SlideShare a Scribd company logo
1 of 38
Download to read offline
NYTTOSTYRD VERKSAMHETSUTVECKLING
MED AGILA METODER
Seminarium - Våren 2015
www.frontit.se
VI PÅ FRONTIT HAR FUNDERAT LITE KRING…
 Våra kunders krav på resultat
 Kan vi förbättra effektiviteten i projekt
 Att driva utveckling utan alla svar
 Vilka verktyg borde vi utnyttja mer?
VI SAMLADE VÅRA FUNDERINGAR I…
Nyttostyrd verksamhetsutveckling
med agila metoder
RECEPTET
Ingredienser är alla kända
– mixen, genomförandet, resultatet är annorlunda
DAGENS ERKÄNNANDE…
Vi är lite avundsjuka på ”de på IT” – för de gör
saker som ”vi på VU” inte gör.
VAD ÄR DET NU DE GÖR?
• Effektfokus istället för planfokus
• Gör det viktigaste först (prioritera)
• Snabbare leveranser (nyttorealisering)
• Samarbete
Produkt
Backlog
Sprint
Backlog
Sprint
14 dagar
Sprint-
demoKanbantavla
Stå-upp-möten
Levererbar
produkt
Sprint-
återblick
Vision
Agila metoden Scrum
NYTTOSTYRD VERKSAMHETSUTVECKLING MED AGILA METODER
Vad menar vi då med verksamhetsutvecklings-projekt här?
Gör så mycket som
möjligt, per 1 jan
ska vi ha en verk-
samhet igång!
Vi har 10 MSEK
att lägga på detta.
Vi måste etablera
och utveckla ett
kvalitetslednings-
system, processer,
acceptans och
förbättrad kvalitet under
kommande år.
Börja jobba
Vi ska effektivisera
verksamheten med 20%
under 3 år!
Det får kosta
max 30% av
besparingen…
CASE: BOSÄTTNINGSPROJEKTET PÅ
BOSÄTTNINGSPROJEKTET –
Bosättning av nyanlända invandrare
Bakgrund och utgångsläge
 Etableringsreformen – Arbetsförmedlingen ska samordna nyanlända invandrares
etablering i samhället. Fokus på arbete.
 I uppdraget ingick även att erbjuda nyanlända bosättning.
 Pressat läge, stort ärendeinflöde och helt ny verksamhet.
 Behov av fungerande arbetsprocess och tillhörande IT-stöd.
 Vi valde ett agilt angreppssätt
– för att kunna leverera tidigt
– bejaka ändringar i planering utifrån erfarenheter och nya behov
BOSÄTTNINGSPROJEKTET –
Bosättning av nyanlända invandrare
Syfte och effektmål
 Erbjuda nyanlända bosättning där möjligheterna är
goda för arbete utifrån kompetens
 Förkorta ledtiderna:
– Uppehållstillstånd till anvisning (få förslag) < 4 veckor
– Uppehållstillstånd till bosättning (inflyttad) < 8 veckor
AdministratörArbetsförmedlare Bosättnings-
handläggare
Nationell
arbetsmarknad
Matcha ärende
till lämplig region/
kommun
Presentera
ärende
till kommun
Granska
Bosättnings-
ärende
Kartläggning och
upprätta
Bosättningsärende
Bosättningsprocessen
Af-intern handläggning bosättningsärenden
Bosättnings-
handläggare
Anvisa nyanländ
plats för
bosättning
Arbetsförmedlare
Bosättnings-
anvisning
Bosättnings-
underlag
Kontaktperson
kommun
Svar från
kommun
Region 0 - 7
HUR GJORDE VI?
Hur drog vi nytta av det agila arbetssättet i ett verksamhetsutvecklingsprojekt?
För att uppnå effektivare:
 Leveransplanering?
 Projektorganisation?
 Budgetering?
 Styrning och uppföljning av projektet?
 Erfarenhetsåtervinning under pågående projekt?
AGILT I VERKSAMHETSUTVECKLINGSPROJEKT
AGILA SPRINTAR
Etappindelat arbete i Bo-projektet
 En förutsättning i projektet var projektstyrnings-
modellen PPS
 Utmaning: Verksamheten behövde leveranser snabbt
14
Leverans
Förberedelsefas Genomförandefas
Sprint
14 dagar
AGILA SPRINTAR
Etappindelat arbete i Bo-projektet
 En förutsättning i projektet var projektstyrnings-
modellen PPS
 Utmaning: Verksamheten behövde leveranser snabbt
 Lösning:
– Genomförandefasen delades i etapper
– Etapper ca 3 månader långa
15
Förberedelsefas Etapp 1 Etapp 2 Etapp x
Sprint
14 dagar
AGILA SPRINTAR
Etappindelat arbete i Bo-projektet
 En förutsättning i projektet var projektstyrnings-
modellen PPS
 Utmaning: Verksamheten behövde leveranser snabbt
 Lösning:
– Genomförandefasen delades i etapper
– Etapper ca 3 månader långa
 Fördelar:
– Tidiga leveranser - möjliggör tidig nyttorealisering
– Tidig återkoppling från verksamheten
– Kvitto på fungerande projektteam
16
Sprint
14 dagar
Förberedelsefas Etapp 1 Etapp 2 Etapp x
AGIL BACKLOG
Prioritering av behov i Bo-projektet
 Utmaning: Vi behövde leverera det viktigaste först
 Lösning: Inför varje ny etapp:
1. Identifiera verksamhetens behov
2. Prioritera behov utifrån nytta och kostnad
3. Samla behoven i prioriterad behovslista
 Fördelar:
– Verksamheten fick det som de hade störts behov av först
– Dra nytta av erfarenheter från tidigare etapper
17
Jämför med backlog och
sprintplanering
Förberedelsefas Etapp 1 Etapp 2 Etapp x
1. IDENTIFIERA VERKSAMHETENS BEHOV
Hur få fram verksamhetens behov på effektivaste sätt?
 Orsaksanalyser, tex fem varför
 Processgenomgångar
 Djupintervjuer handläggare, verksamhetsansvariga mfl
 ”Sitta med de som gör jobbet”
 Mm mm
18
2. PRIORITERA UTIFRÅN NYTTA OCH KOSTNAD
19
Nytta
Arbetsinsats/kostnad
Bidrag till effektmålen
Definiera o bemanna ny roll
Tydliggöra kommunavtal
IT-stöd Ärendehantering
Förordningsändring
Dokumentera och kommunicera processen
Vilka gör prioriteringen?
3. SAMLA BEHOV I PRIORITERAD BEHOVSLISTA
20
Behovslista
(Jämför med Sprint
Backlog)
Hög prio
Låg prio
Kan tas bort när
som helst
Ny
Omprioritering
Inför start av ny
etapp
Samla verksamhetens behov i prioriterad behovslista – backlog
Behov
(Jämför med
Product Backlog)
HANTERA PRIORITERADE BEHOV
21
Etapp 2
Prioriterad behovslista
De högst prioriterade verksamhets-
behoven tas om hand i etappen
1. Kontroll på ärenden
2. Dok o införd arbetsprocess
3. Definiera o bemanna ny roll
4. Bättre avtalshantering
5. verksamhetsbehov
6. verksamhetsbehov
7. verksamhetsbehov
8. verksamhetsbehov
Förberedelsefas Etapp 1 Etapp 2 Etapp x
HUR IDENTIFIERA VERKSAMHETSBEHOV?
22
Bikupa:
Skulle det gå att dela upp ditt/era
verksamhetsprojekt i etapper och arbeta
aktivt med prioritering?
Vad skulle det få för effekter?
Diskutera två och två
PAUS!
23
Hur drog vi nytta av det agila arbetssättet i ett verksamhetsutvecklingsprojekt?
För att uppnå effektivare:
 Leveransplanering?
 Projektorganisation?
 Budgetering?
 Styrning och uppföljning av projektet?
 Erfarenhetsåtervinning under pågående projekt?
AGILT I VERKSAMHETSUTVECKLINGSPROJEKT
24
AGIL ORGANISATION
Agilt team och aktiv beställare i Bo-projektet
 Utmaning:
– Behov av bred och djup kunskap för att lösa uppgiften
– Behov av snabba beslut
 Lösning:
– Tvärfunktionellt team, IT och verksamhets-
kompetens tillsammans.
– Kompetensansvariga istället för fasta roller
– Aktiv beställare med beslutsmandat
– Teamet satt tillsammans
 Fördelar:
– Samlad kompetens och korta
ledtider för att lösa komplexa uppgifter
– Kort tid till beslut
 Styrgrupp
– Traditionell, men med agilt ”budgettänk”
25
Agilt team och
rollen produktägare
Hur drog vi nytta av det agila arbetssättet i ett verksamhetsutvecklingsprojekt?
För att uppnå effektivare:
 Leveransplanering?
 Projektorganisation?
 Budgetering?
 Styrning och uppföljning av projektet?
 Erfarenhetsåtervinning under pågående projekt?
AGILT I VERKSAMHETSUTVECKLINGSPROJEKT
26
AGIL BUDGET
Agil budget i Bo-projektet
 Utmaning:
Hur kunna bestämma budget när vi inte vet lösningen?
 Lösning:
Budgetera utifrån värdet på nyttan. Håll Business Case levande!
 Fördelar:
Effektfokus istället för planfokus - styr projektet utifrån behov och nytta istället för tidigt beslutad
detaljplan.
27
BUDGET UTIFRÅN VÄRDET PÅ NYTTAN
28
Budget
Traditionellt perspektiv
Krav 1Krav 2
Krav 4Krav 3
Krav 6
Krav 5
Krav 7
Budget
Agilt perspektiv
Business
Case
Bryt ned i aktiviteter.
Tidsuppskatta varje
aktivitet och addera till
en budget
Utifrån budget ta fram grov plan med antal
etapper
Krav 1
Krav 2
Krav 7
Krav 3
Krav 4
Krav 5
Krav 6
Etapp 1
Etapp 2
Etapp 3
+ +
+++
+
AGILT I VERKSAMHETSUTVECKLINGSPROJEKT
Hur drog vi nytta av det agila arbetssättet i ett verksamhetsutvecklingsprojekt?
För att uppnå effektivare:
 Leveransplanering?
 Projektorganisation?
 Budgetering?
 Styrning och uppföljning av projektet?
 Erfarenhetsåtervinning under pågående projekt?
29
AGIL STYRNING OCH UPPFÖLJNING
Uppföljning i Bo-projektet
 Utmaning: Hur kommunicerar vi pågående arbete, styr och följer upp på bästa sätt?
 Lösning:
– Stå-upp-möten
– Visualisera pågående arbete – Kanbantavla
– Visa det som ska levereras vid varje etapp – inte bara IT!
 Fördelar:
– Tight kommunikation inom teamet
– Eventuella problem snabbt synliga
– Tidig återkoppling från användare
30
Stå-upp-möten
Kanbantavla Demo
VISUALISERA PÅGÅENDE ARBETE - KANBANTAVLA
31
User Story To Do Doing Done
Behov To Do Doing DoneMål
IT-utveckling
Verksamhets-
utveckling
Behov -> Lösning -> Mål
AGILT I VERKSAMHETSUTVECKLINGSPROJEKT
Hur drog vi nytta av det agila arbetssättet i ett verksamhetsutvecklingsprojekt?
För att uppnå effektivare:
 Leveransplanering?
 Projektorganisation?
 Budgetering?
 Styrning och uppföljning av projektet?
 Erfarenhetsåtervinning under pågående projekt?
32
AGIL ERFARENHETSÅTERVINNING
Förbättringsarbete i Bo-projektet
 Utmaning: Hur kan vi förbättra projekt-arbetssätt och metodik under pågående projekt?
 Lösning:
– Återblick efter varje etapp (eller oftare), dvs reflektion av vad som fungerat bra och vad som kan
förbättras.
 Fördelar:
– Bli effektivare redan under pågående projekt, inte som traditionell projektutvärdering i slutet av
projektet.
33
Jämför med
retrospektiv/återblick
efter varje sprint
SUMMERING ARBETSSÄTT
Förberedelser:
 Nytta och avgränsning
 Ta fram Business Case
 Bestäm budget utifrån BC
 Sätt samman
tvärfunktionellt team
 Utbilda omgivning
 Kommunicera
34
Inför varje etapp:
• Identifiera verksamhetens
behov
• Prioritera behov utifrån
nytta och kostnad
• Samla behoven i en
backlog
• Ta fram och tidsuppskatta
lösningar för högst
prioriterade behov
• Formulera mål för etapp
Under varje etapp:
• Uppdatera kanban med
mål och aktiviteter
• Stå-upp-möten
• Genomför aktiviteter
• Genomgång för användare och
uppdragsgivare
• Leverera lösningar
• Rapportera resultat mot BC
• Utvärdera arbetssättet
Förberedelsefas Etapp 1 Etapp 2 Etapp x
NÄR PASSAR ARBETSSÄTTET OCH FÖRUTSÄTTNINGAR?
När passar arbetssättet?
 När det finns behov som inte har en given lösning
 Tidskritiskt
 Med tydliga visioner och effektmål men oklar väg dit
 Vi lever i en föränderlig värld och måste vara snabbrörliga
Förutsättningar för att det ska fungera?
 Tillgänglig och beslutsmässig beställare
 Hög prioritet för att få resurser
 Teammedlemmar som vill gå utanför sina normala roller
 Mottagare som aktivt deltar vid genomgångar, prioriteringar etc
35
FRÅGOR
36
? ??
VAD HÄNDER NU?
 Utvärdering + presentationen till dig efter seminariet!
 Vill du ha Frontits nyhetsbrev och information om kommande seminarier?
– Anmäl dig på hemsidan – www.frontit.se
– Följ oss på sociala medier!
www.frontit.se
www.frontit.se
TACK!

More Related Content

What's hot

Business Readiness Assessment &amp; Ocm Platform
Business Readiness Assessment &amp; Ocm PlatformBusiness Readiness Assessment &amp; Ocm Platform
Business Readiness Assessment &amp; Ocm PlatformEduardo Muniz
 
PMO & Project Management Hybrid Model. Part1
PMO & Project Management Hybrid Model. Part1PMO & Project Management Hybrid Model. Part1
PMO & Project Management Hybrid Model. Part1PMOfficers PMOAcademy
 
Gerenciamento de integração de projetos
Gerenciamento de integração de projetosGerenciamento de integração de projetos
Gerenciamento de integração de projetosJúnior Rodrigues
 
Agile du point de vue d'un PMP
Agile du point de vue d'un PMPAgile du point de vue d'un PMP
Agile du point de vue d'un PMPPyxis Technologies
 
"Utilização prática de métodos de seleção e priorização de projetos alinhados...
"Utilização prática de métodos de seleção e priorização de projetos alinhados..."Utilização prática de métodos de seleção e priorização de projetos alinhados...
"Utilização prática de métodos de seleção e priorização de projetos alinhados...Ivo M Michalick Vasconcelos, PMP, PMI-SP, CPCC
 
Making Work Product-Centric: A Journey at Nationwide Insurance | Tasktop Conn...
Making Work Product-Centric: A Journey at Nationwide Insurance | Tasktop Conn...Making Work Product-Centric: A Journey at Nationwide Insurance | Tasktop Conn...
Making Work Product-Centric: A Journey at Nationwide Insurance | Tasktop Conn...Tasktop
 
Gestão da qualidade metodologia ágil v01 (2)
Gestão da qualidade  metodologia ágil v01 (2)Gestão da qualidade  metodologia ágil v01 (2)
Gestão da qualidade metodologia ágil v01 (2)Sabrina Mariana
 
Le portefeuille de projet S.I.
Le portefeuille de projet S.I.Le portefeuille de projet S.I.
Le portefeuille de projet S.I. EY
 
Controlando valor agregado com o project
Controlando valor agregado com o projectControlando valor agregado com o project
Controlando valor agregado com o projectSilas Serpa
 
PMI - Presentación del triángulo de talentos - Seminário de Gestión de Proy...
PMI - Presentación del triángulo de talentos - Seminário de Gestión de Proy...PMI - Presentación del triángulo de talentos - Seminário de Gestión de Proy...
PMI - Presentación del triángulo de talentos - Seminário de Gestión de Proy...Wilian Fabricio Pereira
 
Gerenciamento de Escopo em Projetos
Gerenciamento de Escopo em ProjetosGerenciamento de Escopo em Projetos
Gerenciamento de Escopo em Projetosrenneralves
 
Proje baslangıc belgesi
Proje baslangıc belgesiProje baslangıc belgesi
Proje baslangıc belgesiVolkan OZCAN
 

What's hot (20)

Business Readiness Assessment &amp; Ocm Platform
Business Readiness Assessment &amp; Ocm PlatformBusiness Readiness Assessment &amp; Ocm Platform
Business Readiness Assessment &amp; Ocm Platform
 
PMO & Project Management Hybrid Model. Part1
PMO & Project Management Hybrid Model. Part1PMO & Project Management Hybrid Model. Part1
PMO & Project Management Hybrid Model. Part1
 
Gerenciamento de integração de projetos
Gerenciamento de integração de projetosGerenciamento de integração de projetos
Gerenciamento de integração de projetos
 
AXELOS - PRINCE2 Agile® Practitioner
AXELOS - PRINCE2 Agile® PractitionerAXELOS - PRINCE2 Agile® Practitioner
AXELOS - PRINCE2 Agile® Practitioner
 
Gerenciamento de tempo em projetos
Gerenciamento de tempo em projetosGerenciamento de tempo em projetos
Gerenciamento de tempo em projetos
 
Opm3™ Knowledge Foundation
Opm3™ Knowledge FoundationOpm3™ Knowledge Foundation
Opm3™ Knowledge Foundation
 
O Método Kanban
O Método KanbanO Método Kanban
O Método Kanban
 
Agile du point de vue d'un PMP
Agile du point de vue d'un PMPAgile du point de vue d'un PMP
Agile du point de vue d'un PMP
 
Pmbok
PmbokPmbok
Pmbok
 
"Utilização prática de métodos de seleção e priorização de projetos alinhados...
"Utilização prática de métodos de seleção e priorização de projetos alinhados..."Utilização prática de métodos de seleção e priorização de projetos alinhados...
"Utilização prática de métodos de seleção e priorização de projetos alinhados...
 
Making Work Product-Centric: A Journey at Nationwide Insurance | Tasktop Conn...
Making Work Product-Centric: A Journey at Nationwide Insurance | Tasktop Conn...Making Work Product-Centric: A Journey at Nationwide Insurance | Tasktop Conn...
Making Work Product-Centric: A Journey at Nationwide Insurance | Tasktop Conn...
 
Gestão da qualidade metodologia ágil v01 (2)
Gestão da qualidade  metodologia ágil v01 (2)Gestão da qualidade  metodologia ágil v01 (2)
Gestão da qualidade metodologia ágil v01 (2)
 
Le portefeuille de projet S.I.
Le portefeuille de projet S.I.Le portefeuille de projet S.I.
Le portefeuille de projet S.I.
 
Controlando valor agregado com o project
Controlando valor agregado com o projectControlando valor agregado com o project
Controlando valor agregado com o project
 
PMI - Presentación del triángulo de talentos - Seminário de Gestión de Proy...
PMI - Presentación del triángulo de talentos - Seminário de Gestión de Proy...PMI - Presentación del triángulo de talentos - Seminário de Gestión de Proy...
PMI - Presentación del triángulo de talentos - Seminário de Gestión de Proy...
 
Gestion de projet
Gestion de projetGestion de projet
Gestion de projet
 
Gerenciamento de Escopo em Projetos
Gerenciamento de Escopo em ProjetosGerenciamento de Escopo em Projetos
Gerenciamento de Escopo em Projetos
 
Gerenciamento das Comunicações do Projeto
Gerenciamento das Comunicações do ProjetoGerenciamento das Comunicações do Projeto
Gerenciamento das Comunicações do Projeto
 
Proje baslangıc belgesi
Proje baslangıc belgesiProje baslangıc belgesi
Proje baslangıc belgesi
 
PMBOK PROCESS FLOW.pdf
PMBOK PROCESS FLOW.pdfPMBOK PROCESS FLOW.pdf
PMBOK PROCESS FLOW.pdf
 

Viewers also liked

Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"
Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"
Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"Frontit
 
Frontit seminarium: Projektkontoret- släpp sargen, gör nytta eller dö!
Frontit seminarium: Projektkontoret- släpp sargen, gör nytta eller dö!Frontit seminarium: Projektkontoret- släpp sargen, gör nytta eller dö!
Frontit seminarium: Projektkontoret- släpp sargen, gör nytta eller dö!Frontit
 
Frontit seminarium: Lyckas med ditt systeminförande!
Frontit seminarium: Lyckas med ditt systeminförande!Frontit seminarium: Lyckas med ditt systeminförande!
Frontit seminarium: Lyckas med ditt systeminförande!Frontit
 
Metoder för verksamhetsutveckling
Metoder för verksamhetsutvecklingMetoder för verksamhetsutveckling
Metoder för verksamhetsutvecklingMax Holmberg
 
Konsultprofil allecti pär wallerborg
Konsultprofil allecti  pär wallerborgKonsultprofil allecti  pär wallerborg
Konsultprofil allecti pär wallerborgPär Wallerborg
 
Införande av 5S och operatörstillsyn
Införande av 5S och operatörstillsynInförande av 5S och operatörstillsyn
Införande av 5S och operatörstillsynOskar Olofsson
 
Föredrag om risker för projekt och kalkyler och simulering
Föredrag om risker för projekt och kalkyler och simuleringFöredrag om risker för projekt och kalkyler och simulering
Föredrag om risker för projekt och kalkyler och simuleringFrontit
 
Frontit seminarium: "Om COBIT, PM3 eller ITIL är svaret..."- Malmö 22 oktober
Frontit seminarium: "Om COBIT, PM3 eller ITIL är svaret..."- Malmö 22 oktoberFrontit seminarium: "Om COBIT, PM3 eller ITIL är svaret..."- Malmö 22 oktober
Frontit seminarium: "Om COBIT, PM3 eller ITIL är svaret..."- Malmö 22 oktoberFrontit
 
Frontit Seminarium Stockholm: Snabbt, effektivt, agilt - men bra? 14 mars 2017
Frontit Seminarium Stockholm: Snabbt, effektivt, agilt - men bra? 14 mars 2017Frontit Seminarium Stockholm: Snabbt, effektivt, agilt - men bra? 14 mars 2017
Frontit Seminarium Stockholm: Snabbt, effektivt, agilt - men bra? 14 mars 2017Frontit
 
Projektmognadsmodell - En väg till effektivisering av projektverksamheten
Projektmognadsmodell - En väg till effektivisering av projektverksamhetenProjektmognadsmodell - En väg till effektivisering av projektverksamheten
Projektmognadsmodell - En väg till effektivisering av projektverksamhetenFrontit
 
Agila projekt frontit
Agila projekt frontitAgila projekt frontit
Agila projekt frontitFrontit
 
Frontit seminarium: Verksamhetsutveckling från strategi till effekt
Frontit seminarium: Verksamhetsutveckling från strategi till effektFrontit seminarium: Verksamhetsutveckling från strategi till effekt
Frontit seminarium: Verksamhetsutveckling från strategi till effektFrontit
 
Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"
Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"
Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"Frontit
 
Frontit seminarium: Hur kan kommuner nå effektmål och minska resursslöseri i ...
Frontit seminarium: Hur kan kommuner nå effektmål och minska resursslöseri i ...Frontit seminarium: Hur kan kommuner nå effektmål och minska resursslöseri i ...
Frontit seminarium: Hur kan kommuner nå effektmål och minska resursslöseri i ...Frontit
 
Frontit Seminarium: Våga vara en modern projektledare!
Frontit Seminarium: Våga vara en modern projektledare!Frontit Seminarium: Våga vara en modern projektledare!
Frontit Seminarium: Våga vara en modern projektledare!Frontit
 
IT-styrning i Sundsvalls kommunkoncern -- IT-planering & systemförvaltning
IT-styrning i Sundsvalls kommunkoncern -- IT-planering & systemförvaltningIT-styrning i Sundsvalls kommunkoncern -- IT-planering & systemförvaltning
IT-styrning i Sundsvalls kommunkoncern -- IT-planering & systemförvaltningThomas Norlin
 

Viewers also liked (17)

Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"
Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"
Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"
 
Frontit seminarium: Projektkontoret- släpp sargen, gör nytta eller dö!
Frontit seminarium: Projektkontoret- släpp sargen, gör nytta eller dö!Frontit seminarium: Projektkontoret- släpp sargen, gör nytta eller dö!
Frontit seminarium: Projektkontoret- släpp sargen, gör nytta eller dö!
 
Frontit seminarium: Lyckas med ditt systeminförande!
Frontit seminarium: Lyckas med ditt systeminförande!Frontit seminarium: Lyckas med ditt systeminförande!
Frontit seminarium: Lyckas med ditt systeminförande!
 
Metoder för verksamhetsutveckling
Metoder för verksamhetsutvecklingMetoder för verksamhetsutveckling
Metoder för verksamhetsutveckling
 
Konsultprofil allecti pär wallerborg
Konsultprofil allecti  pär wallerborgKonsultprofil allecti  pär wallerborg
Konsultprofil allecti pär wallerborg
 
Införande av 5S och operatörstillsyn
Införande av 5S och operatörstillsynInförande av 5S och operatörstillsyn
Införande av 5S och operatörstillsyn
 
Föredrag om risker för projekt och kalkyler och simulering
Föredrag om risker för projekt och kalkyler och simuleringFöredrag om risker för projekt och kalkyler och simulering
Föredrag om risker för projekt och kalkyler och simulering
 
Frontit seminarium: "Om COBIT, PM3 eller ITIL är svaret..."- Malmö 22 oktober
Frontit seminarium: "Om COBIT, PM3 eller ITIL är svaret..."- Malmö 22 oktoberFrontit seminarium: "Om COBIT, PM3 eller ITIL är svaret..."- Malmö 22 oktober
Frontit seminarium: "Om COBIT, PM3 eller ITIL är svaret..."- Malmö 22 oktober
 
Frontit Seminarium Stockholm: Snabbt, effektivt, agilt - men bra? 14 mars 2017
Frontit Seminarium Stockholm: Snabbt, effektivt, agilt - men bra? 14 mars 2017Frontit Seminarium Stockholm: Snabbt, effektivt, agilt - men bra? 14 mars 2017
Frontit Seminarium Stockholm: Snabbt, effektivt, agilt - men bra? 14 mars 2017
 
Projektmognadsmodell - En väg till effektivisering av projektverksamheten
Projektmognadsmodell - En väg till effektivisering av projektverksamhetenProjektmognadsmodell - En väg till effektivisering av projektverksamheten
Projektmognadsmodell - En väg till effektivisering av projektverksamheten
 
Agila projekt frontit
Agila projekt frontitAgila projekt frontit
Agila projekt frontit
 
Frontit seminarium: Verksamhetsutveckling från strategi till effekt
Frontit seminarium: Verksamhetsutveckling från strategi till effektFrontit seminarium: Verksamhetsutveckling från strategi till effekt
Frontit seminarium: Verksamhetsutveckling från strategi till effekt
 
Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"
Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"
Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"
 
Frontit seminarium: Hur kan kommuner nå effektmål och minska resursslöseri i ...
Frontit seminarium: Hur kan kommuner nå effektmål och minska resursslöseri i ...Frontit seminarium: Hur kan kommuner nå effektmål och minska resursslöseri i ...
Frontit seminarium: Hur kan kommuner nå effektmål och minska resursslöseri i ...
 
Frontit Seminarium: Våga vara en modern projektledare!
Frontit Seminarium: Våga vara en modern projektledare!Frontit Seminarium: Våga vara en modern projektledare!
Frontit Seminarium: Våga vara en modern projektledare!
 
IT-styrning i Sundsvalls kommunkoncern -- IT-planering & systemförvaltning
IT-styrning i Sundsvalls kommunkoncern -- IT-planering & systemförvaltningIT-styrning i Sundsvalls kommunkoncern -- IT-planering & systemförvaltning
IT-styrning i Sundsvalls kommunkoncern -- IT-planering & systemförvaltning
 
Grundläggande branding
Grundläggande brandingGrundläggande branding
Grundläggande branding
 

Similar to Frontit seminarium: "Nyttostyrd verksamhetsutveckling med agila metoder"

Product owner frukostpresentation
Product owner frukostpresentationProduct owner frukostpresentation
Product owner frukostpresentationBiner
 
Presentation frukostseminarie prince2 2013 01-29
Presentation frukostseminarie prince2 2013 01-29Presentation frukostseminarie prince2 2013 01-29
Presentation frukostseminarie prince2 2013 01-29Lars Lundgren
 
Knowit seminarium 0131 Elisabeth Hagberg
Knowit seminarium 0131 Elisabeth HagbergKnowit seminarium 0131 Elisabeth Hagberg
Knowit seminarium 0131 Elisabeth HagbergKnowit_TM
 
Med fokus nytta och effekt Lantmäteriet Projektverktygsdagen 2014
Med fokus nytta och effekt Lantmäteriet Projektverktygsdagen 2014Med fokus nytta och effekt Lantmäteriet Projektverktygsdagen 2014
Med fokus nytta och effekt Lantmäteriet Projektverktygsdagen 2014Maria Björk
 
Visaulisering som Förändringskraft!
Visaulisering som Förändringskraft!Visaulisering som Förändringskraft!
Visaulisering som Förändringskraft!Mats Hultman
 
Tips för bättre agila webbprojekt
Tips för bättre agila webbprojektTips för bättre agila webbprojekt
Tips för bättre agila webbprojekt7minds AB
 
PresentationanväNdbarhet TillgäNgilghet Pts200608ver1
PresentationanväNdbarhet TillgäNgilghet Pts200608ver1PresentationanväNdbarhet TillgäNgilghet Pts200608ver1
PresentationanväNdbarhet TillgäNgilghet Pts200608ver1User Experience Logica Sweden
 
Projektledning intro teori 1
Projektledning intro teori 1Projektledning intro teori 1
Projektledning intro teori 1Peter Nydal
 
Utvärdera Nu – gör det enkelt att snabbt utvärdera projekt
Utvärdera Nu – gör det enkelt att snabbt utvärdera projektUtvärdera Nu – gör det enkelt att snabbt utvärdera projekt
Utvärdera Nu – gör det enkelt att snabbt utvärdera projektSvenskt Projektforum
 
CASE: Folksam har integrerat PPS med Antura Projects
CASE: Folksam har integrerat PPS med Antura ProjectsCASE: Folksam har integrerat PPS med Antura Projects
CASE: Folksam har integrerat PPS med Antura ProjectsSvenskt Projektforum
 
Projektledning - Föreläsning Exportsäljare
Projektledning - Föreläsning ExportsäljareProjektledning - Föreläsning Exportsäljare
Projektledning - Föreläsning ExportsäljareStephan Philipson
 
Projektkontoret i en föränderlig omvärld Sundsvall 2017 11-16
Projektkontoret i en föränderlig omvärld Sundsvall 2017 11-16Projektkontoret i en föränderlig omvärld Sundsvall 2017 11-16
Projektkontoret i en föränderlig omvärld Sundsvall 2017 11-16Frontit
 
Agil projektledning de laval
Agil projektledning de lavalAgil projektledning de laval
Agil projektledning de lavalKnowit_TM
 
Agile Enterprise: frukostseminarium
Agile Enterprise: frukostseminariumAgile Enterprise: frukostseminarium
Agile Enterprise: frukostseminariumOmegapoint Academy
 
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetensVDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetensHenrik Bagewitz
 
Bäst resultat med rätt kompetens
Bäst resultat med rätt kompetensBäst resultat med rätt kompetens
Bäst resultat med rätt kompetensHenrik Bagewitz
 
Bäst resultat med rätt kompetens
Bäst resultat med rätt kompetensBäst resultat med rätt kompetens
Bäst resultat med rätt kompetensHenrik Bagewitz
 

Similar to Frontit seminarium: "Nyttostyrd verksamhetsutveckling med agila metoder" (20)

Product owner frukostpresentation
Product owner frukostpresentationProduct owner frukostpresentation
Product owner frukostpresentation
 
Presentation frukostseminarie prince2 2013 01-29
Presentation frukostseminarie prince2 2013 01-29Presentation frukostseminarie prince2 2013 01-29
Presentation frukostseminarie prince2 2013 01-29
 
Knowit seminarium 0131 Elisabeth Hagberg
Knowit seminarium 0131 Elisabeth HagbergKnowit seminarium 0131 Elisabeth Hagberg
Knowit seminarium 0131 Elisabeth Hagberg
 
Med fokus nytta och effekt Lantmäteriet Projektverktygsdagen 2014
Med fokus nytta och effekt Lantmäteriet Projektverktygsdagen 2014Med fokus nytta och effekt Lantmäteriet Projektverktygsdagen 2014
Med fokus nytta och effekt Lantmäteriet Projektverktygsdagen 2014
 
PIA, Jan Gilbertson, Trafikverket
PIA, Jan Gilbertson, TrafikverketPIA, Jan Gilbertson, Trafikverket
PIA, Jan Gilbertson, Trafikverket
 
Visaulisering som Förändringskraft!
Visaulisering som Förändringskraft!Visaulisering som Förändringskraft!
Visaulisering som Förändringskraft!
 
Tips för bättre agila webbprojekt
Tips för bättre agila webbprojektTips för bättre agila webbprojekt
Tips för bättre agila webbprojekt
 
T05 lean grunderna 5 perfektion
T05 lean grunderna 5 perfektionT05 lean grunderna 5 perfektion
T05 lean grunderna 5 perfektion
 
PresentationanväNdbarhet TillgäNgilghet Pts200608ver1
PresentationanväNdbarhet TillgäNgilghet Pts200608ver1PresentationanväNdbarhet TillgäNgilghet Pts200608ver1
PresentationanväNdbarhet TillgäNgilghet Pts200608ver1
 
Projektledning intro teori 1
Projektledning intro teori 1Projektledning intro teori 1
Projektledning intro teori 1
 
Nyttorealisering
NyttorealiseringNyttorealisering
Nyttorealisering
 
Utvärdera Nu – gör det enkelt att snabbt utvärdera projekt
Utvärdera Nu – gör det enkelt att snabbt utvärdera projektUtvärdera Nu – gör det enkelt att snabbt utvärdera projekt
Utvärdera Nu – gör det enkelt att snabbt utvärdera projekt
 
CASE: Folksam har integrerat PPS med Antura Projects
CASE: Folksam har integrerat PPS med Antura ProjectsCASE: Folksam har integrerat PPS med Antura Projects
CASE: Folksam har integrerat PPS med Antura Projects
 
Projektledning - Föreläsning Exportsäljare
Projektledning - Föreläsning ExportsäljareProjektledning - Föreläsning Exportsäljare
Projektledning - Föreläsning Exportsäljare
 
Projektkontoret i en föränderlig omvärld Sundsvall 2017 11-16
Projektkontoret i en föränderlig omvärld Sundsvall 2017 11-16Projektkontoret i en föränderlig omvärld Sundsvall 2017 11-16
Projektkontoret i en föränderlig omvärld Sundsvall 2017 11-16
 
Agil projektledning de laval
Agil projektledning de lavalAgil projektledning de laval
Agil projektledning de laval
 
Agile Enterprise: frukostseminarium
Agile Enterprise: frukostseminariumAgile Enterprise: frukostseminarium
Agile Enterprise: frukostseminarium
 
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetensVDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens
 
Bäst resultat med rätt kompetens
Bäst resultat med rätt kompetensBäst resultat med rätt kompetens
Bäst resultat med rätt kompetens
 
Bäst resultat med rätt kompetens
Bäst resultat med rätt kompetensBäst resultat med rätt kompetens
Bäst resultat med rätt kompetens
 

More from Frontit

Presentation från seminariet - Att skapa effektfulla team
Presentation från seminariet - Att skapa effektfulla teamPresentation från seminariet - Att skapa effektfulla team
Presentation från seminariet - Att skapa effektfulla teamFrontit
 
Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning
Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning
Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning Frontit
 
Presentation från seminariet- Nya perspektiv på förändringsarbetet
Presentation från seminariet- Nya perspektiv på förändringsarbetet Presentation från seminariet- Nya perspektiv på förändringsarbetet
Presentation från seminariet- Nya perspektiv på förändringsarbetet Frontit
 
Presentation: För en mer förändringsredo organisation.pdf
Presentation: För en mer förändringsredo organisation.pdfPresentation: För en mer förändringsredo organisation.pdf
Presentation: För en mer förändringsredo organisation.pdfFrontit
 
Tips och råd för att lyckas med digitalisering
Tips och råd för att lyckas med digitaliseringTips och råd för att lyckas med digitalisering
Tips och råd för att lyckas med digitaliseringFrontit
 
Presentation: Ledarskap för att lyckas med digitalisering
Presentation: Ledarskap för att lyckas med digitaliseringPresentation: Ledarskap för att lyckas med digitalisering
Presentation: Ledarskap för att lyckas med digitaliseringFrontit
 
Tips för ett hållbart ledarskap
Tips för ett hållbart ledarskapTips för ett hållbart ledarskap
Tips för ett hållbart ledarskapFrontit
 
Presentation: En hållbar ledare ger hållbara medarbetare
Presentation: En hållbar ledare ger hållbara medarbetarePresentation: En hållbar ledare ger hållbara medarbetare
Presentation: En hållbar ledare ger hållbara medarbetareFrontit
 
Presentation från frukostseminariet - Skapa effektfulla team
Presentation från frukostseminariet - Skapa effektfulla team Presentation från frukostseminariet - Skapa effektfulla team
Presentation från frukostseminariet - Skapa effektfulla team Frontit
 
Presentation från frukostseminarium hos Frontit i Eskilstuna
Presentation från frukostseminarium hos Frontit i EskilstunaPresentation från frukostseminarium hos Frontit i Eskilstuna
Presentation från frukostseminarium hos Frontit i EskilstunaFrontit
 
Presentation från frukostseminarium i Uppsala.pdf
Presentation från frukostseminarium i Uppsala.pdfPresentation från frukostseminarium i Uppsala.pdf
Presentation från frukostseminarium i Uppsala.pdfFrontit
 
Presentation från frukostseminarium i Västerås 14/4
Presentation från frukostseminarium i Västerås 14/4Presentation från frukostseminarium i Västerås 14/4
Presentation från frukostseminarium i Västerås 14/4Frontit
 
Presentation från seminariet- Nycklar till effektiv digitalisering.pdf
Presentation från seminariet- Nycklar till effektiv digitalisering.pdfPresentation från seminariet- Nycklar till effektiv digitalisering.pdf
Presentation från seminariet- Nycklar till effektiv digitalisering.pdfFrontit
 
Presentation från webbinarium 8 mars.pdf
Presentation från webbinarium 8 mars.pdfPresentation från webbinarium 8 mars.pdf
Presentation från webbinarium 8 mars.pdfFrontit
 
Presentation från seminariet: Nycklar till effektiv digitalisering
Presentation från seminariet: Nycklar till effektiv digitaliseringPresentation från seminariet: Nycklar till effektiv digitalisering
Presentation från seminariet: Nycklar till effektiv digitaliseringFrontit
 
Frukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i Örebro
Frukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i ÖrebroFrukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i Örebro
Frukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i ÖrebroFrontit
 
221209 Frukostseminarium Helsingborg.pdf
221209 Frukostseminarium Helsingborg.pdf221209 Frukostseminarium Helsingborg.pdf
221209 Frukostseminarium Helsingborg.pdfFrontit
 
Frukostseminarium Malmö.pdf
Frukostseminarium Malmö.pdfFrukostseminarium Malmö.pdf
Frukostseminarium Malmö.pdfFrontit
 
Presentation från webbinariet - Nycklar till effektiv digitalisering.pdf
Presentation från webbinariet - Nycklar till effektiv digitalisering.pdfPresentation från webbinariet - Nycklar till effektiv digitalisering.pdf
Presentation från webbinariet - Nycklar till effektiv digitalisering.pdfFrontit
 
Presentation från frukostseminariet- Leda förändring där människor vill, kan ...
Presentation från frukostseminariet- Leda förändring där människor vill, kan ...Presentation från frukostseminariet- Leda förändring där människor vill, kan ...
Presentation från frukostseminariet- Leda förändring där människor vill, kan ...Frontit
 

More from Frontit (20)

Presentation från seminariet - Att skapa effektfulla team
Presentation från seminariet - Att skapa effektfulla teamPresentation från seminariet - Att skapa effektfulla team
Presentation från seminariet - Att skapa effektfulla team
 
Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning
Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning
Presentation från seminariet - Förändringsredo organisation föreläsning
 
Presentation från seminariet- Nya perspektiv på förändringsarbetet
Presentation från seminariet- Nya perspektiv på förändringsarbetet Presentation från seminariet- Nya perspektiv på förändringsarbetet
Presentation från seminariet- Nya perspektiv på förändringsarbetet
 
Presentation: För en mer förändringsredo organisation.pdf
Presentation: För en mer förändringsredo organisation.pdfPresentation: För en mer förändringsredo organisation.pdf
Presentation: För en mer förändringsredo organisation.pdf
 
Tips och råd för att lyckas med digitalisering
Tips och råd för att lyckas med digitaliseringTips och råd för att lyckas med digitalisering
Tips och råd för att lyckas med digitalisering
 
Presentation: Ledarskap för att lyckas med digitalisering
Presentation: Ledarskap för att lyckas med digitaliseringPresentation: Ledarskap för att lyckas med digitalisering
Presentation: Ledarskap för att lyckas med digitalisering
 
Tips för ett hållbart ledarskap
Tips för ett hållbart ledarskapTips för ett hållbart ledarskap
Tips för ett hållbart ledarskap
 
Presentation: En hållbar ledare ger hållbara medarbetare
Presentation: En hållbar ledare ger hållbara medarbetarePresentation: En hållbar ledare ger hållbara medarbetare
Presentation: En hållbar ledare ger hållbara medarbetare
 
Presentation från frukostseminariet - Skapa effektfulla team
Presentation från frukostseminariet - Skapa effektfulla team Presentation från frukostseminariet - Skapa effektfulla team
Presentation från frukostseminariet - Skapa effektfulla team
 
Presentation från frukostseminarium hos Frontit i Eskilstuna
Presentation från frukostseminarium hos Frontit i EskilstunaPresentation från frukostseminarium hos Frontit i Eskilstuna
Presentation från frukostseminarium hos Frontit i Eskilstuna
 
Presentation från frukostseminarium i Uppsala.pdf
Presentation från frukostseminarium i Uppsala.pdfPresentation från frukostseminarium i Uppsala.pdf
Presentation från frukostseminarium i Uppsala.pdf
 
Presentation från frukostseminarium i Västerås 14/4
Presentation från frukostseminarium i Västerås 14/4Presentation från frukostseminarium i Västerås 14/4
Presentation från frukostseminarium i Västerås 14/4
 
Presentation från seminariet- Nycklar till effektiv digitalisering.pdf
Presentation från seminariet- Nycklar till effektiv digitalisering.pdfPresentation från seminariet- Nycklar till effektiv digitalisering.pdf
Presentation från seminariet- Nycklar till effektiv digitalisering.pdf
 
Presentation från webbinarium 8 mars.pdf
Presentation från webbinarium 8 mars.pdfPresentation från webbinarium 8 mars.pdf
Presentation från webbinarium 8 mars.pdf
 
Presentation från seminariet: Nycklar till effektiv digitalisering
Presentation från seminariet: Nycklar till effektiv digitaliseringPresentation från seminariet: Nycklar till effektiv digitalisering
Presentation från seminariet: Nycklar till effektiv digitalisering
 
Frukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i Örebro
Frukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i ÖrebroFrukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i Örebro
Frukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i Örebro
 
221209 Frukostseminarium Helsingborg.pdf
221209 Frukostseminarium Helsingborg.pdf221209 Frukostseminarium Helsingborg.pdf
221209 Frukostseminarium Helsingborg.pdf
 
Frukostseminarium Malmö.pdf
Frukostseminarium Malmö.pdfFrukostseminarium Malmö.pdf
Frukostseminarium Malmö.pdf
 
Presentation från webbinariet - Nycklar till effektiv digitalisering.pdf
Presentation från webbinariet - Nycklar till effektiv digitalisering.pdfPresentation från webbinariet - Nycklar till effektiv digitalisering.pdf
Presentation från webbinariet - Nycklar till effektiv digitalisering.pdf
 
Presentation från frukostseminariet- Leda förändring där människor vill, kan ...
Presentation från frukostseminariet- Leda förändring där människor vill, kan ...Presentation från frukostseminariet- Leda förändring där människor vill, kan ...
Presentation från frukostseminariet- Leda förändring där människor vill, kan ...
 

Frontit seminarium: "Nyttostyrd verksamhetsutveckling med agila metoder"

 • 1. NYTTOSTYRD VERKSAMHETSUTVECKLING MED AGILA METODER Seminarium - Våren 2015 www.frontit.se
 • 2. VI PÅ FRONTIT HAR FUNDERAT LITE KRING…  Våra kunders krav på resultat  Kan vi förbättra effektiviteten i projekt  Att driva utveckling utan alla svar  Vilka verktyg borde vi utnyttja mer?
 • 3. VI SAMLADE VÅRA FUNDERINGAR I… Nyttostyrd verksamhetsutveckling med agila metoder
 • 4. RECEPTET Ingredienser är alla kända – mixen, genomförandet, resultatet är annorlunda
 • 5. DAGENS ERKÄNNANDE… Vi är lite avundsjuka på ”de på IT” – för de gör saker som ”vi på VU” inte gör.
 • 6. VAD ÄR DET NU DE GÖR? • Effektfokus istället för planfokus • Gör det viktigaste först (prioritera) • Snabbare leveranser (nyttorealisering) • Samarbete Produkt Backlog Sprint Backlog Sprint 14 dagar Sprint- demoKanbantavla Stå-upp-möten Levererbar produkt Sprint- återblick Vision Agila metoden Scrum
 • 7. NYTTOSTYRD VERKSAMHETSUTVECKLING MED AGILA METODER Vad menar vi då med verksamhetsutvecklings-projekt här? Gör så mycket som möjligt, per 1 jan ska vi ha en verk- samhet igång! Vi har 10 MSEK att lägga på detta. Vi måste etablera och utveckla ett kvalitetslednings- system, processer, acceptans och förbättrad kvalitet under kommande år. Börja jobba Vi ska effektivisera verksamheten med 20% under 3 år! Det får kosta max 30% av besparingen…
 • 9. BOSÄTTNINGSPROJEKTET – Bosättning av nyanlända invandrare Bakgrund och utgångsläge  Etableringsreformen – Arbetsförmedlingen ska samordna nyanlända invandrares etablering i samhället. Fokus på arbete.  I uppdraget ingick även att erbjuda nyanlända bosättning.  Pressat läge, stort ärendeinflöde och helt ny verksamhet.  Behov av fungerande arbetsprocess och tillhörande IT-stöd.  Vi valde ett agilt angreppssätt – för att kunna leverera tidigt – bejaka ändringar i planering utifrån erfarenheter och nya behov
 • 10. BOSÄTTNINGSPROJEKTET – Bosättning av nyanlända invandrare Syfte och effektmål  Erbjuda nyanlända bosättning där möjligheterna är goda för arbete utifrån kompetens  Förkorta ledtiderna: – Uppehållstillstånd till anvisning (få förslag) < 4 veckor – Uppehållstillstånd till bosättning (inflyttad) < 8 veckor
 • 11. AdministratörArbetsförmedlare Bosättnings- handläggare Nationell arbetsmarknad Matcha ärende till lämplig region/ kommun Presentera ärende till kommun Granska Bosättnings- ärende Kartläggning och upprätta Bosättningsärende Bosättningsprocessen Af-intern handläggning bosättningsärenden Bosättnings- handläggare Anvisa nyanländ plats för bosättning Arbetsförmedlare Bosättnings- anvisning Bosättnings- underlag Kontaktperson kommun Svar från kommun Region 0 - 7
 • 13. Hur drog vi nytta av det agila arbetssättet i ett verksamhetsutvecklingsprojekt? För att uppnå effektivare:  Leveransplanering?  Projektorganisation?  Budgetering?  Styrning och uppföljning av projektet?  Erfarenhetsåtervinning under pågående projekt? AGILT I VERKSAMHETSUTVECKLINGSPROJEKT
 • 14. AGILA SPRINTAR Etappindelat arbete i Bo-projektet  En förutsättning i projektet var projektstyrnings- modellen PPS  Utmaning: Verksamheten behövde leveranser snabbt 14 Leverans Förberedelsefas Genomförandefas Sprint 14 dagar
 • 15. AGILA SPRINTAR Etappindelat arbete i Bo-projektet  En förutsättning i projektet var projektstyrnings- modellen PPS  Utmaning: Verksamheten behövde leveranser snabbt  Lösning: – Genomförandefasen delades i etapper – Etapper ca 3 månader långa 15 Förberedelsefas Etapp 1 Etapp 2 Etapp x Sprint 14 dagar
 • 16. AGILA SPRINTAR Etappindelat arbete i Bo-projektet  En förutsättning i projektet var projektstyrnings- modellen PPS  Utmaning: Verksamheten behövde leveranser snabbt  Lösning: – Genomförandefasen delades i etapper – Etapper ca 3 månader långa  Fördelar: – Tidiga leveranser - möjliggör tidig nyttorealisering – Tidig återkoppling från verksamheten – Kvitto på fungerande projektteam 16 Sprint 14 dagar Förberedelsefas Etapp 1 Etapp 2 Etapp x
 • 17. AGIL BACKLOG Prioritering av behov i Bo-projektet  Utmaning: Vi behövde leverera det viktigaste först  Lösning: Inför varje ny etapp: 1. Identifiera verksamhetens behov 2. Prioritera behov utifrån nytta och kostnad 3. Samla behoven i prioriterad behovslista  Fördelar: – Verksamheten fick det som de hade störts behov av först – Dra nytta av erfarenheter från tidigare etapper 17 Jämför med backlog och sprintplanering Förberedelsefas Etapp 1 Etapp 2 Etapp x
 • 18. 1. IDENTIFIERA VERKSAMHETENS BEHOV Hur få fram verksamhetens behov på effektivaste sätt?  Orsaksanalyser, tex fem varför  Processgenomgångar  Djupintervjuer handläggare, verksamhetsansvariga mfl  ”Sitta med de som gör jobbet”  Mm mm 18
 • 19. 2. PRIORITERA UTIFRÅN NYTTA OCH KOSTNAD 19 Nytta Arbetsinsats/kostnad Bidrag till effektmålen Definiera o bemanna ny roll Tydliggöra kommunavtal IT-stöd Ärendehantering Förordningsändring Dokumentera och kommunicera processen Vilka gör prioriteringen?
 • 20. 3. SAMLA BEHOV I PRIORITERAD BEHOVSLISTA 20 Behovslista (Jämför med Sprint Backlog) Hög prio Låg prio Kan tas bort när som helst Ny Omprioritering Inför start av ny etapp Samla verksamhetens behov i prioriterad behovslista – backlog Behov (Jämför med Product Backlog)
 • 21. HANTERA PRIORITERADE BEHOV 21 Etapp 2 Prioriterad behovslista De högst prioriterade verksamhets- behoven tas om hand i etappen 1. Kontroll på ärenden 2. Dok o införd arbetsprocess 3. Definiera o bemanna ny roll 4. Bättre avtalshantering 5. verksamhetsbehov 6. verksamhetsbehov 7. verksamhetsbehov 8. verksamhetsbehov Förberedelsefas Etapp 1 Etapp 2 Etapp x
 • 22. HUR IDENTIFIERA VERKSAMHETSBEHOV? 22 Bikupa: Skulle det gå att dela upp ditt/era verksamhetsprojekt i etapper och arbeta aktivt med prioritering? Vad skulle det få för effekter? Diskutera två och två
 • 24. Hur drog vi nytta av det agila arbetssättet i ett verksamhetsutvecklingsprojekt? För att uppnå effektivare:  Leveransplanering?  Projektorganisation?  Budgetering?  Styrning och uppföljning av projektet?  Erfarenhetsåtervinning under pågående projekt? AGILT I VERKSAMHETSUTVECKLINGSPROJEKT 24
 • 25. AGIL ORGANISATION Agilt team och aktiv beställare i Bo-projektet  Utmaning: – Behov av bred och djup kunskap för att lösa uppgiften – Behov av snabba beslut  Lösning: – Tvärfunktionellt team, IT och verksamhets- kompetens tillsammans. – Kompetensansvariga istället för fasta roller – Aktiv beställare med beslutsmandat – Teamet satt tillsammans  Fördelar: – Samlad kompetens och korta ledtider för att lösa komplexa uppgifter – Kort tid till beslut  Styrgrupp – Traditionell, men med agilt ”budgettänk” 25 Agilt team och rollen produktägare
 • 26. Hur drog vi nytta av det agila arbetssättet i ett verksamhetsutvecklingsprojekt? För att uppnå effektivare:  Leveransplanering?  Projektorganisation?  Budgetering?  Styrning och uppföljning av projektet?  Erfarenhetsåtervinning under pågående projekt? AGILT I VERKSAMHETSUTVECKLINGSPROJEKT 26
 • 27. AGIL BUDGET Agil budget i Bo-projektet  Utmaning: Hur kunna bestämma budget när vi inte vet lösningen?  Lösning: Budgetera utifrån värdet på nyttan. Håll Business Case levande!  Fördelar: Effektfokus istället för planfokus - styr projektet utifrån behov och nytta istället för tidigt beslutad detaljplan. 27
 • 28. BUDGET UTIFRÅN VÄRDET PÅ NYTTAN 28 Budget Traditionellt perspektiv Krav 1Krav 2 Krav 4Krav 3 Krav 6 Krav 5 Krav 7 Budget Agilt perspektiv Business Case Bryt ned i aktiviteter. Tidsuppskatta varje aktivitet och addera till en budget Utifrån budget ta fram grov plan med antal etapper Krav 1 Krav 2 Krav 7 Krav 3 Krav 4 Krav 5 Krav 6 Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 + + +++ +
 • 29. AGILT I VERKSAMHETSUTVECKLINGSPROJEKT Hur drog vi nytta av det agila arbetssättet i ett verksamhetsutvecklingsprojekt? För att uppnå effektivare:  Leveransplanering?  Projektorganisation?  Budgetering?  Styrning och uppföljning av projektet?  Erfarenhetsåtervinning under pågående projekt? 29
 • 30. AGIL STYRNING OCH UPPFÖLJNING Uppföljning i Bo-projektet  Utmaning: Hur kommunicerar vi pågående arbete, styr och följer upp på bästa sätt?  Lösning: – Stå-upp-möten – Visualisera pågående arbete – Kanbantavla – Visa det som ska levereras vid varje etapp – inte bara IT!  Fördelar: – Tight kommunikation inom teamet – Eventuella problem snabbt synliga – Tidig återkoppling från användare 30 Stå-upp-möten Kanbantavla Demo
 • 31. VISUALISERA PÅGÅENDE ARBETE - KANBANTAVLA 31 User Story To Do Doing Done Behov To Do Doing DoneMål IT-utveckling Verksamhets- utveckling Behov -> Lösning -> Mål
 • 32. AGILT I VERKSAMHETSUTVECKLINGSPROJEKT Hur drog vi nytta av det agila arbetssättet i ett verksamhetsutvecklingsprojekt? För att uppnå effektivare:  Leveransplanering?  Projektorganisation?  Budgetering?  Styrning och uppföljning av projektet?  Erfarenhetsåtervinning under pågående projekt? 32
 • 33. AGIL ERFARENHETSÅTERVINNING Förbättringsarbete i Bo-projektet  Utmaning: Hur kan vi förbättra projekt-arbetssätt och metodik under pågående projekt?  Lösning: – Återblick efter varje etapp (eller oftare), dvs reflektion av vad som fungerat bra och vad som kan förbättras.  Fördelar: – Bli effektivare redan under pågående projekt, inte som traditionell projektutvärdering i slutet av projektet. 33 Jämför med retrospektiv/återblick efter varje sprint
 • 34. SUMMERING ARBETSSÄTT Förberedelser:  Nytta och avgränsning  Ta fram Business Case  Bestäm budget utifrån BC  Sätt samman tvärfunktionellt team  Utbilda omgivning  Kommunicera 34 Inför varje etapp: • Identifiera verksamhetens behov • Prioritera behov utifrån nytta och kostnad • Samla behoven i en backlog • Ta fram och tidsuppskatta lösningar för högst prioriterade behov • Formulera mål för etapp Under varje etapp: • Uppdatera kanban med mål och aktiviteter • Stå-upp-möten • Genomför aktiviteter • Genomgång för användare och uppdragsgivare • Leverera lösningar • Rapportera resultat mot BC • Utvärdera arbetssättet Förberedelsefas Etapp 1 Etapp 2 Etapp x
 • 35. NÄR PASSAR ARBETSSÄTTET OCH FÖRUTSÄTTNINGAR? När passar arbetssättet?  När det finns behov som inte har en given lösning  Tidskritiskt  Med tydliga visioner och effektmål men oklar väg dit  Vi lever i en föränderlig värld och måste vara snabbrörliga Förutsättningar för att det ska fungera?  Tillgänglig och beslutsmässig beställare  Hög prioritet för att få resurser  Teammedlemmar som vill gå utanför sina normala roller  Mottagare som aktivt deltar vid genomgångar, prioriteringar etc 35
 • 37. VAD HÄNDER NU?  Utvärdering + presentationen till dig efter seminariet!  Vill du ha Frontits nyhetsbrev och information om kommande seminarier? – Anmäl dig på hemsidan – www.frontit.se – Följ oss på sociala medier! www.frontit.se

Editor's Notes

 1. Anna En annan av ingredienserna i nyttostyrd verksamhetsutveckling är agila metoder, här gestaltat med Scrum Användbara agila ingredienser: Mer fokus på att leverera nytta (!) Gör det viktigaste först (prioritera) Tydliggör vad som ska levereras (mål) Involverar användarna arbetet (…eh, det där med kund) Planerar med kortare tidshorisont (vem kan se in i framtiden) Hjälps åt att leverera (Teamarbete) Visualiserar pågående arbete och stäm av ofta (”ståuppmöten”) Utvärderar och lär (på riktigt)
 2. Anna Jag ska berätta om ett verksamhetsutvecklingsprojekt som vi drev på AF där vi drog nytta av det agila arbetssättet och synsättet.
 3. - 2010 fick AF nytt uppdrag enligt etableringsreformen - Nämn även komplexitet med många intressenter som kommuner, Migrationsverket, Länsstyrelser mfl - Det var just bosättning av nyanlända som var uppgiften för projektet - Matcha kompetens med behoven ute i landet (ex en gruvarbetare i Irak, matchas mot behov i Kiruna) Agila angreppsättet - Gör jobba och lär på vägen – vi behövde snabba resultat
 4. Rätt bosättningsort utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv. Anvisning = förslag till bosättning Vi vet att antalet nu har ökat, vilket har synts och hörts i media!
 5. Bosättningshandläggare administrerar matchningen
 6. När vi drog igång arbetet var det ett antal saker vi behövde fundera igenom…
 7. - Möjliggör tidig nyttorealisering genom att verksamheten kan börja jobba direkt med de nya processerna och/eller verktygen
 8. Vi pratar behov och mål, jfr user stories/systemkrav
 9. Vilka gör prioriteringen? - De som kan, är insatta och förstår! - Jämför med en produktägare i den agila metoden
 10. Magnus, båda hjälper till att driva frågeställningen
 11. Anna
 12. Bred/djup kunskap – processkunskap, komplexiteten i ärendehantering Snabba beslut – kan inte invänta styrgruppsbeslut Teamet satt tillsammans – är en distribuerad organisation, här var fysisk närvaro viktig Kort tid till beslut – närhet till beställare med mandat möjliggjorde snabba beslut Styrgrupp – delegerade beslut till beställaren Återkommer till det när vi pratar agilt budgettänk
 13. I agila IT-projekt/team är budgeten ofta fast och satt utifrån teamets resurskostnad.
 14. Största skillnaden ligger i tankesättet. Kostnad för team relativt fast.
 15. Kanbantavla – återkommer till det Svårt med dagliga möten om vi inte lägger 100% i projektet
 16. Behov tex få ordning på ärenden – glöms bort, slutförs ej, felaktiga statusar etc. Ta fram lösningar för att hantera behoven och sätt upp mål tex inför ärendehanteringssystem
 17. Hur fick vi teamet att arbeta bättre tillsammans under projektet?
 18. Lösning: Vi använde en projektdagbok för att komma ihåg vad som hände under etappen Exempel på vad som gjordes bättre efter en återblick?