SlideShare a Scribd company logo
UNITAT 8

El citosol i les estructures
 no membranoses de la
     cèl·lula


                1
Què estudiarem?
1.  El citoplasma
2.  Les inclusions citoplasmàtiques
3.  El citoesquelet
4.  El centrosoma
5.  Els cilis i els flagels
6.  Els ribosomes
7.  La matriu extracel·lular
8.  La paret cel·lular
                    2
1. El citoplasma
• Situat entre embolcall nuclear i membrana
 plasmàtica.
• Constituït per:
 1. El citosol
 2. El citoesquelet
 3. Els orgànuls cel·lulars
 4. Les inclusions citoplasmàtiques                       3
1.1. El citosol

• Anomenat també hialoplasma.
• Medi líquid intern del citoplasma.
• Delimitat pel sistema membranós cel·lular
 determinat per:
  1. Membrana plasmàtica.
  2. Embolcall nuclear.
  3. Membranes d’orgànuls.


                       4
1.1.1. Estructura i funcions del citosol

• Dispersió col·loïdal: 85% aigua amb
 molècules dissoltes:
  1. Pròtids: aminoàcids,enzims i proteïnes
  estructurals.
  2. Lípids.
  3. Glúcids: mono i polisacàrids.
  4. Àcids nucleics: tRNA i mRNA.
  5. Nucleòtids: ATP…
  6. Altres: nucleòsids,productes del
  metabolisme i sals minerals.

                        5
• Contingut en aigua variable, segons les
 necessitats metabòliques de la cèl·lula:
   1. Forma sol (més aigua): consistència fluida
   2. Forma gel (menys aigua): consistència
   viscosa
   Ex: locomoció cel·lular, moviment ameboide.

• Citosol regula el pH intracel·lular.

• Hi tenen lloc la majoria de les reaccions
 metabòliques. Alt contingut d’enzims.
                         6
• Reaccions metabòliques importants al citosol
 1. Gliconeogènesi: síntesi del glicogen.
 2. Glicogenòlisi: degradació del glicogen.
 3. Biosíntesi d’aminoàcids: síntesi de proteïnes,
  activació o unió dels aminoàcids amb els tRNA
  respectius.
 4. Modificacions proteiques.
 5. Lipogènesi: biosíntesi àcids grassos
  condensant el malonil-CoA.
 6. Fermentació làctica: en condicions
  anaeròbiques, transformació de l’àcid pirúvic de
  la glicòlisi en àcid làctic (agulletes).
 7. Moltes reaccions amb ATP o tRNA implicats.

                         7
• Els processos anteriors es duen a terme
 gràcies a la comunicació que hi ha entre el
 nucleoplasma i el citosol a través dels porus
 nuclears.

• El citosol conté el citoesquelet fibrós i
 orgànuls cel·lulars (amb o sense
 membrana).

• També hi trobem macromolècules de
 reserva energètica, formant grànuls: les
 inclusions cel·lulars. Ex: glicogen i lípids.
                         8
2. Les inclusions
      citoplasmàtiques
• Acumulacions de substàncies hidròfobes
 no envoltades de membrana.
• En les cèl·lules procariotes i eucariotes,
 animals i vegetals.
• Poden ser de 3 tipus:
   1. Reserva energètica.
   2. Pigments
   3. Proteïnes precipitades per excessiva
   concentració

                        9
2.1. Inclusions de reserva
• Cèl·lules animals:
  1. Glicogen:
  Abundant en cèl·lules hepàtiques i musculars.
  Quan la concentració de glucosa en sang és
  inferior a 1g/L el glicogen s’hidrolitza.
  El de les cèl·lules hepàtiques es reparteix pel
  cos, el de les musculars l’empren elles.
  2. Lípids:
  Triglicèrids normalment, en forma de gotes al
  citosol especialment en adipòcits.

                         10
• Cèl·lules vegetals:
  1. Gotes de greix:
  En llavors oleaginoses
  2. Olis essencials:
  Terpens que formen gotetes líquides.
  En cèl·lules de plantes aromàtiques i
  pericarpis de cítrics.
  3. Làtex:
  Líquid lletós per tapar
  ferides. En eufòrbies,
  arbre del cautxú…

                      11
2.2. Pigments
• Substàncies acolorides presents en els
 teixits animals.
• Lipofucsina: groc terrós, producte final de
 l’activitat cel·lular i abundant en cèl·lules
 nervioses i cardíaques envellides.
• Hemosiderina: terrosa i groguenca
 resultat de la degradació de hemoglobina
 quan es destrueixen els eritròcits.

                       12
2.3. Inclusions de proteïnes
      precipitades
• Generalment productes de rebuig.
• Depòsits de diferents proteïnes,
 generalment cristal·litzades, en cèl·lules
 animals.
• Ex: cristalls de Charcot-Böttcher en tubs
 seminífers de mamífer i cristalls de Reinke
 de les cèl·lules de Leydig també en tubs
 seminífers.
                      13
3. El citoesquelet
• Xarxa de filaments proteics amb funció
 esquelètica.
• Aquests filaments s’associen entre ells i amb el
 sistema membranós mitjançant proteïnes.
• Present en totes les cèl·lules eucariotes.
• Tres tipus de filaments:
   1. Microfilaments
   2. Filaments intermedis
   3. Microtúbuls
                           14
Membrana
                 plasmàtica
        Microfilaments
 Filaments
intermedis  Microtúbuls                       15
16
3.1. Microfilaments

• Component més abundant del
 citoesquelet.

• Filaments d’actina (70 Å): 2
 cadenes actina en hèlix.

• Filaments de miosina: feixos
 gruixuts de miosina
                 17
• Funcions dels microfilaments
 1. Mantenir forma cel·lular, però no fixa: constitueixen el
  còrtex, estructura reticular densa sota la membrana
  plasmàtica.
 2. Generar emissió pseudopodis: necessaris pel
  desplaçament i la fagocitosi d’algunes cèl·lules.
  Creixement de les fibres d’actina a favor de l’avanç del
  pseudopodi.
 3. Generar i estabilitzar prolongacions citoplasmàtiques:
  microvellositats de l’epiteli intestinal. Prolongacions que se
  sostenen graciés als microfilaments d’actina associats a
  proteïnes.
 4. Possibilitar el moviment contràctil de les cèl·lules
  musculars: la miosina provoca aproximació de l’actina
  gastant ATP escurçant les miofibril·les = musculatura
  contreta.


                                18
Moviment de contracció muscular

              Caps de miosina
Actina
     Miosina
     Múscul relaxat
     Múscul contret
                       19
20
3.2. Filaments intermedis

• Constituïts per proteïnes filamentoses.
• Gruix intermedi entre els altres dos
 (microfilaments i microtúbuls) de 150Å.
• Funcions:
 • Generalment estructurals.
 • Manteniment forma cel·lular, típics en
  cèl·lules sotmeses a esforços mecànics
  (musculars llises i epitelials).

                       21
• Diversos tipus:
  1. Neurofilaments: axons neuronals.
  2. Tonofilaments o filaments de
  queratina: en cèl·lules epitelials
  especialment als desmosomes. Les
  més superficials es queratinitzen com
  els cabells, ungles o pell.
  3. Filaments de vimentina: teixit
  conjuntiu.
  4. Filaments de desmina: cèl·lules
  musculars.

                      22
23
3.3. Microtúbuls
• Formats per dímers de β i α-tubulina.
• Originats a partir del centre organitzador de
 microtúbuls:
 • En animals s’anomena regió pericentriolar del
  centrosoma.
 • En vegetals s’anomena material birefringent del
  centrosoma.
• Donen lloc a: citoesquelet, fus acromàtic,
 centríols i estructures que se’n deriven (cilis i
 flagels).
• Són cilíndrics i buits, formats de 13
 protofilaments constituïts per dímers de tubulina.
• Gruix: 250 Å.
                           24
25
• Funcions dels microtúbuls
 1. Realitzar moviment cel·lular: elements
  estructurals dels cilis i flagels, participen en emissió
  de pseudopodis.
 2. Serveixen de base per estructurar citoesquelet:
  atesa la seva grandària en són l’element més
  important.
 3. Determinar forma cel·lular: axó neuronal.
 4. Distribueix els orgànuls: alguns es desplacen al
  llarg dels microtúbuls, vesícules, cloroplasts,
  mitocondris i vacúols. RE i AG estan quiets perquè
  els subjecten.
 5. Mobilitzar cromosomes: formen el fus acromàtic o
  mitòtic que reparteix els cromosomes a les filles.
                                26
27
28
29
30
4. El centrosoma
• També citocentre.
• Centre dinàmic cel·lular: correspon a la
 zona on hi ha el centre organitzador de
 microtúbuls (COM).
• Responsable, del moviment cel·lular
 realitzat pels microtúbuls en el fus
 acromàtic i de l’extern de cilis i flagels.


                        31
• Tipus de centrosomes

1. Amb centríols: cèl·lules animals, de
 protozous i algues.
2. Sense centríols: fongs, vegetals
 superiors i alguns protozous. Sense límits
 definits. Els microtúbuls del fus acromàtic
 es formen ben igual. Si participen en el
 repartiment cromosomal s’anomenen
 casquets polars.

                        32
33
4.1. Estructura i funció del
       centrosoma
• Centrosoma amb centríols:
   1. Regió pericentriolar: COM, orgànul que origina
   els microtúbuls.
   2. Àster: conjunt de microtúbuls radials que surten
   de la regió pericentriolar. Les seves fibres fixen
   centrosomes a la membrana durant la mitosi.
   3. Diplosoma: dos centríols perpendiculars entre si.
   Cada centríol format per 9 triplets de microtúbuls
   formant un cilindre. Estructura estable gràcies a
   proteïnes que uneixen els triplets amb ponts.
• Els centrosomes originen undulipodis (cilis i
 flagels), fus acromàtic i estructura del
 citoesquelet.
                            34
35
5. Els cilis i els flagels
• També undulipodis.
• Prolongacions citoplasmàtiques mòbils a la
 superfície cel·lular.
• Estructura interna: 9 + 2, 9 doblets i 2 microtúbuls
 centrals.
• Gruix de 0.25µm.
• Llargada: cilis (2 a 20µm) gran nombre, flagels (10 a
 200µm) nombre reduït, un o dos.
• Responsables mobilitat de la cèl·lula. Els cilis creen
 turbulències al voltant de la cèl·lula per atraure
 aliment o desplacen substàncies externes.

                            36
37
5.1. Estructura i funció de cilis i flagels
 • De l’exterior a l’interior hi ha 4 zones:
  1. Tija:
     - Eix intern o axonema (2 microtúbuls envoltats per
     una beina central)
     - 9 parells de microtúbuls
     - Medi intern
     - Membrana plasmàtica.
     - Molècules proteiques presents:
         -Nexina: uneix diplets entre si i manté la
         disposició cilíndrica de l’axonema.
         - Fibres radials: uneix diplets amb beina.
         - Dineïna: funció ATPasa permetent el
         moviment entre els diferents grups de
         microtúbuls (moviment de l’undulipodi).

                                38
2. Zona de transició:
 - Formada per diplets però sense el central i
 sense membrana plasmàtica ja que es troba
 dins el citoplasma.
3. Corpuscle basal o cinetosoma:
 - 9 triplets de microtúbuls.
 - Dos parts:
    - Superior o distal: igual que un centríol,
    aquí s’organitzen els microtúbuls que
    formaran l’axonema.
    -Inferior o proximal: eix central proteic d’on
    surten làmines radials cap als 9 triplets
    perifèrics. Estructura roda de carro.
4. Arrel:
 Conjunt de microfilaments de funció contràctil.
                            39
40
6. Els ribosomes
• Estructures globulars, sense membrana.
• Constituïts per: diferents proteïnes associades a
 rRNA procedents del nuclèol.
• Presents en totes les cèl·lules, escassos en
 espermatozous i eritròcits.
• Dispersos al citosol o adherits a membrana del
 RER a través de riboforines (proteïnes). També
 en mitocondris i estromes de cloroplasts
 semblants als ribosomes procariotes.

                           41
6.1. Estructura dels ribosomes
        eucariotes
• Corpuscles esfèrics de 200 Å de diàmetre.
• Textura porosa.
• Velocitat de sedimentació de 80 S.
• Dues subunitats:
   1. Petita: 40 S
   2. Grossa: 65 S
• Subunitats separades al citoplasma, s’uneix
 només per sintetitzar proteïnes.
• Ribosma = 80% aigua, 10% rRNA i 10%
 Proteïnes. En pes sec rRNA = proteïnes (50%).

                         42
• La principal funció dels ribosomes
 eucariotes és la biosíntesi de proteïnes:
   1. L’mRNA s’uneix a subunitat petita (40 S).
   2. Després s’hi uneix la grossa (65 S).
   3. Comença la síntesi proteica.
   4. Un cop acabada la síntesi les subunitats
   se separen de nou.
   5. L’mRNA és llegit per 5-40 ribosomes
   separats 100 Å. Aquestes cadenes són els
   poiribosomes o polisomes.


                          43
44
7. La matriu extracel·lular
• Element propi cèl·lules animals.
• Manté unides cèl·lules d’un teixit i teixits d’un
 òrgan.
• Formada per fibres proteiques.
• Proporciona consistència, elasticitat i resistència,
 condicionant la forma, desenvolupament i
 proliferació de les cèl·lules.
• Abundant en teixits connectius (conjuntiu i
 cartilaginós).
• Acumula: depòsits de fosfat de calci (t. ossi), de
 quitina (exoesquelet artròpodes) o sílice
 (esponges).

                           45
7.1. Estructura de la matriu
     extracel·lular
• Composta per substància fonamental
 amorfa on hi ha immersa una xarxa de
 fibres proteiques:
   1. Col·lagen
   2. Elastina
   3. Fibronectina                     46
• Col·lagen:
  - Proteïna filamentosa de 3 cadenes en triple
  hèlix. Estructura, resistència i consistència.

• Elastina:
  - Proteïna filamentosa que proporciona
  elasticitat.

• Fibronectina:
  - Glicoproteïna que forma trama filamentosa
  amb funció adherent entre cèl·lules i entre
  elles i fibres de col·lagen.

                         47
• Substància fonamental amorfa:
  - Constituïda per proteoglicans.
  - Proteoglicans: llarga cadena d’àcid
  hialurònic amb moltes proteïnes
  filamentoses unides. Similar a un arbre
  on les branques són les proteïnes
  filamentoses. Les fulles són
  glicosaminoglicans (hidròfils) que
  retenen aigua i ions.

                       48
49
7.2. Funcions de la matriu
       extracel·lular
• Servir de nexe d’unió.
• Omplir espais intercel·lulars.
• Donar consistència als teixits i òrgans.
• Resistència a la compressió: gràcies a aigua
 retinguda per substància fonamental amorfa.
• Permet difusió de molècules hidrosolubles a
 través seu.
• A través d’ella migren les cèl·lules. Influeix en la
 disposició espacial cel·lular.

                             50
8. La paret cel·lular
• Coberta gruixada i rígida de cèl·lules
 vegetals, fongs i bacteris.

• Paret eucariota i procariota són diferents:
   - En eucariotes trobem microfibril·les
   de polisacàrids. En procariotes no.                        51
8.1. Paret cel·lular de vegetals
• Formada per una xarxa de fibres de cel·lulosa i
 una matriu.
• En la matriu hi ha aigua, sals minerals,
 hemicel·lulosa i pectina (reté aigua).
• La cèl·lula secreta la cel·lulosa que es diposita
 formant capes. D’exterior a interior:
   1. Làmina mitjana
   2. Paret primària
   3. Paret secundària

                           52
• Làmina mitjana: primera
 capa sintetitzada.
• Paret primària: segona
 capa sintetitzada. Prima,
 flexible i elàstica.
• Paret secundària: Última
 capa sintetitzada.
 Perdura després de la
 mort cel·lular. Serveix de
 suport a les plantes,
 sobretot arbres que per
 això poden créixer tant.

                53
• La matriu es pot impregnar amb:
   1. Lignina:
   Rigidesa a la paret, en teixits llenyosos.
   2. Suberina i cutina:
   Impermeabilitzen la paret. Suberina a
   l’escorça i cutina a epidermis de fulles i
   tiges.
   3. Carbonat calci i sílice:
   Rígides a epidermis de moltes fulles.

                       54
• Funcions de la paret vegetal

1. Dóna forma i rigidesa a la cèl·lula
 vegetal impedint que es trenqui: la
 cèl·lula manté un gradient osmòtic que fa
 que entri constantment aigua al
 citoplasma.

2. Cèl·lules meristemàtiques (creixement
 de la planta) tenen paret primària molt
 prima i AG molt desenvolupat per fabricar
 components de la paret cel·lular.
                       55
8.1.1. Plasmodesmes i porus

• Intercanvi aigua i soluts entre cèl·lules:
   - Plasmodesmes: orificis per on es
   comuniquen els citoplasmes de les
   dues cèl·lules en contacte, formats en
   la divisió cel·lular quan es forma la
   làmina mitjana. Distribuïts o formant
   grups (camps primaris de porus).
   - Porus: cavitats o depressions de la
   paret secundària.

                        56
8.2. Paret cel·lular de fongs
• Formada per polisacàrids i proteïnes:
 quitina, glican i mannan.

• Composició és diferent entre grups (i
 edat) i serveix d’indicador taxonòmic.
 També varia segons el pH, la temperatura
 i la composició del medi.


                       57
• Esquelet rígid de fibril·les de polisacàrids
 (principalment quitina) + material cimentant
 (amorf) formant un gel molt viscós.
• Compost cimentant: polisacàrids no fibril·lars,
 proteïnes i lípids.
• Fibril·les de diàmetre semblant al de les de
 cel·lulosa de vegetals.
• Característiques principals:
   1. Gran plasticitat: davant els possibles
   tipus d’estrès ambiental (canvis osmòtics).
   2. Interacció amb el medi: proteïnes de la
   paret , algunes adhesives i actuen com a
   receptors en el medi extern, altres amb
   capacitat immunògena.
                          58
59
8.3. Paret bacteriana
• Tant en gram+ (membrana i paret) com en
 gram- (membrana-paret-membrana) hi ha una
 capa de mureïna: peptidoglicà de NAG (N-
 acetilglucosamina) i NAM (N-acetilmuràmic)
 units formant xarxes.
• Molts antibiòtics (penicil·lina) no destrueixen la
 paret sinó que impedeixen la unió entre NAM-
 NAG. S’impedeix la proliferació bacteriana.
• El procariota Aphragmabacteria no pot
 sintetitzar l’àcid muràmic i per tant no presenta
 paret cel·lular. La penicil·lina no els pot atacar.
                            60
61

More Related Content

What's hot

T2 catabolisme
T2 catabolismeT2 catabolisme
T2 catabolisme
montsejaen
 
Biologia 2n Batxillerat. UD20. Biotecnologia i enginyeria genètica
Biologia 2n Batxillerat. UD20. Biotecnologia i enginyeria genèticaBiologia 2n Batxillerat. UD20. Biotecnologia i enginyeria genètica
Biologia 2n Batxillerat. UD20. Biotecnologia i enginyeria genètica
Oriol Baradad
 
Biologia 2n Batxillerat. UD15. Alteracions de la informació genètica
Biologia 2n Batxillerat. UD15. Alteracions de la informació genèticaBiologia 2n Batxillerat. UD15. Alteracions de la informació genètica
Biologia 2n Batxillerat. UD15. Alteracions de la informació genètica
Oriol Baradad
 
Biologia 2n Batxillerat. UD17. Microorganismes, malalties i biotecnologia
Biologia 2n Batxillerat. UD17. Microorganismes, malalties i biotecnologiaBiologia 2n Batxillerat. UD17. Microorganismes, malalties i biotecnologia
Biologia 2n Batxillerat. UD17. Microorganismes, malalties i biotecnologia
Oriol Baradad
 
Biologia 2n Batxillerat. U05. Les proteïnes
Biologia 2n Batxillerat. U05. Les proteïnesBiologia 2n Batxillerat. U05. Les proteïnes
Biologia 2n Batxillerat. U05. Les proteïnes
Oriol Baradad
 
Biologia 2n Batxillerat. UD19. Anomalies del sistema immunitari
Biologia 2n Batxillerat. UD19. Anomalies del sistema immunitariBiologia 2n Batxillerat. UD19. Anomalies del sistema immunitari
Biologia 2n Batxillerat. UD19. Anomalies del sistema immunitari
Oriol Baradad
 
T4 anabolisme heteròtrof
T4 anabolisme heteròtrofT4 anabolisme heteròtrof
T4 anabolisme heteròtrof
montsejaen
 
35. La membrana plasmàtica i
35. La membrana plasmàtica i35. La membrana plasmàtica i
35. La membrana plasmàtica i
Dani Ribo
 
Orgànuls cel·lulars delimitats per membranes
Orgànuls cel·lulars delimitats per membranesOrgànuls cel·lulars delimitats per membranes
Orgànuls cel·lulars delimitats per membranes
CC NN
 
Biologia 2n Batxillerat. U04. Els lípids
Biologia 2n Batxillerat. U04. Els lípidsBiologia 2n Batxillerat. U04. Els lípids
Biologia 2n Batxillerat. U04. Els lípids
Oriol Baradad
 
Biologia 2n Batxillerat. U11. Anabolisme
Biologia 2n Batxillerat. U11. AnabolismeBiologia 2n Batxillerat. U11. Anabolisme
Biologia 2n Batxillerat. U11. Anabolisme
Oriol Baradad
 
LA MEIOSI (Biologia. 1r Batx)
LA MEIOSI (Biologia. 1r Batx)LA MEIOSI (Biologia. 1r Batx)
LA MEIOSI (Biologia. 1r Batx)
Míriam Redondo Díaz (Naturalsom)
 
Tema 7 membranes cel·lulars i orgànuls no delimitats per membranes
Tema 7 membranes cel·lulars i orgànuls no delimitats per membranesTema 7 membranes cel·lulars i orgànuls no delimitats per membranes
Tema 7 membranes cel·lulars i orgànuls no delimitats per membranes
dexperimentals.an
 
44. L'aparell de golgi
44. L'aparell de golgi44. L'aparell de golgi
44. L'aparell de golgi
Dani Ribo
 
04. Els bioelements
04. Els bioelements04. Els bioelements
04. Els bioelements
Dani Ribo
 
Unitat 5
Unitat 5Unitat 5
Unitat 5
CC NN
 
50. El nucli cel·lular
50. El nucli cel·lular50. El nucli cel·lular
50. El nucli cel·lular
Dani Ribo
 
Biologia 2n Batxillerat. U03. Els glúcids
Biologia 2n Batxillerat. U03. Els glúcidsBiologia 2n Batxillerat. U03. Els glúcids
Biologia 2n Batxillerat. U03. Els glúcids
Oriol Baradad
 

What's hot (20)

T2 catabolisme
T2 catabolismeT2 catabolisme
T2 catabolisme
 
Biologia 2n Batxillerat. UD20. Biotecnologia i enginyeria genètica
Biologia 2n Batxillerat. UD20. Biotecnologia i enginyeria genèticaBiologia 2n Batxillerat. UD20. Biotecnologia i enginyeria genètica
Biologia 2n Batxillerat. UD20. Biotecnologia i enginyeria genètica
 
Biologia 2n Batxillerat. UD15. Alteracions de la informació genètica
Biologia 2n Batxillerat. UD15. Alteracions de la informació genèticaBiologia 2n Batxillerat. UD15. Alteracions de la informació genètica
Biologia 2n Batxillerat. UD15. Alteracions de la informació genètica
 
Biologia 2n Batxillerat. UD17. Microorganismes, malalties i biotecnologia
Biologia 2n Batxillerat. UD17. Microorganismes, malalties i biotecnologiaBiologia 2n Batxillerat. UD17. Microorganismes, malalties i biotecnologia
Biologia 2n Batxillerat. UD17. Microorganismes, malalties i biotecnologia
 
Biologia 2n Batxillerat. U05. Les proteïnes
Biologia 2n Batxillerat. U05. Les proteïnesBiologia 2n Batxillerat. U05. Les proteïnes
Biologia 2n Batxillerat. U05. Les proteïnes
 
Biologia 2n Batxillerat. UD19. Anomalies del sistema immunitari
Biologia 2n Batxillerat. UD19. Anomalies del sistema immunitariBiologia 2n Batxillerat. UD19. Anomalies del sistema immunitari
Biologia 2n Batxillerat. UD19. Anomalies del sistema immunitari
 
T4 anabolisme heteròtrof
T4 anabolisme heteròtrofT4 anabolisme heteròtrof
T4 anabolisme heteròtrof
 
35. La membrana plasmàtica i
35. La membrana plasmàtica i35. La membrana plasmàtica i
35. La membrana plasmàtica i
 
Orgànuls cel·lulars delimitats per membranes
Orgànuls cel·lulars delimitats per membranesOrgànuls cel·lulars delimitats per membranes
Orgànuls cel·lulars delimitats per membranes
 
Biologia 2n Batxillerat. U04. Els lípids
Biologia 2n Batxillerat. U04. Els lípidsBiologia 2n Batxillerat. U04. Els lípids
Biologia 2n Batxillerat. U04. Els lípids
 
Biologia 2n Batxillerat. U11. Anabolisme
Biologia 2n Batxillerat. U11. AnabolismeBiologia 2n Batxillerat. U11. Anabolisme
Biologia 2n Batxillerat. U11. Anabolisme
 
LA NUTRICIÓ DE LES PLANTES
LA NUTRICIÓ DE LES PLANTESLA NUTRICIÓ DE LES PLANTES
LA NUTRICIÓ DE LES PLANTES
 
LA MEIOSI (Biologia. 1r Batx)
LA MEIOSI (Biologia. 1r Batx)LA MEIOSI (Biologia. 1r Batx)
LA MEIOSI (Biologia. 1r Batx)
 
Tema 3 lípids
Tema 3 lípidsTema 3 lípids
Tema 3 lípids
 
Tema 7 membranes cel·lulars i orgànuls no delimitats per membranes
Tema 7 membranes cel·lulars i orgànuls no delimitats per membranesTema 7 membranes cel·lulars i orgànuls no delimitats per membranes
Tema 7 membranes cel·lulars i orgànuls no delimitats per membranes
 
44. L'aparell de golgi
44. L'aparell de golgi44. L'aparell de golgi
44. L'aparell de golgi
 
04. Els bioelements
04. Els bioelements04. Els bioelements
04. Els bioelements
 
Unitat 5
Unitat 5Unitat 5
Unitat 5
 
50. El nucli cel·lular
50. El nucli cel·lular50. El nucli cel·lular
50. El nucli cel·lular
 
Biologia 2n Batxillerat. U03. Els glúcids
Biologia 2n Batxillerat. U03. Els glúcidsBiologia 2n Batxillerat. U03. Els glúcids
Biologia 2n Batxillerat. U03. Els glúcids
 

Viewers also liked

P3 pac3 presentacio_comercial
P3 pac3 presentacio_comercialP3 pac3 presentacio_comercial
P3 pac3 presentacio_comercial
vicen
 
IM creativitat i motivació 16
IM creativitat i motivació 16IM creativitat i motivació 16
IM creativitat i motivació 16
Nuria Alart
 
Biologia 2n Batxillerat. U01. Treball científic
Biologia 2n Batxillerat. U01. Treball científicBiologia 2n Batxillerat. U01. Treball científic
Biologia 2n Batxillerat. U01. Treball científic
Oriol Baradad
 
Biologia 2n Batxillerat. U10. Metabolisme. Catabolisme
Biologia 2n Batxillerat. U10. Metabolisme. CatabolismeBiologia 2n Batxillerat. U10. Metabolisme. Catabolisme
Biologia 2n Batxillerat. U10. Metabolisme. Catabolisme
Oriol Baradad
 
Biologia 2n Batxillerat. UD18. El procés immunitari
Biologia 2n Batxillerat. UD18. El procés immunitariBiologia 2n Batxillerat. UD18. El procés immunitari
Biologia 2n Batxillerat. UD18. El procés immunitari
Oriol Baradad
 
T6 biodiversitat
T6 biodiversitatT6 biodiversitat
T6 biodiversitat
montsejaen
 
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.
Oriol Baradad
 
Biologia 2n Batxillerat. U12. Reproducció cel·lular
Biologia 2n Batxillerat. U12. Reproducció cel·lularBiologia 2n Batxillerat. U12. Reproducció cel·lular
Biologia 2n Batxillerat. U12. Reproducció cel·lular
Oriol Baradad
 

Viewers also liked (9)

P3 pac3 presentacio_comercial
P3 pac3 presentacio_comercialP3 pac3 presentacio_comercial
P3 pac3 presentacio_comercial
 
IM creativitat i motivació 16
IM creativitat i motivació 16IM creativitat i motivació 16
IM creativitat i motivació 16
 
Biologia 2n Batxillerat. U01. Treball científic
Biologia 2n Batxillerat. U01. Treball científicBiologia 2n Batxillerat. U01. Treball científic
Biologia 2n Batxillerat. U01. Treball científic
 
Biologia 2n Batxillerat. U10. Metabolisme. Catabolisme
Biologia 2n Batxillerat. U10. Metabolisme. CatabolismeBiologia 2n Batxillerat. U10. Metabolisme. Catabolisme
Biologia 2n Batxillerat. U10. Metabolisme. Catabolisme
 
Biologia 2n Batxillerat. UD18. El procés immunitari
Biologia 2n Batxillerat. UD18. El procés immunitariBiologia 2n Batxillerat. UD18. El procés immunitari
Biologia 2n Batxillerat. UD18. El procés immunitari
 
T6 biodiversitat
T6 biodiversitatT6 biodiversitat
T6 biodiversitat
 
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.
 
Classificació d'essers vius
Classificació d'essers vius Classificació d'essers vius
Classificació d'essers vius
 
Biologia 2n Batxillerat. U12. Reproducció cel·lular
Biologia 2n Batxillerat. U12. Reproducció cel·lularBiologia 2n Batxillerat. U12. Reproducció cel·lular
Biologia 2n Batxillerat. U12. Reproducció cel·lular
 

Similar to Biologia 2n Batxillerat. U08.Citosol i estructures no membranoses

Bio1 09 10 Unitat6(Citoplasm)
Bio1 09 10 Unitat6(Citoplasm)Bio1 09 10 Unitat6(Citoplasm)
Bio1 09 10 Unitat6(Citoplasm)
tiotavio
 
Orgànuls cel·lulars
Orgànuls cel·lularsOrgànuls cel·lulars
Orgànuls cel·lulars
Francinons
 
Orgànuls cel.lulars
Orgànuls cel.lularsOrgànuls cel.lulars
Orgànuls cel.lulars
conchi
 
Ud6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funció
Ud6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funcióUd6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funció
Ud6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funció
Bfalco
 
Ud6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funció
Ud6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funcióUd6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funció
Ud6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funció
Bfalco
 
La Cel
La CelLa Cel
La Cel
conchi
 
ceulasl teixit organos del cuerpo humano
ceulasl teixit organos del cuerpo humanoceulasl teixit organos del cuerpo humano
ceulasl teixit organos del cuerpo humano
AdrianaMiclea2
 
Unitat_1_ 4t_ESO
Unitat_1_ 4t_ESOUnitat_1_ 4t_ESO
Unitat_1_ 4t_ESO
ebanqueri
 
Expo 2 (Célula Procariota y Eucariota)
Expo 2 (Célula Procariota y Eucariota)Expo 2 (Célula Procariota y Eucariota)
Expo 2 (Célula Procariota y Eucariota)
Javier
 
Bio1 09 10 Unitat7(Nucli Mitosi)
Bio1 09 10 Unitat7(Nucli Mitosi)Bio1 09 10 Unitat7(Nucli Mitosi)
Bio1 09 10 Unitat7(Nucli Mitosi)
tiotavio
 
La cèl·lula, unitat de vida
La cèl·lula, unitat de vidaLa cèl·lula, unitat de vida
La cèl·lula, unitat de vida
CC NN
 
Organuls característiques esquema y quadre
Organuls característiques esquema y quadreOrganuls característiques esquema y quadre
Organuls característiques esquema y quadre
BiancaPlasenciaArtea
 
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lular
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lular4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lular
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lular
INS Escola Intermunicipal del Penedès
 

Similar to Biologia 2n Batxillerat. U08.Citosol i estructures no membranoses (20)

Bio1 09 10 Unitat6(Citoplasm)
Bio1 09 10 Unitat6(Citoplasm)Bio1 09 10 Unitat6(Citoplasm)
Bio1 09 10 Unitat6(Citoplasm)
 
Orgànuls cel·lulars
Orgànuls cel·lularsOrgànuls cel·lulars
Orgànuls cel·lulars
 
Orgànuls cel.lulars
Orgànuls cel.lularsOrgànuls cel.lulars
Orgànuls cel.lulars
 
Ud6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funció
Ud6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funcióUd6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funció
Ud6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funció
 
Ud6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funció
Ud6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funcióUd6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funció
Ud6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funció
 
La Cel
La CelLa Cel
La Cel
 
ceulasl teixit organos del cuerpo humano
ceulasl teixit organos del cuerpo humanoceulasl teixit organos del cuerpo humano
ceulasl teixit organos del cuerpo humano
 
Unitat_1_ 4t_ESO
Unitat_1_ 4t_ESOUnitat_1_ 4t_ESO
Unitat_1_ 4t_ESO
 
Cel eucariota
Cel eucariotaCel eucariota
Cel eucariota
 
Delimitat
DelimitatDelimitat
Delimitat
 
Expo 2 (Célula Procariota y Eucariota)
Expo 2 (Célula Procariota y Eucariota)Expo 2 (Célula Procariota y Eucariota)
Expo 2 (Célula Procariota y Eucariota)
 
Ud1 na1 professor
Ud1 na1 professorUd1 na1 professor
Ud1 na1 professor
 
Bio1 09 10 Unitat7(Nucli Mitosi)
Bio1 09 10 Unitat7(Nucli Mitosi)Bio1 09 10 Unitat7(Nucli Mitosi)
Bio1 09 10 Unitat7(Nucli Mitosi)
 
La cèl·lula, unitat de vida
La cèl·lula, unitat de vidaLa cèl·lula, unitat de vida
La cèl·lula, unitat de vida
 
Organuls característiques esquema y quadre
Organuls característiques esquema y quadreOrganuls característiques esquema y quadre
Organuls característiques esquema y quadre
 
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lular
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lular4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lular
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lular
 
Unitat3
Unitat3Unitat3
Unitat3
 
Unitat3
Unitat3Unitat3
Unitat3
 
Ud3
Ud3Ud3
Ud3
 
Tema 8
Tema 8Tema 8
Tema 8
 

Biologia 2n Batxillerat. U08.Citosol i estructures no membranoses

 • 1. UNITAT 8 El citosol i les estructures no membranoses de la cèl·lula 1
 • 2. Què estudiarem? 1. El citoplasma 2. Les inclusions citoplasmàtiques 3. El citoesquelet 4. El centrosoma 5. Els cilis i els flagels 6. Els ribosomes 7. La matriu extracel·lular 8. La paret cel·lular 2
 • 3. 1. El citoplasma • Situat entre embolcall nuclear i membrana plasmàtica. • Constituït per: 1. El citosol 2. El citoesquelet 3. Els orgànuls cel·lulars 4. Les inclusions citoplasmàtiques 3
 • 4. 1.1. El citosol • Anomenat també hialoplasma. • Medi líquid intern del citoplasma. • Delimitat pel sistema membranós cel·lular determinat per: 1. Membrana plasmàtica. 2. Embolcall nuclear. 3. Membranes d’orgànuls. 4
 • 5. 1.1.1. Estructura i funcions del citosol • Dispersió col·loïdal: 85% aigua amb molècules dissoltes: 1. Pròtids: aminoàcids,enzims i proteïnes estructurals. 2. Lípids. 3. Glúcids: mono i polisacàrids. 4. Àcids nucleics: tRNA i mRNA. 5. Nucleòtids: ATP… 6. Altres: nucleòsids,productes del metabolisme i sals minerals. 5
 • 6. • Contingut en aigua variable, segons les necessitats metabòliques de la cèl·lula: 1. Forma sol (més aigua): consistència fluida 2. Forma gel (menys aigua): consistència viscosa Ex: locomoció cel·lular, moviment ameboide. • Citosol regula el pH intracel·lular. • Hi tenen lloc la majoria de les reaccions metabòliques. Alt contingut d’enzims. 6
 • 7. • Reaccions metabòliques importants al citosol 1. Gliconeogènesi: síntesi del glicogen. 2. Glicogenòlisi: degradació del glicogen. 3. Biosíntesi d’aminoàcids: síntesi de proteïnes, activació o unió dels aminoàcids amb els tRNA respectius. 4. Modificacions proteiques. 5. Lipogènesi: biosíntesi àcids grassos condensant el malonil-CoA. 6. Fermentació làctica: en condicions anaeròbiques, transformació de l’àcid pirúvic de la glicòlisi en àcid làctic (agulletes). 7. Moltes reaccions amb ATP o tRNA implicats. 7
 • 8. • Els processos anteriors es duen a terme gràcies a la comunicació que hi ha entre el nucleoplasma i el citosol a través dels porus nuclears. • El citosol conté el citoesquelet fibrós i orgànuls cel·lulars (amb o sense membrana). • També hi trobem macromolècules de reserva energètica, formant grànuls: les inclusions cel·lulars. Ex: glicogen i lípids. 8
 • 9. 2. Les inclusions citoplasmàtiques • Acumulacions de substàncies hidròfobes no envoltades de membrana. • En les cèl·lules procariotes i eucariotes, animals i vegetals. • Poden ser de 3 tipus: 1. Reserva energètica. 2. Pigments 3. Proteïnes precipitades per excessiva concentració 9
 • 10. 2.1. Inclusions de reserva • Cèl·lules animals: 1. Glicogen: Abundant en cèl·lules hepàtiques i musculars. Quan la concentració de glucosa en sang és inferior a 1g/L el glicogen s’hidrolitza. El de les cèl·lules hepàtiques es reparteix pel cos, el de les musculars l’empren elles. 2. Lípids: Triglicèrids normalment, en forma de gotes al citosol especialment en adipòcits. 10
 • 11. • Cèl·lules vegetals: 1. Gotes de greix: En llavors oleaginoses 2. Olis essencials: Terpens que formen gotetes líquides. En cèl·lules de plantes aromàtiques i pericarpis de cítrics. 3. Làtex: Líquid lletós per tapar ferides. En eufòrbies, arbre del cautxú… 11
 • 12. 2.2. Pigments • Substàncies acolorides presents en els teixits animals. • Lipofucsina: groc terrós, producte final de l’activitat cel·lular i abundant en cèl·lules nervioses i cardíaques envellides. • Hemosiderina: terrosa i groguenca resultat de la degradació de hemoglobina quan es destrueixen els eritròcits. 12
 • 13. 2.3. Inclusions de proteïnes precipitades • Generalment productes de rebuig. • Depòsits de diferents proteïnes, generalment cristal·litzades, en cèl·lules animals. • Ex: cristalls de Charcot-Böttcher en tubs seminífers de mamífer i cristalls de Reinke de les cèl·lules de Leydig també en tubs seminífers. 13
 • 14. 3. El citoesquelet • Xarxa de filaments proteics amb funció esquelètica. • Aquests filaments s’associen entre ells i amb el sistema membranós mitjançant proteïnes. • Present en totes les cèl·lules eucariotes. • Tres tipus de filaments: 1. Microfilaments 2. Filaments intermedis 3. Microtúbuls 14
 • 15. Membrana plasmàtica Microfilaments Filaments intermedis Microtúbuls 15
 • 16. 16
 • 17. 3.1. Microfilaments • Component més abundant del citoesquelet. • Filaments d’actina (70 Å): 2 cadenes actina en hèlix. • Filaments de miosina: feixos gruixuts de miosina 17
 • 18. • Funcions dels microfilaments 1. Mantenir forma cel·lular, però no fixa: constitueixen el còrtex, estructura reticular densa sota la membrana plasmàtica. 2. Generar emissió pseudopodis: necessaris pel desplaçament i la fagocitosi d’algunes cèl·lules. Creixement de les fibres d’actina a favor de l’avanç del pseudopodi. 3. Generar i estabilitzar prolongacions citoplasmàtiques: microvellositats de l’epiteli intestinal. Prolongacions que se sostenen graciés als microfilaments d’actina associats a proteïnes. 4. Possibilitar el moviment contràctil de les cèl·lules musculars: la miosina provoca aproximació de l’actina gastant ATP escurçant les miofibril·les = musculatura contreta. 18
 • 19. Moviment de contracció muscular Caps de miosina Actina Miosina Múscul relaxat Múscul contret 19
 • 20. 20
 • 21. 3.2. Filaments intermedis • Constituïts per proteïnes filamentoses. • Gruix intermedi entre els altres dos (microfilaments i microtúbuls) de 150Å. • Funcions: • Generalment estructurals. • Manteniment forma cel·lular, típics en cèl·lules sotmeses a esforços mecànics (musculars llises i epitelials). 21
 • 22. • Diversos tipus: 1. Neurofilaments: axons neuronals. 2. Tonofilaments o filaments de queratina: en cèl·lules epitelials especialment als desmosomes. Les més superficials es queratinitzen com els cabells, ungles o pell. 3. Filaments de vimentina: teixit conjuntiu. 4. Filaments de desmina: cèl·lules musculars. 22
 • 23. 23
 • 24. 3.3. Microtúbuls • Formats per dímers de β i α-tubulina. • Originats a partir del centre organitzador de microtúbuls: • En animals s’anomena regió pericentriolar del centrosoma. • En vegetals s’anomena material birefringent del centrosoma. • Donen lloc a: citoesquelet, fus acromàtic, centríols i estructures que se’n deriven (cilis i flagels). • Són cilíndrics i buits, formats de 13 protofilaments constituïts per dímers de tubulina. • Gruix: 250 Å. 24
 • 25. 25
 • 26. • Funcions dels microtúbuls 1. Realitzar moviment cel·lular: elements estructurals dels cilis i flagels, participen en emissió de pseudopodis. 2. Serveixen de base per estructurar citoesquelet: atesa la seva grandària en són l’element més important. 3. Determinar forma cel·lular: axó neuronal. 4. Distribueix els orgànuls: alguns es desplacen al llarg dels microtúbuls, vesícules, cloroplasts, mitocondris i vacúols. RE i AG estan quiets perquè els subjecten. 5. Mobilitzar cromosomes: formen el fus acromàtic o mitòtic que reparteix els cromosomes a les filles. 26
 • 27. 27
 • 28. 28
 • 29. 29
 • 30. 30
 • 31. 4. El centrosoma • També citocentre. • Centre dinàmic cel·lular: correspon a la zona on hi ha el centre organitzador de microtúbuls (COM). • Responsable, del moviment cel·lular realitzat pels microtúbuls en el fus acromàtic i de l’extern de cilis i flagels. 31
 • 32. • Tipus de centrosomes 1. Amb centríols: cèl·lules animals, de protozous i algues. 2. Sense centríols: fongs, vegetals superiors i alguns protozous. Sense límits definits. Els microtúbuls del fus acromàtic es formen ben igual. Si participen en el repartiment cromosomal s’anomenen casquets polars. 32
 • 33. 33
 • 34. 4.1. Estructura i funció del centrosoma • Centrosoma amb centríols: 1. Regió pericentriolar: COM, orgànul que origina els microtúbuls. 2. Àster: conjunt de microtúbuls radials que surten de la regió pericentriolar. Les seves fibres fixen centrosomes a la membrana durant la mitosi. 3. Diplosoma: dos centríols perpendiculars entre si. Cada centríol format per 9 triplets de microtúbuls formant un cilindre. Estructura estable gràcies a proteïnes que uneixen els triplets amb ponts. • Els centrosomes originen undulipodis (cilis i flagels), fus acromàtic i estructura del citoesquelet. 34
 • 35. 35
 • 36. 5. Els cilis i els flagels • També undulipodis. • Prolongacions citoplasmàtiques mòbils a la superfície cel·lular. • Estructura interna: 9 + 2, 9 doblets i 2 microtúbuls centrals. • Gruix de 0.25µm. • Llargada: cilis (2 a 20µm) gran nombre, flagels (10 a 200µm) nombre reduït, un o dos. • Responsables mobilitat de la cèl·lula. Els cilis creen turbulències al voltant de la cèl·lula per atraure aliment o desplacen substàncies externes. 36
 • 37. 37
 • 38. 5.1. Estructura i funció de cilis i flagels • De l’exterior a l’interior hi ha 4 zones: 1. Tija: - Eix intern o axonema (2 microtúbuls envoltats per una beina central) - 9 parells de microtúbuls - Medi intern - Membrana plasmàtica. - Molècules proteiques presents: -Nexina: uneix diplets entre si i manté la disposició cilíndrica de l’axonema. - Fibres radials: uneix diplets amb beina. - Dineïna: funció ATPasa permetent el moviment entre els diferents grups de microtúbuls (moviment de l’undulipodi). 38
 • 39. 2. Zona de transició: - Formada per diplets però sense el central i sense membrana plasmàtica ja que es troba dins el citoplasma. 3. Corpuscle basal o cinetosoma: - 9 triplets de microtúbuls. - Dos parts: - Superior o distal: igual que un centríol, aquí s’organitzen els microtúbuls que formaran l’axonema. -Inferior o proximal: eix central proteic d’on surten làmines radials cap als 9 triplets perifèrics. Estructura roda de carro. 4. Arrel: Conjunt de microfilaments de funció contràctil. 39
 • 40. 40
 • 41. 6. Els ribosomes • Estructures globulars, sense membrana. • Constituïts per: diferents proteïnes associades a rRNA procedents del nuclèol. • Presents en totes les cèl·lules, escassos en espermatozous i eritròcits. • Dispersos al citosol o adherits a membrana del RER a través de riboforines (proteïnes). També en mitocondris i estromes de cloroplasts semblants als ribosomes procariotes. 41
 • 42. 6.1. Estructura dels ribosomes eucariotes • Corpuscles esfèrics de 200 Å de diàmetre. • Textura porosa. • Velocitat de sedimentació de 80 S. • Dues subunitats: 1. Petita: 40 S 2. Grossa: 65 S • Subunitats separades al citoplasma, s’uneix només per sintetitzar proteïnes. • Ribosma = 80% aigua, 10% rRNA i 10% Proteïnes. En pes sec rRNA = proteïnes (50%). 42
 • 43. • La principal funció dels ribosomes eucariotes és la biosíntesi de proteïnes: 1. L’mRNA s’uneix a subunitat petita (40 S). 2. Després s’hi uneix la grossa (65 S). 3. Comença la síntesi proteica. 4. Un cop acabada la síntesi les subunitats se separen de nou. 5. L’mRNA és llegit per 5-40 ribosomes separats 100 Å. Aquestes cadenes són els poiribosomes o polisomes. 43
 • 44. 44
 • 45. 7. La matriu extracel·lular • Element propi cèl·lules animals. • Manté unides cèl·lules d’un teixit i teixits d’un òrgan. • Formada per fibres proteiques. • Proporciona consistència, elasticitat i resistència, condicionant la forma, desenvolupament i proliferació de les cèl·lules. • Abundant en teixits connectius (conjuntiu i cartilaginós). • Acumula: depòsits de fosfat de calci (t. ossi), de quitina (exoesquelet artròpodes) o sílice (esponges). 45
 • 46. 7.1. Estructura de la matriu extracel·lular • Composta per substància fonamental amorfa on hi ha immersa una xarxa de fibres proteiques: 1. Col·lagen 2. Elastina 3. Fibronectina 46
 • 47. • Col·lagen: - Proteïna filamentosa de 3 cadenes en triple hèlix. Estructura, resistència i consistència. • Elastina: - Proteïna filamentosa que proporciona elasticitat. • Fibronectina: - Glicoproteïna que forma trama filamentosa amb funció adherent entre cèl·lules i entre elles i fibres de col·lagen. 47
 • 48. • Substància fonamental amorfa: - Constituïda per proteoglicans. - Proteoglicans: llarga cadena d’àcid hialurònic amb moltes proteïnes filamentoses unides. Similar a un arbre on les branques són les proteïnes filamentoses. Les fulles són glicosaminoglicans (hidròfils) que retenen aigua i ions. 48
 • 49. 49
 • 50. 7.2. Funcions de la matriu extracel·lular • Servir de nexe d’unió. • Omplir espais intercel·lulars. • Donar consistència als teixits i òrgans. • Resistència a la compressió: gràcies a aigua retinguda per substància fonamental amorfa. • Permet difusió de molècules hidrosolubles a través seu. • A través d’ella migren les cèl·lules. Influeix en la disposició espacial cel·lular. 50
 • 51. 8. La paret cel·lular • Coberta gruixada i rígida de cèl·lules vegetals, fongs i bacteris. • Paret eucariota i procariota són diferents: - En eucariotes trobem microfibril·les de polisacàrids. En procariotes no. 51
 • 52. 8.1. Paret cel·lular de vegetals • Formada per una xarxa de fibres de cel·lulosa i una matriu. • En la matriu hi ha aigua, sals minerals, hemicel·lulosa i pectina (reté aigua). • La cèl·lula secreta la cel·lulosa que es diposita formant capes. D’exterior a interior: 1. Làmina mitjana 2. Paret primària 3. Paret secundària 52
 • 53. • Làmina mitjana: primera capa sintetitzada. • Paret primària: segona capa sintetitzada. Prima, flexible i elàstica. • Paret secundària: Última capa sintetitzada. Perdura després de la mort cel·lular. Serveix de suport a les plantes, sobretot arbres que per això poden créixer tant. 53
 • 54. • La matriu es pot impregnar amb: 1. Lignina: Rigidesa a la paret, en teixits llenyosos. 2. Suberina i cutina: Impermeabilitzen la paret. Suberina a l’escorça i cutina a epidermis de fulles i tiges. 3. Carbonat calci i sílice: Rígides a epidermis de moltes fulles. 54
 • 55. • Funcions de la paret vegetal 1. Dóna forma i rigidesa a la cèl·lula vegetal impedint que es trenqui: la cèl·lula manté un gradient osmòtic que fa que entri constantment aigua al citoplasma. 2. Cèl·lules meristemàtiques (creixement de la planta) tenen paret primària molt prima i AG molt desenvolupat per fabricar components de la paret cel·lular. 55
 • 56. 8.1.1. Plasmodesmes i porus • Intercanvi aigua i soluts entre cèl·lules: - Plasmodesmes: orificis per on es comuniquen els citoplasmes de les dues cèl·lules en contacte, formats en la divisió cel·lular quan es forma la làmina mitjana. Distribuïts o formant grups (camps primaris de porus). - Porus: cavitats o depressions de la paret secundària. 56
 • 57. 8.2. Paret cel·lular de fongs • Formada per polisacàrids i proteïnes: quitina, glican i mannan. • Composició és diferent entre grups (i edat) i serveix d’indicador taxonòmic. També varia segons el pH, la temperatura i la composició del medi. 57
 • 58. • Esquelet rígid de fibril·les de polisacàrids (principalment quitina) + material cimentant (amorf) formant un gel molt viscós. • Compost cimentant: polisacàrids no fibril·lars, proteïnes i lípids. • Fibril·les de diàmetre semblant al de les de cel·lulosa de vegetals. • Característiques principals: 1. Gran plasticitat: davant els possibles tipus d’estrès ambiental (canvis osmòtics). 2. Interacció amb el medi: proteïnes de la paret , algunes adhesives i actuen com a receptors en el medi extern, altres amb capacitat immunògena. 58
 • 59. 59
 • 60. 8.3. Paret bacteriana • Tant en gram+ (membrana i paret) com en gram- (membrana-paret-membrana) hi ha una capa de mureïna: peptidoglicà de NAG (N- acetilglucosamina) i NAM (N-acetilmuràmic) units formant xarxes. • Molts antibiòtics (penicil·lina) no destrueixen la paret sinó que impedeixen la unió entre NAM- NAG. S’impedeix la proliferació bacteriana. • El procariota Aphragmabacteria no pot sintetitzar l’àcid muràmic i per tant no presenta paret cel·lular. La penicil·lina no els pot atacar. 60
 • 61. 61