Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Varför är nyttorealisering viktigt?

3,193 views

Published on

Presentation av Anna Pegelow & Mårten Janerud på Offentliga Rummet 2011

Published in: Business
 • Login to see the comments

Varför är nyttorealisering viktigt?

 1. 1. Varför är nyttorealisering viktigt?Offentliga Rummet 25 maj <br />Anna Pegelow<br />anna.pegelow@skatteverket.se<br />Mårten Janerud<br />marten.janerud@enterprise.ministry.se<br />
 2. 2. Uppdrag<br />E-delegationen ska ta fram en modell för att beräkna nyttan av och kostnaden för strategiska utvecklingsprojekt (e-förvaltningsprojekt) (Direktiv 2009:1,SOU 2009:86 & 2010:20):<br />skapa förutsättningar för tydliga beslut, styrning, finansiering och koordinering<br />stödja fokus på både intern nytta och extern nytta<br />omfatta metoder för hur nyttorna kan realiseras <br /> Komplement till (och oberoende av) befintliga verktyg och modeller<br />
 3. 3. Följande organisationer har deltagit, i arbetsgruppen eller i referensgrupper<br />
 4. 4. Problembeskrivning <br />Ökade krav på behovsdriven samverkan och utveckling över myndighetsgränser<br />Många och kostsamma misslyckade IT-projekt<br />När K/N-analyser genomförs ligger fokus oftast på att motivera finansiering. Analysen används inte för att styra och följa upp <br />Fokus begränsas ofta till att identifiera och värdera interna nyttor <br />Realisering och uppföljning erkänd utmaning - särskilt när nyttorna finns utanför den egna organisationen<br /><ul><li>Fokus på att hålla budget och att leverera i tid (se t.ex. RiR 2011:15)</li></ul>Ökade krav på att ha kunskap, processer och verktyg för att identifiera, specificera, planera, realisera samt följa upp nyttor och kostnader kopplade till satsningar i verksamhetsutveckling<br />
 5. 5. Utmaningarna <br />VARFÖR?<br />HUR?<br />VAD, VEM OCH NÄR?<br />BESLUTSUNDERLAG<br />FÖRÄNDRINGSLEDNING<br />GENOMFÖRANDEPLANER<br />
 6. 6. Ramverket<br />STYRANDE PRINCIPER<br />ROLL & ANSVARSFÖRDELNING<br />STYRANDE PRINCIPER<br />ROLL & ANSVARSFÖRDELNING<br />PROCESSEN FÖR NYTTOREALISERING<br />KOSTNADS- OCH NYTTOSTRUKTURER<br />EFFEKTKEDJA FÖR VERKSAMHETS-UTVECKLING<br />GODA EXEMPEL<br />STÖD<br /><ul><li>MOGNADSMODELL
 7. 7. KALKYLFAKTORER OCH BERÄKNINGSPRINCIPER
 8. 8. PRIORITERINGSMODELL
 9. 9. BEGREPP
 10. 10. CHECKLISTOR
 11. 11. DOKUMENTMALLAR</li></li></ul><li>En nytta kan definieras som resultatet av en förändring som upplevs som positivt av dess intressenter (Bradley)<br />INOM MYNDIGHETEN<br />OFFENTLIG<br />SEKTOR (PARTNERS)<br />PRIVAT-<br />PERSONER<br />FÖRETAG & IDEELLA ORGANISATIONER<br />SAMHÄLLET<br />Säker eller osäker?<br />
 12. 12. Vart uppkommer nyttan? <br /><ul><li>Implementerade politiska beslut, Social och ekonomisk utveckling </li></ul>MEDBORGARNA, RIKSDAG OCH REGERING<br />VERKSAMHETSLEDNING<br /><ul><li> Ökad förmåga
 13. 13. Ökad öppenhet och transparens
 14. 14. Snabbare och bättre beslutsunderlag
 15. 15. Ökad spårbarhet</li></ul>STRATEGISK PLANERING<br />BUDGET & UPPFÖLJNING<br />VERKSAMHETS-PLANERING<br />DEFINIERA VISION, STRATEGIER OCH POLICIES<br />OMVÄRLDS-BEVAKNING OCH ANALYS<br /><ul><li> Ökad delaktighet
 16. 16. Enklare tillgång
 17. 17. Bättre insyn
 18. 18. Ökad service
 19. 19. Minskat </li></ul>uppgiftslämnande<br /><ul><li>Snabbare besked </li></ul>och beslut<br />PRIVAT-PERSONER<br />KÄRNVERKSAMHET<br /><ul><li>Ökad rättssäkerhet
 20. 20. Effektivare processer
 21. 21. Frigjorda resurser
 22. 22. Minskade kostnader
 23. 23. Bättre informationskvalitet </li></ul>SAMHÄLLE<br />GE SERVICE<br />LEVERERA TJÄNSTER<br />UTVECKLA TJÄNSTER<br />ANALYSERA<br />UPPDRAG OCH BEHOV<br />LEVERANTÖRER <br />FÖRETAG<br />FÖRETAG <br />PRIVAT-PERSONER<br />STÖDVERKSAMHET<br />INTRESSE-ORGANISATIONER <br /><ul><li>Effektivare processer
 24. 24. Frigjorda resurser
 25. 25. Minskade kostnader
 26. 26. Bättre informationskvalitet </li></ul>UPPHANDLING & INKÖP<br />JURIDIK<br />KOMMUNIKATION<br />ARKIV & DIARIUM<br />IT<br />EKONOMI-ADMINISTRATION<br />HR<br />FASTIGHET<br />ADMINISTRATION<br />RESOR<br />MILJÖ<br />
 27. 27. Behov & problem<br />Krav <br />Möjligheter & Risker<br />Nyttorealiseringsprocessen <br />Uppdrag, verksamhetsmål, strategier, värderingar<br /><ul><li>Beskrivna motiv
 28. 28. Önskat börläge
 29. 29. Identifierade mål</li></ul>Identifiera<br />Effektmål och nyttor<br />Specificera<br />lösnings-förslag<br /><ul><li>Genomförd nyttoanalys
 30. 30. Färdigställt beslutsunderlag </li></ul> (Business Case)<br />Styrning <br />av processen<br />för nytto-realisering<br /><ul><li>Verifierad nyttorealisering
 31. 31. Avslutad satsning
 32. 32. Tillvaratagna erfarenheter</li></ul>Följ upp<br />nytto-<br />realisering <br />Planera<br />nytto-<br />realisering<br />Realisera<br />nyttor<br /><ul><li>Levererade möjliggörare
 33. 33. Realiserade nyttor
 34. 34. Reviderad nyttorealiseringsplan
 35. 35. Fastställd och förankrad nyttorealiseringsplan</li></li></ul><li>Effektkedja för verksamhetsutveckling<br />SATSNING<br />KRÄVER<br />REALISERAR<br /> DRIVER<br />BIDRAR TILL<br />MÖJLIGGÖRARE<br />UTVECKLINGS-INSATSER<br />FÖRÄNDRINGAR<br />NYTTOR<br />VERKSAMHETS-MÅL<br />KRÄVER<br />KRAVSTÄLLER<br />KONKRETISERAS I <br />GENERERAR<br />
 36. 36. Beslutsunderlagets innehåll<br />SAMMANFATTNING<br />(REKOMMENDATION, FÖRSLAG TILL NÄSTA STEG, FRÅGOR FÖR ÖVERVÄGANDEN)<br />MOTIV TILL SATSNING<br />(BEHOV, PROBLEM, RISKER, KRAV, MÖJLIGHETER - MÅLBILD)<br />ANTAGANDEN & AVGRÄNSNINGAR<br />INTRESSENTER & MÅLGRUPPER<br />LÖSNINGSFÖRSLAG<br />EKONOMISKA NYTTOR<br />(REALISERINGSANSVARIG, INGÅNGSVÄRDE & MÅLVÄRDE, ANSVARIG UPPFÖLJNING)<br />KOSTNADER<br /><ul><li>MYNDIGHETEN
 37. 37. ANDRA OFFENTLIGA ORGANISATIONER
 38. 38. PRIVATPERSONER
 39. 39. FÖRETAG & IDEELLA ORGANISATIONER
 40. 40. SAMHÄLLET </li></ul>KVALITATIVA NYTTOR <br />(REALISERINGSANSVARIG, INGÅNGSVÄRDE & MÅLVÄRDE, ANSVARIG UPPFÖLJNING)<br />FINANSIERING & BEMANNING<br />RISK- OCH HINDERANALYSER<br />BEROENDEN<br />
 41. 41. Nyttorealisering handlar om att realisera de identifierade effekter som ligger till grund för att en satsning i verksamhetsutveckling genomförs<br /><ul><li>VÄRDERINGAR
 42. 42. INSTÄLLNING/VILJA
 43. 43. ENGAGEMANG
 44. 44. BEHOV/KRAV
 45. 45. HELHETSSYN</li></ul>FÖRHÅLLNINGSSÄTT<br /><ul><li>METOD
 46. 46. ROLLER
 47. 47. RUTINER/ARBETSFORMER
 48. 48. VERKTYG
 49. 49. KRAV</li></ul>PROCESS<br />
 50. 50. Hur integrerar man nyttorealiseringsprocessen med andra verksamheter och processer på ett framgångsrikt sätt? <br />Projektledning <br />Rapportering och prognostisering<br />Program- och portföljstyrning<br />Kravhantering och system-utveckling<br />Verksamhets-utvecklings-processen<br />Nyttorealisering<br />Upphandling och leverantörs-styrning<br />Budget- och verksamhets-planering<br />Investerings-processen<br />Resultat-redovisning<br />Verksamhets-arkitektur<br />Behovs-inventering<br />Strategisk<br /> styrning <br />
 51. 51. Nytta måste balanseras mot angelägenhet, kostnad och risk<br />EN FRAMGÅNGSFAKTOR TILL LYCKAD NYTTOREALISERING ÄR VÄL UNDERBYGGDA, FÖRANKRADE OCH KOMMUNICERADE BESLUTSUNDERLAG<br />
 52. 52. Implementering av nyttorealisering kräver ett erkänt behov <br />Krav på bättre styrning av verksamhets-utveckling <br />Konstaterat behov som växt fram underifrån<br />Brinnande plattform<br /><ul><li>Eldsjälar" har kunnat visa på att enstaka satsningar har lyckats genom att tillämpa processen för nyttorealisering
 53. 53. Investeringar i verksamhetsutveckling levererar inte avsedd nytta
 54. 54. Ökade krav på mer transparanta investeringsprocesser
 55. 55. Befintliga verktyg bedöms som otillräckliga
 56. 56. Man har tappat kontroll över en verksamhets-kritisk satsning -nyttorealisering används som ett verktyg för att försöka styra rätt</li></li></ul><li>Mognadsmodell för nyttorealisering<br />NIVÅ 5<br />NIVÅ 4<br />OPTIMERAD <br />NIVÅ 3<br />NIVÅ 2<br />STYRD <br /><ul><li>Nyttorealisering integrerat med strategiprocesser
 57. 57. Externa krav omhändertas i nyttorealiserings-processen
 58. 58. Kontinuerlig erfarenhetsbaserad vidareutveckling
 59. 59. Löpande koordinering av vht-planer
 60. 60. Nyttorealisering styr vht-utveckling
 61. 61. Nyttorealisering viktig del i strategiutv.
 62. 62. Erfarenheter redovisas och kommuniceras öppet
 63. 63. Kompetens i nyttorealisering värdesätts vid rekrytering </li></ul>DEFINIERAD <br />NIVÅ 1<br /><ul><li>Ansvariga chefer säkerställer nyttorealisering
 64. 64. Strategi för nyttorealisering finns
 65. 65. Ökad förmåga till vht-utveckling
 66. 66. Nyttorealisering integrerad i verksamheten
 67. 67. Tydliga kopplingar mellan en satsnings nyttor, verksamhetsmål och strategier
 68. 68. Kvalitativa nyttor dokumenteras
 69. 69. Systematisk uppföljning och etablerad ansvarsfördelning
 70. 70. Verktyg och mallar obligatoriska</li></ul>UPPREPAD <br /><ul><li>Ledningen engagerar sig aktivt
 71. 71. Fokus också på kvalitativa nyttor och nyttor för partners
 72. 72. Gemensam nyttorealiserings-process
 73. 73. Nyttorealisering integreras i operativa verksamhetsplaner
 74. 74. BU omfattar hur nyttor ska realiseras och hinder hanteras
 75. 75. Hur framgång ska mätas definieras
 76. 76. Utbildning i orgaisationens egna processer
 77. 77. Gemensam uppsättning mallar och verktyg</li></ul>INITIAL<br /><ul><li>Ökad medvetenhet
 78. 78. Fokus på kostnads-besparningar
 79. 79. Insikt om nödvändig integration med andra processer
 80. 80. Beslutsunderlag omfattar kostnader, nyttor, risker och KFF
 81. 81. Roll- och ansvars-fördelning börjar etableras
 82. 82. Viss utbildning
 83. 83. Nyckelpersoner kan visa på framgång
 84. 84. Mallar används
 85. 85. Gemensam begreppsapparat växer fram
 86. 86. Inget fokus på nyttor hos ledning
 87. 87. Enbart för införsäljning
 88. 88. Högst röst vinner
 89. 89. Ad hoc och okoordinerat
 90. 90. Mycket prat – begränsad kunskap
 91. 91. Hur framgång ska mätas och följas upp redovisas sällan
 92. 92. Inget utdelat ansvar för nyttorealisering
 93. 93. Inga gemensamma verktyg</li></li></ul><li>Några exempel<br />
 94. 94. E-tjänster med verksamhetsnytta- angreppssätt i Stockholm Stads E-tjänstprogram <br />Hur lång tid tar ”ärendet” idag?<br />Hur stor är målgruppen?<br />Hur många i målgruppen kommer att använda e-tjänsten, idag och på sikt?<br />Kommer e-tjänsten att användas frekvent?<br />Vad hindrar att använda e-tjänsten? Hur kan vi stödja e-tjänsten? Hur kan fler använda e-tjänsten?<br />Hur höga är utvecklingskostnaderna? Drift- och förvaltningskostnader? Vidareutveckling?<br />
 95. 95. Framgångsfaktorer för att realisera nytta- erfarenheter från Stockholm Stad<br />2011-05-25<br />Samordnad utveckling, gemensamma metoder och arbetsätt<br />Utveckling ägs av verksamheterna<br />Behovsstyrd utveckling<br />Servicetänk<br />Dubbel nytta<br />Uppföljning – nyttokalkyler<br />Ständigt utvärderar statistik om e-tjänsterna<br />SIDAN 19<br />
 96. 96. TG 1<br />TG 4<br />(TG 6)<br />TG 2<br />TG 3<br />TG 5<br />TG 0<br />Värderealisering i förhållande till projekt på Tullverket <br />SFA BESLUT<br />IDENTIFIERA<br />PLANERA<br />REALISERA<br />FÖLJA UPP<br />SPECIFICERA<br />TULLNYTTA<br />PLANERING<br />GENOMFÖRANDE<br />AVSLUT<br />ANALYS<br />
 97. 97. Effektstöd på Försäkringskassan <br />1Tydligt ansvar: Effektstöd samma person före, under och efter projektet<br />2 Förankring: Effektstöd från den verksamhet som påverkas mest<br />3 Kompetens: Intern utbildning om effekter<br />4 Arbetssätt: En effektstödsansvarig från resp. avdelning delaktig i implementering och vidareutveckling<br />
 98. 98. Faktorer som underlättar Skatteverkets nyttorealisering<br />- portföljstyrningsprocess <br />- verksamhetsutvecklingsprocess <br />- metod och kompetens för nyttovärdering<br />- IT-verktyg som supportar <br />- uppnått viss mogenhet i organisationen<br />- ledningens stöd<br />
 99. 99. Framgångsfaktorer för att införa nyttorealisering på Skatteverket<br />samlat nyttoregister <br /> - vilka nyttor (vilka ska vi styra på)<br /> - när/var ska de hämtas hem<br /> - hur/när ska de mätas <br /> - vem ska hämta hem dem<br />i tidigt skede ”kontraktera” de som i verksamheten ska hämta hem nyttorna och att dessa aktivt och strukturerat ställer krav på utvecklingsinsatsen som en möjliggörare för effekthemtagning<br />i utvecklingsuppföljningen (Portföljstyrningen) styra mer detaljerat på identifierade nyttor<br />inarbeta uppföljning av nyttor i resultatdialog <br />systematiskt avräkna realiserade interna kostnadsbesparingar i budget<br />
 100. 100. När ska nyttorealisering tillämpas? <br />Desto högre komplexitet och verksamhetspåverkan en satsning har desto högre krav ställs på att processen för nyttorealisering tillämpas<br />många timmar<br />större förändringar<br />större organisation <br />sponsor eller projektledaren har svårt att bedöma nyttoeffekten av projektet<br />svårt att beräkna kostnader eller mantimmar för projektet <br />Proportionalitetsprincipen gäller!<br />

×