SlideShare a Scribd company logo
Els éssers vius
1. Característiques dels éssers vius
2. La composició química dels éssers vius
3. La cèl·lula
4. Les cèl·lules animals i vegetals
5. Els organismes unicel·lulars i pluricel·lulars
6.  La classificació dels éssers vius
7.  Els cinc regnes
8.  Les espècies
9.  La biodiversitat
   Glossari
Els éssers vius
     1. Característiques dels éssers vius

        - Tots neixen, creixen i
        moren
                      - Substàncies inorgàniques: aigua i sals
        - Estan formats de      minerals
         substàncies        -   Substàncies    orgàniques:
         químiques           Sucres, greixos, proteïnes i
         semblants. 2 tipus:      àcids nucleics
                         - Consisteix en agafar les substàncies
                  -Funció de   necessàries i eliminar els productes de
 Els éssers
                  nutrició   rebuig
                         - Inclou
  vius es
caracteritzen                   digestió, respiració, circulació i
   per:                     - 2 tipus: autòtrofa i heteròtrofa
                         excreció
        - Realitzen
         les tres     -Funció      Consisteix en agafar informació
         funcions      de        del medi i elaborar una resposta
         vitals       relació
                          -Consisteix en obtenir una còpia de
                  -Funció de   l’individu
                  reproducci   - 2 tipus: asexual i sexual.
                  ó
        - Estan formats per cèl·lules (estructura més petita que pot fer
         les funcions vitals)
Els éssers vius
2. La composició química dels éssers vius

Substància    Tipus            Funció
              Forma part de totes les cèl·lules i els
Aigua     Inorgànica  organismes, possibilita les reaccions
              químiques i transporta substàncies.
              Forma part de moltes estructures com
Sals minerals Inorgànica  els ossos i les conquilles. Regulen moltes
              funcions.
Glúcids          Són una font d’energia, forma part
       Orgànica
(sucres)          d’algunes estructures.

Lípids           Són una reserva d’energia, formen
       Orgànica
(greixos)         estructures, regulen funcions , etc.
              Regulen moltes funcions, transporten
Proteïnes   Orgànica   substàncies, actuen com a defenses,
              etc.
Àcids           Contenen el material genètic, intervenen
       Orgància
nucleics          en la síntesi de proteïnes, etc
Els éssers vius
      3 La cèl·lula

        - Unitats vitals, morfològiques, fisiològiques i genètiques dels
        éssers vius

               -Procariotes:               Membrana
                 No tenen nucli           cel·lular i paret
                 diferenciat             bacteriana
                                    ADN dispers
                 Mida petita
                        tenen          Citoplasma
Les cèl·lules           No
                 orgànuls
        - 2 tipus:
               -Eucariotes:             Orgànuls
                                       Citoplasma
                   Tenen      nucli
                  diferenciat   (ADN
                  tancat   per  una
                  membrana).
                   Tenen orgànuls
                   Mida més gran     Nucli       Membran
                                       a
Els éssers vius
4. Les cèl·lules animal i vegetal
       Hi ha 2 tipus de cèl·lules eucariotes:

CÈL·LULA                CÈL·LULA
ANIMAL                 VEGETAL
         MEMBRANA CEL·LULAR:
       Cobreix la cèl·lula i la protegeix.
       Regula l’entrada i sortida de
       substàncies
       NUCLI: Conté el material genètic.
        Regula totes les funcions de la
             cèl·lula
       CITOPLASMA: És el medi intern.
       Conté aigua, substàncies i hi conté
            els orgànuls
        VACÚOL: orgànuls que acumulen
          substàncies de reserva
                              CLOROPLAST
             ORGANULS             : Realitza la
                              fotosíntesi
       PARET VEGETAL: Dona rigidesa i consistència
Els éssers vius
  4. Les cèl·lules animal i vegetal

  CÈL·LULA ANIMAL            CÈL·LULA VEGETAL

 No té paret vegetal           Té paret vegetal

 No té cloroplasts            Té cloroplasts (orgànuls
                    que realitzen la
 Tenen formes variades         fotosíntesi)
                    Tenen formes regulars
(arrodonides, estrellades,       (rectangulars, hexagonals
 allargades, etc            , etc)
 Tenen vacúols petits         Tenen grans vacúols
(molts, pocs, sense...)
Els éssers vius
     5. Els organismes unicel·lulars i pluricel·lulars
                      Formats per una única
                      cèl·lula que ha de fer
           - Éssers
                      totes les funcions. De
            unicel·lulars
                      vegades   poden   fer
                      colònies
                     - Formats de moltes cèl·lules que
                     s’especialitzen en diferents funcions
                                     EXEMPLES
 Els éssers vius,                   - Cèl·lules:
segons el nombre de                   cèl·lula muscular
  cèl·lules són:                    - Teixits:
           - Éssers      - S’organitzen teixit muscular
            pluricel·lular  en diferents
            s         nivells:   - Òrgans:
                            múscul
                            - Sistemes:    sistema
                            muscular
                            - Aparells:     aparell
                            locomotor
Els éssers vius
    6. La classificació dels éssers vius
                          Els éssers vius es
                            classifiquen:
                           En diferents
Tipus                           grups
                            anomenats
                             taxons


            Basats en les          És un sistema       Els més
            semblances i        jeràrquic, cada tàxon    importants són
           diferències dels      superior inclou diversos
             éssers vius         taxons inferiors          Regne  Fílum    Classe   Ordre   Família Gènere Espècie
               o
     EXEMPLE: Animal  Tipus
               Cordats   Mamífers  Primats  Homínids   Homo  Homo sapiens
Els éssers vius
    7. Els cinc regnes
Regne    Moneres    Protoctists   Fongs      Vegetals     Animals

Tipus de
       Procariota   Eucariota    Eucariota    Eucariota     Eucariota
cèl·lula


             Unicel·lulars
       Unicel·lular    i     Pluricel·lular           Pluricel·lular
Organització                        Pluricel·lulars
         s    pluricel·lular     s                 s
                s

      Autòtrofa i
Tipus de          Autòtrofa i
      heteròtrof           Heteròtrofa    Autòtrofa    Heteròtrofa
nutrició          heteròtrofa
        a

       Bacteris i            Bolets ,    Falgueres,   Vertebrats,
Exemples/         Protozous i
      cianobacter           floridures i    molses,     insectes,
grups            Algues
         is              llevats     arbres…      cucs…
Els éssers vius
8. Les espècies

Espècie: és un grup d'individus semblants que es poden
reproduir entre si i donar lloc a una descendència fèrtil.
2 maneres per anomenar-los:

-Nom vulgar.
- Nom científic: Segueix unes regles segons la
nomenclatura binomial.

   Es compon de paraules amb arrels llatines
   Primera lletra en majúscules i la resta en
  minúscules
   S’escriu en cursiva i sinó subratllat.

Exemple: Gos  Can canis
Els éssers vius
9. La biodiversitat

Biodiversitat: S'anomena diversitat biològica o
biodiversitat la varietat de formes de vida que viuen a
la Terra o en una zona. Actualment s’han estudiat uns
2 milions d’espècies.

Les principals causes de la desaparició de la
biodiversitat són:

-  La destrucció i la fragmentació d’hàbitats.
-  Les contaminacions de l’aigua, del sòl i de l’atmosfera.
-  La caça i la pesca incontrolades.
-  La introducció d’espècies exòtiques.

La biodiversitat s’ha de conservar per raons
ètiques, estètiques i científiques.
Els éssers vius
Glossari
 Aparell: Conjunt de diferents sistemes que es coordinen per
realitzar una funció més complexa.
 Biodiversitat: Conjunt d’espècies d’una zona concreta.
 Cèl·lula: Estructura més petita que pot realitzar les tres funcions
vitals.
 Colònia: Conjunt de cèl·lules idèntiques que viuen juntes i provenen
d’una sola.
 Espècie: Conjunt d’individus amb característiques iguals que poden
reproduir-se entre ells i tenir descendència fèrtil.
 Fotosíntesi: Procés pel qual els vegetals es fabriquen la seva matèria
orgànica (aliment) a partir de matèria inorgànica i l’energia de la llum.
 Gàmeta: Cèl·lula sexual d’un organisme, encarregada en fer la
fecundació amb un altre gàmeta del sexe contrari.
 Matèria inorgànica: Substàncies que són presents a la natura i poden
existir independentment dels éssers vius.
Els éssers vius
Glossari
    Nutrició autòtrofa: Tipus de nutrició dels éssers
autòtrofs per la qual es fabriquen la seva matèria orgànica a
partir de matèria inorgànica
    Nutrició heteròtrofa: Tipus de nutrició dels éssers
heteròtrofs per la qual han d’incorporar la matèria orgànica
(aliment) de l’exterior.
    Òrgan: Estructura formada d’un o més teixits que
actuen coordinament en la realització d’una funció.
    Pluricel·lular: Format de més d’una cèl·lula.
    Reproducció asexual: Tipus de reproducció on un
individu sol forma una o vàries còpies.
    Reproducció sexual: Tipus de reproducció on dos
individus es creuen per obtenir descendència.
    Sistema: Conjunt d’òrgans que actuen conjuntament.
Els éssers vius
Glossari
 Tàxon: Grup que es fa servir per a la classificació dels
éssers vius.
    Teixit: Conjunt de cèl·lules del mateix tipus que
realitzen una funció concreta.
    Unicel·lular: Format d’una cèl·lula.
   Zigot: Cèl·lula originada per la fusió dels dos
gàmetes o cèl·lules sexuals.

More Related Content

What's hot

Característiques dels éssers vius
Característiques dels éssers viusCaracterístiques dels éssers vius
Característiques dels éssers vius
sonia ruiz
 
1r ESO - Biologia i Geologia - Tema 09 - Les Plantes
1r ESO - Biologia i Geologia - Tema 09 - Les Plantes1r ESO - Biologia i Geologia - Tema 09 - Les Plantes
1r ESO - Biologia i Geologia - Tema 09 - Les Plantes
INS Escola Intermunicipal del Penedès
 
Els regnes dels éssers vius
Els regnes dels éssers viusEls regnes dels éssers vius
Els regnes dels éssers vius
Neus Viñallonga
 
Reconeixent els fongs
Reconeixent els fongsReconeixent els fongs
Reconeixent els fongsMprof
 
La cèl·lula
La cèl·lulaLa cèl·lula
La cèl·lula
Mprof
 
L’Alimentació Dels Animals
L’Alimentació Dels AnimalsL’Alimentació Dels Animals
L’Alimentació Dels Animals
GLJR
 
Esquema dels 5 regnes
Esquema dels 5 regnesEsquema dels 5 regnes
Esquema dels 5 regnesmllfl
 
Estats de la matèria i mescles
Estats de la matèria i mesclesEstats de la matèria i mescles
Estats de la matèria i mescles
Lurdes Morral
 
Regne dels fongs
Regne dels fongs Regne dels fongs
Regne dels fongs Mprof
 
Els llevats
Els llevatsEls llevats
Els llevats
Pol Ortin
 
3 eso u1 l'organitzacio del cos huma (1)
3 eso u1 l'organitzacio del cos huma (1)3 eso u1 l'organitzacio del cos huma (1)
3 eso u1 l'organitzacio del cos huma (1)
maria buigues
 
Els equinoderms (lola i alba)
Els equinoderms (lola i alba)Els equinoderms (lola i alba)
Els equinoderms (lola i alba)jfreixas
 
Dossier animals invertebrats 1r ESO (Català)
Dossier animals invertebrats 1r ESO (Català)Dossier animals invertebrats 1r ESO (Català)
Dossier animals invertebrats 1r ESO (Català)
BernatRoviraGarca
 
Els cinc regnes animals (tot complet)
Els cinc regnes animals (tot complet)Els cinc regnes animals (tot complet)
Els cinc regnes animals (tot complet)
PowerYur
 
Presentació ovípars i vivípars
Presentació ovípars i vivíparsPresentació ovípars i vivípars
Presentació ovípars i vivíparseduardriudavets
 
La cèl·lula 1
La cèl·lula 1La cèl·lula 1
La cèl·lula 1M T
 
Els animals invertebrats
Els animals invertebratsEls animals invertebrats
Els animals invertebrats
marialopeztena
 
Animals vertebrats
Animals vertebratsAnimals vertebrats
Animals vertebratsalex_mascu
 

What's hot (20)

Característiques dels éssers vius
Característiques dels éssers viusCaracterístiques dels éssers vius
Característiques dels éssers vius
 
1r ESO - Biologia i Geologia - Tema 09 - Les Plantes
1r ESO - Biologia i Geologia - Tema 09 - Les Plantes1r ESO - Biologia i Geologia - Tema 09 - Les Plantes
1r ESO - Biologia i Geologia - Tema 09 - Les Plantes
 
RELACIONS DE LA BIOCENOSI
RELACIONS DE LA BIOCENOSIRELACIONS DE LA BIOCENOSI
RELACIONS DE LA BIOCENOSI
 
Els regnes dels éssers vius
Els regnes dels éssers viusEls regnes dels éssers vius
Els regnes dels éssers vius
 
Reconeixent els fongs
Reconeixent els fongsReconeixent els fongs
Reconeixent els fongs
 
La cèl·lula
La cèl·lulaLa cèl·lula
La cèl·lula
 
L’Alimentació Dels Animals
L’Alimentació Dels AnimalsL’Alimentació Dels Animals
L’Alimentació Dels Animals
 
Esquema dels 5 regnes
Esquema dels 5 regnesEsquema dels 5 regnes
Esquema dels 5 regnes
 
Estats de la matèria i mescles
Estats de la matèria i mesclesEstats de la matèria i mescles
Estats de la matèria i mescles
 
Regne dels fongs
Regne dels fongs Regne dels fongs
Regne dels fongs
 
Els llevats
Els llevatsEls llevats
Els llevats
 
3 eso u1 l'organitzacio del cos huma (1)
3 eso u1 l'organitzacio del cos huma (1)3 eso u1 l'organitzacio del cos huma (1)
3 eso u1 l'organitzacio del cos huma (1)
 
Els equinoderms (lola i alba)
Els equinoderms (lola i alba)Els equinoderms (lola i alba)
Els equinoderms (lola i alba)
 
Dossier animals invertebrats 1r ESO (Català)
Dossier animals invertebrats 1r ESO (Català)Dossier animals invertebrats 1r ESO (Català)
Dossier animals invertebrats 1r ESO (Català)
 
fongs
fongsfongs
fongs
 
Els cinc regnes animals (tot complet)
Els cinc regnes animals (tot complet)Els cinc regnes animals (tot complet)
Els cinc regnes animals (tot complet)
 
Presentació ovípars i vivípars
Presentació ovípars i vivíparsPresentació ovípars i vivípars
Presentació ovípars i vivípars
 
La cèl·lula 1
La cèl·lula 1La cèl·lula 1
La cèl·lula 1
 
Els animals invertebrats
Els animals invertebratsEls animals invertebrats
Els animals invertebrats
 
Animals vertebrats
Animals vertebratsAnimals vertebrats
Animals vertebrats
 

Viewers also liked

Els éssers vius
Els éssers vius Els éssers vius
Els éssers vius Mercè
 
Essers vius / Essers inerts
Essers vius / Essers inertsEssers vius / Essers inerts
Essers vius / Essers inertsDmulalopez
 
L'aparell reproductor dels éssers humans
L'aparell reproductor dels éssers humansL'aparell reproductor dels éssers humans
L'aparell reproductor dels éssers humansmflore22
 
L'aparell digestiu i l'aparell excretor
L'aparell digestiu i l'aparell excretorL'aparell digestiu i l'aparell excretor
L'aparell digestiu i l'aparell excretorjnavarr9
 
Aparell circulatori-3eso
Aparell circulatori-3esoAparell circulatori-3eso
Aparell circulatori-3esonidiacentellas
 
L'organització dels éssers vius
L'organització dels éssers viusL'organització dels éssers vius
L'organització dels éssers viusCC NN
 
La cèl·lula, unitat de vida
La cèl·lula, unitat de vidaLa cèl·lula, unitat de vida
La cèl·lula, unitat de vidaCC NN
 
LES CÈL·LULES
LES CÈL·LULESLES CÈL·LULES
La cèl·lula
La cèl·lulaLa cèl·lula
La cèl·lula
Jordi Pipó
 
El cos humà
El cos humàEl cos humà
El cos humàpikoroks
 
T7 dinàmica dels ecosistemes
T7 dinàmica dels ecosistemesT7 dinàmica dels ecosistemes
T7 dinàmica dels ecosistemes
montsejaen
 
U.D.1 La composició dels éssers vius
U.D.1 La composició dels éssers viusU.D.1 La composició dels éssers vius
U.D.1 La composició dels éssers vius
Míriam Redondo Díaz (Naturalsom)
 
Unitat 5: Les plantes amb flor
Unitat 5: Les plantes amb florUnitat 5: Les plantes amb flor
Unitat 5: Les plantes amb flor
Ramon Batlle Pujals
 
El nostre tema 6, plantes i fongs
El nostre tema 6, plantes i fongsEl nostre tema 6, plantes i fongs
El nostre tema 6, plantes i fongs
Josevicentesantos
 
Els ésser vius .característiques i funcions
Els ésser vius .característiques i funcionsEls ésser vius .característiques i funcions
Els ésser vius .característiques i funcionsAnna Giro
 
Els éssersvius
Els éssersvius Els éssersvius
Els éssersvius
jcontre1
 
Moneres 1 rESO
Moneres 1 rESOMoneres 1 rESO
Moneres 1 rESObsaura2
 
Regne protoctist
Regne protoctistRegne protoctist
Regne protoctistcolobor
 

Viewers also liked (20)

Els éssers vius
Els éssers vius Els éssers vius
Els éssers vius
 
Essers vius / Essers inerts
Essers vius / Essers inertsEssers vius / Essers inerts
Essers vius / Essers inerts
 
L'aparell reproductor dels éssers humans
L'aparell reproductor dels éssers humansL'aparell reproductor dels éssers humans
L'aparell reproductor dels éssers humans
 
L’ aparell circulatori
L’ aparell circulatoriL’ aparell circulatori
L’ aparell circulatori
 
L'aparell digestiu i l'aparell excretor
L'aparell digestiu i l'aparell excretorL'aparell digestiu i l'aparell excretor
L'aparell digestiu i l'aparell excretor
 
Aparell circulatori-3eso
Aparell circulatori-3esoAparell circulatori-3eso
Aparell circulatori-3eso
 
L'organització dels éssers vius
L'organització dels éssers viusL'organització dels éssers vius
L'organització dels éssers vius
 
La cèl·lula, unitat de vida
La cèl·lula, unitat de vidaLa cèl·lula, unitat de vida
La cèl·lula, unitat de vida
 
LES CÈL·LULES
LES CÈL·LULESLES CÈL·LULES
LES CÈL·LULES
 
La cèl·lula
La cèl·lulaLa cèl·lula
La cèl·lula
 
El cos humà
El cos humàEl cos humà
El cos humà
 
T7 dinàmica dels ecosistemes
T7 dinàmica dels ecosistemesT7 dinàmica dels ecosistemes
T7 dinàmica dels ecosistemes
 
U.D.1 La composició dels éssers vius
U.D.1 La composició dels éssers viusU.D.1 La composició dels éssers vius
U.D.1 La composició dels éssers vius
 
Unitat 5: Les plantes amb flor
Unitat 5: Les plantes amb florUnitat 5: Les plantes amb flor
Unitat 5: Les plantes amb flor
 
El nostre tema 6, plantes i fongs
El nostre tema 6, plantes i fongsEl nostre tema 6, plantes i fongs
El nostre tema 6, plantes i fongs
 
Els ésser vius .característiques i funcions
Els ésser vius .característiques i funcionsEls ésser vius .característiques i funcions
Els ésser vius .característiques i funcions
 
Els éssersvius
Els éssersvius Els éssersvius
Els éssersvius
 
Moneres 1 rESO
Moneres 1 rESOMoneres 1 rESO
Moneres 1 rESO
 
Regne protoctist
Regne protoctistRegne protoctist
Regne protoctist
 
ADAPTACIONS I DIVERSITAT 2
ADAPTACIONS I DIVERSITAT 2ADAPTACIONS I DIVERSITAT 2
ADAPTACIONS I DIVERSITAT 2
 

Similar to 3 els éssers vius

Els éssers vius. La cèl·lula. Lucía Porcel
Els éssers vius. La cèl·lula. Lucía PorcelEls éssers vius. La cèl·lula. Lucía Porcel
Els éssers vius. La cèl·lula. Lucía Porcel
alex_mascu
 
Eso3 nat-0910-ud01-01
Eso3 nat-0910-ud01-01Eso3 nat-0910-ud01-01
Eso3 nat-0910-ud01-01xavieralacid
 
Essers vius
Essers viusEssers vius
Essers vius
lolago
 
La cèl·lula, la unitat mínima de vida
La cèl·lula, la unitat mínima de vidaLa cèl·lula, la unitat mínima de vida
La cèl·lula, la unitat mínima de vidabsaura2
 
Tema 8: Els èssers vius. (1 ESO de la assignatura de Biolo)
Tema 8: Els èssers vius. (1 ESO de la assignatura de Biolo)Tema 8: Els èssers vius. (1 ESO de la assignatura de Biolo)
Tema 8: Els èssers vius. (1 ESO de la assignatura de Biolo)
MJosJoverBerns
 
La cèl·lula i organització humana apunts
La cèl·lula i organització humana apuntsLa cèl·lula i organització humana apunts
La cèl·lula i organització humana apunts
Marta Barceló
 
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lular
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lular4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lular
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lular
INS Escola Intermunicipal del Penedès
 
La cèl·lula
La cèl·lulaLa cèl·lula
La cèl·lula
Victor Juez
 
Els éssers vius més senzills
Els éssers vius més senzillsEls éssers vius més senzills
Els éssers vius més senzillsalex_mascu
 
Els ésser vius, funcions vitals i cèl·lules.
Els ésser vius, funcions vitals i cèl·lules.Els ésser vius, funcions vitals i cèl·lules.
Els ésser vius, funcions vitals i cèl·lules.Anna Giro
 
Els ésser vius ( complet)
Els ésser vius ( complet)Els ésser vius ( complet)
Els ésser vius ( complet)Anna Giro
 
Organització cel·lular
Organització cel·lularOrganització cel·lular
Organització cel·lular
Iris Plaza
 
ceulasl teixit organos del cuerpo humano
ceulasl teixit organos del cuerpo humanoceulasl teixit organos del cuerpo humano
ceulasl teixit organos del cuerpo humano
AdrianaMiclea2
 
Els éssers vius més senzills 2
Els éssers vius més senzills 2Els éssers vius més senzills 2
Els éssers vius més senzills 2alex_mascu
 
LA CÈL·LULA
LA CÈL·LULALA CÈL·LULA
LA CÈL·LULAjborra10
 

Similar to 3 els éssers vius (20)

Els éssers vius. La cèl·lula. Lucía Porcel
Els éssers vius. La cèl·lula. Lucía PorcelEls éssers vius. La cèl·lula. Lucía Porcel
Els éssers vius. La cèl·lula. Lucía Porcel
 
Eso3 nat-0910-ud01-01
Eso3 nat-0910-ud01-01Eso3 nat-0910-ud01-01
Eso3 nat-0910-ud01-01
 
Essers vius
Essers viusEssers vius
Essers vius
 
Tema 3
Tema 3Tema 3
Tema 3
 
La cèl·lula, la unitat mínima de vida
La cèl·lula, la unitat mínima de vidaLa cèl·lula, la unitat mínima de vida
La cèl·lula, la unitat mínima de vida
 
La cèl.lula
La cèl.lulaLa cèl.lula
La cèl.lula
 
Tema 8: Els èssers vius. (1 ESO de la assignatura de Biolo)
Tema 8: Els èssers vius. (1 ESO de la assignatura de Biolo)Tema 8: Els èssers vius. (1 ESO de la assignatura de Biolo)
Tema 8: Els èssers vius. (1 ESO de la assignatura de Biolo)
 
La cèl·lula i organització humana apunts
La cèl·lula i organització humana apuntsLa cèl·lula i organització humana apunts
La cèl·lula i organització humana apunts
 
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lular
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lular4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lular
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lular
 
La cèl·lula
La cèl·lulaLa cèl·lula
La cèl·lula
 
La cèl·lula
La cèl·lulaLa cèl·lula
La cèl·lula
 
Els éssers vius més senzills
Els éssers vius més senzillsEls éssers vius més senzills
Els éssers vius més senzills
 
La cèl·lula
La cèl·lulaLa cèl·lula
La cèl·lula
 
Tema 1
Tema 1Tema 1
Tema 1
 
Els ésser vius, funcions vitals i cèl·lules.
Els ésser vius, funcions vitals i cèl·lules.Els ésser vius, funcions vitals i cèl·lules.
Els ésser vius, funcions vitals i cèl·lules.
 
Els ésser vius ( complet)
Els ésser vius ( complet)Els ésser vius ( complet)
Els ésser vius ( complet)
 
Organització cel·lular
Organització cel·lularOrganització cel·lular
Organització cel·lular
 
ceulasl teixit organos del cuerpo humano
ceulasl teixit organos del cuerpo humanoceulasl teixit organos del cuerpo humano
ceulasl teixit organos del cuerpo humano
 
Els éssers vius més senzills 2
Els éssers vius més senzills 2Els éssers vius més senzills 2
Els éssers vius més senzills 2
 
LA CÈL·LULA
LA CÈL·LULALA CÈL·LULA
LA CÈL·LULA
 

Recently uploaded

INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
Menú MENJADOR ESCOLAR juny 24 Ernest Lluch.pdf
Menú MENJADOR ESCOLAR juny 24 Ernest Lluch.pdfMenú MENJADOR ESCOLAR juny 24 Ernest Lluch.pdf
Menú MENJADOR ESCOLAR juny 24 Ernest Lluch.pdf
Ernest Lluch
 
Tema 9. Les forces. PER A 2N DE LA ESO ..
Tema 9. Les forces. PER A 2N DE LA ESO ..Tema 9. Les forces. PER A 2N DE LA ESO ..
Tema 9. Les forces. PER A 2N DE LA ESO ..
EireLanezMartnez
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
Ernest Lluch
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Daniel Fernández
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
SuperAdmin9
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Institut-Escola Les Vinyes
 
Filosofia 1r Bachillerato. Sistemes ètics. Diàleg amb la tradició . Bé, virtu...
Filosofia 1r Bachillerato. Sistemes ètics. Diàleg amb la tradició . Bé, virtu...Filosofia 1r Bachillerato. Sistemes ètics. Diàleg amb la tradició . Bé, virtu...
Filosofia 1r Bachillerato. Sistemes ètics. Diàleg amb la tradició . Bé, virtu...
MaraZiga15
 

Recently uploaded (9)

INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
Menú MENJADOR ESCOLAR juny 24 Ernest Lluch.pdf
Menú MENJADOR ESCOLAR juny 24 Ernest Lluch.pdfMenú MENJADOR ESCOLAR juny 24 Ernest Lluch.pdf
Menú MENJADOR ESCOLAR juny 24 Ernest Lluch.pdf
 
Tema 9. Les forces. PER A 2N DE LA ESO ..
Tema 9. Les forces. PER A 2N DE LA ESO ..Tema 9. Les forces. PER A 2N DE LA ESO ..
Tema 9. Les forces. PER A 2N DE LA ESO ..
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
 
Filosofia 1r Bachillerato. Sistemes ètics. Diàleg amb la tradició . Bé, virtu...
Filosofia 1r Bachillerato. Sistemes ètics. Diàleg amb la tradició . Bé, virtu...Filosofia 1r Bachillerato. Sistemes ètics. Diàleg amb la tradició . Bé, virtu...
Filosofia 1r Bachillerato. Sistemes ètics. Diàleg amb la tradició . Bé, virtu...
 

3 els éssers vius

 • 1. Els éssers vius 1. Característiques dels éssers vius 2. La composició química dels éssers vius 3. La cèl·lula 4. Les cèl·lules animals i vegetals 5. Els organismes unicel·lulars i pluricel·lulars 6. La classificació dels éssers vius 7. Els cinc regnes 8. Les espècies 9. La biodiversitat Glossari
 • 2. Els éssers vius 1. Característiques dels éssers vius - Tots neixen, creixen i moren - Substàncies inorgàniques: aigua i sals - Estan formats de minerals substàncies - Substàncies orgàniques: químiques Sucres, greixos, proteïnes i semblants. 2 tipus: àcids nucleics - Consisteix en agafar les substàncies -Funció de necessàries i eliminar els productes de Els éssers nutrició rebuig - Inclou vius es caracteritzen digestió, respiració, circulació i per: - 2 tipus: autòtrofa i heteròtrofa excreció - Realitzen les tres -Funció Consisteix en agafar informació funcions de del medi i elaborar una resposta vitals relació -Consisteix en obtenir una còpia de -Funció de l’individu reproducci - 2 tipus: asexual i sexual. ó - Estan formats per cèl·lules (estructura més petita que pot fer les funcions vitals)
 • 3. Els éssers vius 2. La composició química dels éssers vius Substància Tipus Funció Forma part de totes les cèl·lules i els Aigua Inorgànica organismes, possibilita les reaccions químiques i transporta substàncies. Forma part de moltes estructures com Sals minerals Inorgànica els ossos i les conquilles. Regulen moltes funcions. Glúcids Són una font d’energia, forma part Orgànica (sucres) d’algunes estructures. Lípids Són una reserva d’energia, formen Orgànica (greixos) estructures, regulen funcions , etc. Regulen moltes funcions, transporten Proteïnes Orgànica substàncies, actuen com a defenses, etc. Àcids Contenen el material genètic, intervenen Orgància nucleics en la síntesi de proteïnes, etc
 • 4. Els éssers vius 3 La cèl·lula - Unitats vitals, morfològiques, fisiològiques i genètiques dels éssers vius -Procariotes: Membrana No tenen nucli cel·lular i paret diferenciat bacteriana ADN dispers Mida petita tenen Citoplasma Les cèl·lules No orgànuls - 2 tipus: -Eucariotes: Orgànuls Citoplasma  Tenen nucli diferenciat (ADN tancat per una membrana).  Tenen orgànuls  Mida més gran Nucli Membran a
 • 5. Els éssers vius 4. Les cèl·lules animal i vegetal Hi ha 2 tipus de cèl·lules eucariotes: CÈL·LULA CÈL·LULA ANIMAL VEGETAL MEMBRANA CEL·LULAR: Cobreix la cèl·lula i la protegeix. Regula l’entrada i sortida de substàncies NUCLI: Conté el material genètic. Regula totes les funcions de la cèl·lula CITOPLASMA: És el medi intern. Conté aigua, substàncies i hi conté els orgànuls VACÚOL: orgànuls que acumulen substàncies de reserva CLOROPLAST ORGANULS : Realitza la fotosíntesi PARET VEGETAL: Dona rigidesa i consistència
 • 6. Els éssers vius 4. Les cèl·lules animal i vegetal CÈL·LULA ANIMAL CÈL·LULA VEGETAL  No té paret vegetal  Té paret vegetal  No té cloroplasts  Té cloroplasts (orgànuls que realitzen la  Tenen formes variades fotosíntesi) Tenen formes regulars (arrodonides, estrellades, (rectangulars, hexagonals allargades, etc , etc)  Tenen vacúols petits Tenen grans vacúols (molts, pocs, sense...)
 • 7. Els éssers vius 5. Els organismes unicel·lulars i pluricel·lulars Formats per una única cèl·lula que ha de fer - Éssers totes les funcions. De unicel·lulars vegades poden fer colònies - Formats de moltes cèl·lules que s’especialitzen en diferents funcions EXEMPLES Els éssers vius, - Cèl·lules: segons el nombre de cèl·lula muscular cèl·lules són: - Teixits: - Éssers - S’organitzen teixit muscular pluricel·lular en diferents s nivells: - Òrgans: múscul - Sistemes: sistema muscular - Aparells: aparell locomotor
 • 8. Els éssers vius 6. La classificació dels éssers vius Els éssers vius es classifiquen: En diferents Tipus grups anomenats taxons Basats en les És un sistema Els més semblances i jeràrquic, cada tàxon importants són diferències dels superior inclou diversos éssers vius taxons inferiors Regne Fílum Classe Ordre Família Gènere Espècie o EXEMPLE: Animal Tipus Cordats Mamífers Primats Homínids Homo Homo sapiens
 • 9. Els éssers vius 7. Els cinc regnes Regne Moneres Protoctists Fongs Vegetals Animals Tipus de Procariota Eucariota Eucariota Eucariota Eucariota cèl·lula Unicel·lulars Unicel·lular i Pluricel·lular Pluricel·lular Organització Pluricel·lulars s pluricel·lular s s s Autòtrofa i Tipus de Autòtrofa i heteròtrof Heteròtrofa Autòtrofa Heteròtrofa nutrició heteròtrofa a Bacteris i Bolets , Falgueres, Vertebrats, Exemples/ Protozous i cianobacter floridures i molses, insectes, grups Algues is llevats arbres… cucs…
 • 10. Els éssers vius 8. Les espècies Espècie: és un grup d'individus semblants que es poden reproduir entre si i donar lloc a una descendència fèrtil. 2 maneres per anomenar-los: -Nom vulgar. - Nom científic: Segueix unes regles segons la nomenclatura binomial.  Es compon de paraules amb arrels llatines  Primera lletra en majúscules i la resta en minúscules  S’escriu en cursiva i sinó subratllat. Exemple: Gos  Can canis
 • 11. Els éssers vius 9. La biodiversitat Biodiversitat: S'anomena diversitat biològica o biodiversitat la varietat de formes de vida que viuen a la Terra o en una zona. Actualment s’han estudiat uns 2 milions d’espècies. Les principals causes de la desaparició de la biodiversitat són: - La destrucció i la fragmentació d’hàbitats. - Les contaminacions de l’aigua, del sòl i de l’atmosfera. - La caça i la pesca incontrolades. - La introducció d’espècies exòtiques. La biodiversitat s’ha de conservar per raons ètiques, estètiques i científiques.
 • 12. Els éssers vius Glossari  Aparell: Conjunt de diferents sistemes que es coordinen per realitzar una funció més complexa.  Biodiversitat: Conjunt d’espècies d’una zona concreta.  Cèl·lula: Estructura més petita que pot realitzar les tres funcions vitals.  Colònia: Conjunt de cèl·lules idèntiques que viuen juntes i provenen d’una sola.  Espècie: Conjunt d’individus amb característiques iguals que poden reproduir-se entre ells i tenir descendència fèrtil.  Fotosíntesi: Procés pel qual els vegetals es fabriquen la seva matèria orgànica (aliment) a partir de matèria inorgànica i l’energia de la llum.  Gàmeta: Cèl·lula sexual d’un organisme, encarregada en fer la fecundació amb un altre gàmeta del sexe contrari.  Matèria inorgànica: Substàncies que són presents a la natura i poden existir independentment dels éssers vius.
 • 13. Els éssers vius Glossari  Nutrició autòtrofa: Tipus de nutrició dels éssers autòtrofs per la qual es fabriquen la seva matèria orgànica a partir de matèria inorgànica  Nutrició heteròtrofa: Tipus de nutrició dels éssers heteròtrofs per la qual han d’incorporar la matèria orgànica (aliment) de l’exterior.  Òrgan: Estructura formada d’un o més teixits que actuen coordinament en la realització d’una funció.  Pluricel·lular: Format de més d’una cèl·lula.  Reproducció asexual: Tipus de reproducció on un individu sol forma una o vàries còpies.  Reproducció sexual: Tipus de reproducció on dos individus es creuen per obtenir descendència.  Sistema: Conjunt d’òrgans que actuen conjuntament.
 • 14. Els éssers vius Glossari  Tàxon: Grup que es fa servir per a la classificació dels éssers vius.  Teixit: Conjunt de cèl·lules del mateix tipus que realitzen una funció concreta.  Unicel·lular: Format d’una cèl·lula.  Zigot: Cèl·lula originada per la fusió dels dos gàmetes o cèl·lules sexuals.