SlideShare a Scribd company logo
EL TEIXIT EPITELIAL
TEIXIT EPITELIAL


Els epitelis

• Teixit que cobreix o delimita el cos o la
 superfície dels òrgans, cavitats i tubs

• Format per cèl·lules relacionades estructural
 i/o funcionalment

• Avascular
 – Els epitelis depenen dels teixits subjacents per a
  la difusió d’O2 i de nutrients.
TEIXIT EPITELIAL


Els epitelis

• Polaritat cel·lular:
  – Pol apical o luminal → contacte amb el medi
   ambient extern o intern
  – Pol basal → contacte amb el teixit conjuntiu a
   través de la membrana basal.
    • Reposen sobre una membrana basal. Separa els
     epitelis d’altres teixits de suport subjacents i mai
     estan penetrades per vasos sanguinis
  – Cares laterals → contacte amb les cèl·lules
   adjacents
TEIXIT EPITELIAL


Els epitelis

• Formen una capa contínua d’un o més estrats

• Molt elevada densitat cel·lular      →  mínima
 substància (matriu) extracel·lular.
  – Les cèl·lules estan separades per una quantitat mínima
   de substància intercel·lular (glicocàlix)


• Les cèl·lules estan estretament lligades unes a les
 altres mitjançant les unions cel·lulars.
  – Proporcionen força física
  – Intercanvien informació i metabòlits
TEIXIT EPITELIAL


Origen dels epitelis


 • Ectoderm → majoria dels epitelis que cobreixen
  superfícies externes
 • Endoderm → múltiples epitelis que recobreixen
  superfícies internes
 • Mesoderm → dos tipus de cèl·lules epitelials:
  – Cèl·lules mesotelials: cobreixen les grans cavitats
   internes de l'organisme
  – Cèl·lules endotelials: tapissen internament el cor, i els
   vasos sanguinis i limfàtics
TEIXIT EPITELIAL


Funció dels epitelis

• Difusió selectiva
• Absorció/secreció
  – Absorció de nutrients, de gasos, de productes
   del metabolisme, ions.
  – Secreció bàsicament donat per epitelis
   glandulars (protecció,termorregulació)
• Protecció física
  – Protecció enfront danys mecànics, infeccions
   bacterianes, dessecació, radiacions
• Compartimentació
TEIXIT EPITELIAL


La membrana basal

  Banda condensada de material extracel·lular
  Suport mecànic
  Uneix l’epiteli al teixit connectiu subjacent
  Controla el creixement i diferenciació epitelial
  Evita creixement en profunditat
  Permet el flux de nutrients i metabòlits cap a
  l’epiteli ja que no té vasos sanguinis
  Forma part del teixit de sostén
La fletxa blava assenyala la làmina densa,
la vermella la làmina lúcida. Ambdues formen la làmina basal al ME.
TEIXIT EPITELIAL


La membrana basal


 • Constituents:
   – Glucosaminglucans:
    • Heparansulfat
   – Proteïna fibrosa:
    • Col·lagen tipus IV
   – Glucoproteïnes estructurals:
    • Fibronectina: síntesi fibroblastes teixit sostén
    • Laminina
    • Entactina
TEIXIT EPITELIAL


La membrana basal

• Capes de la membrana basal

  – Làmina lúcida: 10-50 nm. Recolzada a la
   membrana de les cèl·lules basals

  – Làmina intermèdia: làmina densa de 20-300 µm

  – Làmina fibrorreticular
Làmina lúcida i densa formades per
xarxa de col·lagen tipus IV, laminina que
s’uneix als col·lagen i entactina
Làmina fibrorreticular formada
per la condensació del teixit de
sostén subjacent, col·lagent
tipus III i fibronectina
TEIXIT EPITELIAL


Classificació dels epitelis

Els epitelis es poden classificar segons la seva
funció en:


        EPITELIS DE REVESTIMENT


        EPITELIS GLANDULARS
TEIXIT EPITELIAL


Epitelis de revestiment
 Criteris de classificació segons tres característiques morfològiques

• Número estrats cel·lulars
  – Epiteli simple → una sola capa; tots els pols basals
   descansen sobre la membrana basal y tots els pols
   cel·lulars apicals arriben a la superfície apical de l'epiteli)
  – Epiteli pseudoestratificat →una sola capa; totes les
   cèl·lules descansen sobre la membrana basal però no
   totes les cèl·lules arriben a la superficie apical de l'epiteli
  – Epiteli estratificat → més d’una capa
    • Capa basal
    • Capa/es intermitja/ges
    • Capa apical
TEIXIT EPITELIAL


Epitelis de revestiment

 • Forma dels components
  – Aspecte de les cèl·lules superficials
    • Planes
    • Cúbiques
    • Cilíndriques
 • Presència   d’especialitzacions     de
  superfície de les cèl·lules
  – Cilis
  – Queratina
  – Microvellositats
TEIXIT EPITELIAL


Epitelis de revestiment

• EPITELIS SIMPLES
 – De superfície
 – Única capa de cèl·lules
 – Es troben en interfase
 – Implicats en difusió, selectiva, absorció o secreció
 – Poca protecció contra abrasió mecànica, no es troben en superfícies
  sotmeses a estrès
 – Poden ser
   • Cèl·lules aplanades
   • Cèl·lules cilíndriques altes
 – Poden presentar especialitzacions com:
   • Microvellositats
   • Cilis
TEIXIT EPITELIAL


Classificació dels epitelis


 • EPITELIS SIMPLES PLANS
  – Intervenen en la difusió
    • Alveols, endoteli i mesotelI • EPITELIS SIMPLES CILÍNDRICS
  – Altament actius, tenen orgànuls
    • Cèl·lules de revestiment de l’intestí prim
TEIXIT EPITELIAL


Classificació dels epitelis


 • EPITELIS ESTRATIFICATS
  – Estrats cel·lulars
TEIXIT EPITELIAL


Classificació dels epitelis


 • Epiteli pla simple     • Epiteli pla estratificat
 • Epiteli cúbic simple     escamós
 • Epiteli cilíndric simple  • Epiteli pla estratificat
 • Epiteli cilíndric simple   escamós queratinitzat
  ciliat           • Epiteli cuboidal
 • Epiteli cilíndric      estratificat
  pseudoestratificat     • Epiteli de transició
  ciliat
TEIXIT EPITELIAL


Epitelis de revestiment


 • EPITELI PLA SIMPLE
  – Format per una sola capa de cèl·lules aplanades
  – Cèl·lules més amples que altes
  – Baixa activitat metabòlica
    • Pocs orgànuls i cromatina condensada
  – Revesteixen superfícies implicades en el transport
   actiu (difusió) intercanvi de gasos i fluids
    • Alvèols pulmonars, ronyó
    • Endoteli → Vasos sanguinis i limfàtics
    • Mesoteli → Cavitats seroses o celòmiques
      – Pleura
      – Peritoneu
  – Els nuclis fan protusió a la llum del vas
Revistiment de la cara ventricular de la vàlvula Mitral cardíaca
TEIXIT EPITELIAL


Epitelis de revestiment
 • EPITELI CÚBIC SIMPLE
  – Format per una sola capa de cèl·lules cúbiques
  – Cèl·lules igual de altes que d’amples. En seccions
   perpendiculars es veuen quadrades
  – Format per una sola capa de cèl·lules cúbiques
   (aspecte quadrat a microscopia òptica)
  – Nucli esfèric i de localització central
  – Activitat metabòlica alta i cromatina dispersa
  – Revestiment petits tubs i conductes que poden tenir
   funció excretora, secretora i absortiva
    • Porcions secretores i de conductes de nombroses glàndules
     (Glàndules salivals)
    • Porcions específiques de pulmó, ronyó, ull, ovaris i testicles
Folículs tiroideus,

Les fletxes indiquen un epiteli simple pla
TEIXIT EPITELIAL


Epitelis de revestiment
• EPITELI CILÍNDRIC SIMPLE
 – Format per una sola capa de cèl·lules cilíndriques o
  columnars
 – Cèl·lules molt més altes que amples
 – Nuclis allargats i a la base, centre o apicals
 – Superfícies altament secretores
   • Estómac
 – Superfícies altament absortives
   • Intestí prim
   • Vesícula biliar
 – Les cèl·lules absortives presenten en la part luminal
  nombroses projeccions digitiformes → microvellositats
   • Marge estriat o ribet en respall
Esquema que il·lustra la disposició dels microfilaments
d’actina en les microvellositats i l’aspecte del glicocàlix.
TEIXIT EPITELIAL


Epitelis de revestiment
• EPITELI CILÍNDRIC SIMPLE CILIAT
 – Presenta cèl·lules ciliades. Fins a 3.000 cilis/cèl·lula
  Entre aquestes n’hi ha de no ciliades
   • Projeccions digitiformes de la membrana plasmàtica,
    el citoplasma conté una especialització mòbil del
    citoesquelet
   • Els cilis són més grans que les microvellocitats.
    Visibles a M. O.
   • Al moure’s generen una corrent que impulsa fluids o
    partícules a través de la superfície
 – Només present en aparell reproductor femení
   • Trompes de Falopi (oviducte). L’acció ciliar ajuda a
    transportar oòcit des de l’ovari a lúter
TEIXIT EPITELIAL


Epitelis de revestiment

• EPITELI CILÍNDRIC PSEUDOESTRATIFICAT
 CILIAT
 – Majoria de cèl·lules ciliades
 – En mostra sembla que hi ha més d’un estrat. Totes les
  cèl·lules descansen sobre membrana basal. Els nuclis
  estan disposats en diferents nivells
 – algunes cèl·lules no arriben a la superfície luminal
 – Estratificat mai té cilis
 – Vies aèries aparell respiratori (epiteli respiratori)
 – Cilis impulsen capa superficial de moc que conté
  partícules atrapades cap a la faringe → ascensor
  mucociliar
Epiteli pseudoestratificat ciliat de la tràquea
TEIXIT EPITELIAL


Epitelis de revestiment
      • CILIS I
       MICROVELLOSITATS
TEIXIT EPITELIAL


Epitelis de revestiment

• CILIS
  – Projeccions de la superfície cel·lular de certs epitelis en
   fileres paral·leles
  – Invaginacions de la membrana plasmàtica luminal
  – Formats per tubulina que s’agrupa en microtúbuls
  – Nucli central → axonema que té 20 microtúbuls
   organitzats: un parell central rodejats per 9 doblets
   perifèrics
  – Base axonema hi ha cos basal (9 triplets)
  – Fan entre 7-10 µm de longitud
  – 300 cilis/cèl·lula
  – Estructura mòbil
    • Bateguen formant una ona impulsant la pel·lícula superficial de
     moc o fluids en una direcció determinada
TEIXIT EPITELIAL


Epitelis de revestiment


 • CILIS
  – Aparell respiratori
    • Epiteli cilíndric pseudoestratificat ciliat
    • Moc atrapa partícules que provenen de l’aire i el
     porta fins el coll on és empassat per tal de netejar
  – Aparell reproductor femení
    • Epiteli cilíndric simple ciliat
    • Transporta oòcit
TEIXIT EPITELIAL


Epitelis de revestiment

• MICROVELLOCITATS
 – Projeccions digitiformes de la membrana plasmàtica
 – Epitelis especialitzats en l’absorció augmentant l'àrea de
  superfície
 – Formats per filament d’actina
 – Fan de 0,5-1 µm de longitud
 – No visibles al M. O.
 – Si l’epiteli en té molts es veuen a MO i s’anomenen
   • Marge estriat (intesti prim o ribet en raspall ronyó)
 – Intestí prim o túbuls proximals renals 3.000
  microvellocitat/cèl·lula
TEIXIT EPITELIAL


Epitelis de revestiment• EPITELIS ESTRATIFICATS

 – Tenen 2 o més estrats de cèl·lules
 – Funció protectora
   • El grau i natura de l’estratificació està relacionat amb la classe
    d'estrès físic
 – Poc adequat per a absorció i secreció
 – La classificació es basa en la forma i estructura de les
  cèl·lules superficials
TEIXIT EPITELIAL


Epitelis de revestiment


• EPITELI PLA ESCATÓS ESTRATIFICAT
  – Nº variable d’estrats cel·lulars
    • Presenten una transició des d’una capa basal
     cuboidea a una superficial aplanada
    • Les cèl·lules basals es divideixen contínuament
    • Les cèl·lules filles són empeses cap a la superfície
     on són versades
    • Durant aquest procés la cèl·lula primer madura i
     després es degrada
    • El nucli primer es condensa i després es degrada
TEIXIT EPITELIAL


Epitelis de revestiment

  – Està adaptat a l'abrasió → la pèrdua de
   cèl·lules no el malmet
  – Està poc adaptat a la dessecació
  – Revesteix
    •  Cavitat oral
    •  Faringe
              Llocs on hi ha abrasió mecànica
    •  Esòfag     Es mantenen humits per secreció
    •  Canal anal   de glàndules

    •  Cèrvix uterí
    •  Vagina
Mucosa de la porció vaginal del coll uterí
TEIXIT EPITELIAL


Epitelis de revestiment


 • EPITELI PLA ESCATÓS ESTRATIFICAT
  QUERATINITZAT
  – Constitueix la superfície de la pell (epidermis)
  – Adaptat a l'abrasió de la superfície corporal
  – Durant la maduració les cèl·lules pateixen un
   procés anomenat queratinització
    • Es forma una capa resistent formada per la
     proteïna queratina
TEIXIT EPITELIAL


La pell

 • Epidermis
  – Cèl·lules
    • Queratinòcits
    • Melanòcits
    • Cèl·lules de Merkel
    • Cèl·lules de Langerhans
TEIXIT EPITELIAL


La pell


 • Estrats de l’epidermis
  – Estrat basal
  – Estrat espinós
  – Estrat granulós
  – Estrat lúcid
  – Estrat corni
TEIXIT EPITELIAL


Epitelis de revestiment


 • EPITELI CUBOIDAL ESTRATIFICAT
  – 2 o 3 capes cuboidals, altes i cilíndriques
  – Revestiment de grans conductes de
   glàndules exocrines (glàndules salivals)
  – No està implicat en absorció o secreció, és
   només de revestiment
TEIXIT EPITELIAL


Epitelis de revestiment

 • EPITELI DE TRANSICIÓ
  – Especialitzat en proporcionar alt grau
   d'extensió i suportar toxicitat de la orina
  – Aparell urinari de mamifers
  – Estat relaxat (contracció) 4-5 capes de
   cèl·lules
  – Cèl·lules basals cuboidals, intermèdies
   pologonals i superficials grans i rodones
  – Estat distés 2-3 capes de cèl·lules i capes
   superficials i intermèdies són aplanades
TEIXIT EPITELIAL


Especialitzacions de les cèl·lules epitelials

 • Les cèl·lules epitelials poden tenir
  diferències en:

  – Superfícies luminal
  – Superfícies intercel·lulars
  – Superfícies basal
Superfície intercel·lular  Superfície luminal
              Superfície basal
TEIXIT EPITELIAL


Especialitzacions de les cèl·lules epitelials

 • SUPERFÍCIES LUMINALS
  – Cilis → llargs, mòbils, visibles al MO. Microtúbuls
   (axonema) de tubulina
  – Microvellocitats → curtes, gran quantitat
  – Estereocilis → similars a un cili però no mòbils.
   Filaments d’actina. Epiteli de l’epidídim
TEIXIT EPITELIAL


Especialitzacions de les cèl·lules epitelials

 • SUPERFÍCIES INTERCEL·LULARS
  – Superfície entre cèl·lules unides per diferents
   especialitzacions de la membrana i del
   citoesquelet → unions cel·lulars
          Unions cel·lulars
           unions d’oclusió
           unions d’ancoratge
           • d’adhesió
           • desmosomes
           Unions comunicants
TEIXIT EPITELIAL


Especialitzacions de les cèl·lules epitelials

   SUPERFÍCIE INTERCEL·LULAR


 • UNIONS D’OCLUSIÓ
   – Zònula ocludents
   – Just sota superfície luminal
   – Epitelis cilíndrics simple
   – Segellen espai intercel·lular per a que el
    contingut luminal no penetri antre les cèl·lules
TEIXIT EPITELIAL


Especialitzacions de les cèl·lules epitelials

    SUPERFÍCIE INTERCEL·LULAR


• UNIONS D’ANCORATGE
  – Unió entre cèl·lules adjacents
  – Sota zónula ocludent
  – Lloc d’ancoratge del citoesquelet →      els
   citoesquelets de les cèl·lules estan units
  – Dos tipus:
    • Zònula adherents
    • Desmosomes o hemidesmosomes
  – També es troben en teixit muscular i cardíac
TEIXIT EPITELIAL


Especialitzacions de les cèl·lules epitelials

     SUPERFÍCIES INTERCEL·LULARS


 • UNIONS COMUNICANTS
   – Àrees de contacte intercel·lular
   – Tenen centenars de porus que permeten el
    pas de molècules petites
   – També es troben en teixit muscular i cardíac
TEIXIT EPITELIAL


Especialitzacions de les cèl·lules epitelials


 • SUPERFÍCIES BASALS
  – Presenten plegaments profunds
  – Interfase entre epitelis i teixit de suport
   subjacent
    • Membrana basal
      – Suport estructura epitelis
      – Barrera selecticva
• EPITELI GLANDULAR
TEIXIT EPITELIAL


Epitelis glandulars

 • Secreció     procés pel qual  certes
  cèl·lules alliberen productes

 • Glàndula  cúmul de cèl·lules amb funció
  de secreció
  – Glàndules exocrines
  – Glàndules endocrines
  – Glàndules paracrines
TEIXIT EPITELIAL


Epitelis glandulars

 • Les glàndules endocrines i exocrines es formen
  en el desenvolupament embrionari
  – Els epitelis que recobreixen la superfície emeten
   prolongacions cap a l’interior del teixit cennectiu
   adjacent
  – Desenvolupen característiques específiques
 • Exocrines   manté connexió amb superfícies
  per un conducte d’excreció
 • Endocrines    formen grups profunds que
  perden la connexió amb la superfície
TEIXIT EPITELIAL


Epitelis glandulars
 • GLÀNDULA EXOCRINA
  – Allibera el producte de secreció per mitjà d’un
   sistema de conductes que s’obren a una superfície
   externa o interna
TEIXIT EPITELIAL

               GLÀNDULES EXOCRINES
Epitelis glandulars

 • Secreció constitutiva
  – Alliberació no regulada de substàncies


 • Secreció regulada
  – Cèl·lula especialitzada, productes específics
  – Grànuls de secreció en citoplasma apical
  – Només es buiden sota un senyal específic
  – Ex: pàncreas
TEIXIT EPITELIAL

              GLÀNDULES EXOCRINES
Epitelis glandulars

 • MECANISMES DE SECRECIÓ
  – Secreció merocrina
  – Secreció apocrina
  – Secreció holocrina
TEIXIT EPITELIAL

                 GLÀNDULES EXOCRINES
Epitelis glandulars

 • SECRECIÓ MEROCRINA
  – Exocitosi
  – S’allibera el producte de secreció sense pèrdua de
   substància cel·lular
TEIXIT EPITELIAL

                  GLÀNDULES EXOCRINES
Epitelis glandulars

 • SECRECIÓ APOCRINA
  – Part del citoplasma apical s’allibera juntament amb el
   producte de secreció
  – Glàndules sudorípares apocrines
  – Glàndula mamària
TEIXIT EPITELIAL

                   GLÀNDULES EXOCRINES
Epitelis glandulars

 • SECRECIÓ HOLOCRINA
  – Es perden cèl·lules senceres que es destrueixen en
   la seva totalitat
  – Només glàndules cebàcies cutànies
  – La cèl·lula es trenca i s’allibera el contingut de lípids
   acumulats
TEIXIT EPITELIAL

                 GLÀNDULES EXOCRINES
Epitelis glandulars

CLASSIFICACIÓ GLÀNDULES EXOCRINES

        – Glàndules unicel·lulars
        – Glàndules multicel·lulars
TEIXIT EPITELIAL

                   GLÀNDULES EXOCRINES
Epitelis glandulars

 • Glàndules unicel·lulars
  –  Única cèl·lula secretora
  –  Secreció merocrina
  –  Es troba en epiteli de moltes membranes mucoses
  –  Cèl·lula caliciforme
     • Secreta mucina glucoproteïna (75% glúcid + 25% preteïna)
     • La mucina capta aigua i es converteix en mucus
     • També secreta IgA
TEIXIT EPITELIAL

                       GLÀNDULES EXOCRINES
Epitelis glandulars

 • Glàndules multicel·lulars
  – Superfície epitelial secretora
    • Capa epitelial de cèl·lules secretores  estòmac
  – Glàndules intraepitelials
    • Cúmuls de cèl·lules glandulars entre no secretores
    • Profunditat capa epitelial
  – Amb terminacions secretores al teixit connectiu subjacent
    • Conducte
      – Simple       El producte de secreció arriba a la
      – compost
                 superfície a través d’un sistema de
    • Terminal
                 conductes excretors formats per cèl·lules
      – Tubular
      – Alveolar
                 no secretores
    • Composició
      – Mucosa Mucina, espès, protecció lubricant
      – Serosa Fluid, enzims
      – Mixta Cèl·lules mucoses i ceroses
TEIXIT EPITELIAL


Epitelis glandulars

 • GLÀNDULA ENDOCRINA
  – Allibera el producte de secreció a la sang com
   hormones
TEIXIT EPITELIAL


Epitelis glandulars

 • Hormona:
  – Substància química que es sintetitzada o per
   cèl·lules aïllades, o per grups de cèl·lules que
   s'organitzen en un òrgan, i que són
   secretades al torrent sanguini, per a
   transportar-les a altres parts del cos amb la
   finalitat de influir en l’activitat d’altres cèl·lules.
TEIXIT EPITELIAL


Epitelis glandulars

 • Les glàndules endocrines són
  –  La hipòfisi
  –  La glàndula pineal
  –  La glàndula tiroides
  –  La glàndula paratiroides
  –  El pàncreas
  –  Les glàndules suprarrenals
  –  Els ovaris
  –  Els testicles
  –  La placenta
TEIXIT EPITELIAL


Epitelis glandulars

 • GLÀNDULA PARACRINA
  – Secreten molècules senyal que no són alliberades a
   la sang. Actuen com a mediadors locals que difonen
   al líquid extracel·lular i afecten a cèl·lules veïnes

More Related Content

What's hot

Biologia 2n Batxillerat. U09. La membrana plasmàtica. Orgànuls membranosos
Biologia 2n Batxillerat. U09. La membrana plasmàtica. Orgànuls membranososBiologia 2n Batxillerat. U09. La membrana plasmàtica. Orgànuls membranosos
Biologia 2n Batxillerat. U09. La membrana plasmàtica. Orgànuls membranosos
Oriol Baradad
 
Teixits (1)
Teixits (1)Teixits (1)
Teixits (1)
Jordi Bas
 
3. teixit muscular i contracció muscular
3. teixit muscular i contracció muscular3. teixit muscular i contracció muscular
3. teixit muscular i contracció muscularToni Gordillo
 
MICROSCOPI ÒPTIC I MICROSCOPI ELECTRÒNIC
MICROSCOPI ÒPTIC I MICROSCOPI ELECTRÒNICMICROSCOPI ÒPTIC I MICROSCOPI ELECTRÒNIC
MICROSCOPI ÒPTIC I MICROSCOPI ELECTRÒNIC
Míriam Redondo Díaz (Naturalsom)
 
70. Els agents mutàgens
70. Els agents mutàgens70. Els agents mutàgens
70. Els agents mutàgens
Dani Ribo
 
LA NUTRICIÓ DELS ANIMALS
LA NUTRICIÓ DELS ANIMALSLA NUTRICIÓ DELS ANIMALS
LA NUTRICIÓ DELS ANIMALS
Míriam Redondo Díaz (Naturalsom)
 
Els receptors sensorials i els òrgans dels sentits
Els receptors sensorials i els òrgans dels sentitsEls receptors sensorials i els òrgans dels sentits
Els receptors sensorials i els òrgans dels sentitsMaria Ballester Lecina
 
08. Les dissolucions i les dispersions col·loïdals
08. Les dissolucions i les dispersions col·loïdals08. Les dissolucions i les dispersions col·loïdals
08. Les dissolucions i les dispersions col·loïdals
Dani Ribo
 
Celula eucariota
Celula eucariotaCelula eucariota
Celula eucariota
Llum
 
Sistema immunitari i Microorganismes
Sistema immunitari i MicroorganismesSistema immunitari i Microorganismes
Sistema immunitari i Microorganismes
Anna Giro
 
Citoesquelet
CitoesqueletCitoesquelet
Citoesquelet
Eva Aljaro Amigo
 
50. El nucli cel·lular
50. El nucli cel·lular50. El nucli cel·lular
50. El nucli cel·lular
Dani Ribo
 
Presentació i disseny experimental
Presentació i disseny experimentalPresentació i disseny experimental
Presentació i disseny experimentalAnna Giro
 
LA MEIOSI (Biologia. 1r Batx)
LA MEIOSI (Biologia. 1r Batx)LA MEIOSI (Biologia. 1r Batx)
LA MEIOSI (Biologia. 1r Batx)
Míriam Redondo Díaz (Naturalsom)
 
T7 dinàmica dels ecosistemes
T7 dinàmica dels ecosistemesT7 dinàmica dels ecosistemes
T7 dinàmica dels ecosistemes
montsejaen
 
Estats de la matèria i mescles
Estats de la matèria i mesclesEstats de la matèria i mescles
Estats de la matèria i mescles
Lurdes Morral
 
Material de laboratori
Material de laboratoriMaterial de laboratori
Material de laboratori
albaisthebest
 
02. Els nivells d’organització de la matèria
02. Els nivells d’organització de la matèria02. Els nivells d’organització de la matèria
02. Els nivells d’organització de la matèria
Dani Ribo
 

What's hot (20)

Biologia 2n Batxillerat. U09. La membrana plasmàtica. Orgànuls membranosos
Biologia 2n Batxillerat. U09. La membrana plasmàtica. Orgànuls membranososBiologia 2n Batxillerat. U09. La membrana plasmàtica. Orgànuls membranosos
Biologia 2n Batxillerat. U09. La membrana plasmàtica. Orgànuls membranosos
 
Teixits (1)
Teixits (1)Teixits (1)
Teixits (1)
 
3. teixit muscular i contracció muscular
3. teixit muscular i contracció muscular3. teixit muscular i contracció muscular
3. teixit muscular i contracció muscular
 
MICROSCOPI ÒPTIC I MICROSCOPI ELECTRÒNIC
MICROSCOPI ÒPTIC I MICROSCOPI ELECTRÒNICMICROSCOPI ÒPTIC I MICROSCOPI ELECTRÒNIC
MICROSCOPI ÒPTIC I MICROSCOPI ELECTRÒNIC
 
70. Els agents mutàgens
70. Els agents mutàgens70. Els agents mutàgens
70. Els agents mutàgens
 
LA NUTRICIÓ DELS ANIMALS
LA NUTRICIÓ DELS ANIMALSLA NUTRICIÓ DELS ANIMALS
LA NUTRICIÓ DELS ANIMALS
 
Els receptors sensorials i els òrgans dels sentits
Els receptors sensorials i els òrgans dels sentitsEls receptors sensorials i els òrgans dels sentits
Els receptors sensorials i els òrgans dels sentits
 
08. Les dissolucions i les dispersions col·loïdals
08. Les dissolucions i les dispersions col·loïdals08. Les dissolucions i les dispersions col·loïdals
08. Les dissolucions i les dispersions col·loïdals
 
Celula eucariota
Celula eucariotaCelula eucariota
Celula eucariota
 
Sistema immunitari i Microorganismes
Sistema immunitari i MicroorganismesSistema immunitari i Microorganismes
Sistema immunitari i Microorganismes
 
Citoesquelet
CitoesqueletCitoesquelet
Citoesquelet
 
50. El nucli cel·lular
50. El nucli cel·lular50. El nucli cel·lular
50. El nucli cel·lular
 
Presentació i disseny experimental
Presentació i disseny experimentalPresentació i disseny experimental
Presentació i disseny experimental
 
LA MEIOSI (Biologia. 1r Batx)
LA MEIOSI (Biologia. 1r Batx)LA MEIOSI (Biologia. 1r Batx)
LA MEIOSI (Biologia. 1r Batx)
 
T7 dinàmica dels ecosistemes
T7 dinàmica dels ecosistemesT7 dinàmica dels ecosistemes
T7 dinàmica dels ecosistemes
 
Estats de la matèria i mescles
Estats de la matèria i mesclesEstats de la matèria i mescles
Estats de la matèria i mescles
 
Pràctica cacauet
Pràctica  cacauetPràctica  cacauet
Pràctica cacauet
 
Material de laboratori
Material de laboratoriMaterial de laboratori
Material de laboratori
 
Cicle cel·lular
Cicle cel·lularCicle cel·lular
Cicle cel·lular
 
02. Els nivells d’organització de la matèria
02. Els nivells d’organització de la matèria02. Els nivells d’organització de la matèria
02. Els nivells d’organització de la matèria
 

Similar to 3 4 Txt Epitelial

Citologia + Histologia + Plans anatòmics.pdf
Citologia + Histologia + Plans anatòmics.pdfCitologia + Histologia + Plans anatòmics.pdf
Citologia + Histologia + Plans anatòmics.pdf
GenesisAbigailMaradi
 
ceulasl teixit organos del cuerpo humano
ceulasl teixit organos del cuerpo humanoceulasl teixit organos del cuerpo humano
ceulasl teixit organos del cuerpo humano
AdrianaMiclea2
 
ELS TEIXITS
ELS TEIXITSELS TEIXITS
ELS TEIXITSjborra10
 
Cobertes cel·lulars. Citoplasma, centrosoma, cilis i flagels
Cobertes cel·lulars. Citoplasma, centrosoma, cilis i flagelsCobertes cel·lulars. Citoplasma, centrosoma, cilis i flagels
Cobertes cel·lulars. Citoplasma, centrosoma, cilis i flagelsmartinezmartinezjoana4
 
Orgànuls cel.lulars
Orgànuls cel.lularsOrgànuls cel.lulars
Orgànuls cel.lulars
conchi
 
Tema 7 membranes cel·lulars i orgànuls no delimitats per membranes
Tema 7 membranes cel·lulars i orgànuls no delimitats per membranesTema 7 membranes cel·lulars i orgànuls no delimitats per membranes
Tema 7 membranes cel·lulars i orgànuls no delimitats per membranesdexperimentals.an
 
Tema 1 el cos humà
Tema 1 el cos humàTema 1 el cos humà
Tema 1 el cos humàrogersoria
 
U6. El citoplasma.pdf
U6. El citoplasma.pdfU6. El citoplasma.pdf
U6. El citoplasma.pdf
NuriaPoblet1
 
Tema 2 (teixits animals i vegetals)
Tema 2 (teixits animals i vegetals)Tema 2 (teixits animals i vegetals)
Tema 2 (teixits animals i vegetals)
Emilia Climent
 
Biologia 2n Batxillerat. U08.Citosol i estructures no membranoses
Biologia 2n Batxillerat. U08.Citosol i estructures no membranosesBiologia 2n Batxillerat. U08.Citosol i estructures no membranoses
Biologia 2n Batxillerat. U08.Citosol i estructures no membranoses
Oriol Baradad
 
La cèl·lula eucariota
La cèl·lula eucariotaLa cèl·lula eucariota
La cèl·lula eucariotaJavier
 
Orgànuls cel·lulars
Orgànuls cel·lularsOrgànuls cel·lulars
Orgànuls cel·lularsFrancinons
 
L'organització dels éssers vius
L'organització dels éssers viusL'organització dels éssers vius
L'organització dels éssers viusCC NN
 
Organització Cel.Lular
Organització Cel.LularOrganització Cel.Lular
Organització Cel.Lularyolandatorres
 

Similar to 3 4 Txt Epitelial (20)

Citologia + Histologia + Plans anatòmics.pdf
Citologia + Histologia + Plans anatòmics.pdfCitologia + Histologia + Plans anatòmics.pdf
Citologia + Histologia + Plans anatòmics.pdf
 
1 St. Epitelis
1 St. Epitelis1 St. Epitelis
1 St. Epitelis
 
ceulasl teixit organos del cuerpo humano
ceulasl teixit organos del cuerpo humanoceulasl teixit organos del cuerpo humano
ceulasl teixit organos del cuerpo humano
 
Tema1 bg teixits[1]
Tema1 bg teixits[1]Tema1 bg teixits[1]
Tema1 bg teixits[1]
 
ELS TEIXITS
ELS TEIXITSELS TEIXITS
ELS TEIXITS
 
Cobertes cel·lulars. Citoplasma, centrosoma, cilis i flagels
Cobertes cel·lulars. Citoplasma, centrosoma, cilis i flagelsCobertes cel·lulars. Citoplasma, centrosoma, cilis i flagels
Cobertes cel·lulars. Citoplasma, centrosoma, cilis i flagels
 
Cel eucariota
Cel eucariotaCel eucariota
Cel eucariota
 
Orgànuls cel.lulars
Orgànuls cel.lularsOrgànuls cel.lulars
Orgànuls cel.lulars
 
Tema 7 membranes cel·lulars i orgànuls no delimitats per membranes
Tema 7 membranes cel·lulars i orgànuls no delimitats per membranesTema 7 membranes cel·lulars i orgànuls no delimitats per membranes
Tema 7 membranes cel·lulars i orgànuls no delimitats per membranes
 
Unitat 5
Unitat 5Unitat 5
Unitat 5
 
Tema 1 el cos humà
Tema 1 el cos humàTema 1 el cos humà
Tema 1 el cos humà
 
U6. El citoplasma.pdf
U6. El citoplasma.pdfU6. El citoplasma.pdf
U6. El citoplasma.pdf
 
Tema 2 (teixits animals i vegetals)
Tema 2 (teixits animals i vegetals)Tema 2 (teixits animals i vegetals)
Tema 2 (teixits animals i vegetals)
 
Biologia 2n Batxillerat. U08.Citosol i estructures no membranoses
Biologia 2n Batxillerat. U08.Citosol i estructures no membranosesBiologia 2n Batxillerat. U08.Citosol i estructures no membranoses
Biologia 2n Batxillerat. U08.Citosol i estructures no membranoses
 
La cèl·lula eucariota
La cèl·lula eucariotaLa cèl·lula eucariota
La cèl·lula eucariota
 
Orgànuls cel·lulars
Orgànuls cel·lularsOrgànuls cel·lulars
Orgànuls cel·lulars
 
L'organització dels éssers vius
L'organització dels éssers viusL'organització dels éssers vius
L'organització dels éssers vius
 
La cél.lula
La cél.lulaLa cél.lula
La cél.lula
 
Cèl·lula
Cèl·lulaCèl·lula
Cèl·lula
 
Organització Cel.Lular
Organització Cel.LularOrganització Cel.Lular
Organització Cel.Lular
 

More from Fub

Tema3 28.10.09[1]
Tema3 28.10.09[1]Tema3 28.10.09[1]
Tema3 28.10.09[1]Fub
 
Tema3 04.11.09[1]
Tema3 04.11.09[1]Tema3 04.11.09[1]
Tema3 04.11.09[1]Fub
 
2 1 Cicle Genetica Cel Lular
2 1 Cicle Genetica Cel Lular2 1 Cicle Genetica Cel Lular
2 1 Cicle Genetica Cel LularFub
 
Introducció A La Histologia
Introducció A La HistologiaIntroducció A La Histologia
Introducció A La HistologiaFub
 
Activitat 7
Activitat 7Activitat 7
Activitat 7Fub
 
2 La Cel Lula
2 La Cel Lula2 La Cel Lula
2 La Cel Lula
Fub
 
1 Biomolecules
1 Biomolecules1 Biomolecules
1 Biomolecules
Fub
 

More from Fub (7)

Tema3 28.10.09[1]
Tema3 28.10.09[1]Tema3 28.10.09[1]
Tema3 28.10.09[1]
 
Tema3 04.11.09[1]
Tema3 04.11.09[1]Tema3 04.11.09[1]
Tema3 04.11.09[1]
 
2 1 Cicle Genetica Cel Lular
2 1 Cicle Genetica Cel Lular2 1 Cicle Genetica Cel Lular
2 1 Cicle Genetica Cel Lular
 
Introducció A La Histologia
Introducció A La HistologiaIntroducció A La Histologia
Introducció A La Histologia
 
Activitat 7
Activitat 7Activitat 7
Activitat 7
 
2 La Cel Lula
2 La Cel Lula2 La Cel Lula
2 La Cel Lula
 
1 Biomolecules
1 Biomolecules1 Biomolecules
1 Biomolecules
 

3 4 Txt Epitelial

 • 2. TEIXIT EPITELIAL Els epitelis • Teixit que cobreix o delimita el cos o la superfície dels òrgans, cavitats i tubs • Format per cèl·lules relacionades estructural i/o funcionalment • Avascular – Els epitelis depenen dels teixits subjacents per a la difusió d’O2 i de nutrients.
 • 3.
 • 4. TEIXIT EPITELIAL Els epitelis • Polaritat cel·lular: – Pol apical o luminal → contacte amb el medi ambient extern o intern – Pol basal → contacte amb el teixit conjuntiu a través de la membrana basal. • Reposen sobre una membrana basal. Separa els epitelis d’altres teixits de suport subjacents i mai estan penetrades per vasos sanguinis – Cares laterals → contacte amb les cèl·lules adjacents
 • 5. TEIXIT EPITELIAL Els epitelis • Formen una capa contínua d’un o més estrats • Molt elevada densitat cel·lular → mínima substància (matriu) extracel·lular. – Les cèl·lules estan separades per una quantitat mínima de substància intercel·lular (glicocàlix) • Les cèl·lules estan estretament lligades unes a les altres mitjançant les unions cel·lulars. – Proporcionen força física – Intercanvien informació i metabòlits
 • 6. TEIXIT EPITELIAL Origen dels epitelis • Ectoderm → majoria dels epitelis que cobreixen superfícies externes • Endoderm → múltiples epitelis que recobreixen superfícies internes • Mesoderm → dos tipus de cèl·lules epitelials: – Cèl·lules mesotelials: cobreixen les grans cavitats internes de l'organisme – Cèl·lules endotelials: tapissen internament el cor, i els vasos sanguinis i limfàtics
 • 7. TEIXIT EPITELIAL Funció dels epitelis • Difusió selectiva • Absorció/secreció – Absorció de nutrients, de gasos, de productes del metabolisme, ions. – Secreció bàsicament donat per epitelis glandulars (protecció,termorregulació) • Protecció física – Protecció enfront danys mecànics, infeccions bacterianes, dessecació, radiacions • Compartimentació
 • 8. TEIXIT EPITELIAL La membrana basal Banda condensada de material extracel·lular Suport mecànic Uneix l’epiteli al teixit connectiu subjacent Controla el creixement i diferenciació epitelial Evita creixement en profunditat Permet el flux de nutrients i metabòlits cap a l’epiteli ja que no té vasos sanguinis Forma part del teixit de sostén
 • 9. La fletxa blava assenyala la làmina densa, la vermella la làmina lúcida. Ambdues formen la làmina basal al ME.
 • 10. TEIXIT EPITELIAL La membrana basal • Constituents: – Glucosaminglucans: • Heparansulfat – Proteïna fibrosa: • Col·lagen tipus IV – Glucoproteïnes estructurals: • Fibronectina: síntesi fibroblastes teixit sostén • Laminina • Entactina
 • 11.
 • 12. TEIXIT EPITELIAL La membrana basal • Capes de la membrana basal – Làmina lúcida: 10-50 nm. Recolzada a la membrana de les cèl·lules basals – Làmina intermèdia: làmina densa de 20-300 µm – Làmina fibrorreticular
 • 13. Làmina lúcida i densa formades per xarxa de col·lagen tipus IV, laminina que s’uneix als col·lagen i entactina Làmina fibrorreticular formada per la condensació del teixit de sostén subjacent, col·lagent tipus III i fibronectina
 • 14. TEIXIT EPITELIAL Classificació dels epitelis Els epitelis es poden classificar segons la seva funció en: EPITELIS DE REVESTIMENT EPITELIS GLANDULARS
 • 15. TEIXIT EPITELIAL Epitelis de revestiment Criteris de classificació segons tres característiques morfològiques • Número estrats cel·lulars – Epiteli simple → una sola capa; tots els pols basals descansen sobre la membrana basal y tots els pols cel·lulars apicals arriben a la superfície apical de l'epiteli) – Epiteli pseudoestratificat →una sola capa; totes les cèl·lules descansen sobre la membrana basal però no totes les cèl·lules arriben a la superficie apical de l'epiteli – Epiteli estratificat → més d’una capa • Capa basal • Capa/es intermitja/ges • Capa apical
 • 16. TEIXIT EPITELIAL Epitelis de revestiment • Forma dels components – Aspecte de les cèl·lules superficials • Planes • Cúbiques • Cilíndriques • Presència d’especialitzacions de superfície de les cèl·lules – Cilis – Queratina – Microvellositats
 • 17.
 • 18. TEIXIT EPITELIAL Epitelis de revestiment • EPITELIS SIMPLES – De superfície – Única capa de cèl·lules – Es troben en interfase – Implicats en difusió, selectiva, absorció o secreció – Poca protecció contra abrasió mecànica, no es troben en superfícies sotmeses a estrès – Poden ser • Cèl·lules aplanades • Cèl·lules cilíndriques altes – Poden presentar especialitzacions com: • Microvellositats • Cilis
 • 19. TEIXIT EPITELIAL Classificació dels epitelis • EPITELIS SIMPLES PLANS – Intervenen en la difusió • Alveols, endoteli i mesotelI • EPITELIS SIMPLES CILÍNDRICS – Altament actius, tenen orgànuls • Cèl·lules de revestiment de l’intestí prim
 • 20. TEIXIT EPITELIAL Classificació dels epitelis • EPITELIS ESTRATIFICATS – Estrats cel·lulars
 • 21. TEIXIT EPITELIAL Classificació dels epitelis • Epiteli pla simple • Epiteli pla estratificat • Epiteli cúbic simple escamós • Epiteli cilíndric simple • Epiteli pla estratificat • Epiteli cilíndric simple escamós queratinitzat ciliat • Epiteli cuboidal • Epiteli cilíndric estratificat pseudoestratificat • Epiteli de transició ciliat
 • 22. TEIXIT EPITELIAL Epitelis de revestiment • EPITELI PLA SIMPLE – Format per una sola capa de cèl·lules aplanades – Cèl·lules més amples que altes – Baixa activitat metabòlica • Pocs orgànuls i cromatina condensada – Revesteixen superfícies implicades en el transport actiu (difusió) intercanvi de gasos i fluids • Alvèols pulmonars, ronyó • Endoteli → Vasos sanguinis i limfàtics • Mesoteli → Cavitats seroses o celòmiques – Pleura – Peritoneu – Els nuclis fan protusió a la llum del vas
 • 23.
 • 24. Revistiment de la cara ventricular de la vàlvula Mitral cardíaca
 • 25. TEIXIT EPITELIAL Epitelis de revestiment • EPITELI CÚBIC SIMPLE – Format per una sola capa de cèl·lules cúbiques – Cèl·lules igual de altes que d’amples. En seccions perpendiculars es veuen quadrades – Format per una sola capa de cèl·lules cúbiques (aspecte quadrat a microscopia òptica) – Nucli esfèric i de localització central – Activitat metabòlica alta i cromatina dispersa – Revestiment petits tubs i conductes que poden tenir funció excretora, secretora i absortiva • Porcions secretores i de conductes de nombroses glàndules (Glàndules salivals) • Porcions específiques de pulmó, ronyó, ull, ovaris i testicles
 • 26. Folículs tiroideus, Les fletxes indiquen un epiteli simple pla
 • 27. TEIXIT EPITELIAL Epitelis de revestiment • EPITELI CILÍNDRIC SIMPLE – Format per una sola capa de cèl·lules cilíndriques o columnars – Cèl·lules molt més altes que amples – Nuclis allargats i a la base, centre o apicals – Superfícies altament secretores • Estómac – Superfícies altament absortives • Intestí prim • Vesícula biliar – Les cèl·lules absortives presenten en la part luminal nombroses projeccions digitiformes → microvellositats • Marge estriat o ribet en respall
 • 28.
 • 29.
 • 30. Esquema que il·lustra la disposició dels microfilaments d’actina en les microvellositats i l’aspecte del glicocàlix.
 • 31. TEIXIT EPITELIAL Epitelis de revestiment • EPITELI CILÍNDRIC SIMPLE CILIAT – Presenta cèl·lules ciliades. Fins a 3.000 cilis/cèl·lula Entre aquestes n’hi ha de no ciliades • Projeccions digitiformes de la membrana plasmàtica, el citoplasma conté una especialització mòbil del citoesquelet • Els cilis són més grans que les microvellocitats. Visibles a M. O. • Al moure’s generen una corrent que impulsa fluids o partícules a través de la superfície – Només present en aparell reproductor femení • Trompes de Falopi (oviducte). L’acció ciliar ajuda a transportar oòcit des de l’ovari a lúter
 • 32.
 • 33. TEIXIT EPITELIAL Epitelis de revestiment • EPITELI CILÍNDRIC PSEUDOESTRATIFICAT CILIAT – Majoria de cèl·lules ciliades – En mostra sembla que hi ha més d’un estrat. Totes les cèl·lules descansen sobre membrana basal. Els nuclis estan disposats en diferents nivells – algunes cèl·lules no arriben a la superfície luminal – Estratificat mai té cilis – Vies aèries aparell respiratori (epiteli respiratori) – Cilis impulsen capa superficial de moc que conté partícules atrapades cap a la faringe → ascensor mucociliar
 • 35. TEIXIT EPITELIAL Epitelis de revestiment • CILIS I MICROVELLOSITATS
 • 36. TEIXIT EPITELIAL Epitelis de revestiment • CILIS – Projeccions de la superfície cel·lular de certs epitelis en fileres paral·leles – Invaginacions de la membrana plasmàtica luminal – Formats per tubulina que s’agrupa en microtúbuls – Nucli central → axonema que té 20 microtúbuls organitzats: un parell central rodejats per 9 doblets perifèrics – Base axonema hi ha cos basal (9 triplets) – Fan entre 7-10 µm de longitud – 300 cilis/cèl·lula – Estructura mòbil • Bateguen formant una ona impulsant la pel·lícula superficial de moc o fluids en una direcció determinada
 • 37.
 • 38.
 • 39. TEIXIT EPITELIAL Epitelis de revestiment • CILIS – Aparell respiratori • Epiteli cilíndric pseudoestratificat ciliat • Moc atrapa partícules que provenen de l’aire i el porta fins el coll on és empassat per tal de netejar – Aparell reproductor femení • Epiteli cilíndric simple ciliat • Transporta oòcit
 • 40. TEIXIT EPITELIAL Epitelis de revestiment • MICROVELLOCITATS – Projeccions digitiformes de la membrana plasmàtica – Epitelis especialitzats en l’absorció augmentant l'àrea de superfície – Formats per filament d’actina – Fan de 0,5-1 µm de longitud – No visibles al M. O. – Si l’epiteli en té molts es veuen a MO i s’anomenen • Marge estriat (intesti prim o ribet en raspall ronyó) – Intestí prim o túbuls proximals renals 3.000 microvellocitat/cèl·lula
 • 41.
 • 42. TEIXIT EPITELIAL Epitelis de revestiment • EPITELIS ESTRATIFICATS – Tenen 2 o més estrats de cèl·lules – Funció protectora • El grau i natura de l’estratificació està relacionat amb la classe d'estrès físic – Poc adequat per a absorció i secreció – La classificació es basa en la forma i estructura de les cèl·lules superficials
 • 43. TEIXIT EPITELIAL Epitelis de revestiment • EPITELI PLA ESCATÓS ESTRATIFICAT – Nº variable d’estrats cel·lulars • Presenten una transició des d’una capa basal cuboidea a una superficial aplanada • Les cèl·lules basals es divideixen contínuament • Les cèl·lules filles són empeses cap a la superfície on són versades • Durant aquest procés la cèl·lula primer madura i després es degrada • El nucli primer es condensa i després es degrada
 • 44. TEIXIT EPITELIAL Epitelis de revestiment – Està adaptat a l'abrasió → la pèrdua de cèl·lules no el malmet – Està poc adaptat a la dessecació – Revesteix • Cavitat oral • Faringe Llocs on hi ha abrasió mecànica • Esòfag Es mantenen humits per secreció • Canal anal de glàndules • Cèrvix uterí • Vagina
 • 45. Mucosa de la porció vaginal del coll uterí
 • 46. TEIXIT EPITELIAL Epitelis de revestiment • EPITELI PLA ESCATÓS ESTRATIFICAT QUERATINITZAT – Constitueix la superfície de la pell (epidermis) – Adaptat a l'abrasió de la superfície corporal – Durant la maduració les cèl·lules pateixen un procés anomenat queratinització • Es forma una capa resistent formada per la proteïna queratina
 • 47.
 • 48. TEIXIT EPITELIAL La pell • Epidermis – Cèl·lules • Queratinòcits • Melanòcits • Cèl·lules de Merkel • Cèl·lules de Langerhans
 • 49. TEIXIT EPITELIAL La pell • Estrats de l’epidermis – Estrat basal – Estrat espinós – Estrat granulós – Estrat lúcid – Estrat corni
 • 50. TEIXIT EPITELIAL Epitelis de revestiment • EPITELI CUBOIDAL ESTRATIFICAT – 2 o 3 capes cuboidals, altes i cilíndriques – Revestiment de grans conductes de glàndules exocrines (glàndules salivals) – No està implicat en absorció o secreció, és només de revestiment
 • 51. TEIXIT EPITELIAL Epitelis de revestiment • EPITELI DE TRANSICIÓ – Especialitzat en proporcionar alt grau d'extensió i suportar toxicitat de la orina – Aparell urinari de mamifers – Estat relaxat (contracció) 4-5 capes de cèl·lules – Cèl·lules basals cuboidals, intermèdies pologonals i superficials grans i rodones – Estat distés 2-3 capes de cèl·lules i capes superficials i intermèdies són aplanades
 • 52. TEIXIT EPITELIAL Especialitzacions de les cèl·lules epitelials • Les cèl·lules epitelials poden tenir diferències en: – Superfícies luminal – Superfícies intercel·lulars – Superfícies basal
 • 53. Superfície intercel·lular Superfície luminal Superfície basal
 • 54. TEIXIT EPITELIAL Especialitzacions de les cèl·lules epitelials • SUPERFÍCIES LUMINALS – Cilis → llargs, mòbils, visibles al MO. Microtúbuls (axonema) de tubulina – Microvellocitats → curtes, gran quantitat – Estereocilis → similars a un cili però no mòbils. Filaments d’actina. Epiteli de l’epidídim
 • 55. TEIXIT EPITELIAL Especialitzacions de les cèl·lules epitelials • SUPERFÍCIES INTERCEL·LULARS – Superfície entre cèl·lules unides per diferents especialitzacions de la membrana i del citoesquelet → unions cel·lulars Unions cel·lulars unions d’oclusió unions d’ancoratge • d’adhesió • desmosomes Unions comunicants
 • 56. TEIXIT EPITELIAL Especialitzacions de les cèl·lules epitelials SUPERFÍCIE INTERCEL·LULAR • UNIONS D’OCLUSIÓ – Zònula ocludents – Just sota superfície luminal – Epitelis cilíndrics simple – Segellen espai intercel·lular per a que el contingut luminal no penetri antre les cèl·lules
 • 57.
 • 58. TEIXIT EPITELIAL Especialitzacions de les cèl·lules epitelials SUPERFÍCIE INTERCEL·LULAR • UNIONS D’ANCORATGE – Unió entre cèl·lules adjacents – Sota zónula ocludent – Lloc d’ancoratge del citoesquelet → els citoesquelets de les cèl·lules estan units – Dos tipus: • Zònula adherents • Desmosomes o hemidesmosomes – També es troben en teixit muscular i cardíac
 • 59.
 • 60. TEIXIT EPITELIAL Especialitzacions de les cèl·lules epitelials SUPERFÍCIES INTERCEL·LULARS • UNIONS COMUNICANTS – Àrees de contacte intercel·lular – Tenen centenars de porus que permeten el pas de molècules petites – També es troben en teixit muscular i cardíac
 • 61.
 • 62.
 • 63. TEIXIT EPITELIAL Especialitzacions de les cèl·lules epitelials • SUPERFÍCIES BASALS – Presenten plegaments profunds – Interfase entre epitelis i teixit de suport subjacent • Membrana basal – Suport estructura epitelis – Barrera selecticva
 • 65. TEIXIT EPITELIAL Epitelis glandulars • Secreció procés pel qual certes cèl·lules alliberen productes • Glàndula cúmul de cèl·lules amb funció de secreció – Glàndules exocrines – Glàndules endocrines – Glàndules paracrines
 • 66. TEIXIT EPITELIAL Epitelis glandulars • Les glàndules endocrines i exocrines es formen en el desenvolupament embrionari – Els epitelis que recobreixen la superfície emeten prolongacions cap a l’interior del teixit cennectiu adjacent – Desenvolupen característiques específiques • Exocrines manté connexió amb superfícies per un conducte d’excreció • Endocrines formen grups profunds que perden la connexió amb la superfície
 • 67. TEIXIT EPITELIAL Epitelis glandulars • GLÀNDULA EXOCRINA – Allibera el producte de secreció per mitjà d’un sistema de conductes que s’obren a una superfície externa o interna
 • 68. TEIXIT EPITELIAL GLÀNDULES EXOCRINES Epitelis glandulars • Secreció constitutiva – Alliberació no regulada de substàncies • Secreció regulada – Cèl·lula especialitzada, productes específics – Grànuls de secreció en citoplasma apical – Només es buiden sota un senyal específic – Ex: pàncreas
 • 69. TEIXIT EPITELIAL GLÀNDULES EXOCRINES Epitelis glandulars • MECANISMES DE SECRECIÓ – Secreció merocrina – Secreció apocrina – Secreció holocrina
 • 70. TEIXIT EPITELIAL GLÀNDULES EXOCRINES Epitelis glandulars • SECRECIÓ MEROCRINA – Exocitosi – S’allibera el producte de secreció sense pèrdua de substància cel·lular
 • 71. TEIXIT EPITELIAL GLÀNDULES EXOCRINES Epitelis glandulars • SECRECIÓ APOCRINA – Part del citoplasma apical s’allibera juntament amb el producte de secreció – Glàndules sudorípares apocrines – Glàndula mamària
 • 72. TEIXIT EPITELIAL GLÀNDULES EXOCRINES Epitelis glandulars • SECRECIÓ HOLOCRINA – Es perden cèl·lules senceres que es destrueixen en la seva totalitat – Només glàndules cebàcies cutànies – La cèl·lula es trenca i s’allibera el contingut de lípids acumulats
 • 73. TEIXIT EPITELIAL GLÀNDULES EXOCRINES Epitelis glandulars CLASSIFICACIÓ GLÀNDULES EXOCRINES – Glàndules unicel·lulars – Glàndules multicel·lulars
 • 74. TEIXIT EPITELIAL GLÀNDULES EXOCRINES Epitelis glandulars • Glàndules unicel·lulars – Única cèl·lula secretora – Secreció merocrina – Es troba en epiteli de moltes membranes mucoses – Cèl·lula caliciforme • Secreta mucina glucoproteïna (75% glúcid + 25% preteïna) • La mucina capta aigua i es converteix en mucus • També secreta IgA
 • 75. TEIXIT EPITELIAL GLÀNDULES EXOCRINES Epitelis glandulars • Glàndules multicel·lulars – Superfície epitelial secretora • Capa epitelial de cèl·lules secretores estòmac – Glàndules intraepitelials • Cúmuls de cèl·lules glandulars entre no secretores • Profunditat capa epitelial – Amb terminacions secretores al teixit connectiu subjacent • Conducte – Simple El producte de secreció arriba a la – compost superfície a través d’un sistema de • Terminal conductes excretors formats per cèl·lules – Tubular – Alveolar no secretores • Composició – Mucosa Mucina, espès, protecció lubricant – Serosa Fluid, enzims – Mixta Cèl·lules mucoses i ceroses
 • 76. TEIXIT EPITELIAL Epitelis glandulars • GLÀNDULA ENDOCRINA – Allibera el producte de secreció a la sang com hormones
 • 77. TEIXIT EPITELIAL Epitelis glandulars • Hormona: – Substància química que es sintetitzada o per cèl·lules aïllades, o per grups de cèl·lules que s'organitzen en un òrgan, i que són secretades al torrent sanguini, per a transportar-les a altres parts del cos amb la finalitat de influir en l’activitat d’altres cèl·lules.
 • 78. TEIXIT EPITELIAL Epitelis glandulars • Les glàndules endocrines són – La hipòfisi – La glàndula pineal – La glàndula tiroides – La glàndula paratiroides – El pàncreas – Les glàndules suprarrenals – Els ovaris – Els testicles – La placenta
 • 79. TEIXIT EPITELIAL Epitelis glandulars • GLÀNDULA PARACRINA – Secreten molècules senyal que no són alliberades a la sang. Actuen com a mediadors locals que difonen al líquid extracel·lular i afecten a cèl·lules veïnes