SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
Dilema lidhur me temën

• Zhvillim apo ruajtje me fanatizem të
 burimeve natyrore?

• A duhet të shfrytëzohen burimet natyrore
 për të plotësuar nevojat e popullësisë
 gjithnjë e më shumë në rritje?
Fakte

• Çdo minutë zhduken 15 km2 sipërfaqe
 pyjore.

• Industria konsumon 53% të të gjithë
 konsumit ujor; prodhon 7% të sasisë së
 fosforeve; 10% të sasisë së azotit.
Çështjet kryesore

• Çfarë përmbledh aktiviteti njerëzor ?

• Cili është ndikimi i tij në mjedisin natyror
 dhe atë shoqëror?

• Cilat masa mund të propozohen për
 minimizimin e këtyre ndikimeve në
 mjedis?
Cilat aspekte të aktivitetit njerëzor do
      të analizojmë?
• Industria

• Energjia

• Bujqësia dhe blegtoria

• Turizmi

• Transporti
Cilat janë ndikimet kryesore në
        mjedis?
• shkarkimet në ajër, ujë dhe tokë si dhe
 efektet e tyre në zonat përreth;

• prodhimin e vazhdueshëm të mbeturinave
 dhe grumbullimin e tyre;

• konsumin e madh të ujit;
• zënien e sipërfaqeve të mëdha të tokës;
● ndikimi te qeniet e gjalla.
Foto nga vendepozitimi i Sharrës
Ndikimi i prodhimit të Energjisë
Ndotja e ujit
Industria

Aktivitetet industriale nxisin ndryshimet klimaterike në Evropë, përmes çlirimit
  në masën:
• 30 për qind të të gjitha shkarkimeve të CO2;
• 7 për qind të të gjitha shkarkimeve të N2O.

Në Evropë industria shkakton acidifikimin përmes çlirimit në masën:
• 25 për qind të të gjitha shkarkimeve të SO2;
• 21 për qind të të gjitha shkarkimeve të NOx.

Aktiviteti industrial evropian shkakton dëmtimin e shtresës së ozonit duke
  çliruar:
• 36 për qind të të gjitha shkarkimeve të CFCs.
• 53 për qind të të gjithë konsumit ujor;
dhe gjenerimit në masën:
• 7 për qind të shkarkimit të fosforeve;
• 10 për qind të të gjitha shkarkimeve të azotit.

Në Evropë industria shqetëson mjedisin urban nga gjenerimi në masën:
• 10 për qind të të gjithë zhurmave.
Energjia

• Djegia e karburanteve fosile çon në shkarkimin e
 CO2, SOx, NOx, grimcave të imta dhe të pluhurit.

• Energjia bërthamore
 Problemet rriten nga depozitimi dhe vendosja e
 mbeturinave radioaktive, si dhe nga rreziku i
 ndotjeve më të mëdha mjedisore nga aksidentet
 bërthamore.
Një tjetër shqetësim lidhur me rreziqet dhe me
 problemet e depozitimit të mbeturinave ka të
 bëjë me nxjerrjen jashtë përdorimit të reaktorëve
 bërthamorë.
Transporti

• Transporti është një kontribuesi madh në shkarkimet e gazrave
 me efekt serrë.

 Monoksidi i karbonit është krijuar përmes djegies jo të plotë të
 karburantit nga motorët me benzinë.

• Rrezatimet VOC vijnë nga djegia jo e plotë e karburantit dhe nga
 avullimii karburantit nga motorët me benzinë dhe nga pikat e
 shpërndarjes së karburanteve. VOC-et kontribuojnë në hollimin e
 shtresës së ozonit troposferik.

• Grimcat e imta vijnë, kryesisht, nga motorët që punojnë me
 naftë, të cilët shkarkojnë rreth 50 herë më shumë sesa motorët
 me benzinë.

• Shkarkimet e zakonshme dhe ato aksidentale të naftës dhe të
 substancave kimike nga kamionët dhe nga cisternat ndikojnë në
 ndotjen e tokës, lumenjve dhe të deteve.
• Zënia e Tokës
Ndotja nga transporti
Bujqesia dhe blegtoria
• Plehrat azotike dhe fosfatike

• Ndotje e ujrave, tokes

• Prodhimi i plehrave organike
Ndotja organike nga bujqësia dhe
      blegtoria
Turizmi
• Ndikimet mjedisore ndeshen në disa nivele.
• Në nivel lokal, ku komunitetet ballafaqohen me:
 konkurrencën për burimet e pakta natyrore (si uji dhe
 toka), me ndotjen e ajrit dhe të ujit, me zhurmën dhe
 aksidentet mjedisore (për shembull, orteqet).
• Në nivel rajonal, ndikimet e mundshme në mjedis mund
 të përfshijnë ndotjen e ajrit dhe të ujit, zhdukjen e
 habitateve dhe zvogëlimin e biodiversitetit.
• Në nivel global, ndikimet përfshijnë shkarkimet që
 shkaktohen si pasojë e trafikut të dendur rrugor dhe
 shpyllëzimeve të mëdha, të cilat mund të shoqërohen
 nga ndryshime klimaterike.
Ndotja nga turizmi
Çfarë masash parandaluese mund
    të propozohen?
•  Industria e gjelbër
•  Burimet e ripërtëritshme të energjisë
•  Burimet e tjera të lëndëve djegëse
•  Makinat hibride
•  Përdorimi i transportit publik
•  Turizmi ekologjik
•  Prodhimet BIO
Industria e Gjelber
Energjia diellore
Energjia e eres
Energjia e Biomases
Transporti publik
Makinat Hibride
Zhvillimi i Eko turizmit
Prodhimet BIO
KUADRI LIGJOR PËR VNM-në në
       Shqipëri
 Ligji bazë nr. 8934, dt. 05.09.2002 “Për
 Mbrojtjen e Mjedisit” jep elementët kryesorë që
 kanë të bëjnë me VNM-në.

• Ligji nr 9890, dt. 20.3.2008 “Për disa shtesa e
 ndryshime në ligjin nr.8934,dt. 5.9.2002 “Për
 mbrojtjen e mjedisit”

 Në ligjin nr. 8990, dt. 23. 01. 2003 “Për
 vlerësimin e ndikimit në mjedis”, jepet proçedura
 e VNM-së.
VKM që i përkasin VNM-së

•  VKM Nr.268, dt. 24.04.2003 “Mbi çertifikimin e specialistëve për
  vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe auditimin mjedisor„
 i ndryshuar me
• VKM Nr. 1124, dt. 30.07.2008 „Për miratimin e rregullave, të
  procedurave dhe kritereve për pajisjen me çertifikatën e specialistit për
  VNM-në dhe auditimin mjedisor“

•  VKM Nr. 249 dt. 24.04.2003 “Për miratimin e dokumentacionit për të
  kërkuar leje mjedisore dhe elementët që përmban leja mjedisore”.

•  VKM Nr. 805 dt. 4.12.2003 “Për miratimin e listës së veprimtarive që
  ndikojne në mjedis për të cilat kërkohet leje mjedisore”.

•  VKM Nr.... dt. 02.07.2008 “Për tërheqjen e mendimit të publikut në
  vendim-marrje për mjedisin”.
Rregullore të tjera

•  Urdhër i Brendshëm Nr. 137, dt. 17.08.2004: “Për dokumentacionin e
  domosdoshëm për të kërkuar leje mjedisi”

•  Rregullore e Ministrisë së Mjedisit, (Nr. 1, dt 17.08.2004) “Për
  pjesëmarrjen e publikut në proçesin e VNM-së”

• Udhëzim (Nr. 6, dt. 27.12.2006)
 ”Për miratimin e metodologjisë së vlerësimit paraprak të ndikimeve në mjedis
  të një veprimtarie”

•  Udhëzim Nr. 2, dt. 21.05.2007 “Për miratimin e listës së veprimtarive me
  ndikim në mjedis, mënyrën e aplikimit dhe rregullat e procedurat e
  dhënies së autorizimit dhe pëlqimit mjedisor nga Agjencite Rajonale të
  Mjedisit”
Pyetje dhe diskutime
FALEMINDERIT PER VEMENDJEN

More Related Content

What's hot

Mjedisi dhe njeriu
Mjedisi dhe njeriuMjedisi dhe njeriu
Mjedisi dhe njeriu
Klarisa Klara
 
Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01
Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01
Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01
Arbi Shkozari
 
Ndotja e ujit dhe llojet e tij
Ndotja e ujit dhe llojet e tijNdotja e ujit dhe llojet e tij
Ndotja e ujit dhe llojet e tij
Iva Pilika
 

What's hot (17)

Ndotja e Ajrit
Ndotja e AjritNdotja e Ajrit
Ndotja e Ajrit
 
Mjedisi dhe njeriu
Mjedisi dhe njeriuMjedisi dhe njeriu
Mjedisi dhe njeriu
 
Kimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisit
 
Biomonitorim
BiomonitorimBiomonitorim
Biomonitorim
 
Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01
Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01
Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01
 
ndotja e mjedisit
ndotja e mjedisitndotja e mjedisit
ndotja e mjedisit
 
Mjedisi
MjedisiMjedisi
Mjedisi
 
Bio Ne dhe Mjedisi
Bio Ne dhe MjedisiBio Ne dhe Mjedisi
Bio Ne dhe Mjedisi
 
Mjedisi eshte nje sistem faktoresh fizik ,kimik dhe biologjik ne ekuilibrin ...
 Mjedisi eshte nje sistem faktoresh fizik ,kimik dhe biologjik ne ekuilibrin ... Mjedisi eshte nje sistem faktoresh fizik ,kimik dhe biologjik ne ekuilibrin ...
Mjedisi eshte nje sistem faktoresh fizik ,kimik dhe biologjik ne ekuilibrin ...
 
Mjedisi armela-braka
Mjedisi armela-brakaMjedisi armela-braka
Mjedisi armela-braka
 
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
 
Presentation 2 (1)
Presentation 2 (1)Presentation 2 (1)
Presentation 2 (1)
 
Ndotja e mjedisit në Shqipëri
Ndotja e mjedisit në ShqipëriNdotja e mjedisit në Shqipëri
Ndotja e mjedisit në Shqipëri
 
Global Warming
Global WarmingGlobal Warming
Global Warming
 
Projekt Ndotja e mjedisit! Ervis Cara
Projekt Ndotja e mjedisit! Ervis Cara Projekt Ndotja e mjedisit! Ervis Cara
Projekt Ndotja e mjedisit! Ervis Cara
 
Ndotja e ujit dhe llojet e tij
Ndotja e ujit dhe llojet e tijNdotja e ujit dhe llojet e tij
Ndotja e ujit dhe llojet e tij
 
Mjedisi
MjedisiMjedisi
Mjedisi
 

Viewers also liked (8)

Strategjia Sektoriale e Turizmit 2007 - 2013
Strategjia Sektoriale e Turizmit 2007 - 2013Strategjia Sektoriale e Turizmit 2007 - 2013
Strategjia Sektoriale e Turizmit 2007 - 2013
 
Resurset e pariperteritshme- powerpoint
Resurset e pariperteritshme- powerpointResurset e pariperteritshme- powerpoint
Resurset e pariperteritshme- powerpoint
 
Lëndët Djegëse Fosile - Nafta Qymyri
Lëndët Djegëse Fosile - Nafta QymyriLëndët Djegëse Fosile - Nafta Qymyri
Lëndët Djegëse Fosile - Nafta Qymyri
 
Energjia
EnergjiaEnergjia
Energjia
 
energjia dhe burimet e energjise
energjia dhe burimet e energjise energjia dhe burimet e energjise
energjia dhe burimet e energjise
 
Projekt ngrohja globale
Projekt ngrohja globaleProjekt ngrohja globale
Projekt ngrohja globale
 
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
 
Ndotja e ujit
Ndotja e ujitNdotja e ujit
Ndotja e ujit
 

Similar to Ambijenti Natyral dhe Ndotesit (12)

ndotja-e-ajrit-nga-mejtet-e-transportit-1.pdf
ndotja-e-ajrit-nga-mejtet-e-transportit-1.pdfndotja-e-ajrit-nga-mejtet-e-transportit-1.pdf
ndotja-e-ajrit-nga-mejtet-e-transportit-1.pdf
 
Ndotja termike
Ndotja termike Ndotja termike
Ndotja termike
 
Ne dhe mjedisi!
Ne dhe mjedisi!Ne dhe mjedisi!
Ne dhe mjedisi!
 
Mjedisi
MjedisiMjedisi
Mjedisi
 
E Drejta Ekologjike Ligjerata 3
E Drejta Ekologjike Ligjerata 3E Drejta Ekologjike Ligjerata 3
E Drejta Ekologjike Ligjerata 3
 
MJEDISI.pptxmjeisimjedisimjedisimjedisii
MJEDISI.pptxmjeisimjedisimjedisimjedisiiMJEDISI.pptxmjeisimjedisimjedisimjedisii
MJEDISI.pptxmjeisimjedisimjedisimjedisii
 
Projekt
Projekt Projekt
Projekt
 
Presentation 2 (1)
Presentation 2 (1)Presentation 2 (1)
Presentation 2 (1)
 
Mbrojtja e natyres ne Kosove
Mbrojtja e natyres ne KosoveMbrojtja e natyres ne Kosove
Mbrojtja e natyres ne Kosove
 
Ndotja e Mjedisit
Ndotja e MjedisitNdotja e Mjedisit
Ndotja e Mjedisit
 
Kimi
KimiKimi
Kimi
 
Ngrohja globale
Ngrohja globaleNgrohja globale
Ngrohja globale
 

More from Suzana Muja

Menaxhimi i Mirembajtjes
Menaxhimi i MirembajtjesMenaxhimi i Mirembajtjes
Menaxhimi i Mirembajtjes
Suzana Muja
 
Menaxhimi i Vlerave Kulturore ne Ulqin, Mali i Zi
Menaxhimi i Vlerave Kulturore ne Ulqin, Mali i ZiMenaxhimi i Vlerave Kulturore ne Ulqin, Mali i Zi
Menaxhimi i Vlerave Kulturore ne Ulqin, Mali i Zi
Suzana Muja
 

More from Suzana Muja (15)

Leter interesi
Leter interesiLeter interesi
Leter interesi
 
TURISTË TË PËRGJEGJSHËM DHE GUIDË UDHËTIMI
TURISTË TË PËRGJEGJSHËM DHE GUIDË UDHËTIMITURISTË TË PËRGJEGJSHËM DHE GUIDË UDHËTIMI
TURISTË TË PËRGJEGJSHËM DHE GUIDË UDHËTIMI
 
Zhvillimi i Ulqinit si destinacion turistik
Zhvillimi i Ulqinit si destinacion turistikZhvillimi i Ulqinit si destinacion turistik
Zhvillimi i Ulqinit si destinacion turistik
 
"Panairi i Punës 2014" - "Sajam Rada 2014"
"Panairi i Punës 2014" - "Sajam Rada 2014""Panairi i Punës 2014" - "Sajam Rada 2014"
"Panairi i Punës 2014" - "Sajam Rada 2014"
 
Etiquette & Manners of a true Hotelier
Etiquette & Manners of a true HotelierEtiquette & Manners of a true Hotelier
Etiquette & Manners of a true Hotelier
 
Basic Etiquettes for Effective Communication
Basic Etiquettes for Effective Communication Basic Etiquettes for Effective Communication
Basic Etiquettes for Effective Communication
 
Menaxhimi i Mirembajtjes
Menaxhimi i MirembajtjesMenaxhimi i Mirembajtjes
Menaxhimi i Mirembajtjes
 
Biznis Klub Anamali
Biznis Klub AnamaliBiznis Klub Anamali
Biznis Klub Anamali
 
Hotel Mediteran Ulcinj
Hotel Mediteran UlcinjHotel Mediteran Ulcinj
Hotel Mediteran Ulcinj
 
Turizmi i Veres ne Shqiperi
Turizmi i Veres ne ShqiperiTurizmi i Veres ne Shqiperi
Turizmi i Veres ne Shqiperi
 
Menaxhimi i Vlerave Kulturore ne Ulqin, Mali i Zi
Menaxhimi i Vlerave Kulturore ne Ulqin, Mali i ZiMenaxhimi i Vlerave Kulturore ne Ulqin, Mali i Zi
Menaxhimi i Vlerave Kulturore ne Ulqin, Mali i Zi
 
Ulqini dhe Kapaciteti Turistik
Ulqini dhe Kapaciteti TuristikUlqini dhe Kapaciteti Turistik
Ulqini dhe Kapaciteti Turistik
 
Komunikim Nderkulturor
Komunikim NderkulturorKomunikim Nderkulturor
Komunikim Nderkulturor
 
Menaxhim Evenimenti
Menaxhim EvenimentiMenaxhim Evenimenti
Menaxhim Evenimenti
 
Kenaqesija Konsumatore ne raport me Oferten turistike ne Ulqin
Kenaqesija Konsumatore ne raport me Oferten turistike ne UlqinKenaqesija Konsumatore ne raport me Oferten turistike ne Ulqin
Kenaqesija Konsumatore ne raport me Oferten turistike ne Ulqin
 

Ambijenti Natyral dhe Ndotesit

 • 1. Dilema lidhur me temën • Zhvillim apo ruajtje me fanatizem të burimeve natyrore? • A duhet të shfrytëzohen burimet natyrore për të plotësuar nevojat e popullësisë gjithnjë e më shumë në rritje?
 • 2. Fakte • Çdo minutë zhduken 15 km2 sipërfaqe pyjore. • Industria konsumon 53% të të gjithë konsumit ujor; prodhon 7% të sasisë së fosforeve; 10% të sasisë së azotit.
 • 3. Çështjet kryesore • Çfarë përmbledh aktiviteti njerëzor ? • Cili është ndikimi i tij në mjedisin natyror dhe atë shoqëror? • Cilat masa mund të propozohen për minimizimin e këtyre ndikimeve në mjedis?
 • 4. Cilat aspekte të aktivitetit njerëzor do të analizojmë? • Industria • Energjia • Bujqësia dhe blegtoria • Turizmi • Transporti
 • 5. Cilat janë ndikimet kryesore në mjedis? • shkarkimet në ajër, ujë dhe tokë si dhe efektet e tyre në zonat përreth; • prodhimin e vazhdueshëm të mbeturinave dhe grumbullimin e tyre; • konsumin e madh të ujit; • zënien e sipërfaqeve të mëdha të tokës; ● ndikimi te qeniet e gjalla.
 • 7. Ndikimi i prodhimit të Energjisë
 • 9. Industria Aktivitetet industriale nxisin ndryshimet klimaterike në Evropë, përmes çlirimit në masën: • 30 për qind të të gjitha shkarkimeve të CO2; • 7 për qind të të gjitha shkarkimeve të N2O. Në Evropë industria shkakton acidifikimin përmes çlirimit në masën: • 25 për qind të të gjitha shkarkimeve të SO2; • 21 për qind të të gjitha shkarkimeve të NOx. Aktiviteti industrial evropian shkakton dëmtimin e shtresës së ozonit duke çliruar: • 36 për qind të të gjitha shkarkimeve të CFCs. • 53 për qind të të gjithë konsumit ujor; dhe gjenerimit në masën: • 7 për qind të shkarkimit të fosforeve; • 10 për qind të të gjitha shkarkimeve të azotit. Në Evropë industria shqetëson mjedisin urban nga gjenerimi në masën: • 10 për qind të të gjithë zhurmave.
 • 10. Energjia • Djegia e karburanteve fosile çon në shkarkimin e CO2, SOx, NOx, grimcave të imta dhe të pluhurit. • Energjia bërthamore Problemet rriten nga depozitimi dhe vendosja e mbeturinave radioaktive, si dhe nga rreziku i ndotjeve më të mëdha mjedisore nga aksidentet bërthamore. Një tjetër shqetësim lidhur me rreziqet dhe me problemet e depozitimit të mbeturinave ka të bëjë me nxjerrjen jashtë përdorimit të reaktorëve bërthamorë.
 • 11. Transporti • Transporti është një kontribuesi madh në shkarkimet e gazrave me efekt serrë. Monoksidi i karbonit është krijuar përmes djegies jo të plotë të karburantit nga motorët me benzinë. • Rrezatimet VOC vijnë nga djegia jo e plotë e karburantit dhe nga avullimii karburantit nga motorët me benzinë dhe nga pikat e shpërndarjes së karburanteve. VOC-et kontribuojnë në hollimin e shtresës së ozonit troposferik. • Grimcat e imta vijnë, kryesisht, nga motorët që punojnë me naftë, të cilët shkarkojnë rreth 50 herë më shumë sesa motorët me benzinë. • Shkarkimet e zakonshme dhe ato aksidentale të naftës dhe të substancave kimike nga kamionët dhe nga cisternat ndikojnë në ndotjen e tokës, lumenjve dhe të deteve. • Zënia e Tokës
 • 13. Bujqesia dhe blegtoria • Plehrat azotike dhe fosfatike • Ndotje e ujrave, tokes • Prodhimi i plehrave organike
 • 14. Ndotja organike nga bujqësia dhe blegtoria
 • 15. Turizmi • Ndikimet mjedisore ndeshen në disa nivele. • Në nivel lokal, ku komunitetet ballafaqohen me: konkurrencën për burimet e pakta natyrore (si uji dhe toka), me ndotjen e ajrit dhe të ujit, me zhurmën dhe aksidentet mjedisore (për shembull, orteqet). • Në nivel rajonal, ndikimet e mundshme në mjedis mund të përfshijnë ndotjen e ajrit dhe të ujit, zhdukjen e habitateve dhe zvogëlimin e biodiversitetit. • Në nivel global, ndikimet përfshijnë shkarkimet që shkaktohen si pasojë e trafikut të dendur rrugor dhe shpyllëzimeve të mëdha, të cilat mund të shoqërohen nga ndryshime klimaterike.
 • 17. Çfarë masash parandaluese mund të propozohen? • Industria e gjelbër • Burimet e ripërtëritshme të energjisë • Burimet e tjera të lëndëve djegëse • Makinat hibride • Përdorimi i transportit publik • Turizmi ekologjik • Prodhimet BIO
 • 24. Zhvillimi i Eko turizmit
 • 26. KUADRI LIGJOR PËR VNM-në në Shqipëri  Ligji bazë nr. 8934, dt. 05.09.2002 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” jep elementët kryesorë që kanë të bëjnë me VNM-në. • Ligji nr 9890, dt. 20.3.2008 “Për disa shtesa e ndryshime në ligjin nr.8934,dt. 5.9.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit”  Në ligjin nr. 8990, dt. 23. 01. 2003 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”, jepet proçedura e VNM-së.
 • 27. VKM që i përkasin VNM-së • VKM Nr.268, dt. 24.04.2003 “Mbi çertifikimin e specialistëve për vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe auditimin mjedisor„ i ndryshuar me • VKM Nr. 1124, dt. 30.07.2008 „Për miratimin e rregullave, të procedurave dhe kritereve për pajisjen me çertifikatën e specialistit për VNM-në dhe auditimin mjedisor“ • VKM Nr. 249 dt. 24.04.2003 “Për miratimin e dokumentacionit për të kërkuar leje mjedisore dhe elementët që përmban leja mjedisore”. • VKM Nr. 805 dt. 4.12.2003 “Për miratimin e listës së veprimtarive që ndikojne në mjedis për të cilat kërkohet leje mjedisore”. • VKM Nr.... dt. 02.07.2008 “Për tërheqjen e mendimit të publikut në vendim-marrje për mjedisin”.
 • 28. Rregullore të tjera • Urdhër i Brendshëm Nr. 137, dt. 17.08.2004: “Për dokumentacionin e domosdoshëm për të kërkuar leje mjedisi” • Rregullore e Ministrisë së Mjedisit, (Nr. 1, dt 17.08.2004) “Për pjesëmarrjen e publikut në proçesin e VNM-së” • Udhëzim (Nr. 6, dt. 27.12.2006) ”Për miratimin e metodologjisë së vlerësimit paraprak të ndikimeve në mjedis të një veprimtarie” • Udhëzim Nr. 2, dt. 21.05.2007 “Për miratimin e listës së veprimtarive me ndikim në mjedis, mënyrën e aplikimit dhe rregullat e procedurat e dhënies së autorizimit dhe pëlqimit mjedisor nga Agjencite Rajonale të Mjedisit”