SlideShare a Scribd company logo
“ఓ విశ్వసించిన ప్రజలారా
ఉప్వాసాలు (సయామ్)
మీ కొరకు విధిగా నిరణయిం
చబడింది. ఏవిధింగా నైతే
మీకు ప్ూరవిం వారిపై
కూడా విధిించబడిందో.
దీనివలల మీలో భయ
భకుు లు జనిించే అవకాశ్ిం
ఉింది.” (2: 183)
”మానవ శ్రీరింలో ఓ మాింసప్ు ముద్ద ఉింది.అది
సకరమింగా ఉింటే శ్రీరిం మొత్ుిం ఆరోగ్యింగా ఉింట ింది.
అదిగ్నక రోగ్గ్రసుమయతే ప్ూరిు శ్రీరిం రోగ్గ్రసుమవు
త్ ింది. అది మరేదో కాద్ు, మనిష హృద్ యమే” అని
బో ధిించారు మానవ మహో ప్కారి ముహమమద (స).
ప్రతి ప్ార ణికీ హృద్యముింట ింది. అింద్ు లో రిండు
ప్ారాయాలు ఉింటాయ. ఒక ప్ారయాిం విశ్వావసిం వలుగ్ు
తో, సచేత్నింగా సపిందిసతు ఉింట ింది. మరొక ప్ారయాిం
రోగ్సురమయ, అచేత్నావసథ లో సకల మాలినాయలతో
కలుషత్మయ ఉిం ట ింది. ”వారి హృద్యాలలో రోగ్ిం
ఉింది” (బఖరా:10) మజాను నలలోగాని, మరేత్ర
నలలోగాని ఒక విశ్వావస హృద్యిం ఉప్వాసిం ప్ాటిసతు
ఉింట ింది. హృద్య ఉప్వాసిం అింటే,హృద్ యానిి
నాసుికత్విం, బహుదైవ భావన,విదోరహ భావన వింటి
మనోమాలినాయల నుిండ కాప్ా డుకోవాలి.మనసు నిిండా
తౌహీద సుగ్ిం ధాలు ప్రిమళిసతు ఉిండాలి. సకారాత్మక
ఆలో చనలకు మన మది సుమవనింగా మారాలి.
అింద్ులో పరరమ ప్ూలు, మానవత్వప్ు మిం దారాలు,
కరుణ కమలాలు, జాలి జాజులు, సద్ుు ణ సింపింగ్లు,
తాయగ్ తామర కలువలు విరబూయాలి. అలాల హాా
నామసమరణతో అది నిత్య చైత్నయధాతిరగా విరాల్లాల లి.
”నయన నైచాయనిి, హృద్య హైనాయనిి
సయత్ిం ఆయన ఎరుగ్ును”.(గాఫర:19)
నయనిం హృద్య పరరరణిం. మనసుకు చేరే
మారుిం. లజాా రహిత్ నేతార లు కళ్ళిం లేని
గ్ురార లతో సమానిం. వాటిని కింటరర ల పటటక
ప్ో తే కనబడింద్లాల త్మదే అింటాయ. రమయిం
గా కనబడే ప్రతిదీ త్మదేనని త్లతికక
త్లప్ులకు త్లుప్ులు తీసాు య. ఎద్ుటి వారి
గౌరవానిి కాలరాచి, వారి రహసయ విషయా
లను త్రచి త్రచి చతసర నికృషట నయనాలు
ఘోర ప్ాప్ానిి మూట గ్టట కుింటాయ. సాధా
రణింగా నేతార లు చడుని మించిగా త్లించి
మోస ప్ో తాయ. మనసులో ద్ురుదేదశ్ిం ఉరక
లేసుు ింది.ఆ మారుింలో ద్తసుకుప్ో వాలని ప్రి
త్పసాు డు మనిష. కొదిదద్తరిం నడచాక తలు
సుు ింది తాను అశ్లలలబురద్లో మునిగి ఉనాి
నని. బయటికి రావాలనుకుని ప్రతిసారి ఆ
ప్ాప్ప్ు ఊబి అత్నిి మరిింత్ లోనికి లాకుకిం
ట ింది. కాబటిట హృద్యిం, నోరుతో ప్ాట
నయనాలు కూడా నియింత్రణలో ఉిండాలి.
మన నయనాలను అశ్లలలద్ృశ్వాయలనుిండ కాప్ా
డుకోవాలి.అలాల హాా ఇలా సలవిసుు నాిడు: ‘(ఓ ప్రవకాు !)
ముసలిం ప్ురుష లు త్మ చతప్ుల ను కిరిందికివాలిి
ఉించాలనీ,వారు త్మ మరమ సాథ నాలను కాప్ాడుకో
వాలనీ,అది వారి కొరకు శ్వరరయోదాయకమని వారితో చప్ుప.
వారు చేసర ద్ింతా అలాల హకు తలుసు”. (నతర: 30)
ప్ాసవవడానికయనా ఫరలవడానికయనా ప్రణాళిక అవసరిం
నేను ఉప్వాసాలుింటాను.
నేను ఖురఆన
ప్ారాయణిం చేసాు ను.
నేను రాతిర వేళ ఖియామ్
చేసాు ను.
నేను దానధరామలు
చేసాు ను.
నేను బింధుమిత్ర లను
సింద్రియసాు ను.
నేను అవసరారుఓత్ల
అకకరలు తీరేి ప్రయత్ిిం
చేసాు ను.
నేనతఉప్వాసాలుింటాను.
ఉప్వాసిం విరమిించగానే
వయసనప్రునిగా మారి
ప్ో తాను.
రాత్రింగా పచాిప్ాటి
కబురలతో గ్డుప్ుతాను.
ఫలానా వయకిు సాహిత్యిం
అింటే నాకు పచి పరరమ
ఫరసబుక, టివటటరలమీద్
టైిం ప్ాస చేయడిం అింటే
నాకు మహా ఇషటిం.
ప్శ్వాితాు ప్ిం - తౌబా
ప్రతి రోజు రిండు ప్ారాలు ప్ూరిు
ప్ారాయణిం.
అలాల హ సమరణ మరియు ద్ుఆ
అయద్ు ప్ూటల సామూహిక
నమాజు
రమజాను మాసప్ు కాయపసలస
”నయన నైచాయనిి, హృద్య హైనాయనిి సయత్ిం ఆయన ఎరుగ్ును”.(గాఫర:19)
నయనిం హృద్య పరరరణిం. మనసుకు చేరే మారుిం. లజాా రహిత్ నేతార లు కళ్ళిం లేని గ్ురార లతో సమానిం.
వాటిని కింటరర ల పటటక ప్ో తే కనబడింద్లాల త్మదే అింటాయ. రమయింగా కనబడే ప్రతిదీ త్మదేనని
త్లతికక త్లప్ులకు త్లుప్ులు తీసాు య. ఎద్ుటి వారి గౌరవానిి కాలరాచి, వారి రహసయ విషయా లను
త్రచి త్రచి చతసర నికృషట నయనాలు ఘోర ప్ాప్ానిి మూట గ్టట కుింటాయ. సాధా రణింగా నేతార లు
చడుని మించిగా త్లించి మోస ప్ో తాయ. మనసులో ద్ురుదేదశ్ిం ఉరక లేసుు ింది.ఆ మారుింలో
ద్తసుకుప్ో వాలని ప్రి త్పసాు డు మనిష. కొదిదద్తరిం నడచాక తలు సుు ింది తాను అశ్లలలబురద్లో మునిగి
ఉనాి నని. బయటికి రావాలనుకుని ప్రతిసారి ఆ ప్ాప్ప్ు ఊబి అత్నిి మరిింత్ లోనికి లాకుకిం ట ింది.
కాబటిట హృద్యిం, నోరుతోప్ాట నయనాలు కూడా నియింత్రణలో ఉిండాలి. మన నయనాలను
అశ్లలలద్ృశ్వాయలనుిండ కాప్ా డుకోవాలి.అలాల హ ఇలా సలవిసుు నాిడు: ‘(ఓ ప్రవకాు !) ముసలిం ప్ురుష లు
త్మ చతప్ుల ను కిరిందికివాలిి ఉించాలనీ,వారు త్మ మరమ సాథ నాలను కాప్ాడుకోవాలనీ,అది వారి
కొరకు శ్వరరయోదాయకమని వారితో చప్ుప. వారు చేసర ద్ింతా అలాల హాాకు తలుసు”. (నతర: 30)
నీవు తలుసుకోవలసన అవసరిం లేని విష యాల వింట ప్డకు.ఎింద్ుకింటే చవి, కనుి,
హృద్యిం-వీటనిిింటి గ్ురిించి ప్రశ్ిించడిం జరుగ్ుత్ ింది”. (ఖురఆన-17:36)
‘చడు అనకు’ అనిది నోరు ప్ాటిించే ఉప్వా సమయతే, ‘చడు కనకు’ అనిది నయనోప్
వాసమయతే, ‘చడు వినకు’ అని వీనులు ప్ాటిించాలిసన ఉప్వాసిం. బూత్ ప్దాలను,
బూత్ సాహితాయనిి, సింగీత్ ధవనుల నుిండ వీనులను కాప్ాడుకోవాలి. ఎింద్ుకింటే అస
తాయలు, అశ్లలల ప్దాలకు అలవాట ప్డడ వీను లోల రేప్ు ప్రళయదినాన సీసిం ప్ో యడిం జరు
గ్ుత్ ింది. అటిట కరణప్ుటాలకు కరుణామయుని వచనాలు సో కవు. ఫలిత్ింగా సత్యవాణి
విని ప్ుపడు వారిలో ఉిండాలిసన సహజ సపింద్న ఉిండద్ు. అలాల హ అమృత్వాణి వారి
కరణ ప్ుటాలను తాకి వనకిక వచేిసుు ింది. అట విం టి వారి కరణశ్కిు మూలింగా వారికి
ఎట విం టి శుభింగానీ, ప్రయోజనింగాని కలగ్ద్ు. దీనికి భినిింగా విశ్వావసుల వీనులు
సతాయమృ తానిి త్నివితీరా గోర లడమే కాక మనిషలోని మనసు త్నమయిం చిందేలా
చేసాు య. విశ్వావ సుల ఈ విశ్వరష లక్షణిం గ్ురిించి ఖురఆన ఇలా పరరొకింట ింది: ”ప్రవకుపై
అవత్రిించిన దానిని వారు వినిప్ుపడు, సతాయనిి గ్రహిిం చిన కారణింగా వారి కళళ నుించి
అశుర వులు జలఝరి వలె ప్రవహిించడిం నీవు గ్మని సాు వు”. (ఖురఆన-5: 83)
సత్యిం వినిప్ుపడు సత్యప్థింలో నడుసుు ని హృద్యాలకు మరిింత్ శ్కిు, సథరత్విం ప్ార పు
సుు ింది. దీనికి భినిింగా, అసత్యిం వినిప్ుపడు దాని తాలూకు ద్ుష్రభావాలు
నిరమలమయన హృద్యింలో తిషఠ వేసరింద్ుకు ప్రయతిి సాు య. ఆ చడు భావాలు మరిింత్
ముదిరితే ప్రమాద్ిం. అలాల హ అట వింటి వీనులకు సీలు వేసరసాు డు జాగ్రత్ు!
నా గ్ుిండకు చారిాింగ్ నా విశ్వావసిం
విశ్వావస సో ద్రులరా! మీరు హాయగా నిద్రప్ో త్ూనే, నిద్ర
సుఖానిి అనుభవిసతు నే రాత్రింతా ప్ార రథన చేసనింత్
ప్ుణాయనిి మూట గ్టట కోవాలనుకుింట నాిరా? అయతే
ప్రవకు (స) వారి ఈ హిత్బో ధను జాగ్రత్ుగా వినిండ!
''ఎవరయతే ఇషా నమాజును జమాఅతతోప్ాట చదివి
మళ్ళళ ఫజ్ర నమాజును జమాతతోప్ాట చద్ువుతాడో
అత్నికి ఆ రాత్రింత్ ప్ార రథన చేసనింత్ ప్ుణయిం లభిసుు ింది''.
రమజాను మాసిం ఏ కొింద్రి కోసమో కాకుిండా అింద్రి
కోసిం తీసుకొచిి తీప కబురు ఇది. ఎింద్ుకింటే అనయ
మాసాలోల ఫజ్ర నమాజులో ప్ాలగు నే వారు త్కుకవ
సాథ యలో ఉింటారు. వారు మాత్రమే ఈ శుభవారుకు
అరుు లవుతారు. కానీ సహరీ భోజన శుభాలోల ఓ శుభిం
ఫజ్ర నమాజు చదివే అద్ృషటిం దాదాప్ు అింద్రికి దొరకడిం.
కాబటిట ఈ మహదావకాశ్వానిి జార విడుచుకుని వారు
నిజింగా ద్ురద్ృషటవింత్ లు. అలాగే ఈ నలసాింత్ిం
ప్ాటిించే ఫజ్ర నమాజును యేడాది మొత్ుిం ప్ాటిించే
సద్ుుదిిని ప్రసాదిించమని ప్రతి ఫజ్ర నమాజులో
వేడుకునిటల యతే అలాల హ కారుణయ కడలి ఉప్్ పింగి
త్రావతి మాసాలోల సయత్ిం విరామిం లేకుిండా ఫజ్ర
నమాజు జమాఅతతో చేసర సద్ుుదిిని అలాల హ మనకు
ప్రసాదిించవచుి. ఏ విషయింలో ఎలా ఉనాి, ఈ
విషయింలో మాత్రిం - ఆలసయిం అమృత్ిం విషిం. మరో
మించి మాటలో మళిళ కలుదాి ిం! అలాల హయే మీకు రక్ష!
బద్ికానికి సవసు
ప్లకిండ
ఇహలోకిం
విశ్వావస
ప్ాలిట
చరశ్వాల
అవిశ్వావస
ప్ాలిట అదే
సవరుిం.
ఇమాసక - అలాల హ పీరతిని
కోరుత్ూ వేకువ ఝాము
నుిండ (ఫజ్ర అజాన కు
కొించిం ముింద్ు నుిండ)
సతరుయడు అసుమిించేవరకు
(మగిరబ్ అజాన వరకు)
తినడిం, తార గ్డిం మరియు
ఇత్రతార ఉప్వాసానిి భింగ్
ప్రిచే విషయాల నుిండ
ద్తరింగా ఉిండటిం.. ఉప్వాస
సింక్షప్ు
ఆదేశ్వాలు
సయామ్ భావిం ఏమిటి?
మూల గ్రింథాలు
షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు
షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు
డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు)
రమజాను ఉప్వాసాలు
విధి. ఆధారిం - ఖురఆన
మరియు హథీసులతో
ప్ాట ప్ిండత్ లింద్రి
ఏకాభిప్ార యిం. ఉప్వాసిం
విధి అని విషయానిి
తిరసకరిించిన వయకిు
ధరమభరషట డవుతాడు
(మురుద).
రమజాను ఉప్వాస ఆదేశ్ిం ఏమిటి?
మూల గ్రింథాలు
షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు
షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు
డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు)
ఉప్వాస సింక్షప్ు
ఆదేశ్వాలు
ఉప్వాస షరత్ లు ఏమిటి?
1) ముసలిం అయ
ఉిండాలి.
2) యవవనసుథ డయ
ఉిండాలి.
3) మతిసథమిత్ిం గ్ల
వాడయ ఉిండాలి.
4) ఉప్వాసిం
ఉిండగ్లిగే సథతిలో
ఉిండాలి.
మూల గ్రింథాలు
షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు
షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు
డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు)
ఉప్వాస సింక్షప్ు
ఆదేశ్వాలు
మూల గ్రింథాలు
షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు
షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు
డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు)
ఉప్వాస సింక్షప్ు
ఆదేశ్వాలు
ఉప్వాస అయన ప్రతి
ముసలిం ఫజ్ర సాదిఖ
ముిందే సింకలపిం
చేసుకోవాలి. నఫల
ఉప్వాసాలోల సతరోయ
ద్యిం త్రావత్ కూడా
సింకలపిం చేసుకునే
వసులుబాట ింట ింది.
ఉప్వాస సింకలపిం
ఎప్ుపడు చేసుకోవాలి?
మూల గ్రింథాలు
షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు
షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు
డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు)
ఉప్వాస సింక్షప్ు
ఆదేశ్వాలు
ప్ిండత్ ల మధయ ఈ విషయ
మయ భినాిభిప్ార యాలు
ఉనాి, వాసువానికి ద్గ్ురగా
ఉని అింశ్ిం - మొత్ు మాసప్ు
సింకలపిం ఒకేసారి చేసుకునే
వసులుబాట ఉింది. కొనిి
అనివారయ ప్రిసథత్ లోల త్ప్ప.
(బహిషట , ప్ురిటి రకుిం, అనా
రోగ్యిం వగైరా). ఈ కారణాలు
ఎద్ురయతే కొత్ుగా సింకలపిం
చేసుకోవాలి.
రమజాను ప్ూరిు
మాసప్ు సింకలపిం
ఒకేసారి చేసుకోవచాి?
మూల గ్రింథాలు
షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు
షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు
డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు)
ఉప్వాస సింక్షప్ు
ఆదేశ్వాలు
ఒకవేళ అవి
అకకడి
ప్రభుత్వంచే
ఆమోదం పందిన,
నమ్మదగినవయి
ఉంటే వాటిని
అనుసరించడంలో
త్ప్పు లేదు.
కొనిి టీవీ, రేడయో ఛానలస
ప్రకటిించే సహరీ ఇఫ్ాు ర వేళలిి
నమొమచాి?
మూల గ్రింథాలు
షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు
షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు
డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు)
ఉప్వాస సింక్షప్ు
ఆదేశ్వాలు
1) షాబాన మ్ాసప్ప
30 రోజులు
ప్ూర్తవడం.
2) నెలవంకను
ప్రత్యక్షంగానయినా,
ప్రోక్షంగానయినా
దరిశంచడం.
ర్మ్ాజను మ్ాసం
ఏతంచందని ఎలా
తలుసుత ంది?
మూల గ్రింథాలు
షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు
షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు
డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు)
ఉప్వాస సింక్షప్ు
ఆదేశ్వాలు
అనుమ్తి లేదు. ప్రవకత
(స) వార్ు నెలవంక
ధర్శనానిి త్ప్ునిసరి
చేశార్ు. ''నెలవంకను
చూసి ఉప్వాసం
ఉండండి. నెలవంకను
చూసే ఉప్వాసం
విర్మంచండి''.
ఖగోళ శాసతర లెకకల్ని
(తేదీని) అనుసరించ
ఉప్వాసం, విర్మ్ణ
వంటివి పాటించవచాా?
మూల గ్రింథాలు
షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు
షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు
డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు)
ఉప్వాస సింక్షప్ు
ఆదేశ్వాలు
మనహాయించ
బడినవారిలో -
1) నయం అయియయ జబుు
ఉని నాిళలు ఉప్వాసం
మ్ాని త్రావత్ పాటించాల్న.
2) బాటసారి. త్ను మ్ాత్రం
ఖజా ఉప్వాసాలు ఉండి
తీరాల్నసందే.
ర్మ్జాను మ్ాసంలో
ఉప్వాసం నుండి మనహా
యించ బడినవార్ు ఎవర్ు?
మూల గ్రింథాలు
షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు
షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు
డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు)
ఉప్వాస సింక్షప్ు
ఆదేశ్వాలు
ర్మ్జాను మ్ాసంలో
ఉప్వాసం నుండి మనహా
యించ బడినవార్ు ఎవర్ు?
3) బహుష్టు ర్కత, ప్పరిటి
ర్కతం వచేా స్తరలు. వీర్ు
కూడా త్మ్ ఉప్వా
సాల్ని ఖజా చేసుకో
వాల్నసందే.
4) కడుప్పతో ఉండే,
పాలు తాపించే
మ్హిళలు. వీర్ు
సయిత్ం ఖజా చేసుకో
వాల్న
మూల గ్రింథాలు
షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు
షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు
డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు)
ఉప్వాస సింక్షప్ు
ఆదేశ్వాలు
ర్మ్జాను మ్ాసంలో
ఉప్వాసం నుండి మనహా
యించ బడినవార్ు ఎవర్ు?
5) నయం కాని జబుుని వయకతత.
బాగా వదుు లయిన వార్ు. వీర్ు
ప్రతి ఉప్వాసానికత బదులు ఒక
వయకతతకత ప్రిహార్ంగా రండు ప్ూటల
అనిం తినిపించాల్న. నయం కాని
రోగం ఒకవేళ అలాు హ కృప్ వలు
నయం అయినా అత్ని మీద
ఖజా ఉండదు. ఎందుకంటే త్ను
త్న ఉప్వాసానికత బదులు
ప్రిహార్ం చల్నుంచేశాడు గనక.
మూల గ్రింథాలు
షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు
షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు
డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు)
ఉప్వాస సింక్షప్ు
ఆదేశ్వాలు
1) సవయంగా వండి వారిని
పిల్నపించ తినిపించడం.
2) వండిన, వండని ఆహార్
ధానాయలయినా నిర్ుపేదల
మ్ధయ ప్ంచ పెటుడం.
ఉప్వాసం ఉండలేని వయకతత
నిర్ుపేదకు అనిం
తినిపించడం ఎలా?
మూల గ్రింథాలు
షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు
షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు
డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు)
ఉప్వాస సింక్షప్ు
ఆదేశ్వాలు
సహరీ చేయడం
మ్సతహబ. సునిత
ఏమటంటే రాతిర చవరి
ఝామ్ున సహరీ
చేయాల్న. సహరీ అంటే
మ్నిషి భ ంచేసే కనిష్ఠ
ఆహార్ పానీయం.
ఉప్వాసం ఉండాలను
కుని వయకతత సహరీ
గురించన ఆదేశం?
మూల గ్రింథాలు
షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు
షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు
డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు)
ఉప్వాస సింక్షప్ు
ఆదేశ్వాలు
ఖర్జూ ర్ంతో ఉప్వాస విర్మ్ణ
చేసుకోవాల్న. అది లేనప్పుడు
మ్ంచ నీళళతో ఉప్వాసానిి
విర్మంచాల్న.
ఉప్వాసి వేటితో ఉప్వాసం
విర్మ్ణ చేసుకోవడం
సునిత?
మూల గ్రింథాలు
షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు
షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు
డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు)
ఉప్వాస సింక్షప్ు
ఆదేశ్వాలు
ఉప్వాసానిి భంగ ప్రిచేవి చాలానే
ఉనాియి. ఒక మ్ుసిుం వాటి
గురించ, సమ్యం గురించ తలు
సుండటం అత్యవసర్ం. అలాగే
అత్ను సేవచాాప్ర్ుడయి ఉండాల్న.
1) తల్నసి తినడం, తార గటం. (సిగరట
తార గటం, పానప్రాగ నమ్లడం)
అలాగే మ్ుకుక దావరా చుకకల్ని
కడుప్పలోకత ప్ంప్డం. కళళకు
భినింగా. (కంటిలో చుకకలు
వేసుకోవచుా, సురామ ప్ూసుకో
వడం).
ఉప్వాసానిి భంగ
ప్రిచే విష్యాలు ఏవి?
మూల గ్రింథాలు
షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు
షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు
డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు)
ఉప్వాస సింక్షప్ు
ఆదేశ్వాలు
2) ఆహార్పానీయాల సాా నానిి
భరిత చేసి శరీరానిక శకతతనిచేా
ఏదయినా. ఇనూక్షన వగైరా.
3) హిజామ్హ (చడు ర్కాత నిి
తీసే ప్రకతియ)
4) స్తరలకు బహిష్టు , ప్పరిటి
ర్కతం.
ఉప్వాసానిి భంగ
ప్రిచే విష్యాలు ఏవి?
మూల గ్రింథాలు
షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు
షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు
డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు)
ఉప్వాస సింక్షప్ు
ఆదేశ్వాలు
5) సంభ గం - ప్పర్ుషాంగం స్తర
అంగంలో ప్రవేశంచడం. దీని
ప్రిహార్ం ఒక బానిసను బంధ
విమ్ుకతత చేయాల్న. అది సాధయం
కాకపో తే రండు నెలలు నిరివ
రామ్ంగా ఉప్వాసాలు
పాటించాల్న. అదీ సాధయం
కాకపో తే 60 మ్ంది నిర్ు
పేదలకు అనిం పెటాు ల్న.
ఉప్వాసానిి భంగ
ప్రిచే విష్యాలు ఏవి?
మూల గ్రింథాలు
షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు
షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు
డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు)
ఉప్వాస సింక్షప్ు
ఆదేశ్వాలు
6) కావాలని వాంతి
చేసుకోవడం.
7) మెలకువ సిాతిలో
హసతప్రయోగం చేయడం.
8) సుగంధ దరవాయల్ని
కడుప్పలోకత వెళ్ళళలని
ఆఘ్ాా ణంచడం.
ఉప్వాసానిి భంగ
ప్రిచే విష్యాలు ఏవి?
మూల గ్రింథాలు
షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు
షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు
డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు)
ఉప్వాస సింక్షప్ు
ఆదేశ్వాలు
అది సునిత. ప్రవకత (స)
అనాిర్ు: ''మసావక నోటిని
శుభర ప్ర్ుసుత ంది.
అలాు హాాను రాజీ
ప్ర్ుసుత ంది'‘.
ర్మ్జాను మ్ాసంలో
ప్గటి ప్ూట మసావక
చేయడం ఎలాంటిది?
మూల గ్రింథాలు
షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు
షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు
డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు)
ఉప్వాస సింక్షప్ు
ఆదేశ్వాలు
ఆత్ని ఉప్వాసం
కరకుయినదే. అలాగే
బహిష్టు , ప్పరిటి ర్కతం
నుండి ఫజ్ర కత మ్ుందు
శుదిు పందిన స్తరకత
సయిత్ం ఇదే ఆదేశం
వరితసుత ంది. ఆమె ఫజ్ర
త్రావత్ సాినం
చేసినా.
ప్జ్ర వేళ అయిపో యినా
అశుధ్ాు వసాలో ఉండే వయకతత
ఉప్వాసం ఎలాంటిది?
మూల గ్రింథాలు
షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు
షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు
డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు)
ఉప్వాస సింక్షప్ు
ఆదేశ్వాలు
దాని వలు ఉప్వాసం
భంగం కాదు.
ఎందుకంటే అది ఉతిత
ఆవిరి మ్ాత్రమే.
కడుప్పలోకత వెళుదు.
ఆసామ ఉని వయకుత లు
సేరే వాడటం ఎలాంటిది?
మూల గ్రింథాలు
షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు
షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు
డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు)
ఉప్వాస సింక్షప్ు
ఆదేశ్వాలు
దాని వలు ఉప్వాసం
భంగం కాదు. ఒకవేళ
దాని దావరా ఏదయినా
ఆహారానిి పో ల్నన దరవ
ప్దార్ా ప్ంపి అది
కడుప్పలో చేరితే త్ప్ు.
ఉప్వాసం ఉని వయకతత
కడుప్పలో పెైప్ప
(సెుకుయలమ) పెటుడం
ఎలాంటిది?
మూల గ్రింథాలు
షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు
షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు
డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు)
ఉప్వాస సింక్షప్ు
ఆదేశ్వాలు
దాని వలు ఉప్వాసం
భంగం కాదు.
ఎందుకంటే అది ఆహార్ం
కతిందికత రాదు గనక.
ఆలాగే బాయడజీ, సిుకకర్స
వంటివి కూడా.
ఉప్వాసి లేప్నం, ఔష్ధ
తైలం ప్ూయడం ఎలాంటిది?
మూల గ్రింథాలు
షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు
షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు
డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు)
ఉప్వాస సింక్షప్ు
ఆదేశ్వాలు
మూల గ్రింథాలు
షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు
షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు
డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు)
ఉప్వాస సింక్షప్ు
ఆదేశ్వాలు
మూల గ్రింథాలు
షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు
షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు
డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు)
ఉప్వాస సింక్షప్ు
ఆదేశ్వాలు
మూల గ్రింథాలు
షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు
షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు
డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు)
ఉప్వాస సింక్షప్ు
ఆదేశ్వాలు
మూల గ్రింథాలు
షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు
షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు
డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు)
ఉప్వాస సింక్షప్ు
ఆదేశ్వాలు
మూల గ్రింథాలు
షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు
షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు
డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు)
ఉప్వాస సింక్షప్ు
ఆదేశ్వాలు
మూల గ్రింథాలు
షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు
షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు
డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు)
ఉప్వాస సింక్షప్ు
ఆదేశ్వాలు
మూల గ్రింథాలు
షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు
షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు
డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు)
ఉప్వాస సింక్షప్ు
ఆదేశ్వాలు
మూల గ్రింథాలు
షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు
షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు
డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు)
ఉప్వాస సింక్షప్ు
ఆదేశ్వాలు
మూల గ్రింథాలు
షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు
షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు
డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు)
ఉప్వాస సింక్షప్ు
ఆదేశ్వాలు
మూల గ్రింథాలు
షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు
షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు
డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు)
ఉప్వాస సింక్షప్ు
ఆదేశ్వాలు
మూల గ్రింథాలు
షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు
షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు
డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు)
ఉప్వాస సింక్షప్ు
ఆదేశ్వాలు
మూల గ్రింథాలు
షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు
షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు
డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు)
ఉప్వాస సింక్షప్ు
ఆదేశ్వాలు
మూల గ్రింథాలు
షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు
షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు
డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు)
ఉప్వాస సింక్షప్ు
ఆదేశ్వాలు
Ahkaam ramadan 2015

More Related Content

What's hot

మానవ జాతికి మేలిమి మలుపును ఇచ్చిన మహా మనీషి ప్రవక్త ఇబ్రాహీమ్
మానవ జాతికి మేలిమి మలుపును ఇచ్చిన మహా మనీషి ప్రవక్త ఇబ్రాహీమ్మానవ జాతికి మేలిమి మలుపును ఇచ్చిన మహా మనీషి ప్రవక్త ఇబ్రాహీమ్
మానవ జాతికి మేలిమి మలుపును ఇచ్చిన మహా మనీషి ప్రవక్త ఇబ్రాహీమ్
Teacher
 
Meraj nerpina paatham
Meraj nerpina paathamMeraj nerpina paatham
Meraj nerpina paatham
Teacher
 
దేవుని ప్రేమ Ok
దేవుని ప్రేమ Okదేవుని ప్రేమ Ok
దేవుని ప్రేమ Okjohnbabuballa
 
Ummah of muhammad - ప్రవక్త (స) సముదాయపు ప్రత్యేకతలు
Ummah of muhammad - ప్రవక్త (స) సముదాయపు ప్రత్యేకతలుUmmah of muhammad - ప్రవక్త (స) సముదాయపు ప్రత్యేకతలు
Ummah of muhammad - ప్రవక్త (స) సముదాయపు ప్రత్యేకతలు
Teacher
 
Karunya Dharmam Islam
Karunya Dharmam IslamKarunya Dharmam Islam
Karunya Dharmam Islam
Teacher
 
కారుణ్య ధర్మం ఇస్లాం - Karunya dharmam islam
కారుణ్య ధర్మం ఇస్లాం - Karunya dharmam islamకారుణ్య ధర్మం ఇస్లాం - Karunya dharmam islam
కారుణ్య ధర్మం ఇస్లాం - Karunya dharmam islam
Teacher
 
కారుణ్య ధర్మం ఇస్లాం - Karunya dharmam islam
కారుణ్య ధర్మం ఇస్లాం - Karunya dharmam islamకారుణ్య ధర్మం ఇస్లాం - Karunya dharmam islam
కారుణ్య ధర్మం ఇస్లాం - Karunya dharmam islam
Teacher
 
The Quran
The QuranThe Quran
The Quran
Teacher
 
ఊహల పల్లకి
ఊహల పల్లకి ఊహల పల్లకి
ఊహల పల్లకి
sumanwww
 
Prashanta jeevanaaniki puneeta margam
Prashanta jeevanaaniki puneeta margamPrashanta jeevanaaniki puneeta margam
Prashanta jeevanaaniki puneeta margam
Teacher
 
Hajj aashayaalu part 2
Hajj aashayaalu  part 2Hajj aashayaalu  part 2
Hajj aashayaalu part 2
Teacher
 
Hajj 2020 Part 4 హజ్ విధానం మరియు స్ఫూర్తి - హజ్ పరిచయం - పార్ట్ 4
Hajj 2020 Part 4 హజ్ విధానం మరియు స్ఫూర్తి - హజ్ పరిచయం - పార్ట్ 4 Hajj 2020 Part 4 హజ్ విధానం మరియు స్ఫూర్తి - హజ్ పరిచయం - పార్ట్ 4
Hajj 2020 Part 4 హజ్ విధానం మరియు స్ఫూర్తి - హజ్ పరిచయం - పార్ట్ 4
Teacher
 
Hujj
HujjHujj
Hujj
Teacher
 
Manava hakkulu mariyu islam - మానవ హక్కులు మరియు ఇస్లాం
Manava hakkulu mariyu islam - మానవ హక్కులు మరియు ఇస్లాంManava hakkulu mariyu islam - మానవ హక్కులు మరియు ఇస్లాం
Manava hakkulu mariyu islam - మానవ హక్కులు మరియు ఇస్లాం
Teacher
 
Karunya pravakta muhammad (pbuh)
Karunya pravakta muhammad (pbuh)Karunya pravakta muhammad (pbuh)
Karunya pravakta muhammad (pbuh)
Teacher
 
స్వాతంత్రము రక్షణ
స్వాతంత్రము  రక్షణస్వాతంత్రము  రక్షణ
స్వాతంత్రము రక్షణjohnbabuballa
 
embryology and quran-అండోత్పత్తి - పిండోత్పత్తి మరియు కుర్ఆన్ part 1
embryology and quran-అండోత్పత్తి - పిండోత్పత్తి మరియు కుర్ఆన్ part 1embryology and quran-అండోత్పత్తి - పిండోత్పత్తి మరియు కుర్ఆన్ part 1
embryology and quran-అండోత్పత్తి - పిండోత్పత్తి మరియు కుర్ఆన్ part 1
Teacher
 
Shanti bhadrataku dasha sootraalu - శాంతి భద్రతకు దశ సూత్రాలు 1
Shanti bhadrataku dasha sootraalu - శాంతి భద్రతకు దశ సూత్రాలు 1Shanti bhadrataku dasha sootraalu - శాంతి భద్రతకు దశ సూత్రాలు 1
Shanti bhadrataku dasha sootraalu - శాంతి భద్రతకు దశ సూత్రాలు 1
Teacher
 
నేనే నీతి మంతుడను
నేనే నీతి మంతుడనునేనే నీతి మంతుడను
నేనే నీతి మంతుడను
johnbabuballa
 
Hajj 2020 part 5 హజ్ పూర్తీ విధానం
Hajj 2020 part 5 హజ్ పూర్తీ విధానంHajj 2020 part 5 హజ్ పూర్తీ విధానం
Hajj 2020 part 5 హజ్ పూర్తీ విధానం
Teacher
 

What's hot (20)

మానవ జాతికి మేలిమి మలుపును ఇచ్చిన మహా మనీషి ప్రవక్త ఇబ్రాహీమ్
మానవ జాతికి మేలిమి మలుపును ఇచ్చిన మహా మనీషి ప్రవక్త ఇబ్రాహీమ్మానవ జాతికి మేలిమి మలుపును ఇచ్చిన మహా మనీషి ప్రవక్త ఇబ్రాహీమ్
మానవ జాతికి మేలిమి మలుపును ఇచ్చిన మహా మనీషి ప్రవక్త ఇబ్రాహీమ్
 
Meraj nerpina paatham
Meraj nerpina paathamMeraj nerpina paatham
Meraj nerpina paatham
 
దేవుని ప్రేమ Ok
దేవుని ప్రేమ Okదేవుని ప్రేమ Ok
దేవుని ప్రేమ Ok
 
Ummah of muhammad - ప్రవక్త (స) సముదాయపు ప్రత్యేకతలు
Ummah of muhammad - ప్రవక్త (స) సముదాయపు ప్రత్యేకతలుUmmah of muhammad - ప్రవక్త (స) సముదాయపు ప్రత్యేకతలు
Ummah of muhammad - ప్రవక్త (స) సముదాయపు ప్రత్యేకతలు
 
Karunya Dharmam Islam
Karunya Dharmam IslamKarunya Dharmam Islam
Karunya Dharmam Islam
 
కారుణ్య ధర్మం ఇస్లాం - Karunya dharmam islam
కారుణ్య ధర్మం ఇస్లాం - Karunya dharmam islamకారుణ్య ధర్మం ఇస్లాం - Karunya dharmam islam
కారుణ్య ధర్మం ఇస్లాం - Karunya dharmam islam
 
కారుణ్య ధర్మం ఇస్లాం - Karunya dharmam islam
కారుణ్య ధర్మం ఇస్లాం - Karunya dharmam islamకారుణ్య ధర్మం ఇస్లాం - Karunya dharmam islam
కారుణ్య ధర్మం ఇస్లాం - Karunya dharmam islam
 
The Quran
The QuranThe Quran
The Quran
 
ఊహల పల్లకి
ఊహల పల్లకి ఊహల పల్లకి
ఊహల పల్లకి
 
Prashanta jeevanaaniki puneeta margam
Prashanta jeevanaaniki puneeta margamPrashanta jeevanaaniki puneeta margam
Prashanta jeevanaaniki puneeta margam
 
Hajj aashayaalu part 2
Hajj aashayaalu  part 2Hajj aashayaalu  part 2
Hajj aashayaalu part 2
 
Hajj 2020 Part 4 హజ్ విధానం మరియు స్ఫూర్తి - హజ్ పరిచయం - పార్ట్ 4
Hajj 2020 Part 4 హజ్ విధానం మరియు స్ఫూర్తి - హజ్ పరిచయం - పార్ట్ 4 Hajj 2020 Part 4 హజ్ విధానం మరియు స్ఫూర్తి - హజ్ పరిచయం - పార్ట్ 4
Hajj 2020 Part 4 హజ్ విధానం మరియు స్ఫూర్తి - హజ్ పరిచయం - పార్ట్ 4
 
Hujj
HujjHujj
Hujj
 
Manava hakkulu mariyu islam - మానవ హక్కులు మరియు ఇస్లాం
Manava hakkulu mariyu islam - మానవ హక్కులు మరియు ఇస్లాంManava hakkulu mariyu islam - మానవ హక్కులు మరియు ఇస్లాం
Manava hakkulu mariyu islam - మానవ హక్కులు మరియు ఇస్లాం
 
Karunya pravakta muhammad (pbuh)
Karunya pravakta muhammad (pbuh)Karunya pravakta muhammad (pbuh)
Karunya pravakta muhammad (pbuh)
 
స్వాతంత్రము రక్షణ
స్వాతంత్రము  రక్షణస్వాతంత్రము  రక్షణ
స్వాతంత్రము రక్షణ
 
embryology and quran-అండోత్పత్తి - పిండోత్పత్తి మరియు కుర్ఆన్ part 1
embryology and quran-అండోత్పత్తి - పిండోత్పత్తి మరియు కుర్ఆన్ part 1embryology and quran-అండోత్పత్తి - పిండోత్పత్తి మరియు కుర్ఆన్ part 1
embryology and quran-అండోత్పత్తి - పిండోత్పత్తి మరియు కుర్ఆన్ part 1
 
Shanti bhadrataku dasha sootraalu - శాంతి భద్రతకు దశ సూత్రాలు 1
Shanti bhadrataku dasha sootraalu - శాంతి భద్రతకు దశ సూత్రాలు 1Shanti bhadrataku dasha sootraalu - శాంతి భద్రతకు దశ సూత్రాలు 1
Shanti bhadrataku dasha sootraalu - శాంతి భద్రతకు దశ సూత్రాలు 1
 
నేనే నీతి మంతుడను
నేనే నీతి మంతుడనునేనే నీతి మంతుడను
నేనే నీతి మంతుడను
 
Hajj 2020 part 5 హజ్ పూర్తీ విధానం
Hajj 2020 part 5 హజ్ పూర్తీ విధానంHajj 2020 part 5 హజ్ పూర్తీ విధానం
Hajj 2020 part 5 హజ్ పూర్తీ విధానం
 

Viewers also liked

Zakat in islam 2015
Zakat in islam 2015 Zakat in islam 2015
Zakat in islam 2015
Teacher
 
nelavanka january 2008
nelavanka january 2008 nelavanka january 2008
nelavanka january 2008
Teacher
 
nelavanka 2009
nelavanka 2009nelavanka 2009
nelavanka 2009Teacher
 
Zul hijjah 10 dinalu
Zul hijjah 10 dinaluZul hijjah 10 dinalu
Zul hijjah 10 dinalu
Teacher
 
Namazu pustakam
Namazu pustakam Namazu pustakam
Namazu pustakam
Teacher
 
nelavanka 2015 jul-sept
nelavanka 2015 jul-sept nelavanka 2015 jul-sept
nelavanka 2015 jul-sept
Teacher
 
Thinkandanswer
Thinkandanswer Thinkandanswer
Thinkandanswer
Teacher
 
Nelavanka dec 2015
Nelavanka dec 2015Nelavanka dec 2015
Nelavanka dec 2015
Teacher
 

Viewers also liked (8)

Zakat in islam 2015
Zakat in islam 2015 Zakat in islam 2015
Zakat in islam 2015
 
nelavanka january 2008
nelavanka january 2008 nelavanka january 2008
nelavanka january 2008
 
nelavanka 2009
nelavanka 2009nelavanka 2009
nelavanka 2009
 
Zul hijjah 10 dinalu
Zul hijjah 10 dinaluZul hijjah 10 dinalu
Zul hijjah 10 dinalu
 
Namazu pustakam
Namazu pustakam Namazu pustakam
Namazu pustakam
 
nelavanka 2015 jul-sept
nelavanka 2015 jul-sept nelavanka 2015 jul-sept
nelavanka 2015 jul-sept
 
Thinkandanswer
Thinkandanswer Thinkandanswer
Thinkandanswer
 
Nelavanka dec 2015
Nelavanka dec 2015Nelavanka dec 2015
Nelavanka dec 2015
 

Similar to Ahkaam ramadan 2015

Shanti bhadrataku dasha sootraalu - శాంతి భద్రతకు దశ సూత్రాలు 3
Shanti bhadrataku dasha sootraalu - శాంతి భద్రతకు దశ సూత్రాలు 3Shanti bhadrataku dasha sootraalu - శాంతి భద్రతకు దశ సూత్రాలు 3
Shanti bhadrataku dasha sootraalu - శాంతి భద్రతకు దశ సూత్రాలు 3
Teacher
 
నిజ దైవమెవరో తెలుసుకో - Know who the real God is
నిజ దైవమెవరో తెలుసుకో - Know who the real God isనిజ దైవమెవరో తెలుసుకో - Know who the real God is
నిజ దైవమెవరో తెలుసుకో - Know who the real God is
Teacher
 
కారుణ్య ప్రభువు అల్లాహ్‌
కారుణ్య ప్రభువు అల్లాహ్‌కారుణ్య ప్రభువు అల్లాహ్‌
కారుణ్య ప్రభువు అల్లాహ్‌
Teacher
 
Karunya grantham quran
Karunya grantham quranKarunya grantham quran
Karunya grantham quran
Teacher
 
రమదాన్ సన్నాహం ఎందుకు, ఎలా / Why and how to prepare for Ramadan
రమదాన్ సన్నాహం ఎందుకు, ఎలా / Why and how to prepare for Ramadanరమదాన్ సన్నాహం ఎందుకు, ఎలా / Why and how to prepare for Ramadan
రమదాన్ సన్నాహం ఎందుకు, ఎలా / Why and how to prepare for Ramadan
Teacher
 
Life after death - మరణానంతర జీవితం
Life after death - మరణానంతర జీవితం Life after death - మరణానంతర జీవితం
Life after death - మరణానంతర జీవితం
Teacher
 
కారుణ్య గ్రంథం ఖుర్‌ఆన్‌ *Karunya grantham quran
కారుణ్య గ్రంథం ఖుర్‌ఆన్‌ *Karunya grantham quran కారుణ్య గ్రంథం ఖుర్‌ఆన్‌ *Karunya grantham quran
కారుణ్య గ్రంథం ఖుర్‌ఆన్‌ *Karunya grantham quran
Teacher
 
الاسلام دين الرحمة ) تلغو / ఇస్లాం కారుణ్య ధర్మం / Islam is a compassionate...
الاسلام دين الرحمة ) تلغو / ఇస్లాం కారుణ్య ధర్మం  / Islam is a compassionate...الاسلام دين الرحمة ) تلغو / ఇస్లాం కారుణ్య ధర్మం  / Islam is a compassionate...
الاسلام دين الرحمة ) تلغو / ఇస్లాం కారుణ్య ధర్మం / Islam is a compassionate...
Teacher
 
Shitan pravesha maargaalu
Shitan pravesha maargaaluShitan pravesha maargaalu
Shitan pravesha maargaalu
Teacher
 
ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స) వారి సముదాయపు ప్రత్యేకతలు / Peculiarities of Prophet Mu...
ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స) వారి సముదాయపు ప్రత్యేకతలు / Peculiarities of Prophet Mu...ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స) వారి సముదాయపు ప్రత్యేకతలు / Peculiarities of Prophet Mu...
ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స) వారి సముదాయపు ప్రత్యేకతలు / Peculiarities of Prophet Mu...
Teacher
 
వృద్ధో రక్షితే రక్షితః
వృద్ధో రక్షితే రక్షితః వృద్ధో రక్షితే రక్షితః
వృద్ధో రక్షితే రక్షితః
Teacher
 
muharram
muharram muharram
muharram
Teacher
 
ఇస్రా మేరాజ్‌ నేర్పిన పాఠం - A lesson taught by Isra Meraj
ఇస్రా మేరాజ్‌ నేర్పిన పాఠం - A lesson taught by Isra Merajఇస్రా మేరాజ్‌ నేర్పిన పాఠం - A lesson taught by Isra Meraj
ఇస్రా మేరాజ్‌ నేర్పిన పాఠం - A lesson taught by Isra Meraj
Teacher
 
మాాఘ పురాణం 1
మాాఘ పురాణం  1మాాఘ పురాణం  1
మాాఘ పురాణం 1
Vedam Vedalu
 
ఆ దేవుడు ఎవరు True Hinduism Islam Telugu.pdf
ఆ దేవుడు ఎవరు True Hinduism Islam Telugu.pdfఆ దేవుడు ఎవరు True Hinduism Islam Telugu.pdf
ఆ దేవుడు ఎవరు True Hinduism Islam Telugu.pdf
Jeevithamudhesham
 
Te the art_of_dawa
Te the art_of_dawaTe the art_of_dawa
Te the art_of_dawaTeacher
 

Similar to Ahkaam ramadan 2015 (16)

Shanti bhadrataku dasha sootraalu - శాంతి భద్రతకు దశ సూత్రాలు 3
Shanti bhadrataku dasha sootraalu - శాంతి భద్రతకు దశ సూత్రాలు 3Shanti bhadrataku dasha sootraalu - శాంతి భద్రతకు దశ సూత్రాలు 3
Shanti bhadrataku dasha sootraalu - శాంతి భద్రతకు దశ సూత్రాలు 3
 
నిజ దైవమెవరో తెలుసుకో - Know who the real God is
నిజ దైవమెవరో తెలుసుకో - Know who the real God isనిజ దైవమెవరో తెలుసుకో - Know who the real God is
నిజ దైవమెవరో తెలుసుకో - Know who the real God is
 
కారుణ్య ప్రభువు అల్లాహ్‌
కారుణ్య ప్రభువు అల్లాహ్‌కారుణ్య ప్రభువు అల్లాహ్‌
కారుణ్య ప్రభువు అల్లాహ్‌
 
Karunya grantham quran
Karunya grantham quranKarunya grantham quran
Karunya grantham quran
 
రమదాన్ సన్నాహం ఎందుకు, ఎలా / Why and how to prepare for Ramadan
రమదాన్ సన్నాహం ఎందుకు, ఎలా / Why and how to prepare for Ramadanరమదాన్ సన్నాహం ఎందుకు, ఎలా / Why and how to prepare for Ramadan
రమదాన్ సన్నాహం ఎందుకు, ఎలా / Why and how to prepare for Ramadan
 
Life after death - మరణానంతర జీవితం
Life after death - మరణానంతర జీవితం Life after death - మరణానంతర జీవితం
Life after death - మరణానంతర జీవితం
 
కారుణ్య గ్రంథం ఖుర్‌ఆన్‌ *Karunya grantham quran
కారుణ్య గ్రంథం ఖుర్‌ఆన్‌ *Karunya grantham quran కారుణ్య గ్రంథం ఖుర్‌ఆన్‌ *Karunya grantham quran
కారుణ్య గ్రంథం ఖుర్‌ఆన్‌ *Karunya grantham quran
 
الاسلام دين الرحمة ) تلغو / ఇస్లాం కారుణ్య ధర్మం / Islam is a compassionate...
الاسلام دين الرحمة ) تلغو / ఇస్లాం కారుణ్య ధర్మం  / Islam is a compassionate...الاسلام دين الرحمة ) تلغو / ఇస్లాం కారుణ్య ధర్మం  / Islam is a compassionate...
الاسلام دين الرحمة ) تلغو / ఇస్లాం కారుణ్య ధర్మం / Islam is a compassionate...
 
Shitan pravesha maargaalu
Shitan pravesha maargaaluShitan pravesha maargaalu
Shitan pravesha maargaalu
 
ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స) వారి సముదాయపు ప్రత్యేకతలు / Peculiarities of Prophet Mu...
ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స) వారి సముదాయపు ప్రత్యేకతలు / Peculiarities of Prophet Mu...ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స) వారి సముదాయపు ప్రత్యేకతలు / Peculiarities of Prophet Mu...
ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స) వారి సముదాయపు ప్రత్యేకతలు / Peculiarities of Prophet Mu...
 
వృద్ధో రక్షితే రక్షితః
వృద్ధో రక్షితే రక్షితః వృద్ధో రక్షితే రక్షితః
వృద్ధో రక్షితే రక్షితః
 
muharram
muharram muharram
muharram
 
ఇస్రా మేరాజ్‌ నేర్పిన పాఠం - A lesson taught by Isra Meraj
ఇస్రా మేరాజ్‌ నేర్పిన పాఠం - A lesson taught by Isra Merajఇస్రా మేరాజ్‌ నేర్పిన పాఠం - A lesson taught by Isra Meraj
ఇస్రా మేరాజ్‌ నేర్పిన పాఠం - A lesson taught by Isra Meraj
 
మాాఘ పురాణం 1
మాాఘ పురాణం  1మాాఘ పురాణం  1
మాాఘ పురాణం 1
 
ఆ దేవుడు ఎవరు True Hinduism Islam Telugu.pdf
ఆ దేవుడు ఎవరు True Hinduism Islam Telugu.pdfఆ దేవుడు ఎవరు True Hinduism Islam Telugu.pdf
ఆ దేవుడు ఎవరు True Hinduism Islam Telugu.pdf
 
Te the art_of_dawa
Te the art_of_dawaTe the art_of_dawa
Te the art_of_dawa
 

More from Teacher

నెలవంక - Telugu Magazine Ramadan -nelavanka
నెలవంక - Telugu Magazine Ramadan -nelavankaనెలవంక - Telugu Magazine Ramadan -nelavanka
నెలవంక - Telugu Magazine Ramadan -nelavanka
Teacher
 
ఇంటికి దీపం ఉత్తమ ఇల్లాలు - A lamp for the house Best wife
ఇంటికి దీపం ఉత్తమ ఇల్లాలు - A lamp for the house Best wifeఇంటికి దీపం ఉత్తమ ఇల్లాలు - A lamp for the house Best wife
ఇంటికి దీపం ఉత్తమ ఇల్లాలు - A lamp for the house Best wife
Teacher
 
మానవ జీవిత లక్ష్యం -الهدف من الحياة - The purpose of human life
మానవ జీవిత లక్ష్యం -الهدف من الحياة - The purpose of human lifeమానవ జీవిత లక్ష్యం -الهدف من الحياة - The purpose of human life
మానవ జీవిత లక్ష్యం -الهدف من الحياة - The purpose of human life
Teacher
 
parents with children - telugu .pdf
parents with children - telugu .pdfparents with children - telugu .pdf
parents with children - telugu .pdf
Teacher
 
Ten things that could change your life - Arabic and telugu .pdf
Ten things that could change your life - Arabic and telugu .pdfTen things that could change your life - Arabic and telugu .pdf
Ten things that could change your life - Arabic and telugu .pdf
Teacher
 
The value of experience - telugu అనుభవం విలువ.pdf
The value of experience - telugu అనుభవం విలువ.pdfThe value of experience - telugu అనుభవం విలువ.pdf
The value of experience - telugu అనుభవం విలువ.pdf
Teacher
 
لا تحزن - Don't be sad - telugu and english.pdf
لا تحزن - Don't be sad - telugu and english.pdfلا تحزن - Don't be sad - telugu and english.pdf
لا تحزن - Don't be sad - telugu and english.pdf
Teacher
 
leader and meneger telugu
leader and meneger teluguleader and meneger telugu
leader and meneger telugu
Teacher
 
تعريف مبسط عن صحاح ستة ) تلغو / సుప్రసిద్ధ హదీసు గ్రంథాల పరిచయం / Introducti...
تعريف مبسط عن صحاح ستة ) تلغو / సుప్రసిద్ధ హదీసు గ్రంథాల పరిచయం / Introducti...تعريف مبسط عن صحاح ستة ) تلغو / సుప్రసిద్ధ హదీసు గ్రంథాల పరిచయం / Introducti...
تعريف مبسط عن صحاح ستة ) تلغو / సుప్రసిద్ధ హదీసు గ్రంథాల పరిచయం / Introducti...
Teacher
 
العواقب في طريق النجاح - تلغو / విజయానికి అవరోధాలు పన్నెండు / There are twel...
العواقب في طريق النجاح - تلغو / విజయానికి అవరోధాలు పన్నెండు / There are twel...العواقب في طريق النجاح - تلغو / విజయానికి అవరోధాలు పన్నెండు / There are twel...
العواقب في طريق النجاح - تلغو / విజయానికి అవరోధాలు పన్నెండు / There are twel...
Teacher
 
దుఆల మణిహారం పిల్లల కోసం
దుఆల మణిహారం పిల్లల కోసం దుఆల మణిహారం పిల్లల కోసం
దుఆల మణిహారం పిల్లల కోసం
Teacher
 
దుఆల మణిహారం పిల్లల కోసం / necklace of Duaa for children.pptx
దుఆల మణిహారం పిల్లల కోసం / necklace of Duaa for children.pptxదుఆల మణిహారం పిల్లల కోసం / necklace of Duaa for children.pptx
దుఆల మణిహారం పిల్లల కోసం / necklace of Duaa for children.pptx
Teacher
 
india today .pptx
india today .pptxindia today .pptx
india today .pptx
Teacher
 
nelavanka jan -march 2023 monthly magazaine
nelavanka jan -march 2023 monthly magazaine nelavanka jan -march 2023 monthly magazaine
nelavanka jan -march 2023 monthly magazaine
Teacher
 
నెలవంక 2022 / Nelavanka
నెలవంక 2022 / Nelavanka నెలవంక 2022 / Nelavanka
నెలవంక 2022 / Nelavanka
Teacher
 
water / దేవుడు ఇచ్చిన అద్భుత ఒనరు నీరు
water / దేవుడు ఇచ్చిన    అద్భుత ఒనరు నీరు water / దేవుడు ఇచ్చిన    అద్భుత ఒనరు నీరు
water / దేవుడు ఇచ్చిన అద్భుత ఒనరు నీరు
Teacher
 
జన భారత్ జయ భారత్ అవ్వాలంటే..
జన భారత్ జయ భారత్ అవ్వాలంటే.. జన భారత్ జయ భారత్ అవ్వాలంటే..
జన భారత్ జయ భారత్ అవ్వాలంటే..
Teacher
 
talli prema / తల్లి ప్రేమ
talli prema / తల్లి ప్రేమ talli prema / తల్లి ప్రేమ
talli prema / తల్లి ప్రేమ
Teacher
 
Nelavanka / నెలవంక త్రైమాసిక
Nelavanka / నెలవంక త్రైమాసిక Nelavanka / నెలవంక త్రైమాసిక
Nelavanka / నెలవంక త్రైమాసిక
Teacher
 
నిద్రించే, మేల్కొనే మర్యాదలు
నిద్రించే, మేల్కొనే మర్యాదలు నిద్రించే, మేల్కొనే మర్యాదలు
నిద్రించే, మేల్కొనే మర్యాదలు
Teacher
 

More from Teacher (20)

నెలవంక - Telugu Magazine Ramadan -nelavanka
నెలవంక - Telugu Magazine Ramadan -nelavankaనెలవంక - Telugu Magazine Ramadan -nelavanka
నెలవంక - Telugu Magazine Ramadan -nelavanka
 
ఇంటికి దీపం ఉత్తమ ఇల్లాలు - A lamp for the house Best wife
ఇంటికి దీపం ఉత్తమ ఇల్లాలు - A lamp for the house Best wifeఇంటికి దీపం ఉత్తమ ఇల్లాలు - A lamp for the house Best wife
ఇంటికి దీపం ఉత్తమ ఇల్లాలు - A lamp for the house Best wife
 
మానవ జీవిత లక్ష్యం -الهدف من الحياة - The purpose of human life
మానవ జీవిత లక్ష్యం -الهدف من الحياة - The purpose of human lifeమానవ జీవిత లక్ష్యం -الهدف من الحياة - The purpose of human life
మానవ జీవిత లక్ష్యం -الهدف من الحياة - The purpose of human life
 
parents with children - telugu .pdf
parents with children - telugu .pdfparents with children - telugu .pdf
parents with children - telugu .pdf
 
Ten things that could change your life - Arabic and telugu .pdf
Ten things that could change your life - Arabic and telugu .pdfTen things that could change your life - Arabic and telugu .pdf
Ten things that could change your life - Arabic and telugu .pdf
 
The value of experience - telugu అనుభవం విలువ.pdf
The value of experience - telugu అనుభవం విలువ.pdfThe value of experience - telugu అనుభవం విలువ.pdf
The value of experience - telugu అనుభవం విలువ.pdf
 
لا تحزن - Don't be sad - telugu and english.pdf
لا تحزن - Don't be sad - telugu and english.pdfلا تحزن - Don't be sad - telugu and english.pdf
لا تحزن - Don't be sad - telugu and english.pdf
 
leader and meneger telugu
leader and meneger teluguleader and meneger telugu
leader and meneger telugu
 
تعريف مبسط عن صحاح ستة ) تلغو / సుప్రసిద్ధ హదీసు గ్రంథాల పరిచయం / Introducti...
تعريف مبسط عن صحاح ستة ) تلغو / సుప్రసిద్ధ హదీసు గ్రంథాల పరిచయం / Introducti...تعريف مبسط عن صحاح ستة ) تلغو / సుప్రసిద్ధ హదీసు గ్రంథాల పరిచయం / Introducti...
تعريف مبسط عن صحاح ستة ) تلغو / సుప్రసిద్ధ హదీసు గ్రంథాల పరిచయం / Introducti...
 
العواقب في طريق النجاح - تلغو / విజయానికి అవరోధాలు పన్నెండు / There are twel...
العواقب في طريق النجاح - تلغو / విజయానికి అవరోధాలు పన్నెండు / There are twel...العواقب في طريق النجاح - تلغو / విజయానికి అవరోధాలు పన్నెండు / There are twel...
العواقب في طريق النجاح - تلغو / విజయానికి అవరోధాలు పన్నెండు / There are twel...
 
దుఆల మణిహారం పిల్లల కోసం
దుఆల మణిహారం పిల్లల కోసం దుఆల మణిహారం పిల్లల కోసం
దుఆల మణిహారం పిల్లల కోసం
 
దుఆల మణిహారం పిల్లల కోసం / necklace of Duaa for children.pptx
దుఆల మణిహారం పిల్లల కోసం / necklace of Duaa for children.pptxదుఆల మణిహారం పిల్లల కోసం / necklace of Duaa for children.pptx
దుఆల మణిహారం పిల్లల కోసం / necklace of Duaa for children.pptx
 
india today .pptx
india today .pptxindia today .pptx
india today .pptx
 
nelavanka jan -march 2023 monthly magazaine
nelavanka jan -march 2023 monthly magazaine nelavanka jan -march 2023 monthly magazaine
nelavanka jan -march 2023 monthly magazaine
 
నెలవంక 2022 / Nelavanka
నెలవంక 2022 / Nelavanka నెలవంక 2022 / Nelavanka
నెలవంక 2022 / Nelavanka
 
water / దేవుడు ఇచ్చిన అద్భుత ఒనరు నీరు
water / దేవుడు ఇచ్చిన    అద్భుత ఒనరు నీరు water / దేవుడు ఇచ్చిన    అద్భుత ఒనరు నీరు
water / దేవుడు ఇచ్చిన అద్భుత ఒనరు నీరు
 
జన భారత్ జయ భారత్ అవ్వాలంటే..
జన భారత్ జయ భారత్ అవ్వాలంటే.. జన భారత్ జయ భారత్ అవ్వాలంటే..
జన భారత్ జయ భారత్ అవ్వాలంటే..
 
talli prema / తల్లి ప్రేమ
talli prema / తల్లి ప్రేమ talli prema / తల్లి ప్రేమ
talli prema / తల్లి ప్రేమ
 
Nelavanka / నెలవంక త్రైమాసిక
Nelavanka / నెలవంక త్రైమాసిక Nelavanka / నెలవంక త్రైమాసిక
Nelavanka / నెలవంక త్రైమాసిక
 
నిద్రించే, మేల్కొనే మర్యాదలు
నిద్రించే, మేల్కొనే మర్యాదలు నిద్రించే, మేల్కొనే మర్యాదలు
నిద్రించే, మేల్కొనే మర్యాదలు
 

Ahkaam ramadan 2015

 • 1.
 • 2. “ఓ విశ్వసించిన ప్రజలారా ఉప్వాసాలు (సయామ్) మీ కొరకు విధిగా నిరణయిం చబడింది. ఏవిధింగా నైతే మీకు ప్ూరవిం వారిపై కూడా విధిించబడిందో. దీనివలల మీలో భయ భకుు లు జనిించే అవకాశ్ిం ఉింది.” (2: 183)
 • 3. ”మానవ శ్రీరింలో ఓ మాింసప్ు ముద్ద ఉింది.అది సకరమింగా ఉింటే శ్రీరిం మొత్ుిం ఆరోగ్యింగా ఉింట ింది. అదిగ్నక రోగ్గ్రసుమయతే ప్ూరిు శ్రీరిం రోగ్గ్రసుమవు త్ ింది. అది మరేదో కాద్ు, మనిష హృద్ యమే” అని బో ధిించారు మానవ మహో ప్కారి ముహమమద (స). ప్రతి ప్ార ణికీ హృద్యముింట ింది. అింద్ు లో రిండు ప్ారాయాలు ఉింటాయ. ఒక ప్ారయాిం విశ్వావసిం వలుగ్ు తో, సచేత్నింగా సపిందిసతు ఉింట ింది. మరొక ప్ారయాిం రోగ్సురమయ, అచేత్నావసథ లో సకల మాలినాయలతో కలుషత్మయ ఉిం ట ింది. ”వారి హృద్యాలలో రోగ్ిం ఉింది” (బఖరా:10) మజాను నలలోగాని, మరేత్ర నలలోగాని ఒక విశ్వావస హృద్యిం ఉప్వాసిం ప్ాటిసతు ఉింట ింది. హృద్య ఉప్వాసిం అింటే,హృద్ యానిి నాసుికత్విం, బహుదైవ భావన,విదోరహ భావన వింటి మనోమాలినాయల నుిండ కాప్ా డుకోవాలి.మనసు నిిండా తౌహీద సుగ్ిం ధాలు ప్రిమళిసతు ఉిండాలి. సకారాత్మక ఆలో చనలకు మన మది సుమవనింగా మారాలి. అింద్ులో పరరమ ప్ూలు, మానవత్వప్ు మిం దారాలు, కరుణ కమలాలు, జాలి జాజులు, సద్ుు ణ సింపింగ్లు, తాయగ్ తామర కలువలు విరబూయాలి. అలాల హాా నామసమరణతో అది నిత్య చైత్నయధాతిరగా విరాల్లాల లి.
 • 4. ”నయన నైచాయనిి, హృద్య హైనాయనిి సయత్ిం ఆయన ఎరుగ్ును”.(గాఫర:19) నయనిం హృద్య పరరరణిం. మనసుకు చేరే మారుిం. లజాా రహిత్ నేతార లు కళ్ళిం లేని గ్ురార లతో సమానిం. వాటిని కింటరర ల పటటక ప్ో తే కనబడింద్లాల త్మదే అింటాయ. రమయిం గా కనబడే ప్రతిదీ త్మదేనని త్లతికక త్లప్ులకు త్లుప్ులు తీసాు య. ఎద్ుటి వారి గౌరవానిి కాలరాచి, వారి రహసయ విషయా లను త్రచి త్రచి చతసర నికృషట నయనాలు ఘోర ప్ాప్ానిి మూట గ్టట కుింటాయ. సాధా రణింగా నేతార లు చడుని మించిగా త్లించి మోస ప్ో తాయ. మనసులో ద్ురుదేదశ్ిం ఉరక లేసుు ింది.ఆ మారుింలో ద్తసుకుప్ో వాలని ప్రి త్పసాు డు మనిష. కొదిదద్తరిం నడచాక తలు సుు ింది తాను అశ్లలలబురద్లో మునిగి ఉనాి నని. బయటికి రావాలనుకుని ప్రతిసారి ఆ ప్ాప్ప్ు ఊబి అత్నిి మరిింత్ లోనికి లాకుకిం ట ింది. కాబటిట హృద్యిం, నోరుతో ప్ాట నయనాలు కూడా నియింత్రణలో ఉిండాలి. మన నయనాలను అశ్లలలద్ృశ్వాయలనుిండ కాప్ా డుకోవాలి.అలాల హాా ఇలా సలవిసుు నాిడు: ‘(ఓ ప్రవకాు !) ముసలిం ప్ురుష లు త్మ చతప్ుల ను కిరిందికివాలిి ఉించాలనీ,వారు త్మ మరమ సాథ నాలను కాప్ాడుకో వాలనీ,అది వారి కొరకు శ్వరరయోదాయకమని వారితో చప్ుప. వారు చేసర ద్ింతా అలాల హకు తలుసు”. (నతర: 30)
 • 5. ప్ాసవవడానికయనా ఫరలవడానికయనా ప్రణాళిక అవసరిం నేను ఉప్వాసాలుింటాను. నేను ఖురఆన ప్ారాయణిం చేసాు ను. నేను రాతిర వేళ ఖియామ్ చేసాు ను. నేను దానధరామలు చేసాు ను. నేను బింధుమిత్ర లను సింద్రియసాు ను. నేను అవసరారుఓత్ల అకకరలు తీరేి ప్రయత్ిిం చేసాు ను. నేనతఉప్వాసాలుింటాను. ఉప్వాసిం విరమిించగానే వయసనప్రునిగా మారి ప్ో తాను. రాత్రింగా పచాిప్ాటి కబురలతో గ్డుప్ుతాను. ఫలానా వయకిు సాహిత్యిం అింటే నాకు పచి పరరమ ఫరసబుక, టివటటరలమీద్ టైిం ప్ాస చేయడిం అింటే నాకు మహా ఇషటిం.
 • 6. ప్శ్వాితాు ప్ిం - తౌబా ప్రతి రోజు రిండు ప్ారాలు ప్ూరిు ప్ారాయణిం. అలాల హ సమరణ మరియు ద్ుఆ అయద్ు ప్ూటల సామూహిక నమాజు రమజాను మాసప్ు కాయపసలస ”నయన నైచాయనిి, హృద్య హైనాయనిి సయత్ిం ఆయన ఎరుగ్ును”.(గాఫర:19) నయనిం హృద్య పరరరణిం. మనసుకు చేరే మారుిం. లజాా రహిత్ నేతార లు కళ్ళిం లేని గ్ురార లతో సమానిం. వాటిని కింటరర ల పటటక ప్ో తే కనబడింద్లాల త్మదే అింటాయ. రమయింగా కనబడే ప్రతిదీ త్మదేనని త్లతికక త్లప్ులకు త్లుప్ులు తీసాు య. ఎద్ుటి వారి గౌరవానిి కాలరాచి, వారి రహసయ విషయా లను త్రచి త్రచి చతసర నికృషట నయనాలు ఘోర ప్ాప్ానిి మూట గ్టట కుింటాయ. సాధా రణింగా నేతార లు చడుని మించిగా త్లించి మోస ప్ో తాయ. మనసులో ద్ురుదేదశ్ిం ఉరక లేసుు ింది.ఆ మారుింలో ద్తసుకుప్ో వాలని ప్రి త్పసాు డు మనిష. కొదిదద్తరిం నడచాక తలు సుు ింది తాను అశ్లలలబురద్లో మునిగి ఉనాి నని. బయటికి రావాలనుకుని ప్రతిసారి ఆ ప్ాప్ప్ు ఊబి అత్నిి మరిింత్ లోనికి లాకుకిం ట ింది. కాబటిట హృద్యిం, నోరుతోప్ాట నయనాలు కూడా నియింత్రణలో ఉిండాలి. మన నయనాలను అశ్లలలద్ృశ్వాయలనుిండ కాప్ా డుకోవాలి.అలాల హ ఇలా సలవిసుు నాిడు: ‘(ఓ ప్రవకాు !) ముసలిం ప్ురుష లు త్మ చతప్ుల ను కిరిందికివాలిి ఉించాలనీ,వారు త్మ మరమ సాథ నాలను కాప్ాడుకోవాలనీ,అది వారి కొరకు శ్వరరయోదాయకమని వారితో చప్ుప. వారు చేసర ద్ింతా అలాల హాాకు తలుసు”. (నతర: 30)
 • 7. నీవు తలుసుకోవలసన అవసరిం లేని విష యాల వింట ప్డకు.ఎింద్ుకింటే చవి, కనుి, హృద్యిం-వీటనిిింటి గ్ురిించి ప్రశ్ిించడిం జరుగ్ుత్ ింది”. (ఖురఆన-17:36) ‘చడు అనకు’ అనిది నోరు ప్ాటిించే ఉప్వా సమయతే, ‘చడు కనకు’ అనిది నయనోప్ వాసమయతే, ‘చడు వినకు’ అని వీనులు ప్ాటిించాలిసన ఉప్వాసిం. బూత్ ప్దాలను, బూత్ సాహితాయనిి, సింగీత్ ధవనుల నుిండ వీనులను కాప్ాడుకోవాలి. ఎింద్ుకింటే అస తాయలు, అశ్లలల ప్దాలకు అలవాట ప్డడ వీను లోల రేప్ు ప్రళయదినాన సీసిం ప్ో యడిం జరు గ్ుత్ ింది. అటిట కరణప్ుటాలకు కరుణామయుని వచనాలు సో కవు. ఫలిత్ింగా సత్యవాణి విని ప్ుపడు వారిలో ఉిండాలిసన సహజ సపింద్న ఉిండద్ు. అలాల హ అమృత్వాణి వారి కరణ ప్ుటాలను తాకి వనకిక వచేిసుు ింది. అట విం టి వారి కరణశ్కిు మూలింగా వారికి ఎట విం టి శుభింగానీ, ప్రయోజనింగాని కలగ్ద్ు. దీనికి భినిింగా విశ్వావసుల వీనులు సతాయమృ తానిి త్నివితీరా గోర లడమే కాక మనిషలోని మనసు త్నమయిం చిందేలా చేసాు య. విశ్వావ సుల ఈ విశ్వరష లక్షణిం గ్ురిించి ఖురఆన ఇలా పరరొకింట ింది: ”ప్రవకుపై అవత్రిించిన దానిని వారు వినిప్ుపడు, సతాయనిి గ్రహిిం చిన కారణింగా వారి కళళ నుించి అశుర వులు జలఝరి వలె ప్రవహిించడిం నీవు గ్మని సాు వు”. (ఖురఆన-5: 83) సత్యిం వినిప్ుపడు సత్యప్థింలో నడుసుు ని హృద్యాలకు మరిింత్ శ్కిు, సథరత్విం ప్ార పు సుు ింది. దీనికి భినిింగా, అసత్యిం వినిప్ుపడు దాని తాలూకు ద్ుష్రభావాలు నిరమలమయన హృద్యింలో తిషఠ వేసరింద్ుకు ప్రయతిి సాు య. ఆ చడు భావాలు మరిింత్ ముదిరితే ప్రమాద్ిం. అలాల హ అట వింటి వీనులకు సీలు వేసరసాు డు జాగ్రత్ు!
 • 8. నా గ్ుిండకు చారిాింగ్ నా విశ్వావసిం
 • 9. విశ్వావస సో ద్రులరా! మీరు హాయగా నిద్రప్ో త్ూనే, నిద్ర సుఖానిి అనుభవిసతు నే రాత్రింతా ప్ార రథన చేసనింత్ ప్ుణాయనిి మూట గ్టట కోవాలనుకుింట నాిరా? అయతే ప్రవకు (స) వారి ఈ హిత్బో ధను జాగ్రత్ుగా వినిండ! ''ఎవరయతే ఇషా నమాజును జమాఅతతోప్ాట చదివి మళ్ళళ ఫజ్ర నమాజును జమాతతోప్ాట చద్ువుతాడో అత్నికి ఆ రాత్రింత్ ప్ార రథన చేసనింత్ ప్ుణయిం లభిసుు ింది''. రమజాను మాసిం ఏ కొింద్రి కోసమో కాకుిండా అింద్రి కోసిం తీసుకొచిి తీప కబురు ఇది. ఎింద్ుకింటే అనయ మాసాలోల ఫజ్ర నమాజులో ప్ాలగు నే వారు త్కుకవ సాథ యలో ఉింటారు. వారు మాత్రమే ఈ శుభవారుకు అరుు లవుతారు. కానీ సహరీ భోజన శుభాలోల ఓ శుభిం ఫజ్ర నమాజు చదివే అద్ృషటిం దాదాప్ు అింద్రికి దొరకడిం. కాబటిట ఈ మహదావకాశ్వానిి జార విడుచుకుని వారు నిజింగా ద్ురద్ృషటవింత్ లు. అలాగే ఈ నలసాింత్ిం ప్ాటిించే ఫజ్ర నమాజును యేడాది మొత్ుిం ప్ాటిించే సద్ుుదిిని ప్రసాదిించమని ప్రతి ఫజ్ర నమాజులో వేడుకునిటల యతే అలాల హ కారుణయ కడలి ఉప్్ పింగి త్రావతి మాసాలోల సయత్ిం విరామిం లేకుిండా ఫజ్ర నమాజు జమాఅతతో చేసర సద్ుుదిిని అలాల హ మనకు ప్రసాదిించవచుి. ఏ విషయింలో ఎలా ఉనాి, ఈ విషయింలో మాత్రిం - ఆలసయిం అమృత్ిం విషిం. మరో మించి మాటలో మళిళ కలుదాి ిం! అలాల హయే మీకు రక్ష!
 • 12. ఇమాసక - అలాల హ పీరతిని కోరుత్ూ వేకువ ఝాము నుిండ (ఫజ్ర అజాన కు కొించిం ముింద్ు నుిండ) సతరుయడు అసుమిించేవరకు (మగిరబ్ అజాన వరకు) తినడిం, తార గ్డిం మరియు ఇత్రతార ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే విషయాల నుిండ ద్తరింగా ఉిండటిం.. ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు సయామ్ భావిం ఏమిటి? మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు)
 • 13. రమజాను ఉప్వాసాలు విధి. ఆధారిం - ఖురఆన మరియు హథీసులతో ప్ాట ప్ిండత్ లింద్రి ఏకాభిప్ార యిం. ఉప్వాసిం విధి అని విషయానిి తిరసకరిించిన వయకిు ధరమభరషట డవుతాడు (మురుద). రమజాను ఉప్వాస ఆదేశ్ిం ఏమిటి? మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు
 • 14. ఉప్వాస షరత్ లు ఏమిటి? 1) ముసలిం అయ ఉిండాలి. 2) యవవనసుథ డయ ఉిండాలి. 3) మతిసథమిత్ిం గ్ల వాడయ ఉిండాలి. 4) ఉప్వాసిం ఉిండగ్లిగే సథతిలో ఉిండాలి. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు
 • 15. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు ఉప్వాస అయన ప్రతి ముసలిం ఫజ్ర సాదిఖ ముిందే సింకలపిం చేసుకోవాలి. నఫల ఉప్వాసాలోల సతరోయ ద్యిం త్రావత్ కూడా సింకలపిం చేసుకునే వసులుబాట ింట ింది. ఉప్వాస సింకలపిం ఎప్ుపడు చేసుకోవాలి?
 • 16. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు ప్ిండత్ ల మధయ ఈ విషయ మయ భినాిభిప్ార యాలు ఉనాి, వాసువానికి ద్గ్ురగా ఉని అింశ్ిం - మొత్ు మాసప్ు సింకలపిం ఒకేసారి చేసుకునే వసులుబాట ఉింది. కొనిి అనివారయ ప్రిసథత్ లోల త్ప్ప. (బహిషట , ప్ురిటి రకుిం, అనా రోగ్యిం వగైరా). ఈ కారణాలు ఎద్ురయతే కొత్ుగా సింకలపిం చేసుకోవాలి. రమజాను ప్ూరిు మాసప్ు సింకలపిం ఒకేసారి చేసుకోవచాి?
 • 17. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు ఒకవేళ అవి అకకడి ప్రభుత్వంచే ఆమోదం పందిన, నమ్మదగినవయి ఉంటే వాటిని అనుసరించడంలో త్ప్పు లేదు. కొనిి టీవీ, రేడయో ఛానలస ప్రకటిించే సహరీ ఇఫ్ాు ర వేళలిి నమొమచాి?
 • 18. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు 1) షాబాన మ్ాసప్ప 30 రోజులు ప్ూర్తవడం. 2) నెలవంకను ప్రత్యక్షంగానయినా, ప్రోక్షంగానయినా దరిశంచడం. ర్మ్ాజను మ్ాసం ఏతంచందని ఎలా తలుసుత ంది?
 • 19. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు అనుమ్తి లేదు. ప్రవకత (స) వార్ు నెలవంక ధర్శనానిి త్ప్ునిసరి చేశార్ు. ''నెలవంకను చూసి ఉప్వాసం ఉండండి. నెలవంకను చూసే ఉప్వాసం విర్మంచండి''. ఖగోళ శాసతర లెకకల్ని (తేదీని) అనుసరించ ఉప్వాసం, విర్మ్ణ వంటివి పాటించవచాా?
 • 20. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు మనహాయించ బడినవారిలో - 1) నయం అయియయ జబుు ఉని నాిళలు ఉప్వాసం మ్ాని త్రావత్ పాటించాల్న. 2) బాటసారి. త్ను మ్ాత్రం ఖజా ఉప్వాసాలు ఉండి తీరాల్నసందే. ర్మ్జాను మ్ాసంలో ఉప్వాసం నుండి మనహా యించ బడినవార్ు ఎవర్ు?
 • 21. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు ర్మ్జాను మ్ాసంలో ఉప్వాసం నుండి మనహా యించ బడినవార్ు ఎవర్ు? 3) బహుష్టు ర్కత, ప్పరిటి ర్కతం వచేా స్తరలు. వీర్ు కూడా త్మ్ ఉప్వా సాల్ని ఖజా చేసుకో వాల్నసందే. 4) కడుప్పతో ఉండే, పాలు తాపించే మ్హిళలు. వీర్ు సయిత్ం ఖజా చేసుకో వాల్న
 • 22. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు ర్మ్జాను మ్ాసంలో ఉప్వాసం నుండి మనహా యించ బడినవార్ు ఎవర్ు? 5) నయం కాని జబుుని వయకతత. బాగా వదుు లయిన వార్ు. వీర్ు ప్రతి ఉప్వాసానికత బదులు ఒక వయకతతకత ప్రిహార్ంగా రండు ప్ూటల అనిం తినిపించాల్న. నయం కాని రోగం ఒకవేళ అలాు హ కృప్ వలు నయం అయినా అత్ని మీద ఖజా ఉండదు. ఎందుకంటే త్ను త్న ఉప్వాసానికత బదులు ప్రిహార్ం చల్నుంచేశాడు గనక.
 • 23. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు 1) సవయంగా వండి వారిని పిల్నపించ తినిపించడం. 2) వండిన, వండని ఆహార్ ధానాయలయినా నిర్ుపేదల మ్ధయ ప్ంచ పెటుడం. ఉప్వాసం ఉండలేని వయకతత నిర్ుపేదకు అనిం తినిపించడం ఎలా?
 • 24. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు సహరీ చేయడం మ్సతహబ. సునిత ఏమటంటే రాతిర చవరి ఝామ్ున సహరీ చేయాల్న. సహరీ అంటే మ్నిషి భ ంచేసే కనిష్ఠ ఆహార్ పానీయం. ఉప్వాసం ఉండాలను కుని వయకతత సహరీ గురించన ఆదేశం?
 • 25. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు ఖర్జూ ర్ంతో ఉప్వాస విర్మ్ణ చేసుకోవాల్న. అది లేనప్పుడు మ్ంచ నీళళతో ఉప్వాసానిి విర్మంచాల్న. ఉప్వాసి వేటితో ఉప్వాసం విర్మ్ణ చేసుకోవడం సునిత?
 • 26. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు ఉప్వాసానిి భంగ ప్రిచేవి చాలానే ఉనాియి. ఒక మ్ుసిుం వాటి గురించ, సమ్యం గురించ తలు సుండటం అత్యవసర్ం. అలాగే అత్ను సేవచాాప్ర్ుడయి ఉండాల్న. 1) తల్నసి తినడం, తార గటం. (సిగరట తార గటం, పానప్రాగ నమ్లడం) అలాగే మ్ుకుక దావరా చుకకల్ని కడుప్పలోకత ప్ంప్డం. కళళకు భినింగా. (కంటిలో చుకకలు వేసుకోవచుా, సురామ ప్ూసుకో వడం). ఉప్వాసానిి భంగ ప్రిచే విష్యాలు ఏవి?
 • 27. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు 2) ఆహార్పానీయాల సాా నానిి భరిత చేసి శరీరానిక శకతతనిచేా ఏదయినా. ఇనూక్షన వగైరా. 3) హిజామ్హ (చడు ర్కాత నిి తీసే ప్రకతియ) 4) స్తరలకు బహిష్టు , ప్పరిటి ర్కతం. ఉప్వాసానిి భంగ ప్రిచే విష్యాలు ఏవి?
 • 28. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు 5) సంభ గం - ప్పర్ుషాంగం స్తర అంగంలో ప్రవేశంచడం. దీని ప్రిహార్ం ఒక బానిసను బంధ విమ్ుకతత చేయాల్న. అది సాధయం కాకపో తే రండు నెలలు నిరివ రామ్ంగా ఉప్వాసాలు పాటించాల్న. అదీ సాధయం కాకపో తే 60 మ్ంది నిర్ు పేదలకు అనిం పెటాు ల్న. ఉప్వాసానిి భంగ ప్రిచే విష్యాలు ఏవి?
 • 29. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు 6) కావాలని వాంతి చేసుకోవడం. 7) మెలకువ సిాతిలో హసతప్రయోగం చేయడం. 8) సుగంధ దరవాయల్ని కడుప్పలోకత వెళ్ళళలని ఆఘ్ాా ణంచడం. ఉప్వాసానిి భంగ ప్రిచే విష్యాలు ఏవి?
 • 30. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు అది సునిత. ప్రవకత (స) అనాిర్ు: ''మసావక నోటిని శుభర ప్ర్ుసుత ంది. అలాు హాాను రాజీ ప్ర్ుసుత ంది'‘. ర్మ్జాను మ్ాసంలో ప్గటి ప్ూట మసావక చేయడం ఎలాంటిది?
 • 31. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు ఆత్ని ఉప్వాసం కరకుయినదే. అలాగే బహిష్టు , ప్పరిటి ర్కతం నుండి ఫజ్ర కత మ్ుందు శుదిు పందిన స్తరకత సయిత్ం ఇదే ఆదేశం వరితసుత ంది. ఆమె ఫజ్ర త్రావత్ సాినం చేసినా. ప్జ్ర వేళ అయిపో యినా అశుధ్ాు వసాలో ఉండే వయకతత ఉప్వాసం ఎలాంటిది?
 • 32. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు దాని వలు ఉప్వాసం భంగం కాదు. ఎందుకంటే అది ఉతిత ఆవిరి మ్ాత్రమే. కడుప్పలోకత వెళుదు. ఆసామ ఉని వయకుత లు సేరే వాడటం ఎలాంటిది?
 • 33. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు దాని వలు ఉప్వాసం భంగం కాదు. ఒకవేళ దాని దావరా ఏదయినా ఆహారానిి పో ల్నన దరవ ప్దార్ా ప్ంపి అది కడుప్పలో చేరితే త్ప్ు. ఉప్వాసం ఉని వయకతత కడుప్పలో పెైప్ప (సెుకుయలమ) పెటుడం ఎలాంటిది?
 • 34. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు దాని వలు ఉప్వాసం భంగం కాదు. ఎందుకంటే అది ఆహార్ం కతిందికత రాదు గనక. ఆలాగే బాయడజీ, సిుకకర్స వంటివి కూడా. ఉప్వాసి లేప్నం, ఔష్ధ తైలం ప్ూయడం ఎలాంటిది?
 • 35. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు
 • 36.
 • 37.
 • 38. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు
 • 39. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు
 • 40.
 • 41. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు
 • 42. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు
 • 43. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు
 • 44. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు
 • 45. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు
 • 46. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు
 • 47. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు
 • 48. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు
 • 49. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు
 • 50. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు
 • 51. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు