SlideShare a Scribd company logo
Pokreti pojedinih
segmenta tela
3
 1. Glava – pokreti lica
 2. Pokreti glave – vratni deo kičme
 3. Pokreti trupa - kičma
 4. Pokreti karlice
 5. Pokreti u zglobu kuka
 6. Pokreti u zglobu kolena
 7. Pokreti u skočnom zglobu
 8. Pokreti zglobova stopala i prstiju
4
 9. Pokreti ramenog pojasa
 10. Pokreti u zglobu ramena
 11. Pokreti u zglobu lakta
 12. Pokreti u podlaktu
 13. Poreti u zglobu šake
 14. Pokreti zglobova ručja i prstiju
Pokret – promena zglobnog ugla, tj promena polozaja jednog dela tela
u odnosu na drugi.
 1. Telo se pokreće u zglobovima.
 2. Telo se pokreće uz pomoć aktivne sile mišića.
Mišićne grupe delimo prema pokretima koje vrše.
FUNKCIONALNA ANATOMIJA
 3. Mišići se najčešće nalaze iznad (tj bliže centru
tela)
od zgloba u kome vrše pokret.
 4. “Mišić ne može da gura, može samo da vuče,
popušta
i drži”
Koncentrična kontrakcija - vuče Ekscentrična kontrakcija - popušta
Statička kontrakcija - drži
 5. Mi živimo i vežbamo u gravitaciji
Naši pokreti i kretanje zavise od više spoljašnjih sila (trenje, otpor
vazduha... ali najbitnija gravitacija!).
5
Osnove biomehanike
6
1.
Glava Kostur glave se sastoji od lobanje i kostura lica
 Lobanja je koštana ljuštura jajastog oblika koju delimo
na bazu i krov.
Baza lobanje je zglobljena sa kičmenim stubom tj
prvim vratnim pršljenom (tu je veliki otvor koji spaja
lobanjsku duplju i kičmeni kanal)
 a sa prednje strane lobanja je zglobljena sa kostima
lica
Kosti lobanje i lica su spojene nepokretnim
šavovima osim spoja donje vilice i slepoočne kosti
U kostima lobanje i lica se nalaze šupljine ispunjene
vazduhom povezane sa nosnom dupljom
(paranazalni sinusi)
7
 Kosti lobanje:
4 neparne - čeona, potiljačna, klinasata i sitasta
2 parne - temena i slepoočna
Kosti lica:
3 neparne – donja vilica, ralasta kost,
podjezična kost
6 parnih – gornja vilica, nepčana kost, jabučna,
nosna, suzna, donja nosna školjka
8
Kosti glave
9
Mišići glave
10
Pokreti lica
 Pokreti vilice : Elevacija, depresija,
protrakcija, retrakcija
 Pokreti žvakanja – duboki mišići (mišić
žvakač, slepoočni mišić, spoljašnji i
unutrašnji krilasti mišići)
 Mimični pokreti- potkožni mišići (kružni mišići
oka, kružni mišić usana, mišić nabirač obrve,
mišić smeha, mišić podizač gornje usne,
mišić obarač usnog ugla, obrazni, mišić
platizma)
11
 Kosti lica i lobanje grade više duplji i
šupljina koje sadrže mišiće, krvne
sudove, nerve, čula, polazišta disajnog,
digestivnog sistema, mozak...
12
Kičmeni stub
 Kičmeni stub (columna vertebralis)
predstavlja osnovni deo
osovinskog skeleta. Nalazi se na
zadnjoj strani trupa i vrata.
Uzglobljava se sa lobanjom,
rebrima i ulazi u sastav karlice.
 Ukupno 33-34 pršljena
13
14
Podela kičmenih pršljenova
 Vratni – cervikalni – 7 (samo fleksija i
ekstenzija) – pršljenski otvor relativno veliki,
arterija, poseban oblik axisa i atlasa (veća
fleksija i ekstenzija, rotacija oko zuba)
 Grudni – torakalni – 12 zglobljavanje sa
rebrima
 Slabinski - lumbalni – 5 najmasivniji, imaju
nastavak zakržljalo rebro
 Krsni - os sakrum– 5 srasli u krsnu kost
 Trtični – os kokcigis – 4-5 srasli u trtičnu kost
15
Nazi
v
latinski Broj Specifičnos
t
Pokret
i
Vratni Cervikalni 7 (Atlas i axis)
Arterijski otvor
(Veća fleksija i
ekstenzija, rotacija)
Fleksija i ekstenzija
Grudn
i
Torakalni 12 Zglobljavanje
sa rebrima
Fleksija,
ekstenzija, torzija
Slabinsk
i
Lumbalni 5 Najmasivniji
imaju
nastavak
zakržljalo rebo
Veća fleksija
i
ekstenzija
Krsn
i
Sakraln
i
Os
sacrum
5 srasl
i
-
Trtičn
i
Os
coccygis
4-5 srasl
i
-
16
17
18
19
2. Pokreti glave - vratni deo
kičm
e
 Fleksija (ili antefleksija) – m. Sternocleidomastoideus
 Ekstenzija (ili retrofleksija) - m. Trapezius
 Laterofleksija desna/ leva – jednostrana kontrakcija
 Rotacija levo/desno - jednostrana kontrakcija
20
21
22
23
3. Pokreti trupa - kičme
 Fleksija – m.rectus abdominis, oblikusi
 Ekstenzija – duboki mišići leđa (tri sloja:
spinotransferzalna – m.splenius capitis, sakrospinalna –
m.erektor spine, transferzospinalna – mm. multifides)
 Laterofleksija – jednostrano m.quadratus
lumborum, jednostrano fleksori i ekstenzori
 Torzija – jednostrana kontrakcija oblikusa,
dubokih mišića leđa
24
25
26
27
28
Karlica
29
30
31
32
4. Pokreti karlice
 Anterior pelvic tilt (m.iliopsoas, m.
erector spinae)
 Posterior pelvic tilt (m.rectus abdominis,
m. gluteus maximus)
33
Anterior i posterior pelvic tilt
34
35
36
5. Pokreti u zglobu kuka
 Fleksija – m. iliopsoas (m. Psoas major, m. Psoas minor, m. Ilijacus), m.
tensor fasciae latae, m. sartorius, m. rectus femoris...
 Ekstenzija – m. gluteus maximus, m. Biceps femoris, m.
Semimembranosus...
 Abdukcija – m. gluteus medius
 Adukcija – m. adductor magnus, brevis i longus, m. gracilis
 Spoljašnja rotacija – pelvitrohanterični mišići 6, m. gluteus
maximus
 Uunutrašnja rotacija – m. gluteus minimus, m. tensor fasciae
latae, m. gracilis
 Cirukmdukcija
37
38
39
40
6. Pokreti u zglobu kolena
 Fleksija – m. biceps femoris caput breve
 Ekstenzija - m. quadriceps femoris (m.
rectus femoris, m. vastus lateralis, m. vastus medialis,
m. vastus intermedius)
 Spoljašnja rotacija - m. biceps femoris
caput breve
 Unutrašnja rotacija – m. sartorius
41
7. Pokreti u skočnom
zglobu Fleksija – m. tibialis anterior
 Ekstenzija – m. triceps surae, m.
gastrocnemius
 Inverzija – m. tibialis posterior
 Everzija – m. peroneus longus
4
2
43
44
45
9. Pokreti ramenog pojasa
 Elevacija – m. levator scapule
 Depresija – m. pectoralis minor, m.
subclavius
 Protrakcija (napred) – m. seratus anterior, m.
pectoralis major
 Retrakcija (nazad) – m. trapezius, m.
romboideus
 Spoljašnja rotacija lopatice – m. seratus anterior
 Unutrašnja rotacija lopatice – m. coracobrachialis
49
10. Pokreti u zglobu ramena
 Fleksija – m.pectoralis major, m. coracobrahialis, m.
Biceps brachi
 Ekstenzija – m. latisimus dorsi, m. teres major, m.
triceps brachi
 Abdukcija – m. deltoideus
 Adukcija – m. latisimus dorsi, m. pectoralis major
 Spoljašnja rotacija – m. infraspinatus, m. teres minor
 Unutrašnja rotacija - m. subscapularis, m. pectoralis
major
 Cirkumdukcija -
46
47
48
50
11. Pokreti u zglobu lakta
 Fleksija – m. biceps brachi
 Ekstenzija – m. triceps brachi

More Related Content

What's hot

Misicii potkolenice i stopala
Misicii potkolenice i stopalaMisicii potkolenice i stopala
Misicii potkolenice i stopala
Au Medu
 
Zglobovi
Zglobovi Zglobovi
Zglobovi
dr Šarac
 
Miologija pdf
Miologija pdfMiologija pdf
Miologija pdfdr Šarac
 
Misici gornjeg ekstremiteta
Misici gornjeg ekstremitetaMisici gornjeg ekstremiteta
Misici gornjeg ekstremiteta
Au Medu
 
Aorta II deo
Aorta II deoAorta II deo
Aorta II deodr Šarac
 
Manuelni misicni test - Misici sake - Hand muscle testing
Manuelni misicni test - Misici sake - Hand muscle testingManuelni misicni test - Misici sake - Hand muscle testing
Manuelni misicni test - Misici sake - Hand muscle testing
Medical school Novi Sad
 
Kosti trupa i grudnog koša
Kosti trupa i grudnog košaKosti trupa i grudnog koša
Kosti trupa i grudnog košadr Šarac
 
Misici glave, vrata i trupa
Misici glave, vrata i trupaMisici glave, vrata i trupa
Misici glave, vrata i trupa
dr Šarac
 
Arterije ruka
Arterije rukaArterije ruka
Arterije ruka
Au Medu
 
Deformiteti kičme
Deformiteti kičmeDeformiteti kičme
Deformiteti kičme
dr Šarac
 
Pripreme za ispit
Pripreme za ispitPripreme za ispit
Pripreme za ispit
dr Šarac
 
Kosti donjih ekstremiteta
Kosti donjih ekstremitetaKosti donjih ekstremiteta
Kosti donjih ekstremiteta
dr Šarac
 
Topografija ruke
Topografija rukeTopografija ruke
Topografija ruke
Au Medu
 
Anatomija lokomotornog sistema
Anatomija lokomotornog sistemaAnatomija lokomotornog sistema
Anatomija lokomotornog sistemadr Šarac
 
Manuelni misicni test rucnog zgloba (art. radiocarpalis) Wrist
Manuelni misicni test rucnog zgloba (art. radiocarpalis) WristManuelni misicni test rucnog zgloba (art. radiocarpalis) Wrist
Manuelni misicni test rucnog zgloba (art. radiocarpalis) Wrist
Medical school Novi Sad
 

What's hot (20)

Misicii potkolenice i stopala
Misicii potkolenice i stopalaMisicii potkolenice i stopala
Misicii potkolenice i stopala
 
Zglobovi
Zglobovi Zglobovi
Zglobovi
 
KOSTI RUKE
KOSTI RUKEKOSTI RUKE
KOSTI RUKE
 
Miologija pdf
Miologija pdfMiologija pdf
Miologija pdf
 
Misici gornjeg ekstremiteta
Misici gornjeg ekstremitetaMisici gornjeg ekstremiteta
Misici gornjeg ekstremiteta
 
Aorta II deo
Aorta II deoAorta II deo
Aorta II deo
 
Manuelni misicni test - Misici sake - Hand muscle testing
Manuelni misicni test - Misici sake - Hand muscle testingManuelni misicni test - Misici sake - Hand muscle testing
Manuelni misicni test - Misici sake - Hand muscle testing
 
Anatomija
AnatomijaAnatomija
Anatomija
 
Kosti glave
Kosti glaveKosti glave
Kosti glave
 
Kosti trupa i grudnog koša
Kosti trupa i grudnog košaKosti trupa i grudnog koša
Kosti trupa i grudnog koša
 
Osteologija
OsteologijaOsteologija
Osteologija
 
Opšta osteologija
Opšta osteologija Opšta osteologija
Opšta osteologija
 
Misici glave, vrata i trupa
Misici glave, vrata i trupaMisici glave, vrata i trupa
Misici glave, vrata i trupa
 
Arterije ruka
Arterije rukaArterije ruka
Arterije ruka
 
Deformiteti kičme
Deformiteti kičmeDeformiteti kičme
Deformiteti kičme
 
Pripreme za ispit
Pripreme za ispitPripreme za ispit
Pripreme za ispit
 
Kosti donjih ekstremiteta
Kosti donjih ekstremitetaKosti donjih ekstremiteta
Kosti donjih ekstremiteta
 
Topografija ruke
Topografija rukeTopografija ruke
Topografija ruke
 
Anatomija lokomotornog sistema
Anatomija lokomotornog sistemaAnatomija lokomotornog sistema
Anatomija lokomotornog sistema
 
Manuelni misicni test rucnog zgloba (art. radiocarpalis) Wrist
Manuelni misicni test rucnog zgloba (art. radiocarpalis) WristManuelni misicni test rucnog zgloba (art. radiocarpalis) Wrist
Manuelni misicni test rucnog zgloba (art. radiocarpalis) Wrist
 

Viewers also liked

Zglob lakta art. cubiti elbow joint
Zglob lakta art. cubiti elbow jointZglob lakta art. cubiti elbow joint
Zglob lakta art. cubiti elbow joint
Medical school Novi Sad
 
Anatomija kosti lobanje
Anatomija kosti lobanjeAnatomija kosti lobanje
Anatomija kosti lobanje
Anatomija dr Šarac
 
Wrist & hand, Ručni zglob i šaka
Wrist & hand, Ručni zglob i šakaWrist & hand, Ručni zglob i šaka
Wrist & hand, Ručni zglob i šaka
Medical school Novi Sad
 
Manuelni misicni test zgloba lakta (art.cubiti), elbow joint
Manuelni misicni test zgloba lakta (art.cubiti), elbow jointManuelni misicni test zgloba lakta (art.cubiti), elbow joint
Manuelni misicni test zgloba lakta (art.cubiti), elbow joint
Medical school Novi Sad
 
2 141214094134-conversion-gate02
2 141214094134-conversion-gate022 141214094134-conversion-gate02
2 141214094134-conversion-gate02
Anatomija dr Šarac
 
Anatomija mali atlas
Anatomija mali atlasAnatomija mali atlas
Anatomija mali atlas
Anatomija dr Šarac
 
Osteopatija u zdravstvenom turizmu
Osteopatija u zdravstvenom turizmu Osteopatija u zdravstvenom turizmu
Osteopatija u zdravstvenom turizmu
Drako Miskec
 
Izvanzglobne reumatske bolesti
Izvanzglobne reumatske bolestiIzvanzglobne reumatske bolesti
Izvanzglobne reumatske bolestiPetar Madzarevic
 
Biomehanika šake
Biomehanika šakeBiomehanika šake
Biomehanika šake
Medical school Novi Sad
 
Fizioterapija u sportu - Specifičnosti fizikalnog lečenja i funkcionalnog osp...
Fizioterapija u sportu - Specifičnosti fizikalnog lečenja i funkcionalnog osp...Fizioterapija u sportu - Specifičnosti fizikalnog lečenja i funkcionalnog osp...
Fizioterapija u sportu - Specifičnosti fizikalnog lečenja i funkcionalnog osp...
Medical school Novi Sad
 
Giải phẫu người - Human anatomy
Giải phẫu người - Human anatomyGiải phẫu người - Human anatomy
Giải phẫu người - Human anatomy
Ống Nghe Littmann 3M
 
Anatomija karlice
Anatomija karliceAnatomija karlice
Anatomija karliceMinja Simic
 
Suboccipital region and muscles of back
Suboccipital region and muscles of backSuboccipital region and muscles of back
Suboccipital region and muscles of back
Dr Laxman Khanal
 
Anatomija kostiju Ivana Jelkic
Anatomija kostiju Ivana JelkicAnatomija kostiju Ivana Jelkic
Anatomija kostiju Ivana Jelkic
ivana_123
 
Spolni sustav
Spolni sustavSpolni sustav
Spolni sustav
Antonio Kobaš
 
Hypotonia in children
Hypotonia in childrenHypotonia in children
Hypotonia in children
Mohamed Abunada
 
approach to a floppy infant
approach to a floppy infantapproach to a floppy infant
approach to a floppy infant
Anil Kumar KM
 

Viewers also liked (20)

Zglob lakta art. cubiti elbow joint
Zglob lakta art. cubiti elbow jointZglob lakta art. cubiti elbow joint
Zglob lakta art. cubiti elbow joint
 
Anatomija kosti lobanje
Anatomija kosti lobanjeAnatomija kosti lobanje
Anatomija kosti lobanje
 
Wrist & hand, Ručni zglob i šaka
Wrist & hand, Ručni zglob i šakaWrist & hand, Ručni zglob i šaka
Wrist & hand, Ručni zglob i šaka
 
Manuelni misicni test zgloba lakta (art.cubiti), elbow joint
Manuelni misicni test zgloba lakta (art.cubiti), elbow jointManuelni misicni test zgloba lakta (art.cubiti), elbow joint
Manuelni misicni test zgloba lakta (art.cubiti), elbow joint
 
2 141214094134-conversion-gate02
2 141214094134-conversion-gate022 141214094134-conversion-gate02
2 141214094134-conversion-gate02
 
Anatomija mali atlas
Anatomija mali atlasAnatomija mali atlas
Anatomija mali atlas
 
Osteopatija u zdravstvenom turizmu
Osteopatija u zdravstvenom turizmu Osteopatija u zdravstvenom turizmu
Osteopatija u zdravstvenom turizmu
 
Izvanzglobne reumatske bolesti
Izvanzglobne reumatske bolestiIzvanzglobne reumatske bolesti
Izvanzglobne reumatske bolesti
 
2. ZGLOB RAMENA
2. ZGLOB RAMENA2. ZGLOB RAMENA
2. ZGLOB RAMENA
 
Test 1,
Test 1,Test 1,
Test 1,
 
Biomehanika šake
Biomehanika šakeBiomehanika šake
Biomehanika šake
 
Fizioterapija u sportu - Specifičnosti fizikalnog lečenja i funkcionalnog osp...
Fizioterapija u sportu - Specifičnosti fizikalnog lečenja i funkcionalnog osp...Fizioterapija u sportu - Specifičnosti fizikalnog lečenja i funkcionalnog osp...
Fizioterapija u sportu - Specifičnosti fizikalnog lečenja i funkcionalnog osp...
 
Kineziološka analiza hoda
Kineziološka analiza hodaKineziološka analiza hoda
Kineziološka analiza hoda
 
Giải phẫu người - Human anatomy
Giải phẫu người - Human anatomyGiải phẫu người - Human anatomy
Giải phẫu người - Human anatomy
 
Anatomija karlice
Anatomija karliceAnatomija karlice
Anatomija karlice
 
Suboccipital region and muscles of back
Suboccipital region and muscles of backSuboccipital region and muscles of back
Suboccipital region and muscles of back
 
Anatomija kostiju Ivana Jelkic
Anatomija kostiju Ivana JelkicAnatomija kostiju Ivana Jelkic
Anatomija kostiju Ivana Jelkic
 
Spolni sustav
Spolni sustavSpolni sustav
Spolni sustav
 
Hypotonia in children
Hypotonia in childrenHypotonia in children
Hypotonia in children
 
approach to a floppy infant
approach to a floppy infantapproach to a floppy infant
approach to a floppy infant
 

Similar to Anatomija pokreta pojedinih segmenata tela

Anatomija segmenti tela
Anatomija segmenti tela Anatomija segmenti tela
Anatomija segmenti tela
Au Medu
 
Organi za kretanje
Organi za kretanjeOrgani za kretanje
Organi za kretanje
Sandra Vuk
 
Svi misici
Svi misici Svi misici
Svi misici
Au Medu
 
anatomija.docx Anatomija kostiju i mišića
anatomija.docx Anatomija kostiju i mišićaanatomija.docx Anatomija kostiju i mišića
anatomija.docx Anatomija kostiju i mišića
aleksandraorendi
 
Gradja tijela i kretanje covjeka i okoline
Gradja tijela i kretanje covjeka i okolineGradja tijela i kretanje covjeka i okoline
Gradja tijela i kretanje covjeka i okoline
AhmedinaKericSuljic
 
anatomija kostiju A.Orendi, V.Orendi.docx
anatomija kostiju A.Orendi, V.Orendi.docxanatomija kostiju A.Orendi, V.Orendi.docx
anatomija kostiju A.Orendi, V.Orendi.docx
aleksandraorendi
 
Koštani sistem
Koštani sistemKoštani sistem
Koštani sistemedinadina
 
Kosti ruke
Kosti rukeKosti ruke
Kosti ruke
Au Medu
 
MIsici ruke i noge
MIsici ruke i nogeMIsici ruke i noge
MIsici ruke i nogedr Šarac
 
Anatomija
AnatomijaAnatomija
Anatomija
grujam
 
Kranijalni nervi I deo
Kranijalni nervi I deoKranijalni nervi I deo
Kranijalni nervi I deo
dr Šarac
 
1Kranijalni nervi
1Kranijalni nervi1Kranijalni nervi
1Kranijalni nervi
Jovan Šarac
 
SpinaliS katalog 2014
SpinaliS katalog 2014SpinaliS katalog 2014
SpinaliS katalog 2014
Ergonomija d.o.o. SpinaliS
 
Prezentacija iz tzo esmir bajric
Prezentacija iz tzo esmir bajricPrezentacija iz tzo esmir bajric
Prezentacija iz tzo esmir bajric
BajRaaa7
 
18.5._2020._7.razred_kretanje_covjeka.pptx
18.5._2020._7.razred_kretanje_covjeka.pptx18.5._2020._7.razred_kretanje_covjeka.pptx
18.5._2020._7.razred_kretanje_covjeka.pptx
AlminaBoji1
 
Opsta osteologija
Opsta osteologijaOpsta osteologija
Opsta osteologija
Au Medu
 
Korektivna gimnastika primjena na času fiz.vaspitanja autor-dragana jokic
Korektivna gimnastika primjena na času fiz.vaspitanja autor-dragana jokicKorektivna gimnastika primjena na času fiz.vaspitanja autor-dragana jokic
Korektivna gimnastika primjena na času fiz.vaspitanja autor-dragana jokic
drjokic
 
Glavni organi ljudskog tijela
Glavni organi ljudskog tijelaGlavni organi ljudskog tijela
Glavni organi ljudskog tijela
Sandra Vuk
 

Similar to Anatomija pokreta pojedinih segmenata tela (20)

Anatomija segmenti tela
Anatomija segmenti tela Anatomija segmenti tela
Anatomija segmenti tela
 
Organi za kretanje
Organi za kretanjeOrgani za kretanje
Organi za kretanje
 
Svi misici
Svi misici Svi misici
Svi misici
 
anatomija.docx Anatomija kostiju i mišića
anatomija.docx Anatomija kostiju i mišićaanatomija.docx Anatomija kostiju i mišića
anatomija.docx Anatomija kostiju i mišića
 
Gradja tijela i kretanje covjeka i okoline
Gradja tijela i kretanje covjeka i okolineGradja tijela i kretanje covjeka i okoline
Gradja tijela i kretanje covjeka i okoline
 
anatomija kostiju A.Orendi, V.Orendi.docx
anatomija kostiju A.Orendi, V.Orendi.docxanatomija kostiju A.Orendi, V.Orendi.docx
anatomija kostiju A.Orendi, V.Orendi.docx
 
Koštani sistem
Koštani sistemKoštani sistem
Koštani sistem
 
Kosti ruke
Kosti rukeKosti ruke
Kosti ruke
 
MIsici ruke i noge
MIsici ruke i nogeMIsici ruke i noge
MIsici ruke i noge
 
Anatomija
AnatomijaAnatomija
Anatomija
 
Kranijalni nervi I deo
Kranijalni nervi I deoKranijalni nervi I deo
Kranijalni nervi I deo
 
1Kranijalni nervi
1Kranijalni nervi1Kranijalni nervi
1Kranijalni nervi
 
SpinaliS katalog 2014
SpinaliS katalog 2014SpinaliS katalog 2014
SpinaliS katalog 2014
 
Prezentacija iz tzo esmir bajric
Prezentacija iz tzo esmir bajricPrezentacija iz tzo esmir bajric
Prezentacija iz tzo esmir bajric
 
Osjetila čovjeka
Osjetila čovjekaOsjetila čovjeka
Osjetila čovjeka
 
18.5._2020._7.razred_kretanje_covjeka.pptx
18.5._2020._7.razred_kretanje_covjeka.pptx18.5._2020._7.razred_kretanje_covjeka.pptx
18.5._2020._7.razred_kretanje_covjeka.pptx
 
Mali mozak
Mali mozakMali mozak
Mali mozak
 
Opsta osteologija
Opsta osteologijaOpsta osteologija
Opsta osteologija
 
Korektivna gimnastika primjena na času fiz.vaspitanja autor-dragana jokic
Korektivna gimnastika primjena na času fiz.vaspitanja autor-dragana jokicKorektivna gimnastika primjena na času fiz.vaspitanja autor-dragana jokic
Korektivna gimnastika primjena na času fiz.vaspitanja autor-dragana jokic
 
Glavni organi ljudskog tijela
Glavni organi ljudskog tijelaGlavni organi ljudskog tijela
Glavni organi ljudskog tijela
 

More from Anatomija dr Šarac

Vene
Vene Vene
Aorta drugi deo
Aorta  drugi deoAorta  drugi deo
Aorta drugi deo
Anatomija dr Šarac
 
Arterijskahipertenzija
Arterijskahipertenzija Arterijskahipertenzija
Arterijskahipertenzija
Anatomija dr Šarac
 
Unutrasnjiispoljasnjizenskiimuskipolniorganij
UnutrasnjiispoljasnjizenskiimuskipolniorganijUnutrasnjiispoljasnjizenskiimuskipolniorganij
Unutrasnjiispoljasnjizenskiimuskipolniorganij
Anatomija dr Šarac
 
Graadojkesavicnatalija 140401110835-phpapp01
Graadojkesavicnatalija 140401110835-phpapp01Graadojkesavicnatalija 140401110835-phpapp01
Graadojkesavicnatalija 140401110835-phpapp01
Anatomija dr Šarac
 
Endokrinisistemnikolacekicevic 140516062421-phpapp02
Endokrinisistemnikolacekicevic 140516062421-phpapp02Endokrinisistemnikolacekicevic 140516062421-phpapp02
Endokrinisistemnikolacekicevic 140516062421-phpapp02
Anatomija dr Šarac
 
Jetra
Jetra Jetra
Digestivni sistem
Digestivni sistemDigestivni sistem
Digestivni sistem
Anatomija dr Šarac
 
Ishrana
Ishrana Ishrana
Kosti-lobanje-
Kosti-lobanje-Kosti-lobanje-
Kosti-lobanje-
Anatomija dr Šarac
 
25.zavisnost od-halucinogena
25.zavisnost od-halucinogena25.zavisnost od-halucinogena
25.zavisnost od-halucinogena
Anatomija dr Šarac
 
24.zavisnost od-opijata1289570690
24.zavisnost od-opijata128957069024.zavisnost od-opijata1289570690
24.zavisnost od-opijata1289570690
Anatomija dr Šarac
 
23.zavisnost od-stimulatora-nervnog-sistema-copy
23.zavisnost od-stimulatora-nervnog-sistema-copy23.zavisnost od-stimulatora-nervnog-sistema-copy
23.zavisnost od-stimulatora-nervnog-sistema-copy
Anatomija dr Šarac
 
22.zavisnost od kanabinoida
22.zavisnost od kanabinoida22.zavisnost od kanabinoida
22.zavisnost od kanabinoida
Anatomija dr Šarac
 
21.narkomanija stepanic-tijana1
21.narkomanija stepanic-tijana121.narkomanija stepanic-tijana1
21.narkomanija stepanic-tijana1
Anatomija dr Šarac
 
Histologija cirkulatorni sistem
Histologija cirkulatorni sistem Histologija cirkulatorni sistem
Histologija cirkulatorni sistem
Anatomija dr Šarac
 
Histologija respiratorni sistem
Histologija respiratorni sistemHistologija respiratorni sistem
Histologija respiratorni sistem
Anatomija dr Šarac
 

More from Anatomija dr Šarac (20)

Vene
Vene Vene
Vene
 
gornjaidonjaupljavena
gornjaidonjaupljavenagornjaidonjaupljavena
gornjaidonjaupljavena
 
Aorta drugi deo
Aorta  drugi deoAorta  drugi deo
Aorta drugi deo
 
Arterijskahipertenzija
Arterijskahipertenzija Arterijskahipertenzija
Arterijskahipertenzija
 
Unutrasnjiispoljasnjizenskiimuskipolniorganij
UnutrasnjiispoljasnjizenskiimuskipolniorganijUnutrasnjiispoljasnjizenskiimuskipolniorganij
Unutrasnjiispoljasnjizenskiimuskipolniorganij
 
Graadojkesavicnatalija 140401110835-phpapp01
Graadojkesavicnatalija 140401110835-phpapp01Graadojkesavicnatalija 140401110835-phpapp01
Graadojkesavicnatalija 140401110835-phpapp01
 
Endokrinisistemnikolacekicevic 140516062421-phpapp02
Endokrinisistemnikolacekicevic 140516062421-phpapp02Endokrinisistemnikolacekicevic 140516062421-phpapp02
Endokrinisistemnikolacekicevic 140516062421-phpapp02
 
Jetra
Jetra Jetra
Jetra
 
Digestivni sistem
Digestivni sistemDigestivni sistem
Digestivni sistem
 
Ishrana
Ishrana Ishrana
Ishrana
 
Kosti-lobanje-
Kosti-lobanje-Kosti-lobanje-
Kosti-lobanje-
 
25.zavisnost od-halucinogena
25.zavisnost od-halucinogena25.zavisnost od-halucinogena
25.zavisnost od-halucinogena
 
24.zavisnost od-opijata1289570690
24.zavisnost od-opijata128957069024.zavisnost od-opijata1289570690
24.zavisnost od-opijata1289570690
 
23.zavisnost od-stimulatora-nervnog-sistema-copy
23.zavisnost od-stimulatora-nervnog-sistema-copy23.zavisnost od-stimulatora-nervnog-sistema-copy
23.zavisnost od-stimulatora-nervnog-sistema-copy
 
22.zavisnost od kanabinoida
22.zavisnost od kanabinoida22.zavisnost od kanabinoida
22.zavisnost od kanabinoida
 
21.narkomanija stepanic-tijana1
21.narkomanija stepanic-tijana121.narkomanija stepanic-tijana1
21.narkomanija stepanic-tijana1
 
19.alkoholizam11 1
19.alkoholizam11 119.alkoholizam11 1
19.alkoholizam11 1
 
17.reaktivna stanja1
17.reaktivna stanja117.reaktivna stanja1
17.reaktivna stanja1
 
Histologija cirkulatorni sistem
Histologija cirkulatorni sistem Histologija cirkulatorni sistem
Histologija cirkulatorni sistem
 
Histologija respiratorni sistem
Histologija respiratorni sistemHistologija respiratorni sistem
Histologija respiratorni sistem
 

Anatomija pokreta pojedinih segmenata tela

 • 2. 3  1. Glava – pokreti lica  2. Pokreti glave – vratni deo kičme  3. Pokreti trupa - kičma  4. Pokreti karlice  5. Pokreti u zglobu kuka  6. Pokreti u zglobu kolena  7. Pokreti u skočnom zglobu  8. Pokreti zglobova stopala i prstiju
 • 3. 4  9. Pokreti ramenog pojasa  10. Pokreti u zglobu ramena  11. Pokreti u zglobu lakta  12. Pokreti u podlaktu  13. Poreti u zglobu šake  14. Pokreti zglobova ručja i prstiju
 • 4. Pokret – promena zglobnog ugla, tj promena polozaja jednog dela tela u odnosu na drugi.  1. Telo se pokreće u zglobovima.  2. Telo se pokreće uz pomoć aktivne sile mišića. Mišićne grupe delimo prema pokretima koje vrše. FUNKCIONALNA ANATOMIJA  3. Mišići se najčešće nalaze iznad (tj bliže centru tela) od zgloba u kome vrše pokret.  4. “Mišić ne može da gura, može samo da vuče, popušta i drži” Koncentrična kontrakcija - vuče Ekscentrična kontrakcija - popušta Statička kontrakcija - drži  5. Mi živimo i vežbamo u gravitaciji Naši pokreti i kretanje zavise od više spoljašnjih sila (trenje, otpor vazduha... ali najbitnija gravitacija!). 5 Osnove biomehanike
 • 5. 6 1. Glava Kostur glave se sastoji od lobanje i kostura lica  Lobanja je koštana ljuštura jajastog oblika koju delimo na bazu i krov. Baza lobanje je zglobljena sa kičmenim stubom tj prvim vratnim pršljenom (tu je veliki otvor koji spaja lobanjsku duplju i kičmeni kanal)  a sa prednje strane lobanja je zglobljena sa kostima lica Kosti lobanje i lica su spojene nepokretnim šavovima osim spoja donje vilice i slepoočne kosti U kostima lobanje i lica se nalaze šupljine ispunjene vazduhom povezane sa nosnom dupljom (paranazalni sinusi)
 • 6. 7  Kosti lobanje: 4 neparne - čeona, potiljačna, klinasata i sitasta 2 parne - temena i slepoočna Kosti lica: 3 neparne – donja vilica, ralasta kost, podjezična kost 6 parnih – gornja vilica, nepčana kost, jabučna, nosna, suzna, donja nosna školjka
 • 9. 10 Pokreti lica  Pokreti vilice : Elevacija, depresija, protrakcija, retrakcija  Pokreti žvakanja – duboki mišići (mišić žvakač, slepoočni mišić, spoljašnji i unutrašnji krilasti mišići)  Mimični pokreti- potkožni mišići (kružni mišići oka, kružni mišić usana, mišić nabirač obrve, mišić smeha, mišić podizač gornje usne, mišić obarač usnog ugla, obrazni, mišić platizma)
 • 10. 11  Kosti lica i lobanje grade više duplji i šupljina koje sadrže mišiće, krvne sudove, nerve, čula, polazišta disajnog, digestivnog sistema, mozak...
 • 11. 12 Kičmeni stub  Kičmeni stub (columna vertebralis) predstavlja osnovni deo osovinskog skeleta. Nalazi se na zadnjoj strani trupa i vrata. Uzglobljava se sa lobanjom, rebrima i ulazi u sastav karlice.  Ukupno 33-34 pršljena
 • 12. 13
 • 13. 14 Podela kičmenih pršljenova  Vratni – cervikalni – 7 (samo fleksija i ekstenzija) – pršljenski otvor relativno veliki, arterija, poseban oblik axisa i atlasa (veća fleksija i ekstenzija, rotacija oko zuba)  Grudni – torakalni – 12 zglobljavanje sa rebrima  Slabinski - lumbalni – 5 najmasivniji, imaju nastavak zakržljalo rebro  Krsni - os sakrum– 5 srasli u krsnu kost  Trtični – os kokcigis – 4-5 srasli u trtičnu kost
 • 14. 15 Nazi v latinski Broj Specifičnos t Pokret i Vratni Cervikalni 7 (Atlas i axis) Arterijski otvor (Veća fleksija i ekstenzija, rotacija) Fleksija i ekstenzija Grudn i Torakalni 12 Zglobljavanje sa rebrima Fleksija, ekstenzija, torzija Slabinsk i Lumbalni 5 Najmasivniji imaju nastavak zakržljalo rebo Veća fleksija i ekstenzija Krsn i Sakraln i Os sacrum 5 srasl i - Trtičn i Os coccygis 4-5 srasl i -
 • 15. 16
 • 16. 17
 • 17. 18
 • 18. 19 2. Pokreti glave - vratni deo kičm e  Fleksija (ili antefleksija) – m. Sternocleidomastoideus  Ekstenzija (ili retrofleksija) - m. Trapezius  Laterofleksija desna/ leva – jednostrana kontrakcija  Rotacija levo/desno - jednostrana kontrakcija
 • 19. 20
 • 20. 21
 • 21. 22
 • 22. 23 3. Pokreti trupa - kičme  Fleksija – m.rectus abdominis, oblikusi  Ekstenzija – duboki mišići leđa (tri sloja: spinotransferzalna – m.splenius capitis, sakrospinalna – m.erektor spine, transferzospinalna – mm. multifides)  Laterofleksija – jednostrano m.quadratus lumborum, jednostrano fleksori i ekstenzori  Torzija – jednostrana kontrakcija oblikusa, dubokih mišića leđa
 • 23. 24
 • 24. 25
 • 25. 26
 • 26. 27
 • 27. 28
 • 29. 30
 • 30. 31
 • 31. 32 4. Pokreti karlice  Anterior pelvic tilt (m.iliopsoas, m. erector spinae)  Posterior pelvic tilt (m.rectus abdominis, m. gluteus maximus)
 • 32. 33 Anterior i posterior pelvic tilt
 • 33. 34
 • 34. 35
 • 35. 36 5. Pokreti u zglobu kuka  Fleksija – m. iliopsoas (m. Psoas major, m. Psoas minor, m. Ilijacus), m. tensor fasciae latae, m. sartorius, m. rectus femoris...  Ekstenzija – m. gluteus maximus, m. Biceps femoris, m. Semimembranosus...  Abdukcija – m. gluteus medius  Adukcija – m. adductor magnus, brevis i longus, m. gracilis  Spoljašnja rotacija – pelvitrohanterični mišići 6, m. gluteus maximus  Uunutrašnja rotacija – m. gluteus minimus, m. tensor fasciae latae, m. gracilis  Cirukmdukcija
 • 36. 37
 • 37. 38
 • 38. 39
 • 39. 40 6. Pokreti u zglobu kolena  Fleksija – m. biceps femoris caput breve  Ekstenzija - m. quadriceps femoris (m. rectus femoris, m. vastus lateralis, m. vastus medialis, m. vastus intermedius)  Spoljašnja rotacija - m. biceps femoris caput breve  Unutrašnja rotacija – m. sartorius
 • 40. 41 7. Pokreti u skočnom zglobu Fleksija – m. tibialis anterior  Ekstenzija – m. triceps surae, m. gastrocnemius  Inverzija – m. tibialis posterior  Everzija – m. peroneus longus
 • 41. 4 2
 • 42. 43
 • 43. 44
 • 44. 45 9. Pokreti ramenog pojasa  Elevacija – m. levator scapule  Depresija – m. pectoralis minor, m. subclavius  Protrakcija (napred) – m. seratus anterior, m. pectoralis major  Retrakcija (nazad) – m. trapezius, m. romboideus  Spoljašnja rotacija lopatice – m. seratus anterior  Unutrašnja rotacija lopatice – m. coracobrachialis
 • 45. 49 10. Pokreti u zglobu ramena  Fleksija – m.pectoralis major, m. coracobrahialis, m. Biceps brachi  Ekstenzija – m. latisimus dorsi, m. teres major, m. triceps brachi  Abdukcija – m. deltoideus  Adukcija – m. latisimus dorsi, m. pectoralis major  Spoljašnja rotacija – m. infraspinatus, m. teres minor  Unutrašnja rotacija - m. subscapularis, m. pectoralis major  Cirkumdukcija -
 • 46. 46
 • 47. 47
 • 48. 48
 • 49. 50 11. Pokreti u zglobu lakta  Fleksija – m. biceps brachi  Ekstenzija – m. triceps brachi