SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Download to read offline
Ion
AG~RBICEANU
 FEFELEAGA
Fefeleaga
           TABEL CRONOLOGIC

1882 12 septembrie S-a n[scut ]n satul Cenade, nu departe de Blaj, Ion,
   al doilea copil din cei opt ai lui Nicolae Ag`rbiceanu =i ai Anei,
   n[scut[ Olariu. Tat[l, de profesiune „vigil silvic“, p[durar, om cu
   dragoste de carte, era abonat la diverse ziare =i reviste poporale ale
   vremii. Mama, care nu =tia carte, avea darul povestirii =i un sim
   dezvoltat pentru frumuseile naturii.
   Bunicul dinspre tat[, Vasile Boariu, tot p[durar, se n[scuse ]n satul
   Ag`rbiciu, situat pe linia ferat[ Cop=a Mic[ — Sibiu. Poreclit ]n
   Cenade „Ag`rbiceanu“, porecla va deveni numele urma=ilor s[i.
1888 Micul Ion ]ncepe s[ ]nvee la =coala din satul natal.
   }n ultima parte a clasei a treia trece la Blaj, unde face =i clasa a
   patra, pentru a putea fi mai bine preg[tit ]n vederea continu[rii
   studiilor.
1891—1900 Gimnaziul =i liceul, la Blaj, unde ]=i ia =i bacalaureatul.
   }ncep`nd din clasa a patra liceal[ are ca profesor la limbile rom`n[
   =i latin[ pe Gavriil Precup, „om cu aleas[ cultur[ =i cu mult sim
   pentru literatur[“. Cite=te cu nesa din Alecsandri, Creang[ =i din
   colecia de poezii populare a lui G. Dem. Teodorescu. „Pove=tile lui
   Creang[ m-au f[cut pentru ]nt`ia oar[ s[ r`d cu lacrimi, s[ simt o
   mare bucurie =i lumin[ ]n suflet. D[nil[ Prepeleac, Soacra cu trei
   nurori, ca =i mai t`rziu Kir Ianulea =i Pastram[ trufanda de
   Caragiale mi-au r[mas p`n[ azi scrierile care m[ predispun la voie
   bun[ mai mult dec`t oricare altele“ (M[rturisiri). La lecturile
   preferate se adaug[ cur`nd operele lui Costache Negruzzi, Grigore
   Alexandrescu =i N. Gane.
   }n ultimii ani de liceu se afirm[ cu ]ncerc[ri de poezie la societatea
   de lectur[ a elevilor, iar ]n foiletonul ziarului Unirea din Blaj, la
   sf`r=itul clasei a VII-a, i se public[ primele versuri. }n acela=i ziar, ]n
   aprilie 1900, debuteaz[ cu schia }n postul Pa=telui.
1900 Ion Ag`rbiceanu se ]nscrie la Seminarul teologic al Universit[ii din
   Budapesta, ale c[rui cursuri le urmeaz[ cu ]ntreruperi, p`n[ ]n
   anul 1904, c`nd obine „absolutoriul“.

                    9
Ion Ag`rbiceanu

   }n primii doi ani continu[ s[ trimit[ versuri la Unirea, semnate
   Alfius, de asemenea =i c`teva povestiri. Mai public[ versuri ]n Fa-
   milia, Tribuna, Tribuna literar[ =i chiar ]n S[m[n[torul (1903),
   folosind diferite pseudonime. Tot cu pseudonim (Potcoav[) public[
   ]n ziarul Drapelul din Lugoj schie satirice =i umoristice, realizate ]n
   spiritul literaturii umoristice a bra=oveanului Virgil Oniiu. Dar
   ]ncerc[rile ]n proz[ ]ncep s[ fie cur`nd „determinate de-o nou[
   ]nc`ntare estetic[, de-o adev[rat[ ]nsufleire. De S[m[n[torul. +i
   anume: de proza literar[ a lui M. Sadoveanu, I. Cioc`rlan, Sandu-
   Aldea. +i, mai precis: de stilul nou, fraged de tineree, viu =i colorat,
   cu mare putere de a descrie natura =i aspectul extern al oamenilor
   — tocmai ceea ce p[stram =i eu mai ad`nc ]n suflet, ]n chip
   incon=tient, din prima mea copil[rie (...) Simeam acum o dorin[,
   un av`nt s[ ]ncerc =i eu, ceea ce nu a fost cazul c`nd am citit pe
   ceilali prozatori rom`ni: Negruzzi, Gane, Slavici, Creang[, Ispirescu,
   Vlahu[, Duiliu Zamfirescu“ (M[rturisiri).
1902 Apare la Budapesta, scoas[ de o seam[ de tineri (A. P B[nu, Al.
                                 .
   Ciura, Octavian Goga, Octavian T[sl[uanu), revista Luceaf[rul. }n
   nr. 8 al primului an de apariie Ag`rbiceanu public[ schia Badea
   Niculae. }n 1903 colaborarea se intensific[. Acum apar: }n s`mb[ta
   Floriilor, M[tu=a Stana, urmate, ]n 1904, de Mistreul, Houl, Pe
   mal.
1904—1905 Pedagog („subprefect“) la internatul liceului de b[iei din
   Blaj. }n toamna lui 1905 primind o burs[, se ]ntoarce la Budapesta
   cu intenia de a urma filologia clasic[ =i istoria, dar scurt timp dup[
   aceea renun[. Perioad[ de intens[ creaie =i de lecturi susinute.
   }ntr-un singur an (1905) apar ]n Luceaf[rul 11 povestiri.
   Spre sf`r=itul anului 1905 apare, editat de Luceaf[rul, care scosese
   tot atunci =i Poeziile lui Octavian Goga, primul s[u volum de schie
   =i povestiri intitulat De la ar[.
1906 }ntors la Blaj, ocup[ pentru scurt timp funcia de „cancelist“ la
   Mitropolie.
   Viziteaz[ Bucure=tii cu prilejul expoziiei jubiliare. Aici cunoa=te pe
   scriitorii ardeleni a=ezai ]n Capitala [rii libere, pe Co=buc, Iosif,
   Chendi, Gorun, Zaharia B`rsan, precum =i pe Nicolae Iorga =i Emil
   G`rleanu.
   Se c[s[tore=te cu Maria Aurelia Radu.
   Hirotonit, este numit preot ]n satul Bucium-+asa, aproape de or[=elul
   Abrud, ]n Munii Apuseni.


                   10
Fefeleaga

   }ncepe perioada unor aspre revelaii cu privire la traiul oamenilor
   acestor p[ri, majoritatea mineri la b[ile de aur. Rodul acestor
   experiene sunt o seam[ de Fragmente publicate ]n revista Ramuri
   (1907) =i ]n Revista politic[ =i literar[ din Blaj, din acela=i an,
   portrete =i instantanee reporterice=ti, dintre care unele vor deveni
   schiele =i povestirile care compun volumul din 1910, }n ]ntuneric.
   Ion Ag`rbiceanu colaboreaz[ la numeroase reviste din Ardeal =i din
   |ar[, ]ndeosebi la Luceaf[rul =i la Viaa rom`neasc[; ]n revista
   ie=ean[ public[, ]ncep`nd cu 1906, numeroase schie: }n lupt[ (nr. 7,
   1906), Fierarul Petrea, Fefeleaga (nr. 8, 1908), Luminia (nr. 10),
   V`rvoara (nr. 12), Anghelu= (1909), Vecinul nostru Hudri (1910),
   precum =i nuvela mai lung[ Popa Man (nr. 3 =i 4, 1910).
1909 Apare la V[lenii de Munte volumul }n clasa cult[, reunind schie =i
   povestiri din viaa intelectualit[ii ardelene.
1910 Apare volumul Dou[ iubiri, tip[rit de tipografia Neamului rom`nesc.
   Volumul conine cunoscutele schie =i povestiri Fefeleaga, Luminia,
   Bunica Iova, Precupa= etc., inspirate unele de amintirile copil[riei,
   altele din noua realitate a satului moesc.
   Apare volumul }n ]ntuneric, tip[rit de Editura Minerva din
   Bucure=ti, cuprinz`nd de asemenea evoc[ri de figuri din satul
   copil[riei, dar mai ales Fragmentele rupte din experiena de via[
   de la Bucium-+asa.
   Apare ]n Biblioteca Lumina din Bucure=ti culegerea de povestiri
   Pr[pastia.
   }n nr. 5 al Luceaf[rului se public[ r[spunsul lui Ag`rbiceanu la
   ancheta revistei cu privire la poporanism, semnificativ pentru
   convingerile social-politice ale scriitorului.
   Este numit preot ]n satul Orlat din apropierea Sibiului, unde va
   r[m`ne p`n[ ]n 1916. Perioada aceasta =i cea care a precedat-o
   sunt ]nsemnate pentru scriitor =i din punctul de vedere al leciilor
   decisive care i-au ]ndrumat pa=ii ]n creaie. Ia cuno=tin[ de creaia
   lui Balzac, Flaubert, Zola, Dostoievski, Tolstoi, Gogol, Gorki, Andreev.
1912 Impresii =i imbolduri conjugate din lectura Annei Karenina =i a
   Doamnei Bovary ]l duc la elaborarea primului s[u roman, Legea
   trupului, publicat ]n foiletonul Luceaf[rului (nr. 1 — 32), ap[rut
   ]n volum mult mai t`rziu, ]n 1926.
1913 Tot ]n Luceaf[rul apare romanul Arhanghelii (nr. 1 — 12, 15 — 16,
   18 — 24), al c[rui titlu i l-a inspirat romanul Mont-Oriol al lui
   Maupassant.


                  11
Ion Ag`rbiceanu

1914 Romanul Arhanghelii apare =i ]n volum, ]n editura Luceaf[rul din
   Sibiu.
   }n foiletoanele, povestirile =i nuvelele sale, Ion Ag`rbiceanu a
   prezentat drama omului simplu zdrobit de r[zboi.
1915 }n cursul verii scrie al treilea roman, Legea minii — Povestea altei
   viei, la baza c[ruia st[ concepia etic[ cre=tin[. Romanul a fost
   publicat abia ]n 1927.
1916 Dup[ intrarea Rom`niei ]n r[zboi, o dat[ cu retragerea trupelor
   rom`ne ce intraser[ ]n Ardeal, Ag`rbiceanu cu familia se refugiaz[
   la R`mnicu-V`lcea, apoi ]n Moldova.
1918 Spre sf`r=itul anului se ]ntoarce ]n Transilvania, ]nt`i la Orlat, apoi
   la Sibiu, unde conduce ziarul Piatra, scos de Consiliul dirigent.
1919 Ion Ag`rbiceanu se stabile=te la Cluj, dedic`ndu-se gazet[riei politice,
   care-l absoarbe vreme de peste un deceniu.
1920—1922 O parte din ceea ce va publica ]n ace=ti ani fusese scris ]n
   vremea r[zboiului, =i chiar ]nainte, ceea ce-i permite s[ scoat[ ]n-tr-
   un interval relativ scurt peste zece volume de schie, povestiri =i
   foiletoane: Povestiri (Sibiu, 1920), volum care cuprinde ]ntr-o prim[
   versiune nuvela P[sc[lierul; Popa Man (Bucure=ti, 1920), cuprinz`nd
   =i lunga nuvel[ cu acest titlu, publicat[ anterior ]n Viaa rom`neasc[;
   Luncu=oara din Paresimi, nuvele (Bucure=ti, 1920); Tr[surica
   verde, povestiri (Bucure=ti, 1921); Robirea sufletului, povestiri (Cluj,
   1921); O zi ]nsemnat[ (Biblioteca C[minul, 1921); Chipuri de
   cear[ (Bucure=ti, 1921); Ceasuri de sear[ (Bucure=ti, 1921); Zilele
   din urm[ ale c[pitanului P`rvu (Bucure=ti, 1921); Scene (Bucure=ti,
   1922); Spaima (Craiova, 1922) etc.
1925 Apare volumul Dezam[gire, conin`nd =i impresionantele nuvele
   Dura lex =i A=a de singur!, inspirate de asemenea din tragedia
   familiilor lovite de r[zboi.
1922—1930 Scriitorul ]=i extinde colaborarea la un mare num[r de
   reviste din ]ntreaga ar[, public`nd asiduu mai ales ]n Adev[rul
   literar =i artistic, Cos`nzeana, Cele trei Cri=uri, Transilvania (pe
   care o =i conduce), Ramuri, Viaa rom`neasc[ (unde apare, ]n
   1931, ]n versiune revizuit[, P[sc[lierul) etc.
1927 Ion Ag`rbiceanu se ]nvrednice=te de Premiul Naional pentru proz[.
1930 La Craiova este publicat micul „roman“ Dolor.
   Apare ]n Biblioteca pentru toi volumul de povestiri Stafia,
   cuprinz`nd =i lunga nuvel[ cu acest titlu, versiunea iniial[ a nuvelei
   Jandarmul.

                   12
Fefeleaga

1931 V[d lumina tiparului romanul Biruina =i „]ncercarea satiric[“
   R[bojul lui Sf. Petre (editat[ ]n volum ]n 1934).
1930—1937 Prezent ]n continuare, cu producii literare, ]n publicaiile
   literare, numele scriitorului poate fi ]nt`lnit mai frecvent ]n revistele
   ardelene: Darul vremii, Cluj, 1930, Societatea de m`ine, G`nd
   rom`nesc (Cluj, 1933...), Pagini literare (Turda, 1935...), Familia
   (Oradea, 1935...) etc.
1938 Apare romanul Sectarii, satir[ a partidelor politice =i a „secta-
   rismului la care ajunseser[“. „Dac[ sub raport politic nu puteam
   face nimic, m[ simeam obligat s[ ajut societ[ii s[ se fereasc[ de
   ridicol =i de exager[rile degradante ]n lupta pentru o nou[ c[p[tuire“
   (Adaos la M[rturisiri).
   Apare ]n revista Cuget clar povestirea Faraonii, o prim[ versiune a
   cunoscutei nuvele de mai t`rziu.
1940 August Dictatul de la Viena, prin care o parte a Transilvaniei a fost
   rupt[ din trupul [rii.
   Scriitorul, refugiat la Sibiu, r[m`ne aici p`n[ ]n 1945, c`nd se ]ntoarce
   din nou la Cluj. Din bogata activitate de creaie desf[=urat[ ]n aceast[
   perioad[ numai o mic[ parte a v[zut lumina tiparului.
   Editura Cartea rom`neasc[ din Bucure=ti tip[re=te volumul
   Amintirile, esenial pentru cunoa=terea ]mprejur[rilor =i a oamenilor
   care au modelat ]n copil[rie sufletul scriitorului. Sub titlul Dintr-
   un carnet, capitolele c[rii ap[ruser[ anterior ]n diverse reviste.
1941 Public[, ]n nr. 12 al Revistei Fundaiilor, M[rturisiri.
1942 Apare (Editura Fundaiilor) romanul de factur[ autobiografic[
   Liceean... odinioar[, reconstituire a vieii de elev de la Blaj =i a
   atmosferei bl[jene.
   O alt[ editur[ bucure=tean[ ]i tip[re=te romanul }n pragul vieii,
   care surprinde tipuri =i moravuri din viaa intelectualit[ii ardelene.
   }n aceea=i editur[ se tip[re=te romanul Domni=oara Ana, cu
   preocup[ri asem[n[toare.
1943 }n revista Convorbiri literare, se ]ncheie publicarea unui nou ro-
   man, V`ltoarea, imagine a moravurilor electorale. Romanul apare
   =i ]n volum, la Sibiu, ]n 1944.
   }n anii r[zboiului (1940—1945) cenzura timpului ]i opre=te
   editarea mai multor creaii.
   Dintre scrierile needitate, lucrate ]n aceast[ perioad[, fac parte
   romanele Fr[m`nt[ri, Pr[bu=irea =i Pr[pastia (acesta din urm[
   publicat ulterior ]n Revista Fundaiilor), cu subiecte din viaa

                   13
Ion Ag`rbiceanu

   intelectualit[ii ardelene ]n deceniile de dup[ Unire, =i Sf`ntul, „o
   reprivire satiric[ general[ peste diferitele p[turi sociale ]n cele dou[
   decenii“.
   Tot din aceast[ perioad[ dateaz[ =i naraiunea Valurile, v`ntu-
   rile..., povestire din primii ani de dup[ Unire, =i Strigoiul, roman
   evoc`nd obiceiuri =i credine proprii satului ardelean la sf`r=itul
   secolului trecut.
   Fragmente din unele scrieri r[mase ]n manuscris (Valurile,
   v`nturile..., Fr[m`nt[ri, Pr[bu=irea, Strigoiul) au ap[rut ]n cursul
   anilor 1957 =i 1962 ]n revistele Steaua, Gazeta literar[ =i Tribuna,
   cu prilejul s[rb[toririi scriitorului la ]mplinirea a 75 =i, respectiv,
   80 de ani de via[.
1954 Apare ]n Biblioteca pentru toi prima culegere de reedit[ri din
   schiele =i povestirile lui Ag`rbiceanu. }n anii urm[tori asemenea
   culegeri sunt tot mai frecvente.
1955 Ion Ag`rbiceanu devine membru de onoare al Academiei.
1956 Apare la Editura Tineretului volumul Din copil[rie, cuprinz`nd
   evoc[ri scrise dup[ 1950.
1957 Vede lumina tiparului, la aceea=i editur[, volumul Din muni =i din
   c`mpii, imagini din lumea vieuitoarelor.
1959 Ion Ag`rbiceanu public[ volumul File din cartea naturii.
1961 Apare la Editura pentru literatur[ volumul de nuvele Faraonii,
   cuprinz`nd cele patru mari nuvele ale scriitorului: Faraonii, Popa
   Man, Jandarmul =i P[sc[lierul.
1962 Scriitorul este s[rb[torit cu prilejul ]mplinirii v`rstei de 80 de ani.
   Revistele marcheaz[ evenimentul, iar unele, ca Steaua =i Tribuna, ]i
   ]nchin[ numere omagiale. Remarcabil prin inut[ mai ales nr. 9 al
   revistei Steaua, care cuprinde =i un util indice bibliografic al operei
   literare a scriitorului, precum =i Adaos la M[rturisiri.
   }ncepe publicarea seriei de Opere, sub directa supraveghere a
   scriitorului. Studiul introductiv, a=ezat ]n fruntea volumului I, e
   semnat de Mircea Zaciu; revizuit =i ]mbog[it, textul acesta devine
   monografia din 1964 Ion Ag`rbiceanu, tip[rit[ de Editura pentru
   literatur[.
1963 28 mai Scriitorul ]nceteaz[ din via[, la Cluj.
                  14

More Related Content

What's hot

Omagiu adus lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea in nefiinta
Omagiu adus lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea in nefiintaOmagiu adus lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea in nefiinta
Omagiu adus lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea in nefiinta
Ionelia Serban
 
Ion creangă biografie
Ion creangă  biografieIon creangă  biografie
Ion creangă biografie
stela s
 
Alecsandri vasile dridri (tabel crono)
Alecsandri vasile  dridri (tabel crono)Alecsandri vasile  dridri (tabel crono)
Alecsandri vasile dridri (tabel crono)
Grama Violeta
 
Viața lui mihai eminescu între mistificare și adevăr
Viața lui mihai eminescu între mistificare și adevărViața lui mihai eminescu între mistificare și adevăr
Viața lui mihai eminescu între mistificare și adevăr
Ionescu Ion
 
Scriitorii interbelici
Scriitorii interbeliciScriitorii interbelici
Scriitorii interbelici
MariusSica
 
Mari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romaneMari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romane
katha23
 
Modele Epice In Romanul Din Perioada Interbelica
Modele Epice In Romanul Din Perioada InterbelicaModele Epice In Romanul Din Perioada Interbelica
Modele Epice In Romanul Din Perioada Interbelica
Angesha
 
Amintiri din copilarie
Amintiri din copilarieAmintiri din copilarie
Amintiri din copilarie
AdrianaCristea
 
Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica
Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelicaDiversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica
Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica
Angesha
 
Proiect tic
Proiect ticProiect tic
Proiect tic
crina27
 

What's hot (20)

Mihai-Eminescu
Mihai-EminescuMihai-Eminescu
Mihai-Eminescu
 
Emin escu
Emin escuEmin escu
Emin escu
 
Omagiu adus lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea in nefiinta
Omagiu adus lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea in nefiintaOmagiu adus lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea in nefiinta
Omagiu adus lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea in nefiinta
 
I.L. Caragiale
I.L. CaragialeI.L. Caragiale
I.L. Caragiale
 
2 mihai eminescu
2 mihai eminescu2 mihai eminescu
2 mihai eminescu
 
Ion creangă biografie
Ion creangă  biografieIon creangă  biografie
Ion creangă biografie
 
Dor de eminescu
Dor de eminescuDor de eminescu
Dor de eminescu
 
Alecsandri vasile dridri (tabel crono)
Alecsandri vasile  dridri (tabel crono)Alecsandri vasile  dridri (tabel crono)
Alecsandri vasile dridri (tabel crono)
 
Papa Ioan Paul al II-lea
Papa Ioan Paul al II-leaPapa Ioan Paul al II-lea
Papa Ioan Paul al II-lea
 
Mihai Eminescu
Mihai EminescuMihai Eminescu
Mihai Eminescu
 
Viața lui mihai eminescu între mistificare și adevăr
Viața lui mihai eminescu între mistificare și adevărViața lui mihai eminescu între mistificare și adevăr
Viața lui mihai eminescu între mistificare și adevăr
 
Scriitorii interbelici
Scriitorii interbeliciScriitorii interbelici
Scriitorii interbelici
 
Mari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romaneMari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romane
 
Modele Epice In Romanul Din Perioada Interbelica
Modele Epice In Romanul Din Perioada InterbelicaModele Epice In Romanul Din Perioada Interbelica
Modele Epice In Romanul Din Perioada Interbelica
 
Amintiri din copilarie
Amintiri din copilarieAmintiri din copilarie
Amintiri din copilarie
 
Mihai eminescu
Mihai eminescuMihai eminescu
Mihai eminescu
 
Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica
Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelicaDiversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica
Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica
 
Henryk Sienkiewicz - 175 de ani de la naștere
Henryk Sienkiewicz - 175 de ani de la naștere Henryk Sienkiewicz - 175 de ani de la naștere
Henryk Sienkiewicz - 175 de ani de la naștere
 
Mihai eminescu
Mihai eminescuMihai eminescu
Mihai eminescu
 
Proiect tic
Proiect ticProiect tic
Proiect tic
 

Similar to Agarbiceanu ion fefeleaga (tabel crono)

Omagiu lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea în nefiinţă
 Omagiu lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea în nefiinţă Omagiu lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea în nefiinţă
Omagiu lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea în nefiinţă
Ionelia Serban
 
B personalitatii lugojene 1
B personalitatii lugojene 1B personalitatii lugojene 1
B personalitatii lugojene 1
vlaicu
 
Alecsandri vasile dridri (cartea)
Alecsandri vasile  dridri (cartea)Alecsandri vasile  dridri (cartea)
Alecsandri vasile dridri (cartea)
Grama Violeta
 
Romanta soarelui-1.pptx proiect limba ro
Romanta soarelui-1.pptx proiect limba roRomanta soarelui-1.pptx proiect limba ro
Romanta soarelui-1.pptx proiect limba ro
Andreeaarng
 

Similar to Agarbiceanu ion fefeleaga (tabel crono) (20)

1.ioan slavici-bibliografie
1.ioan slavici-bibliografie1.ioan slavici-bibliografie
1.ioan slavici-bibliografie
 
Omagiu lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea în nefiinţă
 Omagiu lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea în nefiinţă Omagiu lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea în nefiinţă
Omagiu lui Mihai Eminescu la 123 ani de la trecerea în nefiinţă
 
Ion Luca Caragiale
Ion Luca CaragialeIon Luca Caragiale
Ion Luca Caragiale
 
ion_creanga.pptx
ion_creanga.pptxion_creanga.pptx
ion_creanga.pptx
 
marii clasici - Copy (1).pptx
marii clasici - Copy (1).pptxmarii clasici - Copy (1).pptx
marii clasici - Copy (1).pptx
 
B personalitatii lugojene 1
B personalitatii lugojene 1B personalitatii lugojene 1
B personalitatii lugojene 1
 
Mihai Eminescu.docx
Mihai Eminescu.docxMihai Eminescu.docx
Mihai Eminescu.docx
 
2 mihai eminescu
2 mihai eminescu2 mihai eminescu
2 mihai eminescu
 
2 mihai eminescu de prof. Covasa Aurora
2 mihai eminescu de prof. Covasa Aurora2 mihai eminescu de prof. Covasa Aurora
2 mihai eminescu de prof. Covasa Aurora
 
Karl schmidt
Karl schmidtKarl schmidt
Karl schmidt
 
11.doc
11.doc11.doc
11.doc
 
SAECULUM 9/2004
SAECULUM 9/2004SAECULUM 9/2004
SAECULUM 9/2004
 
Prezentarescriitori littérature roumaine
Prezentarescriitori littérature roumainePrezentarescriitori littérature roumaine
Prezentarescriitori littérature roumaine
 
Alecsandri vasile dridri (cartea)
Alecsandri vasile  dridri (cartea)Alecsandri vasile  dridri (cartea)
Alecsandri vasile dridri (cartea)
 
Hronicul si cantecul varstelor
Hronicul si cantecul varstelorHronicul si cantecul varstelor
Hronicul si cantecul varstelor
 
Cărți noi în colecția bibliotecii
Cărți noi în colecția biblioteciiCărți noi în colecția bibliotecii
Cărți noi în colecția bibliotecii
 
Mihai Eminescu.pdf
Mihai Eminescu.pdfMihai Eminescu.pdf
Mihai Eminescu.pdf
 
Romanta soarelui-1.pptx proiect limba ro
Romanta soarelui-1.pptx proiect limba roRomanta soarelui-1.pptx proiect limba ro
Romanta soarelui-1.pptx proiect limba ro
 
grigorii.vieru.poet.național.al.republicii.moldova
grigorii.vieru.poet.național.al.republicii.moldovagrigorii.vieru.poet.național.al.republicii.moldova
grigorii.vieru.poet.național.al.republicii.moldova
 
mihai_eminescu_biografie.ppt
mihai_eminescu_biografie.pptmihai_eminescu_biografie.ppt
mihai_eminescu_biografie.ppt
 

More from Grama Violeta

Alecsandri vasile insira-te, margarite (cartea)
Alecsandri vasile  insira-te, margarite (cartea)Alecsandri vasile  insira-te, margarite (cartea)
Alecsandri vasile insira-te, margarite (cartea)
Grama Violeta
 
Alecsandri vasile insira-te, margarite (aprecieri)
Alecsandri vasile  insira-te, margarite (aprecieri)Alecsandri vasile  insira-te, margarite (aprecieri)
Alecsandri vasile insira-te, margarite (aprecieri)
Grama Violeta
 
Alecsandri vasile dridri (aprecieri)
Alecsandri vasile  dridri (aprecieri)Alecsandri vasile  dridri (aprecieri)
Alecsandri vasile dridri (aprecieri)
Grama Violeta
 
Alecsandri vasile despot voda (aprecieri)
Alecsandri vasile  despot voda (aprecieri)Alecsandri vasile  despot voda (aprecieri)
Alecsandri vasile despot voda (aprecieri)
Grama Violeta
 
Agarbiceanu ion fefeleaga (aprecieri)
Agarbiceanu ion  fefeleaga (aprecieri)Agarbiceanu ion  fefeleaga (aprecieri)
Agarbiceanu ion fefeleaga (aprecieri)
Grama Violeta
 
Alecsandri vasile muntele de foc (aprecieri)
Alecsandri vasile  muntele de foc (aprecieri)Alecsandri vasile  muntele de foc (aprecieri)
Alecsandri vasile muntele de foc (aprecieri)
Grama Violeta
 
Règles de prononciation
Règles de prononciationRègles de prononciation
Règles de prononciation
Grama Violeta
 
Se presenter exercices
Se presenter exercicesSe presenter exercices
Se presenter exercices
Grama Violeta
 
Présentation de la famille
Présentation de la famillePrésentation de la famille
Présentation de la famille
Grama Violeta
 
Complétez les phrases avec la forme simple ou composée du participe présent
Complétez les phrases avec la forme simple ou composée du participe présentComplétez les phrases avec la forme simple ou composée du participe présent
Complétez les phrases avec la forme simple ou composée du participe présent
Grama Violeta
 
Exercice de grammaire
Exercice de grammaireExercice de grammaire
Exercice de grammaire
Grama Violeta
 
Les fêtes d'hiver en roumanie
Les fêtes d'hiver en roumanieLes fêtes d'hiver en roumanie
Les fêtes d'hiver en roumanie
Grama Violeta
 
Fiche de travail_les_metiers
Fiche de travail_les_metiersFiche de travail_les_metiers
Fiche de travail_les_metiers
Grama Violeta
 
Pronom personnel exercices
Pronom personnel exercicesPronom personnel exercices
Pronom personnel exercices
Grama Violeta
 
Genul substantivelor
Genul substantivelorGenul substantivelor
Genul substantivelor
Grama Violeta
 
Genul substantivelor proprii
Genul substantivelor propriiGenul substantivelor proprii
Genul substantivelor proprii
Grama Violeta
 

More from Grama Violeta (20)

11865924.ppt
11865924.ppt11865924.ppt
11865924.ppt
 
Alecsandri vasile insira-te, margarite (cartea)
Alecsandri vasile  insira-te, margarite (cartea)Alecsandri vasile  insira-te, margarite (cartea)
Alecsandri vasile insira-te, margarite (cartea)
 
Alecsandri vasile insira-te, margarite (aprecieri)
Alecsandri vasile  insira-te, margarite (aprecieri)Alecsandri vasile  insira-te, margarite (aprecieri)
Alecsandri vasile insira-te, margarite (aprecieri)
 
Alecsandri vasile dridri (aprecieri)
Alecsandri vasile  dridri (aprecieri)Alecsandri vasile  dridri (aprecieri)
Alecsandri vasile dridri (aprecieri)
 
Alecsandri vasile despot voda (aprecieri)
Alecsandri vasile  despot voda (aprecieri)Alecsandri vasile  despot voda (aprecieri)
Alecsandri vasile despot voda (aprecieri)
 
Agarbiceanu ion fefeleaga (aprecieri)
Agarbiceanu ion  fefeleaga (aprecieri)Agarbiceanu ion  fefeleaga (aprecieri)
Agarbiceanu ion fefeleaga (aprecieri)
 
Alecsandri vasile muntele de foc (aprecieri)
Alecsandri vasile  muntele de foc (aprecieri)Alecsandri vasile  muntele de foc (aprecieri)
Alecsandri vasile muntele de foc (aprecieri)
 
Règles de prononciation
Règles de prononciationRègles de prononciation
Règles de prononciation
 
Se presenter exercices
Se presenter exercicesSe presenter exercices
Se presenter exercices
 
Présentation de la famille
Présentation de la famillePrésentation de la famille
Présentation de la famille
 
Demander
DemanderDemander
Demander
 
Complétez les phrases avec la forme simple ou composée du participe présent
Complétez les phrases avec la forme simple ou composée du participe présentComplétez les phrases avec la forme simple ou composée du participe présent
Complétez les phrases avec la forme simple ou composée du participe présent
 
Exercice de grammaire
Exercice de grammaireExercice de grammaire
Exercice de grammaire
 
Carte de voeux
Carte de voeuxCarte de voeux
Carte de voeux
 
Les fêtes d'hiver en roumanie
Les fêtes d'hiver en roumanieLes fêtes d'hiver en roumanie
Les fêtes d'hiver en roumanie
 
Fiche de travail_les_metiers
Fiche de travail_les_metiersFiche de travail_les_metiers
Fiche de travail_les_metiers
 
Pronom personnel exercices
Pronom personnel exercicesPronom personnel exercices
Pronom personnel exercices
 
Le genre des noms
Le genre des nomsLe genre des noms
Le genre des noms
 
Genul substantivelor
Genul substantivelorGenul substantivelor
Genul substantivelor
 
Genul substantivelor proprii
Genul substantivelor propriiGenul substantivelor proprii
Genul substantivelor proprii
 

Agarbiceanu ion fefeleaga (tabel crono)

 • 1.
 • 3. Fefeleaga TABEL CRONOLOGIC 1882 12 septembrie S-a n[scut ]n satul Cenade, nu departe de Blaj, Ion, al doilea copil din cei opt ai lui Nicolae Ag`rbiceanu =i ai Anei, n[scut[ Olariu. Tat[l, de profesiune „vigil silvic“, p[durar, om cu dragoste de carte, era abonat la diverse ziare =i reviste poporale ale vremii. Mama, care nu =tia carte, avea darul povestirii =i un sim dezvoltat pentru frumuseile naturii. Bunicul dinspre tat[, Vasile Boariu, tot p[durar, se n[scuse ]n satul Ag`rbiciu, situat pe linia ferat[ Cop=a Mic[ — Sibiu. Poreclit ]n Cenade „Ag`rbiceanu“, porecla va deveni numele urma=ilor s[i. 1888 Micul Ion ]ncepe s[ ]nvee la =coala din satul natal. }n ultima parte a clasei a treia trece la Blaj, unde face =i clasa a patra, pentru a putea fi mai bine preg[tit ]n vederea continu[rii studiilor. 1891—1900 Gimnaziul =i liceul, la Blaj, unde ]=i ia =i bacalaureatul. }ncep`nd din clasa a patra liceal[ are ca profesor la limbile rom`n[ =i latin[ pe Gavriil Precup, „om cu aleas[ cultur[ =i cu mult sim pentru literatur[“. Cite=te cu nesa din Alecsandri, Creang[ =i din colecia de poezii populare a lui G. Dem. Teodorescu. „Pove=tile lui Creang[ m-au f[cut pentru ]nt`ia oar[ s[ r`d cu lacrimi, s[ simt o mare bucurie =i lumin[ ]n suflet. D[nil[ Prepeleac, Soacra cu trei nurori, ca =i mai t`rziu Kir Ianulea =i Pastram[ trufanda de Caragiale mi-au r[mas p`n[ azi scrierile care m[ predispun la voie bun[ mai mult dec`t oricare altele“ (M[rturisiri). La lecturile preferate se adaug[ cur`nd operele lui Costache Negruzzi, Grigore Alexandrescu =i N. Gane. }n ultimii ani de liceu se afirm[ cu ]ncerc[ri de poezie la societatea de lectur[ a elevilor, iar ]n foiletonul ziarului Unirea din Blaj, la sf`r=itul clasei a VII-a, i se public[ primele versuri. }n acela=i ziar, ]n aprilie 1900, debuteaz[ cu schia }n postul Pa=telui. 1900 Ion Ag`rbiceanu se ]nscrie la Seminarul teologic al Universit[ii din Budapesta, ale c[rui cursuri le urmeaz[ cu ]ntreruperi, p`n[ ]n anul 1904, c`nd obine „absolutoriul“. 9
 • 4. Ion Ag`rbiceanu }n primii doi ani continu[ s[ trimit[ versuri la Unirea, semnate Alfius, de asemenea =i c`teva povestiri. Mai public[ versuri ]n Fa- milia, Tribuna, Tribuna literar[ =i chiar ]n S[m[n[torul (1903), folosind diferite pseudonime. Tot cu pseudonim (Potcoav[) public[ ]n ziarul Drapelul din Lugoj schie satirice =i umoristice, realizate ]n spiritul literaturii umoristice a bra=oveanului Virgil Oniiu. Dar ]ncerc[rile ]n proz[ ]ncep s[ fie cur`nd „determinate de-o nou[ ]nc`ntare estetic[, de-o adev[rat[ ]nsufleire. De S[m[n[torul. +i anume: de proza literar[ a lui M. Sadoveanu, I. Cioc`rlan, Sandu- Aldea. +i, mai precis: de stilul nou, fraged de tineree, viu =i colorat, cu mare putere de a descrie natura =i aspectul extern al oamenilor — tocmai ceea ce p[stram =i eu mai ad`nc ]n suflet, ]n chip incon=tient, din prima mea copil[rie (...) Simeam acum o dorin[, un av`nt s[ ]ncerc =i eu, ceea ce nu a fost cazul c`nd am citit pe ceilali prozatori rom`ni: Negruzzi, Gane, Slavici, Creang[, Ispirescu, Vlahu[, Duiliu Zamfirescu“ (M[rturisiri). 1902 Apare la Budapesta, scoas[ de o seam[ de tineri (A. P B[nu, Al. . Ciura, Octavian Goga, Octavian T[sl[uanu), revista Luceaf[rul. }n nr. 8 al primului an de apariie Ag`rbiceanu public[ schia Badea Niculae. }n 1903 colaborarea se intensific[. Acum apar: }n s`mb[ta Floriilor, M[tu=a Stana, urmate, ]n 1904, de Mistreul, Houl, Pe mal. 1904—1905 Pedagog („subprefect“) la internatul liceului de b[iei din Blaj. }n toamna lui 1905 primind o burs[, se ]ntoarce la Budapesta cu intenia de a urma filologia clasic[ =i istoria, dar scurt timp dup[ aceea renun[. Perioad[ de intens[ creaie =i de lecturi susinute. }ntr-un singur an (1905) apar ]n Luceaf[rul 11 povestiri. Spre sf`r=itul anului 1905 apare, editat de Luceaf[rul, care scosese tot atunci =i Poeziile lui Octavian Goga, primul s[u volum de schie =i povestiri intitulat De la ar[. 1906 }ntors la Blaj, ocup[ pentru scurt timp funcia de „cancelist“ la Mitropolie. Viziteaz[ Bucure=tii cu prilejul expoziiei jubiliare. Aici cunoa=te pe scriitorii ardeleni a=ezai ]n Capitala [rii libere, pe Co=buc, Iosif, Chendi, Gorun, Zaharia B`rsan, precum =i pe Nicolae Iorga =i Emil G`rleanu. Se c[s[tore=te cu Maria Aurelia Radu. Hirotonit, este numit preot ]n satul Bucium-+asa, aproape de or[=elul Abrud, ]n Munii Apuseni. 10
 • 5. Fefeleaga }ncepe perioada unor aspre revelaii cu privire la traiul oamenilor acestor p[ri, majoritatea mineri la b[ile de aur. Rodul acestor experiene sunt o seam[ de Fragmente publicate ]n revista Ramuri (1907) =i ]n Revista politic[ =i literar[ din Blaj, din acela=i an, portrete =i instantanee reporterice=ti, dintre care unele vor deveni schiele =i povestirile care compun volumul din 1910, }n ]ntuneric. Ion Ag`rbiceanu colaboreaz[ la numeroase reviste din Ardeal =i din |ar[, ]ndeosebi la Luceaf[rul =i la Viaa rom`neasc[; ]n revista ie=ean[ public[, ]ncep`nd cu 1906, numeroase schie: }n lupt[ (nr. 7, 1906), Fierarul Petrea, Fefeleaga (nr. 8, 1908), Luminia (nr. 10), V`rvoara (nr. 12), Anghelu= (1909), Vecinul nostru Hudri (1910), precum =i nuvela mai lung[ Popa Man (nr. 3 =i 4, 1910). 1909 Apare la V[lenii de Munte volumul }n clasa cult[, reunind schie =i povestiri din viaa intelectualit[ii ardelene. 1910 Apare volumul Dou[ iubiri, tip[rit de tipografia Neamului rom`nesc. Volumul conine cunoscutele schie =i povestiri Fefeleaga, Luminia, Bunica Iova, Precupa= etc., inspirate unele de amintirile copil[riei, altele din noua realitate a satului moesc. Apare volumul }n ]ntuneric, tip[rit de Editura Minerva din Bucure=ti, cuprinz`nd de asemenea evoc[ri de figuri din satul copil[riei, dar mai ales Fragmentele rupte din experiena de via[ de la Bucium-+asa. Apare ]n Biblioteca Lumina din Bucure=ti culegerea de povestiri Pr[pastia. }n nr. 5 al Luceaf[rului se public[ r[spunsul lui Ag`rbiceanu la ancheta revistei cu privire la poporanism, semnificativ pentru convingerile social-politice ale scriitorului. Este numit preot ]n satul Orlat din apropierea Sibiului, unde va r[m`ne p`n[ ]n 1916. Perioada aceasta =i cea care a precedat-o sunt ]nsemnate pentru scriitor =i din punctul de vedere al leciilor decisive care i-au ]ndrumat pa=ii ]n creaie. Ia cuno=tin[ de creaia lui Balzac, Flaubert, Zola, Dostoievski, Tolstoi, Gogol, Gorki, Andreev. 1912 Impresii =i imbolduri conjugate din lectura Annei Karenina =i a Doamnei Bovary ]l duc la elaborarea primului s[u roman, Legea trupului, publicat ]n foiletonul Luceaf[rului (nr. 1 — 32), ap[rut ]n volum mult mai t`rziu, ]n 1926. 1913 Tot ]n Luceaf[rul apare romanul Arhanghelii (nr. 1 — 12, 15 — 16, 18 — 24), al c[rui titlu i l-a inspirat romanul Mont-Oriol al lui Maupassant. 11
 • 6. Ion Ag`rbiceanu 1914 Romanul Arhanghelii apare =i ]n volum, ]n editura Luceaf[rul din Sibiu. }n foiletoanele, povestirile =i nuvelele sale, Ion Ag`rbiceanu a prezentat drama omului simplu zdrobit de r[zboi. 1915 }n cursul verii scrie al treilea roman, Legea minii — Povestea altei viei, la baza c[ruia st[ concepia etic[ cre=tin[. Romanul a fost publicat abia ]n 1927. 1916 Dup[ intrarea Rom`niei ]n r[zboi, o dat[ cu retragerea trupelor rom`ne ce intraser[ ]n Ardeal, Ag`rbiceanu cu familia se refugiaz[ la R`mnicu-V`lcea, apoi ]n Moldova. 1918 Spre sf`r=itul anului se ]ntoarce ]n Transilvania, ]nt`i la Orlat, apoi la Sibiu, unde conduce ziarul Piatra, scos de Consiliul dirigent. 1919 Ion Ag`rbiceanu se stabile=te la Cluj, dedic`ndu-se gazet[riei politice, care-l absoarbe vreme de peste un deceniu. 1920—1922 O parte din ceea ce va publica ]n ace=ti ani fusese scris ]n vremea r[zboiului, =i chiar ]nainte, ceea ce-i permite s[ scoat[ ]n-tr- un interval relativ scurt peste zece volume de schie, povestiri =i foiletoane: Povestiri (Sibiu, 1920), volum care cuprinde ]ntr-o prim[ versiune nuvela P[sc[lierul; Popa Man (Bucure=ti, 1920), cuprinz`nd =i lunga nuvel[ cu acest titlu, publicat[ anterior ]n Viaa rom`neasc[; Luncu=oara din Paresimi, nuvele (Bucure=ti, 1920); Tr[surica verde, povestiri (Bucure=ti, 1921); Robirea sufletului, povestiri (Cluj, 1921); O zi ]nsemnat[ (Biblioteca C[minul, 1921); Chipuri de cear[ (Bucure=ti, 1921); Ceasuri de sear[ (Bucure=ti, 1921); Zilele din urm[ ale c[pitanului P`rvu (Bucure=ti, 1921); Scene (Bucure=ti, 1922); Spaima (Craiova, 1922) etc. 1925 Apare volumul Dezam[gire, conin`nd =i impresionantele nuvele Dura lex =i A=a de singur!, inspirate de asemenea din tragedia familiilor lovite de r[zboi. 1922—1930 Scriitorul ]=i extinde colaborarea la un mare num[r de reviste din ]ntreaga ar[, public`nd asiduu mai ales ]n Adev[rul literar =i artistic, Cos`nzeana, Cele trei Cri=uri, Transilvania (pe care o =i conduce), Ramuri, Viaa rom`neasc[ (unde apare, ]n 1931, ]n versiune revizuit[, P[sc[lierul) etc. 1927 Ion Ag`rbiceanu se ]nvrednice=te de Premiul Naional pentru proz[. 1930 La Craiova este publicat micul „roman“ Dolor. Apare ]n Biblioteca pentru toi volumul de povestiri Stafia, cuprinz`nd =i lunga nuvel[ cu acest titlu, versiunea iniial[ a nuvelei Jandarmul. 12
 • 7. Fefeleaga 1931 V[d lumina tiparului romanul Biruina =i „]ncercarea satiric[“ R[bojul lui Sf. Petre (editat[ ]n volum ]n 1934). 1930—1937 Prezent ]n continuare, cu producii literare, ]n publicaiile literare, numele scriitorului poate fi ]nt`lnit mai frecvent ]n revistele ardelene: Darul vremii, Cluj, 1930, Societatea de m`ine, G`nd rom`nesc (Cluj, 1933...), Pagini literare (Turda, 1935...), Familia (Oradea, 1935...) etc. 1938 Apare romanul Sectarii, satir[ a partidelor politice =i a „secta- rismului la care ajunseser[“. „Dac[ sub raport politic nu puteam face nimic, m[ simeam obligat s[ ajut societ[ii s[ se fereasc[ de ridicol =i de exager[rile degradante ]n lupta pentru o nou[ c[p[tuire“ (Adaos la M[rturisiri). Apare ]n revista Cuget clar povestirea Faraonii, o prim[ versiune a cunoscutei nuvele de mai t`rziu. 1940 August Dictatul de la Viena, prin care o parte a Transilvaniei a fost rupt[ din trupul [rii. Scriitorul, refugiat la Sibiu, r[m`ne aici p`n[ ]n 1945, c`nd se ]ntoarce din nou la Cluj. Din bogata activitate de creaie desf[=urat[ ]n aceast[ perioad[ numai o mic[ parte a v[zut lumina tiparului. Editura Cartea rom`neasc[ din Bucure=ti tip[re=te volumul Amintirile, esenial pentru cunoa=terea ]mprejur[rilor =i a oamenilor care au modelat ]n copil[rie sufletul scriitorului. Sub titlul Dintr- un carnet, capitolele c[rii ap[ruser[ anterior ]n diverse reviste. 1941 Public[, ]n nr. 12 al Revistei Fundaiilor, M[rturisiri. 1942 Apare (Editura Fundaiilor) romanul de factur[ autobiografic[ Liceean... odinioar[, reconstituire a vieii de elev de la Blaj =i a atmosferei bl[jene. O alt[ editur[ bucure=tean[ ]i tip[re=te romanul }n pragul vieii, care surprinde tipuri =i moravuri din viaa intelectualit[ii ardelene. }n aceea=i editur[ se tip[re=te romanul Domni=oara Ana, cu preocup[ri asem[n[toare. 1943 }n revista Convorbiri literare, se ]ncheie publicarea unui nou ro- man, V`ltoarea, imagine a moravurilor electorale. Romanul apare =i ]n volum, la Sibiu, ]n 1944. }n anii r[zboiului (1940—1945) cenzura timpului ]i opre=te editarea mai multor creaii. Dintre scrierile needitate, lucrate ]n aceast[ perioad[, fac parte romanele Fr[m`nt[ri, Pr[bu=irea =i Pr[pastia (acesta din urm[ publicat ulterior ]n Revista Fundaiilor), cu subiecte din viaa 13
 • 8. Ion Ag`rbiceanu intelectualit[ii ardelene ]n deceniile de dup[ Unire, =i Sf`ntul, „o reprivire satiric[ general[ peste diferitele p[turi sociale ]n cele dou[ decenii“. Tot din aceast[ perioad[ dateaz[ =i naraiunea Valurile, v`ntu- rile..., povestire din primii ani de dup[ Unire, =i Strigoiul, roman evoc`nd obiceiuri =i credine proprii satului ardelean la sf`r=itul secolului trecut. Fragmente din unele scrieri r[mase ]n manuscris (Valurile, v`nturile..., Fr[m`nt[ri, Pr[bu=irea, Strigoiul) au ap[rut ]n cursul anilor 1957 =i 1962 ]n revistele Steaua, Gazeta literar[ =i Tribuna, cu prilejul s[rb[toririi scriitorului la ]mplinirea a 75 =i, respectiv, 80 de ani de via[. 1954 Apare ]n Biblioteca pentru toi prima culegere de reedit[ri din schiele =i povestirile lui Ag`rbiceanu. }n anii urm[tori asemenea culegeri sunt tot mai frecvente. 1955 Ion Ag`rbiceanu devine membru de onoare al Academiei. 1956 Apare la Editura Tineretului volumul Din copil[rie, cuprinz`nd evoc[ri scrise dup[ 1950. 1957 Vede lumina tiparului, la aceea=i editur[, volumul Din muni =i din c`mpii, imagini din lumea vieuitoarelor. 1959 Ion Ag`rbiceanu public[ volumul File din cartea naturii. 1961 Apare la Editura pentru literatur[ volumul de nuvele Faraonii, cuprinz`nd cele patru mari nuvele ale scriitorului: Faraonii, Popa Man, Jandarmul =i P[sc[lierul. 1962 Scriitorul este s[rb[torit cu prilejul ]mplinirii v`rstei de 80 de ani. Revistele marcheaz[ evenimentul, iar unele, ca Steaua =i Tribuna, ]i ]nchin[ numere omagiale. Remarcabil prin inut[ mai ales nr. 9 al revistei Steaua, care cuprinde =i un util indice bibliografic al operei literare a scriitorului, precum =i Adaos la M[rturisiri. }ncepe publicarea seriei de Opere, sub directa supraveghere a scriitorului. Studiul introductiv, a=ezat ]n fruntea volumului I, e semnat de Mircea Zaciu; revizuit =i ]mbog[it, textul acesta devine monografia din 1964 Ion Ag`rbiceanu, tip[rit[ de Editura pentru literatur[. 1963 28 mai Scriitorul ]nceteaz[ din via[, la Cluj. 14