SlideShare a Scribd company logo
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΣΤΑ νέα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Νεοελληνική Γλώσσα-Δημοτικό
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 4 ωρών
Τίτλος: Νιώθω ένα συναίσθημα!
Συντάκτης-συντάκτες: ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
ΑΜ:617981
Τμήμα: ΑΕ3-ΓΛΩΣΣΑ_ΔΗΜ-ΤΜ53
Επιμορφώτρια/της: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΗΛΟΣ
2023
1. Ταυτότητα διδασκαλίας
Τάξη/τάξεις: Β’ ΤΑΞΗ
Θεματικός κύκλος
Τίτλος (προαιρετικό)
«Ανθρώπινες σχέσεις, συναισθήματα, ενσυναίσθηση
Καλλιεργώ τα συναισθήματα-ενσυναίσθηση
Θεματικά Πεδία Θεματικές Ενότητες
ΘΠ 1: Προσληπτικές και
παραγωγικές δεξιότητες
(υποχρεωτικό)
(επιλέγονται 2 γλωσσικές
δεξιότητες)
1η ΘΕ : Ακρόαση & Κατανόηση προφορικού λόγου
2η ΘΕ : Παραγωγή προφορικού λόγου
4η ΘΕ : Παραγωγή γραπτού λόγου
ΘΠ 2: Κειμενικός γραμματισμός
(υποχρεωτικό)
1η ΘΕ : Αφηγηματικά κείμενα
2η ΘΕ : Πολυτροπικότητα
ΘΠ 3 ή ΘΠ 4 ή ΘΠ 5*
(επιλέγεται 1 ΘΠ)
*Σε περίπτωση που επιλέξετε το
ΘΠ 5: Ανάγνωση κειμένων,
φιλαναγνωσία, αυτό θα
συνδυαστεί με το ΘΠ 1 και τις
τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες
1η ΘΕ: Βασικό λεξιλόγιο ( συνάψεις λέξεων, χρήση λεξικού)
3η ΘΕ: Παραγωγικοί μηχανισμοί ( Παραγωγή – σύνθεση)
Προσδοκώμενα Μαθησιακά
Αποτελέσματα
Το διδακτικό σενάριο, ανάλογα με τις ΘΕ και το ΠΣ, στοχεύει οι μαθητές/τριες:
ΠΜΑ για 1η
διδακτική ώρα Περιγραφές πινάκων ζωγραφικής, εικόνων κατανόησης και προφορικής
συζήτησης ΘΠ2 και ΘΠ1 με στόχο:
 Να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη, την παρατηρητικότητα, τη
φαντασία, τη δημιουργικότητα, τη αισθητική ικανότητα μέσα από τη
συστηματική παρατήρηση έργων τέχνης.
 Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας.
 Να προσκομίσουν νέες ιδέες ή πληροφορίες ώστε να διαμορφώσουν
την προγενέστερη γνώση και να οικοδομήσουν τη νέα γνώση.
 Να αναπτύξουν διάλογο, να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν τα
συναισθήματα τους, να περιγράψουν το εαυτό τους και να εκφράσουν
τις προσωπικές απόψεις και εντυπώσεις και ξεχωρίσουν τα αρνητικά
από τα θετικά συναισθήματα.
 Να αναπτύξουν την οπτική και ακουστική δεξιότητα με ένα ακουστικό
πολυτροπικό κείμενο , να εστιάζουν την προσοχή τους και να αντλούν
πληροφορίες.
.
ΠΜΑ για 2η
διδακτική ώρα Λογοτεχνικό κείμενο ανάγνωσης (παραμύθι), ακρόασης, κατανόησης και
προφορικής συζήτησης ΘΠ2 και ΘΠ1 με στόχο:
 Να έρθουν σε επαφή με γλωσσικές δημιουργίες της ελληνικής
παράδοσης μέσα από το παραμύθι και να ακούσουν με προσοχή την
αφηγήτρια του παραμυθιού και να κατανοήσουν το περιεχόμενό
του.
 Να συνεργαστούν σε ομάδες και να συνεχίσουν το παραμύθι
γράφοντας για τέλος την δική τους εκδοχή.
ΠΜΑ για 3η
διδακτική ώρα  Να αποσαφηνιστούν άγνωστες λέξεις με τη χρήση ηλεκτρονικού
λεξικού, βασικό λεξιλόγιο, συνάξεις λέξεων.
 Να περιγράφουν με λέξεις τα συναισθήματα και να παράγουν ρήματα,
επίθετα και ουσιαστικά από αυτές.
 Να θυμηθούν τα χαρακτηριστικά των επιθέτων και των ουσιαστικών
καθώς και τη χρήση τους μέσα στην πρόταση.
 Να αναγνωρίσουν συναισθηματικές φράσεις μέσα από ένα κείμενο.
ΠΜΑ για 4η
διδακτική ώρα  Να γνωρίσουν την εφαρμογή crosswordlabs και να δημιουργήσουν
σταυρόλεξα.
 Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας.
 Να αναστοχαστούν και να απαντήσουν τις ερωτήσεις του κουίζ.
Οργάνωση της τάξης Τα θρανία διατάσσονται με τρόπο που να διευκολύνει την εκτέλεση
ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων και τον χωρισμό των μαθητών σε πέντε
ομάδες (5 ατόμων).
Ο ρόλος των μαθητών Με την παρότρυνση του εκπαιδευτικού, οι μαθητές/τριες εργάζονται σε
ομάδες και αναλαμβάνουν ενεργητικό ρόλο, συνεργάζονται και
αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους με έντυπο και ψηφιακό υλικό με στόχο να
οικοδομήσουν τη νέα γνώση. Στη συνέχεια, στην ολομέλεια της τάξης θα
εκφράσουν, τις εμπειρίες, τις ιδέες, τις σκέψεις, τα συναισθήματά τους.
Συγκεκριμένα οι μαθητές/τριες μαθαίνουν:
 Να μιλούν για τα συναισθήματα τους, να τα αναγνωρίζουν, να
ξεχωρίζουν τα θετικά από τα αρνητικά συναισθήματα και τέλος να
αποδέχονται τα αρνητικά τους συναισθήματα και να είναι σε θέση να
τα διαχειριστούν.
 Να γνωρίσουν τα συναισθήματα τους μέσα από την αλληλεπίδραση
και την επεξεργασία, ώστε να φτάσουν στην κατανόηση του «άλλου»
και να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση
 Να χρησιμοποιούν λογισμικό παρουσίασης για να προβάλλουν τις
εργασίες τους (π.χ.Padlet).
Ο ρόλος της/του
εκπαιδευτικού
Ο ρόλος της/του εκπαιδευτικού είναι οργανωτικός, καθοδηγητικός,
διευκολυντικός, διακριτικός. Συντονίζει και ενθαρρύνει τους μαθητές/τριες να
συνεργαστούν ομαδοσυνεργατικά και να αλληλοεπιδράσουν μεταξύ τους, να
χρησιμοποιήσουν, να παράγουν το υπάρχων εκπαιδευτικό και ψηφιακό υλικό.
Συζητά, στηρίζει την ψηφιακή τεχνολογία και τα μέσα, ενημερώνει τους
μαθητές για τους στόχους της διδασκαλίας, αναθέτει ρόλους, προετοιμάζει
δραστηριότητες κατάλληλες για τους μαθητές για σωστή αξιοποίηση του
διδακτικού χρόνου και τέλος τους οδηγεί διακριτικά στην κατάκτηση της νέας
γνώσης. Ακόμη καλείται να γνωρίζει αλλά και να αξιολογεί τις ανάγκες των
μαθητών /τριών του (αρχική/διαγνωστική αξιολόγηση) και να διαπιστώνει την
επίτευξη των στόχων σε όλες τις φάσεις της διδασκαλίας (διαμορφωτική
αξιολόγηση), καθώς και να αναπροσαρμόζει την διδασκαλία ή να τη
διαφοροποιεί ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
Ψηφιακά μέσα Χρησιμοποιούνται διάφορα ψηφιακά μέσα και η επιλογή τους καθορίζεται με
βάση τις δεξιότητες που θέλουμε ν΄αναπτύξουμε και τις απαιτήσεις του
αντικειμένου ή του περιεχομένου. Συγκεκριμένα:
 Η/Υ της αίθουσας τάξης και πληροφορικής, Βιντεοπροβολέας, ηχεία,
σύνδεση στο διαδίκτυο.
 Χρήση ψηφιακών εικόνων, βίντεο ( εικόνα, ήχος, κείμενο), διαδίκτυο(
σύνδεση σε ιστοσελίδες), φόρμες του Google, Youtube, Word wall.
Χώρος, μέσα και υλικά Οι μαθητές/τριες εργάζονται σε ομάδες στην αίθουσα διδασκαλίας, ενώ
παράλληλα χρησιμοποιούν και την αίθουσα πληροφορικής, χωρισμένοι σε
ομάδες ( 5 ατόμων), όπου χρησιμοποιούν έναν Η/Υ για να κατασκευάσουν ένα
σταυρόλεξο στην εφαρμογή Crossword Labs και αποτυπώνουν διαδικτυακά τα
συναισθήματα τους στο συννεφόλεξο wordart. Ακόμη χρησιμοποιούνται ο
πίνακας της τάξης, εικόνες, αρχεία ήχου, εικόνας και φύλλα Α4, φύλλα
εργασίας.
Τρόποι διαφοροποίησης Το διδακτικό σενάριο προσαρμόζεται στο μαθησιακό επίπεδο, στις ανάγκες και
στα ενδιαφέροντα των μαθητών με την ποικιλία ομαδοσυνεργατικών
δραστηριοτήτων. Το εκπαιδευτικό υλικό και οι δραστηριότητες οργανώθηκαν
με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει ενεργός συμμετοχή και ενδιαφέρον από
όλους τους μαθητές/τριες. Επιλέχτηκαν κατάλληλες ακουστικές, οπτικές,
γραπτές, διαδικτυακές δραστηριότητες και τα κείμενα είναι σύμφωνα με τα
ενδιαφέροντά τους, ενώ οι δραστηριότητες γραφής είναι απαλλαγμένες από
τα βαθμολογικά πλαίσια. Η αξιολόγηση αποτελεί μέθοδος για να διαπιστώσει
ο εκπαιδευτικός αν η διδασκαλία του είχε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα
των στόχων του.
2. Περιγραφή φάσεων διδασκαλίας και δραστηριοτήτων
1η διδακτική ώρα
Αρχικά ως αφόρμηση προβάλλεται στο πίνακα της τάξης με τη βοήθεια του
βιντεοπροβολέα οι πίνακες «Προσωπογραφίες του Πικάσο» και ένας πίνακας του
kandisky. Στη συνέχεια ζητούνται από τους μαθητές/τριες να παρατηρήσουν τα έργα
τέχνης και κατόπιν να εκφράσουν ελεύθερα τα συναισθήματα που τους προκαλούν.
Σε 2η φάση καλούνται να πραγματοποιήσουν μια πιο συστηματική παρατήρηση
στους πίνακες και στο σημείο αυτό θα κληθούν να απαντήσουν προφορικά στα
παρακάτω ερωτήματα:
-Τι συμβαίνει σε αυτούς τους πίνακες;
-Πως σας φαίνονται τα πρόσωπα, τα σχήματα και τα χρώματα που χρησιμοποιούν;
-Ποια μπορεί να είναι αυτά τα πρόσωπα και ποια η σχέση έχουν μεταξύ τους;
-Τι συναισθήματα σας προκαλούν; Θετικά ή αρνητικά συναισθήματα;
-Ποιος πίνακας σας αρέσει περισσότερο και γιατί;
Με παρότρυνση του εκπαιδευτικού οι μαθητές θα μιλήσουν για τα χρώματα, τα
πρόσωπα που βλέπουν και τις εκφράσεις των προσώπων, ενώ παράλληλα θα
εκφράσουν τα συναισθήματα που πηγάζουν μέσα από τους πίνακες και ποιος τους
εντυπωσίασε ιδιαίτερα.
Στη συνέχεια σε μια κόλλα χαρτί με την βοήθεια των ζαριών, οι μαθητές παίζουν το
διασκεδαστικό παιχνίδι «Ρόλαρε όπως ο Πικάσο-PicassoDiceGame.pdf
(metrolibrary.org)», όπου δημιουργούν τα δικά τους πορτρέτα ανάλογα με το ζάρι
που θα φέρουν, το χρωματίζουν και στη συνέχεια αναφέρουν ένα συναίσθημα που
πηγάζει μέσα από το πορτρέτο που δημιουργήθηκε και το δείχνουν στην ολομέλεια.
Ακόμη μπορούν οι μαθητές να διασκεδάζουν διαδικτυακά ζωγραφίζοντας με την
μουσική του Kandinsky Εργαστήριο μουσικής Chrome (chromeexperiments.com)
Στην 3η φάση μοιράζονται στους 25 μαθητές από 5 διαφορετικές εικόνες από το
βιβλίο της Νούρια Ρόκα «Τα συναισθήματα» προκειμένου να χωριστούν οι
μαθητές/τριες σε 5 ομάδες. Οι 5 εικόνες απεικονίζουν διάφορα πρόσωπα που
αντικατοπτρίζουν ένα διαφορετικό συναίσθημα (φόβος, χαρά, ζήλια, θυμός, ντροπή).
Κάθε μαθητής παίρνει τυχαία από μια εικόνα και προσπαθεί στη συνέχεια να βρει
τους υπόλοιπους συμμαθητές/τριες του που έχουν τις αντίστοιχες εικόνες για να
φτιάξουν κατά αυτό τον τρόπο τις ομάδες τους.
Αφού χωριστούν σε ομάδες, κάθε ομάδα προσπαθεί να βρει πως νιώθουν τα παιδιά
στις εικόνες και να περιγράψουν σύντομα τις εκφράσεις όλων των προσώπων στις
εικόνες. Ταυτόχρονα ζητάμε από τους μαθητές να περιγράψουν τον εαυτό τους και
να σκεφτούν δύο πράγματα που τους κάνουν να νιώθουν τα συναισθήματα των
εικόνων.
Σε ομάδες οι μαθητές/τριες θ΄ακούσουν το τραγούδι «Το τραγούδι των
συναισθημάτων» του Χάρη Λουφόπουλου προκειμένου να εξασκηθούν στην
μελωδική απόδοση του τραγουδιού, να αναγνωρίσουν τις συναισθηματικές
δεξιότητες περιγράφονται στο τραγούδι και καλλιεργήσουν την ακουστική τους
δεξιότητα ( να αναγνωρίζουν, να ερμηνεύουν, να κατανοούν τον προφορικό λόγο και
να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους). Κατά την ακρόαση του τραγουδιού, η κάθε ομάδα
συμπληρώνει το 1ο φύλλο εργασίας αντλώντας πληροφορίες από τους στίχους του
τραγουδιού και ταυτόχρονα συμπληρώνει τις λέξεις που έχουν σβηστεί (χαρά. θυμό,
θυμώνεις, αγάπη, κακιά, μοναξιά, φοβάμαι, λύπη, ελπίδα, πόνος).
Προβάλλεται το τραγούδι στον πίνακα της τάξης και συμπληρώνονται οι λέξεις με τη
συμμετοχή όλων των ομάδων. Διορθώνονται λάθη και αποσαφηνίζονται λέξεις,
νοήματα και εκφράσεις τις οποίες δεν κατάλαβαν οι μαθητές/τριες κατά την ακρόαση
ή ανάγνωση του τραγουδιού. Στο τέλος της 1ης διδακτικής ώρας οι μαθητές ψάχνουν
μέσα στο Wikipedia προκειμένου να ανακαλύψουν διάφορες λέξεις που προκύπτουν
από το βασικό συναίσθημα (π.χ. αγάπη), το δευτερογενές συναίσθημα (π.χ. στοργή)
και να καταλήξουν σε ένα τριτογενές συναίσθημα (π.χ. φροντίδα) με σκοπό να
εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους.
2η διδακτική ώρα
Ο/Η εκπαιδευτικός προβάλλει στον πίνακα με τον βιντεοπροβολέα της τάξης το λαϊκό
παραμύθι «Ένα δέντρο ταξιδεύει» της Γαλάτειας Σουρέλη που υπάρχει στο
διαδραστικό βιβλίο της γλώσσας (ενότητα 16: «Νιώθω, β΄ τεύχος, σελ.78) και έπειτα
ακολουθεί ολιγόλεπτη συζήτηση για το θέμα, τους ήρωες, αν κάποιος έχει ακούσει ή
διαβάσει το συγκεκριμένο παραμύθι ή γνωρίζουν ένα παρόμοιο παραμύθι. Στη
συνέχεια ακολουθεί ακρόαση του παραμυθιού με σκοπό να κεντρίσει το ενδιαφέρον
των μαθητών/τριών, να προβληματιστούν με το θέμα, να τους βοηθήσει να
βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο. Έπειτα οι μαθητές
καλούνται να απαντήσουν στις παρακάτω ερωτήσεις:
- Γιατί είναι λυπημένο το μικρό πεύκο;
- Που θέλει να φτάσει το δεντράκι;
-Πραγματοποίησε το όνειρό του; Εσείς έχετε κάποια όνειρα που πραγματοποιήθηκαν
ή κάποια ανεκπλήρωτα όνειρα; Πως νιώσατε;
Μετά την ακρόαση του παραμυθιού της αφήγησης, γίνεται διάλογος με τους
μαθητές/τριες προκειμένου να αποσαφηνιστούν κάποια σημεία του
παραμυθιού, για να μπορέσουν να προχωρήσουν στην επόμενη δραστηριότητα
δηλαδή στο 2ο φύλλο εργασίας στο οποίο είναι γραμμένο το παραμύθι, ενώ
ταυτόχρονα παρουσιάζεται το βίντεο αφήγησης με διαφορετική συνέχεια της
ιστορίας προκειμένου να πάρουν στοιχεία και να συμπληρώσουν τη δική τους
εκδοχή. Στη συνέχεια οι ομάδες διαβάζουν στην ολομέλεια της τάξης τις δικές
τους εκδοχές σχετικά με το τέλος της ιστορίας που θα μπορούσαν να δώσουν .
Τέλος ακούνε το παραμύθι " Το δέντρο που έδινε", συζητούν και συγκρίνουν τις
2 ιστορίες και τα συναισθήματα που πηγάζουν μέσα από αυτές. Στη συνέχεια οι
μαθητές πατώντας το κομμάτι παζλ που υπάρχει πάνω από το παραμύθι «Ένα
δεντράκι ταξιδεύει μέσα από το διαδραστικό βιβλίο της Γλώσσας β δημοτικού
μεταφέρονται στο κρυπτόλεξο των συναισθημάτων και το επιλύουν.
Στο τέλος της 2η διδακτικής ώρας οι μαθητές έχουν αναπτύξει την ικανότητα
αντίληψης και αναγνώρισης των βασικών συναισθημάτων (χαράς, λύπης, φόβου,
θυμού, ηρεμίας), που μεταδίδονται μέσω των εκφράσεων του προσώπου και της
μουσικής. Με την βοήθεια το προβολέα και του Η/Υ, η κάθε ομάδα ασχολείται με την
δραστηριότητα στο Φωτόδεντρο - Προβολή αντικειμένου (photodentro.edu.gr). Η
δραστηριότητα είναι ολιγόλεπτη και χωρίζεται σε δύο μέρη: α) στο πρώτο μέρος οι
μαθητές συνδέουν καρτέλες, όπου αναγράφονται συναισθήματα, με φωτογραφίες
προσώπων β) στο δεύτερο μέρος μετά την παρακολούθηση ενός σύντομου βίντεο, οι
μαθητές επιλέγουν ένα από τα δύο προτεινόμενα μουσικά αποσπάσματα, το οποίο
ταιριάζει περισσότερο ως μουσική επένδυση (soundtrack) στο βίντεο. Αφού
ολοκληρωθεί η δραστηριότητα οι μαθητές εξασκούνται στην άσκηση του
Φωτόδεντρο - Προβολή αντικειμένου (photodentro.edu.gr), «Επικοινωνία με
σύμβολα». Σκοπός της άσκησης είναι η αντιστοίχιση λέξεων που αποδίδουν
συναισθήματα με τα κατάλληλα σύμβολα (emoticons) προκειμένου οι μαθητές να
καταλάβουν ότι μπορούν να επικοινωνήσουν χωρίς να χρησιμοποιήσουν λέξεις.
3η διδακτική ώρα
Κατά την 3η διδακτική ώρα δίνεται Φύλλο εργασίας 3 και οι μαθητές/τριες
εξασκούνται στην αναγνώριση της σημασίας των λέξεων και εκφράσεων βασικού
λεξιλογίου και στη σύνταξη προτάσεων με λέξεις που ερμηνεύτηκαν με τη χρήση του
ηλεκτρονικού λεξικο: Η Πύλη για την Ελληνική γλώσσα ΑΣΚΗΣΗ 1. Στη συνέχεια
κυκλώνουν φράσεις συναισθημάτων και αναγνωρίζουν αν είναι χαρά ή λύπη. Στη
συνέχεια οι μαθητές συμπληρώνουν προτάσεις με επίθετα που δηλώνουν
συναισθήματα. ΑΣΚΗΣΗ 2
Οι δραστηριότητες προβάλλονται με τον βιντεοπροβολέα στην τάξη και
συμπληρώνονται από τον εκπαιδευτικό σε συνεργασία με τους μαθητές της κάθε
ομάδας.
4η διδακτική ώρα
Οι μαθητές στην αίθουσα της πληροφορικής χωρισμένοι σε ομάδες θα καθίσουν ανά
πέντε σ΄ έναν υπολογιστή. Κάθε ομάδα θα φτιάξει από ένα σταυρόλεξο με θέμα «Τα
συναισθήματα» με τη βοήθεια του ψηφιακού εργαλείο Crossword Labs, ένα “WEB
2.0” εργαλείο δημιουργίας σταυρόλεξων. Το ψηφιακό εργαλείο είναι απλό στη χρήση
του και υποστηρίζει την ελληνική γλώσσα, ενώ δεν απαιτεί δημιουργία λογαριασμού
Μετά τη δημιουργία των σταυρόλεξων, κάθε ομάδα θα εκτυπώσει το σταυρόλεξό της
και θα το μοιράσει στις υπόλοιπες ομάδες για να το συμπληρώσουν.
Στη συνέχεια οι ομάδες ασχολούνται με μια ολιγόλεπτη δραστηριότητα στο
Φωτόδεντρο - Προβολή αντικειμένου (photodentro.edu.gr), με σκοπό οι μαθητές να
παρατηρήσουν τις φωτογραφίες και να τις ταξινομήσουν στο κατάλληλο πεδίο του
πίνακα, με βάση τις εκφράσεις και τα συναισθήματα των εικονιζόμενων προσώπων.
Οι μαθητές συμπληρώνουν το κουίζ 8 ερωτήσεων που έχει δημιουργηθεί από τον
/την εκπαιδευτικό της τάξης στις φόρμες Google. Με αυτόν τον τρόπο θα
αξιολογήσουμε κατά πόσο οι μαθητές κατανόησαν το περιεχόμενο του παραμυθιού
.Έπειτα αποτυπώνουν τα συναισθήματα τους στο συννεφόλεξο wordart.
Τελειώνοντας οι κάθε ομάδα μπορεί να αναρτήσει μια από τις εργασίες
δραστηριότητες που πραγματοποίησε στον ψηφιακό διαδικτυακό πίνακα
ανακοινώσεων της τάξης ( Padlet).
3. Υλικό και φύλλα εργασίας
Τα φύλλα εργασίας και το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για το σενάριο σε κάθε
διδακτική ώρα είναι τα εξής:
1η διδακτική ώρα
 Πίνακες ζωγραφικής, οι πίνακες «Προσωπογραφίες του Πικάσο» και ένας
πίνακας του kandisky και οι εικόνες της Νούρια Ρόκα .
Πίνακες, Προσωπογραφίες του Πικάσο, Τερατοπαρέα με τρόπους… στο τραπέζι
(schools.ac.cy)
Wassily Kandinsky - Μελέτη χρώματος. Τετράγωνα με ομόκεντρους κύκλους, 1913
 Παιχνίδι «Ρόλαρε όπως ο Πικάσο-PicassoDiceGame.pdf (metrolibrary.org)»
και κόλλα Α4 και χρώμματα.
 Εργαστήριο μουσικής Chrome (chromeexperiments.com) του Kandinsky
 Χρήση πέντε εικόνων Νούρια Ρόκα από το βιβλίο της «Τα συναισθήματα» για
χωρισμό ομάδων.
 Προβολή βίντεο Ακρόαση – τραγούδι: «Το τραγούδι των συναισθημάτων»,
όπου οι μαθητές συμπληρώνουν το 1ο φύλλο εργασίας με τις λέξεις που
λείπουν.
 Χρήση της ελεύθερης ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia για
ανακάλυψη νέων λέξεων για τα συναισθήματα ξεκινώντας από ένα βασικό
συναίσθημα καταλήγοντας σε ένα τριτογενές συναίσθημα (αγάπη-στοργή-
φροντίδα).
2η διδακτική ώρα
 Ως αφόρμηση το παραμύθι «Ένα δέντρο ταξιδεύει» της Γαλάτειας
Σουρέλη που υπάρχει στο διαδραστικό βιβλίο της γλώσσας β΄δημοτικού
(ενότητα 16: «Νιώθω, β΄ τεύχος, σελ.78) για απάντηση των ερωτήσεων
σχετικά με το παραμύθι.
 Παρακολούθηση βίντεο αφήγησης ( « Ένα δέντρο ταξιδεύει» από το 1ο
Δημοτικό της Τήνου) με διαφορετική συνέχεια της ιστορίας προκειμένου
να πάρουν στοιχεία και να συμπληρώσουν τη δική τους εκδοχή στο 2ο
φύλλο εργασίας.
 Παραμύθι " Το δέντρο που έδινε", για σύγκριση των 2 ιστοριών και
ανάδυση των συναισθήματων που πηγάζουν μέσα από αυτές.
 Χρήση του κρυπτόλεξο που υπάρχει στο διαδραστικό βιβλίο της γλώσσας.
 Δραστηριότητα αναγνώρισης συναισθημάτων από το Φωτόδεντρο -
Προβολή αντικειμένου (photodentro.edu.gr)
 Άσκηση του Φωτόδεντρο - Προβολή αντικειμένου (photodentro.edu.gr),
«Επικοινωνία με σύμβολα».
3η διδακτική ώρα
 Φύλλο εργασίας 3 δραστηριότητες λεξιλογίου και γραμματικής
Χρήση Ηλεκτρονικού λεξικού: Η Πύλη για την Ελληνική γλώσσα
4η διδακτική ώρα
 Δημιουργία σταυρόλεξου με το “WEB 2.0” εργαλείο Crossword Labs
 Δραστηριότητα στο Φωτόδεντρο - Προβολή αντικειμένου
(photodentro.edu.gr)
 Συμπλήρωση κουίζ στις φόρμες Google
 Χρήση του συννεφόλεξου wordart για αποτύπωση συναισθημάτων
 Ανάρτηση εργασιών στο padlet
4.Βιβλιογραφικές πηγές
Βίντεο αφήγηση, « Ένα δέντρο ταξιδεύει» από το 1ο Δημοτικό της Τήνου,
https://youtu.be/qytFdj2AH9c
Γρηγοριάδου - Σουρέλη Γ.(2005). Ο αγέρας παίζει φλογέρα,
Εκδόσεις Πατάκη
Διαδραστικό βιβλίο γλώσσας β΄δημοτικού (ενότητα 16: «Νιώθω, β΄ τεύχος, σελ.78)
Γλώσσα Β΄ Δημοτικού - 16.Νιώθω (ebooks.edu.gr)
Ελεύθερη ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια, Συναίσθημα, wikipedia
Εργαλείο δημιουργίας σταυρόλεξων“, WEB 2.0”
https://crosswordlabs.com/
Εργαλείο δημιουργίας συννεφόλεξο, Γεννήτρια σύννεφων
λέξεων - WordArt.com
Εργαστήριο μουσικής Chrome (chromeexperiments.com)
Ρόκα Ν., Τα συναισθήματα, εκδόσεις Κέδρος, εικόνες της Ρόσα
Μαρία Κούρτο
Λουφόπουλος, Χ.: "Το τραγούδι των συναισθημάτων"
https://www.youtube.com/watch?v=fob20nSX7Mk
Παιχνίδι, «Ρόλαρε όπως ο Πικάσο-PicassoDiceGame.pdf (metrolibrary.orp)
Πίνακες, Προσωπογραφίες του Πικάσο, Τερατοπαρέα με τρόπους… στο τραπέζι
(schools.ac.cy)
Σιλβερσταϊν, Σ., (1964). Παραμύθι, (2) Το Δέντρο Που Έδινε - YouTube
Φωτόδεντρο, Αναγνωρίζω τα συναισθήματα, Φωτόδεντρο -
Προβολή αντικειμένου (photodentro.edu.gr)
Φωτόδεντρο, Επικοινωνούμε με εκφράσεις, Φωτόδεντρο -
Προβολή αντικειμένου (photodentro.edu.gr)
Φωτόδεντρο, «Επικοινωνία με σύμβολα», Φωτόδεντρο -
Προβολή αντικειμένου (photodentro.edu.gr),
Ψηφιακός, διαδικτυακός πίνακας ανακοινώσεων
https://padlet.com/olgatsechel/padlet-wd3rs1itmtb1ai7s
Wassily Kandinsky Μελέτη χρώματος. Τετράγωνα με ομόκεντρους κύκλους, 1913
Προτεινόμενος καταμερισμός ωρών των Θεματικών Πεδίων ανά τάξη, σύμφωνα με
το ΠΣ
Α ΔΗΜΟΤ
Μετάβαση
3 εβδομάδες
Β ΔΗΜΟΤ Γ ΔΗΜΟΤ Δ ΔΗΜΟΤ Ε ΔΗΜΟΤ ΣΤ ΔΗΜΟΤ
Μετάβαση
3 εβδομάδες
ΘΠ 1: Προσληπτικές
& παραγωγικές
δεξιότητες
4 ω 3ω 2ω 2ω 2ω 1ω 1ω Πρότζεκτ
4
ΘΠ 2
Κειμενικοί τύποι
- 1 2 2 2 2 2
ΘΠ 3
Γραμματική
περιγραφή
- 2 2 2 2 2 1 -
ΘΠ 4
Λεξιλόγιο
2 ω 2 2 1 1 1 2 2
ΘΠ 5
Ανάγνωση βιβλίων
3 ω 1 1 1 1 1 1 1
Σύνολο ωρών 9 ω 9 ω 9 ω 8 ω 8 ω 7 ω 7 ω 7 ω

More Related Content

Similar to Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx

μια διαχρονική προσέγγιση της εκπαιδευσης των παιδιων
μια διαχρονική προσέγγιση της εκπαιδευσης των παιδιωνμια διαχρονική προσέγγιση της εκπαιδευσης των παιδιων
μια διαχρονική προσέγγιση της εκπαιδευσης των παιδιωνstratism
 
επιμορφωτικές συναντήσεις
επιμορφωτικές συναντήσειςεπιμορφωτικές συναντήσεις
επιμορφωτικές συναντήσειςpramas
 
Eνεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές.
Eνεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές. Eνεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές.
Eνεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές.
Dimitra Kauka
 
Δυνατότητες της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής στα κόκκινα λουστρίνια
Δυνατότητες της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής στα κόκκινα λουστρίνιαΔυνατότητες της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής στα κόκκινα λουστρίνια
Δυνατότητες της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής στα κόκκινα λουστρίνια
kogxylak
 
παπαδοπουλου παραμυθια-δημοτικα τραγ.-σεναριο
παπαδοπουλου παραμυθια-δημοτικα τραγ.-σεναριοπαπαδοπουλου παραμυθια-δημοτικα τραγ.-σεναριο
παπαδοπουλου παραμυθια-δημοτικα τραγ.-σεναριοDimitra Stagia
 
Διδακτικό σενάριο: "Χαιρετίζοντας την Άνοιξη"
Διδακτικό σενάριο: "Χαιρετίζοντας την Άνοιξη"Διδακτικό σενάριο: "Χαιρετίζοντας την Άνοιξη"
Διδακτικό σενάριο: "Χαιρετίζοντας την Άνοιξη"
Emytse66
 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ -ΣΑΝ ΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΑ - ¨ΑΝΝΑ ΣΑΪΝΑΤΟΥΔΗ.docx
 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ -ΣΑΝ ΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΑ - ¨ΑΝΝΑ ΣΑΪΝΑΤΟΥΔΗ.docx ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ -ΣΑΝ ΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΑ - ¨ΑΝΝΑ ΣΑΪΝΑΤΟΥΔΗ.docx
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ -ΣΑΝ ΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΑ - ¨ΑΝΝΑ ΣΑΪΝΑΤΟΥΔΗ.docx
ssuserdbf021
 
σχεδιασμός δραστηριοτήτων.Ppt
σχεδιασμός δραστηριοτήτων.Pptσχεδιασμός δραστηριοτήτων.Ppt
σχεδιασμός δραστηριοτήτων.PptEleni Anastasopoulou
 
Διδακτικό σενάριο:"Φιλία"
Διδακτικό σενάριο:"Φιλία"Διδακτικό σενάριο:"Φιλία"
Διδακτικό σενάριο:"Φιλία"
Emytse66
 
σεναριο θεοτοκης
σεναριο θεοτοκηςσεναριο θεοτοκης
σεναριο θεοτοκηςCristi Yakoumakou
 
νεοελληνική λογοτεχνία β΄ γυμνασίου
νεοελληνική λογοτεχνία β΄ γυμνασίουνεοελληνική λογοτεχνία β΄ γυμνασίου
νεοελληνική λογοτεχνία β΄ γυμνασίου
Stella Stath
 
μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015
μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015
μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015
GEORGE LAPSANAS
 
Ο Σαρλό και το αθάνατο νερό
Ο Σαρλό και το αθάνατο νερόΟ Σαρλό και το αθάνατο νερό
Ο Σαρλό και το αθάνατο νερόsofiaspy
 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΩΝ
Μaria Demirakou
 
σενάριο θερμοπύλες δ.
σενάριο θερμοπύλες δ.σενάριο θερμοπύλες δ.
σενάριο θερμοπύλες δ.nikos3701
 
Τα λαϊκά μας παραμύθια
Τα λαϊκά μας παραμύθιαΤα λαϊκά μας παραμύθια
Τα λαϊκά μας παραμύθιαsofiaspy
 

Similar to Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx (20)

μια διαχρονική προσέγγιση της εκπαιδευσης των παιδιων
μια διαχρονική προσέγγιση της εκπαιδευσης των παιδιωνμια διαχρονική προσέγγιση της εκπαιδευσης των παιδιων
μια διαχρονική προσέγγιση της εκπαιδευσης των παιδιων
 
επιμορφωτικές συναντήσεις
επιμορφωτικές συναντήσειςεπιμορφωτικές συναντήσεις
επιμορφωτικές συναντήσεις
 
Eνεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές.
Eνεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές. Eνεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές.
Eνεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές.
 
Δυνατότητες της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής στα κόκκινα λουστρίνια
Δυνατότητες της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής στα κόκκινα λουστρίνιαΔυνατότητες της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής στα κόκκινα λουστρίνια
Δυνατότητες της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής στα κόκκινα λουστρίνια
 
παπαδοπουλου παραμυθια-δημοτικα τραγ.-σεναριο
παπαδοπουλου παραμυθια-δημοτικα τραγ.-σεναριοπαπαδοπουλου παραμυθια-δημοτικα τραγ.-σεναριο
παπαδοπουλου παραμυθια-δημοτικα τραγ.-σεναριο
 
Διδακτικό σενάριο: "Χαιρετίζοντας την Άνοιξη"
Διδακτικό σενάριο: "Χαιρετίζοντας την Άνοιξη"Διδακτικό σενάριο: "Χαιρετίζοντας την Άνοιξη"
Διδακτικό σενάριο: "Χαιρετίζοντας την Άνοιξη"
 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ -ΣΑΝ ΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΑ - ¨ΑΝΝΑ ΣΑΪΝΑΤΟΥΔΗ.docx
 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ -ΣΑΝ ΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΑ - ¨ΑΝΝΑ ΣΑΪΝΑΤΟΥΔΗ.docx ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ -ΣΑΝ ΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΑ - ¨ΑΝΝΑ ΣΑΪΝΑΤΟΥΔΗ.docx
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ -ΣΑΝ ΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΑ - ¨ΑΝΝΑ ΣΑΪΝΑΤΟΥΔΗ.docx
 
σχεδιασμός δραστηριοτήτων.Ppt
σχεδιασμός δραστηριοτήτων.Pptσχεδιασμός δραστηριοτήτων.Ppt
σχεδιασμός δραστηριοτήτων.Ppt
 
Διδακτικό σενάριο:"Φιλία"
Διδακτικό σενάριο:"Φιλία"Διδακτικό σενάριο:"Φιλία"
Διδακτικό σενάριο:"Φιλία"
 
σεναριο θεοτοκης
σεναριο θεοτοκηςσεναριο θεοτοκης
σεναριο θεοτοκης
 
νεοελληνική λογοτεχνία β΄ γυμνασίου
νεοελληνική λογοτεχνία β΄ γυμνασίουνεοελληνική λογοτεχνία β΄ γυμνασίου
νεοελληνική λογοτεχνία β΄ γυμνασίου
 
λαικά παραμύθια
λαικά παραμύθιαλαικά παραμύθια
λαικά παραμύθια
 
μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015
μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015
μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015
 
Ο Σαρλό και το αθάνατο νερό
Ο Σαρλό και το αθάνατο νερόΟ Σαρλό και το αθάνατο νερό
Ο Σαρλό και το αθάνατο νερό
 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΩΝ
 
σενάριο θερμοπύλες δ.
σενάριο θερμοπύλες δ.σενάριο θερμοπύλες δ.
σενάριο θερμοπύλες δ.
 
Koziva exelixi.3 pdf
Koziva exelixi.3 pdfKoziva exelixi.3 pdf
Koziva exelixi.3 pdf
 
Τα λαϊκά μας παραμύθια
Τα λαϊκά μας παραμύθιαΤα λαϊκά μας παραμύθια
Τα λαϊκά μας παραμύθια
 
η καταστροφή των ψαρών
η καταστροφή των ψαρώνη καταστροφή των ψαρών
η καταστροφή των ψαρών
 
ο δασκαλος σε ρόλο
ο δασκαλος σε ρόλοο δασκαλος σε ρόλο
ο δασκαλος σε ρόλο
 

More from ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ

ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
ΕΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΜΕ ΕΠ0ΧΕΣ .pdf/ εργαστηρια δεξιοτήτων
ΕΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΜΕ ΕΠ0ΧΕΣ .pdf/ εργαστηρια δεξιοτήτωνΕΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΜΕ ΕΠ0ΧΕΣ .pdf/ εργαστηρια δεξιοτήτων
ΕΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΜΕ ΕΠ0ΧΕΣ .pdf/ εργαστηρια δεξιοτήτων
ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
ΚΑΡΤΕΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ /ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΚΑΡΤΕΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ /ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣΚΑΡΤΕΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ /ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΚΑΡΤΕΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ /ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
Αναμνήσεις σχολικής χρονιάς.pdfΛεύκωμα / σχολικες αναμνησεις
Αναμνήσεις σχολικής χρονιάς.pdfΛεύκωμα / σχολικες αναμνησειςΑναμνήσεις σχολικής χρονιάς.pdfΛεύκωμα / σχολικες αναμνησεις
Αναμνήσεις σχολικής χρονιάς.pdfΛεύκωμα / σχολικες αναμνησεις
ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ (1).pdfφύλλα εργασιων
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ (1).pdfφύλλα εργασιωνΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ (1).pdfφύλλα εργασιων
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ (1).pdfφύλλα εργασιων
ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
Το βιβλιο του μηδέν.pdf για Α τάξη -μαθηματικά-αριθμός
Το βιβλιο του μηδέν.pdf για Α τάξη -μαθηματικά-αριθμόςΤο βιβλιο του μηδέν.pdf για Α τάξη -μαθηματικά-αριθμός
Το βιβλιο του μηδέν.pdf για Α τάξη -μαθηματικά-αριθμός
ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
ΚΑΡΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ 1-100.pdf Οργάνωσηκαι στολισμό για Α-Β τάξη
ΚΑΡΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ 1-100.pdf Οργάνωσηκαι στολισμό για Α-Β τάξηΚΑΡΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ 1-100.pdf Οργάνωσηκαι στολισμό για Α-Β τάξη
ΚΑΡΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ 1-100.pdf Οργάνωσηκαι στολισμό για Α-Β τάξη
ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
Αγαπώ τη φιλαναγνωσία (1).pdfΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
Αγαπώ τη φιλαναγνωσία (1).pdfΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣΑγαπώ τη φιλαναγνωσία (1).pdfΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
Αγαπώ τη φιλαναγνωσία (1).pdfΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΗΜΑ ΕΧΩ Α-Β ΤΑΞΗ (1).pptx
ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΗΜΑ ΕΧΩ Α-Β ΤΑΞΗ (1).pptxΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΗΜΑ ΕΧΩ Α-Β ΤΑΞΗ (1).pptx
ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΗΜΑ ΕΧΩ Α-Β ΤΑΞΗ (1).pptx
ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
ΣΕΝΑΡΙΟ Μαθαινω το ρημα εχω Α-Β ΤΑΞΗ.pdf
ΣΕΝΑΡΙΟ Μαθαινω το ρημα εχω Α-Β ΤΑΞΗ.pdfΣΕΝΑΡΙΟ Μαθαινω το ρημα εχω Α-Β ΤΑΞΗ.pdf
ΣΕΝΑΡΙΟ Μαθαινω το ρημα εχω Α-Β ΤΑΞΗ.pdf
ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
-Διψήφιοι αριθμοί-δεκαδες μονάδες-θέση ψηφίου Α- Β τάξη
-Διψήφιοι αριθμοί-δεκαδες μονάδες-θέση ψηφίου Α- Β τάξη-Διψήφιοι αριθμοί-δεκαδες μονάδες-θέση ψηφίου Α- Β τάξη
-Διψήφιοι αριθμοί-δεκαδες μονάδες-θέση ψηφίου Α- Β τάξη
ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
17 Νοεμβριου-Πολυτεχνειο-Η κυρά δημοκρατία (2).pptx
17 Νοεμβριου-Πολυτεχνειο-Η κυρά δημοκρατία (2).pptx17 Νοεμβριου-Πολυτεχνειο-Η κυρά δημοκρατία (2).pptx
17 Νοεμβριου-Πολυτεχνειο-Η κυρά δημοκρατία (2).pptx
ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
Γιορτή της μητέρας-Φύλλα εργασιών για όλες τις τάξεις
Γιορτή της μητέρας-Φύλλα εργασιών για όλες τις τάξειςΓιορτή της μητέρας-Φύλλα εργασιών για όλες τις τάξεις
Γιορτή της μητέρας-Φύλλα εργασιών για όλες τις τάξεις
ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου-συγγραφείς.pptx
Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου-συγγραφείς.pptxΠαγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου-συγγραφείς.pptx
Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου-συγγραφείς.pptx
ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
Σεξουαλική αγωγή και διαφυλικές σχέσεις.pptx
Σεξουαλική αγωγή και διαφυλικές σχέσεις.pptxΣεξουαλική αγωγή και διαφυλικές σχέσεις.pptx
Σεξουαλική αγωγή και διαφυλικές σχέσεις.pptx
ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ 2024-2025.docx
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ  2024-2025.docxΤΕΤΡΑΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ  2024-2025.docx
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ 2024-2025.docx
ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
Σχολική γιορτή: Η εξέργεση του Πολυτεχνείου
Σχολική γιορτή: Η εξέργεση του ΠολυτεχνείουΣχολική γιορτή: Η εξέργεση του Πολυτεχνείου
Σχολική γιορτή: Η εξέργεση του Πολυτεχνείου
ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
Εργαστηριο δεξιοτήτων Έτάξη: Τέχνες και συναισθήματα!
Εργαστηριο δεξιοτήτων Έτάξη: Τέχνες και συναισθήματα!Εργαστηριο δεξιοτήτων Έτάξη: Τέχνες και συναισθήματα!
Εργαστηριο δεξιοτήτων Έτάξη: Τέχνες και συναισθήματα!
ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 

More from ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ (20)

ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
 
ΕΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΜΕ ΕΠ0ΧΕΣ .pdf/ εργαστηρια δεξιοτήτων
ΕΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΜΕ ΕΠ0ΧΕΣ .pdf/ εργαστηρια δεξιοτήτωνΕΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΜΕ ΕΠ0ΧΕΣ .pdf/ εργαστηρια δεξιοτήτων
ΕΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΜΕ ΕΠ0ΧΕΣ .pdf/ εργαστηρια δεξιοτήτων
 
ΚΑΡΤΕΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ /ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΚΑΡΤΕΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ /ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣΚΑΡΤΕΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ /ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΚΑΡΤΕΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ /ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
 
Αναμνήσεις σχολικής χρονιάς.pdfΛεύκωμα / σχολικες αναμνησεις
Αναμνήσεις σχολικής χρονιάς.pdfΛεύκωμα / σχολικες αναμνησειςΑναμνήσεις σχολικής χρονιάς.pdfΛεύκωμα / σχολικες αναμνησεις
Αναμνήσεις σχολικής χρονιάς.pdfΛεύκωμα / σχολικες αναμνησεις
 
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ (1).pdfφύλλα εργασιων
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ (1).pdfφύλλα εργασιωνΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ (1).pdfφύλλα εργασιων
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ (1).pdfφύλλα εργασιων
 
Το βιβλιο του μηδέν.pdf για Α τάξη -μαθηματικά-αριθμός
Το βιβλιο του μηδέν.pdf για Α τάξη -μαθηματικά-αριθμόςΤο βιβλιο του μηδέν.pdf για Α τάξη -μαθηματικά-αριθμός
Το βιβλιο του μηδέν.pdf για Α τάξη -μαθηματικά-αριθμός
 
ΚΑΡΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ 1-100.pdf Οργάνωσηκαι στολισμό για Α-Β τάξη
ΚΑΡΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ 1-100.pdf Οργάνωσηκαι στολισμό για Α-Β τάξηΚΑΡΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ 1-100.pdf Οργάνωσηκαι στολισμό για Α-Β τάξη
ΚΑΡΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ 1-100.pdf Οργάνωσηκαι στολισμό για Α-Β τάξη
 
Αγαπώ τη φιλαναγνωσία (1).pdfΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
Αγαπώ τη φιλαναγνωσία (1).pdfΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣΑγαπώ τη φιλαναγνωσία (1).pdfΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
Αγαπώ τη φιλαναγνωσία (1).pdfΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
 
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
 
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
 
ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΗΜΑ ΕΧΩ Α-Β ΤΑΞΗ (1).pptx
ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΗΜΑ ΕΧΩ Α-Β ΤΑΞΗ (1).pptxΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΗΜΑ ΕΧΩ Α-Β ΤΑΞΗ (1).pptx
ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΗΜΑ ΕΧΩ Α-Β ΤΑΞΗ (1).pptx
 
ΣΕΝΑΡΙΟ Μαθαινω το ρημα εχω Α-Β ΤΑΞΗ.pdf
ΣΕΝΑΡΙΟ Μαθαινω το ρημα εχω Α-Β ΤΑΞΗ.pdfΣΕΝΑΡΙΟ Μαθαινω το ρημα εχω Α-Β ΤΑΞΗ.pdf
ΣΕΝΑΡΙΟ Μαθαινω το ρημα εχω Α-Β ΤΑΞΗ.pdf
 
-Διψήφιοι αριθμοί-δεκαδες μονάδες-θέση ψηφίου Α- Β τάξη
-Διψήφιοι αριθμοί-δεκαδες μονάδες-θέση ψηφίου Α- Β τάξη-Διψήφιοι αριθμοί-δεκαδες μονάδες-θέση ψηφίου Α- Β τάξη
-Διψήφιοι αριθμοί-δεκαδες μονάδες-θέση ψηφίου Α- Β τάξη
 
17 Νοεμβριου-Πολυτεχνειο-Η κυρά δημοκρατία (2).pptx
17 Νοεμβριου-Πολυτεχνειο-Η κυρά δημοκρατία (2).pptx17 Νοεμβριου-Πολυτεχνειο-Η κυρά δημοκρατία (2).pptx
17 Νοεμβριου-Πολυτεχνειο-Η κυρά δημοκρατία (2).pptx
 
Γιορτή της μητέρας-Φύλλα εργασιών για όλες τις τάξεις
Γιορτή της μητέρας-Φύλλα εργασιών για όλες τις τάξειςΓιορτή της μητέρας-Φύλλα εργασιών για όλες τις τάξεις
Γιορτή της μητέρας-Φύλλα εργασιών για όλες τις τάξεις
 
Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου-συγγραφείς.pptx
Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου-συγγραφείς.pptxΠαγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου-συγγραφείς.pptx
Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου-συγγραφείς.pptx
 
Σεξουαλική αγωγή και διαφυλικές σχέσεις.pptx
Σεξουαλική αγωγή και διαφυλικές σχέσεις.pptxΣεξουαλική αγωγή και διαφυλικές σχέσεις.pptx
Σεξουαλική αγωγή και διαφυλικές σχέσεις.pptx
 
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ 2024-2025.docx
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ  2024-2025.docxΤΕΤΡΑΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ  2024-2025.docx
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ 2024-2025.docx
 
Σχολική γιορτή: Η εξέργεση του Πολυτεχνείου
Σχολική γιορτή: Η εξέργεση του ΠολυτεχνείουΣχολική γιορτή: Η εξέργεση του Πολυτεχνείου
Σχολική γιορτή: Η εξέργεση του Πολυτεχνείου
 
Εργαστηριο δεξιοτήτων Έτάξη: Τέχνες και συναισθήματα!
Εργαστηριο δεξιοτήτων Έτάξη: Τέχνες και συναισθήματα!Εργαστηριο δεξιοτήτων Έτάξη: Τέχνες και συναισθήματα!
Εργαστηριο δεξιοτήτων Έτάξη: Τέχνες και συναισθήματα!
 

Recently uploaded

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.pptΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Ζ Κωνσταντίνος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Ζ Κωνσταντίνος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Ζ Κωνσταντίνος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Ζ Κωνσταντίνος).ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.ppt
nikzoit
 
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdfthem_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
konstantinantountoum1
 
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptxΘεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
ssuser978255
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
nikzoit
 
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θεόδωρος Μαραγκούλας
 
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Newsroom8
 
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
oureilidouan
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Σ Χρήστος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Σ Χρήστος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Σ Χρήστος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Σ Χρήστος).ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).ppt
nikzoit
 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ssuser503807
 
Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία ΠροσανατολισμούΟι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Newsroom8
 
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson RefresherΑνακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
oureilidouan
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
nikzoit
 
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
konstantinantountoum1
 

Recently uploaded (20)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.pptΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Ζ Κωνσταντίνος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Ζ Κωνσταντίνος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Ζ Κωνσταντίνος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Ζ Κωνσταντίνος).ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.ppt
 
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdfthem_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
 
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptxΘεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
 
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
 
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
 
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Σ Χρήστος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Σ Χρήστος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Σ Χρήστος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Σ Χρήστος).ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).ppt
 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
 
Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία ΠροσανατολισμούΟι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
 
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson RefresherΑνακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
 
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
 

Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx

 • 1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΑ νέα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Νεοελληνική Γλώσσα-Δημοτικό ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 4 ωρών Τίτλος: Νιώθω ένα συναίσθημα! Συντάκτης-συντάκτες: ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΑΜ:617981 Τμήμα: ΑΕ3-ΓΛΩΣΣΑ_ΔΗΜ-ΤΜ53 Επιμορφώτρια/της: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΗΛΟΣ 2023 1. Ταυτότητα διδασκαλίας
 • 2. Τάξη/τάξεις: Β’ ΤΑΞΗ Θεματικός κύκλος Τίτλος (προαιρετικό) «Ανθρώπινες σχέσεις, συναισθήματα, ενσυναίσθηση Καλλιεργώ τα συναισθήματα-ενσυναίσθηση Θεματικά Πεδία Θεματικές Ενότητες ΘΠ 1: Προσληπτικές και παραγωγικές δεξιότητες (υποχρεωτικό) (επιλέγονται 2 γλωσσικές δεξιότητες) 1η ΘΕ : Ακρόαση & Κατανόηση προφορικού λόγου 2η ΘΕ : Παραγωγή προφορικού λόγου 4η ΘΕ : Παραγωγή γραπτού λόγου ΘΠ 2: Κειμενικός γραμματισμός (υποχρεωτικό) 1η ΘΕ : Αφηγηματικά κείμενα 2η ΘΕ : Πολυτροπικότητα ΘΠ 3 ή ΘΠ 4 ή ΘΠ 5* (επιλέγεται 1 ΘΠ) *Σε περίπτωση που επιλέξετε το ΘΠ 5: Ανάγνωση κειμένων, φιλαναγνωσία, αυτό θα συνδυαστεί με το ΘΠ 1 και τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες 1η ΘΕ: Βασικό λεξιλόγιο ( συνάψεις λέξεων, χρήση λεξικού) 3η ΘΕ: Παραγωγικοί μηχανισμοί ( Παραγωγή – σύνθεση) Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Το διδακτικό σενάριο, ανάλογα με τις ΘΕ και το ΠΣ, στοχεύει οι μαθητές/τριες: ΠΜΑ για 1η διδακτική ώρα Περιγραφές πινάκων ζωγραφικής, εικόνων κατανόησης και προφορικής συζήτησης ΘΠ2 και ΘΠ1 με στόχο:  Να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη, την παρατηρητικότητα, τη φαντασία, τη δημιουργικότητα, τη αισθητική ικανότητα μέσα από τη συστηματική παρατήρηση έργων τέχνης.  Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας.  Να προσκομίσουν νέες ιδέες ή πληροφορίες ώστε να διαμορφώσουν την προγενέστερη γνώση και να οικοδομήσουν τη νέα γνώση.  Να αναπτύξουν διάλογο, να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν τα συναισθήματα τους, να περιγράψουν το εαυτό τους και να εκφράσουν τις προσωπικές απόψεις και εντυπώσεις και ξεχωρίσουν τα αρνητικά από τα θετικά συναισθήματα.  Να αναπτύξουν την οπτική και ακουστική δεξιότητα με ένα ακουστικό πολυτροπικό κείμενο , να εστιάζουν την προσοχή τους και να αντλούν πληροφορίες. . ΠΜΑ για 2η διδακτική ώρα Λογοτεχνικό κείμενο ανάγνωσης (παραμύθι), ακρόασης, κατανόησης και προφορικής συζήτησης ΘΠ2 και ΘΠ1 με στόχο:  Να έρθουν σε επαφή με γλωσσικές δημιουργίες της ελληνικής
 • 3. παράδοσης μέσα από το παραμύθι και να ακούσουν με προσοχή την αφηγήτρια του παραμυθιού και να κατανοήσουν το περιεχόμενό του.  Να συνεργαστούν σε ομάδες και να συνεχίσουν το παραμύθι γράφοντας για τέλος την δική τους εκδοχή. ΠΜΑ για 3η διδακτική ώρα  Να αποσαφηνιστούν άγνωστες λέξεις με τη χρήση ηλεκτρονικού λεξικού, βασικό λεξιλόγιο, συνάξεις λέξεων.  Να περιγράφουν με λέξεις τα συναισθήματα και να παράγουν ρήματα, επίθετα και ουσιαστικά από αυτές.  Να θυμηθούν τα χαρακτηριστικά των επιθέτων και των ουσιαστικών καθώς και τη χρήση τους μέσα στην πρόταση.  Να αναγνωρίσουν συναισθηματικές φράσεις μέσα από ένα κείμενο. ΠΜΑ για 4η διδακτική ώρα  Να γνωρίσουν την εφαρμογή crosswordlabs και να δημιουργήσουν σταυρόλεξα.  Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας.  Να αναστοχαστούν και να απαντήσουν τις ερωτήσεις του κουίζ. Οργάνωση της τάξης Τα θρανία διατάσσονται με τρόπο που να διευκολύνει την εκτέλεση ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων και τον χωρισμό των μαθητών σε πέντε ομάδες (5 ατόμων). Ο ρόλος των μαθητών Με την παρότρυνση του εκπαιδευτικού, οι μαθητές/τριες εργάζονται σε ομάδες και αναλαμβάνουν ενεργητικό ρόλο, συνεργάζονται και αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους με έντυπο και ψηφιακό υλικό με στόχο να οικοδομήσουν τη νέα γνώση. Στη συνέχεια, στην ολομέλεια της τάξης θα εκφράσουν, τις εμπειρίες, τις ιδέες, τις σκέψεις, τα συναισθήματά τους. Συγκεκριμένα οι μαθητές/τριες μαθαίνουν:  Να μιλούν για τα συναισθήματα τους, να τα αναγνωρίζουν, να ξεχωρίζουν τα θετικά από τα αρνητικά συναισθήματα και τέλος να αποδέχονται τα αρνητικά τους συναισθήματα και να είναι σε θέση να τα διαχειριστούν.  Να γνωρίσουν τα συναισθήματα τους μέσα από την αλληλεπίδραση και την επεξεργασία, ώστε να φτάσουν στην κατανόηση του «άλλου» και να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση  Να χρησιμοποιούν λογισμικό παρουσίασης για να προβάλλουν τις εργασίες τους (π.χ.Padlet). Ο ρόλος της/του εκπαιδευτικού Ο ρόλος της/του εκπαιδευτικού είναι οργανωτικός, καθοδηγητικός, διευκολυντικός, διακριτικός. Συντονίζει και ενθαρρύνει τους μαθητές/τριες να συνεργαστούν ομαδοσυνεργατικά και να αλληλοεπιδράσουν μεταξύ τους, να χρησιμοποιήσουν, να παράγουν το υπάρχων εκπαιδευτικό και ψηφιακό υλικό. Συζητά, στηρίζει την ψηφιακή τεχνολογία και τα μέσα, ενημερώνει τους μαθητές για τους στόχους της διδασκαλίας, αναθέτει ρόλους, προετοιμάζει δραστηριότητες κατάλληλες για τους μαθητές για σωστή αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου και τέλος τους οδηγεί διακριτικά στην κατάκτηση της νέας γνώσης. Ακόμη καλείται να γνωρίζει αλλά και να αξιολογεί τις ανάγκες των μαθητών /τριών του (αρχική/διαγνωστική αξιολόγηση) και να διαπιστώνει την επίτευξη των στόχων σε όλες τις φάσεις της διδασκαλίας (διαμορφωτική αξιολόγηση), καθώς και να αναπροσαρμόζει την διδασκαλία ή να τη διαφοροποιεί ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
 • 4. Ψηφιακά μέσα Χρησιμοποιούνται διάφορα ψηφιακά μέσα και η επιλογή τους καθορίζεται με βάση τις δεξιότητες που θέλουμε ν΄αναπτύξουμε και τις απαιτήσεις του αντικειμένου ή του περιεχομένου. Συγκεκριμένα:  Η/Υ της αίθουσας τάξης και πληροφορικής, Βιντεοπροβολέας, ηχεία, σύνδεση στο διαδίκτυο.  Χρήση ψηφιακών εικόνων, βίντεο ( εικόνα, ήχος, κείμενο), διαδίκτυο( σύνδεση σε ιστοσελίδες), φόρμες του Google, Youtube, Word wall. Χώρος, μέσα και υλικά Οι μαθητές/τριες εργάζονται σε ομάδες στην αίθουσα διδασκαλίας, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούν και την αίθουσα πληροφορικής, χωρισμένοι σε ομάδες ( 5 ατόμων), όπου χρησιμοποιούν έναν Η/Υ για να κατασκευάσουν ένα σταυρόλεξο στην εφαρμογή Crossword Labs και αποτυπώνουν διαδικτυακά τα συναισθήματα τους στο συννεφόλεξο wordart. Ακόμη χρησιμοποιούνται ο πίνακας της τάξης, εικόνες, αρχεία ήχου, εικόνας και φύλλα Α4, φύλλα εργασίας. Τρόποι διαφοροποίησης Το διδακτικό σενάριο προσαρμόζεται στο μαθησιακό επίπεδο, στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των μαθητών με την ποικιλία ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων. Το εκπαιδευτικό υλικό και οι δραστηριότητες οργανώθηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει ενεργός συμμετοχή και ενδιαφέρον από όλους τους μαθητές/τριες. Επιλέχτηκαν κατάλληλες ακουστικές, οπτικές, γραπτές, διαδικτυακές δραστηριότητες και τα κείμενα είναι σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους, ενώ οι δραστηριότητες γραφής είναι απαλλαγμένες από τα βαθμολογικά πλαίσια. Η αξιολόγηση αποτελεί μέθοδος για να διαπιστώσει ο εκπαιδευτικός αν η διδασκαλία του είχε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα των στόχων του. 2. Περιγραφή φάσεων διδασκαλίας και δραστηριοτήτων 1η διδακτική ώρα Αρχικά ως αφόρμηση προβάλλεται στο πίνακα της τάξης με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα οι πίνακες «Προσωπογραφίες του Πικάσο» και ένας πίνακας του kandisky. Στη συνέχεια ζητούνται από τους μαθητές/τριες να παρατηρήσουν τα έργα τέχνης και κατόπιν να εκφράσουν ελεύθερα τα συναισθήματα που τους προκαλούν. Σε 2η φάση καλούνται να πραγματοποιήσουν μια πιο συστηματική παρατήρηση στους πίνακες και στο σημείο αυτό θα κληθούν να απαντήσουν προφορικά στα παρακάτω ερωτήματα: -Τι συμβαίνει σε αυτούς τους πίνακες; -Πως σας φαίνονται τα πρόσωπα, τα σχήματα και τα χρώματα που χρησιμοποιούν; -Ποια μπορεί να είναι αυτά τα πρόσωπα και ποια η σχέση έχουν μεταξύ τους; -Τι συναισθήματα σας προκαλούν; Θετικά ή αρνητικά συναισθήματα; -Ποιος πίνακας σας αρέσει περισσότερο και γιατί;
 • 5. Με παρότρυνση του εκπαιδευτικού οι μαθητές θα μιλήσουν για τα χρώματα, τα πρόσωπα που βλέπουν και τις εκφράσεις των προσώπων, ενώ παράλληλα θα εκφράσουν τα συναισθήματα που πηγάζουν μέσα από τους πίνακες και ποιος τους εντυπωσίασε ιδιαίτερα. Στη συνέχεια σε μια κόλλα χαρτί με την βοήθεια των ζαριών, οι μαθητές παίζουν το διασκεδαστικό παιχνίδι «Ρόλαρε όπως ο Πικάσο-PicassoDiceGame.pdf (metrolibrary.org)», όπου δημιουργούν τα δικά τους πορτρέτα ανάλογα με το ζάρι που θα φέρουν, το χρωματίζουν και στη συνέχεια αναφέρουν ένα συναίσθημα που πηγάζει μέσα από το πορτρέτο που δημιουργήθηκε και το δείχνουν στην ολομέλεια. Ακόμη μπορούν οι μαθητές να διασκεδάζουν διαδικτυακά ζωγραφίζοντας με την μουσική του Kandinsky Εργαστήριο μουσικής Chrome (chromeexperiments.com) Στην 3η φάση μοιράζονται στους 25 μαθητές από 5 διαφορετικές εικόνες από το βιβλίο της Νούρια Ρόκα «Τα συναισθήματα» προκειμένου να χωριστούν οι μαθητές/τριες σε 5 ομάδες. Οι 5 εικόνες απεικονίζουν διάφορα πρόσωπα που αντικατοπτρίζουν ένα διαφορετικό συναίσθημα (φόβος, χαρά, ζήλια, θυμός, ντροπή). Κάθε μαθητής παίρνει τυχαία από μια εικόνα και προσπαθεί στη συνέχεια να βρει τους υπόλοιπους συμμαθητές/τριες του που έχουν τις αντίστοιχες εικόνες για να φτιάξουν κατά αυτό τον τρόπο τις ομάδες τους. Αφού χωριστούν σε ομάδες, κάθε ομάδα προσπαθεί να βρει πως νιώθουν τα παιδιά στις εικόνες και να περιγράψουν σύντομα τις εκφράσεις όλων των προσώπων στις εικόνες. Ταυτόχρονα ζητάμε από τους μαθητές να περιγράψουν τον εαυτό τους και να σκεφτούν δύο πράγματα που τους κάνουν να νιώθουν τα συναισθήματα των εικόνων. Σε ομάδες οι μαθητές/τριες θ΄ακούσουν το τραγούδι «Το τραγούδι των συναισθημάτων» του Χάρη Λουφόπουλου προκειμένου να εξασκηθούν στην μελωδική απόδοση του τραγουδιού, να αναγνωρίσουν τις συναισθηματικές δεξιότητες περιγράφονται στο τραγούδι και καλλιεργήσουν την ακουστική τους δεξιότητα ( να αναγνωρίζουν, να ερμηνεύουν, να κατανοούν τον προφορικό λόγο και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους). Κατά την ακρόαση του τραγουδιού, η κάθε ομάδα συμπληρώνει το 1ο φύλλο εργασίας αντλώντας πληροφορίες από τους στίχους του τραγουδιού και ταυτόχρονα συμπληρώνει τις λέξεις που έχουν σβηστεί (χαρά. θυμό, θυμώνεις, αγάπη, κακιά, μοναξιά, φοβάμαι, λύπη, ελπίδα, πόνος).
 • 6. Προβάλλεται το τραγούδι στον πίνακα της τάξης και συμπληρώνονται οι λέξεις με τη συμμετοχή όλων των ομάδων. Διορθώνονται λάθη και αποσαφηνίζονται λέξεις, νοήματα και εκφράσεις τις οποίες δεν κατάλαβαν οι μαθητές/τριες κατά την ακρόαση ή ανάγνωση του τραγουδιού. Στο τέλος της 1ης διδακτικής ώρας οι μαθητές ψάχνουν μέσα στο Wikipedia προκειμένου να ανακαλύψουν διάφορες λέξεις που προκύπτουν από το βασικό συναίσθημα (π.χ. αγάπη), το δευτερογενές συναίσθημα (π.χ. στοργή) και να καταλήξουν σε ένα τριτογενές συναίσθημα (π.χ. φροντίδα) με σκοπό να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους. 2η διδακτική ώρα Ο/Η εκπαιδευτικός προβάλλει στον πίνακα με τον βιντεοπροβολέα της τάξης το λαϊκό παραμύθι «Ένα δέντρο ταξιδεύει» της Γαλάτειας Σουρέλη που υπάρχει στο διαδραστικό βιβλίο της γλώσσας (ενότητα 16: «Νιώθω, β΄ τεύχος, σελ.78) και έπειτα ακολουθεί ολιγόλεπτη συζήτηση για το θέμα, τους ήρωες, αν κάποιος έχει ακούσει ή διαβάσει το συγκεκριμένο παραμύθι ή γνωρίζουν ένα παρόμοιο παραμύθι. Στη συνέχεια ακολουθεί ακρόαση του παραμυθιού με σκοπό να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών, να προβληματιστούν με το θέμα, να τους βοηθήσει να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο. Έπειτα οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν στις παρακάτω ερωτήσεις: - Γιατί είναι λυπημένο το μικρό πεύκο; - Που θέλει να φτάσει το δεντράκι; -Πραγματοποίησε το όνειρό του; Εσείς έχετε κάποια όνειρα που πραγματοποιήθηκαν ή κάποια ανεκπλήρωτα όνειρα; Πως νιώσατε; Μετά την ακρόαση του παραμυθιού της αφήγησης, γίνεται διάλογος με τους μαθητές/τριες προκειμένου να αποσαφηνιστούν κάποια σημεία του παραμυθιού, για να μπορέσουν να προχωρήσουν στην επόμενη δραστηριότητα δηλαδή στο 2ο φύλλο εργασίας στο οποίο είναι γραμμένο το παραμύθι, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζεται το βίντεο αφήγησης με διαφορετική συνέχεια της ιστορίας προκειμένου να πάρουν στοιχεία και να συμπληρώσουν τη δική τους εκδοχή. Στη συνέχεια οι ομάδες διαβάζουν στην ολομέλεια της τάξης τις δικές τους εκδοχές σχετικά με το τέλος της ιστορίας που θα μπορούσαν να δώσουν . Τέλος ακούνε το παραμύθι " Το δέντρο που έδινε", συζητούν και συγκρίνουν τις 2 ιστορίες και τα συναισθήματα που πηγάζουν μέσα από αυτές. Στη συνέχεια οι μαθητές πατώντας το κομμάτι παζλ που υπάρχει πάνω από το παραμύθι «Ένα δεντράκι ταξιδεύει μέσα από το διαδραστικό βιβλίο της Γλώσσας β δημοτικού μεταφέρονται στο κρυπτόλεξο των συναισθημάτων και το επιλύουν.
 • 7. Στο τέλος της 2η διδακτικής ώρας οι μαθητές έχουν αναπτύξει την ικανότητα αντίληψης και αναγνώρισης των βασικών συναισθημάτων (χαράς, λύπης, φόβου, θυμού, ηρεμίας), που μεταδίδονται μέσω των εκφράσεων του προσώπου και της μουσικής. Με την βοήθεια το προβολέα και του Η/Υ, η κάθε ομάδα ασχολείται με την δραστηριότητα στο Φωτόδεντρο - Προβολή αντικειμένου (photodentro.edu.gr). Η δραστηριότητα είναι ολιγόλεπτη και χωρίζεται σε δύο μέρη: α) στο πρώτο μέρος οι μαθητές συνδέουν καρτέλες, όπου αναγράφονται συναισθήματα, με φωτογραφίες προσώπων β) στο δεύτερο μέρος μετά την παρακολούθηση ενός σύντομου βίντεο, οι μαθητές επιλέγουν ένα από τα δύο προτεινόμενα μουσικά αποσπάσματα, το οποίο ταιριάζει περισσότερο ως μουσική επένδυση (soundtrack) στο βίντεο. Αφού ολοκληρωθεί η δραστηριότητα οι μαθητές εξασκούνται στην άσκηση του Φωτόδεντρο - Προβολή αντικειμένου (photodentro.edu.gr), «Επικοινωνία με σύμβολα». Σκοπός της άσκησης είναι η αντιστοίχιση λέξεων που αποδίδουν συναισθήματα με τα κατάλληλα σύμβολα (emoticons) προκειμένου οι μαθητές να καταλάβουν ότι μπορούν να επικοινωνήσουν χωρίς να χρησιμοποιήσουν λέξεις. 3η διδακτική ώρα Κατά την 3η διδακτική ώρα δίνεται Φύλλο εργασίας 3 και οι μαθητές/τριες εξασκούνται στην αναγνώριση της σημασίας των λέξεων και εκφράσεων βασικού λεξιλογίου και στη σύνταξη προτάσεων με λέξεις που ερμηνεύτηκαν με τη χρήση του ηλεκτρονικού λεξικο: Η Πύλη για την Ελληνική γλώσσα ΑΣΚΗΣΗ 1. Στη συνέχεια κυκλώνουν φράσεις συναισθημάτων και αναγνωρίζουν αν είναι χαρά ή λύπη. Στη συνέχεια οι μαθητές συμπληρώνουν προτάσεις με επίθετα που δηλώνουν συναισθήματα. ΑΣΚΗΣΗ 2 Οι δραστηριότητες προβάλλονται με τον βιντεοπροβολέα στην τάξη και συμπληρώνονται από τον εκπαιδευτικό σε συνεργασία με τους μαθητές της κάθε ομάδας.
 • 8. 4η διδακτική ώρα Οι μαθητές στην αίθουσα της πληροφορικής χωρισμένοι σε ομάδες θα καθίσουν ανά πέντε σ΄ έναν υπολογιστή. Κάθε ομάδα θα φτιάξει από ένα σταυρόλεξο με θέμα «Τα συναισθήματα» με τη βοήθεια του ψηφιακού εργαλείο Crossword Labs, ένα “WEB 2.0” εργαλείο δημιουργίας σταυρόλεξων. Το ψηφιακό εργαλείο είναι απλό στη χρήση του και υποστηρίζει την ελληνική γλώσσα, ενώ δεν απαιτεί δημιουργία λογαριασμού Μετά τη δημιουργία των σταυρόλεξων, κάθε ομάδα θα εκτυπώσει το σταυρόλεξό της και θα το μοιράσει στις υπόλοιπες ομάδες για να το συμπληρώσουν. Στη συνέχεια οι ομάδες ασχολούνται με μια ολιγόλεπτη δραστηριότητα στο Φωτόδεντρο - Προβολή αντικειμένου (photodentro.edu.gr), με σκοπό οι μαθητές να παρατηρήσουν τις φωτογραφίες και να τις ταξινομήσουν στο κατάλληλο πεδίο του πίνακα, με βάση τις εκφράσεις και τα συναισθήματα των εικονιζόμενων προσώπων. Οι μαθητές συμπληρώνουν το κουίζ 8 ερωτήσεων που έχει δημιουργηθεί από τον /την εκπαιδευτικό της τάξης στις φόρμες Google. Με αυτόν τον τρόπο θα αξιολογήσουμε κατά πόσο οι μαθητές κατανόησαν το περιεχόμενο του παραμυθιού .Έπειτα αποτυπώνουν τα συναισθήματα τους στο συννεφόλεξο wordart. Τελειώνοντας οι κάθε ομάδα μπορεί να αναρτήσει μια από τις εργασίες δραστηριότητες που πραγματοποίησε στον ψηφιακό διαδικτυακό πίνακα ανακοινώσεων της τάξης ( Padlet). 3. Υλικό και φύλλα εργασίας Τα φύλλα εργασίας και το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για το σενάριο σε κάθε διδακτική ώρα είναι τα εξής: 1η διδακτική ώρα
 • 9.  Πίνακες ζωγραφικής, οι πίνακες «Προσωπογραφίες του Πικάσο» και ένας πίνακας του kandisky και οι εικόνες της Νούρια Ρόκα . Πίνακες, Προσωπογραφίες του Πικάσο, Τερατοπαρέα με τρόπους… στο τραπέζι (schools.ac.cy) Wassily Kandinsky - Μελέτη χρώματος. Τετράγωνα με ομόκεντρους κύκλους, 1913  Παιχνίδι «Ρόλαρε όπως ο Πικάσο-PicassoDiceGame.pdf (metrolibrary.org)» και κόλλα Α4 και χρώμματα.  Εργαστήριο μουσικής Chrome (chromeexperiments.com) του Kandinsky  Χρήση πέντε εικόνων Νούρια Ρόκα από το βιβλίο της «Τα συναισθήματα» για χωρισμό ομάδων.
 • 10.  Προβολή βίντεο Ακρόαση – τραγούδι: «Το τραγούδι των συναισθημάτων», όπου οι μαθητές συμπληρώνουν το 1ο φύλλο εργασίας με τις λέξεις που λείπουν.  Χρήση της ελεύθερης ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia για ανακάλυψη νέων λέξεων για τα συναισθήματα ξεκινώντας από ένα βασικό συναίσθημα καταλήγοντας σε ένα τριτογενές συναίσθημα (αγάπη-στοργή- φροντίδα).
 • 11. 2η διδακτική ώρα  Ως αφόρμηση το παραμύθι «Ένα δέντρο ταξιδεύει» της Γαλάτειας Σουρέλη που υπάρχει στο διαδραστικό βιβλίο της γλώσσας β΄δημοτικού (ενότητα 16: «Νιώθω, β΄ τεύχος, σελ.78) για απάντηση των ερωτήσεων σχετικά με το παραμύθι.
 • 12.  Παρακολούθηση βίντεο αφήγησης ( « Ένα δέντρο ταξιδεύει» από το 1ο Δημοτικό της Τήνου) με διαφορετική συνέχεια της ιστορίας προκειμένου να πάρουν στοιχεία και να συμπληρώσουν τη δική τους εκδοχή στο 2ο φύλλο εργασίας.  Παραμύθι " Το δέντρο που έδινε", για σύγκριση των 2 ιστοριών και ανάδυση των συναισθήματων που πηγάζουν μέσα από αυτές.  Χρήση του κρυπτόλεξο που υπάρχει στο διαδραστικό βιβλίο της γλώσσας.
 • 13.  Δραστηριότητα αναγνώρισης συναισθημάτων από το Φωτόδεντρο - Προβολή αντικειμένου (photodentro.edu.gr)  Άσκηση του Φωτόδεντρο - Προβολή αντικειμένου (photodentro.edu.gr), «Επικοινωνία με σύμβολα». 3η διδακτική ώρα  Φύλλο εργασίας 3 δραστηριότητες λεξιλογίου και γραμματικής Χρήση Ηλεκτρονικού λεξικού: Η Πύλη για την Ελληνική γλώσσα 4η διδακτική ώρα  Δημιουργία σταυρόλεξου με το “WEB 2.0” εργαλείο Crossword Labs  Δραστηριότητα στο Φωτόδεντρο - Προβολή αντικειμένου (photodentro.edu.gr)  Συμπλήρωση κουίζ στις φόρμες Google  Χρήση του συννεφόλεξου wordart για αποτύπωση συναισθημάτων  Ανάρτηση εργασιών στο padlet
 • 14. 4.Βιβλιογραφικές πηγές Βίντεο αφήγηση, « Ένα δέντρο ταξιδεύει» από το 1ο Δημοτικό της Τήνου, https://youtu.be/qytFdj2AH9c Γρηγοριάδου - Σουρέλη Γ.(2005). Ο αγέρας παίζει φλογέρα, Εκδόσεις Πατάκη Διαδραστικό βιβλίο γλώσσας β΄δημοτικού (ενότητα 16: «Νιώθω, β΄ τεύχος, σελ.78) Γλώσσα Β΄ Δημοτικού - 16.Νιώθω (ebooks.edu.gr) Ελεύθερη ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια, Συναίσθημα, wikipedia Εργαλείο δημιουργίας σταυρόλεξων“, WEB 2.0” https://crosswordlabs.com/ Εργαλείο δημιουργίας συννεφόλεξο, Γεννήτρια σύννεφων λέξεων - WordArt.com Εργαστήριο μουσικής Chrome (chromeexperiments.com) Ρόκα Ν., Τα συναισθήματα, εκδόσεις Κέδρος, εικόνες της Ρόσα Μαρία Κούρτο Λουφόπουλος, Χ.: "Το τραγούδι των συναισθημάτων" https://www.youtube.com/watch?v=fob20nSX7Mk Παιχνίδι, «Ρόλαρε όπως ο Πικάσο-PicassoDiceGame.pdf (metrolibrary.orp) Πίνακες, Προσωπογραφίες του Πικάσο, Τερατοπαρέα με τρόπους… στο τραπέζι (schools.ac.cy) Σιλβερσταϊν, Σ., (1964). Παραμύθι, (2) Το Δέντρο Που Έδινε - YouTube Φωτόδεντρο, Αναγνωρίζω τα συναισθήματα, Φωτόδεντρο - Προβολή αντικειμένου (photodentro.edu.gr)
 • 15. Φωτόδεντρο, Επικοινωνούμε με εκφράσεις, Φωτόδεντρο - Προβολή αντικειμένου (photodentro.edu.gr) Φωτόδεντρο, «Επικοινωνία με σύμβολα», Φωτόδεντρο - Προβολή αντικειμένου (photodentro.edu.gr), Ψηφιακός, διαδικτυακός πίνακας ανακοινώσεων https://padlet.com/olgatsechel/padlet-wd3rs1itmtb1ai7s Wassily Kandinsky Μελέτη χρώματος. Τετράγωνα με ομόκεντρους κύκλους, 1913 Προτεινόμενος καταμερισμός ωρών των Θεματικών Πεδίων ανά τάξη, σύμφωνα με το ΠΣ Α ΔΗΜΟΤ Μετάβαση 3 εβδομάδες Β ΔΗΜΟΤ Γ ΔΗΜΟΤ Δ ΔΗΜΟΤ Ε ΔΗΜΟΤ ΣΤ ΔΗΜΟΤ Μετάβαση 3 εβδομάδες ΘΠ 1: Προσληπτικές & παραγωγικές δεξιότητες 4 ω 3ω 2ω 2ω 2ω 1ω 1ω Πρότζεκτ 4 ΘΠ 2 Κειμενικοί τύποι - 1 2 2 2 2 2
 • 16. ΘΠ 3 Γραμματική περιγραφή - 2 2 2 2 2 1 - ΘΠ 4 Λεξιλόγιο 2 ω 2 2 1 1 1 2 2 ΘΠ 5 Ανάγνωση βιβλίων 3 ω 1 1 1 1 1 1 1 Σύνολο ωρών 9 ω 9 ω 9 ω 8 ω 8 ω 7 ω 7 ω 7 ω