SlideShare a Scribd company logo
16 - 31 październik 2021 • nr 20 (2147) • GAZETA GÓRNICZA • cena 1,85 zł (w tym 8 proc.VAT)
Na ratunek firmom zaplecza
górniczego
Czytaj s.4
ZZG w Polsce wciąż domaga się bezpośrednich
rozmów rządu z branżą firm okołogórniczych,
co zapisano w umowie społecznej dotyczącej
transformacji energetycznej górnictwa węgla
kamiennego.
Stoimy na żółtym świetle i
czekamy…
Czytaj s.5
- Jesteśmy uzależnieni od sytuacji kopalń. Na
dziś dzień nikt nie wie co będzie w dalszej przy-
szłości – mówi „Górnikowi” Andrzej Kufieta -
przewodniczący ZZG w Polsce w PGG ZE.
Przybyło Polaków żyjących w
skrajnej biedzie
Czytaj s. 9
Nowa ustawa o kasach
zapomogowo-pożyczkowych
zaczyna działać (1)
Czytaj s.8
Od 11 października 2021 r. wchodzi w życie
nowa ustawa o kasach zapomogowo-pożycz-
kowych.
Po pierwszym roku pandemii Covid-19 zasięg
ubóstwa skrajnego w Polsce wzrósł do 5,2 proc.,
co przekłada się na ok. 378 tysięcy osób.
ISSN 0017-226X
Ukazuje się od 1897 roku
www.gornik.zzg.org.pl www.facebook.com/dwutygodnikgornik
Walczymy o lepsze płace
ZZG w Polsce domaga się rozmów o wzroście płac dla pracowników
Polskiej Grupy Górniczej. Wszystko drastycznie drożeje, inflacja
szaleje, ceny węgla rosną, a spółka nie ma pieniędzy dla ludzi.
Czytaj s.3
2
strona
1. Płace.
Na ostatnim spotkaniu związków za-
wodowych z Zarządem LW „Bogdan-
ka” S.A. uzgodniono, że do 20.0l.2022r.
będzie wypłacona nagroda specjalna za
dobre wyniki produkcyjne w 2021 roku.
Zarząd LWB deklaruje, że będzie to
kwota znaczna. W chwili obecnej nie
można jednoznacznie określić jej wyso-
kości z uwagi na to,że jest uzależniona od
końcowych wyników produkcji w 202 lr.
A te poznamy po 01.01.2022 roku. Do-
datkowo z uwagi na bardzo dobre wyniki
produkcyjne związane z możliwościami
LWB oraz korzystnymi cenami węgla na
rynku, związki zawodowe jeszcze w tym
roku rozpoczną rozmowy na temat poli-
tyki placowej w 2022 roku.
2. Polityka zatrudnienia w Spółce.
W odpowiedzi na liczne pytania odno-
śnie przyjęć do pracy w naszej Spółce
przekazujemy, że w założeniach do Pla-
nu Techniczno-Ekonomicznego na 2022
rok.Zarząd LWB nie przewiduje wzrostu
zatrudnienia. W planach jest utrzymanie
dotychczasowej wielkości zatrudnienia.
Przyjęcia do pracy będą możliwe jedynie
na zasadach uzupełnienia stanu, po pra-
cownikach odchodzących na emeryturę.
3. Czas pracy.
Informujemy, że związki zaw’odowe nie
prowadzą żadnych rozmów z Zarządem
w kontekście zmian w zapisach w ZUZP
na temat wydłużenia czasu pracy i ogra-
niczania uprawnień pracowniczych. Dla
jasności sprawy, bez zgody związków za-
wodowych działających w naszej Spółce
Zarząd LWB takich zmian nie wprowa-
dzi.
4. Certyfikaty COVID.
Od dnia 19.10.2021 roku obowiązuje w
naszej Spółce Zarządzenie nr 38 Prezesa
Zarządu LWB z dn. 15.10.202lr. (obo-
wiązek posiadania certyfikatów COVID
w przypadku udziału w działaniach roz-
wojowych i szkoleniach wewnętrznych
LWB).Treść tego zarządzenia była tema-
tem naszych rozmów z Zarządem LWB.
Z uwagi na rozbieżności co do możliwo-
ści prawnych wprowadzenia obowiązku
posiadania wspomnianych certyfikatów
oraz legitymowania pracowników wy-
stąpiliśmy o opinie prawną, do dwóch
różnych, niezależnych kancelarii, dzia-
łających na zewnątrz Spółki. Uzyskaną
opinię podamy do wiadomości.
5. Nagroda za „bezwypadkowość”.
Związki zawodowe wystąpiły o wyjaśnie-
nie zasad przyznawania i wypłaty nagro-
dy specjalnej za „bezwypadkow’ość”.
Czekamy na odpowiedź Zarządu LWB
w tej sprawie. Z informacji jakie posia-
damy listy do działu płac dostarczył dział
BHP. O treści otrzymanej odpowiedzi
powiadomimy załogę.
Szczęść Boże
fot.lw.com.pl
„Górnik”- Dwutygodnik Zwiazku Zawodowego Górników w Polsce
Redaktor naczelny: Jarosław Bolek. Rada Programowa: Marek Gaik, Leszek Piotrowski, Arkadiusz Siekaniec, Wojciech Skowron, Krzysztof Wojciechowski
Adres wydawcy: Jarbol Media, ul. Jana III Sobieskiego 376, 42-580 Wojkowice, tel. 507 871 129; kontakt: Rada Krajowa ZZG w Polsce, Plac Grunwaldzki 8-10,
40-950 Katowice, tel.: 32 255 36 63, kom. 507 871 129; fax: 32 255 16 46; https://gornik.zzg.org.pl; jarbol@gazeta.pl
Wydawca: JARBOL MEDIA. Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Poligrafia
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo do adiustacji i skracania tekstów oraz nie odpowiada za treść ogłoszeń reklamowych.
Małecki za Sobonia
Artur Soboń został mianowany sekretarzem
stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technolo-
gii. Dotychczas Soboń był wiceministrem
aktywów państwowych i pełnomocnikiem
rządu do spraw transformacji spółek energe-
tycznych i górnictwa węglowego. Jego zada-
nia przejął Maciej Małecki, sekretarz stanu
w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
Przejście Sobonia do Ministerstwa Rozwoju
i Technologii ma miejsce w niezwykle gorą-
cym okresie, w trakcie prowadzenia trudnych
rozmów z Komisją Europejską na temat no-
tyfikacji umowy społecznej dla górnictwa.
Temat ten budzi spore emocje, bowiem gór-
nictwo i energetyka to branże oddziałujące
na całą gospodarkę a planowana transforma-
cja energetyczna będzie bolesnym procesem.
Unia chce zakazać wydobycia w Arktyce
Unia Europejska będzie dążyć do zakazu po-
zyskiwania nowych złóż ropy naftowej, wę-
gla i gazu w Arktyce w celu ochrony regionu
poważnie dotkniętego zmianami klimatycz-
nymi - wynika z projektu nowej strategii
bloku wobec Arktyki opublikowanej przez
Komisję Europejską. Komisja proponuje, by
UE współpracowała z partnerami na rzecz
wielostronnego prawnego zobowiązania do
niedopuszczania dalszego rozwoju wydoby-
cia węglowodorów w Arktyce lub regionach
przyległych, ani zakupu takich węglowodo-
rów, jeśli miałyby być produkowane.
Boom na węgiel
Według wskaźnika cen w portach ARA
(Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) za tonę
tego surowca trzeba była zapłacić na początku
października ponad 230 dolarów. Cena węgla
kamiennego jest w dużej mierze związana z
tym, że jest on traktowany jako alternatyw-
ne dla gazu źródło energii, a ceny na rynku
gazu ziemnego (TTF) są obecnie ośmiokrot-
nie wyższe niż na początku roku.W zaledwie
7 miesięcy ceny węgla na rynkach światowych
wzrosły o blisko 100%. Według analityków
popyt na węgiel na świecie będzie rósł i ceny
raczej nie spadną. Tak wysokie ceny, spowo-
dowane są z jednej strony wzrostem popytu,
głównie w Azji, a z drugiej niepewnością co
do wielkości wydobycia, spowodowaną mię-
dzy innymi likwidacją kopalń w Europie.
Chiny, Indie, Japonia, Indonezja i Wietnam
planują w najbliższych latach budowę ok.600
nowych elektrowni na węgiel. Na każda 1 li-
kwidowaną głównie w Europie elektrownię
węglową stawiane jest w Azji 10 nowych.
Związki z Bogdanki informują pracowników
Z powodu śmierci Mamy
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
dla
Wiesława Bąka
Dyr. ds. Pracowniczych KWK „Piast – Ziemowit”
składa:
Zarząd ZZG w Polsce Ruchu „Piast”
Protestują pocztowcy
Związek Zawodowy Pracowników Poczty
Polskiej (OPZZ) 18 października zorgani-
zował manifestację przed siedzibą Minister-
stwa Aktywów Państwowych w Warszawie.
Pracownicy Poczty Polskiej żądają szacunku i
godziwych wynagrodzeń. ZZPP od dłuższego
czasu jest w sporze zbiorowym z pracodawcą.
Aż 60 proc. pocztowców zarabia na poziomie
najniższej krajowej. Poczta Polska zatrudnia
na co dzień ok. 70 tys. pracowników. Zarząd
Spółki milczy na temat podwyżek, choć już
teraz ma problem z obsadzeniem części sta-
nowisk. Związkowcy podkreślają, że płaca
minimalna w Poczcie Polskiej tylko pozor-
nie jest równa jest płacy minimalnej w Polsce
(2800 zł). Tymczasem ustawowe minimum
osiągane zostaje przez kreatywną księgowość
Zarządu Spółki. Polega to na doliczaniu do
faktycznego minimalnego wynagrodzenia
zasadniczego w Spółce wynoszącego 2600 zł,
kwoty premii 223 zł. W ten sposób osiąga się
wymagane ustawowe minimum. W petycji
wysyłanej do wicepremiera Jacka Sasina przez
pracowników Poczty Polskiej czytamy między
innymi: — Domagamy się wyższych płac i
szacunku dla naszej ciężkiej i odpowiedzial-
nej pracy. Zarząd Poczty Polskiej oraz Mini-
sterstwo Aktywów Państwowych od wielu lat
lekceważy i ignoruje zgłaszane przez związki
zawodowe postulaty dotyczące poprawy wa-
runków naszej pracy i płacy, prowadząc pozo-
rowany dialog w tej sprawie.
OPZZ postuluje do ministra
sprawiedliwości
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Za-
wodowych od dłuższego czasu wskazuje na po-
ważne problemy związane z funkcjonowaniem
sądownictwa pracy w naszym kraju. Przewle-
kłość postępowań sądowych spowodowana
brakami kadrowymi czy likwidacją wydziałów
pracy, a także koszty procesu, w szczególności
konieczność poniesienia przez zatrudnionego
opłaty stosunkowej w sprawach, w których
wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę
50 tys. zł prowadzi do tego, że pracownicy w
wielu przypadkach rezygnują z obrony swoich
praw i interesów. Postulując zwiększenie obsa-
dy sędziowskiej oraz przywrócenie zlikwido-
wanych wydziałów pracy, szczególnie na tych
obszarach, gdzie występują największe pro-
blemy z terminowością rozpatrywania spraw,
OPZZ zwróciło się z propozycją podwyższe-
nia dla pracownika wartości granicznej przed-
miotu sporu, od której należy uiścić opłatę
stosunkową, do 60 tys. zł.
Wynegocjowane przez związki zawodowe z Pol-
skiej Grupy Górniczej podwyżki flapsów nie
rozwiązały problemu wynagrodzeń w spółce.
21 września podpisano wówczas porozumienie
podwyższające wartość „flapsów” z 18,90 zł do
26 zł - od 1 października za dzień roboczy. Zaś
od 1 stycznia 2022 r ma to być wartość 1proc.
minimalnego wynagrodzenia (na dzień dzisiejszy
wynosi ono 3000,10 zł), czyli 30,10 zł. Gros ludzi
z powierzchni nie objęła ta podwyżka.Stąd i inter-
wencje i apele tych pracownic i pracowników, by
zrekompensować im ten brak. W związku z licz-
nymi pytaniami pracowników pracujących na po-
wierzchni kopalń PGG oraz pismami napływają-
cymi do ZZG w Polsce,związek wniósł do zarządu
spółki o pilne spotkanie stron w sprawie ustalenia
formy rekompensaty dla pracowników nie posia-
dających uprawnień do posiłków profilaktycznych.
- Naszym zdaniem takie spotkanie jest w pełni
uzasadnione, gdyż podwyższenie wartości posiłku
stanowiący jedyny tegoroczny wzrost ,,dochodu”
dotyczy tylko części pracowników i wywołuje nie
potrzebne niepokoje oraz dzieli załogę – pisała
ZOK ZZG w Polsce w PGG do zarządu spółki 1
października. Minęły kolejne tygodnie i nie było
odpowiedzi ze strony zarządu spółki. Tymczasem
ceny szaleją,życie jest coraz droższe,inflacja pikuje
w górę, podobnie zresztą jak i
ceny surowców, w tym węgla
czy gazu. Jak podał Główny
Urząd Statystyczny we wrze-
śniu inflacja w Polsce wyniosła
5,9 proc. i była największa od
ponad 20 lat. I nic nie zapo-
wiada, że przestanie rosnąć do
końca roku i w nowym 2022 r.
Stąd już 12 października ZZG
w Polsce w Polskiej Grupie Górniczej zaapelował
o pilne rozmowy na temat wzrostu wynagrodzeń
dla pracowników spółki. Związkowcy domagają
się realizacji zgłaszanego postulatu rekompensaty
za flapsy oraz jednorazówki w bieżącym roku. -
Rozmowy muszą również dotyczyć wzrostu płac
w najbliższym roku, bo inflacja galopuje i zapisa-
ne 3,8 proc. podwyżki wskaźnika wynagrodzeń w
umowie społecznej jest niewystarczające, bo dia-
metralnie zmieniła się sytuacja w każdym calu: in-
flacja ciągle rośnie a i ceny węgla osiągają rekordy.
Mamy prawdziwy boom – mówi „ Górnikowi”
Sebastian Czogała – szef ZOK ZZG w Polsce w
PGG i wiceprzewodniczący Rady Krajowej.
- Do tego na wielu kopalniach brakuje pracow-
ników do pracy na dole. Na niektórych nawet po
kilkaset osób.A zbyt niskie zatrudnienie w stosun-
ku do wymagań i planów zagraża bezpieczeństwu
pracy załóg – mówi nam Sebastian Czogała. - Na-
stroje ludzi są coraz gorsze. Codziennie harują z
narażeniem życia, a potem dostają marne pienią-
dze, by przeżyć kolejny miesiąc. Dlatego domaga-
my się rozmów płacowych – dodaje Czogała.
Jarosław Bolek
fot.: pixabay.com
Walczymy o lepsze płace
ZZG w Polsce domaga się rozmów o wzroście płac dla pracowników
Polskiej Grupy Górniczej. Wszystko drastycznie drożeje, inflacja
szaleje, ceny węgla rosną, a spółka nie ma pieniędzy dla ludzi.
11 października odbyło się spotkanie liderów
związkowych ZZG w Polsce z Polskiej Grupy
Górniczej z wiceprezesami spółki: Jerzym Jan-
czewskim - wiceprezesem Zarządu ds. Pracowni-
czych oraz z Rajmundem Horstem - wiceprezesem
Zarządu ds. Produkcji. Menedżerowie podczas
spotkania omówili między innymi ankiety skiero-
wane do pracowników odnośnie chęci skorzysta-
nia z urlopów górniczych i jednorazowych odpraw
pieniężnych. Wynika z nich, że zainteresowanych
jest łącznie ponad 5 tys. pracowników, w tym ok.
3 700 osób urlopami, a ok. 1600 odprawami. Jak
jasno stwierdzili prezesi, to dyrektor danej kopalni
będzie podejmował decyzję odnośnie personaliów,
kto skorzysta z osłon, bo on zna najlepiej zapo-
trzebowanie na pracowników w konkretnych od-
działach. Związkowcy byli zbulwersowani ankietą,
szczególnie że w kopalniach brakuje pracowników.
I zarząd powinien podjąć decyzję o przyjęciach a
nie odejściach z kopalń. Prezesi tłumaczyli, że to
tylko statystyczne rozeznanie. I wkrótce powsta-
nie szczegółowe zapotrzebowania na pracowni-
ków w poszczególnych kopalniach, by móc ocenić
możliwości zmniejszenia zatrudnienia w całości,
ale niekoniecznie we wszystkich kopalniach czy
na wszystkich stanowiskach. Strona społeczna
wyrażała obawy przed samolikwidacją. W ten
bowiem sposób pozbywając się ludzi, spółka stop-
niowo będzie w ekspresowym tempie zmniejszać
zatrudnienie, potem wydobycie i tym sposobem
niepotrzebne będą terminy wygaszania ustalone
w umowie społecznej.
Podczas spotkania omówiono również stan bez-
pieczeństwa w spółce pod względem szczepień
ochronnych przed koronawirusem oraz sytuację
ok. 2 tysięcy pracowników, którym nie przysługują
flapsy. Wiceprezesi tłumaczyli również potrzebę
przeniesienia zakładu produkującego ekogroszek
z Woli bliżej kopalni Ziemowit. Ma to usprawnić
cały proces i zmniejszyć koszty. - Ludzie nie stra-
cą – powtarzali wiceprezesi. Proces przeprowadzki
ma potrwać ok. 3 lat. Gorąca dyskusja wywiązała
się również w temacie cen za sprzedaż węgla, pod-
pisywanych kontraktów oraz potrzebie podwyżek
i przyjęć.
Jak wynikało z rozmów głównym blokującym
wiele działań w spółce jest wciąż wielka niewia-
doma co do zgody Komisji Europejskiej na zapisy
umowy społecznej dotyczącej transformacji branży
górnictwa węgla kamiennego.
Tekst i foto: Jarosław Bolek
Czy czeka nas samolikwidacja?
3
strona
4
strona
W odpowiedzi na wrześniowy apel ZZG w Pol-
sce ponaglający stronę ministerialną, przyszła
odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju i Techno-
logii. - Strona rządowa jest w pełni świadoma
wyzwań jakie stoją przed przedsiębiorstwami
działającymi na rzecz kopalni wydobycia węgla
w związku z planowanymi ograniczeniami mocy
produkcyjnych w świetle postępującej transforma-
cji energetycznej Polski – pisze Olga Semeniuk
- podsekretarz stanu w ministerstwie. - Stąd też
niezwłocznie po otrzymaniu od strony społecz-
nej, w wyniku realizacji postanowień zawartych w
Umowie społecznej dotyczącej transformacji sek-
tora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych
procesów transformacji województwa śląskiego z
28 maja 2021 r., projektu dotyczącego utworzenia
instytucji pod roboczą nazwą: Fundusz Transfor-
macji Śląska, w Ministerstwie Rozwoju i Tech-
nologii we ścisłej współpracy z Ministerstwem
Aktywów Państwowych podjęto prace nad utwo-
rzeniem tego typu podmiotu – czytamy w piśmie
z ministerstwa. - Obecnie prace te są na ukończe-
niu, a wstępny projekt powołujący Fundusz znaj-
duje się na etapie roboczych uzgodnień pomiędzy
zaangażowanymi w sprawę organami centralnymi.
Prace te mają istotne znaczenia dla sprawy przed
skierowaniem projektu do uzgodnień ze stroną
społeczną w szczególności przedstawicielami re-
prezentującymi sektor okołogórniczy – czytamy.
- Dobry pierwszy krok, ale zbyt wolny – oceniają
związkowcy. Sytuacja firm okołogórniczych jest
katastrofalna. Stąd 14 października ZZG w Pol-
sce kolejny raz przypomina rządowi, że umowa
społeczna przewiduje przede wszystkim wsparcie
dla sektora firm specjalistycznych kooperujących z
górnictwem. I że system ten powinien być uzgod-
niony w odrębnym porozumieniu przez stronę
rządową, przedstawicieli gmin górniczych, central
związkowych będących sygnatoriuszami umowy
społecznej. - Oczekujemy pilnej interwencji – pi-
sze w imieniu Rady Krajowej Arkadiusz Siekaniec
– wiceprzewodniczący związku. Niestety kondycja
firm okołogórniczych stale się pogarsza. Biorąc
pod uwagę, że sektor zaplecza górniczego zatrud-
nia (wg. różnych szacunków) od kilkudziesięciu
do kilkuset tysięcy pracowników, problem już w
chwili obecnej jest bardzo poważny. Uderza w nie
zarówno restrukturyzacja samego górnictwa, jak i
wysokie ceny pozwoleń na emisję dwutlenku wę-
gla, które wynikają wprost z polityki dekarboni-
zacyjnej Unii Europejskiej. Pracownicy tych firm
i ich rodziny zostaną dotknięci skutkami odcho-
dzenia od węgla. Potrzeba olbrzymich pieniędzy
na zmianę profilu produkcji zakładów i przekwa-
lifikowanie pracowników zakładów okołogórni-
czych. Związek Zawodowy Górników w Polsce
domaga się również działań osłonowych, zwłasz-
cza w stosunku do osób z najdłuższym stażem,
które z przekwalifikowaniem lub wchłonięciem
przez rynek pracy mogą mieć problem.
Jarosław Całka
- W kwietniu podpisano porozumienie z nowym
właścicielem,które zawieszało wcześniejsze z maja
ubiegłego roku dotyczące obniżenia zarobków po-
przez uszczuplenie premii, a które miało obowią-
zywać do końca bieżącego roku – mówi „Górniko-
wi” Mariola Miodońska – przewodnicząca ZZG
w Polsce w PG Silesia. Od czerwca ubiegłoroczne
porozumienie oszczędnościowe zostało zawieszo-
ne i od lipca premie miały normalnie powrócić.
Tak się jednak nie stało. Zaczęły się boje i przepy-
chanki. Strajk wisiał w powietrzu – jak pisaliśmy
w sierpniu („Górnik” nr16) Pracownicy kopal-
ni Silesia poczuli się oszukani, gdy dostali dra-
stycznie pomniejszoną premię za lipiec. Związki
zawodowe zorganizowały natychmiast masówki
informacyjne.W odpowiedzi pracodawca zaprosił
stronę społeczną do rozmów i obiecał, że jeszcze
raz przeliczy kontrowersyjną wartość.- Pracodaw-
ca do końca nie rozumiał zapisów porozumienia.
Inaczej odbierał czym jest premia. Dla niego była
to nagroda, a nie część zmienna wynagrodzenia.
Trwały ostre dyskusje. Dopiero we wrześniu pre-
mia wróciła w większości oddziałów do 20 proc.
Obecnie wszystko idzie w dobrym kierunku, by
wszyscy uprawnieni otrzymali tę część wynagro-
dzenia – relacjonuje nam bieżącą sytuację Mariola
Miodońska. - Oczywiście premia jest uzależnio-
na od wykonania planów. Mamy nadzieję, że sytu-
acja jest już unormowana z pożytkiem dla pracow-
ników – dodaje przewodnicząca ZZG w Polsce w
PG Silesia.
Drugi pozytyw to nowa premia, tzw. frekwencyj-
na.To nowość w kopalni w Czechowicach -Dzie-
dzicach. Kwota brutto tej premii wynosi w skali
roku- 4 800zł, na kwartał – 1200zł. Warunkiem
jej otrzymania jest frekwencja na poziomie: do
dwóch dni absencji chorobowej w kwartale.Wów-
czas premia wynosi 1200zł. Przy absencji od 3 do
4 dni pracownik dostanie połowę tej premii, czyli
600zł. Powyżej pięciu dni nieobecności pracownik
nie otrzymuje premii frekwencyjnej. Dotyczy ona
wszystkich pracowników. Jedynym warunkiem
jest frekwencja w pracy.
Do tego dochodzą dobre wieści, że kopalnia pod-
pisała kilka nowych kontraktów na sprzedaż węgla
do grudnia 2023r, co również daj gwarancję pracy
i z pewnością wpłynie na kondycję firmy. Związ-
ki zawodowe w PG Silesia wystosowały również
pismo do zarządu o podjęcie rozmów dotyczących
wzrostu wskaźnika wynagrodzenia w 2022 roku. -
Mamy nadzieję, by do końca roku wynegocjować
nowe podwyżki – co wpłynęłoby pozytywnie na
atmosferę w zakładzie i polepszenie warunków
pracy – mówi przewodnicząca Miodońska.
Jarosław Bolek
fot.: pgsilesia.pl
Na ratunek firmom zaplecza górniczego
ZZG w Polsce wciąż domaga się bezpośrednich rozmów rządu z branżą firm okołogórniczych, co
zapisano wumowiespołecznejdotyczącejtransformacjienergetycznejgórnictwawęglakamiennego.
Idziemy w dobrym kierunku
W PG Silesia będzie premia frekwencyjna. Istnieje również szansa
na zakończenie sporów wobec odblokowanej premii, która jest
zmienną częścią wynagrodzenia.
Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
e-mail: kancelaria@mrpit.gov.pl, www.gov.pl/rozwoj-technologia
Data: 13 października 2021 r.
Znak sprawy: DIP-III.421.24.2021
Pan
Arkadiusz Siekaniec
Wiceprzewodniczący
Związek Zawodowy Górników w Polsce
Dotyczy: odpowiedź na pismo z 20 września 2021 r. dot. rozpoczęcia prac nad rozwiązaniami dla
sektora okołogórniczego
Szanowny Panie Przewodniczący,
odpowiadając na Pana pismo, uprzejmie informuję, że strona rządowa jest w pełni świadoma
wyzwań jakie stoją przed przedsiębiorstwami działającymi na rzecz kopalni wydobycia węgla
w związku z planowanymi ograniczeniami mocy produkcyjnych w świetle postępującej
transformacji energetycznej Polski.
Stąd też niezwłocznie po otrzymaniu od strony społecznej, w wyniku realizacji postanowień
zawartych w Umowie społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego
oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego z 28 maja 2021 r., projektu
dotyczącego utworzenia instytucji pod roboczą nazwą: Fundusz Transformacji Śląska,
w Ministerstwie Rozwoju i Technologii we ścisłej współpracy z Ministerstwem Aktywów
Państwowych podjęto prace nad utworzeniem tego typu podmiotu. Z uwagi na jego zakładany
szeroki zakres kompetencyjny, zgodnie z oczekiwaniem strony społecznej, przeprowadzono
pogłębione analizy prawno-ekonomiczne co do możliwości jego ustanowienia, tak aby spełnić
zakładane cele.
Obecnie prace te są na ukończeniu, a wstępny projekt powołujący Fundusz znajduje się na etapie
roboczych uzgodnień pomiędzy zaangażowanymi w sprawę organami centralnymi. Prace te mają
istotne znaczenia dla sprawy przed skierowaniem projektu do uzgodnień ze stroną społeczną
w szczególności przedstawicielami reprezentującymi sektor okołogórniczy.
Niezwłocznie po zakończeniu ww. procesu przystąpimy do dialogu licząc, że propozycja strony
rządowej spotka się z aprobatą strony społecznej i bez zbędnej zwłoki będziemy mogli przystąpić
do faktycznego wsparcia branży okołogórniczej w wymagającym procesie transformacji.
Z wyrazami szacunku
Olga Semeniuk
Podsekretarz Stanu
/ kwalifikowany podpis elektroniczny /
Jarosław Bolek: Na początek: gratulacje
wyboru na przewodniczącego ZZG w
Polsce w PGG ZE.
PrzewodniczącyAndrzejKufieta: Dzię-
kuję. Zmarł kolega przewodniczący Mi-
rek Zbrożek i musieliśmy przeprowadzić
nowe wybory. Najpierw ja przejąłem jego
obowiązki, a 24 września przeprowadzi-
liśmy nowe wybory zakładowe. W efek-
cie dokonano wyboru przewodniczącego
w mojej osobie oraz pięciu członków za-
rządu. W naszym zakładzie pracują 342
osoby. W ramach Zakładu funkcjonują
4 ciepłownie i cztery elektrociepłownie
w Chwałowicach, w Rybniku-Boguszo-
wicach, Niedobczycach, w Pszowie, Wo-
dzisławiu Śląskim, w Marklowicach, w
Rydułtowach i Radlinie.
- Czym zajmuje się wasz zakład?
Jesteśmy zakładem Polskiej Grupy Gór-
niczej. Zajmujemy się działalnością ener-
getyczną w zakresie wytwarzania ciepła,
energii elektrycznej, sprężonego powie-
trza i oczywiście ich przesyłaniem i dys-
trybucją. Podstawowymi paliwami, które
wykorzystujemy w produkcji energii jest
węgiel kamienny, gaz z odmetanowania
kopalń oraz gaz koksowniczy. Obsłu-
gujemy i konserwujemy również farmę
fotowoltaiczną na terenie Ruchu Ha-
lemba w Rudzie Śląskiej. Na tym ruchu
rozpoczęto również budowę dwóch sil-
ników gazowych, a na kopalni „Sośnica”
już zakończono taką budowę. Końcem
października ma być rozruch próbny, a w
listopadzie podłączenie do sieci.
- Czy w związku z powstającymi ekolo-
gicznymi inwestycjami nie grozi wam
„wygaszenie” jak to ma mieć miejsce w
kopalniach węgla kamiennego?
- Jesteśmy de facto firmą zaplecza gór-
niczego. W związku z ograniczeniami
mocy w sektorze górniczym, sytuacja
takich firm jak nasza stale się pogarsza
i nasila wraz z postępem transformacji
energetycznej. Na szczęście Rada Krajo-
wa ZZG w Polsce wspiera nasze inter-
wencje w ministerstwie. Wciąż bowiem
nie ma żadnej umowy ze stroną rządową,
co do przyszłości naszych firm okołogór-
niczych, a co zakłada umowa społeczna
dotycząca transformacji w kopalniach.
Jednak przed nami w najbliższym cza-
sie będą zmiany wywołane polityką an-
tygórniczą. Na dziś EC Marcel ogrzewa
cały Radlin, zaś Chwałowice całe cen-
trum Rybnika. Jednak wkrótce budowa-
ny blok energetyczny Koksowni Radlin
(JSW) przejmie naszych odbiorców w
2022 roku. Elektrociepłownia w części
będzie unieruchomiona, zaś odbiorców
Chwałowic przejmie PGNIG-e Termi-
ka. Mamy jednak obiecane przez praco-
dawcę, że pracownicy zostają w PGG.
Brakuje pracowników zarówno w kopal-
niach jak i u nas. Część ludzi zasili też
inne zakłady elektrociepłownicze.
- Widać z tego, że walka o zwiększenie
zatrudnieniadotyczyrównieżzwiązków
działających i w waszych zakładach?
- Niestety nie ma przyjęć. Walczymy z
brakiem pracowników. Brakuje również
funduszy na remonty. To duże zagro-
żenie miejsc pracy. Przy całym procesie
transformacji musimy pilnować dokład-
nie tych spraw, by nikt nie stracił pracy.
Oczywiście część pracowników zostanie
do obsługi urządzeń, ale część będzie
musiała zasilić nasze inne zakłady bądź
znajdzie pracę na kopalniach.
- Przechodzicie w części na nowe źródła
energii? Czy to jest ratunek dla waszych
zakładów?
- Jako firmy okołogórnicze jesteśmy uza-
leżnieni od sytuacji kopalń. Fotowoltaika,
silniki gazowe, to prawdopodobnie jeden
z kierunków zmian, ale jak na razie to
tylko śladowe próby. Na dziś dzień nikt
nie wie co będzie w dalszej przyszłości.
Wszyscy czekają na ten moment.
- Jak w tym kontekście transformacji
branży wyglądają relacje z pracodawcą?
- W tym roku została wymieniona kadra
dyrektorska. Mamy nowego dyrektora
naczelnego i technicznego. Jak na ra-
zie ta współpraca zapowiada się dobrze.
Pracodawca jest otwarty na potrzeby pra-
cowników. Deklaruje chęć współpracy ze
związkami. Jesteśmy z tego zadowoleni.
Jednak przed nami trudny okres.To wte-
dy okaże się czy były to tylko słowne de-
klaracje czy rzeczywista troska o zakład i
załogę.
- A jak wyglądają wynagrodzenia?
- Podobnie jak w całej PGG. Spółka
wciąż czek na zielone światło z UE na
transformację, jaką proponuje podpisana
umowa społeczna. My zaś stoimy jakby
na żółtym świetle w oczekiwaniu na te
zmiany. Oby tylko były pozytywne. Wy-
płaty wpływają regularnie. Jesteśmy za-
dowoleni z podwyższenia wartości flap-
sów. Ale przy dzisiejszej inflacji to i tak
nie wpływa zbytnio na zawartość kiesze-
ni naszego pracownika.
- Ile organizacji związkowych działa w
PGG ZE ?
- Działają cztery związki. Nie ma żad-
nych problemów i nie spięć między nami.
Mówimy jednym głosem. To szczegól-
nie ważne, musimy poradzić sobie z naj-
większym obecnie problemem: brakami
w zatrudnieniu i płacami. Przy brakach
w ludziach rodzi się niebezpieczeństwo,
że dojdzie do jakiegoś wypadku. Mamy
mniej ludzi, a robimy prace na większe
obłożenia. Mamy tylko pozwolenie na
przyjęcia elektryków, ale na umowę zle-
cenie.To nie przyciągnie młodych ludzi.
- Jak wyobrażasz sobie przewodniczenie
ZZG w Polsce w Waszym zakładzie?
- Ludzie nam zawierzyli.Staramy się wy-
konywać rzetelnie obowiązki związkowe
i dbać o warunki pracy pracowników. W
związku z transformacją tkwimy trochę w
martwym punkcie. Ale pilnujemy sprawy
płacowe i nie pozwolimy na wykorzysty-
wanie pracownika. Ta walka nie jest pro-
sta,bo jesteśmy w dużej spółce.Działacze
związkowi robią wszystko, aby pracowni-
cy w jak najmniejszym stopniu odczuli
skutki transformacji energetycznej i by
mieli pewność swoich miejsc pracy.
- Dziękuję za rozmowę.
Stoimy na żółtym świetle i czekamy…
Z Andrzejem Kufietą – przewodniczącym ZZG w Polsce PGG Zakład Elektrociepłownie
- rozmawia Jarosław Bolek.
Skład Zarządu:
Andrzej Kufieta - przewodniczący  
Świstek Jerzy - wiceprzewodniczący
Zając Jacek - wiceprzewodniczący
Oleś Piotr, Mandrela Artur, Suchoń
Jan – członkowie zarządu.
5
strona
6
strona
Objawy zakażenia koronawirusem to przede wszystkim
wysoka gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku.
Wirus przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu i kichania,
ale również poprzez dotykanie dłońmi oczu, nosa i ust.
Jak zapobiegać zakażeniu?
Często myj ręce wodą
z mydłem lub dezynfekuj
je płynem na bazie alkoholu
(min. 60%).
Kiedy kaszlesz lub kichasz,
zakrywaj usta i nos zgiętym
ramieniem lub jednorazową
chusteczką.
Zachowaj co najmniej
1,5 metra odległości
od innych osób.
Zasłaniaj usta i nos
w ogólnodostępnych
przestrzeniach zamkniętych
oraz w środkach komunikacji.
W przypadku wystąpienia
objawów charakterystycznych
dla COVID-19, skontaktuj się
telefonicznie z lekarzem POZ
lub w przypadkach zagrożenia
zdrowia lub życia, niezwłocznie
zadzwoń pod numer alarmowy
112 lub 999.
Przestrzegaj ograniczeń
wynikających z przepisów
o stanie epidemii.
www.gov.pl/stopcovid
październik 2020 r.
PAMIĘTAJ!
Podejrzewasz, że masz koronawirusa, ale nie masz jeszcze objawów?
Zostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło
do rozprzestrzeniania się wirusa.
Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj
TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji.
Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich
pozostałych osób w poczekalni.
• Myj często ręce wodą z mydłem lub dezynfekuj je środkiem
odkażającym na bazie alkoholu (co najmniej 60%).
• Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
• Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką,
kiedy kaszlesz lub kichasz.
• Zachowaj bezpieczną odległość, unikaj kontaktu z osobami chorymi.
• Zasłaniaj usta i nos w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych,
w środkach komunikacji, a także wszędzie tam, gdzie zachowanie
odpowiedniego dystansu nie jest możliwe.
Infolinia NFZ
800 190 590
www.gov.pl/koronawirus
7
strona
8
strona
Zastępca Prezesa ds. Pracy
i Polityki Społecznej
Pan Artur Wojtków
Przedstawiciele Reprezentatywnych Or-
ganizacji Związkowych działających w
KWK „Knurów-Szczygłowice” zwracają
się z wnioskiem o wprowadzenie dodat-
ku do posiłku profilaktycznego,jakim jest
mleko, wzorem pozostałych kopalń JSW
S.A. W przypadku trudności z realizacją
świadczenia zwracamy uwagę na możli-
wość wprowadzenia ekwiwalentu.
Powyższe argumentujemy Art. 18. Ko-
deksu Pracy.
Do 10 października 2021 r. podstawą dzia-
łania pracowniczych kas zapomogowo-po-
życzkowych, w polskim systemie prawnym
były przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991r. o
związkach zawodowych oraz rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r.
w sprawie pracowniczych kas zapomogo-
wo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych w zakładach
pracy. Od 11 października 2021 r. podstawą
działania kas zapomogowo-pożyczkowych
jest ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r.o kasach
zapomogowo-pożyczkowych, która określa
zasady tworzenia, organizowania i działania
u pracodawcy kasy zapomogowo-pożyczko-
wej, zwanej dalej „KZP”, oraz jej likwidacji.
W przepisach przejściowych i dostosowują-
cych w/w ustawy, wskazano, że z dniem wej-
ścia jej w życie - tj. z dniem 11 października
2021 r., działające kasy zapomogowo pożycz-
kowe stają się KZP,członkowie kasy zapomo-
gowo-pożyczkowej stają się członkami KZP,
wpisowe i dotychczasowe wkłady członkow-
skie w kasie zapomogowo-pożyczkowej stają
się wpisowym i wkładami członkowskimi w
KZP, a członkowie organów kasy zapomo-
gowo-pożyczkowej pełnią swoje obowiązki
do końca ich kadencji. Zgodnie z ustawą o
kasach zapomogowo-pożyczkowych, w ter-
minie 18 miesięcy od dnia wejścia jej w życie
– tj. do dnia 11 kwietnia 2023 r., Zarządy kas
zapomogowo-pożyczkowych mają obowią-
zek złożenia wniosku do krajowego rejestru
urzędowego podmiotów gospodarki naro-
dowej (REGON) o zmianę danych objętych
wpisem do tego rejestru. W tym samym ter-
minie kasy zapomogowo-pożyczkowe mają
obowiązek dostosowania swojego statutu do
zmian wynikających z nowej ustawy.
Przepisy zawarte w ustawie o kasach zapo-
mogowo-pożyczkowych, w znacznym stop-
niu stanowią powtórzenie przepisów rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia
1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapo-
mogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych
kas oszczędnościowo-kredytowych w zakła-
dach pracy.
W ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r., o ka-
sach zapomogowo-pożyczkowych:
• wprowadzono możliwości utworzenia KZP
przez osoby wykonujące pracę zarobkową u
danego  pracodawcy jeżeli gotowość przy-
należności do niej zadeklaruje co najmniej
10 z tych osób;
• pozostawiono kontrolę związków zawodo-
wych nad KZP, ale dodano przepisy zgod-
nie z którymi, gdy u danego pracodawcy nie
działa organizacja związkową, kontrolę nad
kasami sprawować ma rada pracowników,a w
razie jej braku - reprezentacja osób wykonu-
jących pracę zarobkową wyłoniona w trybie
przyjętym u danego pracodawcy;
• określono zakres pomocy świadczonej KZP
przez pracodawcę, wskazując, że pracodaw-
ca świadczy pomoc w zakresie udostępnia-
nia pomieszczeń biurowych, udostępniania
odpowiednio zabezpieczonego miejsca na
przechowywanie gotówki, transportu go-
tówki do banku i z banku, jeśli pracodawca
prowadzi obrót gotówkowy, udzielanie in-
formacji umożliwiających dokonanie wery-
fikacji, czy określona osoba spełnia warunki
członka KZP oraz poręczyciela, prowadzenia
rachunkowości, obsługi kasowej i prawnej,
dokonywania na rzecz KZP potrąceń wpiso-
wego, miesięcznych wkładów członkowskich
i rat pożyczek na listach płac, listach wypłat
i zasiłków, a w przypadku braku możliwości
dokonania takiego potrącenia – informuje o
tym zarząd, niezwłocznego odprowadzania
wpłat wpisowego, miesięcznych wkładów
członkowskich i rat pożyczek na rachunek
płatniczy KZP, przekazywania przez zarząd
członkom KZP informacji o stanie ich wkła-
dów członkowskich i zadłużenia;
• nadto szczegółowo określono prawa i obo-
wiązki członków KZP, elementy statutu oraz
organy KZP, zasady gospodarki finansowej
KZP, procedurę likwidacji kas oraz zasady
prowadzenia rachunkowości KZP.
Nadto w/w ustawa wprowadziła zmiany w
Kodeksie postepowania cywilnego oraz w
ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji, polegające na wyłączeniu spod
egzekucji zapomóg udzielonych na podsta-
wie ustawy o kasach zapomogowo-pożycz-
kowych. Ustawa o KZP, uchyliła również art.
39 ustawy o związkach zawodowych oraz
wprowadziła nową definicję „pracodawcy”, w
ustawie o związkach zawodowych, określając,
że należy pod tym pojęciem rozumieć pra-
codawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, a także
osobę fizyczną, osobę prawną lub jednost-
kę organizacyjną niebędącą osobą prawną,
której ustawa przyznaje zdolność prawną i
do której stosuje się odpowiednio przepisy
o  osobach prawnych, jeżeli zatrudniają one
inną niż pracownik osobę wykonującą pracę
zarobkową.
Adw.Wojciech Hotek
Biuro Prawne ZZG w Polsce
Nowa ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych zaczyna działać (1)
Od 11 października 2021 r. wchodzi w życie nowa ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych.
Chcą dodatku na mleko
crello.com
crello.com
Zgodnie z prognozami, w 2020 r. ubóstwo
skrajne w Polsce wzrosło do 5,2 proc. (ok.
378 tys. osób). Wzrost skrajnego ubóstwa
zaobserwowano wśród wszystkich typów
rodzin z dziećmi oraz seniorów. Jak wynika
z tegorocznego monitoringu EAPN Polska
„Poverty Watch 2021”wsparcie przewidziane
w tarczach antykryzysowych nie zapewniło
wystarczającej ochrony socjalnej przed nega-
tywnymi skutkami ekonomicznymi pande-
mii Covid-19. Polska nadal nie wypracowała
strategii przeciwdziałania ubóstwu i wyklu-
czeniu społecznemu, która jest niezbędna do
skorzystania z unijnych funduszy EFS+ na
lata 2021-2027.
Jak co roku EAPN Polska opublikował ra-
port na temat biedy w Polsce z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem.
Po pierwszym roku pandemii Covid-19 za-
sięg ubóstwa skrajnego w Polsce wzrósł do
5,2 proc., co przekłada się na ok. 378 tysięcy
osób ogółem. Oznacza to, że populacja Po-
laków żyjących poniżej minimum egzystencji
liczyła łącznie ok. 2 mln osób, w tym 410 ty-
sięcy dzieci (wzrost o ok. 98 tys.) i 312 ty-
sięcy seniorów (wzrost o ok. 49 tys.). Zasięg
ubóstwa skrajnego i relatywnego zmniejszał
się do 2017 roku. W 2018 r. oba wskaźniki
wzrosły, aby w 2019 znowu się zmniejszyć.
W 2020 r. nastąpiła wyjątkowa sytuacja, gdy
zasięg ubóstwa relatywnego zmniejszył się, a
ubóstwa skrajnego się zwiększył.
– Spadek zasięgu ubóstwa relatywnego nie
wynika z faktycznej poprawy sytuacji mate-
rialnej Polaków. W pandemii średnie wydat-
ki rodzin były mniejsze, więc i sama granica
ubóstwa relatywnego – 50 proc. średnich wy-
datków – poszła w dół,stąd taki efekt.Skrajne
ubóstwo, mierzone przy pomocy minimum
egzystencji, wzrosło. GUS nie udostępnił
jeszcze danych dotyczących wykluczenia
społecznego, tzw. sfery niedostatku, którego
granicą jest minimum socjalne. Ale jeszcze
przed pandemią, w 2019 r., aż 39,4 proc. Po-
laków żyło poniżej minimum socjalnego. A
biorąc pod uwagę, że cały rok 2020 r. przy-
niósł pogorszenie sytuacji na rynku pracy i w
wynagrodzeniach, możemy się spodziewać,
że i wykluczonych społecznie będzie jeszcze
więcej – mówi dr hab. Ryszard Szarfenberg,
przewodniczący EAPN Polska.
W 2020 r. Polacy korzystali m.in. z uniwer-
salnego 500 plus, podwyższonego zasiłku
pielęgnacyjnego (215,84 zł miesięcznie),
nowego świadczenia uzupełniającego dla
osób niesamodzielnych (500 zł miesięcznie),
a także corocznego jednorazowego dodatku
do emerytur i rent. Dodatkowo w ramach
tarcz antykryzysowych wprowadzono dwie
tymczasowe rekompensaty: świadczenie po-
stojowe dla osób pracujących na umowach
cywilnoprawnych i jednoosobowej działalno-
ści gospodarczej (trzy razy po 2080/1300 zł)
oraz dodatek solidarnościowy dla pracowni-
ków (trzy razy po 1400 zł).
– Polityka przeciwdziałania ubóstwu i wy-
kluczeniu powinna uwzględniać świadczenia
pieniężne, które są odpowiednio wysokie,
regularnie waloryzowane i skoordynowane.
Obecnie dostępne świadczenia niestety takie
nie są. Z drugiej strony wsparcie finansowe
powinno być połączone z dostępnymi, dobrej
jakości usługami dla osób w wieku produk-
cyjnym. Także na tym polu przed polskim
rządem jest jeszcze wiele pracy. W szcze-
gólności, jeśli chcemy skorzystać z funduszy
unijnych na lata 2021-2027 – mówi dr hab.
Ryszard Szarfenberg.
eapn.org.pl
Rekompensata
za 25 grudzień
Będzie rekompensata za „utracone” wy-
nagrodzenie pracowników za 25 grudnia
2021 roku. To odpowiedź zarządu JSW ma
pismo związków zawodowych.
Wiceprezes JSW ds. pracy i polityki spo-
łecznej, Artur Wojtków poinformował, że za
dzień 25.12.2021 pracownikom opłacanym
dniówkowo zostanie wypłacone wynagro-
dzenie wyliczone jak średnia urlopowa za dni
przepracowane w dni robocze z miesiąca, w
którym pracownik wybierał dzień wolny z
tego tytułu, analogicznie jak miało to miej-
sce w przypadku udzielania dnia wolnego za
1 maja bieżącego roku.
fot.: jsw.pl
ZZG w Polsce mówi nie EKO-zakazowi. Zwią-
zek alarmuje! Jeśli rozporządzenie Ministerstwa
Klimatu i Środowiska dotyczące wymagań jako-
ściowych dla paliw stałych wejdzie w życie - z
rynku znikną „ekogroszki” produkowane przez
polskie spółki węglowe, co grozi szybszą likwida-
cją miejsc pracy. Najpierw Rada Krajowa ZZG w
Polsce, 27 września skierowała do Jacka Sasina
– wicepremiera i Ministra Aktywów Państwo-
wych swoje negatywne stanowisko, co do projektu
zmian Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środo-
wiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
stałych. Z kolei 7 października alarmuje Ministra
Klimatu i Środowiska. Zaostrzenie wymagań ja-
kościowych tych paliw doprowadzi do znacznego
ograniczenia lub zaprzestania produkcji przez
polskich producentów – dowodzi ZZG w Pol-
sce. Zmiana norm jakościowych jak i odejście od
przedrostków „eko” w nazwach produkowanych
węgli spowoduje pogorszenie i tak złej sytuacji fi-
nansowej spółek węglowych. Skutkować to może
nawet szybszą likwidacją miejsc pracy – piszą w
piśmie do Ministra Klimatu i Środowiska związ-
kowcy. Wprowadzenie zmian pogłębi też szarą
strefę handlu węglem niespełniającym jakichkol-
wiek norm. I oczywiście drastycznie ograniczy
rynek rodzimego węgla.Zmiana norm może rów-
nież wpłynąć na ceny groszków, co z kolei może
pogłębić obszar ubóstwa energetycznego gospo-
darstw domowych. Stąd ZZG w Polsce apeluje o
odstąpienie od zmian obecnego stanu prawnego.
JB
ZZGwPolsceapelujedoMinistraKlimatuiŚrodowiska!
Przybyło Polaków żyjących w skrajnej biedzie
9
strona
10
strona
W dniach 8-14 października grupa 44
członków ZZG w Polsce KWK „SO-
ŚNICA” była na wycieczce w Rowach.
Organizator zapewnił bardzo bogaty
program pobytu. Namiastką okresu bar-
bórkowego był „Jesienny Oktoberfest ze
świętem golonki” zorganizowany w dru-
gim dniu pobytu nad morzem. Rodziny
odwiedziły następnie pobliską Dolinę
Charlotty, gdzie wszyscy uczestnicy byli
pod wrażeniem wizyty w fokarium. Po-
tem odwiedzili Gdańsk. Poza sezonem
wszędzie można było się dostać i spo-
kojnie podziwiać to miejsce. W drodze
powrotnej odwiedziliśmy Sopot i odby-
liśmy tradycyjny spacer po molo.W trak-
cie wyjazdu zwiedziliśmy razem z prze-
wodnikiem Słowiński Park Narodowy.
W drodze powrotnej do domu zatrzyma-
liśmy się w Toruniu, aby pospacerować i
skosztować słynnych pierników i nie tyl-
ko (kawę piernikową i piwo piernikowe
też warto spróbować). Pogoda w czasie
wyjazdu dopisała i wszyscy zadowoleni
wrócili do swoich codziennych obowiąz-
ków.
Krzysztof Pytlarz – wiceprzewodniczący
ZZG w Polsce KWK „Sośnica”
Wycieczka do Rowów
Na egzaminie z ornitologii wchodzi do
pokoju profesora student, a na biurku
stoi klatka na ptaki zasłonięta futerałem.
Student siada, a profesor zadaje pytanie,
podnosząc lekko futerał tak, że ptakowi
widać tylko nogi:
- Co to za ptak, Panie Studencie?
Student myśli, myśli i po krótkim czasie
odpowiada:
- Nie wiem, Panie Profesorze.
- Niestety, nie zdał Pan. Jak się Pan na-
zywa?
Na to student podnosi nogę do góry, za-
dziera spodnie i mówi:
- Niech Pan zgadnie, Panie Profesorze.
»««»»«
Stary hydraulik bierze praktykanta na
robotę.
U gościa wybiło szambo, hydraulik nur-
kuje w tym szambie.
Po 2 minutach wypływa i mówi do prak-
tykanta:
- Podaj klucz płaski 5!
Po czym znowu nurkuje na kolejne 2
min.
Wypływa i mówi:
- Podaj klucz płaski 3!
Znowu nurkuje.
w pewnym momencie zabulgotało, całe
szambo spłynęło z powrotem, hydraulik
wyszedł z rowu cały uwalony w gównie i
mówi do praktykanta:
- No a ty się ucz, bo całe życie będziesz
podawał klucze.
»««»»«
W mieszkaniu dzwoni telefon.
Słuchawkę podnosi ojciec trzech dora-
stających córek i słyszy, jak ktoś ciepłym
barytonem pyta:
- Czy to ty, żabko?
- Nie, tu właściciel stawu...
»««»»«
Mąż wraca do domu, całuje żonę i mówi:
- Możesz mi pogratulować, dziś wieczo-
rem założyliśmy klub abstynentów!
- A to dopiero musieliście być porządnie
urżnięci! - zdumiewa się żona.
»««»»«
Niedźwiadek kupił motorek. Zadowo-
lony jedzie przez las i spotkał zajączka.
Pyta się:
- Ty zając chcesz się przejechać?
- No pewnie.
- Wsiadaj.
Jadą przez las 40 na godzinę,50,60.Na-
gle niedźwiadek poczuł mocny uścisk i
mokro. Pyta się:
- Ty zając, zlałeś się ze strachu?
Na to zajączek ze spuszczona głową.
- Tak,zlałem się.Jechałeś bardzo szybko
i się bałem.
Zając postanowił się odegrać. Zapoży-
czył się i kupił szybszy motorek. Szukał
niedźwiadka. W końcu szczęśliwy zna-
lazł. I pyta się:
- Ty niedźwiedź chcesz się przejechać?
- No pewnie.
Jadą przez las 40 na godzinę 50, 60, 70,
80. Nagle zajączek poczuł mocny uścisk i
mokro. Szczęśliwy pyta się niedźwiadka:
- Ty niedźwiedź, zlałeś się ze strachu?
Na to niedźwiadek ze spuszczoną głową:
- Tak, zlałem się. Jechałeś bardzo szybko
i się bałem.
Zając szczęśliwy odpowiada.
- No to się zaraz zesrasz, bo nie mogę
dosięgnąć do hamulca.
Rozwiązanie krzyżówki z „Górnika” nr 18 brzmiało: „DLA CHĘTNEGO NIC
TRUDNEGO”. Nagrody wylosowali: Marzena Tomeczek z Katowic i Darek Jonasz z
Rybnika. Gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą.
Kolejne liczby umieszczone w prawym dolnym rogu utworzą hasło. Wśród Czytelni-
ków, którzy prawidłowo rozwiążą hasło rozlosujemy nagrody rzeczowe. Rozwiązania
należy przesłać pocztą na adres redakcji z dopiskiem: ZZG w Polsce lub e-mailem.
Prosimy o podawanie adresu zwrotnego. Poprawne rozwiązania prosimy przesyłać do
15 listopada.
Składniki:
• 50 dag grzybów leśnych
• 15 dag cebuli (waga po obraniu)
• 10 dag czerwonej cebuli (waga po ob-
raniu)
• 3 łyżki oleju
• 10 dag czerwonej papryki (waga po ob-
raniu)
• 10 dag ogórków kiszonych
• 3 ząbki czosnku
• 1 szklanka wody
• 3 łyżki ketchupu
• 10 ziarenek czarnego pieprzu
• 2 ziarenka ziela angielskiego
• 2 łyżki octu 10%
• cukier trzcinowy
• pieprz cayenne
• sól
• pieprz czarny
• ½ pęczka zielonej pietruszki
Wykonanie:
Grzyby leśne oczyścić, opłukać, pokroić i
przełożyć do wrzącej osolonej wody. Go-
tować na małym ogniu przez około 10
minut i odcedzić.
Zwykłą i czerwoną cebulę obrać z łusek,
opłukać i pokroić w kostkę. Do rondelka
przelać olej, rozgrzać, przełożyć cebulę i
zeszklić.
Czerwoną paprykę oczyścić z pestek,
opłukać, pokroić w paski i dodać do ce-
buli. Razem wymieszać i jeszcze chwilkę
smażyć.
Kiszone ogórki również pokroić w paski.
Czosnek obrać z łusek, opłukać i pokroić
w kosteczkę. Następnie razem z kiszony-
mi ogórkami dodać do cebuli i wymie-
szać.
Wlać wodę, dodać ketchup, ziarenka
czarnego pieprzu,ziela angielskiego,ocet,
szczyptę cukru trzcinowego, pieprzu cay-
enne, soli i czarnego pieprzu do smaku.
Razem wymieszać, zagotować i zdjąć z
ognia. Natkę zielonej pietruszki opłu-
kać, osuszyć i pokroić. Dodać do sałatki
z grzybów i wymieszać.
Na koniec gotową sałatkę przełożyć do
czystych i suchych słoików. Szczelnie
zakręcić i pasteryzować przez około 15
minut. Ostudzić i wynieść do zimnej
piwnicy.
Podane składniki wystarczą na 3 słoiki po
370 ml.
Smacznego!
Grzyby w sosie cygańskim
Żona górnika poleca...
11
strona
12
strona
Regulamin konkursu fotograficznego
„Barbórka w Twoim obiektywie”
organizowanego przez Związek
Zawodowy Górników w Polsce
Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu fotograficznego
„Barbórka w twoim obiektywie” zwanego
dalej konkursem’^ Związek Zawodowy Gór-
ników w Polsce zwany dalej organizatorem
z siedzibą przy Placu Grunwaldzkim 8-10
w Katowicach, kod pocztowy 40-950, KRS:
0000132787.
2. Celem konkursu jest wyłonienie zwycięzcy
oraz przyznanie trzech wyróżnień tj. wyło-
nienie autorów najlepszych fotografii o te-
matyce związanej z tytułem konkursu.
3. Przedmiotem konkursu są fotografie w
formacie JPG.
4.Zwycięska fotografia zostanie oficjalnie za-
prezentowana na stronie internetowej ZZG
w Polsce w social mediach organizatora oraz
w Dwutygodniku „Górnik”.
5. Udział w konkursie może wziąć udział
członkini/członek ZZG w Polsce z wyłą-
czeniem członków jury konkursu oraz ich
rodzin.
6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie
jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której
wynik zależy od przypadku, ani żadną inną
formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 li-
stopada 2009 r. O grach hazardowych (tj.
Dz.U.2019 poz. 847).
Przyjmowanie prac:
1. Udział w konkursie nie podlega żadnym
opłatom.
2. Każdy uczestnik konkursu może zapre-
zentować organizatorom maksymalnie jedną
pracę.
3. Uczestnik przesyłający pracę do konkursu
zaświadczą że jest autorem pracy i posiada
do niej wyłączne prawa autorskie. Wszelkie
roszczenia osób trzecich wobec organizatora
będziemy kierować bezpośrednio do uczest-
nika prezentującego swojąpracę.
4.Uczestnikiem konkursu może zostać każda
osobą która jest członkiem ZZG w Polsce i
posiada odpowiednie umiejętności do reali-
zacji założeń konkursu i jest pełnoletnia
5.Terminarz:
a) Przyjmowanie prac konkursowych będzie
odbywać się w dniach od 25 października
2021 r. do dnia 22 listopada 2021 r.;
b) Powołanie jury i ocena prac nastąpi w dniu
23 - 26 listopada 2021 r.;
c) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na
portalu www.zzg.org.pl i socjal mediach or-
ganizatora oraz w Dwutygodniku „Górnik”
6. Fotografie w formie pliku zapisanego na
płycie CD/DYD lub na pendrive usb, wraz
z prawidłowo wypełnionym i podpisanym
oświadczeniem stanowiącym załącznik nr
1 do regulaminu należy wysyłać na adres:
Związek Zawodowy Górników w Polsce,
Plac Grunwaldzki 8-10, Katowice 40-950 z
dopiskiem: „KONKURS FOTO”
7. Uczestnicy mogą także przesyłać pracę we
wskazanym formacie „JPG” na adres ema-
il radakrajowa@zzg.org.pl. Email zawierać
musi dane kontaktowe. Warunkiem dopusz-
czenia prac przesłanych za pośrednictwem
email do konkursu jest przesłanie w trady-
cyjnej formie pisemnej do ostatniego dnia
przyjmowania prac konkursowych oświad-
czenia stanowiącego załącznik nr 1 do re-
gulaminu.
8. Datą złożenia pracy konkursowej jest data
wpływu do organizatora konkursu pracy i
wypełnionego i podpisanego oświadczenia
stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.
Jury:
1. Prace konkursowe będą oceniane przez
5-osobowe jury składające się z przedstawi-
cieli Rady Krajowej ZZG w Polsce.
2. Wszystkie prace nadesłane na konkurs w
wyznaczonym terminie będą podlegać su-
biektywnej ocenie jury.
3. Decyzje podjęte przez jury są ostateczne i
prawnie wiążące dla uczestników konkursu.
4. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.
Nagrody:
1. Dla zwycięzcy konkursu oraz autorów wy-
różnionych prac przewidziane są nagrody
rzeczowe.
2. Praca zwycięzcy oraz wyróżnione prace
zostaną zaprezentowane w social mediach
organizatora, na stronie internetowej organi-
zatora oraz w Dwutygodniku „Górnik” wraz
z imieniem i nazwiskiem autora.
3. Zwycięzca oraz osoby wyróżnione w kon-
kursie zostaną poinformowane drogą telefo-
niczną lub mailową o wynikach konkursu w
dniu ich ogłoszenia.
4. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do
podpisania protokołu odbioru nagrody.
Postanowienia końcowe:
1. Powyższy regulamin dostępny jest do
wglądu dla każdego uczestnika konkursu.
2. Przesłanie pracy konkursowej jest jedno-
znaczne z zaakceptowaniem powyższego re-
gulaminu.
3. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialno-
ści za przesłane prace i zastrzegają sobie pra-
wo do natychmiastowej dyskwalifikacji pracy
w przypadku naruszenia zasad regulaminu
bądź złamaniu obowiązującego prawa.
4. W sprawach nie uregulowanych przez po-
wyższy regulamin zastosowanie znajdują od-
powiednie przepisy prawa polskiego.
5. W przypadku braku rozstrzygnięcia or-
ganizator ma prawo nie ogłosić laureatów i
zwycięzców oraz podjąć decyzję o anulowa-
niu konkursu.
Konkurs Fotograficzny
II edycja 2021
Rada Krajowa ZZG w Polsce zaprasza wszystkich członków Związku do udziału
w konkursie fotograficznym „Barbórka w Twoim obiektywie”.
Zrób zdjęcie związane z tematem konkursu i prześlij do nas!
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Szczegółowe informacje znajdziecie w Zarządach ZZG w Polsce oraz na stronie
www.zzg.org.pl , www.facebook.com/ZZGwP oraz dwutygodniku „Górnik”.
Termin nadsyłania prac 22 listopada 2021 r.

More Related Content

What's hot

Górnik 22/21
Górnik 22/21Górnik 22/21
Górnik 22/21
BiuroOPZZ
 
Górnik 12/2021
Górnik 12/2021Górnik 12/2021
Górnik 12/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 15-01-2021
Tydzień z OPZZ 15-01-2021Tydzień z OPZZ 15-01-2021
Tydzień z OPZZ 15-01-2021
BiuroOPZZ
 
Górnik 11/2021
Górnik 11/2021Górnik 11/2021
Górnik 11/2021
BiuroOPZZ
 
Górnik 10/2021
Górnik 10/2021Górnik 10/2021
Górnik 10/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 28-08-2020
Tydzień z OPZZ 28-08-2020Tydzień z OPZZ 28-08-2020
Tydzień z OPZZ 28-08-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z opzz 28-05-2021
Tydzień z opzz 28-05-2021Tydzień z opzz 28-05-2021
Tydzień z opzz 28-05-2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 12/2021
Budowlani 12/2021Budowlani 12/2021
Budowlani 12/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 14-05-2021
Tydzień z OPZZ 14-05-2021Tydzień z OPZZ 14-05-2021
Tydzień z OPZZ 14-05-2021
BiuroOPZZ
 
Pomoc publiczna dla polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018
Pomoc publiczna dla polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018Pomoc publiczna dla polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018
Pomoc publiczna dla polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018
Grupa PTWP S.A.
 
Budowlani 8/2021
Budowlani 8/2021Budowlani 8/2021
Budowlani 8/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 04-12-2020
Tydzień z OPZZ 04-12-2020Tydzień z OPZZ 04-12-2020
Tydzień z OPZZ 04-12-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 28-09-2020
Tydzień z OPZZ 28-09-2020Tydzień z OPZZ 28-09-2020
Tydzień z OPZZ 28-09-2020
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
BiuroOPZZ
 
Budowlani 9/2021
Budowlani 9/2021Budowlani 9/2021
Budowlani 9/2021
BiuroOPZZ
 
Górnik 9/2021
Górnik 9/2021Górnik 9/2021
Górnik 9/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 06-08-2021
Tydzień z OPZZ 06-08-2021Tydzień z OPZZ 06-08-2021
Tydzień z OPZZ 06-08-2021
BiuroOPZZ
 

What's hot (19)

Górnik 22/21
Górnik 22/21Górnik 22/21
Górnik 22/21
 
Górnik 12/2021
Górnik 12/2021Górnik 12/2021
Górnik 12/2021
 
Tydzień z OPZZ 15-01-2021
Tydzień z OPZZ 15-01-2021Tydzień z OPZZ 15-01-2021
Tydzień z OPZZ 15-01-2021
 
Górnik 11/2021
Górnik 11/2021Górnik 11/2021
Górnik 11/2021
 
Górnik 10/2021
Górnik 10/2021Górnik 10/2021
Górnik 10/2021
 
Tydzień z OPZZ 28-08-2020
Tydzień z OPZZ 28-08-2020Tydzień z OPZZ 28-08-2020
Tydzień z OPZZ 28-08-2020
 
Tydzień z opzz 28-05-2021
Tydzień z opzz 28-05-2021Tydzień z opzz 28-05-2021
Tydzień z opzz 28-05-2021
 
Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021
 
Budowlani 12/2021
Budowlani 12/2021Budowlani 12/2021
Budowlani 12/2021
 
Tydzień z OPZZ 14-05-2021
Tydzień z OPZZ 14-05-2021Tydzień z OPZZ 14-05-2021
Tydzień z OPZZ 14-05-2021
 
Pomoc publiczna dla polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018
Pomoc publiczna dla polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018Pomoc publiczna dla polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018
Pomoc publiczna dla polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018
 
Budowlani 8/2021
Budowlani 8/2021Budowlani 8/2021
Budowlani 8/2021
 
Tydzień z OPZZ 04-12-2020
Tydzień z OPZZ 04-12-2020Tydzień z OPZZ 04-12-2020
Tydzień z OPZZ 04-12-2020
 
Tydzień z OPZZ 28-09-2020
Tydzień z OPZZ 28-09-2020Tydzień z OPZZ 28-09-2020
Tydzień z OPZZ 28-09-2020
 
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
 
Budowlani 9/2021
Budowlani 9/2021Budowlani 9/2021
Budowlani 9/2021
 
Górnik 9/2021
Górnik 9/2021Górnik 9/2021
Górnik 9/2021
 
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
 
Tydzień z OPZZ 06-08-2021
Tydzień z OPZZ 06-08-2021Tydzień z OPZZ 06-08-2021
Tydzień z OPZZ 06-08-2021
 

Similar to Górnik 20/21

Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023
BiuroOPZZ
 
Budowlani 1/2022
Budowlani 1/2022Budowlani 1/2022
Budowlani 1/2022
BiuroOPZZ
 
Silny Śląsk w Europie
Silny Śląsk w EuropieSilny Śląsk w Europie
Silny Śląsk w Europie
GrzegorzTobiszowski
 
Energia ze Śląska. Górnictwo siłą polskiej gospodarki
Energia ze Śląska. Górnictwo siłą polskiej gospodarkiEnergia ze Śląska. Górnictwo siłą polskiej gospodarki
Energia ze Śląska. Górnictwo siłą polskiej gospodarki
GrzegorzTobiszowski
 
Budowlani 2/2021
Budowlani 2/2021Budowlani 2/2021
Budowlani 2/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 08-01-2021
Tydzień z OPZZ 08-01-2021Tydzień z OPZZ 08-01-2021
Tydzień z OPZZ 08-01-2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 28-05-2021
Tydzień z OPZZ 28-05-2021Tydzień z OPZZ 28-05-2021
Tydzień z OPZZ 28-05-2021
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 5/2022
Głos Maszynisty 5/2022Głos Maszynisty 5/2022
Głos Maszynisty 5/2022
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 02/2022
Głos Maszynisty 02/2022Głos Maszynisty 02/2022
Głos Maszynisty 02/2022
BiuroOPZZ
 
Kronika Związkowa 17-03-2021
Kronika Związkowa 17-03-2021Kronika Związkowa 17-03-2021
Kronika Związkowa 17-03-2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 4/2021
Budowlani 4/2021Budowlani 4/2021
Budowlani 4/2021
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023
BiuroOPZZ
 
Program naprawczy kw prezentacja
Program naprawczy kw prezentacjaProgram naprawczy kw prezentacja
Program naprawczy kw prezentacjaGrupa PTWP S.A.
 
Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021
BiuroOPZZ
 
Budowlani 5/2021
Budowlani 5/2021Budowlani 5/2021
Budowlani 5/2021
BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021
BiuroOPZZ
 
Transformacja Wielkopolski Wschodniej brief_2020
Transformacja Wielkopolski Wschodniej brief_2020Transformacja Wielkopolski Wschodniej brief_2020
Transformacja Wielkopolski Wschodniej brief_2020
Magdalena Chudzińska
 

Similar to Górnik 20/21 (20)

Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023
 
Budowlani 1/2022
Budowlani 1/2022Budowlani 1/2022
Budowlani 1/2022
 
Silny Śląsk w Europie
Silny Śląsk w EuropieSilny Śląsk w Europie
Silny Śląsk w Europie
 
Energia ze Śląska. Górnictwo siłą polskiej gospodarki
Energia ze Śląska. Górnictwo siłą polskiej gospodarkiEnergia ze Śląska. Górnictwo siłą polskiej gospodarki
Energia ze Śląska. Górnictwo siłą polskiej gospodarki
 
Budowlani 2/2021
Budowlani 2/2021Budowlani 2/2021
Budowlani 2/2021
 
Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021
 
Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021
 
Tydzień z OPZZ 08-01-2021
Tydzień z OPZZ 08-01-2021Tydzień z OPZZ 08-01-2021
Tydzień z OPZZ 08-01-2021
 
Plan naprawczy
Plan naprawczyPlan naprawczy
Plan naprawczy
 
Tydzień z OPZZ 28-05-2021
Tydzień z OPZZ 28-05-2021Tydzień z OPZZ 28-05-2021
Tydzień z OPZZ 28-05-2021
 
Głos Maszynisty 5/2022
Głos Maszynisty 5/2022Głos Maszynisty 5/2022
Głos Maszynisty 5/2022
 
Głos Maszynisty 02/2022
Głos Maszynisty 02/2022Głos Maszynisty 02/2022
Głos Maszynisty 02/2022
 
Kronika Związkowa 17-03-2021
Kronika Związkowa 17-03-2021Kronika Związkowa 17-03-2021
Kronika Związkowa 17-03-2021
 
Budowlani 4/2021
Budowlani 4/2021Budowlani 4/2021
Budowlani 4/2021
 
Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023
 
Program naprawczy kw prezentacja
Program naprawczy kw prezentacjaProgram naprawczy kw prezentacja
Program naprawczy kw prezentacja
 
Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021
 
Budowlani 5/2021
Budowlani 5/2021Budowlani 5/2021
Budowlani 5/2021
 
Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021Tydzień z OPZZ 29-01-2021
Tydzień z OPZZ 29-01-2021
 
Transformacja Wielkopolski Wschodniej brief_2020
Transformacja Wielkopolski Wschodniej brief_2020Transformacja Wielkopolski Wschodniej brief_2020
Transformacja Wielkopolski Wschodniej brief_2020
 

More from BiuroOPZZ

Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022
BiuroOPZZ
 
Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022
BiuroOPZZ
 
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdflex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
BiuroOPZZ
 
Zwiazk 07b
Zwiazk 07bZwiazk 07b
Zwiazk 07b
BiuroOPZZ
 
Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022
BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022
BiuroOPZZ
 

More from BiuroOPZZ (20)

Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023
 
Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023
 
Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023
 
Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023
 
Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023
 
Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023
 
Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023
 
Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023
 
Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022
 
Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023
 
Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022
 
Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022
 
Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022
 
Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022
 
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdflex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
 
Zwiazk 07b
Zwiazk 07bZwiazk 07b
Zwiazk 07b
 
Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022
 
Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022
 
Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022
 

Górnik 20/21

 • 1. 16 - 31 październik 2021 • nr 20 (2147) • GAZETA GÓRNICZA • cena 1,85 zł (w tym 8 proc.VAT) Na ratunek firmom zaplecza górniczego Czytaj s.4 ZZG w Polsce wciąż domaga się bezpośrednich rozmów rządu z branżą firm okołogórniczych, co zapisano w umowie społecznej dotyczącej transformacji energetycznej górnictwa węgla kamiennego. Stoimy na żółtym świetle i czekamy… Czytaj s.5 - Jesteśmy uzależnieni od sytuacji kopalń. Na dziś dzień nikt nie wie co będzie w dalszej przy- szłości – mówi „Górnikowi” Andrzej Kufieta - przewodniczący ZZG w Polsce w PGG ZE. Przybyło Polaków żyjących w skrajnej biedzie Czytaj s. 9 Nowa ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych zaczyna działać (1) Czytaj s.8 Od 11 października 2021 r. wchodzi w życie nowa ustawa o kasach zapomogowo-pożycz- kowych. Po pierwszym roku pandemii Covid-19 zasięg ubóstwa skrajnego w Polsce wzrósł do 5,2 proc., co przekłada się na ok. 378 tysięcy osób. ISSN 0017-226X Ukazuje się od 1897 roku www.gornik.zzg.org.pl www.facebook.com/dwutygodnikgornik Walczymy o lepsze płace ZZG w Polsce domaga się rozmów o wzroście płac dla pracowników Polskiej Grupy Górniczej. Wszystko drastycznie drożeje, inflacja szaleje, ceny węgla rosną, a spółka nie ma pieniędzy dla ludzi. Czytaj s.3
 • 2. 2 strona 1. Płace. Na ostatnim spotkaniu związków za- wodowych z Zarządem LW „Bogdan- ka” S.A. uzgodniono, że do 20.0l.2022r. będzie wypłacona nagroda specjalna za dobre wyniki produkcyjne w 2021 roku. Zarząd LWB deklaruje, że będzie to kwota znaczna. W chwili obecnej nie można jednoznacznie określić jej wyso- kości z uwagi na to,że jest uzależniona od końcowych wyników produkcji w 202 lr. A te poznamy po 01.01.2022 roku. Do- datkowo z uwagi na bardzo dobre wyniki produkcyjne związane z możliwościami LWB oraz korzystnymi cenami węgla na rynku, związki zawodowe jeszcze w tym roku rozpoczną rozmowy na temat poli- tyki placowej w 2022 roku. 2. Polityka zatrudnienia w Spółce. W odpowiedzi na liczne pytania odno- śnie przyjęć do pracy w naszej Spółce przekazujemy, że w założeniach do Pla- nu Techniczno-Ekonomicznego na 2022 rok.Zarząd LWB nie przewiduje wzrostu zatrudnienia. W planach jest utrzymanie dotychczasowej wielkości zatrudnienia. Przyjęcia do pracy będą możliwe jedynie na zasadach uzupełnienia stanu, po pra- cownikach odchodzących na emeryturę. 3. Czas pracy. Informujemy, że związki zaw’odowe nie prowadzą żadnych rozmów z Zarządem w kontekście zmian w zapisach w ZUZP na temat wydłużenia czasu pracy i ogra- niczania uprawnień pracowniczych. Dla jasności sprawy, bez zgody związków za- wodowych działających w naszej Spółce Zarząd LWB takich zmian nie wprowa- dzi. 4. Certyfikaty COVID. Od dnia 19.10.2021 roku obowiązuje w naszej Spółce Zarządzenie nr 38 Prezesa Zarządu LWB z dn. 15.10.202lr. (obo- wiązek posiadania certyfikatów COVID w przypadku udziału w działaniach roz- wojowych i szkoleniach wewnętrznych LWB).Treść tego zarządzenia była tema- tem naszych rozmów z Zarządem LWB. Z uwagi na rozbieżności co do możliwo- ści prawnych wprowadzenia obowiązku posiadania wspomnianych certyfikatów oraz legitymowania pracowników wy- stąpiliśmy o opinie prawną, do dwóch różnych, niezależnych kancelarii, dzia- łających na zewnątrz Spółki. Uzyskaną opinię podamy do wiadomości. 5. Nagroda za „bezwypadkowość”. Związki zawodowe wystąpiły o wyjaśnie- nie zasad przyznawania i wypłaty nagro- dy specjalnej za „bezwypadkow’ość”. Czekamy na odpowiedź Zarządu LWB w tej sprawie. Z informacji jakie posia- damy listy do działu płac dostarczył dział BHP. O treści otrzymanej odpowiedzi powiadomimy załogę. Szczęść Boże fot.lw.com.pl „Górnik”- Dwutygodnik Zwiazku Zawodowego Górników w Polsce Redaktor naczelny: Jarosław Bolek. Rada Programowa: Marek Gaik, Leszek Piotrowski, Arkadiusz Siekaniec, Wojciech Skowron, Krzysztof Wojciechowski Adres wydawcy: Jarbol Media, ul. Jana III Sobieskiego 376, 42-580 Wojkowice, tel. 507 871 129; kontakt: Rada Krajowa ZZG w Polsce, Plac Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice, tel.: 32 255 36 63, kom. 507 871 129; fax: 32 255 16 46; https://gornik.zzg.org.pl; jarbol@gazeta.pl Wydawca: JARBOL MEDIA. Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Poligrafia Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo do adiustacji i skracania tekstów oraz nie odpowiada za treść ogłoszeń reklamowych. Małecki za Sobonia Artur Soboń został mianowany sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technolo- gii. Dotychczas Soboń był wiceministrem aktywów państwowych i pełnomocnikiem rządu do spraw transformacji spółek energe- tycznych i górnictwa węglowego. Jego zada- nia przejął Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Przejście Sobonia do Ministerstwa Rozwoju i Technologii ma miejsce w niezwykle gorą- cym okresie, w trakcie prowadzenia trudnych rozmów z Komisją Europejską na temat no- tyfikacji umowy społecznej dla górnictwa. Temat ten budzi spore emocje, bowiem gór- nictwo i energetyka to branże oddziałujące na całą gospodarkę a planowana transforma- cja energetyczna będzie bolesnym procesem. Unia chce zakazać wydobycia w Arktyce Unia Europejska będzie dążyć do zakazu po- zyskiwania nowych złóż ropy naftowej, wę- gla i gazu w Arktyce w celu ochrony regionu poważnie dotkniętego zmianami klimatycz- nymi - wynika z projektu nowej strategii bloku wobec Arktyki opublikowanej przez Komisję Europejską. Komisja proponuje, by UE współpracowała z partnerami na rzecz wielostronnego prawnego zobowiązania do niedopuszczania dalszego rozwoju wydoby- cia węglowodorów w Arktyce lub regionach przyległych, ani zakupu takich węglowodo- rów, jeśli miałyby być produkowane. Boom na węgiel Według wskaźnika cen w portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) za tonę tego surowca trzeba była zapłacić na początku października ponad 230 dolarów. Cena węgla kamiennego jest w dużej mierze związana z tym, że jest on traktowany jako alternatyw- ne dla gazu źródło energii, a ceny na rynku gazu ziemnego (TTF) są obecnie ośmiokrot- nie wyższe niż na początku roku.W zaledwie 7 miesięcy ceny węgla na rynkach światowych wzrosły o blisko 100%. Według analityków popyt na węgiel na świecie będzie rósł i ceny raczej nie spadną. Tak wysokie ceny, spowo- dowane są z jednej strony wzrostem popytu, głównie w Azji, a z drugiej niepewnością co do wielkości wydobycia, spowodowaną mię- dzy innymi likwidacją kopalń w Europie. Chiny, Indie, Japonia, Indonezja i Wietnam planują w najbliższych latach budowę ok.600 nowych elektrowni na węgiel. Na każda 1 li- kwidowaną głównie w Europie elektrownię węglową stawiane jest w Azji 10 nowych. Związki z Bogdanki informują pracowników Z powodu śmierci Mamy Wyrazy głębokiego żalu i współczucia dla Wiesława Bąka Dyr. ds. Pracowniczych KWK „Piast – Ziemowit” składa: Zarząd ZZG w Polsce Ruchu „Piast”
 • 3. Protestują pocztowcy Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej (OPZZ) 18 października zorgani- zował manifestację przed siedzibą Minister- stwa Aktywów Państwowych w Warszawie. Pracownicy Poczty Polskiej żądają szacunku i godziwych wynagrodzeń. ZZPP od dłuższego czasu jest w sporze zbiorowym z pracodawcą. Aż 60 proc. pocztowców zarabia na poziomie najniższej krajowej. Poczta Polska zatrudnia na co dzień ok. 70 tys. pracowników. Zarząd Spółki milczy na temat podwyżek, choć już teraz ma problem z obsadzeniem części sta- nowisk. Związkowcy podkreślają, że płaca minimalna w Poczcie Polskiej tylko pozor- nie jest równa jest płacy minimalnej w Polsce (2800 zł). Tymczasem ustawowe minimum osiągane zostaje przez kreatywną księgowość Zarządu Spółki. Polega to na doliczaniu do faktycznego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w Spółce wynoszącego 2600 zł, kwoty premii 223 zł. W ten sposób osiąga się wymagane ustawowe minimum. W petycji wysyłanej do wicepremiera Jacka Sasina przez pracowników Poczty Polskiej czytamy między innymi: — Domagamy się wyższych płac i szacunku dla naszej ciężkiej i odpowiedzial- nej pracy. Zarząd Poczty Polskiej oraz Mini- sterstwo Aktywów Państwowych od wielu lat lekceważy i ignoruje zgłaszane przez związki zawodowe postulaty dotyczące poprawy wa- runków naszej pracy i płacy, prowadząc pozo- rowany dialog w tej sprawie. OPZZ postuluje do ministra sprawiedliwości Ogólnopolskie Porozumienie Związków Za- wodowych od dłuższego czasu wskazuje na po- ważne problemy związane z funkcjonowaniem sądownictwa pracy w naszym kraju. Przewle- kłość postępowań sądowych spowodowana brakami kadrowymi czy likwidacją wydziałów pracy, a także koszty procesu, w szczególności konieczność poniesienia przez zatrudnionego opłaty stosunkowej w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 tys. zł prowadzi do tego, że pracownicy w wielu przypadkach rezygnują z obrony swoich praw i interesów. Postulując zwiększenie obsa- dy sędziowskiej oraz przywrócenie zlikwido- wanych wydziałów pracy, szczególnie na tych obszarach, gdzie występują największe pro- blemy z terminowością rozpatrywania spraw, OPZZ zwróciło się z propozycją podwyższe- nia dla pracownika wartości granicznej przed- miotu sporu, od której należy uiścić opłatę stosunkową, do 60 tys. zł. Wynegocjowane przez związki zawodowe z Pol- skiej Grupy Górniczej podwyżki flapsów nie rozwiązały problemu wynagrodzeń w spółce. 21 września podpisano wówczas porozumienie podwyższające wartość „flapsów” z 18,90 zł do 26 zł - od 1 października za dzień roboczy. Zaś od 1 stycznia 2022 r ma to być wartość 1proc. minimalnego wynagrodzenia (na dzień dzisiejszy wynosi ono 3000,10 zł), czyli 30,10 zł. Gros ludzi z powierzchni nie objęła ta podwyżka.Stąd i inter- wencje i apele tych pracownic i pracowników, by zrekompensować im ten brak. W związku z licz- nymi pytaniami pracowników pracujących na po- wierzchni kopalń PGG oraz pismami napływają- cymi do ZZG w Polsce,związek wniósł do zarządu spółki o pilne spotkanie stron w sprawie ustalenia formy rekompensaty dla pracowników nie posia- dających uprawnień do posiłków profilaktycznych. - Naszym zdaniem takie spotkanie jest w pełni uzasadnione, gdyż podwyższenie wartości posiłku stanowiący jedyny tegoroczny wzrost ,,dochodu” dotyczy tylko części pracowników i wywołuje nie potrzebne niepokoje oraz dzieli załogę – pisała ZOK ZZG w Polsce w PGG do zarządu spółki 1 października. Minęły kolejne tygodnie i nie było odpowiedzi ze strony zarządu spółki. Tymczasem ceny szaleją,życie jest coraz droższe,inflacja pikuje w górę, podobnie zresztą jak i ceny surowców, w tym węgla czy gazu. Jak podał Główny Urząd Statystyczny we wrze- śniu inflacja w Polsce wyniosła 5,9 proc. i była największa od ponad 20 lat. I nic nie zapo- wiada, że przestanie rosnąć do końca roku i w nowym 2022 r. Stąd już 12 października ZZG w Polsce w Polskiej Grupie Górniczej zaapelował o pilne rozmowy na temat wzrostu wynagrodzeń dla pracowników spółki. Związkowcy domagają się realizacji zgłaszanego postulatu rekompensaty za flapsy oraz jednorazówki w bieżącym roku. - Rozmowy muszą również dotyczyć wzrostu płac w najbliższym roku, bo inflacja galopuje i zapisa- ne 3,8 proc. podwyżki wskaźnika wynagrodzeń w umowie społecznej jest niewystarczające, bo dia- metralnie zmieniła się sytuacja w każdym calu: in- flacja ciągle rośnie a i ceny węgla osiągają rekordy. Mamy prawdziwy boom – mówi „ Górnikowi” Sebastian Czogała – szef ZOK ZZG w Polsce w PGG i wiceprzewodniczący Rady Krajowej. - Do tego na wielu kopalniach brakuje pracow- ników do pracy na dole. Na niektórych nawet po kilkaset osób.A zbyt niskie zatrudnienie w stosun- ku do wymagań i planów zagraża bezpieczeństwu pracy załóg – mówi nam Sebastian Czogała. - Na- stroje ludzi są coraz gorsze. Codziennie harują z narażeniem życia, a potem dostają marne pienią- dze, by przeżyć kolejny miesiąc. Dlatego domaga- my się rozmów płacowych – dodaje Czogała. Jarosław Bolek fot.: pixabay.com Walczymy o lepsze płace ZZG w Polsce domaga się rozmów o wzroście płac dla pracowników Polskiej Grupy Górniczej. Wszystko drastycznie drożeje, inflacja szaleje, ceny węgla rosną, a spółka nie ma pieniędzy dla ludzi. 11 października odbyło się spotkanie liderów związkowych ZZG w Polsce z Polskiej Grupy Górniczej z wiceprezesami spółki: Jerzym Jan- czewskim - wiceprezesem Zarządu ds. Pracowni- czych oraz z Rajmundem Horstem - wiceprezesem Zarządu ds. Produkcji. Menedżerowie podczas spotkania omówili między innymi ankiety skiero- wane do pracowników odnośnie chęci skorzysta- nia z urlopów górniczych i jednorazowych odpraw pieniężnych. Wynika z nich, że zainteresowanych jest łącznie ponad 5 tys. pracowników, w tym ok. 3 700 osób urlopami, a ok. 1600 odprawami. Jak jasno stwierdzili prezesi, to dyrektor danej kopalni będzie podejmował decyzję odnośnie personaliów, kto skorzysta z osłon, bo on zna najlepiej zapo- trzebowanie na pracowników w konkretnych od- działach. Związkowcy byli zbulwersowani ankietą, szczególnie że w kopalniach brakuje pracowników. I zarząd powinien podjąć decyzję o przyjęciach a nie odejściach z kopalń. Prezesi tłumaczyli, że to tylko statystyczne rozeznanie. I wkrótce powsta- nie szczegółowe zapotrzebowania na pracowni- ków w poszczególnych kopalniach, by móc ocenić możliwości zmniejszenia zatrudnienia w całości, ale niekoniecznie we wszystkich kopalniach czy na wszystkich stanowiskach. Strona społeczna wyrażała obawy przed samolikwidacją. W ten bowiem sposób pozbywając się ludzi, spółka stop- niowo będzie w ekspresowym tempie zmniejszać zatrudnienie, potem wydobycie i tym sposobem niepotrzebne będą terminy wygaszania ustalone w umowie społecznej. Podczas spotkania omówiono również stan bez- pieczeństwa w spółce pod względem szczepień ochronnych przed koronawirusem oraz sytuację ok. 2 tysięcy pracowników, którym nie przysługują flapsy. Wiceprezesi tłumaczyli również potrzebę przeniesienia zakładu produkującego ekogroszek z Woli bliżej kopalni Ziemowit. Ma to usprawnić cały proces i zmniejszyć koszty. - Ludzie nie stra- cą – powtarzali wiceprezesi. Proces przeprowadzki ma potrwać ok. 3 lat. Gorąca dyskusja wywiązała się również w temacie cen za sprzedaż węgla, pod- pisywanych kontraktów oraz potrzebie podwyżek i przyjęć. Jak wynikało z rozmów głównym blokującym wiele działań w spółce jest wciąż wielka niewia- doma co do zgody Komisji Europejskiej na zapisy umowy społecznej dotyczącej transformacji branży górnictwa węgla kamiennego. Tekst i foto: Jarosław Bolek Czy czeka nas samolikwidacja? 3 strona
 • 4. 4 strona W odpowiedzi na wrześniowy apel ZZG w Pol- sce ponaglający stronę ministerialną, przyszła odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju i Techno- logii. - Strona rządowa jest w pełni świadoma wyzwań jakie stoją przed przedsiębiorstwami działającymi na rzecz kopalni wydobycia węgla w związku z planowanymi ograniczeniami mocy produkcyjnych w świetle postępującej transforma- cji energetycznej Polski – pisze Olga Semeniuk - podsekretarz stanu w ministerstwie. - Stąd też niezwłocznie po otrzymaniu od strony społecz- nej, w wyniku realizacji postanowień zawartych w Umowie społecznej dotyczącej transformacji sek- tora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego z 28 maja 2021 r., projektu dotyczącego utworzenia instytucji pod roboczą nazwą: Fundusz Transfor- macji Śląska, w Ministerstwie Rozwoju i Tech- nologii we ścisłej współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych podjęto prace nad utwo- rzeniem tego typu podmiotu – czytamy w piśmie z ministerstwa. - Obecnie prace te są na ukończe- niu, a wstępny projekt powołujący Fundusz znaj- duje się na etapie roboczych uzgodnień pomiędzy zaangażowanymi w sprawę organami centralnymi. Prace te mają istotne znaczenia dla sprawy przed skierowaniem projektu do uzgodnień ze stroną społeczną w szczególności przedstawicielami re- prezentującymi sektor okołogórniczy – czytamy. - Dobry pierwszy krok, ale zbyt wolny – oceniają związkowcy. Sytuacja firm okołogórniczych jest katastrofalna. Stąd 14 października ZZG w Pol- sce kolejny raz przypomina rządowi, że umowa społeczna przewiduje przede wszystkim wsparcie dla sektora firm specjalistycznych kooperujących z górnictwem. I że system ten powinien być uzgod- niony w odrębnym porozumieniu przez stronę rządową, przedstawicieli gmin górniczych, central związkowych będących sygnatoriuszami umowy społecznej. - Oczekujemy pilnej interwencji – pi- sze w imieniu Rady Krajowej Arkadiusz Siekaniec – wiceprzewodniczący związku. Niestety kondycja firm okołogórniczych stale się pogarsza. Biorąc pod uwagę, że sektor zaplecza górniczego zatrud- nia (wg. różnych szacunków) od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy pracowników, problem już w chwili obecnej jest bardzo poważny. Uderza w nie zarówno restrukturyzacja samego górnictwa, jak i wysokie ceny pozwoleń na emisję dwutlenku wę- gla, które wynikają wprost z polityki dekarboni- zacyjnej Unii Europejskiej. Pracownicy tych firm i ich rodziny zostaną dotknięci skutkami odcho- dzenia od węgla. Potrzeba olbrzymich pieniędzy na zmianę profilu produkcji zakładów i przekwa- lifikowanie pracowników zakładów okołogórni- czych. Związek Zawodowy Górników w Polsce domaga się również działań osłonowych, zwłasz- cza w stosunku do osób z najdłuższym stażem, które z przekwalifikowaniem lub wchłonięciem przez rynek pracy mogą mieć problem. Jarosław Całka - W kwietniu podpisano porozumienie z nowym właścicielem,które zawieszało wcześniejsze z maja ubiegłego roku dotyczące obniżenia zarobków po- przez uszczuplenie premii, a które miało obowią- zywać do końca bieżącego roku – mówi „Górniko- wi” Mariola Miodońska – przewodnicząca ZZG w Polsce w PG Silesia. Od czerwca ubiegłoroczne porozumienie oszczędnościowe zostało zawieszo- ne i od lipca premie miały normalnie powrócić. Tak się jednak nie stało. Zaczęły się boje i przepy- chanki. Strajk wisiał w powietrzu – jak pisaliśmy w sierpniu („Górnik” nr16) Pracownicy kopal- ni Silesia poczuli się oszukani, gdy dostali dra- stycznie pomniejszoną premię za lipiec. Związki zawodowe zorganizowały natychmiast masówki informacyjne.W odpowiedzi pracodawca zaprosił stronę społeczną do rozmów i obiecał, że jeszcze raz przeliczy kontrowersyjną wartość.- Pracodaw- ca do końca nie rozumiał zapisów porozumienia. Inaczej odbierał czym jest premia. Dla niego była to nagroda, a nie część zmienna wynagrodzenia. Trwały ostre dyskusje. Dopiero we wrześniu pre- mia wróciła w większości oddziałów do 20 proc. Obecnie wszystko idzie w dobrym kierunku, by wszyscy uprawnieni otrzymali tę część wynagro- dzenia – relacjonuje nam bieżącą sytuację Mariola Miodońska. - Oczywiście premia jest uzależnio- na od wykonania planów. Mamy nadzieję, że sytu- acja jest już unormowana z pożytkiem dla pracow- ników – dodaje przewodnicząca ZZG w Polsce w PG Silesia. Drugi pozytyw to nowa premia, tzw. frekwencyj- na.To nowość w kopalni w Czechowicach -Dzie- dzicach. Kwota brutto tej premii wynosi w skali roku- 4 800zł, na kwartał – 1200zł. Warunkiem jej otrzymania jest frekwencja na poziomie: do dwóch dni absencji chorobowej w kwartale.Wów- czas premia wynosi 1200zł. Przy absencji od 3 do 4 dni pracownik dostanie połowę tej premii, czyli 600zł. Powyżej pięciu dni nieobecności pracownik nie otrzymuje premii frekwencyjnej. Dotyczy ona wszystkich pracowników. Jedynym warunkiem jest frekwencja w pracy. Do tego dochodzą dobre wieści, że kopalnia pod- pisała kilka nowych kontraktów na sprzedaż węgla do grudnia 2023r, co również daj gwarancję pracy i z pewnością wpłynie na kondycję firmy. Związ- ki zawodowe w PG Silesia wystosowały również pismo do zarządu o podjęcie rozmów dotyczących wzrostu wskaźnika wynagrodzenia w 2022 roku. - Mamy nadzieję, by do końca roku wynegocjować nowe podwyżki – co wpłynęłoby pozytywnie na atmosferę w zakładzie i polepszenie warunków pracy – mówi przewodnicząca Miodońska. Jarosław Bolek fot.: pgsilesia.pl Na ratunek firmom zaplecza górniczego ZZG w Polsce wciąż domaga się bezpośrednich rozmów rządu z branżą firm okołogórniczych, co zapisano wumowiespołecznejdotyczącejtransformacjienergetycznejgórnictwawęglakamiennego. Idziemy w dobrym kierunku W PG Silesia będzie premia frekwencyjna. Istnieje również szansa na zakończenie sporów wobec odblokowanej premii, która jest zmienną częścią wynagrodzenia. Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa e-mail: kancelaria@mrpit.gov.pl, www.gov.pl/rozwoj-technologia Data: 13 października 2021 r. Znak sprawy: DIP-III.421.24.2021 Pan Arkadiusz Siekaniec Wiceprzewodniczący Związek Zawodowy Górników w Polsce Dotyczy: odpowiedź na pismo z 20 września 2021 r. dot. rozpoczęcia prac nad rozwiązaniami dla sektora okołogórniczego Szanowny Panie Przewodniczący, odpowiadając na Pana pismo, uprzejmie informuję, że strona rządowa jest w pełni świadoma wyzwań jakie stoją przed przedsiębiorstwami działającymi na rzecz kopalni wydobycia węgla w związku z planowanymi ograniczeniami mocy produkcyjnych w świetle postępującej transformacji energetycznej Polski. Stąd też niezwłocznie po otrzymaniu od strony społecznej, w wyniku realizacji postanowień zawartych w Umowie społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego z 28 maja 2021 r., projektu dotyczącego utworzenia instytucji pod roboczą nazwą: Fundusz Transformacji Śląska, w Ministerstwie Rozwoju i Technologii we ścisłej współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych podjęto prace nad utworzeniem tego typu podmiotu. Z uwagi na jego zakładany szeroki zakres kompetencyjny, zgodnie z oczekiwaniem strony społecznej, przeprowadzono pogłębione analizy prawno-ekonomiczne co do możliwości jego ustanowienia, tak aby spełnić zakładane cele. Obecnie prace te są na ukończeniu, a wstępny projekt powołujący Fundusz znajduje się na etapie roboczych uzgodnień pomiędzy zaangażowanymi w sprawę organami centralnymi. Prace te mają istotne znaczenia dla sprawy przed skierowaniem projektu do uzgodnień ze stroną społeczną w szczególności przedstawicielami reprezentującymi sektor okołogórniczy. Niezwłocznie po zakończeniu ww. procesu przystąpimy do dialogu licząc, że propozycja strony rządowej spotka się z aprobatą strony społecznej i bez zbędnej zwłoki będziemy mogli przystąpić do faktycznego wsparcia branży okołogórniczej w wymagającym procesie transformacji. Z wyrazami szacunku Olga Semeniuk Podsekretarz Stanu / kwalifikowany podpis elektroniczny /
 • 5. Jarosław Bolek: Na początek: gratulacje wyboru na przewodniczącego ZZG w Polsce w PGG ZE. PrzewodniczącyAndrzejKufieta: Dzię- kuję. Zmarł kolega przewodniczący Mi- rek Zbrożek i musieliśmy przeprowadzić nowe wybory. Najpierw ja przejąłem jego obowiązki, a 24 września przeprowadzi- liśmy nowe wybory zakładowe. W efek- cie dokonano wyboru przewodniczącego w mojej osobie oraz pięciu członków za- rządu. W naszym zakładzie pracują 342 osoby. W ramach Zakładu funkcjonują 4 ciepłownie i cztery elektrociepłownie w Chwałowicach, w Rybniku-Boguszo- wicach, Niedobczycach, w Pszowie, Wo- dzisławiu Śląskim, w Marklowicach, w Rydułtowach i Radlinie. - Czym zajmuje się wasz zakład? Jesteśmy zakładem Polskiej Grupy Gór- niczej. Zajmujemy się działalnością ener- getyczną w zakresie wytwarzania ciepła, energii elektrycznej, sprężonego powie- trza i oczywiście ich przesyłaniem i dys- trybucją. Podstawowymi paliwami, które wykorzystujemy w produkcji energii jest węgiel kamienny, gaz z odmetanowania kopalń oraz gaz koksowniczy. Obsłu- gujemy i konserwujemy również farmę fotowoltaiczną na terenie Ruchu Ha- lemba w Rudzie Śląskiej. Na tym ruchu rozpoczęto również budowę dwóch sil- ników gazowych, a na kopalni „Sośnica” już zakończono taką budowę. Końcem października ma być rozruch próbny, a w listopadzie podłączenie do sieci. - Czy w związku z powstającymi ekolo- gicznymi inwestycjami nie grozi wam „wygaszenie” jak to ma mieć miejsce w kopalniach węgla kamiennego? - Jesteśmy de facto firmą zaplecza gór- niczego. W związku z ograniczeniami mocy w sektorze górniczym, sytuacja takich firm jak nasza stale się pogarsza i nasila wraz z postępem transformacji energetycznej. Na szczęście Rada Krajo- wa ZZG w Polsce wspiera nasze inter- wencje w ministerstwie. Wciąż bowiem nie ma żadnej umowy ze stroną rządową, co do przyszłości naszych firm okołogór- niczych, a co zakłada umowa społeczna dotycząca transformacji w kopalniach. Jednak przed nami w najbliższym cza- sie będą zmiany wywołane polityką an- tygórniczą. Na dziś EC Marcel ogrzewa cały Radlin, zaś Chwałowice całe cen- trum Rybnika. Jednak wkrótce budowa- ny blok energetyczny Koksowni Radlin (JSW) przejmie naszych odbiorców w 2022 roku. Elektrociepłownia w części będzie unieruchomiona, zaś odbiorców Chwałowic przejmie PGNIG-e Termi- ka. Mamy jednak obiecane przez praco- dawcę, że pracownicy zostają w PGG. Brakuje pracowników zarówno w kopal- niach jak i u nas. Część ludzi zasili też inne zakłady elektrociepłownicze. - Widać z tego, że walka o zwiększenie zatrudnieniadotyczyrównieżzwiązków działających i w waszych zakładach? - Niestety nie ma przyjęć. Walczymy z brakiem pracowników. Brakuje również funduszy na remonty. To duże zagro- żenie miejsc pracy. Przy całym procesie transformacji musimy pilnować dokład- nie tych spraw, by nikt nie stracił pracy. Oczywiście część pracowników zostanie do obsługi urządzeń, ale część będzie musiała zasilić nasze inne zakłady bądź znajdzie pracę na kopalniach. - Przechodzicie w części na nowe źródła energii? Czy to jest ratunek dla waszych zakładów? - Jako firmy okołogórnicze jesteśmy uza- leżnieni od sytuacji kopalń. Fotowoltaika, silniki gazowe, to prawdopodobnie jeden z kierunków zmian, ale jak na razie to tylko śladowe próby. Na dziś dzień nikt nie wie co będzie w dalszej przyszłości. Wszyscy czekają na ten moment. - Jak w tym kontekście transformacji branży wyglądają relacje z pracodawcą? - W tym roku została wymieniona kadra dyrektorska. Mamy nowego dyrektora naczelnego i technicznego. Jak na ra- zie ta współpraca zapowiada się dobrze. Pracodawca jest otwarty na potrzeby pra- cowników. Deklaruje chęć współpracy ze związkami. Jesteśmy z tego zadowoleni. Jednak przed nami trudny okres.To wte- dy okaże się czy były to tylko słowne de- klaracje czy rzeczywista troska o zakład i załogę. - A jak wyglądają wynagrodzenia? - Podobnie jak w całej PGG. Spółka wciąż czek na zielone światło z UE na transformację, jaką proponuje podpisana umowa społeczna. My zaś stoimy jakby na żółtym świetle w oczekiwaniu na te zmiany. Oby tylko były pozytywne. Wy- płaty wpływają regularnie. Jesteśmy za- dowoleni z podwyższenia wartości flap- sów. Ale przy dzisiejszej inflacji to i tak nie wpływa zbytnio na zawartość kiesze- ni naszego pracownika. - Ile organizacji związkowych działa w PGG ZE ? - Działają cztery związki. Nie ma żad- nych problemów i nie spięć między nami. Mówimy jednym głosem. To szczegól- nie ważne, musimy poradzić sobie z naj- większym obecnie problemem: brakami w zatrudnieniu i płacami. Przy brakach w ludziach rodzi się niebezpieczeństwo, że dojdzie do jakiegoś wypadku. Mamy mniej ludzi, a robimy prace na większe obłożenia. Mamy tylko pozwolenie na przyjęcia elektryków, ale na umowę zle- cenie.To nie przyciągnie młodych ludzi. - Jak wyobrażasz sobie przewodniczenie ZZG w Polsce w Waszym zakładzie? - Ludzie nam zawierzyli.Staramy się wy- konywać rzetelnie obowiązki związkowe i dbać o warunki pracy pracowników. W związku z transformacją tkwimy trochę w martwym punkcie. Ale pilnujemy sprawy płacowe i nie pozwolimy na wykorzysty- wanie pracownika. Ta walka nie jest pro- sta,bo jesteśmy w dużej spółce.Działacze związkowi robią wszystko, aby pracowni- cy w jak najmniejszym stopniu odczuli skutki transformacji energetycznej i by mieli pewność swoich miejsc pracy. - Dziękuję za rozmowę. Stoimy na żółtym świetle i czekamy… Z Andrzejem Kufietą – przewodniczącym ZZG w Polsce PGG Zakład Elektrociepłownie - rozmawia Jarosław Bolek. Skład Zarządu: Andrzej Kufieta - przewodniczący   Świstek Jerzy - wiceprzewodniczący Zając Jacek - wiceprzewodniczący Oleś Piotr, Mandrela Artur, Suchoń Jan – członkowie zarządu. 5 strona
 • 6. 6 strona Objawy zakażenia koronawirusem to przede wszystkim wysoka gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku. Wirus przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu i kichania, ale również poprzez dotykanie dłońmi oczu, nosa i ust. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce wodą z mydłem lub dezynfekuj je płynem na bazie alkoholu (min. 60%). Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką. Zachowaj co najmniej 1,5 metra odległości od innych osób. Zasłaniaj usta i nos w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych oraz w środkach komunikacji. W przypadku wystąpienia objawów charakterystycznych dla COVID-19, skontaktuj się telefonicznie z lekarzem POZ lub w przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia, niezwłocznie zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub 999. Przestrzegaj ograniczeń wynikających z przepisów o stanie epidemii.
 • 7. www.gov.pl/stopcovid październik 2020 r. PAMIĘTAJ! Podejrzewasz, że masz koronawirusa, ale nie masz jeszcze objawów? Zostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa. Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji. Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni. • Myj często ręce wodą z mydłem lub dezynfekuj je środkiem odkażającym na bazie alkoholu (co najmniej 60%). • Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust. • Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką, kiedy kaszlesz lub kichasz. • Zachowaj bezpieczną odległość, unikaj kontaktu z osobami chorymi. • Zasłaniaj usta i nos w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych, w środkach komunikacji, a także wszędzie tam, gdzie zachowanie odpowiedniego dystansu nie jest możliwe. Infolinia NFZ 800 190 590 www.gov.pl/koronawirus 7 strona
 • 8. 8 strona Zastępca Prezesa ds. Pracy i Polityki Społecznej Pan Artur Wojtków Przedstawiciele Reprezentatywnych Or- ganizacji Związkowych działających w KWK „Knurów-Szczygłowice” zwracają się z wnioskiem o wprowadzenie dodat- ku do posiłku profilaktycznego,jakim jest mleko, wzorem pozostałych kopalń JSW S.A. W przypadku trudności z realizacją świadczenia zwracamy uwagę na możli- wość wprowadzenia ekwiwalentu. Powyższe argumentujemy Art. 18. Ko- deksu Pracy. Do 10 października 2021 r. podstawą dzia- łania pracowniczych kas zapomogowo-po- życzkowych, w polskim systemie prawnym były przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogo- wo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy. Od 11 października 2021 r. podstawą działania kas zapomogowo-pożyczkowych jest ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r.o kasach zapomogowo-pożyczkowych, która określa zasady tworzenia, organizowania i działania u pracodawcy kasy zapomogowo-pożyczko- wej, zwanej dalej „KZP”, oraz jej likwidacji. W przepisach przejściowych i dostosowują- cych w/w ustawy, wskazano, że z dniem wej- ścia jej w życie - tj. z dniem 11 października 2021 r., działające kasy zapomogowo pożycz- kowe stają się KZP,członkowie kasy zapomo- gowo-pożyczkowej stają się członkami KZP, wpisowe i dotychczasowe wkłady członkow- skie w kasie zapomogowo-pożyczkowej stają się wpisowym i wkładami członkowskimi w KZP, a członkowie organów kasy zapomo- gowo-pożyczkowej pełnią swoje obowiązki do końca ich kadencji. Zgodnie z ustawą o kasach zapomogowo-pożyczkowych, w ter- minie 18 miesięcy od dnia wejścia jej w życie – tj. do dnia 11 kwietnia 2023 r., Zarządy kas zapomogowo-pożyczkowych mają obowią- zek złożenia wniosku do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki naro- dowej (REGON) o zmianę danych objętych wpisem do tego rejestru. W tym samym ter- minie kasy zapomogowo-pożyczkowe mają obowiązek dostosowania swojego statutu do zmian wynikających z nowej ustawy. Przepisy zawarte w ustawie o kasach zapo- mogowo-pożyczkowych, w znacznym stop- niu stanowią powtórzenie przepisów rozpo- rządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapo- mogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakła- dach pracy. W ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r., o ka- sach zapomogowo-pożyczkowych: • wprowadzono możliwości utworzenia KZP przez osoby wykonujące pracę zarobkową u danego  pracodawcy jeżeli gotowość przy- należności do niej zadeklaruje co najmniej 10 z tych osób; • pozostawiono kontrolę związków zawodo- wych nad KZP, ale dodano przepisy zgod- nie z którymi, gdy u danego pracodawcy nie działa organizacja związkową, kontrolę nad kasami sprawować ma rada pracowników,a w razie jej braku - reprezentacja osób wykonu- jących pracę zarobkową wyłoniona w trybie przyjętym u danego pracodawcy; • określono zakres pomocy świadczonej KZP przez pracodawcę, wskazując, że pracodaw- ca świadczy pomoc w zakresie udostępnia- nia pomieszczeń biurowych, udostępniania odpowiednio zabezpieczonego miejsca na przechowywanie gotówki, transportu go- tówki do banku i z banku, jeśli pracodawca prowadzi obrót gotówkowy, udzielanie in- formacji umożliwiających dokonanie wery- fikacji, czy określona osoba spełnia warunki członka KZP oraz poręczyciela, prowadzenia rachunkowości, obsługi kasowej i prawnej, dokonywania na rzecz KZP potrąceń wpiso- wego, miesięcznych wkładów członkowskich i rat pożyczek na listach płac, listach wypłat i zasiłków, a w przypadku braku możliwości dokonania takiego potrącenia – informuje o tym zarząd, niezwłocznego odprowadzania wpłat wpisowego, miesięcznych wkładów członkowskich i rat pożyczek na rachunek płatniczy KZP, przekazywania przez zarząd członkom KZP informacji o stanie ich wkła- dów członkowskich i zadłużenia; • nadto szczegółowo określono prawa i obo- wiązki członków KZP, elementy statutu oraz organy KZP, zasady gospodarki finansowej KZP, procedurę likwidacji kas oraz zasady prowadzenia rachunkowości KZP. Nadto w/w ustawa wprowadziła zmiany w Kodeksie postepowania cywilnego oraz w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, polegające na wyłączeniu spod egzekucji zapomóg udzielonych na podsta- wie ustawy o kasach zapomogowo-pożycz- kowych. Ustawa o KZP, uchyliła również art. 39 ustawy o związkach zawodowych oraz wprowadziła nową definicję „pracodawcy”, w ustawie o związkach zawodowych, określając, że należy pod tym pojęciem rozumieć pra- codawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, a także osobę fizyczną, osobę prawną lub jednost- kę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną i do której stosuje się odpowiednio przepisy o  osobach prawnych, jeżeli zatrudniają one inną niż pracownik osobę wykonującą pracę zarobkową. Adw.Wojciech Hotek Biuro Prawne ZZG w Polsce Nowa ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych zaczyna działać (1) Od 11 października 2021 r. wchodzi w życie nowa ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Chcą dodatku na mleko crello.com crello.com
 • 9. Zgodnie z prognozami, w 2020 r. ubóstwo skrajne w Polsce wzrosło do 5,2 proc. (ok. 378 tys. osób). Wzrost skrajnego ubóstwa zaobserwowano wśród wszystkich typów rodzin z dziećmi oraz seniorów. Jak wynika z tegorocznego monitoringu EAPN Polska „Poverty Watch 2021”wsparcie przewidziane w tarczach antykryzysowych nie zapewniło wystarczającej ochrony socjalnej przed nega- tywnymi skutkami ekonomicznymi pande- mii Covid-19. Polska nadal nie wypracowała strategii przeciwdziałania ubóstwu i wyklu- czeniu społecznemu, która jest niezbędna do skorzystania z unijnych funduszy EFS+ na lata 2021-2027. Jak co roku EAPN Polska opublikował ra- port na temat biedy w Polsce z okazji Mię- dzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. Po pierwszym roku pandemii Covid-19 za- sięg ubóstwa skrajnego w Polsce wzrósł do 5,2 proc., co przekłada się na ok. 378 tysięcy osób ogółem. Oznacza to, że populacja Po- laków żyjących poniżej minimum egzystencji liczyła łącznie ok. 2 mln osób, w tym 410 ty- sięcy dzieci (wzrost o ok. 98 tys.) i 312 ty- sięcy seniorów (wzrost o ok. 49 tys.). Zasięg ubóstwa skrajnego i relatywnego zmniejszał się do 2017 roku. W 2018 r. oba wskaźniki wzrosły, aby w 2019 znowu się zmniejszyć. W 2020 r. nastąpiła wyjątkowa sytuacja, gdy zasięg ubóstwa relatywnego zmniejszył się, a ubóstwa skrajnego się zwiększył. – Spadek zasięgu ubóstwa relatywnego nie wynika z faktycznej poprawy sytuacji mate- rialnej Polaków. W pandemii średnie wydat- ki rodzin były mniejsze, więc i sama granica ubóstwa relatywnego – 50 proc. średnich wy- datków – poszła w dół,stąd taki efekt.Skrajne ubóstwo, mierzone przy pomocy minimum egzystencji, wzrosło. GUS nie udostępnił jeszcze danych dotyczących wykluczenia społecznego, tzw. sfery niedostatku, którego granicą jest minimum socjalne. Ale jeszcze przed pandemią, w 2019 r., aż 39,4 proc. Po- laków żyło poniżej minimum socjalnego. A biorąc pod uwagę, że cały rok 2020 r. przy- niósł pogorszenie sytuacji na rynku pracy i w wynagrodzeniach, możemy się spodziewać, że i wykluczonych społecznie będzie jeszcze więcej – mówi dr hab. Ryszard Szarfenberg, przewodniczący EAPN Polska. W 2020 r. Polacy korzystali m.in. z uniwer- salnego 500 plus, podwyższonego zasiłku pielęgnacyjnego (215,84 zł miesięcznie), nowego świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych (500 zł miesięcznie), a także corocznego jednorazowego dodatku do emerytur i rent. Dodatkowo w ramach tarcz antykryzysowych wprowadzono dwie tymczasowe rekompensaty: świadczenie po- stojowe dla osób pracujących na umowach cywilnoprawnych i jednoosobowej działalno- ści gospodarczej (trzy razy po 2080/1300 zł) oraz dodatek solidarnościowy dla pracowni- ków (trzy razy po 1400 zł). – Polityka przeciwdziałania ubóstwu i wy- kluczeniu powinna uwzględniać świadczenia pieniężne, które są odpowiednio wysokie, regularnie waloryzowane i skoordynowane. Obecnie dostępne świadczenia niestety takie nie są. Z drugiej strony wsparcie finansowe powinno być połączone z dostępnymi, dobrej jakości usługami dla osób w wieku produk- cyjnym. Także na tym polu przed polskim rządem jest jeszcze wiele pracy. W szcze- gólności, jeśli chcemy skorzystać z funduszy unijnych na lata 2021-2027 – mówi dr hab. Ryszard Szarfenberg. eapn.org.pl Rekompensata za 25 grudzień Będzie rekompensata za „utracone” wy- nagrodzenie pracowników za 25 grudnia 2021 roku. To odpowiedź zarządu JSW ma pismo związków zawodowych. Wiceprezes JSW ds. pracy i polityki spo- łecznej, Artur Wojtków poinformował, że za dzień 25.12.2021 pracownikom opłacanym dniówkowo zostanie wypłacone wynagro- dzenie wyliczone jak średnia urlopowa za dni przepracowane w dni robocze z miesiąca, w którym pracownik wybierał dzień wolny z tego tytułu, analogicznie jak miało to miej- sce w przypadku udzielania dnia wolnego za 1 maja bieżącego roku. fot.: jsw.pl ZZG w Polsce mówi nie EKO-zakazowi. Zwią- zek alarmuje! Jeśli rozporządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczące wymagań jako- ściowych dla paliw stałych wejdzie w życie - z rynku znikną „ekogroszki” produkowane przez polskie spółki węglowe, co grozi szybszą likwida- cją miejsc pracy. Najpierw Rada Krajowa ZZG w Polsce, 27 września skierowała do Jacka Sasina – wicepremiera i Ministra Aktywów Państwo- wych swoje negatywne stanowisko, co do projektu zmian Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środo- wiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Z kolei 7 października alarmuje Ministra Klimatu i Środowiska. Zaostrzenie wymagań ja- kościowych tych paliw doprowadzi do znacznego ograniczenia lub zaprzestania produkcji przez polskich producentów – dowodzi ZZG w Pol- sce. Zmiana norm jakościowych jak i odejście od przedrostków „eko” w nazwach produkowanych węgli spowoduje pogorszenie i tak złej sytuacji fi- nansowej spółek węglowych. Skutkować to może nawet szybszą likwidacją miejsc pracy – piszą w piśmie do Ministra Klimatu i Środowiska związ- kowcy. Wprowadzenie zmian pogłębi też szarą strefę handlu węglem niespełniającym jakichkol- wiek norm. I oczywiście drastycznie ograniczy rynek rodzimego węgla.Zmiana norm może rów- nież wpłynąć na ceny groszków, co z kolei może pogłębić obszar ubóstwa energetycznego gospo- darstw domowych. Stąd ZZG w Polsce apeluje o odstąpienie od zmian obecnego stanu prawnego. JB ZZGwPolsceapelujedoMinistraKlimatuiŚrodowiska! Przybyło Polaków żyjących w skrajnej biedzie 9 strona
 • 10. 10 strona W dniach 8-14 października grupa 44 członków ZZG w Polsce KWK „SO- ŚNICA” była na wycieczce w Rowach. Organizator zapewnił bardzo bogaty program pobytu. Namiastką okresu bar- bórkowego był „Jesienny Oktoberfest ze świętem golonki” zorganizowany w dru- gim dniu pobytu nad morzem. Rodziny odwiedziły następnie pobliską Dolinę Charlotty, gdzie wszyscy uczestnicy byli pod wrażeniem wizyty w fokarium. Po- tem odwiedzili Gdańsk. Poza sezonem wszędzie można było się dostać i spo- kojnie podziwiać to miejsce. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Sopot i odby- liśmy tradycyjny spacer po molo.W trak- cie wyjazdu zwiedziliśmy razem z prze- wodnikiem Słowiński Park Narodowy. W drodze powrotnej do domu zatrzyma- liśmy się w Toruniu, aby pospacerować i skosztować słynnych pierników i nie tyl- ko (kawę piernikową i piwo piernikowe też warto spróbować). Pogoda w czasie wyjazdu dopisała i wszyscy zadowoleni wrócili do swoich codziennych obowiąz- ków. Krzysztof Pytlarz – wiceprzewodniczący ZZG w Polsce KWK „Sośnica” Wycieczka do Rowów
 • 11. Na egzaminie z ornitologii wchodzi do pokoju profesora student, a na biurku stoi klatka na ptaki zasłonięta futerałem. Student siada, a profesor zadaje pytanie, podnosząc lekko futerał tak, że ptakowi widać tylko nogi: - Co to za ptak, Panie Studencie? Student myśli, myśli i po krótkim czasie odpowiada: - Nie wiem, Panie Profesorze. - Niestety, nie zdał Pan. Jak się Pan na- zywa? Na to student podnosi nogę do góry, za- dziera spodnie i mówi: - Niech Pan zgadnie, Panie Profesorze. »««»»« Stary hydraulik bierze praktykanta na robotę. U gościa wybiło szambo, hydraulik nur- kuje w tym szambie. Po 2 minutach wypływa i mówi do prak- tykanta: - Podaj klucz płaski 5! Po czym znowu nurkuje na kolejne 2 min. Wypływa i mówi: - Podaj klucz płaski 3! Znowu nurkuje. w pewnym momencie zabulgotało, całe szambo spłynęło z powrotem, hydraulik wyszedł z rowu cały uwalony w gównie i mówi do praktykanta: - No a ty się ucz, bo całe życie będziesz podawał klucze. »««»»« W mieszkaniu dzwoni telefon. Słuchawkę podnosi ojciec trzech dora- stających córek i słyszy, jak ktoś ciepłym barytonem pyta: - Czy to ty, żabko? - Nie, tu właściciel stawu... »««»»« Mąż wraca do domu, całuje żonę i mówi: - Możesz mi pogratulować, dziś wieczo- rem założyliśmy klub abstynentów! - A to dopiero musieliście być porządnie urżnięci! - zdumiewa się żona. »««»»« Niedźwiadek kupił motorek. Zadowo- lony jedzie przez las i spotkał zajączka. Pyta się: - Ty zając chcesz się przejechać? - No pewnie. - Wsiadaj. Jadą przez las 40 na godzinę,50,60.Na- gle niedźwiadek poczuł mocny uścisk i mokro. Pyta się: - Ty zając, zlałeś się ze strachu? Na to zajączek ze spuszczona głową. - Tak,zlałem się.Jechałeś bardzo szybko i się bałem. Zając postanowił się odegrać. Zapoży- czył się i kupił szybszy motorek. Szukał niedźwiadka. W końcu szczęśliwy zna- lazł. I pyta się: - Ty niedźwiedź chcesz się przejechać? - No pewnie. Jadą przez las 40 na godzinę 50, 60, 70, 80. Nagle zajączek poczuł mocny uścisk i mokro. Szczęśliwy pyta się niedźwiadka: - Ty niedźwiedź, zlałeś się ze strachu? Na to niedźwiadek ze spuszczoną głową: - Tak, zlałem się. Jechałeś bardzo szybko i się bałem. Zając szczęśliwy odpowiada. - No to się zaraz zesrasz, bo nie mogę dosięgnąć do hamulca. Rozwiązanie krzyżówki z „Górnika” nr 18 brzmiało: „DLA CHĘTNEGO NIC TRUDNEGO”. Nagrody wylosowali: Marzena Tomeczek z Katowic i Darek Jonasz z Rybnika. Gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą. Kolejne liczby umieszczone w prawym dolnym rogu utworzą hasło. Wśród Czytelni- ków, którzy prawidłowo rozwiążą hasło rozlosujemy nagrody rzeczowe. Rozwiązania należy przesłać pocztą na adres redakcji z dopiskiem: ZZG w Polsce lub e-mailem. Prosimy o podawanie adresu zwrotnego. Poprawne rozwiązania prosimy przesyłać do 15 listopada. Składniki: • 50 dag grzybów leśnych • 15 dag cebuli (waga po obraniu) • 10 dag czerwonej cebuli (waga po ob- raniu) • 3 łyżki oleju • 10 dag czerwonej papryki (waga po ob- raniu) • 10 dag ogórków kiszonych • 3 ząbki czosnku • 1 szklanka wody • 3 łyżki ketchupu • 10 ziarenek czarnego pieprzu • 2 ziarenka ziela angielskiego • 2 łyżki octu 10% • cukier trzcinowy • pieprz cayenne • sól • pieprz czarny • ½ pęczka zielonej pietruszki Wykonanie: Grzyby leśne oczyścić, opłukać, pokroić i przełożyć do wrzącej osolonej wody. Go- tować na małym ogniu przez około 10 minut i odcedzić. Zwykłą i czerwoną cebulę obrać z łusek, opłukać i pokroić w kostkę. Do rondelka przelać olej, rozgrzać, przełożyć cebulę i zeszklić. Czerwoną paprykę oczyścić z pestek, opłukać, pokroić w paski i dodać do ce- buli. Razem wymieszać i jeszcze chwilkę smażyć. Kiszone ogórki również pokroić w paski. Czosnek obrać z łusek, opłukać i pokroić w kosteczkę. Następnie razem z kiszony- mi ogórkami dodać do cebuli i wymie- szać. Wlać wodę, dodać ketchup, ziarenka czarnego pieprzu,ziela angielskiego,ocet, szczyptę cukru trzcinowego, pieprzu cay- enne, soli i czarnego pieprzu do smaku. Razem wymieszać, zagotować i zdjąć z ognia. Natkę zielonej pietruszki opłu- kać, osuszyć i pokroić. Dodać do sałatki z grzybów i wymieszać. Na koniec gotową sałatkę przełożyć do czystych i suchych słoików. Szczelnie zakręcić i pasteryzować przez około 15 minut. Ostudzić i wynieść do zimnej piwnicy. Podane składniki wystarczą na 3 słoiki po 370 ml. Smacznego! Grzyby w sosie cygańskim Żona górnika poleca... 11 strona
 • 12. 12 strona Regulamin konkursu fotograficznego „Barbórka w Twoim obiektywie” organizowanego przez Związek Zawodowy Górników w Polsce Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Barbórka w twoim obiektywie” zwanego dalej konkursem’^ Związek Zawodowy Gór- ników w Polsce zwany dalej organizatorem z siedzibą przy Placu Grunwaldzkim 8-10 w Katowicach, kod pocztowy 40-950, KRS: 0000132787. 2. Celem konkursu jest wyłonienie zwycięzcy oraz przyznanie trzech wyróżnień tj. wyło- nienie autorów najlepszych fotografii o te- matyce związanej z tytułem konkursu. 3. Przedmiotem konkursu są fotografie w formacie JPG. 4.Zwycięska fotografia zostanie oficjalnie za- prezentowana na stronie internetowej ZZG w Polsce w social mediach organizatora oraz w Dwutygodniku „Górnik”. 5. Udział w konkursie może wziąć udział członkini/członek ZZG w Polsce z wyłą- czeniem członków jury konkursu oraz ich rodzin. 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 li- stopada 2009 r. O grach hazardowych (tj. Dz.U.2019 poz. 847). Przyjmowanie prac: 1. Udział w konkursie nie podlega żadnym opłatom. 2. Każdy uczestnik konkursu może zapre- zentować organizatorom maksymalnie jedną pracę. 3. Uczestnik przesyłający pracę do konkursu zaświadczą że jest autorem pracy i posiada do niej wyłączne prawa autorskie. Wszelkie roszczenia osób trzecich wobec organizatora będziemy kierować bezpośrednio do uczest- nika prezentującego swojąpracę. 4.Uczestnikiem konkursu może zostać każda osobą która jest członkiem ZZG w Polsce i posiada odpowiednie umiejętności do reali- zacji założeń konkursu i jest pełnoletnia 5.Terminarz: a) Przyjmowanie prac konkursowych będzie odbywać się w dniach od 25 października 2021 r. do dnia 22 listopada 2021 r.; b) Powołanie jury i ocena prac nastąpi w dniu 23 - 26 listopada 2021 r.; c) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalu www.zzg.org.pl i socjal mediach or- ganizatora oraz w Dwutygodniku „Górnik” 6. Fotografie w formie pliku zapisanego na płycie CD/DYD lub na pendrive usb, wraz z prawidłowo wypełnionym i podpisanym oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu należy wysyłać na adres: Związek Zawodowy Górników w Polsce, Plac Grunwaldzki 8-10, Katowice 40-950 z dopiskiem: „KONKURS FOTO” 7. Uczestnicy mogą także przesyłać pracę we wskazanym formacie „JPG” na adres ema- il radakrajowa@zzg.org.pl. Email zawierać musi dane kontaktowe. Warunkiem dopusz- czenia prac przesłanych za pośrednictwem email do konkursu jest przesłanie w trady- cyjnej formie pisemnej do ostatniego dnia przyjmowania prac konkursowych oświad- czenia stanowiącego załącznik nr 1 do re- gulaminu. 8. Datą złożenia pracy konkursowej jest data wpływu do organizatora konkursu pracy i wypełnionego i podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu. Jury: 1. Prace konkursowe będą oceniane przez 5-osobowe jury składające się z przedstawi- cieli Rady Krajowej ZZG w Polsce. 2. Wszystkie prace nadesłane na konkurs w wyznaczonym terminie będą podlegać su- biektywnej ocenie jury. 3. Decyzje podjęte przez jury są ostateczne i prawnie wiążące dla uczestników konkursu. 4. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie. Nagrody: 1. Dla zwycięzcy konkursu oraz autorów wy- różnionych prac przewidziane są nagrody rzeczowe. 2. Praca zwycięzcy oraz wyróżnione prace zostaną zaprezentowane w social mediach organizatora, na stronie internetowej organi- zatora oraz w Dwutygodniku „Górnik” wraz z imieniem i nazwiskiem autora. 3. Zwycięzca oraz osoby wyróżnione w kon- kursie zostaną poinformowane drogą telefo- niczną lub mailową o wynikach konkursu w dniu ich ogłoszenia. 4. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do podpisania protokołu odbioru nagrody. Postanowienia końcowe: 1. Powyższy regulamin dostępny jest do wglądu dla każdego uczestnika konkursu. 2. Przesłanie pracy konkursowej jest jedno- znaczne z zaakceptowaniem powyższego re- gulaminu. 3. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialno- ści za przesłane prace i zastrzegają sobie pra- wo do natychmiastowej dyskwalifikacji pracy w przypadku naruszenia zasad regulaminu bądź złamaniu obowiązującego prawa. 4. W sprawach nie uregulowanych przez po- wyższy regulamin zastosowanie znajdują od- powiednie przepisy prawa polskiego. 5. W przypadku braku rozstrzygnięcia or- ganizator ma prawo nie ogłosić laureatów i zwycięzców oraz podjąć decyzję o anulowa- niu konkursu. Konkurs Fotograficzny II edycja 2021 Rada Krajowa ZZG w Polsce zaprasza wszystkich członków Związku do udziału w konkursie fotograficznym „Barbórka w Twoim obiektywie”. Zrób zdjęcie związane z tematem konkursu i prześlij do nas! Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Szczegółowe informacje znajdziecie w Zarządach ZZG w Polsce oraz na stronie www.zzg.org.pl , www.facebook.com/ZZGwP oraz dwutygodniku „Górnik”. Termin nadsyłania prac 22 listopada 2021 r.