SlideShare a Scribd company logo
Alecsandri vasile  dridri (tabel crono)
Vasile
ALECSANDRI
  DRIDRI
TABEL CRONOLOGIC
1821 Iulie 21 S-a n[scut, conform opiniei majorit[ii cercet[torilor, cel de-al
   doilea copil, Vasile, al medelnicerului Vasile Alecsandri =i al Elenei,
   n[scut[ Cozoni, ]n ora=ul Bac[u. Curând familia viitorului scriitor se
   mut[ la Ia=i.
   (Conform altor surse, Alecsandri s-ar fi n[scut ]n 1819 sau chiar ]n
   1818.)
1827 Vasile Alecsandri ia primele lecii de la dasc[lul maramure=ean Gherman
   Vida, profesor la Seminarul de la Socola.
1828-1834 Viitorul scriitor ]=i continu[ ]nv[[tura ]n pensionul lui Victor
   Cuénim, deschis ]n 1828 la Ia=i. Verile =i le petrece la Mirce=ti, unde
   tat[l s[u cump[rase mo=ia.
1834-1839 }mpreun[ cu ali fii de boieri, Vasile Alecsandri ]=i face studiile la
   Paris. Dup[ trecerea bacalaureatului literar se preg[te=te s[ intre la
   medicin[, dar abandoneaz[. Urmeaz[ cursurile facult[ii de drept, ]ns[
   dup[ câteva luni renun[. Tat[l s[u l-ar fi vrut inginer, dar ]i lipsea
   bacalaureatul ]n =tiine, pe care nu-l poate obine. Se dedic[ literaturii,
   scriind primele versuri ]n limba francez[, ]ntre care poemul Zunarilla.
1839 }n drum spre Patrie Vasile Alecsandri ]ntreprinde o lung[ c[l[torie prin
   Italia. Viziteaz[ Florena, Roma, Padova, Veneia, Triest. Din aceast[
   c[l[torie culege impresii necesare scrierii primelor opere ]n limba
   român[ Buchetiera de la Florena =i Muntele de Foc.
1840 }n revista „Dacia literar[“ (nr. 3, mai—iunie) este publicat[ nuvela
   Buchetiera de la Florena. Este numit, ]mpreun[ cu C. Negruzzi =i M.
   Kog[lniceanu, director al teatrului din Ia=i. Pentru nevoile scenei scrie
   vodevilul Farmazonul din Hârl[u, care se joac[ la 18 noiembrie.
1841 Pe scena teatrului ie=ean se joac[ piesa lui Vasile Alecsandri Modista =i
   cinovnicul.
1842 V Alecsandri c[l[tore=te prin munii Moldovei, fapt care i-a prilejuit
   .
   „descoperirea tezaurului poeziei populare“. Sub influena acesteia Vasile
   Alecsandri scrie primele sale poezii române=ti — Doinele.
1843-1844 Vasile Alecsandri ]ntreprinde lungi excursii prin munii =i prin
   satele Moldovei, culegând folclor. Din aceast[ perioad[ dateaz[ nuvela
   O primblare la muni.
4                                Vasile Alecsandri

1844 La 18 ianuarie are loc premiera piesei Iorgu de la Sadagura, primit[ de
   public cu deosebit[ c[ldur[. }mpreun[ cu Mihail Kog[lniceanu =i Ion
   Ghica, scriitorul se afl[ ]n fruntea revistei „Prop[=irea“. Aici sunt
   publicate o parte a doinelor sale, nuvelele O primblare la muni =i Istoria
   unui galben.
   Aflat pentru cur[ la Borsec, Vasile Alecsandri scrie nuvela Borsec. D[ la
   iveal[ „fiziologia“ Ia=ii ]n 1844.
1845 Face cuno=tin[ cu Nicolae B[lcescu =i cu ali tineri munteni la mo=ia
   Mânjina a lui Costache Negri. Tot acum viziteaz[ Bucure=tii. Este epoca
   ]n care cre=te afeciunea sa pentru Elena Negri, c[reia ]i dedic[ o seam[
   de poeme (8 Mart =.a.).
1846-1847 Vasile Alecsandri o ]nsoe=te pe Elena Negri ]n str[in[tate, pentru
   ]ngrijirea s[n[t[ii. Italia, Austria, Germania, Frana, apoi din nou Italia
   ]i prilejuiesc impresii profunde. }ns[ boala Elenei se agraveaz[, iubita
   poetului stingându-se pe vapor la ]ntoarcere ]n Patrie. }n var[ se afl[
   la odihn[ la Balta Alb[. Impresiile din aceast[ localitate =i-au g[sit
   expresia ]n nuvela Balta Alb[.
1847 Scrie piesa Piatra din cas[.
1848 Martie }ncepe mi=carea revoluionar[ din capitala Moldovei. Alecsandri
   scrie De=teptarea României =i redacteaz[ ]mpreun[ cu ali patrioi petiia
   cuprinzând revendic[rile ce trebuiau aduse la cuno=tina domnitorului
   Mihail Sturza. Dup[ ]n[bu=irea mi=c[rii se refugiaz[ ]n muni, apoi trece
   la Bra=ov. Evocarea acestor ]ntâmpl[ri o face ]n fragmentul de proz[
   Un episod din anul 1848.
1849 Vasile Alecsandri redacteaz[ studiul Românii =i poezia lor, sub forma
   unei scrisori c[tre A. Hurmuzachi, studiul fiind publicat ]n revista
   „Bucovina“.
1850 Aprilie 9 Are loc reprezentaia piesei Chiria ]n Ia=i sau Dou[ fete =-o
   neneac[.
1851 La ]ntoarcerea din Paris =i Londra, cu vaporul pe Dun[re, vasul e pe
   punctul de a se scufunda. }ntâmplarea e povestit[ ]n episodul }necarea
   vaporului Seceni pe Dun[re, destinat s[ apar[ ]n primul num[r al
   proiectatei reviste „România literar[“. Episodul este mai târziu ]ncadrat
   ]n naraiunea dramatizat[ Un salon din Ia=i.
   August 5 Se reprezint[ cu mare succes Chiria ]n Ia=i.
1852 Aprilie Apare la Ia=i prima fascicul[ din colecia de opere folclorice:
   Poezii poporale. Balade (cântece b[trâne=ti) adunate =i ]ndreptate de V.
   Alecsandri.
   Octombrie Vasile Alecsandri scoate prima culegere din teatrul s[u,
   Repertoriu dramatic. Se reprezint[ piesa Chiria ]n provincie.
1853 La Paris, unde se g[sea ]nc[ din toamna precedent[, Vasile Alecsandri
   public[ primul volum de poezii originale, Doine =i l[crimioare, dispuse
   ]n trei cicluri: Doine, L[crimioare, Suvenire.
Dridri                                       5

     La Ia=i ]i apare cea de-a doua fascicul[ a Poeziilor poporale.
     Vasile Alecsandri ]ntreprinde o lung[ c[l[torie ]n sudul Franei, ]n Spania
     =i ]n nordul Africii. Relatarea parial[ a acestei c[l[torii se cuprinde ]n
     „ziarul de c[l[torie“ C[l[torie ]n Africa. Scriitorul intercaleaz[ ]n cursul
     relat[rii diverse episoade narative, ca Cel ]ntâi pas ]n lume (publicat
     iniial ]n 1841 ]n „Albina româneasc[“ sub titlul Pierderea iluziilor) =i
     Suvenire din Italia. Monte di Fo, publicat tot acolo, ]n 1843.
1854   Moare tat[l scriitorului. Preluându-=i mo=tenirea, Alecsandri elibereaz[
     iganii robi de pe mo=iile sale.
1855   Apare, sub conducerea poetului, revista „România literar[“, ]n care se
     public[ poezia Anul 1855. Tot aici apar fragmente din C[l[torie ]n Africa
     =i nuvela Balta Alb[.
1856   Are loc congresul de pace de la Paris, decisiv pentru viitorul politic al
     Principatelor, care aspirau la unire. Alecsandri se dedic[ integral cauzei
     luptei pentru Unire.
     }n „Steaua Dun[rii“, ziar condus de Mihail Kog[lniceanu, apare la 9
     iunie Hora Unirii.
1857   Vede lumina tiparului culegerea de proz[ Salba literar[, coninând
     povestiri, impresii de c[l[torie =i câteva scrieri dramatice.
     }n ziarul „Concordia“ din Bucure=ti apare poezia Moldova ]n 1857.
1859   Dup[ alegerea ca domnitor a lui Cuza, scriitorul pleac[ ]ntr-o lung[
     misiune diplomatic[ la Paris, Londra =i Torino, pentru a obine recunoa=-
     terea dublei alegeri a lui Cuza. La Paris ]i viziteaz[ pe Lamartine =i pe
     Mérimée =i caut[ s[ câ=tige bun[voina ambasadorului Rusiei, contele
     Kisseleff, fostul guvernator al Principatelor ]ntre 1829 =i 1834.
1860   Abandoneaz[ activitatea politic[ =i se retrage la Mirce=ti, ]n mijlocul
     familiei, unde se dedic[ scrisului, compunând piese de teatru, printre
     care Rusaliile =i câteva cântecéle comice.
1861   }ndepline=te o nou[ misiune diplomatic[, ]ncredinat[ de Cuza. }n
     vederea recunoa=terii Unirii de c[tre puterile europene, Alecsandri
     viziteaz[ Parisul, Torino, Milano, iar un timp gireaz[ afacerile ageniei
     diplomatice de la Paris, ]n locul fratelui s[u.
     Re]ntors la Mirce=ti, scrie piese =i cântecéle comice.
1863   La Ia=i apare ediia a doua a volumului Doine =i l[crimioare cu ciclul
     M[rg[rit[rele.
     Apare partea a doua a Repertoriului dramatic, cuprinzând ultimele piese
     ale scriitorului.
1866   Apare ]ntr-un volum ]ntreaga colecie a Poeziilor poporale.
     E numit membru al Societ[ii literare române pentru cultura limbii,
     care ]n 1879 avea s[ devin[ Academia Român[.
1868   Public[, ]n „Convorbiri literare“, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[,
     Iarna, Gerul etc.
6                                 Vasile Alecsandri

1871 }=i d[ demisia din Societatea literar[ român[, dup[ ce aceasta hot[râse
   s[ adopte principiul etimologic ]n scriere =i s[ publice dicionarul lui
   Laurian =i Massim.
1872 Apare studiul Introducere la scrierile lui Constantin Negruzzi, mai ]ntâi
   ]n "Convorbiri", apoi ca prefa[ la volumul de scrieri ale lui Negruzzi
   scos de Editura Socec.
   Scrie Dumbrava Ro=ie, pe care o cite=te la o =edin[ a „Junimii“.
1874 Apare piesa Boieri =i ciocoi, fiind reprezentat[ pe scena teatrului ie=ean.
1875 Apar la Socec primele patru volume din seria Operelor complete, cu o
   prefa[ a autorului. Ele cuprind creaia dramatic[.
   }n acela=i an apar urm[toarele trei volume, cuprinzând creaia poetic[.
1876 Apare volumul al optulea al Operelor complete: Proza.
1877 Mai 9 Proclamarea independenei [rii ]n parlament. La aflarea ve=tii
   Alecsandri scrie poezia Balcanul =i Carpatul, cu care inaugureaz[ ciclul
   Osta=ii no=tri.
1878 Apare volumul Osta=ii no=tri.
1878-1879 Se dedic[ lucrului la drama istoric[ Despot-Vod[. }n mai 1879
   cite=te piesa la o =edin[ a „Junimii“ bucure=tene. Are loc reprezentaia
   piesei la Teatrul Naional din Bucure=ti. Este invitat s[-=i reia locul la
   Academie =i s[ participe la lucr[rile anuale, fiind ales ]n comisia pentru
   modificarea ortografiei.
1880 Apare cel de al nou[lea volum din seria Operelor complete, cuprinzând
   Legende nou[ =i Osta=ii no=tri.
   Apare nuvela Vasile Porojan, sub forma unei scrisori c[tre Ion Ghica.
   Scrie feeria Sânziana =i Pepelea. }n „Albumul macedoromân“ al lui V A.  .
   Urechi[ apare „istorioara de ]nceput de amor“ Marg[rita, scris[ cu zece
   ani mai ]nainte, dar relatând un episod de tineree, localizat ]n timp
   prin 1850—1852.
1881 I se decerneaz[ Marele premiu „N[sturel-Her[scu“ al Academiei Române
   pentru drama Despot-Vod[ =i poeziile din ultimul volum de Opere complete.
1883 }ntr-o =edin[ a „Junimii“ =i la Academie Alecsandri cite=te noua sa pies[
   Fântâna Blanduziei.
1884 Fântâna Blanduziei este reprezentat[, cu mare succes, la Teatrul
   Naional. Scrie piesa Ovidiu.
1885 Este numit ministru plenipoteniar al României la Paris, post pe care ]l
   deine pân[ la moarte.
1886 Realizeaz[ o nou[ versiune a piesei Ovidiu.
1888 Scrie Plugul blestemat. Se ivesc primele semne ale bolii care avea s[-l
   r[pun[.
1890 August 22 Vasile Alecsandri se stinge din via[ la Mirce=ti. Este ]nmormântat
   la 26 august ]n gr[dina casei, d[ruit[ ]n 1914 Academiei, de c[tre soia
   poetului. Deasupra mormântului a fost ridicat un mausoleu din iniiativa
   Academiei, ]n 1928. }ntreg ansamblul a devenit muzeu memorial.

More Related Content

What's hot

Mihai-Eminescu
Mihai-EminescuMihai-Eminescu
Mihai-Eminescu
VilleFTW
 
00ion Luca Caragiale
00ion Luca Caragiale00ion Luca Caragiale
00ion Luca Caragiale
guest4df906
 
Dor de eminescu
Dor de eminescuDor de eminescu
Dor de eminescu
dip_massmedia_italia
 
Mihai eminescu
Mihai eminescuMihai eminescu
Mihai eminescu
nicoluca10
 
Somnoroase pasarele de Mihai Eminescu
Somnoroase pasarele de Mihai EminescuSomnoroase pasarele de Mihai Eminescu
Somnoroase pasarele de Mihai Eminescu
Alina Fonoca
 
Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica
Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelicaDiversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica
Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica
Angesha
 
Mihai Eminescu
Mihai EminescuMihai Eminescu
Mihai Eminescu
chitilin
 
Eminesu-poetul sufletelor
Eminesu-poetul sufletelorEminesu-poetul sufletelor
Eminesu-poetul sufletelor
lfarcas
 
Omagiu adus lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea in nefiinta
Omagiu adus lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea in nefiintaOmagiu adus lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea in nefiinta
Omagiu adus lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea in nefiinta
Ionelia Serban
 
Alecsandri vasile dridri (cartea)
Alecsandri vasile  dridri (cartea)Alecsandri vasile  dridri (cartea)
Alecsandri vasile dridri (cartea)
Grama Violeta
 
Bicentenar Arany János
Bicentenar Arany JánosBicentenar Arany János
Bicentenar Arany János
Biblioteci Bihorene
 
Viata si activitatea lui mihai eminescu
Viata si activitatea lui mihai eminescuViata si activitatea lui mihai eminescu
Viata si activitatea lui mihai eminescu
Antonia Ioani
 
Alecsandri vasile despot voda (aprecieri)
Alecsandri vasile  despot voda (aprecieri)Alecsandri vasile  despot voda (aprecieri)
Alecsandri vasile despot voda (aprecieri)
Grama Violeta
 
Filiala Felix
Filiala FelixFiliala Felix
Filiala Felix
Biblioteci Bihorene
 
Viața lui mihai eminescu între mistificare și adevăr
Viața lui mihai eminescu între mistificare și adevărViața lui mihai eminescu între mistificare și adevăr
Viața lui mihai eminescu între mistificare și adevăr
Ionescu Ion
 
Prezentarescriitori littérature roumaine
Prezentarescriitori littérature roumainePrezentarescriitori littérature roumaine
Prezentarescriitori littérature roumaine
Laurence Ryf
 

What's hot (19)

Mihai-Eminescu
Mihai-EminescuMihai-Eminescu
Mihai-Eminescu
 
Mihai eminescu
Mihai eminescuMihai eminescu
Mihai eminescu
 
00ion Luca Caragiale
00ion Luca Caragiale00ion Luca Caragiale
00ion Luca Caragiale
 
Dor de eminescu
Dor de eminescuDor de eminescu
Dor de eminescu
 
Mihai eminescu
Mihai eminescuMihai eminescu
Mihai eminescu
 
Somnoroase pasarele de Mihai Eminescu
Somnoroase pasarele de Mihai EminescuSomnoroase pasarele de Mihai Eminescu
Somnoroase pasarele de Mihai Eminescu
 
Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica
Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelicaDiversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica
Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica
 
Mihai Eminescu
Mihai EminescuMihai Eminescu
Mihai Eminescu
 
Eminesu-poetul sufletelor
Eminesu-poetul sufletelorEminesu-poetul sufletelor
Eminesu-poetul sufletelor
 
Eminescu
EminescuEminescu
Eminescu
 
Omagiu adus lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea in nefiinta
Omagiu adus lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea in nefiintaOmagiu adus lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea in nefiinta
Omagiu adus lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea in nefiinta
 
Alecsandri vasile dridri (cartea)
Alecsandri vasile  dridri (cartea)Alecsandri vasile  dridri (cartea)
Alecsandri vasile dridri (cartea)
 
Bicentenar Arany János
Bicentenar Arany JánosBicentenar Arany János
Bicentenar Arany János
 
Viata si activitatea lui mihai eminescu
Viata si activitatea lui mihai eminescuViata si activitatea lui mihai eminescu
Viata si activitatea lui mihai eminescu
 
Alecsandri vasile despot voda (aprecieri)
Alecsandri vasile  despot voda (aprecieri)Alecsandri vasile  despot voda (aprecieri)
Alecsandri vasile despot voda (aprecieri)
 
Filiala Felix
Filiala FelixFiliala Felix
Filiala Felix
 
Viața lui mihai eminescu între mistificare și adevăr
Viața lui mihai eminescu între mistificare și adevărViața lui mihai eminescu între mistificare și adevăr
Viața lui mihai eminescu între mistificare și adevăr
 
Prezentarescriitori littérature roumaine
Prezentarescriitori littérature roumainePrezentarescriitori littérature roumaine
Prezentarescriitori littérature roumaine
 
Mihaieminescu Proiect
Mihaieminescu ProiectMihaieminescu Proiect
Mihaieminescu Proiect
 

Similar to Alecsandri vasile dridri (tabel crono)

Poetii datebiografice-091221074601-phpapp02
Poetii datebiografice-091221074601-phpapp02Poetii datebiografice-091221074601-phpapp02
Poetii datebiografice-091221074601-phpapp02
cipilica
 
marii clasici - Copy (1).pptx
marii clasici - Copy (1).pptxmarii clasici - Copy (1).pptx
marii clasici - Copy (1).pptx
AlexCriminalul
 
Mari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romaneMari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romane
Olesea_Moldovan
 
Agarbiceanu ion fefeleaga (tabel crono)
Agarbiceanu ion  fefeleaga (tabel crono)Agarbiceanu ion  fefeleaga (tabel crono)
Agarbiceanu ion fefeleaga (tabel crono)
Grama Violeta
 
Omagiu lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea în nefiinţă
 Omagiu lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea în nefiinţă Omagiu lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea în nefiinţă
Omagiu lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea în nefiinţă
Ionelia Serban
 
Importanta marilor clasici
Importanta marilor clasiciImportanta marilor clasici
Importanta marilor clasici
Bianca Pavel
 
Romanta soarelui-1.pptx proiect limba ro
Romanta soarelui-1.pptx proiect limba roRomanta soarelui-1.pptx proiect limba ro
Romanta soarelui-1.pptx proiect limba ro
Andreeaarng
 
Mihai Eminescu.docx
Mihai Eminescu.docxMihai Eminescu.docx
Mihai Eminescu.docx
Melikealkan7
 
Clasicii
ClasiciiClasicii
1.ioan slavici-bibliografie
1.ioan slavici-bibliografie1.ioan slavici-bibliografie
1.ioan slavici-bibliografie
Olesea_Moldovan
 
Ioan slavici autor canonic
Ioan slavici autor canonicIoan slavici autor canonic
Ioan slavici autor canonic
Cris Kristinel
 
Marii clasici este o etichetă postumă
Marii clasici este o etichetă postumăMarii clasici este o etichetă postumă
Marii clasici este o etichetă postumă
Elena Luminita Sandu
 
Alecsandri vasile insira-te, margarite (aprecieri)
Alecsandri vasile  insira-te, margarite (aprecieri)Alecsandri vasile  insira-te, margarite (aprecieri)
Alecsandri vasile insira-te, margarite (aprecieri)
Grama Violeta
 
2 mihai eminescu de prof. Covasa Aurora
2 mihai eminescu de prof. Covasa Aurora2 mihai eminescu de prof. Covasa Aurora
2 mihai eminescu de prof. Covasa Aurora
Covaşă Aurora
 
mihai_eminescu_biografie.ppt
mihai_eminescu_biografie.pptmihai_eminescu_biografie.ppt
mihai_eminescu_biografie.ppt
dorintica
 
Mari scriitori romani
Mari scriitori romaniMari scriitori romani
Mari scriitori romani
Frumosu Mitu Iulia
 
Charles baudelaire jurnale-intime
Charles baudelaire jurnale-intimeCharles baudelaire jurnale-intime
Charles baudelaire jurnale-intime
cristianionascu5
 
Alecsandri vasile dridri (aprecieri)
Alecsandri vasile  dridri (aprecieri)Alecsandri vasile  dridri (aprecieri)
Alecsandri vasile dridri (aprecieri)
Grama Violeta
 

Similar to Alecsandri vasile dridri (tabel crono) (20)

Poetii datebiografice-091221074601-phpapp02
Poetii datebiografice-091221074601-phpapp02Poetii datebiografice-091221074601-phpapp02
Poetii datebiografice-091221074601-phpapp02
 
marii clasici - Copy (1).pptx
marii clasici - Copy (1).pptxmarii clasici - Copy (1).pptx
marii clasici - Copy (1).pptx
 
Mari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romaneMari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romane
 
Agarbiceanu ion fefeleaga (tabel crono)
Agarbiceanu ion  fefeleaga (tabel crono)Agarbiceanu ion  fefeleaga (tabel crono)
Agarbiceanu ion fefeleaga (tabel crono)
 
Omagiu lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea în nefiinţă
 Omagiu lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea în nefiinţă Omagiu lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea în nefiinţă
Omagiu lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea în nefiinţă
 
Importanta marilor clasici
Importanta marilor clasiciImportanta marilor clasici
Importanta marilor clasici
 
Romanta soarelui-1.pptx proiect limba ro
Romanta soarelui-1.pptx proiect limba roRomanta soarelui-1.pptx proiect limba ro
Romanta soarelui-1.pptx proiect limba ro
 
Mihai Eminescu.docx
Mihai Eminescu.docxMihai Eminescu.docx
Mihai Eminescu.docx
 
Clasicii
ClasiciiClasicii
Clasicii
 
1.ioan slavici-bibliografie
1.ioan slavici-bibliografie1.ioan slavici-bibliografie
1.ioan slavici-bibliografie
 
Ioan slavici autor canonic
Ioan slavici autor canonicIoan slavici autor canonic
Ioan slavici autor canonic
 
Marii clasici este o etichetă postumă
Marii clasici este o etichetă postumăMarii clasici este o etichetă postumă
Marii clasici este o etichetă postumă
 
Alecsandri vasile insira-te, margarite (aprecieri)
Alecsandri vasile  insira-te, margarite (aprecieri)Alecsandri vasile  insira-te, margarite (aprecieri)
Alecsandri vasile insira-te, margarite (aprecieri)
 
2 mihai eminescu de prof. Covasa Aurora
2 mihai eminescu de prof. Covasa Aurora2 mihai eminescu de prof. Covasa Aurora
2 mihai eminescu de prof. Covasa Aurora
 
2 mihai eminescu
2 mihai eminescu2 mihai eminescu
2 mihai eminescu
 
mihai_eminescu_biografie.ppt
mihai_eminescu_biografie.pptmihai_eminescu_biografie.ppt
mihai_eminescu_biografie.ppt
 
Emin escu
Emin escuEmin escu
Emin escu
 
Mari scriitori romani
Mari scriitori romaniMari scriitori romani
Mari scriitori romani
 
Charles baudelaire jurnale-intime
Charles baudelaire jurnale-intimeCharles baudelaire jurnale-intime
Charles baudelaire jurnale-intime
 
Alecsandri vasile dridri (aprecieri)
Alecsandri vasile  dridri (aprecieri)Alecsandri vasile  dridri (aprecieri)
Alecsandri vasile dridri (aprecieri)
 

More from Grama Violeta

11865924.ppt
11865924.ppt11865924.ppt
11865924.ppt
Grama Violeta
 
Alecsandri vasile insira-te, margarite (cartea)
Alecsandri vasile  insira-te, margarite (cartea)Alecsandri vasile  insira-te, margarite (cartea)
Alecsandri vasile insira-te, margarite (cartea)
Grama Violeta
 
Agarbiceanu ion fefeleaga (aprecieri)
Agarbiceanu ion  fefeleaga (aprecieri)Agarbiceanu ion  fefeleaga (aprecieri)
Agarbiceanu ion fefeleaga (aprecieri)
Grama Violeta
 
Alecsandri vasile muntele de foc (aprecieri)
Alecsandri vasile  muntele de foc (aprecieri)Alecsandri vasile  muntele de foc (aprecieri)
Alecsandri vasile muntele de foc (aprecieri)
Grama Violeta
 
Règles de prononciation
Règles de prononciationRègles de prononciation
Règles de prononciation
Grama Violeta
 
Se presenter exercices
Se presenter exercicesSe presenter exercices
Se presenter exercices
Grama Violeta
 
Présentation de la famille
Présentation de la famillePrésentation de la famille
Présentation de la famille
Grama Violeta
 
Complétez les phrases avec la forme simple ou composée du participe présent
Complétez les phrases avec la forme simple ou composée du participe présentComplétez les phrases avec la forme simple ou composée du participe présent
Complétez les phrases avec la forme simple ou composée du participe présent
Grama Violeta
 
Exercice de grammaire
Exercice de grammaireExercice de grammaire
Exercice de grammaire
Grama Violeta
 
Les fêtes d'hiver en roumanie
Les fêtes d'hiver en roumanieLes fêtes d'hiver en roumanie
Les fêtes d'hiver en roumanie
Grama Violeta
 
Fiche de travail_les_metiers
Fiche de travail_les_metiersFiche de travail_les_metiers
Fiche de travail_les_metiers
Grama Violeta
 
Pronom personnel exercices
Pronom personnel exercicesPronom personnel exercices
Pronom personnel exercices
Grama Violeta
 
Genul substantivelor
Genul substantivelorGenul substantivelor
Genul substantivelor
Grama Violeta
 
Genul substantivelor proprii
Genul substantivelor propriiGenul substantivelor proprii
Genul substantivelor proprii
Grama Violeta
 
Exercices le genre des noms
Exercices le genre des nomsExercices le genre des noms
Exercices le genre des noms
Grama Violeta
 
Substantive cu o singura forma pentru ambele genuri
Substantive cu o singura forma pentru ambele genuriSubstantive cu o singura forma pentru ambele genuri
Substantive cu o singura forma pentru ambele genuri
Grama Violeta
 
Lesvbdutroisiemegroupe
LesvbdutroisiemegroupeLesvbdutroisiemegroupe
Lesvbdutroisiemegroupe
Grama Violeta
 

More from Grama Violeta (20)

11865924.ppt
11865924.ppt11865924.ppt
11865924.ppt
 
Alecsandri vasile insira-te, margarite (cartea)
Alecsandri vasile  insira-te, margarite (cartea)Alecsandri vasile  insira-te, margarite (cartea)
Alecsandri vasile insira-te, margarite (cartea)
 
Agarbiceanu ion fefeleaga (aprecieri)
Agarbiceanu ion  fefeleaga (aprecieri)Agarbiceanu ion  fefeleaga (aprecieri)
Agarbiceanu ion fefeleaga (aprecieri)
 
Alecsandri vasile muntele de foc (aprecieri)
Alecsandri vasile  muntele de foc (aprecieri)Alecsandri vasile  muntele de foc (aprecieri)
Alecsandri vasile muntele de foc (aprecieri)
 
Règles de prononciation
Règles de prononciationRègles de prononciation
Règles de prononciation
 
Se presenter exercices
Se presenter exercicesSe presenter exercices
Se presenter exercices
 
Présentation de la famille
Présentation de la famillePrésentation de la famille
Présentation de la famille
 
Demander
DemanderDemander
Demander
 
Complétez les phrases avec la forme simple ou composée du participe présent
Complétez les phrases avec la forme simple ou composée du participe présentComplétez les phrases avec la forme simple ou composée du participe présent
Complétez les phrases avec la forme simple ou composée du participe présent
 
Exercice de grammaire
Exercice de grammaireExercice de grammaire
Exercice de grammaire
 
Carte de voeux
Carte de voeuxCarte de voeux
Carte de voeux
 
Les fêtes d'hiver en roumanie
Les fêtes d'hiver en roumanieLes fêtes d'hiver en roumanie
Les fêtes d'hiver en roumanie
 
Fiche de travail_les_metiers
Fiche de travail_les_metiersFiche de travail_les_metiers
Fiche de travail_les_metiers
 
Pronom personnel exercices
Pronom personnel exercicesPronom personnel exercices
Pronom personnel exercices
 
Le genre des noms
Le genre des nomsLe genre des noms
Le genre des noms
 
Genul substantivelor
Genul substantivelorGenul substantivelor
Genul substantivelor
 
Genul substantivelor proprii
Genul substantivelor propriiGenul substantivelor proprii
Genul substantivelor proprii
 
Exercices le genre des noms
Exercices le genre des nomsExercices le genre des noms
Exercices le genre des noms
 
Substantive cu o singura forma pentru ambele genuri
Substantive cu o singura forma pentru ambele genuriSubstantive cu o singura forma pentru ambele genuri
Substantive cu o singura forma pentru ambele genuri
 
Lesvbdutroisiemegroupe
LesvbdutroisiemegroupeLesvbdutroisiemegroupe
Lesvbdutroisiemegroupe
 

Alecsandri vasile dridri (tabel crono)

 • 3. TABEL CRONOLOGIC 1821 Iulie 21 S-a n[scut, conform opiniei majorit[ii cercet[torilor, cel de-al doilea copil, Vasile, al medelnicerului Vasile Alecsandri =i al Elenei, n[scut[ Cozoni, ]n ora=ul Bac[u. Curând familia viitorului scriitor se mut[ la Ia=i. (Conform altor surse, Alecsandri s-ar fi n[scut ]n 1819 sau chiar ]n 1818.) 1827 Vasile Alecsandri ia primele lecii de la dasc[lul maramure=ean Gherman Vida, profesor la Seminarul de la Socola. 1828-1834 Viitorul scriitor ]=i continu[ ]nv[[tura ]n pensionul lui Victor Cuénim, deschis ]n 1828 la Ia=i. Verile =i le petrece la Mirce=ti, unde tat[l s[u cump[rase mo=ia. 1834-1839 }mpreun[ cu ali fii de boieri, Vasile Alecsandri ]=i face studiile la Paris. Dup[ trecerea bacalaureatului literar se preg[te=te s[ intre la medicin[, dar abandoneaz[. Urmeaz[ cursurile facult[ii de drept, ]ns[ dup[ câteva luni renun[. Tat[l s[u l-ar fi vrut inginer, dar ]i lipsea bacalaureatul ]n =tiine, pe care nu-l poate obine. Se dedic[ literaturii, scriind primele versuri ]n limba francez[, ]ntre care poemul Zunarilla. 1839 }n drum spre Patrie Vasile Alecsandri ]ntreprinde o lung[ c[l[torie prin Italia. Viziteaz[ Florena, Roma, Padova, Veneia, Triest. Din aceast[ c[l[torie culege impresii necesare scrierii primelor opere ]n limba român[ Buchetiera de la Florena =i Muntele de Foc. 1840 }n revista „Dacia literar[“ (nr. 3, mai—iunie) este publicat[ nuvela Buchetiera de la Florena. Este numit, ]mpreun[ cu C. Negruzzi =i M. Kog[lniceanu, director al teatrului din Ia=i. Pentru nevoile scenei scrie vodevilul Farmazonul din Hârl[u, care se joac[ la 18 noiembrie. 1841 Pe scena teatrului ie=ean se joac[ piesa lui Vasile Alecsandri Modista =i cinovnicul. 1842 V Alecsandri c[l[tore=te prin munii Moldovei, fapt care i-a prilejuit . „descoperirea tezaurului poeziei populare“. Sub influena acesteia Vasile Alecsandri scrie primele sale poezii române=ti — Doinele. 1843-1844 Vasile Alecsandri ]ntreprinde lungi excursii prin munii =i prin satele Moldovei, culegând folclor. Din aceast[ perioad[ dateaz[ nuvela O primblare la muni.
 • 4. 4 Vasile Alecsandri 1844 La 18 ianuarie are loc premiera piesei Iorgu de la Sadagura, primit[ de public cu deosebit[ c[ldur[. }mpreun[ cu Mihail Kog[lniceanu =i Ion Ghica, scriitorul se afl[ ]n fruntea revistei „Prop[=irea“. Aici sunt publicate o parte a doinelor sale, nuvelele O primblare la muni =i Istoria unui galben. Aflat pentru cur[ la Borsec, Vasile Alecsandri scrie nuvela Borsec. D[ la iveal[ „fiziologia“ Ia=ii ]n 1844. 1845 Face cuno=tin[ cu Nicolae B[lcescu =i cu ali tineri munteni la mo=ia Mânjina a lui Costache Negri. Tot acum viziteaz[ Bucure=tii. Este epoca ]n care cre=te afeciunea sa pentru Elena Negri, c[reia ]i dedic[ o seam[ de poeme (8 Mart =.a.). 1846-1847 Vasile Alecsandri o ]nsoe=te pe Elena Negri ]n str[in[tate, pentru ]ngrijirea s[n[t[ii. Italia, Austria, Germania, Frana, apoi din nou Italia ]i prilejuiesc impresii profunde. }ns[ boala Elenei se agraveaz[, iubita poetului stingându-se pe vapor la ]ntoarcere ]n Patrie. }n var[ se afl[ la odihn[ la Balta Alb[. Impresiile din aceast[ localitate =i-au g[sit expresia ]n nuvela Balta Alb[. 1847 Scrie piesa Piatra din cas[. 1848 Martie }ncepe mi=carea revoluionar[ din capitala Moldovei. Alecsandri scrie De=teptarea României =i redacteaz[ ]mpreun[ cu ali patrioi petiia cuprinzând revendic[rile ce trebuiau aduse la cuno=tina domnitorului Mihail Sturza. Dup[ ]n[bu=irea mi=c[rii se refugiaz[ ]n muni, apoi trece la Bra=ov. Evocarea acestor ]ntâmpl[ri o face ]n fragmentul de proz[ Un episod din anul 1848. 1849 Vasile Alecsandri redacteaz[ studiul Românii =i poezia lor, sub forma unei scrisori c[tre A. Hurmuzachi, studiul fiind publicat ]n revista „Bucovina“. 1850 Aprilie 9 Are loc reprezentaia piesei Chiria ]n Ia=i sau Dou[ fete =-o neneac[. 1851 La ]ntoarcerea din Paris =i Londra, cu vaporul pe Dun[re, vasul e pe punctul de a se scufunda. }ntâmplarea e povestit[ ]n episodul }necarea vaporului Seceni pe Dun[re, destinat s[ apar[ ]n primul num[r al proiectatei reviste „România literar[“. Episodul este mai târziu ]ncadrat ]n naraiunea dramatizat[ Un salon din Ia=i. August 5 Se reprezint[ cu mare succes Chiria ]n Ia=i. 1852 Aprilie Apare la Ia=i prima fascicul[ din colecia de opere folclorice: Poezii poporale. Balade (cântece b[trâne=ti) adunate =i ]ndreptate de V. Alecsandri. Octombrie Vasile Alecsandri scoate prima culegere din teatrul s[u, Repertoriu dramatic. Se reprezint[ piesa Chiria ]n provincie. 1853 La Paris, unde se g[sea ]nc[ din toamna precedent[, Vasile Alecsandri public[ primul volum de poezii originale, Doine =i l[crimioare, dispuse ]n trei cicluri: Doine, L[crimioare, Suvenire.
 • 5. Dridri 5 La Ia=i ]i apare cea de-a doua fascicul[ a Poeziilor poporale. Vasile Alecsandri ]ntreprinde o lung[ c[l[torie ]n sudul Franei, ]n Spania =i ]n nordul Africii. Relatarea parial[ a acestei c[l[torii se cuprinde ]n „ziarul de c[l[torie“ C[l[torie ]n Africa. Scriitorul intercaleaz[ ]n cursul relat[rii diverse episoade narative, ca Cel ]ntâi pas ]n lume (publicat iniial ]n 1841 ]n „Albina româneasc[“ sub titlul Pierderea iluziilor) =i Suvenire din Italia. Monte di Fo, publicat tot acolo, ]n 1843. 1854 Moare tat[l scriitorului. Preluându-=i mo=tenirea, Alecsandri elibereaz[ iganii robi de pe mo=iile sale. 1855 Apare, sub conducerea poetului, revista „România literar[“, ]n care se public[ poezia Anul 1855. Tot aici apar fragmente din C[l[torie ]n Africa =i nuvela Balta Alb[. 1856 Are loc congresul de pace de la Paris, decisiv pentru viitorul politic al Principatelor, care aspirau la unire. Alecsandri se dedic[ integral cauzei luptei pentru Unire. }n „Steaua Dun[rii“, ziar condus de Mihail Kog[lniceanu, apare la 9 iunie Hora Unirii. 1857 Vede lumina tiparului culegerea de proz[ Salba literar[, coninând povestiri, impresii de c[l[torie =i câteva scrieri dramatice. }n ziarul „Concordia“ din Bucure=ti apare poezia Moldova ]n 1857. 1859 Dup[ alegerea ca domnitor a lui Cuza, scriitorul pleac[ ]ntr-o lung[ misiune diplomatic[ la Paris, Londra =i Torino, pentru a obine recunoa=- terea dublei alegeri a lui Cuza. La Paris ]i viziteaz[ pe Lamartine =i pe Mérimée =i caut[ s[ câ=tige bun[voina ambasadorului Rusiei, contele Kisseleff, fostul guvernator al Principatelor ]ntre 1829 =i 1834. 1860 Abandoneaz[ activitatea politic[ =i se retrage la Mirce=ti, ]n mijlocul familiei, unde se dedic[ scrisului, compunând piese de teatru, printre care Rusaliile =i câteva cântecéle comice. 1861 }ndepline=te o nou[ misiune diplomatic[, ]ncredinat[ de Cuza. }n vederea recunoa=terii Unirii de c[tre puterile europene, Alecsandri viziteaz[ Parisul, Torino, Milano, iar un timp gireaz[ afacerile ageniei diplomatice de la Paris, ]n locul fratelui s[u. Re]ntors la Mirce=ti, scrie piese =i cântecéle comice. 1863 La Ia=i apare ediia a doua a volumului Doine =i l[crimioare cu ciclul M[rg[rit[rele. Apare partea a doua a Repertoriului dramatic, cuprinzând ultimele piese ale scriitorului. 1866 Apare ]ntr-un volum ]ntreaga colecie a Poeziilor poporale. E numit membru al Societ[ii literare române pentru cultura limbii, care ]n 1879 avea s[ devin[ Academia Român[. 1868 Public[, ]n „Convorbiri literare“, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc.
 • 6. 6 Vasile Alecsandri 1871 }=i d[ demisia din Societatea literar[ român[, dup[ ce aceasta hot[râse s[ adopte principiul etimologic ]n scriere =i s[ publice dicionarul lui Laurian =i Massim. 1872 Apare studiul Introducere la scrierile lui Constantin Negruzzi, mai ]ntâi ]n "Convorbiri", apoi ca prefa[ la volumul de scrieri ale lui Negruzzi scos de Editura Socec. Scrie Dumbrava Ro=ie, pe care o cite=te la o =edin[ a „Junimii“. 1874 Apare piesa Boieri =i ciocoi, fiind reprezentat[ pe scena teatrului ie=ean. 1875 Apar la Socec primele patru volume din seria Operelor complete, cu o prefa[ a autorului. Ele cuprind creaia dramatic[. }n acela=i an apar urm[toarele trei volume, cuprinzând creaia poetic[. 1876 Apare volumul al optulea al Operelor complete: Proza. 1877 Mai 9 Proclamarea independenei [rii ]n parlament. La aflarea ve=tii Alecsandri scrie poezia Balcanul =i Carpatul, cu care inaugureaz[ ciclul Osta=ii no=tri. 1878 Apare volumul Osta=ii no=tri. 1878-1879 Se dedic[ lucrului la drama istoric[ Despot-Vod[. }n mai 1879 cite=te piesa la o =edin[ a „Junimii“ bucure=tene. Are loc reprezentaia piesei la Teatrul Naional din Bucure=ti. Este invitat s[-=i reia locul la Academie =i s[ participe la lucr[rile anuale, fiind ales ]n comisia pentru modificarea ortografiei. 1880 Apare cel de al nou[lea volum din seria Operelor complete, cuprinzând Legende nou[ =i Osta=ii no=tri. Apare nuvela Vasile Porojan, sub forma unei scrisori c[tre Ion Ghica. Scrie feeria Sânziana =i Pepelea. }n „Albumul macedoromân“ al lui V A. . Urechi[ apare „istorioara de ]nceput de amor“ Marg[rita, scris[ cu zece ani mai ]nainte, dar relatând un episod de tineree, localizat ]n timp prin 1850—1852. 1881 I se decerneaz[ Marele premiu „N[sturel-Her[scu“ al Academiei Române pentru drama Despot-Vod[ =i poeziile din ultimul volum de Opere complete. 1883 }ntr-o =edin[ a „Junimii“ =i la Academie Alecsandri cite=te noua sa pies[ Fântâna Blanduziei. 1884 Fântâna Blanduziei este reprezentat[, cu mare succes, la Teatrul Naional. Scrie piesa Ovidiu. 1885 Este numit ministru plenipoteniar al României la Paris, post pe care ]l deine pân[ la moarte. 1886 Realizeaz[ o nou[ versiune a piesei Ovidiu. 1888 Scrie Plugul blestemat. Se ivesc primele semne ale bolii care avea s[-l r[pun[. 1890 August 22 Vasile Alecsandri se stinge din via[ la Mirce=ti. Este ]nmormântat la 26 august ]n gr[dina casei, d[ruit[ ]n 1914 Academiei, de c[tre soia poetului. Deasupra mormântului a fost ridicat un mausoleu din iniiativa Academiei, ]n 1928. }ntreg ansamblul a devenit muzeu memorial.