SlideShare a Scribd company logo
ANATOMIJA MOANATOMIJA MOŽDANOGŽDANOG
STABLASTABLA
Prof. dr Branislav FilipovićProf. dr Branislav Filipović
DELOVIDELOVI
• Medulla oblongataMedulla oblongata
• ponspons
• mesencephalonmesencephalon
• neki autori pridodaju isthmusneki autori pridodaju isthmus
rhombencephali (izraženiji kodrhombencephali (izraženiji kod
kvadripeda)kvadripeda) TO SAM, U
STVARI, JA!
Ventralni aspektVentralni aspekt
MesencephalonMesencephalon
PonsPons
Medulla oblongataMedulla oblongata
Ventralna stranaVentralna strana
• Medulla oblongata:Medulla oblongata:
• Kaudalna granica: ravanKaudalna granica: ravan
koja prolazi kroz dens axisa ikoja prolazi kroz dens axisa i
korenove C1korenove C1
• Rostralna granica: fossaRostralna granica: fossa
postpontina (sulcuspostpontina (sulcus
bulbopontinus – VI, VII, VIIbulbopontinus – VI, VII, VII
bis i VIII k.n.)bis i VIII k.n.)
• Delovi:Delovi:
– pyramispyramis
– sulcus medianus ant.sulcus medianus ant.
– sulcus anterior lateralis (XII)sulcus anterior lateralis (XII)
– olivaoliva
– sulcus posterior lateralissulcus posterior lateralis
(IX, X, XI)(IX, X, XI)
– decussatio pyramidumdecussatio pyramidum
PonsPons
• EmminentiaEmminentia
pyramidalispyramidalis
• sulcus basilarissulcus basilaris
• ped. cerebellaresped. cerebellares
mediimedii
• izbija n.Vizbija n.V
Fossa prepontinaFossa prepontina
MesencephalonMesencephalon
• crura cerebricrura cerebri
• fossafossa
interpeduncularisinterpeduncularis
• izbija n. IIIizbija n. III
Dorzalni aspektDorzalni aspekt
• Mesencephalon: tectumMesencephalon: tectum
– colliculus sperior et– colliculus sperior et
inferior (između donjihinferior (između donjih
izbija n. IV)izbija n. IV)
• Otvoreni deo saOtvoreni deo sa
ponsom sačinjavaponsom sačinjava
romboidnu jamuromboidnu jamu
• Medulla oblogata:Medulla oblogata:
tuberculum gracile ituberculum gracile i
cuneatum – u tzv.cuneatum – u tzv.
„zatvorenom delu”„zatvorenom delu”
Fossa rhomboideaFossa rhomboidea
• rostralna granica: pedunculirostralna granica: pedunculi
cerebellares superiorescerebellares superiores
• kaudalna granica: pedunculikaudalna granica: pedunculi
cerebellares inferiorescerebellares inferiores
• striae medullares ventriculi quarti jestriae medullares ventriculi quarti je
dele na pontini (rostralni) i oblongatnidele na pontini (rostralni) i oblongatni
(kaudalni) deo(kaudalni) deo
Fossa rhomboideaFossa rhomboidea
1. Tuberculum
cuneatum
2. Tuberculum
gracile
3. Obex
4. trigonum n.
hypoglossi
5. trigonum n. vagi
6. striae medullares
ventriculi quarti
7. ped. cerebelares
medii
8. colliculus facialis
9. area vestibularis
funiculus
separans
fovea superior
locus
coeruleus
Sulcus limitans
GRAGRAĐA SIVE MASEĐA SIVE MASE
• Nuclei nn. cranialesNuclei nn. craniales
• Relejna jedra (nove sive mase)Relejna jedra (nove sive mase)
• Formatio reticularisFormatio reticularis
NUCLEI NERVI CRANIALESNUCLEI NERVI CRANIALES
SADA PAZITE, INAČE NIKADSADA PAZITE, INAČE NIKAD
NEĆETE SHVATITINEĆETE SHVATITI
GSEGSE
GVEGVE
GVAGVA
GSAGSA
Tractus corticospinalis
Šta se desi u produženojŠta se desi u produženoj
moždini?moždini?
SVESVE
SVASVA
SSASSA
Šta rade koja vlakna?Šta rade koja vlakna?
• GSE – inervišu mišiće jezika i pokretačeGSE – inervišu mišiće jezika i pokretače
očnih jabučica – III, IV, VI, XIIočnih jabučica – III, IV, VI, XII
• GVE – parasimpatička – III, VII, IX, XGVE – parasimpatička – III, VII, IX, X
• SVE – mišići poreklom iz branhijalnih lukovaSVE – mišići poreklom iz branhijalnih lukova
– V, VII, IX, X, XI– V, VII, IX, X, XI
• GVA - VII, IX, X – viscerosenzibilitetGVA - VII, IX, X – viscerosenzibilitet
• SVA – ukus VII, IX, X (?)SVA – ukus VII, IX, X (?)
• GSA – senzibilitet površinskih struktura V,GSA – senzibilitet površinskih struktura V,
VII, IX, XVII, IX, X
• SSA – čula – I, II, VIIISSA – čula – I, II, VIII
‘‘Ajmo redom!Ajmo redom!
III
IVIV
VIVI
XIIXII
VV
VIIVII
Nuc.Nuc.
ambiguusambiguus
(IX, X, XI)(IX, X, XI)
SVESVE GSEGSE
Ima i daljeIma i dalje
Nuc. accessorius (autonomicus)
n. III Edinger - Westphall
Nuc. salivatorius sup. (VII)
Nuc. salivatorius inf. (IX)
Nuc. dorsalis n. vagi
GVE
Nuc. solitarius
(VII, IX, X) -
GVA
Nuc. gustatorius-
VII, IX, X - SVA
Ima i daljeIma i dalje
Nuc. mesencephalicus – V
Nuc. sensorius superior (principalis) - V
Nuc. spinalis n. trigeminalis – V, VII, IX, X
pars oralis
pars interpolaris
pars caudalis (VII, IX, X)
GSA
Nuc. vestibularis
sup., inf., med., lat.
Nuc. cochlearis
ventralis et dorsalis
SSA
FORMATIO RETICULARISFORMATIO RETICULARIS
• Sistem za brzu reakciju (aktivacija iliSistem za brzu reakciju (aktivacija ili
inhibicija)inhibicija)
• Retikularna supstanca (substantiaRetikularna supstanca (substantia
reticularis) se proteže kroz celo moždanoreticularis) se proteže kroz celo moždano
stablo i može se grubo podeliti u tri stuba:stablo i može se grubo podeliti u tri stuba:
medijalni (nuc. raphes), intermedujernimedijalni (nuc. raphes), intermedujerni
(sadrže velike neurone, te se zovu magno- ili(sadrže velike neurone, te se zovu magno- ili
gigantocelularna jedra) i lateralni (maligigantocelularna jedra) i lateralni (mali
neuroni, parvocelularna jedra).neuroni, parvocelularna jedra).
VAŽNIJA RETIKULARNA JEDRAVAŽNIJA RETIKULARNA JEDRA
U PRODUŽENOJ MOŽDINIU PRODUŽENOJ MOŽDINI
• Nuc. centralis medullae oblongataeNuc. centralis medullae oblongatae (vitalne funkcije)(vitalne funkcije)
• GGigantocelularna jedraigantocelularna jedra (nema latinskog naziva), koja(nema latinskog naziva), koja
regulišu posturalni stav i pokrete (uglavnomregulišu posturalni stav i pokrete (uglavnom
automatske radnje vezane za njih)automatske radnje vezane za njih)
• AAminergička jedraminergička jedra (luče uglavnom adrenalin i(luče uglavnom adrenalin i
serotonin), koja učestvuju u regulaciji sna, hodanja,serotonin), koja učestvuju u regulaciji sna, hodanja,
pažnje, raspoloženja i senzoričke modulacijepažnje, raspoloženja i senzoričke modulacije
(modifikacija utisaka stečenih senzoričkim putem u(modifikacija utisaka stečenih senzoričkim putem u
adekvatne za dalju obradu)adekvatne za dalju obradu)
• PParvocelularna jedraarvocelularna jedra (brojnija u ponsu) koja,(brojnija u ponsu) koja,
regulišu salivaciju preko IX moždanog živcaregulišu salivaciju preko IX moždanog živca
• nucc. paramedianinucc. paramediani, koji sprovode somatske i, koji sprovode somatske i
visceralne informacije ka cerebelumuvisceralne informacije ka cerebelumu
VAŽNIJA RETIKULARNA JEDRAVAŽNIJA RETIKULARNA JEDRA
U PONSUU PONSU
• Locus coeruleus, važan noradrenegičkiLocus coeruleus, važan noradrenegički
centar, koji ima projekcije u sve važnijecentar, koji ima projekcije u sve važnije
kortikalne i supkortikalne delovekortikalne i supkortikalne delove
• Nucc. raphes, jedra koja su najbrojnija uNucc. raphes, jedra koja su najbrojnija u
ponsu i pripadaju serotonergičkom sistemuponsu i pripadaju serotonergičkom sistemu
(luče serotonin, 5-hidroksi-triptamin).(luče serotonin, 5-hidroksi-triptamin).
Povezani su neuronskim krugovima saPovezani su neuronskim krugovima sa
cerebelumom, mezencefalonom icerebelumom, mezencefalonom i
produženom moždinom.produženom moždinom.
RETIKULARNA FORMACIJARETIKULARNA FORMACIJA
SREDNJEG MOZGASREDNJEG MOZGA
• MMagno ili giganto celularni stubagno ili giganto celularni stub -- čunasto jedročunasto jedro
(nuc. cuneiformis), koje je udruženo sa nuc.(nuc. cuneiformis), koje je udruženo sa nuc.
subcuneiformis.subcuneiformis.
• Aferentna vlakna dobija iz: kičmene moždine (tr.Aferentna vlakna dobija iz: kičmene moždine (tr.
spinoreticularis), moždanih živaca, talamusa,spinoreticularis), moždanih živaca, talamusa,
subtalamusa, hipotalamusa ("vrhovni komandantsubtalamusa, hipotalamusa ("vrhovni komandant
FR"), cerebeluma, akustičkog i optičkog sistema.FR"), cerebeluma, akustičkog i optičkog sistema.
• ““DDevojka za sve", FR takođe i šalje veliki brojevojka za sve", FR takođe i šalje veliki broj
vlakana u: kičmenu moždinu (tr.reticulospinalis); dovlakana u: kičmenu moždinu (tr.reticulospinalis); do
sličnih centara u ostalom delo moždanog stabla; usličnih centara u ostalom delo moždanog stabla; u
cerebelum; u nuc. ruber, substantiu nigru i tektalnicerebelum; u nuc. ruber, substantiu nigru i tektalni
predeo mezencefalona; u subtalamus, talamus ipredeo mezencefalona; u subtalamus, talamus i
hipotalamus; i indirektno, preko relejnih jedarahipotalamus; i indirektno, preko relejnih jedara
diencefalona, u koru velikog mozga (uključujući idiencefalona, u koru velikog mozga (uključujući i
veliki deo limbičkog sistema i neocortex) i bazalnaveliki deo limbičkog sistema i neocortex) i bazalna
jedra, pre svega corpus striatum.jedra, pre svega corpus striatum.
RELEJNA JEDRA PRODUŽENERELEJNA JEDRA PRODUŽENE
MOŽDINE I PONSAMOŽDINE I PONSA
• 1) relejna jedra za duboki svesni (proprioceptivni)1) relejna jedra za duboki svesni (proprioceptivni)
senzibilitet: nuc. gracilis i nuc. cuneatus, zajedno sasenzibilitet: nuc. gracilis i nuc. cuneatus, zajedno sa
nuc. cuneatus accessorius; smeštena ispodnuc. cuneatus accessorius; smeštena ispod
istoimenih brežuljakaistoimenih brežuljaka
• 2) motorna relejna jedra: nucc. olivares inferiores i2) motorna relejna jedra: nucc. olivares inferiores i
nuc. olivaris accessorius (ovo je kompleks jedara,nuc. olivaris accessorius (ovo je kompleks jedara,
tako da množina nije greška) koja primaju impulse iztako da množina nije greška) koja primaju impulse iz
kore i nuc.rubera i šalju ih do cerebeluma, putemkore i nuc.rubera i šalju ih do cerebeluma, putem
tractus olivocerebellarisatractus olivocerebellarisa; nucc. pontis koji primaju; nucc. pontis koji primaju
vlakna iz motorne kore i šalju ka cerebelumuvlakna iz motorne kore i šalju ka cerebelumu
• 3) akustička relejna jedra, pre svega nuc. olivaris3) akustička relejna jedra, pre svega nuc. olivaris
superiorsuperior, nuc. lemnisci laterealis, nuc. corporis, nuc. lemnisci laterealis, nuc. corporis
trapezoideitrapezoidei
MORFOLOGIJA SIVE I BELEMORFOLOGIJA SIVE I BELE
MASE NA PRESECIMAMASE NA PRESECIMA
A TAMAN STE MISLILI DA JEA TAMAN STE MISLILI DA JE
KRAJ!KRAJ!
Medulla oblongata (presek u nivou obex- a)Medulla oblongata (presek u nivou obex- a)
ALS
C-S
LM
FLM
Fibrae
arcuatae
Nuc. olivaris
inf.
Nuc. centralis
medullae oblongatae
PonsPons
Tr. corticospinalis Nucc. raphes – 5- HT
Pedunculus
cerebellaris
medius
Nucc. pontis
Lemniscus
lateralis
Pedunculus
cerebellaris
sup.
Nuc. olivaris
sup.
Corpus trapezoideum
UNUTRAŠNJA GRAĐAUNUTRAŠNJA GRAĐA
SREDNJEG MOZGASREDNJEG MOZGA
(MESENCEPHALON)(MESENCEPHALON)
• Ceo mesencephalon na preseku izgledaCeo mesencephalon na preseku izgleda
kao Miki Maus okrenut naglavačke, takokao Miki Maus okrenut naglavačke, tako
da uši dođu napred. Između crura cerebri ida uši dođu napred. Između crura cerebri i
tectuma, nalazi se četvrtasta pločica,tectuma, nalazi se četvrtasta pločica,
tegmentum mesencephalicum. Od nožicategmentum mesencephalicum. Od nožica
je deli tamnija traka sive mase, substantiaje deli tamnija traka sive mase, substantia
nigra - Sőmmeringi (Samuel Thomas vonnigra - Sőmmeringi (Samuel Thomas von
Sőmmering, 1755-1830).Sőmmering, 1755-1830).
CRURA CEREBRICRURA CEREBRI
TECTUMTECTUM
TEGMENTUMTEGMENTUM
• Crura cerebri su deo beleCrura cerebri su deo bele
mase srednjeg mozga.mase srednjeg mozga.
Kroz njih prolaze velikiKroz njih prolaze veliki
motorni putevi: direktnimotorni putevi: direktni
(tr. corticospinalis i tr.(tr. corticospinalis i tr.
corticonuclearis) kojicorticonuclearis) koji
zauzimaju oko dvezauzimaju oko dve
trećine vlakana u krusu; itrećine vlakana u krusu; i
indirektni (tr.indirektni (tr.
frontopontinus i tr.frontopontinus i tr.
parieto-occipito-parieto-occipito-
temporopontinus), koji setemporopontinus), koji se
završavaju u nucc. pontiszavršavaju u nucc. pontis..
• Crura cerebri prolaze
kroz hiatus tentorii i
nastavljaju se
direktno na zadnji
krak capsulae
internae.
• Ovo često dolazi na
testu!
• SSubstantia nigra je siva masa iubstantia nigra je siva masa i
spada u kategoriju bazalnihspada u kategoriju bazalnih
ganglija. Crnu boju njenomganglija. Crnu boju njenom
izgledu daje pigment,izgledu daje pigment,
neuromelanin. Ovaj pigment jeneuromelanin. Ovaj pigment je
intenzivniji u starijih osoba.intenzivniji u starijih osoba.
Sama formacija se proteže odSama formacija se proteže od
lateralnog do medijalnoglateralnog do medijalnog
sulkusa, rostralno zadirući usulkusa, rostralno zadirući u
subtalamus. Ima dva dela:subtalamus. Ima dva dela:
pars compacta, dorzalni deo,pars compacta, dorzalni deo,
sa većim brojem neurona; isa većim brojem neurona; i
pars reticulata (reticularis),pars reticulata (reticularis),
ventralni deo sa manjimventralni deo sa manjim
brojem neurona, koji zadire ubrojem neurona, koji zadire u
subtalamus i predstavljasubtalamus i predstavlja
nastavak globus palidusanastavak globus palidusa..
• Substantia nigra je povezana sa cerebralnim korteksom,Substantia nigra je povezana sa cerebralnim korteksom,
bazalnim jedrima, hipotalamusom i kičmenombazalnim jedrima, hipotalamusom i kičmenom
moždinom. Unutar mezencefalona, poseduje snažnemoždinom. Unutar mezencefalona, poseduje snažne
veze sa retikularnom supstancom i tektalnim područjem.veze sa retikularnom supstancom i tektalnim područjem.
Glavni transmiter u eferentnim vezama je DA, koja igraGlavni transmiter u eferentnim vezama je DA, koja igra
glavnu ulogu u nigrostrijatnom sistemu (veze corpusglavnu ulogu u nigrostrijatnom sistemu (veze corpus
striatuma sa ovim područjem). Ona modulišuće deluje nastriatuma sa ovim područjem). Ona modulišuće deluje na
mišićni tonus, omogućavajući da ruke ne drhte pri finimmišićni tonus, omogućavajući da ruke ne drhte pri finim
radnjama.radnjama.
• Sivu masu tegmentuma sačinjavaju:Sivu masu tegmentuma sačinjavaju:
• jedra moždanih živacajedra moždanih živaca
• Crveno jedro (nuc. ruber) je parna, ovoidna formacija, veličine oko 5 mm,Crveno jedro (nuc. ruber) je parna, ovoidna formacija, veličine oko 5 mm,
smeštena dorzomedijalno od substancije nigre (slika 13a). Ime je dobila posmeštena dorzomedijalno od substancije nigre (slika 13a). Ime je dobila po
crvenkasto-ružičastoj boji na svežem preseku. Boja dolazi od velike količinecrvenkasto-ružičastoj boji na svežem preseku. Boja dolazi od velike količine
pigmenta koji sadrži gvožđe. U gornjim delovima mezencefalona, njegovapigmenta koji sadrži gvožđe. U gornjim delovima mezencefalona, njegova
granica sa zadnje strane je delimično brisana i ono prelazi u retikularnugranica sa zadnje strane je delimično brisana i ono prelazi u retikularnu
formaciju. Nuc. ruber je veoma važno jedro koje učestvuje uformaciju. Nuc. ruber je veoma važno jedro koje učestvuje u
ekstrapiramidnom motornom sistemu. U njege dolaze brojna aferentnaekstrapiramidnom motornom sistemu. U njege dolaze brojna aferentna
vlakna iz kore (somatomotorne i somatosenzitivne) kao i iz talamusa (deo jevlakna iz kore (somatomotorne i somatosenzitivne) kao i iz talamusa (deo je
tr.tegmentalis centralisa). Glavni eferentni snopovi formiraju tr. rubrospinalistr.tegmentalis centralisa). Glavni eferentni snopovi formiraju tr. rubrospinalis
- Monakow (Constantin von Monakow, 1853-1930), tr. rubrobulbaris i tr.- Monakow (Constantin von Monakow, 1853-1930), tr. rubrobulbaris i tr.
rubrocerebellaris. Veliki deo eferentnih vlakana odlazi i u nuc. olivarisrubrocerebellaris. Veliki deo eferentnih vlakana odlazi i u nuc. olivaris
inferior, preko talamo-rubro-olivarnog puta.inferior, preko talamo-rubro-olivarnog puta.
• Nuc. commisuralis posterior et fasciculi longitudinalis medialis-Nuc. commisuralis posterior et fasciculi longitudinalis medialis-
Darkschewitsch (Liverij Osipovich Darkshewitsch, 1858-1925) je jedro uDarkschewitsch (Liverij Osipovich Darkshewitsch, 1858-1925) je jedro u
dorzalnom delu tegmentuma, čija se vlakna pridodaju fasciculusdorzalnom delu tegmentuma, čija se vlakna pridodaju fasciculus
longitudinalis medialisu, zajedno sa eferentima iz okolnih strukturalongitudinalis medialisu, zajedno sa eferentima iz okolnih struktura
(retikularne formacije i Cajalovih jedara). Nalazi se ispod zadnje komisure(retikularne formacije i Cajalovih jedara). Nalazi se ispod zadnje komisure
• Formatio reticularis (FR)Formatio reticularis (FR)
Nucleus ruberNucleus ruber
BELA MASA TEGMENTUMABELA MASA TEGMENTUMA
• Sastavljena je od vlakana velikih puteva, istihSastavljena je od vlakana velikih puteva, istih
koji prolaze kroz pons.koji prolaze kroz pons. MMotorni i vegetativni:otorni i vegetativni:
fasciculus longitudinalis medialis, tr.fasciculus longitudinalis medialis, tr.
rubrospinalis, tr. tegmentalis centralis, tr.rubrospinalis, tr. tegmentalis centralis, tr.
reticulospinalis, fasciculus longitudinalis dorsalisreticulospinalis, fasciculus longitudinalis dorsalis
- Schütz i pedunculi cerebellares superiores i- Schütz i pedunculi cerebellares superiores i
njihovo mesto ukrštanja. Nožice malog mozganjihovo mesto ukrštanja. Nožice malog mozga
su ubrojene u motorne puteve jer sadržesu ubrojene u motorne puteve jer sadrže
cerebelofugalna vlakna koja polaze iz jedara, acerebelofugalna vlakna koja polaze iz jedara, a
učestvuju uglavnom u regulaciji motorikeučestvuju uglavnom u regulaciji motorike
BELA MASA 2BELA MASA 2
• Senzitivni i čulni putevi: Antero-lateralniSenzitivni i čulni putevi: Antero-lateralni
sistem (tr. spinothalamicus i tr.sistem (tr. spinothalamicus i tr.
spinoreticularis), lemniscus medialis ispinoreticularis), lemniscus medialis i
lemniscus lateralis (samo manjim delom).lemniscus lateralis (samo manjim delom).
Kroz pretektalni deo mezencefalonaKroz pretektalni deo mezencefalona
prolaze refleksna vlakna optičkog puta iprolaze refleksna vlakna optičkog puta i
dolaze do centara za pokrete očiju, koji sedolaze do centara za pokrete očiju, koji se
nalaze u retikularnoj formaciji unalaze u retikularnoj formaciji u
moždanom stablu.moždanom stablu.
TECTUM MESENCEPHALICUMTECTUM MESENCEPHALICUM
• Colliculus inferiorColliculus inferior sadrži sivu masu u vidu jedra (nuc.sadrži sivu masu u vidu jedra (nuc.
colliculi inferioris), koji u potpunosti pripada akustičkomcolliculi inferioris), koji u potpunosti pripada akustičkom
sistemu i to kao njegovo relejno jedro. Jedan deosistemu i to kao njegovo relejno jedro. Jedan deo
vlakana odlazi i do gornjih kolikulusa, te se priključujevlakana odlazi i do gornjih kolikulusa, te se priključuje
tektospinalnom i tektobulbarnom putu.tektospinalnom i tektobulbarnom putu.
• Colliculus superiorColliculus superior nema jasno morfološki određenonema jasno morfološki određeno
jedro, već je siva i bela masa podeljena u laminejedro, već je siva i bela masa podeljena u lamine
(slojeve), kojih ima šest. Siva masa se često simplifikuje(slojeve), kojih ima šest. Siva masa se često simplifikuje
samo na nivo refleksne optičke funkcije, ali ne trebasamo na nivo refleksne optičke funkcije, ali ne treba
smetnuti sa uma da od ovog područja polaze važnismetnuti sa uma da od ovog područja polaze važni
ekstrapiramidni i vegetativni putevi, kao što jeekstrapiramidni i vegetativni putevi, kao što je
tr.tectospinalis i tr. tectobulbaristr.tectospinalis i tr. tectobulbaris..
• TectumTectum
mesencephalicum odmesencephalicum od
tegmentuma odvajategmentuma odvaja
aqaeductus cerebri –aqaeductus cerebri –
Sylvii, oko koga seSylvii, oko koga se
nalazi substantianalazi substantia
grisea centralisgrisea centralis
E, sad je kraj!E, sad je kraj!

More Related Content

What's hot

Veliki mozak
Veliki mozakVeliki mozak
Veliki mozak
dr Šarac
 
Kosti-lobanje-
Kosti-lobanje-Kosti-lobanje-
Kosti-lobanje-
Anatomija dr Šarac
 
Topografija ruke
Topografija rukeTopografija ruke
Topografija ruke
Au Medu
 
Histologija respiratorni sistem
Histologija respiratorni sistemHistologija respiratorni sistem
Histologija respiratorni sistem
dr Šarac
 
Arterije ruka
Arterije rukaArterije ruka
Arterije ruka
Au Medu
 
Miologija
MiologijaMiologija
Miologija
dr Šarac
 
Anatomija nervnog sistema
Anatomija nervnog sistemaAnatomija nervnog sistema
Anatomija nervnog sistema
Anatomija dr Šarac
 
20. Mozdano stablo
20. Mozdano stablo20. Mozdano stablo
20. Mozdano stablo
ltixomir
 
Anatomija srca
Anatomija srcaAnatomija srca
Anatomija srca
dr Šarac
 
Kosti trupa i grudnog koša
Kosti trupa i grudnog košaKosti trupa i grudnog koša
Kosti trupa i grudnog košadr Šarac
 
Histologija - Osifikacija i zglobovi
Histologija - Osifikacija i zgloboviHistologija - Osifikacija i zglobovi
Histologija - Osifikacija i zglobovi
Nikola Andjelic
 
Mišici grudnog koša tabele (4)
Mišici grudnog koša tabele (4)Mišici grudnog koša tabele (4)
Mišici grudnog koša tabele (4)dr Šarac
 

What's hot (20)

Veliki mozak
Veliki mozakVeliki mozak
Veliki mozak
 
Kosti-lobanje-
Kosti-lobanje-Kosti-lobanje-
Kosti-lobanje-
 
Topografija ruke
Topografija rukeTopografija ruke
Topografija ruke
 
Mišici
MišiciMišici
Mišici
 
Histologija respiratorni sistem
Histologija respiratorni sistemHistologija respiratorni sistem
Histologija respiratorni sistem
 
Arterije ruka
Arterije rukaArterije ruka
Arterije ruka
 
Miologija
MiologijaMiologija
Miologija
 
Anatomija nervnog sistema
Anatomija nervnog sistemaAnatomija nervnog sistema
Anatomija nervnog sistema
 
Kosti glave
Kosti glaveKosti glave
Kosti glave
 
Anatomija lokomotornog sistema
Anatomija lokomotornog sistemaAnatomija lokomotornog sistema
Anatomija lokomotornog sistema
 
20. Mozdano stablo
20. Mozdano stablo20. Mozdano stablo
20. Mozdano stablo
 
Mozdano stablo
Mozdano stabloMozdano stablo
Mozdano stablo
 
Svi misici
Svi misiciSvi misici
Svi misici
 
Anatomija srca
Anatomija srcaAnatomija srca
Anatomija srca
 
Anatomija uvod (1)
Anatomija uvod (1)Anatomija uvod (1)
Anatomija uvod (1)
 
Kosti trupa i grudnog koša
Kosti trupa i grudnog košaKosti trupa i grudnog koša
Kosti trupa i grudnog koša
 
Anatomija lokomotornog sistema
Anatomija lokomotornog sistemaAnatomija lokomotornog sistema
Anatomija lokomotornog sistema
 
Cerebellum
CerebellumCerebellum
Cerebellum
 
Histologija - Osifikacija i zglobovi
Histologija - Osifikacija i zgloboviHistologija - Osifikacija i zglobovi
Histologija - Osifikacija i zglobovi
 
Mišici grudnog koša tabele (4)
Mišici grudnog koša tabele (4)Mišici grudnog koša tabele (4)
Mišici grudnog koša tabele (4)
 

Similar to Anatomija moždano stablo

Bazalna jedra
Bazalna jedraBazalna jedra
Bazalna jedradr Šarac
 
Anatomija nervnog sistema
Anatomija nervnog sistemaAnatomija nervnog sistema
Anatomija nervnog sistema
Jovan Šarac
 
Anatomija CNS-a
Anatomija CNS-aAnatomija CNS-a
Anatomija CNS-a
dr Šarac
 
Nervno tkivo
Nervno tkivoNervno tkivo
Nervno tkivo
Vesna Danilovic
 
012prednjimozak 100220164013-phpapp02
012prednjimozak 100220164013-phpapp02012prednjimozak 100220164013-phpapp02
012prednjimozak 100220164013-phpapp02
Natasa Spasic
 
012prednjimozak 100220164013-phpapp02
012prednjimozak 100220164013-phpapp02012prednjimozak 100220164013-phpapp02
012prednjimozak 100220164013-phpapp02Natasa Spasic
 
централни нервни систем
централни нервни системцентрални нервни систем
централни нервни систем
Maja Simic
 
Stimulacija motornog razvoja kod riziko dece
Stimulacija motornog razvoja kod riziko deceStimulacija motornog razvoja kod riziko dece
Stimulacija motornog razvoja kod riziko dece
Ana Maric Stevanovic
 
ЦНС (мозак).pdf
ЦНС (мозак).pdfЦНС (мозак).pdf
ЦНС (мозак).pdf
Mihajlo Maksimovic
 
Anatomija karlice
Anatomija karliceAnatomija karlice
Anatomija karliceMinja Simic
 
Kicmena mozdina
Kicmena mozdina Kicmena mozdina
Kicmena mozdina dr Šarac
 
Opšta neurologija
Opšta neurologijaOpšta neurologija
Opšta neurologija
Jovan Šarac
 
Квиз Анастасија Јевтић 2016.
Квиз Анастасија Јевтић 2016.Квиз Анастасија Јевтић 2016.
Квиз Анастасија Јевтић 2016.
Dragana Barac Cakarevic
 
dokumen.tips_nervi-donjeg-ekstremiteta.ppt
dokumen.tips_nervi-donjeg-ekstremiteta.pptdokumen.tips_nervi-donjeg-ekstremiteta.ppt
dokumen.tips_nervi-donjeg-ekstremiteta.ppt
plazma69
 
ЦНС (кичмена мождина).pdf
ЦНС (кичмена мождина).pdfЦНС (кичмена мождина).pdf
ЦНС (кичмена мождина).pdf
Mihajlo Maksimovic
 

Similar to Anatomija moždano stablo (20)

Bazalna jedra
Bazalna jedraBazalna jedra
Bazalna jedra
 
Anatomija nervnog sistema
Anatomija nervnog sistemaAnatomija nervnog sistema
Anatomija nervnog sistema
 
Anatomija CNS-a
Anatomija CNS-aAnatomija CNS-a
Anatomija CNS-a
 
Nervno tkivo
Nervno tkivoNervno tkivo
Nervno tkivo
 
012prednjimozak 100220164013-phpapp02
012prednjimozak 100220164013-phpapp02012prednjimozak 100220164013-phpapp02
012prednjimozak 100220164013-phpapp02
 
012prednjimozak 100220164013-phpapp02
012prednjimozak 100220164013-phpapp02012prednjimozak 100220164013-phpapp02
012prednjimozak 100220164013-phpapp02
 
CEREBELUM
CEREBELUMCEREBELUM
CEREBELUM
 
Cerebellum
Cerebellum Cerebellum
Cerebellum
 
централни нервни систем
централни нервни системцентрални нервни систем
централни нервни систем
 
Centralni nervni sistem
Centralni nervni sistemCentralni nervni sistem
Centralni nervni sistem
 
Stimulacija motornog razvoja kod riziko dece
Stimulacija motornog razvoja kod riziko deceStimulacija motornog razvoja kod riziko dece
Stimulacija motornog razvoja kod riziko dece
 
нервни систем.
нервни систем.нервни систем.
нервни систем.
 
ЦНС (мозак).pdf
ЦНС (мозак).pdfЦНС (мозак).pdf
ЦНС (мозак).pdf
 
Anatomija karlice
Anatomija karliceAnatomija karlice
Anatomija karlice
 
Kicmena mozdina
Kicmena mozdina Kicmena mozdina
Kicmena mozdina
 
Opšta neurologija
Opšta neurologijaOpšta neurologija
Opšta neurologija
 
Квиз Анастасија Јевтић 2016.
Квиз Анастасија Јевтић 2016.Квиз Анастасија Јевтић 2016.
Квиз Анастасија Јевтић 2016.
 
Nervni sistem uvod
Nervni sistem  uvodNervni sistem  uvod
Nervni sistem uvod
 
dokumen.tips_nervi-donjeg-ekstremiteta.ppt
dokumen.tips_nervi-donjeg-ekstremiteta.pptdokumen.tips_nervi-donjeg-ekstremiteta.ppt
dokumen.tips_nervi-donjeg-ekstremiteta.ppt
 
ЦНС (кичмена мождина).pdf
ЦНС (кичмена мождина).pdfЦНС (кичмена мождина).pdf
ЦНС (кичмена мождина).pdf
 

More from Anatomija dr Šarac

Vene
Vene Vene
Aorta drugi deo
Aorta  drugi deoAorta  drugi deo
Aorta drugi deo
Anatomija dr Šarac
 
Arterijskahipertenzija
Arterijskahipertenzija Arterijskahipertenzija
Arterijskahipertenzija
Anatomija dr Šarac
 
Unutrasnjiispoljasnjizenskiimuskipolniorganij
UnutrasnjiispoljasnjizenskiimuskipolniorganijUnutrasnjiispoljasnjizenskiimuskipolniorganij
Unutrasnjiispoljasnjizenskiimuskipolniorganij
Anatomija dr Šarac
 
Graadojkesavicnatalija 140401110835-phpapp01
Graadojkesavicnatalija 140401110835-phpapp01Graadojkesavicnatalija 140401110835-phpapp01
Graadojkesavicnatalija 140401110835-phpapp01
Anatomija dr Šarac
 
Endokrinisistemnikolacekicevic 140516062421-phpapp02
Endokrinisistemnikolacekicevic 140516062421-phpapp02Endokrinisistemnikolacekicevic 140516062421-phpapp02
Endokrinisistemnikolacekicevic 140516062421-phpapp02
Anatomija dr Šarac
 
Jetra
Jetra Jetra
Digestivni sistem
Digestivni sistemDigestivni sistem
Digestivni sistem
Anatomija dr Šarac
 
Ishrana
Ishrana Ishrana
25.zavisnost od-halucinogena
25.zavisnost od-halucinogena25.zavisnost od-halucinogena
25.zavisnost od-halucinogena
Anatomija dr Šarac
 
24.zavisnost od-opijata1289570690
24.zavisnost od-opijata128957069024.zavisnost od-opijata1289570690
24.zavisnost od-opijata1289570690
Anatomija dr Šarac
 
23.zavisnost od-stimulatora-nervnog-sistema-copy
23.zavisnost od-stimulatora-nervnog-sistema-copy23.zavisnost od-stimulatora-nervnog-sistema-copy
23.zavisnost od-stimulatora-nervnog-sistema-copy
Anatomija dr Šarac
 
22.zavisnost od kanabinoida
22.zavisnost od kanabinoida22.zavisnost od kanabinoida
22.zavisnost od kanabinoida
Anatomija dr Šarac
 
21.narkomanija stepanic-tijana1
21.narkomanija stepanic-tijana121.narkomanija stepanic-tijana1
21.narkomanija stepanic-tijana1
Anatomija dr Šarac
 
Histologija cirkulatorni sistem
Histologija cirkulatorni sistem Histologija cirkulatorni sistem
Histologija cirkulatorni sistem
Anatomija dr Šarac
 
Histologija respiratorni sistem
Histologija respiratorni sistemHistologija respiratorni sistem
Histologija respiratorni sistem
Anatomija dr Šarac
 
Anatomija mali atlas
Anatomija mali atlasAnatomija mali atlas
Anatomija mali atlas
Anatomija dr Šarac
 

More from Anatomija dr Šarac (20)

Vene
Vene Vene
Vene
 
gornjaidonjaupljavena
gornjaidonjaupljavenagornjaidonjaupljavena
gornjaidonjaupljavena
 
Aorta drugi deo
Aorta  drugi deoAorta  drugi deo
Aorta drugi deo
 
Arterijskahipertenzija
Arterijskahipertenzija Arterijskahipertenzija
Arterijskahipertenzija
 
Unutrasnjiispoljasnjizenskiimuskipolniorganij
UnutrasnjiispoljasnjizenskiimuskipolniorganijUnutrasnjiispoljasnjizenskiimuskipolniorganij
Unutrasnjiispoljasnjizenskiimuskipolniorganij
 
Graadojkesavicnatalija 140401110835-phpapp01
Graadojkesavicnatalija 140401110835-phpapp01Graadojkesavicnatalija 140401110835-phpapp01
Graadojkesavicnatalija 140401110835-phpapp01
 
Endokrinisistemnikolacekicevic 140516062421-phpapp02
Endokrinisistemnikolacekicevic 140516062421-phpapp02Endokrinisistemnikolacekicevic 140516062421-phpapp02
Endokrinisistemnikolacekicevic 140516062421-phpapp02
 
Jetra
Jetra Jetra
Jetra
 
Digestivni sistem
Digestivni sistemDigestivni sistem
Digestivni sistem
 
Ishrana
Ishrana Ishrana
Ishrana
 
25.zavisnost od-halucinogena
25.zavisnost od-halucinogena25.zavisnost od-halucinogena
25.zavisnost od-halucinogena
 
24.zavisnost od-opijata1289570690
24.zavisnost od-opijata128957069024.zavisnost od-opijata1289570690
24.zavisnost od-opijata1289570690
 
23.zavisnost od-stimulatora-nervnog-sistema-copy
23.zavisnost od-stimulatora-nervnog-sistema-copy23.zavisnost od-stimulatora-nervnog-sistema-copy
23.zavisnost od-stimulatora-nervnog-sistema-copy
 
22.zavisnost od kanabinoida
22.zavisnost od kanabinoida22.zavisnost od kanabinoida
22.zavisnost od kanabinoida
 
21.narkomanija stepanic-tijana1
21.narkomanija stepanic-tijana121.narkomanija stepanic-tijana1
21.narkomanija stepanic-tijana1
 
19.alkoholizam11 1
19.alkoholizam11 119.alkoholizam11 1
19.alkoholizam11 1
 
17.reaktivna stanja1
17.reaktivna stanja117.reaktivna stanja1
17.reaktivna stanja1
 
Histologija cirkulatorni sistem
Histologija cirkulatorni sistem Histologija cirkulatorni sistem
Histologija cirkulatorni sistem
 
Histologija respiratorni sistem
Histologija respiratorni sistemHistologija respiratorni sistem
Histologija respiratorni sistem
 
Anatomija mali atlas
Anatomija mali atlasAnatomija mali atlas
Anatomija mali atlas
 

Anatomija moždano stablo

 • 1. ANATOMIJA MOANATOMIJA MOŽDANOGŽDANOG STABLASTABLA Prof. dr Branislav FilipovićProf. dr Branislav Filipović
 • 2. DELOVIDELOVI • Medulla oblongataMedulla oblongata • ponspons • mesencephalonmesencephalon • neki autori pridodaju isthmusneki autori pridodaju isthmus rhombencephali (izraženiji kodrhombencephali (izraženiji kod kvadripeda)kvadripeda) TO SAM, U STVARI, JA!
 • 4. Ventralna stranaVentralna strana • Medulla oblongata:Medulla oblongata: • Kaudalna granica: ravanKaudalna granica: ravan koja prolazi kroz dens axisa ikoja prolazi kroz dens axisa i korenove C1korenove C1 • Rostralna granica: fossaRostralna granica: fossa postpontina (sulcuspostpontina (sulcus bulbopontinus – VI, VII, VIIbulbopontinus – VI, VII, VII bis i VIII k.n.)bis i VIII k.n.) • Delovi:Delovi: – pyramispyramis – sulcus medianus ant.sulcus medianus ant. – sulcus anterior lateralis (XII)sulcus anterior lateralis (XII) – olivaoliva – sulcus posterior lateralissulcus posterior lateralis (IX, X, XI)(IX, X, XI) – decussatio pyramidumdecussatio pyramidum
 • 5. PonsPons • EmminentiaEmminentia pyramidalispyramidalis • sulcus basilarissulcus basilaris • ped. cerebellaresped. cerebellares mediimedii • izbija n.Vizbija n.V Fossa prepontinaFossa prepontina
 • 6. MesencephalonMesencephalon • crura cerebricrura cerebri • fossafossa interpeduncularisinterpeduncularis • izbija n. IIIizbija n. III
 • 7. Dorzalni aspektDorzalni aspekt • Mesencephalon: tectumMesencephalon: tectum – colliculus sperior et– colliculus sperior et inferior (između donjihinferior (između donjih izbija n. IV)izbija n. IV) • Otvoreni deo saOtvoreni deo sa ponsom sačinjavaponsom sačinjava romboidnu jamuromboidnu jamu • Medulla oblogata:Medulla oblogata: tuberculum gracile ituberculum gracile i cuneatum – u tzv.cuneatum – u tzv. „zatvorenom delu”„zatvorenom delu”
 • 8. Fossa rhomboideaFossa rhomboidea • rostralna granica: pedunculirostralna granica: pedunculi cerebellares superiorescerebellares superiores • kaudalna granica: pedunculikaudalna granica: pedunculi cerebellares inferiorescerebellares inferiores • striae medullares ventriculi quarti jestriae medullares ventriculi quarti je dele na pontini (rostralni) i oblongatnidele na pontini (rostralni) i oblongatni (kaudalni) deo(kaudalni) deo
 • 9. Fossa rhomboideaFossa rhomboidea 1. Tuberculum cuneatum 2. Tuberculum gracile 3. Obex 4. trigonum n. hypoglossi 5. trigonum n. vagi 6. striae medullares ventriculi quarti 7. ped. cerebelares medii 8. colliculus facialis 9. area vestibularis funiculus separans fovea superior locus coeruleus Sulcus limitans
 • 10. GRAGRAĐA SIVE MASEĐA SIVE MASE • Nuclei nn. cranialesNuclei nn. craniales • Relejna jedra (nove sive mase)Relejna jedra (nove sive mase) • Formatio reticularisFormatio reticularis
 • 11. NUCLEI NERVI CRANIALESNUCLEI NERVI CRANIALES
 • 12. SADA PAZITE, INAČE NIKADSADA PAZITE, INAČE NIKAD NEĆETE SHVATITINEĆETE SHVATITI GSEGSE GVEGVE GVAGVA GSAGSA Tractus corticospinalis
 • 13. Šta se desi u produženojŠta se desi u produženoj moždini?moždini? SVESVE SVASVA SSASSA
 • 14. Šta rade koja vlakna?Šta rade koja vlakna? • GSE – inervišu mišiće jezika i pokretačeGSE – inervišu mišiće jezika i pokretače očnih jabučica – III, IV, VI, XIIočnih jabučica – III, IV, VI, XII • GVE – parasimpatička – III, VII, IX, XGVE – parasimpatička – III, VII, IX, X • SVE – mišići poreklom iz branhijalnih lukovaSVE – mišići poreklom iz branhijalnih lukova – V, VII, IX, X, XI– V, VII, IX, X, XI • GVA - VII, IX, X – viscerosenzibilitetGVA - VII, IX, X – viscerosenzibilitet • SVA – ukus VII, IX, X (?)SVA – ukus VII, IX, X (?) • GSA – senzibilitet površinskih struktura V,GSA – senzibilitet površinskih struktura V, VII, IX, XVII, IX, X • SSA – čula – I, II, VIIISSA – čula – I, II, VIII
 • 16. Ima i daljeIma i dalje Nuc. accessorius (autonomicus) n. III Edinger - Westphall Nuc. salivatorius sup. (VII) Nuc. salivatorius inf. (IX) Nuc. dorsalis n. vagi GVE Nuc. solitarius (VII, IX, X) - GVA Nuc. gustatorius- VII, IX, X - SVA
 • 17. Ima i daljeIma i dalje Nuc. mesencephalicus – V Nuc. sensorius superior (principalis) - V Nuc. spinalis n. trigeminalis – V, VII, IX, X pars oralis pars interpolaris pars caudalis (VII, IX, X) GSA Nuc. vestibularis sup., inf., med., lat. Nuc. cochlearis ventralis et dorsalis SSA
 • 18. FORMATIO RETICULARISFORMATIO RETICULARIS • Sistem za brzu reakciju (aktivacija iliSistem za brzu reakciju (aktivacija ili inhibicija)inhibicija) • Retikularna supstanca (substantiaRetikularna supstanca (substantia reticularis) se proteže kroz celo moždanoreticularis) se proteže kroz celo moždano stablo i može se grubo podeliti u tri stuba:stablo i može se grubo podeliti u tri stuba: medijalni (nuc. raphes), intermedujernimedijalni (nuc. raphes), intermedujerni (sadrže velike neurone, te se zovu magno- ili(sadrže velike neurone, te se zovu magno- ili gigantocelularna jedra) i lateralni (maligigantocelularna jedra) i lateralni (mali neuroni, parvocelularna jedra).neuroni, parvocelularna jedra).
 • 19. VAŽNIJA RETIKULARNA JEDRAVAŽNIJA RETIKULARNA JEDRA U PRODUŽENOJ MOŽDINIU PRODUŽENOJ MOŽDINI • Nuc. centralis medullae oblongataeNuc. centralis medullae oblongatae (vitalne funkcije)(vitalne funkcije) • GGigantocelularna jedraigantocelularna jedra (nema latinskog naziva), koja(nema latinskog naziva), koja regulišu posturalni stav i pokrete (uglavnomregulišu posturalni stav i pokrete (uglavnom automatske radnje vezane za njih)automatske radnje vezane za njih) • AAminergička jedraminergička jedra (luče uglavnom adrenalin i(luče uglavnom adrenalin i serotonin), koja učestvuju u regulaciji sna, hodanja,serotonin), koja učestvuju u regulaciji sna, hodanja, pažnje, raspoloženja i senzoričke modulacijepažnje, raspoloženja i senzoričke modulacije (modifikacija utisaka stečenih senzoričkim putem u(modifikacija utisaka stečenih senzoričkim putem u adekvatne za dalju obradu)adekvatne za dalju obradu) • PParvocelularna jedraarvocelularna jedra (brojnija u ponsu) koja,(brojnija u ponsu) koja, regulišu salivaciju preko IX moždanog živcaregulišu salivaciju preko IX moždanog živca • nucc. paramedianinucc. paramediani, koji sprovode somatske i, koji sprovode somatske i visceralne informacije ka cerebelumuvisceralne informacije ka cerebelumu
 • 20. VAŽNIJA RETIKULARNA JEDRAVAŽNIJA RETIKULARNA JEDRA U PONSUU PONSU • Locus coeruleus, važan noradrenegičkiLocus coeruleus, važan noradrenegički centar, koji ima projekcije u sve važnijecentar, koji ima projekcije u sve važnije kortikalne i supkortikalne delovekortikalne i supkortikalne delove • Nucc. raphes, jedra koja su najbrojnija uNucc. raphes, jedra koja su najbrojnija u ponsu i pripadaju serotonergičkom sistemuponsu i pripadaju serotonergičkom sistemu (luče serotonin, 5-hidroksi-triptamin).(luče serotonin, 5-hidroksi-triptamin). Povezani su neuronskim krugovima saPovezani su neuronskim krugovima sa cerebelumom, mezencefalonom icerebelumom, mezencefalonom i produženom moždinom.produženom moždinom.
 • 21. RETIKULARNA FORMACIJARETIKULARNA FORMACIJA SREDNJEG MOZGASREDNJEG MOZGA • MMagno ili giganto celularni stubagno ili giganto celularni stub -- čunasto jedročunasto jedro (nuc. cuneiformis), koje je udruženo sa nuc.(nuc. cuneiformis), koje je udruženo sa nuc. subcuneiformis.subcuneiformis. • Aferentna vlakna dobija iz: kičmene moždine (tr.Aferentna vlakna dobija iz: kičmene moždine (tr. spinoreticularis), moždanih živaca, talamusa,spinoreticularis), moždanih živaca, talamusa, subtalamusa, hipotalamusa ("vrhovni komandantsubtalamusa, hipotalamusa ("vrhovni komandant FR"), cerebeluma, akustičkog i optičkog sistema.FR"), cerebeluma, akustičkog i optičkog sistema. • ““DDevojka za sve", FR takođe i šalje veliki brojevojka za sve", FR takođe i šalje veliki broj vlakana u: kičmenu moždinu (tr.reticulospinalis); dovlakana u: kičmenu moždinu (tr.reticulospinalis); do sličnih centara u ostalom delo moždanog stabla; usličnih centara u ostalom delo moždanog stabla; u cerebelum; u nuc. ruber, substantiu nigru i tektalnicerebelum; u nuc. ruber, substantiu nigru i tektalni predeo mezencefalona; u subtalamus, talamus ipredeo mezencefalona; u subtalamus, talamus i hipotalamus; i indirektno, preko relejnih jedarahipotalamus; i indirektno, preko relejnih jedara diencefalona, u koru velikog mozga (uključujući idiencefalona, u koru velikog mozga (uključujući i veliki deo limbičkog sistema i neocortex) i bazalnaveliki deo limbičkog sistema i neocortex) i bazalna jedra, pre svega corpus striatum.jedra, pre svega corpus striatum.
 • 22. RELEJNA JEDRA PRODUŽENERELEJNA JEDRA PRODUŽENE MOŽDINE I PONSAMOŽDINE I PONSA • 1) relejna jedra za duboki svesni (proprioceptivni)1) relejna jedra za duboki svesni (proprioceptivni) senzibilitet: nuc. gracilis i nuc. cuneatus, zajedno sasenzibilitet: nuc. gracilis i nuc. cuneatus, zajedno sa nuc. cuneatus accessorius; smeštena ispodnuc. cuneatus accessorius; smeštena ispod istoimenih brežuljakaistoimenih brežuljaka • 2) motorna relejna jedra: nucc. olivares inferiores i2) motorna relejna jedra: nucc. olivares inferiores i nuc. olivaris accessorius (ovo je kompleks jedara,nuc. olivaris accessorius (ovo je kompleks jedara, tako da množina nije greška) koja primaju impulse iztako da množina nije greška) koja primaju impulse iz kore i nuc.rubera i šalju ih do cerebeluma, putemkore i nuc.rubera i šalju ih do cerebeluma, putem tractus olivocerebellarisatractus olivocerebellarisa; nucc. pontis koji primaju; nucc. pontis koji primaju vlakna iz motorne kore i šalju ka cerebelumuvlakna iz motorne kore i šalju ka cerebelumu • 3) akustička relejna jedra, pre svega nuc. olivaris3) akustička relejna jedra, pre svega nuc. olivaris superiorsuperior, nuc. lemnisci laterealis, nuc. corporis, nuc. lemnisci laterealis, nuc. corporis trapezoideitrapezoidei
 • 23. MORFOLOGIJA SIVE I BELEMORFOLOGIJA SIVE I BELE MASE NA PRESECIMAMASE NA PRESECIMA A TAMAN STE MISLILI DA JEA TAMAN STE MISLILI DA JE KRAJ!KRAJ!
 • 24. Medulla oblongata (presek u nivou obex- a)Medulla oblongata (presek u nivou obex- a) ALS C-S LM FLM Fibrae arcuatae Nuc. olivaris inf. Nuc. centralis medullae oblongatae
 • 25. PonsPons Tr. corticospinalis Nucc. raphes – 5- HT Pedunculus cerebellaris medius Nucc. pontis Lemniscus lateralis Pedunculus cerebellaris sup. Nuc. olivaris sup. Corpus trapezoideum
 • 26. UNUTRAŠNJA GRAĐAUNUTRAŠNJA GRAĐA SREDNJEG MOZGASREDNJEG MOZGA (MESENCEPHALON)(MESENCEPHALON)
 • 27. • Ceo mesencephalon na preseku izgledaCeo mesencephalon na preseku izgleda kao Miki Maus okrenut naglavačke, takokao Miki Maus okrenut naglavačke, tako da uši dođu napred. Između crura cerebri ida uši dođu napred. Između crura cerebri i tectuma, nalazi se četvrtasta pločica,tectuma, nalazi se četvrtasta pločica, tegmentum mesencephalicum. Od nožicategmentum mesencephalicum. Od nožica je deli tamnija traka sive mase, substantiaje deli tamnija traka sive mase, substantia nigra - Sőmmeringi (Samuel Thomas vonnigra - Sőmmeringi (Samuel Thomas von Sőmmering, 1755-1830).Sőmmering, 1755-1830).
 • 29. • Crura cerebri su deo beleCrura cerebri su deo bele mase srednjeg mozga.mase srednjeg mozga. Kroz njih prolaze velikiKroz njih prolaze veliki motorni putevi: direktnimotorni putevi: direktni (tr. corticospinalis i tr.(tr. corticospinalis i tr. corticonuclearis) kojicorticonuclearis) koji zauzimaju oko dvezauzimaju oko dve trećine vlakana u krusu; itrećine vlakana u krusu; i indirektni (tr.indirektni (tr. frontopontinus i tr.frontopontinus i tr. parieto-occipito-parieto-occipito- temporopontinus), koji setemporopontinus), koji se završavaju u nucc. pontiszavršavaju u nucc. pontis..
 • 30. • Crura cerebri prolaze kroz hiatus tentorii i nastavljaju se direktno na zadnji krak capsulae internae. • Ovo često dolazi na testu!
 • 31. • SSubstantia nigra je siva masa iubstantia nigra je siva masa i spada u kategoriju bazalnihspada u kategoriju bazalnih ganglija. Crnu boju njenomganglija. Crnu boju njenom izgledu daje pigment,izgledu daje pigment, neuromelanin. Ovaj pigment jeneuromelanin. Ovaj pigment je intenzivniji u starijih osoba.intenzivniji u starijih osoba. Sama formacija se proteže odSama formacija se proteže od lateralnog do medijalnoglateralnog do medijalnog sulkusa, rostralno zadirući usulkusa, rostralno zadirući u subtalamus. Ima dva dela:subtalamus. Ima dva dela: pars compacta, dorzalni deo,pars compacta, dorzalni deo, sa većim brojem neurona; isa većim brojem neurona; i pars reticulata (reticularis),pars reticulata (reticularis), ventralni deo sa manjimventralni deo sa manjim brojem neurona, koji zadire ubrojem neurona, koji zadire u subtalamus i predstavljasubtalamus i predstavlja nastavak globus palidusanastavak globus palidusa..
 • 32. • Substantia nigra je povezana sa cerebralnim korteksom,Substantia nigra je povezana sa cerebralnim korteksom, bazalnim jedrima, hipotalamusom i kičmenombazalnim jedrima, hipotalamusom i kičmenom moždinom. Unutar mezencefalona, poseduje snažnemoždinom. Unutar mezencefalona, poseduje snažne veze sa retikularnom supstancom i tektalnim područjem.veze sa retikularnom supstancom i tektalnim područjem. Glavni transmiter u eferentnim vezama je DA, koja igraGlavni transmiter u eferentnim vezama je DA, koja igra glavnu ulogu u nigrostrijatnom sistemu (veze corpusglavnu ulogu u nigrostrijatnom sistemu (veze corpus striatuma sa ovim područjem). Ona modulišuće deluje nastriatuma sa ovim područjem). Ona modulišuće deluje na mišićni tonus, omogućavajući da ruke ne drhte pri finimmišićni tonus, omogućavajući da ruke ne drhte pri finim radnjama.radnjama.
 • 33. • Sivu masu tegmentuma sačinjavaju:Sivu masu tegmentuma sačinjavaju: • jedra moždanih živacajedra moždanih živaca • Crveno jedro (nuc. ruber) je parna, ovoidna formacija, veličine oko 5 mm,Crveno jedro (nuc. ruber) je parna, ovoidna formacija, veličine oko 5 mm, smeštena dorzomedijalno od substancije nigre (slika 13a). Ime je dobila posmeštena dorzomedijalno od substancije nigre (slika 13a). Ime je dobila po crvenkasto-ružičastoj boji na svežem preseku. Boja dolazi od velike količinecrvenkasto-ružičastoj boji na svežem preseku. Boja dolazi od velike količine pigmenta koji sadrži gvožđe. U gornjim delovima mezencefalona, njegovapigmenta koji sadrži gvožđe. U gornjim delovima mezencefalona, njegova granica sa zadnje strane je delimično brisana i ono prelazi u retikularnugranica sa zadnje strane je delimično brisana i ono prelazi u retikularnu formaciju. Nuc. ruber je veoma važno jedro koje učestvuje uformaciju. Nuc. ruber je veoma važno jedro koje učestvuje u ekstrapiramidnom motornom sistemu. U njege dolaze brojna aferentnaekstrapiramidnom motornom sistemu. U njege dolaze brojna aferentna vlakna iz kore (somatomotorne i somatosenzitivne) kao i iz talamusa (deo jevlakna iz kore (somatomotorne i somatosenzitivne) kao i iz talamusa (deo je tr.tegmentalis centralisa). Glavni eferentni snopovi formiraju tr. rubrospinalistr.tegmentalis centralisa). Glavni eferentni snopovi formiraju tr. rubrospinalis - Monakow (Constantin von Monakow, 1853-1930), tr. rubrobulbaris i tr.- Monakow (Constantin von Monakow, 1853-1930), tr. rubrobulbaris i tr. rubrocerebellaris. Veliki deo eferentnih vlakana odlazi i u nuc. olivarisrubrocerebellaris. Veliki deo eferentnih vlakana odlazi i u nuc. olivaris inferior, preko talamo-rubro-olivarnog puta.inferior, preko talamo-rubro-olivarnog puta. • Nuc. commisuralis posterior et fasciculi longitudinalis medialis-Nuc. commisuralis posterior et fasciculi longitudinalis medialis- Darkschewitsch (Liverij Osipovich Darkshewitsch, 1858-1925) je jedro uDarkschewitsch (Liverij Osipovich Darkshewitsch, 1858-1925) je jedro u dorzalnom delu tegmentuma, čija se vlakna pridodaju fasciculusdorzalnom delu tegmentuma, čija se vlakna pridodaju fasciculus longitudinalis medialisu, zajedno sa eferentima iz okolnih strukturalongitudinalis medialisu, zajedno sa eferentima iz okolnih struktura (retikularne formacije i Cajalovih jedara). Nalazi se ispod zadnje komisure(retikularne formacije i Cajalovih jedara). Nalazi se ispod zadnje komisure • Formatio reticularis (FR)Formatio reticularis (FR)
 • 35. BELA MASA TEGMENTUMABELA MASA TEGMENTUMA • Sastavljena je od vlakana velikih puteva, istihSastavljena je od vlakana velikih puteva, istih koji prolaze kroz pons.koji prolaze kroz pons. MMotorni i vegetativni:otorni i vegetativni: fasciculus longitudinalis medialis, tr.fasciculus longitudinalis medialis, tr. rubrospinalis, tr. tegmentalis centralis, tr.rubrospinalis, tr. tegmentalis centralis, tr. reticulospinalis, fasciculus longitudinalis dorsalisreticulospinalis, fasciculus longitudinalis dorsalis - Schütz i pedunculi cerebellares superiores i- Schütz i pedunculi cerebellares superiores i njihovo mesto ukrštanja. Nožice malog mozganjihovo mesto ukrštanja. Nožice malog mozga su ubrojene u motorne puteve jer sadržesu ubrojene u motorne puteve jer sadrže cerebelofugalna vlakna koja polaze iz jedara, acerebelofugalna vlakna koja polaze iz jedara, a učestvuju uglavnom u regulaciji motorikeučestvuju uglavnom u regulaciji motorike
 • 36. BELA MASA 2BELA MASA 2 • Senzitivni i čulni putevi: Antero-lateralniSenzitivni i čulni putevi: Antero-lateralni sistem (tr. spinothalamicus i tr.sistem (tr. spinothalamicus i tr. spinoreticularis), lemniscus medialis ispinoreticularis), lemniscus medialis i lemniscus lateralis (samo manjim delom).lemniscus lateralis (samo manjim delom). Kroz pretektalni deo mezencefalonaKroz pretektalni deo mezencefalona prolaze refleksna vlakna optičkog puta iprolaze refleksna vlakna optičkog puta i dolaze do centara za pokrete očiju, koji sedolaze do centara za pokrete očiju, koji se nalaze u retikularnoj formaciji unalaze u retikularnoj formaciji u moždanom stablu.moždanom stablu.
 • 37. TECTUM MESENCEPHALICUMTECTUM MESENCEPHALICUM • Colliculus inferiorColliculus inferior sadrži sivu masu u vidu jedra (nuc.sadrži sivu masu u vidu jedra (nuc. colliculi inferioris), koji u potpunosti pripada akustičkomcolliculi inferioris), koji u potpunosti pripada akustičkom sistemu i to kao njegovo relejno jedro. Jedan deosistemu i to kao njegovo relejno jedro. Jedan deo vlakana odlazi i do gornjih kolikulusa, te se priključujevlakana odlazi i do gornjih kolikulusa, te se priključuje tektospinalnom i tektobulbarnom putu.tektospinalnom i tektobulbarnom putu. • Colliculus superiorColliculus superior nema jasno morfološki određenonema jasno morfološki određeno jedro, već je siva i bela masa podeljena u laminejedro, već je siva i bela masa podeljena u lamine (slojeve), kojih ima šest. Siva masa se često simplifikuje(slojeve), kojih ima šest. Siva masa se često simplifikuje samo na nivo refleksne optičke funkcije, ali ne trebasamo na nivo refleksne optičke funkcije, ali ne treba smetnuti sa uma da od ovog područja polaze važnismetnuti sa uma da od ovog područja polaze važni ekstrapiramidni i vegetativni putevi, kao što jeekstrapiramidni i vegetativni putevi, kao što je tr.tectospinalis i tr. tectobulbaristr.tectospinalis i tr. tectobulbaris..
 • 38. • TectumTectum mesencephalicum odmesencephalicum od tegmentuma odvajategmentuma odvaja aqaeductus cerebri –aqaeductus cerebri – Sylvii, oko koga seSylvii, oko koga se nalazi substantianalazi substantia grisea centralisgrisea centralis
 • 39. E, sad je kraj!E, sad je kraj!