Budowlani” w Ameliówce k/Kielc
Jubileusz130-leciaruchuzawodowegobudow-
lanych w Polsce to ważna chwila w bogatej historii
polskiegoruchuzwiązkowego.CzłonkowieZwiązku
Zawodowego„Budowlani”sądumnizdorobkupo-
koleńpolskichzwiązkowców,pracownikówsektora
budownictwa i pokrewnych branż, walczących o
prawa pracownicze. O prawo do zrzeszania się i
zbiorowej reprezentacji interesów pracujących, o
prawodobezpiecznejigodziwieopłacanejpracy.O
godnośćiszacunekdlapracownika.
Jesteśmy świadomi faktu, że 130 lat naszej
historii tworzyły różne nurty ruchu związkowego
–odpierwszychorganizacjipowstającychwtrzech
zaborach, przez burzliwy dla związków zawodo-
wych okres dwudziestolecia międzywojennego,
czaswojnyireaktywacjistruktur,stalinizmu,realnego
socjalizmu,przełom1980roku,stanwojenny,odbu-
dowęniezależnegoruchuiwolną,choćjednocześnie
trudną dla związkowców rzeczywistość III RP
. Te
różne nurty, czasem skłócone i skupiające ludzi o
różnychpoglądach,mająjednaknajcenniejszącechę
wspólną.W każdej z organizacji naszych poprzed-
nikówbylizwiązkowcywalczącyogodnąpracę.To
źródłonaszejsiły,dumyitradycji.
Pamiętamyotych,którzyprowadzilidziałalność
w związkach zawodowych państw zaborczych,
pamiętamy o działaczach naszej pierwszej polskiej
organizacji związkowej z 1892 roku, pamiętamy o
działającym od 1887 roku zorganizowanym ruchu
drzewiarzy i od 1918 roku - leśników,o tych,którzy
walczylioniepodległąisprawiedliwąPolskę,współ-
tworzyli spółdzielczość robotniczą, o tych, którzy
od 1948 do 1980 bronili praw pracowniczych w
warunkach braku niezależności i partyjnej kurateli,
o twórcach niezależnego branżowego ruchu za-
wodowegopo1980r.Cenimywysokozjednoczenie
branżowegoruchuzawodowegosektorówbudow-
nictwa, spółdzielczości mieszkaniowej, przemysłu
wyrobówbudowlanych,ceramicznego,drzewnego,
meblarskiego i leśnictwa. Jesteśmy razem i to jest
źródłemnaszejsiły.
Długa historia naszego ruchu jest nie tylko po-
wodem do dumy, ale przede wszystkim zasobem
doświadczeńiinspiracji.Wwalceoprawapracow-
nicze nic nie jest dane na zawsze a praw nabytych
trzebawciążbronić.Tozadziwiającejakaktualnesą
dziślicznepostulatynaszychpoprzednikówsprzed
kilkudziesięciu lat a nawet z początków naszego
ruchu.
Dziękujemy im za te doświadczenia, za ich
walkę.Pamiętamyonichidoceniamyichwysiłki.
Zmienia się świat, Europa, Polska. Zmienia się
gospodarka i rynek pracy w naszych sektorach. I
naszruchzwiązkowyteżmusisięzmieniać.Odzie-
dziczyliśmy, z szacunkiem, dorobek branżowego
ruchuzawodowegobudowlanychponaszychpo-
przednikach.Iliczymynato,żenasinastępcy,coraz
lepiejprzygotowanidopracyzwiązkowejwświecie
nowychtechnologiiiśrodkówkomunikacji,nowych
relacjiwświeciepracy,nowejglobalnejrzeczywistości
gospodarczej i politycznej, o nas i efektach naszej
pracytakżebędąpamiętaćiznichbędąkorzystać.
Doświadczenie,poczucie tożsamości i świado-
mośćniezmiennościpodstawowychcelównaszego
ruchu związkowego decydują o tym, że byliśmy,
jesteśmyibędziemy.Tonaszeprzesłanieskierowane
donaszychnastępców.Wierzymy,żeniezabraknie
im siły, mądrości i determinacji w walce o prawa
pracowników.
Ameliówka,9czerwca2022r.
DOŚWIADCZENIE, TOŻSAMOŚĆ
I PRZYSZŁOŚĆ
Rezolucja Nadzwyczajnego XI Kongresu
Związku Zawodowego „Budowlani” w spra-
wie historii i przyszłości ruchu zawodowego
budowlanych i drzewiarzy
Z wystąpienia przewodniczącego Komisji Historycznej
ZZ „Budowlani” Zbigniewa Figurskiego:
Obchodzimywtymrokujubileuszpowstaniajednegoznajstarszychnurtów
branżowegoruchuzawodowegowPolsce.Tostotrzydzieścilat,któredatujemyod
3 lipca 1892 roku, od spotkania krakowskich murarzy zabiegających o rejestrację
swojego związku zawodowego przez władze Austro-Węgier, to oczywiście usta-
lenie umowne. Ta data jest bardzo ważna, choć symboliczna. Ostatecznie statut
„Stowarzyszenia Robotników Budowlanych dla Galicji i Śląska Cieszyńskiego”
zatwierdzonyzostajeprzezaustriackiewładzew1894r.Itakrzeczywiściepowstaje
pierwsza polska organizacja związkowa budowlanych obejmującego działaniem
znacznączęśćkrajupodzaborami.
Wciąż nie wiemy wszystkiego, wciąż badamy naszą historię i kontynuujemy
pracekomisjihistorycznychZwiązkudziałającychpoIIwojnie,szczególnieprace
zespołów kierowanych przez nieocenionego dr Czesława Krawczaka, autora wielu
opracowańhistorycznych.(…)
(…)Wczerwcu2022rokuobchodzimyuroczyście130-leciebranżowegoruchu
zawodowego budowlanych w Polsce. Ruchu, w którym nasz Związek jest spadko-
biercąidepozytariuszemdorobkudziesiątekorganizacjiipokoleńdziałaczyzwiąz-
kowych.Jesteśmydumniznaszejhistorii,chociażniewszystkowniejbyłopiękne,
niewszystkiedziałanianaszychpoprzednikówkończyłysięsukcesem.Niczegoztej
historiiniewykreślamy,botylkowtedy,gdymówimyoniejwszystko,możestanowić
dlanasistotnąwartość.Donaszegobranżowegozwiązkuzawodowegoprzychodzilii
przychodząludzieoróżnychpoglądach.Umiemytouszanować.Alewtymzwiązku
możnabyćpodkilkomawarunkami:popierwsze,toprzekonanie,żetrzebaiwarto
bronićinteresówpracownika;podrugie, żenajlepiejtorobićworganizacjizbiorowej,
wzwiązkuzawodowym.Wymagamytakżeuczciwościwobecsiebieiinnychidużej
odporności. Działalność związkowa nigdy się nie kończy. A na pewno nigdy nie
kończysiępełnymiostatecznymsukcesem.Ktotowieirozumie,będzieznami.
Z listu wieloletniego założyciela jednolitego
ZZ „Budowlani”, członka Prezydium Związku
lidera Okręgu Zachodniopomorskiego
Edmunda Trokowskiego do Delegatów:
(…) Kilkadziesiąt lat życia poświęciłem działalności w Budowlanych. I to
były dobre lata. I jestem przekonany, że to był dobry wybór. Dzisiaj mogę Was
wesprzećtylkodobrymsłowemitympodstawowymdoświadczeniem.Wzwiązku
zawodowymniktniepowinienbyćsam.Trzymajciesięrazem,bowtymjestnasza
siła. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i głębokiego przekonania do sensu tej
pracy,itegożewartobyćwzwiązkuzawodowymBudowlani.(…) Wystąpienie Głównego Inspektor Pracy
4 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 6 (173) 2022
Jak przypomina OPZZ: około 1200 pracowników olsztyńskiego ratusza i
jednostek podległych walczy o wyższe pensje. Podwyżka proponowania przez
prezydenta Olsztyna (300 zł brutto) nie spełnia ich oczekiwań. Ewa Wyka,
przewodniczącaZZSymetriapodkreśla,żezwiązkowcychcąsystemowychzmian
w sposobie wynagradzania pracowników urzędu miasta, Miejskiego Ośrodka
PomocySpołecznej,miejskichżłobkówiDomuKombatanta.JarosławSzunejko,
przewodniczącyRadyOPZZWoj.Warmińsko-Mazurskiego,odnoszącsiędo
negocjacji,powiedział:–Jesteśmyzdeterminowani,aleigotowinakompromis.
SpórzwiązkowcówzprezydentemOlsztyna opodwyższeniewynagrodzeń
trwajużjedenastymiesiąc.
Spór zbiorowy w Cegielskim
Międzyzakładowa Komisja NSZZ
Pracowników H. Cegielskim – Poznań S.A.
Metalowcy zdecydowała o wszczęciu sporu
zbiorowego z pracodawcą. Związkowcy H.
Cegielski – Poznań S.A. (HCP) żądają
wzrostuwynagrodzeńo800złbrutto–informujeOPZZ.
Związkowcyżądająrównieżśredniegowzrostuwynagrodzeniazasadniczego
o150złbruttonapracownika–tymiśrodkamidysponowałbypracodawca.Chcą,
bypostulowanepodwyżkiweszływżycieod1lipcabr.Swojeżądaniauzasadniają
„niesłychaniewysokąinflacjąiniespotykanymidotychczaswysokimikosztami
życia”. Wynagrodzenia powinny być zaś na takim poziomie, by pozwalały
zaspakajaćpodstawowepotrzebyżyciowepracownikówiichrodzin.
ObokMetalowcówdosporuprzystąpiłypozostałeorganizacjezwiązkowe
działającewH.Cegielski:OrganizacjaMiędzyzakładowaNSZZ„Solidarność”
wH.Cegielskim–PoznańS.A.,KomisjaMiędzyzakładowaKNSZZ„Solidar-
ność-80”przyH.Cegielski–PoznańS.A.,ZwiązekZawodowyInżynierówiTech-
nikówH.Cegielski–PoznańS.A.OrganizacjaMiędzyzakładowaiOgólnopolski
ZwiązekZawodowyInicjatywaPracowniczaprzyH.Cegielski–PoznańS.A.
Apel pracowników ZUS o podwyżki
JakinformujeOPZZ,ZwiązekZawodowy
Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych(organizacjaczłonkowskaOPZZ)zwrócił
sięzapelemdopremieraMateuszaMorawiec-
kiego o podjęcie działań, które poprawią warunki pracy i płacy pracowników
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To już kolejny apel w tej samej sprawie.
Załogaoczekujepodwyżek–godnejpracyipłacy.
Związkowcy zwracają uwagę, że wieloletnia polityka kadrowo-płacowa
w ZUS (podwyższanie płacy minimalnej bez proporcjonalnego zwiększania
środków na fundusz wynagrodzeń) prowadzi do spłaszczenia wynagrodzeń
pomiędzypracownikamizatrudnianymiobecnieatymi,którzymajądługistaż
pracy. Związkowcy nie zgadzają się także na podawanie wysokości przeciętnej
płacy,botozniekształcaobrazrzeczywistychzarobkówwtejinstytucji.
NiebezwpływunaemocjepracownikówZUSjestpoziominflacjiwnaszym
kraju.Brakpodwyżekpłacigalopującywzrostcenrodząrozgoryczenie,frustracje
i determinację. Dodatkowo niski poziom wynagrodzeń powoduje, że brakuje
chętnychdopracywZUS.
Wygrany spór zbiorowy w PKP Cargo
24 maja br. reprezentacja związkowa
spotkała się z przedstawicielami pracodawcy
w siedzibie PKP Cargo w Warszawie. Pod
budynkiem zgromadzili się związkowcy,
którzychcieliwesprzećnegocjującychkolegów.
Atmosferabyłanapięta,aleostateczniesięudało–informujeOPZZ.Wramach
proceduryrozwiązywaniasporuzbiorowegoowdrożeniesystemowejpodwyżki
wynagrodzeń,zostałpodpisanyprotokół,któryzakładaprzyznaniepracowni-
komspółkipodwyżkiwynagrodzenia1czerwca2022br.
Ustalono,żepracownikom(wzależnościodpodstawyzatrudnienia)zostaną
przyznanepodwyżkiwynagrodzeniazasadniczegowwysokościod400złbrutto
do750złbruttośrednionakażdegozatrudnionego.
–Wszystkimkoleżankomikolegom,którzyprzybylidzisiajdoWarszawy
podsiedzibęPKPCargoSAserdeczniedziękujęzaudzielonewsparcie.Wasza
obecność pozwoliła na zbliżenie stanowisk w negocjacjach. Na ten moment
udało nam się wspólnie doprowadzić do ustaleń wdrażających odczuwalne
podwyżkiod1czerwca.Jednocześnieniezamykatodrogidodalszychdziałań
jesieniątegoroku–napisałwswoichpodziękowaniachLeszekMietek,prezydent
ZwiązkuZawodowegoMaszynistów,przewodniczącyBranżyTransportOPZZ
Podpisanie porozumienia zawiesza mediacje w sporze zbiorowym do
listopadabr.Przypomnijmy,żezakończonywłaśniespórrozpocząłsięwmarcu
br.Związkizawodowewystąpiływówczaszżądaniempodwyżkiwwysokości600
złdlapracownikówobjętychukłademzbiorowymod1kwietniabr.
Zebrał:TomaszNagórka
cd. ze str. 2
10
czerwcabr.Międzynarodowa
Konferencja Pracy (ILC)
przyjęła rezolucję w spra-
wie dodania zasady bezpiecznego
i zdrowego środowiska pracy do
podstawowych zasad i praw w pracy
MiędzynarodowejOrganizacjiPracy
(MOP). Dzięki tej przełomowej de-
cyzji,bezpieczeństwoihigienapracy
jest teraz piątą podstawową zasadą
MOP i prawem w pracy.
To historyczne zwycięstwo glo-
balnego ruchu związkowego zostało
poparte wspólną kampanią BWI i
EFBWW, która zebrała 445 wspól-
nych deklaracji związków zawodo-
wych i pracodawców, wzywających
do uznania BHP za podstawowe
prawoiobejmujących480000miejsc
pracyi18milionówpracownikówna
całym świecie.
Jednak świętując to zwycięstwo,
pamiętamyoogromnychzadaniach,
które stoją przed nami. Od uzna-
nia BHP za fundamentalne prawo,
przechodzimy do działań na rzecz
rzeczywistegowdrożeniategoprawa.
Wszyscy pracownicy i pracodaw-
cy z różnych części świata muszą
uświadomić sobie konsekwencje tej
przełomowej decyzji.
Organizacje członkowskie
EFBWW i BWI rozpoczynają kam-
panię na rzecz podnoszenia świado-
mości pracowników, pracodawców i
rządów na temat konsekwencji tego
historycznego osiągnięcia oraz na
rzeczzapewnieniapełnegowdrożenia
decyzjiMOPwsystemachprawnych
i praktyce funkcjonowania przed-
siębiorstw.
efbww/bwi/red
Bezpieczne
i zdrowe
środowisko
pracy wśród
podstawowych
praw i zasad
w pracy MOP
P
o wielu miesiącach ograniczeń
pandemicznych, związkow-
cy „Budowlanych” z Okręgu
Łódzkiego mieli możliwość uczest-
nictwa w szkoleniu przeprowadzo-
nym przy współpracy z Okręgową
Inspekcją Pracy.
CzłonkowieRadyorazwskazani
przez organizacje zakładowe działa-
czezwiązkowiispołeczniinspektorzy
pracyzogromnychzainteresowaniem
przysłuchiwali się prezentacjom
poszczególnych tematów szkolenia.
Szkolenie związkowców
w Okręgu Łódzkim
Zagadnieniadotyczącespołecz-
nejinspekcjipracyomówiłradcaOIP
Konrad Adamczyk. Temat wzbudził
duże zainteresowanie nie tylko spo-
łecznych inspektorów pracy.
MłodszyinspektorAgataNiedź-
wiecka-Zając przedstawiła informa-
cję dotyczącą:
•	 aktualnych zmian w prawie
pracy;
•	 przepisów o kasach zapomogo-
wo-pożyczkowych;
•	 funduszusocjalnegowzakładzie
– tworzenia i nadzorowania,
orazinformacjęogólnąwzakre-
sie sporów zbiorowych.
Dla wszystkich uczestników
spotkanie to stało się także okazją
do dyskusji oraz wymiany infor-
macji. Na zakończenie związkowcy
otrzymali pisemne potwierdzenie
w szkoleniu. Jeśli okoliczności będą
sprzyjające Zarząd Okręgu Łódzkie-
go zorganizuje kolejne szkolenia,
w formie tematycznych spotkań
adresowanych do wybranych grup
odbiorców.
Taformasprawdzasięnajlepiej.
Wiesława Szalast
5
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 6 (173) 2022
Posiedzenie Rady
ds. Bezpieczeństwa
w Budownictwie w Kielcach
K
olejne posiedzenie Świętokrzyskiej Rady ds.
Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy
OkręgowymInspektorzePracywKielcachodbyło
się 24.05.2022 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Kielcach.
W skład Świętokrzyskiej Rady ds. Bezpieczeństwa
PracywBudownictwiewchodząprzedstawicieleorganów
nadzoru nad warunkami pracy, władz samorządowych
i rządowych wojewódzkich, organizacji pracodawców,
stowarzyszeń naukowo-technicznych, organizacji związ-
ków zawodowych. 
WposiedzeniuRadywzięliudział:przewodniczący
– Jan Jóźwik – zastępca okręgowego inspektora pracy
w Kielcach, wiceprzewodnicząca – Anna Bujnowska –
Przewodnicząca Związku Zawodowego „Budowlani”
Okręg Świętokrzyski, sekretarz – Małgorzata Trznadel
– młodszy inspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie
Pracy w  Kielcach, a także członkowie Rady: Leszek
Śmigas – zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury
i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Kazimierz Pasternak – wiceprzewodniczący Zarządu
RegionuŚwiętokrzyskiegoNSZZ„Solidarność”,Andrzej
Rozlach–dyrektorBiuraUrzęduDozoruTechnicznego
w Kielcach Oddział w Krakowie, Barbara Kieres – świę-
tokrzyski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego,
EwaSkiba–przewodniczącaŚwiętokrzyskiejOkręgowej
IzbyInżynierówBudownictwa,SławomirBęben–prezes
Związku Inżynierów i  Techników Budownictwa w
Kielcach, Andrzej Witkowski – przewodniczący Rady
Głównej Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej,
Piotr Prędota – dyrektor Izby Rzemieślników i Przedsię-
biorcówwKielcach,AndrzejMatysek–przewodniczący
ZarząduWojewódzkiegoForumZwiązkówZawodowych
w Kielcach, Andrzej Lis – prezes Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Sta-
rachowice, Marcin Fornalski – prezes Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział
Kielce,KrzysztofStoiński-prezesOgólnopolskiegoSto-
warzyszeniaPracownikówSłużbyBHPOddziałKońskie.
W czasie posiedzenia Rady okręgowy inspektor
pracywKielcachAdamDerzawręczyłuczestnikomakty
powołania do składu Rady.
Przewodniczący Rady Jan Jóźwik przedstawił
prezentacjęnatemat „Wypadkiprzypracywpodzialena
wielkość zatrudnienia oraz przyczyny”.
PozakończeniuposiedzeniaczłonkowieRadywzięli
udział w szkoleniu zorganizowanym dla podmiotów
branży budowlanej w ramach trwającego „Tygodnia
Bezpieczeństwa”.
Tematem przewodnim tegorocznego „Tygodnia”
jestkulturabezpieczeństwa,zaprezentowanawszerszym
kontekście jako proces, który powinien obejmować
wartości, konkretne postawy, spełnianie standardów, ale
też edukowanie.
Barbara Kaszycka
OIP Kielce
6 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 6 (173) 2022
J
uż 1 lipca 2022 r. wejdzie w życie nowa
ustawa deweloperska. Przepisy powołują
Deweloperski Fundusz Gwarancyjny
(DFG), z którego będą zwracane środki
wpłacone przez osoby kupujące mieszkanie
lub dom w sytuacji upadłości dewelopera
lub banku prowadzącego mieszkaniowy
rachunek powierniczy, a także w przypadku
odstąpienia przez nabywcę od umowy, np. z
powodu niedopełnienia obowiązków przez
dewelopera (np. istotnych wad lokalu).
UtworzenieFunduszujestdobrąinformacją
dla nabywców mieszkań – wreszcie zwiększa
ich ochronę, ale jednocześnie wpłynie na
wzrost ceny mieszkań. Polski Związek Firm
Deweloperskich szacuje, że wprowadzenie
ustawy podwyższy ceny nowych mieszkań
o ok. 2-3 proc.
Składki na Deweloperski Fundusz
Gwarancyjnywyniosą0,45proc.wprzypadku
otwartego rachunku powierniczego i 0,1
proc. w przypadku zamkniętego rachunku
powierniczego. Deweloperski Fundusz
Gwarancyjnybędziestanowiłwyodrębniony
rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym. Deweloper będzie musiał
odprowadzać składki na DFG od każdej
wpłatynabywcydokonanejnamieszkaniowy
rachunekpowierniczy(otwartylubzamknię-
ty). Do tego dojdą koszty wywiązania się
przez deweloperów z nowych obowiązków
informacyjnych. Koszty te, bez wątpienia,
zostaną pokryte przez nabywców mieszkań
– stąd prognozowany wzrost cen.
Deweloperzy obawiają się skutków
wdrożenia ustawy, szczególnie tych, które
dotyczą prawa nabywcy do odstąpienia od
umowydeweloperskiejzewzględunaistotną
wadę lokalu. I związanych z tym sporów.
Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, czy
stwierdzonaprzeznabywcęwadajestistotna,
wada lokalu będzie oceniana na podstawie
opinii rzeczoznawcy budowlanego zleconą
przez nabywcę. Deweloper nie będzie mógł
przedstawićswojejopinii.Jeślidewelopernie
będziesięzgadzałzopiniąrzeczoznawcy,itak
będziemusiałwtakiejsytuacjioddaćnabywcy
wpłacone środki. Ostatecznie spór będzie
mógł być rozstrzygany w drodze sądowej.
(red)
Deweloperski Fundusz Gwarancyjny i większa
ochrona nabywców mieszkań - nowa ustawa
Z
akończyłasię6.edycjakonkur-
su Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości na najcie-
kawsze inicjatywy z zakresu współ-
pracy biznesu z edukacją, rozwoju
pracownikówikształceniaprzyszłych
kadr.Pracodawcyaplikowaliwtrzech
kategoriach: „Rozwój pracowni-
ka”, „Dojrzałe kompetencje” oraz
„Ambasador Edukacji”. Konkurs
sfinansowano w ramach Funduszy
Europejskich, z Programu Wiedza
Edukacja Rozwój (POWER).
Polska Agencja Rozwoju Przed-
siębiorczościwewspółpracyzeksper-
tami rynku pracy, przedstawicielami
Rady Programowej ds. Kompetencji
oraz Sektorowych Rad ds. Kompe-
tencji wybrała laureatów konkursu
PracodawcaJutra.Dotegorocznejedy-
cji konkursu zgłoszono 89 inicjatyw
na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego
w firmach.
Organizatorzywyłonilizwycięz-
ców w trzech kategoriach: „Rozwój
pracownika”, „Dojrzałe kompeten-
cje” oraz „Ambasador Edukacji”.
W pierwszej kategorii „Rozwój
pracownika” zgłoszono projekty
motywujące do rozwoju zawodo-
wego kadry, programy podnoszące
kompetencje zawodowe, szkolenia
oraz inne inwestycje w poszerzanie
umiejętności pracowników.
Kategoria „Dojrzałe kompeten-
cje” była przeznaczona dla przed-
siębiorców, tworzących inicjatywy
dla pracowników powyżej 50. roku
życia.Uwzględnionoprogramymen-
torskie, polegające na wykorzystaniu
eksperckiej wiedzy doświadczonych
pracowników,wymianiedoświadczeń
z podwładnymi na początku kariery
zawodowej oraz przedsięwzięcia
mające na celu zwiększanie szans
i możliwości na rynku pracy osób
powyżej 50. roku życia.
Zakres inicjatyw wchodzący w
składostatniejkategorii„Ambasador
edukacji” to wszystkie działania,
które skupiły się na wspieraniu edu-
kacji dzieci, młodzieży, studentów
oraz na rozwoju kadry pracowników
oświaty. Jest to m. in.: prowadzenie
kursów i warsztatów w szkołach i na
uczelniach,tworzenielubwspieranie
platform i aplikacji edukacyjnych,
organizacja konkursów oraz staży,
aranżowanie programów klas profi-
lowych, przygotowywanie pomocy
dydaktycznych dla nauczycieli oraz
zaangażowanie na rzecz zdobywania
lubrozwojukompetencjiposzukiwa-
nych na rynku pracy.
Zgłoszenia konkursowe zostały
ocenione przez 20-osobową kapi-
tułę, której przewodniczył Mikołaj
Różycki, zastępca prezesa PARP. W
Kapitule Konkursu Sektorową Radę
ds. Kompetencji w Budownictwie
reprezentował jej przewodniczący,
prof. Adam Podhorecki.
Gala wręczenia nagród laure-
atom odbyła się 9 czerwca w Warsza-
wie.Wręczono5nagródprzyznanych
przez Kapitułę Konkursu oraz 15 na-
gródbranżowychprzyznanychprzez
Kapituły Sektorowe utworzone przez
rady sektorowe. W Gali wziął udział
wiceprzewodniczącySektorowejRady
ds. Kompetencji w Budownictwie
prof.LeonardRunkiewicz,którywrę-
czył nagrodę sektora budownictwa.
Laureaci „Pracodawcy Jutra”
WkategoriiRozwójpracownika,
w segmencie mikro i małe przedsię-
biorstwa wybrano projekt zgłoszony
przez Remi Vision - Remi Academy,
który realizuje w dwóch ścieżkach:
rozwoju zawodowego i promocji
zdrowego stylu życia.
WkategoriiRozwójpracownika,
w segmencie średnie i duże przedsię-
biorstwa wygrało Miejskie Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji
S.A. z Wrocławia z projektami - Mi-
strzowskiePrzywództwo–projektdla
grupy stanowiskowej mistrzów oraz
Angażujące Przywództwo – projekt
dla pracowników na stanowiskach:
lider,menedżer,dyrektororazzarząd.
WkategoriiAmbasadorEdukacji
w segmencie mikro i małe przedsię-
biorstwa zwyciężyła firma Perceptus
Sp. z o.o. z projektem Perceptus IT
Security Academy - inicjatywa ma-
jąca na celu przekazanie uczniom i
studentomwiedzyidoświadczeniaw
dziedzinie bezpieczeństwa IT.
WkategoriiAmbasadorEdukacji
w segmencie średnie i duże przedsię-
biorstwa wybrano projekt zgłoszony
przezMercedes-BenzManufacturing
Poland - „Girls Go Technology, czyli
dziewczyny oswajają technologię”.
W kategorii Dojrzałe Kompe-
tencje, w segmencie mikro i małe
przedsiębiorstwanagrodaprzyznana
została Inventity Foundation za ini-
cjatywę Train the Trainers - szkolenie
i certyfikacja osób w wieku 50+ z
doświadczeniem menedżerskim.
W ramach konkursu „Praco-
dawca Jutra” przyznano również
nagrody branżowe Sektorowych Rad
ds. Kompetencji.
Kapituła Sektorowa Rady ds.
Kompetencji w Budownictwie przy-
znałanagrodęprzedsiębiorstwuUNI-
BEP S.A. za inicjatywę „Akademia
Wiedzy Grupy Unibep” zgłoszoną w
kategorii „Rozwój Pracownika”.
Konkurs przeznaczony był dla
mikro, małych, średnich, ale także
dużych przedsiębiorstw, które reali-
zowałyinicjatywyedukacyjne.Projekt
musiał być skierowany do następu-
jących grup odbiorców: uczniów,
studentów, absolwentów szkół wyż-
szych/średnich/branżowych, pra-
cowników lub osób bezrobotnych
i poszukujących pracy, nauczycieli,
wykładowców akademickich, trene-
rów,doradcóworazinnychśrodowisk
reprezentujących sektor edukacji for-
malnejinieformalnejorazemerytów
i rencistów (o ile inicjatywy miały na
celuprzywrócenieichdoaktywności
zawodowej).Warunkiemformalnym
było prowadzenie biznesu na terenie
Polski.
Laureaci,wybraniprzezKapitułę
Konkursu, otrzymali możliwość
bezterminowego posługiwania się
tytułem „Pracodawca Jutra Roku
2021” oraz korzystania z logotypu i
materiałówreklamowychprzezokres
roku od daty przyznania nagrody.
Każdy z wyłonionych zwycięzców
ma możliwość promowania zwycię-
skiej inicjatywy w ramach działań
komunikacyjnych i promocyjnych
zaplanowanych przez Organizatora.
Patronat nad programem objęło
Ministerstwo Rozwoju i Technologii
oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Konkurs został sfinansowany ze
środkówUniiEuropejskiejwramach
Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój oraz ze środków
budżetu państwa.
PARP/red
Rozstrzygnięcie 6 edycji Konkursu „Pracodawca
Jutra”. Nagroda sektorowa dla UNIBEP S.A.
Laureaci nagrod sektorowych konkursu „Pracodawca jutra”
7
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 6 (173) 2022
Związek Zawodowy „Budowlani” jest
świadomywagiwspółczesnychzmianorgani-
zacyjnych,technologicznychinowychwyma-
gańkompetencyjnychw obszarzestosunków
pracy i rynku pracy w sektorach aktywności
Związku. Zmiany te następują zarówno w
wyniku wdrażania nowych technologii, jak i
realizacji nowej polityki klimatycznej i związa-
nych z nią działań w obszarze efektywności
energetycznej, ograniczeń emisji substancji
szkodliwych i ograniczenia zużycia surowców
orazracjonalnejgospodarkiodpadami.
Od dłuższego czasu prowadzona jest
debata na temat konsekwencji głębokich
zmian technologicznych w przemyśle i wielu
sektorach usług. Eksperci powiązani z bizne-
sem,korporacje a nierzadko także i instytucje
publiczne posługują się celowo w stosunku
dotejnowejformacjineutralnymterminem–
„gospodarka4.0”.
Celem gospodarki 4.0 ma być przede
wszystkim zwiększenie wydajności biznesu,
nowe pola inwestycji,a w efekcie akumulacja
kapitału.Jużwtejchwiliwidać,żewielkiefirmy
wdrażają rozwiązania z obszaru „Przemysłu
4.0” podczas,gdy firm małych i średnich naj-
częściejniebędzienatostać.Czwarta„rewolu-
cja”przemysłowamożenieśćzesobąkorzyści
dla firm,ale też zagrożenia,dla pracowników
ich reprezentacji i generalnie zbiorowych sto-
sunków pracy. Rolą związków zawodowych
jestdbanieoto,byprocestennieodbywałsię
kosztem pracownika, stabilności rynku pracy
aletakżespójnościisprawiedliwościspołecznej.
Już dziś wiemy, że nowe technologie mogą
powodować zarówno masowe zwolnienia i
upadkicałychbranż(jakdziejesiętoobecniez
sektoremtransportuwUSAwwynikuwdra-
żaniaautonomicznychpojazdów).
Zagrożenia,któreniesiezesobą„rewolucja
4.0” są już częściowo zidentyfikowane. To
możliwa likwidacja miejsc pracy,rozwój pracy
o niepewnym charakterze, wydłużenie czasu
pracy – więcej pracy wykonywanej w dowol-
nym czasie, intensyfikacja pracy, osłabienie
reprezentacji pracowników i możliwości ich
organizowania i komunikowania, stopniowe
osłabienie zasięgu działań i rokowań zbioro-
wych.To także większa konkurencja między
pracownikami w celu zmniejszenia kosztów,
większeuzależnienieodnadzoruioperatorów
danych dotyczących pracowników.To często
potrzeba przekwalifikowania. To również
wzrost nierówności między pracownikami a
także możliwa destrukcja systemu finanso-
waniaubezpieczeńspołecznych.Wszystkiete
czynniki będą występowały w większym lub
mniejszymstopniuwbudownictwie,obsłudze
nieruchomości,przemyślewyrobówbudowla-
nych i ceramicznym, drzewnym, meblarskim
aleteżwleśnictwieiochronieprzyrody.
Związek Zawodowy „Budowlani” będzie
identyfikował powstające zagrożenia dla
rynku pracy i podejmie działania mające na
celuprzeciwdziałaniunegatywnymzjawiskom
związanymzwdrażaniemwnaszychbranżach
zmian związanych z „rewolucją 4.0”. Będzie
także dostosowywał swoją działalność do
tych zmian w zakresie form organizacji pracy
Związku.
Potrzebaochronyśrodowiskanaturalnego
człowieka i przeciwdziałania negatywnym
skutkomzmianklimatycznychjestbezsporna,
bo od tego zależy jakość życia nas samych i
jeszcze bardziej - przyszłych pokoleń. Kon-
cepcje Unii Europejskiej w zakresie poprawy
bioróżnorodności, gospodarki niskoemisyjnej
i poprawy efektywności energetycznej niosą
jednak obok wielu korzyści także ryzyka. Ich
wdrożenie może doprowadzić do znacznego
stopnia zmian w sektorze leśno-drzewnym,
meblarskim, budowlanym, obsługi nierucho-
mości,przemysłuwyrobówbudowlanychoraz
sektorach pokrewnych. Związek Zawodowy
„Budowlani” włączył się w działania na rzecz
ochronymiejscpracyiprawpracowniczychw
tymprocesieibędzietedziałaniakontynuował.
ZwiązekZawodowy„Budowlani”apeluje
do rządu RP o powołanie stałych gremiów, z
udziałem partnerów społecznych oraz eks-
pertów, monitorujących oraz konsultujących
wdrażaniedziałańzwiązanychzimplementacją
w Polsce polityki UE w zakresie efektywności
energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej
i bioróżnorodności i ich wpływ na sytuację
przedsiębiorstwisytuacjęnarynkupracy.
Obecnierealizowanapolitykaklimatyczna
UE może prowadzić do likwidacji znacznej
części produkcji w polskich firmach produkcji
wyrobówbudowlanychiprzeniesieniajejpoza
UE, co doprowadzi do likwidacji wielu miejsc
pracy. Ograniczenie dostępności surowca
drzewnegobędącekonsekwencjązwiększenia
obszarówchronionychmożedoprowadzićdo
podobnych zjawisk w przemyśle drzewnym
i meblarskim. Zmiany w sektorze przemysłu
wyrobówbudowlanych,przemyśledrzewnym
imeblarskimbędąmiałybezpośredniwpływna
działalnośćirynekpracywsektorzebudownic-
twaiobsługinieruchomości.
Mamyświadomośćkoniecznościzmianw
gospodarce światowej, europejskiej i polskiej,
mających na celu powstrzymanie negatyw-
nychzmianklimatu–icozatymidzie,środowi-
skawktórymżyjemy.Mamyteżświadomość
konsekwencjizmiannastępującychwwyniku
postępu technologicznego. Na jedne i drugie
mają jednak wpływ środowiska gospodar-
cze i polityczne, decydują o ich charakterze,
regulacjach prawnych i organizacyjnych. Nie
zgadzamy się na to by te środowiska były
jedynymi, które decydują o kierunkach i skali
tych zmian. Zmiany te nieuchronnie wpłyną
na rynek pracy i mechanizmy zabezpieczenia
społecznego.Toobszar,w którym związkiza-
wodowereprezentującepracownikówmuszą
miećprawodowspółdecydowania.
We wszystkich naszych sektorach ko-
nieczne jest dostosowanie działań w zakresie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy,
szkolenia i kształcenia zawodowego pracow-
ników a także funkcjonowania systemu za-
bezpieczeniaspołecznegodonowychwyzwań
wynikających z polityki klimatycznej i zmian
technologicznych w gospodarce. Związek
Zawodowy „Budowlani” wyraźnie podkreśla:
NIC O NAS BEZ NAS. I będziemy realizację
tegohasłakonsekwentniewdrażać,pamiętając
o właściwej hierarchii celów. Na pierwszym
miejscu należy postawić respektowanie praw
człowiekaipracownika.Postęptechnologiczny
i programy polityczne powinny temu celowi
służyć.Nieodwrotnie.
Ameliówka,9czerwca2022r.
CZŁOWIEK, PRACOWNIK, TECHNOLOGIA
- TYLKO W TEJ KOLEJNOŚCI
STANOWISKO
Nadzwyczajnego XI Kongresu ZZ „Budowlani”
w sprawie wpływu wyzwań kompetencyjnych, technologicznych i or-
ganizacyjnych na rynku pracy budownictwa, przemysłu wyrobów bu-
dowlanych, drzewnego, meblarskiego, leśnictwa i ochrony przyrody.
W
Ameliówce k/Kielc, w dniach 9-10 czerwca 2022 r. odbył się XI Nad-
zwyczajny Kongres Związku Zawodowego „Budowlani” poświęcony
przedewszystkim130-leciuruchuzawodowegobudowlanychwPolsce.
Kongresrozpocząłobchodyjubileuszupowstaniajednegoznajstarszychnurtów
branżowegoruchuzawodowegowPolsce.Spotkaniajubileuszowebędąodbywały
siętakżewokręgowychizakładowychstrukturachZwiązku.
W Kongresie udział wzięło stu kilkudziesięciu delegatów ze wszystkich
strukturorganizacyjnychZZ„Budowlani”izaproszonychgości,wśródktórych
byli przedstawiciele władz krajowych, regionu świętokrzyskiego, organizacji i
instytucji branżowych, firm województwa świętokrzyskiego oraz sponsorów
Kongresu. Wśród gości honorowych znaleźli się także długoletni, zasłużeni
działaczeorganizacji„Budowlanych”.
CzęśćorganizacyjnąNadzwyczajnegoKongresuprowadziłprzewodniczący
Związku Zbigniew Janowski i Prezydium Kongresu, w skład którego weszli
także: Piotr Albrzykowski – Branża Leśnictwo i Ochrona Środowiska (Okręg
Małopolski), Piotr Brambor – Branża Przemysł Drzewny i Meblowy (Okręg
Wielkopolski), Jolanta Koczywąs – Branża Przemysł Materiałów Budowlanych
(Okręg Świętokrzyski), Barbara Kuchn – Branża Spółdzielczość Mieszkaniowa
(OkręgŚląski)iStanisławZdanowicz-BranżaBudowlana(OkręgMazowiecki).
Kongreswybrałkomisje,przyjąłregulaminiporządekobrad.
Kongres przyjął uchwałę zmieniającą wysokość składek członkowskich dla
emerytówiosóbnieaktywnychzawodowo.Wysokośćmiesięcznejskładkiczłon-
kowskiejpobieranejodosóbaktywnych
zawodowoniemożebyćniższaniż0,5%
minimalnego miesięcznego wynagro-
dzenia brutto. Wysokość miesięcznej
składki członkowskiej pobieranej od
osóbnieaktywnychzawodowoniemoże
być niższa niż 0,25% minimalnego
miesięcznego wynagrodzenia brutto.
Wysokość składki odprowadzanej na
rzecz struktur ponadpodstawowych
przez organizacje podstawowe od
każdego członka, który jest aktywny
zawodowowynosi0,25%minimalnego
miesięcznego wynagrodzenia brutto w
danym roku, a od osób nieaktywnych zawodowo 0,25% najniższej emerytury
wdanymroku.
PodyskusjidelegacinaKongrespostanowilinierozpatrywaćproponowanych
przezRadęKrajowązmianwStatucieZwiązku.
DelegacinaKongreszamanifestowalisolidarnośćzpracownikamiizwiązkow-
camiIKEAIndustrywPolsce,protestującprzeciwkodyskryminacyjnejpolityce
130 LAT RUCHU ZAWODOWEGO BUDOWLANYCH
XI Nadzwyczajny Kongres Związku Zawodowego
„Budowlani” w Ameliówce k/Kielc.
Zbigniew Figurski
Goście kongresu
Tomasz Nagórka
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 6 (173) 2022
8
DlaZwiązkuZawodowego„Budowlani”ochrona
życiaizdrowiapracownikówjestjednymznajważniej-
szych obszarów aktywności organizacji związkowej.
„Budowlani”wtejsferzekierująsięodlatpodstawo-
wymiinienaruszalnymizasadami:
•	 życie i zdrowie pracownika są wartością nad-
rzędną. Wszelkie inne zasady prowadzenia
działalności gospodarczej, organizacyjnej muszą
być tej wartości podporządkowane.Zysk firmy i
sukcesorganizacjiniemożebyćosiąganykosztem
bezpieczeństwapracowników.
•	 regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i
zdrowia pracowników zawsze muszą być inte-
gralną częścią prawa dotyczącego działalności
każdegozakładupracyikażdejformydziałalności
gospodarczej.Niewolnostanowićprawaignoru-
jącegopotrzebywzakresieBHP
.
•	 bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy po-
winnystanowićspójnysystemregulacjiprawnych,
zasadidobrychpraktyk.
•	 systemu ochrony pracy nie można efektywnie
doskonalićbezsystemowegoudziałunajważniej-
szychinteresariuszy:pracownikówipracodawców,
ich organizacji oraz władz publicznych mających
wpływ na stanowienie i egzekwowanie prawa.
ZwiązekZawodowy„Budowlani”zawszebędzie
działał na rzecz stanowienia porozumień w tym
zakresie.
•	 systemochronyzdrowiaibezpieczeństwapracy
musiszybkouwzględniaćzmianytechnologiczne
iorganizacyjnewzakresiefunkcjonowaniaprzed-
siębiorstwicałychsektorów.Tam,gdziezmieniają
się warunki pracy, do zmian dostosować należy
zasadyochronypracy.
ZwiązekZawodowy„Budowlani”doceniadziała-
nianarzeczograniczenialiczbywypadkówprzypracy
wnaszychbranżachinarzeczpoprawybezpieczeń-
stwapracy.Jednocześnieuważamy,żesystemochrony
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w Polsce
wciąż nie jest systemem kompleksowym. Koordy-
nacjadziałańwtymzakresiewymagauwzględnienia
jednocześnie czynników bezpośrednio związanych z
działalnością gospodarczą i organizacyjną zakładów
pracy,aktualnejwiedzymedycznejizmianwsystemie
ochronyzdrowia,czynnikówdemograficznychimo-
bilnościspołecznejiorazzmiankulturowych.
Bezjednoczesnegouwzględnieniatychczynników
i dynamiki ich zmian nie będzie możliwe osiągnięcie
jakościowegopostępuwsystemieochronyzdrowiai
bezpieczeństwapracowników.
Koniecznejestwięcdostosowanieobowiązujące-
gowPolsceprawapracyiwzakresieBHPdozmianw
naszychsektorachgospodarkiwzakresietransformacji
ekologicznej,technologicznej,organizacyjnej i demo-
graficznej.Wyzwaniemdlasystemuochronyzdrowia
ibezpieczeństwapracystająsięcyfryzacja,gospodarka
niskoemisyjnainiskoenergetycznaioobieguzamknię-
tym a także starzenie się społeczeństwa polskiego i
napływpracownikówmigracyjnych.
Związek Zawodowy „Budowlani” uważa, że
niezbędnejestdokonanieprzegląduzagrożeńwpracy
w kontekście występowania chorób zawodowych
w sektorach aktywności Związku. ZZ „Budowlani”
popiera„otwarcie”europejskiejikrajowejlistychorób
zawodowych i uzupełnienie jej o nowe jednostki
chorobowe,szczególniewzakresiechoróbopodłożu
mutagennym i kancerogennym oraz chorób układu
kostno-mięśniowego.
Związek Zawodowy „Budowlani” uważa,że dla
osiągnięciajakościowejpoprawystanubezpieczeństwa
i ochrony zdrowia w sektorach działalności Związku
potrzebnesązmianysystemowe:
- w systemie zamówień,uwzględniające obliga-
toryjnewłączeniekosztówbezpieczeństwaiochrony
zdrowiawkosztyzamówienia.Zamawiającypowinien
uwzględniaćtekosztywzamówieniuawokreślonych
wypadkachponosićtakżewpewnymzakresieodpo-
wiedzialnośćzabezpiecznąrealizacjęzamówienia.Wy-
konawcy,podwykonawcyidostawcywinnitekoszty
uwzględniaćwofertachnawykonaniezamówienia;
- w systemie ochrony zdrowia i profilaktyki
zdrowotnej,uwzględniającezmianyorganizacjipracy,
technologiiiwzakresiestosowanianowychmateriałów
atakżerosnącąśredniąwiekupracownikówipotrzeby
ochrony pracowników wydłużających czas swojej
aktywnościzawodowej;
- w systemie dialogu społecznego, ułatwiające i
promujące zawieranie ponadzakładowych (sektoro-
wych)układówzbiorowychpracy;
-wsystemiekształceniaiszkoleniazawodowego
orazszkoleniabhp,uwzględniającezmianytechnolo-
giczne,organizacyjneidemograficznezachodzącew
poszczególnychsektorachatakżeobligatoryjneszko-
leniebhposóbzatrudnionychwewszystkichdopusz-
czalnychprawemformach,wtymsamozatrudnionych
itymczasowychpracownikówmigracyjnych;
ZwiązekZawodowy„Budowlani”zdecydowanie
przeciwstawia się wszelkim próbom przekraczania
norm i wydłużania czasu pracy ponad normy prze-
widziane w polskim prawie pracy.Wydłużanie czasu
pracydlapracownikówpolskichi,coszczególnieczę-
ste, migracyjnych w wielu wypadkach prowadzi do
generowaniazagrożeńdlabezpieczeństwaizdrowia
pracowników. Związek uważa, że tylko umowa o
pracęmożetworzyćodpowiednieramydlaefektywnej
ochrony zdrowia pracownika a wszelkie inne formy
świadczeniapracypowinnystanowićwyjątekuzasad-
nionywkażdymwypadkuszczególnymcharakterem
wykonywanychzadań.
ZwiązekZawodowy„Budowlani”deklaruje,takjak
dotychczas,wolęstałejsystemowejwspółpracyzPań-
stwowąInspekcjąPracy,władzamipublicznymi,innymi
krajowymi i europejskimi związkami zawodowymi,
związkamipracodawców,organizacjamizajmującymi
się problematyką ochrony pracy oraz jednostkami
naukowymi zaangażowanymi w badania w tym
obszarze. Związek liczy na to, że efektem tej współ-
pracy będą zarówno pożądane zmiany w systemie
ochronyzdrowiaibezpieczeństwapracownikówjaki
stworzenieefektywnegomechanizmuichwdrażania
imonitorowania.
Ameliówka,9czerwca2022r.
ZDROWE I BEZPIECZNE ŚRODOWISKO PRACY
- NOWE WYZWANIA I ZADANIA
STANOWISKO
Nadzwyczajnego XI Kongresu ZZ„Budowlani”
w sprawie ochrony zdrowia i życia pracowników budownictwa i spółdzielczości mieszka-
niowej, przemysłu wyrobów budowlanych, ceramicznego, drzewnego, meblarskiego, le-
śnictwa i ochrony przyrody
władz firmy oraz lekceważenia pracowników i związków zawodowych w IKEA
INDUSTRY POLAND Sp. z o.o. Kierownictwo IKEA otrzymało „czerwoną
kartkę”odZwiązkuZawodowego„Budowlani”.
ObchodyJubileuszu130-leciarozpoczęłowprowadzeniesztandarówZwiązku
Zawodowego„Budowlani”,OkręguŚwiętokrzyskiego,OkręguKujawsko-Pomor-
skiego oraz Organizacji Zakładowej „Budowlanych” w Cementowni Ożarów.
MłodzieżowaOrkiestraDętazMasłowaodegrałahymnRzeczypospolitejPolskiej.
WczęścijubileuszowejKongresu,prowadzonejprzezwiceprzewodniczącego
Związku Tomasza Nagórkę, udział wzięli zaproszeni goście. Wśród nich: Kata-
rzynaŁażewska-Hrycko-głównyinspektorpracyiJarosławLeśniewski-zastępca
głównegoinspektorapracy,AdamaDerza–okręgowyinspektorpracywKielcach,
RobertWzorek-dyrektorWydziałuInfrastrukturyiRozwojuŚwiętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Zbigniew Michnicki - zastępca dyrektora
DepartamentuInfrastruktury,TransportuiKomunikacjiUrządMarszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego, Tomasz Lato – wójt Gminy Masłów, Robert
Geryło - dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej, Piotr Ostrowski – wiceprze-
wodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz
ElżbietaDrogosz–przewodniczącaRadyOPZZWojewództwaŚwiętokrzyskiego,
JózefWitczak-wiceprezesZarząduGłównegoOgólnopolskiegoStowarzyszenia
Pracowników Służby BHP oraz Andrzej Lis – prezes Oddziału Stowarzyszenia
w Starachowicach, Ewa Skiba – przewodnicząca Świętokrzyskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa, Mirosław Majchrowicz - dyrektor zarządzający
DyckerhoffSp.zo.o.,HenrykMilcarz-prezesWodociągówKieleckichSp.zo.o.,
KamillaPękalska-prezesZarząduKarabelaCK,MałgorzataGawęcka-kierownik
BiuraZarząduŚwiętokrzyskichKopalniSurowcówMineralnychSp.zo.o.,Ryszard
Barwinek–PrezesZarząduKlubuSportowego„Stella”wKielcach.
Jubileusz otworzyły wystąpienia przewodniczącego Związku Zbigniewa
Janowskiego i przewodniczącego Komisji Historycznej Związku Zbigniewa
Figurskiego.
Delegaci uczcili minutą ciszy pamięć działaczy ZZ „Budowlani”, którzy
odeszliodnaswczasieodXKongresuw2020roku.
Podczas wystąpień gości Kongresu padło wiele ciepłych słów skierowanych
doZZ„Budowlani”izapewnieńokontynuacjidobrejwspółpracy.Wiceprzewod-
niczącyZwiązkuJakubKusodczytaładresyilistydodelegatów.Wieleinstytucjii
organizacjiskierowałododelegatównaKongreslistygratulacyjne.Swojeżyczenia
z okazji Jubileuszu przekazali min. Marszałek Senatu RP, Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
DyrektorGeneralnyLasówPaństwowych,władzeOPZZ,PolskaIzbaInżynierów
Budownictwa,InstytutTechnikiBudowlanej,OgólnopolskieStowarzyszeniePra-
130 LAT RUCHU ZAWODO
XI Nadzwyczajny Kongres Związku Zawodo
Mirosaw Konkel
9
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 6 (173) 2022
Z wystąpienia przewodniczącego
ZZ „Budowlani” Zbigniewa
Janowskiego:
(…) Pamiętamy o tych, których zna-
liśmy osobiście, pamiętamy jednocześnie
o pokoleniach związkowców, którzy przez
dziesięciolecia budowali nasz ruch. O tym, o
cowalczyliiwjakisposóbwalczyli.Ipoznając
coraz lepiej dokumenty i świadectwa naszej
historii, nieustannie dziwimy się, jak wiele z
dorobkutych130latpozostajeaktualne.
Zmieniająsięustroje,relacjegospodarcze,
technologie,sposobyzarządzaniaiorganizacji
pracy,wtymnaszej-związkowej.Niezmieniasię
jednakistotadziałaniazwiązkówzawodowych
inaszakoncentracjanaobroniegodnościpracy
i praw pracowniczych. Od czasu do czasu od-
czuwamyniespodziewaniedejavu.Choćbyto,
żenasipoprzednicywzamierzchłejprzeszłości
walczylioośmiogodzinnydzieńpracy.Inagle
dziś okazuje się, że w budownictwie musimy
walczyćotosamo.
Nasz Związek szanuje swą przeszłość nie
dlatego, że lubi wspominać dawne czasy, ale
właśnie dlatego, że czerpie z niej inspirację. Z
wielunurtówruchuzwiązkowego,którekształ-
towały naszą organizację. I z wielu sektorów,
które dziś reprezentujemy. Pamiętamy więc o
tych, którzy w ostatnich dekadach XIX wieku
tworzyliruchzawodowypracownikówbudow-
nictwa, przemysłu materiałów budowlanych
i ceramicznego. Pamiętamy o drzewiarzach i
meblarzach,którzyw1897rokuutworzyliswój
pierwszy polski związek, o leśnikach, którzy
tworzyli związki od 1918 roku w niepodległej,
o związkowcach tworzących polską spółdziel-
czośćmieszkaniową.
Nie zapomnieliśmy i nie zapomnimy,
bo ta historia i ten dorobek są wciąż żywe,
potrzebneiinspirujące.Patrzymywprzyszłość
korzystajączprzeszłości.
Nie ulega wątpliwości, że w działaniach
ruchu związkowego wiele musi się zmienić.
Potrzebujemynowych,aktywnychludzi,potrze-
bujemynowychpomysłów,nowychsposobów
organizacji pracowników, nowych form repre-
zentacji,atakżenowychsposobówkomunika-
cji. Inne jest tempo zmian, inne tempo pracy,
inne technologie i inaczej zorganizowana jest
pracawfirmach.Związkizawodowemusząsię
dotychzmiandostosować.Aleniebiernieinie
bezrefleksyjnie.Wzglobalizowanejgospodarce,
wsieciachprzedsiębiorstw,zależnościidostaw
namchodziwciążotosamo.Oefektywnąrepre-
zentacjęinteresupracownikaionienaruszalne
prawo do niezależnej i zbiorowej obrony tych
interesów.Oczytelneiuczciwerelacjepomiędzy
pracodawcą a związkiem zawodowym. Bo
nadal jest pracodawca i nadal jest pracownik,
wraz z relacjami pomiędzy nimi. Relacjami,
które czasem są dobre, a czasem są źródłem
konfliktu.Relacjami,wktórychczasemtwardo
bronimypracownika,aczasemtakżebronimy
interesucałegosektora–botegowymagainteres
pracowników.(…)
(…)Działamywramachpolskiegoprawa,
choć wiemy, że nie jest doskonale, że utrudnia
nam często organizowanie pracowników
i, że zrobimy wiele aby je w wielu sprawach
zmienić. Związek Zawodowy to nie urząd, to
społeczna organizacja dynamicznie reagująca
nazmiany,aleteżjeprzyśpieszającatam,gdzie
toniezbędne.
Potrzebujemywzwiązkunowych,skutecz-
nychliderów,dobrzerozumiejącychtędynami-
kęzmian,dobrzeprzygotowanychdodziałania
przez swych poprzedników, dobrze znających
swesektoryifirmy.Ichoćichprzygotowujemy,
musimy to robić skuteczniej i szybciej. To nie
jest proste zadanie, bo wymagamy od nich
więcejniżtylkowiedzyiumiejętnościtechnicz-
nych.Wymagamyprzekonaniadosensupracy
związkowej i odporności. Tym bardziej, że
szczególniewfirmie,tapracaniedajewielkich
profitówajejefektami,nawetbardzodobrymi,
niezawszemożnasięwprostpochwalić.
Takwięcdziś,przyokazjijubileuszu,gdy
mówimy o historii, mówimy też o motywacji
dodziałalnościzwiązkowej.Mówimyotymjak
byćskutecznączyskutecznym.(…)
(…)AZwiązekbył,jestibędziepókisąw
nimludzie,którzywidząsensnaszejpracy.Czy-
libędziedługo,zwielomakolejnymiokrągłymi
jubileuszami.(…)
Związek Zawodowy „Budowlani” uważa, że
podstawąstosunkównarynkupracywPolscepowi-
nienbyćdialogspołeczny.Oznaczato,żeoptymalną
drogą kształtowania tych stosunków powinny być
porozumienia partnerów społecznych,reprezentu-
jącychpracownikówipracodawców.
Sprawdzoną i najbardziej upowszechnioną w
europejskich systemach demokratycznych formą
porozumień są układy zbiorowe pracy, których
uzgodnienia partnerów regulują kompleksowo
stosunki pracy zarówno na szczeblu zakładu pracy
jakteżcałegosektoragospodarki.Układyzbiorowe
pracy przyczyniają się do utrzymania pokoju spo-
łecznegoizapewniająprzewidywalneramyzatrud-
nieniadlapracowników.Pozwalajątakżenastabilny
rozwój przedsiębiorstw i pozwalają pracodawcom
na efektywne koncentrowanie się na działaniach
gospodarczych firmy. Układy ponadzakładowe są
kluczowymnarzędziemzapewnianiauczciwejkon-
kurencjiwsektorze.Mechanizmnegocjacjiukładów
zbiorowych pracy pozwala jednocześnie na dosto-
sowywanie warunków pracy do zmieniających się
warunkówprowadzeniadziałalnościgospodarczej.
WciąguminionychtrzechdekadwPolsceme-
chanizmzawieraniaukładówzbiorowychpracyuległ
deprecjacji. Powodem tego jest przede wszystkim
słabe zorganizowanie pracowników i pracodaw-
ców, związane także z niedoskonałymi przepisami
prawa o związkach zawodowych i związkach pra-
codawców.Mechanizmytepowodują,żezarówno
organizacjezwiązkowejakizwiązkipracodawcówsą
słaboreprezentowanewsektorzemałychiśrednich
przedsiębiorstw, dominujących w polskiej gospo-
darce.Wiele obszarów regulacji w innych krajach,
przypisanychdosferydialoguspołecznego,przejęło
w Polsce państwo – ustawodawca i władza wyko-
nawcza.W tej sytuacji zaangażowanie partnerów
społecznych w dialogu sektorowym sprowadza się
główniedorolikonsultacyjno-doradczej.
Związek Zawodowy „Budowlani” wzywa
do podjęcia działań na rzecz upowszechnienia
układów zbiorowych pracy, zarówno na szczeblu
zakładowym, jak i – przede wszystkim – sektoro-
wym. Powinny temu służyć odpowiednie działania
promocyjneiorganizacyjnestrondialogu,jakinowe
działaniaregulacyjne.
Związek Zawodowy „Budowlani” uważa, że z
uwagi na ograniczenia wynikające ze słabego zor-
ganizowaniastrondialoguspołecznego,wniektórych
sektorachwiodącąrolęwnegocjacjachsektorowych,
ponadzakładowychukładówzbiorowychpracypo-
winnaprzejąćRadaDialoguSpołecznegowewspół-
pracy ze związkami pracodawców i pracobiorców
tych sektorów. Ponadzakładowe Układy Zbiorowe
Pracy wynegocjowane w ten sposób i obejmujące
swymoddziaływaniemcałesektorymogąprzyczynić
się do poprawy sytuacji konkurencyjnej uczciwych
firm,eliminacjiszarejstrefygospodarkiizatrudnienia
a także znaczącego zwiększenia zaangażowania
pracodawcówipracownikówwdziałaniaorganizacji
partnerówspołecznych.
Bytoosiągnąć,zpełnieniarolipartneraspołecz-
negomusząwynikaćokreślonekorzyścizarównodla
organizacjizwiązkowychjakizwiązkówpracodaw-
ców.Niejestpartneremspołecznymorganizacjapra-
codawców,któranieprzyjmujenasiebieobowiązków
wynikających z ustawy o związkach pracodawców,
podobniejakniejestzwiązkiemzawodowymorga-
nizacja pracowników, która nie zamierza spełniać
obowiązków wynikających z ustawy o związkach
zawodowych. Dlatego też wyjaśnić należy status
organizacji członkowskich konfederacji reprezento-
wanychwRadzieDialoguSpołecznego,któreniesą
związkamipracodawców.
Związek Zawodowy „Budowlani” docenia fakt
funkcjonowaniaPonadzakładowychUkładówZbio-
rowychPracydlapracownikówPGLLasyPaństwowe
orazdlapracownikówParkówNarodowych.Wzywa-
my jednocześnie odpowiednie organy administracji
publicznejdoprzejęciarolipartneraspołecznegoido-
robkuPUZPdlapracownikówParkówNarodowych
pozmianiestrukturyzarządzaniatychjednostek.
Związek Zawodowy „Budowlani” deklaruje
udział w pracach nad wprowadzeniem sektoro-
wych układów zbiorowych pracy w pozostałych
branżach, w których posiada swą reprezentację.
Istotnym wkładem w te działania mogą być prace
nad taryfikatorem kwalifikacyjno – płacowym w
budownictwieiew.pokrewnychsektorach.
Związek Zawodowy „Budowlani” wzywa jed-
nocześnie pracodawców i organizacje Związku do
podjęciadziałańnarzeczprzekształceniaistniejących
regulaminówpracyiregulaminówwynagradzaniaw
zakładoweukładyzbiorowepracyobejmującecałość
problematykistosunkówpracywprzedsiębiorstwie.
Związek Zawodowy „Budowlani” nadal będzie
wspierał dialog sektorowy prowadzony w ramach
innych struktur dialogu, takich jak Rada Ochrony
Pracy, Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Go-
spodarki Komunalnej, Rady ds. Bezpieczeństwa
Pracy w Budownictwie. ZZ „Budowlani” rekomen-
duje wszystkim strukturom terytorialnym Związku
zaangażowaniewpraceWojewódzkichRadDialogu
Społecznego.
Związek będzie również aktywnie działał w
ramachEuropejskiegoDialoguSpołecznegowswych
sektorachaktywnościiwspierałzawieranieporozu-
mieńramowychwramachfirmponadnarodowych.
Związek, prowadząc dialog sektorowy będzie
takżedążyłdozawieraniaporozumieńowspółpracy
z organizacjami samorządu zawodowego, gospo-
darczegoorazinstytucjamipublicznymiiprywatnymi
wsferachwspólnegozainteresowania.
UznającpriorytetdialoguspołecznegoZwiązek
Zawodowy„Budowlani”będzietakżepodejmował
wraz z innymi partnerami sektorowymi transpa-
rentne działania lobbingowe na rzecz reprezentacji
uzasadnionychroszczeńiinteresówbranż,wktórych
działa.
Ameliówka,9czerwca2022r.
OWEGO BUDOWLANYCH
owego „Budowlani” w Ameliówce k/Kielc
STANOWISKO
Nadzwyczajnego XI Kongresu Związku Zawodowego „Budowlani”
w sprawie dialogu społecznego i porozumień zbiorowych w sektorach budownictwa, prze-
mysłu wyrobów budowlanych, drzewnego meblarskiego, leśnictwa i ochrony przyrody
DIALOG DLA GODNEJ PRACY, UCZCIWEJ KONKURENCJI
I POKOJU SPOŁECZNEGO
10 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 6 (173) 2022
cownikówSłużbyBHP,ŚwiętokrzyskaOkręgowaIzbaInżynierówBudownictwa,
firmyregionuwspółpracującezeZwiązkiem.
Przewodniczący Związku podziękował sponsorom Jubileuszu 130-lecia.
Głównym sponsorembyłafirmaSOLBETSp.zo.o.
Wsparciafinansowegoudzieliłytakże:KWKConstructionGroup,Cement
Ożarów S.A., Trzuskawica S.A., Dyckerhoff Polska, Wodociągi Kieleckie Sp. z
o.o., Kopalnia Wapienia Morawica S.A., Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa i
ŚwiętokrzyskieKopalnieSurowcówMineralnychSp.zo.o.
Przewodniczący Zbigniew Janowski podziękował również serdecznie
współorganizatorowi Kongresu, Okręgowi Świętokrzyskiemu Związku i jego
przewodniczącejAnnieBujnowskiej.
DecyzjąZarząduKrajowegoZwiązkuZawodowego„Budowlani”Medalem
130-leciaruchuzawodowegobudowlanychwPolscedlazbiorowościwyróżniona
została Państwowa Inspekcja Pracy – Główny Inspektorat Pracy. Medal został
przekazany na ręce głównego inspektora pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko.
Wyróżnienie to otrzymał także Instytut Techniki Budowlanej. Medal przyjął
dyrektorInstytutuRobertGeryło.
Honorowe wyróżnienia – Medale 130-lecia otrzymali zasłużeni działacze
Związku:RyszardBarwinek–prezesKlubuSportowegoSTELLAwKielcach,były
liderZwiązkuwOkręguŚwiętokrzyskim,EwaNęcek–sekretarzZarząduOkręgu
Małopolskiego, Mirosław Ossowski – sekretarz krajowy Związku ds. Ochrony
Pracy, Mirosław Pielka – przewodniczący Organizacji w SM „Nowoczesna” w
Raciborzu,członekRadyOkręguŚląskiego,AndrzejPiotrowski –byłyprzewod-
niczący Głównej Komisji Rewizyjnej, Mirosław Simon – były przewodniczący
ZPS„Lubiana”S.A.,członekRadyOkręguPomorskiego,DariuszZarzecki–były
przewodniczącyOkręguPodlaskiego.
Delegaci na XI Kongres przyjęli pięć stanowisk i rezolucji prezentowanych
przez Mirosława Konkela, Stefana Dąbrowskiego, Józefa Tadlę, Jakuba Kusa i
PiotraBrambora,wtym:
•	 Stanowiskowsprawieochronyzdrowiaiżyciapracownikówbudownictwa,
przemysłu wyrobów budowlanych, drzewnego meblarskiego, leśnictwa i
ochronyprzyrody;
•	 Stanowisko w sprawie dialogu społecznego i porozumień zbiorowych w
sektorach budownictwa, przemysłu wyrobów budowlanych, drzewnego
meblarskiego,leśnictwaiochronyprzyrody;
•	 Rezolucjęwsprawiehistoriiiprzyszłościruchuzawodowegobudowlanych
idrzewiarzy;
•	 Stanowiskowsprawiewpływuwyzwańkompetencyjnych,technologicznych
iorganizacyjnychnarynkupracybudownictwa,przemysłuwyrobówbudow-
lanych,drzewnego,meblarskiego,leśnictwaiochronyprzyrody;
•	 Rezolucjęwsprawiesytuacjipracownikówbudownictwaiprzemysłuwyrobów
budowlanychUkrainy.
Tekstystanowiskzamieszczamywtymwydaniugazety.
Po zakończeniu oficjalnych obrad odbył się entuzjastycznie przyjęty przez
zebranychkoncertnatrąbkęwwykonaniuJakubaKowalskiego.
W części nieoficjalnej odbyła się uroczysta kolacja z udziałem delegatów, a
poniej-jużcałkowicienieoficjalnespotkaniezmuzykąitańcami,trwającedo…
Powiedzmy,bardzodługo.
Jubileuszowemuspotkaniutowarzyszyłylicznedyskusje,atakżeminiwystawa
historycznaorazprezentacjazdjęćhistorycznychiwspółczesnychzdziałalności
Związku Zawodowego „Budowlani” i wielu organizacji będących jego poprzed-
nikamiwciąguminionych130lat.
red
130 LAT RUCHU ZAWODOWEGO BUDOWLANYCH
XI Nadzwyczajny Kongres Związku Zawodowego
„Budowlani” w Ameliówce k/Kielc.
Brutalna wojna wywołana
przez Rosję w Ukrainie oznacza
nietylkośmierćicierpieniamiesz-
kańców ukraińskich miast i wsi,
kryzys uchodźczy i deportacje
ludności. Jej skutkiem jest także
destrukcja systemu gospodar-
czego ukraińskiego państwa
na wschodzie i południu kraju i
poważnezaburzeniefunkcjono-
wania sektorów gospodarki na
terenachnieobjętychbezpośred-
nimi działaniami wojennymi. Tej
niszczącej działalności doświad-
czył także sektor budownictwa i
przemysłumateriałówbudowla-
nych Ukrainy i pracownicy tego
sektora.
W wyniku rosyjskiej agresji
w dużej części kraju zniszczone
zostały całe firmy i miejsca pracy
tysięcy pracowników tej branży.
Wielu musiało opuścić swoje
miejsca pracy i zamieszkania,
uchodzącprzednajeźdźcą.Ludzie
zdnianadzieńpozbawienizostali
źródełutrzymaniaidochodu.
Wierzymy, że Ukraina zwy-
cięsko przetrwa ten trudny czas.
Będzie potrzebowała pracowni-
ków budownictwa i przemysłu
materiałów budowlanych do
odbudowykraju.
Związek Zawodowy „Bu-
dowlani” dziękuje tym swoim
członkom którzy zaangażowali
się w pomoc zarówno uchodź-
com, jak i obywatelom Ukrainy,
którzy pozostali w swym kra-
ju. Dziękujemy organizacjom
związkowym, które systemowo
zaangażowały się w akcję po-
mocy.Apelujemy jednocześnie o
wytrwałość.Pomocjestpotrzeb-
na dzisiaj, ale równie potrzebna
będziejutro.
Związek Zawodowy „Bu-
dowlani” deklarując swą solidar-
ność z pracownikami Ukrainy
podjął i kontynuuje współpracę
z ze związkiem ukraińskich pra-
cowników budownictwa i prze-
mysłu materiałów budowlanych
PROFBUD. Będziemy wspierać
nasze ukraińskie Koleżanki i na-
szych Kolegów nie tylko w po-
wrociedonormalnejpracyaleteż
w walce o godne warunki pracy
i odbudowę sektora w oparciu o
zasady sprawiedliwości i dialogu
społecznego.
Wzywamy organizacje i
członków Związku Zawodowe-
go„Budowlani”,bywmiaręswo-
ichsiłimożliwości,angażowalisię
w akcje pomocy pracownikom
naszych sektorów w Ukrainie.
Będziemy w tym zakresie, tak
jak dotychczas, współpracować
z naszymi międzynarodowymi
partneramizBWIiEFBWW.
Bądźmy solidarni z Ukrainą i
jejpracownikamidziśijutro!
Ameliówka,9czerwca2022r.
REZOLUCJA
Nadzwyczajnego XI Kongresu
Związku Zawodowego „Bu-
dowlani”
w sprawie sytuacji pracowni-
ków budownictwa i przemy-
słu wyrobów budowlanych
Ukrainy
SOLIDARNI Z PRA-
COWNIKAMI UKRA-
INY - DZIŚ I JUTRO
SPONSOR GŁÓWNY
SPONSORZY
Czerwona kartka dla pracodawcy IKEA Industry
Ryszard Barwinek - prezes Zarządu Klubu Sportowego „Stella”,
Tomasz Lato - wójt Gminy Masłów,
i Henryk Milcarz - prezes Wodociągów Kieleckich
Wyróżnieni działacze Związku
Katarzyna Łażewska-Hrycko (GIP),
Jarosław Leśniewski (z-ca GIP), Zbigniew Janowski
Odznaczenie OPZZ Annie Bujnowskiej wręczają
Piotr Ostrowski i Elżbieta Drogosz
11
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 6 (173) 2022
Obowiązki pracodawcy
w zakresie BHP wobec osób
pracujących zdalnie cz. 1
B
ez wątpienia okres pandemii sprawił,
żepracazdalnaprzestałabyćczymśwy-
jątkowym, przestała być rozwiązaniem
stosowanym przez przedsiębiorców jedynie
doraźnie. Wiele firm w celu uniknięcia zagro-
żeńzwiązanychzCOVID-19,zdecydowałosię
na zmianę organizacji pracy właśnie w tym
kierunku. Trzeba mieć jednak na uwadze,
iż praca w omawianym trybie niesie dla
pracodawcy określone obowiązki, również w
zakresieBHP.
Art. 207 Kodeksu pracy
§ 1. Pracodawca ponosi odpowiedzial-
ność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzial-
ności pracodawcy nie wpływają obowiązki
pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz powierzenie wykonywania
zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy
specjalistom spoza zakładu pracy, o których
mowawart.23711§2KP.
§ 2. Pracodawcajestobowiązanychronić
zdrowie i życie pracowników przez zapewnie-
nie bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy przy odpowiednim wykorzystaniu
osiągnięć nauki i techniki. W szczególności
pracodawcajestobowiązany:
organizowaćpracęwsposóbzapewniający
bezpieczneihigienicznewarunkipracy;
zapewniać przestrzeganie w zakładzie
pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia
uchybień w tym zakresie oraz kontrolować
wykonanietychpoleceń;
reagować na potrzeby w zakresie zapew-
nienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
dostosowywać środki podejmowane w celu
doskonalenia istniejącego poziomu ochrony
zdrowiaiżyciapracowników,biorącpoduwagę
zmieniającesięwarunkiwykonywaniapracy;
zapewnić rozwój spójnej polityki zapo-
biegającej wypadkom przy pracy i chorobom
zawodowym uwzględniającej zagadnienia
techniczne, organizację pracy, warunki pracy,
stosunki społeczne oraz wpływ czynników
środowiskapracy;
uwzględniać ochronę zdrowia młodo-
cianych, pracownic w ciąży lub karmiących
dziecko piersią oraz pracowników niepełno-
sprawnychwramachpodejmowanychdziałań
profilaktycznych;
zapewniać wykonanie nakazów, wystą-
pień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez
organynadzorunadwarunkamipracy;
zapewniać wykonanie zaleceń społeczne-
goinspektorapracy.
Pracazdalnaniemajeszczeswojejdefinicji
w Kodeksie pracy. Praca zdalna została wpro-
wadzona do polskiego prawa na mocy ustawy
z 2.03. 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziała-
niemizwalczaniemCOVID-19,innychchorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095).
Regulacja ta ma jednak charakter wyjątkowy,
została bowiem przewidziana w związku z
wystąpieniemsytuacjiepidemicznejimożebyć
stosowanatylkoprzezokreślonyczasitylkona
poleceniepracodawcy.
Artykuł 3 ust.1 wspomnianej
ustawy wskazuje, iż:
W okresie obowiązywania stanu zagro-
żenia epidemicznego albo stanu epidemii,
ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w
okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu
przeciwdziałaniaCOVID-19pracodawcamoże
polecić pracownikowi wykonywanie, przez
czas oznaczony, pracy określonej w umowie o
pracę poza miejscem jej stałego wykonywania
(pracazdalna).
Tarcza 4.0 wprowadziła także
zapisy dotyczące pracy zdalnej:
•	 pracazdalnamożebyćwykonywanaprzy
wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, lecz
niejesttokonieczne;
•	 narzędzia i materiały potrzebne do
wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę
logistyczną pracy zdalnej zapewnia
pracodawca;
•	 przywykonywaniupracyzdalnejpracow-
nikmożeużywaćnarzędzilubmateriałów
niezapewnionychprzezpracodawcę,pod
warunkiem że umożliwia to poszano-
wanie i ochronę informacji poufnych i
innych tajemnic prawnie chronionych,
w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub
danych osobowych, a także informacji,
których ujawnienie mogłoby narazić
pracodawcęnaszkodę;
•	 na polecenie pracodawcy pracownik
wykonujący pracę zdalną ma obowiązek
prowadzić ewidencję wykonanych czyn-
ności, uwzględniającą w szczególności
opistychczynności,atakżedatęorazczas
ichwykonania;
•	 pracodawcamożewkażdymczasiecofnąć
poleceniewykonywaniapracyzdalnej.
Pracodawca dysponuje więc uprawnie-
niem do polecenia pracownikowi wykonywa-
niepracywtrybiezdalnym,apracownikcodo
zasady nie może odmówić świadczenia pracy
w formie zdalnej. W tym kontekście warto
równieżprzytoczyćart.108ust.1KP
Art. 108 Kodeksu pracy
§ 1. Zanieprzestrzeganieprzezpracowni-
kaustalonejorganizacjiiporządkuwprocesie
pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także
przyjętegosposobupotwierdzaniaprzybyciai
obecnościwpracyorazusprawiedliwianianie-
obecnościwpracy,pracodawcamożestosować:
1.	 karęupomnienia;
2.	karęnagany.
Od pewnego czasu w Ministerstwie
RodzinyiPolitykiSpołecznejtrwająpracenad
przygotowaniem projektu ustawy o zmianie
ustawy–Kodekspracyorazniektórychinnych
ustaw, która to nowelizacja przewiduje wpro-
wadzenie do Kodeksu pracy szeregu regulacji
dotyczących pracy zdalnej (projekt zakłada
uregulowanie również kwestii dot. BHP w
czasieświadczeniapracywformiezdalnej).
Definicjapracyzdalnejznajdziesięwart.
6718KP.Będzieniąpracawykonywanacałkowi-
cielubczęściowowmiejscuwskazanymprzez
pracownika i każdorazowo uzgodnionym z
pracodawcą,wtympodadresemzamieszkania
pracownika,wszczególnościzwykorzystaniem
środkówbezpośredniegoporozumiewaniasię
naodległość.Auzgodnieniapomiędzypraco-
dawcąipracownikiemdotyczącewykonywania
pracy zdalnej przez pracownika będą mogły
nastąpićalboprzyzawieraniuumowyopracę
albo w trakcie zatrudnienia. W tym drugim
przypadku uzgodnienia będą mogły być
dokonane zarówno z inicjatywy pracodawcy,
jakinawniosekpracownika.
Projekt przewiduje możliwość wykony-
wana pracy zdalnej na polecenie pracodawcy.
Poleceniebędziemogłozostaćwydane:
•	 w okresie obowiązywania stanu nadzwy-
czajnego,stanuzagrożeniaepidemicznego
albo stanu epidemii oraz w okresie 3
miesięcypoichodwołaniulub
•	 w okresie, w którym z powodu siły
wyższej zapewnienie przez pracodawcę
bezpiecznychihigienicznychwarunków
pracy w dotychczasowym miejscu pracy
pracownikaniejestczasowomożliwe.
Warunkiemwykonywaniapracywformie
zdalnej na polecenie pracodawcy będzie zło-
żenie przez pracownika, bezpośrednio przed
wydaniem polecenia, w postaci papierowej
lub elektronicznej oświadczenia, iż posiada
warunki lokalowe i techniczne do wykonywa-
niapracyzdalnej.
Pracodawca będzie miał możliwość
cofnięcia w każdym czasie polecenie wy-
konywania pracy zdalnej, za co najmniej
jednodniowymuprzedzeniem.Wprzypadku
zmianywarunkówlokalowychitechnicznych
uniemożliwiających wykonywanie pracy
zdalnej, pracownik będzie zobowiązany in-
formować o tym niezwłocznie pracodawcę.
Wtedy pracodawca niezwłocznie będzie cofał
poleceniewykonywaniapracyzdalnej.
Pracodawca będzie zobowiązanychronić
zdrowie i życie pracowników przez zapewnie-
nie bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy przy odpowiednim wykorzystaniu
osiągnięć nauki i techniki. Będzie on nadal
ponosił odpowiedzialność za zapewnienie
pracownikowiodpowiednichwarunkówpracy,
ale ze względu na szczególny charakter pracy
zdalnej–zokreślonymmodyfikacjami.
Zgodnie z Projektem pracodawca
będzie zwolniony m. in. z:
•	 współpracy pracodawców, w razie gdy
jednocześniewtymsamymmiejscuwyko-
nująpracępracownicyzatrudnieniprzez
różnychpracodawców(art.208§1KP);
•	 wyznaczania pracowników do wykony-
wania działań w zakresie zwalczania po-
żarów i ewakuacji, zapewniania środków
niezbędnych do udzielania pierwszej
pomocy w nagłych wypadkach (art.
2091KP);
•	 obowiązkówdotyczącychorganizowania
stanowiskapracy,dbaniaostanpomiesz-
czeń, wyposażenia, środków ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem(art.212pkt1i4KP);
•	 obowiązków dotyczących zapewniania
pracownikom zatrudnionym w warun-
kach szczególnie uciążliwych, nieodpłat-
nie,odpowiednichposiłkówinapojówze
względówprofilaktycznych(art.232KP);
•	 obowiązków dotyczących zapewniania
odpowiednich urządzeń sanitarnych i
dostarczania środków higieny osobistej
(art.233KP).
Ponieważniekażdyrodzajpracymożebyć
wykonywany w formie pracy zdalnej, Projekt
przewiduje określone wyłączenia rodzajów
praczmożliwościichzdalnegowykonywania,
mowatuo:
•	 pracachszczególnieniebezpiecznych;
•	 pracach, w wyniku których następuje
przekroczenie dopuszczalnych norm
czynników fizycznych, określonych dla
pomieszczeńmieszkalnych;
•	 pracachzczynnikamichemicznymistwa-
rzającymizagrożenie,októrychmowaw
przepisach w sprawie bezpieczeństwa i
higienypracyzwiązanejzwystępowaniem
wmiejscupracyczynnikówchemicznych;
•	 pracach związanych ze stosowaniem
lub wydzielaniem się szkodliwych
czynników biologicznych, substancji
radioaktywnych oraz innych substancji
lub mieszanin wydzielających uciążliwe
zapachy, a także przy pracach pylących
lubpowodującychintensywnebrudzenie.
W przypadku podjęcia pracy zdalnej w
trakcie zatrudnienia, każda ze stron umowy
o pracę będzie mogła wystąpić z wiążącym
wnioskiem, złożonym w postaci papierowej
lub elektronicznej, o zaprzestanie wykonywa-
niapracyzdalnejiprzywróceniepoprzednich
warunkówwykonywaniapracy.
Wtakiejsytuacjipracodawcaipracownik
ustalątermin,odktóregonastąpiprzywrócenie
poprzednich warunków wykonywania pracy,
nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania
wniosku. W razie braku porozumienia przy-
wrócenie poprzednich warunków wykony-
wania pracy nastąpi w dniu następującym po
upływie30dnioddniaotrzymaniawniosku.
Odmowawyrażeniazgodyprzezpracow-
nikanazmianęwarunkówwykonywaniapracy
napracęformiezdalnejwtrakciezatrudnienia,
wystąpieniezwnioskiemowykonywaniepracy
zdalnej przez pracownika, zaprzestanie wyko-
nywaniapracyzdalnejniebędąmogłystanowić
przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie
przezpracodawcęumowyopracę.
Opracował:
Cezary Izdebski
12 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 6 (173) 2022
Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM RUCHU P
Ukraina
#WomenSpeak to co-
miesięczny materiał na temat
problemów pracowników, two-
rzony przez kobiety zrzeszone
w Międzynarodowym Związku
Pracowników Przemysłu Budowlanego (BWI). Celem
cyklu jest zapewnienie kobietom większej przestrzeni
i platformy do wyrażania swoich przemyśleń i obaw
w różnych kwestiach, które są dla nich ważne jako
pracowników.
Jestem Kateryna Zubova, 59 lat, operatorka żurawia
wieżowego w Kijowie na Ukrainie. Od dwóch lat jestem
związkowcem, choć od 40 lat pracuję przy żurawiu wie-
żowym. W wolnym czasie uwielbiam uprawiać rośliny
domowe,zwłaszczakwiaty,takbardzo,żemojemieszkanie
wygląda jak szklarnia. Dla mnie każdy kwiat wymaga
osobnego podejścia, dlatego dużo czasu poświęcam na
studiowanie informacji o tym, jak właściwie o nie dbać.
Wtejchwilitrudnomówićopracy,niewspominając
o wojnie w moim kraju. 24 lutego, kiedy rozpoczęły się
bombardowania Ukrainy, otrzymaliśmy od naszych
pracodawców polecenie, aby nie chodzić do pracy. Przez
kilkapierwszychmiesięcywojnyregionkijowskibyłjedną
znajniebezpieczniejszychstrefwkraju.Pracaprzydźwigu
wieżowym w obliczu zagrożenia nalotami i atakami
rakietowymi była wyrokiem śmierci.
Bezpracyiwobectrwającejwojnyprzeciwkonamnie
mogłampoprostusiedziećwdomuinicnierobić.Tonie
leżywmojejnaturze.Wyraziłamchęćprzyłączeniasiędo
obrony terytorialnej, jednak ze względu na mój wiek nie
zostałam przyjęta.
Wiele osób opuściło obwód kijowski, ale ja nie
chciałam nigdzie wyjeżdżać z domu. Już raz uciekłam z
Ługańska i myślałam, że wojna już mnie nie odnajdzie.
W pierwszych dniach wojny wszyscy dozorcy naszego
domu udali się w bezpieczniejsze miejsca, a ja przejęłam
praktyczniewszystkieichobowiązki.Małypokójzamienił
się w centrum informacyjne. Setki ludzi przychodziło
codziennie i zadawało pytania. Zostawili wiadomości i
prosili o przekazanie ich bliskim.
Nasza armia zrobiła tak wiele, aby nas chronić. Nie
każdy może wstąpić do wojska. Jednak wszyscy musimy
wnieść swój wkład w walkę o wolność i demokrację. Mój
pokój był moją placówką. Nie było czasu na strach, nie
było czasu nawet na myślenie. Po prostu robiłam, co
mogłam.Dopierokilkatygodnipóźniej,kiedyzdążyłam
się rozejrzeć i zebrać w sobie, nawiedził mnie strach i
niepokój. Dziś cała nieokupowana Ukraina zamieniła
się w jeden front ochotniczy. Nasz związek pomaga pra-
cownikomwkażdymożliwysposób.Zawszeudzielaliśmy
pomocy, nawet przed wojną. Zajmowaliśmy się proble-
mami związanymi z brakiem płatności wynagrodzeń,
naruszeniami przepisów BHP czy urazami przy pracy.
Niedługo ja sama będę potrzebowała pomocy
mojego związku, ponieważ planuję przejść na emerytu-
rę. Jednym z najpilniejszych problemów, z którymi się
borykam, jest dokumentacja stażu pracy. Połowę mojego
stażu zawodowego potwierdzają dokumenty znajdujące
się w okupowanym obecnie obwodzie ługańskim. Takie
problemysązazwyczajrozwiązywanenadrodzesądoweji
jestem przekonana, że związek mi pomoże.
Jestemteżprzekonana,żekiedytawojnasięskończy,
wszyscy będą uczestniczyć w odbudowie Ukrainy. Teraz
pracujemy razem jako zjednoczony front. Kobiety i męż-
czyźni, młodzi i starsi, wszyscy są budowniczymi nowej i
lepszej Ukrainy.
Bułgaria
SektorbudowlanywBułgarii
w obliczu dwóch nakładających
sięnasiebiekryzysów–pandemii
COVID-19orazwojnynaUkrainie
borykasięzszeregiemproblemów.
Wzrost cen, zawieszanie kontraktów budowanych,
brak wykwalifikowanej siły roboczej oraz ograniczona
dostępność materiałów budowlanych, w szczególności
stali zbrojeniowej przekładają się na duże perturbacje
branży budowlanej.
Związek Zawodowy FCIW-PODKREPA zwraca
uwagę, iż z powodu wojny na Ukrainie łańcuch dostaw
wyraźnie się zmienił – skokowo zwiększy się import z
Turcji i Grecji, niestety jednak wraz ze zmianą kierunku
dostaw znacząco zwiększyła się również cena surowca.
Związek tytułem przykładu wskazuje, iż koszt
stali zbrojeniowej wzrósł o 300 %, a ceny rur i kształtek
wodno-kanalizacyjnychpodwoiłysię. Wzwiązkuzczym
wykonawcyczęstowstrzymująrealizacjebieżącychzleceń
albo rozwiązują umowy.
FCIW-PODKREPA zauważa, że chociaż oczekuje
się, iż rynek budowlany ma odnotować spadek, to wciąż
brakwykwalifikowanychpracownikówpozostajejednym
z głównych problemów stojących przed branżą.
Partnerzy społeczni zwracają szczególną uwagę na
te zagadnienia, w ostatnim czasie uruchomiony został
międzynarodowyprojektTANSIRC2.0,któregojednym
z celów jest poprawa wizerunku branży budowlanej w
Bułgarii.
Afryka Południowa
Podczas trzydniowych warsz-
tatów, które odbyły się w trybie
wideokonferencji, młodzi dzia-
łacze z Sieci Związków Zawodo-
wych Branży Budowlanej Afryki
Południowej (SACONET)spotkali
się,abyomówićwpływcyfryzacjiwsektorzebudowlanym
i przyszłość rynku pracy w Afryce Południowej.
Spotkanie, w którym wzięło udział kilkudziesięciu
młodych związkowców z Mauritiusa, Mozambiku, Na-
mibii, RPA, Zambii i Zimbabwe, zostało zorganizowane
we współpracy z duńskim związkiem zawodowym 3F.
Uczestnicyzapoznalisięzróżnymiprzykładamicyfryzacji
wprojektachinfrastrukturalnychi sektorzebudowlanym.
Ocenionotakżewpływtechnologiinabranżebudowlaną
w Afryce Południowej.
Warsztaty miały na celu stanowić impuls do prze-
myśleń nad nowymi technologiami, które potencjalnie
mogłyby zostać wprowadzone do sektora, aby zapewnić
osiągnięcie godnych standardów pracy.
Związkowcy stwierdzili, że ważna jest dla nich praca
na rzecz osiągnięcia konwergencji - „młodzież w związ-
kach” i powiązanie jej z cyfryzacją i przyszłością pracy.
Zgodzilisiępodjąćnastępującemożliwedozrealizowania
praktyczne kroki:
•	 Ustanowienie zdigitalizowanego, subregionalnego
centrum informacyjnego;
•	 Zapewnieniespójnościwpromowaniuprawpracow-
niczych w korzystaniu z różnych platform mediów
społecznościowych;
•	 Podjęcienegocjacjibezpośredniozinstytucjamiszko-
leniowymi, aby umożliwić elektroniczną transmisję
zaświadczeńoszkoleniudoconajmniejtrzechpod-
miotów (pracownika, pracodawcy i odpowiedniego
związku zawodowego);
•	 Zachęcaniedotworzeniagłównieinternetowychpro-
cesówrejestracjizwiązkówiprzechowywaniadanych.
Młodzi związkowcy z SACONET podzielili się
także doświadczeniami w zakresie efektywnego zastoso-
waniacyfrowychinowatorskichrozwiązańwdziałalności
związkowej.
Ameryka Łacińska
Drugi rok z rzędu związki
zawodowe w Ameryce Łacińskiej
i na Karaibach (LAC) zabrały
głos w celu uznania bezpiecz-
nych i higienicznych warunków
pracy za podstawowe prawo każdego pracownika przez
Międzynarodową Organizację Pracy (MOP). Związki
prowadziły różne działania, aby wesprzeć ten postulat
w ramach tegorocznych obchodów Międzynarodowego
Dnia Pracowników.
Poprzez spotkania z pracownikami, konferencje
prasowe, warsztaty szkoleniowe i wykorzystanie mediów
społecznościowych do prowadzenia kampanii - 31
związków zrzeszonych w BWI z 11 krajów wzięło udział
w miesięcznej kampanii dot. podnoszenia świadomości
w zakresie BHP.
WKolumbiizwiązkizawodoweskoncentrowałyswoją
kampanię na BHP i godności klasy pracowniczej. W Do-
minikanie,GwatemaliiArgentyniezwiązkizorganizowały
warsztatypoświęconezapobieganiuwypadkomprzypracyi
nowymformompracy.NaszereguplacówbudówwBrazylii
i Argentynie przeprowadzone zostały kontrole warunków
pracypołączonezorganizacjaspotkańwzakładachpracy.
Na zakończenie kampanii LAC doceniło „wielkie
zwycięstwo”osiągnięteprzezstowarzyszonezwiązkiwgro-
madzeniupodpisówpoddeklaracjamiBHPzestronyfirm
budowlanychorazfirmzbranżymateriałówbudowlanych
iprodukcjidrewnawcałymregionie.
Łączniepodpisanezostały152deklaracjeBHPz3080
firmami obejmującymi 253.488 pracowników. Niektóre
z nich to cztery izby budownictwa: w Peru, Salwadorze i
ArgentynieorazFaber-Castell,dużamiędzynarodowafirma
obecnawbrazylijskimiperuwiańskimsektorzedrzewnym.
Ameryka Północna
Międzynarodowe Stowarzy-
szenie Maszynistów i Pracow-
ników Przemysłu Powietrznego
(IAM), stanowiące jeden z naj-
większychzwiązkówzawodowych
w Ameryce Północnej, wezwało
do całkowitego zakazu importu rosyjskiego i białoru-
skiego drewna.
W liście do administracji Prezydenta Bidena, IAM,
zrzeszający ponad 600 tysięcy związkowców, wskazał,
iż potępia brutalną militarną agresję Rosji na Ukrainę.
„Naszzwiązekuważa,żesankcjeadministracjiUSA
wobec Rosji i Białorusi powinny obejmować również
zakazimportuwszystkichproduktówzdrewna,któresą
często używane m.in. do produkcji mebli. Wstrzymanie
importu rosyjskiego i białoruskiego drewna odcięłoby
również zyski finansowe wykorzystywane do wspierania
tej niesprowokowanej inwazji na Ukrainę” – wskazali
przedstawiciele IAM. Przedstawiciele Związku wskazali
13
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 6 (173) 2022
PRACOWNICZYM
również,żepropozycjacałkowitegozakazuimporturosyj-
skiegoibiałoruskiegodrewnamożepomócwtworzeniu
nowych miejsc pracy w przemyśle drzewnym w Stanach
Zjednoczonych.
W marcu ubiegłego roku poinformowano, że
Program Zatwierdzania Certyfikacji Lasów (PEFC)
ogłosił,żecałedrewnopochodzącezRosjiiBiałorusijest
„drewnemkonfliktowym”.NastępnieAssuranceServices
International (ASI) wstrzymała działania nadzorcze
ForestStewardshipCouncil(FSC)naBiałorusi, zawiesiła
wszystkiecertyfikatyhandlowewRosjiinaBiałorusioraz
zablokowała pozyskiwanie drewna z obu krajów jako
odpowiedź na inwazję Rosji na Ukrainę.
Unia Europejska
OPZZ informuje:
Europejska Federacja Związ-
ków Zawodowych Przemysłu
(IndustriAll Europe) przyjęła
Manifest sprawiedliwej transfor-
macji: Nic o nas bez nas! Organizacjami członkowskimi
IndustriAllEuropezramieniaOPZZsąFederacjaZwiąz-
kówZawodowychMetalowcówiHutnikówwPolsceoraz
Związek Zawodowy Górników w Polsce.
W Manifeście Europejska Federacja Związków
Zawodowych Przemysłu domaga się:
•	 Zaktualizowanej strategii przemysłowej UE.
•	 Dialogu społecznego w zakresie kształtowania poli-
tykiprzemysłowejpoprzezwykorzystaniepotencjału
innowacyjnego pracowników.
•	 Przeglądu rozporządzenia o zarządzaniu energią i
zobowiązaniapaństwczłonkowskichdoopracowania
kompleksowychplanówsprawiedliwejtransformacji
w kontekście krajowych planów energetyczno-
-klimatycznych. Związki zawodowe powinny być
obowiązkowo zaangażowane w dialog społeczny.
•	 Utworzenia Europejskiego Obserwatorium Spra-
wiedliwej Transformacji monitorującego realizację
wszystkich polityk i środków związanych z Euro-
pejskim Zielonym Ładem.
•	 Większegozaangażowaniamłodychludziwplanowa-
nie transformacji i wsłuchiwanie się w ich potrzeby.
•	 Różnorodności i równości w celu uwzględnienia
najlepszychpomysłówiinnowacjiczłonkównaszych
społeczeństw.
•	 demokratycznegowspółtworzeniaścieżkidemokracji
•	 dostępu do przystępnej cenowo, zdekarbonizo-
wanej energii, a także strategicznych surowców i
komponentów
•	 inwestycjiwprzekształcenieterenówprzemysłowych
i infrastruktury
•	 uczciwej konkurencji na rynkach UE i międzynaro-
dowych, w tym również w zakresie kosztów emisji
dwutlenku węgla
•	 tworzenia innowacyjnych rynków dla wiodących
produktów”.
Białoruś
OPZZ informuje:
„Związkizawodowezcałego
świata 8 czerwca br. zorganizo-
wały w Amsterdamie, Berlinie,
Brukseli, Genewie, Seulu, Warszawie  i Wilnie protesty
wobronie uwięzionychbiałoruskich związkowców. Prawa
człowieka, pokójidemokracja sązagrożone naBiałorusi.
ReżimŁukaszenkizaostrzyłwalkęzniezależnymizwiąz-
kami zawodowymi, a prokurator generalny kraju złożył
wniosekdoSąduNajwyższegoozakończeniedziałalności
kilku organizacji związkowych i dąży do penalizacji
legalnej działalności związkowej.
Podkonieckwietniabr.zostałozatrzymanychponad
20liderówzwiązkowych.Białoruskiesiłybezpieczeństwa
systematycznie nękają związkowców. Ostatnie działania
bezpieki wymierzone są w centrum związkowe BKDP
(należącedoITUC) orazjegoczłonków-BiałoruskiNie-
zależny Związek Zawodowy (BNP), Związek Zawodowy
PracownikówRadiaiElektroniki(REP),WolnyZwiązek
Zawodowy Białorusi (SPB) i Wolny Związek Zawodowy
Metalowców (SPM). Liderzy tych związków są więzieni
lub objęci śledztwem karnym, w tym przewodniczący
BKDPiczłonekRadyAdministracyjnejMOPAleksandr
Jaraszuk;wiceprzewodniczącyBKDPSergeyAntusevich;
przewodniczący BNP Maxim Poznyakov; liderzy REP
GennadiyFedynichiZinaidaMikhnyuk;przewodniczą-
cy SPB Mikałaj Szarach; oraz prezydent SPM Aleksandr
Buchwostow.
Podczas dorocznej Międzynarodowej Konferencji
PracyMOPreżimnaBiałorusizostałostroskrytykowany
za ciągłe łamanie podstawowych standardów pracy.
Sekretarz generalny ITUC Sharan Burrow powie-
działa, że reżim Łukaszenki wyraźnie zamierza zdławić
podstawowe wolności, w tym prawo do strajku i prawo
do legalnej reprezentacji związkowej. ITUC potępia te
ostatnie posunięcia, które mają na celu pogłębienie kon-
troli reżimu nad wszystkimi aspektami życia i ukaranie
tych,którzypoprostuchcąjaknajlepiejdlaludzipracy.”
Zebrał Cezary Izdebski
W
Sztokholmie (Szwecja)
odbył się XVIII Kongres
Byggnads – związku za-
wodowego reprezentującego branżę
budowlaną, naszego szwedzkiego
partnera w dialogu społecznym z
pracodawcami na poziomie euro-
pejskim. Ponownie na przewodni-
czącego związku wybrano Johana
Lindholma.
PodczaskilkudniowegoKongre-
su Byggnads ponad 150 delegatów z
całejSzwecjiwybrałom.in.przewod-
niczącego związku, zarząd związku,
komisję audytorską oraz uchwaliło
zmiany w statucie oraz program
związku na kolejne lata.
W Kongresie wzięła udział
liczna grupa gości zagranicznych,
reprezentująca związki zawodowe
branżybudowlanejzEuropy,Izraela,
Turcji,anawetBangladeszuiFilipin.
Związek Zawodowy „Budowlani”
był reprezentowany przez wiceprze-
wodniczącego Związku – Tomasza
Nagórkę, który przekazał przewod-
niczącemu Byggnads gratulacje od
przewodniczącego „Budowlanych”
Zbigniewa Janowskiego.
Kongresotworzyłprzewodniczą-
cy związku Johan Lindholm. Szcze-
gólnym momentem dla wszystkich
uczestników Kongresu była minuta
ciszy, w czasie której upamiętniono
przyjaciół, kolegów i towarzyszy,
którzy opuścili szeregi związku w
okresie od ostatniego kongresu.
Przemówienie wprowadzające
JohanaLindholmadotyczyłopriory-
tetowychkwestiiwwyborach,progra-
mu polityki klimatycznej Byggnads,
aprzedewszystkim:wspólnegocelu,
aby wszyscy pracownicy budowlani
w Szwecji byli członkami Byggnads.
Kongres odwiedzili przedstawi-
cielenajwyższychwładziurzędówod
którychzależypolitykagospodarcza
Szwecji.
„Powinieneś wiedzieć, że masz
rząd,którycięwidzi,słyszyiwspiera
w walce o przemysł budowlany
wolny od przestępczości” – powie-
dział w swoim przemówieniu Johan
Danielsson, minister budownictwa i
wiceminister pracy.
Jednym z punktów porządku
obrad była wizyta premier Magdale-
nyAndersson,któraprzemawiałado
zgromadzonychubranawkoszulkęz
logo Kongresu i napisem Byggnads.
- Dla wszystkich członków
Byggnads należą się ogromne po-
dziękowania z całej Szwecji za walkę
z łamaniem prawa pracy w życiu za-
wodowym - powiedziała Magdalena
Andersson.
W ramach Kongresu odbył się
międzynarodowy blok, podczas
którego sekretarz generalny BWI
Ambet Yuson razem ze związkowca-
mi z Bangladeszu i Filipin omówili
przygotowaniadoMistrzostwŚwiata
w Piłce Nożnej, które w tym roku
odbędą się w Katarze, w kontekście
zmian przestrzegania bezpiecznych
i godnych warunków pracy na budo-
wie infrastruktury mistrzostw.
Kongres odwiedził Håkan
Sjöstrand, sekretarz generalny
Szwedzkiego Związku Piłki Nożnej,
który mówił o współpracy z Byg-
gnads w celu poprawy warunków
pracy pracowników migrujących,
budującycharenydladużychimprez
sportowych.
Podczas międzynarodowego
bloku zwrócono się z apelem so-
lidarności do mieszkańców i pra-
cowników budowlanych z Ukrainy.
Pozdrowienia z rozdartej wojną
Ukrainy przekazał Vasyl Andreyev,
przewodniczący związku zawodowe-
goPROFBUD.Byggnadsuruchomił
specjalnyfundusz,naktórymzbiera-
nesąśrodkinapomocosobom,które
ucierpiały w wyniku wojny.
Kongresowi towarzyszyły liczne
występy muzyczne, w tym koncert
rock’n’rollowego zespołu Byggnads
z przewodniczącym Johanem Lin-
dholmem na wokalu i harmonijce
ustnej, warsztaty oraz debaty na
tematprzyszłościbranżybudowlanej
i rynku pracy w Szwecji i w Europie.
Byggnadstozwiązekwszystkich
pracowników budowlanych, który
liczy 100 tysięcy członków. Jako
związek zawodowy działa na rzecz
lepszychwynagrodzeńibezpieczniej-
szego środowiska pracy. Negocjuje
z pracodawcami układy zbiorowe i
organizacjepracybranżybudowlanej
oraz służy radą i wsparciem swoim
członkom. Oferuje szeroką gamę
szkoleń i informacji, w tym spotka-
nia, koła naukowe i kursy. Angażuje
się również w politykę rynku pracy,
politykęmieszkaniową,politykębiz-
nesową i kwestie socjalne. Byggnads
dąży do różnorodności, równości i
sprawiedliwości.
Byggnads ma jedenaście orga-
nizacji regionalnych, podzielonych
na prawie 200 kół członkowskich.
Byggnads organizuje około 80 grup
zawodowych i jest czwartym co do
wielkości związkiem zawodowym w
Landsorganisationen,LO(szwedzkiej
konfederacji związkowej).
Tomasz Nagórka
Budowlani na
Kongresie Byggnads
14 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 6 (173) 2022
Znów nad wodą
XVIII OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W WĘDKARSTWIE SPŁAWOK
Na Zalewie Korzeniec 11.06.2022 r. w miejscowości Kobiór
(woj. śląskie) odbyły się XVIII Ogólnopolskie Spławikowe
Zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Związku Zawo-
dowego „Budowlani”, zorganizowane przez OZ ZZ „Budowlani” w
Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Oskard”. Zawody odbyły się po
dwuletniejprzerwiespowodowanejepidemiąCOVID-19.Związkowcy
z SM „Oskard” czekali więc długo na spełnienie tradycyjnego „obo-
wiązku” organizacji kolejnych zawodów przez aktualnego zwycięzcę
klasyfikacji drużynowej. Ale ten długi czas oczekiwania pozwolił im
dobrze się przygotować.
W zawodach wystąpiło 12 drużyn reprezentujących organizacje:
Lafarge Cement S.A. Cementownia Kujawy , Lafarge Cement S.A.
Cementownia Małogoszcz, Cementownia „Odra” S.A., Dyckerhoff
Polska Sp. z o.o, Firma Usługowo - Handlowa „ANREM” , Trzuska-
wica S.A. w Sitkówce, Dolina Nidy Sp. z o.o. w Leszczach, Okręg
ŚwiętokrzyskiZZ„Budowlani”,MiejskiePrzedsiębiorstwoGospodarki
Komunalnej Chełm,, Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oskard” 2,
Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oskard” 1 i Cement Ożarów S.A.
Sklasyfikowano 36 zawodników indywidualnie,ale w zawodach
czynnie i „biernie” uczestniczyło blisko 60 osób, wspierając, organi-
zując i kibicując (cicho) zawodnikom.
Pogodadopisałakibicom.Zawodnicysięteżopalili,choćniektórzy
woleliby pewnie nieco mniej słońca na łowisku. Łowisko – Zbiornik
Korzeniec jest szczególne – bardzo zadbane i bardzo bogate. Na
brak ryby nie można było narzekać, co widać na zdjęciach. Zdarzały
się też jesiotry.
Zawody były bardzo dobrze dokumentowane – zarówno przez
sędziego głównego Sebastiana Kuźnika, jak i fotograficznie przez
organizatorów – łącznie z nagraniami z drona.
Prowadzenie w turach zmieniało się. Ostatecznie sukcesem in-
dywidualnymmógłpochwalićsię AndrzejPoradowskizCementowni
„Odra” S.A.. wyprzedzając Tomasza Słomowicza z Lafarge Cement
S.A.CementowniaKujawyiGrzegorzaKwaśniewskiegozDolinaNidy
Sp. z o.o. w Leszczach.
DrużynowozwyciężyłaekipaLafargeCementS.A.Cementownia
Kujawy przed Lafarge Cement S.A. Cementownia Małogoszcz i
reprezentantami Cementowni „Odra” S.A.
Ale na wędkarskiej biesiadzie w Hotelu Styl 70 w Kobiórze wy-
grani byli wszyscy. Organizatorzy przygotowali puchary i nagrody
(bardzo użyteczne dla wędkarzy) dla zwycięzców i pamiątkowe
medale dla wszystkich uczestników. Spotkanie wynagrodziło trudy
połowu i pozwoliło wędkarzom się zregenerować. W uroczystości
wzięli udział także przedstawiciele sponsorów i reprezentujący Prze-
wodniczącegoZwiązkuwiceprzewodniczącyJakubKus.Uroczystość
prowadził bardzo profesjonalnie Stefan Dąbrowski,przewodniczący
Okręgu Śląskiego i główny organizator zawodów. Naprawdę udane
zawody…I reszta też.
red
O
rganizatorzy XVIII Ogólnopolskich Spławikowych Zawodów Wędkarskich o
Puchar Przewodniczącego Związku Zawodowego „Budowlani”, szczególnie
dziękują Przewodniczącemu Związku Koledze Zbigniewowi Janowskiemu za
wsparcie i podtrzymywanie kilkunastoletniej tradycji tych zawodów.
Dziękujemy PrezesowiTyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Oskard” Panu Piotrowi
Polis za objęcie Honorowym Patronatem tych zawodów,co było dla nas docenieniem
naszej pracy przy tych zawodach. Dziękujemy także pozostałym członkom Zarządu
TSM „Oskard”. Wsparcie i przychylność Zarządu naszej Spółdzielni były ogromną
pomocą przy organizacji tych zawodów.Dziękujemy wszystkim sponsorom za użycie
narzędziajakimjestmarketingsportowy,bodziękitemupomoglinamzamknąćbudżet
tych zawodów, co w tych czasach było niemałym wyzwaniem.
Nasze podziękowania przekazujemy:
•	 Zarządowi Okręgu Śląskiego
•	 PrezesomFirmyInstalbudJanoszspzo.o.PanomAdamowiiSławomirowiJanosz,
oraz ich przedstawicielce Pani Gizeli Makulskiej
•	 Prezesom firmy Adex –Grylewicz Spółka Jawna Panom Grzegorzowi i Markowi
Grylewicz
•	 Prezesowi Firmy Libra Panu Jackowi Skoczylas i jego przedstawicielowi Panu
Krzysztofowi Nowak,
•	 Prezesowi Firmy Gromtor Pan Maximowi Buczyńskiemu i jego przedstawicielowi
•	 Panu Mieczysławowi Dąbrowskiemu
•	 Prezesowi Koła PZW nr 113 w Kobiórze Panu Kazimierzowi Jasińskiemu
•	 Dziękujemy Pani Karolinie Sekuła z Hotelu Styl 70 za 3 dniową wspaniałą i w
pełni profesjonalną obsługę uczestników zawodów, jak również całej obsłudze
hotelowej,
•	 Dziękujemy firmom cateringowym z Tych - Bufet Jesz Ile Chcesz i firmie Prze-
woźnik
•	 za perfekcyjne posiłki.
•	 DziękujemyGłównemuSędziemuZawodów PanuSebastianowiKuźnikisędziom
sektorowym,
•	 Dziękujemy Madzi Tymczak i Wojtkowi Krawczyk za wspan
medale i puchary,
•	 Dziękujemy Izie, Oli,Asi i Halince dzięki którym uczestnicy byli
mowani o poszczególnych etapach zawodów i które pomaga
przez cały czas trwania zawodów.
•	 Dziękujemy kierowcom i barmanom Markowi i Patrykowi,
•	 Dziękujemy DJ
•	 Dziękujemy wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom ze spółd
pomagali za wsparcie techniczne, logistyczne i organizacyjne.
•	 Dziękujemy wszystkim Gościom którzy przybyli na uroczyste
dla zwycięzców zawodów i wszystkim uczestnikom dzięki kt
się odbyły.
Zarząd ZZ „Budowlani” wTSM „Oskard” podkreśla,że dzięki w
i pomocy zawody w Tychach w pełni spełniły oczekiwania uczes
wysokim poziomie i wysoko podniosły poprzeczkę dla następnych
Jeszcze raz DZIĘKUJEMY.
Przewodniczący
Ste
Podziękowania dla Tych, dzięki którym mogliśmy zorganizować Zawody
Protokół klasyfikacji indywidualnej
L.p. Klub, Koło P.Z.W. Nazwisko i Imię
1 Cementownia „Odra” S.A. PoradowskiAndrzej
2 Lafarge Cement S.A. Cementownia Kujawy SłomowiczTomasz „K”
3 Dolina Nidy Sp. z o.o. w Leszczach Kwaśniewski Grzegorz „K”
4 Lafarge Cement S.A. Cementownia Laprus Marek
5 Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. Buras Sebastian
Sędzia główny
Sebastian Kuźnik
15
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 6 (173) 2022
ą i znów biorą…
KOWYM O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO ZZ „BUDOWLANI”
niałe dyplomy,
na bieżąco infor-
ały organizacyjnie
dzielni którzy nam
e rozdanie nagród
tórym te zawody
waszemu wsparciu
stników, stały na
h organizatorów.
Okręgu Śląskiego
efan Dąbrowski
Protokół klasyfikacji drużynowej
Lp. Klub, Koło P.Z.W.
1 Lafarge Cement S.A. Cementownia Kujawy
2 Lafarge Cement S.A. Cementownia Małogoszcz
3 Cementownia „Odra” S.A.
4 Dyckerhoff Polska Sp. z o.o
5 Firma Usługowo - Handlowa „ANREM”
Sędzia główny
Sebastian Kuźnik
Budowlani 6/2022

More Related Content

Similar to Budowlani 6/2022

Budowlani 1/2022
Budowlani 1/2022Budowlani 1/2022
Budowlani 1/2022
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
BiuroOPZZ
 
Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020
BiuroOPZZ
 
biuletyn wroclaw-pl-Nr 34-147-2023.pdf
biuletyn wroclaw-pl-Nr 34-147-2023.pdfbiuletyn wroclaw-pl-Nr 34-147-2023.pdf
biuletyn wroclaw-pl-Nr 34-147-2023.pdf
Wroclaw
 
Budowlani 3/2021
Budowlani 3/2021Budowlani 3/2021
Budowlani 3/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 08-01-2021
Tydzień z OPZZ 08-01-2021Tydzień z OPZZ 08-01-2021
Tydzień z OPZZ 08-01-2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z opzz 28-05-2021
Tydzień z opzz 28-05-2021Tydzień z opzz 28-05-2021
Tydzień z opzz 28-05-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 28-05-2021
Tydzień z OPZZ 28-05-2021Tydzień z OPZZ 28-05-2021
Tydzień z OPZZ 28-05-2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023
BiuroOPZZ
 
Budowlani 6/2021
Budowlani 6/2021Budowlani 6/2021
Budowlani 6/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 06-08-2021
Tydzień z OPZZ 06-08-2021Tydzień z OPZZ 06-08-2021
Tydzień z OPZZ 06-08-2021
BiuroOPZZ
 
Górnik 15/21
Górnik 15/21Górnik 15/21
Górnik 15/21
BiuroOPZZ
 
Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 28-09-2020
Tydzień z OPZZ 28-09-2020Tydzień z OPZZ 28-09-2020
Tydzień z OPZZ 28-09-2020
BiuroOPZZ
 
Budowlani 9/2021
Budowlani 9/2021Budowlani 9/2021
Budowlani 9/2021
BiuroOPZZ
 
Górnik 20/21
Górnik 20/21Górnik 20/21
Górnik 20/21
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 16-04-2021
Tydzień z OPZZ 16-04-2021Tydzień z OPZZ 16-04-2021
Tydzień z OPZZ 16-04-2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022
BiuroOPZZ
 

Similar to Budowlani 6/2022 (20)

Budowlani 1/2022
Budowlani 1/2022Budowlani 1/2022
Budowlani 1/2022
 
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
 
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
 
Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020
 
biuletyn wroclaw-pl-Nr 34-147-2023.pdf
biuletyn wroclaw-pl-Nr 34-147-2023.pdfbiuletyn wroclaw-pl-Nr 34-147-2023.pdf
biuletyn wroclaw-pl-Nr 34-147-2023.pdf
 
Budowlani 3/2021
Budowlani 3/2021Budowlani 3/2021
Budowlani 3/2021
 
Tydzień z OPZZ 08-01-2021
Tydzień z OPZZ 08-01-2021Tydzień z OPZZ 08-01-2021
Tydzień z OPZZ 08-01-2021
 
Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021
 
Tydzień z opzz 28-05-2021
Tydzień z opzz 28-05-2021Tydzień z opzz 28-05-2021
Tydzień z opzz 28-05-2021
 
Tydzień z OPZZ 28-05-2021
Tydzień z OPZZ 28-05-2021Tydzień z OPZZ 28-05-2021
Tydzień z OPZZ 28-05-2021
 
Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023
 
Budowlani 6/2021
Budowlani 6/2021Budowlani 6/2021
Budowlani 6/2021
 
Tydzień z OPZZ 06-08-2021
Tydzień z OPZZ 06-08-2021Tydzień z OPZZ 06-08-2021
Tydzień z OPZZ 06-08-2021
 
Górnik 15/21
Górnik 15/21Górnik 15/21
Górnik 15/21
 
Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021
 
Tydzień z OPZZ 28-09-2020
Tydzień z OPZZ 28-09-2020Tydzień z OPZZ 28-09-2020
Tydzień z OPZZ 28-09-2020
 
Budowlani 9/2021
Budowlani 9/2021Budowlani 9/2021
Budowlani 9/2021
 
Górnik 20/21
Górnik 20/21Górnik 20/21
Górnik 20/21
 
Tydzień z OPZZ 16-04-2021
Tydzień z OPZZ 16-04-2021Tydzień z OPZZ 16-04-2021
Tydzień z OPZZ 16-04-2021
 
Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022
 

More from BiuroOPZZ

Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022
BiuroOPZZ
 
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdflex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
BiuroOPZZ
 
Zwiazk 07b
Zwiazk 07bZwiazk 07b
Zwiazk 07b
BiuroOPZZ
 
Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022
BiuroOPZZ
 

More from BiuroOPZZ (20)

Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023
 
Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023
 
Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023
 
Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023
 
Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023
 
Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023
 
Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023
 
Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023
 
Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023
 
Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023
 
Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022
 
Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022
 
Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022
 
Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022
 
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdflex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
 
Zwiazk 07b
Zwiazk 07bZwiazk 07b
Zwiazk 07b
 
Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022
 
Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022
 
Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022
 

Budowlani 6/2022

 • 1. 1 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 6 (173) 2022 ISNN 1698/5843 Nakład: 10 tys. egz. OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY 6 (173) czerwiec 2022 r. 130 LAT RUCHU ZAWODOWEGO BUDOWLANYCH XI Nadzwyczajny Kongres Związku Zawodowego „Budowlani” w Ameliówce k/Kielc str. 3, 7-10 str. 4 Bezpieczne i zdrowe środowisko pracy wśród podstawowych praw i zasad w pracy MOP Znów nad wodą, i znów biorą str. 14-15
 • 2. 2 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 6 (173) 2022 OPZZ mówi dość drożyźnie Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jest zaniepokojone sytuacją gospo- darczą w kraju i tym, że rząd nie słucha opinii związkowców. Rada Polityki Pieniężnej znowu podniosłastopyprocentowe–tymrazemo0,75pkt proc. Raty kredytów po raz kolejny pójdą w górę. Inflacjaszaleje,ratyrosną–informujeOPZZ. RadaPolitykiPieniężnej8czerwcabr.podwyższyłastopyprocentoweo0,75 pkt proc., co oznacza, że główna stopa wynosi 6,00%. Poprzednia podwyżka byłaniemalprzedchwilą,bowmaju.Najprawdopodobniejczekająnaskolejne. Zdaniemekspertówstopymogąosiągnąćpoziomnawet8%. Jakwtakiejsytuacjimamyżyć?Skądmamybraćpieniądzenapodstawowe potrzeby?Inflacjawmajubr.wynosiładokładnie13,9%.Wszystko–odproduk- tówspożywczych,poprzezpaliwa,węgiel,gaz,energię–jesttakdrogie,żetrzeba zastanawiaćsięnacowystarczypieniędzyzwypłaty,anacojużnie.Konieczny jestwyższywzrostpłac!–postulujeOPZZ. OPZZ już od dłuższego czasu domaga się, by rząd w końcu zadbał o pracowników i zaczął skutecznie walczyć z inflacją. Prowadzi również akcję STOP DROŻYŹNIE! i zbiera podpisy pod petycją w tej sprawie. Petycja jest dostępnanastronieinternetowejOPZZ. ZwiązkowcyzOPZZżądają: • podniesieniapłacyminimalnejporazdrugiw2022r.,odlipcabr.; • drugiejwbieżącymrokuwaloryzacjiświadczeńemerytalno-rentowych; • nowelizacji budżetu państwa na rok 2022 i zagwarantowania w nim dodatkowychśrodkównawzrostpłacwsferzebudżetowej; • likwidacjistawkiWIBOR; • podjęciainnychdziałańograniczającychinflację. Opinia OPZZ ws. propozycji wzrostu płacy minimalnej JakinformujeOPZZ,RadaMinistrówprzyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodze- nia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, zgodniezktórąod1stycznia2023r.minimalnapła- camawynosić3383zł,aod1lipca2023r.–3450zł. OPZZzzaskoczeniemstwierdza,żewysokość płacy minimalnej, którą rząd proponuje od 1 stycznia 2023 r. jest niższa niż wzrost wymagany obowiązującą ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę-o33,30zł.Too0,97%mniejniżustawoweminimum.Ostatecznie,ale dopiero od 1 lipca 2023 r., płaca minimalna ma być wyższa od ustawowego minimum,jednakzaledwieo33,70zł(czylio0,98%). ZdaniemOPZZpropozycjarząduniestanowiadekwatnejodpowiedzina oczekiwania pracowników i rosnące koszty utrzymania, ale także na sytuację narynkupracy.Nietakajestrównieżintencjaustawyopłacyminimalnej,aby w przypadku prognozowanej na przyszły rok inflacji co najmniej 5% - wzrost płacy minimalnej był mniej korzystny dla najniżej zarabiających niż gdyby prognozowanywzrostinflacjibyłponiżej5%. OPZZ przypomina, że strona związkowa Rady Dialogu Społecznego zaproponowała,abywzrostminimalnegowynagrodzeniazapracęwynosiłod 1 stycznia 2023 r. nie mniej niż 16,28% (o 490 zł) do kwoty nie mniej 3500 zł, aod1lipca2023r.niemniejniż7,15%(o250zł)dokwotyniemniejniż3750 zł.Propozycjatapozostajeaktualna,bowiemjesteśmyprzekonani,żestanowi rozważną reakcję m.in. na prognozowany przez rząd wzrost PKB i inflacji. Spełniazarazemintencjęustawyominimalnymwynagrodzeniuzapracę–m.in. poprzezutrzymaniesiłynabywczejpłacynajmniejzarabiających. OPZZoczekujerzeczowegodialoguwsprawiewysokościpłacyminimalnej na2023r.naforumRadyDialoguSpołecznego.JakzauważaKonfederacja,jest to właściwe forum do porozumienia w sprawie ostatecznej wysokości płacy minimalnejna2023r. Protest pracowników Urzędu Miasta Olsztyna wciąż trwa ZwiązekZawodowyPracownikówUrzę- duMiastaOlsztyna„Symetria”wypuściłna ulicemiastamobilnybilboard,któryinfor- mujeozarobkachprezydentaOlsztyna.Jest tokolejnyetapakcjiprotestacyjnejwramach toczącegosięwurzędziesporuzbiorowego cd. na str. 4 Przegląd związkowych wydarzeń w Polsce W ostatnią niedzielę maja na rynku w Zbąszyniu odbyła się manifestacja pra- cowników IKEA Industry Oddział West w Zbąszynku, zorganizowana przez organizacje zakładoweZwiązkuZawodowego„Budowlani”oraz NSZZ „Solidarność”. Pracownicy domagali się od kierownictwaIKEAIndustryprzystąpieniadoroko- wańzezwiązkamizawodowymiwramachtoczącego się od lutego sporu zbiorowego. Kierownictwo Ikea Industryuważa,żesporuniema.Przeczyargumentacji związkówzawodowychipolskiemuprawupracy.Fakt, iż od kilku miesięcy spór ten istnieje, potwierdziła PaństwowaInspekcjaPracy. W proteście uczestniczyło kilkaset osób, w tym także delegacje z IKEA Industry w Lubawie i Stepnicy. Zarząd Krajowy Związku Zawodowego „Budowlani” reprezentowali: wiceprzewodniczący Związku Tomasz Nagórka oraz przewodniczący OkręguWielkopolskiegoKrzysztofAntoniewicz. Protestującychwsparlitakże:przewodniczącyRegionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność” Bogusław Motowidełko, przewodnicząca Rady Wojewódzkiej OPZZ w Zielonej Górze Monika Bocian oraz prze- wodniczący Krajowego Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność” Adam Golec. Protestującyprzemaszerowalizrynkupodjeden zzakładówpracyIKEAIndustrywZbąszyniu,przed którymrównieżwyraziliswojeniezadowoleniewobec działańpracodawcy. Zwracającsiędouczestnikówmanifestacjiwice- przewodniczący „Budowlanych” Tomasz Nagórka podziękował członkom, a w szczególności liderom „Budowlanych” (Piotr Brambor) i „Solidarności” (Michał Kukuła) za ogromny trud i wysiłek jaki włożyli w nierówną batalię z kierownictwem IKEA IndustrywZbąszynkuwsprawiegodnychwarunków pracy i płacy, a także wolności związkowych. „Stop IKEizacjipolskiegoprawa!Stoplekceważeniuustawy o związkach zawodowych i ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych! Stop dyskryminacji pracow- ników i związków zawodowych w Ikea Industry. Prawda i prawo jest po naszej stronie!” – powiedział dozgromadzonychTomaszNagórka. Związkowydomagająsię: • podwyżki płac (godzinowych stawek zaszerego- wania o 4,76 zł na godz., miesięcznych stawek zaszeregowaniao800zł); • dodatku do wynagrodzenia za wysługę lat, wy- płacanegocomiesiączakażdeprzepracowane5 latwIKEAIndustryOddziałWestwZbąszynku wwysokości10%minimalnegowynagrodzenia; • wolnychniedziel,takabytydzieńpracyrozpoczy- nałsięodgodz.6:00wponiedziałek. TomaszNagórka Protest pracowników IKEA Industry Odział West w Zbąszynku Manifestacja w Zbąszyniu Manifestacja w Zbąszyniu Liderzy związków w IKEA Industry Piotr Brambor - ZZ „Budowlani” i Michał Kukuła - NSZZ „Solidarność” Bogusław Motowidełko, Krzysztof Antoniewicz, Monika Bocian, Adam Golec, Tomasz Nagórka
 • 3. 3 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 6 (173) 2022 130 LAT RUCHU ZAWODOWEGO BUDOWLANYCH XI Nadzwyczajny Kongres Związku Zawodowego „Budowlani” w Ameliówce k/Kielc Jubileusz130-leciaruchuzawodowegobudow- lanych w Polsce to ważna chwila w bogatej historii polskiegoruchuzwiązkowego.CzłonkowieZwiązku Zawodowego„Budowlani”sądumnizdorobkupo- koleńpolskichzwiązkowców,pracownikówsektora budownictwa i pokrewnych branż, walczących o prawa pracownicze. O prawo do zrzeszania się i zbiorowej reprezentacji interesów pracujących, o prawodobezpiecznejigodziwieopłacanejpracy.O godnośćiszacunekdlapracownika. Jesteśmy świadomi faktu, że 130 lat naszej historii tworzyły różne nurty ruchu związkowego –odpierwszychorganizacjipowstającychwtrzech zaborach, przez burzliwy dla związków zawodo- wych okres dwudziestolecia międzywojennego, czaswojnyireaktywacjistruktur,stalinizmu,realnego socjalizmu,przełom1980roku,stanwojenny,odbu- dowęniezależnegoruchuiwolną,choćjednocześnie trudną dla związkowców rzeczywistość III RP . Te różne nurty, czasem skłócone i skupiające ludzi o różnychpoglądach,mająjednaknajcenniejszącechę wspólną.W każdej z organizacji naszych poprzed- nikówbylizwiązkowcywalczącyogodnąpracę.To źródłonaszejsiły,dumyitradycji. Pamiętamyotych,którzyprowadzilidziałalność w związkach zawodowych państw zaborczych, pamiętamy o działaczach naszej pierwszej polskiej organizacji związkowej z 1892 roku, pamiętamy o działającym od 1887 roku zorganizowanym ruchu drzewiarzy i od 1918 roku - leśników,o tych,którzy walczylioniepodległąisprawiedliwąPolskę,współ- tworzyli spółdzielczość robotniczą, o tych, którzy od 1948 do 1980 bronili praw pracowniczych w warunkach braku niezależności i partyjnej kurateli, o twórcach niezależnego branżowego ruchu za- wodowegopo1980r.Cenimywysokozjednoczenie branżowegoruchuzawodowegosektorówbudow- nictwa, spółdzielczości mieszkaniowej, przemysłu wyrobówbudowlanych,ceramicznego,drzewnego, meblarskiego i leśnictwa. Jesteśmy razem i to jest źródłemnaszejsiły. Długa historia naszego ruchu jest nie tylko po- wodem do dumy, ale przede wszystkim zasobem doświadczeńiinspiracji.Wwalceoprawapracow- nicze nic nie jest dane na zawsze a praw nabytych trzebawciążbronić.Tozadziwiającejakaktualnesą dziślicznepostulatynaszychpoprzednikówsprzed kilkudziesięciu lat a nawet z początków naszego ruchu. Dziękujemy im za te doświadczenia, za ich walkę.Pamiętamyonichidoceniamyichwysiłki. Zmienia się świat, Europa, Polska. Zmienia się gospodarka i rynek pracy w naszych sektorach. I naszruchzwiązkowyteżmusisięzmieniać.Odzie- dziczyliśmy, z szacunkiem, dorobek branżowego ruchuzawodowegobudowlanychponaszychpo- przednikach.Iliczymynato,żenasinastępcy,coraz lepiejprzygotowanidopracyzwiązkowejwświecie nowychtechnologiiiśrodkówkomunikacji,nowych relacjiwświeciepracy,nowejglobalnejrzeczywistości gospodarczej i politycznej, o nas i efektach naszej pracytakżebędąpamiętaćiznichbędąkorzystać. Doświadczenie,poczucie tożsamości i świado- mośćniezmiennościpodstawowychcelównaszego ruchu związkowego decydują o tym, że byliśmy, jesteśmyibędziemy.Tonaszeprzesłanieskierowane donaszychnastępców.Wierzymy,żeniezabraknie im siły, mądrości i determinacji w walce o prawa pracowników. Ameliówka,9czerwca2022r. DOŚWIADCZENIE, TOŻSAMOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ Rezolucja Nadzwyczajnego XI Kongresu Związku Zawodowego „Budowlani” w spra- wie historii i przyszłości ruchu zawodowego budowlanych i drzewiarzy Z wystąpienia przewodniczącego Komisji Historycznej ZZ „Budowlani” Zbigniewa Figurskiego: Obchodzimywtymrokujubileuszpowstaniajednegoznajstarszychnurtów branżowegoruchuzawodowegowPolsce.Tostotrzydzieścilat,któredatujemyod 3 lipca 1892 roku, od spotkania krakowskich murarzy zabiegających o rejestrację swojego związku zawodowego przez władze Austro-Węgier, to oczywiście usta- lenie umowne. Ta data jest bardzo ważna, choć symboliczna. Ostatecznie statut „Stowarzyszenia Robotników Budowlanych dla Galicji i Śląska Cieszyńskiego” zatwierdzonyzostajeprzezaustriackiewładzew1894r.Itakrzeczywiściepowstaje pierwsza polska organizacja związkowa budowlanych obejmującego działaniem znacznączęśćkrajupodzaborami. Wciąż nie wiemy wszystkiego, wciąż badamy naszą historię i kontynuujemy pracekomisjihistorycznychZwiązkudziałającychpoIIwojnie,szczególnieprace zespołów kierowanych przez nieocenionego dr Czesława Krawczaka, autora wielu opracowańhistorycznych.(…) (…)Wczerwcu2022rokuobchodzimyuroczyście130-leciebranżowegoruchu zawodowego budowlanych w Polsce. Ruchu, w którym nasz Związek jest spadko- biercąidepozytariuszemdorobkudziesiątekorganizacjiipokoleńdziałaczyzwiąz- kowych.Jesteśmydumniznaszejhistorii,chociażniewszystkowniejbyłopiękne, niewszystkiedziałanianaszychpoprzednikówkończyłysięsukcesem.Niczegoztej historiiniewykreślamy,botylkowtedy,gdymówimyoniejwszystko,możestanowić dlanasistotnąwartość.Donaszegobranżowegozwiązkuzawodowegoprzychodzilii przychodząludzieoróżnychpoglądach.Umiemytouszanować.Alewtymzwiązku możnabyćpodkilkomawarunkami:popierwsze,toprzekonanie,żetrzebaiwarto bronićinteresówpracownika;podrugie, żenajlepiejtorobićworganizacjizbiorowej, wzwiązkuzawodowym.Wymagamytakżeuczciwościwobecsiebieiinnychidużej odporności. Działalność związkowa nigdy się nie kończy. A na pewno nigdy nie kończysiępełnymiostatecznymsukcesem.Ktotowieirozumie,będzieznami. Z listu wieloletniego założyciela jednolitego ZZ „Budowlani”, członka Prezydium Związku lidera Okręgu Zachodniopomorskiego Edmunda Trokowskiego do Delegatów: (…) Kilkadziesiąt lat życia poświęciłem działalności w Budowlanych. I to były dobre lata. I jestem przekonany, że to był dobry wybór. Dzisiaj mogę Was wesprzećtylkodobrymsłowemitympodstawowymdoświadczeniem.Wzwiązku zawodowymniktniepowinienbyćsam.Trzymajciesięrazem,bowtymjestnasza siła. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i głębokiego przekonania do sensu tej pracy,itegożewartobyćwzwiązkuzawodowymBudowlani.(…) Wystąpienie Głównego Inspektor Pracy
 • 4. 4 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 6 (173) 2022 Jak przypomina OPZZ: około 1200 pracowników olsztyńskiego ratusza i jednostek podległych walczy o wyższe pensje. Podwyżka proponowania przez prezydenta Olsztyna (300 zł brutto) nie spełnia ich oczekiwań. Ewa Wyka, przewodniczącaZZSymetriapodkreśla,żezwiązkowcychcąsystemowychzmian w sposobie wynagradzania pracowników urzędu miasta, Miejskiego Ośrodka PomocySpołecznej,miejskichżłobkówiDomuKombatanta.JarosławSzunejko, przewodniczącyRadyOPZZWoj.Warmińsko-Mazurskiego,odnoszącsiędo negocjacji,powiedział:–Jesteśmyzdeterminowani,aleigotowinakompromis. SpórzwiązkowcówzprezydentemOlsztyna opodwyższeniewynagrodzeń trwajużjedenastymiesiąc. Spór zbiorowy w Cegielskim Międzyzakładowa Komisja NSZZ Pracowników H. Cegielskim – Poznań S.A. Metalowcy zdecydowała o wszczęciu sporu zbiorowego z pracodawcą. Związkowcy H. Cegielski – Poznań S.A. (HCP) żądają wzrostuwynagrodzeńo800złbrutto–informujeOPZZ. Związkowcyżądająrównieżśredniegowzrostuwynagrodzeniazasadniczego o150złbruttonapracownika–tymiśrodkamidysponowałbypracodawca.Chcą, bypostulowanepodwyżkiweszływżycieod1lipcabr.Swojeżądaniauzasadniają „niesłychaniewysokąinflacjąiniespotykanymidotychczaswysokimikosztami życia”. Wynagrodzenia powinny być zaś na takim poziomie, by pozwalały zaspakajaćpodstawowepotrzebyżyciowepracownikówiichrodzin. ObokMetalowcówdosporuprzystąpiłypozostałeorganizacjezwiązkowe działającewH.Cegielski:OrganizacjaMiędzyzakładowaNSZZ„Solidarność” wH.Cegielskim–PoznańS.A.,KomisjaMiędzyzakładowaKNSZZ„Solidar- ność-80”przyH.Cegielski–PoznańS.A.,ZwiązekZawodowyInżynierówiTech- nikówH.Cegielski–PoznańS.A.OrganizacjaMiędzyzakładowaiOgólnopolski ZwiązekZawodowyInicjatywaPracowniczaprzyH.Cegielski–PoznańS.A. Apel pracowników ZUS o podwyżki JakinformujeOPZZ,ZwiązekZawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecz- nych(organizacjaczłonkowskaOPZZ)zwrócił sięzapelemdopremieraMateuszaMorawiec- kiego o podjęcie działań, które poprawią warunki pracy i płacy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To już kolejny apel w tej samej sprawie. Załogaoczekujepodwyżek–godnejpracyipłacy. Związkowcy zwracają uwagę, że wieloletnia polityka kadrowo-płacowa w ZUS (podwyższanie płacy minimalnej bez proporcjonalnego zwiększania środków na fundusz wynagrodzeń) prowadzi do spłaszczenia wynagrodzeń pomiędzypracownikamizatrudnianymiobecnieatymi,którzymajądługistaż pracy. Związkowcy nie zgadzają się także na podawanie wysokości przeciętnej płacy,botozniekształcaobrazrzeczywistychzarobkówwtejinstytucji. NiebezwpływunaemocjepracownikówZUSjestpoziominflacjiwnaszym kraju.Brakpodwyżekpłacigalopującywzrostcenrodząrozgoryczenie,frustracje i determinację. Dodatkowo niski poziom wynagrodzeń powoduje, że brakuje chętnychdopracywZUS. Wygrany spór zbiorowy w PKP Cargo 24 maja br. reprezentacja związkowa spotkała się z przedstawicielami pracodawcy w siedzibie PKP Cargo w Warszawie. Pod budynkiem zgromadzili się związkowcy, którzychcieliwesprzećnegocjującychkolegów. Atmosferabyłanapięta,aleostateczniesięudało–informujeOPZZ.Wramach proceduryrozwiązywaniasporuzbiorowegoowdrożeniesystemowejpodwyżki wynagrodzeń,zostałpodpisanyprotokół,któryzakładaprzyznaniepracowni- komspółkipodwyżkiwynagrodzenia1czerwca2022br. Ustalono,żepracownikom(wzależnościodpodstawyzatrudnienia)zostaną przyznanepodwyżkiwynagrodzeniazasadniczegowwysokościod400złbrutto do750złbruttośrednionakażdegozatrudnionego. –Wszystkimkoleżankomikolegom,którzyprzybylidzisiajdoWarszawy podsiedzibęPKPCargoSAserdeczniedziękujęzaudzielonewsparcie.Wasza obecność pozwoliła na zbliżenie stanowisk w negocjacjach. Na ten moment udało nam się wspólnie doprowadzić do ustaleń wdrażających odczuwalne podwyżkiod1czerwca.Jednocześnieniezamykatodrogidodalszychdziałań jesieniątegoroku–napisałwswoichpodziękowaniachLeszekMietek,prezydent ZwiązkuZawodowegoMaszynistów,przewodniczącyBranżyTransportOPZZ Podpisanie porozumienia zawiesza mediacje w sporze zbiorowym do listopadabr.Przypomnijmy,żezakończonywłaśniespórrozpocząłsięwmarcu br.Związkizawodowewystąpiływówczaszżądaniempodwyżkiwwysokości600 złdlapracownikówobjętychukłademzbiorowymod1kwietniabr. Zebrał:TomaszNagórka cd. ze str. 2 10 czerwcabr.Międzynarodowa Konferencja Pracy (ILC) przyjęła rezolucję w spra- wie dodania zasady bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy do podstawowych zasad i praw w pracy MiędzynarodowejOrganizacjiPracy (MOP). Dzięki tej przełomowej de- cyzji,bezpieczeństwoihigienapracy jest teraz piątą podstawową zasadą MOP i prawem w pracy. To historyczne zwycięstwo glo- balnego ruchu związkowego zostało poparte wspólną kampanią BWI i EFBWW, która zebrała 445 wspól- nych deklaracji związków zawodo- wych i pracodawców, wzywających do uznania BHP za podstawowe prawoiobejmujących480000miejsc pracyi18milionówpracownikówna całym świecie. Jednak świętując to zwycięstwo, pamiętamyoogromnychzadaniach, które stoją przed nami. Od uzna- nia BHP za fundamentalne prawo, przechodzimy do działań na rzecz rzeczywistegowdrożeniategoprawa. Wszyscy pracownicy i pracodaw- cy z różnych części świata muszą uświadomić sobie konsekwencje tej przełomowej decyzji. Organizacje członkowskie EFBWW i BWI rozpoczynają kam- panię na rzecz podnoszenia świado- mości pracowników, pracodawców i rządów na temat konsekwencji tego historycznego osiągnięcia oraz na rzeczzapewnieniapełnegowdrożenia decyzjiMOPwsystemachprawnych i praktyce funkcjonowania przed- siębiorstw. efbww/bwi/red Bezpieczne i zdrowe środowisko pracy wśród podstawowych praw i zasad w pracy MOP P o wielu miesiącach ograniczeń pandemicznych, związkow- cy „Budowlanych” z Okręgu Łódzkiego mieli możliwość uczest- nictwa w szkoleniu przeprowadzo- nym przy współpracy z Okręgową Inspekcją Pracy. CzłonkowieRadyorazwskazani przez organizacje zakładowe działa- czezwiązkowiispołeczniinspektorzy pracyzogromnychzainteresowaniem przysłuchiwali się prezentacjom poszczególnych tematów szkolenia. Szkolenie związkowców w Okręgu Łódzkim Zagadnieniadotyczącespołecz- nejinspekcjipracyomówiłradcaOIP Konrad Adamczyk. Temat wzbudził duże zainteresowanie nie tylko spo- łecznych inspektorów pracy. MłodszyinspektorAgataNiedź- wiecka-Zając przedstawiła informa- cję dotyczącą: • aktualnych zmian w prawie pracy; • przepisów o kasach zapomogo- wo-pożyczkowych; • funduszusocjalnegowzakładzie – tworzenia i nadzorowania, orazinformacjęogólnąwzakre- sie sporów zbiorowych. Dla wszystkich uczestników spotkanie to stało się także okazją do dyskusji oraz wymiany infor- macji. Na zakończenie związkowcy otrzymali pisemne potwierdzenie w szkoleniu. Jeśli okoliczności będą sprzyjające Zarząd Okręgu Łódzkie- go zorganizuje kolejne szkolenia, w formie tematycznych spotkań adresowanych do wybranych grup odbiorców. Taformasprawdzasięnajlepiej. Wiesława Szalast
 • 5. 5 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 6 (173) 2022 Posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie w Kielcach K olejne posiedzenie Świętokrzyskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy OkręgowymInspektorzePracywKielcachodbyło się 24.05.2022 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach. W skład Świętokrzyskiej Rady ds. Bezpieczeństwa PracywBudownictwiewchodząprzedstawicieleorganów nadzoru nad warunkami pracy, władz samorządowych i rządowych wojewódzkich, organizacji pracodawców, stowarzyszeń naukowo-technicznych, organizacji związ- ków zawodowych.  WposiedzeniuRadywzięliudział:przewodniczący – Jan Jóźwik – zastępca okręgowego inspektora pracy w Kielcach, wiceprzewodnicząca – Anna Bujnowska – Przewodnicząca Związku Zawodowego „Budowlani” Okręg Świętokrzyski, sekretarz – Małgorzata Trznadel – młodszy inspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w  Kielcach, a także członkowie Rady: Leszek Śmigas – zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Kazimierz Pasternak – wiceprzewodniczący Zarządu RegionuŚwiętokrzyskiegoNSZZ„Solidarność”,Andrzej Rozlach–dyrektorBiuraUrzęduDozoruTechnicznego w Kielcach Oddział w Krakowie, Barbara Kieres – świę- tokrzyski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, EwaSkiba–przewodniczącaŚwiętokrzyskiejOkręgowej IzbyInżynierówBudownictwa,SławomirBęben–prezes Związku Inżynierów i  Techników Budownictwa w Kielcach, Andrzej Witkowski – przewodniczący Rady Głównej Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Piotr Prędota – dyrektor Izby Rzemieślników i Przedsię- biorcówwKielcach,AndrzejMatysek–przewodniczący ZarząduWojewódzkiegoForumZwiązkówZawodowych w Kielcach, Andrzej Lis – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Sta- rachowice, Marcin Fornalski – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Kielce,KrzysztofStoiński-prezesOgólnopolskiegoSto- warzyszeniaPracownikówSłużbyBHPOddziałKońskie. W czasie posiedzenia Rady okręgowy inspektor pracywKielcachAdamDerzawręczyłuczestnikomakty powołania do składu Rady. Przewodniczący Rady Jan Jóźwik przedstawił prezentacjęnatemat „Wypadkiprzypracywpodzialena wielkość zatrudnienia oraz przyczyny”. PozakończeniuposiedzeniaczłonkowieRadywzięli udział w szkoleniu zorganizowanym dla podmiotów branży budowlanej w ramach trwającego „Tygodnia Bezpieczeństwa”. Tematem przewodnim tegorocznego „Tygodnia” jestkulturabezpieczeństwa,zaprezentowanawszerszym kontekście jako proces, który powinien obejmować wartości, konkretne postawy, spełnianie standardów, ale też edukowanie. Barbara Kaszycka OIP Kielce
 • 6. 6 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 6 (173) 2022 J uż 1 lipca 2022 r. wejdzie w życie nowa ustawa deweloperska. Przepisy powołują Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG), z którego będą zwracane środki wpłacone przez osoby kupujące mieszkanie lub dom w sytuacji upadłości dewelopera lub banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy, a także w przypadku odstąpienia przez nabywcę od umowy, np. z powodu niedopełnienia obowiązków przez dewelopera (np. istotnych wad lokalu). UtworzenieFunduszujestdobrąinformacją dla nabywców mieszkań – wreszcie zwiększa ich ochronę, ale jednocześnie wpłynie na wzrost ceny mieszkań. Polski Związek Firm Deweloperskich szacuje, że wprowadzenie ustawy podwyższy ceny nowych mieszkań o ok. 2-3 proc. Składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjnywyniosą0,45proc.wprzypadku otwartego rachunku powierniczego i 0,1 proc. w przypadku zamkniętego rachunku powierniczego. Deweloperski Fundusz Gwarancyjnybędziestanowiłwyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Deweloper będzie musiał odprowadzać składki na DFG od każdej wpłatynabywcydokonanejnamieszkaniowy rachunekpowierniczy(otwartylubzamknię- ty). Do tego dojdą koszty wywiązania się przez deweloperów z nowych obowiązków informacyjnych. Koszty te, bez wątpienia, zostaną pokryte przez nabywców mieszkań – stąd prognozowany wzrost cen. Deweloperzy obawiają się skutków wdrożenia ustawy, szczególnie tych, które dotyczą prawa nabywcy do odstąpienia od umowydeweloperskiejzewzględunaistotną wadę lokalu. I związanych z tym sporów. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, czy stwierdzonaprzeznabywcęwadajestistotna, wada lokalu będzie oceniana na podstawie opinii rzeczoznawcy budowlanego zleconą przez nabywcę. Deweloper nie będzie mógł przedstawićswojejopinii.Jeślidewelopernie będziesięzgadzałzopiniąrzeczoznawcy,itak będziemusiałwtakiejsytuacjioddaćnabywcy wpłacone środki. Ostatecznie spór będzie mógł być rozstrzygany w drodze sądowej. (red) Deweloperski Fundusz Gwarancyjny i większa ochrona nabywców mieszkań - nowa ustawa Z akończyłasię6.edycjakonkur- su Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na najcie- kawsze inicjatywy z zakresu współ- pracy biznesu z edukacją, rozwoju pracownikówikształceniaprzyszłych kadr.Pracodawcyaplikowaliwtrzech kategoriach: „Rozwój pracowni- ka”, „Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edukacji”. Konkurs sfinansowano w ramach Funduszy Europejskich, z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Polska Agencja Rozwoju Przed- siębiorczościwewspółpracyzeksper- tami rynku pracy, przedstawicielami Rady Programowej ds. Kompetencji oraz Sektorowych Rad ds. Kompe- tencji wybrała laureatów konkursu PracodawcaJutra.Dotegorocznejedy- cji konkursu zgłoszono 89 inicjatyw na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego w firmach. Organizatorzywyłonilizwycięz- ców w trzech kategoriach: „Rozwój pracownika”, „Dojrzałe kompeten- cje” oraz „Ambasador Edukacji”. W pierwszej kategorii „Rozwój pracownika” zgłoszono projekty motywujące do rozwoju zawodo- wego kadry, programy podnoszące kompetencje zawodowe, szkolenia oraz inne inwestycje w poszerzanie umiejętności pracowników. Kategoria „Dojrzałe kompeten- cje” była przeznaczona dla przed- siębiorców, tworzących inicjatywy dla pracowników powyżej 50. roku życia.Uwzględnionoprogramymen- torskie, polegające na wykorzystaniu eksperckiej wiedzy doświadczonych pracowników,wymianiedoświadczeń z podwładnymi na początku kariery zawodowej oraz przedsięwzięcia mające na celu zwiększanie szans i możliwości na rynku pracy osób powyżej 50. roku życia. Zakres inicjatyw wchodzący w składostatniejkategorii„Ambasador edukacji” to wszystkie działania, które skupiły się na wspieraniu edu- kacji dzieci, młodzieży, studentów oraz na rozwoju kadry pracowników oświaty. Jest to m. in.: prowadzenie kursów i warsztatów w szkołach i na uczelniach,tworzenielubwspieranie platform i aplikacji edukacyjnych, organizacja konkursów oraz staży, aranżowanie programów klas profi- lowych, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla nauczycieli oraz zaangażowanie na rzecz zdobywania lubrozwojukompetencjiposzukiwa- nych na rynku pracy. Zgłoszenia konkursowe zostały ocenione przez 20-osobową kapi- tułę, której przewodniczył Mikołaj Różycki, zastępca prezesa PARP. W Kapitule Konkursu Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie reprezentował jej przewodniczący, prof. Adam Podhorecki. Gala wręczenia nagród laure- atom odbyła się 9 czerwca w Warsza- wie.Wręczono5nagródprzyznanych przez Kapitułę Konkursu oraz 15 na- gródbranżowychprzyznanychprzez Kapituły Sektorowe utworzone przez rady sektorowe. W Gali wziął udział wiceprzewodniczącySektorowejRady ds. Kompetencji w Budownictwie prof.LeonardRunkiewicz,którywrę- czył nagrodę sektora budownictwa. Laureaci „Pracodawcy Jutra” WkategoriiRozwójpracownika, w segmencie mikro i małe przedsię- biorstwa wybrano projekt zgłoszony przez Remi Vision - Remi Academy, który realizuje w dwóch ścieżkach: rozwoju zawodowego i promocji zdrowego stylu życia. WkategoriiRozwójpracownika, w segmencie średnie i duże przedsię- biorstwa wygrało Miejskie Przedsię- biorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z Wrocławia z projektami - Mi- strzowskiePrzywództwo–projektdla grupy stanowiskowej mistrzów oraz Angażujące Przywództwo – projekt dla pracowników na stanowiskach: lider,menedżer,dyrektororazzarząd. WkategoriiAmbasadorEdukacji w segmencie mikro i małe przedsię- biorstwa zwyciężyła firma Perceptus Sp. z o.o. z projektem Perceptus IT Security Academy - inicjatywa ma- jąca na celu przekazanie uczniom i studentomwiedzyidoświadczeniaw dziedzinie bezpieczeństwa IT. WkategoriiAmbasadorEdukacji w segmencie średnie i duże przedsię- biorstwa wybrano projekt zgłoszony przezMercedes-BenzManufacturing Poland - „Girls Go Technology, czyli dziewczyny oswajają technologię”. W kategorii Dojrzałe Kompe- tencje, w segmencie mikro i małe przedsiębiorstwanagrodaprzyznana została Inventity Foundation za ini- cjatywę Train the Trainers - szkolenie i certyfikacja osób w wieku 50+ z doświadczeniem menedżerskim. W ramach konkursu „Praco- dawca Jutra” przyznano również nagrody branżowe Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Kapituła Sektorowa Rady ds. Kompetencji w Budownictwie przy- znałanagrodęprzedsiębiorstwuUNI- BEP S.A. za inicjatywę „Akademia Wiedzy Grupy Unibep” zgłoszoną w kategorii „Rozwój Pracownika”. Konkurs przeznaczony był dla mikro, małych, średnich, ale także dużych przedsiębiorstw, które reali- zowałyinicjatywyedukacyjne.Projekt musiał być skierowany do następu- jących grup odbiorców: uczniów, studentów, absolwentów szkół wyż- szych/średnich/branżowych, pra- cowników lub osób bezrobotnych i poszukujących pracy, nauczycieli, wykładowców akademickich, trene- rów,doradcóworazinnychśrodowisk reprezentujących sektor edukacji for- malnejinieformalnejorazemerytów i rencistów (o ile inicjatywy miały na celuprzywrócenieichdoaktywności zawodowej).Warunkiemformalnym było prowadzenie biznesu na terenie Polski. Laureaci,wybraniprzezKapitułę Konkursu, otrzymali możliwość bezterminowego posługiwania się tytułem „Pracodawca Jutra Roku 2021” oraz korzystania z logotypu i materiałówreklamowychprzezokres roku od daty przyznania nagrody. Każdy z wyłonionych zwycięzców ma możliwość promowania zwycię- skiej inicjatywy w ramach działań komunikacyjnych i promocyjnych zaplanowanych przez Organizatora. Patronat nad programem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. Konkurs został sfinansowany ze środkówUniiEuropejskiejwramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz ze środków budżetu państwa. PARP/red Rozstrzygnięcie 6 edycji Konkursu „Pracodawca Jutra”. Nagroda sektorowa dla UNIBEP S.A. Laureaci nagrod sektorowych konkursu „Pracodawca jutra”
 • 7. 7 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 6 (173) 2022 Związek Zawodowy „Budowlani” jest świadomywagiwspółczesnychzmianorgani- zacyjnych,technologicznychinowychwyma- gańkompetencyjnychw obszarzestosunków pracy i rynku pracy w sektorach aktywności Związku. Zmiany te następują zarówno w wyniku wdrażania nowych technologii, jak i realizacji nowej polityki klimatycznej i związa- nych z nią działań w obszarze efektywności energetycznej, ograniczeń emisji substancji szkodliwych i ograniczenia zużycia surowców orazracjonalnejgospodarkiodpadami. Od dłuższego czasu prowadzona jest debata na temat konsekwencji głębokich zmian technologicznych w przemyśle i wielu sektorach usług. Eksperci powiązani z bizne- sem,korporacje a nierzadko także i instytucje publiczne posługują się celowo w stosunku dotejnowejformacjineutralnymterminem– „gospodarka4.0”. Celem gospodarki 4.0 ma być przede wszystkim zwiększenie wydajności biznesu, nowe pola inwestycji,a w efekcie akumulacja kapitału.Jużwtejchwiliwidać,żewielkiefirmy wdrażają rozwiązania z obszaru „Przemysłu 4.0” podczas,gdy firm małych i średnich naj- częściejniebędzienatostać.Czwarta„rewolu- cja”przemysłowamożenieśćzesobąkorzyści dla firm,ale też zagrożenia,dla pracowników ich reprezentacji i generalnie zbiorowych sto- sunków pracy. Rolą związków zawodowych jestdbanieoto,byprocestennieodbywałsię kosztem pracownika, stabilności rynku pracy aletakżespójnościisprawiedliwościspołecznej. Już dziś wiemy, że nowe technologie mogą powodować zarówno masowe zwolnienia i upadkicałychbranż(jakdziejesiętoobecniez sektoremtransportuwUSAwwynikuwdra- żaniaautonomicznychpojazdów). Zagrożenia,któreniesiezesobą„rewolucja 4.0” są już częściowo zidentyfikowane. To możliwa likwidacja miejsc pracy,rozwój pracy o niepewnym charakterze, wydłużenie czasu pracy – więcej pracy wykonywanej w dowol- nym czasie, intensyfikacja pracy, osłabienie reprezentacji pracowników i możliwości ich organizowania i komunikowania, stopniowe osłabienie zasięgu działań i rokowań zbioro- wych.To także większa konkurencja między pracownikami w celu zmniejszenia kosztów, większeuzależnienieodnadzoruioperatorów danych dotyczących pracowników.To często potrzeba przekwalifikowania. To również wzrost nierówności między pracownikami a także możliwa destrukcja systemu finanso- waniaubezpieczeńspołecznych.Wszystkiete czynniki będą występowały w większym lub mniejszymstopniuwbudownictwie,obsłudze nieruchomości,przemyślewyrobówbudowla- nych i ceramicznym, drzewnym, meblarskim aleteżwleśnictwieiochronieprzyrody. Związek Zawodowy „Budowlani” będzie identyfikował powstające zagrożenia dla rynku pracy i podejmie działania mające na celuprzeciwdziałaniunegatywnymzjawiskom związanymzwdrażaniemwnaszychbranżach zmian związanych z „rewolucją 4.0”. Będzie także dostosowywał swoją działalność do tych zmian w zakresie form organizacji pracy Związku. Potrzebaochronyśrodowiskanaturalnego człowieka i przeciwdziałania negatywnym skutkomzmianklimatycznychjestbezsporna, bo od tego zależy jakość życia nas samych i jeszcze bardziej - przyszłych pokoleń. Kon- cepcje Unii Europejskiej w zakresie poprawy bioróżnorodności, gospodarki niskoemisyjnej i poprawy efektywności energetycznej niosą jednak obok wielu korzyści także ryzyka. Ich wdrożenie może doprowadzić do znacznego stopnia zmian w sektorze leśno-drzewnym, meblarskim, budowlanym, obsługi nierucho- mości,przemysłuwyrobówbudowlanychoraz sektorach pokrewnych. Związek Zawodowy „Budowlani” włączył się w działania na rzecz ochronymiejscpracyiprawpracowniczychw tymprocesieibędzietedziałaniakontynuował. ZwiązekZawodowy„Budowlani”apeluje do rządu RP o powołanie stałych gremiów, z udziałem partnerów społecznych oraz eks- pertów, monitorujących oraz konsultujących wdrażaniedziałańzwiązanychzimplementacją w Polsce polityki UE w zakresie efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej i bioróżnorodności i ich wpływ na sytuację przedsiębiorstwisytuacjęnarynkupracy. Obecnierealizowanapolitykaklimatyczna UE może prowadzić do likwidacji znacznej części produkcji w polskich firmach produkcji wyrobówbudowlanychiprzeniesieniajejpoza UE, co doprowadzi do likwidacji wielu miejsc pracy. Ograniczenie dostępności surowca drzewnegobędącekonsekwencjązwiększenia obszarówchronionychmożedoprowadzićdo podobnych zjawisk w przemyśle drzewnym i meblarskim. Zmiany w sektorze przemysłu wyrobówbudowlanych,przemyśledrzewnym imeblarskimbędąmiałybezpośredniwpływna działalnośćirynekpracywsektorzebudownic- twaiobsługinieruchomości. Mamyświadomośćkoniecznościzmianw gospodarce światowej, europejskiej i polskiej, mających na celu powstrzymanie negatyw- nychzmianklimatu–icozatymidzie,środowi- skawktórymżyjemy.Mamyteżświadomość konsekwencjizmiannastępującychwwyniku postępu technologicznego. Na jedne i drugie mają jednak wpływ środowiska gospodar- cze i polityczne, decydują o ich charakterze, regulacjach prawnych i organizacyjnych. Nie zgadzamy się na to by te środowiska były jedynymi, które decydują o kierunkach i skali tych zmian. Zmiany te nieuchronnie wpłyną na rynek pracy i mechanizmy zabezpieczenia społecznego.Toobszar,w którym związkiza- wodowereprezentującepracownikówmuszą miećprawodowspółdecydowania. We wszystkich naszych sektorach ko- nieczne jest dostosowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, szkolenia i kształcenia zawodowego pracow- ników a także funkcjonowania systemu za- bezpieczeniaspołecznegodonowychwyzwań wynikających z polityki klimatycznej i zmian technologicznych w gospodarce. Związek Zawodowy „Budowlani” wyraźnie podkreśla: NIC O NAS BEZ NAS. I będziemy realizację tegohasłakonsekwentniewdrażać,pamiętając o właściwej hierarchii celów. Na pierwszym miejscu należy postawić respektowanie praw człowiekaipracownika.Postęptechnologiczny i programy polityczne powinny temu celowi służyć.Nieodwrotnie. Ameliówka,9czerwca2022r. CZŁOWIEK, PRACOWNIK, TECHNOLOGIA - TYLKO W TEJ KOLEJNOŚCI STANOWISKO Nadzwyczajnego XI Kongresu ZZ „Budowlani” w sprawie wpływu wyzwań kompetencyjnych, technologicznych i or- ganizacyjnych na rynku pracy budownictwa, przemysłu wyrobów bu- dowlanych, drzewnego, meblarskiego, leśnictwa i ochrony przyrody. W Ameliówce k/Kielc, w dniach 9-10 czerwca 2022 r. odbył się XI Nad- zwyczajny Kongres Związku Zawodowego „Budowlani” poświęcony przedewszystkim130-leciuruchuzawodowegobudowlanychwPolsce. Kongresrozpocząłobchodyjubileuszupowstaniajednegoznajstarszychnurtów branżowegoruchuzawodowegowPolsce.Spotkaniajubileuszowebędąodbywały siętakżewokręgowychizakładowychstrukturachZwiązku. W Kongresie udział wzięło stu kilkudziesięciu delegatów ze wszystkich strukturorganizacyjnychZZ„Budowlani”izaproszonychgości,wśródktórych byli przedstawiciele władz krajowych, regionu świętokrzyskiego, organizacji i instytucji branżowych, firm województwa świętokrzyskiego oraz sponsorów Kongresu. Wśród gości honorowych znaleźli się także długoletni, zasłużeni działaczeorganizacji„Budowlanych”. CzęśćorganizacyjnąNadzwyczajnegoKongresuprowadziłprzewodniczący Związku Zbigniew Janowski i Prezydium Kongresu, w skład którego weszli także: Piotr Albrzykowski – Branża Leśnictwo i Ochrona Środowiska (Okręg Małopolski), Piotr Brambor – Branża Przemysł Drzewny i Meblowy (Okręg Wielkopolski), Jolanta Koczywąs – Branża Przemysł Materiałów Budowlanych (Okręg Świętokrzyski), Barbara Kuchn – Branża Spółdzielczość Mieszkaniowa (OkręgŚląski)iStanisławZdanowicz-BranżaBudowlana(OkręgMazowiecki). Kongreswybrałkomisje,przyjąłregulaminiporządekobrad. Kongres przyjął uchwałę zmieniającą wysokość składek członkowskich dla emerytówiosóbnieaktywnychzawodowo.Wysokośćmiesięcznejskładkiczłon- kowskiejpobieranejodosóbaktywnych zawodowoniemożebyćniższaniż0,5% minimalnego miesięcznego wynagro- dzenia brutto. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej pobieranej od osóbnieaktywnychzawodowoniemoże być niższa niż 0,25% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Wysokość składki odprowadzanej na rzecz struktur ponadpodstawowych przez organizacje podstawowe od każdego członka, który jest aktywny zawodowowynosi0,25%minimalnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w danym roku, a od osób nieaktywnych zawodowo 0,25% najniższej emerytury wdanymroku. PodyskusjidelegacinaKongrespostanowilinierozpatrywaćproponowanych przezRadęKrajowązmianwStatucieZwiązku. DelegacinaKongreszamanifestowalisolidarnośćzpracownikamiizwiązkow- camiIKEAIndustrywPolsce,protestującprzeciwkodyskryminacyjnejpolityce 130 LAT RUCHU ZAWODOWEGO BUDOWLANYCH XI Nadzwyczajny Kongres Związku Zawodowego „Budowlani” w Ameliówce k/Kielc. Zbigniew Figurski Goście kongresu Tomasz Nagórka
 • 8. OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 6 (173) 2022 8 DlaZwiązkuZawodowego„Budowlani”ochrona życiaizdrowiapracownikówjestjednymznajważniej- szych obszarów aktywności organizacji związkowej. „Budowlani”wtejsferzekierująsięodlatpodstawo- wymiinienaruszalnymizasadami: • życie i zdrowie pracownika są wartością nad- rzędną. Wszelkie inne zasady prowadzenia działalności gospodarczej, organizacyjnej muszą być tej wartości podporządkowane.Zysk firmy i sukcesorganizacjiniemożebyćosiąganykosztem bezpieczeństwapracowników. • regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia pracowników zawsze muszą być inte- gralną częścią prawa dotyczącego działalności każdegozakładupracyikażdejformydziałalności gospodarczej.Niewolnostanowićprawaignoru- jącegopotrzebywzakresieBHP . • bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy po- winnystanowićspójnysystemregulacjiprawnych, zasadidobrychpraktyk. • systemu ochrony pracy nie można efektywnie doskonalićbezsystemowegoudziałunajważniej- szychinteresariuszy:pracownikówipracodawców, ich organizacji oraz władz publicznych mających wpływ na stanowienie i egzekwowanie prawa. ZwiązekZawodowy„Budowlani”zawszebędzie działał na rzecz stanowienia porozumień w tym zakresie. • systemochronyzdrowiaibezpieczeństwapracy musiszybkouwzględniaćzmianytechnologiczne iorganizacyjnewzakresiefunkcjonowaniaprzed- siębiorstwicałychsektorów.Tam,gdziezmieniają się warunki pracy, do zmian dostosować należy zasadyochronypracy. ZwiązekZawodowy„Budowlani”doceniadziała- nianarzeczograniczenialiczbywypadkówprzypracy wnaszychbranżachinarzeczpoprawybezpieczeń- stwapracy.Jednocześnieuważamy,żesystemochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w Polsce wciąż nie jest systemem kompleksowym. Koordy- nacjadziałańwtymzakresiewymagauwzględnienia jednocześnie czynników bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą i organizacyjną zakładów pracy,aktualnejwiedzymedycznejizmianwsystemie ochronyzdrowia,czynnikówdemograficznychimo- bilnościspołecznejiorazzmiankulturowych. Bezjednoczesnegouwzględnieniatychczynników i dynamiki ich zmian nie będzie możliwe osiągnięcie jakościowegopostępuwsystemieochronyzdrowiai bezpieczeństwapracowników. Koniecznejestwięcdostosowanieobowiązujące- gowPolsceprawapracyiwzakresieBHPdozmianw naszychsektorachgospodarkiwzakresietransformacji ekologicznej,technologicznej,organizacyjnej i demo- graficznej.Wyzwaniemdlasystemuochronyzdrowia ibezpieczeństwapracystająsięcyfryzacja,gospodarka niskoemisyjnainiskoenergetycznaioobieguzamknię- tym a także starzenie się społeczeństwa polskiego i napływpracownikówmigracyjnych. Związek Zawodowy „Budowlani” uważa, że niezbędnejestdokonanieprzegląduzagrożeńwpracy w kontekście występowania chorób zawodowych w sektorach aktywności Związku. ZZ „Budowlani” popiera„otwarcie”europejskiejikrajowejlistychorób zawodowych i uzupełnienie jej o nowe jednostki chorobowe,szczególniewzakresiechoróbopodłożu mutagennym i kancerogennym oraz chorób układu kostno-mięśniowego. Związek Zawodowy „Budowlani” uważa,że dla osiągnięciajakościowejpoprawystanubezpieczeństwa i ochrony zdrowia w sektorach działalności Związku potrzebnesązmianysystemowe: - w systemie zamówień,uwzględniające obliga- toryjnewłączeniekosztówbezpieczeństwaiochrony zdrowiawkosztyzamówienia.Zamawiającypowinien uwzględniaćtekosztywzamówieniuawokreślonych wypadkachponosićtakżewpewnymzakresieodpo- wiedzialnośćzabezpiecznąrealizacjęzamówienia.Wy- konawcy,podwykonawcyidostawcywinnitekoszty uwzględniaćwofertachnawykonaniezamówienia; - w systemie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,uwzględniającezmianyorganizacjipracy, technologiiiwzakresiestosowanianowychmateriałów atakżerosnącąśredniąwiekupracownikówipotrzeby ochrony pracowników wydłużających czas swojej aktywnościzawodowej; - w systemie dialogu społecznego, ułatwiające i promujące zawieranie ponadzakładowych (sektoro- wych)układówzbiorowychpracy; -wsystemiekształceniaiszkoleniazawodowego orazszkoleniabhp,uwzględniającezmianytechnolo- giczne,organizacyjneidemograficznezachodzącew poszczególnychsektorachatakżeobligatoryjneszko- leniebhposóbzatrudnionychwewszystkichdopusz- czalnychprawemformach,wtymsamozatrudnionych itymczasowychpracownikówmigracyjnych; ZwiązekZawodowy„Budowlani”zdecydowanie przeciwstawia się wszelkim próbom przekraczania norm i wydłużania czasu pracy ponad normy prze- widziane w polskim prawie pracy.Wydłużanie czasu pracydlapracownikówpolskichi,coszczególnieczę- ste, migracyjnych w wielu wypadkach prowadzi do generowaniazagrożeńdlabezpieczeństwaizdrowia pracowników. Związek uważa, że tylko umowa o pracęmożetworzyćodpowiednieramydlaefektywnej ochrony zdrowia pracownika a wszelkie inne formy świadczeniapracypowinnystanowićwyjątekuzasad- nionywkażdymwypadkuszczególnymcharakterem wykonywanychzadań. ZwiązekZawodowy„Budowlani”deklaruje,takjak dotychczas,wolęstałejsystemowejwspółpracyzPań- stwowąInspekcjąPracy,władzamipublicznymi,innymi krajowymi i europejskimi związkami zawodowymi, związkamipracodawców,organizacjamizajmującymi się problematyką ochrony pracy oraz jednostkami naukowymi zaangażowanymi w badania w tym obszarze. Związek liczy na to, że efektem tej współ- pracy będą zarówno pożądane zmiany w systemie ochronyzdrowiaibezpieczeństwapracownikówjaki stworzenieefektywnegomechanizmuichwdrażania imonitorowania. Ameliówka,9czerwca2022r. ZDROWE I BEZPIECZNE ŚRODOWISKO PRACY - NOWE WYZWANIA I ZADANIA STANOWISKO Nadzwyczajnego XI Kongresu ZZ„Budowlani” w sprawie ochrony zdrowia i życia pracowników budownictwa i spółdzielczości mieszka- niowej, przemysłu wyrobów budowlanych, ceramicznego, drzewnego, meblarskiego, le- śnictwa i ochrony przyrody władz firmy oraz lekceważenia pracowników i związków zawodowych w IKEA INDUSTRY POLAND Sp. z o.o. Kierownictwo IKEA otrzymało „czerwoną kartkę”odZwiązkuZawodowego„Budowlani”. ObchodyJubileuszu130-leciarozpoczęłowprowadzeniesztandarówZwiązku Zawodowego„Budowlani”,OkręguŚwiętokrzyskiego,OkręguKujawsko-Pomor- skiego oraz Organizacji Zakładowej „Budowlanych” w Cementowni Ożarów. MłodzieżowaOrkiestraDętazMasłowaodegrałahymnRzeczypospolitejPolskiej. WczęścijubileuszowejKongresu,prowadzonejprzezwiceprzewodniczącego Związku Tomasza Nagórkę, udział wzięli zaproszeni goście. Wśród nich: Kata- rzynaŁażewska-Hrycko-głównyinspektorpracyiJarosławLeśniewski-zastępca głównegoinspektorapracy,AdamaDerza–okręgowyinspektorpracywKielcach, RobertWzorek-dyrektorWydziałuInfrastrukturyiRozwojuŚwiętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Zbigniew Michnicki - zastępca dyrektora DepartamentuInfrastruktury,TransportuiKomunikacjiUrządMarszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Tomasz Lato – wójt Gminy Masłów, Robert Geryło - dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej, Piotr Ostrowski – wiceprze- wodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz ElżbietaDrogosz–przewodniczącaRadyOPZZWojewództwaŚwiętokrzyskiego, JózefWitczak-wiceprezesZarząduGłównegoOgólnopolskiegoStowarzyszenia Pracowników Służby BHP oraz Andrzej Lis – prezes Oddziału Stowarzyszenia w Starachowicach, Ewa Skiba – przewodnicząca Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Mirosław Majchrowicz - dyrektor zarządzający DyckerhoffSp.zo.o.,HenrykMilcarz-prezesWodociągówKieleckichSp.zo.o., KamillaPękalska-prezesZarząduKarabelaCK,MałgorzataGawęcka-kierownik BiuraZarząduŚwiętokrzyskichKopalniSurowcówMineralnychSp.zo.o.,Ryszard Barwinek–PrezesZarząduKlubuSportowego„Stella”wKielcach. Jubileusz otworzyły wystąpienia przewodniczącego Związku Zbigniewa Janowskiego i przewodniczącego Komisji Historycznej Związku Zbigniewa Figurskiego. Delegaci uczcili minutą ciszy pamięć działaczy ZZ „Budowlani”, którzy odeszliodnaswczasieodXKongresuw2020roku. Podczas wystąpień gości Kongresu padło wiele ciepłych słów skierowanych doZZ„Budowlani”izapewnieńokontynuacjidobrejwspółpracy.Wiceprzewod- niczącyZwiązkuJakubKusodczytaładresyilistydodelegatów.Wieleinstytucjii organizacjiskierowałododelegatównaKongreslistygratulacyjne.Swojeżyczenia z okazji Jubileuszu przekazali min. Marszałek Senatu RP, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, DyrektorGeneralnyLasówPaństwowych,władzeOPZZ,PolskaIzbaInżynierów Budownictwa,InstytutTechnikiBudowlanej,OgólnopolskieStowarzyszeniePra- 130 LAT RUCHU ZAWODO XI Nadzwyczajny Kongres Związku Zawodo Mirosaw Konkel
 • 9. 9 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 6 (173) 2022 Z wystąpienia przewodniczącego ZZ „Budowlani” Zbigniewa Janowskiego: (…) Pamiętamy o tych, których zna- liśmy osobiście, pamiętamy jednocześnie o pokoleniach związkowców, którzy przez dziesięciolecia budowali nasz ruch. O tym, o cowalczyliiwjakisposóbwalczyli.Ipoznając coraz lepiej dokumenty i świadectwa naszej historii, nieustannie dziwimy się, jak wiele z dorobkutych130latpozostajeaktualne. Zmieniająsięustroje,relacjegospodarcze, technologie,sposobyzarządzaniaiorganizacji pracy,wtymnaszej-związkowej.Niezmieniasię jednakistotadziałaniazwiązkówzawodowych inaszakoncentracjanaobroniegodnościpracy i praw pracowniczych. Od czasu do czasu od- czuwamyniespodziewaniedejavu.Choćbyto, żenasipoprzednicywzamierzchłejprzeszłości walczylioośmiogodzinnydzieńpracy.Inagle dziś okazuje się, że w budownictwie musimy walczyćotosamo. Nasz Związek szanuje swą przeszłość nie dlatego, że lubi wspominać dawne czasy, ale właśnie dlatego, że czerpie z niej inspirację. Z wielunurtówruchuzwiązkowego,którekształ- towały naszą organizację. I z wielu sektorów, które dziś reprezentujemy. Pamiętamy więc o tych, którzy w ostatnich dekadach XIX wieku tworzyliruchzawodowypracownikówbudow- nictwa, przemysłu materiałów budowlanych i ceramicznego. Pamiętamy o drzewiarzach i meblarzach,którzyw1897rokuutworzyliswój pierwszy polski związek, o leśnikach, którzy tworzyli związki od 1918 roku w niepodległej, o związkowcach tworzących polską spółdziel- czośćmieszkaniową. Nie zapomnieliśmy i nie zapomnimy, bo ta historia i ten dorobek są wciąż żywe, potrzebneiinspirujące.Patrzymywprzyszłość korzystajączprzeszłości. Nie ulega wątpliwości, że w działaniach ruchu związkowego wiele musi się zmienić. Potrzebujemynowych,aktywnychludzi,potrze- bujemynowychpomysłów,nowychsposobów organizacji pracowników, nowych form repre- zentacji,atakżenowychsposobówkomunika- cji. Inne jest tempo zmian, inne tempo pracy, inne technologie i inaczej zorganizowana jest pracawfirmach.Związkizawodowemusząsię dotychzmiandostosować.Aleniebiernieinie bezrefleksyjnie.Wzglobalizowanejgospodarce, wsieciachprzedsiębiorstw,zależnościidostaw namchodziwciążotosamo.Oefektywnąrepre- zentacjęinteresupracownikaionienaruszalne prawo do niezależnej i zbiorowej obrony tych interesów.Oczytelneiuczciwerelacjepomiędzy pracodawcą a związkiem zawodowym. Bo nadal jest pracodawca i nadal jest pracownik, wraz z relacjami pomiędzy nimi. Relacjami, które czasem są dobre, a czasem są źródłem konfliktu.Relacjami,wktórychczasemtwardo bronimypracownika,aczasemtakżebronimy interesucałegosektora–botegowymagainteres pracowników.(…) (…)Działamywramachpolskiegoprawa, choć wiemy, że nie jest doskonale, że utrudnia nam często organizowanie pracowników i, że zrobimy wiele aby je w wielu sprawach zmienić. Związek Zawodowy to nie urząd, to społeczna organizacja dynamicznie reagująca nazmiany,aleteżjeprzyśpieszającatam,gdzie toniezbędne. Potrzebujemywzwiązkunowych,skutecz- nychliderów,dobrzerozumiejącychtędynami- kęzmian,dobrzeprzygotowanychdodziałania przez swych poprzedników, dobrze znających swesektoryifirmy.Ichoćichprzygotowujemy, musimy to robić skuteczniej i szybciej. To nie jest proste zadanie, bo wymagamy od nich więcejniżtylkowiedzyiumiejętnościtechnicz- nych.Wymagamyprzekonaniadosensupracy związkowej i odporności. Tym bardziej, że szczególniewfirmie,tapracaniedajewielkich profitówajejefektami,nawetbardzodobrymi, niezawszemożnasięwprostpochwalić. Takwięcdziś,przyokazjijubileuszu,gdy mówimy o historii, mówimy też o motywacji dodziałalnościzwiązkowej.Mówimyotymjak byćskutecznączyskutecznym.(…) (…)AZwiązekbył,jestibędziepókisąw nimludzie,którzywidząsensnaszejpracy.Czy- libędziedługo,zwielomakolejnymiokrągłymi jubileuszami.(…) Związek Zawodowy „Budowlani” uważa, że podstawąstosunkównarynkupracywPolscepowi- nienbyćdialogspołeczny.Oznaczato,żeoptymalną drogą kształtowania tych stosunków powinny być porozumienia partnerów społecznych,reprezentu- jącychpracownikówipracodawców. Sprawdzoną i najbardziej upowszechnioną w europejskich systemach demokratycznych formą porozumień są układy zbiorowe pracy, których uzgodnienia partnerów regulują kompleksowo stosunki pracy zarówno na szczeblu zakładu pracy jakteżcałegosektoragospodarki.Układyzbiorowe pracy przyczyniają się do utrzymania pokoju spo- łecznegoizapewniająprzewidywalneramyzatrud- nieniadlapracowników.Pozwalajątakżenastabilny rozwój przedsiębiorstw i pozwalają pracodawcom na efektywne koncentrowanie się na działaniach gospodarczych firmy. Układy ponadzakładowe są kluczowymnarzędziemzapewnianiauczciwejkon- kurencjiwsektorze.Mechanizmnegocjacjiukładów zbiorowych pracy pozwala jednocześnie na dosto- sowywanie warunków pracy do zmieniających się warunkówprowadzeniadziałalnościgospodarczej. WciąguminionychtrzechdekadwPolsceme- chanizmzawieraniaukładówzbiorowychpracyuległ deprecjacji. Powodem tego jest przede wszystkim słabe zorganizowanie pracowników i pracodaw- ców, związane także z niedoskonałymi przepisami prawa o związkach zawodowych i związkach pra- codawców.Mechanizmytepowodują,żezarówno organizacjezwiązkowejakizwiązkipracodawcówsą słaboreprezentowanewsektorzemałychiśrednich przedsiębiorstw, dominujących w polskiej gospo- darce.Wiele obszarów regulacji w innych krajach, przypisanychdosferydialoguspołecznego,przejęło w Polsce państwo – ustawodawca i władza wyko- nawcza.W tej sytuacji zaangażowanie partnerów społecznych w dialogu sektorowym sprowadza się główniedorolikonsultacyjno-doradczej. Związek Zawodowy „Budowlani” wzywa do podjęcia działań na rzecz upowszechnienia układów zbiorowych pracy, zarówno na szczeblu zakładowym, jak i – przede wszystkim – sektoro- wym. Powinny temu służyć odpowiednie działania promocyjneiorganizacyjnestrondialogu,jakinowe działaniaregulacyjne. Związek Zawodowy „Budowlani” uważa, że z uwagi na ograniczenia wynikające ze słabego zor- ganizowaniastrondialoguspołecznego,wniektórych sektorachwiodącąrolęwnegocjacjachsektorowych, ponadzakładowychukładówzbiorowychpracypo- winnaprzejąćRadaDialoguSpołecznegowewspół- pracy ze związkami pracodawców i pracobiorców tych sektorów. Ponadzakładowe Układy Zbiorowe Pracy wynegocjowane w ten sposób i obejmujące swymoddziaływaniemcałesektorymogąprzyczynić się do poprawy sytuacji konkurencyjnej uczciwych firm,eliminacjiszarejstrefygospodarkiizatrudnienia a także znaczącego zwiększenia zaangażowania pracodawcówipracownikówwdziałaniaorganizacji partnerówspołecznych. Bytoosiągnąć,zpełnieniarolipartneraspołecz- negomusząwynikaćokreślonekorzyścizarównodla organizacjizwiązkowychjakizwiązkówpracodaw- ców.Niejestpartneremspołecznymorganizacjapra- codawców,któranieprzyjmujenasiebieobowiązków wynikających z ustawy o związkach pracodawców, podobniejakniejestzwiązkiemzawodowymorga- nizacja pracowników, która nie zamierza spełniać obowiązków wynikających z ustawy o związkach zawodowych. Dlatego też wyjaśnić należy status organizacji członkowskich konfederacji reprezento- wanychwRadzieDialoguSpołecznego,któreniesą związkamipracodawców. Związek Zawodowy „Budowlani” docenia fakt funkcjonowaniaPonadzakładowychUkładówZbio- rowychPracydlapracownikówPGLLasyPaństwowe orazdlapracownikówParkówNarodowych.Wzywa- my jednocześnie odpowiednie organy administracji publicznejdoprzejęciarolipartneraspołecznegoido- robkuPUZPdlapracownikówParkówNarodowych pozmianiestrukturyzarządzaniatychjednostek. Związek Zawodowy „Budowlani” deklaruje udział w pracach nad wprowadzeniem sektoro- wych układów zbiorowych pracy w pozostałych branżach, w których posiada swą reprezentację. Istotnym wkładem w te działania mogą być prace nad taryfikatorem kwalifikacyjno – płacowym w budownictwieiew.pokrewnychsektorach. Związek Zawodowy „Budowlani” wzywa jed- nocześnie pracodawców i organizacje Związku do podjęciadziałańnarzeczprzekształceniaistniejących regulaminówpracyiregulaminówwynagradzaniaw zakładoweukładyzbiorowepracyobejmującecałość problematykistosunkówpracywprzedsiębiorstwie. Związek Zawodowy „Budowlani” nadal będzie wspierał dialog sektorowy prowadzony w ramach innych struktur dialogu, takich jak Rada Ochrony Pracy, Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Go- spodarki Komunalnej, Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. ZZ „Budowlani” rekomen- duje wszystkim strukturom terytorialnym Związku zaangażowaniewpraceWojewódzkichRadDialogu Społecznego. Związek będzie również aktywnie działał w ramachEuropejskiegoDialoguSpołecznegowswych sektorachaktywnościiwspierałzawieranieporozu- mieńramowychwramachfirmponadnarodowych. Związek, prowadząc dialog sektorowy będzie takżedążyłdozawieraniaporozumieńowspółpracy z organizacjami samorządu zawodowego, gospo- darczegoorazinstytucjamipublicznymiiprywatnymi wsferachwspólnegozainteresowania. UznającpriorytetdialoguspołecznegoZwiązek Zawodowy„Budowlani”będzietakżepodejmował wraz z innymi partnerami sektorowymi transpa- rentne działania lobbingowe na rzecz reprezentacji uzasadnionychroszczeńiinteresówbranż,wktórych działa. Ameliówka,9czerwca2022r. OWEGO BUDOWLANYCH owego „Budowlani” w Ameliówce k/Kielc STANOWISKO Nadzwyczajnego XI Kongresu Związku Zawodowego „Budowlani” w sprawie dialogu społecznego i porozumień zbiorowych w sektorach budownictwa, prze- mysłu wyrobów budowlanych, drzewnego meblarskiego, leśnictwa i ochrony przyrody DIALOG DLA GODNEJ PRACY, UCZCIWEJ KONKURENCJI I POKOJU SPOŁECZNEGO
 • 10. 10 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 6 (173) 2022 cownikówSłużbyBHP,ŚwiętokrzyskaOkręgowaIzbaInżynierówBudownictwa, firmyregionuwspółpracującezeZwiązkiem. Przewodniczący Związku podziękował sponsorom Jubileuszu 130-lecia. Głównym sponsorembyłafirmaSOLBETSp.zo.o. Wsparciafinansowegoudzieliłytakże:KWKConstructionGroup,Cement Ożarów S.A., Trzuskawica S.A., Dyckerhoff Polska, Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o., Kopalnia Wapienia Morawica S.A., Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa i ŚwiętokrzyskieKopalnieSurowcówMineralnychSp.zo.o. Przewodniczący Zbigniew Janowski podziękował również serdecznie współorganizatorowi Kongresu, Okręgowi Świętokrzyskiemu Związku i jego przewodniczącejAnnieBujnowskiej. DecyzjąZarząduKrajowegoZwiązkuZawodowego„Budowlani”Medalem 130-leciaruchuzawodowegobudowlanychwPolscedlazbiorowościwyróżniona została Państwowa Inspekcja Pracy – Główny Inspektorat Pracy. Medal został przekazany na ręce głównego inspektora pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko. Wyróżnienie to otrzymał także Instytut Techniki Budowlanej. Medal przyjął dyrektorInstytutuRobertGeryło. Honorowe wyróżnienia – Medale 130-lecia otrzymali zasłużeni działacze Związku:RyszardBarwinek–prezesKlubuSportowegoSTELLAwKielcach,były liderZwiązkuwOkręguŚwiętokrzyskim,EwaNęcek–sekretarzZarząduOkręgu Małopolskiego, Mirosław Ossowski – sekretarz krajowy Związku ds. Ochrony Pracy, Mirosław Pielka – przewodniczący Organizacji w SM „Nowoczesna” w Raciborzu,członekRadyOkręguŚląskiego,AndrzejPiotrowski –byłyprzewod- niczący Głównej Komisji Rewizyjnej, Mirosław Simon – były przewodniczący ZPS„Lubiana”S.A.,członekRadyOkręguPomorskiego,DariuszZarzecki–były przewodniczącyOkręguPodlaskiego. Delegaci na XI Kongres przyjęli pięć stanowisk i rezolucji prezentowanych przez Mirosława Konkela, Stefana Dąbrowskiego, Józefa Tadlę, Jakuba Kusa i PiotraBrambora,wtym: • Stanowiskowsprawieochronyzdrowiaiżyciapracownikówbudownictwa, przemysłu wyrobów budowlanych, drzewnego meblarskiego, leśnictwa i ochronyprzyrody; • Stanowisko w sprawie dialogu społecznego i porozumień zbiorowych w sektorach budownictwa, przemysłu wyrobów budowlanych, drzewnego meblarskiego,leśnictwaiochronyprzyrody; • Rezolucjęwsprawiehistoriiiprzyszłościruchuzawodowegobudowlanych idrzewiarzy; • Stanowiskowsprawiewpływuwyzwańkompetencyjnych,technologicznych iorganizacyjnychnarynkupracybudownictwa,przemysłuwyrobówbudow- lanych,drzewnego,meblarskiego,leśnictwaiochronyprzyrody; • Rezolucjęwsprawiesytuacjipracownikówbudownictwaiprzemysłuwyrobów budowlanychUkrainy. Tekstystanowiskzamieszczamywtymwydaniugazety. Po zakończeniu oficjalnych obrad odbył się entuzjastycznie przyjęty przez zebranychkoncertnatrąbkęwwykonaniuJakubaKowalskiego. W części nieoficjalnej odbyła się uroczysta kolacja z udziałem delegatów, a poniej-jużcałkowicienieoficjalnespotkaniezmuzykąitańcami,trwającedo… Powiedzmy,bardzodługo. Jubileuszowemuspotkaniutowarzyszyłylicznedyskusje,atakżeminiwystawa historycznaorazprezentacjazdjęćhistorycznychiwspółczesnychzdziałalności Związku Zawodowego „Budowlani” i wielu organizacji będących jego poprzed- nikamiwciąguminionych130lat. red 130 LAT RUCHU ZAWODOWEGO BUDOWLANYCH XI Nadzwyczajny Kongres Związku Zawodowego „Budowlani” w Ameliówce k/Kielc. Brutalna wojna wywołana przez Rosję w Ukrainie oznacza nietylkośmierćicierpieniamiesz- kańców ukraińskich miast i wsi, kryzys uchodźczy i deportacje ludności. Jej skutkiem jest także destrukcja systemu gospodar- czego ukraińskiego państwa na wschodzie i południu kraju i poważnezaburzeniefunkcjono- wania sektorów gospodarki na terenachnieobjętychbezpośred- nimi działaniami wojennymi. Tej niszczącej działalności doświad- czył także sektor budownictwa i przemysłumateriałówbudowla- nych Ukrainy i pracownicy tego sektora. W wyniku rosyjskiej agresji w dużej części kraju zniszczone zostały całe firmy i miejsca pracy tysięcy pracowników tej branży. Wielu musiało opuścić swoje miejsca pracy i zamieszkania, uchodzącprzednajeźdźcą.Ludzie zdnianadzieńpozbawienizostali źródełutrzymaniaidochodu. Wierzymy, że Ukraina zwy- cięsko przetrwa ten trudny czas. Będzie potrzebowała pracowni- ków budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych do odbudowykraju. Związek Zawodowy „Bu- dowlani” dziękuje tym swoim członkom którzy zaangażowali się w pomoc zarówno uchodź- com, jak i obywatelom Ukrainy, którzy pozostali w swym kra- ju. Dziękujemy organizacjom związkowym, które systemowo zaangażowały się w akcję po- mocy.Apelujemy jednocześnie o wytrwałość.Pomocjestpotrzeb- na dzisiaj, ale równie potrzebna będziejutro. Związek Zawodowy „Bu- dowlani” deklarując swą solidar- ność z pracownikami Ukrainy podjął i kontynuuje współpracę z ze związkiem ukraińskich pra- cowników budownictwa i prze- mysłu materiałów budowlanych PROFBUD. Będziemy wspierać nasze ukraińskie Koleżanki i na- szych Kolegów nie tylko w po- wrociedonormalnejpracyaleteż w walce o godne warunki pracy i odbudowę sektora w oparciu o zasady sprawiedliwości i dialogu społecznego. Wzywamy organizacje i członków Związku Zawodowe- go„Budowlani”,bywmiaręswo- ichsiłimożliwości,angażowalisię w akcje pomocy pracownikom naszych sektorów w Ukrainie. Będziemy w tym zakresie, tak jak dotychczas, współpracować z naszymi międzynarodowymi partneramizBWIiEFBWW. Bądźmy solidarni z Ukrainą i jejpracownikamidziśijutro! Ameliówka,9czerwca2022r. REZOLUCJA Nadzwyczajnego XI Kongresu Związku Zawodowego „Bu- dowlani” w sprawie sytuacji pracowni- ków budownictwa i przemy- słu wyrobów budowlanych Ukrainy SOLIDARNI Z PRA- COWNIKAMI UKRA- INY - DZIŚ I JUTRO SPONSOR GŁÓWNY SPONSORZY Czerwona kartka dla pracodawcy IKEA Industry Ryszard Barwinek - prezes Zarządu Klubu Sportowego „Stella”, Tomasz Lato - wójt Gminy Masłów, i Henryk Milcarz - prezes Wodociągów Kieleckich Wyróżnieni działacze Związku Katarzyna Łażewska-Hrycko (GIP), Jarosław Leśniewski (z-ca GIP), Zbigniew Janowski Odznaczenie OPZZ Annie Bujnowskiej wręczają Piotr Ostrowski i Elżbieta Drogosz
 • 11. 11 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 6 (173) 2022 Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP wobec osób pracujących zdalnie cz. 1 B ez wątpienia okres pandemii sprawił, żepracazdalnaprzestałabyćczymśwy- jątkowym, przestała być rozwiązaniem stosowanym przez przedsiębiorców jedynie doraźnie. Wiele firm w celu uniknięcia zagro- żeńzwiązanychzCOVID-19,zdecydowałosię na zmianę organizacji pracy właśnie w tym kierunku. Trzeba mieć jednak na uwadze, iż praca w omawianym trybie niesie dla pracodawcy określone obowiązki, również w zakresieBHP. Art. 207 Kodeksu pracy § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzial- ność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzial- ności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowawart.23711§2KP. § 2. Pracodawcajestobowiązanychronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnie- nie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawcajestobowiązany: organizowaćpracęwsposóbzapewniający bezpieczneihigienicznewarunkipracy; zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanietychpoleceń; reagować na potrzeby w zakresie zapew- nienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowiaiżyciapracowników,biorącpoduwagę zmieniającesięwarunkiwykonywaniapracy; zapewnić rozwój spójnej polityki zapo- biegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiskapracy; uwzględniać ochronę zdrowia młodo- cianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełno- sprawnychwramachpodejmowanychdziałań profilaktycznych; zapewniać wykonanie nakazów, wystą- pień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organynadzorunadwarunkamipracy; zapewniać wykonanie zaleceń społeczne- goinspektorapracy. Pracazdalnaniemajeszczeswojejdefinicji w Kodeksie pracy. Praca zdalna została wpro- wadzona do polskiego prawa na mocy ustawy z 2.03. 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała- niemizwalczaniemCOVID-19,innychchorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095). Regulacja ta ma jednak charakter wyjątkowy, została bowiem przewidziana w związku z wystąpieniemsytuacjiepidemicznejimożebyć stosowanatylkoprzezokreślonyczasitylkona poleceniepracodawcy. Artykuł 3 ust.1 wspomnianej ustawy wskazuje, iż: W okresie obowiązywania stanu zagro- żenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałaniaCOVID-19pracodawcamoże polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania (pracazdalna). Tarcza 4.0 wprowadziła także zapisy dotyczące pracy zdalnej: • pracazdalnamożebyćwykonywanaprzy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, lecz niejesttokonieczne; • narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca; • przywykonywaniupracyzdalnejpracow- nikmożeużywaćnarzędzilubmateriałów niezapewnionychprzezpracodawcę,pod warunkiem że umożliwia to poszano- wanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcęnaszkodę; • na polecenie pracodawcy pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czyn- ności, uwzględniającą w szczególności opistychczynności,atakżedatęorazczas ichwykonania; • pracodawcamożewkażdymczasiecofnąć poleceniewykonywaniapracyzdalnej. Pracodawca dysponuje więc uprawnie- niem do polecenia pracownikowi wykonywa- niepracywtrybiezdalnym,apracownikcodo zasady nie może odmówić świadczenia pracy w formie zdalnej. W tym kontekście warto równieżprzytoczyćart.108ust.1KP Art. 108 Kodeksu pracy § 1. Zanieprzestrzeganieprzezpracowni- kaustalonejorganizacjiiporządkuwprocesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętegosposobupotwierdzaniaprzybyciai obecnościwpracyorazusprawiedliwianianie- obecnościwpracy,pracodawcamożestosować: 1. karęupomnienia; 2. karęnagany. Od pewnego czasu w Ministerstwie RodzinyiPolitykiSpołecznejtrwająpracenad przygotowaniem projektu ustawy o zmianie ustawy–Kodekspracyorazniektórychinnych ustaw, która to nowelizacja przewiduje wpro- wadzenie do Kodeksu pracy szeregu regulacji dotyczących pracy zdalnej (projekt zakłada uregulowanie również kwestii dot. BHP w czasieświadczeniapracywformiezdalnej). Definicjapracyzdalnejznajdziesięwart. 6718KP.Będzieniąpracawykonywanacałkowi- cielubczęściowowmiejscuwskazanymprzez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą,wtympodadresemzamieszkania pracownika,wszczególnościzwykorzystaniem środkówbezpośredniegoporozumiewaniasię naodległość.Auzgodnieniapomiędzypraco- dawcąipracownikiemdotyczącewykonywania pracy zdalnej przez pracownika będą mogły nastąpićalboprzyzawieraniuumowyopracę albo w trakcie zatrudnienia. W tym drugim przypadku uzgodnienia będą mogły być dokonane zarówno z inicjatywy pracodawcy, jakinawniosekpracownika. Projekt przewiduje możliwość wykony- wana pracy zdalnej na polecenie pracodawcy. Poleceniebędziemogłozostaćwydane: • w okresie obowiązywania stanu nadzwy- czajnego,stanuzagrożeniaepidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcypoichodwołaniulub • w okresie, w którym z powodu siły wyższej zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznychihigienicznychwarunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownikaniejestczasowomożliwe. Warunkiemwykonywaniapracywformie zdalnej na polecenie pracodawcy będzie zło- żenie przez pracownika, bezpośrednio przed wydaniem polecenia, w postaci papierowej lub elektronicznej oświadczenia, iż posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywa- niapracyzdalnej. Pracodawca będzie miał możliwość cofnięcia w każdym czasie polecenie wy- konywania pracy zdalnej, za co najmniej jednodniowymuprzedzeniem.Wprzypadku zmianywarunkówlokalowychitechnicznych uniemożliwiających wykonywanie pracy zdalnej, pracownik będzie zobowiązany in- formować o tym niezwłocznie pracodawcę. Wtedy pracodawca niezwłocznie będzie cofał poleceniewykonywaniapracyzdalnej. Pracodawca będzie zobowiązanychronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnie- nie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Będzie on nadal ponosił odpowiedzialność za zapewnienie pracownikowiodpowiednichwarunkówpracy, ale ze względu na szczególny charakter pracy zdalnej–zokreślonymmodyfikacjami. Zgodnie z Projektem pracodawca będzie zwolniony m. in. z: • współpracy pracodawców, w razie gdy jednocześniewtymsamymmiejscuwyko- nująpracępracownicyzatrudnieniprzez różnychpracodawców(art.208§1KP); • wyznaczania pracowników do wykony- wania działań w zakresie zwalczania po- żarów i ewakuacji, zapewniania środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach (art. 2091KP); • obowiązkówdotyczącychorganizowania stanowiskapracy,dbaniaostanpomiesz- czeń, wyposażenia, środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem(art.212pkt1i4KP); • obowiązków dotyczących zapewniania pracownikom zatrudnionym w warun- kach szczególnie uciążliwych, nieodpłat- nie,odpowiednichposiłkówinapojówze względówprofilaktycznych(art.232KP); • obowiązków dotyczących zapewniania odpowiednich urządzeń sanitarnych i dostarczania środków higieny osobistej (art.233KP). Ponieważniekażdyrodzajpracymożebyć wykonywany w formie pracy zdalnej, Projekt przewiduje określone wyłączenia rodzajów praczmożliwościichzdalnegowykonywania, mowatuo: • pracachszczególnieniebezpiecznych; • pracach, w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych, określonych dla pomieszczeńmieszkalnych; • pracachzczynnikamichemicznymistwa- rzającymizagrożenie,októrychmowaw przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higienypracyzwiązanejzwystępowaniem wmiejscupracyczynnikówchemicznych; • pracach związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się szkodliwych czynników biologicznych, substancji radioaktywnych oraz innych substancji lub mieszanin wydzielających uciążliwe zapachy, a także przy pracach pylących lubpowodującychintensywnebrudzenie. W przypadku podjęcia pracy zdalnej w trakcie zatrudnienia, każda ze stron umowy o pracę będzie mogła wystąpić z wiążącym wnioskiem, złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o zaprzestanie wykonywa- niapracyzdalnejiprzywróceniepoprzednich warunkówwykonywaniapracy. Wtakiejsytuacjipracodawcaipracownik ustalątermin,odktóregonastąpiprzywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku. W razie braku porozumienia przy- wrócenie poprzednich warunków wykony- wania pracy nastąpi w dniu następującym po upływie30dnioddniaotrzymaniawniosku. Odmowawyrażeniazgodyprzezpracow- nikanazmianęwarunkówwykonywaniapracy napracęformiezdalnejwtrakciezatrudnienia, wystąpieniezwnioskiemowykonywaniepracy zdalnej przez pracownika, zaprzestanie wyko- nywaniapracyzdalnejniebędąmogłystanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przezpracodawcęumowyopracę. Opracował: Cezary Izdebski
 • 12. 12 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 6 (173) 2022 Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM RUCHU P Ukraina #WomenSpeak to co- miesięczny materiał na temat problemów pracowników, two- rzony przez kobiety zrzeszone w Międzynarodowym Związku Pracowników Przemysłu Budowlanego (BWI). Celem cyklu jest zapewnienie kobietom większej przestrzeni i platformy do wyrażania swoich przemyśleń i obaw w różnych kwestiach, które są dla nich ważne jako pracowników. Jestem Kateryna Zubova, 59 lat, operatorka żurawia wieżowego w Kijowie na Ukrainie. Od dwóch lat jestem związkowcem, choć od 40 lat pracuję przy żurawiu wie- żowym. W wolnym czasie uwielbiam uprawiać rośliny domowe,zwłaszczakwiaty,takbardzo,żemojemieszkanie wygląda jak szklarnia. Dla mnie każdy kwiat wymaga osobnego podejścia, dlatego dużo czasu poświęcam na studiowanie informacji o tym, jak właściwie o nie dbać. Wtejchwilitrudnomówićopracy,niewspominając o wojnie w moim kraju. 24 lutego, kiedy rozpoczęły się bombardowania Ukrainy, otrzymaliśmy od naszych pracodawców polecenie, aby nie chodzić do pracy. Przez kilkapierwszychmiesięcywojnyregionkijowskibyłjedną znajniebezpieczniejszychstrefwkraju.Pracaprzydźwigu wieżowym w obliczu zagrożenia nalotami i atakami rakietowymi była wyrokiem śmierci. Bezpracyiwobectrwającejwojnyprzeciwkonamnie mogłampoprostusiedziećwdomuinicnierobić.Tonie leżywmojejnaturze.Wyraziłamchęćprzyłączeniasiędo obrony terytorialnej, jednak ze względu na mój wiek nie zostałam przyjęta. Wiele osób opuściło obwód kijowski, ale ja nie chciałam nigdzie wyjeżdżać z domu. Już raz uciekłam z Ługańska i myślałam, że wojna już mnie nie odnajdzie. W pierwszych dniach wojny wszyscy dozorcy naszego domu udali się w bezpieczniejsze miejsca, a ja przejęłam praktyczniewszystkieichobowiązki.Małypokójzamienił się w centrum informacyjne. Setki ludzi przychodziło codziennie i zadawało pytania. Zostawili wiadomości i prosili o przekazanie ich bliskim. Nasza armia zrobiła tak wiele, aby nas chronić. Nie każdy może wstąpić do wojska. Jednak wszyscy musimy wnieść swój wkład w walkę o wolność i demokrację. Mój pokój był moją placówką. Nie było czasu na strach, nie było czasu nawet na myślenie. Po prostu robiłam, co mogłam.Dopierokilkatygodnipóźniej,kiedyzdążyłam się rozejrzeć i zebrać w sobie, nawiedził mnie strach i niepokój. Dziś cała nieokupowana Ukraina zamieniła się w jeden front ochotniczy. Nasz związek pomaga pra- cownikomwkażdymożliwysposób.Zawszeudzielaliśmy pomocy, nawet przed wojną. Zajmowaliśmy się proble- mami związanymi z brakiem płatności wynagrodzeń, naruszeniami przepisów BHP czy urazami przy pracy. Niedługo ja sama będę potrzebowała pomocy mojego związku, ponieważ planuję przejść na emerytu- rę. Jednym z najpilniejszych problemów, z którymi się borykam, jest dokumentacja stażu pracy. Połowę mojego stażu zawodowego potwierdzają dokumenty znajdujące się w okupowanym obecnie obwodzie ługańskim. Takie problemysązazwyczajrozwiązywanenadrodzesądoweji jestem przekonana, że związek mi pomoże. Jestemteżprzekonana,żekiedytawojnasięskończy, wszyscy będą uczestniczyć w odbudowie Ukrainy. Teraz pracujemy razem jako zjednoczony front. Kobiety i męż- czyźni, młodzi i starsi, wszyscy są budowniczymi nowej i lepszej Ukrainy. Bułgaria SektorbudowlanywBułgarii w obliczu dwóch nakładających sięnasiebiekryzysów–pandemii COVID-19orazwojnynaUkrainie borykasięzszeregiemproblemów. Wzrost cen, zawieszanie kontraktów budowanych, brak wykwalifikowanej siły roboczej oraz ograniczona dostępność materiałów budowlanych, w szczególności stali zbrojeniowej przekładają się na duże perturbacje branży budowlanej. Związek Zawodowy FCIW-PODKREPA zwraca uwagę, iż z powodu wojny na Ukrainie łańcuch dostaw wyraźnie się zmienił – skokowo zwiększy się import z Turcji i Grecji, niestety jednak wraz ze zmianą kierunku dostaw znacząco zwiększyła się również cena surowca. Związek tytułem przykładu wskazuje, iż koszt stali zbrojeniowej wzrósł o 300 %, a ceny rur i kształtek wodno-kanalizacyjnychpodwoiłysię. Wzwiązkuzczym wykonawcyczęstowstrzymująrealizacjebieżącychzleceń albo rozwiązują umowy. FCIW-PODKREPA zauważa, że chociaż oczekuje się, iż rynek budowlany ma odnotować spadek, to wciąż brakwykwalifikowanychpracownikówpozostajejednym z głównych problemów stojących przed branżą. Partnerzy społeczni zwracają szczególną uwagę na te zagadnienia, w ostatnim czasie uruchomiony został międzynarodowyprojektTANSIRC2.0,któregojednym z celów jest poprawa wizerunku branży budowlanej w Bułgarii. Afryka Południowa Podczas trzydniowych warsz- tatów, które odbyły się w trybie wideokonferencji, młodzi dzia- łacze z Sieci Związków Zawodo- wych Branży Budowlanej Afryki Południowej (SACONET)spotkali się,abyomówićwpływcyfryzacjiwsektorzebudowlanym i przyszłość rynku pracy w Afryce Południowej. Spotkanie, w którym wzięło udział kilkudziesięciu młodych związkowców z Mauritiusa, Mozambiku, Na- mibii, RPA, Zambii i Zimbabwe, zostało zorganizowane we współpracy z duńskim związkiem zawodowym 3F. Uczestnicyzapoznalisięzróżnymiprzykładamicyfryzacji wprojektachinfrastrukturalnychi sektorzebudowlanym. Ocenionotakżewpływtechnologiinabranżebudowlaną w Afryce Południowej. Warsztaty miały na celu stanowić impuls do prze- myśleń nad nowymi technologiami, które potencjalnie mogłyby zostać wprowadzone do sektora, aby zapewnić osiągnięcie godnych standardów pracy. Związkowcy stwierdzili, że ważna jest dla nich praca na rzecz osiągnięcia konwergencji - „młodzież w związ- kach” i powiązanie jej z cyfryzacją i przyszłością pracy. Zgodzilisiępodjąćnastępującemożliwedozrealizowania praktyczne kroki: • Ustanowienie zdigitalizowanego, subregionalnego centrum informacyjnego; • Zapewnieniespójnościwpromowaniuprawpracow- niczych w korzystaniu z różnych platform mediów społecznościowych; • Podjęcienegocjacjibezpośredniozinstytucjamiszko- leniowymi, aby umożliwić elektroniczną transmisję zaświadczeńoszkoleniudoconajmniejtrzechpod- miotów (pracownika, pracodawcy i odpowiedniego związku zawodowego); • Zachęcaniedotworzeniagłównieinternetowychpro- cesówrejestracjizwiązkówiprzechowywaniadanych. Młodzi związkowcy z SACONET podzielili się także doświadczeniami w zakresie efektywnego zastoso- waniacyfrowychinowatorskichrozwiązańwdziałalności związkowej. Ameryka Łacińska Drugi rok z rzędu związki zawodowe w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach (LAC) zabrały głos w celu uznania bezpiecz- nych i higienicznych warunków pracy za podstawowe prawo każdego pracownika przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP). Związki prowadziły różne działania, aby wesprzeć ten postulat w ramach tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Pracowników. Poprzez spotkania z pracownikami, konferencje prasowe, warsztaty szkoleniowe i wykorzystanie mediów społecznościowych do prowadzenia kampanii - 31 związków zrzeszonych w BWI z 11 krajów wzięło udział w miesięcznej kampanii dot. podnoszenia świadomości w zakresie BHP. WKolumbiizwiązkizawodoweskoncentrowałyswoją kampanię na BHP i godności klasy pracowniczej. W Do- minikanie,GwatemaliiArgentyniezwiązkizorganizowały warsztatypoświęconezapobieganiuwypadkomprzypracyi nowymformompracy.NaszereguplacówbudówwBrazylii i Argentynie przeprowadzone zostały kontrole warunków pracypołączonezorganizacjaspotkańwzakładachpracy. Na zakończenie kampanii LAC doceniło „wielkie zwycięstwo”osiągnięteprzezstowarzyszonezwiązkiwgro- madzeniupodpisówpoddeklaracjamiBHPzestronyfirm budowlanychorazfirmzbranżymateriałówbudowlanych iprodukcjidrewnawcałymregionie. Łączniepodpisanezostały152deklaracjeBHPz3080 firmami obejmującymi 253.488 pracowników. Niektóre z nich to cztery izby budownictwa: w Peru, Salwadorze i ArgentynieorazFaber-Castell,dużamiędzynarodowafirma obecnawbrazylijskimiperuwiańskimsektorzedrzewnym. Ameryka Północna Międzynarodowe Stowarzy- szenie Maszynistów i Pracow- ników Przemysłu Powietrznego (IAM), stanowiące jeden z naj- większychzwiązkówzawodowych w Ameryce Północnej, wezwało do całkowitego zakazu importu rosyjskiego i białoru- skiego drewna. W liście do administracji Prezydenta Bidena, IAM, zrzeszający ponad 600 tysięcy związkowców, wskazał, iż potępia brutalną militarną agresję Rosji na Ukrainę. „Naszzwiązekuważa,żesankcjeadministracjiUSA wobec Rosji i Białorusi powinny obejmować również zakazimportuwszystkichproduktówzdrewna,któresą często używane m.in. do produkcji mebli. Wstrzymanie importu rosyjskiego i białoruskiego drewna odcięłoby również zyski finansowe wykorzystywane do wspierania tej niesprowokowanej inwazji na Ukrainę” – wskazali przedstawiciele IAM. Przedstawiciele Związku wskazali
 • 13. 13 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 6 (173) 2022 PRACOWNICZYM również,żepropozycjacałkowitegozakazuimporturosyj- skiegoibiałoruskiegodrewnamożepomócwtworzeniu nowych miejsc pracy w przemyśle drzewnym w Stanach Zjednoczonych. W marcu ubiegłego roku poinformowano, że Program Zatwierdzania Certyfikacji Lasów (PEFC) ogłosił,żecałedrewnopochodzącezRosjiiBiałorusijest „drewnemkonfliktowym”.NastępnieAssuranceServices International (ASI) wstrzymała działania nadzorcze ForestStewardshipCouncil(FSC)naBiałorusi, zawiesiła wszystkiecertyfikatyhandlowewRosjiinaBiałorusioraz zablokowała pozyskiwanie drewna z obu krajów jako odpowiedź na inwazję Rosji na Ukrainę. Unia Europejska OPZZ informuje: Europejska Federacja Związ- ków Zawodowych Przemysłu (IndustriAll Europe) przyjęła Manifest sprawiedliwej transfor- macji: Nic o nas bez nas! Organizacjami członkowskimi IndustriAllEuropezramieniaOPZZsąFederacjaZwiąz- kówZawodowychMetalowcówiHutnikówwPolsceoraz Związek Zawodowy Górników w Polsce. W Manifeście Europejska Federacja Związków Zawodowych Przemysłu domaga się: • Zaktualizowanej strategii przemysłowej UE. • Dialogu społecznego w zakresie kształtowania poli- tykiprzemysłowejpoprzezwykorzystaniepotencjału innowacyjnego pracowników. • Przeglądu rozporządzenia o zarządzaniu energią i zobowiązaniapaństwczłonkowskichdoopracowania kompleksowychplanówsprawiedliwejtransformacji w kontekście krajowych planów energetyczno- -klimatycznych. Związki zawodowe powinny być obowiązkowo zaangażowane w dialog społeczny. • Utworzenia Europejskiego Obserwatorium Spra- wiedliwej Transformacji monitorującego realizację wszystkich polityk i środków związanych z Euro- pejskim Zielonym Ładem. • Większegozaangażowaniamłodychludziwplanowa- nie transformacji i wsłuchiwanie się w ich potrzeby. • Różnorodności i równości w celu uwzględnienia najlepszychpomysłówiinnowacjiczłonkównaszych społeczeństw. • demokratycznegowspółtworzeniaścieżkidemokracji • dostępu do przystępnej cenowo, zdekarbonizo- wanej energii, a także strategicznych surowców i komponentów • inwestycjiwprzekształcenieterenówprzemysłowych i infrastruktury • uczciwej konkurencji na rynkach UE i międzynaro- dowych, w tym również w zakresie kosztów emisji dwutlenku węgla • tworzenia innowacyjnych rynków dla wiodących produktów”. Białoruś OPZZ informuje: „Związkizawodowezcałego świata 8 czerwca br. zorganizo- wały w Amsterdamie, Berlinie, Brukseli, Genewie, Seulu, Warszawie  i Wilnie protesty wobronie uwięzionychbiałoruskich związkowców. Prawa człowieka, pokójidemokracja sązagrożone naBiałorusi. ReżimŁukaszenkizaostrzyłwalkęzniezależnymizwiąz- kami zawodowymi, a prokurator generalny kraju złożył wniosekdoSąduNajwyższegoozakończeniedziałalności kilku organizacji związkowych i dąży do penalizacji legalnej działalności związkowej. Podkonieckwietniabr.zostałozatrzymanychponad 20liderówzwiązkowych.Białoruskiesiłybezpieczeństwa systematycznie nękają związkowców. Ostatnie działania bezpieki wymierzone są w centrum związkowe BKDP (należącedoITUC) orazjegoczłonków-BiałoruskiNie- zależny Związek Zawodowy (BNP), Związek Zawodowy PracownikówRadiaiElektroniki(REP),WolnyZwiązek Zawodowy Białorusi (SPB) i Wolny Związek Zawodowy Metalowców (SPM). Liderzy tych związków są więzieni lub objęci śledztwem karnym, w tym przewodniczący BKDPiczłonekRadyAdministracyjnejMOPAleksandr Jaraszuk;wiceprzewodniczącyBKDPSergeyAntusevich; przewodniczący BNP Maxim Poznyakov; liderzy REP GennadiyFedynichiZinaidaMikhnyuk;przewodniczą- cy SPB Mikałaj Szarach; oraz prezydent SPM Aleksandr Buchwostow. Podczas dorocznej Międzynarodowej Konferencji PracyMOPreżimnaBiałorusizostałostroskrytykowany za ciągłe łamanie podstawowych standardów pracy. Sekretarz generalny ITUC Sharan Burrow powie- działa, że reżim Łukaszenki wyraźnie zamierza zdławić podstawowe wolności, w tym prawo do strajku i prawo do legalnej reprezentacji związkowej. ITUC potępia te ostatnie posunięcia, które mają na celu pogłębienie kon- troli reżimu nad wszystkimi aspektami życia i ukaranie tych,którzypoprostuchcąjaknajlepiejdlaludzipracy.” Zebrał Cezary Izdebski W Sztokholmie (Szwecja) odbył się XVIII Kongres Byggnads – związku za- wodowego reprezentującego branżę budowlaną, naszego szwedzkiego partnera w dialogu społecznym z pracodawcami na poziomie euro- pejskim. Ponownie na przewodni- czącego związku wybrano Johana Lindholma. PodczaskilkudniowegoKongre- su Byggnads ponad 150 delegatów z całejSzwecjiwybrałom.in.przewod- niczącego związku, zarząd związku, komisję audytorską oraz uchwaliło zmiany w statucie oraz program związku na kolejne lata. W Kongresie wzięła udział liczna grupa gości zagranicznych, reprezentująca związki zawodowe branżybudowlanejzEuropy,Izraela, Turcji,anawetBangladeszuiFilipin. Związek Zawodowy „Budowlani” był reprezentowany przez wiceprze- wodniczącego Związku – Tomasza Nagórkę, który przekazał przewod- niczącemu Byggnads gratulacje od przewodniczącego „Budowlanych” Zbigniewa Janowskiego. Kongresotworzyłprzewodniczą- cy związku Johan Lindholm. Szcze- gólnym momentem dla wszystkich uczestników Kongresu była minuta ciszy, w czasie której upamiętniono przyjaciół, kolegów i towarzyszy, którzy opuścili szeregi związku w okresie od ostatniego kongresu. Przemówienie wprowadzające JohanaLindholmadotyczyłopriory- tetowychkwestiiwwyborach,progra- mu polityki klimatycznej Byggnads, aprzedewszystkim:wspólnegocelu, aby wszyscy pracownicy budowlani w Szwecji byli członkami Byggnads. Kongres odwiedzili przedstawi- cielenajwyższychwładziurzędówod którychzależypolitykagospodarcza Szwecji. „Powinieneś wiedzieć, że masz rząd,którycięwidzi,słyszyiwspiera w walce o przemysł budowlany wolny od przestępczości” – powie- dział w swoim przemówieniu Johan Danielsson, minister budownictwa i wiceminister pracy. Jednym z punktów porządku obrad była wizyta premier Magdale- nyAndersson,któraprzemawiałado zgromadzonychubranawkoszulkęz logo Kongresu i napisem Byggnads. - Dla wszystkich członków Byggnads należą się ogromne po- dziękowania z całej Szwecji za walkę z łamaniem prawa pracy w życiu za- wodowym - powiedziała Magdalena Andersson. W ramach Kongresu odbył się międzynarodowy blok, podczas którego sekretarz generalny BWI Ambet Yuson razem ze związkowca- mi z Bangladeszu i Filipin omówili przygotowaniadoMistrzostwŚwiata w Piłce Nożnej, które w tym roku odbędą się w Katarze, w kontekście zmian przestrzegania bezpiecznych i godnych warunków pracy na budo- wie infrastruktury mistrzostw. Kongres odwiedził Håkan Sjöstrand, sekretarz generalny Szwedzkiego Związku Piłki Nożnej, który mówił o współpracy z Byg- gnads w celu poprawy warunków pracy pracowników migrujących, budującycharenydladużychimprez sportowych. Podczas międzynarodowego bloku zwrócono się z apelem so- lidarności do mieszkańców i pra- cowników budowlanych z Ukrainy. Pozdrowienia z rozdartej wojną Ukrainy przekazał Vasyl Andreyev, przewodniczący związku zawodowe- goPROFBUD.Byggnadsuruchomił specjalnyfundusz,naktórymzbiera- nesąśrodkinapomocosobom,które ucierpiały w wyniku wojny. Kongresowi towarzyszyły liczne występy muzyczne, w tym koncert rock’n’rollowego zespołu Byggnads z przewodniczącym Johanem Lin- dholmem na wokalu i harmonijce ustnej, warsztaty oraz debaty na tematprzyszłościbranżybudowlanej i rynku pracy w Szwecji i w Europie. Byggnadstozwiązekwszystkich pracowników budowlanych, który liczy 100 tysięcy członków. Jako związek zawodowy działa na rzecz lepszychwynagrodzeńibezpieczniej- szego środowiska pracy. Negocjuje z pracodawcami układy zbiorowe i organizacjepracybranżybudowlanej oraz służy radą i wsparciem swoim członkom. Oferuje szeroką gamę szkoleń i informacji, w tym spotka- nia, koła naukowe i kursy. Angażuje się również w politykę rynku pracy, politykęmieszkaniową,politykębiz- nesową i kwestie socjalne. Byggnads dąży do różnorodności, równości i sprawiedliwości. Byggnads ma jedenaście orga- nizacji regionalnych, podzielonych na prawie 200 kół członkowskich. Byggnads organizuje około 80 grup zawodowych i jest czwartym co do wielkości związkiem zawodowym w Landsorganisationen,LO(szwedzkiej konfederacji związkowej). Tomasz Nagórka Budowlani na Kongresie Byggnads
 • 14. 14 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 6 (173) 2022 Znów nad wodą XVIII OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W WĘDKARSTWIE SPŁAWOK Na Zalewie Korzeniec 11.06.2022 r. w miejscowości Kobiór (woj. śląskie) odbyły się XVIII Ogólnopolskie Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Związku Zawo- dowego „Budowlani”, zorganizowane przez OZ ZZ „Budowlani” w Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Oskard”. Zawody odbyły się po dwuletniejprzerwiespowodowanejepidemiąCOVID-19.Związkowcy z SM „Oskard” czekali więc długo na spełnienie tradycyjnego „obo- wiązku” organizacji kolejnych zawodów przez aktualnego zwycięzcę klasyfikacji drużynowej. Ale ten długi czas oczekiwania pozwolił im dobrze się przygotować. W zawodach wystąpiło 12 drużyn reprezentujących organizacje: Lafarge Cement S.A. Cementownia Kujawy , Lafarge Cement S.A. Cementownia Małogoszcz, Cementownia „Odra” S.A., Dyckerhoff Polska Sp. z o.o, Firma Usługowo - Handlowa „ANREM” , Trzuska- wica S.A. w Sitkówce, Dolina Nidy Sp. z o.o. w Leszczach, Okręg ŚwiętokrzyskiZZ„Budowlani”,MiejskiePrzedsiębiorstwoGospodarki Komunalnej Chełm,, Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oskard” 2, Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oskard” 1 i Cement Ożarów S.A. Sklasyfikowano 36 zawodników indywidualnie,ale w zawodach czynnie i „biernie” uczestniczyło blisko 60 osób, wspierając, organi- zując i kibicując (cicho) zawodnikom. Pogodadopisałakibicom.Zawodnicysięteżopalili,choćniektórzy woleliby pewnie nieco mniej słońca na łowisku. Łowisko – Zbiornik Korzeniec jest szczególne – bardzo zadbane i bardzo bogate. Na brak ryby nie można było narzekać, co widać na zdjęciach. Zdarzały się też jesiotry. Zawody były bardzo dobrze dokumentowane – zarówno przez sędziego głównego Sebastiana Kuźnika, jak i fotograficznie przez organizatorów – łącznie z nagraniami z drona. Prowadzenie w turach zmieniało się. Ostatecznie sukcesem in- dywidualnymmógłpochwalićsię AndrzejPoradowskizCementowni „Odra” S.A.. wyprzedzając Tomasza Słomowicza z Lafarge Cement S.A.CementowniaKujawyiGrzegorzaKwaśniewskiegozDolinaNidy Sp. z o.o. w Leszczach. DrużynowozwyciężyłaekipaLafargeCementS.A.Cementownia Kujawy przed Lafarge Cement S.A. Cementownia Małogoszcz i reprezentantami Cementowni „Odra” S.A. Ale na wędkarskiej biesiadzie w Hotelu Styl 70 w Kobiórze wy- grani byli wszyscy. Organizatorzy przygotowali puchary i nagrody (bardzo użyteczne dla wędkarzy) dla zwycięzców i pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników. Spotkanie wynagrodziło trudy połowu i pozwoliło wędkarzom się zregenerować. W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele sponsorów i reprezentujący Prze- wodniczącegoZwiązkuwiceprzewodniczącyJakubKus.Uroczystość prowadził bardzo profesjonalnie Stefan Dąbrowski,przewodniczący Okręgu Śląskiego i główny organizator zawodów. Naprawdę udane zawody…I reszta też. red O rganizatorzy XVIII Ogólnopolskich Spławikowych Zawodów Wędkarskich o Puchar Przewodniczącego Związku Zawodowego „Budowlani”, szczególnie dziękują Przewodniczącemu Związku Koledze Zbigniewowi Janowskiemu za wsparcie i podtrzymywanie kilkunastoletniej tradycji tych zawodów. Dziękujemy PrezesowiTyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Oskard” Panu Piotrowi Polis za objęcie Honorowym Patronatem tych zawodów,co było dla nas docenieniem naszej pracy przy tych zawodach. Dziękujemy także pozostałym członkom Zarządu TSM „Oskard”. Wsparcie i przychylność Zarządu naszej Spółdzielni były ogromną pomocą przy organizacji tych zawodów.Dziękujemy wszystkim sponsorom za użycie narzędziajakimjestmarketingsportowy,bodziękitemupomoglinamzamknąćbudżet tych zawodów, co w tych czasach było niemałym wyzwaniem. Nasze podziękowania przekazujemy: • Zarządowi Okręgu Śląskiego • PrezesomFirmyInstalbudJanoszspzo.o.PanomAdamowiiSławomirowiJanosz, oraz ich przedstawicielce Pani Gizeli Makulskiej • Prezesom firmy Adex –Grylewicz Spółka Jawna Panom Grzegorzowi i Markowi Grylewicz • Prezesowi Firmy Libra Panu Jackowi Skoczylas i jego przedstawicielowi Panu Krzysztofowi Nowak, • Prezesowi Firmy Gromtor Pan Maximowi Buczyńskiemu i jego przedstawicielowi • Panu Mieczysławowi Dąbrowskiemu • Prezesowi Koła PZW nr 113 w Kobiórze Panu Kazimierzowi Jasińskiemu • Dziękujemy Pani Karolinie Sekuła z Hotelu Styl 70 za 3 dniową wspaniałą i w pełni profesjonalną obsługę uczestników zawodów, jak również całej obsłudze hotelowej, • Dziękujemy firmom cateringowym z Tych - Bufet Jesz Ile Chcesz i firmie Prze- woźnik • za perfekcyjne posiłki. • DziękujemyGłównemuSędziemuZawodów PanuSebastianowiKuźnikisędziom sektorowym, • Dziękujemy Madzi Tymczak i Wojtkowi Krawczyk za wspan medale i puchary, • Dziękujemy Izie, Oli,Asi i Halince dzięki którym uczestnicy byli mowani o poszczególnych etapach zawodów i które pomaga przez cały czas trwania zawodów. • Dziękujemy kierowcom i barmanom Markowi i Patrykowi, • Dziękujemy DJ • Dziękujemy wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom ze spółd pomagali za wsparcie techniczne, logistyczne i organizacyjne. • Dziękujemy wszystkim Gościom którzy przybyli na uroczyste dla zwycięzców zawodów i wszystkim uczestnikom dzięki kt się odbyły. Zarząd ZZ „Budowlani” wTSM „Oskard” podkreśla,że dzięki w i pomocy zawody w Tychach w pełni spełniły oczekiwania uczes wysokim poziomie i wysoko podniosły poprzeczkę dla następnych Jeszcze raz DZIĘKUJEMY. Przewodniczący Ste Podziękowania dla Tych, dzięki którym mogliśmy zorganizować Zawody Protokół klasyfikacji indywidualnej L.p. Klub, Koło P.Z.W. Nazwisko i Imię 1 Cementownia „Odra” S.A. PoradowskiAndrzej 2 Lafarge Cement S.A. Cementownia Kujawy SłomowiczTomasz „K” 3 Dolina Nidy Sp. z o.o. w Leszczach Kwaśniewski Grzegorz „K” 4 Lafarge Cement S.A. Cementownia Laprus Marek 5 Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. Buras Sebastian Sędzia główny Sebastian Kuźnik
 • 15. 15 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 6 (173) 2022 ą i znów biorą… KOWYM O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO ZZ „BUDOWLANI” niałe dyplomy, na bieżąco infor- ały organizacyjnie dzielni którzy nam e rozdanie nagród tórym te zawody waszemu wsparciu stników, stały na h organizatorów. Okręgu Śląskiego efan Dąbrowski Protokół klasyfikacji drużynowej Lp. Klub, Koło P.Z.W. 1 Lafarge Cement S.A. Cementownia Kujawy 2 Lafarge Cement S.A. Cementownia Małogoszcz 3 Cementownia „Odra” S.A. 4 Dyckerhoff Polska Sp. z o.o 5 Firma Usługowo - Handlowa „ANREM” Sędzia główny Sebastian Kuźnik