SlideShare a Scribd company logo
ใบงานที่ 2
เรื่อง ความหมายและความสาคัญของโครงงาน
โครงงาน คือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ทาการศึกษาค้นคว้าและฝึก
ปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยอาศัย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอื่นๆ ไปใช้ในการศึกษาหาคาตอบ
โดยมีครูผู้สอนคอยกระตุ้นแนะนาและให้คาปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด โดยผู้ทา
ต้องการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายๆสิ่งที่อยากรู้คาตอบให้ลึกซึ้ง
หรือเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆให้มากขึ้น โดยใช้กระบวนการ วิธีการที่ศึกษาอย่างมีระบบ
เป็นขั้นตอน มีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียด ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้
จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคาตอบในเรื่องนั้นๆ
♥ วิธีดาเนินการทาโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมที่ต้องทาอย่างต่อเนื่องหลายขั้นตอน และ
แต่ละขั้นตอนจะมีความสาคัญต่อโครงงานนั้น ๆ การแบ่งขั้นตอนของการทา
โครงงานอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงงานและการวางแผนการ
ทาโครงงานในที่นี้จะบ่งการทางานออกเป็น 6 ขั้นตอนดังนี้
1. การคัดเลือกหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์ที่สนใจทา
โดยทั่วไปเรื่องที่จะนามาพัฒนาเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ มักจะได้มาจาก
ปัญหา คาถาม หรือความสนใจในเรื่องต่าง ๆ จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
นักศึกษาสามารถจะศึกษาการได้มาของเรื่องที่จะทาโครงงาน การอ่านค้นคว้า การ
ไปเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ การฟังบรรยาย รายการวิทยุโทรทัศน์ สนทนาอภิปราย
กิจกรรมการเรียนการสอน งานอดิเรก การเข้าชมงานนิทรรศการหรืองานประกวด
โครงงานคอมพิวเตอร์ ในการตัดสินใจเลือกหัวข้อที่จะนามาพัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์
ควรพิจารณาองค์ประกอบสาคัญดังนี้
- ต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานอย่างเพียงพอ
- สามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องได้
- มีแหล่งความรู้เพียงพอที่จะค้นคว้าหรือขอคาปรึกษา
- มีเวลาเพียงพอ
- มีงบประมาณเพียงพอ
- มีความปลอดภัย
2. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
รวมถึงการขอคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิช่วยจะช่วยให้
นักศึกษาได้แนวคิดที่ใช้ในการกาหนดของเขตของเรื่องที่จะศึกษาได้เฉพาะเจาะจงมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่จะศึกษาจนสามารถใช้ออกแบบและวางแผน
ดาเนินการทาโครงงานนั้นได้อย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าดังกล่าว นักศึกษา
จะต้องบันทึกสรุปสาระสาคัญไว้ด้วย จะต้องพิจารณาดังนี้ มูลเหตุจูงใจและเป้าหมาย
ในการทา วัสดุอุปกรณ์ ความต้องการของผู้ใช้งานและคุณลักษณะของผลงาน
(Requirement and Specification) วิธีการประเมินผล วิธีการพัฒนา ข้อสรุป
ของโครงงาน ความแปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ แนวทางในการปรับปรุงหรือ
ขยายการทดลองจากงานเดิม สิ่งที่นักศึกษาต้องตั้งคาถามเพื่อหาคาตอบให้กับ
ตัวเองให้กับโครงงานให้ได้ คือ
จะทาอะไร
ทากับใคร
ทาไมต้องทา
ทาอย่างไร
ประโยชน์ที่เกิดขึ้น
ใช้ทรัพยากรอะไร
เสนอผลอย่างไร
3. การจัดทาเค้าโครงของโครงงานคอมพิวเตอร์ที่จะทา
จาเป็นต้องกาหนดกรอบแนวคิดและวางแผนการพัฒนาล่วงหน้าเพื่อ
คาดการณ์ความเป็นไปได้ของโครงงาน ขั้นตอนที่สาคัญคือ ศึกษาค้นคว้าเอกสาร
วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบการพัฒนา เสนอเค้าโครงของโครงงานต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อขอคาแนะนาและปรับปรุงแก้ไข
4. การลงมือทาโครงงานคอมพิวเตอร์
เมื่อเค้าโครงได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็น
การพัฒนาตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ดังนี้ เตรียมการ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ
ผลงานและแก้ไข อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ในอนาคต
5. การเขียนรายงาน โครงงานคอมพิวเตอร์
เป็นสื่อความหมายเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจแนวความคิด วิธีดาเนินการศึกษา
ค้นคว้า ข้อมูลที่ได้ ตลอดจนข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงงานนั้น
ในการเขียนควรใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน กระชับ และตรงไปตรงมาให้
ครอบคลุมหัวข้อต่าง
6.ประเมินผลและแก้ไขปัญหา
♥ความสาคัญของโครงงาน
-ช่วยให้นักเรียนมีกระบวนการคิดและการทางานอย่างเป็นระบบ
-ฝึกให้รู้จักการทางานร่วมกับผู้อื่น
-ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
♥ ประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์
1. สร้างความสานึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วย
ตนเอง
2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของ
ตนเอง
3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้
ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้อง
4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้ง
การสื่อสารระหว่างกัน
5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมี
ความสนใจที่จะประกอบอาชีพ
6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้
ชุมชนสนใจคอมพิวเตอร์มากขึ้น
8. เป็นการบูรณการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดทาผสมผสาน
เป็นโครงงาน

More Related Content

What's hot

ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงานความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
krunangrong
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
Peetikun P'a
 
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงานความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงานPawarit Jitakul
 
ขอบข่ายของโครงงาน
ขอบข่ายของโครงงานขอบข่ายของโครงงาน
ขอบข่ายของโครงงานSasithorn Horprasong
 
ประเภทของโครงงาน
ประเภทของโครงงานประเภทของโครงงาน
ประเภทของโครงงาน
auttawut singkeaw
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์Fernimagine
 
ความหมายของโครงงาน
ความหมายของโครงงานความหมายของโครงงาน
ความหมายของโครงงานRachaya Smn
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์Noonnu Ka-noon
 
ใบงาน2
ใบงาน2ใบงาน2
ใบงาน2
Chanawit Winn
 
ใบงานที่ 2 8
ใบงานที่ 2 8 ใบงานที่ 2 8
ใบงานที่ 2 8 Fary Love
 
กุลนันท์
กุลนันท์กุลนันท์
กุลนันท์Fary Love
 
ใบงาน4
ใบงาน4ใบงาน4
ใบงาน4
Chanawit Winn
 
ใบงานที่ 2 ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 2 ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ใบงานที่ 2 ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 2 ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
SasipraphaTamoon
 
ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2waratchaya603
 
าฟาฟ
าฟาฟาฟาฟ
าฟาฟsuperglag
 
ใบงานที่3
ใบงานที่3ใบงานที่3
ใบงานที่3Papam_Virinrda
 

What's hot (17)

ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงานความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
 
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงานความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
 
ขอบข่ายของโครงงาน
ขอบข่ายของโครงงานขอบข่ายของโครงงาน
ขอบข่ายของโครงงาน
 
ประเภทของโครงงาน
ประเภทของโครงงานประเภทของโครงงาน
ประเภทของโครงงาน
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
 
ความหมายของโครงงาน
ความหมายของโครงงานความหมายของโครงงาน
ความหมายของโครงงาน
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
 
ใบงาน2
ใบงาน2ใบงาน2
ใบงาน2
 
ใบงานที่ 2 8
ใบงานที่ 2 8 ใบงานที่ 2 8
ใบงานที่ 2 8
 
กุลนันท์
กุลนันท์กุลนันท์
กุลนันท์
 
ใบงาน4
ใบงาน4ใบงาน4
ใบงาน4
 
K3
K3K3
K3
 
ใบงานที่ 2 ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 2 ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ใบงานที่ 2 ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 2 ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
 
ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2
 
าฟาฟ
าฟาฟาฟาฟ
าฟาฟ
 
ใบงานที่3
ใบงานที่3ใบงานที่3
ใบงานที่3
 

Viewers also liked

ใบงานท 4เร__อง โครงงานประเภท _การพ_ฒนาส__อเพ__อการศ_กษา_
ใบงานท 4เร__อง โครงงานประเภท _การพ_ฒนาส__อเพ__อการศ_กษา_ใบงานท 4เร__อง โครงงานประเภท _การพ_ฒนาส__อเพ__อการศ_กษา_
ใบงานท 4เร__อง โครงงานประเภท _การพ_ฒนาส__อเพ__อการศ_กษา_
mayuree_jino
 
comใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน
comใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงานcomใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน
comใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน
mayuree_jino
 
ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์Fon Edu Com-sci
 
ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2Fon Edu Com-sci
 

Viewers also liked (8)

การทำโครงงาน
การทำโครงงานการทำโครงงาน
การทำโครงงาน
 
ใบงานท 4เร__อง โครงงานประเภท _การพ_ฒนาส__อเพ__อการศ_กษา_
ใบงานท 4เร__อง โครงงานประเภท _การพ_ฒนาส__อเพ__อการศ_กษา_ใบงานท 4เร__อง โครงงานประเภท _การพ_ฒนาส__อเพ__อการศ_กษา_
ใบงานท 4เร__อง โครงงานประเภท _การพ_ฒนาส__อเพ__อการศ_กษา_
 
K6
K6K6
K6
 
K5
K5K5
K5
 
K7
K7K7
K7
 
comใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน
comใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงานcomใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน
comใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน
 
ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์
 
ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2
 

Similar to ใบงานท 2 เร__อง ความหมายและความสำค_ญของโครงงาน

ใบงานทที่ 2
ใบงานทที่ 2ใบงานทที่ 2
ใบงานทที่ 2
Mashmallow Korn
 
ใบงาน2 8
ใบงาน2 8ใบงาน2 8
ใบงาน2 8Fary Love
 
โครงงานคอมพิวเตอร 3
โครงงานคอมพิวเตอร 3โครงงานคอมพิวเตอร 3
โครงงานคอมพิวเตอร 3Noonnu Ka-noon
 
งานคอม
งานคอม งานคอม
งานคอม
tanapatwangklaew
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ (งานคู่)
โครงงานคอมพิวเตอร์ (งานคู่)โครงงานคอมพิวเตอร์ (งานคู่)
โครงงานคอมพิวเตอร์ (งานคู่)
Nothern Eez
 
ใบงานคอมม
ใบงานคอมมใบงานคอมม
ใบงานคอมมkonosor
 
Lllll
LllllLllll
Lllll
pleng74
 
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงานความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงานFreshsica Chunyanuch
 
ใบงานที่ 2 - 8 โครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 2 - 8 โครงงานคอมพิวเตอร์ใบงานที่ 2 - 8 โครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 2 - 8 โครงงานคอมพิวเตอร์
Thanatchaporn Yawichai
 
าฟาฟ
าฟาฟาฟาฟ
าฟาฟ
superglag
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
treerawat kunyodying
 
ใบงานที่คอม1 (1)
ใบงานที่คอม1 (1)ใบงานที่คอม1 (1)
ใบงานที่คอม1 (1)suparada
 
ใบงานที่คอม1
ใบงานที่คอม1ใบงานที่คอม1
ใบงานที่คอม1Piyamas Songtronge
 
โครงงานคอม
โครงงานคอมโครงงานคอม
โครงงานคอมPatchara Pussadee
 

Similar to ใบงานท 2 เร__อง ความหมายและความสำค_ญของโครงงาน (20)

ใบงานท2.
ใบงานท2.ใบงานท2.
ใบงานท2.
 
ใบงานที่2 8
ใบงานที่2 8ใบงานที่2 8
ใบงานที่2 8
 
ใบงานทที่ 2
ใบงานทที่ 2ใบงานทที่ 2
ใบงานทที่ 2
 
ใบงาน2 8
ใบงาน2 8ใบงาน2 8
ใบงาน2 8
 
งานคอม
งานคอมงานคอม
งานคอม
 
Com 2-8
Com 2-8Com 2-8
Com 2-8
 
โครงงานคอมพิวเตอร 3
โครงงานคอมพิวเตอร 3โครงงานคอมพิวเตอร 3
โครงงานคอมพิวเตอร 3
 
งานคอม
งานคอม งานคอม
งานคอม
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ (งานคู่)
โครงงานคอมพิวเตอร์ (งานคู่)โครงงานคอมพิวเตอร์ (งานคู่)
โครงงานคอมพิวเตอร์ (งานคู่)
 
ใบงานคอมม
ใบงานคอมมใบงานคอมม
ใบงานคอมม
 
Lllll
LllllLllll
Lllll
 
ใบงานที่2-8
ใบงานที่2-8ใบงานที่2-8
ใบงานที่2-8
 
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงานความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
 
ใบงานที่ 2 - 8 โครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 2 - 8 โครงงานคอมพิวเตอร์ใบงานที่ 2 - 8 โครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 2 - 8 โครงงานคอมพิวเตอร์
 
าฟาฟ
าฟาฟาฟาฟ
าฟาฟ
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
 
ใบงานที่คอม1 (1)
ใบงานที่คอม1 (1)ใบงานที่คอม1 (1)
ใบงานที่คอม1 (1)
 
ใบงานที่คอม1
ใบงานที่คอม1ใบงานที่คอม1
ใบงานที่คอม1
 
คอม01.doc
คอม01.docคอม01.doc
คอม01.doc
 
โครงงานคอม
โครงงานคอมโครงงานคอม
โครงงานคอม
 

More from mayuree_jino

มหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวง
มหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวงมหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวง
มหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวง
mayuree_jino
 
ใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน
ใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงานใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน
ใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน
mayuree_jino
 
ใบงานท 6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
ใบงานท  6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__ใบงานท  6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
ใบงานท 6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
mayuree_jino
 
ใบงานท 5 เร__อง โครงงานประเภท _การพ_ฒนาเคร__องม_อ_
ใบงานท  5 เร__อง โครงงานประเภท _การพ_ฒนาเคร__องม_อ_ใบงานท  5 เร__อง โครงงานประเภท _การพ_ฒนาเคร__องม_อ_
ใบงานท 5 เร__อง โครงงานประเภท _การพ_ฒนาเคร__องม_อ_
mayuree_jino
 
Eng52
Eng52Eng52

More from mayuree_jino (8)

มหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวง
มหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวงมหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวง
มหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวง
 
'Ko8
'Ko8'Ko8
'Ko8
 
K8
K8K8
K8
 
K8
K8K8
K8
 
ใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน
ใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงานใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน
ใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน
 
ใบงานท 6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
ใบงานท  6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__ใบงานท  6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
ใบงานท 6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
 
ใบงานท 5 เร__อง โครงงานประเภท _การพ_ฒนาเคร__องม_อ_
ใบงานท  5 เร__อง โครงงานประเภท _การพ_ฒนาเคร__องม_อ_ใบงานท  5 เร__อง โครงงานประเภท _การพ_ฒนาเคร__องม_อ_
ใบงานท 5 เร__อง โครงงานประเภท _การพ_ฒนาเคร__องม_อ_
 
Eng52
Eng52Eng52
Eng52
 

ใบงานท 2 เร__อง ความหมายและความสำค_ญของโครงงาน

 • 1. ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสาคัญของโครงงาน โครงงาน คือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ทาการศึกษาค้นคว้าและฝึก ปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยอาศัย กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอื่นๆ ไปใช้ในการศึกษาหาคาตอบ โดยมีครูผู้สอนคอยกระตุ้นแนะนาและให้คาปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด โดยผู้ทา ต้องการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายๆสิ่งที่อยากรู้คาตอบให้ลึกซึ้ง หรือเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆให้มากขึ้น โดยใช้กระบวนการ วิธีการที่ศึกษาอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน มีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียด ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคาตอบในเรื่องนั้นๆ ♥ วิธีดาเนินการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมที่ต้องทาอย่างต่อเนื่องหลายขั้นตอน และ แต่ละขั้นตอนจะมีความสาคัญต่อโครงงานนั้น ๆ การแบ่งขั้นตอนของการทา โครงงานอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงงานและการวางแผนการ ทาโครงงานในที่นี้จะบ่งการทางานออกเป็น 6 ขั้นตอนดังนี้ 1. การคัดเลือกหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์ที่สนใจทา โดยทั่วไปเรื่องที่จะนามาพัฒนาเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ มักจะได้มาจาก ปัญหา คาถาม หรือความสนใจในเรื่องต่าง ๆ จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว นักศึกษาสามารถจะศึกษาการได้มาของเรื่องที่จะทาโครงงาน การอ่านค้นคว้า การ ไปเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ การฟังบรรยาย รายการวิทยุโทรทัศน์ สนทนาอภิปราย กิจกรรมการเรียนการสอน งานอดิเรก การเข้าชมงานนิทรรศการหรืองานประกวด โครงงานคอมพิวเตอร์ ในการตัดสินใจเลือกหัวข้อที่จะนามาพัฒนาโครงงาน คอมพิวเตอร์ ควรพิจารณาองค์ประกอบสาคัญดังนี้
 • 2. - ต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานอย่างเพียงพอ - สามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องได้ - มีแหล่งความรู้เพียงพอที่จะค้นคว้าหรือขอคาปรึกษา - มีเวลาเพียงพอ - มีงบประมาณเพียงพอ - มีความปลอดภัย 2. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล รวมถึงการขอคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิช่วยจะช่วยให้ นักศึกษาได้แนวคิดที่ใช้ในการกาหนดของเขตของเรื่องที่จะศึกษาได้เฉพาะเจาะจงมาก ยิ่งขึ้น รวมทั้งความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่จะศึกษาจนสามารถใช้ออกแบบและวางแผน ดาเนินการทาโครงงานนั้นได้อย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าดังกล่าว นักศึกษา จะต้องบันทึกสรุปสาระสาคัญไว้ด้วย จะต้องพิจารณาดังนี้ มูลเหตุจูงใจและเป้าหมาย ในการทา วัสดุอุปกรณ์ ความต้องการของผู้ใช้งานและคุณลักษณะของผลงาน (Requirement and Specification) วิธีการประเมินผล วิธีการพัฒนา ข้อสรุป ของโครงงาน ความแปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ แนวทางในการปรับปรุงหรือ ขยายการทดลองจากงานเดิม สิ่งที่นักศึกษาต้องตั้งคาถามเพื่อหาคาตอบให้กับ ตัวเองให้กับโครงงานให้ได้ คือ จะทาอะไร ทากับใคร ทาไมต้องทา ทาอย่างไร ประโยชน์ที่เกิดขึ้น ใช้ทรัพยากรอะไร เสนอผลอย่างไร 3. การจัดทาเค้าโครงของโครงงานคอมพิวเตอร์ที่จะทา จาเป็นต้องกาหนดกรอบแนวคิดและวางแผนการพัฒนาล่วงหน้าเพื่อ คาดการณ์ความเป็นไปได้ของโครงงาน ขั้นตอนที่สาคัญคือ ศึกษาค้นคว้าเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบการพัฒนา เสนอเค้าโครงของโครงงานต่ออาจารย์ที่ ปรึกษา เพื่อขอคาแนะนาและปรับปรุงแก้ไข
 • 3. 4. การลงมือทาโครงงานคอมพิวเตอร์ เมื่อเค้าโครงได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็น การพัฒนาตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ดังนี้ เตรียมการ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ ผลงานและแก้ไข อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาโครงงาน คอมพิวเตอร์ในอนาคต 5. การเขียนรายงาน โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นสื่อความหมายเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจแนวความคิด วิธีดาเนินการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลที่ได้ ตลอดจนข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงงานนั้น ในการเขียนควรใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน กระชับ และตรงไปตรงมาให้ ครอบคลุมหัวข้อต่าง 6.ประเมินผลและแก้ไขปัญหา ♥ความสาคัญของโครงงาน -ช่วยให้นักเรียนมีกระบวนการคิดและการทางานอย่างเป็นระบบ -ฝึกให้รู้จักการทางานร่วมกับผู้อื่น -ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ♥ ประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์ 1. สร้างความสานึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วย ตนเอง 2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของ ตนเอง 3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้อง 4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้ง การสื่อสารระหว่างกัน 5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมี ความสนใจที่จะประกอบอาชีพ
 • 4. 6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ 7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ ชุมชนสนใจคอมพิวเตอร์มากขึ้น 8. เป็นการบูรณการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดทาผสมผสาน เป็นโครงงาน