SlideShare a Scribd company logo
www.opzz.org.pl | e-mail: biuroprasowe@opzz.org.pl | tel.: (22) 551-55-05 | 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40 1 / 5
#Polska potrzebuje wyższych płac Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Kronikę opracowało: Biuro Prasowe OPZZ
www.opzz.org.pl Nr kroniki 23/2020 | 21 grudnia 2020 r.
Imieniny: Piotra, Tomasza
W NUMERZE:
Odblokować środki na
wynagrodzenia!
OPZZ domaga się
uzdrowiskowej rehabilitacji
„pocovidowej”
O kondycji przemysłu
i stanie dialogu społecznego
na Komisji OPZZ
Marzenia i nadzieje, które towarzyszyły nam
w minionych latach.
OPZZ domaga się uzdrowiskowej
rehabilitacji „pocovidowej”
To jeden z wniosków, jakie zna-
lazły się w piśmie Ogólnopol-
skiego Porozumienia Związków
Zawodowych skierowanym 15
grudnia br. do premiera Mate-
usza Morawieckiego, z oczeki-
waniem podjęcia przez rząd dal-
szych działań pomocowych dla
sektora uzdrowisk.
Wprowadzenie finansowanego
przez Narodowy Fundusz Zdrowia
nowego rodzaju świadczenia lecz-
niczego realizowanego w uzdro-
wiskach tj. uzdrowiskowej reha-
bilitacji „pocovidowej” to postulat
naszego środowiska związkowe-
go reprezentującego branżę sana-
toryjno - uzdrowiskową. Obecnie
program pilotażowy w zakresie re-
habilitacji leczniczej po przebytej
chorobie COVID-19 jest z powo-
dzeniem realizowany przez jedy-
ny ośrodek w kraju – Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej Szpital Specjalistyczny
MSWiA w Głuchołazach im. św.
Jana Pawła II. W naszej ocenie te-
go rodzaju świadczenie powin-
no być realizowane w pozostałych
uzdrowiskach, tak by mogli z nich
korzystać ozdrowieńcy po prze-
bytej chorobie COVID – 19. Le-
czenie ozdrowieńców tj. osób po-
siadających przeciwciała przeciw-
ko wirusowi SARS-Cov-2 byłoby
bezpieczne dla innych kuracjuszy
przebywających w uzdrowiskach
na leczeniu i pozwoliłoby odcią-
żyć system opieki zdrowotnej.
Służyłoby przede wszystkim pa-
cjentom przechodzącym po choro-
bie koronawirusa coraz liczniejsze
powikłania zdrowotne.
OPZZ zwracając się ponow-
nie do rządu przypomniało, że
choć uchwalona w dniu 9 grudnia
2020 r. ustawa o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID – 19, innych chorób za-
kaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz nie-
których innych ustaw (tzw. Tar-
cza branżowa 6.0) jest częściową
odpowiedzią na postulat OPZZ –
nie wprowadza jednak komplek-
sowych instrumentów pomoco-
wych. Uchwalone prawo w dłuż-
szej perspektywie nie pozwoli
przetrwać lecznictwu uzdrowisko-
wemu w Polsce, zdegraduje cią-
głość i jakość lecznictwa, likwi-
dując miejsca pracy w miejscowo-
ściach uzdrowiskowych.
OPZZ, oprócz wskazanego powy-
żej postulatu, zaproponowało kil-
ka innych ratunkowych rozwią-
zań. Pismo OPZZ do Premiera ws.
pomocy dla uzdrowisk jest dostęp-
ne na www.opzz.org.pl.
Szansą na zapoczątkowanie roz-
mów i rozpoczęcie dialogu jest
zwołanie z inicjatywy OPZZ
w dniu 21 grudnia br. Podzespołu
ds. uzdrowisk działającego w ra-
mach branżowego Trójstronnego
Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.
(rg)
www.opzz.org.pl | e-mail: biuroprasowe@opzz.org.pl | tel.: (22) 551-55-05 | 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40 2 / 5
Kraj
Odblokować środki na
wynagrodzenia!
W związku z ostatnimi decyzjami
rządu OPZZ zwróciło się do pre-
miera z oczekiwaniem wycofania
się z decyzji o zablokowaniu pla-
nowanych wydatków budżetu pań-
stwa na wynagrodzenia osobowe,
uposażenia, dodatkowe wynagro-
dzenie roczne, dodatkowe uposaże-
nie roczne i nagrody roczne dla pra-
cowników administracji publicznej.
W naszej ocenie próba ograniczenia
wynagrodzeń, szczególnie w czasie
pandemii, to nieprzemyślana i nie-
odpowiedzialna decyzja. Zbiegła się
ona w czasie z przekazaniem me-
diom publicznym prawie 2 mld zł
oraz nowelizacją ustawy o działach
administracji rządowej, która zapew-
nia stuprocentową podwyżkę podse-
kretarzom stanu. Bulwersujące jest
również uzasadnienie, które legło
u podstaw tej decyzji. Zapewnienie
finansowania działań państwa zwią-
zanych ze zwalczaniem choroby za-
kaźnej wywołanej wirusem SARS-
-CoV-2, a w szczególności zakupu
szczepionki przeciwko COVID-19,
nie może odbywać się kosztem wy-
nagrodzeń pracowników administra-
cji publicznej. Jest to niedopuszczal-
ne, zwłaszcza w sytuacji gdy rząd
chwali się stabilną kondycją budżetu
państwa i możliwością sfinansowania
wszystkich bieżących potrzeb zwią-
zanych z epidemią koronawirusa, od-
rzucając równocześnie gesty solidar-
ności i pomoc naszego zachodniego
sąsiada.
OPZZ w piśmie do premiera podkre-
śliło, że jeżeli Polska ma zamiar zbu-
dować gospodarkę opartą na wiedzy
i wyjść z pułapki średniego rozwo-
ju, wynagrodzenia powinny rosnąć
szybciej niż przewiduje się w projek-
cie budżetu państwa na rok 2021.
Jest to tym bardziej uzasadnione, że
pandemia wirusa COVID-19 i to-
warzyszący jej wstrząs administra-
cyjny (m.in. czasowy lockdown
znacznej części gospodarki) skut-
kowały silnym osłabieniem popy-
tu przy relatywnie mniej istotnych
ograniczeniach podażowych. Ele-
mentem wzrostu płac powinny być
inwestycje w miejsca pracy osób za-
trudnionych przy realizacji usług pu-
blicznych oraz w ich wynagrodzenia.
Wyraźnie bowiem widać, że wbrew
politycznym deklaracjom, państwo
wciąż nie gwarantuje zasadniczej po-
prawy sytuacji płacowej osób zatrud-
nionych w instytucjach publicznych
i nie wzmacnia swojej pozycji jako
pracodawcy oferującego atrakcyjne
miejsca pracy. OPZZ przestrzega, że
stabilizacja zatrudnienia i pewność
wypłaty wynagrodzenia nie zagwa-
rantują, że wysoko wykwalifikowa-
ni pracownicy wciąż będą zainte-
resowani pracą w administracji pu-
blicznej. Dlatego zamiast blokowania
wydatków budżetu państwa na wy-
nagrodzenia, które jest szkodliwe
społecznie i gospodarczo, niezbędne
jest zapewnienie pracownikom sfery
budżetowej godnych wynagrodzeń
poprzez ich coroczny wzrost.
(nq)
www.opzz.org.pl | e-mail: biuroprasowe@opzz.org.pl | tel.: (22) 551-55-05 | 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40 3 / 5
Kraj
www.opzz.org.pl | e-mail: biuroprasowe@opzz.org.pl | tel.: (22) 551-55-05 | 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40 4 / 5
Polityka Gospodarcza
O kondycji przemysłu i stanie dialogu
społecznego na Komisji OPZZ
15 grudnia br. odbyło się posiedzenie Ko-
misji Gospodarki i Systemu Ekonomicz-
nego OPZZ. Posiedzenie Komisji zreali-
zowano w formie videokonferencji, po-
przez program ZOOM.
Posiedzenie poprowadził przewodniczący
Komisji, Zygmunt Mierzejewski. Przewod-
niczący Komisji podsumował dwa lata dzia-
łalności Komisji Gospodarki i Systemu Eko-
nomicznego OPZZ.
W posiedzeniu Komisji wzięli udział wi-
ceprzewodniczący OPZZ, Piotr Ostrowski
oraz Sebastian Koćwin. Wiceprzewodni-
czący OPZZ, Piotr Ostrowski, poinformo-
wał o bieżącej pracy OPZZ z uwzględnie-
niem Rady Dialogu Społecznego. W Radzie
rozpoczęła się dyskusja nad umową spo-
łeczną, która miałaby obejmować zagad-
nienia z obszaru gospodarczego i społecz-
nego. Członkowie Komisji wymienili uwa-
gi dotyczące tematyki umowy i warunków
powodzenia jej realizacji wskazując, że fun-
damentem porozumienia powinno być przy-
wrócenie efektywnego dialogu społeczne-
go w RDS oraz w Trójstronnych Zespołach
branżowych.
Komisja dyskutowała o aktualnej sytu-
acji w przemyśle obronnym, przemyśle lek-
kim oraz w hutnictwie. Kondycję przedsię-
biorstw sektora obronnego, ze szczególnym
uwzględnieniem Polskiej Grupy Zbroje-
niowej, oraz dialogu społecznego przedsta-
wił przewodniczący Związku Zawodowego
Przemysłu Elektromaszynowego, Stanisław
Janas. Wskazał, między innymi, na brak
realizacji przez rząd strategii na rzecz
sektora obronnego. Polityka kadrowa i fi-
nansowa w przedsiębiorstwach także szko-
dzi inwestycjom i zmniejsza potencjał ich
działalności. Przez to, oraz przez brak ade-
kwatnych nakładów na planowanie i projek-
towanie, w kolejnych latach sektor obronny
będzie miał problem z pozyskaniem zamó-
wień. W ocenie przewodniczącego Stanisła-
wa Janasa, konieczna jest realizacja umów
offsetowych i nie powinno się z nich rezy-
gnować przy zawieraniu nowych umów.
Polityka przedsiębiorstw sektora obronnego
przekłada się na gorszą sytuację rodzimych
stoczni, które nie otrzymują zamówień z te-
go sektora, bądź ich wielkość jest zbyt ma-
ła. Kwestie te budzą zaniepokojenie, zwłasz-
cza, że sektor obronny z powodzeniem roz-
wija się w innych państwach, budując tym
samym ich przewagę konkurencyjną oraz
innowacyjność. W ocenie związków zawo-
dowych z tego sektora, konieczny jest wręcz
program odbudowy przemysłu obronnego.
Niestety, problemy poruszane przez związ-
ki zawodowe na Trójstronnym Zespole bran-
żowym nie są rozwiązywane a dialog, choć
jest prowadzony, nie przynosi jednak rezul-
tatów. W związku z tym, członkowie Komi-
sji zgodzili się, że konieczna jest interwencja
OPZZ w sprawie sytuacji w sektorze obron-
nym, w tym na forum RDS.
Komisja poświęciła także swoją uwagę
kondycji sektora stoczniowego. Informa-
cjami w tym zakresie podzielili się przewod-
niczący Wolnego Związku Zawodowego
Pracowników Gospodarki Morskiej, Adam
Liszczewski, oraz przewodniczący Federacji
Związków Zawodowych Marynarzy i Ryba-
ków, Jacek Dubiński. Także w tym sekto-
rze brakuje dialogu społecznego a poten-
cjał stoczni nie jest wykorzystywany, przy
niskiej jakości zarządzania nimi ze strony
państwa. Perspektywy działalności stocz-
niowej w kolejnych latach są słabe. Wspo-
mniany brak stabilnych zamówień z sekto-
ra obronnego powoduje, że sytuacja nie jest
korzystna dla utrzymania i rozwoju stocz-
ni. Flota jest przestarzała i wymagająca in-
westycji w nowe jednostki. Potencjał przed-
siębiorstw, ten trwały oraz osobowy, w tym
specjalistów z zespołów projektowych, zo-
stał w ostatnich latach utracony, Fachowcy
z branży z łatwością znajdują zatrudnienie
za granicą. Warunki zatrudnienia, w tym
poziom wynagrodzeń oraz proponowana
alokacja niektórych pracowników do innych
przedsiębiorstw niż zostali zatrudnieni, wy-
wołują niepokój społeczny. W ocenie prze-
wodniczących, w przemyśle stoczniowym
także potrzebny jest rządowy program od-
budowy. Niestety dialog społeczny w tym
obszarze nie przynosi pokładanych w nim
nadziei.
Uczestniczący w posiedzeniu przewodni-
czący Federacji Związków Zawodowych
Metalowców i Hutników, Mirosław Grzy-
bek, potwierdził trudną sytuację przedsię-
biorstw działających w przemyśle oraz brak
efektywnej komunikacji z rządem w spra-
wie problemów poszczególnych przedsię-
biorstw. Wskazał na sytuację w hutnictwie,
w tym na proces powolnego wygaszania
działalności w hutach na przykładzie pieca
w ArcelorMittal w Krakowie. O trudnej sy-
tuacji w hutnictwie mówił też Henryk Jar-
czok – Szef Sekcji hutniczej Związku Zawo-
dowego Inżynierów i Techników.
Sytuacja nie jest także pozytywna w sek-
torze energetycznym. Mariusz Kamiński
z MNSZZP Zespołu Elektrowni „Dolna Od-
ra” wskazał na liczne procedury sporu zbio-
rowego wszczęte w spółkach z tego sekto-
ra. Niepokój społeczny wywołują decyzje
rządu w sprawie polityki klimatycznej w
kolejnych latach w związku z zobowią-
zaniami unijnymi. Kryzys dialogu spo-
łecznego w sektorze energetycznym pogar-
sza akcja informacyjna budująca negatyw-
ny i nieprawdziwy obraz działających tam
związków zawodowych.
Przewodnicząca Federacji Niezależnych Sa-
morządnych Związków Zawodowych Prze-
mysłu Lekkiego, Wiesława Licha, przedsta-
wiła informację o kondycji przedsiębiorstw
z tego sektora gospodarki. Już przed pande-
mią sytuacja płacowa pracowników przemy-
słu lekkiego była niekorzystna, w zależności
od rodzaju działalności średnia zarobków
wahała się między 63% a 77% średniego
wynagrodzenia. W czasie pandemii wiele
zakładów pracy zmniejszyło wymiar cza-
su pracy i ograniczyło wynagrodzenia przez
co wielu pracowników otrzymywało płacę
na poziomie minimalnego wynagrodzenia
a często także poniżej poziomu płacy mini-
malnej. Posiłkowano się szyciem maseczek
ochronnych, obecnie jednak perspektywy
dla tego sektora są niepewne, pracownicy
obawiają się utraty miejsc pracy.
Prezydent Konfederacji Kolejowych Związków
Zawodowych a zarazem przewodniczący Zespo-
łu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej
i rynku pracy, Leszek Miętek odniósł się do in-
formacji o sytuacji w poszczególnych branżach
gospodarki i wskazał na działania realizowa-
ne przez Zespół problemowy. Skomentował stan
dialogu społecznego w kraju i prace nad stworze-
niem umowy społecznej. Zadeklarował, że wo-
bec braku prac Trójstronnych Zespołów bran-
żowych, jest otwarty na prace w sprawach po-
ruszonych na Komisji w ramach prowadzonego
Zespołu problemowego RDS.
W obszarze funkcjonowania tzw. tarcz anty-
kryzysowych, Komisja zapoznała się z pro-
pozycjami nowych regulacji związanych
z formalną organizacją pracy związków za-
wodowych. Członkowie Komisji omówili
także plany prac Komisji na 2021 rok.
Zbliżający się Nowy Rok sprzyja życzeniom, refleksjom. Wspominamy, to co było, myślimy z na-
dzieją o przyszłości. Spójrzcie jakie marzenia i nadzieje towarzyszyły nam w minionych latach.
www.opzz.org.pl | e-mail: biuroprasowe@opzz.org.pl | tel.: (22) 551-55-05 | 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40 5 / 5
Wydanie specjalne
„DO SIEGO” ROKU Z OPZZ!

More Related Content

What's hot

Tydzień z OPZZ 14-05-2021
Tydzień z OPZZ 14-05-2021Tydzień z OPZZ 14-05-2021
Tydzień z OPZZ 14-05-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 28.06.2021
Tydzień z OPZZ 28.06.2021Tydzień z OPZZ 28.06.2021
Tydzień z OPZZ 28.06.2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z opzz 28-05-2021
Tydzień z opzz 28-05-2021Tydzień z opzz 28-05-2021
Tydzień z opzz 28-05-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 08-01-2021
Tydzień z OPZZ 08-01-2021Tydzień z OPZZ 08-01-2021
Tydzień z OPZZ 08-01-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 22-03-2021
Tydzień z OPZZ 22-03-2021Tydzień z OPZZ 22-03-2021
Tydzień z OPZZ 22-03-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 20-11-2020
Tydzień z OPZZ 20-11-2020Tydzień z OPZZ 20-11-2020
Tydzień z OPZZ 20-11-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 06-11-2020
Tydzień z OPZZ 06-11-2020Tydzień z OPZZ 06-11-2020
Tydzień z OPZZ 06-11-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 15-01-2021
Tydzień z OPZZ 15-01-2021Tydzień z OPZZ 15-01-2021
Tydzień z OPZZ 15-01-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 12/2021
Budowlani 12/2021Budowlani 12/2021
Budowlani 12/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 02-05-2021
Tydzień z OPZZ 02-05-2021Tydzień z OPZZ 02-05-2021
Tydzień z OPZZ 02-05-2021
BiuroOPZZ
 
BRE-CASE Seminarium 94 - Reforma Finansów Publicznych w Polsce
BRE-CASE Seminarium 94 - Reforma Finansów Publicznych w PolsceBRE-CASE Seminarium 94 - Reforma Finansów Publicznych w Polsce
BRE-CASE Seminarium 94 - Reforma Finansów Publicznych w Polsce
CASE Center for Social and Economic Research
 
Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021
BiuroOPZZ
 
11. kronika 23-10-2020
11. kronika 23-10-202011. kronika 23-10-2020
11. kronika 23-10-2020
BiuroOPZZ
 
Górnik 20/21
Górnik 20/21Górnik 20/21
Górnik 20/21
BiuroOPZZ
 

What's hot (18)

Tydzień z OPZZ 14-05-2021
Tydzień z OPZZ 14-05-2021Tydzień z OPZZ 14-05-2021
Tydzień z OPZZ 14-05-2021
 
Tydzień z OPZZ 28.06.2021
Tydzień z OPZZ 28.06.2021Tydzień z OPZZ 28.06.2021
Tydzień z OPZZ 28.06.2021
 
Tydzień z opzz 28-05-2021
Tydzień z opzz 28-05-2021Tydzień z opzz 28-05-2021
Tydzień z opzz 28-05-2021
 
Tydzień z OPZZ 08-01-2021
Tydzień z OPZZ 08-01-2021Tydzień z OPZZ 08-01-2021
Tydzień z OPZZ 08-01-2021
 
Tydzień z OPZZ 22-03-2021
Tydzień z OPZZ 22-03-2021Tydzień z OPZZ 22-03-2021
Tydzień z OPZZ 22-03-2021
 
Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021
 
Tydzień z OPZZ 20-11-2020
Tydzień z OPZZ 20-11-2020Tydzień z OPZZ 20-11-2020
Tydzień z OPZZ 20-11-2020
 
Tydzień z OPZZ 06-11-2020
Tydzień z OPZZ 06-11-2020Tydzień z OPZZ 06-11-2020
Tydzień z OPZZ 06-11-2020
 
Tydzień z OPZZ 15-01-2021
Tydzień z OPZZ 15-01-2021Tydzień z OPZZ 15-01-2021
Tydzień z OPZZ 15-01-2021
 
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
 
Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021
 
Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021
 
Budowlani 12/2021
Budowlani 12/2021Budowlani 12/2021
Budowlani 12/2021
 
Tydzień z OPZZ 02-05-2021
Tydzień z OPZZ 02-05-2021Tydzień z OPZZ 02-05-2021
Tydzień z OPZZ 02-05-2021
 
BRE-CASE Seminarium 94 - Reforma Finansów Publicznych w Polsce
BRE-CASE Seminarium 94 - Reforma Finansów Publicznych w PolsceBRE-CASE Seminarium 94 - Reforma Finansów Publicznych w Polsce
BRE-CASE Seminarium 94 - Reforma Finansów Publicznych w Polsce
 
Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021
 
11. kronika 23-10-2020
11. kronika 23-10-202011. kronika 23-10-2020
11. kronika 23-10-2020
 
Górnik 20/21
Górnik 20/21Górnik 20/21
Górnik 20/21
 

Similar to Kronika Związkowa 21-12-2020

Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 03-07-2020
Tydzień z OPZZ 03-07-2020Tydzień z OPZZ 03-07-2020
Tydzień z OPZZ 03-07-2020
BiuroOPZZ
 
Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 23-10-2020
Tydzień z OPZZ 23-10-2020Tydzień z OPZZ 23-10-2020
Tydzień z OPZZ 23-10-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 26-02-2021
Tydzień z OPZZ 26-02-2021Tydzień z OPZZ 26-02-2021
Tydzień z OPZZ 26-02-2021
BiuroOPZZ
 
Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021
BiuroOPZZ
 
Kronika Związkowa 17-03-2021
Kronika Związkowa 17-03-2021Kronika Związkowa 17-03-2021
Kronika Związkowa 17-03-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 28-05-2021
Tydzień z OPZZ 28-05-2021Tydzień z OPZZ 28-05-2021
Tydzień z OPZZ 28-05-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 11-12-2020
Tydzień z OPZZ 11-12-2020Tydzień z OPZZ 11-12-2020
Tydzień z OPZZ 11-12-2020
BiuroOPZZ
 
Budowlani 5/2021
Budowlani 5/2021Budowlani 5/2021
Budowlani 5/2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022
BiuroOPZZ
 
2. kronika 08-04-2020
2. kronika 08-04-20202. kronika 08-04-2020
2. kronika 08-04-2020
BiuroOPZZ
 
Apel do rządu ZPP
Apel do rządu ZPPApel do rządu ZPP
Apel do rządu ZPP
Grupa PTWP S.A.
 
12. kronika 03-11-2020
12. kronika 03-11-202012. kronika 03-11-2020
12. kronika 03-11-2020
BiuroOPZZ
 
BRE-CASE Seminarium 68 - The Competitiveness of Tax Reform - Poland Agains...
 BRE-CASE Seminarium 68 - The Competitiveness of Tax Reform - Poland Agains... BRE-CASE Seminarium 68 - The Competitiveness of Tax Reform - Poland Agains...
BRE-CASE Seminarium 68 - The Competitiveness of Tax Reform - Poland Agains...
CASE Center for Social and Economic Research
 
Tydzień z OPZZ 28-09-2020
Tydzień z OPZZ 28-09-2020Tydzień z OPZZ 28-09-2020
Tydzień z OPZZ 28-09-2020
BiuroOPZZ
 
9. kronika 24-08-2020
9. kronika 24-08-20209. kronika 24-08-2020
9. kronika 24-08-2020
BiuroOPZZ
 
Budowlani 4/2021
Budowlani 4/2021Budowlani 4/2021
Budowlani 4/2021
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 8/2022
Głos Maszynisty 8/2022Głos Maszynisty 8/2022
Głos Maszynisty 8/2022
BiuroOPZZ
 

Similar to Kronika Związkowa 21-12-2020 (20)

Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
 
Tydzień z OPZZ 03-07-2020
Tydzień z OPZZ 03-07-2020Tydzień z OPZZ 03-07-2020
Tydzień z OPZZ 03-07-2020
 
Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023
 
Tydzień z OPZZ 23-10-2020
Tydzień z OPZZ 23-10-2020Tydzień z OPZZ 23-10-2020
Tydzień z OPZZ 23-10-2020
 
Tydzień z OPZZ 26-02-2021
Tydzień z OPZZ 26-02-2021Tydzień z OPZZ 26-02-2021
Tydzień z OPZZ 26-02-2021
 
Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021
 
Kronika Związkowa 17-03-2021
Kronika Związkowa 17-03-2021Kronika Związkowa 17-03-2021
Kronika Związkowa 17-03-2021
 
Tydzień z OPZZ 28-05-2021
Tydzień z OPZZ 28-05-2021Tydzień z OPZZ 28-05-2021
Tydzień z OPZZ 28-05-2021
 
Tydzień z OPZZ 11-12-2020
Tydzień z OPZZ 11-12-2020Tydzień z OPZZ 11-12-2020
Tydzień z OPZZ 11-12-2020
 
Budowlani 5/2021
Budowlani 5/2021Budowlani 5/2021
Budowlani 5/2021
 
Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022
 
Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022
 
2. kronika 08-04-2020
2. kronika 08-04-20202. kronika 08-04-2020
2. kronika 08-04-2020
 
Apel do rządu ZPP
Apel do rządu ZPPApel do rządu ZPP
Apel do rządu ZPP
 
12. kronika 03-11-2020
12. kronika 03-11-202012. kronika 03-11-2020
12. kronika 03-11-2020
 
BRE-CASE Seminarium 68 - The Competitiveness of Tax Reform - Poland Agains...
 BRE-CASE Seminarium 68 - The Competitiveness of Tax Reform - Poland Agains... BRE-CASE Seminarium 68 - The Competitiveness of Tax Reform - Poland Agains...
BRE-CASE Seminarium 68 - The Competitiveness of Tax Reform - Poland Agains...
 
Tydzień z OPZZ 28-09-2020
Tydzień z OPZZ 28-09-2020Tydzień z OPZZ 28-09-2020
Tydzień z OPZZ 28-09-2020
 
9. kronika 24-08-2020
9. kronika 24-08-20209. kronika 24-08-2020
9. kronika 24-08-2020
 
Budowlani 4/2021
Budowlani 4/2021Budowlani 4/2021
Budowlani 4/2021
 
Głos Maszynisty 8/2022
Głos Maszynisty 8/2022Głos Maszynisty 8/2022
Głos Maszynisty 8/2022
 

More from BiuroOPZZ

Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022
BiuroOPZZ
 
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdflex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
BiuroOPZZ
 
Zwiazk 07b
Zwiazk 07bZwiazk 07b
Zwiazk 07b
BiuroOPZZ
 
Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022
BiuroOPZZ
 

More from BiuroOPZZ (20)

Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023
 
Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023
 
Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023
 
Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023
 
Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023
 
Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023
 
Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023
 
Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023
 
Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023
 
Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023
 
Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022
 
Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022
 
Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022
 
Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022
 
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdflex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
 
Zwiazk 07b
Zwiazk 07bZwiazk 07b
Zwiazk 07b
 
Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022
 
Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022
 
Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022
 

Kronika Związkowa 21-12-2020

 • 1. www.opzz.org.pl | e-mail: biuroprasowe@opzz.org.pl | tel.: (22) 551-55-05 | 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40 1 / 5 #Polska potrzebuje wyższych płac Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Kronikę opracowało: Biuro Prasowe OPZZ www.opzz.org.pl Nr kroniki 23/2020 | 21 grudnia 2020 r. Imieniny: Piotra, Tomasza W NUMERZE: Odblokować środki na wynagrodzenia! OPZZ domaga się uzdrowiskowej rehabilitacji „pocovidowej” O kondycji przemysłu i stanie dialogu społecznego na Komisji OPZZ Marzenia i nadzieje, które towarzyszyły nam w minionych latach.
 • 2. OPZZ domaga się uzdrowiskowej rehabilitacji „pocovidowej” To jeden z wniosków, jakie zna- lazły się w piśmie Ogólnopol- skiego Porozumienia Związków Zawodowych skierowanym 15 grudnia br. do premiera Mate- usza Morawieckiego, z oczeki- waniem podjęcia przez rząd dal- szych działań pomocowych dla sektora uzdrowisk. Wprowadzenie finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia nowego rodzaju świadczenia lecz- niczego realizowanego w uzdro- wiskach tj. uzdrowiskowej reha- bilitacji „pocovidowej” to postulat naszego środowiska związkowe- go reprezentującego branżę sana- toryjno - uzdrowiskową. Obecnie program pilotażowy w zakresie re- habilitacji leczniczej po przebytej chorobie COVID-19 jest z powo- dzeniem realizowany przez jedy- ny ośrodek w kraju – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro- wotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II. W naszej ocenie te- go rodzaju świadczenie powin- no być realizowane w pozostałych uzdrowiskach, tak by mogli z nich korzystać ozdrowieńcy po prze- bytej chorobie COVID – 19. Le- czenie ozdrowieńców tj. osób po- siadających przeciwciała przeciw- ko wirusowi SARS-Cov-2 byłoby bezpieczne dla innych kuracjuszy przebywających w uzdrowiskach na leczeniu i pozwoliłoby odcią- żyć system opieki zdrowotnej. Służyłoby przede wszystkim pa- cjentom przechodzącym po choro- bie koronawirusa coraz liczniejsze powikłania zdrowotne. OPZZ zwracając się ponow- nie do rządu przypomniało, że choć uchwalona w dniu 9 grudnia 2020 r. ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób za- kaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz nie- których innych ustaw (tzw. Tar- cza branżowa 6.0) jest częściową odpowiedzią na postulat OPZZ – nie wprowadza jednak komplek- sowych instrumentów pomoco- wych. Uchwalone prawo w dłuż- szej perspektywie nie pozwoli przetrwać lecznictwu uzdrowisko- wemu w Polsce, zdegraduje cią- głość i jakość lecznictwa, likwi- dując miejsca pracy w miejscowo- ściach uzdrowiskowych. OPZZ, oprócz wskazanego powy- żej postulatu, zaproponowało kil- ka innych ratunkowych rozwią- zań. Pismo OPZZ do Premiera ws. pomocy dla uzdrowisk jest dostęp- ne na www.opzz.org.pl. Szansą na zapoczątkowanie roz- mów i rozpoczęcie dialogu jest zwołanie z inicjatywy OPZZ w dniu 21 grudnia br. Podzespołu ds. uzdrowisk działającego w ra- mach branżowego Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. (rg) www.opzz.org.pl | e-mail: biuroprasowe@opzz.org.pl | tel.: (22) 551-55-05 | 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40 2 / 5 Kraj
 • 3. Odblokować środki na wynagrodzenia! W związku z ostatnimi decyzjami rządu OPZZ zwróciło się do pre- miera z oczekiwaniem wycofania się z decyzji o zablokowaniu pla- nowanych wydatków budżetu pań- stwa na wynagrodzenia osobowe, uposażenia, dodatkowe wynagro- dzenie roczne, dodatkowe uposaże- nie roczne i nagrody roczne dla pra- cowników administracji publicznej. W naszej ocenie próba ograniczenia wynagrodzeń, szczególnie w czasie pandemii, to nieprzemyślana i nie- odpowiedzialna decyzja. Zbiegła się ona w czasie z przekazaniem me- diom publicznym prawie 2 mld zł oraz nowelizacją ustawy o działach administracji rządowej, która zapew- nia stuprocentową podwyżkę podse- kretarzom stanu. Bulwersujące jest również uzasadnienie, które legło u podstaw tej decyzji. Zapewnienie finansowania działań państwa zwią- zanych ze zwalczaniem choroby za- kaźnej wywołanej wirusem SARS- -CoV-2, a w szczególności zakupu szczepionki przeciwko COVID-19, nie może odbywać się kosztem wy- nagrodzeń pracowników administra- cji publicznej. Jest to niedopuszczal- ne, zwłaszcza w sytuacji gdy rząd chwali się stabilną kondycją budżetu państwa i możliwością sfinansowania wszystkich bieżących potrzeb zwią- zanych z epidemią koronawirusa, od- rzucając równocześnie gesty solidar- ności i pomoc naszego zachodniego sąsiada. OPZZ w piśmie do premiera podkre- śliło, że jeżeli Polska ma zamiar zbu- dować gospodarkę opartą na wiedzy i wyjść z pułapki średniego rozwo- ju, wynagrodzenia powinny rosnąć szybciej niż przewiduje się w projek- cie budżetu państwa na rok 2021. Jest to tym bardziej uzasadnione, że pandemia wirusa COVID-19 i to- warzyszący jej wstrząs administra- cyjny (m.in. czasowy lockdown znacznej części gospodarki) skut- kowały silnym osłabieniem popy- tu przy relatywnie mniej istotnych ograniczeniach podażowych. Ele- mentem wzrostu płac powinny być inwestycje w miejsca pracy osób za- trudnionych przy realizacji usług pu- blicznych oraz w ich wynagrodzenia. Wyraźnie bowiem widać, że wbrew politycznym deklaracjom, państwo wciąż nie gwarantuje zasadniczej po- prawy sytuacji płacowej osób zatrud- nionych w instytucjach publicznych i nie wzmacnia swojej pozycji jako pracodawcy oferującego atrakcyjne miejsca pracy. OPZZ przestrzega, że stabilizacja zatrudnienia i pewność wypłaty wynagrodzenia nie zagwa- rantują, że wysoko wykwalifikowa- ni pracownicy wciąż będą zainte- resowani pracą w administracji pu- blicznej. Dlatego zamiast blokowania wydatków budżetu państwa na wy- nagrodzenia, które jest szkodliwe społecznie i gospodarczo, niezbędne jest zapewnienie pracownikom sfery budżetowej godnych wynagrodzeń poprzez ich coroczny wzrost. (nq) www.opzz.org.pl | e-mail: biuroprasowe@opzz.org.pl | tel.: (22) 551-55-05 | 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40 3 / 5 Kraj
 • 4. www.opzz.org.pl | e-mail: biuroprasowe@opzz.org.pl | tel.: (22) 551-55-05 | 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40 4 / 5 Polityka Gospodarcza O kondycji przemysłu i stanie dialogu społecznego na Komisji OPZZ 15 grudnia br. odbyło się posiedzenie Ko- misji Gospodarki i Systemu Ekonomicz- nego OPZZ. Posiedzenie Komisji zreali- zowano w formie videokonferencji, po- przez program ZOOM. Posiedzenie poprowadził przewodniczący Komisji, Zygmunt Mierzejewski. Przewod- niczący Komisji podsumował dwa lata dzia- łalności Komisji Gospodarki i Systemu Eko- nomicznego OPZZ. W posiedzeniu Komisji wzięli udział wi- ceprzewodniczący OPZZ, Piotr Ostrowski oraz Sebastian Koćwin. Wiceprzewodni- czący OPZZ, Piotr Ostrowski, poinformo- wał o bieżącej pracy OPZZ z uwzględnie- niem Rady Dialogu Społecznego. W Radzie rozpoczęła się dyskusja nad umową spo- łeczną, która miałaby obejmować zagad- nienia z obszaru gospodarczego i społecz- nego. Członkowie Komisji wymienili uwa- gi dotyczące tematyki umowy i warunków powodzenia jej realizacji wskazując, że fun- damentem porozumienia powinno być przy- wrócenie efektywnego dialogu społeczne- go w RDS oraz w Trójstronnych Zespołach branżowych. Komisja dyskutowała o aktualnej sytu- acji w przemyśle obronnym, przemyśle lek- kim oraz w hutnictwie. Kondycję przedsię- biorstw sektora obronnego, ze szczególnym uwzględnieniem Polskiej Grupy Zbroje- niowej, oraz dialogu społecznego przedsta- wił przewodniczący Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego, Stanisław Janas. Wskazał, między innymi, na brak realizacji przez rząd strategii na rzecz sektora obronnego. Polityka kadrowa i fi- nansowa w przedsiębiorstwach także szko- dzi inwestycjom i zmniejsza potencjał ich działalności. Przez to, oraz przez brak ade- kwatnych nakładów na planowanie i projek- towanie, w kolejnych latach sektor obronny będzie miał problem z pozyskaniem zamó- wień. W ocenie przewodniczącego Stanisła- wa Janasa, konieczna jest realizacja umów offsetowych i nie powinno się z nich rezy- gnować przy zawieraniu nowych umów. Polityka przedsiębiorstw sektora obronnego przekłada się na gorszą sytuację rodzimych stoczni, które nie otrzymują zamówień z te- go sektora, bądź ich wielkość jest zbyt ma- ła. Kwestie te budzą zaniepokojenie, zwłasz- cza, że sektor obronny z powodzeniem roz- wija się w innych państwach, budując tym samym ich przewagę konkurencyjną oraz innowacyjność. W ocenie związków zawo- dowych z tego sektora, konieczny jest wręcz program odbudowy przemysłu obronnego. Niestety, problemy poruszane przez związ- ki zawodowe na Trójstronnym Zespole bran- żowym nie są rozwiązywane a dialog, choć jest prowadzony, nie przynosi jednak rezul- tatów. W związku z tym, członkowie Komi- sji zgodzili się, że konieczna jest interwencja OPZZ w sprawie sytuacji w sektorze obron- nym, w tym na forum RDS. Komisja poświęciła także swoją uwagę kondycji sektora stoczniowego. Informa- cjami w tym zakresie podzielili się przewod- niczący Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej, Adam Liszczewski, oraz przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Marynarzy i Ryba- ków, Jacek Dubiński. Także w tym sekto- rze brakuje dialogu społecznego a poten- cjał stoczni nie jest wykorzystywany, przy niskiej jakości zarządzania nimi ze strony państwa. Perspektywy działalności stocz- niowej w kolejnych latach są słabe. Wspo- mniany brak stabilnych zamówień z sekto- ra obronnego powoduje, że sytuacja nie jest korzystna dla utrzymania i rozwoju stocz- ni. Flota jest przestarzała i wymagająca in- westycji w nowe jednostki. Potencjał przed- siębiorstw, ten trwały oraz osobowy, w tym specjalistów z zespołów projektowych, zo- stał w ostatnich latach utracony, Fachowcy z branży z łatwością znajdują zatrudnienie za granicą. Warunki zatrudnienia, w tym poziom wynagrodzeń oraz proponowana alokacja niektórych pracowników do innych przedsiębiorstw niż zostali zatrudnieni, wy- wołują niepokój społeczny. W ocenie prze- wodniczących, w przemyśle stoczniowym także potrzebny jest rządowy program od- budowy. Niestety dialog społeczny w tym obszarze nie przynosi pokładanych w nim nadziei. Uczestniczący w posiedzeniu przewodni- czący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników, Mirosław Grzy- bek, potwierdził trudną sytuację przedsię- biorstw działających w przemyśle oraz brak efektywnej komunikacji z rządem w spra- wie problemów poszczególnych przedsię- biorstw. Wskazał na sytuację w hutnictwie, w tym na proces powolnego wygaszania działalności w hutach na przykładzie pieca w ArcelorMittal w Krakowie. O trudnej sy- tuacji w hutnictwie mówił też Henryk Jar- czok – Szef Sekcji hutniczej Związku Zawo- dowego Inżynierów i Techników. Sytuacja nie jest także pozytywna w sek- torze energetycznym. Mariusz Kamiński z MNSZZP Zespołu Elektrowni „Dolna Od- ra” wskazał na liczne procedury sporu zbio- rowego wszczęte w spółkach z tego sekto- ra. Niepokój społeczny wywołują decyzje rządu w sprawie polityki klimatycznej w kolejnych latach w związku z zobowią- zaniami unijnymi. Kryzys dialogu spo- łecznego w sektorze energetycznym pogar- sza akcja informacyjna budująca negatyw- ny i nieprawdziwy obraz działających tam związków zawodowych. Przewodnicząca Federacji Niezależnych Sa- morządnych Związków Zawodowych Prze- mysłu Lekkiego, Wiesława Licha, przedsta- wiła informację o kondycji przedsiębiorstw z tego sektora gospodarki. Już przed pande- mią sytuacja płacowa pracowników przemy- słu lekkiego była niekorzystna, w zależności od rodzaju działalności średnia zarobków wahała się między 63% a 77% średniego wynagrodzenia. W czasie pandemii wiele zakładów pracy zmniejszyło wymiar cza- su pracy i ograniczyło wynagrodzenia przez co wielu pracowników otrzymywało płacę na poziomie minimalnego wynagrodzenia a często także poniżej poziomu płacy mini- malnej. Posiłkowano się szyciem maseczek ochronnych, obecnie jednak perspektywy dla tego sektora są niepewne, pracownicy obawiają się utraty miejsc pracy. Prezydent Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych a zarazem przewodniczący Zespo- łu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, Leszek Miętek odniósł się do in- formacji o sytuacji w poszczególnych branżach gospodarki i wskazał na działania realizowa- ne przez Zespół problemowy. Skomentował stan dialogu społecznego w kraju i prace nad stworze- niem umowy społecznej. Zadeklarował, że wo- bec braku prac Trójstronnych Zespołów bran- żowych, jest otwarty na prace w sprawach po- ruszonych na Komisji w ramach prowadzonego Zespołu problemowego RDS. W obszarze funkcjonowania tzw. tarcz anty- kryzysowych, Komisja zapoznała się z pro- pozycjami nowych regulacji związanych z formalną organizacją pracy związków za- wodowych. Członkowie Komisji omówili także plany prac Komisji na 2021 rok.
 • 5. Zbliżający się Nowy Rok sprzyja życzeniom, refleksjom. Wspominamy, to co było, myślimy z na- dzieją o przyszłości. Spójrzcie jakie marzenia i nadzieje towarzyszyły nam w minionych latach. www.opzz.org.pl | e-mail: biuroprasowe@opzz.org.pl | tel.: (22) 551-55-05 | 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40 5 / 5 Wydanie specjalne „DO SIEGO” ROKU Z OPZZ!