SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
1
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 4 (171) 2022
ISNN 1698/5843 Nakład: 10 tys. egz.
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY 4 (171) kwiecień 2022 r.
str. 7
”Obyś żył
w ciekawych
czasach…”
O dialogu i perspektywach sektora budowla-
nego z Prezesem Konfederacji Budownictwa
i Nieruchomości Krzysztofem Baranowskim
rozmawia Jakub Kus
str. 8-9
Co roku,28 kwietnia
obchodzimy Dzień
Bezpieczeństwa i
Ochrony Zdrowia w
Pracy,proklamowany
przez Międzynarodo-
wą Organizację Pracy
w 2003 roku,i jedno-
cześnie Międzynaro-
dowy Dzień Pamięci
OfiarWypadków przy
Pracy i Chorób Zawo-
dowych,obchodzony
przez ruch związkowy
od 1996 roku.Hasłem
tegorocznego Dnia
Bezpieczeństwa jest:
Kultura bezpieczeń-
stwa – wspólna spra-
wa.Obchody w 2022 r.
będą poświęcone
zagadnieniu uczestnic-
twa pracowników i roli
dialogu społecznego w
tworzeniu kultury bez-
pieczeństwa pracy.W
dniu 26 kwietnia br.,w
Sejmie RP Rada Ochro-
ny Pracy organizuje
konferencję poświęco-
ną tej tematyce.
Dzień Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia
w Pracy
str. 6
str. 2
APEL
ZARZĄDU
KRAJOWEGO
ZWIĄZKU
ZAWODOWEGO
„BUDOWLANI”
SOLIDARNI
Z PRACOWNIKAMI
UKRAINY
Z posiedzenia Rady Okręgu Pomorskiego
Obradował Zarząd Okręgu Małopolskiego
Rada Okręgu Dolnośląskiego
Z prac Okręgu Łódzkiego
Obradowała Rada Okręgu
Zachodniopomorskiego ZZ „Budowlani”
Posiedzenie Rady i Zarządu
Okręgu Lubelskiego
2 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 4 (171) 2022
Ministerstwo finansów zapowiada
zmianę przepisów dotyczących
odliczania składki członkowskiej
Jak informuje Ogólnopolskie Porozumienie
Związków Zawodowych, minister finansów, po
kilkumiesiącachoduchwalenia„PolskiegoŁadu”,
przyznałracjęOPZZwsprawieodliczeniaskładki
związkowej od dochodu i proponuje zmianę kry-
tykowanych przez centralę związkową przepisów.
W projekcie ustawy, który m.in. obniża stawkę
podatkuPITdo12proc.,resortfinansówwycofuje
się z kontrowersyjnych regulacji, wiedząc, że pozostaną one martwe.
Od wielu miesięcy OPZZ przekonuje rząd do zmiany prawa, które nałożyło na
związki zawodowe obowiązek wystawiania związkowcom, do celów podatkowych,
oświadczeńowysokościzapłaconejskładkiczłonkowskiej.DziękidziałaniomOPZZ,
wramachRadyDialoguSpołecznego,powstałanawet,kierowanaprzezOPZZ,Grupa
ds.składkizwiązkowej,którejzadaniembyłowypracowanierozwiązańlegislacyjnych
w tej sprawie.
Obowiązek wystawiania oświadczeń został zapisany w przepisach ustawy
podatkowej wprowadzającej „Polski Ład”. Zgodnie z nimi odliczyć można składki w
wysokości maksymalnie 300 zł (art. 26 ust. 1 pkt 2c ustawy o PIT), pod warunkiem
posiadania dowodu wpłaty. W przypadku składek potrącanych przez pracodawcę z
wynagrodzenia pracownika, dowodem jest oświadczenie organizacji związkowej o
wysokości pochodzących od podatnika składek (art. 15 ust. 7 pkt 5 ustawy o PIT).
OPZZwielokrotniezwracałouwagęministrowifinansównato,żezwiązkizawodo-
weniebędąmogływystawićprzewidzianegoprzepisamiprawaoświadczenia,ponieważ
nie dysponują danymi pozwalającymi określić wysokość zapłaconej składki przez
poszczególnychczłonkówzwiązkuzawodowego.Choćmożewydawaćsiętodziwne,w
praktyceorganizacjazwiązkowaposiadajedynieinformacjęoglobalnejkwocieskładek,
którawpłynęłanakontozwiązkuzawodowegozkontapracodawcy,alebezinformacji,
ktoiwjakiejwysokościzapłaciłskładkę.Sprawajeszczebardziejsiękomplikuje,jeżeli
wysokośćskładkijestokreślonaprocentowoodwysokościwypłacanegopracownikowi
wynagrodzenia. Wówczas przekazanie informacji o wysokości zapłaconej przez
pracownika składki prowadziłoby pośrednio do ujawnienia informacji o wysokości
jego wynagrodzenia, a tego pracodawca nie może zrobić. Wysokość wynagrodzenia
pracownika należy bowiem do sfery dóbr osobistych, podlegających ochronie na
mocy art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego. Dlatego pracodawcy nie przekazują związkom
zawodowymtakichinformacji.Tymsamymzwiązekniemożewystawićoświadczenia
o wysokości pochodzących od podatnika składek, zgodnie z intencją ustawodawcy.
OPZZ założyło, że jest to bezsporne i zrozumiałe, ale minister finansów, z nie-
wiadomych nam powodów, nie zgodził się z argumentacją OPZZ podczas prac nad
„PolskimŁadem”.Terazzmieniłzdanie.Wprojekcieustawy,któryniedawnoskierował
dokonsultacjispołecznych,znalazłasiępropozycjaOPZZ,złożonastronierządowej
jeszcze podczas prac nad projektem „Polskiego Ładu”, aby informację o wysokości
składek wpłaconych przez pracownika na rzecz związku zawodowego, w przypadku
składekpobieranychzwynagrodzeniaprzezpracodawcę,przekazywałpracownikowi
wformierocznejdeklaracjiPIT-11pracodawca.Jesttotechniczniemożliwe,ponieważ
dysponuje on wiedzą o wysokości pobranej składki i narzędziami informatycznymi
pozwalającyminawygenerowanieniezbędnychdanych.Toprosteinajmniejbiurokra-
tycznerozwiązanie.ZgodziłosięnanieMinisterstwoFinansówwtrakciepracGrupy
ds. składki związkowej, choć nie wszystkie związki zawodowe poparły tę koncepcję.
Już niedługo do Sejmu trafi projekt ustawy w tej sprawie. OPZZ będzie zabiegać o to,
aby nowe przepisy były racjonalne, przejrzyste i nie komplikowały pracy związkowej.
OPZZ apeluje w sprawie
emerytur stażowych
Ogólnopolskie Porozumienie Związków
Zawodowych zaapelowało do marszałek sejmu
Elżbiety Witek o niezwłoczne skierowanie
pod obrady Sejmu projektów ustaw w sprawie
emeryturstażowych.Niedopuszczalnejestdalsze
wstrzymywanie prac nad tak istotnym postula-
tem związków zawodowych – twierdzi OPZZ.
OPZZ domaga się do Elżbiety Witek roz-
poczęcia prac nad projektami ustaw o zmianie
ustawyoemeryturachirentachzFunduszuUbezpieczeńSpołecznych,którezłożyły
w Sejmie, w porozumieniu z OPZZ, Klub Parlamentarny PSL-Kukiz’15 (23 stycznia
2020 r.) oraz Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (3 marca 2020 r.). Prezydencki
projektustawy,złożony14grudnia2021r.,równieżniezostałdotychczasskierowany
podobrady.Jedynieobywatelskiprojektustawywsprawieemeryturstażowychzdnia
cd. na str. 6
Przegląd związkowych
wydarzeń w Polsce APEL
ZARZĄDU KRAJOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „BUDOWLANI”
SOLIDARNI Z PRACOWNIKAMI UKRAINY
Trwa agresja Rosji na Ukrainę. Rosyjskie wojska atakują infrastrukturę przemysłową, mieszkaniową i zabijają
cywili.Mamy do czynienia z gigantycznym kryzysem humanitarnym,potrzebna będzie odbudowa infrastruktury
i normalnego życia obywateli Ukrainy.
ZwiązekZawodowy„Budowlani”zadeklarowałudziałwakcjipomocy pracownikombudownictwaidrzewiar-
stwaiczłonkomukraińskichzwiązkówzrzeszonychwMiędzynarodowejOrganizacjiPracownikówBudownictwai
Drzewiarstwa(BWI).KoordynujemytęakcjezBWI,naszymiukraińskimipartneramizezwiązkuPROFBUDizwiąz-
kami zrzeszonymi w EFBWW.Wiele organizacji i członków naszego Związku w taką pomoc już się zaangażowało.
Zagrożonesąpodstawybytuukraińskichpracownikówiichrodzin.Dlanasistotnejestwięctakżepodtrzymanie
działalności struktur związkowych reprezentujących interesy tych pracowników. Uzgodniliśmy w ramach BWI i
EFBWW prowadzenie długofalowej akcji wsparcia, koordynowanej z naszymi ukraińskimi kolegami z PROFBUD.
Tylko tak będziemy mieli informacje o realnych, najpilniejszych potrzebach.Tylko tak będziemy mogli – na miarę
naszychsiłimożliwościodpowiedziećnatepotrzeby.Iwtensposóbchcemydotrzećdonajbardziejpotrzebujących
pomocy. Nie możemy zapominać także o pomocy ukraińskim uchodźcom w naszym kraju.
Wzywamy struktury organizacyjne i członków naszego Związku do włączenia się w akcję pomocy.
Informujemy, że uruchamiamy konto w PLN przeznaczone dla gromadzenia środków na zakup pomocy rze-
czowej dla pracowników w Ukrainie. Rodzaj pomocy będzie uzgadniany z ukraińskim związkiem pracowników
budownictwa PROFBUD.Wpłaty należy dokonywać na podane niżej konto z dopiskiem:Pomoc dla pracowników
Ukrainy.
Związek Zawodowy „Budowlani”; ul. Mokotowska 4/6; 00-641 Warszawa
Nr rachunku: 57 1240 5963 1111 0000 4794 3403
Tytuł: POMOC DLA PRACOWNIKÓW UKRAINY
Informujemy także Koleżanki i Kolegów, że w przypadku już działających inicjatyw podejmowanych przez
organizacje okręgowe lub podstawowe ZZ „Budowlani” w zakresie dostawy pomocy humanitarnej (zorganizo-
wany transport na teren Ukrainy) istnieje możliwość uzyskania wsparcia z Funduszu Solidarnościowego BWI na
zakup niezbędnych środków i materiałów.Po uzgodnieniu z Zarządem Krajowym ZZ „Budowlani” organizatorzy
pomocy będą proszeni o przedstawienie sposobu organizacji transportu, sposobu wykorzystania środków z FS
BWIiustalenieodbiorcówpomocy(wuzgodnieniuzPROFBUD)anastępnierozliczeniezakupupomocyrzeczowej.
Zainteresowane organizacje prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Zarządu Krajowego Związku Zawodo-
wego „Budowlani”.
Bądźmy solidarni z Ukrainą i jej pracownikami. Dziś i jutro, gdy skończy się wojna.
Warszawa, dnia 7 kwietnia 2022 r.
W sobotę 26.03.2022 r. w Kielcach odbyło się spotkanie z
młodzieżą z Ukrainy i manifestacja pod hasłem „Stop War”.
Ukraina w UE. W manifestacji wzięli udział przedstawiciele
„Budowlanych”, w tym przewodnicząca Okręgu Anna
Bujnowska.
(red)
Kielce solidarne z Ukrainą
Anna Bujnowska (druga z prawej) wśród uczestników manifestacji
3
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 4 (171) 2022
W
Warszawie odbyło się stacjonarne
posiedzenie Zarządu Krajowego
Związku Zawodowego „Budow-
lani”. Na zaproszenie przewodniczącego
Związku Zbigniewa Janowskiego w posiedze-
niu udział wzięli reprezentanci wszystkich
okręgównaszegoZwiązkuorazprzedstawiciel
Głównej Komisji Rewizyjnej Robert Fil.
Najważniejszym punktem porządku obrad
było omówienie spraw związanych z organi-
zacją Nadzwyczajnego XI Kongresu z okazji
130-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych
w Polsce. Posiedzenie Zarządu Krajowego
poprowadziłprzewodniczący„Budowlanych”
Zbigniew Janowski.
Nadzwyczajny Kongres odbędzie się w
HoteluAmeliówka(województwoświętokrzy-
skie,15kmodKielc)wdniach9-10czerwca.W
Kongresieweźmieudziałponad130delegatów,
wybranych przez okręgowe zjazdy delegatów
wtrakciekampaniisprawozdawczo-wyborczej
w 2019 r., oraz goście – zasłużeni działacze
Związku Zawodowego „Budowlani”, nasi
sympatycy, pracodawcy oraz przedstawiciele
władz i urzędów z regionu świętokrzyskiego
i kraju. Kwestie związane z organizacją Nad-
zwyczajnegoKongresuomówiłwiceprzewod-
niczący Związku Tomasz Nagórka.
Założeniem zwołania Kongresu jest
pokazanie historii naszego ruchu związko-
wegoorazpromocjajegobieżącejdziałalności.
Kongres będzie odpowiednim miejscem na
integrację związkową oraz podzielenie się
wspomnieniami, doświadczeniami, a także
nowymi inicjatywami.
ZarządKrajowy,wwynikuprzeprowadzo-
nejdyskusji,zarekomendowałRadzieKrajowej
przyjęcie projektu porządku obrad oraz
regulaminuobradNadzwyczajnegoKongresu.
Podczas posiedzenia omówione zostały
wnioskiprzedstawioneprzezOkręgKujawsko-
-PomorskiiOkręgPomorskiwzakresiezmiany
uchwały kongresowej określającej wysokość
miesięcznej składki członkowskiej oraz wyso-
kościskładkiodprowadzanejnarzeczstruktur
podstawowych. Wolą większości członków
ZarząduKrajowegoprzyjęto,żenowauchwała
kongresowapowinnaokreślaćniższąwysokość
składkiczłonkowskiejpobieranejodemerytówi
rencistównależącychdoZwiązkuZawodowego
„Budowlani”. Decyzję czy temat wysokości
składki członkowskiej będzie omawiany
podczas obrad Nadzwyczajnego Kongresu
podejmie Rada Krajowa podczas najbliższego
posiedzenia,którezaplanowanona17maja.
Przewodniczący Związku Zbigniew
Janowski oraz wiceprzewodniczący Związku
JakubKusomówilibieżącądziałalnośćZwiąz-
ku Zawodowego „Budowlani” na poziomie
krajowym. Zbigniew Janowski szczególną
uwagę zwrócił na udział „Budowlanych” w
niedawno rozpoczętej, 3-letniej kampanii
prewencyjno-informacyjnej Państwowej
InspekcjiPracy,dedykowanejsektorowibudow-
lanemu:„Budowa.STOPwypadkom!”.Jakub
Kus odniósł się do udziału przedstawicieli
Związkuwgremiachdialoguspołecznegooraz
wprojektachkrajowychimiędzynarodowych,
wktórychdziałanaszZwiązek.
W związku z trwającą agresją Rosji na
Ukrainę Zarząd Krajowy przyjął apel „Soli-
darnizpracownikamiUkrainy”.Jakczytamy
wapelu:„Rosyjskiewojskaatakująinfrastruk-
turę przemysłową, mieszkaniową i zabijają
cywili. Mamy do czynienia z gigantycznym
kryzysem humanitarnym, potrzebna będzie
odbudowainfrastrukturyinormalnegożycia
obywateli Ukrainy.
Związek Zawodowy „Budowlani” zade-
klarowałudziałwakcjipomocypracownikom
budownictwa i drzewiarstwa i członkom
ukraińskich związków zrzeszonych w Mię-
dzynarodowej Organizacji Pracowników
BudownictwaiDrzewiarstwa(BWI).Koordy-
nujemy tę akcje z BWI, naszymi ukraińskimi
partneramizezwiązkuPROFBUDizwiązka-
mizrzeszonymiwEFBWW.Wieleorganizacji
iczłonkównaszegoZwiązkuwtakąpomocjuż
się zaangażowało”. W apelu przyjętym przez
Zarząd Krajowy wskazany został rachunek
bankowy, na który można wpłacać środki na
pomoc pracownikom z Ukrainy. Pełną treść
apelu publikujemy w bieżącym wydaniu
Magazynu „Budowlani”, na str. 2.
28 kwietnia obchodzimy Światowy
Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w
Pracy, Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar
WypadkówprzyPracyiChoróbZawodowych.
Dzieńtenjestdlaorganizacjipracownikównie
tylko symbolem walki o lepsze i bezpieczniej-
sze środowisko pracy, ale także czasem oceny
sytuacjiwzakresieochronypracy,wskazywania
istniejącychproblemówizagrożeńiidentyfika-
cji nowych wyzwań związanych ze zmianami
narynkupracy.
W związku z obchodami dnia 28 kwiet-
nia Zarząd Krajowy przyjął stanowisko:
„NOWE ŚRODOWISKO PRACY – NOWE
WYZWANIA I ZAGROŻENIA”. W Stano-
wiskuZwiązekodnosisiędonowychwyzwań
w zakresie ochrony zdrowia i zapewniania
bezpieczeństwa pracowników budownictwa,
przemysłu wyrobów budowlanych, prze-
mysłu drzewnego, meblarskiego, leśnictwa,
ochrony środowiska i pokrewnych sektorów
gospodarki.
Jak czytamy w przyjętym stanowisku:
„Związek Zawodowy „Budowlani” z uwagą
obserwujezmianynarykupracywsektorach,
wktórychaktywnisąjegoczłonkowie.Zmiany
te związane są zarówno z wprowadzaniem
nowych technologii, technik, materiałów i
form organizacji pracy jak i ze zjawiskami o
zasięgueuropejskimiświatowym,wobszarze
łańcucha dostaw i organizacji globalnych
struktur gospodarczych”. Pełną treść stano-
wiska publikujemy w bieżącym wydaniu
Magazynu „Budowlani”, na str. 4.
Zarząd Krajowy przyjął do wiadomości
informację przewodniczącego Związku
Zbigniewa Janowskiego o przełożeniu na
późniejszy termin przyjęcia przez Zarząd
Krajowy rekomendacji w zakresie zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego Związku
za ubiegły rok. Działanie to jest zgodne
z niedawno przyjętym rozporządzeniem
ministra finansów, w którym przesunięto
terminydotyczącezatwierdzeniasprawozdań
składanych w 2022 roku – za 2021 r. (do 30
września2022r.)Stosownainformacjawtym
zakresiezostałaskierowanadoprzewodniczą-
cej Głównej Komisji Rewizyjnej Małgorzaty
WładekorazczłonkówKomisji.Wpiśmiedo
GKR zawnioskowano również, aby sprawoz-
daniefinansowezaubiegłyrokzostałoobjęte
kontrolą Komisji w późniejszym terminie,
najlepiejpodkoniecsierpnialubnapoczątku
września bieżącego roku (po tym jak Zarząd
Krajowy przyjmie rekomendację w zakresie
przyjęcia przez Radę Krajową sprawozdania
finansowego).
Po 2-letniej przerwie spowodowanej
pandemią koronawirusa Związek Zawodowy
„Budowlani” powraca do organizacji Zawo-
dówWędkarskichoPucharPrzewodniczącego
Związku Zawodowego „Budowlani”. Tego-
roczne zawody organizuje Okręg Śląski oraz
OrganizacjaZakładowawTyskiejSpółdzielni
Mieszkaniowej„Oskard”wTychach.Odbędą
sięonewdniach10-12czerwcawmiejscowości
Kobiórk.Tychów.Nawniosekprzewodniczą-
cegoOkręguŚląskiegoStefanaDąbrowskiego
Zarząd Krajowy przyznał dotację finansową
na organizację zawodów.
	
Tomasz Nagórka
Obradował Zarząd Krajowy
„Budowlanych”
4 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 4 (171) 2022
Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy i
Międzynarodowy Dzień Pamięci OfiarWypadków przy
PracyiChoróbZawodowychsądlaorganizacjipracow-
ników nie tylko symbolem walki o lepsze i bezpieczniej-
sze środowisko pracy, ale także czasem oceny sytuacji
w zakresie ochrony pracy, wskazywania istniejących
problemów i zagrożeń i identyfikacji nowych wyzwań
związanych ze zmianami na rynku pracy.
ZwiązekZawodowy„Budowlani”zuwagąobserwuje
zmiany na ryku pracy w sektorach, w których aktywni
są jego członkowie. Zmiany te związane są zarówno z
wprowadzaniemnowychtechnologii,technik,materia-
łówiformorganizacjipracy,jakizezjawiskamiozasięgu
europejskimiświatowym,wobszarzełańcuchadostaw
i organizacji globalnych struktur gospodarczych.
ZwiązekZawodowy„Budowlani”,biorącpoduwagę
programdziałaniaZwiązkuprzyjętyna XKongresie
w 2020 roku, wieloletnie Ramy strategiczne UE na lata
2021-2027 w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy
i wiążący się z nimi program działania Państwowej In-
spekcji Pracy oraz wnioski legislacyjne de lege ferenda,
dotyczącepostulowanychzmianwprawiepracy,opra-
cowaneprzezPaństwowąInspekcjęPracy,podkreśla,że:
Konieczne jest dostosowanie obowiązującego w
Polsce prawa pracy do zmian w sektorach gospodarki
w zakresie transformacji ekologicznej,technologicznej i
demograficznejiwiążącychsięznimizmianwsystemach
zarządzania bezpieczeństwem i ochroną pracy.
Zmiany związane z wprowadzaniem nowych ma-
teriałów i wyrobów o niezbadanym do końca wpływie
na zdrowie pracowników i użytkowników wymagają
kompleksowych badań identyfikujących nowe zagro-
żenia i określających dopuszczalne poziomy ekspozycji
i niezbędne środki ochronne. Dotyczy to szczególnie
budownictwa, przemysłu wyrobów budowlanych,
przemysłu drzewnego,meblarskiego i pokrewnych.
Wprowadzanie nowych technologii (w tym cyfro-
wych) i nowych systemów zarządzania wymaga iden-
tyfikacjiczynnikówpsychospołecznych,mającychwpływ
na poziom stresu i zdrowie psychiczne pracowników.
Związek Zawodowy „Budowlani” uważa, że nie-
zbędnejestponownedokonanieprzegląduzagrożeńw
pracywkontekściewystępowaniachoróbzawodowych
wsektorachaktywnościZwiązku.ZZ„Budowlani”popie-
ra„otwarcie”europejskiejikrajowejlistychoróbzawodo-
wych i uzupełnienie jej o nowe jednostki chorobowe.
Koniecznejestdostosowanieprogramówkształcenia
i szkolenia pracowników w zakresie bhp do wyzwań i
wymagań związanych z gospodarką niskoemisyjną, o
obiegu zamkniętym i cyfryzacją procesów pracy.
Konieczne jest dostosowanie form ochrony zdro-
wia w pracy i programów szkolenia w zakresie bhp do
zmieniającej się sytuacji demograficznej. Zwiększająca
się liczba pracowników w wieku 55+ i ograniczony do-
pływ młodszych pracowników podejmujących pracę w
naszychsektorachwymagajązmianwsystemieochrony
zdrowia.Jednocześnieszczególnynacisknależypołożyć
na nowe formy systemowego szkolenia najmłodszych
pracowników nieposiadających doświadczenia za-
wodowego i tym samym szczególnie narażonych na
zagrożenia związane z procesem pracy.
Zmiany demograficzne i związane z nimi niedobory
narynkupracywymagajązwróceniaszczególnejuwagi
na bezpieczeństwo i ochronę pracy pracowników mi-
grujących do Polski. Związek Zawodowy „Budowlani”
podkreśla konieczność prowadzenia szerokiej, syste-
mowej akcji szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie bhp
wśród pracowników migracyjnych, także w językach
narodowych podstawowych grup tych pracowników.
Wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia i bez-
pieczeństwa pracowników jest sytuacja w mikro i
małych przedsiębiorstwach działających w naszych
sektorach, często nie dysponujących wystarczającymi
środkami na inwestycje w bhp. Biorąc to pod uwagę
Związek Zawodowy „Budowlani” uważa,że konieczne
jest wprowadzenie zmian prawnych w całym systemie
zamówień–nietylkopublicznych–obligującychzarów-
no zamawiającego,jak i wykonawcę do uwzględnienia
kosztów bhp w całościowych kosztach realizacji usługi
lub kosztach produkcji.
Związek Zawodowy „Budowlani” zdecydowanie
przeciwstawia się praktykom wydłużania czasu pracy
poza normy przyjęte w prawie pracy, motywowane
czynnikami ekonomicznymi i uzasadniane najczęściej
niedoborem pracowników na rynku pracy.
Najlepszy nawet program jest bezużyteczny bez
odpowiednich regulacji prawnych i bez finansowych i
organizacyjnych możliwości wdrożenia i kontroli wdro-
żenia.ZwiązekZawodowy”Budowlani”uważa,żewtym
zakresieniezbędnejestznacznezwiększenieśrodkówna
działalność Państwowej Inspekcji Pracy,dające jej moż-
liwości efektywnego oddziaływania w zakresie kontroli
i prewencji, szczególnie w sektorze małych i średnich
przedsiębiorstw.
W budownictwie niezbędne jest eliminowanie tych
elementów struktury zarządzania i organizacji pracy,
które bezspornie mają negatywny wpływ na poziom
bezpieczeństwa pracy tj.nieograniczonej
i nieuzasadnionej ilości poziomów podwykonawstwa,
nieadekwatnychdowarunkówpracyformzatrudnienia,
„szarejstrefy”zatrudnieniaiłańcuchówdostawzeźródeł
niezapewniającychodpowiedniejjakościwyrobów.Pod-
stawązatrudnieniawbudownictwiewinnabyćumowa
o pracę. Wszystkie inne formy zatrudnienia powinny
mieć charakter marginalny i uzasadniony
szczególnymi potrzebami związanymi z realizacją in-
westycji.Odpowiedzialnośćzapoziombezpieczeństwai
ochronyzdrowiapracownikówpowinniponosićwszyscy
uczestnicyprocesuinwestycyjnegowbudownictwie,w
tymtakżeinwestorzy.Niedopuszczalnejestwydłużanie
czasu pracy, szczególnie na kluczowych stanowiskach
pracy,w tym czasu pracy operatorów maszyn i sprzętu
budowlanego.
W przemyśle wyrobów budowlanych, drzewnym,
meblarskim i pokrewnych sektorach jedyną dopusz-
czalną formą stosunku pracy winna być umowa o
pracę. Eliminowane powinny być praktyki wydłużania
czasu pracy, w tym zawierania przez pracodawców z
pracownikami,takżemigracyjnymi,„porozumień”wtym
zakresie. Szczególny nacisk należy położyć na przegląd
narażenianasubstancjeszkodliweipotencjalnieszkodli-
we występujące w procesie pracy i systemowe,
obligatoryjne regulacje ograniczające te zagrożenia.
W gospodarce leśnej i ochronie przyrody należy
szczególny nacisk położyć na szkolenie i prze-
strzeganieprzepisówbhpwmałychprzedsiębiorstwach
zajmujących się pozyskiwaniem drewna i innymi dzia-
łaniami w zakresie gospodarki w lasach.Niezbędne jest
szczególnie weryfikowane szkolenie w zakresie obsługi
sprzętu i maszyn i zasad organizacji bezpiecznej pracy.
HasłemtegorocznegoŚwiatowegoDniaBezpieczeń-
stwaiOchronyZdrowiawPracyjestwtymroku:„Kultura
bezpieczeństwa–wspólnasprawa”.Celemeuropejskiej
i krajowej strategii w obszarze bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia w pracy są „wizja zero” w zakresie
wypadków śmiertelnych oraz w walce z nowotworami
ichorobamiukładukrążeniapochodzeniazawodowego.
Tychcelówwnaszychsektorachniedasięosiągnąćbez
zmian systemowych w obszarze organizacji pracy. Bez
tych zmian dla wielu pozostaną one jedynie propagan-
dowymi hasłami.
Warszawa,dnia 7 kwietnia 2022 r.
Za Zarząd Krajowy ZZ „Budowlani”
/-/ Zbigniew Janowski
przewodniczący ZZ „Budowlani”
28 kwietnia - Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy
Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych
NOWE ŚRODOWISKO PRACY – NOWE WYZWANIA I ZAGROŻENIA
STANOWISKO
Związku Zawodowego „Budowlani” w sprawie nowych wyzwań w zakresie ochrony zdro-
wia i zapewniania bezpieczeństwa pracowników budownictwa,
przemysłu wyrobów budowlanych, przemysłu drzewnego, meblarskiego, leśnictwa,
ochrony środowiska i pokrewnych sektorów gospodarki
5
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 4 (171) 2022
Ł
ódzka Okręgowa Izba Inży-
nierów Budownictwa, która
powstała 23 marca 2002 roku,
obchodziła w tym roku jubileusz
dwudziestoleciaswojegoistnienia. Z
tej okazji w dniach 31 marca – 1
kwietnia br. odbyła się konferencja
naukowo-techniczna pt. „Nowocze-
snetechnologiewbudownictwie–wy-
branezagadnienia”,zwieńczonaGalą
Jubileuszową, w której wzięło udział
kilkuset inżynierów budownictwa z
rodzinami oraz zaproszeni goście.
PrzewodniczącyRadyIzbyprof.
Jacek Szer, otwierając galę, życzył
wszystkim inżynierom zrzeszonym
w Izbie wszelkiej pomyślności i
sukcesów w działalności zawodowej:
„…Samorządzawodowyjestotwarty
na ludzi młodych. Staramy się anga-
żować młodych w pracę izby bo to
oni będą ją rozwijać w przyszłości.
Niezapominamytakżeotychktórzy
tworzyli Izbę w ciągu ostatnich 20
lat. Naszym zadaniem jest zarówno
kontynuowanie działań naszych
poprzedników jak i podejmowanie
nowych odpowiadających wyzwa-
niom czasu.”
Z okazji jubileuszu Łódzkiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budow-
nictwa, minister infrastruktury An-
drzejAdamczyk pogratulował dotych-
czasowejdziałalnościŁOIIB.Podkre-
ślił,jakdużąrolęodgrywawspółpraca
Ministerstwa z Izbą. Stwierdził, iż
jubileusz dwudziestolecia Łódzkiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budow-
nictwatodobraokazjadorefleksjinad
roląinżynierówwdzisiejszymświecie.
Podkreślił,żebudownictwomierzysię
obecnie z coraz większymi i bardziej
ambitnymi projektami inwestycyj-
nymi, a ich sukces zależy w dużym
stopniu od wprowadzenia innowacji
wzakresietechnologiimateriałów,ale
także zarządzania inwestycjami. Od
inżynierów oczekuje się kreatywnego
podejścia,zdolnościdoznajdowania
nowych rozwiązań, zgłaszania po-
mysłów. Obecnie inżynier powinien
być nie tylko specjalistą w swojej
dziedzinie, ale także po części praw-
nikiem, ekonomistą i socjologiem.
Minister infrastruktury podkreślił,
że inżynierowie są godnymi spadko-
biercami i kontynuatorami polskiej
myślitechnicznejtejklasyinżynierów
co Ernest Malinowski – budowniczy
kolei w Andach, Rudolf Modrzejew-
ski – budowniczy mostów w USA,
Stefan Bryła – pionier polskiego
spawalnictwa,czyGabrielNarutowicz
–jedenzprekursorówwykorzystania
energii wodnej do produkcji energii
elektrycznej. Co więcej, dzisiejsza
sytuacja geopolityczna, zwłaszcza
inwazja Rosji na Ukrainę, pokazuje,
jak wielkie znaczenie mają takie
inwestycje, jak budowa drogi wodnej
łączącej Zalew Wiślany z Zatoką
Gdańską, budowa kolejowego tunelu
średnicowegowŁodzi,czyteżtunelu
drogowego łączącego wyspy Uznam
i Wolin. To dzięki pracy polskich
inżynierów te inwestycje są sprawnie
realizowane. Ponadto organizacje
samorządu zawodowego inżynierów
budownictwa powinny być aktywne
już na etapie kształcenia młodych
inżynierów, dlatego każdy głos jest
zawsze cenną pomocą i inspiracją
przytworzeniulepszegoprawa,które
pozwala na sprawniejsze funkcjo-
nowanie państwa i poprawia jakość
życia obywateli. Minister Andrzej
Adamczyk dodał, iż drzwi Minister-
stwa Infrastruktury pozostają dla
przedstawicieli Izby zawsze otwarte,
a także złożył szczere podziękowania
za dotychczasową dobrą współpracę,
mając nadzieję, że będzie ona mogła
byćkontynuowanawkolejnychlatach.
Wiceminister rozwoju i tech-
nologii Piotr Uściński, w imieniu
MinisterstwaRozwojuiTechnologii,
wyraził uznanie i złożył serdecz-
ne gratulacje z okazji jubileuszu
dwudziestolecia Izby. Podkreślił, że
zawód zaufania publicznego, jaki od
lat sprawują członkowie samorządu
zawodowego inżynierów, jest przede
wszystkim wielką odpowiedzialno-
ścią i to rola, której ŁOIIB potrafi
sprostać. Piotr Uściński złożył gra-
tulacje wszystkim odznaczonym
zasłużonym członkom Izby i życzył
kolejnych lat pracy obfitujących w
same sukcesy.
Profesor Zbigniew Kledyński –
prezes Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa – skie-
rował do zebranych następujące
słowa: „Dwadzieścia lat temu po-
wstała Polska Izba Inżynierów Bu-
downictwa. Był to czas pod każdym
względem pionierski, przecieranie
nieznanych szlaków i towarzyszące
temu ciekawość, niepewność i emo-
cje. Satysfakcja z powstania Izby łą-
czyłasięzmglistymiwyobrażeniami
natematzawodowejsamorządności.
Uczyliśmysiętegostopniowo.Popro-
stu praktykowaliśmy samorządność
na co dzień. Po dwudziestu latach,
kiedy w Izbie następuje wymiana
pokoleń, wprawdzie już w innych
warunkach,alewciążtrwauczeniesię
samorządnościidziejesiętosystema-
tycznie.Izbatrwaizmieniasię,łączy
to,cobyło,ztym,czegowymagaczas
teraźniejszy. Łódzka Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa ma w tym
swójniekwestionowanydorobek.Od
dwudziestulatjestpewnymogniwem
samorządu zawodowego inżynierów
budownictwawPolsceidobrzesłuży
swoim członkom. Koleżankom i
Kolegom z Łódzkiej OIIB, tym z
najdłuższymi i krótszymi stażami
członkowskimi w naszym samorzą-
dzie składam najlepsze życzenia
wszelkiej pomyślności i kolejnych
sukcesów w budowaniu prestiżu in-
żynierówbudownictwa. Wszystkiego
najlepszego!”.
Z okazji jubileuszu Izby prze-
wodniczący Związku Zawodowego
„Budowlani” Zbigniew Janowski w
liście skierowanym do uczestników
i członków, napisał:
„Łódzka Izba Inżynierów
Budownictwa jest jedną z najważ-
niejszych i najbardziej aktywnych
organizacji naszego sektora. Związek
„Budowlani” od lat współpracują
z wieloma członkami Waszej Izby
i te kontakty bardzo wysoko sobie
cenimy.PrzezminioneXXlatŁódzka
Izba integruje, prowadzi działalność
edukacyjną, promocyjną i doradczą.
Szczególne podziękowania należą się
Państwuzauwagę,jakąprzywiązujecie
do jakości i wysokich standardów w
procesie nadawania uprawnień bu-
dowlanych.Toprawdziwaibezcenna
inwestycja w przyszłość naszego sek-
tora. Gratuluję Państwu Jubileuszu.
Gratuluję wszystkim wyróżnionym
i odznaczonym. Życzę dalszych
sukcesów zarówno w działalności na
rzecz polskiego budownictwa jak i w
działalności społecznej. Życzę zdro-
wia i wszelkiej pomyślności, które
dzisiaj w tych trudnych i pełnych
nowych wyzwań czasach są nam
bardzo potrzebne”.
Przewodniczący Zbigniew Ja-
nowski w towarzystwie Wiesławy
Szalast, przewodniczącej Zarządu
OkręguwŁodziodznaczyłZłotąOd-
znaką„ZasłużonydlaBudownictwa”
kilkuosobową grupę działaczy.
ŹRÓDŁO: STRONA ŁOIIB/
RED
Obchody 20-lecia Łódzkiej OIIB
Prof. Jacek Szer, przewodniczacy Rady ŁOIIB
Odznaczeni Złotymi Odznakami „Zasłużony dla Budownictwa”
6 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 4 (171) 2022
20 lat Wielkopolskiej
Rady Bezpieczeństwa
Pracy w Budownictwie
30 września 2021 r. został skierowany do I czytania i poddany pod głosowanie. Wnio-
sek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu został odrzucony, lecz dalsze prace
parlamentarnenadnimustały.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od 2010 r. nieprzerwanie
zabiega o wprowadzenie emerytur stażowych. Idea emerytur stażowych cieszy się
wysokim poparciem społecznym. Pod projektem obywatelskim OPZZ w tej sprawie
podpisało się ponad 700 tysięcy pracowników. Projekt OPZZ był już dwukrotnie pre-
zentowanywSejmie(22lipca2010r.i29lutego2012r.),nieuzyskującjednakpoparcia
większościparlamentarnej.WporozumieniuzOPZZprojektyustawwsprawieemerytur
stażowych złożyły w 2020 r. Klub Parlamentarny PSL-Kukiz’15 oraz Koalicyjny Klub
ParlamentarnyLewicy.
OPZZ domaga się stworzenia pracownikom o bardzo długim stażu pracy możli-
wościprzejścianaemeryturęprzedosiągnięciemustawowegowiekuemerytalnego(dla
kobiet, które mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat oraz
dlamężczyznmającychokresskładkowyinieskładkowywynoszącyconajmniej40lat).
Jak zauważa OPZZ, pracownice i pracownicy starzeją się w sposób indywidualny.
Zależytom.in.odstanuzdrowiaorazrodzajuwykonywanejpracy.Czynnikitewpływają
nawydolnośćorganizmuiutrudniająimaktywnośćzawodową.Długoletnistażpracy
i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne powoduje, że osoby te wypracowują
odpowiedni kapitał emerytalny, który pozwoli na uzyskanie emerytury bez dopłat z
budżetu państwa. Praktyka pokazuje, że tylko 50% osób uzyskujących uprawnienia
emerytalnekorzystaznichodrazu.
Wprowadzenie emerytur stażowych stworzy silny bodziec do podejmowania
rejestrowanej aktywności zawodowej, przyniesie zwiększenie wpływów do Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, a także zwięk-
szeniewpływówdoNarodowegoFunduszuZdrowiaztytułuskładeknaubezpieczenie
zdrowotne–informujeOPZZ.
Sukces związkowców
w Nexteer Automotive
Pod presją argumentów Międzyza-
kładowej Organizacji Związkowej OPZZ,
w tyskim i gliwickim zakładzie Nexteer
Automotive 29 marca 2022 r. zostało
podpisaneporozumienie,namocyktórego
pracownicy otrzymają podwyżki sięgające
nawet11%.Nieustępliwość,presjaspołeczna
i celna argumentacja podniosły propozycję pracodawcy ze złotówki na 2,30 zł, co daje
miesięczny wzrost wynagrodzenia - w zależności od grupy zaszeregowania - niemal o
430zł–informujeOPZZ.
Spór zbiorowy w Nexteer Automotivew rozpoczął się 15 marca br. MOZ OPZZ
podjął dialog z pracodawcą i wynegocjował szereg ustępstw ze strony firmy, m.in.: zna-
czącywzrostwynagrodzeńuzależnionyodgrupyzaszeregowania,wykreśleniezapisów
ouzależnieniupodwyżkiodnieobecnościpracownikaczywynikuocenypracowniczej.
MOZ OPZZ podczas negocjacji opierał się na dogłębnej analizie sytuacji
ekonomicznej zakładu pracy dokonanej przez niezależnych ekspertów na podstawie
raportówgospodarczychirocznychsprawozdańspółki.Dodatkowowykorzystałpresję
społeczną,gdyżzwiązkowiudałosięzaangażowaćwdialogm.in.wicemarszałkaSejmu
i współprzewodniczącego Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego, posłankę Wandę
NowickąiposłaPrzemysławaKoperskiego.
Dodatkowozwiązekwywalczyłdlapracownikówm.in:
•	 wzrostwynagrodzeńdlapracownikówadministracjipomiędzy5-7%(w2021roku
byłotośrednio3%)
•	 wypłatęnagrodywwysokości3000złbruttodlapracowników,którzywroku2022
osiągną20-letnistażpracy
•	 zwiększeniedofinansowaniadostołówkidokwoty200złmiesięcznie
•	 podniesieniepremiiświątecznejdo2000zł.
Zmiany w emeryturach pomostowych
OPZZ informuje o sukcesie jakim
jestpodpisanieprzezprezydentaAndrzeja
Dudę ustawy zmieniającej przepisy o
emeryturachpomostowychioPaństwowej
InspekcjiPracy.
Trzycentralezwiązkowe,wtymOPZZ,
20kwietnia2021r.skierowałydopremieraMateuszaMorawieckiegowniosekozmianę
przepisówdotyczącychwarunkówprzyznawaniaemeryturpomostowychorazkompe-
tencjiPaństwowejInspekcjiPracy.Premierprzychyliłsiędopostulatów,aMinisterstwo
RodzinyiPolitykiSpołecznejprzygotowałostosownyprojektustawyozmianieustawy
o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. Prezydent Andrzej Duda
wkwietniu2022r.podpisałustawę.
Pierwszy istotny problem, jaki pojawił się w stosowaniu ustawy o emeryturach
pomostowych z dnia 19 grudnia 2008 r., był związany z realizacją w praktyce warunku
ustawowegonabyciaprawadoemeryturypomostowejokreślonegowart.4pkt.7ustawy
cd. ze str. 2
cd. na str. 11
W
dniu 5 kwietnia 2022 roku, na terenie
Smart Building Center odbyło się
posiedzenie Wielkopolskiej Rady Bez-
pieczeństwa Pracy w Budownictwie. Spotkanie
miało szczególny wymiar ze względu na przy-
padający w tym roku jubileusz 20-lecia istnienia
Wielkopolskiej Rady. Świadczy to o wadze, jaką
Państwowa Inspekcja Pracy wraz z partnerami
przywiązujedoprzestrzeganiaprawapracy,wtym
bezpieczeństwa pracy w newralgicznym obszarze
jakimjestbudownictwo.
Uczestniczący w posiedzeniu Zbigniew
Janowski, wiceprzewodniczący Sejmowej Rady
OchronyPracypogratulowałzebranymjubileuszu,
życząckolejnychlatdziałalnościnarzeczzwiększa-
niabezpieczeństwanawielkopolskichbudowach.
Radępowołano8kwietnia2002r.,wwyniku
dyskusji w ramach „Okrągłego stołu” dotyczą-
cego bezpieczeństwa pracy w wielkopolskim
budownictwie.
Podsumowując działania Rady, przewodni-
czącyRadyBezpieczeństwaPracywBudownictwie
okręgowy inspektor pracy Paweł Ciemny oraz dr
Włodzimierz Sobczak wskazali między innymi
na uchwały mające na celu poprawę bezpieczeń-
stwapracyprzezdostosowanieprzepisówbhpdo
aktualnych rozwiązań organizacyjnych i techno-
logii,działaniaprewencyjne,wzrostświadomości
pracodawcówipracowników,itp.Dotychdziałań
zaliczyćmożemym.in.:
•	 udział przedstawicieli Rady w Kapitule
konkursu„BudujBezpiecznie”,
•	 współpracę z Cechem Rzemiosł Budowla-
nych–cykliczneszkoleniamałychzakładów
rzemieślniczych,
•	 organizowaniedrzwiotwartychdlamłodzieży
szkółbudowlanych,
•	 współpracę z Politechniką Poznańską w
zakresie działań prewencyjnych, tj. udział
studentów w konferencjach BUDMA i
wykładach.
Podczasposiedzeniaodbyłosiętakżewręcze-
nie medali okolicznościowych z okazji 20-lecia
działalnościWielkopolskiejRadyBezpieczeństwa
Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspek-
torzePracywPoznaniu.
Laureat konkursu „Buduj Bezpieczenie”,
WielkopolskiePrzedsiębiorstwoInżynieriiPrzemy-
słowej,przedstawiłswojedoświadczeniazzakresu
dobrych praktyk stosowanych w budownictwie,
które są podstawą bezpieczeństwa na budowach
firmy. Kampanię Państwowej Inspekcji Pracy
„Budowa. STOP wypadkom!” przedstawiła Ewa
Groblewska – starszy inspektor pracy. W czasie
kampanii planowane są takie działania jak: szko-
lenia prowadzone na budowach, doradztwo dla
pracodawców, promocja dobrych praktyk oraz
dystrybucja materiałów do samokształcenia
dedykowanychdobranżybudowlanej.Radaposta-
nowiłaczynnieuczestniczyćwrealizacjiKampanii.
W ciągu 20 lat Wielkopolska Rada przyjęła
wielewnioskówiuchwałmającychnacelupoprawę
bezpieczeństwa w zakresie wskazywania dosto-
sowania przepisów bhp, działań prewencyjnych
oraz np. wzrostu świadomości pracodawców i
pracowników.
Wposiedzeniuuczestniczylitakżeprzedsta-
wiciele ZZ „Budowlani”: Jan Podzerek i Wiesław
Necelman. Oprac.WRBP/red
APEL RADY OPZZ
Pokój, bezpieczeństwo, praca!
1 maja to dzień, w którym od lat spotykaliśmy się na pokojowych manifestacjach i pochodach, żeby przy-
pomnieć o prawie do godnej pracy, płacy i emerytury.
Pandemia COVID-19, która trwa już trzy lata, jest wciąż groźna i ogranicza możliwości wspólnego świętowania Mię-
dzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy. Na domiar złego globalny kryzys zdrowotny i gospodarczy został uznany
przez prezydenta Federacji Rosyjskiej za sprzyjającą okoliczność do rozpętania wojny z Ukrainą.Nic nie usprawiedliwia tej
wojny.Nic nie usprawiedliwia przemocy stosowanej wobec ludności cywilnej,która zmusiła miliony Ukrainek i Ukraińców
do doświadczenia losu uchodźców wojennych!
Wojna w Europie uświadomiła nam brutalnie, że o losie setek milionów ludzi mogą decydować imperialne ambicje
jednego autokraty. Przypominamy wszystkim rządzącym, że sprawowanie władzy jest służbą! Przypominamy również,
że solidarność ludzi pracy to siła zdolna do przeciwstawienia się każdemu złu!
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zawsze opowiadało się za dialogiem. Chęć rozwiązy-
wania problemów liczy się dzisiaj tak bardzo, jak mało kiedy. Ludzkość ma wystarczający potencjał intelektu-
alny i materialny, aby żyć i pracować w zdrowiu i dobrobycie. My, związkowcy – pracownicy wszystkich branż
i zawodów, osoby poszukujące pracy, emeryci i renciści, ludzie o różnych poglądach i przekonaniach CHCEMY
ŻYĆ W POKOJU! Chcemy pracować, doskonalić umiejętności i mieć godziwy udział w dochodach z naszej pracy
i korzystać z zasłużonego wypoczynku!
Mimo napiętej sytuacji międzynarodowej, nie zapominamy o źródłach kryzysu społeczno-gospodarczego w Polsce.
Pamiętamy obietnice bez pokrycia władzy, jej nieprzemyślane decyzje i nasze zawiedzione nadzieje. Dlatego nieustannie
walczymy o utrzymanie miejsc pracy.Kryzysy miną i ktoś będzie musiał przywrócić normalność w naszym kraju.By tak się
stało,trzebasystematycznej,merytorycznejipartnerskiej,awięcuczciwejrozmowywszystkichstrondialoguspołecznego.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jest do niej gotowe!
Niech się święci 1 Maja!
Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
Warszawa 13 kwietnia 2022
Paweł Ciemny, Zbigniew Janowski
7
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 4 (171) 2022
n  Jakub Kus: Konfederacja Budow-
nictwa i Nieruchomości jest związkiem
pracodawcówdziałającychwszerokopojętym
sektorze budownictwa. Zrzesza związki
i organizacje branżowe pracodawców i
przedsiębiorców budownictwa, przemysłu
wyrobów budowlanych i nieruchomości.
Jaka jest przyczyna przyjęcia takiej formuły
funkcjonowania Waszejorganizacji?
KrzysztofBaranowski:Naszaorganizacja
zostałazarejestrowanawKRSwdniu04.04.1995
r.- jako FEDERACJA PRACODAWCÓW
I PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEMYSŁU
BUDOWLANEGO RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJipodjęładziałalnośćnapodstawie
zatwierdzonego statutu. Pierwszym prezesem
został ówczesny poseł RP Jacek Kocjan, który
pełnił swoją funkcję przez dwie kadencje. W
2001 roku organizacja zmieniła swą nazwę na
Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości,
koncentrującsięnareprezentowaniuinteresów
pracodawców. Następnym prezesem został
ówczesny poseł Wiesław Okoński. Od 2007
roku do 2017 roku funkcję prezesa pełnił
Michał Staszewski, który przeszedł na zasłu-
żoną emeryturę. W 2017 r. przejąłem pałeczkę
na stanowisku prezesa, pełnię tę funkcję do
chwiliobecnej.
Odnośnie naszej formuły działania to
należywrócićdohistoriiKBiN,którazrzeszała
liczne organizacje branżowe i stanowiła plat-
formę partnerskiego działania pracodawców
wstosunkudoinstytucjiiinnychpodmiotów
środowiska.Znanesąwśrodowiskuuroczyście
wręczane odznaki im. Kazimierza Wielkiego
oraz organizowane spotkania z udziałem po-
słówiministrówRP,wtymszeregucorocznych
imprez pt. „Dzień Budowlanych” , organizo-
wanychprzezZZ„Budowalni”im.in.KBiN.
PoczątkowoczłonkamiKBiN było 20or-
ganizacji,aobecnie10.Ograniczenieaktywno-
ścispowodowanejestm.in.cięciamibudżetówi
trudnościaminarynku.Ponadtopowstała cała
rzesza nowych organizacji branżowych, które
stanowią dodatkową konkurencję dla propo-
zycjiuczestnictwawwiększychorganizacjach.
Brak oznak konsolidacji różnych orga-
nizacji świadczy o ograniczonej sile branży
oraz niespójnej strategii i braku realnego
planudziałaniadlaszybkiegorozwojusektora,
szczególnie w okresie wyzwań związanych z
szeroko pojętą innowacyjnością. Przykładem
jestzaniechanieinicjatywyorganizacji-KON-
GRESUBUDOWNICTWA,jakokontynuacji
inicjatywy rzeczywiście całego środowiska
sprzedponad10lat.
n  Związek Zawodowy „Budowlani”
współpracuje z Konfederacją od wielu
lat. Pierwsze formalne porozumienie o
współpracyzawartebyłojużw1995rokuzpo-
przedniczkąKBiN-FederacjąPracodawców
i Przedsiębiorców Przemysłu Budowlanego
RP. Czym dla KBiN jest dialog społeczny w
naszychsektorach?Jakiepowinnybyć,Pana
zdaniem,jegowymierne efekty?
Dużym pozytywem dialogu społecznego
jestkontaktzprzedstawicielamirządu,wymia-
na poglądów i opinii na planowane projekty
aktówprawnych.Integracjaśrodowiskastanowi
dodatkowycennyelementwspółpracy.
Natomiast, oceniając działania strony
pracodawców w kontekście potencjalnie spo-
dziewanychefektówwostatnichlatachuważam,
że w wielu wypadkach trudno było uzyskać
wymierne rezultaty. Rozbieżność interesów
oraz ograniczone pole tematyki branżowej
częstopowodujebrakwymiernychrezultatów,
Każdazestronoczekujenauzyskanie wpełni
satysfakcjonujących wyników, dla każdej z
uczestniczącychwprocesiestron.
W idealnej sytuacji dialog społeczny
stanowi bardzo istotny element integracji
sektorabudownictwa,któryposiadaswojąspe-
cyfikęzatrudnieniaitrudnewarunkipracyprzy
występującej sezonowości prac budowlanych
i wykończeniowych. Stanowi on też istotną
zinstytucjonalizowaną platformę wymiany
poglądów - w celu wypracowania wspólnego
stanowiskawkluczowychsprawach.Wtrakcie
długotrwałych negocjacji powstaje możliwość
ucierania się swoich racji oraz dążenie do
zachowaniainteresówuczestniczącegopartnera.
Toniezawszesięudaje.
Jednak pozytywnym przykładem uzyska-
niaostatniokonkretnegorezultatu-jestwspólne
ustalenieTREŚCIAPELUwsprawieFitfor55i
CABAM, który zmierza do finalnego zatwier-
dzenia przez wszystkie strony partnerskie w
ZespoleTrójstronnym.Wspólnewypracowanie
stanowiska w kilku czołowych branżach prze-
mysłowych i przyjęcie optymalnej strategii, w
taktrudnymokresiewzrostukosztówenergiii
opłatzaEUETS,stanowiwyraźnysukcesoraz
wsparcie udzielone rządowi w oczekiwanych
negocjacjachzUE.
Tasamagruparoboczazapewnepodejmie
kolejnewzywaniawsprawiekonsultacjiprojekty
CPR,którystaniesięwkrótceważnymtematem
kolejnychkonsultacjiwnaszejbranży.
n  Co dzisiaj jest największym wy-
zwaniem dla działalności organizacji praco-
dawców budownictwainieruchomości?Co
stanowi,Panazdaniem,największyproblem
w zorganizowanych działaniach środowiska
pracodawców w tych sektorach? Zapewne
wyzwańjestwiele,aleczymógłbyPanwybrać
trzynajważniejszeobszary?
Wymieniłbym więcej. Najważniejsze
problemyto:
•	 Sprawa zatrudnienia wraz z dbałością o
poziomkompetencjizawodowych.
•	 Próbaprzyjęciawspólnych,strategicznych
kierunków rozwoju budownictw miesz-
kaniowego, w tym polityki dla młodych
rodzin.
•	 Wspólnedziałaniabranżywzakresiepro-
blematykilegislacyjnej,wtymkonsultacje
inoweprojekty.
Widzę też inne tematy do rozwinięcia:
BUDOWNICTWO MODUŁOWE, NISKA
EMISYJNOŚĆ i TZW. ZDROWE WYROBY
BUDOWLANE–ulegającerecyclingowi.
n  Jest Pan prezesem KBiN, ale jedno-
cześnie sekretarzem generalnym Polskiego
Stowarzyszenia Gipsu. Czym zajmuje się ta
organizacja?
Począwszy od roku 2002 r. Polskie Sto-
warzyszenie Gipsu zostało członkiem KBiN,
organizacji pracodawców. Sekretarzem gene-
ralnym PSG jestem od 2008 r. i w ten sposób
zostałem wprowadzony w szerszą działalność
narzeczbudownictwa.PSGjestrozpoznawalną
organizacjąskupiającąsięnadziałaniachwspie-
rających branże producentów wyrobów gipso-
wych, głownie z płyt gipsowo-kartonowych.
Zrzeszeni producenci wielu systemów suchej
zabudowy, za pośrednictwem stowarzyszenia
i powołanych grup roboczych, koncentrowali
swojedziałaniam.in.na;
•	 koordynacjidziałańwramachorganizacji
branżowejwUE–Eurogypsum,powołanej
wBrukseli 60lattemu.
•	 wsparciusytemukształceniaustawicznego
wpostaciwydawnictwszkolnychiszkole-
niunauczycielizawodu
•	 współorganizacji konkursów praktycz-
nych umiejętności w zakresie suchej
zabudowynp.ZłotaKielnie
•	 wspieraniukonkursówEuroSkillswkraju
(medal srebrny Lizbona 2010, obecność
ekspertawBudapeszt2018)
•	 opracowaniu pionierskiego wydania
WARUNKÓWTECHNICZNYCHWY-
KONANIAIODBIORUDLASSZ,jako
standardu branżowego przeznaczonego
dla inwestorów, wykorzystywanego już 5
sąsiednichrynkach
•	 koordynacjidziałańtechnicznych,wtym
udziałowi w badaniach w ITB dla ścian
wysokich
•	 prowadzeniu szeregu specjalistycznych
szkoleń,wtymzdziedzinyp.poż.
•	 zrealizowaniudwóchkampaniiedukacyj-
nychwinternecieipowołaniustronywww.
suchazabudowa.pl
n  Budownictwo i powiązane z nim
sektory przemysłu wyrobów budowlanych i
nieruchomościtoogromnyrynekprodukcji,
usługipracy.Bardzowrażliwynazmianyko-
niunktury.Co,Panazdaniem,wnajbliższych
latach będzie przede wszystkim wpływać na
funkcjonowanie tego rynku w Polsce? Czy
mamyprzedsobądobrelata,czypowinniśmy
przygotować się na „walkę o przeżycie”? Od
czegotozależy?
Pookresiepandemiinastąpiłozachwianie
gospodarki światowej wywołane wojną na
Ukrainie. Sytuacja nie ulegnie gwałtownej
zmianie.Należyspodziewaćsięoznakkryzysu
spowodowanychwysokimicenamienergiioraz
wydłużonegocykludostawtowarów.
Nie ma lunchu za darmo i za powstałe
ogromne starty w skali globalnej gospodarki
ktoś musi zapłacić. Przykładowo, koszt trans-
portu kontenera 20” do USA wynosi 10 tys.
$, to prawie trzykrotny wzrost, a galon paliwa
kosztuje obecnie 6,5 $, co stanowi rekordową
cenęoddziesiąteklat,przyprawie10%inflacji.
Natomiastniemieckiprzemysłmotoryzacyjny
w styczniu br. ogłosił zwiększenie kosztów
produkcjio25%.Wtymkontekście,cenatony
stali w kraju wynosi ca 10 tys. zł, a pszenicy
wzrosłaz820złdoprawie2tys.zł.Teprzykłady
pokazują duże zawirowanie w wielu gałęziach
gospodarczych i trzeba będzie kilku lat do
uzyskaniawzględnejstabilnościgospodarczej,
wtympowrotudoniskiejinflacji.Dodatkowo,
gwałtownie rosnące ceny surowców, wyrobów
budowlanychorazstawekpracywpływająnawy-
raźnątendencjęwzrostucennowychmieszkań.
W mojej opinii kluczowym elementem
aktualnej sytuacji w kraju jest zdolność spo-
łeczeństwa do ponoszenie kosztów wyraźnej
inflacji,szczególniewsektorzenieruchomości
(koszt budowy PUM, wynajem, remonty).
Przy znacznie rosnących kosztach mieszkań,
zmniejszasięzdolnośćkredytowa,szczególnie
młodych ludzi. Ostatnio banki zmniejszają
poziomkredytowaniao30–50%przydwójce
dzieciiszykujądalszeograniczeniawkredyto-
waniu,cobezpośredniowpływanamożliwości
popytu, a w konsekwencji spowolni procesy
inwestycyjne. W I kw. br. nastąpił poważany
spadek sprzedaży nowych mieszkań o 25%
w stosunku do ubiegłego roku. Ten krajobraz
gospodarczy nie wygląda optymistycznie.
Znaczny wzrost cen surowców i wyrobów
budowlanych ograniczy zakres planowanych
inwestycjicentralnych.NatomiastsektorMSP
ipracremontowychwopiniiekspertówSSRW(
członekKBiN)raczejutrzymaswojąstabilizację
realizacjizleceń,pomimowzrosturealnychcen
pracwykończeniowych.
Podsumowując trudną sytuację na tym
ogromnym rynku produkcji, usług i pracy,
będzie on narażony na oznaki i narastające
symptomy kryzysu, a samo zakończenie
wojny na Ukrainie będzie określać kierunek i
głębokośćkoniecznychzmiangospodarczych,
które powinny prowadzić do stabilizacji. Z
jednej strony odbudowa Ukrainy otworzy
ogromy rynek dostaw i przyszłych inwestycji
budowalnych,azdrugiejstronywyszkolenipra-
cownicy budowlani wyjadą z Polski. Dlatego z
dużymprawdopodobieństwempogłębisiębrak
rąk do pracy w budownictwie np. liniowym.
Z tego powodu nie można dziś przewidzieć
pełnych konsekwencji gospodarczych dla
tak niepewnego modelu i niejasnych relacji
ekonomicznych(wtymglobalnejekonomii)w
najbliższychkilkulatach.
Możnajednakwskazaćobszarywiększych
i mniejszych zagrożeń dla poszczególnych
segmentówbudownictwa.
Obawiamsię,żedużeinwestycjeprzemy-
słowe, liniowe (drogi i autostrady, inne) mogą
być generalnie zagrożone i zawieszane, gdyż
budżet zatwierdzony na początku kontraktu
wyczerpie się i ewentualnie mogą pojawić
się aneksy. Podwyżki wynagrodzeń nie będą
miały wpływu na funkcjonowanie dużych
firm–generalnychwykonawców,ponieważjest
tuniewielkiudziałpracręcznychajedynieurzą-
dzeń.Rezygnacjazwyszkolonegopersonelujest
niemożliwa,gdyżpraktycznieprzedsiębiorstwo
przestajewtedyistnieć,asprzętjestzbytcenny.
Wypracowanezyskipozwoląnaprzetrwanie,a
nowekontraktybędądotyczyćnowychbudów
na Ukrainie, gdyż już zapowiada się wsparcie
finansoweUEazapotrzebowanieiplacbudowy
obszerny.
Budowywmiastachpowinnybyćkontynu-
owane–teniezbędnezewzględówspołecznych.
Samorządydodatkowobędąbrałykredyty,po-
mijając standing finansowy, bo infrastruktura
musidziałać.
Istnieje zagrożenie, że mieszkalnictwo i
devloperka „staną” totalnie; brak możliwości
kupna mieszkań, bo ceny zaporowe i brak
możliwościuzyskaniawysokiegokredytuprzez
potencjalnych klientów, dodatkowo znaczący
wzrost rat spłacanego kredytu. Możliwy jest
odpływsiłyroboczej,coczęściowojużsięstało,
botawyjedzie„zapieniądzem”naterenUkra-
iny.Wbudownictwieindywidualnympojawią
sięofertysprzedażyniedokończonychbudów,
zewzględunabrakaktualnegofinansowania.
Nie będzie zapaści w drobniejszych
robotachdlaklientówindywidualnych,kryzys
już był i jakoś firmy przetrwały i przetrwają,
remonty były i będą, bo zawsze jest coś do
remontu,naprawyczyprzebudowy.Natomiast
koszty robót będą wzrastać, a więc duża część
firm może przejść w „szarą strefę”, co odbiję
sięnawpływyzZUSczyVAT.
Prognozujęteżwnajbliższymokresieobni-
żeniezapotrzebowanianamateriałybudowlane,
główniewykorzystywanewkraju.Natomiastpo
zakończeniudziałańwojennych,wzrośnieich
eksportnaUkrainę.
Ważne będą inwestycje kapitałowe firm,
którebędązainteresowanerozwojem,produkcją
izbytemnatymrynku.Jestocowalczyćbocen-
najestbazasurowcówiminerałów.Powinniśmy
teżuważnieobserwowaćkierunkipolitykiChin
iichrelacjezEuropą.
n  Budownictwo w Polsce to wielki
rynekpracy.Wokresachdobrejkoniunktury
działa na nim ponad 300 tys. podmiotów
gospodarczych. Od lat dyskutujemy o po-
trzebach i problemach tego rynku. W tym
o standardach pracy, o warunkach i jakości
zatrudnienia w największych firmach i w
mikroprzedsiębiorstwach. Co zrobić, aby te
standardystałysięchoćbypodobne?
Zdecydowanym argumentem powinna
być gratyfikacja. Specjaliści powinni zarabiać
więcej od podawanej średniej krajowej, z
uwzględnieniemwskaźnikakosztówdladanego
regionu gospodarczego kraju. Trudna praca
wymagadodatkówiodpowiedniegopoziomu
zarobków. Brak jest promocji tj. informacji
skierowanej do społeczeństwa nt. realnych
zarobkówwbranży.
Ta niewiedza zdecydowanie wpływa na
brakczęstszegopodejmowaniadecyzjiościeżce
kariery zawodowej w budownictwie. Praca jest
trudna i może niezbyt dobrze płatna, to po
co kierować dziecko do szkoły zawodowej.
To trzeba zdecydowanie rozwiązać. Pamiętać
trzeba, że mamy dużą ilość drobnych firm
wykonawczych, a z drugiej strony brak jest
kandydatówdozatrudnienia.
W ramach projektu Sektorowej Rady ds.
Kompetencji w Budownictwie przygotowano
2020/2021 szeroki Raport nt. zatrudnienia
osób z niepełnosprawnościami i 50+, który
rekomenduje rozwiązania, zmierzające do po-
zyskanianowejgrupypracownikówdlabranży
budowalnej, tak jak to się dzieje w UE. Temat
jest godny pochylenia się - dla uruchomienia
istniejącychrezerwzatrudnieniawsektorze.
n  Dziękujęzarozmowę.
Ja także dziękuję i pozdrawiam Czytelni-
kówMagazynu.
”OBYŚ ŻYŁ W CIEKAWYCH CZASACH…”
O dialogu i perspektywach sektora budowlanego z prezesem Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości
Krzysztofem Baranowskim rozmawia Jakub Kus
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 4 (171) 2022
8
W
dniu 1 kwietnia 2022 r., w sali konfe-
rencyjnejhotelu„Amber”wGdańsku
odbyło się posiedzenie Rady Okręgu
Pomorskiego. Na zaproszenie Zarządu Okręgu
wposiedzeniuuczestniczyłwiceprzewodniczący
ZwiązkuZawodowego„Budowlani”kol.Tomasz
Nagórka. Na stołach w sali obrad wyłożono
kroniki związkowe, prowadzone nieprzerwanie
od początku założenia organizacji związkowej
naPomorzu,tj.odlatpowojennychdoobecnych
czasów.
PrzedrozpoczęciemobradTomaszNagórka
przeglądałzwielkimzainteresowaniemstronice
kronik, wyrażając uznanie za dokumentowanie
różnychwydarzeńwOkręguPomorskim.Okręg
Pomorski jest zaangażowany w prace Komisji
Historycznej Związku, a zgromadzone mate-
riały archiwalne wykorzystywane są w pracach
związanych ze 130-leciem ruchu zawodowego
budowlanych.
Punktualnieogodz.11.00zebranieotworzył
Mirosław Karpiński, przewodniczący Zarządu
Okręgu Pomorskiego. Przywitał koleżanki i
kolegów z Rady Okręgu Okręgowej Komisji
Rewizyjnej.PrzewodniczącyOkręguiwszyscyze-
branibardzoserdecznieprzywitalizaproszonego
gościa,wiceprzewodniczącegoZZ„Budowlani”.
MirosławKarpińskizaproponował i zwróciłsię
do zebranych z prośbą o akceptację, aby prze-
wodniczącą zebrania została Anna Potoczna ze
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” w Słupsku.
Propozycjęzaakceptowanojednogłośnie.
Kol. Anna Potoczna przedstawiła projekt
porządkuobrad(17pkt).Projektporządkuzostał
przyjęty bez uwag. Dokonano wyboru komisji
mandatowej w składzie: Mirosław Simon z
ZakładuPorcelanyStołowej„Lubiana”w Łubia-
nie, Artur Siwek z „Prefabet” Osława Dąbrowa,
następniepowołanokomisjęuchwałiwniosków
w składzie Antoni Ellwart ze Spółdzielni
Mieszkaniowej „Janowo” w Rumii, Waldemar
Riedel z „H+H Polska” w Redzie oraz komisję
skrutacyjną w składzie Krzysztof Herman z
ZPS „Lubiana” i Artur Siwek (po rozwiązaniu
komisjimandatowej).
Kolejnym punktem posiedzenia było
przedstawienie i omówienie sprawozdania
finansowego Okręgu Pomorskiego za 2021 r.
Bardzo szczegółowo przychody i wydatki omó-
wił wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu kol.
MirosławKonkel.Nazadawaneprzezzebranych
pytaniaodpowiadałskrupulatnie,przedstawiając
stosownedokumentyfinansowe.
Komisja mandatowa odczytała protokół
stwierdzając, że posiedzenie Rady Okręgu, z
uwagi na frekwencję zebranych, pozwala na po-
dejmowanieprawomocnychuchwał.Następnie
przewodniczącyOkręgowejKomisjiRewizyjnej,
kol. Wiesław Gruba przedstawił pozytywną
opinię dotyczącą sprawozdania finansowego
OkręguPomorskiegoza2021rok.
Mirosław Karpiński zapoznał członków
RadyzesprawozdaniemzdziałalnościZarządu
Okręgu za 2021 rok. Podkreślił, że bardzo waż-
nym działaniem było kultywowanie bogatych
tradycjiwspółpracyzOkręgowymInspektoratem
Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku. Pozy-
tywnie ocenił współpracę z przewodniczącymi
organizacji zakładowychZwiązkuZawodowego
„Budowlani” w Okręgu Pomorskim oraz
aktywną, konstruktywną działalność wiceprze-
wodniczących ZarząduOkręgu.
Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie
z działalności Zarządu Okręgu Pomorskiego
za 2021 rok zostały jednogłośnie przyjęte. Na-
stępnie odbyło się głosowanie nad udzieleniem
absolutoriumczłonkomZarząduPomorskiego.
Absolutorium uzyskali wszyscy członkowie
Zarządu. Po odczytaniu protokołu Komisji
Skrutacyjnejoudzieleniuabsolutoriumwystąpił
Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego
„Budowlani”TomaszNagórka.
Kol.TomaszNagórkapodziękowałzazapro-
szenieiwimieniuprzewodniczącegoZbigniewa
Janowskiegoprzekazałpozdrowieniawszystkim
zebranym. Pozytywnie ocenił działalność
Okręgu Pomorskiego. Nawiązał do stanowiska
Związku Zawodowego „Budowlani” w sprawie
atakuRosjinaUkrainę. Stanowisko,wktórym
solidaryzujemysięzUkrainą,zostałoprzyjętew
dniu 24 marca 2022 r. na zdalnym posiedzeniu
ZarząduKrajowego.Podkreślił,zeZwiązekZawo-
dowy„Budowlani”podejmujedziałanianarzecz
wsparcia ukraińskiego związku w zapewnieniu
bezpieczeństwaiobronyinteresówpracowników
branży budowlanej i pokrewnych zawodów, a
także deklaruje wsparcie działań związku PRO-
FBUD na forum międzynarodowym. Wszyscy
obecni na posiedzeniu Rady Okręgu poparli
działania Zarządu Krajowego i aktywny udział
w tych ważnych działaniach przewodniczącego
ZwiązkuZawodowego„Budowlani”Zbigniewa
Janowskiego. Wiceprzewodniczący Związku
Tomasz Nagórka omówił przygotowania do
Nadzwyczajnego Kongresu Związku z okazji
130-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych
w Polsce, które zaplanowano w dniach 9-10
czerwca br. w Hotelu „Ameliówka” niedaleko
Kielc. Zaapelował o aktywny udział wszystkich
delegatówOkręguPomorskiego.
Zarząd Okręgu przedstawił propozycje
szkolenia działaczy związkowych połączone z
obchodami Dnia „Budowlanych” i jubileuszu
130-lecia Ruchu zawodowego Budowlanych.
Rada Okręgu zaakceptowała propozycje Zarzą-
du.Ustalonoterminobchodówna2-4września
2022r.wośrodkuwypoczynkowo-rekreacyjnym
„Szarlota” k. Kościerzyny. Po odczytaniu pro-
tokołu Komisji Uchwał i wniosków nastąpiło
zakończenieobrad.
Mirosław Karpiński
W
dniu 08.04.2022 r., w
siedzibie Okręgu Lubel-
skiego ZZ „Budowlani”
przyul.ZanawLublinieodbyłosię
stacjonarne posiedzenie Zarządu
i Rady Okręgu Lubelskiego przy
udziale Okręgowej Komisji Rewi-
zyjnej,którąreprezentowali:Marian
Gągola, Anna Szniawska Łozak i
AnnaSzram.
Posiedzenieotworzyłprzewod-
niczący Okręgu Leszek Dziuba.
Na wstępie przywitał wszystkich
przybyłychczłonkówRadyOkręgu
i Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Przedstawił porządek obrad, który
zostałprzyjętybezuwaganastępnie
przystąpiono do wyboru Komisji
Mandatowej, Uchwał i Wniosków
iSkrutacyjnej.
Kolejnym punktem obrad
było p
z dzia
2021 r
wicepr
gu Da
Z posiedzenia Rady
Okręgu Pomorskiego
Posiedze
Okrę
W
dniu 5 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady
Okręgu Dolnośląskiego. Spotkanie otworzył prze-
wodniczącyOkręguDolnośląskiegokol.MarekTonia,
przedstawiając program spotkania. Program posiedzenia został
zaakceptowanyprzezuczestnikówspotkania.NastępniePrzewod-
niczącyzłożyłsprawozdaniezdziałalnościZODwubiegłymroku.
Zgodnie z następnym punktem spotkania kol. Urszula
Jagielska przedstawiła preliminarznarok2022orazsprawozdanie
finansoweza2021rok.Odbyłasiędyskusjanadprzedstawionymi
dokumentami. Rada Okręgu podjęła uchwałę o przyjęciu pre-
liminarza na 2022 r. oraz sprawozdania finansowego za 2021 r.
jednogłośnie.
Następnym punktem zebrania było głosowanie tajne nad
udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Okręgu
Dolnośląskiego. Rada Okręgu podjęła uchwałę o udzieleniu
absolutoriumdlawszystkichczłonkówZODjednogłośnie.
Wdalszejczęścispotkaniarozpoczęłysięrozmowynatemat
problemówzjakimiborykająsięprzewodniczącyorganizacjipod-
stawowych. Zastanawialiśmy się jak pozyskać nowych członków
związku oraz rozmawialiśmy na temat konieczności przeprowa-
dzenia szkoleń dla społecznych inspektorów pracy. Jako bardzo
ważne uznano szkolenia dla przedstawicieli komisji rewizyjnych
w organizacjach podstawowych oraz przewodniczących tych
jednostek. Rozmawialiśmy również o konieczności integracji z
innymiokręgamiwramach połączonych,wyjazdowych szkoleń.
Natymzakończonospotkanie.
Urszula Jagielska
Rada Okręgu Dolnośląskiego
W
Krakowie, 29 marca br.
odbyło się kolejne posie-
dzenie Zarządu Okręgu
Małopolskiego Związku Zawodo-
wego „Budowlani”. Otworzył je
przewodniczący Okręgu Zdzisław
Kuczyński, zapoznając zebranych
z porządkiem posiedzenia, które
zostało przyjętewgłosowaniu/pod-
jęto stosowną uchwałę/. Zgodnie z
porządkiem sekretarz Ewa Nęcek
zapoznała uczestników z aktualną,
stabilnąsytuacjąfinansowąOkręgu.
W następnym punkcie zebrani
zostalizapoznanizesprawozdaniem
z wykonania planu wpływów i
wydatków za rok ubiegły. Zebrani
przyjęliuchwałęozaprezentowaniu
tego dokumentu /do przyjęcia/
na najbliższym posiedzeniu Rady
Okręgu. Zapoznano zebranych ze
stanem rozliczenia składek człon-
kowskichprzezorganizacjezakłado-
we. Następnie zebrani zdecydowali
o terminie posiedzenia najbliższej
Rady Okręgu w dniu 27 kwietnia
br.NaposiedzeniutymRadabędzie
głosowaćnadtymidokumentami.
P
czyńsk
iżwzw
w OP
odbyw
BUDO
wódzk
dokon
zebran
OPZZ
K
nym p
Obr
Okręg
9
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 4 (171) 2022
przedstawienie sprawozdania
ałalności Zarządu Okręgu za
r. Sprawozdanie przedstawił
rzewodniczącyZarząduOkrę-
ariusz Szram. Rada Okręgu
jednomyślnieprzyjęłasprawozdanie
za 2021 r. Przewodniczący Okręgu
przystąpił do prezentacji i omówie-
nia sprawozdania finansowego za
2021 r. Następnie kol. Anna Szram
przedstawiła opinię Okręgowej Ko-
misji Rewizyjnej odnośnie zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego,
a także w imieniu OKR wystąpiła
z wnioskiem do Rady Okręgu o
udzielenie absolutorium człon-
kom Zarządu za 2021 r. W wyniku
tajnego głosowania Rada Okręgu
jednogłośnie udzieliła absoluto-
riumwszystkimczłonkomZarządu
Okręgu, w którego skład wchodzą:
Leszek Dziuba, Leszek Ligaj, Maria
Szalast, Halina Szczecka i Dariusz
Szram.RadaOkręgujednomyślnie
przyjęła również sprawozdanie
finansoweza2021r.
Przewodniczący Okręgu omó-
wił materiały i przedstawił uchwały
podjęte na posiedzeniu Zarządu
Krajowegowdniu07.04.2022r.
Kolejnym tematem spotkania
było omówienie organizacji i wy-
jazdu delegatów na Nadzwyczajny
Kongres ZZ „Budowlani” z okazji
130-lecia Ruchu Zawodowego Bu-
dowlanychwPolsceorazinformacje
związanezwyboramidoradpowia-
towychiWojewódzkichOPZZ.
Rada Okręgu przyjęła propo-
zycję organizacjiOkręgowegoDnia
Budowlanych w 2022 r. wspólnie
z Organizacją Międzyzakładową
CemexPolska,którejprzewodniczy
LeszekLigaj.
Na zakończenie obrad Prze-
wodniczący Okręgu złożył wszyst-
kimczłonkomRadyiichrodzinom
życzenia zdrowych, radosnych i
spokojnych Świąt Wielkanocnych
orazmokregośmigusadyngusa.
Dariusz Szram
enie Rady i Zarządu
ęgu Lubelskiego
Obradowała Rada Okręgu
Zachodniopomorskiego
ZZ „Budowlani”
Przewodniczący Zdzisław Ku-
ki poinformował zebranych,
wiązkuztrwającymiwyborami
PZZ, w tym samym terminie
waćsiębędziezebraniebranży
OWNICTWO Rady Woje-
kiej OPZZ, kiedy to będą
nane wybory delegatów na
nienowejRadyWojewódzkiej
Z.
Kolejnym tematem poruszo-
przez Przewodniczącego była
informacja na temat zbliżającego
się Kongresu 130-lecia naszego
Związku.Poinformowałoterminie:
miejscu i kosztach z tym związa-
nych.Podjętodecyzjęoewentualnej
dopłacie do kosztów uczestnictwa
dla organizacji zakładowych, które
o to wystąpią. Przewodniczący
przypomniał zebranym o zgłasza-
niu osób rekomendowanych do
wyróżnienia medalem 130-lecia
Ruchu Zawodowego Budowlanych
w Polsce. Informacja dotycząca
wniosków o nadanie odznaczeń
została rozesłana do organizacji
zakładowych.
Na tym zakończono posie-
dzenie. W posiedzeniu brali udział
zaproszeni goście: przewodnicząca
Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Anna Biessikirska oraz honorowy
przewodniczący Zarządu Okręgu
AndrzejPiotrowski.
ZK
radował Zarząd
gu Małopolskiego
P
ierwsze w bieżącym roku posiedzenie
Rady Okręgu, zaplanowane na dzień
18 marca br., odbyło się dopiero 1
kwietnia 2022 r. Termin został zmieniony
z przyczyn niezależnych od Okręgu, co
niewątpliwie miało wpływ na frekwencję.
Tymniemniej,dziękikworum,Radamogła
obradować i podejmować uchwały doty-
czące oceny działalności Zarządu w roku
minionym.
PodopinięRadypoddanosprawozdanie
merytoryczne, w którym przedstawione zo-
stały najważniejsze sprawy jakimi zajmował
się Zarządodstyczniadogrudnia2021r.
Zapoznano Radę ze stanem finansów
Okręgu na koniec roku 2021, w tym z
opracowanym przez księgowość Związku
wykonaniem, nad którym pochyliła się też
OkręgowaKomisjaRewizyjna.
W sporządzonej obszernej opinii,
zaprezentowanej przez Przewodniczącą
Komisji, oceniono roczne wpływy i koszty
w odniesieniu preliminarza budżetowego
przyjętegona2021r.
Pozytywnie oceniono działalność Za-
rządu oraz zawnioskowano o przyjęcie
sprawozdań i udzielenie absolutorium za
powyższyokressprawozdawczy.
PorządekobradposiedzeniaRadyobej-
mował także omówienie spraw bieżących,
tematemktórychbyłyzagadnieniadotyczące
remontówbudynkuzwiązkowego,obchodów
Dnia Budowlanych oraz wyborów do
struktur wojewódzkich OPZZ w branży
budownictwoiprzemysłdrzewny.
Wiesława Szalast
W
Szczecinie,26marca2022r.,podłuższejprzerwie,odbyło
się stacjonarne posiedzenie Rady Okręgu Zachodnio-
pomorskiego ZZ „Budowlani”. W posiedzeniu, oprócz
członkówRady,uczestniczylizaproszenigoście:ElżbietaDziedzic
- przewodnicząca OKR, Monika Radzka - członek Rady Krajowej
i Kiszko Mariusz - przewodniczący Organizacji Podstawowej ze
Stepnicy.
Posiedzenie prowadziła przewodnicząca Zarządu Okręgu
Tomczyszyn Teresa. Kluczowymi tematami posiedzenia było
przedstawienie, omówienie i zatwierdzenie sprawozdań za 2021 r.
oraz planów pracy na 2022 r. tj.;
•	 z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Okręgu,
•	 zdziałalnościOkręgowejKomisjiRewizyjnejwrazzwnioskami,
•	 planu pracy na 2022 r. Zarządu Okręgu,
•	 planu pracy na 2022 r. Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
CzłonkowieRady-powysłuchaniusprawozdaniazdziałalności
merytorycznejifinansowejZarząduwrazzwnioskamiOKR,która
wnioskowałaoudzielenieabsolutoriumczłonkomZarząduiprzed-
stawiła pozytywną opinię do sprawozdania finansowego za 2021 r.
- postanowili udzielić absolutorium poszczególnym członkom
Zarządu i przyjąć sprawozdanie finansowe za 2021 r.
Następnie omówiono temat planowanej organizacji Nad-
zwyczajnego Kongresu z okazji 130-lecia Ruchu Zawodowego ZZ
,,Budowlani” przez Zarząd Krajowy, który ma się odbyć w dniach
09-10 czerwcu 2022 r. w Kielcach. W związku z tym Rada podjęła
uchwałę o częściowym dofinansowaniu kosztów uczestnictwa w
Kongresie dla 10 delegatów.
Kolejnymważnymtematembyłoomówienieorganizacjiprzez
Zarząd Okręgu wyjazdowego posiedzenia Okręgowego Zjazdu
Delegatów,zaplanowanegowdniach24-26czerwcabr.wŁukęcinie
nadmorzem,połączonegozeszkoleniemnaszychdziałaczyizokazji
130-lecia Ruchu Zawodowego ZZ „Budowlani”.
W trakcie dalszej dyskusji uczestnicy z poszczególnych orga-
nizacji podstawowych przedstawili swoją działalność w zakładach
pracy oraz problemy z jakimi borykają się na co dzień. Głównymi
tematami w tym roku były negocjacje i podpisanie porozumień
dotyczących podwyżek płac, które w większości zakładów pracy
zostały zawarte z korzyścią dla pracowników. Przykładem są
spółdzielnie mieszkaniowe „Dąb" i ,,Śródmieście" w Szczecinie
i Pyrzycach oraz w zakładach produkcyjnych: Borne Furniture
w Barlinku, Biomasa Partner Grup w Chociwlu, IKEA Industry
Poland w Goleniowie i Barlinek Inwestycje w Barlinku. Natomiast
w IKEA Industry Poland - Oddział IVAR w Stepnicy nie doszło
do zawarcia porozumienia i obecnie organizacja związkowa jest w
sporze zbiorowym z pracodawcą.
Pod koniec posiedzenia Przewodnicząca przypomniała
przedstawicielom organizacji o możliwości składania wniosków o
medale z okazji 130-lecia ruchu zawodowego ZZ „Budowlani” dla
wyróżniających się działaczy związkowych.
W imieniu Zarządu Okręgu
Teresa Tomczyszyn
Z prac Okręgu Łódzkiego
10 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 4 (171) 2022
Polska spółdzielczość mieszkaniowa
- od idei do administrowania zasobami
Z
organizowana spółdzielczość
powstawaławPolscewpodobny
sposób jak w innych krajach
europejskich i USA, na początku
XIX w. Jej twórcy nawiązywali zwykle
do prądów ideowych popularnych w
tamtej epoce: socjalizmu, liberalizmu
isolidaryzmuchrześcijańskiego.Duży
wpływ na rozwój spółdzielczości
miały idee utopistów Karola Fouriera
(falanstery), Roberta Owena (Nowa
Harmonia) i pod koniec XIX w Ebe-
nezer Howard (Miasta Ogrody). W
Polsce czołowym prekursorem spół-
dzielczości był już w 1816 r. Stanisław
Staszic, założyciel Hrubieszowskiego
Towarzystwa Rolniczego Ratowania
sięWspólniewNieszczęściach.
Na ziemiach polskich, w warun-
kach braku niepodległości, spółdziel-
czość rozwijała się działając w ramach
legislacji państw zaborczych. Obok
wieluinnychtypówspółdzielni,szcze-
gólnie znane się stały wielkopolskie
bankiludowe(od1861r.),spółdzielnie
spożywców w Królestwie Polskim (od
1869r.)czygalicyjskieoszczędnościowe
KasyStefczyka(od1891r.).Powstawały
pierwsze spółdzielnie pracy (1872 r.),
mleczarskie (1882 r.), mieszkaniowe
(1890r.).
Pierwsze spółdzielnie mieszka-
niowe powstawały na terenach Polski
zajmowanychprzezNiemcy.Pierwszą
polskąspółdzielniąmieszkaniowąbyła
powstała w 1890 r. i działająca do dziś
BydgoskaSpółdzielniaMieszkaniowa.
W Wielkopolsce powstało także w
tym czasie spółdzielcze Towarzystwo
Pomoc – Spółka Budowlana. W la-
tach 1902-1908 powstały spółdzielnie
mieszkaniowewToruniu,Chorzowie,
Bydgoszczy, Gnieźnie, Grudziądzu,
Inowrocławiu, Bielsku i Katowicach,
jako spółdzielnie mieszkaniowe loka-
torskie, które zajmowały się budową
domów wielomieszkaniowych. Co
ciekawe, spółdzielczość na terenach
pod administracją niemiecką wypeł-
niała nie tylko zadania gospodarcze
i społeczne, ale stanowiła też formę
samoorganizacji społeczeństwa pol-
skiegowprzeciwstawianiusiępolityce
germanizacji i gospodarczej ekspansji
Rzeszy Niemieckiej, prowadzonej na
tychterenachszczególniewokresierzą-
dówBismacka,CapriviegoiBullowa.
Po odzyskaniu przez Polskę nie-
podległości w 1918 r. w rozwój spół-
dzielczości zaangażowała się lewica
i chrześcijańskie nurty polityczne.
Wpływnatomiałoprzedewszystkim
przyjęciewdniu29października1920
r. Ustawy o spółdzielniach. Ustawa ta
zakładaładwamodelefunkcjonowania
spółdzielni mieszkaniowych: lokator-
ski i własnościowy. Bardziej rozwijały
się spółdzielnie własnościowe, które
zrzeszały wyższych urzędników, kup-
ców, wojskowych, ale najbardziej
spektakularne były inicjatywy mające
rozwiązać problem mieszkaniowy
wśródbiedniejszejludności.
Szacujesię,żeprzedwybuchemII
wojny światowej co piąty obywatel RP
był członkiem jakiejś spółdzielni. Po-
wstającewtymczasieibardzoaktywne
spółdzielnie mieszkaniowe nadawały
kształtnowobudowanymdzielnicom
miast(WarszawskaSpółdzielniaMiesz-
kaniowa, Krakowska Spółdzielnia
Mieszkaniowa, Spółdzielnia Miesz-
kaniowawGdyni)iczęstorealizowały
ambitnyprogramspołeczny.
Do historii polskiej spółdzielczo-
ści mieszkaniowej przeszły inwesty-
cje powstałej w 1922 r. Warszawskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej (WSM)
w dzielnicy Żoliborz. Spółdzielnię
założylidziałaczelewicysocjalistycznej
Jan Hempel, Maria Orsetti, Stanisław
Tołwiński, Stanisław Szwalbe oraz
BolesławBierut(poIIwojniestalinow-
ski prezydent RP, premier i sekretarz
generalny Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej). Co ciekawe, równolegle
powstałospółdzielczeSpołecznePrzed-
siębiorstwo Budowlane, zatrudniające
w samej Warszawie w 1929 r. ponad
1500 pracowników, budujące także
mieszkania spółdzielcze w Krakowie
i Gdyni. Statut WSM wskazywał jej
cele: „dostarczanie i wydzierżawianie
członkomtanichizdrowychmieszkań
budowanych drogą samopomocy
zbiorowejprzypoparciuinstytucjipań-
stwowychikomunalnych,zaspokajania
wspólnymisiłamikulturalnychpotrzeb
członków”. Członkami spółdzielni
mogłybyćtylkoosobyutrzymującesię
zpracywłasnej.Mieszkania(niewielkie)
musiały być wyposażone w wodę,
elektryczność, gaz, ubikacje, co w
tym czasie nie stanowiło powszechnie
spotykanego standardu. Wspólne były
łaźnie,sklepyspółdzielczeiprzedszkola
w każdym budynku. Od 1925 roku
do 1938 r. spółdzielnia wybudowała 8
dużychwielomieszkaniowychkolonii,
głównie dla rodzin robotniczych,
domy kultury, kluby sportowe, teatry,
bursy dla robotników. Osiedla – ko-
lonie projektowane były przez uzna-
nycharchitektówidodzisiajstanowią
przykład dobrego zagospodarowania
przestrzeni miejskiej. Powstało dobrze
funkcjonujące miejskie środowisko
kulturowe i społeczne, które przez
wiele lat nie zatraciło podstawowego
celu–zapewnianiamieszkańodobrym
standardzie niezamożnym rodzinom
ześrodowiskrobotniczych.Działalność
spółdzielnizostałaprzerwanapoprzeję-
ciujejw1940r.przezniemieckiewładze
okupacyjne. Po zakończeniu wojny
spółdzielniawznowiłaswądziałalność,
stającsięnajwiększątegotypustrukturą
mieszkaniowąwPolsce.
Od 1926 r. w Warszawie działała
także Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Zdobycz Robotnicza”, związana z
robotniczymiorganizacjamichrześci-
jańskiej demokracji, budująca domy
jednorodzinne. Budowę prowadzono
częściowo tak zwanym systemem
gospodarczym.Częśćpracwykonywali
sami spółdzielcy, którzy pobierali za
pracęczęściowewynagrodzenie,aresztę
mieliprawoodliczyćodczynszubądź
kredytu. Spółdzielnia zbankrutowała
w 1931 r., ale do dziś jej zabudowa sta-
nowijedenznajładniejszychobszarów
mieszkaniowychWarszawy.
Po 1945 r. warunki działania spół-
dzielczościwPolscezostałypodporząd-
kowane polityce państwa. Oznaczało
to procesy etatyzacji, centralizacji i
biurokratyzacji, choć zachowała się w
znacznej mierze formalna kontrola
działańprzezmieszkańcówiaktywność
społeczno – kulturalna spółdzielni.
Spółdzielczość mieszkaniowa na
długo zdominowała wielorodzinne
budownictwomieszkaniowe.
W 2000 r. liczba mieszkań spół-
dzielczychosiągnęła3,4mlnmieszkań
( 29% wszystkich mieszkań w Polsce).
Od tego czasu liczba mieszkań spół-
dzielczych maleje, po wejściu w życie
przepisów umożliwiających wykup
mieszkań spółdzielczych po cenach
nieuwzględniającychwzrostuwartości
rynkowejmieszkaniaodczasubudowy
w 2016 r. zasób mieszkaniowych spół-
dzielni mieszkaniowych wynosił już
tylkook.2mlnmieszkań.Jednakspół-
dzielcze zasady zarządzania przejęły
inneformywielorodzinnegobudownic-
twa mieszkaniowego. Sama spółdziel-
czość mieszkaniowa dziś ogranicza się
głównie do zarządzania istniejącymi
zasobami. Otwarte pozostaje pytanie,
czy możliwy jest powrót do masowej
działalności inwestycyjnej spółdzielni
mieszkaniowychispołecznegowymia-
ruaktywnościspółdzielczej–takjakw
latachXXubiegłegowieku…
JakubKus
R
ozwijającasięszybkocywilizacja,atakże
wzrostpoziomukonsumpcjipowodują
lawinowy przyrost odpadów. Odpo-
wiedzialne gospodarowanie odpadami i ich
utylizacja to jedno z najważniejszych wyzwań
naszychczasów.
Problemyzwiązanezeskładowaniemigo-
spodarkąodpadaminatereniespółdzielczych
osiedlimieszkaniowychbyłytematemrozmo-
wy przewodniczącego Związku Zawodowego
„Budowlani”, prezesa Polskiego Towarzystwa
Mieszkaniowego Zbigniewa Janowskiego z
prezesemZarząduUniiSpółdzielcówMieszka-
niowychwPolsceorazRSM„Praga”Andrzejem
Półrolniczakiem. W spotkaniu uczestniczył
takżebyływiceministerbudownictwaWojciech
Rzepka.SpotkaniezbiegłosięzwyrokiemSądu
Administracyjnego w sprawie zaskarżonych
kilku tzw. uchwał śmieciowych Rady Miasta
StołecznegoWarszawy.
Prezes Półrolniczak przedstawił stano-
wisko wielu spółdzielni mieszkaniowych,
które dostrzegają problem i są gotowe służyć
miastomradąwceluprzygotowaniarozwiązań
możliwychdozaakceptowaniaprzezwiększość
mieszkańców. Z roku na rok zwiększa się
ilość produkowanych odpadów. Przykładowo
statystyczny Polak rocznie wytwarza ok. 332
kg śmieci. To o około 50 kg więcej niż pięć lat
temu. Eksperci przewidują, że za kilkadziesiąt
latilośćwytwarzanychśmieciwzrośnieprawie
dwukrotnie.
WiceministerWojciechRzepkaprzedsta-
wiłpropozycjęsystemupersonalizacjiodbioru
śmiecinaosiedlachmieszkaniowych.Podobne
rozwiązaniajużfunkcjonująwniektórychmia-
stachwPolsce.Systempoleganazastosowaniu
specjalnychosłonnapojemnikiorazczytników
kodów kreskowych. a także ważenia odpadów.
System gwarantuje segregację odpadów i nie
pozwala na wrzucanie do pojemników przez
osoby postronne nieewidencjonowanych
śmieci. Prawidłowa segregacja odpadów jest
niezbędna w związku z zapowiadanymi
kontrolamiikaraniemzabraksegregacjiprzez
służbyochronyśrodowiska.
PrzewodniczącyZbigniewJanowskipoin-
formował,żeproblemodpadówomawianybył
w gronie ekspertów na posiedzeniu Zarządu
PolskiegoTowarzystwaMieszkaniowego,atakże
wczasielicznychspotkańzprzedstawicielami
spółdzielczości mieszkaniowej. Zwiększająca
się ilość śmieci to śmiertelne zagrożenie dla
środowiskaizdrowiamieszkańców.Rozbudowa
miast wiąże się ze zwiększeniem ilości śmieci.
Szczególniezagrożonesąmetropolie,gdziedo-
stęp do różnego rodzaju dóbr jest praktycznie
nieograniczony.Dodatkowonowetechnologie
pozwalająnaprodukcjęcoraztoinnychopako-
wań,którenieulegająnaturalnemurozkładowi.
Dotychczasowa gospodarka odpadami słabo
wpisujesięwprawidłowąformułęzrównoważo-
negorozwoju.Zmuszatonasdoposzukiwania
nowatorskichstrategiiograniczaniaiutylizacji
nieczystości, szczególnie w miastach. Zmiana
nawykówiosiągnięciewtymzakresiepoprawy
wymaga czasu i będzie zadaniem naszych
przyszłych pokoleń, jednakże nie zwalnia to
naszodpowiedzialnościzaprzyszłesukcesy.
NazakończenierozmowyprezesAndrzej
Półrolniczakprzedstawiłplanybudowynowej
infrastrukturyosiedliRobotniczejSpółdzielni
Mieszkaniowej„Praga”. (red)
ŚMIECIOWE PROBLEMY
SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ
Artykuł o społdzielczości
w Robotniku Budowlanym 1931
Budowa Zdobyczy Robotniczej
na Żoliborzu w latach dwudziestych
Zbigniew Janowski i Andrzej Półrolniczak
Osiedle WSM okolo 1960r.
11
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 4 (171) 2022
o emeryturach pomostowych, tj. niepozostawania przez ubezpieczonego w stosunku
pracy.Wymógokreślonywpkt.7prowadziłdosytuacji,wktórychosobyrozwiązywały
stosunek pracy i ubiegały się o emeryturę pomostową, po czym okazywało się, że nie
spełniająwszystkichkryteriówdouzyskaniaświadczenia.Wzwiązkuztymemerytura
pomostowa nie mogła im zostać przyznana, a jednocześnie osoby te pozostawały bez
zatrudnienia w związku z rozwiązaniem stosunku pracy. Dotychczasowe działania
podjęte przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w celu rozwiązania tego problemu,
takiejakwydanie„InformacjidotyczącejrealizacjiprzezZUSemeryturpomostowych”
zdnia24lutego2020,okazałysięnieskuteczne.
Mając powyższe na uwadze, OPZZ domagało się uchylenia przesłanki nabycia
prawa do emerytury pomostowej, o której mowa w art. 4 pkt 7 ustawy o emeryturach
pomostowych. Taka zmiana pozwoli uniknąć sytuacji, w których osoby rozwiązujące
stosunekpracyiubiegającesięoświadczeniedowiadująsię,żeniespełniająwszystkich
kryteriówdouzyskaniaświadczenia,wzwiązkuzczymświadczenieniemożeimzostać
przyznane,ajednocześniepozostająbezzatrudnieniawzwiązkuzrozwiązaniemstosun-
kupracy.Wuchwalonejustawieprzyjętopostulowaneprzezzwiązkowcówrozwiązanie.
Uchwalona ustawa zawiera ponadto rozwiązania, które umożliwią Państwowej
InspekcjiPracymerytorycznąocenęprocesukwalifikowaniaprzezpracodawcęwykony-
wanychuniegopracwszczególnychwarunkachluboszczególnymcharakterzewedług
kryteriówwskazanychwart.3ust.1-3ustawyoemeryturachpomostowych.Zmianyte
pozwolą na efektywne rozwiązanie sporów dotyczących charakteru poszczególnych
stanowisk, a także zapobiegną przypadkom formalnego zmieniania nazw stanowisk
tylko w celu uniknięcia przez pracodawcę opłacania składki na Fundusz Emerytur
Pomostowych.
Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych
ustaw wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 5 i
art.4,którewchodząwżyciezdniem1stycznia2023r.
JakzauważaOPZZ,potrzebnesąkolejnezmiany.OPZZodwielulatzwracauwagę
napotrzebępodjęciapraclegislacyjnychzmierzającychdolikwidacjiwygasającegocha-
rakteruemeryturpomostowych.Waktualnymstanieprawnymjednymzpodstawowych
warunków uzyskania emerytury pomostowej jest wykonywanie pracy w szczególnych
warunkachluboszczególnymcharakterzeprzeddniem1stycznia1999r.Warunekten
powoduje, że system emerytur pomostowych ma charakter wygasający i osoby młode,
którewkroczyłynarynekpracyorazpodjęłypracęwwarunkachszkodliwychpo1stycznia
1999 r., nie spełniają jednej z przesłanek uzyskania możliwości przejścia na emeryturę
pomostową. Jest to w ocenie OPZZ niesprawiedliwe różnicowanie osób świadczących
pracę w warunkach szkodliwych w zależności od momentu podjęcia pracy. Osoby
młode odprowadzają składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, a więc powinny
miećmożliwośćskorzystaniazeświadczeńwypłacanychzFunduszu.
Rozmowy w MEN o wysokości
nauczycielskich podwyżek w 2022 r.
Jak informuje Związek Nauczycielstwa Polskiego, 12
kwietnia 2022 r. w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyły
się rozmowy ze związkami zawodowymi dotyczące uzgod-
nienia projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
zmieniającego rozporządzenie ws. wysokości minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym
odpracy.DorozmówuzgodnieniowychdoszłowwynikuinterwencjiZNP.
ZNP reprezentowali wiceprezes Zarządu Głównego ZNP Krzysztof Baszczyński,
przewodnicząca Komisji Ochrony Pracy Urszula Woźniak i przewodniczący Komisji
PedagogicznejAdamMłynarski.
Wyżej wymieniony projekt rozporządzenia nie spełnia oczekiwań ZNP zarówno
w zakresie terminu wejścia w życie od 1 maja 2022 r., jak i wysokości wzrostu stawek
wynagrodzenia zasadniczego. Planowane zwiększenie stawek o 4,4% nie zneutralizuje
nawetnegatywnychskutkówinflacji.
Związek domaga się 20% wzrostu wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z
wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. W tej sprawie ZNP zgłosił stosowne poprawki na
forum Sejmu i Senatu podczas procedowania nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela
dotyczącejpodwyższeniaśredniegowynagrodzenianauczycieli.
PrzedstawicielZNPwswoimwystąpieniuzwróciłuwagęnanastępującekwestie:
•	 uzgodnienia powinny zostać rozpoczęte po zakończeniu procesu legislacyjnego
nowelizacjiKartyNauczycielawParlamencie;
•	 wzrostu wynagrodzenia nauczycieli bez podniesienia kwoty bazowej, co jest ewi-
dentnymprzykłademniszczeniasystemuwynagradzanianauczycieli;
•	 ekspresowytrybprocedowaniawSejmieustawynowelizującejKartęNauczyciela,wy-
kluczającypartnerówspołecznychzmożliwościodniesieniasiędoprojektuustawy.
	 Strony nie osiągnęły porozumienia. Spotkanie uzgodnieniowe zakończyło się
konkluzjądotyczącakoniecznościsporządzeniaprotokołurozbieżności.
	 Związek Nauczycielstwa Polskiego przekaże kierownictwu resortu edukacji
szczegółowestanowiskodoprojekturozporządzeniapłacowegonauczycieli.
	 12 kwietnia 2022 r. podczas plenarnych obrad Senatu głosami 54 senatorów
przyjęto poprawkę forsowaną przez ZNP dotyczącą 20% wzrostu wynagrodzenia na-
uczycieli,atakżezabezpieczeniaśrodkówfinansowychnatencel–informujeZwiązek
NauczycielstwaPolskiego.
Zebrał: Tomasz Nagórka
cd. ze str. 6
P
rzewodniczącyZwiązkuZbigniewJanowskispotkałsięzpreze-
semZarząduSM„SłużewnadDolinką”,wiceprezesemPolskiego
TowarzystwaMieszkaniowegoGrzegorzemJakubcem.Tematem
spotkania były: program pracy PTM na bieżący i przyszłe lata oraz
problemy funkcjonowania polskiej spółdzielczości mieszkaniowej.
Rozmówcy potwierdzili, że głównym celem Polskiego To-
warzystwa Mieszkaniowego jest dążenie do likwidacji wszelkich
barierhamującychrozwójbudownictwamieszkaniowego,wspieranie
inicjatyw podejmowanych na rzecz poprawy sytuacji mieszkaniowej
obywateliorazintegrowaniespołeczeństwawokółtychcelów.Jednymz
najważniejszychzadańjestobronaspółdzielnimieszkaniowychprzed
legislacyjną destrukcją, działania na rzecz umacniania potencjału
spółdzielni i zwiększania ich roli w krajowym budownictwie miesz-
kaniowym, przy jednoczesnym założeniu, że istnieją trzy segmenty
rynku mieszkaniowego.
W roku bieżącym PTM skupi swoje działania na sprawach orga-
nizacyjnych oraz wizerunkowych. W planach, oprócz przeniesienia
siedziby do centrum Mokotowa, jest poprawa działań medialnych
Towarzystwa oraz organizacja spotkań, konferencji, a także urucho-
mienie punktu doradczo-konsultacyjnego.
WdrugiejczęścispotkaniaprezesGrzegorzJakubiecprzedstawił
spółdzielnię,którapowstaław1991roku,przyjmującnazwę(nawnio-
sek mieszkańców) Spółdzielnia Mieszkaniowa Służew nad Dolinką.
Spółdzielnia liczy obecnie ponad 6,7 tysiąca członków i zarządza 42.
budynkami mieszkalnymi oraz 5. wspólnotami mieszkaniowymi.
Większośćbudynkówmajużponadczterdzieścilat.41znichpowstało
wlatach1974-1979,przyzastosowaniutechnologiiwielkowymiarowych
prefabrykatów typu „rama H”. Budynki mieszkalne wybudowane
w latach 70-tych poddane zostały gruntowanej modernizacji oraz
szerokiemu zakresowi prac remontowych, dzięki czemu nabrały
nowego blasku. Działalność inwestycyjna na terenie Osiedla została
wznowionawroku2003r.OdtegorokuSpółdzielniaprowadzidalszą
działalnośćinwestycyjną.Spółdzielniainwestujetakżewinfrastrukturę
społeczną. Wybudowała m.in. przedszkole, które działa na zasadzie
placówkipublicznej,liczneobiektysportowo-rekreacyjne,zdrójwody
oligoceńskiej. Spółdzielnia wspiera bogaty program dla seniorów i
dzieci.Dbaoterenyzielone,zapewniającdobrywypoczynekirekreację
swoim mieszkańcom. Nie zapomina także o ważnych dla miasta i
krajurocznicach,angażującmłodszychistarszychmieszkańcówwich
upamiętnienie.Spółdzielniaudzieliławswoichzasobachschronienia
dla kilkunastu uchodźców z Ukrainy.
Zbigniew Janowski pogratulował dotychczasowych osiągnięć i
życzył kolejnych lat rozwoju Spółdzielni.
RED
Rozmowa o przyszłości
spółdzielczości mieszkaniowej
w SM „Służew nad Dolinką”
W
sobotę, 26 marca, nasza koleżanka Dorota Kwoka miała
swoje spotkanie autorskie w Miejsko-Gminnej Bibliotece
PublicznejwBłażowej.
Dorota Kwoka, mimo że pracuje zawodowo w Rzeszowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, gdzie od 38 lat jest członkiem ZZ „BU-
DOWLANI” (obecnie jako członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej),
znajduje czas, by spełniać swoje życiowe pasje. Wraz ze Stachem
Ożogiem – aktorem, recytatorem, byłym wykładowcą w Instytucie
FilologiiPolskiejwUniwersytecieRzeszowskimnagrałaponad60płyt
CDzpoezjąwłasnąorazzaprzyjaźnionychpoetów.Wydała8książek:
Otwieranie róży (2008), Jestem (2008), Na skrzydłach wiatru (2009),
Jestem rzeką (2009 – współautorstwo z J. Kupiszewską i A. Jańcem),
Za progiem (2010), Zamknięte w kufrze (2011), Wodospadem (2013),
ZobaczyćRzeszówi…(2009–współautorstwozB.Kotulą),Pozabielą
(2019). Jest członkiem ZLP O/Kielce. W 2013 została uhonorowana
przez rzeszowski O/ZLP „Złotym Piórem”. Otrzymała nagrodę Za-
rząduWojewództwaPodkarpackiegozacałokształtdziałalności(2011),
odznakęhonorowąZasłużonydlaKulturyPolskiej(2013)nadanąprzez
MinistraKulturyiDziedzictwaNarodowegoorazSrebrnyKrzyżZasługi
odPrezydentaRP.Od2010r.jestczłonkiemStowarzyszeniaNaszDom
Rzeszów,członkiemTowarzystwaPrzyjaciółRzeszowaorazTowarzystwa
KulturyTeatralnej.
Na spotkaniu gościnnie wystąpiła Ola Osinko z zespołem w
składzie: Zuzanna Heller - perkusja i Jakub Heller - gitara basowa,
AleksandraOsinko–śpiewigitara.
Muzykanażywoprzeplatałasięzwierszamirecytowanymiprzez
naszych gości, a byli nimi m.in.: burmistrz Błażowej Jerzy Kocój,
przewodniczącyRadyMiejskiejSławomirKowal,radnaElżbietaPęcka,
prezes TMZB Małgorzata Kutrzeba, prezes GK w Błażowej Jadwiga
Szermach, Zofia Wielgos, radny Janusz Szpala, Barbara Rutkowska
Kędzior, Agata Domaradzka, Renata Brzęk i Beata Woźniak, jak i
przez samą autorkę. Uczestnicy spotkania mieli możliwość usłyszeć
w jakich okolicznościach i pod wpływem jakich emocji powstawały
przedstawione wiersze oraz o motywach jakie przejawiają się w jej
malarstwie. Spotkaniu towarzyszyła m.in. wystawa obrazów Doroty
Kwoki.Byłocośdladucha,aletakżeidlaciała- nastoleszwedzkim.
Należy podkreślić, że Dorota Kwoka od 16 lat aktywnie również
uczestniczy w życiu społeczno-kulturalnym nie tylko w Rzeszowie,
lecz w różnych rejonach Podkarpacia. Od wielu lat pracuję z Dorotą
w Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jako kierownik ODK
KARTON i niejednokrotnie wspólnie organizowaliśmy spotkania
poetyckieiwystawymalarskie.
ŻyczymyDorociejeszczewielu,wieluzdarzeńartystycznych.
przewodniczącyZZ„Budowlani”wRSM
Józef Tadla
Spotkanie autorskie z poetką
i malarką Dorotą Kwoką
12 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 4 (171) 2022
Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM RUCHU P
Indie
Indyjskie związki zawodowe w dniach 28 i
29 marca przeprowadziły ogólnokrajowy strajk.
Dziesięćcentralnychzwiązkówzawodowych(CTU)
wezywało do przeciwstawienia się rządowej anty-
pracowniczej, antyrolniczej, antyludzkiej polityce.
Główneżądaniazgłaszaneprzezzwiązkizawodoweto:zmianaprzepi-
sów prawa pracy, zakończenie procesu prywatyzacji, obniżenie podatków
od benzyny i oleju napędowego, powrót do poprzednich systemów eme-
rytalnych i socjalnych w części sektorów, pomoc rodzinom pracowników,
podwyżki płac na mocy ustawy Mahatma Gandhi Rural Employment
Guarantee Act (MNREGA), równe płace dla pracowników kontraktowych
oraz regulacja warunków ich zatrudnienia.
Szacujesię,żedodwudniowegostrajkudołączyłookoło200milionów
pracowników. Protest obejmował pracowników z sektora budowlanego,
leśnego, bankowego, korporacji komunalnych, transportu, elektryczności,
energetyki,hutnictwa,naftowego,ubezpieczeń,telekomunikacji,pocztyi
podatków.Związkirolnikówrównieżudzieliłypoparciaogólnokrajowemu
strajkowi.
Do protestu przystąpiły liczne związki stowarzyszone w BWI, takie
jak: INCWF, SGEU, AIKTMS, TCTU (stan Tamil Nadu), BMS i SEWA
(stan Gujarat), AHPWD, IPHCWU i HBCMU (stan Himachal Pradesh),
BMS(stanPendżab),KSCWCU(stanKarnataka)),AHBWU(stanRadża-
stan), CLU i HKMP (stan Bihar), KKNTC (stan Kerala) oraz INBCWF,
OFMFPWU, OKKS i NOBSM ze stanu Odisha.
Dr RC Khuntia, wiceprzewodniczący BWI Asia Pacific i przewodni-
czący Indian Affiliates Council (IAC) pochwalił wysiłki pracowników i
związkowców, którzy uczestniczyli w protestach.
„Pracownicy i związki zawodowe nadal muszą zabierać głos i pro-
testować przeciwko antyrobotniczym posunięciom i pseudoreformom
forsowanymprzezobecnyrząd.Wzywamyrząddosłuchaniaireagowania
na obawy pracowników i kwestie przedstawione w naszej Wspólnej Karcie
Żądań.Jesttokonieczne,abyosiągnąćspokójspołecznyihonorowaćgodną
pracę w różnych sektorach” - powiedział Khuntia, który jest również prze-
wodniczącym Indyjskiej Federacji Pracowników Przemysłu Budowlanego
i Drzewnego (INBCWWF).
MOP/BWI
MiędzynarodoweStowarzyszeniePracowników
Budownictwa (BWI), reprezentujące 12 milionów
pracowników na całym świecie, powitało nowo
wybranegodyrektorageneralnegoMiędzynarodowej
Organizacji Pracy (ILO) Gilberta F. Houngbo z
Togo, którego kadencja rozpocznie się oficjalnie 1
października 2022 roku.
Wraz ze swoimi partnerami i sojusznikami BWI oczekuje bliskiej
współpracy z panem Houngbo w kluczowych kwestiach i problemach
pracowniczych, zwłaszcza w zakresie potrzeby powszechnej ratyfikacji
Konwencji MOP nr 190, w celu wyeliminowania przemocy i nękania ze
względu na płeć w miejscu pracy oraz globalnego wezwania MOP do
uznania bezpieczeństwa i higieny pracy za podstawowe prawo wszystkich
pracowników.
BWIoczekujerównieżproduktywnejwspółpracyzdyrektoremHoung-
bo w zakresie globalnych i zbiorowych wysiłków na rzecz pełnego wyjścia
z pandemii COVID-19 poprzez zapewnienie, że prawo pracowników do
godnejpracyiwynagrodzeniaoraz dążeniadorównościpłciiprzejściena
gospodarkę ekologiczną są w pełni respektowane i chronione.
BWI ma nadzieję, że MOP pod kierownictwem dyrektora generalnego
Houngbo będzie opierać się na różnych inicjatywach i kampaniach glo-
balnego ruchu związkowego w celu ochrony praw pracowniczych, życia,
wolności i demokracji przed nowoczesnymi autorytaryzmami, takich jak
tewBirmie,Hongkongu,Białorusi,Kolumbii,FilipinachiUkrainie.BWI
chciałoby podziękować ustępującemu dyrektorowi generalnemu Guyowi
Ryderowi za kierowanie MOP od 2012 roku. Pod jego okiem BWI oraz
inne światowe związki i federacje były w stanie zapewnić ważne zwycięstwa
i osiągnięcia w walce o lepszą prawa i dobrobyt pracowników.
Katar
30 marca Międzynarodowe Stowarzyszenie
Pracowników Budownictwa (BWI) oraz Międzyna-
rodowa Federacja Piłkarzy Zawodowych (FIFPRO)
zorganizowały towarzyski puchar piłki nożnej, aby
uczcić migrujących pracowników i docenić ich wy-
siłki na rzecz urzeczywistnienia globalnego marzenia o równych prawach
pracowniczych. W „Pucharze Pracowników Migrujących” udział wzięli
pracownicy, którzy byli zatrudnieni przy budowie stadionów. Pracownicy
weszli na murawę i zagrali w piłkę nożną z zawodowymi piłkarzami i
młodymilideramizwiązkówzawodowych,abyświętowaćpracęisportjako
dźwignie trwałej zmiany społecznej. Zawodnicy w ramach przyjacielskiej
rywalizacji walczyli o trofeum Workers Cup.
Odkąd Mistrzostwa Świata zostały przyznane Katarowi w 2010 roku,
miliony pracowników migrujących pracowały przy budowie ogromnej
infrastruktury turnieju i organizacji Mistrzostw. Pracownicy budowlani
byliwcentrumuwagiglobalnychkampaniinarzeczgodnejpracy,ponieważ
stanowiąoni45%migrującejsiłyroboczejwKatarze.Pochodząonigłównie
z Indii, Nepalu, Bangladeszu, Filipin, Pakistanu i kilku krajów Azji Połu-
dniowo-WschodniejiAfryki.Próbującuciecodbiedywswoichkrajach,na
długopozakończeniuMistrzostwnadalbędączęściąsiłyroboczejKataru.
Od2016roku,dziękiwspółpracyNaczelnegoKomitetuDostawiDzie-
dzictwa(SC),dopuszczonowspólneinspekcjeBHPnaplacachbudów.BWI
było świadkiem postępu i pozytywnego wpływu, jaki reformy przyniosły
pracownikom, którzy budowali infrastrukturę Mistrzostw Świata w 2022
roku.ReformywprowadzoneprzezpaństwoKatarmająnacelurozszerzenie
praw i ochrony wszystkich pracowników kraju, stanowiących około 95 %
populacji Kataru.
Jednak nadal istnieją luki i wyzwania związane z pełnym wdrożeniem
reform. BWI i inni interesariusze uważają, że potrzebny jest nowy, prze-
łomowy krok w celu ochrony podstawowych praw pracowników. Taki jest
celpropozycjiutworzeniaCentrumPracownikówMigrującychwKatarze.
„Nadszedł czas, aby postępy na stadionach Mistrzostw Świata
zakorzeniły się w całym kraju. Od wielu lat BWI prowadzi kampanię na
rzecz godnej pracy dla pracowników migrujących w Katarze. Będzie to
kontynuował nawet po tym, jak centrum uwagi Mistrzostw Świata prze-
niesie się na inny kraj gospodarza. Dziedzictwo Pucharu Świata może żyć
tylko w ochronie, wolnościach i warunkach pracowników migrujących w
Katarze. Centrum Pracowników Migrujących to konkretny krok, aby tak
się stało” – powiedziała Ambet Yuson, sekretarz generalny BWI. Komen-
tując wydarzenia, Dietmar Schäfers, wiceprezes BWI i przewodniczący
grupy roboczej ds. sportu, wezwał FIFA do wzięcia odpowiedzialności za
prawapracowniczewzwiązkuzmistrzostwamiświata.„Oczycałegoświata
zwróconesąKatar,cooznaczakoniecznośćponoszeniaodpowiedzialności
zawszystkiezobowiązaniawzakresieprawczłowieka,któresięztymwiążą.
Wszystkotopowinnozwiększyćświadomośćspołecznąidoprowadzić do
bardziejaktywnegozaangażowaniawsportjakosiłęnapędowąwalkioprawa
człowieka i prawa pracownicze”.
Hiszpania
Hiszpania przyjęła nową reformę pracy, która
wzmacniaprawapracownicze.Dziękiosiągniętemu
pomiędzyzwiązkamizawodowymi,rządemipraco-
dawcamiporozumieniupoprzedniareforma,która
w dużym stopniu dewaluowała prawa pracownicze
i obniżała płace została wycofana. Nowa reforma
obejmujewielekwestiizwiązanychztematemzatrudniania,równowagisił
w rokowaniach zbiorowych oraz procedurami zwolnień.
W przypadku sektora budowlanego, ustanowione zostały dodatkowe
gwarancjedot.umównaczasnieokreślony. ZwiązekUGTFICAwskazuje,
że przedmiotowa reforma jest pozytywna dla sektora budowlanego, ponie-
ważprzewidujepoprawęwarunkówsocjalnychipracowniczychdlaponad
1 mln 300 tys. pracowników sektora.
Afryka Południowa
Krajowy Związek Górników (NUM) zorgani-
zował 8. Krajową Konferencję w Durbanie w RPA,
pod hasłem „Kobiety klasy robotniczej na rzecz
transformacji społeczno-gospodarczej”. NUM
zaprezentował swoje główne osiągnięcia w zakresie
równościpłcipocząwszyod2018roku.Przedstawił
równieżswojecelestrategicznenakolejnyokreskonferencji,któryobejmuje
kampanię mającą na celu włączenie kobiet we wszystkie decyzje NUM
w zakresie: tworzenia polityk, programów, informacji oraz planu, który
jasnoprzedstawiarolękobiet,mającegoodzwierciedlićpotrzebyiaspiracje
społeczeństwa, w którym kobiety są równouprawnione.
Zaprezentowano również raport, który zawierał przegląd różnych
branż (w tym górnictwa, budownictwa, energetyki itp.), w których NUM
jestobecny.Związekpoinformował,żewzdominowanymprzezmężczyzn
sektorze budowlanym zatrudnionych jest średnio tylko 16 % kobiet, które
mają prawo do 4 miesięcy urlopu macierzyńskiego (z możliwością prze-
dłużenia o dodatkowe, niepłatne miesiące urlopu). Związek potwierdził
również, że urlop ojcowski w branży został już ogłoszony.
NowowybranadyrektorLydiaNkopanemakierowaćwdrażaniempro-
gramów dla kobiet NUM, zgodnie z rezolucjami konferencji. Tymczasem
liderkizwiązkówzawodowych,wramachumieszczaniasilnejperspektywy
obupłciwwysiłkachnarzeczodbudowyCOVID-19,skupiająsię narozwoju
i ponownym ujednoliceniu polityk i programów skoncentrowanych na
BHP w miejscach pracy, rozwoju kariery kobiet, wyborach kobiet w struk-
Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022

More Related Content

Similar to Budowlani 4/2022

Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022BiuroOPZZ
 
Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022BiuroOPZZ
 
Budowlani 9/2021
Budowlani 9/2021Budowlani 9/2021
Budowlani 9/2021BiuroOPZZ
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022BiuroOPZZ
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023BiuroOPZZ
 
biuletyn-wroclaw-pl-nr 46-159
biuletyn-wroclaw-pl-nr 46-159biuletyn-wroclaw-pl-nr 46-159
biuletyn-wroclaw-pl-nr 46-159Wroclaw
 
Biuletyn wroclaw.pl czerwec-lipiec
Biuletyn wroclaw.pl czerwec-lipiecBiuletyn wroclaw.pl czerwec-lipiec
Biuletyn wroclaw.pl czerwec-lipiecWroclaw
 
Tydzień z OPZZ 28-08-2020
Tydzień z OPZZ 28-08-2020Tydzień z OPZZ 28-08-2020
Tydzień z OPZZ 28-08-2020BiuroOPZZ
 
wroclaw-pl-Nr 45-158-2023.pdf
wroclaw-pl-Nr 45-158-2023.pdfwroclaw-pl-Nr 45-158-2023.pdf
wroclaw-pl-Nr 45-158-2023.pdfWroclaw
 
5. kronika 15-05-2020
5. kronika 15-05-20205. kronika 15-05-2020
5. kronika 15-05-2020BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021BiuroOPZZ
 
Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020BiuroOPZZ
 
wroclaw-pl-Nr-118-2023.pdf
wroclaw-pl-Nr-118-2023.pdfwroclaw-pl-Nr-118-2023.pdf
wroclaw-pl-Nr-118-2023.pdfWroclaw
 
Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 02-04-2021
Tydzień z OPZZ 02-04-2021Tydzień z OPZZ 02-04-2021
Tydzień z OPZZ 02-04-2021BiuroOPZZ
 

Similar to Budowlani 4/2022 (18)

Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022
 
Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022
 
Budowlani 9/2021
Budowlani 9/2021Budowlani 9/2021
Budowlani 9/2021
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022
 
Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023
 
biuletyn-wroclaw-pl-nr 46-159
biuletyn-wroclaw-pl-nr 46-159biuletyn-wroclaw-pl-nr 46-159
biuletyn-wroclaw-pl-nr 46-159
 
Biuletyn wroclaw.pl czerwec-lipiec
Biuletyn wroclaw.pl czerwec-lipiecBiuletyn wroclaw.pl czerwec-lipiec
Biuletyn wroclaw.pl czerwec-lipiec
 
Tydzień z OPZZ 28-08-2020
Tydzień z OPZZ 28-08-2020Tydzień z OPZZ 28-08-2020
Tydzień z OPZZ 28-08-2020
 
wroclaw-pl-Nr 45-158-2023.pdf
wroclaw-pl-Nr 45-158-2023.pdfwroclaw-pl-Nr 45-158-2023.pdf
wroclaw-pl-Nr 45-158-2023.pdf
 
5. kronika 15-05-2020
5. kronika 15-05-20205. kronika 15-05-2020
5. kronika 15-05-2020
 
Nr 02/05 (11) WIOSNA 2005
Nr 02/05 (11) WIOSNA 2005Nr 02/05 (11) WIOSNA 2005
Nr 02/05 (11) WIOSNA 2005
 
Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021
 
Wspólne Wyspy nr 1
Wspólne Wyspy nr 1Wspólne Wyspy nr 1
Wspólne Wyspy nr 1
 
Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020
 
wroclaw-pl-Nr-118-2023.pdf
wroclaw-pl-Nr-118-2023.pdfwroclaw-pl-Nr-118-2023.pdf
wroclaw-pl-Nr-118-2023.pdf
 
Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021
 
Tydzień z OPZZ 02-04-2021
Tydzień z OPZZ 02-04-2021Tydzień z OPZZ 02-04-2021
Tydzień z OPZZ 02-04-2021
 

More from BiuroOPZZ

Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022BiuroOPZZ
 
Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022BiuroOPZZ
 
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdflex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdfBiuroOPZZ
 
Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 6/2022
Głos Maszynisty 6/2022Głos Maszynisty 6/2022
Głos Maszynisty 6/2022BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 4/2022
Głos Maszynisty 4/2022Głos Maszynisty 4/2022
Głos Maszynisty 4/2022BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 5/2022
Głos Maszynisty 5/2022Głos Maszynisty 5/2022
Głos Maszynisty 5/2022BiuroOPZZ
 

More from BiuroOPZZ (20)

Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023
 
Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023
 
Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023
 
Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023
 
Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023
 
Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023
 
Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023
 
Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023
 
Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023
 
Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022
 
Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023
 
Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022
 
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdflex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
 
Zwiazk 07b
Zwiazk 07bZwiazk 07b
Zwiazk 07b
 
Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022
 
Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022
 
Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022
 
Głos Maszynisty 6/2022
Głos Maszynisty 6/2022Głos Maszynisty 6/2022
Głos Maszynisty 6/2022
 
Głos Maszynisty 4/2022
Głos Maszynisty 4/2022Głos Maszynisty 4/2022
Głos Maszynisty 4/2022
 
Głos Maszynisty 5/2022
Głos Maszynisty 5/2022Głos Maszynisty 5/2022
Głos Maszynisty 5/2022
 

Budowlani 4/2022

 • 1. 1 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 4 (171) 2022 ISNN 1698/5843 Nakład: 10 tys. egz. OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY 4 (171) kwiecień 2022 r. str. 7 ”Obyś żył w ciekawych czasach…” O dialogu i perspektywach sektora budowla- nego z Prezesem Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości Krzysztofem Baranowskim rozmawia Jakub Kus str. 8-9 Co roku,28 kwietnia obchodzimy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy,proklamowany przez Międzynarodo- wą Organizację Pracy w 2003 roku,i jedno- cześnie Międzynaro- dowy Dzień Pamięci OfiarWypadków przy Pracy i Chorób Zawo- dowych,obchodzony przez ruch związkowy od 1996 roku.Hasłem tegorocznego Dnia Bezpieczeństwa jest: Kultura bezpieczeń- stwa – wspólna spra- wa.Obchody w 2022 r. będą poświęcone zagadnieniu uczestnic- twa pracowników i roli dialogu społecznego w tworzeniu kultury bez- pieczeństwa pracy.W dniu 26 kwietnia br.,w Sejmie RP Rada Ochro- ny Pracy organizuje konferencję poświęco- ną tej tematyce. Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy str. 6 str. 2 APEL ZARZĄDU KRAJOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „BUDOWLANI” SOLIDARNI Z PRACOWNIKAMI UKRAINY Z posiedzenia Rady Okręgu Pomorskiego Obradował Zarząd Okręgu Małopolskiego Rada Okręgu Dolnośląskiego Z prac Okręgu Łódzkiego Obradowała Rada Okręgu Zachodniopomorskiego ZZ „Budowlani” Posiedzenie Rady i Zarządu Okręgu Lubelskiego
 • 2. 2 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 4 (171) 2022 Ministerstwo finansów zapowiada zmianę przepisów dotyczących odliczania składki członkowskiej Jak informuje Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, minister finansów, po kilkumiesiącachoduchwalenia„PolskiegoŁadu”, przyznałracjęOPZZwsprawieodliczeniaskładki związkowej od dochodu i proponuje zmianę kry- tykowanych przez centralę związkową przepisów. W projekcie ustawy, który m.in. obniża stawkę podatkuPITdo12proc.,resortfinansówwycofuje się z kontrowersyjnych regulacji, wiedząc, że pozostaną one martwe. Od wielu miesięcy OPZZ przekonuje rząd do zmiany prawa, które nałożyło na związki zawodowe obowiązek wystawiania związkowcom, do celów podatkowych, oświadczeńowysokościzapłaconejskładkiczłonkowskiej.DziękidziałaniomOPZZ, wramachRadyDialoguSpołecznego,powstałanawet,kierowanaprzezOPZZ,Grupa ds.składkizwiązkowej,którejzadaniembyłowypracowanierozwiązańlegislacyjnych w tej sprawie. Obowiązek wystawiania oświadczeń został zapisany w przepisach ustawy podatkowej wprowadzającej „Polski Ład”. Zgodnie z nimi odliczyć można składki w wysokości maksymalnie 300 zł (art. 26 ust. 1 pkt 2c ustawy o PIT), pod warunkiem posiadania dowodu wpłaty. W przypadku składek potrącanych przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika, dowodem jest oświadczenie organizacji związkowej o wysokości pochodzących od podatnika składek (art. 15 ust. 7 pkt 5 ustawy o PIT). OPZZwielokrotniezwracałouwagęministrowifinansównato,żezwiązkizawodo- weniebędąmogływystawićprzewidzianegoprzepisamiprawaoświadczenia,ponieważ nie dysponują danymi pozwalającymi określić wysokość zapłaconej składki przez poszczególnychczłonkówzwiązkuzawodowego.Choćmożewydawaćsiętodziwne,w praktyceorganizacjazwiązkowaposiadajedynieinformacjęoglobalnejkwocieskładek, którawpłynęłanakontozwiązkuzawodowegozkontapracodawcy,alebezinformacji, ktoiwjakiejwysokościzapłaciłskładkę.Sprawajeszczebardziejsiękomplikuje,jeżeli wysokośćskładkijestokreślonaprocentowoodwysokościwypłacanegopracownikowi wynagrodzenia. Wówczas przekazanie informacji o wysokości zapłaconej przez pracownika składki prowadziłoby pośrednio do ujawnienia informacji o wysokości jego wynagrodzenia, a tego pracodawca nie może zrobić. Wysokość wynagrodzenia pracownika należy bowiem do sfery dóbr osobistych, podlegających ochronie na mocy art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego. Dlatego pracodawcy nie przekazują związkom zawodowymtakichinformacji.Tymsamymzwiązekniemożewystawićoświadczenia o wysokości pochodzących od podatnika składek, zgodnie z intencją ustawodawcy. OPZZ założyło, że jest to bezsporne i zrozumiałe, ale minister finansów, z nie- wiadomych nam powodów, nie zgodził się z argumentacją OPZZ podczas prac nad „PolskimŁadem”.Terazzmieniłzdanie.Wprojekcieustawy,któryniedawnoskierował dokonsultacjispołecznych,znalazłasiępropozycjaOPZZ,złożonastronierządowej jeszcze podczas prac nad projektem „Polskiego Ładu”, aby informację o wysokości składek wpłaconych przez pracownika na rzecz związku zawodowego, w przypadku składekpobieranychzwynagrodzeniaprzezpracodawcę,przekazywałpracownikowi wformierocznejdeklaracjiPIT-11pracodawca.Jesttotechniczniemożliwe,ponieważ dysponuje on wiedzą o wysokości pobranej składki i narzędziami informatycznymi pozwalającyminawygenerowanieniezbędnychdanych.Toprosteinajmniejbiurokra- tycznerozwiązanie.ZgodziłosięnanieMinisterstwoFinansówwtrakciepracGrupy ds. składki związkowej, choć nie wszystkie związki zawodowe poparły tę koncepcję. Już niedługo do Sejmu trafi projekt ustawy w tej sprawie. OPZZ będzie zabiegać o to, aby nowe przepisy były racjonalne, przejrzyste i nie komplikowały pracy związkowej. OPZZ apeluje w sprawie emerytur stażowych Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zaapelowało do marszałek sejmu Elżbiety Witek o niezwłoczne skierowanie pod obrady Sejmu projektów ustaw w sprawie emeryturstażowych.Niedopuszczalnejestdalsze wstrzymywanie prac nad tak istotnym postula- tem związków zawodowych – twierdzi OPZZ. OPZZ domaga się do Elżbiety Witek roz- poczęcia prac nad projektami ustaw o zmianie ustawyoemeryturachirentachzFunduszuUbezpieczeńSpołecznych,którezłożyły w Sejmie, w porozumieniu z OPZZ, Klub Parlamentarny PSL-Kukiz’15 (23 stycznia 2020 r.) oraz Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (3 marca 2020 r.). Prezydencki projektustawy,złożony14grudnia2021r.,równieżniezostałdotychczasskierowany podobrady.Jedynieobywatelskiprojektustawywsprawieemeryturstażowychzdnia cd. na str. 6 Przegląd związkowych wydarzeń w Polsce APEL ZARZĄDU KRAJOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „BUDOWLANI” SOLIDARNI Z PRACOWNIKAMI UKRAINY Trwa agresja Rosji na Ukrainę. Rosyjskie wojska atakują infrastrukturę przemysłową, mieszkaniową i zabijają cywili.Mamy do czynienia z gigantycznym kryzysem humanitarnym,potrzebna będzie odbudowa infrastruktury i normalnego życia obywateli Ukrainy. ZwiązekZawodowy„Budowlani”zadeklarowałudziałwakcjipomocy pracownikombudownictwaidrzewiar- stwaiczłonkomukraińskichzwiązkówzrzeszonychwMiędzynarodowejOrganizacjiPracownikówBudownictwai Drzewiarstwa(BWI).KoordynujemytęakcjezBWI,naszymiukraińskimipartneramizezwiązkuPROFBUDizwiąz- kami zrzeszonymi w EFBWW.Wiele organizacji i członków naszego Związku w taką pomoc już się zaangażowało. Zagrożonesąpodstawybytuukraińskichpracownikówiichrodzin.Dlanasistotnejestwięctakżepodtrzymanie działalności struktur związkowych reprezentujących interesy tych pracowników. Uzgodniliśmy w ramach BWI i EFBWW prowadzenie długofalowej akcji wsparcia, koordynowanej z naszymi ukraińskimi kolegami z PROFBUD. Tylko tak będziemy mieli informacje o realnych, najpilniejszych potrzebach.Tylko tak będziemy mogli – na miarę naszychsiłimożliwościodpowiedziećnatepotrzeby.Iwtensposóbchcemydotrzećdonajbardziejpotrzebujących pomocy. Nie możemy zapominać także o pomocy ukraińskim uchodźcom w naszym kraju. Wzywamy struktury organizacyjne i członków naszego Związku do włączenia się w akcję pomocy. Informujemy, że uruchamiamy konto w PLN przeznaczone dla gromadzenia środków na zakup pomocy rze- czowej dla pracowników w Ukrainie. Rodzaj pomocy będzie uzgadniany z ukraińskim związkiem pracowników budownictwa PROFBUD.Wpłaty należy dokonywać na podane niżej konto z dopiskiem:Pomoc dla pracowników Ukrainy. Związek Zawodowy „Budowlani”; ul. Mokotowska 4/6; 00-641 Warszawa Nr rachunku: 57 1240 5963 1111 0000 4794 3403 Tytuł: POMOC DLA PRACOWNIKÓW UKRAINY Informujemy także Koleżanki i Kolegów, że w przypadku już działających inicjatyw podejmowanych przez organizacje okręgowe lub podstawowe ZZ „Budowlani” w zakresie dostawy pomocy humanitarnej (zorganizo- wany transport na teren Ukrainy) istnieje możliwość uzyskania wsparcia z Funduszu Solidarnościowego BWI na zakup niezbędnych środków i materiałów.Po uzgodnieniu z Zarządem Krajowym ZZ „Budowlani” organizatorzy pomocy będą proszeni o przedstawienie sposobu organizacji transportu, sposobu wykorzystania środków z FS BWIiustalenieodbiorcówpomocy(wuzgodnieniuzPROFBUD)anastępnierozliczeniezakupupomocyrzeczowej. Zainteresowane organizacje prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Zarządu Krajowego Związku Zawodo- wego „Budowlani”. Bądźmy solidarni z Ukrainą i jej pracownikami. Dziś i jutro, gdy skończy się wojna. Warszawa, dnia 7 kwietnia 2022 r. W sobotę 26.03.2022 r. w Kielcach odbyło się spotkanie z młodzieżą z Ukrainy i manifestacja pod hasłem „Stop War”. Ukraina w UE. W manifestacji wzięli udział przedstawiciele „Budowlanych”, w tym przewodnicząca Okręgu Anna Bujnowska. (red) Kielce solidarne z Ukrainą Anna Bujnowska (druga z prawej) wśród uczestników manifestacji
 • 3. 3 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 4 (171) 2022 W Warszawie odbyło się stacjonarne posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego „Budow- lani”. Na zaproszenie przewodniczącego Związku Zbigniewa Janowskiego w posiedze- niu udział wzięli reprezentanci wszystkich okręgównaszegoZwiązkuorazprzedstawiciel Głównej Komisji Rewizyjnej Robert Fil. Najważniejszym punktem porządku obrad było omówienie spraw związanych z organi- zacją Nadzwyczajnego XI Kongresu z okazji 130-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych w Polsce. Posiedzenie Zarządu Krajowego poprowadziłprzewodniczący„Budowlanych” Zbigniew Janowski. Nadzwyczajny Kongres odbędzie się w HoteluAmeliówka(województwoświętokrzy- skie,15kmodKielc)wdniach9-10czerwca.W Kongresieweźmieudziałponad130delegatów, wybranych przez okręgowe zjazdy delegatów wtrakciekampaniisprawozdawczo-wyborczej w 2019 r., oraz goście – zasłużeni działacze Związku Zawodowego „Budowlani”, nasi sympatycy, pracodawcy oraz przedstawiciele władz i urzędów z regionu świętokrzyskiego i kraju. Kwestie związane z organizacją Nad- zwyczajnegoKongresuomówiłwiceprzewod- niczący Związku Tomasz Nagórka. Założeniem zwołania Kongresu jest pokazanie historii naszego ruchu związko- wegoorazpromocjajegobieżącejdziałalności. Kongres będzie odpowiednim miejscem na integrację związkową oraz podzielenie się wspomnieniami, doświadczeniami, a także nowymi inicjatywami. ZarządKrajowy,wwynikuprzeprowadzo- nejdyskusji,zarekomendowałRadzieKrajowej przyjęcie projektu porządku obrad oraz regulaminuobradNadzwyczajnegoKongresu. Podczas posiedzenia omówione zostały wnioskiprzedstawioneprzezOkręgKujawsko- -PomorskiiOkręgPomorskiwzakresiezmiany uchwały kongresowej określającej wysokość miesięcznej składki członkowskiej oraz wyso- kościskładkiodprowadzanejnarzeczstruktur podstawowych. Wolą większości członków ZarząduKrajowegoprzyjęto,żenowauchwała kongresowapowinnaokreślaćniższąwysokość składkiczłonkowskiejpobieranejodemerytówi rencistównależącychdoZwiązkuZawodowego „Budowlani”. Decyzję czy temat wysokości składki członkowskiej będzie omawiany podczas obrad Nadzwyczajnego Kongresu podejmie Rada Krajowa podczas najbliższego posiedzenia,którezaplanowanona17maja. Przewodniczący Związku Zbigniew Janowski oraz wiceprzewodniczący Związku JakubKusomówilibieżącądziałalnośćZwiąz- ku Zawodowego „Budowlani” na poziomie krajowym. Zbigniew Janowski szczególną uwagę zwrócił na udział „Budowlanych” w niedawno rozpoczętej, 3-letniej kampanii prewencyjno-informacyjnej Państwowej InspekcjiPracy,dedykowanejsektorowibudow- lanemu:„Budowa.STOPwypadkom!”.Jakub Kus odniósł się do udziału przedstawicieli Związkuwgremiachdialoguspołecznegooraz wprojektachkrajowychimiędzynarodowych, wktórychdziałanaszZwiązek. W związku z trwającą agresją Rosji na Ukrainę Zarząd Krajowy przyjął apel „Soli- darnizpracownikamiUkrainy”.Jakczytamy wapelu:„Rosyjskiewojskaatakująinfrastruk- turę przemysłową, mieszkaniową i zabijają cywili. Mamy do czynienia z gigantycznym kryzysem humanitarnym, potrzebna będzie odbudowainfrastrukturyinormalnegożycia obywateli Ukrainy. Związek Zawodowy „Budowlani” zade- klarowałudziałwakcjipomocypracownikom budownictwa i drzewiarstwa i członkom ukraińskich związków zrzeszonych w Mię- dzynarodowej Organizacji Pracowników BudownictwaiDrzewiarstwa(BWI).Koordy- nujemy tę akcje z BWI, naszymi ukraińskimi partneramizezwiązkuPROFBUDizwiązka- mizrzeszonymiwEFBWW.Wieleorganizacji iczłonkównaszegoZwiązkuwtakąpomocjuż się zaangażowało”. W apelu przyjętym przez Zarząd Krajowy wskazany został rachunek bankowy, na który można wpłacać środki na pomoc pracownikom z Ukrainy. Pełną treść apelu publikujemy w bieżącym wydaniu Magazynu „Budowlani”, na str. 2. 28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar WypadkówprzyPracyiChoróbZawodowych. Dzieńtenjestdlaorganizacjipracownikównie tylko symbolem walki o lepsze i bezpieczniej- sze środowisko pracy, ale także czasem oceny sytuacjiwzakresieochronypracy,wskazywania istniejącychproblemówizagrożeńiidentyfika- cji nowych wyzwań związanych ze zmianami narynkupracy. W związku z obchodami dnia 28 kwiet- nia Zarząd Krajowy przyjął stanowisko: „NOWE ŚRODOWISKO PRACY – NOWE WYZWANIA I ZAGROŻENIA”. W Stano- wiskuZwiązekodnosisiędonowychwyzwań w zakresie ochrony zdrowia i zapewniania bezpieczeństwa pracowników budownictwa, przemysłu wyrobów budowlanych, prze- mysłu drzewnego, meblarskiego, leśnictwa, ochrony środowiska i pokrewnych sektorów gospodarki. Jak czytamy w przyjętym stanowisku: „Związek Zawodowy „Budowlani” z uwagą obserwujezmianynarykupracywsektorach, wktórychaktywnisąjegoczłonkowie.Zmiany te związane są zarówno z wprowadzaniem nowych technologii, technik, materiałów i form organizacji pracy jak i ze zjawiskami o zasięgueuropejskimiświatowym,wobszarze łańcucha dostaw i organizacji globalnych struktur gospodarczych”. Pełną treść stano- wiska publikujemy w bieżącym wydaniu Magazynu „Budowlani”, na str. 4. Zarząd Krajowy przyjął do wiadomości informację przewodniczącego Związku Zbigniewa Janowskiego o przełożeniu na późniejszy termin przyjęcia przez Zarząd Krajowy rekomendacji w zakresie zatwier- dzenia sprawozdania finansowego Związku za ubiegły rok. Działanie to jest zgodne z niedawno przyjętym rozporządzeniem ministra finansów, w którym przesunięto terminydotyczącezatwierdzeniasprawozdań składanych w 2022 roku – za 2021 r. (do 30 września2022r.)Stosownainformacjawtym zakresiezostałaskierowanadoprzewodniczą- cej Głównej Komisji Rewizyjnej Małgorzaty WładekorazczłonkówKomisji.Wpiśmiedo GKR zawnioskowano również, aby sprawoz- daniefinansowezaubiegłyrokzostałoobjęte kontrolą Komisji w późniejszym terminie, najlepiejpodkoniecsierpnialubnapoczątku września bieżącego roku (po tym jak Zarząd Krajowy przyjmie rekomendację w zakresie przyjęcia przez Radę Krajową sprawozdania finansowego). Po 2-letniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa Związek Zawodowy „Budowlani” powraca do organizacji Zawo- dówWędkarskichoPucharPrzewodniczącego Związku Zawodowego „Budowlani”. Tego- roczne zawody organizuje Okręg Śląski oraz OrganizacjaZakładowawTyskiejSpółdzielni Mieszkaniowej„Oskard”wTychach.Odbędą sięonewdniach10-12czerwcawmiejscowości Kobiórk.Tychów.Nawniosekprzewodniczą- cegoOkręguŚląskiegoStefanaDąbrowskiego Zarząd Krajowy przyznał dotację finansową na organizację zawodów. Tomasz Nagórka Obradował Zarząd Krajowy „Budowlanych”
 • 4. 4 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 4 (171) 2022 Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy i Międzynarodowy Dzień Pamięci OfiarWypadków przy PracyiChoróbZawodowychsądlaorganizacjipracow- ników nie tylko symbolem walki o lepsze i bezpieczniej- sze środowisko pracy, ale także czasem oceny sytuacji w zakresie ochrony pracy, wskazywania istniejących problemów i zagrożeń i identyfikacji nowych wyzwań związanych ze zmianami na rynku pracy. ZwiązekZawodowy„Budowlani”zuwagąobserwuje zmiany na ryku pracy w sektorach, w których aktywni są jego członkowie. Zmiany te związane są zarówno z wprowadzaniemnowychtechnologii,technik,materia- łówiformorganizacjipracy,jakizezjawiskamiozasięgu europejskimiświatowym,wobszarzełańcuchadostaw i organizacji globalnych struktur gospodarczych. ZwiązekZawodowy„Budowlani”,biorącpoduwagę programdziałaniaZwiązkuprzyjętyna XKongresie w 2020 roku, wieloletnie Ramy strategiczne UE na lata 2021-2027 w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy i wiążący się z nimi program działania Państwowej In- spekcji Pracy oraz wnioski legislacyjne de lege ferenda, dotyczącepostulowanychzmianwprawiepracy,opra- cowaneprzezPaństwowąInspekcjęPracy,podkreśla,że: Konieczne jest dostosowanie obowiązującego w Polsce prawa pracy do zmian w sektorach gospodarki w zakresie transformacji ekologicznej,technologicznej i demograficznejiwiążącychsięznimizmianwsystemach zarządzania bezpieczeństwem i ochroną pracy. Zmiany związane z wprowadzaniem nowych ma- teriałów i wyrobów o niezbadanym do końca wpływie na zdrowie pracowników i użytkowników wymagają kompleksowych badań identyfikujących nowe zagro- żenia i określających dopuszczalne poziomy ekspozycji i niezbędne środki ochronne. Dotyczy to szczególnie budownictwa, przemysłu wyrobów budowlanych, przemysłu drzewnego,meblarskiego i pokrewnych. Wprowadzanie nowych technologii (w tym cyfro- wych) i nowych systemów zarządzania wymaga iden- tyfikacjiczynnikówpsychospołecznych,mającychwpływ na poziom stresu i zdrowie psychiczne pracowników. Związek Zawodowy „Budowlani” uważa, że nie- zbędnejestponownedokonanieprzegląduzagrożeńw pracywkontekściewystępowaniachoróbzawodowych wsektorachaktywnościZwiązku.ZZ„Budowlani”popie- ra„otwarcie”europejskiejikrajowejlistychoróbzawodo- wych i uzupełnienie jej o nowe jednostki chorobowe. Koniecznejestdostosowanieprogramówkształcenia i szkolenia pracowników w zakresie bhp do wyzwań i wymagań związanych z gospodarką niskoemisyjną, o obiegu zamkniętym i cyfryzacją procesów pracy. Konieczne jest dostosowanie form ochrony zdro- wia w pracy i programów szkolenia w zakresie bhp do zmieniającej się sytuacji demograficznej. Zwiększająca się liczba pracowników w wieku 55+ i ograniczony do- pływ młodszych pracowników podejmujących pracę w naszychsektorachwymagajązmianwsystemieochrony zdrowia.Jednocześnieszczególnynacisknależypołożyć na nowe formy systemowego szkolenia najmłodszych pracowników nieposiadających doświadczenia za- wodowego i tym samym szczególnie narażonych na zagrożenia związane z procesem pracy. Zmiany demograficzne i związane z nimi niedobory narynkupracywymagajązwróceniaszczególnejuwagi na bezpieczeństwo i ochronę pracy pracowników mi- grujących do Polski. Związek Zawodowy „Budowlani” podkreśla konieczność prowadzenia szerokiej, syste- mowej akcji szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie bhp wśród pracowników migracyjnych, także w językach narodowych podstawowych grup tych pracowników. Wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia i bez- pieczeństwa pracowników jest sytuacja w mikro i małych przedsiębiorstwach działających w naszych sektorach, często nie dysponujących wystarczającymi środkami na inwestycje w bhp. Biorąc to pod uwagę Związek Zawodowy „Budowlani” uważa,że konieczne jest wprowadzenie zmian prawnych w całym systemie zamówień–nietylkopublicznych–obligującychzarów- no zamawiającego,jak i wykonawcę do uwzględnienia kosztów bhp w całościowych kosztach realizacji usługi lub kosztach produkcji. Związek Zawodowy „Budowlani” zdecydowanie przeciwstawia się praktykom wydłużania czasu pracy poza normy przyjęte w prawie pracy, motywowane czynnikami ekonomicznymi i uzasadniane najczęściej niedoborem pracowników na rynku pracy. Najlepszy nawet program jest bezużyteczny bez odpowiednich regulacji prawnych i bez finansowych i organizacyjnych możliwości wdrożenia i kontroli wdro- żenia.ZwiązekZawodowy”Budowlani”uważa,żewtym zakresieniezbędnejestznacznezwiększenieśrodkówna działalność Państwowej Inspekcji Pracy,dające jej moż- liwości efektywnego oddziaływania w zakresie kontroli i prewencji, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W budownictwie niezbędne jest eliminowanie tych elementów struktury zarządzania i organizacji pracy, które bezspornie mają negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa pracy tj.nieograniczonej i nieuzasadnionej ilości poziomów podwykonawstwa, nieadekwatnychdowarunkówpracyformzatrudnienia, „szarejstrefy”zatrudnieniaiłańcuchówdostawzeźródeł niezapewniającychodpowiedniejjakościwyrobów.Pod- stawązatrudnieniawbudownictwiewinnabyćumowa o pracę. Wszystkie inne formy zatrudnienia powinny mieć charakter marginalny i uzasadniony szczególnymi potrzebami związanymi z realizacją in- westycji.Odpowiedzialnośćzapoziombezpieczeństwai ochronyzdrowiapracownikówpowinniponosićwszyscy uczestnicyprocesuinwestycyjnegowbudownictwie,w tymtakżeinwestorzy.Niedopuszczalnejestwydłużanie czasu pracy, szczególnie na kluczowych stanowiskach pracy,w tym czasu pracy operatorów maszyn i sprzętu budowlanego. W przemyśle wyrobów budowlanych, drzewnym, meblarskim i pokrewnych sektorach jedyną dopusz- czalną formą stosunku pracy winna być umowa o pracę. Eliminowane powinny być praktyki wydłużania czasu pracy, w tym zawierania przez pracodawców z pracownikami,takżemigracyjnymi,„porozumień”wtym zakresie. Szczególny nacisk należy położyć na przegląd narażenianasubstancjeszkodliweipotencjalnieszkodli- we występujące w procesie pracy i systemowe, obligatoryjne regulacje ograniczające te zagrożenia. W gospodarce leśnej i ochronie przyrody należy szczególny nacisk położyć na szkolenie i prze- strzeganieprzepisówbhpwmałychprzedsiębiorstwach zajmujących się pozyskiwaniem drewna i innymi dzia- łaniami w zakresie gospodarki w lasach.Niezbędne jest szczególnie weryfikowane szkolenie w zakresie obsługi sprzętu i maszyn i zasad organizacji bezpiecznej pracy. HasłemtegorocznegoŚwiatowegoDniaBezpieczeń- stwaiOchronyZdrowiawPracyjestwtymroku:„Kultura bezpieczeństwa–wspólnasprawa”.Celemeuropejskiej i krajowej strategii w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy są „wizja zero” w zakresie wypadków śmiertelnych oraz w walce z nowotworami ichorobamiukładukrążeniapochodzeniazawodowego. Tychcelówwnaszychsektorachniedasięosiągnąćbez zmian systemowych w obszarze organizacji pracy. Bez tych zmian dla wielu pozostaną one jedynie propagan- dowymi hasłami. Warszawa,dnia 7 kwietnia 2022 r. Za Zarząd Krajowy ZZ „Budowlani” /-/ Zbigniew Janowski przewodniczący ZZ „Budowlani” 28 kwietnia - Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych NOWE ŚRODOWISKO PRACY – NOWE WYZWANIA I ZAGROŻENIA STANOWISKO Związku Zawodowego „Budowlani” w sprawie nowych wyzwań w zakresie ochrony zdro- wia i zapewniania bezpieczeństwa pracowników budownictwa, przemysłu wyrobów budowlanych, przemysłu drzewnego, meblarskiego, leśnictwa, ochrony środowiska i pokrewnych sektorów gospodarki
 • 5. 5 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 4 (171) 2022 Ł ódzka Okręgowa Izba Inży- nierów Budownictwa, która powstała 23 marca 2002 roku, obchodziła w tym roku jubileusz dwudziestoleciaswojegoistnienia. Z tej okazji w dniach 31 marca – 1 kwietnia br. odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt. „Nowocze- snetechnologiewbudownictwie–wy- branezagadnienia”,zwieńczonaGalą Jubileuszową, w której wzięło udział kilkuset inżynierów budownictwa z rodzinami oraz zaproszeni goście. PrzewodniczącyRadyIzbyprof. Jacek Szer, otwierając galę, życzył wszystkim inżynierom zrzeszonym w Izbie wszelkiej pomyślności i sukcesów w działalności zawodowej: „…Samorządzawodowyjestotwarty na ludzi młodych. Staramy się anga- żować młodych w pracę izby bo to oni będą ją rozwijać w przyszłości. Niezapominamytakżeotychktórzy tworzyli Izbę w ciągu ostatnich 20 lat. Naszym zadaniem jest zarówno kontynuowanie działań naszych poprzedników jak i podejmowanie nowych odpowiadających wyzwa- niom czasu.” Z okazji jubileuszu Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budow- nictwa, minister infrastruktury An- drzejAdamczyk pogratulował dotych- czasowejdziałalnościŁOIIB.Podkre- ślił,jakdużąrolęodgrywawspółpraca Ministerstwa z Izbą. Stwierdził, iż jubileusz dwudziestolecia Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budow- nictwatodobraokazjadorefleksjinad roląinżynierówwdzisiejszymświecie. Podkreślił,żebudownictwomierzysię obecnie z coraz większymi i bardziej ambitnymi projektami inwestycyj- nymi, a ich sukces zależy w dużym stopniu od wprowadzenia innowacji wzakresietechnologiimateriałów,ale także zarządzania inwestycjami. Od inżynierów oczekuje się kreatywnego podejścia,zdolnościdoznajdowania nowych rozwiązań, zgłaszania po- mysłów. Obecnie inżynier powinien być nie tylko specjalistą w swojej dziedzinie, ale także po części praw- nikiem, ekonomistą i socjologiem. Minister infrastruktury podkreślił, że inżynierowie są godnymi spadko- biercami i kontynuatorami polskiej myślitechnicznejtejklasyinżynierów co Ernest Malinowski – budowniczy kolei w Andach, Rudolf Modrzejew- ski – budowniczy mostów w USA, Stefan Bryła – pionier polskiego spawalnictwa,czyGabrielNarutowicz –jedenzprekursorówwykorzystania energii wodnej do produkcji energii elektrycznej. Co więcej, dzisiejsza sytuacja geopolityczna, zwłaszcza inwazja Rosji na Ukrainę, pokazuje, jak wielkie znaczenie mają takie inwestycje, jak budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, budowa kolejowego tunelu średnicowegowŁodzi,czyteżtunelu drogowego łączącego wyspy Uznam i Wolin. To dzięki pracy polskich inżynierów te inwestycje są sprawnie realizowane. Ponadto organizacje samorządu zawodowego inżynierów budownictwa powinny być aktywne już na etapie kształcenia młodych inżynierów, dlatego każdy głos jest zawsze cenną pomocą i inspiracją przytworzeniulepszegoprawa,które pozwala na sprawniejsze funkcjo- nowanie państwa i poprawia jakość życia obywateli. Minister Andrzej Adamczyk dodał, iż drzwi Minister- stwa Infrastruktury pozostają dla przedstawicieli Izby zawsze otwarte, a także złożył szczere podziękowania za dotychczasową dobrą współpracę, mając nadzieję, że będzie ona mogła byćkontynuowanawkolejnychlatach. Wiceminister rozwoju i tech- nologii Piotr Uściński, w imieniu MinisterstwaRozwojuiTechnologii, wyraził uznanie i złożył serdecz- ne gratulacje z okazji jubileuszu dwudziestolecia Izby. Podkreślił, że zawód zaufania publicznego, jaki od lat sprawują członkowie samorządu zawodowego inżynierów, jest przede wszystkim wielką odpowiedzialno- ścią i to rola, której ŁOIIB potrafi sprostać. Piotr Uściński złożył gra- tulacje wszystkim odznaczonym zasłużonym członkom Izby i życzył kolejnych lat pracy obfitujących w same sukcesy. Profesor Zbigniew Kledyński – prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – skie- rował do zebranych następujące słowa: „Dwadzieścia lat temu po- wstała Polska Izba Inżynierów Bu- downictwa. Był to czas pod każdym względem pionierski, przecieranie nieznanych szlaków i towarzyszące temu ciekawość, niepewność i emo- cje. Satysfakcja z powstania Izby łą- czyłasięzmglistymiwyobrażeniami natematzawodowejsamorządności. Uczyliśmysiętegostopniowo.Popro- stu praktykowaliśmy samorządność na co dzień. Po dwudziestu latach, kiedy w Izbie następuje wymiana pokoleń, wprawdzie już w innych warunkach,alewciążtrwauczeniesię samorządnościidziejesiętosystema- tycznie.Izbatrwaizmieniasię,łączy to,cobyło,ztym,czegowymagaczas teraźniejszy. Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ma w tym swójniekwestionowanydorobek.Od dwudziestulatjestpewnymogniwem samorządu zawodowego inżynierów budownictwawPolsceidobrzesłuży swoim członkom. Koleżankom i Kolegom z Łódzkiej OIIB, tym z najdłuższymi i krótszymi stażami członkowskimi w naszym samorzą- dzie składam najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności i kolejnych sukcesów w budowaniu prestiżu in- żynierówbudownictwa. Wszystkiego najlepszego!”. Z okazji jubileuszu Izby prze- wodniczący Związku Zawodowego „Budowlani” Zbigniew Janowski w liście skierowanym do uczestników i członków, napisał: „Łódzka Izba Inżynierów Budownictwa jest jedną z najważ- niejszych i najbardziej aktywnych organizacji naszego sektora. Związek „Budowlani” od lat współpracują z wieloma członkami Waszej Izby i te kontakty bardzo wysoko sobie cenimy.PrzezminioneXXlatŁódzka Izba integruje, prowadzi działalność edukacyjną, promocyjną i doradczą. Szczególne podziękowania należą się Państwuzauwagę,jakąprzywiązujecie do jakości i wysokich standardów w procesie nadawania uprawnień bu- dowlanych.Toprawdziwaibezcenna inwestycja w przyszłość naszego sek- tora. Gratuluję Państwu Jubileuszu. Gratuluję wszystkim wyróżnionym i odznaczonym. Życzę dalszych sukcesów zarówno w działalności na rzecz polskiego budownictwa jak i w działalności społecznej. Życzę zdro- wia i wszelkiej pomyślności, które dzisiaj w tych trudnych i pełnych nowych wyzwań czasach są nam bardzo potrzebne”. Przewodniczący Zbigniew Ja- nowski w towarzystwie Wiesławy Szalast, przewodniczącej Zarządu OkręguwŁodziodznaczyłZłotąOd- znaką„ZasłużonydlaBudownictwa” kilkuosobową grupę działaczy. ŹRÓDŁO: STRONA ŁOIIB/ RED Obchody 20-lecia Łódzkiej OIIB Prof. Jacek Szer, przewodniczacy Rady ŁOIIB Odznaczeni Złotymi Odznakami „Zasłużony dla Budownictwa”
 • 6. 6 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 4 (171) 2022 20 lat Wielkopolskiej Rady Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie 30 września 2021 r. został skierowany do I czytania i poddany pod głosowanie. Wnio- sek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu został odrzucony, lecz dalsze prace parlamentarnenadnimustały. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od 2010 r. nieprzerwanie zabiega o wprowadzenie emerytur stażowych. Idea emerytur stażowych cieszy się wysokim poparciem społecznym. Pod projektem obywatelskim OPZZ w tej sprawie podpisało się ponad 700 tysięcy pracowników. Projekt OPZZ był już dwukrotnie pre- zentowanywSejmie(22lipca2010r.i29lutego2012r.),nieuzyskującjednakpoparcia większościparlamentarnej.WporozumieniuzOPZZprojektyustawwsprawieemerytur stażowych złożyły w 2020 r. Klub Parlamentarny PSL-Kukiz’15 oraz Koalicyjny Klub ParlamentarnyLewicy. OPZZ domaga się stworzenia pracownikom o bardzo długim stażu pracy możli- wościprzejścianaemeryturęprzedosiągnięciemustawowegowiekuemerytalnego(dla kobiet, które mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat oraz dlamężczyznmającychokresskładkowyinieskładkowywynoszącyconajmniej40lat). Jak zauważa OPZZ, pracownice i pracownicy starzeją się w sposób indywidualny. Zależytom.in.odstanuzdrowiaorazrodzajuwykonywanejpracy.Czynnikitewpływają nawydolnośćorganizmuiutrudniająimaktywnośćzawodową.Długoletnistażpracy i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne powoduje, że osoby te wypracowują odpowiedni kapitał emerytalny, który pozwoli na uzyskanie emerytury bez dopłat z budżetu państwa. Praktyka pokazuje, że tylko 50% osób uzyskujących uprawnienia emerytalnekorzystaznichodrazu. Wprowadzenie emerytur stażowych stworzy silny bodziec do podejmowania rejestrowanej aktywności zawodowej, przyniesie zwiększenie wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, a także zwięk- szeniewpływówdoNarodowegoFunduszuZdrowiaztytułuskładeknaubezpieczenie zdrowotne–informujeOPZZ. Sukces związkowców w Nexteer Automotive Pod presją argumentów Międzyza- kładowej Organizacji Związkowej OPZZ, w tyskim i gliwickim zakładzie Nexteer Automotive 29 marca 2022 r. zostało podpisaneporozumienie,namocyktórego pracownicy otrzymają podwyżki sięgające nawet11%.Nieustępliwość,presjaspołeczna i celna argumentacja podniosły propozycję pracodawcy ze złotówki na 2,30 zł, co daje miesięczny wzrost wynagrodzenia - w zależności od grupy zaszeregowania - niemal o 430zł–informujeOPZZ. Spór zbiorowy w Nexteer Automotivew rozpoczął się 15 marca br. MOZ OPZZ podjął dialog z pracodawcą i wynegocjował szereg ustępstw ze strony firmy, m.in.: zna- czącywzrostwynagrodzeńuzależnionyodgrupyzaszeregowania,wykreśleniezapisów ouzależnieniupodwyżkiodnieobecnościpracownikaczywynikuocenypracowniczej. MOZ OPZZ podczas negocjacji opierał się na dogłębnej analizie sytuacji ekonomicznej zakładu pracy dokonanej przez niezależnych ekspertów na podstawie raportówgospodarczychirocznychsprawozdańspółki.Dodatkowowykorzystałpresję społeczną,gdyżzwiązkowiudałosięzaangażowaćwdialogm.in.wicemarszałkaSejmu i współprzewodniczącego Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego, posłankę Wandę NowickąiposłaPrzemysławaKoperskiego. Dodatkowozwiązekwywalczyłdlapracownikówm.in: • wzrostwynagrodzeńdlapracownikówadministracjipomiędzy5-7%(w2021roku byłotośrednio3%) • wypłatęnagrodywwysokości3000złbruttodlapracowników,którzywroku2022 osiągną20-letnistażpracy • zwiększeniedofinansowaniadostołówkidokwoty200złmiesięcznie • podniesieniepremiiświątecznejdo2000zł. Zmiany w emeryturach pomostowych OPZZ informuje o sukcesie jakim jestpodpisanieprzezprezydentaAndrzeja Dudę ustawy zmieniającej przepisy o emeryturachpomostowychioPaństwowej InspekcjiPracy. Trzycentralezwiązkowe,wtymOPZZ, 20kwietnia2021r.skierowałydopremieraMateuszaMorawieckiegowniosekozmianę przepisówdotyczącychwarunkówprzyznawaniaemeryturpomostowychorazkompe- tencjiPaństwowejInspekcjiPracy.Premierprzychyliłsiędopostulatów,aMinisterstwo RodzinyiPolitykiSpołecznejprzygotowałostosownyprojektustawyozmianieustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. Prezydent Andrzej Duda wkwietniu2022r.podpisałustawę. Pierwszy istotny problem, jaki pojawił się w stosowaniu ustawy o emeryturach pomostowych z dnia 19 grudnia 2008 r., był związany z realizacją w praktyce warunku ustawowegonabyciaprawadoemeryturypomostowejokreślonegowart.4pkt.7ustawy cd. ze str. 2 cd. na str. 11 W dniu 5 kwietnia 2022 roku, na terenie Smart Building Center odbyło się posiedzenie Wielkopolskiej Rady Bez- pieczeństwa Pracy w Budownictwie. Spotkanie miało szczególny wymiar ze względu na przy- padający w tym roku jubileusz 20-lecia istnienia Wielkopolskiej Rady. Świadczy to o wadze, jaką Państwowa Inspekcja Pracy wraz z partnerami przywiązujedoprzestrzeganiaprawapracy,wtym bezpieczeństwa pracy w newralgicznym obszarze jakimjestbudownictwo. Uczestniczący w posiedzeniu Zbigniew Janowski, wiceprzewodniczący Sejmowej Rady OchronyPracypogratulowałzebranymjubileuszu, życząckolejnychlatdziałalnościnarzeczzwiększa- niabezpieczeństwanawielkopolskichbudowach. Radępowołano8kwietnia2002r.,wwyniku dyskusji w ramach „Okrągłego stołu” dotyczą- cego bezpieczeństwa pracy w wielkopolskim budownictwie. Podsumowując działania Rady, przewodni- czącyRadyBezpieczeństwaPracywBudownictwie okręgowy inspektor pracy Paweł Ciemny oraz dr Włodzimierz Sobczak wskazali między innymi na uchwały mające na celu poprawę bezpieczeń- stwapracyprzezdostosowanieprzepisówbhpdo aktualnych rozwiązań organizacyjnych i techno- logii,działaniaprewencyjne,wzrostświadomości pracodawcówipracowników,itp.Dotychdziałań zaliczyćmożemym.in.: • udział przedstawicieli Rady w Kapitule konkursu„BudujBezpiecznie”, • współpracę z Cechem Rzemiosł Budowla- nych–cykliczneszkoleniamałychzakładów rzemieślniczych, • organizowaniedrzwiotwartychdlamłodzieży szkółbudowlanych, • współpracę z Politechniką Poznańską w zakresie działań prewencyjnych, tj. udział studentów w konferencjach BUDMA i wykładach. Podczasposiedzeniaodbyłosiętakżewręcze- nie medali okolicznościowych z okazji 20-lecia działalnościWielkopolskiejRadyBezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspek- torzePracywPoznaniu. Laureat konkursu „Buduj Bezpieczenie”, WielkopolskiePrzedsiębiorstwoInżynieriiPrzemy- słowej,przedstawiłswojedoświadczeniazzakresu dobrych praktyk stosowanych w budownictwie, które są podstawą bezpieczeństwa na budowach firmy. Kampanię Państwowej Inspekcji Pracy „Budowa. STOP wypadkom!” przedstawiła Ewa Groblewska – starszy inspektor pracy. W czasie kampanii planowane są takie działania jak: szko- lenia prowadzone na budowach, doradztwo dla pracodawców, promocja dobrych praktyk oraz dystrybucja materiałów do samokształcenia dedykowanychdobranżybudowlanej.Radaposta- nowiłaczynnieuczestniczyćwrealizacjiKampanii. W ciągu 20 lat Wielkopolska Rada przyjęła wielewnioskówiuchwałmającychnacelupoprawę bezpieczeństwa w zakresie wskazywania dosto- sowania przepisów bhp, działań prewencyjnych oraz np. wzrostu świadomości pracodawców i pracowników. Wposiedzeniuuczestniczylitakżeprzedsta- wiciele ZZ „Budowlani”: Jan Podzerek i Wiesław Necelman. Oprac.WRBP/red APEL RADY OPZZ Pokój, bezpieczeństwo, praca! 1 maja to dzień, w którym od lat spotykaliśmy się na pokojowych manifestacjach i pochodach, żeby przy- pomnieć o prawie do godnej pracy, płacy i emerytury. Pandemia COVID-19, która trwa już trzy lata, jest wciąż groźna i ogranicza możliwości wspólnego świętowania Mię- dzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy. Na domiar złego globalny kryzys zdrowotny i gospodarczy został uznany przez prezydenta Federacji Rosyjskiej za sprzyjającą okoliczność do rozpętania wojny z Ukrainą.Nic nie usprawiedliwia tej wojny.Nic nie usprawiedliwia przemocy stosowanej wobec ludności cywilnej,która zmusiła miliony Ukrainek i Ukraińców do doświadczenia losu uchodźców wojennych! Wojna w Europie uświadomiła nam brutalnie, że o losie setek milionów ludzi mogą decydować imperialne ambicje jednego autokraty. Przypominamy wszystkim rządzącym, że sprawowanie władzy jest służbą! Przypominamy również, że solidarność ludzi pracy to siła zdolna do przeciwstawienia się każdemu złu! Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zawsze opowiadało się za dialogiem. Chęć rozwiązy- wania problemów liczy się dzisiaj tak bardzo, jak mało kiedy. Ludzkość ma wystarczający potencjał intelektu- alny i materialny, aby żyć i pracować w zdrowiu i dobrobycie. My, związkowcy – pracownicy wszystkich branż i zawodów, osoby poszukujące pracy, emeryci i renciści, ludzie o różnych poglądach i przekonaniach CHCEMY ŻYĆ W POKOJU! Chcemy pracować, doskonalić umiejętności i mieć godziwy udział w dochodach z naszej pracy i korzystać z zasłużonego wypoczynku! Mimo napiętej sytuacji międzynarodowej, nie zapominamy o źródłach kryzysu społeczno-gospodarczego w Polsce. Pamiętamy obietnice bez pokrycia władzy, jej nieprzemyślane decyzje i nasze zawiedzione nadzieje. Dlatego nieustannie walczymy o utrzymanie miejsc pracy.Kryzysy miną i ktoś będzie musiał przywrócić normalność w naszym kraju.By tak się stało,trzebasystematycznej,merytorycznejipartnerskiej,awięcuczciwejrozmowywszystkichstrondialoguspołecznego. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jest do niej gotowe! Niech się święci 1 Maja! Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Warszawa 13 kwietnia 2022 Paweł Ciemny, Zbigniew Janowski
 • 7. 7 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 4 (171) 2022 n  Jakub Kus: Konfederacja Budow- nictwa i Nieruchomości jest związkiem pracodawcówdziałającychwszerokopojętym sektorze budownictwa. Zrzesza związki i organizacje branżowe pracodawców i przedsiębiorców budownictwa, przemysłu wyrobów budowlanych i nieruchomości. Jaka jest przyczyna przyjęcia takiej formuły funkcjonowania Waszejorganizacji? KrzysztofBaranowski:Naszaorganizacja zostałazarejestrowanawKRSwdniu04.04.1995 r.- jako FEDERACJA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEMYSŁU BUDOWLANEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJipodjęładziałalnośćnapodstawie zatwierdzonego statutu. Pierwszym prezesem został ówczesny poseł RP Jacek Kocjan, który pełnił swoją funkcję przez dwie kadencje. W 2001 roku organizacja zmieniła swą nazwę na Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości, koncentrującsięnareprezentowaniuinteresów pracodawców. Następnym prezesem został ówczesny poseł Wiesław Okoński. Od 2007 roku do 2017 roku funkcję prezesa pełnił Michał Staszewski, który przeszedł na zasłu- żoną emeryturę. W 2017 r. przejąłem pałeczkę na stanowisku prezesa, pełnię tę funkcję do chwiliobecnej. Odnośnie naszej formuły działania to należywrócićdohistoriiKBiN,którazrzeszała liczne organizacje branżowe i stanowiła plat- formę partnerskiego działania pracodawców wstosunkudoinstytucjiiinnychpodmiotów środowiska.Znanesąwśrodowiskuuroczyście wręczane odznaki im. Kazimierza Wielkiego oraz organizowane spotkania z udziałem po- słówiministrówRP,wtymszeregucorocznych imprez pt. „Dzień Budowlanych” , organizo- wanychprzezZZ„Budowalni”im.in.KBiN. PoczątkowoczłonkamiKBiN było 20or- ganizacji,aobecnie10.Ograniczenieaktywno- ścispowodowanejestm.in.cięciamibudżetówi trudnościaminarynku.Ponadtopowstała cała rzesza nowych organizacji branżowych, które stanowią dodatkową konkurencję dla propo- zycjiuczestnictwawwiększychorganizacjach. Brak oznak konsolidacji różnych orga- nizacji świadczy o ograniczonej sile branży oraz niespójnej strategii i braku realnego planudziałaniadlaszybkiegorozwojusektora, szczególnie w okresie wyzwań związanych z szeroko pojętą innowacyjnością. Przykładem jestzaniechanieinicjatywyorganizacji-KON- GRESUBUDOWNICTWA,jakokontynuacji inicjatywy rzeczywiście całego środowiska sprzedponad10lat. n  Związek Zawodowy „Budowlani” współpracuje z Konfederacją od wielu lat. Pierwsze formalne porozumienie o współpracyzawartebyłojużw1995rokuzpo- przedniczkąKBiN-FederacjąPracodawców i Przedsiębiorców Przemysłu Budowlanego RP. Czym dla KBiN jest dialog społeczny w naszychsektorach?Jakiepowinnybyć,Pana zdaniem,jegowymierne efekty? Dużym pozytywem dialogu społecznego jestkontaktzprzedstawicielamirządu,wymia- na poglądów i opinii na planowane projekty aktówprawnych.Integracjaśrodowiskastanowi dodatkowycennyelementwspółpracy. Natomiast, oceniając działania strony pracodawców w kontekście potencjalnie spo- dziewanychefektówwostatnichlatachuważam, że w wielu wypadkach trudno było uzyskać wymierne rezultaty. Rozbieżność interesów oraz ograniczone pole tematyki branżowej częstopowodujebrakwymiernychrezultatów, Każdazestronoczekujenauzyskanie wpełni satysfakcjonujących wyników, dla każdej z uczestniczącychwprocesiestron. W idealnej sytuacji dialog społeczny stanowi bardzo istotny element integracji sektorabudownictwa,któryposiadaswojąspe- cyfikęzatrudnieniaitrudnewarunkipracyprzy występującej sezonowości prac budowlanych i wykończeniowych. Stanowi on też istotną zinstytucjonalizowaną platformę wymiany poglądów - w celu wypracowania wspólnego stanowiskawkluczowychsprawach.Wtrakcie długotrwałych negocjacji powstaje możliwość ucierania się swoich racji oraz dążenie do zachowaniainteresówuczestniczącegopartnera. Toniezawszesięudaje. Jednak pozytywnym przykładem uzyska- niaostatniokonkretnegorezultatu-jestwspólne ustalenieTREŚCIAPELUwsprawieFitfor55i CABAM, który zmierza do finalnego zatwier- dzenia przez wszystkie strony partnerskie w ZespoleTrójstronnym.Wspólnewypracowanie stanowiska w kilku czołowych branżach prze- mysłowych i przyjęcie optymalnej strategii, w taktrudnymokresiewzrostukosztówenergiii opłatzaEUETS,stanowiwyraźnysukcesoraz wsparcie udzielone rządowi w oczekiwanych negocjacjachzUE. Tasamagruparoboczazapewnepodejmie kolejnewzywaniawsprawiekonsultacjiprojekty CPR,którystaniesięwkrótceważnymtematem kolejnychkonsultacjiwnaszejbranży. n  Co dzisiaj jest największym wy- zwaniem dla działalności organizacji praco- dawców budownictwainieruchomości?Co stanowi,Panazdaniem,największyproblem w zorganizowanych działaniach środowiska pracodawców w tych sektorach? Zapewne wyzwańjestwiele,aleczymógłbyPanwybrać trzynajważniejszeobszary? Wymieniłbym więcej. Najważniejsze problemyto: • Sprawa zatrudnienia wraz z dbałością o poziomkompetencjizawodowych. • Próbaprzyjęciawspólnych,strategicznych kierunków rozwoju budownictw miesz- kaniowego, w tym polityki dla młodych rodzin. • Wspólnedziałaniabranżywzakresiepro- blematykilegislacyjnej,wtymkonsultacje inoweprojekty. Widzę też inne tematy do rozwinięcia: BUDOWNICTWO MODUŁOWE, NISKA EMISYJNOŚĆ i TZW. ZDROWE WYROBY BUDOWLANE–ulegającerecyclingowi. n  Jest Pan prezesem KBiN, ale jedno- cześnie sekretarzem generalnym Polskiego Stowarzyszenia Gipsu. Czym zajmuje się ta organizacja? Począwszy od roku 2002 r. Polskie Sto- warzyszenie Gipsu zostało członkiem KBiN, organizacji pracodawców. Sekretarzem gene- ralnym PSG jestem od 2008 r. i w ten sposób zostałem wprowadzony w szerszą działalność narzeczbudownictwa.PSGjestrozpoznawalną organizacjąskupiającąsięnadziałaniachwspie- rających branże producentów wyrobów gipso- wych, głownie z płyt gipsowo-kartonowych. Zrzeszeni producenci wielu systemów suchej zabudowy, za pośrednictwem stowarzyszenia i powołanych grup roboczych, koncentrowali swojedziałaniam.in.na; • koordynacjidziałańwramachorganizacji branżowejwUE–Eurogypsum,powołanej wBrukseli 60lattemu. • wsparciusytemukształceniaustawicznego wpostaciwydawnictwszkolnychiszkole- niunauczycielizawodu • współorganizacji konkursów praktycz- nych umiejętności w zakresie suchej zabudowynp.ZłotaKielnie • wspieraniukonkursówEuroSkillswkraju (medal srebrny Lizbona 2010, obecność ekspertawBudapeszt2018) • opracowaniu pionierskiego wydania WARUNKÓWTECHNICZNYCHWY- KONANIAIODBIORUDLASSZ,jako standardu branżowego przeznaczonego dla inwestorów, wykorzystywanego już 5 sąsiednichrynkach • koordynacjidziałańtechnicznych,wtym udziałowi w badaniach w ITB dla ścian wysokich • prowadzeniu szeregu specjalistycznych szkoleń,wtymzdziedzinyp.poż. • zrealizowaniudwóchkampaniiedukacyj- nychwinternecieipowołaniustronywww. suchazabudowa.pl n  Budownictwo i powiązane z nim sektory przemysłu wyrobów budowlanych i nieruchomościtoogromnyrynekprodukcji, usługipracy.Bardzowrażliwynazmianyko- niunktury.Co,Panazdaniem,wnajbliższych latach będzie przede wszystkim wpływać na funkcjonowanie tego rynku w Polsce? Czy mamyprzedsobądobrelata,czypowinniśmy przygotować się na „walkę o przeżycie”? Od czegotozależy? Pookresiepandemiinastąpiłozachwianie gospodarki światowej wywołane wojną na Ukrainie. Sytuacja nie ulegnie gwałtownej zmianie.Należyspodziewaćsięoznakkryzysu spowodowanychwysokimicenamienergiioraz wydłużonegocykludostawtowarów. Nie ma lunchu za darmo i za powstałe ogromne starty w skali globalnej gospodarki ktoś musi zapłacić. Przykładowo, koszt trans- portu kontenera 20” do USA wynosi 10 tys. $, to prawie trzykrotny wzrost, a galon paliwa kosztuje obecnie 6,5 $, co stanowi rekordową cenęoddziesiąteklat,przyprawie10%inflacji. Natomiastniemieckiprzemysłmotoryzacyjny w styczniu br. ogłosił zwiększenie kosztów produkcjio25%.Wtymkontekście,cenatony stali w kraju wynosi ca 10 tys. zł, a pszenicy wzrosłaz820złdoprawie2tys.zł.Teprzykłady pokazują duże zawirowanie w wielu gałęziach gospodarczych i trzeba będzie kilku lat do uzyskaniawzględnejstabilnościgospodarczej, wtympowrotudoniskiejinflacji.Dodatkowo, gwałtownie rosnące ceny surowców, wyrobów budowlanychorazstawekpracywpływająnawy- raźnątendencjęwzrostucennowychmieszkań. W mojej opinii kluczowym elementem aktualnej sytuacji w kraju jest zdolność spo- łeczeństwa do ponoszenie kosztów wyraźnej inflacji,szczególniewsektorzenieruchomości (koszt budowy PUM, wynajem, remonty). Przy znacznie rosnących kosztach mieszkań, zmniejszasięzdolnośćkredytowa,szczególnie młodych ludzi. Ostatnio banki zmniejszają poziomkredytowaniao30–50%przydwójce dzieciiszykujądalszeograniczeniawkredyto- waniu,cobezpośredniowpływanamożliwości popytu, a w konsekwencji spowolni procesy inwestycyjne. W I kw. br. nastąpił poważany spadek sprzedaży nowych mieszkań o 25% w stosunku do ubiegłego roku. Ten krajobraz gospodarczy nie wygląda optymistycznie. Znaczny wzrost cen surowców i wyrobów budowlanych ograniczy zakres planowanych inwestycjicentralnych.NatomiastsektorMSP ipracremontowychwopiniiekspertówSSRW( członekKBiN)raczejutrzymaswojąstabilizację realizacjizleceń,pomimowzrosturealnychcen pracwykończeniowych. Podsumowując trudną sytuację na tym ogromnym rynku produkcji, usług i pracy, będzie on narażony na oznaki i narastające symptomy kryzysu, a samo zakończenie wojny na Ukrainie będzie określać kierunek i głębokośćkoniecznychzmiangospodarczych, które powinny prowadzić do stabilizacji. Z jednej strony odbudowa Ukrainy otworzy ogromy rynek dostaw i przyszłych inwestycji budowalnych,azdrugiejstronywyszkolenipra- cownicy budowlani wyjadą z Polski. Dlatego z dużymprawdopodobieństwempogłębisiębrak rąk do pracy w budownictwie np. liniowym. Z tego powodu nie można dziś przewidzieć pełnych konsekwencji gospodarczych dla tak niepewnego modelu i niejasnych relacji ekonomicznych(wtymglobalnejekonomii)w najbliższychkilkulatach. Możnajednakwskazaćobszarywiększych i mniejszych zagrożeń dla poszczególnych segmentówbudownictwa. Obawiamsię,żedużeinwestycjeprzemy- słowe, liniowe (drogi i autostrady, inne) mogą być generalnie zagrożone i zawieszane, gdyż budżet zatwierdzony na początku kontraktu wyczerpie się i ewentualnie mogą pojawić się aneksy. Podwyżki wynagrodzeń nie będą miały wpływu na funkcjonowanie dużych firm–generalnychwykonawców,ponieważjest tuniewielkiudziałpracręcznychajedynieurzą- dzeń.Rezygnacjazwyszkolonegopersonelujest niemożliwa,gdyżpraktycznieprzedsiębiorstwo przestajewtedyistnieć,asprzętjestzbytcenny. Wypracowanezyskipozwoląnaprzetrwanie,a nowekontraktybędądotyczyćnowychbudów na Ukrainie, gdyż już zapowiada się wsparcie finansoweUEazapotrzebowanieiplacbudowy obszerny. Budowywmiastachpowinnybyćkontynu- owane–teniezbędnezewzględówspołecznych. Samorządydodatkowobędąbrałykredyty,po- mijając standing finansowy, bo infrastruktura musidziałać. Istnieje zagrożenie, że mieszkalnictwo i devloperka „staną” totalnie; brak możliwości kupna mieszkań, bo ceny zaporowe i brak możliwościuzyskaniawysokiegokredytuprzez potencjalnych klientów, dodatkowo znaczący wzrost rat spłacanego kredytu. Możliwy jest odpływsiłyroboczej,coczęściowojużsięstało, botawyjedzie„zapieniądzem”naterenUkra- iny.Wbudownictwieindywidualnympojawią sięofertysprzedażyniedokończonychbudów, zewzględunabrakaktualnegofinansowania. Nie będzie zapaści w drobniejszych robotachdlaklientówindywidualnych,kryzys już był i jakoś firmy przetrwały i przetrwają, remonty były i będą, bo zawsze jest coś do remontu,naprawyczyprzebudowy.Natomiast koszty robót będą wzrastać, a więc duża część firm może przejść w „szarą strefę”, co odbiję sięnawpływyzZUSczyVAT. Prognozujęteżwnajbliższymokresieobni- żeniezapotrzebowanianamateriałybudowlane, główniewykorzystywanewkraju.Natomiastpo zakończeniudziałańwojennych,wzrośnieich eksportnaUkrainę. Ważne będą inwestycje kapitałowe firm, którebędązainteresowanerozwojem,produkcją izbytemnatymrynku.Jestocowalczyćbocen- najestbazasurowcówiminerałów.Powinniśmy teżuważnieobserwowaćkierunkipolitykiChin iichrelacjezEuropą. n  Budownictwo w Polsce to wielki rynekpracy.Wokresachdobrejkoniunktury działa na nim ponad 300 tys. podmiotów gospodarczych. Od lat dyskutujemy o po- trzebach i problemach tego rynku. W tym o standardach pracy, o warunkach i jakości zatrudnienia w największych firmach i w mikroprzedsiębiorstwach. Co zrobić, aby te standardystałysięchoćbypodobne? Zdecydowanym argumentem powinna być gratyfikacja. Specjaliści powinni zarabiać więcej od podawanej średniej krajowej, z uwzględnieniemwskaźnikakosztówdladanego regionu gospodarczego kraju. Trudna praca wymagadodatkówiodpowiedniegopoziomu zarobków. Brak jest promocji tj. informacji skierowanej do społeczeństwa nt. realnych zarobkówwbranży. Ta niewiedza zdecydowanie wpływa na brakczęstszegopodejmowaniadecyzjiościeżce kariery zawodowej w budownictwie. Praca jest trudna i może niezbyt dobrze płatna, to po co kierować dziecko do szkoły zawodowej. To trzeba zdecydowanie rozwiązać. Pamiętać trzeba, że mamy dużą ilość drobnych firm wykonawczych, a z drugiej strony brak jest kandydatówdozatrudnienia. W ramach projektu Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie przygotowano 2020/2021 szeroki Raport nt. zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i 50+, który rekomenduje rozwiązania, zmierzające do po- zyskanianowejgrupypracownikówdlabranży budowalnej, tak jak to się dzieje w UE. Temat jest godny pochylenia się - dla uruchomienia istniejącychrezerwzatrudnieniawsektorze. n  Dziękujęzarozmowę. Ja także dziękuję i pozdrawiam Czytelni- kówMagazynu. ”OBYŚ ŻYŁ W CIEKAWYCH CZASACH…” O dialogu i perspektywach sektora budowlanego z prezesem Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości Krzysztofem Baranowskim rozmawia Jakub Kus
 • 8. OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 4 (171) 2022 8 W dniu 1 kwietnia 2022 r., w sali konfe- rencyjnejhotelu„Amber”wGdańsku odbyło się posiedzenie Rady Okręgu Pomorskiego. Na zaproszenie Zarządu Okręgu wposiedzeniuuczestniczyłwiceprzewodniczący ZwiązkuZawodowego„Budowlani”kol.Tomasz Nagórka. Na stołach w sali obrad wyłożono kroniki związkowe, prowadzone nieprzerwanie od początku założenia organizacji związkowej naPomorzu,tj.odlatpowojennychdoobecnych czasów. PrzedrozpoczęciemobradTomaszNagórka przeglądałzwielkimzainteresowaniemstronice kronik, wyrażając uznanie za dokumentowanie różnychwydarzeńwOkręguPomorskim.Okręg Pomorski jest zaangażowany w prace Komisji Historycznej Związku, a zgromadzone mate- riały archiwalne wykorzystywane są w pracach związanych ze 130-leciem ruchu zawodowego budowlanych. Punktualnieogodz.11.00zebranieotworzył Mirosław Karpiński, przewodniczący Zarządu Okręgu Pomorskiego. Przywitał koleżanki i kolegów z Rady Okręgu Okręgowej Komisji Rewizyjnej.PrzewodniczącyOkręguiwszyscyze- branibardzoserdecznieprzywitalizaproszonego gościa,wiceprzewodniczącegoZZ„Budowlani”. MirosławKarpińskizaproponował i zwróciłsię do zebranych z prośbą o akceptację, aby prze- wodniczącą zebrania została Anna Potoczna ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” w Słupsku. Propozycjęzaakceptowanojednogłośnie. Kol. Anna Potoczna przedstawiła projekt porządkuobrad(17pkt).Projektporządkuzostał przyjęty bez uwag. Dokonano wyboru komisji mandatowej w składzie: Mirosław Simon z ZakładuPorcelanyStołowej„Lubiana”w Łubia- nie, Artur Siwek z „Prefabet” Osława Dąbrowa, następniepowołanokomisjęuchwałiwniosków w składzie Antoni Ellwart ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” w Rumii, Waldemar Riedel z „H+H Polska” w Redzie oraz komisję skrutacyjną w składzie Krzysztof Herman z ZPS „Lubiana” i Artur Siwek (po rozwiązaniu komisjimandatowej). Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie i omówienie sprawozdania finansowego Okręgu Pomorskiego za 2021 r. Bardzo szczegółowo przychody i wydatki omó- wił wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu kol. MirosławKonkel.Nazadawaneprzezzebranych pytaniaodpowiadałskrupulatnie,przedstawiając stosownedokumentyfinansowe. Komisja mandatowa odczytała protokół stwierdzając, że posiedzenie Rady Okręgu, z uwagi na frekwencję zebranych, pozwala na po- dejmowanieprawomocnychuchwał.Następnie przewodniczącyOkręgowejKomisjiRewizyjnej, kol. Wiesław Gruba przedstawił pozytywną opinię dotyczącą sprawozdania finansowego OkręguPomorskiegoza2021rok. Mirosław Karpiński zapoznał członków RadyzesprawozdaniemzdziałalnościZarządu Okręgu za 2021 rok. Podkreślił, że bardzo waż- nym działaniem było kultywowanie bogatych tradycjiwspółpracyzOkręgowymInspektoratem Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku. Pozy- tywnie ocenił współpracę z przewodniczącymi organizacji zakładowychZwiązkuZawodowego „Budowlani” w Okręgu Pomorskim oraz aktywną, konstruktywną działalność wiceprze- wodniczących ZarząduOkręgu. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu Pomorskiego za 2021 rok zostały jednogłośnie przyjęte. Na- stępnie odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutoriumczłonkomZarząduPomorskiego. Absolutorium uzyskali wszyscy członkowie Zarządu. Po odczytaniu protokołu Komisji Skrutacyjnejoudzieleniuabsolutoriumwystąpił Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”TomaszNagórka. Kol.TomaszNagórkapodziękowałzazapro- szenieiwimieniuprzewodniczącegoZbigniewa Janowskiegoprzekazałpozdrowieniawszystkim zebranym. Pozytywnie ocenił działalność Okręgu Pomorskiego. Nawiązał do stanowiska Związku Zawodowego „Budowlani” w sprawie atakuRosjinaUkrainę. Stanowisko,wktórym solidaryzujemysięzUkrainą,zostałoprzyjętew dniu 24 marca 2022 r. na zdalnym posiedzeniu ZarząduKrajowego.Podkreślił,zeZwiązekZawo- dowy„Budowlani”podejmujedziałanianarzecz wsparcia ukraińskiego związku w zapewnieniu bezpieczeństwaiobronyinteresówpracowników branży budowlanej i pokrewnych zawodów, a także deklaruje wsparcie działań związku PRO- FBUD na forum międzynarodowym. Wszyscy obecni na posiedzeniu Rady Okręgu poparli działania Zarządu Krajowego i aktywny udział w tych ważnych działaniach przewodniczącego ZwiązkuZawodowego„Budowlani”Zbigniewa Janowskiego. Wiceprzewodniczący Związku Tomasz Nagórka omówił przygotowania do Nadzwyczajnego Kongresu Związku z okazji 130-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych w Polsce, które zaplanowano w dniach 9-10 czerwca br. w Hotelu „Ameliówka” niedaleko Kielc. Zaapelował o aktywny udział wszystkich delegatówOkręguPomorskiego. Zarząd Okręgu przedstawił propozycje szkolenia działaczy związkowych połączone z obchodami Dnia „Budowlanych” i jubileuszu 130-lecia Ruchu zawodowego Budowlanych. Rada Okręgu zaakceptowała propozycje Zarzą- du.Ustalonoterminobchodówna2-4września 2022r.wośrodkuwypoczynkowo-rekreacyjnym „Szarlota” k. Kościerzyny. Po odczytaniu pro- tokołu Komisji Uchwał i wniosków nastąpiło zakończenieobrad. Mirosław Karpiński W dniu 08.04.2022 r., w siedzibie Okręgu Lubel- skiego ZZ „Budowlani” przyul.ZanawLublinieodbyłosię stacjonarne posiedzenie Zarządu i Rady Okręgu Lubelskiego przy udziale Okręgowej Komisji Rewi- zyjnej,którąreprezentowali:Marian Gągola, Anna Szniawska Łozak i AnnaSzram. Posiedzenieotworzyłprzewod- niczący Okręgu Leszek Dziuba. Na wstępie przywitał wszystkich przybyłychczłonkówRadyOkręgu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Przedstawił porządek obrad, który zostałprzyjętybezuwaganastępnie przystąpiono do wyboru Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków iSkrutacyjnej. Kolejnym punktem obrad było p z dzia 2021 r wicepr gu Da Z posiedzenia Rady Okręgu Pomorskiego Posiedze Okrę W dniu 5 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Okręgu Dolnośląskiego. Spotkanie otworzył prze- wodniczącyOkręguDolnośląskiegokol.MarekTonia, przedstawiając program spotkania. Program posiedzenia został zaakceptowanyprzezuczestnikówspotkania.NastępniePrzewod- niczącyzłożyłsprawozdaniezdziałalnościZODwubiegłymroku. Zgodnie z następnym punktem spotkania kol. Urszula Jagielska przedstawiła preliminarznarok2022orazsprawozdanie finansoweza2021rok.Odbyłasiędyskusjanadprzedstawionymi dokumentami. Rada Okręgu podjęła uchwałę o przyjęciu pre- liminarza na 2022 r. oraz sprawozdania finansowego za 2021 r. jednogłośnie. Następnym punktem zebrania było głosowanie tajne nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Okręgu Dolnośląskiego. Rada Okręgu podjęła uchwałę o udzieleniu absolutoriumdlawszystkichczłonkówZODjednogłośnie. Wdalszejczęścispotkaniarozpoczęłysięrozmowynatemat problemówzjakimiborykająsięprzewodniczącyorganizacjipod- stawowych. Zastanawialiśmy się jak pozyskać nowych członków związku oraz rozmawialiśmy na temat konieczności przeprowa- dzenia szkoleń dla społecznych inspektorów pracy. Jako bardzo ważne uznano szkolenia dla przedstawicieli komisji rewizyjnych w organizacjach podstawowych oraz przewodniczących tych jednostek. Rozmawialiśmy również o konieczności integracji z innymiokręgamiwramach połączonych,wyjazdowych szkoleń. Natymzakończonospotkanie. Urszula Jagielska Rada Okręgu Dolnośląskiego W Krakowie, 29 marca br. odbyło się kolejne posie- dzenie Zarządu Okręgu Małopolskiego Związku Zawodo- wego „Budowlani”. Otworzył je przewodniczący Okręgu Zdzisław Kuczyński, zapoznając zebranych z porządkiem posiedzenia, które zostało przyjętewgłosowaniu/pod- jęto stosowną uchwałę/. Zgodnie z porządkiem sekretarz Ewa Nęcek zapoznała uczestników z aktualną, stabilnąsytuacjąfinansowąOkręgu. W następnym punkcie zebrani zostalizapoznanizesprawozdaniem z wykonania planu wpływów i wydatków za rok ubiegły. Zebrani przyjęliuchwałęozaprezentowaniu tego dokumentu /do przyjęcia/ na najbliższym posiedzeniu Rady Okręgu. Zapoznano zebranych ze stanem rozliczenia składek człon- kowskichprzezorganizacjezakłado- we. Następnie zebrani zdecydowali o terminie posiedzenia najbliższej Rady Okręgu w dniu 27 kwietnia br.NaposiedzeniutymRadabędzie głosowaćnadtymidokumentami. P czyńsk iżwzw w OP odbyw BUDO wódzk dokon zebran OPZZ K nym p Obr Okręg
 • 9. 9 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 4 (171) 2022 przedstawienie sprawozdania ałalności Zarządu Okręgu za r. Sprawozdanie przedstawił rzewodniczącyZarząduOkrę- ariusz Szram. Rada Okręgu jednomyślnieprzyjęłasprawozdanie za 2021 r. Przewodniczący Okręgu przystąpił do prezentacji i omówie- nia sprawozdania finansowego za 2021 r. Następnie kol. Anna Szram przedstawiła opinię Okręgowej Ko- misji Rewizyjnej odnośnie zatwier- dzenia sprawozdania finansowego, a także w imieniu OKR wystąpiła z wnioskiem do Rady Okręgu o udzielenie absolutorium człon- kom Zarządu za 2021 r. W wyniku tajnego głosowania Rada Okręgu jednogłośnie udzieliła absoluto- riumwszystkimczłonkomZarządu Okręgu, w którego skład wchodzą: Leszek Dziuba, Leszek Ligaj, Maria Szalast, Halina Szczecka i Dariusz Szram.RadaOkręgujednomyślnie przyjęła również sprawozdanie finansoweza2021r. Przewodniczący Okręgu omó- wił materiały i przedstawił uchwały podjęte na posiedzeniu Zarządu Krajowegowdniu07.04.2022r. Kolejnym tematem spotkania było omówienie organizacji i wy- jazdu delegatów na Nadzwyczajny Kongres ZZ „Budowlani” z okazji 130-lecia Ruchu Zawodowego Bu- dowlanychwPolsceorazinformacje związanezwyboramidoradpowia- towychiWojewódzkichOPZZ. Rada Okręgu przyjęła propo- zycję organizacjiOkręgowegoDnia Budowlanych w 2022 r. wspólnie z Organizacją Międzyzakładową CemexPolska,którejprzewodniczy LeszekLigaj. Na zakończenie obrad Prze- wodniczący Okręgu złożył wszyst- kimczłonkomRadyiichrodzinom życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych orazmokregośmigusadyngusa. Dariusz Szram enie Rady i Zarządu ęgu Lubelskiego Obradowała Rada Okręgu Zachodniopomorskiego ZZ „Budowlani” Przewodniczący Zdzisław Ku- ki poinformował zebranych, wiązkuztrwającymiwyborami PZZ, w tym samym terminie waćsiębędziezebraniebranży OWNICTWO Rady Woje- kiej OPZZ, kiedy to będą nane wybory delegatów na nienowejRadyWojewódzkiej Z. Kolejnym tematem poruszo- przez Przewodniczącego była informacja na temat zbliżającego się Kongresu 130-lecia naszego Związku.Poinformowałoterminie: miejscu i kosztach z tym związa- nych.Podjętodecyzjęoewentualnej dopłacie do kosztów uczestnictwa dla organizacji zakładowych, które o to wystąpią. Przewodniczący przypomniał zebranym o zgłasza- niu osób rekomendowanych do wyróżnienia medalem 130-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych w Polsce. Informacja dotycząca wniosków o nadanie odznaczeń została rozesłana do organizacji zakładowych. Na tym zakończono posie- dzenie. W posiedzeniu brali udział zaproszeni goście: przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Anna Biessikirska oraz honorowy przewodniczący Zarządu Okręgu AndrzejPiotrowski. ZK radował Zarząd gu Małopolskiego P ierwsze w bieżącym roku posiedzenie Rady Okręgu, zaplanowane na dzień 18 marca br., odbyło się dopiero 1 kwietnia 2022 r. Termin został zmieniony z przyczyn niezależnych od Okręgu, co niewątpliwie miało wpływ na frekwencję. Tymniemniej,dziękikworum,Radamogła obradować i podejmować uchwały doty- czące oceny działalności Zarządu w roku minionym. PodopinięRadypoddanosprawozdanie merytoryczne, w którym przedstawione zo- stały najważniejsze sprawy jakimi zajmował się Zarządodstyczniadogrudnia2021r. Zapoznano Radę ze stanem finansów Okręgu na koniec roku 2021, w tym z opracowanym przez księgowość Związku wykonaniem, nad którym pochyliła się też OkręgowaKomisjaRewizyjna. W sporządzonej obszernej opinii, zaprezentowanej przez Przewodniczącą Komisji, oceniono roczne wpływy i koszty w odniesieniu preliminarza budżetowego przyjętegona2021r. Pozytywnie oceniono działalność Za- rządu oraz zawnioskowano o przyjęcie sprawozdań i udzielenie absolutorium za powyższyokressprawozdawczy. PorządekobradposiedzeniaRadyobej- mował także omówienie spraw bieżących, tematemktórychbyłyzagadnieniadotyczące remontówbudynkuzwiązkowego,obchodów Dnia Budowlanych oraz wyborów do struktur wojewódzkich OPZZ w branży budownictwoiprzemysłdrzewny. Wiesława Szalast W Szczecinie,26marca2022r.,podłuższejprzerwie,odbyło się stacjonarne posiedzenie Rady Okręgu Zachodnio- pomorskiego ZZ „Budowlani”. W posiedzeniu, oprócz członkówRady,uczestniczylizaproszenigoście:ElżbietaDziedzic - przewodnicząca OKR, Monika Radzka - członek Rady Krajowej i Kiszko Mariusz - przewodniczący Organizacji Podstawowej ze Stepnicy. Posiedzenie prowadziła przewodnicząca Zarządu Okręgu Tomczyszyn Teresa. Kluczowymi tematami posiedzenia było przedstawienie, omówienie i zatwierdzenie sprawozdań za 2021 r. oraz planów pracy na 2022 r. tj.; • z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Okręgu, • zdziałalnościOkręgowejKomisjiRewizyjnejwrazzwnioskami, • planu pracy na 2022 r. Zarządu Okręgu, • planu pracy na 2022 r. Okręgowej Komisji Rewizyjnej. CzłonkowieRady-powysłuchaniusprawozdaniazdziałalności merytorycznejifinansowejZarząduwrazzwnioskamiOKR,która wnioskowałaoudzielenieabsolutoriumczłonkomZarząduiprzed- stawiła pozytywną opinię do sprawozdania finansowego za 2021 r. - postanowili udzielić absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i przyjąć sprawozdanie finansowe za 2021 r. Następnie omówiono temat planowanej organizacji Nad- zwyczajnego Kongresu z okazji 130-lecia Ruchu Zawodowego ZZ ,,Budowlani” przez Zarząd Krajowy, który ma się odbyć w dniach 09-10 czerwcu 2022 r. w Kielcach. W związku z tym Rada podjęła uchwałę o częściowym dofinansowaniu kosztów uczestnictwa w Kongresie dla 10 delegatów. Kolejnymważnymtematembyłoomówienieorganizacjiprzez Zarząd Okręgu wyjazdowego posiedzenia Okręgowego Zjazdu Delegatów,zaplanowanegowdniach24-26czerwcabr.wŁukęcinie nadmorzem,połączonegozeszkoleniemnaszychdziałaczyizokazji 130-lecia Ruchu Zawodowego ZZ „Budowlani”. W trakcie dalszej dyskusji uczestnicy z poszczególnych orga- nizacji podstawowych przedstawili swoją działalność w zakładach pracy oraz problemy z jakimi borykają się na co dzień. Głównymi tematami w tym roku były negocjacje i podpisanie porozumień dotyczących podwyżek płac, które w większości zakładów pracy zostały zawarte z korzyścią dla pracowników. Przykładem są spółdzielnie mieszkaniowe „Dąb" i ,,Śródmieście" w Szczecinie i Pyrzycach oraz w zakładach produkcyjnych: Borne Furniture w Barlinku, Biomasa Partner Grup w Chociwlu, IKEA Industry Poland w Goleniowie i Barlinek Inwestycje w Barlinku. Natomiast w IKEA Industry Poland - Oddział IVAR w Stepnicy nie doszło do zawarcia porozumienia i obecnie organizacja związkowa jest w sporze zbiorowym z pracodawcą. Pod koniec posiedzenia Przewodnicząca przypomniała przedstawicielom organizacji o możliwości składania wniosków o medale z okazji 130-lecia ruchu zawodowego ZZ „Budowlani” dla wyróżniających się działaczy związkowych. W imieniu Zarządu Okręgu Teresa Tomczyszyn Z prac Okręgu Łódzkiego
 • 10. 10 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 4 (171) 2022 Polska spółdzielczość mieszkaniowa - od idei do administrowania zasobami Z organizowana spółdzielczość powstawaławPolscewpodobny sposób jak w innych krajach europejskich i USA, na początku XIX w. Jej twórcy nawiązywali zwykle do prądów ideowych popularnych w tamtej epoce: socjalizmu, liberalizmu isolidaryzmuchrześcijańskiego.Duży wpływ na rozwój spółdzielczości miały idee utopistów Karola Fouriera (falanstery), Roberta Owena (Nowa Harmonia) i pod koniec XIX w Ebe- nezer Howard (Miasta Ogrody). W Polsce czołowym prekursorem spół- dzielczości był już w 1816 r. Stanisław Staszic, założyciel Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego Ratowania sięWspólniewNieszczęściach. Na ziemiach polskich, w warun- kach braku niepodległości, spółdziel- czość rozwijała się działając w ramach legislacji państw zaborczych. Obok wieluinnychtypówspółdzielni,szcze- gólnie znane się stały wielkopolskie bankiludowe(od1861r.),spółdzielnie spożywców w Królestwie Polskim (od 1869r.)czygalicyjskieoszczędnościowe KasyStefczyka(od1891r.).Powstawały pierwsze spółdzielnie pracy (1872 r.), mleczarskie (1882 r.), mieszkaniowe (1890r.). Pierwsze spółdzielnie mieszka- niowe powstawały na terenach Polski zajmowanychprzezNiemcy.Pierwszą polskąspółdzielniąmieszkaniowąbyła powstała w 1890 r. i działająca do dziś BydgoskaSpółdzielniaMieszkaniowa. W Wielkopolsce powstało także w tym czasie spółdzielcze Towarzystwo Pomoc – Spółka Budowlana. W la- tach 1902-1908 powstały spółdzielnie mieszkaniowewToruniu,Chorzowie, Bydgoszczy, Gnieźnie, Grudziądzu, Inowrocławiu, Bielsku i Katowicach, jako spółdzielnie mieszkaniowe loka- torskie, które zajmowały się budową domów wielomieszkaniowych. Co ciekawe, spółdzielczość na terenach pod administracją niemiecką wypeł- niała nie tylko zadania gospodarcze i społeczne, ale stanowiła też formę samoorganizacji społeczeństwa pol- skiegowprzeciwstawianiusiępolityce germanizacji i gospodarczej ekspansji Rzeszy Niemieckiej, prowadzonej na tychterenachszczególniewokresierzą- dówBismacka,CapriviegoiBullowa. Po odzyskaniu przez Polskę nie- podległości w 1918 r. w rozwój spół- dzielczości zaangażowała się lewica i chrześcijańskie nurty polityczne. Wpływnatomiałoprzedewszystkim przyjęciewdniu29października1920 r. Ustawy o spółdzielniach. Ustawa ta zakładaładwamodelefunkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych: lokator- ski i własnościowy. Bardziej rozwijały się spółdzielnie własnościowe, które zrzeszały wyższych urzędników, kup- ców, wojskowych, ale najbardziej spektakularne były inicjatywy mające rozwiązać problem mieszkaniowy wśródbiedniejszejludności. Szacujesię,żeprzedwybuchemII wojny światowej co piąty obywatel RP był członkiem jakiejś spółdzielni. Po- wstającewtymczasieibardzoaktywne spółdzielnie mieszkaniowe nadawały kształtnowobudowanymdzielnicom miast(WarszawskaSpółdzielniaMiesz- kaniowa, Krakowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Spółdzielnia Miesz- kaniowawGdyni)iczęstorealizowały ambitnyprogramspołeczny. Do historii polskiej spółdzielczo- ści mieszkaniowej przeszły inwesty- cje powstałej w 1922 r. Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (WSM) w dzielnicy Żoliborz. Spółdzielnię założylidziałaczelewicysocjalistycznej Jan Hempel, Maria Orsetti, Stanisław Tołwiński, Stanisław Szwalbe oraz BolesławBierut(poIIwojniestalinow- ski prezydent RP, premier i sekretarz generalny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). Co ciekawe, równolegle powstałospółdzielczeSpołecznePrzed- siębiorstwo Budowlane, zatrudniające w samej Warszawie w 1929 r. ponad 1500 pracowników, budujące także mieszkania spółdzielcze w Krakowie i Gdyni. Statut WSM wskazywał jej cele: „dostarczanie i wydzierżawianie członkomtanichizdrowychmieszkań budowanych drogą samopomocy zbiorowejprzypoparciuinstytucjipań- stwowychikomunalnych,zaspokajania wspólnymisiłamikulturalnychpotrzeb członków”. Członkami spółdzielni mogłybyćtylkoosobyutrzymującesię zpracywłasnej.Mieszkania(niewielkie) musiały być wyposażone w wodę, elektryczność, gaz, ubikacje, co w tym czasie nie stanowiło powszechnie spotykanego standardu. Wspólne były łaźnie,sklepyspółdzielczeiprzedszkola w każdym budynku. Od 1925 roku do 1938 r. spółdzielnia wybudowała 8 dużychwielomieszkaniowychkolonii, głównie dla rodzin robotniczych, domy kultury, kluby sportowe, teatry, bursy dla robotników. Osiedla – ko- lonie projektowane były przez uzna- nycharchitektówidodzisiajstanowią przykład dobrego zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Powstało dobrze funkcjonujące miejskie środowisko kulturowe i społeczne, które przez wiele lat nie zatraciło podstawowego celu–zapewnianiamieszkańodobrym standardzie niezamożnym rodzinom ześrodowiskrobotniczych.Działalność spółdzielnizostałaprzerwanapoprzeję- ciujejw1940r.przezniemieckiewładze okupacyjne. Po zakończeniu wojny spółdzielniawznowiłaswądziałalność, stającsięnajwiększątegotypustrukturą mieszkaniowąwPolsce. Od 1926 r. w Warszawie działała także Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zdobycz Robotnicza”, związana z robotniczymiorganizacjamichrześci- jańskiej demokracji, budująca domy jednorodzinne. Budowę prowadzono częściowo tak zwanym systemem gospodarczym.Częśćpracwykonywali sami spółdzielcy, którzy pobierali za pracęczęściowewynagrodzenie,aresztę mieliprawoodliczyćodczynszubądź kredytu. Spółdzielnia zbankrutowała w 1931 r., ale do dziś jej zabudowa sta- nowijedenznajładniejszychobszarów mieszkaniowychWarszawy. Po 1945 r. warunki działania spół- dzielczościwPolscezostałypodporząd- kowane polityce państwa. Oznaczało to procesy etatyzacji, centralizacji i biurokratyzacji, choć zachowała się w znacznej mierze formalna kontrola działańprzezmieszkańcówiaktywność społeczno – kulturalna spółdzielni. Spółdzielczość mieszkaniowa na długo zdominowała wielorodzinne budownictwomieszkaniowe. W 2000 r. liczba mieszkań spół- dzielczychosiągnęła3,4mlnmieszkań ( 29% wszystkich mieszkań w Polsce). Od tego czasu liczba mieszkań spół- dzielczych maleje, po wejściu w życie przepisów umożliwiających wykup mieszkań spółdzielczych po cenach nieuwzględniającychwzrostuwartości rynkowejmieszkaniaodczasubudowy w 2016 r. zasób mieszkaniowych spół- dzielni mieszkaniowych wynosił już tylkook.2mlnmieszkań.Jednakspół- dzielcze zasady zarządzania przejęły inneformywielorodzinnegobudownic- twa mieszkaniowego. Sama spółdziel- czość mieszkaniowa dziś ogranicza się głównie do zarządzania istniejącymi zasobami. Otwarte pozostaje pytanie, czy możliwy jest powrót do masowej działalności inwestycyjnej spółdzielni mieszkaniowychispołecznegowymia- ruaktywnościspółdzielczej–takjakw latachXXubiegłegowieku… JakubKus R ozwijającasięszybkocywilizacja,atakże wzrostpoziomukonsumpcjipowodują lawinowy przyrost odpadów. Odpo- wiedzialne gospodarowanie odpadami i ich utylizacja to jedno z najważniejszych wyzwań naszychczasów. Problemyzwiązanezeskładowaniemigo- spodarkąodpadaminatereniespółdzielczych osiedlimieszkaniowychbyłytematemrozmo- wy przewodniczącego Związku Zawodowego „Budowlani”, prezesa Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego Zbigniewa Janowskiego z prezesemZarząduUniiSpółdzielcówMieszka- niowychwPolsceorazRSM„Praga”Andrzejem Półrolniczakiem. W spotkaniu uczestniczył takżebyływiceministerbudownictwaWojciech Rzepka.SpotkaniezbiegłosięzwyrokiemSądu Administracyjnego w sprawie zaskarżonych kilku tzw. uchwał śmieciowych Rady Miasta StołecznegoWarszawy. Prezes Półrolniczak przedstawił stano- wisko wielu spółdzielni mieszkaniowych, które dostrzegają problem i są gotowe służyć miastomradąwceluprzygotowaniarozwiązań możliwychdozaakceptowaniaprzezwiększość mieszkańców. Z roku na rok zwiększa się ilość produkowanych odpadów. Przykładowo statystyczny Polak rocznie wytwarza ok. 332 kg śmieci. To o około 50 kg więcej niż pięć lat temu. Eksperci przewidują, że za kilkadziesiąt latilośćwytwarzanychśmieciwzrośnieprawie dwukrotnie. WiceministerWojciechRzepkaprzedsta- wiłpropozycjęsystemupersonalizacjiodbioru śmiecinaosiedlachmieszkaniowych.Podobne rozwiązaniajużfunkcjonująwniektórychmia- stachwPolsce.Systempoleganazastosowaniu specjalnychosłonnapojemnikiorazczytników kodów kreskowych. a także ważenia odpadów. System gwarantuje segregację odpadów i nie pozwala na wrzucanie do pojemników przez osoby postronne nieewidencjonowanych śmieci. Prawidłowa segregacja odpadów jest niezbędna w związku z zapowiadanymi kontrolamiikaraniemzabraksegregacjiprzez służbyochronyśrodowiska. PrzewodniczącyZbigniewJanowskipoin- formował,żeproblemodpadówomawianybył w gronie ekspertów na posiedzeniu Zarządu PolskiegoTowarzystwaMieszkaniowego,atakże wczasielicznychspotkańzprzedstawicielami spółdzielczości mieszkaniowej. Zwiększająca się ilość śmieci to śmiertelne zagrożenie dla środowiskaizdrowiamieszkańców.Rozbudowa miast wiąże się ze zwiększeniem ilości śmieci. Szczególniezagrożonesąmetropolie,gdziedo- stęp do różnego rodzaju dóbr jest praktycznie nieograniczony.Dodatkowonowetechnologie pozwalająnaprodukcjęcoraztoinnychopako- wań,którenieulegająnaturalnemurozkładowi. Dotychczasowa gospodarka odpadami słabo wpisujesięwprawidłowąformułęzrównoważo- negorozwoju.Zmuszatonasdoposzukiwania nowatorskichstrategiiograniczaniaiutylizacji nieczystości, szczególnie w miastach. Zmiana nawykówiosiągnięciewtymzakresiepoprawy wymaga czasu i będzie zadaniem naszych przyszłych pokoleń, jednakże nie zwalnia to naszodpowiedzialnościzaprzyszłesukcesy. NazakończenierozmowyprezesAndrzej Półrolniczakprzedstawiłplanybudowynowej infrastrukturyosiedliRobotniczejSpółdzielni Mieszkaniowej„Praga”. (red) ŚMIECIOWE PROBLEMY SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ Artykuł o społdzielczości w Robotniku Budowlanym 1931 Budowa Zdobyczy Robotniczej na Żoliborzu w latach dwudziestych Zbigniew Janowski i Andrzej Półrolniczak Osiedle WSM okolo 1960r.
 • 11. 11 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 4 (171) 2022 o emeryturach pomostowych, tj. niepozostawania przez ubezpieczonego w stosunku pracy.Wymógokreślonywpkt.7prowadziłdosytuacji,wktórychosobyrozwiązywały stosunek pracy i ubiegały się o emeryturę pomostową, po czym okazywało się, że nie spełniająwszystkichkryteriówdouzyskaniaświadczenia.Wzwiązkuztymemerytura pomostowa nie mogła im zostać przyznana, a jednocześnie osoby te pozostawały bez zatrudnienia w związku z rozwiązaniem stosunku pracy. Dotychczasowe działania podjęte przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w celu rozwiązania tego problemu, takiejakwydanie„InformacjidotyczącejrealizacjiprzezZUSemeryturpomostowych” zdnia24lutego2020,okazałysięnieskuteczne. Mając powyższe na uwadze, OPZZ domagało się uchylenia przesłanki nabycia prawa do emerytury pomostowej, o której mowa w art. 4 pkt 7 ustawy o emeryturach pomostowych. Taka zmiana pozwoli uniknąć sytuacji, w których osoby rozwiązujące stosunekpracyiubiegającesięoświadczeniedowiadująsię,żeniespełniająwszystkich kryteriówdouzyskaniaświadczenia,wzwiązkuzczymświadczenieniemożeimzostać przyznane,ajednocześniepozostająbezzatrudnieniawzwiązkuzrozwiązaniemstosun- kupracy.Wuchwalonejustawieprzyjętopostulowaneprzezzwiązkowcówrozwiązanie. Uchwalona ustawa zawiera ponadto rozwiązania, które umożliwią Państwowej InspekcjiPracymerytorycznąocenęprocesukwalifikowaniaprzezpracodawcęwykony- wanychuniegopracwszczególnychwarunkachluboszczególnymcharakterzewedług kryteriówwskazanychwart.3ust.1-3ustawyoemeryturachpomostowych.Zmianyte pozwolą na efektywne rozwiązanie sporów dotyczących charakteru poszczególnych stanowisk, a także zapobiegną przypadkom formalnego zmieniania nazw stanowisk tylko w celu uniknięcia przez pracodawcę opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 5 i art.4,którewchodząwżyciezdniem1stycznia2023r. JakzauważaOPZZ,potrzebnesąkolejnezmiany.OPZZodwielulatzwracauwagę napotrzebępodjęciapraclegislacyjnychzmierzającychdolikwidacjiwygasającegocha- rakteruemeryturpomostowych.Waktualnymstanieprawnymjednymzpodstawowych warunków uzyskania emerytury pomostowej jest wykonywanie pracy w szczególnych warunkachluboszczególnymcharakterzeprzeddniem1stycznia1999r.Warunekten powoduje, że system emerytur pomostowych ma charakter wygasający i osoby młode, którewkroczyłynarynekpracyorazpodjęłypracęwwarunkachszkodliwychpo1stycznia 1999 r., nie spełniają jednej z przesłanek uzyskania możliwości przejścia na emeryturę pomostową. Jest to w ocenie OPZZ niesprawiedliwe różnicowanie osób świadczących pracę w warunkach szkodliwych w zależności od momentu podjęcia pracy. Osoby młode odprowadzają składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, a więc powinny miećmożliwośćskorzystaniazeświadczeńwypłacanychzFunduszu. Rozmowy w MEN o wysokości nauczycielskich podwyżek w 2022 r. Jak informuje Związek Nauczycielstwa Polskiego, 12 kwietnia 2022 r. w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyły się rozmowy ze związkami zawodowymi dotyczące uzgod- nienia projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie ws. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym odpracy.DorozmówuzgodnieniowychdoszłowwynikuinterwencjiZNP. ZNP reprezentowali wiceprezes Zarządu Głównego ZNP Krzysztof Baszczyński, przewodnicząca Komisji Ochrony Pracy Urszula Woźniak i przewodniczący Komisji PedagogicznejAdamMłynarski. Wyżej wymieniony projekt rozporządzenia nie spełnia oczekiwań ZNP zarówno w zakresie terminu wejścia w życie od 1 maja 2022 r., jak i wysokości wzrostu stawek wynagrodzenia zasadniczego. Planowane zwiększenie stawek o 4,4% nie zneutralizuje nawetnegatywnychskutkówinflacji. Związek domaga się 20% wzrostu wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. W tej sprawie ZNP zgłosił stosowne poprawki na forum Sejmu i Senatu podczas procedowania nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela dotyczącejpodwyższeniaśredniegowynagrodzenianauczycieli. PrzedstawicielZNPwswoimwystąpieniuzwróciłuwagęnanastępującekwestie: • uzgodnienia powinny zostać rozpoczęte po zakończeniu procesu legislacyjnego nowelizacjiKartyNauczycielawParlamencie; • wzrostu wynagrodzenia nauczycieli bez podniesienia kwoty bazowej, co jest ewi- dentnymprzykłademniszczeniasystemuwynagradzanianauczycieli; • ekspresowytrybprocedowaniawSejmieustawynowelizującejKartęNauczyciela,wy- kluczającypartnerówspołecznychzmożliwościodniesieniasiędoprojektuustawy. Strony nie osiągnęły porozumienia. Spotkanie uzgodnieniowe zakończyło się konkluzjądotyczącakoniecznościsporządzeniaprotokołurozbieżności. Związek Nauczycielstwa Polskiego przekaże kierownictwu resortu edukacji szczegółowestanowiskodoprojekturozporządzeniapłacowegonauczycieli. 12 kwietnia 2022 r. podczas plenarnych obrad Senatu głosami 54 senatorów przyjęto poprawkę forsowaną przez ZNP dotyczącą 20% wzrostu wynagrodzenia na- uczycieli,atakżezabezpieczeniaśrodkówfinansowychnatencel–informujeZwiązek NauczycielstwaPolskiego. Zebrał: Tomasz Nagórka cd. ze str. 6 P rzewodniczącyZwiązkuZbigniewJanowskispotkałsięzpreze- semZarząduSM„SłużewnadDolinką”,wiceprezesemPolskiego TowarzystwaMieszkaniowegoGrzegorzemJakubcem.Tematem spotkania były: program pracy PTM na bieżący i przyszłe lata oraz problemy funkcjonowania polskiej spółdzielczości mieszkaniowej. Rozmówcy potwierdzili, że głównym celem Polskiego To- warzystwa Mieszkaniowego jest dążenie do likwidacji wszelkich barierhamującychrozwójbudownictwamieszkaniowego,wspieranie inicjatyw podejmowanych na rzecz poprawy sytuacji mieszkaniowej obywateliorazintegrowaniespołeczeństwawokółtychcelów.Jednymz najważniejszychzadańjestobronaspółdzielnimieszkaniowychprzed legislacyjną destrukcją, działania na rzecz umacniania potencjału spółdzielni i zwiększania ich roli w krajowym budownictwie miesz- kaniowym, przy jednoczesnym założeniu, że istnieją trzy segmenty rynku mieszkaniowego. W roku bieżącym PTM skupi swoje działania na sprawach orga- nizacyjnych oraz wizerunkowych. W planach, oprócz przeniesienia siedziby do centrum Mokotowa, jest poprawa działań medialnych Towarzystwa oraz organizacja spotkań, konferencji, a także urucho- mienie punktu doradczo-konsultacyjnego. WdrugiejczęścispotkaniaprezesGrzegorzJakubiecprzedstawił spółdzielnię,którapowstaław1991roku,przyjmującnazwę(nawnio- sek mieszkańców) Spółdzielnia Mieszkaniowa Służew nad Dolinką. Spółdzielnia liczy obecnie ponad 6,7 tysiąca członków i zarządza 42. budynkami mieszkalnymi oraz 5. wspólnotami mieszkaniowymi. Większośćbudynkówmajużponadczterdzieścilat.41znichpowstało wlatach1974-1979,przyzastosowaniutechnologiiwielkowymiarowych prefabrykatów typu „rama H”. Budynki mieszkalne wybudowane w latach 70-tych poddane zostały gruntowanej modernizacji oraz szerokiemu zakresowi prac remontowych, dzięki czemu nabrały nowego blasku. Działalność inwestycyjna na terenie Osiedla została wznowionawroku2003r.OdtegorokuSpółdzielniaprowadzidalszą działalnośćinwestycyjną.Spółdzielniainwestujetakżewinfrastrukturę społeczną. Wybudowała m.in. przedszkole, które działa na zasadzie placówkipublicznej,liczneobiektysportowo-rekreacyjne,zdrójwody oligoceńskiej. Spółdzielnia wspiera bogaty program dla seniorów i dzieci.Dbaoterenyzielone,zapewniającdobrywypoczynekirekreację swoim mieszkańcom. Nie zapomina także o ważnych dla miasta i krajurocznicach,angażującmłodszychistarszychmieszkańcówwich upamiętnienie.Spółdzielniaudzieliławswoichzasobachschronienia dla kilkunastu uchodźców z Ukrainy. Zbigniew Janowski pogratulował dotychczasowych osiągnięć i życzył kolejnych lat rozwoju Spółdzielni. RED Rozmowa o przyszłości spółdzielczości mieszkaniowej w SM „Służew nad Dolinką” W sobotę, 26 marca, nasza koleżanka Dorota Kwoka miała swoje spotkanie autorskie w Miejsko-Gminnej Bibliotece PublicznejwBłażowej. Dorota Kwoka, mimo że pracuje zawodowo w Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, gdzie od 38 lat jest członkiem ZZ „BU- DOWLANI” (obecnie jako członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej), znajduje czas, by spełniać swoje życiowe pasje. Wraz ze Stachem Ożogiem – aktorem, recytatorem, byłym wykładowcą w Instytucie FilologiiPolskiejwUniwersytecieRzeszowskimnagrałaponad60płyt CDzpoezjąwłasnąorazzaprzyjaźnionychpoetów.Wydała8książek: Otwieranie róży (2008), Jestem (2008), Na skrzydłach wiatru (2009), Jestem rzeką (2009 – współautorstwo z J. Kupiszewską i A. Jańcem), Za progiem (2010), Zamknięte w kufrze (2011), Wodospadem (2013), ZobaczyćRzeszówi…(2009–współautorstwozB.Kotulą),Pozabielą (2019). Jest członkiem ZLP O/Kielce. W 2013 została uhonorowana przez rzeszowski O/ZLP „Złotym Piórem”. Otrzymała nagrodę Za- rząduWojewództwaPodkarpackiegozacałokształtdziałalności(2011), odznakęhonorowąZasłużonydlaKulturyPolskiej(2013)nadanąprzez MinistraKulturyiDziedzictwaNarodowegoorazSrebrnyKrzyżZasługi odPrezydentaRP.Od2010r.jestczłonkiemStowarzyszeniaNaszDom Rzeszów,członkiemTowarzystwaPrzyjaciółRzeszowaorazTowarzystwa KulturyTeatralnej. Na spotkaniu gościnnie wystąpiła Ola Osinko z zespołem w składzie: Zuzanna Heller - perkusja i Jakub Heller - gitara basowa, AleksandraOsinko–śpiewigitara. Muzykanażywoprzeplatałasięzwierszamirecytowanymiprzez naszych gości, a byli nimi m.in.: burmistrz Błażowej Jerzy Kocój, przewodniczącyRadyMiejskiejSławomirKowal,radnaElżbietaPęcka, prezes TMZB Małgorzata Kutrzeba, prezes GK w Błażowej Jadwiga Szermach, Zofia Wielgos, radny Janusz Szpala, Barbara Rutkowska Kędzior, Agata Domaradzka, Renata Brzęk i Beata Woźniak, jak i przez samą autorkę. Uczestnicy spotkania mieli możliwość usłyszeć w jakich okolicznościach i pod wpływem jakich emocji powstawały przedstawione wiersze oraz o motywach jakie przejawiają się w jej malarstwie. Spotkaniu towarzyszyła m.in. wystawa obrazów Doroty Kwoki.Byłocośdladucha,aletakżeidlaciała- nastoleszwedzkim. Należy podkreślić, że Dorota Kwoka od 16 lat aktywnie również uczestniczy w życiu społeczno-kulturalnym nie tylko w Rzeszowie, lecz w różnych rejonach Podkarpacia. Od wielu lat pracuję z Dorotą w Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jako kierownik ODK KARTON i niejednokrotnie wspólnie organizowaliśmy spotkania poetyckieiwystawymalarskie. ŻyczymyDorociejeszczewielu,wieluzdarzeńartystycznych. przewodniczącyZZ„Budowlani”wRSM Józef Tadla Spotkanie autorskie z poetką i malarką Dorotą Kwoką
 • 12. 12 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 4 (171) 2022 Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM RUCHU P Indie Indyjskie związki zawodowe w dniach 28 i 29 marca przeprowadziły ogólnokrajowy strajk. Dziesięćcentralnychzwiązkówzawodowych(CTU) wezywało do przeciwstawienia się rządowej anty- pracowniczej, antyrolniczej, antyludzkiej polityce. Główneżądaniazgłaszaneprzezzwiązkizawodoweto:zmianaprzepi- sów prawa pracy, zakończenie procesu prywatyzacji, obniżenie podatków od benzyny i oleju napędowego, powrót do poprzednich systemów eme- rytalnych i socjalnych w części sektorów, pomoc rodzinom pracowników, podwyżki płac na mocy ustawy Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Act (MNREGA), równe płace dla pracowników kontraktowych oraz regulacja warunków ich zatrudnienia. Szacujesię,żedodwudniowegostrajkudołączyłookoło200milionów pracowników. Protest obejmował pracowników z sektora budowlanego, leśnego, bankowego, korporacji komunalnych, transportu, elektryczności, energetyki,hutnictwa,naftowego,ubezpieczeń,telekomunikacji,pocztyi podatków.Związkirolnikówrównieżudzieliłypoparciaogólnokrajowemu strajkowi. Do protestu przystąpiły liczne związki stowarzyszone w BWI, takie jak: INCWF, SGEU, AIKTMS, TCTU (stan Tamil Nadu), BMS i SEWA (stan Gujarat), AHPWD, IPHCWU i HBCMU (stan Himachal Pradesh), BMS(stanPendżab),KSCWCU(stanKarnataka)),AHBWU(stanRadża- stan), CLU i HKMP (stan Bihar), KKNTC (stan Kerala) oraz INBCWF, OFMFPWU, OKKS i NOBSM ze stanu Odisha. Dr RC Khuntia, wiceprzewodniczący BWI Asia Pacific i przewodni- czący Indian Affiliates Council (IAC) pochwalił wysiłki pracowników i związkowców, którzy uczestniczyli w protestach. „Pracownicy i związki zawodowe nadal muszą zabierać głos i pro- testować przeciwko antyrobotniczym posunięciom i pseudoreformom forsowanymprzezobecnyrząd.Wzywamyrząddosłuchaniaireagowania na obawy pracowników i kwestie przedstawione w naszej Wspólnej Karcie Żądań.Jesttokonieczne,abyosiągnąćspokójspołecznyihonorowaćgodną pracę w różnych sektorach” - powiedział Khuntia, który jest również prze- wodniczącym Indyjskiej Federacji Pracowników Przemysłu Budowlanego i Drzewnego (INBCWWF). MOP/BWI MiędzynarodoweStowarzyszeniePracowników Budownictwa (BWI), reprezentujące 12 milionów pracowników na całym świecie, powitało nowo wybranegodyrektorageneralnegoMiędzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) Gilberta F. Houngbo z Togo, którego kadencja rozpocznie się oficjalnie 1 października 2022 roku. Wraz ze swoimi partnerami i sojusznikami BWI oczekuje bliskiej współpracy z panem Houngbo w kluczowych kwestiach i problemach pracowniczych, zwłaszcza w zakresie potrzeby powszechnej ratyfikacji Konwencji MOP nr 190, w celu wyeliminowania przemocy i nękania ze względu na płeć w miejscu pracy oraz globalnego wezwania MOP do uznania bezpieczeństwa i higieny pracy za podstawowe prawo wszystkich pracowników. BWIoczekujerównieżproduktywnejwspółpracyzdyrektoremHoung- bo w zakresie globalnych i zbiorowych wysiłków na rzecz pełnego wyjścia z pandemii COVID-19 poprzez zapewnienie, że prawo pracowników do godnejpracyiwynagrodzeniaoraz dążeniadorównościpłciiprzejściena gospodarkę ekologiczną są w pełni respektowane i chronione. BWI ma nadzieję, że MOP pod kierownictwem dyrektora generalnego Houngbo będzie opierać się na różnych inicjatywach i kampaniach glo- balnego ruchu związkowego w celu ochrony praw pracowniczych, życia, wolności i demokracji przed nowoczesnymi autorytaryzmami, takich jak tewBirmie,Hongkongu,Białorusi,Kolumbii,FilipinachiUkrainie.BWI chciałoby podziękować ustępującemu dyrektorowi generalnemu Guyowi Ryderowi za kierowanie MOP od 2012 roku. Pod jego okiem BWI oraz inne światowe związki i federacje były w stanie zapewnić ważne zwycięstwa i osiągnięcia w walce o lepszą prawa i dobrobyt pracowników. Katar 30 marca Międzynarodowe Stowarzyszenie Pracowników Budownictwa (BWI) oraz Międzyna- rodowa Federacja Piłkarzy Zawodowych (FIFPRO) zorganizowały towarzyski puchar piłki nożnej, aby uczcić migrujących pracowników i docenić ich wy- siłki na rzecz urzeczywistnienia globalnego marzenia o równych prawach pracowniczych. W „Pucharze Pracowników Migrujących” udział wzięli pracownicy, którzy byli zatrudnieni przy budowie stadionów. Pracownicy weszli na murawę i zagrali w piłkę nożną z zawodowymi piłkarzami i młodymilideramizwiązkówzawodowych,abyświętowaćpracęisportjako dźwignie trwałej zmiany społecznej. Zawodnicy w ramach przyjacielskiej rywalizacji walczyli o trofeum Workers Cup. Odkąd Mistrzostwa Świata zostały przyznane Katarowi w 2010 roku, miliony pracowników migrujących pracowały przy budowie ogromnej infrastruktury turnieju i organizacji Mistrzostw. Pracownicy budowlani byliwcentrumuwagiglobalnychkampaniinarzeczgodnejpracy,ponieważ stanowiąoni45%migrującejsiłyroboczejwKatarze.Pochodząonigłównie z Indii, Nepalu, Bangladeszu, Filipin, Pakistanu i kilku krajów Azji Połu- dniowo-WschodniejiAfryki.Próbującuciecodbiedywswoichkrajach,na długopozakończeniuMistrzostwnadalbędączęściąsiłyroboczejKataru. Od2016roku,dziękiwspółpracyNaczelnegoKomitetuDostawiDzie- dzictwa(SC),dopuszczonowspólneinspekcjeBHPnaplacachbudów.BWI było świadkiem postępu i pozytywnego wpływu, jaki reformy przyniosły pracownikom, którzy budowali infrastrukturę Mistrzostw Świata w 2022 roku.ReformywprowadzoneprzezpaństwoKatarmająnacelurozszerzenie praw i ochrony wszystkich pracowników kraju, stanowiących około 95 % populacji Kataru. Jednak nadal istnieją luki i wyzwania związane z pełnym wdrożeniem reform. BWI i inni interesariusze uważają, że potrzebny jest nowy, prze- łomowy krok w celu ochrony podstawowych praw pracowników. Taki jest celpropozycjiutworzeniaCentrumPracownikówMigrującychwKatarze. „Nadszedł czas, aby postępy na stadionach Mistrzostw Świata zakorzeniły się w całym kraju. Od wielu lat BWI prowadzi kampanię na rzecz godnej pracy dla pracowników migrujących w Katarze. Będzie to kontynuował nawet po tym, jak centrum uwagi Mistrzostw Świata prze- niesie się na inny kraj gospodarza. Dziedzictwo Pucharu Świata może żyć tylko w ochronie, wolnościach i warunkach pracowników migrujących w Katarze. Centrum Pracowników Migrujących to konkretny krok, aby tak się stało” – powiedziała Ambet Yuson, sekretarz generalny BWI. Komen- tując wydarzenia, Dietmar Schäfers, wiceprezes BWI i przewodniczący grupy roboczej ds. sportu, wezwał FIFA do wzięcia odpowiedzialności za prawapracowniczewzwiązkuzmistrzostwamiświata.„Oczycałegoświata zwróconesąKatar,cooznaczakoniecznośćponoszeniaodpowiedzialności zawszystkiezobowiązaniawzakresieprawczłowieka,któresięztymwiążą. Wszystkotopowinnozwiększyćświadomośćspołecznąidoprowadzić do bardziejaktywnegozaangażowaniawsportjakosiłęnapędowąwalkioprawa człowieka i prawa pracownicze”. Hiszpania Hiszpania przyjęła nową reformę pracy, która wzmacniaprawapracownicze.Dziękiosiągniętemu pomiędzyzwiązkamizawodowymi,rządemipraco- dawcamiporozumieniupoprzedniareforma,która w dużym stopniu dewaluowała prawa pracownicze i obniżała płace została wycofana. Nowa reforma obejmujewielekwestiizwiązanychztematemzatrudniania,równowagisił w rokowaniach zbiorowych oraz procedurami zwolnień. W przypadku sektora budowlanego, ustanowione zostały dodatkowe gwarancjedot.umównaczasnieokreślony. ZwiązekUGTFICAwskazuje, że przedmiotowa reforma jest pozytywna dla sektora budowlanego, ponie- ważprzewidujepoprawęwarunkówsocjalnychipracowniczychdlaponad 1 mln 300 tys. pracowników sektora. Afryka Południowa Krajowy Związek Górników (NUM) zorgani- zował 8. Krajową Konferencję w Durbanie w RPA, pod hasłem „Kobiety klasy robotniczej na rzecz transformacji społeczno-gospodarczej”. NUM zaprezentował swoje główne osiągnięcia w zakresie równościpłcipocząwszyod2018roku.Przedstawił równieżswojecelestrategicznenakolejnyokreskonferencji,któryobejmuje kampanię mającą na celu włączenie kobiet we wszystkie decyzje NUM w zakresie: tworzenia polityk, programów, informacji oraz planu, który jasnoprzedstawiarolękobiet,mającegoodzwierciedlićpotrzebyiaspiracje społeczeństwa, w którym kobiety są równouprawnione. Zaprezentowano również raport, który zawierał przegląd różnych branż (w tym górnictwa, budownictwa, energetyki itp.), w których NUM jestobecny.Związekpoinformował,żewzdominowanymprzezmężczyzn sektorze budowlanym zatrudnionych jest średnio tylko 16 % kobiet, które mają prawo do 4 miesięcy urlopu macierzyńskiego (z możliwością prze- dłużenia o dodatkowe, niepłatne miesiące urlopu). Związek potwierdził również, że urlop ojcowski w branży został już ogłoszony. NowowybranadyrektorLydiaNkopanemakierowaćwdrażaniempro- gramów dla kobiet NUM, zgodnie z rezolucjami konferencji. Tymczasem liderkizwiązkówzawodowych,wramachumieszczaniasilnejperspektywy obupłciwwysiłkachnarzeczodbudowyCOVID-19,skupiająsię narozwoju i ponownym ujednoliceniu polityk i programów skoncentrowanych na BHP w miejscach pracy, rozwoju kariery kobiet, wyborach kobiet w struk-